NEÚRODA JE PAK Z TOHO.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEÚRODA JE PAK Z TOHO."

Transkript

1 HOVĚZSKÝ roãník X., ãíslo 3/2003 zpravodaj Zasedání ZO Hovûzí Zlato zûstalo na Hovûzí Spoleãenská kronika Turnaj v halové kopané JE-LI V B EZNU DE Tù MNOHO, NEÚRODA JE PAK Z TOHO. Má -li sebou fla ku slivovice a dobré ponoïky, nikdy nezmrzne!

2 Z á p i s z 3. zasedání Zastupitelstva obce Hovûzí konaného dne 18. bfiezna 2003 v zasedací síni Obecního úfiadu Hovûzí v hodin Pfiítomni : Dle prezenãní listiny - 15 ãlenû zastupitelstva obce Hovûzsk zpravodaj Jednání Zastupitelstva obce Hovûzí zahájil starosta obce p. Antonín KoÀafiík pfiivítáním pfiítomn ch ãlenû ZO, pracovníkû obecního úfiadu a dal- ích obãanû obce. Starosta obce seznámil ãleny s navrïen m programem, kter byl ãleny ZO schválen. Do návrhové komise byli navrïeni a souãasn m hlasováním zvoleni Mgr. Karel Potock a Mgr. Jifií Pokorn, ktefií byli zároveà jmenováni jako ovûfiovatelé zápisu. Zapisovatelem jednání byl jmenován místostarosta obce ing. Josef Zvûfiina. Na zaãátku jednání pfiipomenul starosta obce plnûní pfiipomínek k usnesení 2. zasedání ZO a to ve vûci upozornûní motoristû na parkování vozidel v zimním období (vy lo ve zpravodaji) a provûfiení problému neplatiãû za odvoz odpadu. Tato záleïitost se po zaslání v zvy o zaplacení poplatkû v souãasné dobû t ká 8 rodinn ch domû v na í obci, jejichï obyvatelûm bude zaslán platební v mûr na uhrazení poplatku pov en o 50 % a pokud tito obãané nebudou reagovat, bude tento problém dále fie- en soudní cestou. V bodu ãtvrtém seznámil starosta obce pfiítomné s nov m jednacím fiádem zastupitelstva obce, kter byl zpracován v souvislosti s vydáním zákona ã. 313/2002 Sb. ze dne , kter m se mûní zákon ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zfiízení) a tento zákon nabyl úãinnosti dnem Podstatnou zmûnou v tomto zákonu je, Ïe se zmûnila doba délky zvefiejnûní informací o zámûru obce ve vûcích odprodeje, smûny nebo daru nemovitého majetku, pûjãek nebo pronájmu, na dobu nejménû 15 dnû pfied rozhodnutím zastupitelstva obce. Nov jednací fiád ZO byl jednohlasnû schválen a s úãinností od nahrazuje jednací fiád ze dne V bodu pátém vystoupil starosta obce p. Antonín KoÀafiík, kter pfieãetl závûr protokolu ã. 9 o pfiezkoumání hospodafiení obce Hovûzí v roce Kontrolu hospodafiení provedly na základû písemné Ïádosti pracovnice kontrolního oddûlení sekretariátu fieditele Zlínského kraje. V sledek hospodafiení obce Hovûzí za rok 2002, pfii pfiezkoumávání podle 3 a 4 Vyhlá ky MF ã. 41/2002 ze dne , byl pracovnicemi kontrolního oddûlení prohlá en a zapsán jako správn. Dále vystoupila úãetní OÚ p. Ivana Hromadová, která seznámila pfiítomné s plnûním rozpoãtu 2002 a jeho rozpoãtov mi zmûnami, t kající se oblasti pfiíjmû a v dajû. Rozpoãtové zmûny u v dajû na rok 2002 schválené obecním zastupitelstvem byly hrazeny z ãásti z u etfien ch v dajov ch prostfiedkû a z ãásti z pfiekroãen ch pfiíjmû u danû pfiíjmû fyzick ch osob ze závislé ãinnosti, danû z pfiíjmû právnick ch osob a kina. Pfiíjmy v roce 2002 ãinily ,78 Kã, v daje dosáhly ãástky ,23 Kã, v sledek hospodafiení obce Hovûzí za rok 2002 ãinil ,45 Kã. ZÛstatek na úãtu obce k ãinil ,20 Kã, tento finanãní zûstatek byl zapojen do rozpoãtu na rok Paní Hromadová dále informovala ãleny zastupitelstva obce o schválení kontrolního fiádu obce Hovûzí, na základû znûní zákona ã. 320/2001 Sb. o finanãní kontrole ve vefiejné správû, starostou obce. Starosta obce pfiipomenul, Ïe v sledek hospodafiení za rok 2002 je pfiedev ím zásluha b valého starosty p. Jaroslava Orsága, kter se vût inu loàského roku podílel na správû na í obce.v ichni ãlenové ZO souhlasili se zprávou a v sledkem hospodafiení obce za rok Pfii projednávání estého bodu seznámil starosta pfiítomné se souhrnn mi zprávami hospodafiení Základní koly a Matefiské koly v Hovûzí. Celkové pfiíjmy Z za rok 2002 ãinily ,28 Kã, celkové v daje ãinily ,02 Kã a hospodáfisk v sledek dosáhl ãástky ,- Kã. Stav úãtu finanãních prostfiedkû od OÚ k ãinil ,09 Kã, k ãinil ,95 Kã. Stav úãtu finanãních prostfiedkû od kolského úfiadu k ãinil ,50 Kã, stav úãtu k byl ,50 Kã. Mgr. Karel Potock pfiítomn m vysvûtlil podrobnosti t kající se uvádûné zprávy hospodafiení základní koly v roce 2002 a uvedl, Ïe finanãní prostfiedky, které jsou uvedeny ve zprávû na úãtû k byly vyãlenûny na mzdy za prosinec 2002 a na doplacení faktur z mûsíce prosince Ze zprávy o hospodafiení matefiské koly vypl vá, Ïe celkové pfiíjmy M za rok 2002 ãinily ,30 Kã, celkové v daje ãinily ,30 Kã a hospodáfisk v sledek dosáhl ãástky ,77 Kã. Tento hospodáfisk v sledek pfiejde v celé v i do rezervního fondu podle zákona ã. 250/2000 Sb., 30. Po vyjádfiení se fieditelky M p. Hany Dohnalové ke zprávû hospodafiení za rok 2002 nechal starosta obce hlasovat o schválení obsahu zpráv o hospodafiení dvou pfiíspûvkov ch organizací v na í obci. ZO v emi hlasy zprávy schválilo. V sedmém bodu vystoupil starosta obce, kter navázal na svá slova z 2. zasedání zastupitelstva obce, kdy konstatoval pfii schvalování rozpoãtu na rok 2003, Ïe v souvislosti se zánikem okresních úfiadû a pfiechodem jejich pravomocí na krajské a mûstské úfiady, dozná urãitû ná rozpoãet zmûn. Úãetní OÚ p. Ivana Hromadová seznámila pfiítomné s návrhem rozpoãtové zmûny ã. 1. V oblasti pfiíjmû pfii lo zv ení neinvestiãní dotace ze státního rozpoãtu o ,- Kã, dále pfii el pfiíslib na dotaci pro pfiíspûvkové organizace na í obce z rozpoãtu kraje ve v i ,- Kã. Dal í pfiíjmovou poloïkou je zapojení zûstatku na úãtu z roku 2002 ve v i ,- Kã. Celkové pfiíjmy tak ãiní k dne nímu dni ,- Kã. V oblasti v dajû do lo ke zmûnû ve v i dotace obce na provoz âsad,t.j ,- Kã. Z dotací rozpoãtu kraje byla poskytnuta ãástka ,- Kã navíc matefiské kole a základní kole byla navíc poskytnuta ãástka ,- Kã. Dále byla pov ena ãástka v rozpoãtu na rekonstrukci ãp. 15 o ,- Kã. Do rozpoãtu byly zahrnuty ãástky t kající se zhotovení projektov ch dokumentací ve v i 350 tis., ãástka 250 tis. na rekonstrukci rybníku v Dubãí a finanãní ãástka 78 tis. jako pfiíspûvek na ãinnost sdruïení Hornovsacké dráhy. Dále bylo nutné vrátit nevyãerpanou ãástku 16 tis. z dotace za konání voleb v roce Celkové v daje ãiní k dne nímu dni ,- Kã. Zastupitelstvo obce v emi hlasy rozpoãtové zmûny schválilo. Pfii projednávání bodu seznámil starosta obce v echny pfiítomné s ná

3 Hovûzsk zpravodaj vrhem na provedení zmûny ã. 5 Územního plánu sídelního útvaru obce Hovûzí. Jedná se o tyto Ïádosti : a) RÛÏena krlová, Hovûzí ãp na p.ã. 87, 89/1, 89/2 a 12994/1 je navrïena plocha ã hfii tû na tenis a majitelka s tímto návrhem nesouhlasí a Ïádá o vyjmutí tûchto parcel. Dále se jedná o dal í dva pozemky p.ã /8 a 79 jiného vlastníka. Rada obce navrhla hfii tû na tenis pfiemístit na plochu ã. 51, kde se poãítalo s pfiístavbou základní koly. Po konzultaci návrhu s fieditelem základní koly a vzhledem k souãasnému trendu úbytku dûtí se nebude poãítat s pfiístavbou Z. Jedná se o p.ã 16118/1, 16118/2 a 16118/3 ve vlastnictví obce. b) EvÏen a Jana Tábor tí, Rokytnice- OkruÏní 407, Vsetín - Ïádají o zmûnu prûmyslové zóny plochy ã. 70 v Dolansku na v stavbu nov ch rodinn ch domkû. Jedná se p.ã. 1476/2, 1480/1, 1480/4, 1481/1, 1484/1, 1485/1, 1486/1, 1490/1, 1495, 1496, 1497/2, 1498/3, 1499/2 a1553/1. c) Petr Kamas, Koneãná 1177, Vsetín - na p.ã. PK 13751, plánuje v stavbu nového rodinného domku. d) Jifií a Hana Pokorní, Hovûzí ãp na p.ã /4, 12955/6, 12955/11, 12955/12 a 12969/7 plánují v stavbu nového rodinného domku. e) MUDr. Jifií Hlavinka, Na V inû 428, Vsetín - na p.ã. 1355/14 a 1355/97 je navrïena plocha prûmyslu a skladû. Îadatel plánuje na tûchto parcelách postavení nového rodinného domu. f) Pavla Tla ková, Hovûzí ãp na p.ã , a plánuje v stavbu nového rodinného domu. g) Josef a Marie Skláfiovi, Hovûzí ãp z dûvodu odkupu novû vzniklé p.ã /8 o v mûfie 69 m2 od obce a dále pfiístavby stávajícího stánku, Ïádají o zmûnu plochy vefiejná zeleà na plochu stavební. h) Josef HrÀa, Hovûzí ãp p.ã , a PK plánuje postavení nového rodinného domku. i) Josef a Ludmila epkovi, Hovûzí ãp plánují v stavbu nové hospodáfiské budovy na p.ã 14929/2 v k.ú. Hovûzí. j) Obec Hovûzí - na p.ã 99, která je vedena jako obytná plocha ve vlastnictví jiného vlastníka, je plánována v stavba parkovi tû u místního hfibitova. Po pfieãtení celkového návrhu vystoupil s dotazem p. Chmela, kter upozornil na nutnost zjistit v pfiípadû Ïádosti p. Petra Kamase, bytem ve Vsetínû, a následné zmûny SUP, zda nebude obec povinna vybudovat k uvaïované novostavbû pfiíjezdovou komunikaci. Starosta obce pfiislíbil, Ïe tyto skuteãnosti zjistí a bude ãleny zastupitelstva informovat. Poté nechal starosta obce hlasovat o navrïen ch zmûnách smûrného územního plánu obce Hovûzí a ãlenové zastupitelstva jednohlasnû zmûny schválili. V devátém bodu programu zastupitelstva obce vystoupil starosta obce p. Antonín KoÀafiík a pfieãetl zámûr obce, kter byl v souladu se zákonem ã. 128/200 Sb., o obcích (obecní zfiízení) vyvû en na úfiední desce obecního úfiadu dne Jedná se o schválení opûtovného prodeje p.ã /6. Obec nabídla stavební pozemek p.ã /6 dal ím zájemcûm, ktefií byli v seznamu uchazeãû o pfiidûlení stavebního místa. Jedná se o manïele Romana a Adélu Kalabusovi, ul. Josefa Sousedíka ã. 1160/10, Vsetín. Cena stavebního pozemku za 1 m 2 je 120,- Kã a stavební pozemek má rozlohu 1080m2. Celková cena ãiní ,- Kã. Pfii hlasování bylo v ech 15 ãlenû ZO pro v e uveden zámûr obce. V desátém bodû byl projednán obsah dopisû pfiedstavenstva spoleãnosti VaK a.s. Vsetín, kdy pfiedstavenstvo spoleãnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., vyzvalo na í obec k pfievzetí ks hromadn ch listinn ch akcií spoleãnosti v návaznosti na rozhodnutí fiádné valné hromady ze dne o pfiemûnû akcií na jméno ze zaknihovan ch na listinné. Zastupitelstvo obce Hovûzí v emi hlasy schválilo povûfiení starosty p. Antonína KoÀafiíka k pfievzetí hromadné listinné akcie. Dále schválili ãlenové ZO jednohlasnû starostu obce p. Antonína KoÀafiíka jako delegáta na jednání fiádné valné hromady spoleãnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s, které se uskuteãní dne V jedenáctém bodû vystoupil starosta obce s návrhem schválení smlouvy o budoucí smlouvû o zfiízení vûcného bfiemene mezi Obcí Hovûzí a Povodím Moravy, s.p., Brno, ve kterém si Povodí Moravy s.p., Brno ve svém vyjádfiení k projektové dokumentaci Kanalizace obce Hovûzí dalo podmínku na zfiízení vûcného bfiemene na uloïení kanalizaãního potrubí v toku Vsetínské Beãvy. Toto vûcné bfiemeno je ohodnoceno ãástkou ,- Kã + 5% DPH. Starosta obce slíbil, Ïe v této vûci zjistí podrobnosti a bude ãleny ZO informovat. Poté nechal starosta obce hlasovat o návrhu smlouvy. ZO v emi hlasy návrh schválilo. S aktuálními informacemi vystoupil místostarosta obce Ing. Josef Zvûfiina, kter seznámil ãleny zastupitelstva obce s akcemi naplánovan mi na první polovinu roku V mûsíci únoru byly provedeny profiezávky vefiejné zelenû ve stfiedu obce (stromofiadí lip a javorû), dále byly odstranûny suché vûtve na vzrostl ch ka tanech na Ka t le a parãíku u místního nádra- Ïí, bylo provedeno sm cení dvou ks lip na návsi, které byly nebezpeãnû naklonûny nad cestu stfiedem obce a jejich vzrûst zasahoval do vedení NN a VO. Bylo nutno provést ofiezání vûtví lípy a dubu za ãp. 73, protoïe vûtve zasahovaly do elektropfiípojek rodinn ch domkû a do stfie ní konstrukce hospodáfisk ch budov. Dal í aktuální informací je v bûr stavební firmy na opravu balkónû v domû ãp. 15. Nadále budou provádûny práce na úpravách místní komunikace ve stavebním obvodû U ZajíãkÛ, kde chceme dokonãit podkladní konstrukãní vrstvy cesty (odtûïení zeminy a navezení tûrkopísku a drceného kameniva). Chystá se i ãásteãné odtûïení svahu nad MK ve stavebním obvodû U ZajíãkÛ, které umoïní lep í zaãlenûní budoucích staveb do terénu a stabilitu svahu nad plánovanou v stavbou. Dále se pfiipravuje oprava zábradlí vedle místní komunikace na Ka t l, kde bude stávající po kozené zábradlí odstranûno a nahrazeno nov mi svodidly s pfiípadnou moïnou úpravou na doplnûní trubkového madla nad svodidlem. V diskusi vystoupil s dotazem ãlen zastupitelstva p. Václav Dvofiák, kter poukázal na velmi patn stav cesty do PotokÛ, která je plna nerovností a po kození. Dále Mgr. Jifií Pokorn upozornil na patn stav Ïelezniãního pfiejezdu na místní komunikaci u domu ãp. 73. Potom se zeptal MUDr. Jifií Durmon na vyuïití plochy po vyhofielé hospodû v Hofiansku a na akci âistá Beãva. Starosta obce uvedl, Ïe asfalto

4 vá plocha parkovi tû pfie la darem od státu do vlastnictví obce a vlastník hospody p.antonín Ka par nabízí plochu, na které stála hospoda k odprodeji. Stavební fiízení na realizaci projektu âistá Beãva je v souãasné dobû pfieru eno v souvislosti s probíhajícími jednáními s pfiechody pfies cizí pozemky. Kladné stanovisko o smlouvû o budoucí smlouvû o vûcném bfiemenu ulo- Ïení kanalizace máme s Povodím Hovûzsk zpravodaj Moravy s.p. a âesk mi drahami a.s. Ze zb vajících 5 vlastníkû soukrom ch pozemkû jsme dostali kladné vyjádfiení od ãtyfi z nich po pfiedchozích jednáních. Zb vající vlastník pozemkû,nechce povolit, ani pfies opakovaná jednání, pfiechody kanalizace pfies jeho pozemky z dûvodu, Ïe se cítí ohroïen umístûním âov. Dotyãn byl pozván na 7. jednání rady dne , aby své názory sdûlil ãlenûm rady obce, nedostavil se a proto rada rozhodla pokraãovat ve vyfiizování stavebního povolení na kanalizaci podle stavebního zákona. Na závûr jednání Mgr. Karel Potock pfiednesl návrh usnesení z 3. jednání zastupitelstva obce, které bylo v emi 15 pfiítomn mi ãleny pfiijato. Starosta obce podûkoval v em zúãastnûn m za úãast na tomto zasedá. Zapsal Ing. Josef Zvûfiina Zlato zûstalo na Hovûzí Má -li sebou fla ku slivovice a dobré ponoïky, nikdy nezmrzne! (Jan Knebl, Hosiery) dovede bez problémû zahfiát celé tûlo kromû konce nohou a proto zásobuje nejen Valachy, ale cel svût k tomu úãelu vyrábûn mi kvalitními ponoïkami.) z Jasénky (ten má nûkolik ocenûní sv ch v robkû i z jin ch soutûïí). Tfietí skonãil jabãák Jaroslava Kopeckého z Hovûzí. Kneblovy (Hosierovy) hru ky a hovûzská pálenice daly v slednému nápoji takovou barvu, fietízkování, vûni V duchu oslav vítûzství nad árkou a pfiipomenutím, Ïe ikovní Vala i jsou schopni vypálit slivovici ze v eho moïného, probíhalo pfiátelské posezení a soutûï o nejlep í slivovici v Hovûzí. Tfiicet pût vzorkû hodnotila stateãná porota v ãele s Franti kem Blahou a ãleny Jaroslavem Kotrlou, Jaromírem tefkem a Miroslavem Ka parem. Nutno fiíci, Ïe porota odolala nejen vûni po vestkách, jablkách a hru - kách, naplàující v sobotu 15. bfiezna tohoto roku radniãní vinárnu, ale zvládla bez velk ch následkû vypít i nutné mnoïství ohnivé vody nutné ktomu, aby mohla b t posouzena chuè vala ské Wisky. SoutûÏ byla rozdûlena do ãtyfi kategorií. Královskou kategorii trnky vyhrál tûsnû Jindfiich Chrásteck z Hovûzí pfied Janem Kneblem ze Vsetína (ten je pfiesvûdãen o tom, Ïe dobrá slivovica Tfietí místo podnikatele a éfkuchafie z Hovûzí Ivo Tydlaãky nebylo pro znalce alchymie v roby slivovice Ïádn m pfiekvapením. Silnû obsazená kategorie jablka (jabuka) pfiinesla zlatou medaili Vladislavu DaÀovi z Hovûzí. Druhé místo porota urãila Jaroslavu Kotrlovi a chuè, Ïe porota nezaváhala a udûlila mu zlatou medaili, Jaroslav Kotrla z Jasénky byl opût stfiíbrn. Z bronzové medaile se radovala BoÏena Slováãková z Hofianska. V kategorii smûsky putovala zlatá medaile do Vsetína Luhu k Jaroslavu Vlãkovi, stfiíbro získal HovûÏan Zdenûk Marteãek a na bronz namíchal pfiírodní produkty ing. Jaroslav Polá ek zvala ské Bystfiice. Po porotû, získali povûdomí o chuti a kvalitû pfiinesen ch vzorkû i v ichni pfiítomní a tak starosta Antonín KoÀafiík pfiedával ceny ve v borné atmosféfie. Mnoho z tûch, ktefií nebyli vyhodnoceni, získali ceny útûchy z tomboly. V ichni soutûïící si v závûru popfiáli, aby ta zatracená árka zapomnûla, Ïe najlep í karlátky sú na Vala sku a zamífiila do jin ch krajû, kde tyto modravé plody pouïívajû místní zabednûnci jen do kompotû a do i ek. - mika -

5 HAVÍ OV JiÏ nûkolik let se sbor dobrovoln ch hasiãû Hovûzí úãastní mnoha nesãetn ch soutûïních klání a her. Jsme dobfie známí na im rivalûm a jsme mezi nimi obávan mi a velmi siln mi soupefii. Letos jsme si jeli zmûfiit na e síly na:,, XIV. Roãník halové pohárové soutûïe mlad ch hasiãû" Havífiov. Na e leto ní pfiíprava nebyla zcela úplná, neboè nás stále pfiemáhaly nemoci a celou zimu nás provázely zdravotní potíïe. Pravda, nebylo to zcela ideální, i pfiesto v ak dokázali na i vedoucí dát dohromady velmi slibná druïstva, která nás mûla reprezentovat. Dne v 5.30 hodin ráno jiï v ichni soutûïící a vedoucí postávali pfied budovou hasiãské zbrojnice Hovûzí, aby mohli po chvíli nastoupit do autobusu a odjet na tak oãekávan boj. A Ïe by cestou nebyla legrace, toho se nemusel vûbec nikdo obávat. To víte, trému mûl pfiece jenom kaïd, ale nikdo nepochyboval o tom, Ïe dnes budeme bojovat jak nejlíp na e druïstva umí. No, Ïe to umíme, jsme si alespoà v ichni bez rozdílu mysleli. Snad kaïd se tû il na závody po takzvané hasiãské okurkové sezónû, tedy po zimním odpoãinku vzato bez soutûïí s jin mi druïstvy. A proto nebylo pochyb, Ïe dobrá nálada neopadne ani tehdy, kdybychom si pfiece jen nesplnili ty na e vytãené cíle. KaÏd pfiece ví, Ïe tûïko na cviãi ti, lehko na boji ti, i kdyï to nûkdy neplatí tak úplnû do písmene. Hovûzsk zpravodaj Po dojezdu na místo jsme byli aktéry i úãastníky slavnostního ceremoniálu na uvítání v ech druïstev z celé republiky, ale i ze zahraniãí. Celkem soutûïilo 48 druïstev star ích hasiãû a 24 druïstev mlad ích hasiãû.náplà dne sestávala ze tfií disciplin. Byla to tafeta dvojic, tafeta 4x40 metrû, a samozfiejmû je tû uzlová tafeta. Jak se uvítací ceremoniál blíïil do finále, tak úmûrnû tomu stoupala nervozita snad u v ech pfiítomn ch druïstev. Poslední pfiípravy a zadání instrukcí jsou rozdány a uï jdeme na start. První bûïela jiï zmiàovaná tafeta dvojic star ích. A ta se nám zdafiila. Skoro! NeboÈ nás zase pokofiil ná nejvût í soupefi Dolní Beãva s ãasem 56,10 sekundy. A tak s v konem 57,44 sekundy jsme obsadili druhé místo. Ve vedlej í hale mezi tím zápolili ve tafetû uzlové na i nejmen í. Prakticky vázali uzly jako o Ïivot, neboè to berou smrtelnû váïnû. Ani oni se nenechali zahanbit. âekalo je krásné tfietí místo. A to je u tûch na ich mal ch hasiãkû docela sympatické umístûní. tûstûna, ta vrtkavá dáma, v ak uznala za vhodné opustit nás na ãas hned po prvním úspûchu. Star í druïstvo nemohlo neprojevit nespokojenost se sv m dal ím v konem. Jak uï to tak b vá, prostû na zaãátku dal í disciplíny, u star ích hasiãû, pfii vázání uzlû se nám lepila smûla na paty. Jednodu e moc se nedafiilo! A to prosím je tû pfied obûdem! Prostû jsme zde propadli na 12. místo. Náladu zvedl aï v kon mlad ích, ktefií opût pfiedvedli, Ïe se pfiipravovali dûkladnû a umí své dovednosti ZAZPÍVAL SLAVÍâEK Témûfi pln kinosál odmûnil zpûváky sv m potleskem za jejich vynikající v kony v tradiãní soutûïní pfiehlídce Hovûzsk slavíãek, kter probûhl v sobotu 8. bfiezna Toto kdysi symbolické datum bylo jistû pûkn m dárkem pro v echny maminky a babiãky, které pfii ly v hojném poãtu podpofiit své ratolesti. Vyrovnané v kony dûtí byly tvrd m ofií kem pro porotu, která mohla urãit jen jednoho vítûze a vûzte, kdyby to bylo moïné, tak by vítûzem byl kaïd, kdo mûl odvahu se postavit na jevi tû a zazpívat. Proto patfií podûkování v em tûmto mal m umûlcûm za pûkn záïitek. JK I. M 1. Filová Zuzana 2. MachÛ Katefiina 3. Kopeck Vojtûch II. 1 2 tfiídy 1. Janu ová Jana 2. âejková Denisa 3. Rafajová Aneta III. 3 4 tfiídy 1. Navrátilová Iva 2. Putalová Markéta 3. KoÀafiíková Veronika IV. 5 6 tfiídy 1. Janu Jan prodat. Neumístili se sice mezi prvními tfiemi místy ve tafetû dvojic, sklouzli aï na ãtvrté, ale i pfiesto jsme na nû byli hrdí. NejhÛfi na i situaci zvládal ná vedoucí, kter byl po na- em neúspûchu velmi zklamán. To se mûlo ale brzy zmûnit. Touha po vítûzství a dokázat, Ïe snaha do nás vloïená bude alespoà zãásti zúroãena, zvítûzila. V posledním soutûïním klání ve tafetû 4x40 pro star í jsme byli stoprocentnû nejlep í a daleko jsme pfiev ili na e protivníky, ktefií nás nestaãili dohnat. V této disciplínû jsme skonãili jako absolutní jedniãka asãasem 33,75 sekundy jsme obsadili první pfiíãku. To nám pozvedlo po ramocené sebevûdomí. Mlad í ve tafetû 4x40 obsadili 12. místo. Pro nû to byl i tak velk úspûch. SnaÏili se, seã jen mohli. Celkovû jsme jako hasiãsk sbor Hovûzí skonãili v tomto klání na druhém místû. Pfiedbûhla nás jen Dolní Beãva. DomÛ jsme si tedy odváïeli stfiíbrnou trofej a pohár.na tûchto závodech nám sice chybûlo povzbuzování na ich spoluobãanû obce Hovûzí, zato na nû myslíme vïdy po celou dobu soutûïe. Je to soutûï pro pobavení, zmûfiení sil, dokázání si, co v e zvládneme a za jak dlouho, ale zároveà i nûco víc. Poznávání s nov mi kamarády, druïstvy, vymûàování zku eností a v neposlední fiadû hrdost na to Své druïstvo a na tu Svou obec, ãi mûsto. A docela sympatická hrdost na Svého vedoucího, u nás na Stanislava Grycmana. Andrea Toma tíková 2. âejka Radek 3. Kopecká Barbora V. 7 8 tfiídy 1. Mûrková Markéta 2. Janu ová Krist na 3. Kratochvílová Miriam FARNÍ POUË NA HOST N KVùTNA 2003 ODJEZD OD OÚ HOVùZÍ V 7.30 HODIN CENA: 50,- Kâ P IHLÁ KY NA OÚ HOVùZÍ - 5 -

6 Hovûzsk zpravodaj V SLEDKY ZÁVODÒ V SESTAVOVÁVÍ PUZZLE I. kategorie M : 1. Kopeck Vojtûch 2. KoÀafiík Václav 3. KoÀafiíková Krist na III. kategorie 3 4 tfiídy: 1. Sáblová Ludmila 2. imãík Rudolf 3. imãík Jan V. kategorie 7 8 tfiídy: 1. evãíková Marcela 2. Ponãíková Radka 3. Václavíková Lenka II. kategorie 1 2 tfiídy: 1. Chrásteck Luká 2. Chrásteck David 3. Ka par Jakub Pfiíspûvek ze slohové práce Ïáka Z Hovûzí: Není to jen tak obyãejná paní, která Ïije ve mûstû. Je to mocná královna, která má svûj zámek v jinaãím kouzelném svûtû. V tom svûtû je tû nikdo nikdy nebyl. Lidé si o ní jen vyprávûjí, ale já vím urãitû, Ïe zlá není, i kdyï to nûkdo fiíká. DokáÏe vãas upozornit zvífiátka, kdy bude vládnout. Na zaãátku zimy vïdy pfiijede se sv m ledov m koãárem, kter je zapojen za ledové vichry, které se podobají koním s vûtrn mi a stfiíbrn mi Ïínûmi v ocase a je tû vûtrnûj í a stfiíbrnûj í hfiívou. VÏdy, kdyï letí paní Zima nad na í vesnicí, v echny PANÍ ZIMA IV. kategorie 5 6 tfiídy: 1. Kopeck Jifií 2. Ka parová Markéta 3. Sur Josef dûti vybûhnou ven, aby paní Zimu pfiivítaly. A ona jen rozhazuje sníh, zamrazuje rybníky a potoky, aï jsou v ude rampouchy a smûje se do dálky. Potom zmizí, a to nikdo neví jak. V tu chvíli je ve svém ledovém a stfiíbrném zámku, kter je vysok snad nekoneãnû. Má tam stra nû moc pokojû, schodi È, ozdobn ch ledov ch soch a v eho vûbec. Ale hlavnû zrcadla, která jsou kouzelná a jedno z nich je nejpodivuhodnûj í a to je zrcadlo, kter m pozoruje na i zem. Má urãitû hodnû práce. Musí sledovat kaïdou vloãku, ví o kaïdém stfiech lku, ale hlavnû jí to zrcadlo slouïí, aby jí ukazovalo, co dûlají dûti. A víte, kdo jsou její slu- VI. kategorie dospûlí: 1. Dujková Jana 2. Jakubkoviãová Renata 3. StodÛlková Markéta Ïebníci? No pfiece vichry, fujavice, vûtry, meluzíny a i snûhové boufiky. V ichni ji vûrnû slouïí. Ale hlavnû! Málem bych zapomnûl na onu samotnou paní Zimu!!! Ta je krásná a má ledovû stfiíbrné aty a boty, totiï stfievíce. Stfiíbrné oboãí, fiasy a vlasy jí na její kráse akorát pfiidávají. A její oãi jsou bledû pronikavû tfipytivû modré. Ale jediné, co není na ni ledovû stfiíbrné a modré(nebo snûhové), je její ryzí srdce. Chtûl bych se k ní nûkdy podívat, ale to se asi nestane! Sedím teì u okna a sním o tom. Vidím jen z okna jak si dûti hrají, koulují, sáàkují a bruslí. A ãekám, jak za její ledovou hûl vymûní svou rozkvetlou hûl její bratr Jaro. Ale to uï je jin pfiíbûh. OBECNÍ Ú AD HOVùZÍ A P ÁTELÉ ZE SVATOBO IC MIST ÍNA si vás dovolují pozvat na K O T V Í N A dne v baru obecního úfiadu zaãátek v 17 hodin OKRESNÍ P EHLÍDKA OCHOTNICKÉHO DIVADLA HOVùZÍ Kinosál Hovûzí P R O G R A M âtvrtek x O PEJSKOVI A KOâIâCE 8.00 hod. Hrají Pimprlata dûtské loutkové divadélko z Val. Mezifiíãí hod. O UHRDLENÉ ROBù Hraje divadlo v Lidovém domû Vsetín hod. SI PO ÁDNù ZA ÁDIT Hraje ochotnick divadelní soubor Lideãko Pátek MRAZÍK VERSUS BABA JAGA 8.00 hod. Hraje divadelní soubor dûtí Z Ho Èálková Ho Èálkovjan hod. HRA NA POPELKU Hraje divadelní soubor Masarykova gymnázia Vsetín hod. ROZPAKY ZUBA E SVATOPLUKA NOVÁKA Hraje divadelní soubor IPSEN Vsetín hod. ULIâNICE Hraje divadelní soubor CHAOS Vala ská Bystfiice Sobota V ICHNI KOCOU I NE KRÁBOU hod. Hraje divadelní soubor Z Huslenky Bafiiny hod. MARY A Hraje dicvadelní soubor Jana Honsy Karolinka - 6 -

7 Hovûzsk zpravodaj 6. dubna 2003 v hodin HOLKY TO CHTùJ TAKYT KINO DUBEN Komedie Nûmecka, 90 min., ãesk dabing, mládeïi pfiístupno od 12 let. -.. ale pofiádnû! Vstupné: 30,- Kã 13. dubna 2003 v hodin BOMBA K EFT Akãní komedie USA, 86 min., ãeské titulky, mládeïi pfiístupno od 12 let. - âtyfii chlápci. Jeden sejf. Îádn mozek. Vstupné: 30,- Kã 20. dubna v hodin KOSTKA II Sci-fi thriller Kanada, 95 min., ãeské titulky, mládeïi pfiístupno od 15 let. - Odkryjte dosud nepoznané pocity strachu ve volném pokraãování okujícího sci-fi thrilleru KOSTKA. Vstupné: 30,- Kã 27. dubna 2003 v hodin TùLO NA TùLO Thriller USA, 91 min., ãeské titulky, mládeïi pfiístupno od 12 let. - Dva piãkoví agenti Antonio Banderas a Lucy Liu se snaïí V SLEDKY KO TU SLIVOVICE Kategorie trnky: 1. Chrásteck Jindfiich Hovûzí 2. Knebl Jan Vsetín 3. Tydlaãka Ivo Huslenky Kategorie jablka: 1. DaÀa Vladislav Hovûzí 2. Kotrla Jaroslav Jasénka Vsetín 3. Kopeck Jaroslav Hovûzí Kategorie hru ky: 1. Knebl Jan Vsetín 2. Kotrla Jaroslav Jasénka Vsetín 3. Slováãková BoÏena Hovûzí Kategorie smûs: 1. Vlãek Jaroslav Vsetín Luh 2. Marteãek Zdenûk Hovûzí 3. Ing. Polá ek Jaroslav Val. Bystfiice SPOLEâENSKÁ KRONIKA Jubilanti v bfieznu: Janu Josef 85 let Stfied 94 Grycmanová anna 70 let Hofiansko 440 KoÀafiík Ladislav 70 let eãiska 463 evãíková Marie 70 let Ka t l 476 Mil m jubilantûm do dal ích let v e nejlep í pfieje OÚ Hovûzí. Narození: Chrástecká Monika Hovízky 386 RodiãÛm k narození dûvãátka upfiímnû blahopfiejeme. Úmrtí: Babicová Franti ka nedoï. 90 let Stfied 86 Bûliãová Vûra 52 let Stfied 15 Blízk m pfiíbuzn m vyslovujeme upfiímnou soustrast. navzájem zlikvidovat jen do té chvíle, neï zjistí, kdo je skuteãn nepfiítel. Vstupné: 30,- Kã Zmûna programu vyhrazena! Tento program lze nalézt na Internetu a to na adrese: VELIKONOâNÍ V STAVA PRÁCE DùTÍ Z A M HOVùZÍ OB ADNÍ SÍ OÚ HOVùZÍ OTEV ENO OD 9 12 HOD HOD. NEDùLE VELIKONOâNÍ P EDVÁDùNÍ VSTUPNÉ: dûti od 3 15 let 5,- Kã ostatní 10,- Kã - 7 -

8 Hovûzsk zpravodaj Turnaj v halové kopané Období, ve kterém probíhala zimní pfiíprava fotbalistû TJ Sokol Hovûzí, vyuïili trenéfii jednotliv ch druïstev k sehrání turnajû v halové kopané. Ve spolupráci s vedením hovûzské Z se v nové tûlocviãnû odehrálo celkem pût takov chto sportovních akcí (2x pfiípravka, 1x star í Ïáci, 1x dorost a 1x star í páni). Dnes Vás v HZ seznámíme s v sledky hovûzského potûru, tedy hráãû tzv. pfiípravky a dorostu. Oba turnaje pfiípravky se uskuteãnily s pfiibliïnû mûsíãním odstupem o poãtu 6 zúãastnûn ch druïstev. Hovûzsk fotbal reprezentovaly vïdy dvû sestavy, do kter ch byli hráãi rozdûleni podle vûku na star í a mlad í. Vprvním turnaji dle oãekávání uspûli ho i ze star ího t mu, ale na prvenství pfiece jen nedosáhli a obsadili 2. místo s jednobodov m mankem na vítûzné Katefiinice. DruÏstvo mlad ích chlapcû v této konkurenci vybojovalo 4. místo. V sledky hovûzsk ch druïstev: Hovûzí A Ratibofi 0:0 Hovûzí A Katefiinice 0:2 Hovûzí A Nov Hrozenkov 0:0 Hovûzí A Karolinka 1:0 Hovûzí A Hovûzí B 1:4 Hovûzí B Hovûzí A 4:1 Hovûzí B Ratibofi 0:0 Hovûzí B Katefiinice 0:1 Hovûzí B Nov Hrozenkov 5:0 Hovûzí B Karolinka 2:0 Koneãné pofiadí turnaje: 1. Katefiinice 11 b. 2. Hovûzí B 10 b. 3. Ratibofi 9 b. 4. Hovûzí A 5 b. 5. Karolinka 2 b. 6. Nov Hrozenkov 2 b. Na rozdíl od pfiedcházejícího mûl druh turnaj jiï na poãátku jasné favority v podobû druïstev ze Vsetína avala sk ch Klobouk. To se také potvrdilo, kdyï tyto t my obsadily v koneãném pofiadí první, resp. Druhé místo. Velmi pfiíjemn m pfiekvapením bylo tfietí místo mlad ích HovûÏanÛ. Parta star ích hochû tentokráte nehrála v takové pohodû a obsadila aï páté místo. V sledky hovûzsk ch druïstev: Hovûzí A Vsetín 0:3 Hovûzí A Vala ské Klobouky 0:6 Hovûzí A Velké Karlovice 2:1 Hovûzí A Hovûzí B 1:2 Hovûzí A Karolinka 1:1 Hovûzí B Hovûzí A. 2:1 Hovûzí B Vsetín 1:4 Hovûzí B Vala ské Klobouky 1:5 Hovûzí B Velké Karlovice 0:0 Hovûzí B Karolinka 3:1 Koneãné pofiadí turnaje: 1. Vsetín 13 b. 2. Vala ské Klobouky 12 b. 3. Hovûzí B 7 b. 4. Karolinka 4 b. 5. Hovûzí A 4 b. 6. Velké Karlovice 2 b. Nejen pfiípravka, ale i ostatní vûkové kategorie Sokola Hovûzí mají irokou základnu a proto i na dorosteneckém turnaji trenéfii nasadili do hry dva t my. I tady se se lo estiãlenné startovní pole. Aãko podalo solidní v kon a obsadilo bronzovou tfietí pfiíãku za suverénní Vala skou Polankou a druhou JablÛnkou. B t m hernû propadal a bez zisku jediného bodu zûstal na samém chvostu tabulky. V sledky hovûzsk ch druïstev: Hovûzí A Huslenky 3:1 Hovûzí A Ratibofi 2:1 Hovûzí A Vala ská Polanka 0:4 Hovûzí A JablÛnka 0:1 Hovûzí A Hovûzí B 3:0 Hovûzí B Hovûzí A 0:3 Hovûzí B Huslenky 1:2 Hovûzí B Ratibofi 0:2 Hovûzí B Vala ská Polanka 1:2 Hovûzí B JablÛnka 1:4 Koneãné pofiadí turnaje: 1. Vala ská Polanka 15 b. 2. JablÛnka 12 b. 3. Hovûzí A 9 b. 4. Ratibofi 6 b. 5. Huslenky 3 b. 6. Hovûzí B 0 b. V em druïstvûm k dosaïenému umístûní a pfiedveden m v konûm blahopfiejeme a hovûzsk m navíc pfiejeme úspû nou jarní úãast sezóny. Hovûzsk zpravodaj vydává Obecní úfiad Hovûzí, sazba a zlom Mike Josef, tisk Grafia Nova - RoÏnov p. R. Cena: 5,- Kã. Nepro lo jazykovou úpravou. Tel.: , fax: ,

Je-li mokr listopad, bude celá zima vlhká.

Je-li mokr listopad, bude celá zima vlhká. roãník X., ãíslo 11/2003 Stavební investiãní akce v obci umpersk soptík Spoleãenská kronika MládeÏnická kopaná Je-li mokr listopad, bude celá zima vlhká. ROK UBùHL JAKO VODA Na podzim loàského roku, poãátkem

Více

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění Důležité upozornění Nepofiádek v obci Na Ïádost pracovníkû pfiezletick ch technick ch sluïeb dûraznû upozoràujeme, Ïe tito pracovníci nejsou v Ïádném pfiípadû povinni uklízet vá nepofiádek, kter odkládáte

Více

Slovo starosty obce...

Slovo starosty obce... VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 14. ROâNÍK I. âtvrtletí 2008 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce... Tento rok zapoãal v nepfiíli Èastné politické atmosféfie. Vládou byly zahájeny reformy s dopady

Více

Likvidace a odvoz odpadu Pavel Jančovič

Likvidace a odvoz odpadu Pavel Jančovič Vás zve na vydatné obědy z domácí kuchyně v cenách od 59,- do 79,- Kč Večery se sportovními přenosy, kvalitní kuchyní a dobrými nápoji. TEPLÁ JÍDLA PO CELÝ DEN zv hodnûné ceny destilátû, jukebox, country

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 11Listy/Ob lka 25.10.2005 16:50 Str nka 1 MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 11/2005 AÈ si kdo chce co chce fiíká, první narozeniny jsou v Ïivotû nejkrásnûj í. Právû takové oslavil

Více

POZVÁNKA. VÁNOâNÍ STROM SPLNùN CH P ÁNÍ PRO KRÁSNOU LÍPU. Reprezentaãní ples, Mûsto Krásná Lípa Vás zve na

POZVÁNKA. VÁNOâNÍ STROM SPLNùN CH P ÁNÍ PRO KRÁSNOU LÍPU. Reprezentaãní ples, Mûsto Krásná Lípa Vás zve na 201 krásnolipsk pûlmûsíãník Na vánoãním koncertû 21.12.2002 jsme mohli ozdobit stromek na imi pfiáními pro Krásnou Lípu. Na stromeãek bylo zavû eno 88 pfiání, z nichï nûkterá byla skromná : Aby se ve kolní

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku Kam a kdy do specializovan ch zdravotnick

Více

www.tisnov.cz Roãník XVIII. Bfiezen 2008 ãíslo 5

www.tisnov.cz Roãník XVIII. Bfiezen 2008 ãíslo 5 Roãník XVIII. Bfiezen 2008 ãíslo 5 Îáci Z nám. 28. fiíjna se aktivnû zapojili do projektu Îidovského muzea v Praze s názvem Zmizelí sousedé". V stupem byla instalace dvou panelû, které mají b t pfiipomínkou

Více

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6 VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK Z P R A V O D A J Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6 Klecansk zpravodaj ãerven 2010 Kolektiv M JUBILANTI V âervnu Bfiendová Vûra (74) Rathuská Zuzana

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01Listy/Ob lka 27.12.2005 12:32 Str nka I Prahy 14 1 2006 leden LISTY MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Pfiípitek starosty s manïeli Tich mi pfii jejich diamantové svatbû v Galerii

Více

Poplatky za odpad od ledna podraïí

Poplatky za odpad od ledna podraïí 242 krásnolipsk pûlmûsíãník S lednov m zdraïením poplatkû za svoz komunálního odpadu starosta Krásné Lípy oãekává i nárûst neplatiãû. JiÏ nyní mûstu dluïí zhruba tfii sta tisíc korun. Osmdesát procent

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

SLOVO ÚVODEM. Prezentace na internetu

SLOVO ÚVODEM. Prezentace na internetu Milí obãané, dne 27. kvûtna se v Psárech konalo dal í vítání obãánkû a i tentokráte byla na Obecním úfiadû v Psárech zastoupena dvojãata. Mgr. Jan Vrba popfiál v em maminkám hodnû radosti s nov mi obãánky,

Více

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 Listy Prahy 14 mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 ãervenec/srpen / 2010 aktuality Den dûtí I letos probíhaly oslavy Dne dûtí v na í mûstské ãásti na fiadû míst a v nûkolika

Více

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12 Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Radnice informuje Usnesení ze zasedání ZM ã. 03/2010 konaného dne 3. ãervna 2010 ZM schvaluje:

Více

Představujeme starostu a místostarosty městského obvodu Slezská Ostrava pro nové volební období

Představujeme starostu a místostarosty městského obvodu Slezská Ostrava pro nové volební období Roãník X listopad prosinec 2002 zdarma Vedení mûstského obvodu Slezská Ostrava pfieje v em obãanûm pfiíjemné proïití vánoãních svátkû a Èastn nov rok 2003. Představujeme starostu a místostarosty městského

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2008. Ročník X. Vyšlo 14. 3. 2008 Cena 10 Kč. Zástupci mûsta pfiivítali devatenáct nov ch obãánkû R mafiova

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2008. Ročník X. Vyšlo 14. 3. 2008 Cena 10 Kč. Zástupci mûsta pfiivítali devatenáct nov ch obãánkû R mafiova RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 14. 3. 2008 Cena 10 Kč Zástupci mûsta pfiivítali devatenáct nov ch obãánkû R mafiova Jak se Ïije v Ugandû - rozhovor sjifiím

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech.

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. Od 3. záfií je otevfiena v

Více

TURNAJ ACHOV CH NADùJÍ. VáÏení obãané, koneãnû je za SLOVO STAROSTY. Pfiipravena je Dûtská achová super ou. Zdarma do v ech schránek u

TURNAJ ACHOV CH NADùJÍ. VáÏení obãané, koneãnû je za SLOVO STAROSTY. Pfiipravena je Dûtská achová super ou. Zdarma do v ech schránek u u Bfiezen 2000 u ã. 3 u Roãník X. u Náklad 25 000 ks u Zdarma do v ech schránek u Uplynul rok od doby, kdy jsem poprvé napsal tento úvodník a vy ho mohli ãíst Jen jednou mû - oprávnûnû - pfieru il T. G.

Více

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ Milí obãané, leto ní zima je hfiíãkou paní Pfiírody, která si s námi zahrává, jak se jí zlíbí. Dé È, vítr, slunce, pár vloãek snûhu a zase slunce, dé È a vítr, teploty pfieváïnû nad nulou. Tedy alespoà

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce Motoristé budou jezdit po opraven ch komunikacích

Více

VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2012

VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2012 VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2012 jsme na prahu nového roku a po uplynutí dvanácti mûsícû v roce 2011 zaãínáme dal í roãní období práce v zastupitelstvu obce a vzájemné spolupráce s Vámi, obãany obce.

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2004. Ročník VI. Vyšlo 1. 10. 2004 Cena 8 Kč. Radní spoleãnû se zastupiteli pfiivítali osmnáct nov ch obãánkû

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2004. Ročník VI. Vyšlo 1. 10. 2004 Cena 8 Kč. Radní spoleãnû se zastupiteli pfiivítali osmnáct nov ch obãánkû RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2004 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VI. Vyšlo 1. 10. 2004 Cena 8 Kč Radní spoleãnû se zastupiteli pfiivítali osmnáct nov ch obãánkû Od 25. záfií je vefiejnosti pfiístupná

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

LISTY. 2007 bfiezen. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

LISTY. 2007 bfiezen. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-05_P14 26.2.2007 12:36 Stránka 1 3 LISTY 2007 bfiezen MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Ve svátek sv. Valent na si udûlali v matefiském centru Klubíãko YMCA Praha na âerném

Více

ročník XI. Poslanec Pavel Hrnãífi nav tívil zrekonstruovanou Mûsto letos poprvé pfiivítalo nové obãánky

ročník XI. Poslanec Pavel Hrnãífi nav tívil zrekonstruovanou Mûsto letos poprvé pfiivítalo nové obãánky číslo 5/2009 vyšlo 13. 3. 2009 cena 15 Kč Poslanec Pavel Hrnãífi nav tívil zrekonstruovanou kolku Mûsto letos poprvé pfiivítalo nové obãánky ročník XI. Foto: Franti ek âermák Îáci v roli porotcû na koncertû

Více

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky městské části Brno-střed prázdniny 2007 Fotografií se vracíme na zaãátek ãervna, kdy na e radnice ve spolupráci s Kulturním a vzdûlávacím stfiediskem U Tfií kohoutû pfiipravila v parku na Moravském námûstí

Více

www.tisnov.cz Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17

www.tisnov.cz Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17 Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17 19. záfií bylo slavnostnû pfiedáno Sboru dobrovoln ch hasiãû nové poïární vozidlo CAS 20 na podvozku TATRA T 815 4 x 4. www.tisnov.cz íjnové slovo starosty Témûfi jako

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 8 ROâNÍK 16 21. ÍJNA 2005 Mûsíãník Odborového svazu UNIOS Odbory a Evropa Pro nás, Evropany (asi bude chvíli trvat, neï si zvykneme, Ïe nejsme jenom âe i, Slováci, nebo Nûmci ãi Francouzi, ale Ïe

Více

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti 11_2007_:NP2_ 1.11.2007 14:08 Stránka 1 11 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 LISTOPAD 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce KASINA A HERNY V PRAZE 2 Proměny Prahy 2 ZÁCHRANA BASTIONU MoÏnosti

Více