MODELOVÁNÍ SYSTÉMŮ V OBLASTI SPOLEČENSKÝCH VĚD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODELOVÁNÍ SYSTÉMŮ V OBLASTI SPOLEČENSKÝCH VĚD"

Transkript

1 MODELOVÁNÍ SYSTÉMŮ V OBLASTI SPOLEČENSKÝCH VĚD Miroslav Pokorný Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010

2 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Text neprošel jazykovou úpravou. Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Autor: Recenzovali: prof. Dr. Ing. Miroslav POKORNÝ prof. Dr. Zdeněk SOUČEK, DrSc. Mgr. Antonín SEDLÁČEK Olomouc 2010 ISBN

3 Obsah Úvod Základní pojmy systémové teorie... 6 Cíl Definice systému Vlastnosti systému Systémová analýza a návrh Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Abstraktní modelování systémů Cíl Matematika a ekonomie Manaţerské rozhodování a modely Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Metody modelování systémů v ekonomice Cíl Lineární programování Síťové grafy Modely hromadné obsluhy Modely řízení zásob Modely kontroly jakosti Modely prognózování Statistické modely Znalostní fuzzy modely Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Literatura Seznam obrázků Seznam tabulek... 60

4 Úvod Rozvoj výpočetní techniky v posledních desetiletích se významně projevil ve všech oblastech našeho ţivota. V profesní oblasti se jiţ neobejdeme bez vyuţívání osobního počítače při řešení všech problémů, které naše odborné aktivity přinášejí. Vyuţíváme celé řady základních i specializovaných počítačových programů, které nám umoţňují získávání nezbytných informací, jejich třídění, zpracování, pouţití v nejrůznějších výpočetních procedurách, přehledné zobrazení výsledků a poskytují podporu při jejich vyhodnocování. S rozvojem naší dovednosti vyuţívat počítače a s rozvojem kvantity i kvality počítačových programů přenášíme stále častěji - aniţ si to mnohdy uvědomujeme řešení problémů z oblasti experimentování na reálných, skutečných objektech, do oblasti experimentování v oblasti virtuální. Ke studiu chování reálných objektů vyuţíváme jejich počítačových analogonů abstraktních matematických či jiných modelů. Uvaţujme dva objekty, A a B a pozorovatele. Objektu A říkáme, ţe je modelem objektu B, jestliţe pozorovatel můţe pouţít objekt A k získání odpovědi na otázky, které se týkají objektu B. Formalizace obecných vztahů mezi abstraktním modelem a reálným originálem je středem pozornosti vědního oboru kybernetiky. Modely, kterými se kybernetika zabývá, jsou převáţně určeny k vyšetřování vlastností reálných objektů (reálných soustav) a studiu jejich chování. Pouţívání modelů nám umoţňuje sledování a vyhodnocování následků našich rozhodnutí a opatření, aniţ bychom taková rozhodnutí nebo opatření realizovali na reálném objektu. Provádíme-li nějaká řízená pozorování na reálném objektu, říkáme, ţe jsme provedli experiment. Provedeme-li taková řízená pozorování na modelu, jedná se o simulaci. Práce s modely má oproti experimentování na reálných soustavách řadu výhod. Reálný objekt nemusí být experimentátorům dostatečně přístupný, s jeho modelem se pracuje snáze neţ s originálem, experimentování s objektem je často velmi nákladné, nebezpečné moţností vzniku poruch, ztrát a jiných technických nebo ekonomických rizik. Matematický model je nezničitelný, levný objekt pro experimentování s přímo dostupnými stavovými veličinami. Experimenty na modelech přitom můţeme snadno doplňovat heuristickými postupy, logickými rozbory i simulacemi náhodných vlivů a poruch. Tvorba počítačových modelů objektů reálného světa, vyuţívání takových modelů v procesu simulací, interpretace dosaţených výsledků a jejich zpětná aplikace na reálných soustavách jsou velmi sofistikované činností, které se řídí svými zákony. Kromě zákonitostí kybernetiky se v těchto oblastech uplatňují metody a přístupy dalšího vědního oboru teorie systémů. Problematika modelování a simulací je nedílnou součástí metod řešení obecných problémů. Systémový přístup je právě v těchto souvislostech velmi často zdůrazňován. Označujeme jím takový způsob myšlení, řešení úloh a jednání, v němţ jsou jevy chápány v jejich vnitřních i vnějších souvislostech, tj. komplexně. Problémy chápeme tak, ţe se důsledně zaměřujeme na respektování vazeb mezi jejich prvky. Jde přitom nejen o vazby vnitřní, uvnitř komplexu, ale i o významné vazby vnější, na jeho okolí. Uvědomujeme si, ţe vlastnost okolí můţe chování studovaného systému významně ovlivňovat. V souvislosti se související problematikou teorie systémů je třeba zmínit i systémovou analýzu jako metodickou disciplínu, která směřuje k poznání systému jeho postupnou dekompozicí na jednodušší části, je zaměřena na zkoumání chování systémů ovlivňovaného vnějšími podněty s vyuţitím jejich modelů. Neméně důleţitou roli hraje také systémová syntéza, která se zabývá - 4 -

5 vyhodnocením výsledků simulací a metodami návrhu systémů nebo jejich úprav s cílem dosaţení jejich poţadovaného (optimálního) chování. Nejfrekventovanějším problémy, které jsou v praxi řešeny, jsou problémy rozhodovací. V této souvislosti se hovoří o operační analýze, která při řešení sloţitých ekonomických, organizačních, technických a jiných problémů pouţívá právě matematické modelování. Metody operační analýzy vyuţívají ke konstrukci (syntéze) modelů jak přístupů konvenční matematiky (numerické modely), tak přístupů nekonvenčních, vyuţívajících přístupů jazykových (modely nenumerické, verbální). Pozornost kybernetiky se zaměřuje zvláště na analýzu prakticky velmi významných řídicích a informačních systémů. V ekonomických disciplínách se dnes významně uplatňují i systémy znalostní, které k vytváření abstraktních modelů vyuţívají jazykových popisů studovaných soustav. Je přitom vyuţíváno přístupů vědního oboru umělá inteligence. Studijní texty jsou zaměřeny do oblasti modelování v netechnických oblastech společenských, zvláště ekonomických věd. Kromě přehledu problematiky modelování a simulací z obecnějšího hlediska teorie systémů je cílem těchto textů poskytnout přehled principů a metod, které se pouţívají pro řešení jejich specifických problémů. Pozornost je tak věnována metodám matematickým (metody lineárního programování, tvorby optimalizačních modelů, metodám strukturní analýzy, teorii grafů a síťové analýzy, modelům hromadné obsluhy, modelům obnovy, modelům zásob) i verbálním modelům znalostním. Texty jsou připraveny tak, aby jejich pochopení bylo snadné i pro studenty, kteří disponují pouze znalostí středoškolské matematiky a základů matematické statistiky

6 1 Základní pojmy systémové teorie CÍL Po prostudování budete umět: pochopit význam systémové teorie pro řešení obecných problémů a rozumět jejím nejdůleţitějším pojmům, definovat význam základních vlastností systémů a vysvětlit procesy systémového rozhodování, pochopit principy aplikace zákonů systémové teorie v procesech systémové analýzy a systémového návrhu, vyjmenovat a vysvětlit význam etap vyšetřování chování systémů a jejich projektování, definovat systém a poznat řadu základních pojmů, které jsou náplní obecné systémové teorie. KLÍČOVÁ SLOVA Systém, teorie systémů, struktura systému, okolí systému, řídicí systém, tvrdý systém, měkký systém, deterministický systém, náhodný systém, statistický systém, dynamický systém, rozhodování v systémech, matematický model, systémová analýza, systémový návrh, optimální systém. 1.1 Definice systému V literatuře pojednávající o teorii systémů se vyskytuje řada různých definic, z nichţ pro naši potřebu nejdůleţitější jsou následující dvě [1]: systémem nazýváme takový objekt, který vstupnímu procesu určitého typu přiřazuje výstupní proces téhoţ nebo jiného typu (Behavioristická definice), systémem nazýváme soubor nějakých prvků a vazeb mezi nimi (Kompoziční definice). Za systém můţeme povaţovat objekty ţivé i neţivé, reálné i abstraktní. Mohou to být například [2]: reálné objekty nebo projekty reálných objektů, procesy nebo komplexy procesů, problémy nebo komplexy problémů, soubor aktivit (např. řídicích) vztahujících se k určitému objektu, abstraktní konstrukce myšlenkové, výrokové nebo konstrukce - 6 -

7 matematických výrazů. skupina tělesných orgánů, které vykonávají určitou ţivotní funkci (nervová soustava, trávicí soustava), skupina zařízení a organizací pro distribuci (telefonní síť, kniţní velkoobchod, elektrorozvodná soustava), organizovaná skupina nebo společenská třída, způsob popisu a určení vlastností zkoumaných objektů. Pouhé označení určitého objektu jako systém nemá praktický význam. Pokud např. označíme určitý podnik jako systém, vyplývá z toho, ţe tento podnik povaţujeme za celek, který má určité vlastnosti, skládá se z určitých částí, mezi nimiţ existují určité vazby apod. Pokud však uvedeme, které vlastnosti celku máme na mysli, které a jak vymezené části jeho celku a jaké jejich vazby budeme uvaţovat, pak uţ nepracujeme s objektem, nýbrţ se systémem, který jsme na tomto objektu definovali. Definování (vymezení) popisovaných systémů musí vţdy sledovat nějaký účel, je vţdy účelové. Přitom je nutné, aby definovaný systém reprezentoval (pro náš účel) dostatečně podrobně a věrně vlastnosti toho objektu, na němţ byl definován. Z výroků o vlastnostech a chování na objektu definovaných systémů pak usuzujeme na vlastnosti a chování samotných objektů. V otázce vymezení systému na objektu má důleţitý význam tzv. rozlišovací úroveň vymezení. Základní prvek systému je vţdy definován s ohledem na určitou rozlišovací úroveň. Tak např. v systému řízení národní ekonomiky je prvkem odvětví, v systému řízení odvětví je pak prvkem podnik. Je zřejmé, ţe na jednom objektu můţeme definovat více systémů, podle našeho zájmu a účelu. Například na objektu výrobního podniku můţeme definovat systém zásobovací, systém údrţby, systém skladovací apod. Topologie jednoduchého systému se třemi prvky (P1 P3) a šesti vazbami (V1 V6) je uvedena na Obrázku 1.1. V souvislosti s pojmem systém je důleţitým pojmem jeho struktura. Ta je reprezentována výčtem jeho prvků a jejich vazeb. Pokud jsou vazby označeny směrem toků, jde o strukturu orientovanou. Podle stupně znalosti o úplnosti počtu prvků systému a úplnosti počtu jejich vazeb rozeznáváme systémy zcela nestrukturované, částečně strukturované, dobře strukturované, případně úplně strukturované

8 Struktura jednoduchého systému Obrázek 1.1 V3 V1 V2 P1 P2 V4 V5 P3 V6 Definice systému na objektu je spojena s pojmem dekompozice. Obvykle lze rozlišovat v jiţ vymezeném systému jeho části, které tvoří z určitého hlediska uvnitř systému relativně samostatné celky. Takové části jsou nazývány subsystémy a procedura jejich definice je nazývána dekompozicí systému. Ta můţe vést často k velmi sloţitým strukturám. Monostrukturou rozumíme strukturu, v níţ jsou sousední prvky spojeny pouze jedinou vazbou dané orientace. Multistruktura je charakterizována větším počtem prvků a jejich paralelních vazeb různých typů a kaţdý prvek můţe vykazovat několik typů transformace svých vstupních hodnot na hodnoty výstupní. Násobná struktura systému je typická vnitřním opakováním svých subsystémů. Je-li účelné integrovat více systémů do jednoho celku, mluvíme o tzv. multisystému

9 Příklad systému S se dvěma subsystémy SS1 a SS2 je uveden na obrázku 1.2. Pro různé typy struktur existuje celá řada názvů: Systém a podsystémy Obrázek 1.2 Konglomerát je náhodným seskupením nespolupracujících prvků bez jakýchkoliv vazeb (chodci na náměstí). Soubor se skládá z podobných prvků, které svoji činnost koordinují (pěvecký sbor). Decentralizovaná organizace je systém skládající se z prvků provádějících podobnou činnost se společným významem. Činnost prvků je řízena jím samotným nebo jeho blízkým okolím. Centrální řízení je slabé nebo ţádné (fotbalové muţstvo). Centralizovaná organizace je systémem, která se od předešlých liší způsobem řízení. Obsahuje řídicí prvky, které mohou nebo nemusí být podřízeny jiným řídicím prvkům (jednostupňové nebo vícestupňové řízení). Značná pozornost je věnována systémům a strukturám hierarchickým. Jsou typické tím, ţe jejich prvky můţeme uspořádat do několika (hierarchických) úrovní. Ţádný z nich však nemůţe patřit do více úrovní. Prvky, patřící do vyšší úrovně, jsou přitom nadřazeny prvkům, patřícím do úrovně niţší. Hierarchické systémy můţeme znázornit pomocí stromové struktury. Příklad takové struktury je uveden na obrázku 1.3. Ukazuje subsystém vyššího stupně řízení VSŘ, tři subsystémy niţšího stupně řízení NSŘ1 NSŘ3 a pět subsystémů řízení na výkonné úrovni VYK1 VYK

10 Hierarchická stromová struktura dvoustupňového řízení Obrázek 1.3 Zvláštním případem systému je tzv. černá skřínka. Jde o systém, jehoţ strukturu buď vůbec neznáme, nebo ji můţeme zanedbat. Chování takové černé skřínky pak můţeme posuzovat pouze na základně informací o velikosti jejích vstupů a výstupů. Okolím systému nazýváme mnoţinu prvků, které sice nejsou přímo prvky daného systému, avšak vykazují k němu významné vazby. Z hlediska systému a jeho vazeb na okolí pak rozeznáváme systémy otevřené (mají alespoň jednu vstupní a jednu výstupní vazbu na okolí) a systémy uzavřené (nemají vůči svému okolí ţádné vazby). Další skupina pojmů souvisí s organizací, strukturou a řízením systémů. Organizací systému rozumíme způsob uspořádání jeho časové a funkční struktury. Úkolem organizace systému je realizace jeho poţadovaného chování. Organizace systému je přitom popsána jeho: obsahem, strukturou, komunikací, rozhodovacím procesem. Zvláštní pozornost zasluhují také systémy, vybavené zpětnou vazbou. Vazbou rozumíme spojení mezi sousedními prvky nebo jejich skupinami. Zpětná vazba je propojení mezi výstupem a vstupem (prvku, subsystému nebo celého systému), které má za následek závislost vstupu na výstupu. Můţe být pozitivní nebo negativní. Cílevědomé působení na systém je moţno realizovat několika způsoby. Sledováním (monitorováním) systému rozumíme získávání informací o jeho okamţitém stavu bez současného působení na systém. Ovládání systému znamená cílevědomé působení na systém, avšak bez zpětné kontroly výsledku takového působení sledováním jeho výstupu. Regulací systému nazýváme cílevědomé působení na systém, avšak se sledováním výsledku takového působení zavedením zpětné vazby. Regulační systém je pak schopen (automaticky) udrţovat působením zpětných vazeb velikost výstupu v poţadovaných mezích

11 Řídicí systém je systém s cílovým chováním, který působí na další systémy s cílem dosáhnout jejich poţadované funkce, jejich cíle. Řídicí systémy v ekonomické oblasti jsou představovány jejich třemi základními typy: Systémy strategického (vrcholového) řízení provádějí vymezení cílů objektů, vymezení cílů systému řízení na objektech, vypracování dlouhodobých perspektivních plánů a přijímání strategických (koncepčních) rozhodnutí. Systémy taktického řízení stanoví cíle pro niţší úroveň systémů řízení operativního a kontrolují jejich plnění. V případě narušení nepředvídanými vlivy provádí změnu cílů. Systém operativního řízení zajišťuje vlastní řízení systému v souladu s operativními plány. Řízení v reálném čase je charakterizováno tím, ţe reakce na řídicí opatření jsou rychlejší neţ změny chování systému bez řízení. Integrovanými systémy řízení nazýváme takové systémy, které: zahrnují jako subsystémy systémy strategického, taktického i operativního řízení, nebo zahrnují subsystémy, které jsou samy řídicími systémy niţší úrovně. Velmi frekventovaným pojmem je informační systém, který má především tyto funkce a znaky: jako: zahrnuje prostředky pro získání kvalitních informací o systému a jeho okolí, obsahuje prostředky pro zpracování těchto informací na potřebné úrovni, má paměť pro jejich uchovávání, včas vyhledá a ve vhodné formě předá potřebné informace na místo jejich vyuţití, je dostatečně flexibilní s ohledem na poţadované změny metod zpracování, je dostatečně spolehlivý s ohledem na poruchy či zkreslení (poškození) informací. V závislosti na vymezeném počtu prvků a jejich vazeb označujeme systémy složité s velkým počtem vazeb, rozlehlé (komplexní) s velkým počtem prvků, neprůhledné s mnoţstvím komplikovaných a spletitých vazeb, v nichţ se nelze orientovat bez pouţití speciálních postupů. V souvislosti s klasifikací systémů uvaţujeme mnohdy způsob a formu jeho popisu, na jejichţ základě můţeme dělit systémy na tvrdé a měkké. Systém označujeme za tvrdý, pokud je jeho chování moţno dostatečně dobře

12 popsat s vyuţitím matematického (numerického) aparátu. Takovým popisem můţe být např. rovnice, nerovnost, logický výrok, soustava rovnic apod. Takto lze dostatečně adekvátně vytvořit popisy chování (modely) systémů jednodušších nebo v případech, kdy připustíme jistá zjednodušení a zanedbání pro daný účel nepodstatných aspektů chování. Je skutečností, ţe téměř všechny systémy, o kterých např. manaţeři uvaţují při svém rozhodování, jsou natolik sloţité, ţe mnohdy není reálné uvaţovat o jejich matematickém popisu. Takové, tzv. měkké systémy, popisujeme speciálními metodami vyuţívajících jazykových (slovních, verbálních) přístupů. Tyto popisy (jazykové modely) a práce s nimi jsou jednou z disciplín vědního oboru umělá inteligence [8]. K formalizaci jazykových popisů v počítači se často pouţívá přístupů fuzzy-logických nebo přístupů pravděpodobnostních [4], [8]. Stěţejním pojmem, souvisejícím s vlastnostmi systému, je pojem chování systému, jímţ rozumíme způsob reakce systému na podněty. Chování systému závisí na jeho vlastnostech. Nejdůleţitější z nich si uvedeme v následující podkapitole. 1.2 Vlastnosti systému První ze základních vlastností systému je vlastnost jejich determinovanosti, náhodnosti a neurčitosti. Deterministický systém se vyznačuje tou vlastností, ţe výsledek transformace vstupních podnětů na výstup systému je vţdy jednoznačně určen, nepodléhá ţádným vnějším ani vnitřním vlivům na systém působícím. Náhodný (stochastický) systém vykazuje závislost svých vlastností na působení vnějších i vnitřních vlivů, které přitom nelze předem stanovit a zohlednit. K popisu jejich chování je nutno pouţít aparát matematické statistiky [3]. Nazývají se také systémy s nejistotou. Neurčité systémy jsou takové, k jejichţ popisu nemáme dostatek informací (znalostí), informace o jejich vlastnostech jsou neúplné a nepřesné. S ohledem na speciální metody jejich popisu se nazývají také fuzzy systémy [4]. U obecných systémů můţeme nalézt dva druhy jejich vlastností. Vlastnosti statické, které můţeme povaţovat za stálé, nezávislé na čase, a vlastnosti dynamické, které se s časem mění. Stejně tak i systémy rozdělujeme na statické a dynamické. Statický systém se vyznačuje časovou stálostí a neměnností své struktury, vazeb i transformačních funkcí svých prvků. Matematicky je lze popsat např. pomocí soustav obyčejných rovnic. Dynamický systém vykazuje časovou závislost (proměnlivost) svých vlastností, tedy i struktur, vazeb a transformačních funkcí. Matematicky jej lze popsat soustavou diferenciálních rovnic. Zvláštním typem statických systémů jsou systémy nestacionární, jejichţ

13 vlastnosti se mohou měnit, nikoliv však v závislosti na čase. Kvalitu systému definujeme jako vzdálenost reálného chování systému od jeho chování ideálního nebo poţadovaného (zadavatelem, zákazníkem). Mírou jsou nejrůznější kvalitativní ukazatele. Spolehlivost (náhodného) systému je dána pravděpodobností poţadovaného chování. Pokud je tato pravděpodobnost rovna 1, jedná se o systém deterministický. Někdy se místo pravděpodobnosti pouţívají pro hodnocení spolehlivosti různé kvalitativní ukazatele. Optimalita systému charakterizuje schopnost systému být nejlepším ze všech moţných varant. Je vţdy posuzována podle určitého hlediska jeho chování. Důleţitým poţadavkem je stabilita systému. Pokud je podmínka stability splněna, nemá systém tendenci zvětšovat jednorázovou, krátkodobým vlivem způsobenou, odchylku od ţádoucího chování nebo nemá tendenci k rozkmitání nepřípustné velikosti. Vlastnost adaptivity systému je zaloţena na schopnosti systému automaticky upravovat svoje chování tak, aby odpovídalo změnám stavu okolí a bylo i ve změněných podmínkách dosaţeno cíle. Tato vlastnost je často získána pouţitím procedury učení. Vlastnost samoučení - učením systému rozumíme procesy, které vedou k účelné změně struktury, organizace nebo vlastností adaptivního systému, vyvolané opakovanými podněty z jeho okolí. 1.3 Systémová analýza a návrh Jednou z nejvýznamnějších aplikační oblastí teorie systémů jsou metody řešení dvou základních problémů [1]: je-li dán konkrétní systém, jaké má vlastnosti a jaké je jeho chování? je-li určeno poţadované chování systému, jak má vypadat odpovídající systém? Řešení těchto problémů je realizováno prostřednictvím aplikačních oblastí systémové vědy, a to pomocí metod systémové analýzy a pomocí metod systémového návrhu. Systémová analýza Metodologie systémové analýzy zahrnuje popis rámcové strategie analýzy, kterou je třeba při řešení konkrétních úloh vhodně konkretizovat. Základ tvoří tyto etapy: 1) Rozpoznání problému Systémová analýza 1. etapa Úlohy systémové analýzy vznikají v různých oblastech lidské činnosti, např

14 v technickém projektování, v hospodářské praxi, ve výzkumu a vývoji. Řešení úloh spočívá obvykle v řešení rozhodovacích problémů, kdy hledáme optimální strategii realizace vymezených cílů při daných omezených prostředcích. Správná formulace problému je nejvýznamnějším krokem k jeho úspěšnému vyřešení [1]. 2) Vymezení problému 2. etapa V této etapě je rozpoznaný problém na základě hlubší analýzy situace detailněji definován, je stanoven jeho rozsah a jeho podstata. Jsou vymezena přípustná řešení i omezující podmínky. Na objektu zájmu je definován systém, který je analyzován z hlediska svých vnitřních i vnějších vazeb. Hledají se hlavní aspekty a vlastnosti, které mají význam pro jeho řešení. Identifikují se reálné objekty, ke kterým se daný problém vztahuje (určité podniky, závody podniků, výrobní provozy apod.). Ostatní objekty povaţujeme za okolí. Vymezují se reálné objekty, které budou později středem pozornosti procedur abstraktního modelování. 3) Vymezení cílů a formulace kritérií 3. etapa V dílčím kroku jsou formulovány cíle řešení a kritéria, které musí řešení problému splňovat, aby bylo dosaţeno daného účelu. Vzniká tzv. strategie řešení. Cíle je v případě manaţerské systémové analýzy třeba definovat jasně a přesně. Jako kritéria jsou nejčastěji pouţívána kritéria ekonomická, nákladově přínosová. 4) Generování alternativních a výběr optimální strategie 4. etapa Etapa představuje syntézu procesu řešení problému. Jsou sestavovány alternativní strategie jeho řešení jako posloupnosti kroků (myšlenkových pochodů), které končí nalezením řešení. Pouţitím optimalizačních procedur určíme takovou strategii, která řeší problém nejlépe s ohledem na daná kritéria a jejich významnost (váhu). 5) Modelování 5. etapa Modelování je důleţitou procedurou systémové analýzy. Můţeme formulovat různé hypotézy a předpoklady o vlastnostech objektu (předmětu modelování), sestavovat různé modely a ověřovat jejich chování. Abstraktní (počítačové) modelování systému a simulační experimentování na modelech nám umoţňuje vyhodnocování následků určitých rozhodnutí, aniţ bychom je realizovali (s rizikem) na reálném objektu. Důleţitým poţadavkem na vlastnosti modelu je jeho potřebná adekvátnost s modelovaným objektem. Zmíněná adekvátnost se kontroluje mírou shody výstupu modelu a modelovaného objektu při zavedení stejných vstupních veličin (ztrátová funkce) [5], [6], [7]. 6) Vyhodnocení výsledků modelových simulací a jejich aplikace 6. etapa Výsledky, které jsou získány experimentováním na modelech, pouţíváme při

15 rozpracování výsledného řešení daného problému. Tímto řešením můţe být např. určitá strategie dosaţení stanovených cílů, návrh úprav řešení systému, projekt nového systému apod. Realizaci řešení problému nazýváme implementací. Výsledky získané experimenty implementujeme v praxi. Velmi náročná činnost je vlastní interpretace výsledků. Rozbor získaných výsledků a vytvoření racionálních závěrů předpokládá dobrou znalost dané problematiky a také znalost vlastností pouţitých modelů. Přípravě podkladů pro konečné rozhodnutí předchází implementační analýza, v jejímţ rámci jsou zkoumány moţné strategie a jejich pravděpodobné důsledky. Konečným výsledkem implementační analýzy je vlastní návrh realizace řešení. Systémový návrh Rámcová strategie systémového návrhu zahrnuje několik obecných fází, které jsou při řešení dané úlohy konkretizovány. Strategie systémového návrhu je tvůrčím procesem řídícím se poznatky systémové vědy stejně jako strategie systémové analýzy proto oba procesy obsahují systémově podobné kroky. Mezi ně patří: Systémový návrh 1) Vymezení problému 1.krok Ve fázi je definován účel navrhovaného systému, poţadavky na systém, jeho funkce a základní cíle. K popisu lze pouţít grafických metod, matematický aparát nebo popis verbální (slovní, jazykový). Vymezují se faktory, které mohou a které nemohou návrháři systému ovlivnit. Hledají se prostředky a technologie pro realizaci systému i omezující podmínky systému. Provádí se odhady času a nákladů, potřebných k návrhu systému i jeho realizaci. Stanoví se sloţení projekčního týmu. 2) Stanovení cílů a kritérií 2.krok Stanoví se cíle řešení projektu a kritéria pro volbu alternativ. Zohledňují se zejména výkon systému, investiční a provozní náklady, spolehlivost a faktor času. 3) Plánování a rozpočtování 3.krok V této fázi se sestavuje strategie tvorby systému a plán prací. Odhadují se váhy kritérií, potřebné finanční prostředky potřebné pro realizaci projektu. Pouţívají se metody síťové analýzy. 4) Modelování prostředí 4.krok Zahrnuje analýzu prostředí budoucího systému, vytváří se abstraktní obvykle stochastický - model tohoto prostředí. Pro vytvoření modelu jsou vyuţívány prostředky matematické, grafické i verbální

16 5) Návrh alternativních variant 5.krok S vyuţitím abstraktního modelování se vytvářejí různé varianty návrhu systému, které jsou v další fázi podrobeny systémové analýze. 6) Systémová analýza navrţených variant 6.krok Je základním nástrojem návrhu. Metodou analýzy jsou experimenty na modelech variant. Cílem analýzy je nalezení vlastností a způsobu chování jednotlivých variant a stanovení hodnot jejich optimalizačních kritérií. 7) Volba konečné varianty systému 7.krok Provádí se komplexní vyhodnocení analýzy s uplatněním poznatků teorie rozhodování. Probíhá volba těch variant návrhu, které se budou uvaţovat v dalším postupu návrhu, případně se určí varianta finální. Konečná varianta se hodnotí z hlediska technického, ekonomického, ekologického i sociálního. 8) Dokumentace návrhu konečné varianty 8.krok Konečná varianta návrhu je popsána v ideovém projektu. Dokumentace obsahuje verbální popisy, grafická zobrazení, technické výkresy a schémata. Dokumentace musí vyhovovat rovněţ budoucímu uţivateli a údrţbě systému. 9) Implementace konečné varianty 9.krok Není jiţ zahrnována do procesu návrhu. Vypracovává se prováděcí projekt, realizace a testování nového systému. Realizují se práce spojené s uvedením systému do zkušebního i trvalého provozu. Prvním pouţitím systému začíná jeho provoz, který končí s dobou ţivotnosti systému. Konkrétní strategie pak závisí na typu systému, prostředcích a technologiích pouţitých při jeho realizaci. Stejný postup lze pouţít i při návrhu jeho subsystémů. Systémová analýza i systémový návrh jsou procedury, které respektují přístupy obecné teorie systémů [1], [2]. Proto mají jejich postupy i jednotlivé kroky řadu společných rysů. V této souvislosti je třeba si uvědomit jejich odlišné poslání a komplementaritu systémová analýza dává odpověď na vlastnosti a chování daného systému, zatímco systémový návrh řeší problém, jak má vypadat struktura systému, který bude vykazovat poţadované vlastnosti a chování. Metodám modelování systémů, které podporují systémovou analýzu i systémový návrh, je věnována další kapitola těchto textů

17 SHRNUTÍ KAPITOLY Systém je obecný pojem, který je definován jako soubor prvků a jejich vazeb. Za systém povaţujeme objekty ţivé i neţivé, reálné i abstraktní. Vlastnostmi systémů se zabývá obecná teorie systémů. Důleţitými pojmy, spojenými se systémem, jsou jeho struktura, organizace a vztah k okolí. Systém má vlastnosti statické nebo dynamické. Důleţitými vlastnostmi systému jsou dále jeho determinovanost, náhodnost nebo neurčitost. Při vyšetřování vlastností nebo návrhu systému nás zajímají jeho kvalita, spolehlivost, stabilita a optimalita. Z hlediska způsobu popisu vlastností systému existují systémy tvrdé a systémy měkké. V systémech společenských organizací jsou velmi důleţité procesy rozhodovací. Rozhodování v systémech se provádí na základě informací, získaných kvantitativními a kvalitativními metodami vyšetřování jejich vlastností. Velmi důleţitou roli hrají abstraktní modely systémů. Speciální metody podporují rozhodování v podmínkách nejistoty a rizika. Významnými oblastmi aplikace metod teorie systémů jsou systémová analýza a systémový návrh. Oba procesy vycházejí z jednotného systémového přístupu, jímţ je vymezení problému řešení, stanovení cílů a formulace hodnotících kritérií, generování alternativních řešení, počítačové modelování a vyhodnocení simulačních experimentů, analýza variant řešení, výběr optimálního řešení a jeho praktické ověření. ÚKOLY 1. Vyjmenujte typy objektů, které lze povaţovat za systémy! 2. Jak jsou děleny systémy podle jejich struktury, typu organizace, jejich vztahu k okolí a způsobu řízení? 3. Jaké jsou hlavní rysy systémů deterministických, náhodných, statických, dynamických, optimálních a adaptivních? 4. Uveďte a vysvětlete systémový postup rozhodování! 5. Jaké jsou základní a společné etapy systémové analýzy a systémového návrhu? LITERATURA KE KAPITOLE Základní literatura: [1] ČERNÝ, J. Základy teorie systémů. Praha: VŠE, ISBN [2] NĚMEC, F., ČEMERKOVÁ, Š. Teorie systémů. Opava: SU, ISBN [3] POKORNÝ, M. Matematické metody vyhodnocování experimentů. Text projektu APSYS. Olomouc: MVSO,

18 [4] POKORNÝ, M. Umělá inteligence v modelování a řízení. Praha: BEN, ISBN [5] MAŇAS, M. aj. Matematické metody v ekonomce. Praha: SNTL, ISBN Doporučená literatura: [6] DËMEOVÁ, L. aj. Matematické metody v ekonomii a managementu [on line]. CZU PeF [cit ]. Dostupný z WWW: <www.skolaekonom.cz/0x/data/la016/attach/uvod-do-metod-operacnihovyzkumu.ppt?phpsessid=drbxccke>. [7] SKÁLA, P. Matematické modely v ekonomii [on line]. In 5. Odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí [cit ]. Brno: VUT, Dostupný z WWW: <www.fce.vutbr.cz/veda/dk2003texty/pdf/5-2/rp/skala.pdf>. [8] MAŘÍK, V. aj. Umělá inteligence I. Praha: AKADEMIA, ISBN

19 2 Abstraktní modelování systémů CÍL Po prostudování kapitoly získáte přehled o problematice významu počítačového modelování ekonomických systémů. Seznámíte se s rozdělením ekonomických modelů a významem moderní výpočetní techniky pro abstraktní modelování sloţitých soustav. Budete umět vysvětlit význam modelů v procesu manaţerského rozhodování, princip kvantitativních a kvalitativních modelů i význam informací pro jejich kvalitu. Porozumíte principu manaţerského rozhodování a metodám tvorby variant rozhodnutí. Seznámíte se s pojmy rozhodování v podmínkách jistoty, nejistoty a rizika. KLÍČOVÁ SLOVA Model systému, adekvátnost modelu, klasifikace ekonomických modelů, výpočetní technika, manaţerské rozhodování, kvantitativní modely, kvalitativní modely, operační analýza, metody intuitivní, metody systematicko-analytické, nejistota, riziko. 2.1 Matematika a ekonomie Ekonomické modely Modelem systému rozumíme abstraktní strukturu (počítačový program), který projevuje v určitých směrech stejné (nebo velmi podobné - adekvátní) chování jako reálný objekt, který reprezentuje. Modely tak mohou být reprezentovány matematickými vztahy, grafickými konstrukcemi nebo jazykovými popisy [1], [5]. Tím, ţe sloţité ekonomické soustavy zjednodušují a zachycují vztahy pouze mezi zvolenými (a pro daný účel nejvýznamnějšími) proměnnými, umoţňují studovat ekonomické jevy a vztahy mezi nimi, porozumět jim a činit závěry pro praktická rozhodnutí. V této souvislost je třeba si uvědomit, ţe zjednodušení reality (které je pro vytvoření abstraktního zvláště matematického - modelu vţdy nezbytné) vede ke konstrukci modelů, které nemohou zachycovat ekonomický systém ve všech detailech a v celé jeho komplexnosti. Zjednodušení předpokladů však vede k moţnosti soustředit se při zkoumání problému pouze na jeho hlavní aspekty (tak např. předpokládáme, ţe spotřebitel vynakládá svůj důchod pouze na nákup statků a nespoří, ţe jediným cílem firmy je maximalizace zisku apod.). Hrozí však nebezpečí, ţe modely vytvořené za příliš zjednodušujících předpokladů nebudou dostatečně adekvátní a závěry vyvozené z jejich simulací nebudou mít pro řešení reálného problému smysl. Většina ekonomických modelů tak můţe být

20 charakterizována dvěma společnými rysy [5]: předpokladem neměnnosti podmínek - v případě, ţe zkoumáme vliv změny jedné proměnné a ostatní zanedbáváme, musíme předpokládat, ţe zanedbané proměnné nezmění svoji hodnotu. Tento předpoklad se vyjadřuje latinským doplňkem ceteris paribus ostatní nezměněno. Např. verbální model Jestliţe se zvýší příjmy obyvatelstva, zvýší se také jeho spotřeba by měl být formulován správně Jestliţe se zvýší příjmy obyvatelstva, zvýší se ceteris paribus také jeho spotřeba, protoţe spotřeba obyvatelstva závisí od řady dalších faktorů, které jsou v tomto modelu ignorovány. předpokladem optimality řada modelů vychází z představy, ţe všichni ekonomičtí aktéři se chovají racionálně. Chování lidského činitele lze přitom v abstraktních modelech postihnout nejlépe metodami umělé inteligence [5]. Zjednodušování modelů je nezbytné při pouţití prostředků klasické matematické analýzy a numerické matematiky. Často však můţe vyplývat ze skutečnosti, ţe určité vlivy nelze dobře měřit nebo jinak kvantitativně postihnout, nebo ţe jejich působení nelze dobře vyjádřit matematickým vztahem. V tom případě jsou efektivní modely verbální, neboť slovní popisy vyuţívajících kvalitativních pojmů jsou lépe dostupné [2] Klasifikace abstraktních modelů Klasifikaci ekonomických modelů lze provést podle různých hledisek. Tak např. lze vzít v úvahu, zda jsou určeny pro popis, studium chování systému a predikci jeho stavů nebo nalezení optimálního řešení daného problému, zda berou či neberou v úvahu náhodné vlivy, působící na systém nebo zda berou či neberou v úvahu časový vývoj stavů modelovaného systému. Přehledně můţeme abstraktní modely rozdělit do následujících skupin [3]. Modely symbolické grafické, matematicko-analytické, slovní (verbální) Modely normativní hledají poţadované, optimální stavy systému Modely deskriptivní popsují systém a jeho chování Modely koncepční popisují koncepce nově navrhovaných systémů 1.skupina Modely statické zobrazují chování modelu bez ohledu na změny v čase Modely dynamické zobrazují časové průběhy probíhajících dějů 2.skupina Modely deterministické zobrazují chování systémů v ideálních podmínkách Modely stochastické respektují nahodilé změny a poruchy působící 3.skupina

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce

Otázky ke státní závěrečné zkoušce Otázky ke státní závěrečné zkoušce obor Ekonometrie a operační výzkum a) Diskrétní modely, Simulace, Nelineární programování. b) Teorie rozhodování, Teorie her. c) Ekonometrie. Otázka č. 1 a) Úlohy konvexního

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

EKONOMETRIE 7. přednáška Fáze ekonometrické analýzy

EKONOMETRIE 7. přednáška Fáze ekonometrické analýzy EKONOMETRIE 7. přednáška Fáze ekonometrické analýzy Ekonometrická analýza proces, skládající se z následujících fází: a) specifikace b) kvantifikace c) verifikace d) aplikace Postupné zpřesňování jednotlivých

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

STATISTIKA jako vědní obor

STATISTIKA jako vědní obor STATISTIKA jako vědní obor Cílem statistického zpracování dat je podání informace o vlastnostech a zákonitostech hromadných jevů. Statistika se zabývá popisem hromadných jevů - deskriptivní, popisná statistika

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY učební text Jan Famfulík Jana Míková Radek Krzyžanek Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. Název: Teorie údržby Autor: Ing.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE ÚVOD, TRH A TRŽNÍ MECHANISMUS Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Manažerská ekonomika KM IT

Manažerská ekonomika KM IT KVANTITATIVNÍ METODY INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (zkouška č. 3) Cíl předmětu Získat základní znalosti v oblasti práce s ekonomickými ukazateli a daty, osvojit si znalosti finanční a pojistné matematiky, zvládnout

Více

ZÁKLADNÍ TYPY ROZHODOVACÍH PROBLÉMŮ

ZÁKLADNÍ TYPY ROZHODOVACÍH PROBLÉMŮ ZÁKLADNÍ TYPY ROZHODOVACÍH PROBLÉMŮ ZPRACOVALA ING. RENATA SKÝPALOVÁ CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OSNOVA HODINY Dobře a špatně strukturované problémy Rozhodovací procesy za jistoty, rizika a nejistoty Přehled

Více

Operační výzkum. Vícekriteriální programování. Lexikografická metoda. Metoda agregace účelových funkcí. Cílové programování.

Operační výzkum. Vícekriteriální programování. Lexikografická metoda. Metoda agregace účelových funkcí. Cílové programování. Operační výzkum Lexikografická metoda. Metoda agregace účelových funkcí. Cílové programování. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OPERAČNÍ VÝZKUM 11. TEORIE ZÁSOB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení 2 Zpracování naměřených dat Důležitou součástí každé experimentální práce je statistické zpracování naměřených dat. V této krátké kapitole se budeme věnovat určení intervalů spolehlivosti získaných výsledků

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu Kratochvílová D., Hendrych T., Krömer A., Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva,

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

1 Strukturované programování

1 Strukturované programování Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 1 Cíl Seznámení s principy strukturovaného programování, s blokovou strukturou programů,

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

e-mail: RadkaZahradnikova@seznam.cz 1. července 2010

e-mail: RadkaZahradnikova@seznam.cz 1. července 2010 Optimální výrobní program Radka Zahradníková e-mail: RadkaZahradnikova@seznam.cz 1. července 2010 Obsah 1 Lineární programování 2 Simplexová metoda 3 Grafická metoda 4 Optimální výrobní program Řešení

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

SYSTÉMOVÁ METODOLOGIE (VIII) Operační výzkum. Ak. rok 2011/2012 vbp 1

SYSTÉMOVÁ METODOLOGIE (VIII) Operační výzkum. Ak. rok 2011/2012 vbp 1 SYSTÉMOVÁ METODOLOGIE (VIII) Operační výzkum Ak. rok 2011/2012 vbp 1 DEFINICE Operační výzkum je prostředek pro nalezení optimálního řešení daného problému při respektování celé řady různorodých omezení,

Více

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Závislost náhodných veličin Úvod Předchozí přednášky: - statistické charakteristiky jednoho výběrového nebo základního souboru - vztahy mezi výběrovým a základním souborem - vztahy statistických charakteristik

Více

Moderní systémy pro získávání znalostí z informací a dat

Moderní systémy pro získávání znalostí z informací a dat Moderní systémy pro získávání znalostí z informací a dat Jan Žižka IBA Institut biostatistiky a analýz PřF & LF, Masarykova universita Kamenice 126/3, 625 00 Brno Email: zizka@iba.muni.cz Bioinformatika:

Více

ZÁSADY KONCIPOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ

ZÁSADY KONCIPOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ ZÁSADY KONCIPOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ KAPITOLA 5: VZTAH STRATEGIE PODNIKU A LOGISTICKÉHO PLÁNOVÁNÍ, CÍLE, METODY A NÁSTROJE PLÁNOVÁNÍ, POSTUPOVÉ KROKY PLÁNOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ, ELEMENTÁRNÍ NÁSTROJE

Více

3.5.2 Členění a klasifikace kontrolních procesů 3.5.3 Kritéria hodnocení používaná v kontrolní činnosti 3.5.4 Specifika strategické kontroly 3.

3.5.2 Členění a klasifikace kontrolních procesů 3.5.3 Kritéria hodnocení používaná v kontrolní činnosti 3.5.4 Specifika strategické kontroly 3. 1. ZÁKLADY MANAGEMENTU V MAJETKOVÉ STRUKTUŘE 1.1 Vymezení pojmu a předmětu správy majetku a správy společností 1.1.1 Pojem správy majetku a správy společností 1.1.2 Předmět správy majetku a správy společností

Více

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení předmětu Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu,

Více

Algoritmus. Přesné znění definice algoritmu zní: Algoritmus je procedura proveditelná Turingovým strojem.

Algoritmus. Přesné znění definice algoritmu zní: Algoritmus je procedura proveditelná Turingovým strojem. Algoritmus Algoritmus je schematický postup pro řešení určitého druhu problémů, který je prováděn pomocí konečného množství přesně definovaných kroků. nebo Algoritmus lze definovat jako jednoznačně určenou

Více

Rozhodovací procesy 11

Rozhodovací procesy 11 Rozhodovací procesy 11 Management rizik Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 XI rozhodování 1 Management rizik Cíl přednášky 11: a přístup k řízení rizik : Ohrožení,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup Statistika Regresní a korelační analýza Úvod do problému Roman Biskup Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta (Zemědělská fakulta) Katedra aplikované matematiky a informatiky 2008/2009

Více

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání:

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Matematika Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB nákladově orientované modely poptávka pořizovací lhůta dodávky předstih objednávky deterministické stochastické

MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB nákladově orientované modely poptávka pořizovací lhůta dodávky předstih objednávky deterministické stochastické MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB Význam zásob spočívá především v tom, že - vyrovnávají časový nebo prostorový nesoulad mezi výrobou a spotřebou - zajišťují plynulou výrobu nebo plynulé dodávky zboží i při nepředvídaných

Více

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů Kapitola 1 Signály a systémy 1.1 Klasifikace signálů Signál představuje fyzikální vyjádření informace, obvykle ve formě okamžitých hodnot určité fyzikální veličiny, která je funkcí jedné nebo více nezávisle

Více

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia ------------------------------------------------------------------------------------- Název tematického celku: MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ. KLIENT. Cíl:

Více

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti 3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 51 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

Diplomový seminář 1. Akademický rok 2008/2009. 17.9.2009 Ing. Václav Křivohlávek, CSc.

Diplomový seminář 1. Akademický rok 2008/2009. 17.9.2009 Ing. Václav Křivohlávek, CSc. Diplomový seminář 1 Akademický rok 2008/2009 Vybrané metodologické otázky 1. Hierarchie pojmů 2. Věcná a formální struktura práce 3. Základní metody zkoumání a výkladu 4. Etika Hierarchie pojmů Pojmy (resp.

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Evropská obchodní akademie, Děčín I., Komenského náměstí 2, příspěvková organizace,

Evropská obchodní akademie, Děčín I., Komenského náměstí 2, příspěvková organizace, Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Uplatnění řízení týmu a projektů v praxi Evropská obchodní akademie, Děčín I., Komenského

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Obecná úloha lineárního programování. Úloha LP a konvexní množiny Grafická metoda. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie FEM UO Brno

Obecná úloha lineárního programování. Úloha LP a konvexní množiny Grafická metoda. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie FEM UO Brno Přednáška č. 3 Katedra ekonometrie FEM UO Brno Optimalizace portfolia Investor se s pomocí makléře rozhoduje mezi následujícími investicemi: akcie A, akcie B, státní pokladniční poukázky, dluhopis A, dluhopis

Více

Miroslav Stárek. Brno, 16. prosince 2010. 2010 ANSYS, Inc. All rights reserved. ANSYS, Inc. Proprietary

Miroslav Stárek. Brno, 16. prosince 2010. 2010 ANSYS, Inc. All rights reserved. ANSYS, Inc. Proprietary Autodesk Academia Forum 2010 Simulace a optimalizace návrhu a význam pro konstrukční návrh Miroslav Stárek Brno, 16. prosince 2010 2010 ANSYS, Inc. All rights reserved. 11 ANSYS, Inc. Proprietary Nástroj

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

Rozhodovací procesy 6

Rozhodovací procesy 6 Rozhodovací procesy 6 a tvorba variant Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 VI rozhodování 1 Rozhodovací procesy Cíl přednášky 6: Povaha kritérií řešení Elementární vědecké

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008

POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008 POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008 Vývoj ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality Požadavky idt ISO 9001:2008 Struktura a obsah normy Obsah normy ISO 9001:2008 0 Úvod 1 Předmět

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Sedm základních nástrojů řízení kvality Doc. RNDr. Jiří Šimek,

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu Automatizační technika. 3. ročník (zaměření elektroenergetika) Pojetí vyučovacího předmětu

Učební osnova vyučovacího předmětu Automatizační technika. 3. ročník (zaměření elektroenergetika) Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova vyučovacího předmětu Automatizační technika 3. ročník (zaměření elektroenergetika) Obor vzdělání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

PERSONÁLNÍ OPTIMALIZACE FIRMY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ A PERSONÁLNÍ POLITIKA

PERSONÁLNÍ OPTIMALIZACE FIRMY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ A PERSONÁLNÍ POLITIKA PERSONÁLNÍ OPTIMALIZACE FIRMY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ A PERSONÁLNÍ POLITIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

Příklady modelů lineárního programování

Příklady modelů lineárního programování Příklady modelů lineárního programování Příklad 1 Optimalizace výroby konzerv. Podnik vyrábí nějaký výrobek, který prodává v 1 kg a 2 kg konzervách, přičemž se řídí podle následujících velmi zjednodušených

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy 10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy Regresní úloha (analýza) je označení pro statistickou metodu, pomocí nichž odhadujeme hodnotu náhodné veličiny (tzv. závislé proměnné, cílové proměnné, regresandu

Více

Příprava podkladů pro přihlášku vynálezu / uţitného vzoru, proces přípravy a podání přihlášky

Příprava podkladů pro přihlášku vynálezu / uţitného vzoru, proces přípravy a podání přihlášky Příprava podkladů pro přihlášku vynálezu / uţitného vzoru, proces přípravy a podání přihlášky Ing. Jiří Sedlák Patentový zástupce Evropský patentový zástupce Soudní znalec v oboru patenty a vynálezy PŘÍPRAVA

Více

Automatizace je proces při němž je řídicí funkce člověka nahrazována činností

Automatizace je proces při němž je řídicí funkce člověka nahrazována činností Automatizace je proces při němž je řídicí funkce člověka nahrazována činností různých přístrojů a zařízení. (Mechanizace, Automatizace, Komplexní automatizace) Kybernetika je Věda, která zkoumá obecné

Více

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Matematika.

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Matematika. 4.8.3. Cvičení z matematiky Předmět Cvičení z matematiky je vyučován v sextě a v septimě jako volitelný předmět. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Cvičení z matematiky vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Obsah prezentace Úvod Rámcové vzdělávací programy Vzdělávací oblasti a jejich výstupy Role knihovníka

Více

Systémy pro podporu. rozhodování. 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu. rozhodování

Systémy pro podporu. rozhodování. 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu. rozhodování 1 Systémy pro podporu rozhodování 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu rozhodování 2 Připomenutí obsahu minulé přednášky Rozhodování a jeho počítačová podpora Manažeři a rozhodování K čemu počítačová

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5.1 Vícerozměrná data a vícerozměrná rozdělení Při zpracování vícerozměrných dat se hledají souvislosti mezi dvěma, případně

Více

Spolehlivost soustav

Spolehlivost soustav 1 Spolehlivost soustav Spolehlivost soustav 1.1 Koherentní systémy a strukturní funkce Budeme se zabývat modelováním spolehlivosti zřízení s ohledem na spolehlivost jeho komponent. Jedním z hlavních cílů

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 7. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel zaokrouhluje, provádí odhady

Více

Projekt výzkumu v graduační práci

Projekt výzkumu v graduační práci Projekt výzkumu v graduační práci Základní manuál Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. Fáze výzkumu Přípravná, teoretická fáze (výsledek kumulovaného poznání,precizace výzkumného úkolu, formulace vědecké

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

zpravidla předpokládá, že hodnoty intenzity poruch a oprav jsou konstantní.

zpravidla předpokládá, že hodnoty intenzity poruch a oprav jsou konstantní. Pohotovost a vliv jednotlivých složek na číselné hodnoty pohotovosti Systém se může nacházet v mnoha různých stavech. V praxi se nejčastěji vyskytují případy, kdy systém (nebo prvek) je charakterizován

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

Z X 5 0 4 H o d n o c e n í v l i v ů n a ž i v o t n í p r o s t ř e d í. Vybrané metody posuzování dopadu záměrů na životní

Z X 5 0 4 H o d n o c e n í v l i v ů n a ž i v o t n í p r o s t ř e d í. Vybrané metody posuzování dopadu záměrů na životní Z X 5 0 4 H o d n o c e n í v l i v ů n a ž i v o t n í p r o s t ř e d í Vybrané metody posuzování dopadu záměrů na životní prostředí. ř Posuzování dopadu (impaktu) posuzované činnosti na životní prostředí

Více

veličin, deskriptivní statistika Ing. Michael Rost, Ph.D.

veličin, deskriptivní statistika Ing. Michael Rost, Ph.D. Vybraná rozdělení spojitých náhodných veličin, deskriptivní statistika Ing. Michael Rost, Ph.D. Třídění Základním zpracováním dat je jejich třídění. Jde o uspořádání získaných dat, kde volba třídícího

Více

Pecharova 10, 146 20 PRAHA 4 Tel.: 222 135 544, Fax: 222 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ

Pecharova 10, 146 20 PRAHA 4 Tel.: 222 135 544, Fax: 222 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ E-BUSINESS V PODNIKOVÉ SFÉŘE PŘEHLED VÝSLEDKŮ VÝZKUMU Pecharova 1, 146 PRAHA 4 Tel.: 135 544, Fax: 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Říjen 1 O č i, které vidí víc Markent, s.r.o., je společnost specializovaná

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_VÝVOJOVÉ ETAPY MANAGEMENTU_P2 Číslo projektu:

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY Marketingový výzkum Realizace Tomek - Vávrová YMVY Proces marketingového výzkumu Návrh projektu výzkumu Stanovení zdrojů a způsobu získávání informací Sběr informací Vyhodnocení výzkumu a interpretace

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více