NEÚRODA JE PAK Z TOHO.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEÚRODA JE PAK Z TOHO."

Transkript

1 HOVĚZSKÝ roãník X., ãíslo 3/2003 zpravodaj Zasedání ZO Hovûzí Zlato zûstalo na Hovûzí Spoleãenská kronika Turnaj v halové kopané JE-LI V B EZNU DE Tù MNOHO, NEÚRODA JE PAK Z TOHO. Má -li sebou fla ku slivovice a dobré ponoïky, nikdy nezmrzne!

2 Z á p i s z 3. zasedání Zastupitelstva obce Hovûzí konaného dne 18. bfiezna 2003 v zasedací síni Obecního úfiadu Hovûzí v hodin Pfiítomni : Dle prezenãní listiny - 15 ãlenû zastupitelstva obce Hovûzsk zpravodaj Jednání Zastupitelstva obce Hovûzí zahájil starosta obce p. Antonín KoÀafiík pfiivítáním pfiítomn ch ãlenû ZO, pracovníkû obecního úfiadu a dal- ích obãanû obce. Starosta obce seznámil ãleny s navrïen m programem, kter byl ãleny ZO schválen. Do návrhové komise byli navrïeni a souãasn m hlasováním zvoleni Mgr. Karel Potock a Mgr. Jifií Pokorn, ktefií byli zároveà jmenováni jako ovûfiovatelé zápisu. Zapisovatelem jednání byl jmenován místostarosta obce ing. Josef Zvûfiina. Na zaãátku jednání pfiipomenul starosta obce plnûní pfiipomínek k usnesení 2. zasedání ZO a to ve vûci upozornûní motoristû na parkování vozidel v zimním období (vy lo ve zpravodaji) a provûfiení problému neplatiãû za odvoz odpadu. Tato záleïitost se po zaslání v zvy o zaplacení poplatkû v souãasné dobû t ká 8 rodinn ch domû v na í obci, jejichï obyvatelûm bude zaslán platební v mûr na uhrazení poplatku pov en o 50 % a pokud tito obãané nebudou reagovat, bude tento problém dále fie- en soudní cestou. V bodu ãtvrtém seznámil starosta obce pfiítomné s nov m jednacím fiádem zastupitelstva obce, kter byl zpracován v souvislosti s vydáním zákona ã. 313/2002 Sb. ze dne , kter m se mûní zákon ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zfiízení) a tento zákon nabyl úãinnosti dnem Podstatnou zmûnou v tomto zákonu je, Ïe se zmûnila doba délky zvefiejnûní informací o zámûru obce ve vûcích odprodeje, smûny nebo daru nemovitého majetku, pûjãek nebo pronájmu, na dobu nejménû 15 dnû pfied rozhodnutím zastupitelstva obce. Nov jednací fiád ZO byl jednohlasnû schválen a s úãinností od nahrazuje jednací fiád ze dne V bodu pátém vystoupil starosta obce p. Antonín KoÀafiík, kter pfieãetl závûr protokolu ã. 9 o pfiezkoumání hospodafiení obce Hovûzí v roce Kontrolu hospodafiení provedly na základû písemné Ïádosti pracovnice kontrolního oddûlení sekretariátu fieditele Zlínského kraje. V sledek hospodafiení obce Hovûzí za rok 2002, pfii pfiezkoumávání podle 3 a 4 Vyhlá ky MF ã. 41/2002 ze dne , byl pracovnicemi kontrolního oddûlení prohlá en a zapsán jako správn. Dále vystoupila úãetní OÚ p. Ivana Hromadová, která seznámila pfiítomné s plnûním rozpoãtu 2002 a jeho rozpoãtov mi zmûnami, t kající se oblasti pfiíjmû a v dajû. Rozpoãtové zmûny u v dajû na rok 2002 schválené obecním zastupitelstvem byly hrazeny z ãásti z u etfien ch v dajov ch prostfiedkû a z ãásti z pfiekroãen ch pfiíjmû u danû pfiíjmû fyzick ch osob ze závislé ãinnosti, danû z pfiíjmû právnick ch osob a kina. Pfiíjmy v roce 2002 ãinily ,78 Kã, v daje dosáhly ãástky ,23 Kã, v sledek hospodafiení obce Hovûzí za rok 2002 ãinil ,45 Kã. ZÛstatek na úãtu obce k ãinil ,20 Kã, tento finanãní zûstatek byl zapojen do rozpoãtu na rok Paní Hromadová dále informovala ãleny zastupitelstva obce o schválení kontrolního fiádu obce Hovûzí, na základû znûní zákona ã. 320/2001 Sb. o finanãní kontrole ve vefiejné správû, starostou obce. Starosta obce pfiipomenul, Ïe v sledek hospodafiení za rok 2002 je pfiedev ím zásluha b valého starosty p. Jaroslava Orsága, kter se vût inu loàského roku podílel na správû na í obce.v ichni ãlenové ZO souhlasili se zprávou a v sledkem hospodafiení obce za rok Pfii projednávání estého bodu seznámil starosta pfiítomné se souhrnn mi zprávami hospodafiení Základní koly a Matefiské koly v Hovûzí. Celkové pfiíjmy Z za rok 2002 ãinily ,28 Kã, celkové v daje ãinily ,02 Kã a hospodáfisk v sledek dosáhl ãástky ,- Kã. Stav úãtu finanãních prostfiedkû od OÚ k ãinil ,09 Kã, k ãinil ,95 Kã. Stav úãtu finanãních prostfiedkû od kolského úfiadu k ãinil ,50 Kã, stav úãtu k byl ,50 Kã. Mgr. Karel Potock pfiítomn m vysvûtlil podrobnosti t kající se uvádûné zprávy hospodafiení základní koly v roce 2002 a uvedl, Ïe finanãní prostfiedky, které jsou uvedeny ve zprávû na úãtû k byly vyãlenûny na mzdy za prosinec 2002 a na doplacení faktur z mûsíce prosince Ze zprávy o hospodafiení matefiské koly vypl vá, Ïe celkové pfiíjmy M za rok 2002 ãinily ,30 Kã, celkové v daje ãinily ,30 Kã a hospodáfisk v sledek dosáhl ãástky ,77 Kã. Tento hospodáfisk v sledek pfiejde v celé v i do rezervního fondu podle zákona ã. 250/2000 Sb., 30. Po vyjádfiení se fieditelky M p. Hany Dohnalové ke zprávû hospodafiení za rok 2002 nechal starosta obce hlasovat o schválení obsahu zpráv o hospodafiení dvou pfiíspûvkov ch organizací v na í obci. ZO v emi hlasy zprávy schválilo. V sedmém bodu vystoupil starosta obce, kter navázal na svá slova z 2. zasedání zastupitelstva obce, kdy konstatoval pfii schvalování rozpoãtu na rok 2003, Ïe v souvislosti se zánikem okresních úfiadû a pfiechodem jejich pravomocí na krajské a mûstské úfiady, dozná urãitû ná rozpoãet zmûn. Úãetní OÚ p. Ivana Hromadová seznámila pfiítomné s návrhem rozpoãtové zmûny ã. 1. V oblasti pfiíjmû pfii lo zv ení neinvestiãní dotace ze státního rozpoãtu o ,- Kã, dále pfii el pfiíslib na dotaci pro pfiíspûvkové organizace na í obce z rozpoãtu kraje ve v i ,- Kã. Dal í pfiíjmovou poloïkou je zapojení zûstatku na úãtu z roku 2002 ve v i ,- Kã. Celkové pfiíjmy tak ãiní k dne nímu dni ,- Kã. V oblasti v dajû do lo ke zmûnû ve v i dotace obce na provoz âsad,t.j ,- Kã. Z dotací rozpoãtu kraje byla poskytnuta ãástka ,- Kã navíc matefiské kole a základní kole byla navíc poskytnuta ãástka ,- Kã. Dále byla pov ena ãástka v rozpoãtu na rekonstrukci ãp. 15 o ,- Kã. Do rozpoãtu byly zahrnuty ãástky t kající se zhotovení projektov ch dokumentací ve v i 350 tis., ãástka 250 tis. na rekonstrukci rybníku v Dubãí a finanãní ãástka 78 tis. jako pfiíspûvek na ãinnost sdruïení Hornovsacké dráhy. Dále bylo nutné vrátit nevyãerpanou ãástku 16 tis. z dotace za konání voleb v roce Celkové v daje ãiní k dne nímu dni ,- Kã. Zastupitelstvo obce v emi hlasy rozpoãtové zmûny schválilo. Pfii projednávání bodu seznámil starosta obce v echny pfiítomné s ná

3 Hovûzsk zpravodaj vrhem na provedení zmûny ã. 5 Územního plánu sídelního útvaru obce Hovûzí. Jedná se o tyto Ïádosti : a) RÛÏena krlová, Hovûzí ãp na p.ã. 87, 89/1, 89/2 a 12994/1 je navrïena plocha ã hfii tû na tenis a majitelka s tímto návrhem nesouhlasí a Ïádá o vyjmutí tûchto parcel. Dále se jedná o dal í dva pozemky p.ã /8 a 79 jiného vlastníka. Rada obce navrhla hfii tû na tenis pfiemístit na plochu ã. 51, kde se poãítalo s pfiístavbou základní koly. Po konzultaci návrhu s fieditelem základní koly a vzhledem k souãasnému trendu úbytku dûtí se nebude poãítat s pfiístavbou Z. Jedná se o p.ã 16118/1, 16118/2 a 16118/3 ve vlastnictví obce. b) EvÏen a Jana Tábor tí, Rokytnice- OkruÏní 407, Vsetín - Ïádají o zmûnu prûmyslové zóny plochy ã. 70 v Dolansku na v stavbu nov ch rodinn ch domkû. Jedná se p.ã. 1476/2, 1480/1, 1480/4, 1481/1, 1484/1, 1485/1, 1486/1, 1490/1, 1495, 1496, 1497/2, 1498/3, 1499/2 a1553/1. c) Petr Kamas, Koneãná 1177, Vsetín - na p.ã. PK 13751, plánuje v stavbu nového rodinného domku. d) Jifií a Hana Pokorní, Hovûzí ãp na p.ã /4, 12955/6, 12955/11, 12955/12 a 12969/7 plánují v stavbu nového rodinného domku. e) MUDr. Jifií Hlavinka, Na V inû 428, Vsetín - na p.ã. 1355/14 a 1355/97 je navrïena plocha prûmyslu a skladû. Îadatel plánuje na tûchto parcelách postavení nového rodinného domu. f) Pavla Tla ková, Hovûzí ãp na p.ã , a plánuje v stavbu nového rodinného domu. g) Josef a Marie Skláfiovi, Hovûzí ãp z dûvodu odkupu novû vzniklé p.ã /8 o v mûfie 69 m2 od obce a dále pfiístavby stávajícího stánku, Ïádají o zmûnu plochy vefiejná zeleà na plochu stavební. h) Josef HrÀa, Hovûzí ãp p.ã , a PK plánuje postavení nového rodinného domku. i) Josef a Ludmila epkovi, Hovûzí ãp plánují v stavbu nové hospodáfiské budovy na p.ã 14929/2 v k.ú. Hovûzí. j) Obec Hovûzí - na p.ã 99, která je vedena jako obytná plocha ve vlastnictví jiného vlastníka, je plánována v stavba parkovi tû u místního hfibitova. Po pfieãtení celkového návrhu vystoupil s dotazem p. Chmela, kter upozornil na nutnost zjistit v pfiípadû Ïádosti p. Petra Kamase, bytem ve Vsetínû, a následné zmûny SUP, zda nebude obec povinna vybudovat k uvaïované novostavbû pfiíjezdovou komunikaci. Starosta obce pfiislíbil, Ïe tyto skuteãnosti zjistí a bude ãleny zastupitelstva informovat. Poté nechal starosta obce hlasovat o navrïen ch zmûnách smûrného územního plánu obce Hovûzí a ãlenové zastupitelstva jednohlasnû zmûny schválili. V devátém bodu programu zastupitelstva obce vystoupil starosta obce p. Antonín KoÀafiík a pfieãetl zámûr obce, kter byl v souladu se zákonem ã. 128/200 Sb., o obcích (obecní zfiízení) vyvû en na úfiední desce obecního úfiadu dne Jedná se o schválení opûtovného prodeje p.ã /6. Obec nabídla stavební pozemek p.ã /6 dal ím zájemcûm, ktefií byli v seznamu uchazeãû o pfiidûlení stavebního místa. Jedná se o manïele Romana a Adélu Kalabusovi, ul. Josefa Sousedíka ã. 1160/10, Vsetín. Cena stavebního pozemku za 1 m 2 je 120,- Kã a stavební pozemek má rozlohu 1080m2. Celková cena ãiní ,- Kã. Pfii hlasování bylo v ech 15 ãlenû ZO pro v e uveden zámûr obce. V desátém bodû byl projednán obsah dopisû pfiedstavenstva spoleãnosti VaK a.s. Vsetín, kdy pfiedstavenstvo spoleãnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., vyzvalo na í obec k pfievzetí ks hromadn ch listinn ch akcií spoleãnosti v návaznosti na rozhodnutí fiádné valné hromady ze dne o pfiemûnû akcií na jméno ze zaknihovan ch na listinné. Zastupitelstvo obce Hovûzí v emi hlasy schválilo povûfiení starosty p. Antonína KoÀafiíka k pfievzetí hromadné listinné akcie. Dále schválili ãlenové ZO jednohlasnû starostu obce p. Antonína KoÀafiíka jako delegáta na jednání fiádné valné hromady spoleãnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s, které se uskuteãní dne V jedenáctém bodû vystoupil starosta obce s návrhem schválení smlouvy o budoucí smlouvû o zfiízení vûcného bfiemene mezi Obcí Hovûzí a Povodím Moravy, s.p., Brno, ve kterém si Povodí Moravy s.p., Brno ve svém vyjádfiení k projektové dokumentaci Kanalizace obce Hovûzí dalo podmínku na zfiízení vûcného bfiemene na uloïení kanalizaãního potrubí v toku Vsetínské Beãvy. Toto vûcné bfiemeno je ohodnoceno ãástkou ,- Kã + 5% DPH. Starosta obce slíbil, Ïe v této vûci zjistí podrobnosti a bude ãleny ZO informovat. Poté nechal starosta obce hlasovat o návrhu smlouvy. ZO v emi hlasy návrh schválilo. S aktuálními informacemi vystoupil místostarosta obce Ing. Josef Zvûfiina, kter seznámil ãleny zastupitelstva obce s akcemi naplánovan mi na první polovinu roku V mûsíci únoru byly provedeny profiezávky vefiejné zelenû ve stfiedu obce (stromofiadí lip a javorû), dále byly odstranûny suché vûtve na vzrostl ch ka tanech na Ka t le a parãíku u místního nádra- Ïí, bylo provedeno sm cení dvou ks lip na návsi, které byly nebezpeãnû naklonûny nad cestu stfiedem obce a jejich vzrûst zasahoval do vedení NN a VO. Bylo nutno provést ofiezání vûtví lípy a dubu za ãp. 73, protoïe vûtve zasahovaly do elektropfiípojek rodinn ch domkû a do stfie ní konstrukce hospodáfisk ch budov. Dal í aktuální informací je v bûr stavební firmy na opravu balkónû v domû ãp. 15. Nadále budou provádûny práce na úpravách místní komunikace ve stavebním obvodû U ZajíãkÛ, kde chceme dokonãit podkladní konstrukãní vrstvy cesty (odtûïení zeminy a navezení tûrkopísku a drceného kameniva). Chystá se i ãásteãné odtûïení svahu nad MK ve stavebním obvodû U ZajíãkÛ, které umoïní lep í zaãlenûní budoucích staveb do terénu a stabilitu svahu nad plánovanou v stavbou. Dále se pfiipravuje oprava zábradlí vedle místní komunikace na Ka t l, kde bude stávající po kozené zábradlí odstranûno a nahrazeno nov mi svodidly s pfiípadnou moïnou úpravou na doplnûní trubkového madla nad svodidlem. V diskusi vystoupil s dotazem ãlen zastupitelstva p. Václav Dvofiák, kter poukázal na velmi patn stav cesty do PotokÛ, která je plna nerovností a po kození. Dále Mgr. Jifií Pokorn upozornil na patn stav Ïelezniãního pfiejezdu na místní komunikaci u domu ãp. 73. Potom se zeptal MUDr. Jifií Durmon na vyuïití plochy po vyhofielé hospodû v Hofiansku a na akci âistá Beãva. Starosta obce uvedl, Ïe asfalto

4 vá plocha parkovi tû pfie la darem od státu do vlastnictví obce a vlastník hospody p.antonín Ka par nabízí plochu, na které stála hospoda k odprodeji. Stavební fiízení na realizaci projektu âistá Beãva je v souãasné dobû pfieru eno v souvislosti s probíhajícími jednáními s pfiechody pfies cizí pozemky. Kladné stanovisko o smlouvû o budoucí smlouvû o vûcném bfiemenu ulo- Ïení kanalizace máme s Povodím Hovûzsk zpravodaj Moravy s.p. a âesk mi drahami a.s. Ze zb vajících 5 vlastníkû soukrom ch pozemkû jsme dostali kladné vyjádfiení od ãtyfi z nich po pfiedchozích jednáních. Zb vající vlastník pozemkû,nechce povolit, ani pfies opakovaná jednání, pfiechody kanalizace pfies jeho pozemky z dûvodu, Ïe se cítí ohroïen umístûním âov. Dotyãn byl pozván na 7. jednání rady dne , aby své názory sdûlil ãlenûm rady obce, nedostavil se a proto rada rozhodla pokraãovat ve vyfiizování stavebního povolení na kanalizaci podle stavebního zákona. Na závûr jednání Mgr. Karel Potock pfiednesl návrh usnesení z 3. jednání zastupitelstva obce, které bylo v emi 15 pfiítomn mi ãleny pfiijato. Starosta obce podûkoval v em zúãastnûn m za úãast na tomto zasedá. Zapsal Ing. Josef Zvûfiina Zlato zûstalo na Hovûzí Má -li sebou fla ku slivovice a dobré ponoïky, nikdy nezmrzne! (Jan Knebl, Hosiery) dovede bez problémû zahfiát celé tûlo kromû konce nohou a proto zásobuje nejen Valachy, ale cel svût k tomu úãelu vyrábûn mi kvalitními ponoïkami.) z Jasénky (ten má nûkolik ocenûní sv ch v robkû i z jin ch soutûïí). Tfietí skonãil jabãák Jaroslava Kopeckého z Hovûzí. Kneblovy (Hosierovy) hru ky a hovûzská pálenice daly v slednému nápoji takovou barvu, fietízkování, vûni V duchu oslav vítûzství nad árkou a pfiipomenutím, Ïe ikovní Vala i jsou schopni vypálit slivovici ze v eho moïného, probíhalo pfiátelské posezení a soutûï o nejlep í slivovici v Hovûzí. Tfiicet pût vzorkû hodnotila stateãná porota v ãele s Franti kem Blahou a ãleny Jaroslavem Kotrlou, Jaromírem tefkem a Miroslavem Ka parem. Nutno fiíci, Ïe porota odolala nejen vûni po vestkách, jablkách a hru - kách, naplàující v sobotu 15. bfiezna tohoto roku radniãní vinárnu, ale zvládla bez velk ch následkû vypít i nutné mnoïství ohnivé vody nutné ktomu, aby mohla b t posouzena chuè vala ské Wisky. SoutûÏ byla rozdûlena do ãtyfi kategorií. Královskou kategorii trnky vyhrál tûsnû Jindfiich Chrásteck z Hovûzí pfied Janem Kneblem ze Vsetína (ten je pfiesvûdãen o tom, Ïe dobrá slivovica Tfietí místo podnikatele a éfkuchafie z Hovûzí Ivo Tydlaãky nebylo pro znalce alchymie v roby slivovice Ïádn m pfiekvapením. Silnû obsazená kategorie jablka (jabuka) pfiinesla zlatou medaili Vladislavu DaÀovi z Hovûzí. Druhé místo porota urãila Jaroslavu Kotrlovi a chuè, Ïe porota nezaváhala a udûlila mu zlatou medaili, Jaroslav Kotrla z Jasénky byl opût stfiíbrn. Z bronzové medaile se radovala BoÏena Slováãková z Hofianska. V kategorii smûsky putovala zlatá medaile do Vsetína Luhu k Jaroslavu Vlãkovi, stfiíbro získal HovûÏan Zdenûk Marteãek a na bronz namíchal pfiírodní produkty ing. Jaroslav Polá ek zvala ské Bystfiice. Po porotû, získali povûdomí o chuti a kvalitû pfiinesen ch vzorkû i v ichni pfiítomní a tak starosta Antonín KoÀafiík pfiedával ceny ve v borné atmosféfie. Mnoho z tûch, ktefií nebyli vyhodnoceni, získali ceny útûchy z tomboly. V ichni soutûïící si v závûru popfiáli, aby ta zatracená árka zapomnûla, Ïe najlep í karlátky sú na Vala sku a zamífiila do jin ch krajû, kde tyto modravé plody pouïívajû místní zabednûnci jen do kompotû a do i ek. - mika -

5 HAVÍ OV JiÏ nûkolik let se sbor dobrovoln ch hasiãû Hovûzí úãastní mnoha nesãetn ch soutûïních klání a her. Jsme dobfie známí na im rivalûm a jsme mezi nimi obávan mi a velmi siln mi soupefii. Letos jsme si jeli zmûfiit na e síly na:,, XIV. Roãník halové pohárové soutûïe mlad ch hasiãû" Havífiov. Na e leto ní pfiíprava nebyla zcela úplná, neboè nás stále pfiemáhaly nemoci a celou zimu nás provázely zdravotní potíïe. Pravda, nebylo to zcela ideální, i pfiesto v ak dokázali na i vedoucí dát dohromady velmi slibná druïstva, která nás mûla reprezentovat. Dne v 5.30 hodin ráno jiï v ichni soutûïící a vedoucí postávali pfied budovou hasiãské zbrojnice Hovûzí, aby mohli po chvíli nastoupit do autobusu a odjet na tak oãekávan boj. A Ïe by cestou nebyla legrace, toho se nemusel vûbec nikdo obávat. To víte, trému mûl pfiece jenom kaïd, ale nikdo nepochyboval o tom, Ïe dnes budeme bojovat jak nejlíp na e druïstva umí. No, Ïe to umíme, jsme si alespoà v ichni bez rozdílu mysleli. Snad kaïd se tû il na závody po takzvané hasiãské okurkové sezónû, tedy po zimním odpoãinku vzato bez soutûïí s jin mi druïstvy. A proto nebylo pochyb, Ïe dobrá nálada neopadne ani tehdy, kdybychom si pfiece jen nesplnili ty na e vytãené cíle. KaÏd pfiece ví, Ïe tûïko na cviãi ti, lehko na boji ti, i kdyï to nûkdy neplatí tak úplnû do písmene. Hovûzsk zpravodaj Po dojezdu na místo jsme byli aktéry i úãastníky slavnostního ceremoniálu na uvítání v ech druïstev z celé republiky, ale i ze zahraniãí. Celkem soutûïilo 48 druïstev star ích hasiãû a 24 druïstev mlad ích hasiãû.náplà dne sestávala ze tfií disciplin. Byla to tafeta dvojic, tafeta 4x40 metrû, a samozfiejmû je tû uzlová tafeta. Jak se uvítací ceremoniál blíïil do finále, tak úmûrnû tomu stoupala nervozita snad u v ech pfiítomn ch druïstev. Poslední pfiípravy a zadání instrukcí jsou rozdány a uï jdeme na start. První bûïela jiï zmiàovaná tafeta dvojic star ích. A ta se nám zdafiila. Skoro! NeboÈ nás zase pokofiil ná nejvût í soupefi Dolní Beãva s ãasem 56,10 sekundy. A tak s v konem 57,44 sekundy jsme obsadili druhé místo. Ve vedlej í hale mezi tím zápolili ve tafetû uzlové na i nejmen í. Prakticky vázali uzly jako o Ïivot, neboè to berou smrtelnû váïnû. Ani oni se nenechali zahanbit. âekalo je krásné tfietí místo. A to je u tûch na ich mal ch hasiãkû docela sympatické umístûní. tûstûna, ta vrtkavá dáma, v ak uznala za vhodné opustit nás na ãas hned po prvním úspûchu. Star í druïstvo nemohlo neprojevit nespokojenost se sv m dal ím v konem. Jak uï to tak b vá, prostû na zaãátku dal í disciplíny, u star ích hasiãû, pfii vázání uzlû se nám lepila smûla na paty. Jednodu e moc se nedafiilo! A to prosím je tû pfied obûdem! Prostû jsme zde propadli na 12. místo. Náladu zvedl aï v kon mlad ích, ktefií opût pfiedvedli, Ïe se pfiipravovali dûkladnû a umí své dovednosti ZAZPÍVAL SLAVÍâEK Témûfi pln kinosál odmûnil zpûváky sv m potleskem za jejich vynikající v kony v tradiãní soutûïní pfiehlídce Hovûzsk slavíãek, kter probûhl v sobotu 8. bfiezna Toto kdysi symbolické datum bylo jistû pûkn m dárkem pro v echny maminky a babiãky, které pfii ly v hojném poãtu podpofiit své ratolesti. Vyrovnané v kony dûtí byly tvrd m ofií kem pro porotu, která mohla urãit jen jednoho vítûze a vûzte, kdyby to bylo moïné, tak by vítûzem byl kaïd, kdo mûl odvahu se postavit na jevi tû a zazpívat. Proto patfií podûkování v em tûmto mal m umûlcûm za pûkn záïitek. JK I. M 1. Filová Zuzana 2. MachÛ Katefiina 3. Kopeck Vojtûch II. 1 2 tfiídy 1. Janu ová Jana 2. âejková Denisa 3. Rafajová Aneta III. 3 4 tfiídy 1. Navrátilová Iva 2. Putalová Markéta 3. KoÀafiíková Veronika IV. 5 6 tfiídy 1. Janu Jan prodat. Neumístili se sice mezi prvními tfiemi místy ve tafetû dvojic, sklouzli aï na ãtvrté, ale i pfiesto jsme na nû byli hrdí. NejhÛfi na i situaci zvládal ná vedoucí, kter byl po na- em neúspûchu velmi zklamán. To se mûlo ale brzy zmûnit. Touha po vítûzství a dokázat, Ïe snaha do nás vloïená bude alespoà zãásti zúroãena, zvítûzila. V posledním soutûïním klání ve tafetû 4x40 pro star í jsme byli stoprocentnû nejlep í a daleko jsme pfiev ili na e protivníky, ktefií nás nestaãili dohnat. V této disciplínû jsme skonãili jako absolutní jedniãka asãasem 33,75 sekundy jsme obsadili první pfiíãku. To nám pozvedlo po ramocené sebevûdomí. Mlad í ve tafetû 4x40 obsadili 12. místo. Pro nû to byl i tak velk úspûch. SnaÏili se, seã jen mohli. Celkovû jsme jako hasiãsk sbor Hovûzí skonãili v tomto klání na druhém místû. Pfiedbûhla nás jen Dolní Beãva. DomÛ jsme si tedy odváïeli stfiíbrnou trofej a pohár.na tûchto závodech nám sice chybûlo povzbuzování na ich spoluobãanû obce Hovûzí, zato na nû myslíme vïdy po celou dobu soutûïe. Je to soutûï pro pobavení, zmûfiení sil, dokázání si, co v e zvládneme a za jak dlouho, ale zároveà i nûco víc. Poznávání s nov mi kamarády, druïstvy, vymûàování zku eností a v neposlední fiadû hrdost na to Své druïstvo a na tu Svou obec, ãi mûsto. A docela sympatická hrdost na Svého vedoucího, u nás na Stanislava Grycmana. Andrea Toma tíková 2. âejka Radek 3. Kopecká Barbora V. 7 8 tfiídy 1. Mûrková Markéta 2. Janu ová Krist na 3. Kratochvílová Miriam FARNÍ POUË NA HOST N KVùTNA 2003 ODJEZD OD OÚ HOVùZÍ V 7.30 HODIN CENA: 50,- Kâ P IHLÁ KY NA OÚ HOVùZÍ - 5 -

6 Hovûzsk zpravodaj V SLEDKY ZÁVODÒ V SESTAVOVÁVÍ PUZZLE I. kategorie M : 1. Kopeck Vojtûch 2. KoÀafiík Václav 3. KoÀafiíková Krist na III. kategorie 3 4 tfiídy: 1. Sáblová Ludmila 2. imãík Rudolf 3. imãík Jan V. kategorie 7 8 tfiídy: 1. evãíková Marcela 2. Ponãíková Radka 3. Václavíková Lenka II. kategorie 1 2 tfiídy: 1. Chrásteck Luká 2. Chrásteck David 3. Ka par Jakub Pfiíspûvek ze slohové práce Ïáka Z Hovûzí: Není to jen tak obyãejná paní, která Ïije ve mûstû. Je to mocná královna, která má svûj zámek v jinaãím kouzelném svûtû. V tom svûtû je tû nikdo nikdy nebyl. Lidé si o ní jen vyprávûjí, ale já vím urãitû, Ïe zlá není, i kdyï to nûkdo fiíká. DokáÏe vãas upozornit zvífiátka, kdy bude vládnout. Na zaãátku zimy vïdy pfiijede se sv m ledov m koãárem, kter je zapojen za ledové vichry, které se podobají koním s vûtrn mi a stfiíbrn mi Ïínûmi v ocase a je tû vûtrnûj í a stfiíbrnûj í hfiívou. VÏdy, kdyï letí paní Zima nad na í vesnicí, v echny PANÍ ZIMA IV. kategorie 5 6 tfiídy: 1. Kopeck Jifií 2. Ka parová Markéta 3. Sur Josef dûti vybûhnou ven, aby paní Zimu pfiivítaly. A ona jen rozhazuje sníh, zamrazuje rybníky a potoky, aï jsou v ude rampouchy a smûje se do dálky. Potom zmizí, a to nikdo neví jak. V tu chvíli je ve svém ledovém a stfiíbrném zámku, kter je vysok snad nekoneãnû. Má tam stra nû moc pokojû, schodi È, ozdobn ch ledov ch soch a v eho vûbec. Ale hlavnû zrcadla, která jsou kouzelná a jedno z nich je nejpodivuhodnûj í a to je zrcadlo, kter m pozoruje na i zem. Má urãitû hodnû práce. Musí sledovat kaïdou vloãku, ví o kaïdém stfiech lku, ale hlavnû jí to zrcadlo slouïí, aby jí ukazovalo, co dûlají dûti. A víte, kdo jsou její slu- VI. kategorie dospûlí: 1. Dujková Jana 2. Jakubkoviãová Renata 3. StodÛlková Markéta Ïebníci? No pfiece vichry, fujavice, vûtry, meluzíny a i snûhové boufiky. V ichni ji vûrnû slouïí. Ale hlavnû! Málem bych zapomnûl na onu samotnou paní Zimu!!! Ta je krásná a má ledovû stfiíbrné aty a boty, totiï stfievíce. Stfiíbrné oboãí, fiasy a vlasy jí na její kráse akorát pfiidávají. A její oãi jsou bledû pronikavû tfipytivû modré. Ale jediné, co není na ni ledovû stfiíbrné a modré(nebo snûhové), je její ryzí srdce. Chtûl bych se k ní nûkdy podívat, ale to se asi nestane! Sedím teì u okna a sním o tom. Vidím jen z okna jak si dûti hrají, koulují, sáàkují a bruslí. A ãekám, jak za její ledovou hûl vymûní svou rozkvetlou hûl její bratr Jaro. Ale to uï je jin pfiíbûh. OBECNÍ Ú AD HOVùZÍ A P ÁTELÉ ZE SVATOBO IC MIST ÍNA si vás dovolují pozvat na K O T V Í N A dne v baru obecního úfiadu zaãátek v 17 hodin OKRESNÍ P EHLÍDKA OCHOTNICKÉHO DIVADLA HOVùZÍ Kinosál Hovûzí P R O G R A M âtvrtek x O PEJSKOVI A KOâIâCE 8.00 hod. Hrají Pimprlata dûtské loutkové divadélko z Val. Mezifiíãí hod. O UHRDLENÉ ROBù Hraje divadlo v Lidovém domû Vsetín hod. SI PO ÁDNù ZA ÁDIT Hraje ochotnick divadelní soubor Lideãko Pátek MRAZÍK VERSUS BABA JAGA 8.00 hod. Hraje divadelní soubor dûtí Z Ho Èálková Ho Èálkovjan hod. HRA NA POPELKU Hraje divadelní soubor Masarykova gymnázia Vsetín hod. ROZPAKY ZUBA E SVATOPLUKA NOVÁKA Hraje divadelní soubor IPSEN Vsetín hod. ULIâNICE Hraje divadelní soubor CHAOS Vala ská Bystfiice Sobota V ICHNI KOCOU I NE KRÁBOU hod. Hraje divadelní soubor Z Huslenky Bafiiny hod. MARY A Hraje dicvadelní soubor Jana Honsy Karolinka - 6 -

7 Hovûzsk zpravodaj 6. dubna 2003 v hodin HOLKY TO CHTùJ TAKYT KINO DUBEN Komedie Nûmecka, 90 min., ãesk dabing, mládeïi pfiístupno od 12 let. -.. ale pofiádnû! Vstupné: 30,- Kã 13. dubna 2003 v hodin BOMBA K EFT Akãní komedie USA, 86 min., ãeské titulky, mládeïi pfiístupno od 12 let. - âtyfii chlápci. Jeden sejf. Îádn mozek. Vstupné: 30,- Kã 20. dubna v hodin KOSTKA II Sci-fi thriller Kanada, 95 min., ãeské titulky, mládeïi pfiístupno od 15 let. - Odkryjte dosud nepoznané pocity strachu ve volném pokraãování okujícího sci-fi thrilleru KOSTKA. Vstupné: 30,- Kã 27. dubna 2003 v hodin TùLO NA TùLO Thriller USA, 91 min., ãeské titulky, mládeïi pfiístupno od 12 let. - Dva piãkoví agenti Antonio Banderas a Lucy Liu se snaïí V SLEDKY KO TU SLIVOVICE Kategorie trnky: 1. Chrásteck Jindfiich Hovûzí 2. Knebl Jan Vsetín 3. Tydlaãka Ivo Huslenky Kategorie jablka: 1. DaÀa Vladislav Hovûzí 2. Kotrla Jaroslav Jasénka Vsetín 3. Kopeck Jaroslav Hovûzí Kategorie hru ky: 1. Knebl Jan Vsetín 2. Kotrla Jaroslav Jasénka Vsetín 3. Slováãková BoÏena Hovûzí Kategorie smûs: 1. Vlãek Jaroslav Vsetín Luh 2. Marteãek Zdenûk Hovûzí 3. Ing. Polá ek Jaroslav Val. Bystfiice SPOLEâENSKÁ KRONIKA Jubilanti v bfieznu: Janu Josef 85 let Stfied 94 Grycmanová anna 70 let Hofiansko 440 KoÀafiík Ladislav 70 let eãiska 463 evãíková Marie 70 let Ka t l 476 Mil m jubilantûm do dal ích let v e nejlep í pfieje OÚ Hovûzí. Narození: Chrástecká Monika Hovízky 386 RodiãÛm k narození dûvãátka upfiímnû blahopfiejeme. Úmrtí: Babicová Franti ka nedoï. 90 let Stfied 86 Bûliãová Vûra 52 let Stfied 15 Blízk m pfiíbuzn m vyslovujeme upfiímnou soustrast. navzájem zlikvidovat jen do té chvíle, neï zjistí, kdo je skuteãn nepfiítel. Vstupné: 30,- Kã Zmûna programu vyhrazena! Tento program lze nalézt na Internetu a to na adrese: VELIKONOâNÍ V STAVA PRÁCE DùTÍ Z A M HOVùZÍ OB ADNÍ SÍ OÚ HOVùZÍ OTEV ENO OD 9 12 HOD HOD. NEDùLE VELIKONOâNÍ P EDVÁDùNÍ VSTUPNÉ: dûti od 3 15 let 5,- Kã ostatní 10,- Kã - 7 -

8 Hovûzsk zpravodaj Turnaj v halové kopané Období, ve kterém probíhala zimní pfiíprava fotbalistû TJ Sokol Hovûzí, vyuïili trenéfii jednotliv ch druïstev k sehrání turnajû v halové kopané. Ve spolupráci s vedením hovûzské Z se v nové tûlocviãnû odehrálo celkem pût takov chto sportovních akcí (2x pfiípravka, 1x star í Ïáci, 1x dorost a 1x star í páni). Dnes Vás v HZ seznámíme s v sledky hovûzského potûru, tedy hráãû tzv. pfiípravky a dorostu. Oba turnaje pfiípravky se uskuteãnily s pfiibliïnû mûsíãním odstupem o poãtu 6 zúãastnûn ch druïstev. Hovûzsk fotbal reprezentovaly vïdy dvû sestavy, do kter ch byli hráãi rozdûleni podle vûku na star í a mlad í. Vprvním turnaji dle oãekávání uspûli ho i ze star ího t mu, ale na prvenství pfiece jen nedosáhli a obsadili 2. místo s jednobodov m mankem na vítûzné Katefiinice. DruÏstvo mlad ích chlapcû v této konkurenci vybojovalo 4. místo. V sledky hovûzsk ch druïstev: Hovûzí A Ratibofi 0:0 Hovûzí A Katefiinice 0:2 Hovûzí A Nov Hrozenkov 0:0 Hovûzí A Karolinka 1:0 Hovûzí A Hovûzí B 1:4 Hovûzí B Hovûzí A 4:1 Hovûzí B Ratibofi 0:0 Hovûzí B Katefiinice 0:1 Hovûzí B Nov Hrozenkov 5:0 Hovûzí B Karolinka 2:0 Koneãné pofiadí turnaje: 1. Katefiinice 11 b. 2. Hovûzí B 10 b. 3. Ratibofi 9 b. 4. Hovûzí A 5 b. 5. Karolinka 2 b. 6. Nov Hrozenkov 2 b. Na rozdíl od pfiedcházejícího mûl druh turnaj jiï na poãátku jasné favority v podobû druïstev ze Vsetína avala sk ch Klobouk. To se také potvrdilo, kdyï tyto t my obsadily v koneãném pofiadí první, resp. Druhé místo. Velmi pfiíjemn m pfiekvapením bylo tfietí místo mlad ích HovûÏanÛ. Parta star ích hochû tentokráte nehrála v takové pohodû a obsadila aï páté místo. V sledky hovûzsk ch druïstev: Hovûzí A Vsetín 0:3 Hovûzí A Vala ské Klobouky 0:6 Hovûzí A Velké Karlovice 2:1 Hovûzí A Hovûzí B 1:2 Hovûzí A Karolinka 1:1 Hovûzí B Hovûzí A. 2:1 Hovûzí B Vsetín 1:4 Hovûzí B Vala ské Klobouky 1:5 Hovûzí B Velké Karlovice 0:0 Hovûzí B Karolinka 3:1 Koneãné pofiadí turnaje: 1. Vsetín 13 b. 2. Vala ské Klobouky 12 b. 3. Hovûzí B 7 b. 4. Karolinka 4 b. 5. Hovûzí A 4 b. 6. Velké Karlovice 2 b. Nejen pfiípravka, ale i ostatní vûkové kategorie Sokola Hovûzí mají irokou základnu a proto i na dorosteneckém turnaji trenéfii nasadili do hry dva t my. I tady se se lo estiãlenné startovní pole. Aãko podalo solidní v kon a obsadilo bronzovou tfietí pfiíãku za suverénní Vala skou Polankou a druhou JablÛnkou. B t m hernû propadal a bez zisku jediného bodu zûstal na samém chvostu tabulky. V sledky hovûzsk ch druïstev: Hovûzí A Huslenky 3:1 Hovûzí A Ratibofi 2:1 Hovûzí A Vala ská Polanka 0:4 Hovûzí A JablÛnka 0:1 Hovûzí A Hovûzí B 3:0 Hovûzí B Hovûzí A 0:3 Hovûzí B Huslenky 1:2 Hovûzí B Ratibofi 0:2 Hovûzí B Vala ská Polanka 1:2 Hovûzí B JablÛnka 1:4 Koneãné pofiadí turnaje: 1. Vala ská Polanka 15 b. 2. JablÛnka 12 b. 3. Hovûzí A 9 b. 4. Ratibofi 6 b. 5. Huslenky 3 b. 6. Hovûzí B 0 b. V em druïstvûm k dosaïenému umístûní a pfiedveden m v konûm blahopfiejeme a hovûzsk m navíc pfiejeme úspû nou jarní úãast sezóny. Hovûzsk zpravodaj vydává Obecní úfiad Hovûzí, sazba a zlom Mike Josef, tisk Grafia Nova - RoÏnov p. R. Cena: 5,- Kã. Nepro lo jazykovou úpravou. Tel.: , fax: ,

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Je-li mokr listopad, bude celá zima vlhká.

Je-li mokr listopad, bude celá zima vlhká. roãník X., ãíslo 11/2003 Stavební investiãní akce v obci umpersk soptík Spoleãenská kronika MládeÏnická kopaná Je-li mokr listopad, bude celá zima vlhká. ROK UBùHL JAKO VODA Na podzim loàského roku, poãátkem

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

âas pfiedvánoãní a ãas svátkû a nového roku INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY

âas pfiedvánoãní a ãas svátkû a nového roku INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY ROâNÍK 3 IV. âtvrtletí 2009, VYDÁNO V ÚNORU 2010 PRO OBâANY OBCE ZDARMA âas pfiedvánoãní a ãas svátkû Nepodafiilo se získat dospûlé zpûváky na pfiedvánoãní koncertní

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

doby v platy. dobu v platy.

doby v platy. dobu v platy. Generali penzijní fond a.s Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Penzijní plán ã. 3 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 âást I Úvodní ustanovení âlánek 1 Penzijní pfiipoji

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.17 ze dne 21.5.2012 od 19.00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.17 ze dne 21.5.2012 od 19.00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.17 ze dne 21.5.2012 od 19.00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluven: 10 členů zastupitelstva obce 2 občané 1 člen zastupitelstva obce

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014

Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014 Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014 Přítomni: p. Vladislav Beran, p. Zbyněk Blaheta, p. Ladislav Bohuslav, JUDr. Antonín Bórik, pí. Lenka Boudová,

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Co se je tû stalo na mé narozeniny

Co se je tû stalo na mé narozeniny Mám tfiináct kníïek, které jsou jen moje. Ty jsem si taky dala do poliãky a v echna svoje védská jara a krabice s obrázky. Ve kole si obrázky vymûàujeme. Ale já mám dvacet obrázkû, které bych nevymûnila

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Přítomni: viz prezenční listina Paní zastupitelky Z. Nekovářová a V. Šolcová

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA POLEPY A JEJÍCH MÍSTNÍCH âástí HRUŠOVANY, LIBÍNKY, ENCOVANY, OKNA, TŘEBUTIČKY

INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA POLEPY A JEJÍCH MÍSTNÍCH âástí HRUŠOVANY, LIBÍNKY, ENCOVANY, OKNA, TŘEBUTIČKY POLEPSKÝ INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA POLEPY A JEJÍCH MÍSTNÍCH âástí HRUŠOVANY, LIBÍNKY, ENCOVANY, OKNA, TŘEBUTIČKY II. âtvrtletí 2010 ROâNÍK 2 VYCHÁZÍ JEDENKRÁT ZA âtvrt ROKU PRO OBâANY OBCÍ

Více

JE-LI TEPLO V LEDNU, SAHÁ BÍDA KE DNU

JE-LI TEPLO V LEDNU, SAHÁ BÍDA KE DNU roãník XII., ãíslo 1/2005 Novela o dani z nemovitostí Co je nového v pálenici? Hasiãská besídka Spoleãenská kronika Sport JE-LI TEPLO V LEDNU, SAHÁ BÍDA KE DNU Charita Nový Hrozenkov děkuje všem, kteří

Více

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství Zpráva o stavu lesa a lesního hospodáfiství âeské republiky SOUHRN Stav k 31. 12. 2002 Podíl lesního hospodáfiství na tvorbû HPH stagnoval Vlivem poklesu

Více

Co nás potkalo v uplynulém ãtvrtletí?

Co nás potkalo v uplynulém ãtvrtletí? INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY ROâNÍK 4 II. âtvrtletí 2011 PRO OBâANY OBCE ZDARMA Co nás potkalo v uplynulém ãtvrtletí? ekla bych, Ïe toho bylo celkem dost, pfiipomeàme si aspoà ty nejzajímavûj

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 6 Rozesláno dne 15. srpna 2005 O B S A H 22/VPS/OP2/2005 23/VPS/OP1/2005 24/VPS/24/2005 25/VPS/18/2005 26/VPS/22/2005 27/VPS/20/2005 28/VPS/21/2005

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 293 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 1. srpna 2005 O B S A H 55/VS/2005 Vefiejnoprávní smlouva

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Malebná krajina kolem Velkého Bfiezna. JAK BUDE ROZVOJ VELKÉHO B EZNA A VALTÍ OVA? Dvacet let po Sametové revoluci se obãas setkáme s názorem nûkter ch

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

HALENKOVSKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL ZPRAVODAJ. Děkujeme všem dětem, masky byly úžasné.

HALENKOVSKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL ZPRAVODAJ. Děkujeme všem dětem, masky byly úžasné. ZPRAVODAJ HALENKOVSKÝ ãíslo 1/2007 www.halenkov.cz Rozpoãet obce na rok 2007 Hasiãi s dûtmi Náv tûvníci ve kole Svoz odpadu Inzerce DĚTSKÝ KARNEVAL Děkujeme všem dětem, masky byly úžasné. Ostatní fotky

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.11/11 ve Vysokém konaného dne 21.10.2011

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI

HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI Pro vût inu her je potfieba mít tuïku a papír. Jako Ïetony mûïete vyuïívat zápalky. BANK 1 kostka KaÏd hráã obdrïí 5 ÏetonÛ a hází tfiikrát za sebou kostkou. Ten, kdo

Více

Zápis č. 25 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 16.12.2013 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 25 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 16.12.2013 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 25 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 16.12.2013 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Volba ověřovatelů zápisu: navrženi Milan Němeček, Ing.

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u

a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u â e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u platn od 1. ãervna 2002 âeská asociace stolního tenisu vydává nov SoutûÏní fiád stolního tenisu,

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

1. Zahájení zasedání zastupitelstva

1. Zahájení zasedání zastupitelstva OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice ouzernoseky@iol.cz Zápis č. 25/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 17.7.2014 od 18.00 hod. zasedací místnost Obecního úřadu Velké Žernoseky

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ Přítomno: Omluven: P r o g r a m: 10 členů zastupitelstva obce 1 člen zastupitelstva obce 1) Zahájení, jmenování

Více

SLOVO ÚVODEM. Milí obãané,

SLOVO ÚVODEM. Milí obãané, Milí obãané, máme radost, Ïe nás kontaktujete stále ãastûji. Jen dûti trochu zûstávají pozadu. Ale to se urãitû zlep í, protoïe jich je v Psárech a Dolních Jirãanech stále více a v ãervu budeme opût na

Více

S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u

S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u â e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u platn od 1. ãervna 1998 âeská asociace stolního tenisu vydává nov SoutûÏní fiád, kter je závazn

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 27 ze dne 13.5.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 27 ze dne 13.5.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 27 ze dne 13.5.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce 7 občanů P r o g r a m : 1) Zahájení, jmenování

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Zápis č. 25. z mimořádného jednání zastupitelstva obce Starý Poddvorov konané dne 22.10.2008 v zasedací místnosti

Zápis č. 25. z mimořádného jednání zastupitelstva obce Starý Poddvorov konané dne 22.10.2008 v zasedací místnosti Zápis č. 25 z mimořádného jednání zastupitelstva obce Starý Poddvorov konané dne 22.10.2008 v zasedací místnosti Přítomni: členové zastupitelstva dle prezenční listiny Nepřítomni: Strýček František Program:

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne z 5.9.2003 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Seznam žáčků 1. třídy

Seznam žáčků 1. třídy ročník XXIV., číslo 8/2012 Hospodaření v lesích obce Bezplatné sociální poradenství Společenská kronika Plážový volejbal CO SE V SRPNU NEUVAŘÍ ANI V ZÁŘÍ SE NEZDAŘÍ Seznam žáčků 1. třídy Barošová Eva Drábková

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA ČÍSLO

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA ČÍSLO INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA ČÍSLO 2/ 2003 z jednání rady Plesová sezona pomalu a jistû pfie la do finále a my se uï mûïeme pomalu a jistû tû- it na pfiedjafií a moïná, Ïe bude i slunce svítit.

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.08/11 ve Vysokém konaného dne 5.7.2011

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ 06 FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ sgabriele Boiselle v Portugalsku Rok se s rokem se el a svûtoznámá fotografka koní opûtnû pofiádala semináfi pro fotografy, tentokrát v Portugalsku. A ãasopis Svût koní u toho samozfiejmû

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

21. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ

21. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 1 ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC 21. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ Zastupitelstva obce Dubenec konaného dne 28.06.2012 Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 18:05 hodin. Přítomno bylo 6 členů ZO: Jaroslav Huňat,

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 4 Rozesláno dne 16. prosince 2011 O B S A H 56/VS/2011 57/VS/2011 58/VS/2011

Více

11. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE

11. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE 11. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE Pondělí 29.8.2011-19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu Hnojice Přítomni: Libor Kašpárek, Ing.Miloš Fišer, Ing.Jarmila Hubáčková, Josef Papica, Antonín

Více

Mistrovství ČR starší žákyně 2009/2010

Mistrovství ČR starší žákyně 2009/2010 Mistrovství ČR starší žákyně 2009/2010 Místo: Sokol Horní Počernice,Praha-9 Termín: 23. 25. 4. 2010 Účastníci: Basket Slovanka Praha Gaubová Zuzana-95 Bulíčková Klára-95 Procházková Andrea-95 Fryšová Veronika-95

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 12. 12. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 12. 12. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 12. 12. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní: Surala Oldřich, Mgr. Helena Jurčíková, Ing. Radomír Kořenek, Mgr. Jarmila Kopecká,

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.5/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12.9.2007 1. Zahájení, volba ov ovatel zápisu, schválení programu zasedání 1. schvaluje program

Více

POZVÁNKA. VÁNOâNÍ STROM SPLNùN CH P ÁNÍ PRO KRÁSNOU LÍPU. Reprezentaãní ples, Mûsto Krásná Lípa Vás zve na

POZVÁNKA. VÁNOâNÍ STROM SPLNùN CH P ÁNÍ PRO KRÁSNOU LÍPU. Reprezentaãní ples, Mûsto Krásná Lípa Vás zve na 201 krásnolipsk pûlmûsíãník Na vánoãním koncertû 21.12.2002 jsme mohli ozdobit stromek na imi pfiáními pro Krásnou Lípu. Na stromeãek bylo zavû eno 88 pfiání, z nichï nûkterá byla skromná : Aby se ve kolní

Více

kolská soustava âeské republiky

kolská soustava âeské republiky kolská soustava âeské republiky Základní údaje o zemi Obyvatelstvo: 10,2 milionu Rozloha: 7 4 km 2 Hustota obyvatelstva: 130 obyvatel na km 2 HDP na obyvatele: 13 300 EUR (01) Struktura zamûstnanosti:

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.01/13 ve Vysokém konaného dne 1.2.2013

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl Úvodem Dne 11. 5. 2006 byl ve Sbírce zákonû publikován zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební

Více

Zápis 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 17. 6. 2011 od 19.00 hod. v místním hostinci

Zápis 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 17. 6. 2011 od 19.00 hod. v místním hostinci Zápis 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 17. 6. 2011 od 19.00 hod. v místním hostinci Přítomní: Jaroslav Holický, František Kolář, Jaroslav Urbánek, Zdeněk Leitner, Martin

Více

OBEC VYSOKÉ ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.08/13 ve Vysokém konaného dne 27.12.2013

Více

Velké Žernoseky ROâNÍK 4 1. âtvrtletí 2009 PRO OBâANY OBCE ZDARMA

Velké Žernoseky ROâNÍK 4 1. âtvrtletí 2009 PRO OBâANY OBCE ZDARMA Velké Žernoseky ROâNÍK 4 1. âtvrtletí 2009 PRO OBâANY OBCE ZDARMA Úvodní slovo starostky obce VáÏení spoluobãané, ãas bûïí velmi rychle a máme za sebou první ãtvrtletí nového roku 2009 a chtûli bychom

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 2. 9. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 2. 9. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 275/2013 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

âlenové Rady mûstské ãásti

âlenové Rady mûstské ãásti ZPRAVODAJ MùSTSKÉ âásti BRNO-KOHOUTOVICE 10/2006 Vydání tohoto ãísla zpravodaje Mâ Brno-Kohoutovice je trochu netradiãní. Zamûfiili jsme obsah na komunální volby, které se uskuteãní ve dnech 20. a 21.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 21.4.2016

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 21.4.2016 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 21.4.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 3 Rozesláno dne 6. kvûtna 2010 O B S A H 12. Nafiízení Stfiedoãeského

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Ko enov konaného dne 6.11.2006 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního ú adu Ko enov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Ko enov konaného dne 6.11.2006 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního ú adu Ko enov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Ko enov konaného dne 6.11.2006 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního ú adu Ko enov. P ítomni : 7 zastupitel Omluveni : p.tibor Hanzlík, p.libor Masa ík Ov

Více

9/3.4 Zálohy na daà z pfiíjmû

9/3.4 Zálohy na daà z pfiíjmû Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 9, díl 3, kapitola 4, str. 1 9/3.4 Zálohy na daà z pfiíjmû Zálohy na daň z příjmů se platí v průběhu zálohového období. Zálohové období je období od prvního

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 25.4.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014

Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014 Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014 Přítomni: 14 členů ZO Kobylnice, zvolených ve volbách 10. a 11.10.2014 (viz prezenční listina), omluven Jiří Pecl, pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková,

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více