obsah: V bor v Brnû strana 1 Rank list V bor âbs hledá... 4 Novinky na knihkupeck ch pultech 5 Dopis Franti ka vihlíka 6 Dopis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "obsah: V bor 23. 9. 2001 v Brnû strana 1 Rank list 2001 3 V bor âbs hledá... 4 Novinky na knihkupeck ch pultech 5 Dopis Franti ka vihlíka 6 Dopis"

Transkript

1 3/2001

2 obsah: V bor v Brnû strana 1 Rank list V bor âbs hledá... 4 Novinky na knihkupeck ch pultech 5 Dopis Franti ka vihlíka 6 Dopis Jifiího Páska 8 Závûreãná zpráva o etfiení... 10

3 V bor v Brnû Pfiítomni: Lanãariã, HloÏek, Mûfiínsk, Such, Capou ková, Vedrová Omluven: Crkva Host: Capou ek Program jednání: 1. Akce 2002, poskytování zá tity âbs 2. Nominace Dotace 4. My lenka Stfiedoevropské balónové ligy 5. Observefii kolení, pouïívání GPS 6. Mediální prûzkumník âbs Ad 1 V bor âbs vyz vá v echny organizátory balónov ch akcí v roce 2002, aby oznámili termíny a pfiípadnû podali Ïádost o zá titu âbs nejpozdûji do Formuláfi Ïádosti o zá titu je na Oznámení zasílejte na sídlo âbs, nebo faxem nebo em Ad 2 Rank list 2001 je zvefiejnûn dále. Poãet míst, které dostaneme na MR ve Francii bude znám po zasedání FAI/CIA. V bor pfiipomíná: Pavel Mûfiínsk je hlavní koordinátor reprezentace pro rok Jeho úkolem je obsazení míst podle rank listu, poskytování v ech informací reprezentantûm, dohled nad termíny pfiihlá ek, apod. âinnost koordinátora má zajistit hladk prûbûh pfiihlá ení ãeské reprezentace na MS ve Francii a zajistit obsazení pfiidûlen ch míst reprezentanty pfiípadnû náhradníky. Piloti nominovaní do reprezentace budou mít povinnost potvrdit svoji úãast na MS koordinátorovi nejpozdûji 1 mûsíc pfied termínem podáním pfiihlá ky. MS ve Francii se koná , info Nominaãní klíã pro rok 2002 bude vyhlá en nejpozdûji pfied prvním kvalifikaãním závodem v roce Ad 3 Îádost o dotaci Ministerstva kolství vypracuje a odevzdá Jarda HloÏek. Ad 4 My lenka stfiedoevropské balónové ligy (SBL) vznikla letos na WAG ve panûlsku. Jedná se o návrh uspofiádat seriál soutûïí v jednom roce, kaïd závod v jiné zemi âr, Slovensko, Maìarsko, Slovinsko. Z PRAVODAJ âbs 3/2001 strana 1

4 V echny zemû totiï mají podobné problémy se soutûïním létáním málo závodû, málo soutûïních pilotû, málo penûz aè uï na organizaci nebo na úãast. Zámûrem je umoïnit sportovcûm úãastnit se více akcí, kde bude vût í sportovní konkurence a za levn peníz. SoutûÏ by mûla b t pro asi 20 balónû a hlavnû levná pro úãastníky. V bor âbs podporuje my lenku SBL a vyz vá organizátory, ktefií by mûli zájem uspofiádat takovou soutûï, aby navrhli termíny a to nejpozdûji do Návrhy posílejte a dal í nformace poskytne Michael Such ( , koordinátor SBL pro âr. Ad 5 kolení observerû v roce 2002 bude v Praze, kontaktní osoba je Ivana Capou ková. V roce 2002 budou moci observefii pouïívat GPS. Ad 6 V bor âbs hledá ochotného ãlovûka pro práci mediálního prûzkumníka, viz dále (str. 4). RÛzné: Ivana Capou ková pracuje na seznamu osob vhodn ch na funkce v t mech soutûïních organizátorû. V bor âbs povûfiuje Ladislava Crkvu a Ivanu Capou kovou k zastupování âbs pfii jednání na Ministerstvu dopravy ohlednû nového zákona o civilním letectví. V bor âbs schválil zamûstnání jedné osoby pro vyfiizování administrativy. Michael Suchy slavnostnû pfiedal oficiáílní CD z produkce FAI/CIA o tom, jak dobfie a rychle zorganizovat bezva balonovou akci. Na CD je valná vût ina dokumentû, které jsou ke staïení i na stránkách FAI, ale i s historick mi verzemi. Zapsala Petra Vedrová Z PRAVODAJ âbs 3/2001 strana 2

5 Rank list 2001 Pofiadí SoutûÏící Klub body 1 Michael Such Kubíãek Balon klub Pavel Mûfiínsk Aviatik klub Libor StaÀa Balon klub Aerotechnik Tomá Stejskal Aviatik klub Ladislav Crkva Aeronautik Praha Egon Pohl Aeronautik Praha Pavel Kostrhun Aeronautic Club Brno Milo Sedláãek Aviatik klub Juraj Brezan Slovensko Jan KfiíÏek Balon klub Tábor Rober Furst Aeronautik Praha Vladimír Lacina Balon klub Praha Petr Vítek Aeronautik Praha Miloslav korpík Kubíãek Balon klub Martin Zeman 323 ZpÛsob v poãtu: Rank list se vypoãítává z v sledkû soutûïícího v domácích soutûïích za rozhodné období. Rozhodn m obdobím jsou uplynulé tfií roky v kter ch byla pofiádána nominaãní soutûï âbs. Pokud bylo v roãníku více soutûïí, je platn v sledek ze soutûïe ze které vze el první nominovan soutûïící. Do rank listu, jsou zapoãteni pouze ti soutûïící, ktefií dosáhli v sledku alespoà ve dvou roãnících v rozhodném období. Za chybûjící roãník se zapoãítá: 1. NejbliÏ í pfiedchozí v sledek sníïen o 10%, nejstar í moïn v sledek je za roãník Pokud není v sledek dle bodu 1, zapoãítá se nejbliï í následující v sledek sníïen o 20%. V sledky v rozhodném období mají následující váhu: aktuální rok 0,6 minul rok 0,25 pfiedminul rok 0,15 V sledek pro Rank list v roce 2001 se podle v e uveden ch pravidel vypoãítá: RANK LIST 2001 = 0,6 * PRÒMùR_MISTROVSTVÍ_ ,25 * PRÒMùR_MISTROVSTVÍ_ ,15 * RANKLIST_1999 Z PRAVODAJ âbs 3/2001 strana 3

6 V bor âbs hledá V bor âbs hledá ochotného ãlovûka pro práci mediálního prûzkumníka âbs. NáplÀ ãinnosti: - monitorování tisku, televize a hlavnû internetu - rozesílání aktualit o ãinnosti âbs - spolupráce s pofiadateli akcí pfii rozesílání tiskov ch zpráv, psaní reportáïí a ãlánkû Podmínkou je znalost prostfiedí kolem balónû a âbs. Dal í informace na sekretariátu âbs. Z PRAVODAJ âbs 3/2001 strana 4

7 Novinka na knihkupeck ch pultech Nakladatelství Leda právû vydalo velmi poveden Anglicko - âesk leteck slovník. Autorem je Ivan áda a zdá se mi, Ïe sestavil slovník opravdu velmi fundovanû. Najdete tu více neï tisíc anglick ch hesel a na ãesk ch ekvivalentû a zahrnuje názvosloví z celé oblasti civilního letectví a základní v razy vojenského letectví. Jsou zde zastoupeny oblasti letadlové, leti tní a zabezpeãovací techniky. A co je pro nás zvlá È zajímavé, mnoho v razû je vûnováno meteorologii, leteck m sportûm, vãetnû baloningu a létání na v ech znám ch druzích mal ch letadel. Navíc je pfiipojena oficiální klasifikace letadel podle CIA/FAI, jednotky SI, radiotelefonní hláskovací abeceda a zkratky pouïívané v letecké terminologii. Myslím, Ïe ani cena 480, Kã není nijak pfiemr tûná. O kvalitû publikace svûdãí i zá tita SLI a LP âr. Vfiele mohu doporuãit v em zájemcûm o zv ení kvalifikace pilota ãi observra. Pokud kníïku neseïenete u sv ch dvorních knihkupcû, klidnû se mi ozvûte a já vám ji pfii nûjakém budoucím setkání dodám, nebo po lu na dobírku. Jarda HloÏek Z PRAVODAJ âbs 3/2001 strana 5

8 Dopis Franti ka vihlíka VáÏení ãlenové âbs, chci Vás jiï dnes pozvat na BALONOVOU SHOW 2002, která se uskuteãní ve V chodních âechách. Podrobnosti a podmínky úãasti zvefiejní âeská vzduchoplavební spoleãnost do konce leto ního roku. Dále Vás chci informovat o prûbûhu BS 2001, která probûhla ve Vysokém M tû od 3. do Tento termín byl náhradní a respektoval úãast na ich francouzsk ch pfiatel, ktefií pfiijeli létat na ãeskofrancouzské dny Entrevue, které organizujeme a jejichï termín byl stanoven jiï v roce V rámci tohoto setkaní s balonov m létáním jsem mûl moïnost mluvit s Jindrou Lanãariãem. Upozornil mû na fámy, které kolují, a nabídl mi zvefiejnûní mého stanoviska k tomu, co se fiíká a i pí e. VÏdy jsem si myslel, Ïe dokáïu fie it situace, ve kter ch budu a taky to dûlám. Pomluvy a nepravdy se patnû vyvracejí, ale já jsem z vûcí, které pokládám za osobní, neudûlal vûc vefiejnou, proto jsem Jindrovu nabídku pfiijal. Dovolím si proto formulovat své stanovisko. V ichni víte o mém loàském excesu s dráty, dlouho jsem otálel s popisem této události. Tady je 1. Na ranním briefingu meteorologové doporuãili odloïit start o cca 40 min. Mûla pfiejít jedna z celé fiady frontálních vln, po které se dolo letût. 2. Letov fieditel odsunul briefing az na 9.00, kdy uï víc jak hodinu byly podmínky pro let. 3. Moje chyba - pfiihlásil jsem se, Ïe poletím, ostatnû jako ostatní. 4. Let probíhal normálnû a dle kursu jsem pfiedbûïnû vybral pro místo pfiistání, iroké udolí pfied Skutãí. 5. V prostoru pfied obcí Hlína jsem identifikoval ve vzdálenosti cca 800 m krouïit káàata. Díry v oblaãnosti se zaãaly objevovat v pravo i vlevo od na eho kursu. Jsem plachtafi a termiku znám dobfie. 6. Pfieletûli jsme vysoké napûtí a z v ky cca 350 m nad terénem jsem vyklesal na v sku 150 m. Dráty, které se nám staly osudné, jsem dobfie vidûl. 7. Po cca 500 m horizontálního letu a asi 5 km pfied pfiedpokládan m místem pfiistání jsme vlétli do silného klesání. Ani v kon obou hofiákû nedokázal zastavit klesání dfiív neï ve v ce cca 6 m a asi 8 m pfied dráty. 8. Balon byl stále pod pûsobením klesáku. AÏ do drátû pokraãoval v horizontu, pfiestoïe byl pfietopen. 9. V zavûreãné fázi klesání jsem posádku schoval do ko e a zavfiel lahve. 10. Na e tûstí v ne tûstí bylo, Ïe se podafiilo balon udrïet v horizontu. Do drátû narazil lanky obalu tûsnû pod nomexem. Lanka pfiehofiela a dráty el. napûtí nebyly po kozeny. 11. Ko se zabofiil rohem do mûkého pole, pfiesto se stojna daného rohu ohnula. Obal se vznesl a po stratû teplého nosného vzduchu spadl do kukufiice. 12. Posádce se nic nestalo, coï jsem okamïitû zkoumal. Oznámil jsem v e UCL, Policii a LP âáslav. Poletov briefing probûhl bez mé úãasti a tím i moïnosti událost popsat. Letov fieditel vyjádfiil jasné stanovisko, Ïe jsem nezvládl pfiistání a staãil je tû shodit vinu za provedení letu na védského pilota a na eho hosta. ZdÛrazÀuji, Ïe ne lo o nezvládnuté pfiistání. ÚCL mû pfiezkou ela z meteorologie a absolvoval jsem pfiezku ovací let. Pilotní prûkaz mi byl vrácen. Nikomu nepfieju, aby zaïil nûco podobného.tady konãí jedna etapa. Z PRAVODAJ âbs 3/2001 strana 6

9 Druhá etapa, tj. oprava balonu, je pfiedmûtem dal ího fie ení nepravd. Obal byl opraven dle poïadavku pilota, a tím pádem ne zrovna úspornou metodou. S tím jsem souhlasil a opravu zaplatil. Oprava ko e s jednou ohnutou stojnou byla odhadnuta na místû na maximálnû , Kã. Pan pilot majitel pfii el s návrhem, Ïe ko má své za sebou a mûïe b t nahrazen olétaninou. Fa Kubíãek nabídla bratra po kozeného ko e za , Kã. Pan pilot jej odmítl s tím, Ïe je neprovozuschopn. Fa Kubiãek snad nemûïe prodat neprovozuschopn komponent balonu! Shánûli jsme dál a nic nebylo ono z rûzn ch dûvodû. V prûbûhu doby jsem jsem tlaãil odborníky u KubíãkÛ, aby navrhli cenu opravy ko e. V mezidobí pfii ly nabídky na nov ko, na nestandard, na pfiestrojení dílû ko e na nedokonãen ko, tedy na nov. Celou dobu jsem se snaïil hledat cestu a fie it situaci. Dokonce jsem navrhoval postup opravy, ale nejsem leteck v robce. Závûrem jsme dostali nabídku na opravu ko e za 25000, Kã. Následovala spleè akceptování a následného popírání jiï dohodnut ch finanãních vyrovnání s panem pilotem. Souhlasil jsem, Ïe uhradím opravu ve v i 25000, Kã a v e nad tuto hranici uhradí pan pilot. Bylo dohodnuto, Ïe se opravy budeme úãastnit oba, údajnû jsem nebyl na mobilu a oprava probûhla beze mnû. Nicménû náklady, tedy poïadované byly dvojnásobné. Pan pilot souhlasil, Ïe aï se vrátí z létání v Prachovsk ch skalách, pfievezme peníze osobnû a celá záleïitost tím bude uzavfiena. Dohodli jsme termín a místo pfiedání.místo toho pfii la zálohová faktura na 25000, Kã a koneãná bude obsahovat dal í nároky. ProtoÏe tohle byl kotrmelec v pofiadí nepoãítan a pan pilot se ustaviãnû vûnuje ífiení sv ch verzí,chtûl jsem ukonãit pro mû nepfiijemné pomlouvání. Zopakoval jsem mu nabídku na úhradu 25000, Kã a definitivní uzavfiení této záleïitosti. Zaãal vyhroïovat vymahaãsk mi firmami a nekomunikuje. Nabídka je tû platí, pane pilote. Mû je líto, co se stalo, a hlavnû, kam to do lo. Nicménû se ukázaly charaktery lidí, ktefií se tváfiili, jako pfiátelé a kamarádi. Aby toho nebylo dost, tak na mnû podala Mgr. Ma ková trestní oznámení. Díky radosti, s jakou ãlenové vedení âbs roz ífiili tuhle zprávu, presumpce neviny jim nic nefiíká, jste byli v ichni lépe informováni neï já. Text trestního oznámení jsem získal aï díky péãi âbs, jinak jsem jej mûl jen k nahlédnutí. Neudûlám radost asi v em. Obvinûní nebyla prokázána a vûc je odloïena. Co se t ká na ich obchodních vztahû s Junior Centrem, ty jsou vyhradnû na í interní záleïitostí, alespoà já to tak vnímám, a je koda, Ïe âbs sv m postojem podpofiil Mgr. Ma kovou, tedy ona je o tom pfiesvûdãena. Jediné, co uvedu, je, Ïe na e závazky byly jiï v loàském roce vyrovnány. Nebudeme totiï hradit nic, co jsme neãerpali. V em se omlouvám za nepfiijemnosti, které jsem komukoliv zpûsobil tím, Ïe nûco dûlám pro ty ostatní a není to k eft. Tyto fiádky pokládejte prosím za nutnou reakci na informace, které nûkdo jen pro Va i správnou informovanost ífií ústnû i internetem. Vûfiím ve zdrav rozum a v to, co dûlá âeská vzduchoplavební spoleãnost Franti ek vihlík pfiedseda Z PRAVODAJ âbs 3/2001 strana 7

10 Dopis Jifiího Páska VáÏení pfiíznivci balónového létání, Musím reagovat na dopis Ing. vihlíka,vafií se mi krev po jeho pfieãtení. Tento jeho dopis je snû kou lïí, nepravd, v nejlep ím pfiípadû polopravd. Moje tvrzení ostatnû potvrdí zfiejmû v ichni zúãastnûní na takzvané Balónové Show na Seãi v ãervenci Na vysoké kvality tohoto pána mají své vzpomínky majitelé Hanácké Kyselky, paní Ma ková z Junior Centra na Seãi, Vojensk kartografick ústav, bezesporu Cápa, kterému se nabourával do Staropramenu i do mûsta Hradec Králové (pr jim tu fiestu tam udûlá lépe), dokonce i u mého sponzora Corel to zkou el (taky jim to létání dokáïe lépe) a jiní, kter ch je jistû více. ProtoÏe jej vût inou znáte, nebudu zdrïovat Fakta: a na Balloonmanii v Praze si na mém balónu 2x bezúplatnû se Ïenou zalétal (vãetnû propanu) pomohl mi na moji komerãní akci 1 start,odmítl odmûnu! 1.8. aï na dovolené se Ïenou v âeském ráji si 14x zalétal opût bezplatnû (vãetnû propanu) a na Balónové Show na Seãi opût 2x bezúplatnû start vihlík na m ch balónech nalétal zadarmo 18 startû a 1 mûj komerãní. KéÏ by jste v ichni mûli takového dobrodince. Za to mne ve svém dopise osoãuje, Ke znaãnému po kození balónu do lo díky hrubé pilotní vihlíkovû chybû. Startoval 28.ãervence 9 hodin 30 minut do sice (díky ranní pfieháàce) zaãínající, ale jiï díky pokroãilé denní dobû silné termiky! Nemá asi cenu popisovat jak to s tím ko em doopravdy bylo. Pravda sám jsem mu navrhl, Ïe místo dosti drahé opravy (ten ko totiï nemûl pouze jednu ohnutou stojnu, ale tfii a to hodnû) mûïe koupit nûjak letu schopn seconhand. U KubíãkÛ byl jeden k mání, bohuïel kdyï jste do nûj jemnû strãili naklonil se cel na stranu, kde zûstal dokud jste nestrãili z opaãné strany. Tento ko sice byl v robnû bratr mého ko e, ale létal s Majkem Such m jako zku ební a záletov ko mûl své za sebou.ten mûj byl sice stejnû stár, ale protoïe byl mal (K-10), létal pouze s mal m balónem (BB20 COREL), kter mûl nalétáno pouh ch 46 hodin. Podle poïadavkû Úfiadu Pro Civilní Letectví se u KubíãkÛ pokusili jednu vzpûru rovnat praskla. Oprava ko e tedy znamenala rozplést jej, vymûnit vzpûry a opût jej zaplést.toto bylo logicky o mnoho draï í neï nov ko (70.000, Kã vãetnû DPH). Majk navrhl, aby se jiï tento problém fie il, pfiestrojit pouïitelné ãásti vihlíkov ch trosek na proutí nestandart. Tato varianta byla nakonec pouïita. Aby oprava byla je tû levnûj í, nabídl nám Majk, Z PRAVODAJ âbs 3/2001 strana 8

11 abychom pfii tom pfiestrojování pomohli. Telefonicky mi to vihlík pfiislíbil, poslal jsem mu em (zmûnil si v té dobû telefonní ãíslo) termín opravy. Nedostavil se. Toto bylo poslední co jsme se vihlíkem spoleãnû dohodli, v echno ostatní vïdy On fiekl bude to takhle. Mam to uloïeno na mailech od nûj mohu doloïit. Navrhl jsem mu, pokud se rozhodne do na opravu nestandardem, Ïe jsem ochoten pfiispût , Kã vãetnû DPH. Po tomto termínu nebudu ochoten pfiispût nic. Telefonicky mû nazval banditou, kter se na nûm obohacuje! Oprava vihlíkem po kozeného ko e stála , Kã vãetnû DPH. Opraven ko není tak dobr jako byl star neï byl po kozen. Mohu to komukoli ukázat, nebo mailem poslat fotky. vihlík prohlásil, Ïe zaplatí jenom , Kã vãetnû DPH. Poslal jsem mu zálohovou (plátci DPH chápou proã zálohovou) fakturu na tuto ãástku. Poslal ji zpût, Ïe ji nezaplatí. Je pravda, Ïe vzhledem k nedobytnosti pohledávky uvaïujeme o jejím odprodání firmû, která to od vihlíka dokáïe dostat, jeho jsem o této alternativû informoval. Na závûr budu citovat z dopisu vihlíka âbs: "Co se t ká na ich obchodních vztahû s Junior Centrem, ty jsou v hradnû na í interní záleïitostí. Neplacení dluhû a po kozen ch vûcí naz vá vihlík obchodními vztahy a jsou v hradnû jeho interní záleïitostí. Pamatujeme takov to pfiístup k fie ení problémû, pracovali takto soudruzi neplatili svoje dluhy, nevraceli co sebrali. Navrhuji informujme se prostfiednictvím stránek bulletinu âbs o takov chto lidech a problémech (tfieba s neplatiãi), abychom pfií tû tûmto vihlíkûm neskoãili na jejich mazané fieãiãky!!! V em balónáfiûm pfieji pfiíjemné polétání a samá mûkká pfiistání (samozfiejmû kromû vihlíka) JIRKA PÁSEK Z PRAVODAJ âbs 3/2001 strana 9

12 Závûreãná zpráva o odborném etfiení VáÏného incidentu balónu BB 37 OK 6068 Datum: Místo: JiÏní okraj vesnice Nesvaãily, okr. Bene ov Praha, A. Vlastník: AEG domácí spotfiebiãe, Electrolux s.r.o., Budûjovická 5, Praha 4. Provozovatel: Milo Hrub Horkovzdu n balón BB 37, poznávací znaãka OK ,15.20 UTC, obec Nesvaãily, okr. Bene ov B. Pfii pfiiblíïení na pfiistání pfies hradbu stromû do lo ke kontaktu spodní ãásti ko e s elektrick m vedením které se nachází za porostem. Do lo k spojení dvou vodiãû. koda na vedení a balónu nevznikla. Posádka si po pfiistání nestûïovala. Incident nebyl etfien na místû, protoïe oznámení o zranûní el. proudem bylo nahlá eno aï 1 hodinu po odjezdu posádky balónu z místa pfiistání. Po následné prohlídce nebylo zji tûno Ïádné po kození balónu ani el. vedení. etfiení incidentu provádûl Milo Hrub provozovatel, pilot inspektor. Závûreãná zpráva byla zpracována ODBORNÉ ET ENÍ 1.1. PrÛbûh letu Let byl proveden v rámci hromadného letu pro pasaïery Cestovní kanceláfie. Start byl uskuteãnûn v UTC od Václavic a pfiistání v UTC. PrÛbûh letu byl normální, ke kontaktu s vedením do lo pfii pfiiblíïení na pfiistání kdy za hradbou stromû byl sestupn proud vzduchu kter zpûsobil sklesání balónu na vedení Zranûní osob Pfii spojení dvou vodiãû a tím zpûsobeném zkratu do lo k lehkému popálení v bojem kter zasáhl 1 pasaïera do nohy a 1 pasaïerku do ruky. Zranûní se projevilo aï za hodinu a bylo o etfieno po návratu pasaïerû na hotel v Praze. Z PRAVODAJ âbs 3/2001 strana 10

13 1.3. Po kození letadla K po kození nedo lo Ostatní kody K Ïádn m nedo lo Informace o posádce Velitel balónu Ludûk KfiíÏek, PZ ã , vydan , pilot instruktor, celkov nálet 323 hod., poslední pfiezkou ení Na palubû bylo kromû pilota je tû 5 pasaïerû z Irska Informace o letadle Horkovzdu n balón BB37, v robce Kubíãek s.r.o. Brno, v robní ãíslo 68, poznávací znaãka OK Balón je udrïován v souladu se schválen m systémem údrïby. Potvrzení o údrïbû a uvolnûní do provozu bylo vydáno Milo em Hrub m s.r.o., ãíslo oprávnûní L-1-077, s platností do Maximální vzletová hmotnost balónu nebyla pfiekroãena a pfii jeho pfiípravû k letu ani bûhem letu se nevyskytly závady Meteorologická situace Meteo podmínky v místû vzletu i bûhem letu byly vyhovující (vítr 320 st. / 1 2 m/sec., dohlednost nad 10 km, oblaãnost 0/8.) Radionavigaãní prostfiedky nebyly pouïity Spojovací sluïba nemûla vliv na vznik incidentu Informace o leti ti. Leti tû nebylo pouïito Letové zapisovaãe nebyly pouïity Místo nehody - viz popis Lékafiské nálezy. Nebyly vyhotoveny protoïe se jednalo pouze o velmi lehké popálení PoÏár nevznikl Pátrání a záchrana nebylo provádûno Testy a v zkum nebyly provádûny. Z PRAVODAJ âbs 3/2001 strana 11

14 2. ROZBORY Pilot udává jako dûvod nehody sestupn proud vzduchu za hradbou stromû a tím zrychlení klesání kterému nestaãil zabránit. Elektrické vedení nebylo za porostem vidût. Pfii tak slabém vûtru nepfiedpokládal pilot sestupn proud. 3. ZÁVùRY Pilot mûl pro provádûn let poïadovanou kvalifikaci. Balon byl udrïován v souladu se schválen m systémem údrïby. Nebyly zji tûny Ïádné technické závady, které mohly mít vliv na vznik incidentu. Poãasí bylo pro dan let ideální. Pilot provedl nevhodn zpûsob pfiiblíïení na pfiistání do místa kam nebylo vidût a podcenil vliv klesavého proudu vzduchu za pfiekáïkou. P ÍâINA NEHODY Pilot se rozhodl pfiistát za hradbu stromû kam fiádnû nevidûl a podcenil moïnost klesavého proudu vzduchu za pfiekáïkou, kter zpûsobil zrychlení klesání balónu a jeho kontakt s El. vedením. 4. OPAT ENÍ KE ZV ENÍ BEZPEâNOSTI Na základû v sledkû etfiení váïného incidentu balónu OK 6068 ze dne ukládám: 1. S v sledkem etfiení seznámit v echny provozovatele balónû v âr. V Praze Milo Hrub, Provozovatel Z PRAVODAJ âbs 3/2001 strana 12

15 Zpravodaj âbs, ãíslo 3/2001 vy lo v Brnû náklad: 25 ks redakce: Petra Vedrová sazba: Pilot, v.o.s. Pfiíspûvky zasílejte na adresu: âesk balónov svaz Jakubská Brno tel./fax:

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech.

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. Od 3. záfií je otevfiena v

Více

Likvidace a odvoz odpadu Pavel Jančovič

Likvidace a odvoz odpadu Pavel Jančovič Vás zve na vydatné obědy z domácí kuchyně v cenách od 59,- do 79,- Kč Večery se sportovními přenosy, kvalitní kuchyní a dobrými nápoji. TEPLÁ JÍDLA PO CELÝ DEN zv hodnûné ceny destilátû, jukebox, country

Více

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 8/2006 ročník LXXVIII ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ měsíčník stavovské lékárnické komory Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., Od tûpn m závodem severní Morava, ã. j. 1559/96 - P/1 editorial

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 1 ROâNÍK 19 VáÏení kolegové, v záplavû událostí v edního kaïdodenního praktického Ïivota se vût inou v roãí historick ch událostí ponûkud ztrácejí. Letos bude tento zvyk pravdûpodobnû naru en, neboè

Více

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění Důležité upozornění Nepofiádek v obci Na Ïádost pracovníkû pfiezletick ch technick ch sluïeb dûraznû upozoràujeme, Ïe tito pracovníci nejsou v Ïádném pfiípadû povinni uklízet vá nepofiádek, kter odkládáte

Více

DOBA. seniorû âeká NÁS NOVÁ. âasy se opravdu mûní. POTOPA SVùTA?

DOBA. seniorû âeká NÁS NOVÁ. âasy se opravdu mûní. POTOPA SVùTA? Doba senior 2-1 až 11 24.1.2007 7:12 Stránka 1 DOBA JAK ÎÁDAT O DÒCHOD V ROCE 2007 str. 3 seniorû âeká NÁS NOVÁ POTOPA SVùTA? ã. 2 / roãník III 9 Kã PraÏská radnice a seniofii Úãtování vodného a stoãného

Více

âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck pohled na

âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck pohled na 2 â a s o p i s l e s n í k Û a p fi á t e l l e s a roãník 12 2006 âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck

Více

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ Milí obãané, leto ní zima je hfiíãkou paní Pfiírody, která si s námi zahrává, jak se jí zlíbí. Dé È, vítr, slunce, pár vloãek snûhu a zase slunce, dé È a vítr, teploty pfieváïnû nad nulou. Tedy alespoà

Více

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky městské části Brno-střed prázdniny 2007 Fotografií se vracíme na zaãátek ãervna, kdy na e radnice ve spolupráci s Kulturním a vzdûlávacím stfiediskem U Tfií kohoutû pfiipravila v parku na Moravském námûstí

Více

SLOVO ÚVODEM. Prezentace na internetu

SLOVO ÚVODEM. Prezentace na internetu Milí obãané, dne 27. kvûtna se v Psárech konalo dal í vítání obãánkû a i tentokráte byla na Obecním úfiadû v Psárech zastoupena dvojãata. Mgr. Jan Vrba popfiál v em maminkám hodnû radosti s nov mi obãánky,

Více

Chcete se zapojit do aktivit NESEHNUTÍ? Loì plná uprchlíkû a uprchlic. Informaãní zpravodaj NESEHNUTÍ ãíslo 24/fiíjen 2004

Chcete se zapojit do aktivit NESEHNUTÍ? Loì plná uprchlíkû a uprchlic. Informaãní zpravodaj NESEHNUTÍ ãíslo 24/fiíjen 2004 Informaãní zpravodaj NESEHNUTÍ ãíslo 24/fiíjen 2004 Loì plná uprchlíkû a uprchlic Spolu s brnûnskou Amnesty International (AI) jsme vzali 13. ãervna skupinu asi 60 obyvatelû/ek uprchlick ch zafiízení v

Více

ročník XI. Poslanec Pavel Hrnãífi nav tívil zrekonstruovanou Mûsto letos poprvé pfiivítalo nové obãánky

ročník XI. Poslanec Pavel Hrnãífi nav tívil zrekonstruovanou Mûsto letos poprvé pfiivítalo nové obãánky číslo 5/2009 vyšlo 13. 3. 2009 cena 15 Kč Poslanec Pavel Hrnãífi nav tívil zrekonstruovanou kolku Mûsto letos poprvé pfiivítalo nové obãánky ročník XI. Foto: Franti ek âermák Îáci v roli porotcû na koncertû

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS S nov mi cíli do roku 2005

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS S nov mi cíli do roku 2005 âíslo 9 ROâNÍK 15 Nové volební období zaãalo hned po sjezdu auditem v ech svazov ch pfiedpisû. Pfiedsednictvo svazu i v konn v bor pfiijaly novely vût- iny hlavních svazov ch norem. V fiíjnu byl schválen

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku Kam a kdy do specializovan ch zdravotnick

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

10. âíslo 5 ROâNÍK 11 KVùTEN 2005. âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA 15

10. âíslo 5 ROâNÍK 11 KVùTEN 2005. âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA 15 âíslo 5 ROâNÍK 11 KVùTEN 2005 ZDARMA âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA 15 10. V roãí esti desetiletí od konce druhé svûtové války oslavil Park Hostivafi atraktivní akcí: pfied objektem se sjeli milovníci vojenské

Více

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s.

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. V ROâNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH 1. Úvodní slovo 2 2. Základní údaje o spoleãnosti 3 3. Hospodafiení v r. 2008 4 5 4. Organizaãní struktura spoleãnosti 6 5. Zpráva o ãinnosti

Více

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA 03/2003 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA OBSAH 03 aktualita 03 mix 04 reportáï Jak se rodí nová image Aral shopû 06

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce Motoristé budou jezdit po opraven ch komunikacích

Více

Vzdûlávání. SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci

Vzdûlávání. SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Pfiípravn v bor redakãní rady: Mgr. Martin Bednáfi, Ph.D. PaedDr. Oldfiich Chytil Ph.D. doc. PhDr. Oldfiich Matou ek,

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 8 ROâNÍK 16 21. ÍJNA 2005 Mûsíãník Odborového svazu UNIOS Odbory a Evropa Pro nás, Evropany (asi bude chvíli trvat, neï si zvykneme, Ïe nejsme jenom âe i, Slováci, nebo Nûmci ãi Francouzi, ale Ïe

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

duben 2010 ročník 8. číslo 30

duben 2010 ročník 8. číslo 30 Vestnik kovari 30.qxd:Vestnik kovari 20 prac 6.5.2010 22:56 Stránka 1 duben 2010 ročník 8. číslo 30 Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy a Slezska Zaměřeno na vzdělávání

Více

1+2. Patent Josefa II. na CD-ROMu Zeměměřictví a katastr IV

1+2. Patent Josefa II. na CD-ROMu Zeměměřictví a katastr IV ROâNÍK 14 /LEDEN 2007 54 Kã / 64 Sk / 2,5 Euro 1+2 Patent Josefa II. na CD-ROMu Zeměměřictví a katastr IV 2Nabídka firmy GEOTRONICS 4Geomatika a geoinformatika v moderní informaãní spoleãnosti 5Nov m

Více

Horník. Pfiijìte na Hornické slavnosti OKD. Oslavme spolu ná profesní svátek. Programy oslav. str. 5 a 14 str. 5 a 14 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E

Horník. Pfiijìte na Hornické slavnosti OKD. Oslavme spolu ná profesní svátek. Programy oslav. str. 5 a 14 str. 5 a 14 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 28. srpna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 35 Programy oslav str. 5 a 14 str. 5 a 14 Pfiijìte na Hornické slavnosti OKD The Sweet 20.30 hod. OSTRAVA V sobotu

Více

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 11/2006 ročník LXXVIII ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ měsíčník stavovské lékárnické komory Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., Od tûpn m závodem severní Morava, ã. j. 1559/96 - P/1 editorial

Více

LESU ZDAR 7-8. âasopis lesníkû a pfiátel lesa. roãník 11 2005

LESU ZDAR 7-8. âasopis lesníkû a pfiátel lesa. roãník 11 2005 7-8 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 11 2005 LâR navy ují mzdy zamûstnancûm Na náv tûvû: Krajsk inspektorát Liberec Z âech aï na konec svûta Chile Jak se Ïije na zámku Pomáháme ohroïen m druhûm tetfiev

Více

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti 11_2007_:NP2_ 1.11.2007 14:08 Stránka 1 11 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 LISTOPAD 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce KASINA A HERNY V PRAZE 2 Proměny Prahy 2 ZÁCHRANA BASTIONU MoÏnosti

Více