Nová Kajetánka Zprávy z kláštera Prodej byt schválen. Za ala rekonstrukce Domova svaté Rodiny O život pilota 23. 3/4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nová Kajetánka Zprávy z kláštera Prodej byt schválen. Za ala rekonstrukce Domova svaté Rodiny O život pilota 23. 3/4"

Transkript

1 23. 3/4 P. Václav Sntina, pivítal o Kvtné nedli stovky farník ped bazilikou sv. Markéty. Nová Kajetánka Zprávy z kláštera Prodej byt schválen Zaala rekonstrukce Domova svaté Rodiny O život pilota

2 BEVNOVAN 2

3 BěEVNOVAN Zpravodajství BĜevnovana ê 5O se konaly 4 klavírní koncerty žákĥ ZVŠ z celé republiky pĝi pĝíležitosti 221. výroþí Carla Czerneho ProbČhl masopustní prĥvod ke klášteru Oslavil P. Jan Kohl své 84. narozeniny O Popeleþní stĝedč v 7, v 16 a v 18 hod byl v bazilice sv. Markéty udílen popelec V 11 hodin v pražské katedrále sv. Víta uveden do funkce kardinála arcibiskup Dominik Duka V 18 hodin byla sloužena mše sv. za zpčváka Karla Kryla V 18 hod. oslavil dčkovnou mší sv. P. Benedikt Kolaja své 40 narozeniny V 18 hod. sloužena mše sv. za P. Fr. Hochmana. Celebroval P. Prokop Siostrzonek s p. Martinem Brousilem Od 19 hod se uskuteþnil mládežnický ples Arachné a JelenĤ v sále Na Marjánce P. Václav SnČtina pĝi mši sv. v 9 hod. mčl promluvu na dčti, úþinkovala schola pod vedením Magdy Salákové V 18 hod pĝi mši sv. zaznčla missa Orbis factor od Wittoria a postní moteta. Sbor Amici Musicae Antiquae Ĝídil Jaroslav Orel V 9 hod. pĝi farní mši sv. byly pĝedány poklady víry katechumenĥm naší farnosti V 7 a v 18 hod o slavnosti ZvČstování PánČ vzpomenuto v modlitbách za úctu k poþatému životu a za nenarozené dčti Se konal pĝedvelikonoþní úklid baziliky O KvČtné nedčli v 9.00 úþinkoval chrámový sbor za Ĝízení A. Melichara. Též byly posvčceny ratolesti V 18 hod pĝi mši sv. probčhlo mazání olejem katechumenĥ V 18 hod. byla sloužena mše sv. za Karla Morávka O 18 se konaly Zelenoþtvrteþní obĝady s možností soukromé adorace do 24 hodin o Velkém pátku byla možná adorace od 8 do 15 hod. V 15 hod. následovala závčreþná kĝížová cesta a od 18 hod. Velkopáteþní obĝady s pašijemi z BO ê 5?±ê ê >?±ê ê ê ê ê ê?êr O ê êid?ê? ê ê ê ê Sê ê d B ±ê W ê 5?ê ê ê ê ê ê W ê 5ê ê 5?ê 5 êê rê: ê êw ê ê ê B êàê ê ê U >ê d >ê :5 ê ê ê ê ê Uê B ±ê? Uê ê{ >ê ê >êz ê Bê ê ê Bê : ê d ê > ê R > ê B êr ê ê 5 ê ê ê d B êàêv Uê ê 5 ê ê ê êid? êq ê ê 5±ê Uê ê ê ê} ê 5ê O >ê ê ê ê > ê U êi ê ê 5O ê ê ê ê i : Bê ê ê d êw > ê B ê ê ê ê >Wê SW ê ê ê OB ê na Bílou sobotu adorace by la od 8 do 15 hod. a ve oslava Zmrtvýchvstání PánČ, spojená se kĝtem katechumenĥ o Slavnosti Zmrtvýchvstání úþinkoval chrámový sbor a též byly žehnány pokrmy v 9 hod. celebroval misijní mši dr. P. JiĜí Šlégr, Ĝeditel Papežského misijního díla. Misijní den probíhal pak po celý den v areálu kláštera. u? ê ê ê d byla významným dnem pro bčlohorskou filiální farnost: její duchovní správce, rektor bčlohorského poutního kostela Panny Marie VítČzné P. Benedikt Kolaja OSB oslavil v kruhu svých farníkĥ své þtyĝicáté narozeniny. Gratulanti pĝichystali malé obþerstvení a sestĝiþky benediktinky mu zazpívaly nčkolik jeho oblíbených lidových písní. Zdaleka nejstaršími a patrnč i nejmilejšími gratulanty mu byli více než devadesátiletí sympatiþtí manželé ŠĢovíþkovi. V úterý 20. bĝezna ve farní klubovní místnosti pĝednášel pĝední þeský egyptolog pan Ing. Balík, CSc. o svých poznatcích a zkušenostech pĝi dlouhodobých archeologických prĥzkumech staroegyptské kultury; zamčĝil se i na své poznatky o vzájemných vztazích mezi místními koptickými kĝesģany a včtšinovým muslimským obyvatelstvem. Po pĝednášce se rozproudila velmi živá diskuse. Mezi hosty byl i mladý egyptský lékaĝ Dr. Mustaffa, který v Praze pokraþuje ve svém postgraduálním studiu. V nedčlní podveþer dne 25. bĝezna se v Tereziánském sále benediktinského kláštera v BĜevnovČ uskuteþnil jarní žákovský koncert, jehož program se svými žáky pĝipravila odborná hudební pedagožka paní Ludmila Vacková. Úþinkovali mladší i starší žáci a jako hosté i nčkteĝí absolventi. Její žáci pocházejí jak z BĜevnova, tak i z Bílé Hory (z RuzynČ, ze ěep a z Malého BĜevnova). Diváci odmčnili výkony všech mladých muzikantĥ dlouhým potleskem; zvlášģ zasloužené uznání vyjádĝili pedagogickým zásluhám paní profesorky Ludmily Vackové. Karel Voplakal tb Bê ê w d ê z ê S Sê y si uspoĝádala výroþní þlenskou schĥzi ve školní jídelnč ZŠ Jih Šantrochova, PetĜiny. Úþastnilo se asi 90 osob. Jednání se zúþastnila pí radní Mgr. VymČtalová (ODS). Úþastníci si vyslechli zprávu o þinnosti za minulý rok a plán práce pro rok V diskuzi byly probírány otázky kolem zabezpeþení seniorĥ ve zdravotních pĝípadech, stravování i valorizace dĥchodĥ. }ê R ê d ê ê s > ê B další kovová laviþka. (Pozornost HMP). To již 2. bĝezna konþil na rybníce led a jeho síla odtála až na 3 cm. To však byl též : 5 Bê ê?ê * M * *86 $ 8 * Y8*8 M %! $G. 8$ 8 # : +# :8 %)O XV 8 & "# ) %$ * 8V G 8 %)O % D%) 8%. %* M8* ) : D S/*8%. %*V M8 ) X V %:8 \ S O8 ) S/*> V / 3

4 BEVNOVAN zaátek pomalého návratu bezdomovc do doupat okolo rybníka. Rybái koncem bezna stále ryby nechytali, nebot to je stále doba hájení ryb. V posledních beznových dnech se tam objevilo nkolik lapa sluneních paprsk. Klid tam rušili i netrpliví mladí motocyklisté. Na severním svahu u rybníka zahájili stavebníci budování základ nového rodinného domu. Stavba je ádn povolena. Labu, divoké kachny i lysky se vrátily na hladinu rybníka a pátelsky žebrají od kolem chodících návštvník. vysypala inzerní snška azijských bojových umní. Ke zdravotnímu a harmonizanímu umní vybízel klub HIRUNDO, na Petinách hirundo.cz nebo také kurz na FVTS UK na Evropské klub chikung.cz s cviením TAJ JI. Inzerováno bylo, že jde o ínská, jihokorejská a japonská bojová umní. Celkem je možno si vybrat cviení 6 druh a názv. U všech se zdrazovalo, že vedle plynulosti, mkkosti a hlubokého uvolnní se dosáhne úinné sebeobrany, ale hlavn relaxaní pohody proti stresm, zklidující nehektický životní styl a všestranná kombinace dechových a pohybových technik nakoordinaci tla a mysli. Za kurzy se platí. pracuje na Heyrovského námstí Petiny nová soukromá zubní ordinace MUDr. Pohlodkové. V souasné dob pracuje pro soukromé ale i pro pojištné pacienty. na hranici s ulicí Na Petinách, u OD BILLA se staví stanice metra Dejvická, ervený Vrch, Veleslavín, Petiny, Motol. Do provozu se má uvádt v roce Kus Brunclíkovy ulice je uzaven pro veejnou dopravu. Stavbu Metra provádí stavebník METROSTAV a Ingenýring HOCHTIEF. Stavba Metra je navržena ke spolufinancování z prostedk EU. Stavba má také obdržet píspvek z Fondu soudržnosti ve výši 8 mld. K. Na povrchu, severní stran, ulice Na petinách, u OD BILLA byl koncem bezna rozkopán METROSTAVEM úzký pruh chodníku. Výkop však zasáhl vývskové skíky ODS, Turist, KSM a inzertní firmy. Výkopy nyní neumožují se tam prezentovat a komunikovat s obany. a mohli jsme sledovat jak zima psobila na naše souputníky, kteí žili voln v mrazech bez kamen jako jsou kup. ptáci, kosi a sýkorky. Mnozí lidé kupovali v obchodech lojové koule v síkách nebo sypká semena a zrní. Kdo tuto bohumilou innost ve svém okolí dlal, získal odmnu formou krotkosti a vdnosti pták. Ti byli krotcí jak slepice. Divoké kachny na rybníce mly zamrzlo a schovávaly se v potrubích, zálivech, koenech a kdo ví kde. Kdo jim nco zanechal na behu, tak si to vždy umly najít a v mrazech se posílit. 4

5 BěEVNOVAN u ê w d 5 jsou þtyĝi potravinové obchody. NejlevnČší ěáholecký salát byl v OD NORMA na VČtrníku. Kráþel jsem z Normy do Veleslavína dolĥ stezkou. Tam sedčlo 5 bezdomovcĥ, každý jedl salát. ěvali a zpívali: ěáholec, ěáholec oddaluje náš konec. þímž obsadila 2. MÍSTO v rámci celého kraje! Jako výhru si pĝipsala bonusových bodĥ na svĥj úþet se pak ve školce uskuteþnilo slavnostní pĝedání diplomu který od zástupce spoleþnosti ASEKOL Mgr. M. Holinky, pĝevzala Ĝeditelka školky p. Hana Kosová. z? ê dbo Sê ê : Na BČlohorské ul.þ.1650/98 otevĝela nedávno paní A. Burešová voėavý obchod. Nabízí zde více jak 80 druhĥ sušeného ovoce a oĝechĥ, pĝibližnč 200 druhĥ þaje, 100 druhĥ koĝení. ZnalcĤm þaje mĥže poskytnout tĝeba pu erh v mandarince, pu erh v bambusu nebo puerhy archivní.velké oblibč se tčší Kvetoucí þaje. Z cukrovinek zde dostanete þokoládovou polevu, karamelový fondán, nugát, želé, lékoĝici, þokolády, bonboniéry, Dia produkty. Pro sváteþní pĝíležitosti se hodí dárkové balíþky, dárkové koše, kornouty, kvčtiny z ovoce a oĝechĥ. PĜeji dobré pochutnání! z ê ê ê B? Ti, co se snaží jíst málo, þi nčjak dietnč, to mají v BĜevnovČ dosti krušné. Nesmí vĥbec chodit kolem Jídelny na BČlohorské 122! Vchodové dveĝe sice pamatují minulý režim, ale co je za chuģové poklady za nimi, oceėují dnes již stovky lidí. SkvČlé občdy, svaþinky, polívþiþky. Hned vedle velká sklenčná výloha s pudinky a jahodami, kokoskami, štrĥdlíky, tvarohovými kousky, švestkovými koláþi, makovci, chlebíþky a já nevím, co ještč. Za tím vším hledejte umční kuchaĝky KateĜiny s jiskrným pohledem, která tak vlastnč nejvíce mĥže za trápení tčch, co se snaží jíst málo, þi nčjak se odbývat a musí chodit kolem jídelny. DveĜe bývají dokoĝán, arci, i když pohledem uhnete, nemĥžete neslyšet pozvání: a vy si dáte, prosím a jste tam u ê ê ê w ê t 5 Tou nejvčtší novinkou od chvíle, kdy jsme Vás, milé þtenáĝe, naposledy informovali o práci Základní školy pod Marjánkou v BĜevnovČ, je otevĝení prvních tĝíd znovu po tĝiceti letech. Celkem bylo pĝijato 72 prvėáþkĥ do tĝech prvních tĝíd. Myslím, že je to zásadní zmčna, kterou já osobnč velice vítám, protože si myslím, že bez prvėáþkĥ to není ono. Podle mých dostupných informací jsme dokonce mčli být poslední základní školou nejen v Praze, ale i v republice, která první tĝídy nemčla. V lednu tohoto roku probčhl opčt zápis do 1. roþníku a všichni jsme byli ve velkém oþekávání, jak dopadne po roce zkušeností s prvními tĝídami. Ohlas byl nad oþekávání velmi pĝíznivý, neboģ jsme zapsali celkem 130 zájemcĥ do 1. roþníku (pĝi prvním zápisu to bylo 111 pĝedškolákĥ). VČĜím, že tato zmčna pĝinese nám všem spoustu radosti a užitku a že naše škola bude i nadále patĝit ke školám, o které bude stále zájem, neboģ nabízí kvalitní vzdčlání. Pokud chcete včdčt nčco víc o našich dalších aktivitách, potom si na internetu otevĝete naše stránky: a uvidíte. Marcela Zavadilová Ĝeditelka školy toêqb êàê êtb ê ê êuž v r se školka zapojila do projektu Ekologická školka, který vyhlásilo Ministerstvo školství spolu s Ministerstvem životního prostĝedí. Jde o tĝídční odpadu papír, plasty, sklo, kartony, od r je školka zapojena do projektu RECYKLOHRANÍ. V jeho rámci dčti rozvíjí svĥj vztah k životnímu prostĝedí formou her a kvízĥ, zároveė ale i pĝímou úþastí na sbčru použitých baterií, drobného elektrozaĝízení a osvčtlovacího zaĝízení.za plnční úkolĥ získává škola body, které si mohou v internetovém katalogu vymčnit za rĥzné hraþky, pomĥcky atd. Na podzim 2011 probčhla VELKÁ PODZIMNÍ SOUTċŽ ve sbčru elektrozaĝízení a Mš Jílkova odevzdala kg této suroviny, v : >ê W Bê zwvsl u#ê klu již þtvrtým rokem pĥsobí na PetĜinách Prahy 6. Nabízí aktivity pro rodiny s nejmenšími dčtmi, pro pĝedškolní dčti, pro dospčlé a pro seniory. Jedním z hlavních cílĥ sdružení je oslovit k aktivnímu trávení volného þasu tĝi generace, dčti rodiþe prarodiþe. V souþasné dobč sdružení rozšiĝuje své pĥsobení díky navázání spolupráce s Klubem zdraví Aleph, který byl otevĝen na poþátku roku 2012 v Liboci v areálu usedlosti Libocký dvĥr. Tato spolupráce má první konkrétní formu v podobč Klubu dĝíve narozených, který zahájil þinnost ve zmínčných prostorách v Liboci. Tato myšlenka se zrodila na základč komunikace se svazem dĥchodcĥ na PetĜinách. SeniorĤm je včnován þas a prostor každý pátek. Pokud se zájemce do Liboce vydá, mĥže zde strávit celé odpoledne, a to aktivnč, odpoþinkem i novými poznatky a zkušenostmi. Nabízíme možnost pĝátelského posezení u þaje þi kávy, pĝeþíst si knížku nebo zahrát spoleþenskou hru, také využití nabídky obchĥdku se zdravou výživou. Aktivní þást odpoledne je sestavena z cviþebních blokĥ (cviþení na židlích - zdarma, cviþení 50+), které jsou svým zamčĝení a nároþností uzpĥsobeny této včkové skupinč. Souþástí programu klubu jsou dále pĝednášky, literární þtení, výtvarné dílny a další aktivity. Jako první vzdčlávací aktivita probčhla pĝednáška o terapii EFT. Další plánovanou akcí je tvoĝivá dílna a to od 15:00 do 17:00. $ Bêo ê 5 w Bê o ê 5ê ê : êê ê id ê ê ê? ê ê ê d ¾ >ê?ê ê ê o ê t Bd >ê ±ê ê ê ê v ê ê ªê ê ê Bê ê ê ê ê d 5 5±ê W ê Wê ê B Bê U ê 5d ê ê { ê 5ê db ê ê db ê ±ê ±ê d ±ê > ê ê R W ±ê ±ê ê >ê ê db? ±ê U ê : ê? Bê êd5 ê: êz êid ê ê 5 ê W ê d ±ê ê ê ê? 5ê Wê ê êw?ê 5 ê êz ê ê ê id ê Více informací o pláno-vaných akcích a naši nabídce najdete na webových stránkách: a TČšíme se na SPOLEýNÝ DEN s vámi v Klubu zdraví Aleph! u ê??ê ê šestý roþník misijní nedčle. V nedčli se areál BĜevnovského kláštera opčt zaplnil hrami, jarmarkem, dčtmi a dobrou vĥlí pomoci. VýtČžek akce , zdvojnásobený nadací Divoké Husy na úctyhodných , pomĥže dčtskému domovu v diecézi Kandy na Srí Lance. : 5 Bê ê?ê "!> /!%?*% 1/ &1/?& + JA4 " 4 z " 4 z #> 4z J#G *A4 4z " 64 & z " & 64 " 4z & "# z + z D8?:CC: + +:8:P: _ % %<: + Z& %+:D?72B57 / 0 *A::8CE:28D:;22:S: +.A::EEC:7D5:7;8 H/+ *A: # * :S: * 5

6 BEVNOVAN Mši svatou celebroval otec Jií Šlégr, který se podlil o erstvé zážitky ze slavení Velikonoc na Srí Lance a z návštvy dtského domova, kam je naše pomoc smována. Po mši následovalo krom tradiního programu také štrdlování a prohlídka nov zrekonstruované oranžerie v klášterní zahrad. Ani podmraené poasí neodradilo davy návštvník od celodenní úasti, díky náladám poasí si dokonce mohli závrené odpolední divadlo a tombolu vychutnat v úžasných prostorách Tereziánského sálu. Obrovský dík patí Tereze Andršové, hlavní organizátorce akce, otci Jiímu Šlégrovi, vedoucímu papežských misijních dl v eské republice, bevnovským benediktinm, kteí pro tuto akci poskytli tém celý areál kláštera a nadaci Divoké Husy, díky které mžeme na Srí Lanku poslat ,. Dkujeme také všem ostatním, kteí jakkoli pispli k úspchu této akce a tšíme se na píští roník! Za oddíly Arachné a Jeleni, Tereza Kopivová Praha Bevnov, pan Nachtigal, jsou rybái znepokojeni posledním píkazem mstské ásti Praha 6. Dle nj nesmí být rybník Velká Markéta na jae osazen rybami. Dvod? Píliš malý pítok vody! Sousední Malá Markéta se zase nesmí lovit pro výskyt vzácné žluté kvtinky. Takže kde ryby jsou, nesmí se lovit, kde nejsou, nebudou do vody nasazeny. Nadje se tedy logicky upírají k rybníku Kajetánka, nebo je docela dobe možné, že že pokud bude vas dokonen, dostane co nevidt malé rybky již letos.a stejn tak i rybník Vincek. Pejme rybám, jakož i sami sob, a se vše v dobré obrátí a naše procházky kolem Bevnovského kláštera, opt probíhají za kvákání kaen a šplouchání šupiná! am k prodeji obecních byt na Blohorské schválen konalo se ve Veleslavín zasedání zastupitelstva Prahy 6 jehož hlavním programem bylo schválení prodeje rodinného stíbra 902 byt, vtšinou z Bevnova a Bubene dosavadním nájemcm. Nkolik set úastník zasedání neobyejn hlasit vyjadovalo nesouhlas s tímto krokem, který ml, jak se m.j. shodli, pijít alespo o deset let díve, kdy o to mli všichni zájem a byli v aktivním vku, zatímco dnes je vtšina nájemník již v dchodu. Velmi ostré protesty diskutujících úastník veejného zasedání trvaly tyi hodin /!/, aby pak prostou vtšinou pravice v zastupitelstvu byl zámr úedn schválen. 6

7 BEVNOVAN Redakní rozhovor AK Markéta plochá dráha 7

8 BEVNOVAN události komentáe názory události komentáe názory události komentáe Polyfunkní dm U Markéty s mnoha otazníky V Bevnov pod poliklinikou od architekta R. F. Podzemného je smrem k Patokov ulici nezastavné svažité území. Pozemky byly urené územním plánem pevážn jako zele a patily mstu. Následn ale byl územní plán zmnn pro možnou masivní zástavbu zmiováno bylo využití pro sociální a zdravotní úely. Poté ale byly pozemky rozhodnutím tehdejšího zastupitelstva Prahy 6 s majoritou ODS odprodány a veejné využití se nerealizovalo. Ped dvma lety probhlo územní ízení, výsledkem kterého bylo rozhodnutí o umístní polyfunkního sedmipodlažního domu v maximální délce. Koncem loského roku byla InterCorou s.r.o. podána žádost o prodloužení platnosti tohoto územního rozhodnutí. Uplatnil jsem zásadní pipomínky: Jedná se o území Bevnova pi Patokov ulici, které je stále více zatžováno dopravn, imisn i hlukov. Není zde zajištn kontinuální monitoring a výsledky mení z okolí jsou varující. Zejména byly opakovan zachycovány nadlimitní koncentrace oxid dusíku. Nejsou k dispozici aktuální údaje o rostoucím dopravním zatížení. Oficiální údaje o vlivech na zdraví obyvatel nejsou dostupné, nicmén podle ústních sdlení je v okolí zvýšený výskyt onkologických onemocnní. Hluk by se od uliní fasády odrážel do areálu škol. Masivní stavba by dále zhoršila místní ovzduší omezením cirkulace vzduchu a koncentrací emisí v údolí. Navrhovaná extenzivní stavba o sedmi nadzemních podlažích a pi její délce zásadn mní charakter okolí a má negativní vliv i na vzdálenjší území. Dopravní situace se bude dále zhoršovat. Výjimka ze stavební uzávry na bevnovskou radiálu je hodná pozornosti. Samotná radiála nebude v dohledné budoucnosti realizována. Neexistuje koncepce okolního území ani celého Bevnova. Požádal jsem o reakci mstské ásti na výše uvedené skutenosti. Proti prodloužení platnosti územního rozhodnutí jsem se odvolal. Petice oban byla pedána na úad mstské ásti. Hodnoty Bevnova je nutné ochránit. MUDr. Antonín Nechvátal zastupitel Mstské ásti Praha 6 za Stranu zelených Radim, syn Slavníka byl Vojtchv nevlastní bratr. Uvádí se, že v roce 997 byl Radim svdkem Vojtchovy smrti. V roce 999 byl v ím vysvcen na biskupa a v roce 1000 se stal prvním hnzdenským arcibiskupem. V tamní katedrále byly po smrti uloženy Radimovy ostatky. Hnzdno polsky Gniezno je významné historické msto ve stedním Polsku nacházející se východn od Poznan. Hnzdno opravdu není Hvzdno, jak se domnívá nkdo z autor vysvtlující tabulky umístné na fasád bevnovského mrakodrapu Radimova 8. Nevím, kdo ponkud trapnou chybu zpsobil, ale nechce-li ÚM Praha 6 nadále mystifikovat obany, ml by urychlen zajistit opravu. JUDr. Hrza Ivan, zastupitel M Praha 6 8

9 BEVNOVAN události komentáe názory události komentáe názory události komentáe Zaèala rekonstrukce Domova svaté Rodiny POZDRAV Z POHOØELCE 9

10 BěEVNOVAN Autorem vzpomínky je Jaroslav Orel.,,Kluci, pĝepadneme ho, rozhodlo se náhle nčkolik chlapcĥ v malé, nepčkné, uboze vybavené chaloupce pĝed bĝevnovským klášterem, Když otevĝel dveĝe, sesypaly se na nčho hadry, boty, ponožky a vĥbec, co bylo po ruce. Byl pĝekvapen jen zlomek vteĝiny. Pak všechny ty včci zaþaly lítat v obráceném smčru a v následujícím okamžiku nastala nepopsatelná bitva všech proti všem. Skonþila po pĥlhodince naprostým vyþerpáním profesora Miroslava Venhody a jeho šesti chlapcĥ, kteĝí dohromady tvoĝili pražskou Scholu cantorum. To se stalo jednoho zimního veþera v roce Ta pĝíhoda dokresluje základní povahové rysy, jež nejsou þastým jevem u lidí vĥbec a u umčlcĥ zvláštč. Dovede si snad nčkdo pĝedstavit, že by se Ĝeditel nčjaké školy tak popral s žáky jen pro jejich radost? M. Venhoda byl ochoten pro každého být vším, byl bezprostĝední a mčl mladistvého ducha, nebyl pyšný, nemusel nutnč vyþnívat z Ĝady, byl schopen uskrovnit se a pĝizpĥsobit a umčl pomáhat. Byl srdeþný a s každým se spĝátelil. Lidé si ho zamilovali už pĝi prvním setkání. Na zaþátku byl Schola cantorum. Založil ji ve svých þtyĝiadvaceti letech, aþkoli kromč svého nadšení nemčl k takovému podniku žádné vnčjší pĝedpoklady: nebyly peníze, doba byla nepĝíznivá. On se však nebál pĝekážek. Šel za svým cílem obnovit prastarou instituci. Scholy cantorum vznikaly snad již ve 14. století a byly pak hromadnč zakládané pĝi biskupstvích a klášterech po celé EvropČ. Tyto pčvecké školy stály u vzniku prvního samostatného západoevropského hudebního þinu gregoriánského chorálu a po celý stĝedovčk až do šestnáctého století každý, kdo v hudbč nčco znamenal, prošel jako chlapec nčkterou z nich. Od doby baroka postupnč mizely a v roce 1939 dokonce ani samotný název prakticky už nikomu nic neĝíkal. Dnes jsme zvyklí poslouchat starou hudbu a vĥbec si 10 neuvčdomujeme, že pĝed padesáti lety nebylo o ní slechu. KromČ nčkolika teoretikĥ ji nikdo neznal, nikomu nepĝišlo na mysl, že by mohlo jít o vrcholné kulturní hodnoty, díky své nadþasovosti srozumitelnč a dĥvčrnč promlouvající právč k þlovčku dvacátého století. Spoleþenské hudební včdomí žilo tehdy ještč pĝevážnč v hlubokém romantismu; v kulturnč ladčných vrstvách se kromč symfonií klasicismu stále za vrchol umčleckého zážitku považovala italská opera nebo tĝeba FibichĤv Poem. VytvoĜení Scholy cantorum se tedy musí nutnč jevit jako þin, pro nčjž se nenabízí žádné pĝijatelné vysvčtlení. VČdČl už tenkrát M. Venhoda, jakého rozmachu dojde stará hudba renesanþní, gotická, chorál, jak výrazným podnčtem se stane i pro novou tvorbu a nejnovčjší hudební myšlení? Asi to cítil. A v tom byla jeho genialita. Byl geniální, vynalézavý, a také úžasnč pracovitý. Jen tak, a za pomoci vlastní rodiny a pĝátel a za podpory nčkolika tehdejších institucí, se mohli žáci Scholy cantorum za jeho vedení včnovat širokému studiu staré hudby. Základem pčveckého nácviku byly gregoriánské zpčvy, jejichž poznávání umožnilo i hlubší pochopení obecné hudební teorie. K chlapeckým hlasĥm, které obstarávaly sopránové a altové party, se brzy pĝipojily tenory a basy dospčlých. Ve velmi krátké dobč mohla Schola poĝádat koncerty v Praze a na mnoha dalších místech naší tehdy okleštčné vlasti. Na Programu se objevila jména Palestriny, Josquina, Vittorii, Händla a dalších svčtových renesanþních skladatelĥ. Znaþné místo v programu včnovala, a to byl další VenhodĤv prĥkopnický þin, staré þeské hudbč tehdy málo známým Adamu Michnovi, Kryštofu Harantovi, Janu Turnovskému aj. Po staletích znova zaznčly jednohlasy i vícehlasy z Jistebnického a Franusova kancionálu, ze Speciálníku královehradeckého a jiných. Pevné místo tu ovšem mčla i lidová píseė a lidová hra. Jen nčkolik jedincĥ pĥsobících mimo oblast hudby mčlo na M. Venhodu hlubší vliv. Jinak šel sám, všechno sám uvážil a všechno si sám udčlal. NemČl ve svém okolí a ve své dobč vzory. Otvíral lidem oponu a všichni žasli. JeštČ slavnčjší kapitolu pĝedstavuje jeho témčĝ þtvrt století trvající práce Novými pčvci madrigalĥ a komorní hudby a pozdčji Pražskými madrigalisty, které ostatnč také sám založil. Jsou pokraþováním Scholy trvala jen deset let, ale bez ní by Pražští madrigalisté museli svou þinnost zahájit v jiném výchozím bodu. Byl to neobyþejný þlovčk a zasloužil by si monografickou práci, která by zahrnula jeho celoživotní pĥsobení. ěíká se, že nikdo není nenahraditelný; v tomto pĝípadč to neplatí. Nerodí se mnoho takových lidí, jako byl Miroslav Venhoda. ZemĜel 10. kvčtna 1987.

11 Mezi námi v Bevnov XXVI. BEVNOVAN Pokraování 4. Údolí Kaáku s Bokovým mlýnem Osada Starý Potok 11

12 Já nepocházím pímo z Bevnova, ale narodil jsem se na Slovensku. Když se mj táta vrátil z Velké války / /, nebyla práce. Objevila se však možnost pihlásit se k etnictvu s výhledem služby na Slovensku. Táta byl emeslník, mladý kluk, prošel výbrem a absolvoval kurz. Sloužit odjel na východní Slovensko, kde jsem se v Nižnýn Hrabovci narodil. Odtud jsme se pesthovali do msteka Komjatice u Nových Zámk, kde otec sehnal byt. Bydleli jsme v tsné blízkosti železniní stanice a na dráze jsem vlastn prožil dtství. Denn jsem ml ped oima koleje, lokomotivy, železniní provoz. Na vechtru jsem byl jako doma a získal takovou dvru, že jsem chodil zamykat výhybky a pomáhal signalistovi. Zdálo se, že bych se mohl stát ajzboákem, ale osud mn pehodil výhybku jinam. V roce 1938 Maarsko zabralo jižní a východní Slovensko a naši mli 24 hodin na opuštní Slovenska. Otec ml v Komjaticích známé, tramistr nechal pistavit vagón na nádraží a ostatní nám pomohli naložit vci a odjeli jsme do ech. Za dva dny jsme byli u ddy a babiky v Chlumanech u Loun, odkud otec pocházel. Ale co dál? V naší rozvtvené rodin Vágner na Lounsku byli samí emeslníci: zámeníci, tesai, klempíi. Runí práce m bavila, ale já ml chu zkusit prmyslovku. Jenže pišel Protektorát a Nmci zaveli školy. V Praze byl náš píbuzný, majitel zámenické dílny a u nj jsem se vyuil strojním zámeníkem. Sotva jsem se vyuil, byl jsem nasazen do letecké továrny Letov, kde jsem pracoval v nástrojárn. Když jsem po pevrat kývl na nabídku kamaráda, šlo o vstup do Bezpenostního letectva. A už 15. ervna 1945 jsem stál na školním nádvoí v Nuslích v erné kombinéze po Nmcích s dalšími spolužáky a absolvoval základní vojenský výcvik. Ze zhruba stovky zájemc nás bylo vybráno 50, vytvoili jsme tzv. leteckou etu a byli odesláni do policejní školy SNB do Zbiroha, kde jsme se pl roku uili nazpam paragrafy. Policejní letectvo má totiž také svoji historii. Za I. republiky létaly u nás etnické letecké hlídky jako ostraha hranic. Tyto hlídky mly zabraovat se stíhakami Avia 534 astému narušování leteckého prostoru v Sudetech. V roce 1945 byly tyto hlídky obnoveny pod názvem Bezpenostní letectvo a v roce 1950 došlo k reorganizaci tohoto oddílu na letku Ministerstva vnitra, pozdji vládní letku. Po absolvování školy ve Zbirohu jsem byl v roce 1946 peložen na letišt Boží Dar, pak do Milovic a do vojenské odborné školy leteckých mechanik v Liberci. Odtud jsem byl poslán na letišt do Prostjova a nakonec v r odvelen do Prahy, kde jsem už zstal. Vstoupil jsem do Aeroklubu v Ruzyni, kde jsem zaal létat na Piperech, cviných letadlech C 104, C106 aj. Postupn jsem se stal palubním mechanikem a v roce 1953 pilotem. Nejprve kurýrním, pak dopravním. Létal jsem na pístových, turbovrtulových BEVNOVAN Major dopravního letectva Zdenk Vágner je Bevnovák, roník 1924 a znanou ást svého života prožil ve vzduchu. Kterýpak kluk by mu nezávidl! Za války byl nasazen v letecké továrn Letov a letadla ho pochopiteln velmi zajímala. Hned v kvtnu, po osvobození, za ním pišel kamarád z dílny s vážnou tváí. Co potebuješ? Zeptal se ho Zdenk Vágner. Kamarád odpovdl: Poj se mnou k letectvu! Zdenk Vágner kývl hlavou a bylo rozhodnuto: a tryskových letadlech. Leteckou kariéru jsem zakonil na letadle TU 134 v roce 1979, kdy jsem odešel do dchodu. Šastn jsem se oženil, s manželkou máme dv dosplé dcery, ti vnuky, pt pravnuek. Od roku 1951 žijeme v Bevnov a pedstavte si, pánové, žena mi dovolila z poloviny kuchyn udlat decentní dílnu s veškerým vybavením: minisoustruh, fréza, vrtaka bruska atd., ve skínkách není kuchyské nádobí, ale veškeré náadí a materiál, protože m to emeslo nepustilo, stavím železné modely lokomotiv v pomru 1 ku 45 od prvotního ohýbání železných plech po veškerá kola, táhla, patky, svtla a drážky, vše si dlám sám, vetn dynam, motork a rozvod elektiny, vetn potebných rozvrh a výpot, jak ve mn zstalo dobré emeslo po našich, a když jsem na chat venku postavil model železnice, sebhla se snad plka vesnice, aby se podívala, jak vypadaly a jezdily všechny lokomotivy vyrobené v eskoslovensku od roku 1918, nebo lokomotivy a letadla patí k sob jako technika a chlapi. V pímém ohrožení života jsem byl dvakrát. Po válce byly u nás první dva dvourotorové vrtulníky, složené z nmeckých díl. Nmci už vrtulníky nestaily použít. Pi jednom letu, to jsem byl ješt letecký mechanik, vysadil motor. Pilot postavil stroj na nos a ítili jsme se dol. Odporem vzduchu se vrtule znovu roztoily a staili jsme nouzov pistát. Vrtulník byl poškozen, ale manévr nám zachránil život. Také druhá episoda je z mého mládí. Pi odletu letadla Siebel z Ostravy jsme ekali na souhlas dispeera. Byl veer, ped námi prahová svtla konce letištní plochy. Pi zkoušce motor však došlo k natoení letadla, a když se ozval dispeer, zda vidíme pt koncových svtel dráhy, pilot pisvdil a start byl povolen. Jenže pímka svtel nebyla ranvej, ale pouliní svtla Ostravy. Letadlo se zdvihlo a náhle jsme ucítili nárazy špiek strom do trupu, ztratili rychlost a nouzov pistáli v zahradách rodinných domk. Mli jsme ohromné štstí, že se nikomu nic nestalo. Jako kapitán vládního letadla jsem létal s pedstaviteli republiky, ale také létal, kde bylo poteba. Mnohokrát jsem pilotoval letadla s humanitární pomocí do Asie a Afriky. Vzpomínám, jak se ped léty tžce zranil jeden pracovník naší ambasády v albánské Tiran. Dostal jsem za úkol do Tirany ihned dopravit profesora Kunze z vojenské nemocnice, který tam letl s celým svým týmem. K odletu jsme byli pipraveni za dv hodiny, letli v noci a pistáli jako první zahraniní letadlo na nov vybudovaném tiranském letišti. Albánci ovšem tak vhlasného chirurga nechtli pustit obratem zpt a tak tam profesor Kunz operoval snad desítky nemocných Albánc. Dom jsme se vrátili až za týden. Je zavedenou služební povinností, že každý let se musí zapsat do letového deníku. Tak vím, že mám nalétáno 13 tisíc 110 letových hodin a 5 milión 200 kilometr bez nehody. A tak jsem už pedal knipl letadla mladším. Technika m nepestává zajímat, stejn jako letadla a letový provoz. Z letadla jsem vystoupil, ale život letí dál Vyprávní pana Zdeka Vágnera zpracoval Pavel Krchov 12

13 Duben Kvten erven BEVNOVAN Duben 2012 Miroslava Chmelíková, Bevnov Karel Závora, Bevnov Jan Sokol, Bevnov Lidmila Nováková, Bevnov Kvten 2012 Marie Roková, Bevnov Zdeka Poborská, Bevnov Zdenka Skalová, Stešovice František Feo, Bevnov Josef Kos, Bevnov Jií Zahálka, Bevnov erven Václav Kadeřábek, Břevnov Zdeňka Lacinová, Břevnov Jana Schnabelová, Vršovice Eliška Ratajová, Břevnov Václav Smělý, Střešovice Čestmír Plachý, Břevnov Milada Štěpánková, Břevnov František Novotný, Břevnov Alena Plachá, Břevnov Jana Fleglová, Střešovice Pejeme všem jubilantm stálé a pevné zdraví a trvalou Boží milost. Tm starším pak hodn sil, aby tu ješt dlouho zstali s námi. Rzné CHRÁMOVÝ SBOR u sv. Markéty v Bevnov zve všechny zájemce o hudbu a zpv do svých ad. Vítáni jsou obzvlášt mladí lidé a muži. Sbor pravideln zkouší každé úterý od 19 do 21 hodin ve Vojtšce pod vedením sbormistra pana Adolfa Melichara. Bližší informace: pí Stanková, tel.: Jezevík drs. trp s PP, exteriérové i pracovní pedpoklady. Odbr ihned. Pouze psi. Více na Praha Bevnov. Floriánová: Byty výmny podnájmy koup Koupím byt v Bevnov 2+1 nebo 3+1, I. kat., balkon vítán. Tel: Tajenka: Libocký uitel Antonín Jaroš 13

14 BEVNOVAN 139 Ješt nedávno pomrn silný pramen potoka Brusnice skýtal užitek okolním obyvatelm a to po celá staletí. Dlal radost také generacím kluk, jak lze snadno doložit za vzpomínek pamtník, protože kluci a vodní živel jedno jsou. Celé horní povodí Brusnice bývalo vždy cennou zelenou oázou strom a zahrad, pestože už za I. republiky došlo zavedení potoka pod zem. Lidé však na potok Brusnici nezapomnli. Dnes znovu pipomínáme toto historické území Bevnova, protože prochází dalšími zmnami a nesmíme se o nj pestat zajímat. Zahrada Kolátorka znan prokoukla, rybník byl, zejm poprvé od svého založení, znovu vyhlouben, ale archeologické nálezy žádné. Zámeek Kajetánka je pekrásný, ale není to zadarmo. V zahrad postaveny za to luxusní a masivní bytové domy, které dobe zaplatí opravu Kajetánky. Myšlenka to není nová, už ped sto lety podobn uvažoval Jan Kolátor, majitel zahrady a zámeku, ale neprošlo mu to. V Praze 6 projde leccos, a tak svojí výškou mohutné budovy spolehliv zastínily úhledné, tzv. úednické domy v ulici Na Petynce, které byly postaveny ve dvacátých a ticátých letech. Zmny se ekají v tsném sousedství Kajetánky nikdo Vám dnes neekne, co bude s Bevnovským mrakodrapem v Radimov 8, co bude s rotundou a okolními pozemky. Na ešení eká i bývalé Vincentinum a bude jist pekvapení, jak se velký historický objekt s miliónovými pozemky zmní a jak využije. Zadíváte li se na archivní fotografie z tohoto historického místa, jist si mrakodrapu povšimnete a také zelené plochy ped budovou. Je to dnešní Patokova ulice. V tráv na obrázku stojí dva mladí muži, pátelé, a obyvatelé vysokého domu, holi Schmied (horní obrázek), jež má po otci oficínu v pízemí, a fotoreportér deníku eského slovo Václav Dub (stojící vpravo). Snímek je z 30. let. Spodní obrázek je o 20 let mladší, vedle mrakodrapu je špika rotundy a jednopatrový dm ped zboením. Na prostední fotografii je dnešní Radimova ulice ješt s pvodními domy Na Malovance a ponurým vchodem s vžikami do Vincentina, kde ve vrátnici držela službu ádová sestra. To vše zmizelo a starou Boleslavovu, nyní Radimovu ulici, si lidé ješt pamatují s kulisami objektu Vincentina i frontou dom Na Malovance, kde bývala hospoda, sál, obchod, Dosedlovy dílny, až po špalíek pvodní Malovanky. Co zmizí dále? Zpracoval Pavel Krchov, fota archiv listu 14

15 BEVNOVAN Výuka jazyk, píprava na maturitní zkoušky, douování ZŠ a SŠ, tematická jazyková a odborná setkání, pravidelná konverzaní posezení... promítání a povídání o cizích zemích, kulturách, lidech,... vaíme v cizím jazyce... rozmluvte se na dovolenou... apod. výuka a setkání probíhají v prostorech centra, ve Vaší rm, u Vás doma nebo U Zelené brány Anglitina, ínština, nmina, eština pro cizince, vietnamština,... nov italština a španlština...matematika, eština, ZSV... do kurz lze kdykoliv pistoupit, nový kurz otevíráme již od tí osob e mail: tel.: , Patokova 1638/67, Praha Sledujte nás na a na Facebooku (Jazykové a vzdlávací centrum Kajetánka) navštivte nkterou z našich akcí osobn. 15

16 BEVNOVAN 16

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Maturant František Fajtl. Foto sbírka Hany Fajtlové

Maturant František Fajtl. Foto sbírka Hany Fajtlové Maturant František Fajtl. Foto sbírka Hany Fajtlové FRANTIŠEK Když se v srpnu roku 1912 narodil manželům Fajtlovým vytoužený mužský potomek, bylo dopředu určeno čím bude. Zatím co se dvě starší dcery pokud

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schválení programu. 3. Základní a Mateská škola

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku od domova cca 145 km pátek: camp Chmela; prohlídka Úštku sobota: Helfenburk, Kalvarie v Ostré,... pespat na parkovišti u Ostré nedle: cyklovýlet

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Obanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Obanské sdružení sportovní klub Zpráva o innosti klubu za období leden duben 2007 sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty lenská základna Ke 15.4.2007 má náš klub 59 len (24 žen a 35 muž). V tomto období se novým lenem stal (v závorce

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

.j. : SÚ/328/1171/2011/!e MUDr. Michael Mrzek SÚ/330/1172/2011/!e Opavská 1127/62

.j. : SÚ/328/1171/2011/!e MUDr. Michael Mrzek SÚ/330/1172/2011/!e Opavská 1127/62 Mstský ú ad Brušperk K Námstí 22, 739 44 Brušperk stavební ú ad.j. : SÚ/328/1171/2011/!e MUDr. Michael Mrzek SÚ/330/1172/2011/!e Opavská 1127/62 vy$izuje : Ing. Ji$ina!ermáková 708 00 Ostrava - Poruba

Více

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schváí programu. 3. Seznámení se základní zákonnou

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/!! Národ, který nezná svou minulost, se odsuzuje k tomu, aby ji znovu prožil. Giuseppe Ungaretti OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ 1) Jak se jmenovala mezinárodní

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. občanského sdružení CARMINA BOHEMICA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. občanského sdružení CARMINA BOHEMICA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ občanského sdružení CARMINA BOHEMICA za rok 2010 V Praze dne 12.6.2011 1 / 11 Obsah Základní informace... 3 1 Informace o sboru... 4 2 Statutární záležitosti...

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr.

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. Zdenk Bouška. íslo vydání 1/2008. Toto íslo vyšlo v únoru 2008. Cena 24 K na rok. Z jednání Zastupitelstva obce Javorník Zasedání dne 17.12.2007 1. Plnní rozpotu obce v

Více

OMM OMM OMM OMM OMM R zné 1. Schválení programu jednání Stanovisko rady: souhlasí Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0 2. Kontrola pln ní úkol

OMM OMM OMM OMM OMM R zné 1. Schválení programu jednání Stanovisko rady: souhlasí Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0 2. Kontrola pln ní úkol Z á p i s. 15 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 9. 3. 2011 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí. MUDr. Ivana ierná Peterová p. Bohumil

Více

!"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $*

!#$%&#' () *'*#$% +!!, #$% &'%%% -. /0*1*#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $* !"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( " +,) - *(. - *( 3 " (/ 0(1 1 4 -) 2.3 4( 789 :) -< 47 V souvislosti s ustanoveními nového obanského zákoníku zaíná výbor pipravovat nové

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov První rezidenní uzavený investiní fond, a.s. I: 241 30 249; se sídlem Praha 3, Žižkov, Konvova 2660/141, PS 130 83; zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17277; jednající

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 13.9.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

.. strana 2 !"#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! &" 213#(,2$. 2

.. strana 2 !#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! & 213#(,2$. 2 Vážená paní editelko, pane editeli, dovolujeme si Vám pedstavit ucelenou nabídku školních výlet na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Pro dti jsme pipravili nkolik zábavných program:.. strana

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 39 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 19. 10. Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : p. ing. Jií Nekvasil. p. Josef Dašek Program

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 47 RozeslaÂna dne 29. cïervna 1999 Cena KcÏ 41,60 OBSAH: 126. NaÂlez UÂstavnõÂho soudu ze dne 19. kveïtna 1999 ve veïci naâvrhu na zrusïenõâ

Více

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?...

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?... Pondlí 29. záí 2014 dnes pes den: 19 až 23 C AKTUÁLN KOMENTÁE DATA TIŠTNÉ VYDÁNÍ ARCHIV PEDPLATNÉ INZERCE TIRÁŽ 23. 9. 2014 poslední aktualizace: 24. 9. 2014 09:24 S S S S S M velikost písm Chytlo se nám

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

DL HLUBINA, KOKSOVNA A VYSOKÉ PECE VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN EŠENÍ ZACHOVÁNÍ AREÁLU V RÁMCI TZV. DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN

DL HLUBINA, KOKSOVNA A VYSOKÉ PECE VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN EŠENÍ ZACHOVÁNÍ AREÁLU V RÁMCI TZV. DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN DL HLUBINA, KOKSOVNA A VYSOKÉ PECE VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN EŠENÍ ZACHOVÁNÍ AREÁLU V RÁMCI TZV. DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN STÁTNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAV DUBEN 2001 Dl Hlubina, koksovna a vysoké

Více

Trasa 1R: délka 22 km, stoupání 654 m, klesání 356 m Jako trasa 1 plus návštěva rozhledny na Anenském vrchu.

Trasa 1R: délka 22 km, stoupání 654 m, klesání 356 m Jako trasa 1 plus návštěva rozhledny na Anenském vrchu. KČT Hlinsko pořádá 14. května 2016 autobusový zájezd Neratov Šerlich (Panské Pole Šerlich) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Mak 12: Teorie zahraniního obchodu. 1. Stále roste, nyní 5000 mld USD 2. Podíl : USA 12 %, SRN 12 %, R 0,3%

Mak 12: Teorie zahraniního obchodu. 1. Stále roste, nyní 5000 mld USD 2. Podíl : USA 12 %, SRN 12 %, R 0,3% MA K12/ 1 Mak 12: Teorie zahraniního obchodu 1. Stále roste, nyní 5000 mld USD 2. Podíl : USA 12 %, SRN 12 %, R 0,3% 3. Specifika : Nedokonalá konkurence Kurzová (mnová) rizika Zásahy státu 4.Pvodní smysl

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika 9. Kombinatorika, pravdpodobnost a statistika VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1 V kódu je na prvním míst jedno z písmen A, B, C nebo D. Na dalších dvou pozicích je libovolné dvojciferné íslo od 11 do 45. (Existují

Více

FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003

FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003 FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003 Vážení tenái naší výroní zprávy Na následujících stránkách Vám pedstavím innosti a aktivity naší charity v roce 2003. Ráda bych pi této píležitosti chtla podkovat

Více

(p.. 58) íslo 1/2010 bezen

(p.. 58) íslo 1/2010 bezen (p.. 58) Redakce: J.Punochá Náklad: 80 ks íslo 1/2010 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2007 Pedkládá: Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystice nad Úhlavou, píspvková organizace, Bystice n.úhlavou 44, 340 22 Nýrsko Název zpracovatele: Domov pro osoby se zdravotním

Více

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Š k o l n í j í d e l n a V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007 Základní údaje k 31.10.2006 : Kapacita jídelny : 600 jídel Poet zapsaných

Více

Metodické poznámky: Materiál lze rozložit na více ástí a použít ve více vyuovacích hodinách. Materiál sloužící k osvojení a zapamatování uiva.

Metodické poznámky: Materiál lze rozložit na více ástí a použít ve více vyuovacích hodinách. Materiál sloužící k osvojení a zapamatování uiva. VY_32_INOVACE_Z1.20 Název vzdlávacího materiálu: Hydrosféra. Autor: Mgr. Martin Kovaka Pedmt: Zempis Roník: 6. Tematický celek: Hydrosféra. Struný popis aktivity: Zápis a studijní materiál pro Hydrosféra.

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

!  # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ +  % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ ECKO PERSKÉ VÁLKY ROZSAH PERSKÉ ÍŠE Kolem roku 500 p.n.l. byla Perskáíše nejvtší na svt. Její východní hranici tvoila eka Indus, na západ sahala

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem

Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem Monika Malinská Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Cíle akce...4 Dležité innosti nutné k zajištní

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,-

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/ -01.2 0,-,*/33/ PRAVLAST A EXPANZE KELT http://cs.wikipedia.org/wiki/keltov%c3%a9 Úkol: Vyhledej interaktivní mapu keltské a ímské expanze - http://resourcesforhistory.com/map.htm

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

Mžete si k tomu vybrat nkterý z balík propaganích služeb (viz tabulka) nebo se s námi dohodnout na individuální podob vaší propagace.

Mžete si k tomu vybrat nkterý z balík propaganích služeb (viz tabulka) nebo se s námi dohodnout na individuální podob vaší propagace. Vážená paní, vážený pane, v souvislosti s konferencí Franchising & sít realitních kanceláí konanou dne 14.5.2009 Vám nabízíme možnost efektivn oslovit úastníky konference a posílit tak vaše image a znaku.

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Č.P. 2 bývalé zahradnictví. (také ev,č,1)

Č.P. 2 bývalé zahradnictví. (také ev,č,1) Č.P. 2 bývalé zahradnictví. (také ev,č,1) V blízkosti brány do zámeckého parku, nedaleko od bývalého pivovaru, se nalézá dům č.2 komplex bývalého zahradnictví. Fotografie z roku 1996. Dům č.2, stejně tak

Více

SLOVO STAROSTKY: Vážení spoluobčané, kalendářní rok 2015 pomalu končí, máme před sebou jedny z nejkrásnějších svátků v roce a v našich domácnostech vrcholí vánoční přípravy. Vám se dostává do rukou poslední

Více

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,-

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/ -01.2 0,-,*/33/ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY Díky archeologickým nálezm v bývalých keltských hradištích (oppidech) a na pohebištích je zejmé, že Keltové mli své zrunéemeslníky.

Více

Znalecký posudek. 3506/2012

Znalecký posudek. 3506/2012 Znalecký posudek. 3506/2012 o cen nemovitosti - rodinného domu.p. 34 s píslušenstvím na pozemku. parc. 115 a pozemku tvoeného parcelami. 114 a 115 v kat. úz. Skuhrov u Mlníka, obec Velký Borek, okres Mlník,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Správa daní se zaměřením na vymáhací řízení Plzeň 2013 Jindřich Lorenc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra národního

Více

PROGRAM OBNOVY VESNICE

PROGRAM OBNOVY VESNICE Obec Ohrazenice Ohrazenice p. 81 511 01 Turnov Tel. 481 321885 IO 00275956 DI CZ 00275956 PROGRAM OBNOVY VESNICE Obec : Ohrazenice Katastrální území : Ohrazenice u Turnova Poet obyvatel : 1076 Obsah :

Více

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE V kraji pod horami prý děti přicházejí na svět s lyžemi na nohou. Já jsem se ale narodila bez nich. Mně je přinesl Ježíšek, když mi bylo pět let. Překvapil mě. Každý rok jsem

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

U S N E S E N Í z 3.zasedání Zastupitelstva M Praha Kunratice konaného dne 26.února 2003

U S N E S E N Í z 3.zasedání Zastupitelstva M Praha Kunratice konaného dne 26.února 2003 3.zasedání Zastupitelstva M-Praha-Kunratice 26.2.2003 U S N E S E N Í z 3.zasedání Zastupitelstva M Praha Kunratice konaného dne 26.února 2003 Zastupitelstvo M návrhovou komisi ve složení: Ovovatele zápisu

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007 Usnesení. 272 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 12. 3. 2007. Usnesení. 273 Rada msta trvá na svém usnesení. 48 ze 16. 1. 2006. Usnesení.

Více

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Návrh ceny vodného a stoného na hospodáský rok 2007 2008 pro msto. 2) Návrh na poízení nového územního

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

o projektu areálu bývalé školy v Heřmanicích osady Starého Jičína

o projektu areálu bývalé školy v Heřmanicích osady Starého Jičína / o projektu areálu bývalé školy v Heřmanicích osady Starého Jičína Historie školní budovy Školní budova v Heřmanicích je bývalá menšinová če ká škola v německém pohraničí. Byla postavena roku 1931 Maticí

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest.

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest. Krevní Vzduchu Slovníek Tlak Myšlenková mapa Úvodní strana Odkazy Práce Obrázky Pozadí Vtip Pokus Papiák Midla tlaku Mt.Everest Barometr Barograf metr Aneroid Co to je? To je pístroj, který mí tlak vzduchu.

Více

K 98k Mauser - nejlepší nmecká puška

K 98k Mauser - nejlepší nmecká puška K 98k Mauser - nejlepší nmecká puška Karabina Mauser 98k byla základní pchotní zbraní nmecké armády ve druhé svtové válce a nejrozšíenjším typem nmecké opakovací pušky v tomto období. Ve své dob pedstavovaly

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

únor 201 6 34 / měsíčník

únor 201 6 34 / měsíčník únor 201 6 34 / měsíčník Upozornění: Neberte všechna má sdělení úplně vážně :-) Milí čtenáři, zdravím vás z ještě stále zasněžené Staré Zagory. Je to k nevíře, ale sníh napadl dokonce dvakrát, jako dvaceti

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Hradec Králové, katedrála Ducha Svatého

Hradec Králové, katedrála Ducha Svatého HRADEC KRÁLOVÉ Hradec Králové, katedrála Ducha Svatého Karla Tomana, 500 03 HK 18:30 19:30 Mše svatá 19:30 19:40 Přivítání návštěvníků Noci kostelů, vyzvánění katedrálních zvonů 19:40 20:00 Duchovní a

Více

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 (dále jen SVJ ) je souástí základních

Více

íslo 1, roník 17, leden 2011

íslo 1, roník 17, leden 2011 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 27. 1. 2011 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 1, roník 17, leden 2011 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 27.1. 2011 Zastupitelstvo schválilo:

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

Zápis z 9. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 22. srpna 2007

Zápis z 9. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 22. srpna 2007 Zápis z 9. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 22. srpna 2007 Zahájení jednání : 18:00 h Ukonení jednání : 19:00 h Pítomni : dle prezenní listiny Ovovatelé zápisu : Ing. David Plešinger,

Více