obsah: V bor v Brnû strana 1 Rank list V bor âbs hledá... 4 Novinky na knihkupeck ch pultech 5 Dopis Franti ka vihlíka 6 Dopis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "obsah: V bor 23. 9. 2001 v Brnû strana 1 Rank list 2001 3 V bor âbs hledá... 4 Novinky na knihkupeck ch pultech 5 Dopis Franti ka vihlíka 6 Dopis"

Transkript

1 3/2001

2 obsah: V bor v Brnû strana 1 Rank list V bor âbs hledá... 4 Novinky na knihkupeck ch pultech 5 Dopis Franti ka vihlíka 6 Dopis Jifiího Páska 8 Závûreãná zpráva o etfiení... 10

3 V bor v Brnû Pfiítomni: Lanãariã, HloÏek, Mûfiínsk, Such, Capou ková, Vedrová Omluven: Crkva Host: Capou ek Program jednání: 1. Akce 2002, poskytování zá tity âbs 2. Nominace Dotace 4. My lenka Stfiedoevropské balónové ligy 5. Observefii kolení, pouïívání GPS 6. Mediální prûzkumník âbs Ad 1 V bor âbs vyz vá v echny organizátory balónov ch akcí v roce 2002, aby oznámili termíny a pfiípadnû podali Ïádost o zá titu âbs nejpozdûji do Formuláfi Ïádosti o zá titu je na Oznámení zasílejte na sídlo âbs, nebo faxem nebo em Ad 2 Rank list 2001 je zvefiejnûn dále. Poãet míst, které dostaneme na MR ve Francii bude znám po zasedání FAI/CIA. V bor pfiipomíná: Pavel Mûfiínsk je hlavní koordinátor reprezentace pro rok Jeho úkolem je obsazení míst podle rank listu, poskytování v ech informací reprezentantûm, dohled nad termíny pfiihlá ek, apod. âinnost koordinátora má zajistit hladk prûbûh pfiihlá ení ãeské reprezentace na MS ve Francii a zajistit obsazení pfiidûlen ch míst reprezentanty pfiípadnû náhradníky. Piloti nominovaní do reprezentace budou mít povinnost potvrdit svoji úãast na MS koordinátorovi nejpozdûji 1 mûsíc pfied termínem podáním pfiihlá ky. MS ve Francii se koná , info Nominaãní klíã pro rok 2002 bude vyhlá en nejpozdûji pfied prvním kvalifikaãním závodem v roce Ad 3 Îádost o dotaci Ministerstva kolství vypracuje a odevzdá Jarda HloÏek. Ad 4 My lenka stfiedoevropské balónové ligy (SBL) vznikla letos na WAG ve panûlsku. Jedná se o návrh uspofiádat seriál soutûïí v jednom roce, kaïd závod v jiné zemi âr, Slovensko, Maìarsko, Slovinsko. Z PRAVODAJ âbs 3/2001 strana 1

4 V echny zemû totiï mají podobné problémy se soutûïním létáním málo závodû, málo soutûïních pilotû, málo penûz aè uï na organizaci nebo na úãast. Zámûrem je umoïnit sportovcûm úãastnit se více akcí, kde bude vût í sportovní konkurence a za levn peníz. SoutûÏ by mûla b t pro asi 20 balónû a hlavnû levná pro úãastníky. V bor âbs podporuje my lenku SBL a vyz vá organizátory, ktefií by mûli zájem uspofiádat takovou soutûï, aby navrhli termíny a to nejpozdûji do Návrhy posílejte a dal í nformace poskytne Michael Such ( , koordinátor SBL pro âr. Ad 5 kolení observerû v roce 2002 bude v Praze, kontaktní osoba je Ivana Capou ková. V roce 2002 budou moci observefii pouïívat GPS. Ad 6 V bor âbs hledá ochotného ãlovûka pro práci mediálního prûzkumníka, viz dále (str. 4). RÛzné: Ivana Capou ková pracuje na seznamu osob vhodn ch na funkce v t mech soutûïních organizátorû. V bor âbs povûfiuje Ladislava Crkvu a Ivanu Capou kovou k zastupování âbs pfii jednání na Ministerstvu dopravy ohlednû nového zákona o civilním letectví. V bor âbs schválil zamûstnání jedné osoby pro vyfiizování administrativy. Michael Suchy slavnostnû pfiedal oficiáílní CD z produkce FAI/CIA o tom, jak dobfie a rychle zorganizovat bezva balonovou akci. Na CD je valná vût ina dokumentû, které jsou ke staïení i na stránkách FAI, ale i s historick mi verzemi. Zapsala Petra Vedrová Z PRAVODAJ âbs 3/2001 strana 2

5 Rank list 2001 Pofiadí SoutûÏící Klub body 1 Michael Such Kubíãek Balon klub Pavel Mûfiínsk Aviatik klub Libor StaÀa Balon klub Aerotechnik Tomá Stejskal Aviatik klub Ladislav Crkva Aeronautik Praha Egon Pohl Aeronautik Praha Pavel Kostrhun Aeronautic Club Brno Milo Sedláãek Aviatik klub Juraj Brezan Slovensko Jan KfiíÏek Balon klub Tábor Rober Furst Aeronautik Praha Vladimír Lacina Balon klub Praha Petr Vítek Aeronautik Praha Miloslav korpík Kubíãek Balon klub Martin Zeman 323 ZpÛsob v poãtu: Rank list se vypoãítává z v sledkû soutûïícího v domácích soutûïích za rozhodné období. Rozhodn m obdobím jsou uplynulé tfií roky v kter ch byla pofiádána nominaãní soutûï âbs. Pokud bylo v roãníku více soutûïí, je platn v sledek ze soutûïe ze které vze el první nominovan soutûïící. Do rank listu, jsou zapoãteni pouze ti soutûïící, ktefií dosáhli v sledku alespoà ve dvou roãnících v rozhodném období. Za chybûjící roãník se zapoãítá: 1. NejbliÏ í pfiedchozí v sledek sníïen o 10%, nejstar í moïn v sledek je za roãník Pokud není v sledek dle bodu 1, zapoãítá se nejbliï í následující v sledek sníïen o 20%. V sledky v rozhodném období mají následující váhu: aktuální rok 0,6 minul rok 0,25 pfiedminul rok 0,15 V sledek pro Rank list v roce 2001 se podle v e uveden ch pravidel vypoãítá: RANK LIST 2001 = 0,6 * PRÒMùR_MISTROVSTVÍ_ ,25 * PRÒMùR_MISTROVSTVÍ_ ,15 * RANKLIST_1999 Z PRAVODAJ âbs 3/2001 strana 3

6 V bor âbs hledá V bor âbs hledá ochotného ãlovûka pro práci mediálního prûzkumníka âbs. NáplÀ ãinnosti: - monitorování tisku, televize a hlavnû internetu - rozesílání aktualit o ãinnosti âbs - spolupráce s pofiadateli akcí pfii rozesílání tiskov ch zpráv, psaní reportáïí a ãlánkû Podmínkou je znalost prostfiedí kolem balónû a âbs. Dal í informace na sekretariátu âbs. Z PRAVODAJ âbs 3/2001 strana 4

7 Novinka na knihkupeck ch pultech Nakladatelství Leda právû vydalo velmi poveden Anglicko - âesk leteck slovník. Autorem je Ivan áda a zdá se mi, Ïe sestavil slovník opravdu velmi fundovanû. Najdete tu více neï tisíc anglick ch hesel a na ãesk ch ekvivalentû a zahrnuje názvosloví z celé oblasti civilního letectví a základní v razy vojenského letectví. Jsou zde zastoupeny oblasti letadlové, leti tní a zabezpeãovací techniky. A co je pro nás zvlá È zajímavé, mnoho v razû je vûnováno meteorologii, leteck m sportûm, vãetnû baloningu a létání na v ech znám ch druzích mal ch letadel. Navíc je pfiipojena oficiální klasifikace letadel podle CIA/FAI, jednotky SI, radiotelefonní hláskovací abeceda a zkratky pouïívané v letecké terminologii. Myslím, Ïe ani cena 480, Kã není nijak pfiemr tûná. O kvalitû publikace svûdãí i zá tita SLI a LP âr. Vfiele mohu doporuãit v em zájemcûm o zv ení kvalifikace pilota ãi observra. Pokud kníïku neseïenete u sv ch dvorních knihkupcû, klidnû se mi ozvûte a já vám ji pfii nûjakém budoucím setkání dodám, nebo po lu na dobírku. Jarda HloÏek Z PRAVODAJ âbs 3/2001 strana 5

8 Dopis Franti ka vihlíka VáÏení ãlenové âbs, chci Vás jiï dnes pozvat na BALONOVOU SHOW 2002, která se uskuteãní ve V chodních âechách. Podrobnosti a podmínky úãasti zvefiejní âeská vzduchoplavební spoleãnost do konce leto ního roku. Dále Vás chci informovat o prûbûhu BS 2001, která probûhla ve Vysokém M tû od 3. do Tento termín byl náhradní a respektoval úãast na ich francouzsk ch pfiatel, ktefií pfiijeli létat na ãeskofrancouzské dny Entrevue, které organizujeme a jejichï termín byl stanoven jiï v roce V rámci tohoto setkaní s balonov m létáním jsem mûl moïnost mluvit s Jindrou Lanãariãem. Upozornil mû na fámy, které kolují, a nabídl mi zvefiejnûní mého stanoviska k tomu, co se fiíká a i pí e. VÏdy jsem si myslel, Ïe dokáïu fie it situace, ve kter ch budu a taky to dûlám. Pomluvy a nepravdy se patnû vyvracejí, ale já jsem z vûcí, které pokládám za osobní, neudûlal vûc vefiejnou, proto jsem Jindrovu nabídku pfiijal. Dovolím si proto formulovat své stanovisko. V ichni víte o mém loàském excesu s dráty, dlouho jsem otálel s popisem této události. Tady je 1. Na ranním briefingu meteorologové doporuãili odloïit start o cca 40 min. Mûla pfiejít jedna z celé fiady frontálních vln, po které se dolo letût. 2. Letov fieditel odsunul briefing az na 9.00, kdy uï víc jak hodinu byly podmínky pro let. 3. Moje chyba - pfiihlásil jsem se, Ïe poletím, ostatnû jako ostatní. 4. Let probíhal normálnû a dle kursu jsem pfiedbûïnû vybral pro místo pfiistání, iroké udolí pfied Skutãí. 5. V prostoru pfied obcí Hlína jsem identifikoval ve vzdálenosti cca 800 m krouïit káàata. Díry v oblaãnosti se zaãaly objevovat v pravo i vlevo od na eho kursu. Jsem plachtafi a termiku znám dobfie. 6. Pfieletûli jsme vysoké napûtí a z v ky cca 350 m nad terénem jsem vyklesal na v sku 150 m. Dráty, které se nám staly osudné, jsem dobfie vidûl. 7. Po cca 500 m horizontálního letu a asi 5 km pfied pfiedpokládan m místem pfiistání jsme vlétli do silného klesání. Ani v kon obou hofiákû nedokázal zastavit klesání dfiív neï ve v ce cca 6 m a asi 8 m pfied dráty. 8. Balon byl stále pod pûsobením klesáku. AÏ do drátû pokraãoval v horizontu, pfiestoïe byl pfietopen. 9. V zavûreãné fázi klesání jsem posádku schoval do ko e a zavfiel lahve. 10. Na e tûstí v ne tûstí bylo, Ïe se podafiilo balon udrïet v horizontu. Do drátû narazil lanky obalu tûsnû pod nomexem. Lanka pfiehofiela a dráty el. napûtí nebyly po kozeny. 11. Ko se zabofiil rohem do mûkého pole, pfiesto se stojna daného rohu ohnula. Obal se vznesl a po stratû teplého nosného vzduchu spadl do kukufiice. 12. Posádce se nic nestalo, coï jsem okamïitû zkoumal. Oznámil jsem v e UCL, Policii a LP âáslav. Poletov briefing probûhl bez mé úãasti a tím i moïnosti událost popsat. Letov fieditel vyjádfiil jasné stanovisko, Ïe jsem nezvládl pfiistání a staãil je tû shodit vinu za provedení letu na védského pilota a na eho hosta. ZdÛrazÀuji, Ïe ne lo o nezvládnuté pfiistání. ÚCL mû pfiezkou ela z meteorologie a absolvoval jsem pfiezku ovací let. Pilotní prûkaz mi byl vrácen. Nikomu nepfieju, aby zaïil nûco podobného.tady konãí jedna etapa. Z PRAVODAJ âbs 3/2001 strana 6

9 Druhá etapa, tj. oprava balonu, je pfiedmûtem dal ího fie ení nepravd. Obal byl opraven dle poïadavku pilota, a tím pádem ne zrovna úspornou metodou. S tím jsem souhlasil a opravu zaplatil. Oprava ko e s jednou ohnutou stojnou byla odhadnuta na místû na maximálnû , Kã. Pan pilot majitel pfii el s návrhem, Ïe ko má své za sebou a mûïe b t nahrazen olétaninou. Fa Kubíãek nabídla bratra po kozeného ko e za , Kã. Pan pilot jej odmítl s tím, Ïe je neprovozuschopn. Fa Kubiãek snad nemûïe prodat neprovozuschopn komponent balonu! Shánûli jsme dál a nic nebylo ono z rûzn ch dûvodû. V prûbûhu doby jsem jsem tlaãil odborníky u KubíãkÛ, aby navrhli cenu opravy ko e. V mezidobí pfii ly nabídky na nov ko, na nestandard, na pfiestrojení dílû ko e na nedokonãen ko, tedy na nov. Celou dobu jsem se snaïil hledat cestu a fie it situaci. Dokonce jsem navrhoval postup opravy, ale nejsem leteck v robce. Závûrem jsme dostali nabídku na opravu ko e za 25000, Kã. Následovala spleè akceptování a následného popírání jiï dohodnut ch finanãních vyrovnání s panem pilotem. Souhlasil jsem, Ïe uhradím opravu ve v i 25000, Kã a v e nad tuto hranici uhradí pan pilot. Bylo dohodnuto, Ïe se opravy budeme úãastnit oba, údajnû jsem nebyl na mobilu a oprava probûhla beze mnû. Nicménû náklady, tedy poïadované byly dvojnásobné. Pan pilot souhlasil, Ïe aï se vrátí z létání v Prachovsk ch skalách, pfievezme peníze osobnû a celá záleïitost tím bude uzavfiena. Dohodli jsme termín a místo pfiedání.místo toho pfii la zálohová faktura na 25000, Kã a koneãná bude obsahovat dal í nároky. ProtoÏe tohle byl kotrmelec v pofiadí nepoãítan a pan pilot se ustaviãnû vûnuje ífiení sv ch verzí,chtûl jsem ukonãit pro mû nepfiijemné pomlouvání. Zopakoval jsem mu nabídku na úhradu 25000, Kã a definitivní uzavfiení této záleïitosti. Zaãal vyhroïovat vymahaãsk mi firmami a nekomunikuje. Nabídka je tû platí, pane pilote. Mû je líto, co se stalo, a hlavnû, kam to do lo. Nicménû se ukázaly charaktery lidí, ktefií se tváfiili, jako pfiátelé a kamarádi. Aby toho nebylo dost, tak na mnû podala Mgr. Ma ková trestní oznámení. Díky radosti, s jakou ãlenové vedení âbs roz ífiili tuhle zprávu, presumpce neviny jim nic nefiíká, jste byli v ichni lépe informováni neï já. Text trestního oznámení jsem získal aï díky péãi âbs, jinak jsem jej mûl jen k nahlédnutí. Neudûlám radost asi v em. Obvinûní nebyla prokázána a vûc je odloïena. Co se t ká na ich obchodních vztahû s Junior Centrem, ty jsou vyhradnû na í interní záleïitostí, alespoà já to tak vnímám, a je koda, Ïe âbs sv m postojem podpofiil Mgr. Ma kovou, tedy ona je o tom pfiesvûdãena. Jediné, co uvedu, je, Ïe na e závazky byly jiï v loàském roce vyrovnány. Nebudeme totiï hradit nic, co jsme neãerpali. V em se omlouvám za nepfiijemnosti, které jsem komukoliv zpûsobil tím, Ïe nûco dûlám pro ty ostatní a není to k eft. Tyto fiádky pokládejte prosím za nutnou reakci na informace, které nûkdo jen pro Va i správnou informovanost ífií ústnû i internetem. Vûfiím ve zdrav rozum a v to, co dûlá âeská vzduchoplavební spoleãnost Franti ek vihlík pfiedseda Z PRAVODAJ âbs 3/2001 strana 7

10 Dopis Jifiího Páska VáÏení pfiíznivci balónového létání, Musím reagovat na dopis Ing. vihlíka,vafií se mi krev po jeho pfieãtení. Tento jeho dopis je snû kou lïí, nepravd, v nejlep ím pfiípadû polopravd. Moje tvrzení ostatnû potvrdí zfiejmû v ichni zúãastnûní na takzvané Balónové Show na Seãi v ãervenci Na vysoké kvality tohoto pána mají své vzpomínky majitelé Hanácké Kyselky, paní Ma ková z Junior Centra na Seãi, Vojensk kartografick ústav, bezesporu Cápa, kterému se nabourával do Staropramenu i do mûsta Hradec Králové (pr jim tu fiestu tam udûlá lépe), dokonce i u mého sponzora Corel to zkou el (taky jim to létání dokáïe lépe) a jiní, kter ch je jistû více. ProtoÏe jej vût inou znáte, nebudu zdrïovat Fakta: a na Balloonmanii v Praze si na mém balónu 2x bezúplatnû se Ïenou zalétal (vãetnû propanu) pomohl mi na moji komerãní akci 1 start,odmítl odmûnu! 1.8. aï na dovolené se Ïenou v âeském ráji si 14x zalétal opût bezplatnû (vãetnû propanu) a na Balónové Show na Seãi opût 2x bezúplatnû start vihlík na m ch balónech nalétal zadarmo 18 startû a 1 mûj komerãní. KéÏ by jste v ichni mûli takového dobrodince. Za to mne ve svém dopise osoãuje, Ke znaãnému po kození balónu do lo díky hrubé pilotní vihlíkovû chybû. Startoval 28.ãervence 9 hodin 30 minut do sice (díky ranní pfieháàce) zaãínající, ale jiï díky pokroãilé denní dobû silné termiky! Nemá asi cenu popisovat jak to s tím ko em doopravdy bylo. Pravda sám jsem mu navrhl, Ïe místo dosti drahé opravy (ten ko totiï nemûl pouze jednu ohnutou stojnu, ale tfii a to hodnû) mûïe koupit nûjak letu schopn seconhand. U KubíãkÛ byl jeden k mání, bohuïel kdyï jste do nûj jemnû strãili naklonil se cel na stranu, kde zûstal dokud jste nestrãili z opaãné strany. Tento ko sice byl v robnû bratr mého ko e, ale létal s Majkem Such m jako zku ební a záletov ko mûl své za sebou.ten mûj byl sice stejnû stár, ale protoïe byl mal (K-10), létal pouze s mal m balónem (BB20 COREL), kter mûl nalétáno pouh ch 46 hodin. Podle poïadavkû Úfiadu Pro Civilní Letectví se u KubíãkÛ pokusili jednu vzpûru rovnat praskla. Oprava ko e tedy znamenala rozplést jej, vymûnit vzpûry a opût jej zaplést.toto bylo logicky o mnoho draï í neï nov ko (70.000, Kã vãetnû DPH). Majk navrhl, aby se jiï tento problém fie il, pfiestrojit pouïitelné ãásti vihlíkov ch trosek na proutí nestandart. Tato varianta byla nakonec pouïita. Aby oprava byla je tû levnûj í, nabídl nám Majk, Z PRAVODAJ âbs 3/2001 strana 8

11 abychom pfii tom pfiestrojování pomohli. Telefonicky mi to vihlík pfiislíbil, poslal jsem mu em (zmûnil si v té dobû telefonní ãíslo) termín opravy. Nedostavil se. Toto bylo poslední co jsme se vihlíkem spoleãnû dohodli, v echno ostatní vïdy On fiekl bude to takhle. Mam to uloïeno na mailech od nûj mohu doloïit. Navrhl jsem mu, pokud se rozhodne do na opravu nestandardem, Ïe jsem ochoten pfiispût , Kã vãetnû DPH. Po tomto termínu nebudu ochoten pfiispût nic. Telefonicky mû nazval banditou, kter se na nûm obohacuje! Oprava vihlíkem po kozeného ko e stála , Kã vãetnû DPH. Opraven ko není tak dobr jako byl star neï byl po kozen. Mohu to komukoli ukázat, nebo mailem poslat fotky. vihlík prohlásil, Ïe zaplatí jenom , Kã vãetnû DPH. Poslal jsem mu zálohovou (plátci DPH chápou proã zálohovou) fakturu na tuto ãástku. Poslal ji zpût, Ïe ji nezaplatí. Je pravda, Ïe vzhledem k nedobytnosti pohledávky uvaïujeme o jejím odprodání firmû, která to od vihlíka dokáïe dostat, jeho jsem o této alternativû informoval. Na závûr budu citovat z dopisu vihlíka âbs: "Co se t ká na ich obchodních vztahû s Junior Centrem, ty jsou v hradnû na í interní záleïitostí. Neplacení dluhû a po kozen ch vûcí naz vá vihlík obchodními vztahy a jsou v hradnû jeho interní záleïitostí. Pamatujeme takov to pfiístup k fie ení problémû, pracovali takto soudruzi neplatili svoje dluhy, nevraceli co sebrali. Navrhuji informujme se prostfiednictvím stránek bulletinu âbs o takov chto lidech a problémech (tfieba s neplatiãi), abychom pfií tû tûmto vihlíkûm neskoãili na jejich mazané fieãiãky!!! V em balónáfiûm pfieji pfiíjemné polétání a samá mûkká pfiistání (samozfiejmû kromû vihlíka) JIRKA PÁSEK Z PRAVODAJ âbs 3/2001 strana 9

12 Závûreãná zpráva o odborném etfiení VáÏného incidentu balónu BB 37 OK 6068 Datum: Místo: JiÏní okraj vesnice Nesvaãily, okr. Bene ov Praha, A. Vlastník: AEG domácí spotfiebiãe, Electrolux s.r.o., Budûjovická 5, Praha 4. Provozovatel: Milo Hrub Horkovzdu n balón BB 37, poznávací znaãka OK ,15.20 UTC, obec Nesvaãily, okr. Bene ov B. Pfii pfiiblíïení na pfiistání pfies hradbu stromû do lo ke kontaktu spodní ãásti ko e s elektrick m vedením které se nachází za porostem. Do lo k spojení dvou vodiãû. koda na vedení a balónu nevznikla. Posádka si po pfiistání nestûïovala. Incident nebyl etfien na místû, protoïe oznámení o zranûní el. proudem bylo nahlá eno aï 1 hodinu po odjezdu posádky balónu z místa pfiistání. Po následné prohlídce nebylo zji tûno Ïádné po kození balónu ani el. vedení. etfiení incidentu provádûl Milo Hrub provozovatel, pilot inspektor. Závûreãná zpráva byla zpracována ODBORNÉ ET ENÍ 1.1. PrÛbûh letu Let byl proveden v rámci hromadného letu pro pasaïery Cestovní kanceláfie. Start byl uskuteãnûn v UTC od Václavic a pfiistání v UTC. PrÛbûh letu byl normální, ke kontaktu s vedením do lo pfii pfiiblíïení na pfiistání kdy za hradbou stromû byl sestupn proud vzduchu kter zpûsobil sklesání balónu na vedení Zranûní osob Pfii spojení dvou vodiãû a tím zpûsobeném zkratu do lo k lehkému popálení v bojem kter zasáhl 1 pasaïera do nohy a 1 pasaïerku do ruky. Zranûní se projevilo aï za hodinu a bylo o etfieno po návratu pasaïerû na hotel v Praze. Z PRAVODAJ âbs 3/2001 strana 10

13 1.3. Po kození letadla K po kození nedo lo Ostatní kody K Ïádn m nedo lo Informace o posádce Velitel balónu Ludûk KfiíÏek, PZ ã , vydan , pilot instruktor, celkov nálet 323 hod., poslední pfiezkou ení Na palubû bylo kromû pilota je tû 5 pasaïerû z Irska Informace o letadle Horkovzdu n balón BB37, v robce Kubíãek s.r.o. Brno, v robní ãíslo 68, poznávací znaãka OK Balón je udrïován v souladu se schválen m systémem údrïby. Potvrzení o údrïbû a uvolnûní do provozu bylo vydáno Milo em Hrub m s.r.o., ãíslo oprávnûní L-1-077, s platností do Maximální vzletová hmotnost balónu nebyla pfiekroãena a pfii jeho pfiípravû k letu ani bûhem letu se nevyskytly závady Meteorologická situace Meteo podmínky v místû vzletu i bûhem letu byly vyhovující (vítr 320 st. / 1 2 m/sec., dohlednost nad 10 km, oblaãnost 0/8.) Radionavigaãní prostfiedky nebyly pouïity Spojovací sluïba nemûla vliv na vznik incidentu Informace o leti ti. Leti tû nebylo pouïito Letové zapisovaãe nebyly pouïity Místo nehody - viz popis Lékafiské nálezy. Nebyly vyhotoveny protoïe se jednalo pouze o velmi lehké popálení PoÏár nevznikl Pátrání a záchrana nebylo provádûno Testy a v zkum nebyly provádûny. Z PRAVODAJ âbs 3/2001 strana 11

14 2. ROZBORY Pilot udává jako dûvod nehody sestupn proud vzduchu za hradbou stromû a tím zrychlení klesání kterému nestaãil zabránit. Elektrické vedení nebylo za porostem vidût. Pfii tak slabém vûtru nepfiedpokládal pilot sestupn proud. 3. ZÁVùRY Pilot mûl pro provádûn let poïadovanou kvalifikaci. Balon byl udrïován v souladu se schválen m systémem údrïby. Nebyly zji tûny Ïádné technické závady, které mohly mít vliv na vznik incidentu. Poãasí bylo pro dan let ideální. Pilot provedl nevhodn zpûsob pfiiblíïení na pfiistání do místa kam nebylo vidût a podcenil vliv klesavého proudu vzduchu za pfiekáïkou. P ÍâINA NEHODY Pilot se rozhodl pfiistát za hradbu stromû kam fiádnû nevidûl a podcenil moïnost klesavého proudu vzduchu za pfiekáïkou, kter zpûsobil zrychlení klesání balónu a jeho kontakt s El. vedením. 4. OPAT ENÍ KE ZV ENÍ BEZPEâNOSTI Na základû v sledkû etfiení váïného incidentu balónu OK 6068 ze dne ukládám: 1. S v sledkem etfiení seznámit v echny provozovatele balónû v âr. V Praze Milo Hrub, Provozovatel Z PRAVODAJ âbs 3/2001 strana 12

15 Zpravodaj âbs, ãíslo 3/2001 vy lo v Brnû náklad: 25 ks redakce: Petra Vedrová sazba: Pilot, v.o.s. Pfiíspûvky zasílejte na adresu: âesk balónov svaz Jakubská Brno tel./fax:

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu L 200 A, pozn. zn. OK - PLG dne 13. 4. 2004

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu L 200 A, pozn. zn. OK - PLG dne 13. 4. 2004 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 103/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu L 200 A, pozn. zn. OK -

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 67/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12.

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 141/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C-340, pozn. zn. OK -

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin Pozemní nehody letounu CESSNA 421 B Letiště Ostrava (LKMT) dne 03. 03. 2004.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin Pozemní nehody letounu CESSNA 421 B Letiště Ostrava (LKMT) dne 03. 03. 2004. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 57/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin Pozemní nehody letounu CESSNA 421 B Letiště Ostrava

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

ZÁKON ã. 182/2006 Sb.

ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ze dne 30. bfiezna 2006 o úpadku a zpûsobech jeho fie ení (insolvenãní zákon) *) ve znûní zákonû ã. 312/2006 Sb., ã. 108/2007 Sb., ã. 296/2007 Sb., ã. 362/2007 Sb., ã. 301/2008 Sb.,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla SAAB-SAFIR 91D poznávací značky OE-KSS na letišti Brno Tuřany 11.9.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla SAAB-SAFIR 91D poznávací značky OE-KSS na letišti Brno Tuřany 11.9. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 439/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla SAAB-SAFIR 91D poznávací

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 583/06/ZZ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 583/06/ZZ ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 583/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody ULLa typu Mája, poznávací značky

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Imagine. Návod k obsluze Návod na obsluhu

Imagine. Návod k obsluze Návod na obsluhu ra Imagine Návod k obsluze Návod na obsluhu raha s.r.o. ra POPIS P ÍSTROJE / POPIS PRÍSTROJA PS 246 PS 252 1. Motorová jednotka / Motorová jednotka ano ano 2. Velk kartáã / Okrúhla kefa s veºk m priemerom

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného vstupu kluzáku VSO 10, poznávací značky OK- 9606, do CTR Brno dne 14.07.2007.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného vstupu kluzáku VSO 10, poznávací značky OK- 9606, do CTR Brno dne 14.07.2007. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 259/07/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného vstupu kluzáku VSO 10,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Robin DR 400 poznávací značky D-EFKV na letišti Mladá Boleslav dne 16.6.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Robin DR 400 poznávací značky D-EFKV na letišti Mladá Boleslav dne 16.6. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 241 /05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Robin DR 400

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

Č.j.: 60/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin pozemní nehody. ultralehkého vrtulníku ULTRASPORT 496. Vestec, okres Praha západ

Č.j.: 60/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin pozemní nehody. ultralehkého vrtulníku ULTRASPORT 496. Vestec, okres Praha západ ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 60/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin pozemní nehody ultralehkého vrtulníku ULTRASPORT

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Č.j.:535/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letadla L 410 MA. poznávací značky OM - SAB. v místě LKPM. dne 4.12.

Č.j.:535/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letadla L 410 MA. poznávací značky OM - SAB. v místě LKPM. dne 4.12. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:535/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla L 410 MA poznávací

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 44 /05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla BE 35 Beechcraft

Více

Druhé oznámení. Mezinárodní semináfi o technickém fie ení udrïitelné zimní údrïby. Hradec Králové Kongresové centrum Aldis. 7. 9.

Druhé oznámení. Mezinárodní semináfi o technickém fie ení udrïitelné zimní údrïby. Hradec Králové Kongresové centrum Aldis. 7. 9. Druhé oznámení Mezinárodní semináfi o technickém fie ení udrïitelné zimní údrïby 7. 9. fiíjna 2009 Hradec Králové Kongresové centrum Aldis Organizuje: SVùTOVÁ SILNIâNÍ ASOCIACE PIARC TECHNICK V BOR B5

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vzniku incidentu letounu C 152, poznávací značky OK- LEV, dne 16.03.2008.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vzniku incidentu letounu C 152, poznávací značky OK- LEV, dne 16.03.2008. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZZ-08-064 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vzniku incidentu letounu C 152, poznávací značky OK-

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu narušení TMA Praha dne 10.5.2006

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu narušení TMA Praha dne 10.5.2006 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:153/06/ZZ Výtisk č.1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu narušení TMA Praha dne 10.5.2006 Praha

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Piper

Více

Č.j.: 135/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. letounu L-200D MORAVA. letiště BRNO - TUŘANY. dne 9.května 2003. o odborném zjišťování příčin letecké nehody

Č.j.: 135/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. letounu L-200D MORAVA. letiště BRNO - TUŘANY. dne 9.května 2003. o odborném zjišťování příčin letecké nehody ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 135/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu L-200D MORAVA letiště BRNO

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku L33 SÓLO, poznávací značky OK-4408, u obce Saupsdorf, SRN, dne 20.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku L33 SÓLO, poznávací značky OK-4408, u obce Saupsdorf, SRN, dne 20. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-14-129 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku L33 SÓLO, poznávací značky OK-4408, u obce

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 376/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu narušení CTA LKTB letadlem

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl Úvodem Dne 11. 5. 2006 byl ve Sbírce zákonû publikován zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letadla typu Zlín Z43 poznávací značky OK FOK, západně LKLB dne 21. 6.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letadla typu Zlín Z43 poznávací značky OK FOK, západně LKLB dne 21. 6. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ - 14-320 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla typu Zlín Z43 poznávací značky OK FOK, západně

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

doby v platy. dobu v platy.

doby v platy. dobu v platy. Generali penzijní fond a.s Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Penzijní plán ã. 3 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 âást I Úvodní ustanovení âlánek 1 Penzijní pfiipoji

Více

Č.j.: 151/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin Incidentu. letadla Z 37 A. poznávací značky OK NJJ. v místě Staré Smrkovice

Č.j.: 151/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin Incidentu. letadla Z 37 A. poznávací značky OK NJJ. v místě Staré Smrkovice ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 151/04/ZZ Výtisk č. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin Incidentu letadla Z 37 A poznávací značky

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Návod k obsluze. merit -15B

Návod k obsluze. merit -15B Návod k obsluze merit -15B Louis Erard Duch ãasu âas je nekoneãné fluidum. Poãínaje tímto poznáním, vyjadfiil Louis Erard poetické své my lenky pfii rybafiení se sv m vnukem v roce 1956: âas je jako tok

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Mitsubishi MU-2B-25 poznávací značky OK-ATX dne 23.10. 2005

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Mitsubishi MU-2B-25 poznávací značky OK-ATX dne 23.10. 2005 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 539/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Mitsubishi

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 3 Rozesláno dne 6. kvûtna 2010 O B S A H 12. Nafiízení Stfiedoãeského

Více

Senátní magazín 2012. prim. MUDr. Harald âadílek. Senátní volební obvod 50. Svitavsko. Pracuji pro budoucnost na ich dûtí

Senátní magazín 2012. prim. MUDr. Harald âadílek. Senátní volební obvod 50. Svitavsko. Pracuji pro budoucnost na ich dûtí prim. MUDr. Harald âadílek Senátní volební obvod 50 Svitavsko Pracuji pro budoucnost na ich dûtí Obsah Dopis voliãûm: Rozhodnutí ve volbách je na Vás 3 Studia, profese, politická a spoleãenská angaïovanost

Více

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. ZZ-08-036 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. ZZ-08-036 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZZ-08-036 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vzniku incidentu letounu Cessna 172, poznávací značky

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku Poradenství - Prodej - Servis Brno s.r.o. Kardanové hfiídele od 200 Nm do 175.000 N - max. 9900kNm Systémy a komponenty pro pohonnou techniku, s.r.o. pitálka 23a, CZ 602 00 Brno tel.: 543 210 637, Fax:

Více

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek Soubor pojistn ch podmínek EU 4150/1/E Poji tûní právní ochrany vozidel Poji tûní právní ochrany fiidiãû D.A.S. poji Èovna právní ochrany, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, vloïka 2979 Bene

Více

Výtisk č. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Výtisk č. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 112/06/ZZ Výtisk č. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu vysazení motoru na letadle Z 37A poznávací

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 410/05/ZZ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 410/05/ZZ ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 410/05/ZZ Výtisk č. 5 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného narušení TMA

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u

S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u â e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u platn od 1. ãervna 1998 âeská asociace stolního tenisu vydává nov SoutûÏní fiád, kter je závazn

Více

Pro kaïdodenní svûïest a ãistotu sprchovací toaleta Balena

Pro kaïdodenní svûïest a ãistotu sprchovací toaleta Balena Pro kaïdodenní svûïest a ãistotu sprchovací toaleta Balena Sprchovací toalety Balena jsou kombinací osobní hygieny, komfortu a designu Jedineãn pocit zdraví a pohody Sprchovací toaleta Balena firmy Geberit

Více

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Tři kroky ke štěstí: Zaklapnout, vloïit, otoãit 1. Zatlačte trubku Quick-Pipe do příchytky Jednoduch úkol, protoïe trubka Quick-Pipe je optimálnû pfiizpûsobena

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin oznámení události letadla A319 v místě FIR LKPR dne 3. 7. 2006

ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin oznámení události letadla A319 v místě FIR LKPR dne 3. 7. 2006 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 281/06/O Výtisk č. 1 Počet listů: 5 ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin oznámení události letadla A319 v místě FIR

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla A320-200 na letišti Praha - Ruzyně 12. 2. 2006

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla A320-200 na letišti Praha - Ruzyně 12. 2. 2006 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 040/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla A320-200 na letišti Praha

Více

Návod k obsluze. Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015

Návod k obsluze. Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015 Návod k obsluze Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015 OBSAH DÛleÏité bezpeãnostní pokyny......................................... 3 A - Popis hlavních dílû pfiístroje...........................

Více

Opel ADAM Cup Day AUTODROM SOSNOVÁ, 12.2.2015

Opel ADAM Cup Day AUTODROM SOSNOVÁ, 12.2.2015 Opel ADAM Cup Day AUTODROM SOSNOVÁ, 12.2.2015 OPEL ADAM CUP DAY 2015 Andrej Barãák, Opel C&S, MKT fieditel Martin Hejral, Opel C&S, PR Manager Jifií Brynda, XTG motorsport, promotér Opel ADAM Cup, technick

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Říjen 2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Říjen 2013 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-13-282 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku Standard Cirrus poznávací značky OK-2999

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 293 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 1. srpna 2005 O B S A H 55/VS/2005 Vefiejnoprávní smlouva

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

V chozí studie míry integrace nov ch ãlensk ch státu a angaïovanosti v rozhodovacích procesech EU

V chozí studie míry integrace nov ch ãlensk ch státu a angaïovanosti v rozhodovacích procesech EU A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Hlavní závûry Nové ãlenské státy (NâS) jsou optimistiãtûj í ohlednû EU, zatímco staré ãlenské státy jsou angaïovanûj

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 399/06/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu DA 20 Katana, poznávací značky OK-BLB na letišti Praha-Letňany dne 9.8.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 399/06/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu DA 20 Katana, poznávací značky OK-BLB na letišti Praha-Letňany dne 9.8. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 399/06/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu DA 20 Katana, poznávací značky OK-BLB na letišti

Více

Senátní magazín 2012. MUDr. Radomil Schreiber. Senátní volební obvod 74. Karviná. Tady mám své kofieny

Senátní magazín 2012. MUDr. Radomil Schreiber. Senátní volební obvod 74. Karviná. Tady mám své kofieny MUDr. Radomil Schreiber Senátní volební obvod 74 Karviná Tady mám své kofieny dopis kandidáta voliãûm Je načase nasadit radikální léčbu VáÏená paní, váïen pane, souãasná politická situace v na í zemi je

Více

a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u

a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u â e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u platn od 1. ãervna 2002 âeská asociace stolního tenisu vydává nov SoutûÏní fiád stolního tenisu,

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL Toto je va e postava, ãlovûk, s nímï budete bûhem esti následujících misí hrát. Pojìme se na nûj podívat trochu blíïe. Datum narození: 5. 5. 1916 Místo narození: Rice Lake,

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

âas pfiedvánoãní a ãas svátkû a nového roku INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY

âas pfiedvánoãní a ãas svátkû a nového roku INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY ROâNÍK 3 IV. âtvrtletí 2009, VYDÁNO V ÚNORU 2010 PRO OBâANY OBCE ZDARMA âas pfiedvánoãní a ãas svátkû Nepodafiilo se získat dospûlé zpûváky na pfiedvánoãní koncertní

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Jifií Pru a Vladimír Jiránek

Jifií Pru a Vladimír Jiránek Jifií Pru a Vladimír Jiránek 2012 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Copyright Jifií Pru a, Vladimír Jiránek, 2010 Copyright Galileo CEE Service, âr s.r.o., 2010 ISBN 978-80-254-7065-7

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 3 ROâNÍK 19 7. DUBNA 2008 Mûsíãník Odborového svazu UNIOS Dne 3. 3. 2008 vyhlásila Rada âmkos stávkovou pohotovost DÛvodem jsou reformy realizované i pfiipravované souãasnou vládou Selhání zastupitelské

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více