NEÚRODA JE PAK Z TOHO.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEÚRODA JE PAK Z TOHO."

Transkript

1 HOVĚZSKÝ roãník X., ãíslo 3/2003 zpravodaj Zasedání ZO Hovûzí Zlato zûstalo na Hovûzí Spoleãenská kronika Turnaj v halové kopané JE-LI V B EZNU DE Tù MNOHO, NEÚRODA JE PAK Z TOHO. Má -li sebou fla ku slivovice a dobré ponoïky, nikdy nezmrzne!

2 Z á p i s z 3. zasedání Zastupitelstva obce Hovûzí konaného dne 18. bfiezna 2003 v zasedací síni Obecního úfiadu Hovûzí v hodin Pfiítomni : Dle prezenãní listiny - 15 ãlenû zastupitelstva obce Hovûzsk zpravodaj Jednání Zastupitelstva obce Hovûzí zahájil starosta obce p. Antonín KoÀafiík pfiivítáním pfiítomn ch ãlenû ZO, pracovníkû obecního úfiadu a dal- ích obãanû obce. Starosta obce seznámil ãleny s navrïen m programem, kter byl ãleny ZO schválen. Do návrhové komise byli navrïeni a souãasn m hlasováním zvoleni Mgr. Karel Potock a Mgr. Jifií Pokorn, ktefií byli zároveà jmenováni jako ovûfiovatelé zápisu. Zapisovatelem jednání byl jmenován místostarosta obce ing. Josef Zvûfiina. Na zaãátku jednání pfiipomenul starosta obce plnûní pfiipomínek k usnesení 2. zasedání ZO a to ve vûci upozornûní motoristû na parkování vozidel v zimním období (vy lo ve zpravodaji) a provûfiení problému neplatiãû za odvoz odpadu. Tato záleïitost se po zaslání v zvy o zaplacení poplatkû v souãasné dobû t ká 8 rodinn ch domû v na í obci, jejichï obyvatelûm bude zaslán platební v mûr na uhrazení poplatku pov en o 50 % a pokud tito obãané nebudou reagovat, bude tento problém dále fie- en soudní cestou. V bodu ãtvrtém seznámil starosta obce pfiítomné s nov m jednacím fiádem zastupitelstva obce, kter byl zpracován v souvislosti s vydáním zákona ã. 313/2002 Sb. ze dne , kter m se mûní zákon ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zfiízení) a tento zákon nabyl úãinnosti dnem Podstatnou zmûnou v tomto zákonu je, Ïe se zmûnila doba délky zvefiejnûní informací o zámûru obce ve vûcích odprodeje, smûny nebo daru nemovitého majetku, pûjãek nebo pronájmu, na dobu nejménû 15 dnû pfied rozhodnutím zastupitelstva obce. Nov jednací fiád ZO byl jednohlasnû schválen a s úãinností od nahrazuje jednací fiád ze dne V bodu pátém vystoupil starosta obce p. Antonín KoÀafiík, kter pfieãetl závûr protokolu ã. 9 o pfiezkoumání hospodafiení obce Hovûzí v roce Kontrolu hospodafiení provedly na základû písemné Ïádosti pracovnice kontrolního oddûlení sekretariátu fieditele Zlínského kraje. V sledek hospodafiení obce Hovûzí za rok 2002, pfii pfiezkoumávání podle 3 a 4 Vyhlá ky MF ã. 41/2002 ze dne , byl pracovnicemi kontrolního oddûlení prohlá en a zapsán jako správn. Dále vystoupila úãetní OÚ p. Ivana Hromadová, která seznámila pfiítomné s plnûním rozpoãtu 2002 a jeho rozpoãtov mi zmûnami, t kající se oblasti pfiíjmû a v dajû. Rozpoãtové zmûny u v dajû na rok 2002 schválené obecním zastupitelstvem byly hrazeny z ãásti z u etfien ch v dajov ch prostfiedkû a z ãásti z pfiekroãen ch pfiíjmû u danû pfiíjmû fyzick ch osob ze závislé ãinnosti, danû z pfiíjmû právnick ch osob a kina. Pfiíjmy v roce 2002 ãinily ,78 Kã, v daje dosáhly ãástky ,23 Kã, v sledek hospodafiení obce Hovûzí za rok 2002 ãinil ,45 Kã. ZÛstatek na úãtu obce k ãinil ,20 Kã, tento finanãní zûstatek byl zapojen do rozpoãtu na rok Paní Hromadová dále informovala ãleny zastupitelstva obce o schválení kontrolního fiádu obce Hovûzí, na základû znûní zákona ã. 320/2001 Sb. o finanãní kontrole ve vefiejné správû, starostou obce. Starosta obce pfiipomenul, Ïe v sledek hospodafiení za rok 2002 je pfiedev ím zásluha b valého starosty p. Jaroslava Orsága, kter se vût inu loàského roku podílel na správû na í obce.v ichni ãlenové ZO souhlasili se zprávou a v sledkem hospodafiení obce za rok Pfii projednávání estého bodu seznámil starosta pfiítomné se souhrnn mi zprávami hospodafiení Základní koly a Matefiské koly v Hovûzí. Celkové pfiíjmy Z za rok 2002 ãinily ,28 Kã, celkové v daje ãinily ,02 Kã a hospodáfisk v sledek dosáhl ãástky ,- Kã. Stav úãtu finanãních prostfiedkû od OÚ k ãinil ,09 Kã, k ãinil ,95 Kã. Stav úãtu finanãních prostfiedkû od kolského úfiadu k ãinil ,50 Kã, stav úãtu k byl ,50 Kã. Mgr. Karel Potock pfiítomn m vysvûtlil podrobnosti t kající se uvádûné zprávy hospodafiení základní koly v roce 2002 a uvedl, Ïe finanãní prostfiedky, které jsou uvedeny ve zprávû na úãtû k byly vyãlenûny na mzdy za prosinec 2002 a na doplacení faktur z mûsíce prosince Ze zprávy o hospodafiení matefiské koly vypl vá, Ïe celkové pfiíjmy M za rok 2002 ãinily ,30 Kã, celkové v daje ãinily ,30 Kã a hospodáfisk v sledek dosáhl ãástky ,77 Kã. Tento hospodáfisk v sledek pfiejde v celé v i do rezervního fondu podle zákona ã. 250/2000 Sb., 30. Po vyjádfiení se fieditelky M p. Hany Dohnalové ke zprávû hospodafiení za rok 2002 nechal starosta obce hlasovat o schválení obsahu zpráv o hospodafiení dvou pfiíspûvkov ch organizací v na í obci. ZO v emi hlasy zprávy schválilo. V sedmém bodu vystoupil starosta obce, kter navázal na svá slova z 2. zasedání zastupitelstva obce, kdy konstatoval pfii schvalování rozpoãtu na rok 2003, Ïe v souvislosti se zánikem okresních úfiadû a pfiechodem jejich pravomocí na krajské a mûstské úfiady, dozná urãitû ná rozpoãet zmûn. Úãetní OÚ p. Ivana Hromadová seznámila pfiítomné s návrhem rozpoãtové zmûny ã. 1. V oblasti pfiíjmû pfii lo zv ení neinvestiãní dotace ze státního rozpoãtu o ,- Kã, dále pfii el pfiíslib na dotaci pro pfiíspûvkové organizace na í obce z rozpoãtu kraje ve v i ,- Kã. Dal í pfiíjmovou poloïkou je zapojení zûstatku na úãtu z roku 2002 ve v i ,- Kã. Celkové pfiíjmy tak ãiní k dne nímu dni ,- Kã. V oblasti v dajû do lo ke zmûnû ve v i dotace obce na provoz âsad,t.j ,- Kã. Z dotací rozpoãtu kraje byla poskytnuta ãástka ,- Kã navíc matefiské kole a základní kole byla navíc poskytnuta ãástka ,- Kã. Dále byla pov ena ãástka v rozpoãtu na rekonstrukci ãp. 15 o ,- Kã. Do rozpoãtu byly zahrnuty ãástky t kající se zhotovení projektov ch dokumentací ve v i 350 tis., ãástka 250 tis. na rekonstrukci rybníku v Dubãí a finanãní ãástka 78 tis. jako pfiíspûvek na ãinnost sdruïení Hornovsacké dráhy. Dále bylo nutné vrátit nevyãerpanou ãástku 16 tis. z dotace za konání voleb v roce Celkové v daje ãiní k dne nímu dni ,- Kã. Zastupitelstvo obce v emi hlasy rozpoãtové zmûny schválilo. Pfii projednávání bodu seznámil starosta obce v echny pfiítomné s ná

3 Hovûzsk zpravodaj vrhem na provedení zmûny ã. 5 Územního plánu sídelního útvaru obce Hovûzí. Jedná se o tyto Ïádosti : a) RÛÏena krlová, Hovûzí ãp na p.ã. 87, 89/1, 89/2 a 12994/1 je navrïena plocha ã hfii tû na tenis a majitelka s tímto návrhem nesouhlasí a Ïádá o vyjmutí tûchto parcel. Dále se jedná o dal í dva pozemky p.ã /8 a 79 jiného vlastníka. Rada obce navrhla hfii tû na tenis pfiemístit na plochu ã. 51, kde se poãítalo s pfiístavbou základní koly. Po konzultaci návrhu s fieditelem základní koly a vzhledem k souãasnému trendu úbytku dûtí se nebude poãítat s pfiístavbou Z. Jedná se o p.ã 16118/1, 16118/2 a 16118/3 ve vlastnictví obce. b) EvÏen a Jana Tábor tí, Rokytnice- OkruÏní 407, Vsetín - Ïádají o zmûnu prûmyslové zóny plochy ã. 70 v Dolansku na v stavbu nov ch rodinn ch domkû. Jedná se p.ã. 1476/2, 1480/1, 1480/4, 1481/1, 1484/1, 1485/1, 1486/1, 1490/1, 1495, 1496, 1497/2, 1498/3, 1499/2 a1553/1. c) Petr Kamas, Koneãná 1177, Vsetín - na p.ã. PK 13751, plánuje v stavbu nového rodinného domku. d) Jifií a Hana Pokorní, Hovûzí ãp na p.ã /4, 12955/6, 12955/11, 12955/12 a 12969/7 plánují v stavbu nového rodinného domku. e) MUDr. Jifií Hlavinka, Na V inû 428, Vsetín - na p.ã. 1355/14 a 1355/97 je navrïena plocha prûmyslu a skladû. Îadatel plánuje na tûchto parcelách postavení nového rodinného domu. f) Pavla Tla ková, Hovûzí ãp na p.ã , a plánuje v stavbu nového rodinného domu. g) Josef a Marie Skláfiovi, Hovûzí ãp z dûvodu odkupu novû vzniklé p.ã /8 o v mûfie 69 m2 od obce a dále pfiístavby stávajícího stánku, Ïádají o zmûnu plochy vefiejná zeleà na plochu stavební. h) Josef HrÀa, Hovûzí ãp p.ã , a PK plánuje postavení nového rodinného domku. i) Josef a Ludmila epkovi, Hovûzí ãp plánují v stavbu nové hospodáfiské budovy na p.ã 14929/2 v k.ú. Hovûzí. j) Obec Hovûzí - na p.ã 99, která je vedena jako obytná plocha ve vlastnictví jiného vlastníka, je plánována v stavba parkovi tû u místního hfibitova. Po pfieãtení celkového návrhu vystoupil s dotazem p. Chmela, kter upozornil na nutnost zjistit v pfiípadû Ïádosti p. Petra Kamase, bytem ve Vsetínû, a následné zmûny SUP, zda nebude obec povinna vybudovat k uvaïované novostavbû pfiíjezdovou komunikaci. Starosta obce pfiislíbil, Ïe tyto skuteãnosti zjistí a bude ãleny zastupitelstva informovat. Poté nechal starosta obce hlasovat o navrïen ch zmûnách smûrného územního plánu obce Hovûzí a ãlenové zastupitelstva jednohlasnû zmûny schválili. V devátém bodu programu zastupitelstva obce vystoupil starosta obce p. Antonín KoÀafiík a pfieãetl zámûr obce, kter byl v souladu se zákonem ã. 128/200 Sb., o obcích (obecní zfiízení) vyvû en na úfiední desce obecního úfiadu dne Jedná se o schválení opûtovného prodeje p.ã /6. Obec nabídla stavební pozemek p.ã /6 dal ím zájemcûm, ktefií byli v seznamu uchazeãû o pfiidûlení stavebního místa. Jedná se o manïele Romana a Adélu Kalabusovi, ul. Josefa Sousedíka ã. 1160/10, Vsetín. Cena stavebního pozemku za 1 m 2 je 120,- Kã a stavební pozemek má rozlohu 1080m2. Celková cena ãiní ,- Kã. Pfii hlasování bylo v ech 15 ãlenû ZO pro v e uveden zámûr obce. V desátém bodû byl projednán obsah dopisû pfiedstavenstva spoleãnosti VaK a.s. Vsetín, kdy pfiedstavenstvo spoleãnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., vyzvalo na í obec k pfievzetí ks hromadn ch listinn ch akcií spoleãnosti v návaznosti na rozhodnutí fiádné valné hromady ze dne o pfiemûnû akcií na jméno ze zaknihovan ch na listinné. Zastupitelstvo obce Hovûzí v emi hlasy schválilo povûfiení starosty p. Antonína KoÀafiíka k pfievzetí hromadné listinné akcie. Dále schválili ãlenové ZO jednohlasnû starostu obce p. Antonína KoÀafiíka jako delegáta na jednání fiádné valné hromady spoleãnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s, které se uskuteãní dne V jedenáctém bodû vystoupil starosta obce s návrhem schválení smlouvy o budoucí smlouvû o zfiízení vûcného bfiemene mezi Obcí Hovûzí a Povodím Moravy, s.p., Brno, ve kterém si Povodí Moravy s.p., Brno ve svém vyjádfiení k projektové dokumentaci Kanalizace obce Hovûzí dalo podmínku na zfiízení vûcného bfiemene na uloïení kanalizaãního potrubí v toku Vsetínské Beãvy. Toto vûcné bfiemeno je ohodnoceno ãástkou ,- Kã + 5% DPH. Starosta obce slíbil, Ïe v této vûci zjistí podrobnosti a bude ãleny ZO informovat. Poté nechal starosta obce hlasovat o návrhu smlouvy. ZO v emi hlasy návrh schválilo. S aktuálními informacemi vystoupil místostarosta obce Ing. Josef Zvûfiina, kter seznámil ãleny zastupitelstva obce s akcemi naplánovan mi na první polovinu roku V mûsíci únoru byly provedeny profiezávky vefiejné zelenû ve stfiedu obce (stromofiadí lip a javorû), dále byly odstranûny suché vûtve na vzrostl ch ka tanech na Ka t le a parãíku u místního nádra- Ïí, bylo provedeno sm cení dvou ks lip na návsi, které byly nebezpeãnû naklonûny nad cestu stfiedem obce a jejich vzrûst zasahoval do vedení NN a VO. Bylo nutno provést ofiezání vûtví lípy a dubu za ãp. 73, protoïe vûtve zasahovaly do elektropfiípojek rodinn ch domkû a do stfie ní konstrukce hospodáfisk ch budov. Dal í aktuální informací je v bûr stavební firmy na opravu balkónû v domû ãp. 15. Nadále budou provádûny práce na úpravách místní komunikace ve stavebním obvodû U ZajíãkÛ, kde chceme dokonãit podkladní konstrukãní vrstvy cesty (odtûïení zeminy a navezení tûrkopísku a drceného kameniva). Chystá se i ãásteãné odtûïení svahu nad MK ve stavebním obvodû U ZajíãkÛ, které umoïní lep í zaãlenûní budoucích staveb do terénu a stabilitu svahu nad plánovanou v stavbou. Dále se pfiipravuje oprava zábradlí vedle místní komunikace na Ka t l, kde bude stávající po kozené zábradlí odstranûno a nahrazeno nov mi svodidly s pfiípadnou moïnou úpravou na doplnûní trubkového madla nad svodidlem. V diskusi vystoupil s dotazem ãlen zastupitelstva p. Václav Dvofiák, kter poukázal na velmi patn stav cesty do PotokÛ, která je plna nerovností a po kození. Dále Mgr. Jifií Pokorn upozornil na patn stav Ïelezniãního pfiejezdu na místní komunikaci u domu ãp. 73. Potom se zeptal MUDr. Jifií Durmon na vyuïití plochy po vyhofielé hospodû v Hofiansku a na akci âistá Beãva. Starosta obce uvedl, Ïe asfalto

4 vá plocha parkovi tû pfie la darem od státu do vlastnictví obce a vlastník hospody p.antonín Ka par nabízí plochu, na které stála hospoda k odprodeji. Stavební fiízení na realizaci projektu âistá Beãva je v souãasné dobû pfieru eno v souvislosti s probíhajícími jednáními s pfiechody pfies cizí pozemky. Kladné stanovisko o smlouvû o budoucí smlouvû o vûcném bfiemenu ulo- Ïení kanalizace máme s Povodím Hovûzsk zpravodaj Moravy s.p. a âesk mi drahami a.s. Ze zb vajících 5 vlastníkû soukrom ch pozemkû jsme dostali kladné vyjádfiení od ãtyfi z nich po pfiedchozích jednáních. Zb vající vlastník pozemkû,nechce povolit, ani pfies opakovaná jednání, pfiechody kanalizace pfies jeho pozemky z dûvodu, Ïe se cítí ohroïen umístûním âov. Dotyãn byl pozván na 7. jednání rady dne , aby své názory sdûlil ãlenûm rady obce, nedostavil se a proto rada rozhodla pokraãovat ve vyfiizování stavebního povolení na kanalizaci podle stavebního zákona. Na závûr jednání Mgr. Karel Potock pfiednesl návrh usnesení z 3. jednání zastupitelstva obce, které bylo v emi 15 pfiítomn mi ãleny pfiijato. Starosta obce podûkoval v em zúãastnûn m za úãast na tomto zasedá. Zapsal Ing. Josef Zvûfiina Zlato zûstalo na Hovûzí Má -li sebou fla ku slivovice a dobré ponoïky, nikdy nezmrzne! (Jan Knebl, Hosiery) dovede bez problémû zahfiát celé tûlo kromû konce nohou a proto zásobuje nejen Valachy, ale cel svût k tomu úãelu vyrábûn mi kvalitními ponoïkami.) z Jasénky (ten má nûkolik ocenûní sv ch v robkû i z jin ch soutûïí). Tfietí skonãil jabãák Jaroslava Kopeckého z Hovûzí. Kneblovy (Hosierovy) hru ky a hovûzská pálenice daly v slednému nápoji takovou barvu, fietízkování, vûni V duchu oslav vítûzství nad árkou a pfiipomenutím, Ïe ikovní Vala i jsou schopni vypálit slivovici ze v eho moïného, probíhalo pfiátelské posezení a soutûï o nejlep í slivovici v Hovûzí. Tfiicet pût vzorkû hodnotila stateãná porota v ãele s Franti kem Blahou a ãleny Jaroslavem Kotrlou, Jaromírem tefkem a Miroslavem Ka parem. Nutno fiíci, Ïe porota odolala nejen vûni po vestkách, jablkách a hru - kách, naplàující v sobotu 15. bfiezna tohoto roku radniãní vinárnu, ale zvládla bez velk ch následkû vypít i nutné mnoïství ohnivé vody nutné ktomu, aby mohla b t posouzena chuè vala ské Wisky. SoutûÏ byla rozdûlena do ãtyfi kategorií. Královskou kategorii trnky vyhrál tûsnû Jindfiich Chrásteck z Hovûzí pfied Janem Kneblem ze Vsetína (ten je pfiesvûdãen o tom, Ïe dobrá slivovica Tfietí místo podnikatele a éfkuchafie z Hovûzí Ivo Tydlaãky nebylo pro znalce alchymie v roby slivovice Ïádn m pfiekvapením. Silnû obsazená kategorie jablka (jabuka) pfiinesla zlatou medaili Vladislavu DaÀovi z Hovûzí. Druhé místo porota urãila Jaroslavu Kotrlovi a chuè, Ïe porota nezaváhala a udûlila mu zlatou medaili, Jaroslav Kotrla z Jasénky byl opût stfiíbrn. Z bronzové medaile se radovala BoÏena Slováãková z Hofianska. V kategorii smûsky putovala zlatá medaile do Vsetína Luhu k Jaroslavu Vlãkovi, stfiíbro získal HovûÏan Zdenûk Marteãek a na bronz namíchal pfiírodní produkty ing. Jaroslav Polá ek zvala ské Bystfiice. Po porotû, získali povûdomí o chuti a kvalitû pfiinesen ch vzorkû i v ichni pfiítomní a tak starosta Antonín KoÀafiík pfiedával ceny ve v borné atmosféfie. Mnoho z tûch, ktefií nebyli vyhodnoceni, získali ceny útûchy z tomboly. V ichni soutûïící si v závûru popfiáli, aby ta zatracená árka zapomnûla, Ïe najlep í karlátky sú na Vala sku a zamífiila do jin ch krajû, kde tyto modravé plody pouïívajû místní zabednûnci jen do kompotû a do i ek. - mika -

5 HAVÍ OV JiÏ nûkolik let se sbor dobrovoln ch hasiãû Hovûzí úãastní mnoha nesãetn ch soutûïních klání a her. Jsme dobfie známí na im rivalûm a jsme mezi nimi obávan mi a velmi siln mi soupefii. Letos jsme si jeli zmûfiit na e síly na:,, XIV. Roãník halové pohárové soutûïe mlad ch hasiãû" Havífiov. Na e leto ní pfiíprava nebyla zcela úplná, neboè nás stále pfiemáhaly nemoci a celou zimu nás provázely zdravotní potíïe. Pravda, nebylo to zcela ideální, i pfiesto v ak dokázali na i vedoucí dát dohromady velmi slibná druïstva, která nás mûla reprezentovat. Dne v 5.30 hodin ráno jiï v ichni soutûïící a vedoucí postávali pfied budovou hasiãské zbrojnice Hovûzí, aby mohli po chvíli nastoupit do autobusu a odjet na tak oãekávan boj. A Ïe by cestou nebyla legrace, toho se nemusel vûbec nikdo obávat. To víte, trému mûl pfiece jenom kaïd, ale nikdo nepochyboval o tom, Ïe dnes budeme bojovat jak nejlíp na e druïstva umí. No, Ïe to umíme, jsme si alespoà v ichni bez rozdílu mysleli. Snad kaïd se tû il na závody po takzvané hasiãské okurkové sezónû, tedy po zimním odpoãinku vzato bez soutûïí s jin mi druïstvy. A proto nebylo pochyb, Ïe dobrá nálada neopadne ani tehdy, kdybychom si pfiece jen nesplnili ty na e vytãené cíle. KaÏd pfiece ví, Ïe tûïko na cviãi ti, lehko na boji ti, i kdyï to nûkdy neplatí tak úplnû do písmene. Hovûzsk zpravodaj Po dojezdu na místo jsme byli aktéry i úãastníky slavnostního ceremoniálu na uvítání v ech druïstev z celé republiky, ale i ze zahraniãí. Celkem soutûïilo 48 druïstev star ích hasiãû a 24 druïstev mlad ích hasiãû.náplà dne sestávala ze tfií disciplin. Byla to tafeta dvojic, tafeta 4x40 metrû, a samozfiejmû je tû uzlová tafeta. Jak se uvítací ceremoniál blíïil do finále, tak úmûrnû tomu stoupala nervozita snad u v ech pfiítomn ch druïstev. Poslední pfiípravy a zadání instrukcí jsou rozdány a uï jdeme na start. První bûïela jiï zmiàovaná tafeta dvojic star ích. A ta se nám zdafiila. Skoro! NeboÈ nás zase pokofiil ná nejvût í soupefi Dolní Beãva s ãasem 56,10 sekundy. A tak s v konem 57,44 sekundy jsme obsadili druhé místo. Ve vedlej í hale mezi tím zápolili ve tafetû uzlové na i nejmen í. Prakticky vázali uzly jako o Ïivot, neboè to berou smrtelnû váïnû. Ani oni se nenechali zahanbit. âekalo je krásné tfietí místo. A to je u tûch na ich mal ch hasiãkû docela sympatické umístûní. tûstûna, ta vrtkavá dáma, v ak uznala za vhodné opustit nás na ãas hned po prvním úspûchu. Star í druïstvo nemohlo neprojevit nespokojenost se sv m dal ím v konem. Jak uï to tak b vá, prostû na zaãátku dal í disciplíny, u star ích hasiãû, pfii vázání uzlû se nám lepila smûla na paty. Jednodu e moc se nedafiilo! A to prosím je tû pfied obûdem! Prostû jsme zde propadli na 12. místo. Náladu zvedl aï v kon mlad ích, ktefií opût pfiedvedli, Ïe se pfiipravovali dûkladnû a umí své dovednosti ZAZPÍVAL SLAVÍâEK Témûfi pln kinosál odmûnil zpûváky sv m potleskem za jejich vynikající v kony v tradiãní soutûïní pfiehlídce Hovûzsk slavíãek, kter probûhl v sobotu 8. bfiezna Toto kdysi symbolické datum bylo jistû pûkn m dárkem pro v echny maminky a babiãky, které pfii ly v hojném poãtu podpofiit své ratolesti. Vyrovnané v kony dûtí byly tvrd m ofií kem pro porotu, která mohla urãit jen jednoho vítûze a vûzte, kdyby to bylo moïné, tak by vítûzem byl kaïd, kdo mûl odvahu se postavit na jevi tû a zazpívat. Proto patfií podûkování v em tûmto mal m umûlcûm za pûkn záïitek. JK I. M 1. Filová Zuzana 2. MachÛ Katefiina 3. Kopeck Vojtûch II. 1 2 tfiídy 1. Janu ová Jana 2. âejková Denisa 3. Rafajová Aneta III. 3 4 tfiídy 1. Navrátilová Iva 2. Putalová Markéta 3. KoÀafiíková Veronika IV. 5 6 tfiídy 1. Janu Jan prodat. Neumístili se sice mezi prvními tfiemi místy ve tafetû dvojic, sklouzli aï na ãtvrté, ale i pfiesto jsme na nû byli hrdí. NejhÛfi na i situaci zvládal ná vedoucí, kter byl po na- em neúspûchu velmi zklamán. To se mûlo ale brzy zmûnit. Touha po vítûzství a dokázat, Ïe snaha do nás vloïená bude alespoà zãásti zúroãena, zvítûzila. V posledním soutûïním klání ve tafetû 4x40 pro star í jsme byli stoprocentnû nejlep í a daleko jsme pfiev ili na e protivníky, ktefií nás nestaãili dohnat. V této disciplínû jsme skonãili jako absolutní jedniãka asãasem 33,75 sekundy jsme obsadili první pfiíãku. To nám pozvedlo po ramocené sebevûdomí. Mlad í ve tafetû 4x40 obsadili 12. místo. Pro nû to byl i tak velk úspûch. SnaÏili se, seã jen mohli. Celkovû jsme jako hasiãsk sbor Hovûzí skonãili v tomto klání na druhém místû. Pfiedbûhla nás jen Dolní Beãva. DomÛ jsme si tedy odváïeli stfiíbrnou trofej a pohár.na tûchto závodech nám sice chybûlo povzbuzování na ich spoluobãanû obce Hovûzí, zato na nû myslíme vïdy po celou dobu soutûïe. Je to soutûï pro pobavení, zmûfiení sil, dokázání si, co v e zvládneme a za jak dlouho, ale zároveà i nûco víc. Poznávání s nov mi kamarády, druïstvy, vymûàování zku eností a v neposlední fiadû hrdost na to Své druïstvo a na tu Svou obec, ãi mûsto. A docela sympatická hrdost na Svého vedoucího, u nás na Stanislava Grycmana. Andrea Toma tíková 2. âejka Radek 3. Kopecká Barbora V. 7 8 tfiídy 1. Mûrková Markéta 2. Janu ová Krist na 3. Kratochvílová Miriam FARNÍ POUË NA HOST N KVùTNA 2003 ODJEZD OD OÚ HOVùZÍ V 7.30 HODIN CENA: 50,- Kâ P IHLÁ KY NA OÚ HOVùZÍ - 5 -

6 Hovûzsk zpravodaj V SLEDKY ZÁVODÒ V SESTAVOVÁVÍ PUZZLE I. kategorie M : 1. Kopeck Vojtûch 2. KoÀafiík Václav 3. KoÀafiíková Krist na III. kategorie 3 4 tfiídy: 1. Sáblová Ludmila 2. imãík Rudolf 3. imãík Jan V. kategorie 7 8 tfiídy: 1. evãíková Marcela 2. Ponãíková Radka 3. Václavíková Lenka II. kategorie 1 2 tfiídy: 1. Chrásteck Luká 2. Chrásteck David 3. Ka par Jakub Pfiíspûvek ze slohové práce Ïáka Z Hovûzí: Není to jen tak obyãejná paní, která Ïije ve mûstû. Je to mocná královna, která má svûj zámek v jinaãím kouzelném svûtû. V tom svûtû je tû nikdo nikdy nebyl. Lidé si o ní jen vyprávûjí, ale já vím urãitû, Ïe zlá není, i kdyï to nûkdo fiíká. DokáÏe vãas upozornit zvífiátka, kdy bude vládnout. Na zaãátku zimy vïdy pfiijede se sv m ledov m koãárem, kter je zapojen za ledové vichry, které se podobají koním s vûtrn mi a stfiíbrn mi Ïínûmi v ocase a je tû vûtrnûj í a stfiíbrnûj í hfiívou. VÏdy, kdyï letí paní Zima nad na í vesnicí, v echny PANÍ ZIMA IV. kategorie 5 6 tfiídy: 1. Kopeck Jifií 2. Ka parová Markéta 3. Sur Josef dûti vybûhnou ven, aby paní Zimu pfiivítaly. A ona jen rozhazuje sníh, zamrazuje rybníky a potoky, aï jsou v ude rampouchy a smûje se do dálky. Potom zmizí, a to nikdo neví jak. V tu chvíli je ve svém ledovém a stfiíbrném zámku, kter je vysok snad nekoneãnû. Má tam stra nû moc pokojû, schodi È, ozdobn ch ledov ch soch a v eho vûbec. Ale hlavnû zrcadla, která jsou kouzelná a jedno z nich je nejpodivuhodnûj í a to je zrcadlo, kter m pozoruje na i zem. Má urãitû hodnû práce. Musí sledovat kaïdou vloãku, ví o kaïdém stfiech lku, ale hlavnû jí to zrcadlo slouïí, aby jí ukazovalo, co dûlají dûti. A víte, kdo jsou její slu- VI. kategorie dospûlí: 1. Dujková Jana 2. Jakubkoviãová Renata 3. StodÛlková Markéta Ïebníci? No pfiece vichry, fujavice, vûtry, meluzíny a i snûhové boufiky. V ichni ji vûrnû slouïí. Ale hlavnû! Málem bych zapomnûl na onu samotnou paní Zimu!!! Ta je krásná a má ledovû stfiíbrné aty a boty, totiï stfievíce. Stfiíbrné oboãí, fiasy a vlasy jí na její kráse akorát pfiidávají. A její oãi jsou bledû pronikavû tfipytivû modré. Ale jediné, co není na ni ledovû stfiíbrné a modré(nebo snûhové), je její ryzí srdce. Chtûl bych se k ní nûkdy podívat, ale to se asi nestane! Sedím teì u okna a sním o tom. Vidím jen z okna jak si dûti hrají, koulují, sáàkují a bruslí. A ãekám, jak za její ledovou hûl vymûní svou rozkvetlou hûl její bratr Jaro. Ale to uï je jin pfiíbûh. OBECNÍ Ú AD HOVùZÍ A P ÁTELÉ ZE SVATOBO IC MIST ÍNA si vás dovolují pozvat na K O T V Í N A dne v baru obecního úfiadu zaãátek v 17 hodin OKRESNÍ P EHLÍDKA OCHOTNICKÉHO DIVADLA HOVùZÍ Kinosál Hovûzí P R O G R A M âtvrtek x O PEJSKOVI A KOâIâCE 8.00 hod. Hrají Pimprlata dûtské loutkové divadélko z Val. Mezifiíãí hod. O UHRDLENÉ ROBù Hraje divadlo v Lidovém domû Vsetín hod. SI PO ÁDNù ZA ÁDIT Hraje ochotnick divadelní soubor Lideãko Pátek MRAZÍK VERSUS BABA JAGA 8.00 hod. Hraje divadelní soubor dûtí Z Ho Èálková Ho Èálkovjan hod. HRA NA POPELKU Hraje divadelní soubor Masarykova gymnázia Vsetín hod. ROZPAKY ZUBA E SVATOPLUKA NOVÁKA Hraje divadelní soubor IPSEN Vsetín hod. ULIâNICE Hraje divadelní soubor CHAOS Vala ská Bystfiice Sobota V ICHNI KOCOU I NE KRÁBOU hod. Hraje divadelní soubor Z Huslenky Bafiiny hod. MARY A Hraje dicvadelní soubor Jana Honsy Karolinka - 6 -

7 Hovûzsk zpravodaj 6. dubna 2003 v hodin HOLKY TO CHTùJ TAKYT KINO DUBEN Komedie Nûmecka, 90 min., ãesk dabing, mládeïi pfiístupno od 12 let. -.. ale pofiádnû! Vstupné: 30,- Kã 13. dubna 2003 v hodin BOMBA K EFT Akãní komedie USA, 86 min., ãeské titulky, mládeïi pfiístupno od 12 let. - âtyfii chlápci. Jeden sejf. Îádn mozek. Vstupné: 30,- Kã 20. dubna v hodin KOSTKA II Sci-fi thriller Kanada, 95 min., ãeské titulky, mládeïi pfiístupno od 15 let. - Odkryjte dosud nepoznané pocity strachu ve volném pokraãování okujícího sci-fi thrilleru KOSTKA. Vstupné: 30,- Kã 27. dubna 2003 v hodin TùLO NA TùLO Thriller USA, 91 min., ãeské titulky, mládeïi pfiístupno od 12 let. - Dva piãkoví agenti Antonio Banderas a Lucy Liu se snaïí V SLEDKY KO TU SLIVOVICE Kategorie trnky: 1. Chrásteck Jindfiich Hovûzí 2. Knebl Jan Vsetín 3. Tydlaãka Ivo Huslenky Kategorie jablka: 1. DaÀa Vladislav Hovûzí 2. Kotrla Jaroslav Jasénka Vsetín 3. Kopeck Jaroslav Hovûzí Kategorie hru ky: 1. Knebl Jan Vsetín 2. Kotrla Jaroslav Jasénka Vsetín 3. Slováãková BoÏena Hovûzí Kategorie smûs: 1. Vlãek Jaroslav Vsetín Luh 2. Marteãek Zdenûk Hovûzí 3. Ing. Polá ek Jaroslav Val. Bystfiice SPOLEâENSKÁ KRONIKA Jubilanti v bfieznu: Janu Josef 85 let Stfied 94 Grycmanová anna 70 let Hofiansko 440 KoÀafiík Ladislav 70 let eãiska 463 evãíková Marie 70 let Ka t l 476 Mil m jubilantûm do dal ích let v e nejlep í pfieje OÚ Hovûzí. Narození: Chrástecká Monika Hovízky 386 RodiãÛm k narození dûvãátka upfiímnû blahopfiejeme. Úmrtí: Babicová Franti ka nedoï. 90 let Stfied 86 Bûliãová Vûra 52 let Stfied 15 Blízk m pfiíbuzn m vyslovujeme upfiímnou soustrast. navzájem zlikvidovat jen do té chvíle, neï zjistí, kdo je skuteãn nepfiítel. Vstupné: 30,- Kã Zmûna programu vyhrazena! Tento program lze nalézt na Internetu a to na adrese: VELIKONOâNÍ V STAVA PRÁCE DùTÍ Z A M HOVùZÍ OB ADNÍ SÍ OÚ HOVùZÍ OTEV ENO OD 9 12 HOD HOD. NEDùLE VELIKONOâNÍ P EDVÁDùNÍ VSTUPNÉ: dûti od 3 15 let 5,- Kã ostatní 10,- Kã - 7 -

8 Hovûzsk zpravodaj Turnaj v halové kopané Období, ve kterém probíhala zimní pfiíprava fotbalistû TJ Sokol Hovûzí, vyuïili trenéfii jednotliv ch druïstev k sehrání turnajû v halové kopané. Ve spolupráci s vedením hovûzské Z se v nové tûlocviãnû odehrálo celkem pût takov chto sportovních akcí (2x pfiípravka, 1x star í Ïáci, 1x dorost a 1x star í páni). Dnes Vás v HZ seznámíme s v sledky hovûzského potûru, tedy hráãû tzv. pfiípravky a dorostu. Oba turnaje pfiípravky se uskuteãnily s pfiibliïnû mûsíãním odstupem o poãtu 6 zúãastnûn ch druïstev. Hovûzsk fotbal reprezentovaly vïdy dvû sestavy, do kter ch byli hráãi rozdûleni podle vûku na star í a mlad í. Vprvním turnaji dle oãekávání uspûli ho i ze star ího t mu, ale na prvenství pfiece jen nedosáhli a obsadili 2. místo s jednobodov m mankem na vítûzné Katefiinice. DruÏstvo mlad ích chlapcû v této konkurenci vybojovalo 4. místo. V sledky hovûzsk ch druïstev: Hovûzí A Ratibofi 0:0 Hovûzí A Katefiinice 0:2 Hovûzí A Nov Hrozenkov 0:0 Hovûzí A Karolinka 1:0 Hovûzí A Hovûzí B 1:4 Hovûzí B Hovûzí A 4:1 Hovûzí B Ratibofi 0:0 Hovûzí B Katefiinice 0:1 Hovûzí B Nov Hrozenkov 5:0 Hovûzí B Karolinka 2:0 Koneãné pofiadí turnaje: 1. Katefiinice 11 b. 2. Hovûzí B 10 b. 3. Ratibofi 9 b. 4. Hovûzí A 5 b. 5. Karolinka 2 b. 6. Nov Hrozenkov 2 b. Na rozdíl od pfiedcházejícího mûl druh turnaj jiï na poãátku jasné favority v podobû druïstev ze Vsetína avala sk ch Klobouk. To se také potvrdilo, kdyï tyto t my obsadily v koneãném pofiadí první, resp. Druhé místo. Velmi pfiíjemn m pfiekvapením bylo tfietí místo mlad ích HovûÏanÛ. Parta star ích hochû tentokráte nehrála v takové pohodû a obsadila aï páté místo. V sledky hovûzsk ch druïstev: Hovûzí A Vsetín 0:3 Hovûzí A Vala ské Klobouky 0:6 Hovûzí A Velké Karlovice 2:1 Hovûzí A Hovûzí B 1:2 Hovûzí A Karolinka 1:1 Hovûzí B Hovûzí A. 2:1 Hovûzí B Vsetín 1:4 Hovûzí B Vala ské Klobouky 1:5 Hovûzí B Velké Karlovice 0:0 Hovûzí B Karolinka 3:1 Koneãné pofiadí turnaje: 1. Vsetín 13 b. 2. Vala ské Klobouky 12 b. 3. Hovûzí B 7 b. 4. Karolinka 4 b. 5. Hovûzí A 4 b. 6. Velké Karlovice 2 b. Nejen pfiípravka, ale i ostatní vûkové kategorie Sokola Hovûzí mají irokou základnu a proto i na dorosteneckém turnaji trenéfii nasadili do hry dva t my. I tady se se lo estiãlenné startovní pole. Aãko podalo solidní v kon a obsadilo bronzovou tfietí pfiíãku za suverénní Vala skou Polankou a druhou JablÛnkou. B t m hernû propadal a bez zisku jediného bodu zûstal na samém chvostu tabulky. V sledky hovûzsk ch druïstev: Hovûzí A Huslenky 3:1 Hovûzí A Ratibofi 2:1 Hovûzí A Vala ská Polanka 0:4 Hovûzí A JablÛnka 0:1 Hovûzí A Hovûzí B 3:0 Hovûzí B Hovûzí A 0:3 Hovûzí B Huslenky 1:2 Hovûzí B Ratibofi 0:2 Hovûzí B Vala ská Polanka 1:2 Hovûzí B JablÛnka 1:4 Koneãné pofiadí turnaje: 1. Vala ská Polanka 15 b. 2. JablÛnka 12 b. 3. Hovûzí A 9 b. 4. Ratibofi 6 b. 5. Huslenky 3 b. 6. Hovûzí B 0 b. V em druïstvûm k dosaïenému umístûní a pfiedveden m v konûm blahopfiejeme a hovûzsk m navíc pfiejeme úspû nou jarní úãast sezóny. Hovûzsk zpravodaj vydává Obecní úfiad Hovûzí, sazba a zlom Mike Josef, tisk Grafia Nova - RoÏnov p. R. Cena: 5,- Kã. Nepro lo jazykovou úpravou. Tel.: , fax: ,

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Je-li mokr listopad, bude celá zima vlhká.

Je-li mokr listopad, bude celá zima vlhká. roãník X., ãíslo 11/2003 Stavební investiãní akce v obci umpersk soptík Spoleãenská kronika MládeÏnická kopaná Je-li mokr listopad, bude celá zima vlhká. ROK UBùHL JAKO VODA Na podzim loàského roku, poãátkem

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

JE-LI TEPLO V LEDNU, SAHÁ BÍDA KE DNU

JE-LI TEPLO V LEDNU, SAHÁ BÍDA KE DNU roãník XII., ãíslo 1/2005 Novela o dani z nemovitostí Co je nového v pálenici? Hasiãská besídka Spoleãenská kronika Sport JE-LI TEPLO V LEDNU, SAHÁ BÍDA KE DNU Charita Nový Hrozenkov děkuje všem, kteří

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

POZVÁNKA. VÁNOâNÍ STROM SPLNùN CH P ÁNÍ PRO KRÁSNOU LÍPU. Reprezentaãní ples, Mûsto Krásná Lípa Vás zve na

POZVÁNKA. VÁNOâNÍ STROM SPLNùN CH P ÁNÍ PRO KRÁSNOU LÍPU. Reprezentaãní ples, Mûsto Krásná Lípa Vás zve na 201 krásnolipsk pûlmûsíãník Na vánoãním koncertû 21.12.2002 jsme mohli ozdobit stromek na imi pfiáními pro Krásnou Lípu. Na stromeãek bylo zavû eno 88 pfiání, z nichï nûkterá byla skromná : Aby se ve kolní

Více

Tematický obsah ročníku 2013

Tematický obsah ročníku 2013 Tematický obsah ročníku 2013 âíslo pfied lomítkem oznaãuje ãíslo ãasopisu, ãíslo za lomítkem oznaãuje stranu. DaÀ z pfiíjmû Zmûny u danû z pfiíjmû od 1. 1. 2013...1/2 DaÀová úskalí pûjãek...1/9 OECD: Nízké

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 6 Rozesláno dne 15. srpna 2005 O B S A H 22/VPS/OP2/2005 23/VPS/OP1/2005 24/VPS/24/2005 25/VPS/18/2005 26/VPS/22/2005 27/VPS/20/2005 28/VPS/21/2005

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1.1 Definice a rozdûlení vkladû S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb.

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ VERLAG DASHÖFER AKTUÁLNĚ Praha 23. leden 2009 Odborné nakladatelství ekonomické literatury praktické aktuality, komentáře, rady a tipy dotazy pro Vaši a odpovědi firmu 1/2009 Ing.

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 25.4.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 29 ze dne 9.9.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 29 ze dne 9.9.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 29 ze dne 9.9.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: P r o g r a m : 11 členů zastupitelstva obce 8 občanů 1) Zahájení, jmenování

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ Přítomno: Omluven: P r o g r a m: 10 členů zastupitelstva obce 1 člen zastupitelstva obce 1) Zahájení, jmenování

Více

Podûkování Tímto ãíslem se louãíme s ti tûnou

Podûkování Tímto ãíslem se louãíme s ti tûnou âíslo 10 ROâNÍK 19 Mûsíãník Odborového svazu UNIOS 8. PROSINCE 2008 Podûkování Tímto ãíslem se louãíme s ti tûnou podobou ãasopisu Servis, od ledna 2009 bude ãasopis pouze na internetu. Mûl by také zmûnit

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.5/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12.9.2007 1. Zahájení, volba ov ovatel zápisu, schválení programu zasedání 1. schvaluje program

Více

Rozvaha (v plném rozsahu)

Rozvaha (v plném rozsahu) a dlouhodobé). Pfiitom je nutné uvést pohledávku a závazek v rozvaze dle zb vající doby splatnosti (ne podle doby splatnosti, kterou mûla pohledávka, popfi. závazek v okamïiku vzniku nebo pofiízení). MÛÏe

Více

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6 VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK Z P R A V O D A J Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6 Klecansk zpravodaj ãerven 2010 Kolektiv M JUBILANTI V âervnu Bfiendová Vûra (74) Rathuská Zuzana

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

O PROBLEMATICE NÁJEMNÍCH BYTÒ

O PROBLEMATICE NÁJEMNÍCH BYTÒ VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 10. ROâNÍK IV. âtvrtletí 2004 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA O PROBLEMATICE NÁJEMNÍCH BYTÒ VÁÎENÍ SPOLUOBâANÉ, V ÚVODU BYCH ZMÍNIL VLASTNICKOU STRUK- TURU BYTÒ V NA Í OBCI. ZHRUBA

Více

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle Již šesté, aktualizované vydání na 173 názorných přehledech zobrazuje ojedinělým a nezvyklým způsobem činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou

Více

LIPTÁL - VESNICE ROKU 2006

LIPTÁL - VESNICE ROKU 2006 V dne ním mimofiádném ãísle najdete: Vyhodnocení krajského kola Dal í úspûch základní koly Nejkrásnûj í vesnicí âeska... Liptál mûsteãko... Náv tûva hodnotitelské komise Pozvánky LIPTÁL - VESNICE ROKU

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 11Listy/Ob lka 25.10.2005 16:50 Str nka 1 MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 11/2005 AÈ si kdo chce co chce fiíká, první narozeniny jsou v Ïivotû nejkrásnûj í. Právû takové oslavil

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

15. ROâNÍK III. - IV. âtvrtletí 2009 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA. Slovo starosty obce

15. ROâNÍK III. - IV. âtvrtletí 2009 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA. Slovo starosty obce VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 15. ROâNÍK III. - IV. âtvrtletí 2009 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce Je zde podzim a vûfiím, Ïe jste proïili hezké léto, dovolené a prázdniny. V tûchto dnech slavíme

Více

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha Odborná konference IIR Digitální televize 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha Hodnocení přechodu na digitální vysílání v ČR Zkušenosti z pilotních projektů digitalizace Technický plán přechodu: seznamte

Více

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic:

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic: Z Á P I S o průběhu 33. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 1. 7. 2009 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 33. zasedání zastupitelstva

Více

V áïení spoluobãané, dnes

V áïení spoluobãané, dnes prosinec 2000 ã. 12 Roãník X. Náklad 25 000 ks Zdarma do v ech schránek KONCEPT PLÁNU Odbor územního a ekonomického rozvoje oznamuje dle 22 zákona ãíslo 50/1967 Sb. v platném znûní vefiejné projednání

Více

SLOVO ÚVODEM. Prezentace na internetu

SLOVO ÚVODEM. Prezentace na internetu Milí obãané, dne 27. kvûtna se v Psárech konalo dal í vítání obãánkû a i tentokráte byla na Obecním úfiadû v Psárech zastoupena dvojãata. Mgr. Jan Vrba popfiál v em maminkám hodnû radosti s nov mi obãánky,

Více

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáru nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou

Více

22. Pfiíroda a ekologická v chova

22. Pfiíroda a ekologická v chova 22. Pfiíroda a ekologická v chova 357 358 22. Pfiíroda a ekologická v chova Ekologickou v chovou rozumíme cílevûdomé pûsobení, jehoï zámûrem je pozitivnû ovlivnit zmûnu pfiístupu ãlenû spoleãnosti k problémûm

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení Úvod... 15 A. ÎALOBA NA OBNOVU ÍZENÍ I. DÛvody obnovy 1. Skuteãnosti nastalé po skonãení pûvodního fiízení... 17

Více

Nové komunikace v Krásné Lípû. Pfiedvolební sliby nás vyjdou. krásnolipsk pûlmûsíãník. Pfií tí ãíslo Vik fie vyjde v úter 17.

Nové komunikace v Krásné Lípû. Pfiedvolební sliby nás vyjdou. krásnolipsk pûlmûsíãník. Pfií tí ãíslo Vik fie vyjde v úter 17. 286 krásnolipsk pûlmûsíãník 3,50 Kã 3. fiíjna 2006 Pfií tí ãíslo Vik fie vyjde v úter 17. fiíjna Dvojí pomoc, lidem a mûstu Celé pûtiny práceschopn ch obãanû Krásné Lípy se dot ká problém nezamûstnanosti.

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

153 názorných přehledů, 31 tabulek a 9 příloh

153 názorných přehledů, 31 tabulek a 9 příloh Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáru nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou

Více

Perspektivy institutu opatrovnické rady

Perspektivy institutu opatrovnické rady JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 18 Perspektivy institutu opatrovnické rady 18 JUDR. KAREL SVOBODA PH.D., SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU PLZE MùSTO Opatrovnická rada je jedním ze staronov ch institutû,

Více

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy.

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy. âasov plán provádûní inventur majetku a závazkû k 31. 12. 2006 Úãet Název Fyzická inventura Dokladová Fyzické zji Èování Korekce do 31. 12. inventura 021 Dlouhodob hmotn majetek stavby 12. 12. 2006 3.

Více

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 Listy Prahy 14 mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 ãervenec/srpen / 2010 aktuality Den dûtí I letos probíhaly oslavy Dne dûtí v na í mûstské ãásti na fiadû míst a v nûkolika

Více

Poplatky za odpad od ledna podraïí

Poplatky za odpad od ledna podraïí 242 krásnolipsk pûlmûsíãník S lednov m zdraïením poplatkû za svoz komunálního odpadu starosta Krásné Lípy oãekává i nárûst neplatiãû. JiÏ nyní mûstu dluïí zhruba tfii sta tisíc korun. Osmdesát procent

Více

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní)

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) Chceme vycházet zákazníkûm vstfiíc zfiídili jsme Klientsk servis, jehoï obsluïnost stabilnû pfiesahuje 95 % a dennû vyfiídí pfies 10 000 telefonátû.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členi zastupitelstva obce P r o

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více