Nová Kajetánka Zprávy z kláštera Prodej byt schválen. Za ala rekonstrukce Domova svaté Rodiny O život pilota 23. 3/4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nová Kajetánka Zprávy z kláštera Prodej byt schválen. Za ala rekonstrukce Domova svaté Rodiny O život pilota 23. 3/4"

Transkript

1 23. 3/4 P. Václav Sntina, pivítal o Kvtné nedli stovky farník ped bazilikou sv. Markéty. Nová Kajetánka Zprávy z kláštera Prodej byt schválen Zaala rekonstrukce Domova svaté Rodiny O život pilota

2 BEVNOVAN 2

3 BěEVNOVAN Zpravodajství BĜevnovana ê 5O se konaly 4 klavírní koncerty žákĥ ZVŠ z celé republiky pĝi pĝíležitosti 221. výroþí Carla Czerneho ProbČhl masopustní prĥvod ke klášteru Oslavil P. Jan Kohl své 84. narozeniny O Popeleþní stĝedč v 7, v 16 a v 18 hod byl v bazilice sv. Markéty udílen popelec V 11 hodin v pražské katedrále sv. Víta uveden do funkce kardinála arcibiskup Dominik Duka V 18 hodin byla sloužena mše sv. za zpčváka Karla Kryla V 18 hod. oslavil dčkovnou mší sv. P. Benedikt Kolaja své 40 narozeniny V 18 hod. sloužena mše sv. za P. Fr. Hochmana. Celebroval P. Prokop Siostrzonek s p. Martinem Brousilem Od 19 hod se uskuteþnil mládežnický ples Arachné a JelenĤ v sále Na Marjánce P. Václav SnČtina pĝi mši sv. v 9 hod. mčl promluvu na dčti, úþinkovala schola pod vedením Magdy Salákové V 18 hod pĝi mši sv. zaznčla missa Orbis factor od Wittoria a postní moteta. Sbor Amici Musicae Antiquae Ĝídil Jaroslav Orel V 9 hod. pĝi farní mši sv. byly pĝedány poklady víry katechumenĥm naší farnosti V 7 a v 18 hod o slavnosti ZvČstování PánČ vzpomenuto v modlitbách za úctu k poþatému životu a za nenarozené dčti Se konal pĝedvelikonoþní úklid baziliky O KvČtné nedčli v 9.00 úþinkoval chrámový sbor za Ĝízení A. Melichara. Též byly posvčceny ratolesti V 18 hod pĝi mši sv. probčhlo mazání olejem katechumenĥ V 18 hod. byla sloužena mše sv. za Karla Morávka O 18 se konaly Zelenoþtvrteþní obĝady s možností soukromé adorace do 24 hodin o Velkém pátku byla možná adorace od 8 do 15 hod. V 15 hod. následovala závčreþná kĝížová cesta a od 18 hod. Velkopáteþní obĝady s pašijemi z BO ê 5?±ê ê >?±ê ê ê ê ê ê?êr O ê êid?ê? ê ê ê ê Sê ê d B ±ê W ê 5?ê ê ê ê ê ê W ê 5ê ê 5?ê 5 êê rê: ê êw ê ê ê B êàê ê ê U >ê d >ê :5 ê ê ê ê ê Uê B ±ê? Uê ê{ >ê ê >êz ê Bê ê ê Bê : ê d ê > ê R > ê B êr ê ê 5 ê ê ê d B êàêv Uê ê 5 ê ê ê êid? êq ê ê 5±ê Uê ê ê ê} ê 5ê O >ê ê ê ê > ê U êi ê ê 5O ê ê ê ê i : Bê ê ê d êw > ê B ê ê ê ê >Wê SW ê ê ê OB ê na Bílou sobotu adorace by la od 8 do 15 hod. a ve oslava Zmrtvýchvstání PánČ, spojená se kĝtem katechumenĥ o Slavnosti Zmrtvýchvstání úþinkoval chrámový sbor a též byly žehnány pokrmy v 9 hod. celebroval misijní mši dr. P. JiĜí Šlégr, Ĝeditel Papežského misijního díla. Misijní den probíhal pak po celý den v areálu kláštera. u? ê ê ê d byla významným dnem pro bčlohorskou filiální farnost: její duchovní správce, rektor bčlohorského poutního kostela Panny Marie VítČzné P. Benedikt Kolaja OSB oslavil v kruhu svých farníkĥ své þtyĝicáté narozeniny. Gratulanti pĝichystali malé obþerstvení a sestĝiþky benediktinky mu zazpívaly nčkolik jeho oblíbených lidových písní. Zdaleka nejstaršími a patrnč i nejmilejšími gratulanty mu byli více než devadesátiletí sympatiþtí manželé ŠĢovíþkovi. V úterý 20. bĝezna ve farní klubovní místnosti pĝednášel pĝední þeský egyptolog pan Ing. Balík, CSc. o svých poznatcích a zkušenostech pĝi dlouhodobých archeologických prĥzkumech staroegyptské kultury; zamčĝil se i na své poznatky o vzájemných vztazích mezi místními koptickými kĝesģany a včtšinovým muslimským obyvatelstvem. Po pĝednášce se rozproudila velmi živá diskuse. Mezi hosty byl i mladý egyptský lékaĝ Dr. Mustaffa, který v Praze pokraþuje ve svém postgraduálním studiu. V nedčlní podveþer dne 25. bĝezna se v Tereziánském sále benediktinského kláštera v BĜevnovČ uskuteþnil jarní žákovský koncert, jehož program se svými žáky pĝipravila odborná hudební pedagožka paní Ludmila Vacková. Úþinkovali mladší i starší žáci a jako hosté i nčkteĝí absolventi. Její žáci pocházejí jak z BĜevnova, tak i z Bílé Hory (z RuzynČ, ze ěep a z Malého BĜevnova). Diváci odmčnili výkony všech mladých muzikantĥ dlouhým potleskem; zvlášģ zasloužené uznání vyjádĝili pedagogickým zásluhám paní profesorky Ludmily Vackové. Karel Voplakal tb Bê ê w d ê z ê S Sê y si uspoĝádala výroþní þlenskou schĥzi ve školní jídelnč ZŠ Jih Šantrochova, PetĜiny. Úþastnilo se asi 90 osob. Jednání se zúþastnila pí radní Mgr. VymČtalová (ODS). Úþastníci si vyslechli zprávu o þinnosti za minulý rok a plán práce pro rok V diskuzi byly probírány otázky kolem zabezpeþení seniorĥ ve zdravotních pĝípadech, stravování i valorizace dĥchodĥ. }ê R ê d ê ê s > ê B další kovová laviþka. (Pozornost HMP). To již 2. bĝezna konþil na rybníce led a jeho síla odtála až na 3 cm. To však byl též : 5 Bê ê?ê * M * *86 $ 8 * Y8*8 M %! $G. 8$ 8 # : +# :8 %)O XV 8 & "# ) %$ * 8V G 8 %)O % D%) 8%. %* M8* ) : D S/*8%. %*V M8 ) X V %:8 \ S O8 ) S/*> V / 3

4 BEVNOVAN zaátek pomalého návratu bezdomovc do doupat okolo rybníka. Rybái koncem bezna stále ryby nechytali, nebot to je stále doba hájení ryb. V posledních beznových dnech se tam objevilo nkolik lapa sluneních paprsk. Klid tam rušili i netrpliví mladí motocyklisté. Na severním svahu u rybníka zahájili stavebníci budování základ nového rodinného domu. Stavba je ádn povolena. Labu, divoké kachny i lysky se vrátily na hladinu rybníka a pátelsky žebrají od kolem chodících návštvník. vysypala inzerní snška azijských bojových umní. Ke zdravotnímu a harmonizanímu umní vybízel klub HIRUNDO, na Petinách hirundo.cz nebo také kurz na FVTS UK na Evropské klub chikung.cz s cviením TAJ JI. Inzerováno bylo, že jde o ínská, jihokorejská a japonská bojová umní. Celkem je možno si vybrat cviení 6 druh a názv. U všech se zdrazovalo, že vedle plynulosti, mkkosti a hlubokého uvolnní se dosáhne úinné sebeobrany, ale hlavn relaxaní pohody proti stresm, zklidující nehektický životní styl a všestranná kombinace dechových a pohybových technik nakoordinaci tla a mysli. Za kurzy se platí. pracuje na Heyrovského námstí Petiny nová soukromá zubní ordinace MUDr. Pohlodkové. V souasné dob pracuje pro soukromé ale i pro pojištné pacienty. na hranici s ulicí Na Petinách, u OD BILLA se staví stanice metra Dejvická, ervený Vrch, Veleslavín, Petiny, Motol. Do provozu se má uvádt v roce Kus Brunclíkovy ulice je uzaven pro veejnou dopravu. Stavbu Metra provádí stavebník METROSTAV a Ingenýring HOCHTIEF. Stavba Metra je navržena ke spolufinancování z prostedk EU. Stavba má také obdržet píspvek z Fondu soudržnosti ve výši 8 mld. K. Na povrchu, severní stran, ulice Na petinách, u OD BILLA byl koncem bezna rozkopán METROSTAVEM úzký pruh chodníku. Výkop však zasáhl vývskové skíky ODS, Turist, KSM a inzertní firmy. Výkopy nyní neumožují se tam prezentovat a komunikovat s obany. a mohli jsme sledovat jak zima psobila na naše souputníky, kteí žili voln v mrazech bez kamen jako jsou kup. ptáci, kosi a sýkorky. Mnozí lidé kupovali v obchodech lojové koule v síkách nebo sypká semena a zrní. Kdo tuto bohumilou innost ve svém okolí dlal, získal odmnu formou krotkosti a vdnosti pták. Ti byli krotcí jak slepice. Divoké kachny na rybníce mly zamrzlo a schovávaly se v potrubích, zálivech, koenech a kdo ví kde. Kdo jim nco zanechal na behu, tak si to vždy umly najít a v mrazech se posílit. 4

5 BěEVNOVAN u ê w d 5 jsou þtyĝi potravinové obchody. NejlevnČší ěáholecký salát byl v OD NORMA na VČtrníku. Kráþel jsem z Normy do Veleslavína dolĥ stezkou. Tam sedčlo 5 bezdomovcĥ, každý jedl salát. ěvali a zpívali: ěáholec, ěáholec oddaluje náš konec. þímž obsadila 2. MÍSTO v rámci celého kraje! Jako výhru si pĝipsala bonusových bodĥ na svĥj úþet se pak ve školce uskuteþnilo slavnostní pĝedání diplomu který od zástupce spoleþnosti ASEKOL Mgr. M. Holinky, pĝevzala Ĝeditelka školky p. Hana Kosová. z? ê dbo Sê ê : Na BČlohorské ul.þ.1650/98 otevĝela nedávno paní A. Burešová voėavý obchod. Nabízí zde více jak 80 druhĥ sušeného ovoce a oĝechĥ, pĝibližnč 200 druhĥ þaje, 100 druhĥ koĝení. ZnalcĤm þaje mĥže poskytnout tĝeba pu erh v mandarince, pu erh v bambusu nebo puerhy archivní.velké oblibč se tčší Kvetoucí þaje. Z cukrovinek zde dostanete þokoládovou polevu, karamelový fondán, nugát, želé, lékoĝici, þokolády, bonboniéry, Dia produkty. Pro sváteþní pĝíležitosti se hodí dárkové balíþky, dárkové koše, kornouty, kvčtiny z ovoce a oĝechĥ. PĜeji dobré pochutnání! z ê ê ê B? Ti, co se snaží jíst málo, þi nčjak dietnč, to mají v BĜevnovČ dosti krušné. Nesmí vĥbec chodit kolem Jídelny na BČlohorské 122! Vchodové dveĝe sice pamatují minulý režim, ale co je za chuģové poklady za nimi, oceėují dnes již stovky lidí. SkvČlé občdy, svaþinky, polívþiþky. Hned vedle velká sklenčná výloha s pudinky a jahodami, kokoskami, štrĥdlíky, tvarohovými kousky, švestkovými koláþi, makovci, chlebíþky a já nevím, co ještč. Za tím vším hledejte umční kuchaĝky KateĜiny s jiskrným pohledem, která tak vlastnč nejvíce mĥže za trápení tčch, co se snaží jíst málo, þi nčjak se odbývat a musí chodit kolem jídelny. DveĜe bývají dokoĝán, arci, i když pohledem uhnete, nemĥžete neslyšet pozvání: a vy si dáte, prosím a jste tam u ê ê ê w ê t 5 Tou nejvčtší novinkou od chvíle, kdy jsme Vás, milé þtenáĝe, naposledy informovali o práci Základní školy pod Marjánkou v BĜevnovČ, je otevĝení prvních tĝíd znovu po tĝiceti letech. Celkem bylo pĝijato 72 prvėáþkĥ do tĝech prvních tĝíd. Myslím, že je to zásadní zmčna, kterou já osobnč velice vítám, protože si myslím, že bez prvėáþkĥ to není ono. Podle mých dostupných informací jsme dokonce mčli být poslední základní školou nejen v Praze, ale i v republice, která první tĝídy nemčla. V lednu tohoto roku probčhl opčt zápis do 1. roþníku a všichni jsme byli ve velkém oþekávání, jak dopadne po roce zkušeností s prvními tĝídami. Ohlas byl nad oþekávání velmi pĝíznivý, neboģ jsme zapsali celkem 130 zájemcĥ do 1. roþníku (pĝi prvním zápisu to bylo 111 pĝedškolákĥ). VČĜím, že tato zmčna pĝinese nám všem spoustu radosti a užitku a že naše škola bude i nadále patĝit ke školám, o které bude stále zájem, neboģ nabízí kvalitní vzdčlání. Pokud chcete včdčt nčco víc o našich dalších aktivitách, potom si na internetu otevĝete naše stránky: a uvidíte. Marcela Zavadilová Ĝeditelka školy toêqb êàê êtb ê ê êuž v r se školka zapojila do projektu Ekologická školka, který vyhlásilo Ministerstvo školství spolu s Ministerstvem životního prostĝedí. Jde o tĝídční odpadu papír, plasty, sklo, kartony, od r je školka zapojena do projektu RECYKLOHRANÍ. V jeho rámci dčti rozvíjí svĥj vztah k životnímu prostĝedí formou her a kvízĥ, zároveė ale i pĝímou úþastí na sbčru použitých baterií, drobného elektrozaĝízení a osvčtlovacího zaĝízení.za plnční úkolĥ získává škola body, které si mohou v internetovém katalogu vymčnit za rĥzné hraþky, pomĥcky atd. Na podzim 2011 probčhla VELKÁ PODZIMNÍ SOUTċŽ ve sbčru elektrozaĝízení a Mš Jílkova odevzdala kg této suroviny, v : >ê W Bê zwvsl u#ê klu již þtvrtým rokem pĥsobí na PetĜinách Prahy 6. Nabízí aktivity pro rodiny s nejmenšími dčtmi, pro pĝedškolní dčti, pro dospčlé a pro seniory. Jedním z hlavních cílĥ sdružení je oslovit k aktivnímu trávení volného þasu tĝi generace, dčti rodiþe prarodiþe. V souþasné dobč sdružení rozšiĝuje své pĥsobení díky navázání spolupráce s Klubem zdraví Aleph, který byl otevĝen na poþátku roku 2012 v Liboci v areálu usedlosti Libocký dvĥr. Tato spolupráce má první konkrétní formu v podobč Klubu dĝíve narozených, který zahájil þinnost ve zmínčných prostorách v Liboci. Tato myšlenka se zrodila na základč komunikace se svazem dĥchodcĥ na PetĜinách. SeniorĤm je včnován þas a prostor každý pátek. Pokud se zájemce do Liboce vydá, mĥže zde strávit celé odpoledne, a to aktivnč, odpoþinkem i novými poznatky a zkušenostmi. Nabízíme možnost pĝátelského posezení u þaje þi kávy, pĝeþíst si knížku nebo zahrát spoleþenskou hru, také využití nabídky obchĥdku se zdravou výživou. Aktivní þást odpoledne je sestavena z cviþebních blokĥ (cviþení na židlích - zdarma, cviþení 50+), které jsou svým zamčĝení a nároþností uzpĥsobeny této včkové skupinč. Souþástí programu klubu jsou dále pĝednášky, literární þtení, výtvarné dílny a další aktivity. Jako první vzdčlávací aktivita probčhla pĝednáška o terapii EFT. Další plánovanou akcí je tvoĝivá dílna a to od 15:00 do 17:00. $ Bêo ê 5 w Bê o ê 5ê ê : êê ê id ê ê ê? ê ê ê d ¾ >ê?ê ê ê o ê t Bd >ê ±ê ê ê ê v ê ê ªê ê ê Bê ê ê ê ê d 5 5±ê W ê Wê ê B Bê U ê 5d ê ê { ê 5ê db ê ê db ê ±ê ±ê d ±ê > ê ê R W ±ê ±ê ê >ê ê db? ±ê U ê : ê? Bê êd5 ê: êz êid ê ê 5 ê W ê d ±ê ê ê ê? 5ê Wê ê êw?ê 5 ê êz ê ê ê id ê Více informací o pláno-vaných akcích a naši nabídce najdete na webových stránkách: a TČšíme se na SPOLEýNÝ DEN s vámi v Klubu zdraví Aleph! u ê??ê ê šestý roþník misijní nedčle. V nedčli se areál BĜevnovského kláštera opčt zaplnil hrami, jarmarkem, dčtmi a dobrou vĥlí pomoci. VýtČžek akce , zdvojnásobený nadací Divoké Husy na úctyhodných , pomĥže dčtskému domovu v diecézi Kandy na Srí Lance. : 5 Bê ê?ê "!> /!%?*% 1/ &1/?& + JA4 " 4 z " 4 z #> 4z J#G *A4 4z " 64 & z " & 64 " 4z & "# z + z D8?:CC: + +:8:P: _ % %<: + Z& %+:D?72B57 / 0 *A::8CE:28D:;22:S: +.A::EEC:7D5:7;8 H/+ *A: # * :S: * 5

6 BEVNOVAN Mši svatou celebroval otec Jií Šlégr, který se podlil o erstvé zážitky ze slavení Velikonoc na Srí Lance a z návštvy dtského domova, kam je naše pomoc smována. Po mši následovalo krom tradiního programu také štrdlování a prohlídka nov zrekonstruované oranžerie v klášterní zahrad. Ani podmraené poasí neodradilo davy návštvník od celodenní úasti, díky náladám poasí si dokonce mohli závrené odpolední divadlo a tombolu vychutnat v úžasných prostorách Tereziánského sálu. Obrovský dík patí Tereze Andršové, hlavní organizátorce akce, otci Jiímu Šlégrovi, vedoucímu papežských misijních dl v eské republice, bevnovským benediktinm, kteí pro tuto akci poskytli tém celý areál kláštera a nadaci Divoké Husy, díky které mžeme na Srí Lanku poslat ,. Dkujeme také všem ostatním, kteí jakkoli pispli k úspchu této akce a tšíme se na píští roník! Za oddíly Arachné a Jeleni, Tereza Kopivová Praha Bevnov, pan Nachtigal, jsou rybái znepokojeni posledním píkazem mstské ásti Praha 6. Dle nj nesmí být rybník Velká Markéta na jae osazen rybami. Dvod? Píliš malý pítok vody! Sousední Malá Markéta se zase nesmí lovit pro výskyt vzácné žluté kvtinky. Takže kde ryby jsou, nesmí se lovit, kde nejsou, nebudou do vody nasazeny. Nadje se tedy logicky upírají k rybníku Kajetánka, nebo je docela dobe možné, že že pokud bude vas dokonen, dostane co nevidt malé rybky již letos.a stejn tak i rybník Vincek. Pejme rybám, jakož i sami sob, a se vše v dobré obrátí a naše procházky kolem Bevnovského kláštera, opt probíhají za kvákání kaen a šplouchání šupiná! am k prodeji obecních byt na Blohorské schválen konalo se ve Veleslavín zasedání zastupitelstva Prahy 6 jehož hlavním programem bylo schválení prodeje rodinného stíbra 902 byt, vtšinou z Bevnova a Bubene dosavadním nájemcm. Nkolik set úastník zasedání neobyejn hlasit vyjadovalo nesouhlas s tímto krokem, který ml, jak se m.j. shodli, pijít alespo o deset let díve, kdy o to mli všichni zájem a byli v aktivním vku, zatímco dnes je vtšina nájemník již v dchodu. Velmi ostré protesty diskutujících úastník veejného zasedání trvaly tyi hodin /!/, aby pak prostou vtšinou pravice v zastupitelstvu byl zámr úedn schválen. 6

7 BEVNOVAN Redakní rozhovor AK Markéta plochá dráha 7

8 BEVNOVAN události komentáe názory události komentáe názory události komentáe Polyfunkní dm U Markéty s mnoha otazníky V Bevnov pod poliklinikou od architekta R. F. Podzemného je smrem k Patokov ulici nezastavné svažité území. Pozemky byly urené územním plánem pevážn jako zele a patily mstu. Následn ale byl územní plán zmnn pro možnou masivní zástavbu zmiováno bylo využití pro sociální a zdravotní úely. Poté ale byly pozemky rozhodnutím tehdejšího zastupitelstva Prahy 6 s majoritou ODS odprodány a veejné využití se nerealizovalo. Ped dvma lety probhlo územní ízení, výsledkem kterého bylo rozhodnutí o umístní polyfunkního sedmipodlažního domu v maximální délce. Koncem loského roku byla InterCorou s.r.o. podána žádost o prodloužení platnosti tohoto územního rozhodnutí. Uplatnil jsem zásadní pipomínky: Jedná se o území Bevnova pi Patokov ulici, které je stále více zatžováno dopravn, imisn i hlukov. Není zde zajištn kontinuální monitoring a výsledky mení z okolí jsou varující. Zejména byly opakovan zachycovány nadlimitní koncentrace oxid dusíku. Nejsou k dispozici aktuální údaje o rostoucím dopravním zatížení. Oficiální údaje o vlivech na zdraví obyvatel nejsou dostupné, nicmén podle ústních sdlení je v okolí zvýšený výskyt onkologických onemocnní. Hluk by se od uliní fasády odrážel do areálu škol. Masivní stavba by dále zhoršila místní ovzduší omezením cirkulace vzduchu a koncentrací emisí v údolí. Navrhovaná extenzivní stavba o sedmi nadzemních podlažích a pi její délce zásadn mní charakter okolí a má negativní vliv i na vzdálenjší území. Dopravní situace se bude dále zhoršovat. Výjimka ze stavební uzávry na bevnovskou radiálu je hodná pozornosti. Samotná radiála nebude v dohledné budoucnosti realizována. Neexistuje koncepce okolního území ani celého Bevnova. Požádal jsem o reakci mstské ásti na výše uvedené skutenosti. Proti prodloužení platnosti územního rozhodnutí jsem se odvolal. Petice oban byla pedána na úad mstské ásti. Hodnoty Bevnova je nutné ochránit. MUDr. Antonín Nechvátal zastupitel Mstské ásti Praha 6 za Stranu zelených Radim, syn Slavníka byl Vojtchv nevlastní bratr. Uvádí se, že v roce 997 byl Radim svdkem Vojtchovy smrti. V roce 999 byl v ím vysvcen na biskupa a v roce 1000 se stal prvním hnzdenským arcibiskupem. V tamní katedrále byly po smrti uloženy Radimovy ostatky. Hnzdno polsky Gniezno je významné historické msto ve stedním Polsku nacházející se východn od Poznan. Hnzdno opravdu není Hvzdno, jak se domnívá nkdo z autor vysvtlující tabulky umístné na fasád bevnovského mrakodrapu Radimova 8. Nevím, kdo ponkud trapnou chybu zpsobil, ale nechce-li ÚM Praha 6 nadále mystifikovat obany, ml by urychlen zajistit opravu. JUDr. Hrza Ivan, zastupitel M Praha 6 8

9 BEVNOVAN události komentáe názory události komentáe názory události komentáe Zaèala rekonstrukce Domova svaté Rodiny POZDRAV Z POHOØELCE 9

10 BěEVNOVAN Autorem vzpomínky je Jaroslav Orel.,,Kluci, pĝepadneme ho, rozhodlo se náhle nčkolik chlapcĥ v malé, nepčkné, uboze vybavené chaloupce pĝed bĝevnovským klášterem, Když otevĝel dveĝe, sesypaly se na nčho hadry, boty, ponožky a vĥbec, co bylo po ruce. Byl pĝekvapen jen zlomek vteĝiny. Pak všechny ty včci zaþaly lítat v obráceném smčru a v následujícím okamžiku nastala nepopsatelná bitva všech proti všem. Skonþila po pĥlhodince naprostým vyþerpáním profesora Miroslava Venhody a jeho šesti chlapcĥ, kteĝí dohromady tvoĝili pražskou Scholu cantorum. To se stalo jednoho zimního veþera v roce Ta pĝíhoda dokresluje základní povahové rysy, jež nejsou þastým jevem u lidí vĥbec a u umčlcĥ zvláštč. Dovede si snad nčkdo pĝedstavit, že by se Ĝeditel nčjaké školy tak popral s žáky jen pro jejich radost? M. Venhoda byl ochoten pro každého být vším, byl bezprostĝední a mčl mladistvého ducha, nebyl pyšný, nemusel nutnč vyþnívat z Ĝady, byl schopen uskrovnit se a pĝizpĥsobit a umčl pomáhat. Byl srdeþný a s každým se spĝátelil. Lidé si ho zamilovali už pĝi prvním setkání. Na zaþátku byl Schola cantorum. Založil ji ve svých þtyĝiadvaceti letech, aþkoli kromč svého nadšení nemčl k takovému podniku žádné vnčjší pĝedpoklady: nebyly peníze, doba byla nepĝíznivá. On se však nebál pĝekážek. Šel za svým cílem obnovit prastarou instituci. Scholy cantorum vznikaly snad již ve 14. století a byly pak hromadnč zakládané pĝi biskupstvích a klášterech po celé EvropČ. Tyto pčvecké školy stály u vzniku prvního samostatného západoevropského hudebního þinu gregoriánského chorálu a po celý stĝedovčk až do šestnáctého století každý, kdo v hudbč nčco znamenal, prošel jako chlapec nčkterou z nich. Od doby baroka postupnč mizely a v roce 1939 dokonce ani samotný název prakticky už nikomu nic neĝíkal. Dnes jsme zvyklí poslouchat starou hudbu a vĥbec si 10 neuvčdomujeme, že pĝed padesáti lety nebylo o ní slechu. KromČ nčkolika teoretikĥ ji nikdo neznal, nikomu nepĝišlo na mysl, že by mohlo jít o vrcholné kulturní hodnoty, díky své nadþasovosti srozumitelnč a dĥvčrnč promlouvající právč k þlovčku dvacátého století. Spoleþenské hudební včdomí žilo tehdy ještč pĝevážnč v hlubokém romantismu; v kulturnč ladčných vrstvách se kromč symfonií klasicismu stále za vrchol umčleckého zážitku považovala italská opera nebo tĝeba FibichĤv Poem. VytvoĜení Scholy cantorum se tedy musí nutnč jevit jako þin, pro nčjž se nenabízí žádné pĝijatelné vysvčtlení. VČdČl už tenkrát M. Venhoda, jakého rozmachu dojde stará hudba renesanþní, gotická, chorál, jak výrazným podnčtem se stane i pro novou tvorbu a nejnovčjší hudební myšlení? Asi to cítil. A v tom byla jeho genialita. Byl geniální, vynalézavý, a také úžasnč pracovitý. Jen tak, a za pomoci vlastní rodiny a pĝátel a za podpory nčkolika tehdejších institucí, se mohli žáci Scholy cantorum za jeho vedení včnovat širokému studiu staré hudby. Základem pčveckého nácviku byly gregoriánské zpčvy, jejichž poznávání umožnilo i hlubší pochopení obecné hudební teorie. K chlapeckým hlasĥm, které obstarávaly sopránové a altové party, se brzy pĝipojily tenory a basy dospčlých. Ve velmi krátké dobč mohla Schola poĝádat koncerty v Praze a na mnoha dalších místech naší tehdy okleštčné vlasti. Na Programu se objevila jména Palestriny, Josquina, Vittorii, Händla a dalších svčtových renesanþních skladatelĥ. Znaþné místo v programu včnovala, a to byl další VenhodĤv prĥkopnický þin, staré þeské hudbč tehdy málo známým Adamu Michnovi, Kryštofu Harantovi, Janu Turnovskému aj. Po staletích znova zaznčly jednohlasy i vícehlasy z Jistebnického a Franusova kancionálu, ze Speciálníku královehradeckého a jiných. Pevné místo tu ovšem mčla i lidová píseė a lidová hra. Jen nčkolik jedincĥ pĥsobících mimo oblast hudby mčlo na M. Venhodu hlubší vliv. Jinak šel sám, všechno sám uvážil a všechno si sám udčlal. NemČl ve svém okolí a ve své dobč vzory. Otvíral lidem oponu a všichni žasli. JeštČ slavnčjší kapitolu pĝedstavuje jeho témčĝ þtvrt století trvající práce Novými pčvci madrigalĥ a komorní hudby a pozdčji Pražskými madrigalisty, které ostatnč také sám založil. Jsou pokraþováním Scholy trvala jen deset let, ale bez ní by Pražští madrigalisté museli svou þinnost zahájit v jiném výchozím bodu. Byl to neobyþejný þlovčk a zasloužil by si monografickou práci, která by zahrnula jeho celoživotní pĥsobení. ěíká se, že nikdo není nenahraditelný; v tomto pĝípadč to neplatí. Nerodí se mnoho takových lidí, jako byl Miroslav Venhoda. ZemĜel 10. kvčtna 1987.

11 Mezi námi v Bevnov XXVI. BEVNOVAN Pokraování 4. Údolí Kaáku s Bokovým mlýnem Osada Starý Potok 11

12 Já nepocházím pímo z Bevnova, ale narodil jsem se na Slovensku. Když se mj táta vrátil z Velké války / /, nebyla práce. Objevila se však možnost pihlásit se k etnictvu s výhledem služby na Slovensku. Táta byl emeslník, mladý kluk, prošel výbrem a absolvoval kurz. Sloužit odjel na východní Slovensko, kde jsem se v Nižnýn Hrabovci narodil. Odtud jsme se pesthovali do msteka Komjatice u Nových Zámk, kde otec sehnal byt. Bydleli jsme v tsné blízkosti železniní stanice a na dráze jsem vlastn prožil dtství. Denn jsem ml ped oima koleje, lokomotivy, železniní provoz. Na vechtru jsem byl jako doma a získal takovou dvru, že jsem chodil zamykat výhybky a pomáhal signalistovi. Zdálo se, že bych se mohl stát ajzboákem, ale osud mn pehodil výhybku jinam. V roce 1938 Maarsko zabralo jižní a východní Slovensko a naši mli 24 hodin na opuštní Slovenska. Otec ml v Komjaticích známé, tramistr nechal pistavit vagón na nádraží a ostatní nám pomohli naložit vci a odjeli jsme do ech. Za dva dny jsme byli u ddy a babiky v Chlumanech u Loun, odkud otec pocházel. Ale co dál? V naší rozvtvené rodin Vágner na Lounsku byli samí emeslníci: zámeníci, tesai, klempíi. Runí práce m bavila, ale já ml chu zkusit prmyslovku. Jenže pišel Protektorát a Nmci zaveli školy. V Praze byl náš píbuzný, majitel zámenické dílny a u nj jsem se vyuil strojním zámeníkem. Sotva jsem se vyuil, byl jsem nasazen do letecké továrny Letov, kde jsem pracoval v nástrojárn. Když jsem po pevrat kývl na nabídku kamaráda, šlo o vstup do Bezpenostního letectva. A už 15. ervna 1945 jsem stál na školním nádvoí v Nuslích v erné kombinéze po Nmcích s dalšími spolužáky a absolvoval základní vojenský výcvik. Ze zhruba stovky zájemc nás bylo vybráno 50, vytvoili jsme tzv. leteckou etu a byli odesláni do policejní školy SNB do Zbiroha, kde jsme se pl roku uili nazpam paragrafy. Policejní letectvo má totiž také svoji historii. Za I. republiky létaly u nás etnické letecké hlídky jako ostraha hranic. Tyto hlídky mly zabraovat se stíhakami Avia 534 astému narušování leteckého prostoru v Sudetech. V roce 1945 byly tyto hlídky obnoveny pod názvem Bezpenostní letectvo a v roce 1950 došlo k reorganizaci tohoto oddílu na letku Ministerstva vnitra, pozdji vládní letku. Po absolvování školy ve Zbirohu jsem byl v roce 1946 peložen na letišt Boží Dar, pak do Milovic a do vojenské odborné školy leteckých mechanik v Liberci. Odtud jsem byl poslán na letišt do Prostjova a nakonec v r odvelen do Prahy, kde jsem už zstal. Vstoupil jsem do Aeroklubu v Ruzyni, kde jsem zaal létat na Piperech, cviných letadlech C 104, C106 aj. Postupn jsem se stal palubním mechanikem a v roce 1953 pilotem. Nejprve kurýrním, pak dopravním. Létal jsem na pístových, turbovrtulových BEVNOVAN Major dopravního letectva Zdenk Vágner je Bevnovák, roník 1924 a znanou ást svého života prožil ve vzduchu. Kterýpak kluk by mu nezávidl! Za války byl nasazen v letecké továrn Letov a letadla ho pochopiteln velmi zajímala. Hned v kvtnu, po osvobození, za ním pišel kamarád z dílny s vážnou tváí. Co potebuješ? Zeptal se ho Zdenk Vágner. Kamarád odpovdl: Poj se mnou k letectvu! Zdenk Vágner kývl hlavou a bylo rozhodnuto: a tryskových letadlech. Leteckou kariéru jsem zakonil na letadle TU 134 v roce 1979, kdy jsem odešel do dchodu. Šastn jsem se oženil, s manželkou máme dv dosplé dcery, ti vnuky, pt pravnuek. Od roku 1951 žijeme v Bevnov a pedstavte si, pánové, žena mi dovolila z poloviny kuchyn udlat decentní dílnu s veškerým vybavením: minisoustruh, fréza, vrtaka bruska atd., ve skínkách není kuchyské nádobí, ale veškeré náadí a materiál, protože m to emeslo nepustilo, stavím železné modely lokomotiv v pomru 1 ku 45 od prvotního ohýbání železných plech po veškerá kola, táhla, patky, svtla a drážky, vše si dlám sám, vetn dynam, motork a rozvod elektiny, vetn potebných rozvrh a výpot, jak ve mn zstalo dobré emeslo po našich, a když jsem na chat venku postavil model železnice, sebhla se snad plka vesnice, aby se podívala, jak vypadaly a jezdily všechny lokomotivy vyrobené v eskoslovensku od roku 1918, nebo lokomotivy a letadla patí k sob jako technika a chlapi. V pímém ohrožení života jsem byl dvakrát. Po válce byly u nás první dva dvourotorové vrtulníky, složené z nmeckých díl. Nmci už vrtulníky nestaily použít. Pi jednom letu, to jsem byl ješt letecký mechanik, vysadil motor. Pilot postavil stroj na nos a ítili jsme se dol. Odporem vzduchu se vrtule znovu roztoily a staili jsme nouzov pistát. Vrtulník byl poškozen, ale manévr nám zachránil život. Také druhá episoda je z mého mládí. Pi odletu letadla Siebel z Ostravy jsme ekali na souhlas dispeera. Byl veer, ped námi prahová svtla konce letištní plochy. Pi zkoušce motor však došlo k natoení letadla, a když se ozval dispeer, zda vidíme pt koncových svtel dráhy, pilot pisvdil a start byl povolen. Jenže pímka svtel nebyla ranvej, ale pouliní svtla Ostravy. Letadlo se zdvihlo a náhle jsme ucítili nárazy špiek strom do trupu, ztratili rychlost a nouzov pistáli v zahradách rodinných domk. Mli jsme ohromné štstí, že se nikomu nic nestalo. Jako kapitán vládního letadla jsem létal s pedstaviteli republiky, ale také létal, kde bylo poteba. Mnohokrát jsem pilotoval letadla s humanitární pomocí do Asie a Afriky. Vzpomínám, jak se ped léty tžce zranil jeden pracovník naší ambasády v albánské Tiran. Dostal jsem za úkol do Tirany ihned dopravit profesora Kunze z vojenské nemocnice, který tam letl s celým svým týmem. K odletu jsme byli pipraveni za dv hodiny, letli v noci a pistáli jako první zahraniní letadlo na nov vybudovaném tiranském letišti. Albánci ovšem tak vhlasného chirurga nechtli pustit obratem zpt a tak tam profesor Kunz operoval snad desítky nemocných Albánc. Dom jsme se vrátili až za týden. Je zavedenou služební povinností, že každý let se musí zapsat do letového deníku. Tak vím, že mám nalétáno 13 tisíc 110 letových hodin a 5 milión 200 kilometr bez nehody. A tak jsem už pedal knipl letadla mladším. Technika m nepestává zajímat, stejn jako letadla a letový provoz. Z letadla jsem vystoupil, ale život letí dál Vyprávní pana Zdeka Vágnera zpracoval Pavel Krchov 12

13 Duben Kvten erven BEVNOVAN Duben 2012 Miroslava Chmelíková, Bevnov Karel Závora, Bevnov Jan Sokol, Bevnov Lidmila Nováková, Bevnov Kvten 2012 Marie Roková, Bevnov Zdeka Poborská, Bevnov Zdenka Skalová, Stešovice František Feo, Bevnov Josef Kos, Bevnov Jií Zahálka, Bevnov erven Václav Kadeřábek, Břevnov Zdeňka Lacinová, Břevnov Jana Schnabelová, Vršovice Eliška Ratajová, Břevnov Václav Smělý, Střešovice Čestmír Plachý, Břevnov Milada Štěpánková, Břevnov František Novotný, Břevnov Alena Plachá, Břevnov Jana Fleglová, Střešovice Pejeme všem jubilantm stálé a pevné zdraví a trvalou Boží milost. Tm starším pak hodn sil, aby tu ješt dlouho zstali s námi. Rzné CHRÁMOVÝ SBOR u sv. Markéty v Bevnov zve všechny zájemce o hudbu a zpv do svých ad. Vítáni jsou obzvlášt mladí lidé a muži. Sbor pravideln zkouší každé úterý od 19 do 21 hodin ve Vojtšce pod vedením sbormistra pana Adolfa Melichara. Bližší informace: pí Stanková, tel.: Jezevík drs. trp s PP, exteriérové i pracovní pedpoklady. Odbr ihned. Pouze psi. Více na Praha Bevnov. Floriánová: Byty výmny podnájmy koup Koupím byt v Bevnov 2+1 nebo 3+1, I. kat., balkon vítán. Tel: Tajenka: Libocký uitel Antonín Jaroš 13

Msíc lásky. Pojte s námi

Msíc lásky. Pojte s námi Msíc lásky Ano, je to tak. Pinejmenším od dob Karla Hynka Máchy, který to oficiáln napsal ve svém díle Máj. Dodnes se pod jeho sochou v Praze na Petín scházejí páreky zamilovaných. Myslím si, že láska

Více

Zpravodaj m styse Krucemburk 2/2007

Zpravodaj m styse Krucemburk 2/2007 DOMOV Zpravodaj mstyse Krucemburk 2/2007 DEN MATEK NA SOKOLOVN VE VELKÉM STYLU V nedli 13. kvtna se v místní sokolovn poádal ke Dni matek velkolepý den. Pro své maminky zde vystoupily dti z mateské školky,

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili:

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 2 Vyšlo 26.6.2005 MATRI KY VYPRA VUJÍ Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a vrnosti si vymnili: Z

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

Srpen 2005. 3. + 17. srpna Plešné jezero Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy. Sraz: Plešné jezero ve 12:00 Kontakt: 388 335 014

Srpen 2005. 3. + 17. srpna Plešné jezero Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy. Sraz: Plešné jezero ve 12:00 Kontakt: 388 335 014 Srpen 2005 1. + 8. + 15. + 22. srpna Za poznáním NP Bavorský les Tématická vycházka do nmeckého NP Bavorský les. Informace o aktuální trase 3 dny ped vycházkou na uvedeném telefonním ísle 10 km. Sraz:

Více

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Pravidelná shromáždní: Ostrava každá nedle každá steda Frenštát pod Radhoštm v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. nedle v 15,00 hodin každé 2. a 4.

Více

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil.

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil. !"# Kandidátky starých známých, jiné plné nových jmen, pro nkoho nová éra, pro druhé zas špatný den. Zane doba dkování, po ramenou plácání, jedny eká odpoinek, ty druhé - snad dlání. Z.S. Vážení spoluobané,

Více

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších Vítzství ve smrti (P. Prokop Petr Siostrzonek OSB) Možná to nkoho pekvapí, možná i pohorší, ale pi pohledu na umírajícího Pána na kíži m napadá jedna Ezopova bajka: Král zvíat lev spolen s liškou a oslem

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny.

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny. Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI I když se o Kladnu do poloviny 19. století, kdy nález uhlí a vznik hutnictví

Více

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P. 2006 Program pípravy a liturgických oslav Informace z farností Pidružené programy kulturní Pout a další program roku 2006 OBSAH Strana 3 Úvodní slovo

Více

Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie)

Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie) Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie) Arcibiskupské gymnázium Praha 2, Korunní 2 120 00 www.arcig.cz Jan Kužvart, VII.B

Více

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ VÁNOCE L. P. 2005 Program pípravy a liturgických oslav Pidružené programy kulturní + Svatý Otec Jan Pavel II. k jeho životu a dílu Habemus papam Benedikt XVI. a jeho

Více

Czech Point: doklady na jednom míst

Czech Point: doklady na jednom míst Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI V Motyčíně, který dnes se sousedními Hnidousy tvoří kladenskou čtvrť Švermov,

Více

10 x včera v Břevnově výstava fotografií

10 x včera v Břevnově výstava fotografií 23. 5/6 Slunečné léto, prázdniny a dovolenou přeje Břevnovan 10 x včera v Břevnově výstava fotografií První číslo vyšlo v roce 1888. Vydávání obnoveno v březnu 1990. Ilustr. F. H. Počasí v dubnu a květnu

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

ÚNOR 2009. Cena 5,- K

ÚNOR 2009. Cena 5,- K ÚNOR 2009 Cena 5,- K Z obsahu : - Slovo starostky, Informace OÚ - Tíkrálová sbírka v Tršicích - Základní škola Tršice - Z historie (Deník Otty Wolfa) - Napsali ped tiašedesáti roky - Pozvánky, Inzerce

Více

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového

Více

Ještě k šenkýřce Andule Řánkové

Ještě k šenkýřce Andule Řánkové hzvwpzêwyvêvi hu wyho ª±Àêr: : B ê22. 3/4 va Návště celáři n a k í v úředn é: malý David k ě hors na Bělo pa je v pohod lu Cha aminky bez m nu ani rá Husité v Břevnově Z kláštera Na Plzeň, Vávro, na Plzeň...

Více

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika. Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.3 prosinec 2003 Vážení obané. Poslední letošní íslo zpravodaje dostáváte

Více

Horní Hraniná na konci 19. století

Horní Hraniná na konci 19. století Horní Hraniná na konci 19. století Petr Rožmberský Nevelká ves Ober Kunreuth, pozdji úedn Horní Kunreuth a od roku 1952 vdomí a svolení chebské mstské rady nepostaví zámek vyšší, než byla stará tvrz, ani

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

PROSTOROVÝ VÝVOJ MSTA ŽÁR NAD SÁZAVOU

PROSTOROVÝ VÝVOJ MSTA ŽÁR NAD SÁZAVOU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pírodovdecká fakulta Katedra geografie PROSTOROVÝ VÝVOJ MSTA ŽÁR NAD SÁZAVOU Bakaláská práce Lenka DVOÁKOVÁ Studijní program Matematika Studijní obor 1301R005 Geografie

Více

KUNRATICKÝ. zpravodaj 6/2013. Zimní Ohrada (foto P. Hilmarová).

KUNRATICKÝ. zpravodaj 6/2013. Zimní Ohrada (foto P. Hilmarová). KUNRATICKÝ zpravodaj 6/2013 Zimní Ohrada (foto P. Hilmarová). Slovo starostky Vážení tená i, úvodem bych vás cht la požádat o prominutí v cných chyb v mém minulém p ísp vku a sice konkrétn v odstavcích

Více

Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7

Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7 - 1 - Z obsahu: Informace z obecního úadu 3 Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4 Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7 Místní program obnovy venkova obce eské Hemanice na období 2007 2013 aktualizace.

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Bezen 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vichice 18.1.2007 Podle údaj meteorolog se 18.1.2007 pehnala

Více

Roenka eského rozhlasu 1998

Roenka eského rozhlasu 1998 Roenka eského rozhlasu 1998 I. Úvod Vážené posluchaky a posluchai, kolegyn a kolegové, pedkládáme vám Výroní zprávu o innosti eského rozhlasu v minulém roce Roenku 1998. V úvodu se pokusím výsledky naší

Více