Test Název: test 30 minut Otázek: 30 Možnost opakovat test: Ne. Login: sotova :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Test Název: test 30 minut Otázek: 30 Možnost opakovat test: Ne. Login: sotova 02.06.2005 12:44 160.216.101.176"

Transkript

1 ] c Test ázev: test 30 minut Otázek: 30 "! #$ % &' ožnost opakovat test: e 30 Informace o studentovi Jméno: RDr. Jarmila ŠOTOVÁ Ph.D. )( *,+-!" #3! : Login: sotova '. / "! :44 4 (! 56 #3! Skupina: DBR0510 Stav: [IAGE] Body Otázka Celkem Body Test byl vyhodnocen: :48 # ( / 89 :<;=( % " # ( / >? % 3# / -A!B+-! #"( / CD9 :E; O PQ R TSVUUWYX2 WYX2 O[ZY\ ]3WX2 Q^_] P ` 8O[Xa ] b"c d=egf P b Q [x] [x] "U WX2U d W \ b 6ij % $ ( 5 I+m!85 >'A / n * _op/ -A#35 3 q 3 6.'A#" 5! ( * %. #3s t2! %'A! % > 1 'A"! q / nua v w 5 > w! #3. k!"( 5 ( * % 5 w q ( ta(! r6w3 xoa/ ma#5 k #3 ( / 89Iy6;=( % #3 ( / > Jaké jsou možnosti asynchronní on line komunikace? 1

2 #3 ( / 89Iy[; chat, videokonference videokonference, diskusní board [x] [x] e mail, diskusní board e mail, chat #3 ( / 89 E; ( % #3 ( / > /_p!c5 > 5 +-! 3C% 3&[5 3i [x] [x] #3 ( / 89 E; #moa#v n I 'op#.6; k ; ("* ); i ; 0 # #moa#v n I 'op#.6; ("* ); i ; 0 #; ( * 3); i ; =#3-oA#3v n I 'oa#3.[; k X2UZYX2 ZX ; 0 # c]3o W! f#"ws $ X2 X #"( / CD9&%[; ( % # ("/ > Popisný sloupec zpravidla obsahuje #3 ( / 89&%[; pojmy k zapamatování. kontrolní otázky a úkoly. U\ d[o6\ ^ X2 ' 8\ Xa ( X [x] [x] ) literaturu. #3 ( / CD9&*[; ( % #"( / > + #/ 8 ( % +m! % #/ >6 ( 5 I+x% -p# 3* [5 ( % v" 5 56<!DA/ $ 3q!8( 2

3 # ( / 89&*6; vypracovaná F GIH'F'J,K"L [x] [x] CDiV v Praze #. % +- xa#3t2! % ma/ ji #. % +- xa#3t2! % ma/ ji CSVŠ v Praze ta?? 5 (! ta 5 #3 ( / 89 [; ( % #3 ( / / >E+m!C56#moA#v r q *6% -p# 3q *[#3! #!"q ( % v"! 6 Cy6 A#3 I/ (.I+m +m / #3 ( / 89 [; hlavní a vedlejší sloupec. široký a úzký sloupec. [x] [x] hlavní a popisný sloupec. pravý a levý sloupec. # ( / 89 6;=( % " # ( / > ij> "/ 5 v A! t2 ("! nc% 3!85 r 5 I+-! #3 ( / 89 [; [x] [x] off line CBT, WBT, LS off line CBT, LS, WBT LS, off line CBT, WBT WBT, off line CBT, LS # ( / 89<;=( % " # ( / > Který výrok je platný? 3

4 i ^ ^ #"( / CD9E; Tutor nevykonává pedagogicko psychologické poradenství.. % 3 r % / 5 #3!!" 3 q /6% $!"w #3q!9 [x] [x] X 8\ U\ 8W 8WX P Q3b Q^_U '" P ZQ^ Q3W ^ ^ ). % s/ "% %! s/ #3 / #.=A!p5 r wxa#3. %.I+-3q -9 # ( / 89 6;=( % " # ( / > Úkolem tutora není [x] [x] #"( / CD9 [; 5 (!" xa! #3/ C* % #3# +-! $ v"* "R O )U O X QW "X2\ Q * % #3#/ 5 3#3._A#3. % +m q *6w & * % #3#xA"w'A#3 # q"!cua% v 3 5 #5 r'a!"% / >_A#3. %.I+-3q # ( / 89 : 6;=( % " # ( / > % #3 sta(! xp#. % +m q w& I/ %.[.'A/. #3! 5 >6% -p# $ / w$ 3 q % ma# r # t2!"%! #"( / CD9 : [; ta! *!"%_A#3. % +m q *6#! q 5 r q *65[! h 5 n I5! 3. I t2ma#. 5 n * <+-n 8C*!p p# #3. #xa#ta! % -A/ 8% -p# 3* [5 ("% v 5 5 >'p / noa/ 3> ' "c)]3 P \ ]3 X2QWO Pd6 \ b"c Xa) 8 TPUWXaO ) ")Q3b c WYX PU Q3b c [x] [x] Xa ( X q"! /6 #3/ &[( ua3. $ >_p#t2! % ma/ 8% -A#3 3* [5 ( % v 3 5 4

5 W ) # ( / 89 : :<;=( % " # ( / > Akreditace studijního pragramu je # ( / 89 : :<; vypracovaná F GIH'F'J,K"L. ( 3 # 'A#3% / %.6_p#. %.65[(" 3 komplexní a podrobný plán vysokoškolského studijního programu [x] [x] uznání platnosti studijního programu a vydání souhlasu s jeho realizací vydání dokladu o právní platnosti vysokoškolského studia #3 ( / CD9 :Iy[; ( % #"( / % q! +-!8 t25 ( % v 3 5 % 'A v 3r q *6!,+- p#v,+m. 5 #"( / CD9 :Iy[; A#3 * % q! 'A voa 'p# +-!"% #35 r q *_p#. %.I+mq 3q *[5! ta!,+- v8$ v *! s#3. % q! ( "w/. I! $ +m!c!,+3+-! % %.'oyoa-9 % q! $ % 5 q"xa#. 3q #!8w *! sn v8 t2 8( / 5 * % #3#3! % 5 8w *!"s5 v #-oa 'A# ta 'A. ( 5 / 3.'9 Q3W ^ 8W] )Qc [x] [x] O W 8P) U 8X P b b Q \P 8c P) d ] U d ] XaUX2 "] d P ] ' P WXaUW ] c \ ] O # ( / 89 : <;=( % " #3 ( / > + / ( 3-oA.I+m!8#> % +- w& 5

6 ^ P ^ ^ [x] [x] # ( / 89 : <; vypracovaná F GIH'F'J K L ") ")Q PUWXaO Q O Ub ct\ UO (! I% -A#3 8/ w$ 5 " denní, dálková a kombinovaná %! I% -A#3 8/ w$ 3 5 # ( / 89 :&%6;=( % " #3 ( / > / B+-!8* #3 % 3 3i # ("/ C9 :&%6; vypracovaná F GIH'F'J K L [x] [x] \ U3\)O b" CW 8WX P Xad[O O6\ poradenství informování ;)3!85 >. 5 U\O b 8WX P XTO ^ #3 ( / 89 :&*[; ( % #3 ( / > / nb+ia.6( / "% 3! / q / n"* [5 ( % v 3 5 # ( / 89 :&*6; vypracovaná F GIH'F'J,K"L [x] [x] off line x on line asynchronní, synchronní on line x off line synchronní, asynchronní synchronní x asynchronní on line, off line asynchronní x synchronní on line, off line #"( / CD9 : [;=(" % # ("/ > j[(" / % 5 r $ 5 >6#. #ta 6

7 ^ ^ d P P #"( / CD9 : [;! m9 I/! #3 xa % 8w r[ %. I 5 %6 %[. %. 3. I /. %E+-! + ". # q [x] [x] ] ) $ X2 X \ ] XaQ WYO P)O6^ O Xa U ] PO )6^ P ] O X P ] \ P O X ' U "O b O ]U )! m9 1 0 # I/ w 3! # xa % 8 r6w %. I /. %<+-! + ". # t2 zpracovali. #3 ( / 89 : 6;=( % #3 ( / > ma#3 % 3C! 5 * % % 3 q! I/ #3! t2 #"( / CD9 : [; q"* #v,+m%!ua#. % 5 "#x'q 3! s( v #/ 5 "a/ q xp. $ v vua!p5.[! / q /. " 'A#3!"w 5 # 3q *6% & 5 % &_A#3. % 5 (!" v [x] [x] W WYb c UWO ^ WX2O Xa CWX P O X + A.65 > 3 I #5 5 " I! / q / >6xA! "! 'A/ >[ 3 vc5 > #3!" #3 ( / 89 :E; ( % #3 ( / > + "/ ( 3-oA.I+m!C#3> #6#> >=A#. % +- w& [x] [x] #"( / CD9 :E; % ma#3 (! 8/ w$ 3 5 nua#. % w> $ "/ t A/ n8c h p/ np#. % O \O ]3 ' W\ ^ O R U3WX2 "W\CO6P \X W\8WX PU Q graduální a celoživotní studijní programy R O ^

8 \ O # ("/ C9 : 6;=(" % # ("/ > 1 3 # n8t2 % v8/ #"( / CD9 : [; /65 >'oa/ 3( 3q q 5 / "(" * 6#r. 5 >'op/! 3( 5 / 3( " * 6#r w. ' Q\ O ]U3X2d6 "c PUWXaO Qc P) "] O b Q3c P \)X [x] [x] P) "] O b QU3)WYX2UX b O ]3U O X 6 "h q 5 n * [5 ("% v 5 q"* %. / #. '"U O WXaU # ( / 89Iy 6;=( % " # ( / > ( / 3 % s "% 5 / & s/[ % #3 q xa#3. % +- 3* -A#3! $ 6/ w$ 5 " #3t2 #"( / CD9Iy [; % / 3 % >6[/ 5 323/ q 5 >..I+mq 3q *[( % 5 v"% r q *[( 8.'A/. #3! 5 % ma# " studia / p#. % +m -oa3q *=A#. % +- q"*[ & q! %! #> 5 >! (A *.6/ (. #3 q! $ =A.'A#ta! % v [x] [x] cto[w] ` Q 8 O Pd P)U3WX2O Q P ]3 Q # ( / 89Iy':<;=( "% # ( / > 3! s#. $ v *.=A#3. % B+-! 8

9 \ P P #"( / CD9Iy':E; QW\O X ' c] "P WYX PU Q3b c U WXa b c b co O \X2 O[ b"qb ct)o6wo ^ WYX2O X2 b" \ Z\d O ) b"cx2 "^ Q b c U3b c ] Q QP Q [x] [x] U3PU UP ]3)Q3b c X2O \ c O6 W] "P)\ ^ WX PU3O \ U3X2 ^ WXa ^ "U (! #3 q!8 5 r q *[ (" #/ &65_A. 5 man" apod. monologickém projevu (! #3 q!ua 'A# #3 r q q xa#3. %! #& slepá zkouška I h 3q / >[. #3t23% v n sb+- ( > / 5 v8$! ( q * > $ n" #3 ( / 89Iy y[; ( % #3 ( / > Za odbornou kvalitu studijního textu odpovídá zejména # ( / 89Iy y6; vypracovaná F GIH'F'J,K"L garant kurzu manažer kurzu tutor disciplíny [x] [x] autor textu #"( / C9Iy <;=(" % # ("/ > Blended learning je # ("/ C9Iy <; vypracovaná F GIH'F'J K L! 3! / q / n85 ( % v 3 5 ( 8 w q 1 l$! (8 t23 I+-! /=A#3w 2;)3!u9 jiný výraz pro tutoriál. / $ q!8 ;)3!C8 3! / q / n * 65 ( % v ^ U3)O b" C [x] [x] ] O ")U3R W Q ^ \d ) 9

10 #"( / C9Iy %6;=(" % # ("/ > j-p# 5 ( % v" 5 +m! #"( / CD9Iy %[;. #3! % 3 % 5 3%. 3( 5 n85 r. / > I/ % / 5. "#!"!. #3! % 3 w'a#3 # n"* _A#3. % I/ (!ua#. %.I+mq $! (B+-"/ r q * / 35 ("A * &65 ( % v "5 q 'A#3#3. q!8! $ [5 ( % v" 5 #3!! ^ ]X2U3^ PU3 ]Q ^_O[WO ^ WX2O Xa c WX P)U3O \X2 \ PU 8 P ] O b Q [x] [x] U3WX2U3X b "W ) X X ' U %! " % I/ > 5 %!". A#xA#3. %! #&6 C5 >. " 5 56 %!"% q *6C5! 3q *[* % 3 q * # ( / 89Iy *6;=( % " #3 ( / > 3 %! r! # # ( / 89Iy *6; vypracovaná F GIH'F'J,K"L A.6 #ta! $ n * 6/!A#3. %.'9 rozsahu textu. oa3t2/ >[ ma n * =A. q"!9 [x] [x] obtížnosti textu. #"( / C9Iy 6;=(" % # ("/ > Cíle kapitoly vymezují 10

11 P # ("/ C9Iy 6; vypracovaná F GIH'F'J K L [x] [x] znalosti a dovednosti, které bude studující po prostudování kapitoly @a 'A##!" #.'9 % $.6 #t2!"$.[/!ua#. % 3.'9 #"( / CD9Iy [; ( % # ("/ > 0 / >[56% -A#3 3q *_A#3. % +m q *6#! #3! q *<+IA.6%! 23 5 >E+m / #"( / CD9Iy [; +IoAq * > $ >6 t2'a #3! #&'9 ( / >6. wma#v n85[ ma n A3. h 5 " xa#. %.I+mq 3q *[ n studiu. diagramy ukazující explicitní spojení mezi ideami. ^_O ] 8 U ]3QWd ^ ]d ` Q O 8 [PU3WX2O Qb"c X2 ( Xa b c [x] [x] ^_ X PU3b \ b c \ 6X2 ( X ) O P) O Q #"( / C9Iy <;=(" % # ("/ > Tutor je #"( / CD9Iy E; p! q " v85 >'oa/! q" 5 / I/ h 'A#3/.I+m!C5 v % 'A#8% 5! % 'A#3 p#. %.I+mq 3q *'A#3 # % 3q / % / 5 #3! % -p# 3* _A#3. % 88* % $ v " r q *[5 r'a3! % / & [x] [ q 5 3/ I/ " ( q" 3( q % -p# 3* _p#. % 8 q! administrativní, [ ] [x] pracovník, který se zabývá studijním poradenstvím a provází studujícího po b" ] WX PUO6PO "c \ U R "O ^ Body za tuto otázku: 0 z 1 11

12 ^ #3 ( / 89Iy [; ( % #3 ( / >?. p#. % +- * 6#! % q #35 5 % q"!a#3. %! #"( / CD9Iy [; [x] [x] CO6P ]3 ` UX O W `" O )Q Q^ X PUb \ bc ' P [P ] `"UX 6 vstupní p% v.i+m!c/ 3 informace 5 ua3 5 C/ 3# 3> I/ >6wv 3$ r #xa#. %.I+mq xaq"* 5 >'A5 v #3#m9 ke studiu textu. ta! % 5 nc % 5 v % xp#. %.I+-3q *=A#3. % +- 3* [ 5 v t2.i+m! -+-"/_A#3. %.I+-3q q * #3! #-9 #"( / CD9 [;=(" % # ("/ > 4!,+m A#v +- 3/ 5.6% % / #3q /.6w! #3 %.[ 8#. q *<+-! # ( / 89 6; výklad [x] [x] diskuse t2! % DoA/ dialog vypracovaná F GIH'F'J,K"L 12

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 A B C 1 I J K 4 R S T 7 Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 G H CH 3 O P Q 6 X Y Z 9 72 73 71 11 72 41 21 51 11 S t r a s i d l a Číslo ve sloupci 2 3 4 1 5 M C H I W L D B M R B I Y K G P G L O E O

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

ŘIZENÍ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FILOSOFICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ŘIZENÍ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FILOSOFICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ŘIZENÍ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FILOSOFICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI LENKA CIMBÁLNÍKOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Abstrakt: Příspěvek popisuje stav distančního vzdělávání na Filozofické

Více

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Bohumín 2004 A AICC STANDARD jeden z používaných standardů pro komunikaci mezi texty či testy s řídícím systémem. Jakýsi

Více

VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLAVATELŮ DOSPĚLÝCH. 1. Vzdělávání dospělých a jeho zařazení do celoživotního vzdělávání

VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLAVATELŮ DOSPĚLÝCH. 1. Vzdělávání dospělých a jeho zařazení do celoživotního vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLAVATELŮ DOSPĚLÝCH Training of Adult Education Trainers Lenka Cimbálníková Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Středisko distančního vzdělávání cimballe@ffnw.upol.cz 1.

Více

PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT

PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT 1 OBSAH 1 ÚVOD Úvod 1 Základní informace 2 Vzdělávací program 5 Studium 8 Vzdělávací moduly 10 Slovník pojmů 17 Zdroje 20 Účel a obsah průvodce

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ NA STØEDNÍ ŠKOLE ANALÝZA A METODIKA DISTANÈNÍHO STUDIA CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE analýza a metodika distančního studia MOTTO: Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Projekt EQUAL Výuka SPZE Výuka TOJ Podpora výuky Mtg a mang. sportu Závěry a diskuse k výsledkům a zkušenostem L. Eger 1 Projekt EQUAL

Více

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele 2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele Č. Položka ve formuláři 1 Název žadatele CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2 Identifikační číslo 3 Sídlo nám.

Více

1 DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

1 DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Záměr kapitoly V této kapitole vás seznámím se základními informacemi z oblasti distančního vzdělávání. Jejich pochopení zaručí úspěch vašeho studia. Nejprve vysvětlím hlavní principy

Více

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka Pořadové číslo: 2. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í D I T A D E R K O V Á 2. r o n ík n a v a z u j íc

Více

e-learning Ondřej Neumajer UNISONA Studio, s.r.o. ondrej@neumajer.cz prosinec 2007

e-learning Ondřej Neumajer UNISONA Studio, s.r.o. ondrej@neumajer.cz prosinec 2007 e-learning Ondřej Neumajer UNISONA Studio, s.r.o. ondrej@neumajer.cz prosinec 2007 Cíle semináře představení principů a forem e-learningu a vzdělávání s využitím ICT seznámení s možnostmi využití e-learningu

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých

Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/02.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých Střední škola - Centrum odborné

Více

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR Zdenka Kubištová, Zdeněk Pejsar Tvorba e-learningových kurzů v prostředí ProAuthor Ing. Zdenka Kubištová PaedDr. Zdeněk Pejsar,Ph.D. Tento projekt je

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace

Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace Hana Pařilová PROJEKT OPTIS PRO FT, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0312 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Pojmem výukový program ve vztahu k e-learningu. ednotlivými formami a podobami e-learningových kurzů.

Pojmem výukový program ve vztahu k e-learningu. ednotlivými formami a podobami e-learningových kurzů. P E P E E E 7 VÝ P E P E E E Seznámíte e Pojmem výukový program ve vztahu k e-learningu. ednotlivými formami a podobami e-learningových kurzů. udete chopni ysvětlit, co je e-learningový kurz. bjasnit jednotlivé

Více

DISTANČNÍ KURZ ANGLIČTINY PRO STUDENTY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA FIM UHK

DISTANČNÍ KURZ ANGLIČTINY PRO STUDENTY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA FIM UHK DISTANČNÍ KURZ ANGLIČTINY PRO STUDENTY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA FIM UHK IVANA ŠIMONOVÁ Univerzita Hradec Králové Abstrakt: Článek popisuje distanční kurz odborné angličtiny pro studenty kombinované

Více

Aplikovaná informatika

Aplikovaná informatika Aplikovaná informatika ÚVOD DO PŘEDMĚTU ZEMÁNEK, Z. - PLUSKAL, D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

E-LEARNING V PODNIKOVÉM VZDĚ LÁVÁNÍ

E-LEARNING V PODNIKOVÉM VZDĚ LÁVÁNÍ OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA E-LEARNING V PODNIKOVÉM VZDĚ LÁVÁNÍ JIŘ Í PAVLÍČ EK OSTRAVA 2003 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem Recenzenti: RNDr. Bohumil

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Metody a formy vzdělávání dospělých

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Metody a formy vzdělávání dospělých UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Metody a formy vzdělávání dospělých BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, Ph.D.

Více

VYSOKOŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA

VYSOKOŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA PROJEKT VYSOKOŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA (VYSPA) Tento projekt je spolufinancován ESF 1, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hl. m. Prahy Datum zahájení projektu: 1. 1. 2006 Datum ukončení projektu: 31. 12. 2007

Více

Úvod do didaktiky dospělých pro lektory

Úvod do didaktiky dospělých pro lektory Úvod do didaktiky dospělých pro lektory Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. Obsah Úvod... 3 1. Hlavní dimenze didaktického procesu s dospělými... 5 2. Etapy vyučovacího procesu... 11 3. Učební cíle, učební

Více

SUPORT program podpory vzdělávání žen pečujících o děti do 15 let

SUPORT program podpory vzdělávání žen pečujících o děti do 15 let EQUAL je Iniciativa Evropské unie zaměřená na předcházení diskriminaci a nerovnostem v zaměstnání Číslo programu 2004CZ050PC001, Projekt č. CZ.04.4.09/4.1.00.1/0067 SUPORT program podpory vzdělávání žen

Více

Základy e-learningu 2003

Základy e-learningu 2003 Doc. Ing. Karel Květoň, DrSc., e-mail: kveton@comtel.cz, tel.: 241 444 074 Ukázky z publikace Základy e-learningu 2003 Karel Květoň Praha, prosinec 2003 Název: Ukázky z publikace Základy e-learningu 2003

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Výukové materiály pro dálkové studium podle RVP na středních školách

Výukové materiály pro dálkové studium podle RVP na středních školách Výukové materiály pro dálkové studium podle RVP na středních školách Learning materials for distance learning under RVP in high school Bc. Petr Kolář Diplomová práce 2011 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více