obsah: V bor v Brnû strana 1 Rank list V bor âbs hledá... 4 Novinky na knihkupeck ch pultech 5 Dopis Franti ka vihlíka 6 Dopis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "obsah: V bor 23. 9. 2001 v Brnû strana 1 Rank list 2001 3 V bor âbs hledá... 4 Novinky na knihkupeck ch pultech 5 Dopis Franti ka vihlíka 6 Dopis"

Transkript

1 3/2001

2 obsah: V bor v Brnû strana 1 Rank list V bor âbs hledá... 4 Novinky na knihkupeck ch pultech 5 Dopis Franti ka vihlíka 6 Dopis Jifiího Páska 8 Závûreãná zpráva o etfiení... 10

3 V bor v Brnû Pfiítomni: Lanãariã, HloÏek, Mûfiínsk, Such, Capou ková, Vedrová Omluven: Crkva Host: Capou ek Program jednání: 1. Akce 2002, poskytování zá tity âbs 2. Nominace Dotace 4. My lenka Stfiedoevropské balónové ligy 5. Observefii kolení, pouïívání GPS 6. Mediální prûzkumník âbs Ad 1 V bor âbs vyz vá v echny organizátory balónov ch akcí v roce 2002, aby oznámili termíny a pfiípadnû podali Ïádost o zá titu âbs nejpozdûji do Formuláfi Ïádosti o zá titu je na Oznámení zasílejte na sídlo âbs, nebo faxem nebo em Ad 2 Rank list 2001 je zvefiejnûn dále. Poãet míst, které dostaneme na MR ve Francii bude znám po zasedání FAI/CIA. V bor pfiipomíná: Pavel Mûfiínsk je hlavní koordinátor reprezentace pro rok Jeho úkolem je obsazení míst podle rank listu, poskytování v ech informací reprezentantûm, dohled nad termíny pfiihlá ek, apod. âinnost koordinátora má zajistit hladk prûbûh pfiihlá ení ãeské reprezentace na MS ve Francii a zajistit obsazení pfiidûlen ch míst reprezentanty pfiípadnû náhradníky. Piloti nominovaní do reprezentace budou mít povinnost potvrdit svoji úãast na MS koordinátorovi nejpozdûji 1 mûsíc pfied termínem podáním pfiihlá ky. MS ve Francii se koná , info Nominaãní klíã pro rok 2002 bude vyhlá en nejpozdûji pfied prvním kvalifikaãním závodem v roce Ad 3 Îádost o dotaci Ministerstva kolství vypracuje a odevzdá Jarda HloÏek. Ad 4 My lenka stfiedoevropské balónové ligy (SBL) vznikla letos na WAG ve panûlsku. Jedná se o návrh uspofiádat seriál soutûïí v jednom roce, kaïd závod v jiné zemi âr, Slovensko, Maìarsko, Slovinsko. Z PRAVODAJ âbs 3/2001 strana 1

4 V echny zemû totiï mají podobné problémy se soutûïním létáním málo závodû, málo soutûïních pilotû, málo penûz aè uï na organizaci nebo na úãast. Zámûrem je umoïnit sportovcûm úãastnit se více akcí, kde bude vût í sportovní konkurence a za levn peníz. SoutûÏ by mûla b t pro asi 20 balónû a hlavnû levná pro úãastníky. V bor âbs podporuje my lenku SBL a vyz vá organizátory, ktefií by mûli zájem uspofiádat takovou soutûï, aby navrhli termíny a to nejpozdûji do Návrhy posílejte a dal í nformace poskytne Michael Such ( , koordinátor SBL pro âr. Ad 5 kolení observerû v roce 2002 bude v Praze, kontaktní osoba je Ivana Capou ková. V roce 2002 budou moci observefii pouïívat GPS. Ad 6 V bor âbs hledá ochotného ãlovûka pro práci mediálního prûzkumníka, viz dále (str. 4). RÛzné: Ivana Capou ková pracuje na seznamu osob vhodn ch na funkce v t mech soutûïních organizátorû. V bor âbs povûfiuje Ladislava Crkvu a Ivanu Capou kovou k zastupování âbs pfii jednání na Ministerstvu dopravy ohlednû nového zákona o civilním letectví. V bor âbs schválil zamûstnání jedné osoby pro vyfiizování administrativy. Michael Suchy slavnostnû pfiedal oficiáílní CD z produkce FAI/CIA o tom, jak dobfie a rychle zorganizovat bezva balonovou akci. Na CD je valná vût ina dokumentû, které jsou ke staïení i na stránkách FAI, ale i s historick mi verzemi. Zapsala Petra Vedrová Z PRAVODAJ âbs 3/2001 strana 2

5 Rank list 2001 Pofiadí SoutûÏící Klub body 1 Michael Such Kubíãek Balon klub Pavel Mûfiínsk Aviatik klub Libor StaÀa Balon klub Aerotechnik Tomá Stejskal Aviatik klub Ladislav Crkva Aeronautik Praha Egon Pohl Aeronautik Praha Pavel Kostrhun Aeronautic Club Brno Milo Sedláãek Aviatik klub Juraj Brezan Slovensko Jan KfiíÏek Balon klub Tábor Rober Furst Aeronautik Praha Vladimír Lacina Balon klub Praha Petr Vítek Aeronautik Praha Miloslav korpík Kubíãek Balon klub Martin Zeman 323 ZpÛsob v poãtu: Rank list se vypoãítává z v sledkû soutûïícího v domácích soutûïích za rozhodné období. Rozhodn m obdobím jsou uplynulé tfií roky v kter ch byla pofiádána nominaãní soutûï âbs. Pokud bylo v roãníku více soutûïí, je platn v sledek ze soutûïe ze které vze el první nominovan soutûïící. Do rank listu, jsou zapoãteni pouze ti soutûïící, ktefií dosáhli v sledku alespoà ve dvou roãnících v rozhodném období. Za chybûjící roãník se zapoãítá: 1. NejbliÏ í pfiedchozí v sledek sníïen o 10%, nejstar í moïn v sledek je za roãník Pokud není v sledek dle bodu 1, zapoãítá se nejbliï í následující v sledek sníïen o 20%. V sledky v rozhodném období mají následující váhu: aktuální rok 0,6 minul rok 0,25 pfiedminul rok 0,15 V sledek pro Rank list v roce 2001 se podle v e uveden ch pravidel vypoãítá: RANK LIST 2001 = 0,6 * PRÒMùR_MISTROVSTVÍ_ ,25 * PRÒMùR_MISTROVSTVÍ_ ,15 * RANKLIST_1999 Z PRAVODAJ âbs 3/2001 strana 3

6 V bor âbs hledá V bor âbs hledá ochotného ãlovûka pro práci mediálního prûzkumníka âbs. NáplÀ ãinnosti: - monitorování tisku, televize a hlavnû internetu - rozesílání aktualit o ãinnosti âbs - spolupráce s pofiadateli akcí pfii rozesílání tiskov ch zpráv, psaní reportáïí a ãlánkû Podmínkou je znalost prostfiedí kolem balónû a âbs. Dal í informace na sekretariátu âbs. Z PRAVODAJ âbs 3/2001 strana 4

7 Novinka na knihkupeck ch pultech Nakladatelství Leda právû vydalo velmi poveden Anglicko - âesk leteck slovník. Autorem je Ivan áda a zdá se mi, Ïe sestavil slovník opravdu velmi fundovanû. Najdete tu více neï tisíc anglick ch hesel a na ãesk ch ekvivalentû a zahrnuje názvosloví z celé oblasti civilního letectví a základní v razy vojenského letectví. Jsou zde zastoupeny oblasti letadlové, leti tní a zabezpeãovací techniky. A co je pro nás zvlá È zajímavé, mnoho v razû je vûnováno meteorologii, leteck m sportûm, vãetnû baloningu a létání na v ech znám ch druzích mal ch letadel. Navíc je pfiipojena oficiální klasifikace letadel podle CIA/FAI, jednotky SI, radiotelefonní hláskovací abeceda a zkratky pouïívané v letecké terminologii. Myslím, Ïe ani cena 480, Kã není nijak pfiemr tûná. O kvalitû publikace svûdãí i zá tita SLI a LP âr. Vfiele mohu doporuãit v em zájemcûm o zv ení kvalifikace pilota ãi observra. Pokud kníïku neseïenete u sv ch dvorních knihkupcû, klidnû se mi ozvûte a já vám ji pfii nûjakém budoucím setkání dodám, nebo po lu na dobírku. Jarda HloÏek Z PRAVODAJ âbs 3/2001 strana 5

8 Dopis Franti ka vihlíka VáÏení ãlenové âbs, chci Vás jiï dnes pozvat na BALONOVOU SHOW 2002, která se uskuteãní ve V chodních âechách. Podrobnosti a podmínky úãasti zvefiejní âeská vzduchoplavební spoleãnost do konce leto ního roku. Dále Vás chci informovat o prûbûhu BS 2001, která probûhla ve Vysokém M tû od 3. do Tento termín byl náhradní a respektoval úãast na ich francouzsk ch pfiatel, ktefií pfiijeli létat na ãeskofrancouzské dny Entrevue, které organizujeme a jejichï termín byl stanoven jiï v roce V rámci tohoto setkaní s balonov m létáním jsem mûl moïnost mluvit s Jindrou Lanãariãem. Upozornil mû na fámy, které kolují, a nabídl mi zvefiejnûní mého stanoviska k tomu, co se fiíká a i pí e. VÏdy jsem si myslel, Ïe dokáïu fie it situace, ve kter ch budu a taky to dûlám. Pomluvy a nepravdy se patnû vyvracejí, ale já jsem z vûcí, které pokládám za osobní, neudûlal vûc vefiejnou, proto jsem Jindrovu nabídku pfiijal. Dovolím si proto formulovat své stanovisko. V ichni víte o mém loàském excesu s dráty, dlouho jsem otálel s popisem této události. Tady je 1. Na ranním briefingu meteorologové doporuãili odloïit start o cca 40 min. Mûla pfiejít jedna z celé fiady frontálních vln, po které se dolo letût. 2. Letov fieditel odsunul briefing az na 9.00, kdy uï víc jak hodinu byly podmínky pro let. 3. Moje chyba - pfiihlásil jsem se, Ïe poletím, ostatnû jako ostatní. 4. Let probíhal normálnû a dle kursu jsem pfiedbûïnû vybral pro místo pfiistání, iroké udolí pfied Skutãí. 5. V prostoru pfied obcí Hlína jsem identifikoval ve vzdálenosti cca 800 m krouïit káàata. Díry v oblaãnosti se zaãaly objevovat v pravo i vlevo od na eho kursu. Jsem plachtafi a termiku znám dobfie. 6. Pfieletûli jsme vysoké napûtí a z v ky cca 350 m nad terénem jsem vyklesal na v sku 150 m. Dráty, které se nám staly osudné, jsem dobfie vidûl. 7. Po cca 500 m horizontálního letu a asi 5 km pfied pfiedpokládan m místem pfiistání jsme vlétli do silného klesání. Ani v kon obou hofiákû nedokázal zastavit klesání dfiív neï ve v ce cca 6 m a asi 8 m pfied dráty. 8. Balon byl stále pod pûsobením klesáku. AÏ do drátû pokraãoval v horizontu, pfiestoïe byl pfietopen. 9. V zavûreãné fázi klesání jsem posádku schoval do ko e a zavfiel lahve. 10. Na e tûstí v ne tûstí bylo, Ïe se podafiilo balon udrïet v horizontu. Do drátû narazil lanky obalu tûsnû pod nomexem. Lanka pfiehofiela a dráty el. napûtí nebyly po kozeny. 11. Ko se zabofiil rohem do mûkého pole, pfiesto se stojna daného rohu ohnula. Obal se vznesl a po stratû teplého nosného vzduchu spadl do kukufiice. 12. Posádce se nic nestalo, coï jsem okamïitû zkoumal. Oznámil jsem v e UCL, Policii a LP âáslav. Poletov briefing probûhl bez mé úãasti a tím i moïnosti událost popsat. Letov fieditel vyjádfiil jasné stanovisko, Ïe jsem nezvládl pfiistání a staãil je tû shodit vinu za provedení letu na védského pilota a na eho hosta. ZdÛrazÀuji, Ïe ne lo o nezvládnuté pfiistání. ÚCL mû pfiezkou ela z meteorologie a absolvoval jsem pfiezku ovací let. Pilotní prûkaz mi byl vrácen. Nikomu nepfieju, aby zaïil nûco podobného.tady konãí jedna etapa. Z PRAVODAJ âbs 3/2001 strana 6

9 Druhá etapa, tj. oprava balonu, je pfiedmûtem dal ího fie ení nepravd. Obal byl opraven dle poïadavku pilota, a tím pádem ne zrovna úspornou metodou. S tím jsem souhlasil a opravu zaplatil. Oprava ko e s jednou ohnutou stojnou byla odhadnuta na místû na maximálnû , Kã. Pan pilot majitel pfii el s návrhem, Ïe ko má své za sebou a mûïe b t nahrazen olétaninou. Fa Kubíãek nabídla bratra po kozeného ko e za , Kã. Pan pilot jej odmítl s tím, Ïe je neprovozuschopn. Fa Kubiãek snad nemûïe prodat neprovozuschopn komponent balonu! Shánûli jsme dál a nic nebylo ono z rûzn ch dûvodû. V prûbûhu doby jsem jsem tlaãil odborníky u KubíãkÛ, aby navrhli cenu opravy ko e. V mezidobí pfii ly nabídky na nov ko, na nestandard, na pfiestrojení dílû ko e na nedokonãen ko, tedy na nov. Celou dobu jsem se snaïil hledat cestu a fie it situaci. Dokonce jsem navrhoval postup opravy, ale nejsem leteck v robce. Závûrem jsme dostali nabídku na opravu ko e za 25000, Kã. Následovala spleè akceptování a následného popírání jiï dohodnut ch finanãních vyrovnání s panem pilotem. Souhlasil jsem, Ïe uhradím opravu ve v i 25000, Kã a v e nad tuto hranici uhradí pan pilot. Bylo dohodnuto, Ïe se opravy budeme úãastnit oba, údajnû jsem nebyl na mobilu a oprava probûhla beze mnû. Nicménû náklady, tedy poïadované byly dvojnásobné. Pan pilot souhlasil, Ïe aï se vrátí z létání v Prachovsk ch skalách, pfievezme peníze osobnû a celá záleïitost tím bude uzavfiena. Dohodli jsme termín a místo pfiedání.místo toho pfii la zálohová faktura na 25000, Kã a koneãná bude obsahovat dal í nároky. ProtoÏe tohle byl kotrmelec v pofiadí nepoãítan a pan pilot se ustaviãnû vûnuje ífiení sv ch verzí,chtûl jsem ukonãit pro mû nepfiijemné pomlouvání. Zopakoval jsem mu nabídku na úhradu 25000, Kã a definitivní uzavfiení této záleïitosti. Zaãal vyhroïovat vymahaãsk mi firmami a nekomunikuje. Nabídka je tû platí, pane pilote. Mû je líto, co se stalo, a hlavnû, kam to do lo. Nicménû se ukázaly charaktery lidí, ktefií se tváfiili, jako pfiátelé a kamarádi. Aby toho nebylo dost, tak na mnû podala Mgr. Ma ková trestní oznámení. Díky radosti, s jakou ãlenové vedení âbs roz ífiili tuhle zprávu, presumpce neviny jim nic nefiíká, jste byli v ichni lépe informováni neï já. Text trestního oznámení jsem získal aï díky péãi âbs, jinak jsem jej mûl jen k nahlédnutí. Neudûlám radost asi v em. Obvinûní nebyla prokázána a vûc je odloïena. Co se t ká na ich obchodních vztahû s Junior Centrem, ty jsou vyhradnû na í interní záleïitostí, alespoà já to tak vnímám, a je koda, Ïe âbs sv m postojem podpofiil Mgr. Ma kovou, tedy ona je o tom pfiesvûdãena. Jediné, co uvedu, je, Ïe na e závazky byly jiï v loàském roce vyrovnány. Nebudeme totiï hradit nic, co jsme neãerpali. V em se omlouvám za nepfiijemnosti, které jsem komukoliv zpûsobil tím, Ïe nûco dûlám pro ty ostatní a není to k eft. Tyto fiádky pokládejte prosím za nutnou reakci na informace, které nûkdo jen pro Va i správnou informovanost ífií ústnû i internetem. Vûfiím ve zdrav rozum a v to, co dûlá âeská vzduchoplavební spoleãnost Franti ek vihlík pfiedseda Z PRAVODAJ âbs 3/2001 strana 7

10 Dopis Jifiího Páska VáÏení pfiíznivci balónového létání, Musím reagovat na dopis Ing. vihlíka,vafií se mi krev po jeho pfieãtení. Tento jeho dopis je snû kou lïí, nepravd, v nejlep ím pfiípadû polopravd. Moje tvrzení ostatnû potvrdí zfiejmû v ichni zúãastnûní na takzvané Balónové Show na Seãi v ãervenci Na vysoké kvality tohoto pána mají své vzpomínky majitelé Hanácké Kyselky, paní Ma ková z Junior Centra na Seãi, Vojensk kartografick ústav, bezesporu Cápa, kterému se nabourával do Staropramenu i do mûsta Hradec Králové (pr jim tu fiestu tam udûlá lépe), dokonce i u mého sponzora Corel to zkou el (taky jim to létání dokáïe lépe) a jiní, kter ch je jistû více. ProtoÏe jej vût inou znáte, nebudu zdrïovat Fakta: a na Balloonmanii v Praze si na mém balónu 2x bezúplatnû se Ïenou zalétal (vãetnû propanu) pomohl mi na moji komerãní akci 1 start,odmítl odmûnu! 1.8. aï na dovolené se Ïenou v âeském ráji si 14x zalétal opût bezplatnû (vãetnû propanu) a na Balónové Show na Seãi opût 2x bezúplatnû start vihlík na m ch balónech nalétal zadarmo 18 startû a 1 mûj komerãní. KéÏ by jste v ichni mûli takového dobrodince. Za to mne ve svém dopise osoãuje, Ke znaãnému po kození balónu do lo díky hrubé pilotní vihlíkovû chybû. Startoval 28.ãervence 9 hodin 30 minut do sice (díky ranní pfieháàce) zaãínající, ale jiï díky pokroãilé denní dobû silné termiky! Nemá asi cenu popisovat jak to s tím ko em doopravdy bylo. Pravda sám jsem mu navrhl, Ïe místo dosti drahé opravy (ten ko totiï nemûl pouze jednu ohnutou stojnu, ale tfii a to hodnû) mûïe koupit nûjak letu schopn seconhand. U KubíãkÛ byl jeden k mání, bohuïel kdyï jste do nûj jemnû strãili naklonil se cel na stranu, kde zûstal dokud jste nestrãili z opaãné strany. Tento ko sice byl v robnû bratr mého ko e, ale létal s Majkem Such m jako zku ební a záletov ko mûl své za sebou.ten mûj byl sice stejnû stár, ale protoïe byl mal (K-10), létal pouze s mal m balónem (BB20 COREL), kter mûl nalétáno pouh ch 46 hodin. Podle poïadavkû Úfiadu Pro Civilní Letectví se u KubíãkÛ pokusili jednu vzpûru rovnat praskla. Oprava ko e tedy znamenala rozplést jej, vymûnit vzpûry a opût jej zaplést.toto bylo logicky o mnoho draï í neï nov ko (70.000, Kã vãetnû DPH). Majk navrhl, aby se jiï tento problém fie il, pfiestrojit pouïitelné ãásti vihlíkov ch trosek na proutí nestandart. Tato varianta byla nakonec pouïita. Aby oprava byla je tû levnûj í, nabídl nám Majk, Z PRAVODAJ âbs 3/2001 strana 8

11 abychom pfii tom pfiestrojování pomohli. Telefonicky mi to vihlík pfiislíbil, poslal jsem mu em (zmûnil si v té dobû telefonní ãíslo) termín opravy. Nedostavil se. Toto bylo poslední co jsme se vihlíkem spoleãnû dohodli, v echno ostatní vïdy On fiekl bude to takhle. Mam to uloïeno na mailech od nûj mohu doloïit. Navrhl jsem mu, pokud se rozhodne do na opravu nestandardem, Ïe jsem ochoten pfiispût , Kã vãetnû DPH. Po tomto termínu nebudu ochoten pfiispût nic. Telefonicky mû nazval banditou, kter se na nûm obohacuje! Oprava vihlíkem po kozeného ko e stála , Kã vãetnû DPH. Opraven ko není tak dobr jako byl star neï byl po kozen. Mohu to komukoli ukázat, nebo mailem poslat fotky. vihlík prohlásil, Ïe zaplatí jenom , Kã vãetnû DPH. Poslal jsem mu zálohovou (plátci DPH chápou proã zálohovou) fakturu na tuto ãástku. Poslal ji zpût, Ïe ji nezaplatí. Je pravda, Ïe vzhledem k nedobytnosti pohledávky uvaïujeme o jejím odprodání firmû, která to od vihlíka dokáïe dostat, jeho jsem o této alternativû informoval. Na závûr budu citovat z dopisu vihlíka âbs: "Co se t ká na ich obchodních vztahû s Junior Centrem, ty jsou v hradnû na í interní záleïitostí. Neplacení dluhû a po kozen ch vûcí naz vá vihlík obchodními vztahy a jsou v hradnû jeho interní záleïitostí. Pamatujeme takov to pfiístup k fie ení problémû, pracovali takto soudruzi neplatili svoje dluhy, nevraceli co sebrali. Navrhuji informujme se prostfiednictvím stránek bulletinu âbs o takov chto lidech a problémech (tfieba s neplatiãi), abychom pfií tû tûmto vihlíkûm neskoãili na jejich mazané fieãiãky!!! V em balónáfiûm pfieji pfiíjemné polétání a samá mûkká pfiistání (samozfiejmû kromû vihlíka) JIRKA PÁSEK Z PRAVODAJ âbs 3/2001 strana 9

12 Závûreãná zpráva o odborném etfiení VáÏného incidentu balónu BB 37 OK 6068 Datum: Místo: JiÏní okraj vesnice Nesvaãily, okr. Bene ov Praha, A. Vlastník: AEG domácí spotfiebiãe, Electrolux s.r.o., Budûjovická 5, Praha 4. Provozovatel: Milo Hrub Horkovzdu n balón BB 37, poznávací znaãka OK ,15.20 UTC, obec Nesvaãily, okr. Bene ov B. Pfii pfiiblíïení na pfiistání pfies hradbu stromû do lo ke kontaktu spodní ãásti ko e s elektrick m vedením které se nachází za porostem. Do lo k spojení dvou vodiãû. koda na vedení a balónu nevznikla. Posádka si po pfiistání nestûïovala. Incident nebyl etfien na místû, protoïe oznámení o zranûní el. proudem bylo nahlá eno aï 1 hodinu po odjezdu posádky balónu z místa pfiistání. Po následné prohlídce nebylo zji tûno Ïádné po kození balónu ani el. vedení. etfiení incidentu provádûl Milo Hrub provozovatel, pilot inspektor. Závûreãná zpráva byla zpracována ODBORNÉ ET ENÍ 1.1. PrÛbûh letu Let byl proveden v rámci hromadného letu pro pasaïery Cestovní kanceláfie. Start byl uskuteãnûn v UTC od Václavic a pfiistání v UTC. PrÛbûh letu byl normální, ke kontaktu s vedením do lo pfii pfiiblíïení na pfiistání kdy za hradbou stromû byl sestupn proud vzduchu kter zpûsobil sklesání balónu na vedení Zranûní osob Pfii spojení dvou vodiãû a tím zpûsobeném zkratu do lo k lehkému popálení v bojem kter zasáhl 1 pasaïera do nohy a 1 pasaïerku do ruky. Zranûní se projevilo aï za hodinu a bylo o etfieno po návratu pasaïerû na hotel v Praze. Z PRAVODAJ âbs 3/2001 strana 10

13 1.3. Po kození letadla K po kození nedo lo Ostatní kody K Ïádn m nedo lo Informace o posádce Velitel balónu Ludûk KfiíÏek, PZ ã , vydan , pilot instruktor, celkov nálet 323 hod., poslední pfiezkou ení Na palubû bylo kromû pilota je tû 5 pasaïerû z Irska Informace o letadle Horkovzdu n balón BB37, v robce Kubíãek s.r.o. Brno, v robní ãíslo 68, poznávací znaãka OK Balón je udrïován v souladu se schválen m systémem údrïby. Potvrzení o údrïbû a uvolnûní do provozu bylo vydáno Milo em Hrub m s.r.o., ãíslo oprávnûní L-1-077, s platností do Maximální vzletová hmotnost balónu nebyla pfiekroãena a pfii jeho pfiípravû k letu ani bûhem letu se nevyskytly závady Meteorologická situace Meteo podmínky v místû vzletu i bûhem letu byly vyhovující (vítr 320 st. / 1 2 m/sec., dohlednost nad 10 km, oblaãnost 0/8.) Radionavigaãní prostfiedky nebyly pouïity Spojovací sluïba nemûla vliv na vznik incidentu Informace o leti ti. Leti tû nebylo pouïito Letové zapisovaãe nebyly pouïity Místo nehody - viz popis Lékafiské nálezy. Nebyly vyhotoveny protoïe se jednalo pouze o velmi lehké popálení PoÏár nevznikl Pátrání a záchrana nebylo provádûno Testy a v zkum nebyly provádûny. Z PRAVODAJ âbs 3/2001 strana 11

14 2. ROZBORY Pilot udává jako dûvod nehody sestupn proud vzduchu za hradbou stromû a tím zrychlení klesání kterému nestaãil zabránit. Elektrické vedení nebylo za porostem vidût. Pfii tak slabém vûtru nepfiedpokládal pilot sestupn proud. 3. ZÁVùRY Pilot mûl pro provádûn let poïadovanou kvalifikaci. Balon byl udrïován v souladu se schválen m systémem údrïby. Nebyly zji tûny Ïádné technické závady, které mohly mít vliv na vznik incidentu. Poãasí bylo pro dan let ideální. Pilot provedl nevhodn zpûsob pfiiblíïení na pfiistání do místa kam nebylo vidût a podcenil vliv klesavého proudu vzduchu za pfiekáïkou. P ÍâINA NEHODY Pilot se rozhodl pfiistát za hradbu stromû kam fiádnû nevidûl a podcenil moïnost klesavého proudu vzduchu za pfiekáïkou, kter zpûsobil zrychlení klesání balónu a jeho kontakt s El. vedením. 4. OPAT ENÍ KE ZV ENÍ BEZPEâNOSTI Na základû v sledkû etfiení váïného incidentu balónu OK 6068 ze dne ukládám: 1. S v sledkem etfiení seznámit v echny provozovatele balónû v âr. V Praze Milo Hrub, Provozovatel Z PRAVODAJ âbs 3/2001 strana 12

15 Zpravodaj âbs, ãíslo 3/2001 vy lo v Brnû náklad: 25 ks redakce: Petra Vedrová sazba: Pilot, v.o.s. Pfiíspûvky zasílejte na adresu: âesk balónov svaz Jakubská Brno tel./fax:

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 67/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12.

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 141/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C-340, pozn. zn. OK -

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Piper

Více

Č.j.:535/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letadla L 410 MA. poznávací značky OM - SAB. v místě LKPM. dne 4.12.

Č.j.:535/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letadla L 410 MA. poznávací značky OM - SAB. v místě LKPM. dne 4.12. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:535/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla L 410 MA poznávací

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 44 /05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla BE 35 Beechcraft

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha Odborná konference IIR Digitální televize 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha Hodnocení přechodu na digitální vysílání v ČR Zkušenosti z pilotních projektů digitalizace Technický plán přechodu: seznamte

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Perspektivy institutu opatrovnické rady

Perspektivy institutu opatrovnické rady JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 18 Perspektivy institutu opatrovnické rady 18 JUDR. KAREL SVOBODA PH.D., SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU PLZE MùSTO Opatrovnická rada je jedním ze staronov ch institutû,

Více

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu V pátek 9. prosince se v praïském hotelu Corinthia Towers se li na pracovní snídani pfiední plynáren tí odborníci se zástupci v znamn ch partnerû a odborné

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R)

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) IČ: 63 10 99 48 č.účtu: KB Praha 19-1460510217/0100

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Zpráva obsahuje fiadu v rokû respondentû na téma korupãního chování. Jde o citace, které

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 6 Rozesláno dne 15. srpna 2005 O B S A H 22/VPS/OP2/2005 23/VPS/OP1/2005 24/VPS/24/2005 25/VPS/18/2005 26/VPS/22/2005 27/VPS/20/2005 28/VPS/21/2005

Více

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást -

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UCZ/KasMax/08

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Magazín spoleãnosti INEKON SYSTEMS 1/2012 Navigátor V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Opravdov gigant BNS zefektivàuje konsolidaci dat ve spoleãnosti AGROFERT HOLDING,

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby.

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby. OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

Bulletin. Úvod. SATUM CZECH s.r.o JE DRŽITELEM CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH s.r.o.

Bulletin. Úvod. SATUM CZECH s.r.o JE DRŽITELEM CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH s.r.o. Červen 04 www.satum.cz Bulletin Informační občasník společnosti SATUM CZECH s.r.o. Úvod VáÏení klienti, obchodní pfiátelé, dostává se Vám do rukou dal í ãíslo bulletinu, kter vydává spoleãnost SATUM CZECH

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

Duben mûsíc bezpeãnosti práce

Duben mûsíc bezpeãnosti práce âíslo 3 ROâNÍK 18 2. DUBNA 2007 Ani se to nezdá, ale ãas velice rychle utíká. UÏ tu máme jaro v plném proudu a s ním Duben - mûsíc bezpeãnosti práce. Leto ní zima byla velmi mírná, a tak ani snad nebude

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

Jana Makovcová. S rukama na u ích

Jana Makovcová. S rukama na u ích Jana Makovcová S rukama na u ích Jana Makovcová, 2010 Ilustrace Vojtûch Otãená ek, 2010 Nakladatelství ALMI ISBN 978-80-904344-7-9 Úvod âas bûïí a Jana Makovcová se dál strará o své dva syny. âas bûïí

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Podûkování Tímto ãíslem se louãíme s ti tûnou

Podûkování Tímto ãíslem se louãíme s ti tûnou âíslo 10 ROâNÍK 19 Mûsíãník Odborového svazu UNIOS 8. PROSINCE 2008 Podûkování Tímto ãíslem se louãíme s ti tûnou podobou ãasopisu Servis, od ledna 2009 bude ãasopis pouze na internetu. Mûl by také zmûnit

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

Zeptejte se sami. Teď už můžete.

Zeptejte se sami. Teď už můžete. Zeptejte se sami. Teď už můžete. easyresearch.biz je nová webová sluïba, která vám umoïní jednodu e, rychle a levnû vytváfiet profesionální on-line dotazníky, distribuovat je e-mailem nebo umísèovat na

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL Obsah úvod......... 2 Schéma corporate identity - corporate design......... 3 MANUÁL ZNAâKY Definice barevnosti.......... 4 Základní konfigurace znaãky.......... 5 Geometrická konfigurace znaãky..........

Více

OMEGA termoãlánkové sondy

OMEGA termoãlánkové sondy ZPRAVODAJ#99-3 OMEGA termoãlánkové sondy h o l é t e r m o ã l á n k y i z o l o v a n é t e r m o ã l á n k y p l á È o v é s k o n e k t o r e m dvojité termoãlánky p l á È o v é s p fi í v o d n í m

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha Cyklus semináfiû veden ch odborníky z praxe Projektov management pro profesionály VyuÏijte zku enosti z vedení projektû provûfiené praxí! 3. 4. listopad 2004, hotel Crowne Plaza Praha Plánování a fiízení

Více

Îenu ani kvûtinou neuhodí

Îenu ani kvûtinou neuhodí Ti tûná verze: ISSN 1214-9632, online verze: ISSN 1801-0415 cena 5 Kã Informaãní zpravodaj NESEHNUTÍ ãíslo 25 + 26/prosinec 2004 Sloupek redaktora Cena ALARMu Milí ãtenáfii a ãtenáfiky, je na mnû, abych

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 1 ROâNÍK 19 VáÏení kolegové, v záplavû událostí v edního kaïdodenního praktického Ïivota se vût inou v roãí historick ch událostí ponûkud ztrácejí. Letos bude tento zvyk pravdûpodobnû naru en, neboè

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

PAU Paušální daň str. 1

PAU Paušální daň str. 1 DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON PAU str. 1 Část poplatníků, kteří mají výhradně příjmy z podnikání, může zvážit, zda nepožádá svůj místně příslušný finanční úřad o stanovení daně paušální částkou. Jde vlastně

Více

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy.

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy. âasov plán provádûní inventur majetku a závazkû k 31. 12. 2006 Úãet Název Fyzická inventura Dokladová Fyzické zji Èování Korekce do 31. 12. inventura 021 Dlouhodob hmotn majetek stavby 12. 12. 2006 3.

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû Proã investovat dlouhodobû a pravidelnû está strana pfiílohy Velk prostor k rûstu Zájem o investování do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) u nás stále roste. Pfiesto je objem investic do fondû na jednoho

Více

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny malujeme na kameny 29.1.2007 17:33 Stránka 2 CMYK TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420

Více

KSâM si tentokrát pohor ila, letos ji volilo o 83 lidí ménû. rok 2002 rok 2006

KSâM si tentokrát pohor ila, letos ji volilo o 83 lidí ménû. rok 2002 rok 2006 279 krásnolipsk pûlmûsíãník 3,50 Kã 13. ãervna 2006 Dal í ãíslo Vik fie vyjde v úter 27. ãervna Volby v Krásné Lípû vyhrála ODS Leto ní volby do Poslanecké snûmovny âr, které se v na em mûstû, stejnû jako

Více

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ Milí obãané, leto ní zima je hfiíãkou paní Pfiírody, která si s námi zahrává, jak se jí zlíbí. Dé È, vítr, slunce, pár vloãek snûhu a zase slunce, dé È a vítr, teploty pfieváïnû nad nulou. Tedy alespoà

Více

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA 03/2003 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA OBSAH 03 aktualita 03 mix 04 reportáï Jak se rodí nová image Aral shopû 06

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb.

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ VERLAG DASHÖFER AKTUÁLNĚ Praha 23. leden 2009 Odborné nakladatelství ekonomické literatury praktické aktuality, komentáře, rady a tipy dotazy pro Vaši a odpovědi firmu 1/2009 Ing.

Více

V áïení spoluobãané, dnes

V áïení spoluobãané, dnes prosinec 2000 ã. 12 Roãník X. Náklad 25 000 ks Zdarma do v ech schránek KONCEPT PLÁNU Odbor územního a ekonomického rozvoje oznamuje dle 22 zákona ãíslo 50/1967 Sb. v platném znûní vefiejné projednání

Více