Vaše uživatelský manuál PHILIPS MCM275

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál PHILIPS MCM275 http://cs.yourpdfguides.com/dref/975104"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS MCM275. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS MCM275 v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití PHILIPS MCM275 Návod k obsluze PHILIPS MCM275 Uživatelská příručka PHILIPS MCM275 Příručka pro uživatele PHILIPS MCM275 Návod na použití PHILIPS MCM275 Vaše uživatelský manuál PHILIPS MCM275

2 Abstrakt manuálu: Névleges feszültség V / 50 Hz Elemes mködéshez.. CR2025 Névleges frekvencia 50 Hz (vagy Hz) Teljesítmény készenléti állapotban < 0.5 W Érintésvédelmi osztály II. Tömeg (hangfalakkal/anélkül) / 2.2 kg Befoglaló méretek (állványok kal/nélkül) szélesség KHz Ersít rész Kimeneti teljesítmény 10 W + 10 W PMPO 2 x 5 W RMS CESKA REPUBLIKÁ Vystraha! Tento pístroj pracuje s laserovým paprskem. Pi nesprávné manipulaci s pístrojem (v rozporu s tímto návodem) me dojít k nebezpecnému ozáení. Proto pístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vzdy svte specializovanému servisu. Nebezpecí! Pi sejmutí kryt a odjistní bezpecnostních spínac hrozí nebezpecí neviditelného laserového záení! Chrate se ped pímým zásahem laserového paprsku. Záruka: Pokud byste z jakéhokoli dvodu pístroj demontovali, vzdy nejdíve vytáhnte síovou zástrcku. Pístroj chrate ped jakoukoli vlhkostí i ped kapkami SLOVAK REPUBLIC Prístroj sa nesmie pouzíva v mokrom a vlhkom prostredí! Chránte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou! % # $ 3 SF Luokan 1 laserlaite Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle. Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle. Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkkoosa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa. Norge Typeskilt finnes på apparatens underside. Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten. For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet. 4 Index Suomi Português E êûòòíëè Polski Cesky Slovensky Magyar Magyar Slovensky Cesky Polski Português Suomi Obsah Obecné informace Dodané píslusenství...

3 . 131 Pro ochranu ivotního prostøedí Informace o bezpeènosti provozu pøístroje CD Disky pro pehrávání Pehrávání disk Výbr a hledání Výbr jiného skladby Nalezení pasáze ve skladb pi pehrávání Ovládací prvky Ovládací prvky na souprav Dálkový ovladac Instalace Umístní MCM Montáz podstavce na sestavu Montáz MCM275 na ze Programování skladeb.

4 . 143 Vymazání programu Výbr rzných rezim pehrávání: REPEAT, SHUFFLE Informace zobrazené na displej Radiopijímac Naladní rádiových stanic 145 Ukládání pednastavených rádiových stanic Autostore: automatické programování Rucní programování Poslech pednastavené stanice Pipojení v zadní cásti Pipojení reproduktor Pipojení antén Pipojení externího pístroje Pipojení USB zaízení nebo pamové karty Propojení ne USB zaízení RDS. 146 Pepínání vsech informací RDS Volba typu programu (PTY) Automatické nastavení hodin pomocí RDS Napájení ze sít

5 . 137 Píprava Pouzívání dálkového ovladace Nastavení hodin RDS zprávy a dopravní informace (TA) Zapojení funkce NEWS Vypnutí funkce NEWS Cesky 130 Základní funkce Zapínání/ vypínání a volba funkcí Pepnutí pohotovostním rezimu na Eco Power Automatický pohotovostní rezim Regulace síly zvuku Nastavení síly zvuku MUTE USB Pouzití USB velkokapacitního pamového zaízení Pehrávání USB velkokapacitního pamového zaízení AUX AUX...

6 149 Regulace zvukového rezimu 140 DSC DBB Casový spínac Nastavení casového spínace Zapojení a vypnutí casového spínace Zobrazení hodin Sleep Technické údaje ÚDR\BA. 151 PØEHLED MO\NCH ZÁVAD 152 Píloha

7 Obecné informace Dodané píslusenství 2 reproduktory vcetn 2 potebných kabel dálkový ovladac s 1 baterií CR2025 MW rámová anténa FM drátová anténa Stojan sada pro pipevnní Informace o bezpeènosti provozu pøístroje Pøístroj umístìte na hladk, tvrd a pevn povrch. Umístìte pøístroj tak, aby byla zajitìna ventilace, ochráníte tím pøístroj pøed pøehøátím. Za a nad pøístrojem ponechejte alespoò 10 cm (4 palce), po stranách pøístroje alespoò 5 cm (2 palce). Musí b t zajitìna dobrá ventilace. Nezakr vejte ventilaìní otvory ádn mi pøedmìty, napø. novinami, ubrusy, záclonami atd. Vaše uživatelský manuál PHILIPS MCM275

8 Chraòte pøístroj, napájecí èlánky a desky pøed extrémní vlhkostí, detìm, pískem a takov mi vysok mi teplotami, které b vají v blízkosti topn ch tìles nebo na místì vystaveném pøímému sluneènímu záøení. Na pøístroj nesmí b t pokládány ádné zdroje pøímého plamene, napfi. rozsvícené svíìky. Nepokládejte na zaøízení ádné pøedmìty naplnìné tekutinami (napø. vázy). Dostane-li se pøístroj z chladu do tepla nebo do vlhkého prostøedí, laserová optika pøístroje se zaml í. Pøehrávaè CD nebude v tomto pøípadì správnì fungovat. Ponechejte pøístroj zapnut asi hodinu tak, e nevlo íte desku, poté bude mo n normální provoz. Mechanické souèásti pøístroje mají samomazací povrch, proto se nesmí ani olejovat ani mazat. I v pøípadì, e pøepojíte systém do pohotovostního stavu, spotøebovává energii. materiál, pou ité baterie a u nepou iteln pøístroj vlo te, prosím, podle místních pøedpisù a zvyklostí do nádob na odpadky. Likvidace starého produktu Produkt je navrzen a vyrotko drzte stisknuté déle nez 2 vteiny) nastavení casového spínace vypnutí pro usínání docasné ztlumení zvuku Tuner: volba informací RDS (Radio Data System) CD/USB/AUX: zapnutí/vypnutí zpráv nastavení náhodného pehrávání nastavení nepetrzitého pehrávání volba pedem nastaveného ozvucení: ROCK, JAZZ, POP, CLASSIC zapnutí nebo vypnutí zvýraznní hlubokých tón CD/USB: naprogramuje stopy a zkontroluje program Tuner: naprogramuje vyladìné vysílací stanice Clock: - zobrazení nastaveného casu - V pohotovostním rezimu: vstup do rezimu nastavování casu (tlacítko drzte stisknuté déle nez 2 vteiny) TUNER/Audio CD: Pepíná mezi zobrazen&iacutný a cerný): a. pamovou kartu do ctecky karet b. videorekordéru nebo nahrávace CD. napájecí sru do elektrické zásuvky. Tím se zapne napájení. Kdyz je MCM275 v pohotovostním rezimu, spotebovává nadále elektinu. Pro úplné odpojení systému od napájení vytáhnte napájecí zástrcku z elektrické zásuvky Postupujte podle Krok 1 cásti Pipojení USB zaízení nebo pamové karty Vlozte jednu zástrcku audio kabel (není dodán) do patice AUX IN na sklopném ovládacím panelu sestavy Zapojte druhý konec audio kabel do zakoncení AUDIO OUT v pídavném spotebici Typový stítek je umístn na zadní stran soupravy. Upozornní: Pøehøátí pøístroje zabraòuje vbudovan bezpeènostní elektrick obvod. Proto se mù e stát, e se systém v extrémních podmínkách automaticky pøepne do pohotovostního stavu. Dojde-li k tomu, poèkejte a systém vychladne, pouze potom ho znovu pou ijte (neplatí pro vechny typy). 4 Zvolte rezim AUX na souprav Uzitecné rady: Vzdy vyhledejte informace o pipojení v uzivatelské pírucce externího zaízení. Pístroj vyhovuje pedpism Evropského spolecenství o poruchách v rozhlasových frekvencích. Pozor: Viditelná a neviditelná laserová radiace. Pokud je kryt oteven, nedívejte se na paprsek. Vysoké naptí! Neotevírat. Mohlo by dojít k úrazu elektinou. Pístroj neobsahuje zádné díly, na kterých provádí servis uzivatel. Úpravy provádné na produktu by mohly zapícinit nebezpecnou radiaci (EMC, Elektromagnetická kompatibilita) nebo jiné nebezpecné provozní podmínky. nebo TUNER, atd.). bude pokracovat bez zvuku. Tento systém je urcen pro bzné disky. znamená napíklad: dokumenty Word.doc nebo MP3 soubory s píponou.dlf budou ignorovány a nebudou pehrány. WMA soubory s ochranou DRM Soubory WMA v bezztrátovém nebo VBR formátu 3 Vlo te disk potitûnou stranou nahoru. Opûtovn m stisknutím CD OPEN CLOSEç zavfiete pfiihrádku CD Zobrazí se nápis READING a potom poèet skladeb na desce a doba potøebná na jejich reprodukci Audio CD: Zobrazí se celkov poèet skladeb a doba pøehrávání MP3/WMA: Displej ukazuje aktuální císlo alba "A x x " a aktuální císlo titulu "T x xx" 141 Cesky CD Uzitecné rady: Pokud jste soubory MP3/WMA na disku neuspoádali do zádných alb, bude vsem tmto souborm automaticky piazeno album "00". Výbr a hledání Výbr jiného skladby Stisknte jedenkrát nebo nkolikrát tlacítko 4 /, az se poadové císlo hledané skladby zobrazí na displeji MP3/WMA: Informace o stop roluje krátce po displeji MP3/WMA: Stisknte jedenkrát nebo nkolikrát tlacítko ALBUM/ PRESET vyberte pfiedchozího nebo následujícího alba Informace o stop roluje krátce po displeji nebo V poloze stop stisknuté tlacítko ALBUM/ PRESET a 4 / vyberte pozadované album a skladby MP3/WMA: Displej ukazuje aktuální císlo alba/stopy Nalezení pasáze ve skladb pi pehrávání 4 Stisknutím tlacítka ÉÅ zapojte reprodukci Zobrazí se poøadové èíslo aktuální skladby a doba od zaèátku reprodukce 5 6 Pehrávání pozastavíte stisknutím tlacítkaé. Vaše uživatelský manuál PHILIPS MCM275

9 Å V pehrávání lze pokracovat dalsím stisknutím tlacítka Pehrávání zastavíte stisknutím tlacítka STOPÇ Uzitecné rady: Reprodukce CD bude ukoncena i v pípad, ze: otevete prostor pro CD CD dohraje do konce pepnete spínac na zvukový zdroj: TUNER, USB nebo AUX Cesky 1 2 Bhem reprodukce podrzte stisknuté tlacítko 4/ CD bude pehrávat rychleji Jakmile najdete hledanou melodii, uvolnte tlacítko 4 nebo Bude pokracovat normální pehrávání / USB 142 CD Programování skladeb Do pamti lze ulozit 40 skladeb v libovolné poadí. Kteroukoliv skladbu lze do pamti ulozit i nkolikrát. V poloze stop se stiskem PROGRAM aktivuje programování bliká Audio CD: Zobrazí se PROG a poadové císlo aktuální skladby MP3/WMA: Displej ukazuje aktuální císlo alba/stopy Uzitecné rady: Sestava se vrátí do stavu stop, pokud není tlacítko stlaceno bhem 90 vtein zmizí. Pro pokracování v programování stisknte PROGRAM. MP3/WMA: Bìhem pøehrávání programu, nelze pou ívat tlaèítka ALBUM/ PRESET. 1 Vymazání programu Program lze vymazat následujícím zpsobem: stisknte tlacítko STOP 9 v pozici stop jednou; bhem pehrávání dvakrát; stisknte tlacítko STANDBY-ON/ ECO POWER y pepnete-li na zvukový zdroj TUNER, USB nebo AUX otevete-li prostor pro zmizí. CLEAR scrolls 2 Stisknte jedenkrát nebo nkolikrát tlacítko 4 /, az se poadové císlo hledané skladby zobrazí na displeji MP3/WMA: Stisknte jedenkrát nebo nkolikrát tlacítko ALBUM/ PRESET a 4 / vyberte pozadované album a skladby 3 Akci potvrdíte stisknutím tlacítka PROGRAM Displej krátce ukáze císlo naprogramovaných stop Pak displej ukáze císlo stopy, kterou jste ulozili 4 5 Podle postupu z bodu 2 a 3 volte a ukládejte do pamti dalsí skladby Pokusíte-li se do pamìti ulo it více jak 40 skladeb, na displeji se zobrazí oznaèení FULL Pejete-li si reprodukovat sestavený program, stisknte tlacítko ÉÅ 143 Cesky CD Výbr rzných rezim pehrávání: REPEAT, SHUFFLE REPEAT TRACK nepetrzitá, opakovaná reprodukce aktuální skladby REPEAT ALL nepetrzitá, opakovaná reprodukce celé CD/ program SHUFFLE plays all the tracks of the CD in random order Informace zobrazené na displej (Pouze v re imump3/wma) ID3 tag je souèástí souboru MP3 a obsahuje rùzné informace o skladbì, jako napøíklad název skladby nebo jméno interpreta. V prùbìhu pøehrávání krátce a opakovanì stisknìte tlaèítko DISPLAY/CLOCK na dálkovém ovladaci Displej ukáze název titulu, název alba a informaci znacky ID3 Uzitecné rady: - Pøed zhotovením MP3/WMA-CD sestavte pomocí softwaru na kódování formátu MP3/ WMA informace ID3 tag. 1 2 K volb pehrávací funkce stisknte jednou nebo nkolikrát REPEAT nebo SHUFFLE pi pehrávání K volb normální pehrávky stisknte opakovan REPEAT nebo SHUFFLE az se pestanou zobrazovat rzné pehrávací funkce Cesky Uzitecné rady: V rezimu náhodného pehrávání (Shuffle) stisknuté tlacítko vyberte pozadované skladby 144 Radiopijímac Naladní rádiových stanic 1 2 Stisknutím tlacítka SOURCE vyberte moznost TUNER (na dálkovém ovladaci stisknte tlacítko TUNER) Stisknte nkolikrát TUNER na dálkovém ovladaci, az se na displeji zobrazí zádané vlnové pásmo, FM nebo MW Na displeji se zobrazí tyto údaje:, frekvence rádiové stanice, vlnové pásmo a, pokud je naprogramována, císlo pedvolby Autostore: automatické programování Automatické programování se zahájí pøedvolbou 1 nebo jin m zvolen m èíslem pøedvolby. Od tohoto pamìového èísla smìrem nahoru budou vechny døíve naprogramované rozhlasové stanice vymazány. V pøístroji budou ulo eny pouze stanice, které v pamìti jetì nejsou Stisknutím tlacítka ALBUM/ PRESET zvolte, od kterého pamìového èísla má zaèít programování. Poznámka: Nezvolíte-li pamìové èíslo, bude tímto poèáteèním èíslem èíslice 1 a vechny døíve naprogramované rozhlasové stanice budou pøepsány. Podr te PROGRAM stisknuté a se na displeji zobrazí AUTO bliká Dostupné stanice se naprogramují: Nejdíve RDS stanice následované FM a MW stanicemi (viz cásti RDS) Reprodukce se zaène programem rozhlasové stanice, která byla do pamìti ulo ena naposledy Rucní programování 1 / 2 USB 3 Podr te 4 / stisknuté a se na displeji zobrazí SEARCH Automaticky se naladí stanice s dostatecným píjmem. Pi automatickém ladní je na displeji zobrazen nápis SEARCH (hledání) FM: Pokud je píjem stanice stereofonní, je zobrazena ikona FM: Pokud jde o stanici RDS, je zobrazena ikona Podle poteby opakujte krok 3, dokud nenaleznete pozadovanou rádiovou stanici Vylaïte si po adovanou stanici (viz cásti Naladní rádiových stanic) Stisknutím PROGRAM zapnìte programování bliká Jedním nebo opakovan m stisknutím ALBUM/ PRESET zvolené stanici pøiøaïte èíslo od 1 do 40 Stisknutím PROGRAM volbu potvrïte Na displeji se krátce zobrazí pásmem, frekvencí a èíslem pøednastavené stanice K naprogramování dalích stanic opakujte kroky Pro naladní stanice se slabým signálem stisknte krátce tlacítka 4 /, dokud nenaleznete optimální píjem Pøedem naprogramovanou stanici mù ete vymazat, jestli e si místo ní ulo íte do pamìti jinou frekvenci. Vaše uživatelský manuál PHILIPS MCM275

10 se rozsvítí Po zprávách následuje vysílání, sestava se pepne k poslednímu zvolenému zdroji a spustí pehrávání od pocátku Vypnutí funkce NEWS Stisknte nkolikrát RDS/NEWS na dálkovém ovladaci NEWS zhasne, Na chvíli se na displeji zobrazí nápis NEWS OFF 147 Cesky USB Pouzití USB velkokapacitního pamového zaízení Pipojením USB velkokapacitního pamového zaízení k Hi-Fi systému si mzete uzívat hudby, ulozené na zaízení, pes výkonné reproduktory Hi-Fi systému Pehrávání USB velkokapacitního pamového zaízení Kompatibilní USB velkokapacitní pamové zaízení S Hi-Fi systémem mzete pouzít: USB flash pam (USB 2.0 nebo USB1.1) USB pehrávace flash (USB 2.0 nebo USB1.1) pamových karet (vyzaduje dodatecnou ctecku karet pro práci s tímto Hi-Fi systémem) Poznámka: V nkterých USB flash pehrávacích (nebo pamových zaízení), jsou ulozené obsahy nahrány za pouzití technologie ochrany autorských práv. Takto chránné obsahy nebudou pehrávatelné na nkterých jiných zaízení (napíklad tento Hi- Fi systém) Podporované formáty: USB nebo pamový soubor formátu FAT12, FAT16, FAT32 (velikost sektoru: ,536 bajt) Penosová rychlost MP3 (rychlost dat): kb/s a promnlivá rychlost dat (VBR) WMA verze 9 nebo dívjsí Vnoené adresáe maximáln do 8 úrovní Pocet alb / slozek: maximáln 99 Pocet stop / titul: maximáln 999 Znacka ID3 v2.0 nebo novjsí Název souboru v Unicode UTF8 (maximální délka: 128 bajt) Systém nepehrává a nepodporuje následující: Prázdná alba: prázdné album je album, které neobsahuje soubory MP3 / WMA, a nebude zobrazeno na displeji. znamená napíklad: dokumenty Word.doc nebo MP3 soubory s píponou.dlf budou ignorovány a nebudou pehrány. AAC, WAV, PCM audio soubor WMA soubory s ochranou DRM 148 Soubory WMA v bezztrátovém Jak penést hudební soubory z PC do USB velkokapacitního pamového zaízení Petazením a pustním hudebních soubor mzete jednoduse penést Vasi oblíbenou hudbu z PC do USB velkokapacitního pamového zaízení U flash pehrávace mzete k penosu hudby rovnz pouzít jeho ídící hudební software. Nicmén WMA soubory mohou být z dvod kompatibility nepehrávatelné. Jak zorganizovat Vase MP3/WMA soubory na USB velkokapacitním pamovém zaízení Tento Hi-Fi systém vyhledá soubor y MP3/WMA v zadaných slozkách/podslozkách/titulech. Píklad: Root Title 001 Title 002 Title 003 Album 01 Title 001 Title 002 Title 003 Album 02 Title 001 Title 002 Title 003 Album 03 Title 001 Title 002 Title 003 Zorganizujte si Vase MP3/WMA soubory v rzných slozkách a podslozkách podle pání. Poznámka: Pokud jste soubory MP3/WMA na disku neuspoádali do zádných alb, bude vsem tmto souborm automaticky piazeno album "00". Cesky USB Pro soubory WMA s ochranou DRM pouzijte pro vypálení nebo pevod aplikaci Windows Media Player 10 (nebo novjsí). com. AUX AUX (Poslech externího zdroje) Pomocí MCM275 lze poslouchat pipojené externí zaízení Zkontrolujte, zda je externí zaízení správn pipojeno (viz cásti Instalace, Pipojení externího pístroje) Stisknutím tlacítka SOURCE vyberte moznost AUX (na dálkovém ovladaci stisknte tlacítko AUX) Pro zamezení zkreslení snizte hlasitost na externím zaízení Spuste pehrávání stisknutím tlacítka PLAY na pipojeném zaízení Pro nastavení zvuku a hlasitosti pouzijte ovládání zvuku na externím zaízení a zaízení MCM Zkontrolujte USB zaízení, zda bylo ádn pipojeno (viz cásti Instalace, Pipojení externího pístroje) Stisknutím tlacítka SOURCE vyberte moznost USB (na dálkovém ovladaci stisknte tlacítko USB) Zobrazí se ikona 3 Objeví se NO AUDIO, pokud nebyl v USB zaízení nalezen zádný soubor Pehrajte audio soubory z USB, jako to provádíte s alby / stopami na CD (viz cásti CD) Poznámka: Z dvod kompatibility mze být informace alba/stopy jiná, nez jaká je zobrazena ídícím hudebním software flash pehrávace Názvy soubor nebo znacky ID3 budou zobrazeny jako --- pokud nejsou anglicky. 149 Cesky Casový spínac Nastavení casového spínace Tento pístroj lze pouzít i jako budík, který v dopedu nastaveném casovém bod zapojí reprodukci ze zvoleného zvukového zdroje (CD, TUNER nebo USB). Nez zacnete pouzívat tyto funkce, pesvdcte se, zda je cas na hodinách nastaven pesn. SLEEP Uzitecné rady: Casovac nebude pracovat v stanoveném case pokud: - pøístroj zapnuty - je casovac deaktivován Souprava se pepne na zdroj pokud: - není vlozeno CD, kdyz je zvolen jako zdroj CD - není pipojeno zádné USB zaízení, kdyz je zvolen jako zdroj USB Podr te TIMER na dálkovém ovladaci a se na displeji zobrazí SET TIMER bliká. Zobrazí se nápis SELECT SOURCE Displej ukazuje aktuální zdroj CD, TUNER nebo USB Stisknte nkolikrát SOURCE na pístroji a zvolte zvukový zdroj (na dálkovém ovladaci stisknte tlacítko CD,TUNER nebo USB) Akci potvrdíte stisknutím tlacítka TIMER císlice hodin zacnou blikat SLEEP (CASOVAC VYPNUTÍ) Mzete nastavit urcitou dobu, po které pøístroj se automaticky vypne. Vaše uživatelský manuál PHILIPS MCM275

11 Opakovaným stisknutím tlacítka SLEEP na dálkovém ovladaci nastavte pozadovanou dobu (v minutách): Na displeji se postupn zobrazí: Sleep 90, 75, 60, 45, 30, 15 Na displeji bude krátce zobrazena vybraná moznost a potom se vrátí do pedchozího stavu. Zobrazí se ikona Cesky Hodnotu hodin nastavíte tak, ze stisknete nkolikrát VOLUME +/- repeatedly to set the hours (nebo otácením knoflíku VOLUME na souprav) Akci potvrdíte stisknutím tlacítka TIMER císlice minut zacnou blikat Hodnotu minut nastavíte tak, Ïe stisknete nûkolikrát VOLUME +/- repeatedly to set the minutes (nebo otácením knoflíku VOLUME na souprav) Akci potvrdíte stisknutím tlacítka TIMER Èasov spínaè je tímto nastaven a zapnut V nastaveném case budíku se zapne CD, TUNER nebo USB (úrovn hlasitosti: a do maximální hlasitosti 20) Poznámka: Pístroj vystoupí z rezimu nastavení casového spínace, nestisknete-li po 90 vtein zádné tlacítko. Casovac vypnutí deaktivujete, stisknte znovu tlacítko SLEEP. SLEEP zmizí Ikona nebo pøístroj vypnìte STANDBY-ON/ ECO POWER stisknutím tlacítka (nebo y na dálkovém ovladaci) Uzitecné rady: Funkce nacasovaného vypnutí vase nastavení casu budíku neovlivuje. Zapojení a vypnutí casového spínace Stisknte nkolikrát TIMER na dálkovém ovladaci a zapojte nebo vypnte casový spínac Po zapnutí, naposledy nastavený zvukový zdroj a cas zapojení Po vypnutí èasování, Zobrazí se nápis "TIMER OFF" 150 Technické údaje ZESILOVAÈ V kon x 5 W RMS W + 10 W MPO Pomìr signál/um. 75 dba Frekvenèní závislost ,000 Hz, ± 3 db Vstupní citlivost, AUX V (max. 2 V) Impedance, reproduktory.. 4 Impedance, sluchátka <0.5W Pøehrávaè CD Frekvenèní oblast...

12 Hz Pomìr signál/um 75 dba Radiopøijímaè FM vlnové pásmo MHz MW vlnové pásmo khz Poãet rozhlasovch stanic, které lze naprogramovat Anténa FM drát MW.... Smycková anténa Pøehrávaè USB USB.

13 . 12Mb/s, V support MP3 and WMA files Pocet alb / slozek:.... maximáln 99 Pocet stop / titul:..... maximáln 999 REPRODUKTORY Basov reflexní systém Rozmìry (íøka x v ka x hloubka) x 269 x 90 (mm) GENERAL INFORMATION AC Power V / 50 Hz Rozmìry (íøka x v ka x hloubka, s / bez Stojan) x 285 x 118/194 x 269 x 90 (mm) Hmotnost s reproduktory/bez reproduktorù / 2.2 kg Pohotovostní pøíkon..... <5 W Eco power standby.

14 .. <0.5 W ÚDR\BA Èistìní krytu pøístroje Pøístroj èistìte jen lehce navlhèen m mìkk m hadøíkem. øedidlo a ádné chemické èistící prostøedky ani antistatick spray na èistìní gramofonov ch desek. Èistìní optiky CD Po delím pou ívání se optika CD mù e zapráit. Aby kvalita záznamu zùstala dobrá, musíte optiku CD oèistit speciálním èistícím prostøedkem Philips CD Lens Cleaner nebo jin m podobn m speciálním èistícím prostøedkem. 151 Cesky Právo na zmìnu technick ch údajùa vzhledu pøístroje bez pøedchozího upozornìní vyhrazeno. PØEHLED MO\NCH ZÁVAD UPOZORNNÍ Nikdy se nepokousejte sami opravit pístroj, protoze tím ztratíte právo na záruku. Neotvírejte kryt pístroje, aby Vás nezasáhl elektrický proudk. Zobrazí se nápis "NO DISC". eení Vlo te desku. Deska vlo ená etiketou smìrem dolù. nereprodukuje nebo jenom velmi slabì. Lev a prav kanál je pøemìnìn. Pøístroj nelze ovládat dálkov m ovladaèem. Èasov spínaè nefunguje. Nastavení hodin/èasového spínaèe bylo vymazáno. 152 systému. Spínaèem STANDBY ON vypnìte pøístroj. Síov kabel vytáhnìte ze zásuvky a znovu ho do zásuvky zasuòte. Nastavte sílu zvuku. Odpojte sluchátka. Zkontrolujte pøipojení reproduktorù. Pøesvìdète se, zda jsou neizolované èásti vodièù reproduktorù dobøe spojeny. Zkontrolujte pøipojení a umístìní reproduktorù. Pøedtím, ne stisknete tlaèítko volby funkce (É Å,í, ëatd.), zvolte zvukov zdroj (CD, TUNER, atd.). Sni te vzdálenost. Vlo te je správnì podle oznaèení polarity (znaèky +/-). Vymìòte napájecí èlánky. Dálkov ovladaè nasmìrujte na infraèerven senzor systému. Zkontrolujte, zda je pøístroj vypnut. Nastavte hodiny. Stisknìte tlaèítko TIMER a zapnìte èasov spínaè. Dolo k v padku napìtí nebo byl síèov kabel vytáhnut ze zásuvky. Nastavte hodiny/èasov spínaè. Píloha Jak lze pipevnit MCM275 na ze DLEZITÉ! Pokyny pro montáz na ze jsou urceny pouze pro kvalifikované osoby! Pozádejte kvalifikovanou osobu o pomoc s pipevnním na ze, které zahrnuje vrtání otvor do zdi, a montáz soupravy na ze. Soucásti dodaných instalacních sad 140 mm (5. 51") Montáz MCM275 1 Nastavte jako vzor na pozadované místo na zdi. Vaše uživatelský manuál PHILIPS MCM275

15 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Oznacte místa pro vrtání pomocí tuzky. 140 mm (5.51") 2 1 x jako vzorx 3 Poté vyvrtejte dva soumrné 6milimetrové otvory Upevnte hmozdinky a srouby do otvor v tomto poadí. Nechejte srouby vycnívat 5 mm ze zdi. 2 x srouby Soucásti dodaných instalacních sad nástroje pro vrtání (nap. elektrickou vrtacku) Píprava Pro nalezení vhodného místa pro instalaci vyzkousejte pipojení k zadnímu panelu (viz kapitola Instalace). Pozádejte kvalifikovanou osobu o pomoc s instalací na ze, z dvod: vyhnutí se necekaným skodám, získání informací o potrubí a jiných informací ohledn vedení ve zdi; podle poteb vrtání vyberte vhodný nástroj pro vrtání; pouzijte jiná opatení nutná pro montáz na ze. Oddlení stojanu, a. Podrzte tlacítka 3 PRESS, jak je zobrazeno b. Vytáhnte stojan 5 6 Zavste jednotku na upevovací srouby. Zavste a upevnte reproduktory na místo, jak je zobrazeno. Spe ake rl eft in Ma unit Spe ake igh rr t le Ho s 153 Cesky PRESS PRESS. Vaše uživatelský manuál PHILIPS MCM275

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM Návod k obsluze PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM SD-530 Symbol blesku v trojúhelníku varuje uživatele, že uvnitø pøístroje se nachází nebezpeèné napìtí. UPOZORNÌNÍ: ABYSTE PØEDEŠLI NEBEZPEÈÍ ÚRAZU

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio Register your product and get support at www.philips.com/welcome Руководство пользователя Příručka pro uživatele Príručka užívateľa Felhasználói kézikönyv AJ3231 & % # ^ @! 0 4 9 7 8 $ 6 3

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah:

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah: Návod k obsluze DB 72026 CD CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203 Obsah: Funkce... 2 Kompaktní disk (CD)... 2 Výběr titulu... 2 Hledání v titulu... 2 Zvolení titulu na CD disku... 2 Programování... 2 Obslužné prvky...

Více

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky Funkce: Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího

Více

Micro Hi-Fi System. instruckcje obs ugi appleûíó Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl uživatelské příručky používateľské príručky felhasználói útmutatók MC260 MC270

Micro Hi-Fi System. instruckcje obs ugi appleûíó Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl uživatelské příručky používateľské príručky felhasználói útmutatók MC260 MC270 Micro Hi-Fi System MC260 MC270 instruckcje obs ugi appleûíó Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl uživatelské příručky používateľské príručky felhasználói útmutatók MC260 MC270 % 0 ^ & 2 CD TUNER TAPE AUX SHUFFLE SLEEP

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS BTM630 http://cs.yourpdfguides.com/dref/975292

Vaše uživatelský manuál PHILIPS BTM630 http://cs.yourpdfguides.com/dref/975292 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 DAH 1500 MP3 přehrávač Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 Péče a údržba: Nepoužívejte při manipulaci s přehrávačem nepřiměřenou sílu. Chraňte před mechanickým poškozením, pády,

Více

www.medion.cz RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 -

www.medion.cz RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 - RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 - PEHLED FUNKCÍ: 1. OPEN sklápí ovládací panel 2. SEL aktivuje individuální funkce 3. MULTIJOG nastavuje hlasitost, basy,výšky,

Více

NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH

NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH Váš Hi-Fi systém má mnoho funkcí Nahrávání z rádia nebo CD na kazetu Viz strana 8 Nechte se ukolébat k spánku a poté vzbudit Viz strana 9 Obsah Nastavení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 160. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Micro Hi-Fi System. Käyttöoppaita Manual do usuário

Micro Hi-Fi System. Käyttöoppaita Manual do usuário Micro Hi-Fi System MCM760 Käyttöoppaita Manual do usuário εγχειρίδιο χρήσης PÛÍÓ Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl Instrukcje obsługi Uživatelské příručky PoužívateI'ské príručky Felhasználói útmutatók MAGYARORSZÁG

Více

PL Instrukcja obsługi. CS Příručka pro uživatele. EL Εγχειρίδιο χρήσης. PT Manual do utilizador. Käyttöopas. RU Руководство пользователя

PL Instrukcja obsługi. CS Příručka pro uživatele. EL Εγχειρίδιο χρήσης. PT Manual do utilizador. Käyttöopas. RU Руководство пользователя Register your product and get support at www.philips.com/welcome MCM207/12 Příručka pro uživatele EL Εγχειρίδιο χρήσης PL Instrukcja obsługi PT Manual do utilizador FI Käyttöopas RU Руководство пользователя

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD CDP 5400 SPCD MODE PROG DC IN 4.5 V Ó SKIP 8 SKIP + 9 LINE OUT 0 VOLUME STOP 5 ASP/DIR NEXT HOLD OPEN 8 OFF BASS BOOST ON MP3 3 DAS 00 00:00 41 ALL PROG INTRO ALBUM

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

Micro Hi-Fi System MC147. êûíó Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl

Micro Hi-Fi System MC147. êûíó Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl Micro Hi-Fi System MC147 êûíó Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl Instrukcja obsługi Uživatelský manual Návod na použí žívanie Felhasználói kézik zikönyv MAGYARORSZÁG Minőségtanúsítás A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS MCM166 http://cs.yourpdfguides.com/dref/975098

Vaše uživatelský manuál PHILIPS MCM166 http://cs.yourpdfguides.com/dref/975098 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

Micro Hi-Fi System. PÛÍÓ Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl Instrukcje obsługi Uživatelské příručky PoužívateIské príručky Felhasználói útmutatók MCM700

Micro Hi-Fi System. PÛÍÓ Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl Instrukcje obsługi Uživatelské příručky PoužívateIské príručky Felhasználói útmutatók MCM700 Micro Hi-Fi System PÛÍÓ Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl Instrukcje obsługi Uživatelské příručky PoužívateIské príručky Felhasználói útmutatók MCM700 m 2 MAGYARORSZÁG Minőségtanúsítás A garanciajegyen feltüntetett

Více

MP3-CD Soundmachine. appleûíó Ó cú Ó ÔoÎ Áo aúâîfl U ivatelské pøíruèky Pou ívateπské príruèka Felhasználói útmutatók W CLASS 1 LASER PRODUCT

MP3-CD Soundmachine. appleûíó Ó cú Ó ÔoÎ Áo aúâîfl U ivatelské pøíruèky Pou ívateπské príruèka Felhasználói útmutatók W CLASS 1 LASER PRODUCT MP3-CD Soundmachine AZ3068 Meet Philips at the Internet http://www.philips.com appleûíó Ó cú Ó ÔoÎ Áo aúâîfl U ivatelské pøíruèky Pou ívateπské príruèka Felhasználói útmutatók W AZ 3068 CLASS 1 LASER PRODUCT

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením. Můžete také přímo nahrávat

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

Micro Hi-Fi System. PÛÍÓ Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl Instrukcja obsługi Uživatelský manuál Návod na používanie Felhasználói kézikönyv

Micro Hi-Fi System. PÛÍÓ Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl Instrukcja obsługi Uživatelský manuál Návod na používanie Felhasználói kézikönyv Micro Hi-Fi System MCM204 Register your product and get support at www.philips.com/welcome PÛÍÓ Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl Instrukcja obsługi Uživatelský manuál Návod na používanie Felhasználói kézikönyv Česky

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití.

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Překlad z originálního návodu. OBSAH: Zvuk se systéme

Více

AQ 6591. Stereo Radio Cassette Player AM/FM STEREO RADIO CASSETTE PLAYER STEREO RADIO CASSETTE PLAYER. 53 70 90 120 160 MHz TUNING.

AQ 6591. Stereo Radio Cassette Player AM/FM STEREO RADIO CASSETTE PLAYER STEREO RADIO CASSETTE PLAYER. 53 70 90 120 160 MHz TUNING. FM 88 92 96 100 104 108 AM 53 70 90 120 160 Stereo Radio Cassette Player 53 70 90 120 160 MHz FM STEREO TUNING FM AM TAPE RADIO OFF MHz 10 x khz STEREO RADIO CASSETTE PLAYER STEREO RADIO CASSETTE PLAYER

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio AJ3226 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Uživatelský manual SLEEP ALARM 1 ALARM 2 OFF BUZ RADIO FM ALARM RESET 1 3 UP DOWN MW MHz KHz x10 5 0 CLOCK RADIO AJ3226

Více

Instalační příručka a návod k obsluze

Instalační příručka a návod k obsluze Poznámka: Napájecí napětí tohoto zařízení je 12 V / 24 V. Příliš vysoké nebo příliš nízké napájecí napětí by mohlo způsobit poškození nebo poruchu tohoto zařízení. Vkládejte prosím toto zařízení s USB

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK Návod k obsluze Upozornìní: V pøípadì nutnosti sejmutí krytu musí být nejprve vytažena vidlice sí ového pøívodu ze zásuvky. OBSAH Strana Obsluha... 2 Napájení el. proudem... 3 Hodiny...

Více

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození.

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození. CZ104E RDS-EON FM/MW/LW TUNER/CD/Bluetooth kombinace U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Ochrana proti krádeži Odnímatelný panel (DCP) Krádeži lze zabránit sejmutím ovládacího panelu. Sejmutý panel je nutné uschovat do

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome AZ1137. CS Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome AZ1137. CS Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome AZ1137 CS Příručka pro uživatele a b c d e l k j i h g f m o n CS 1 Důležité informace Bezpečnost Zapamatujte si tyto bezpečnostní symboly

Více

CS Příručka pro uživatele. HU Felhasználói kézikönyv. PL Instrukcja obsługi. DA Brugervejledning. EL Εγχειρίδιο χρήσης. RU Руководство пользователя

CS Příručka pro uživatele. HU Felhasználói kézikönyv. PL Instrukcja obsługi. DA Brugervejledning. EL Εγχειρίδιο χρήσης. RU Руководство пользователя Register your product and get support at www.philips.com/welcome FWM400D Příručka pro uživatele DA Brugervejledning EL Εγχειρίδιο χρήσης HU Felhasználói kézikönyv PL Instrukcja obsługi RU Руководство пользователя

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS FW-C28 http://cs.yourpdfguides.com/dref/975134

Vaše uživatelský manuál PHILIPS FW-C28 http://cs.yourpdfguides.com/dref/975134 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

MP3-CD Soundmachine. Uživatelský manuál CLASS 1 LASER PRODUCT. AZ3068 Meet Philips at the Internet. http://www.philips.com AZ 3068

MP3-CD Soundmachine. Uživatelský manuál CLASS 1 LASER PRODUCT. AZ3068 Meet Philips at the Internet. http://www.philips.com AZ 3068 MP3-CD Soundmachine AZ3068 Meet Philips at the Internet http://www.philips.com Uživatelský manuál W AZ 3068 CLASS 1 LASER PRODUCT Printed in China ZYL-0810 1 123 4 5 6 7 2 6 3 7 # @!09 8 4 8 1 $ % ^ 2

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM NÁVOD K POUŽITÍ Zastoupení LENCO pro Českou a Slovenskou republiku: AQ, s.r.o. Wolkerova 381, CZ 784 01 Červenka www.aq.cz, mail: aq@aq.cz

Více

DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE TR100 DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Nesprávné zacházení s přístrojem může mít za důsledek úraz elektrickým proudem nebo nebezpečí požáru. Přečtěte si pozorně tyto informace před použitím přístroje a

Více

PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK. PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze

PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK. PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením.

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS FW-M355 http://cs.yourpdfguides.com/dref/975155

Vaše uživatelský manuál PHILIPS FW-M355 http://cs.yourpdfguides.com/dref/975155 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Průvodce Quick Start AU822 (Cover)

Průvodce Quick Start AU822 (Cover) Průvodce Quick Start AU822 (Cover) Obsah Přehled o výrobku... 4 Základní funkce... 5 Režim hudby... 6 Režim video... 8 Režim nahrávání... 8 FM Tuner... 10 Prohlížeč obrázků...11 Režim e-book... 12 Nastavení

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

Vlastnosti. Obsah balení:

Vlastnosti. Obsah balení: Obsah Čeština Vlastnosti... 2 Bezpečnost... 3 Funkce a ovládací prvky... 4 Připojení... 5 Dálkový ovladač... 7 Přehled funkcí dálkového ovladače... 8 Řešení potíží... 9 Technické údaje... 10 1 Vlastnosti

Více

Docking 300. 4. Obsah balení - Energy Docking 300 - dálkové ovládání - uživatelský manuál - napájecí adaptér

Docking 300. 4. Obsah balení - Energy Docking 300 - dálkové ovládání - uživatelský manuál - napájecí adaptér Docking 300 1. Úvod Dìkujeme za zakoupení produktu Energy Docking 300. S tímto jedineèným 2.1 zvukovým systémem mùžete poslouchat hudbu z ipod/iphone, USB, SD karet, MP3 pøehrávaèù a dalších audio zaøízení.

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme OST690. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme OST690. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips OST690 Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 3 2

Více

Clock Radio AJ260. UÏivatelsk manuál

Clock Radio AJ260. UÏivatelsk manuál Clock Radio AJ260 UÏivatelsk manuál 1 1 2 3 4 5 6 7 8 # $ % ^ 9 0! @ * & 1 3 6 2 4 5 7 2 3 4 Česky Dodávané příslušenství 1 X adaptéru AC/DC 7.5V(Napájení: 220-230V ~ 50Hz 30mA, V stup: 7.5V 250mA) 1x

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth Model: Fantec SB-200BT Příručka v Češtině Technické specifikace: Rozměry (Š x V x H): 340 x 110 x 110 mm Výstupní výkon: 24W (2 x 12W) RMS Verze rozhraní

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme AT10. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme AT10. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips AT10 Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 2 2

Více

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M Manual de Utilização n.º 1/2013 Manuál Jazz Light Popis Zdroje Tyto zdroje jsou napájeny 230V~ a napájejí celý zvukový systém 15V. Modulové centrální jednotky (Volitelné) Po dokončení nastavení, získávají

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera.

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. Upozornění : V E-book můžete prohlížet pouze sobory v textovém formátu (TXT). Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. 1) Focus control : Pro zooming použijte klávesy PREVIOUS/NEXT. 2)

Více

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB. Pokud některá z těchto.součástí chybí, kontaktujte prosím dodavatele.

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB. Pokud některá z těchto.součástí chybí, kontaktujte prosím dodavatele. MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Úvod Především vám děkujeme za zakoupení tohoto přehrávače MP3 Sweex. S tímto kompaktním přehrávačem MP3 si můžete vychutnat

Více

Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP

Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP OBSAH Poznámky k instalaci 4 Kabelové zapojení 5 Instalace 6 Ovládací prvky autorádia 8 Přehrávání z SD/MMC/USB paměť. karet 9 Základní ovládání 10 Ovládání

Více

Umístění ovladačů (vpředu)

Umístění ovladačů (vpředu) Umístění ovladačů (vpředu) POHLED ZPŘEDU 1 4 2 5 3 6 1 ANTÉNA 2 DISPLEJ (pozitivní LCD) 3 REPRODUKTOR (vlevo) 4 DVÍŘKA CD 5 OTEVÍRÁNÍ 6 REPRODUKTOR (vpravo) OVLÁDACÍ PANEL 1 2 3 5 6 7 4 1 KONTROLKA NAPÁJENÍ

Více

!!! @ # Portable MP3-CD Player. ÛÍÓ Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl uživatelské příručky používateľské príručka felhasználói útmutatók

!!! @ # Portable MP3-CD Player. ÛÍÓ Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl uživatelské příručky používateľské príručka felhasználói útmutatók Portable MP3-CD Player EXP2460 EXP2461 EXP2462 ÛÍÓ Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl uživatelské příručky používateľské príručka felhasználói útmutatók 1 1 2 3 6 7 8 9 0! LD 4 5 OF F RE SU M E HO @ # Meet Philips at

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5100 SPCD CZ-GDR1000 CDP 5100 SPCD Displej STRUČNÝ PŘEHLED Bylo vložené hudební CD (CD - DA). Bylo vložené MP3 CD. Zobrazuje celkový počet stop nebo aktuální stopu (CD-DA). Zobrazuje

Více

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PLANTRONICS DISCOVERY 925. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS NTRX100/12 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633391

Vaše uživatelský manuál PHILIPS NTRX100/12 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633391 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Obj. č.: 372592 NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze

Obj. č.: 372592 NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 372592 Návod k obsluze Před instalací, zapnutím a nastavováním přístroje si prosím přečtěte celý návod obsahuje důležité informace pro optimální a bezpečné využití všech jeho vlastností

Více

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

AM 12 LM 12. Ovládací modul domácí automatizace - stmívač. automatizace - spínač. Technická data. Technická data

AM 12 LM 12. Ovládací modul domácí automatizace - stmívač. automatizace - spínač. Technická data. Technická data LM 12 Ovládací modul domácí automatizace - stmívač Modul domácí automatizace LM-12 je určen pro zapínání a vypínání osvětlení i jako stmívač pro žárovky o příkonu 60-250 W. Připojení: Do zásuvky modulu

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

TEAC SR-100i CD / USB Hi-Fi rádio s ipod dock a dálkovým ovládáním

TEAC SR-100i CD / USB Hi-Fi rádio s ipod dock a dálkovým ovládáním TEAC SR-100i CD / USB Hi-Fi rádio s ipod dock a dálkovým ovládáním Před prvním použitím Zkontrolujte obsah balení: Dálkové ovládání (RC-1265) Baterie (CR2025) pro dálkové ovládání Napájecí kabel FM anténa

Více

Používání přehrávače ipod

Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Po připojení ipodu můžete přehrávat hudební nebo video soubory. Tento přijímač umožňuje provádět různé operace, jako např. výběr souboru ze seznamu nebo

Více

A.Bezpečnostní pokyny: POZOR: pokud je přístroj zapojen do zásuvky, pro zabránění požáru - nevystavujte přístroj dešti nebo vodě.

A.Bezpečnostní pokyny: POZOR: pokud je přístroj zapojen do zásuvky, pro zabránění požáru - nevystavujte přístroj dešti nebo vodě. PŘENOSNÉ RÁDIO S CD PŘEHRÁVAČEM A.Bezpečnostní pokyny: POZOR: pokud je přístroj zapojen do zásuvky, pro zabránění požáru - nevystavujte přístroj dešti nebo vodě. Symbol blesku označuje nebezpečí, že přístroj

Více

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, Z-922 Návod k použití VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si pečlivě tento návod, než se rozhodnete přístroj použít a uschovejte tento

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

ČESKY. Mikrosystém XL-E15H se skládá z hlavní jednotky XL-E15H a reproduktorového systému CP-E15H.

ČESKY. Mikrosystém XL-E15H se skládá z hlavní jednotky XL-E15H a reproduktorového systému CP-E15H. ČESKY Mikrosystém H se skládá z hlavní jednotky H a reproduktorového systému CP-E15H. Úvod Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu SHARP. Chcete-li využít maximálního výkonu tohoto výrobku, přečtěte

Více

Česky. BT-02N uživatelská příručka

Česky. BT-02N uživatelská příručka Česky BT-02N uživatelská příručka 1 Česky Rejstřík 1. Přehled......3 2. Začínáme....5 3. Připojení náhlavní sady headset Bluetooth.....5 4. Používání náhlavní sady headset Bluetooth... 9 5. Technické specifikace...

Více

Příručka pro uživatelei

Příručka pro uživatelei Rádi vám vždy pomůžeme Zaregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na stránkách www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips AZ420/12 Příručka pro uživatelei Obsah 1 Důležité informace

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

2-899-568-12(1) HI-FI mikro systém. Návod k obsluze CMT-GS10. http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation Vytištěno v České republice

2-899-568-12(1) HI-FI mikro systém. Návod k obsluze CMT-GS10. http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation Vytištěno v České republice 2-899-568-12(1) HI-FI mikro systém Návod k obsluze CZ CMT-GS10 http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation Vytištěno v České republice VAROVÁNÍ Abyste zabránili nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS FW-C330 http://cs.yourpdfguides.com/dref/975136

Vaše uživatelský manuál PHILIPS FW-C330 http://cs.yourpdfguides.com/dref/975136 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem Relax Uživatelský manuál 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Zapnutí/vypnutí TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem INFO Zobrazení informací Ztišit 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

Příručka uživatele 1

Příručka uživatele 1 Příručka uživatele 1 Pro vaši bezpečnost Varování Tento výrobek nedemontujte ani znovu nesestavujte, aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění. Nepoužívejte tento výrobek ve vlhkém

Více

Roomy. Návod k použití

Roomy. Návod k použití Roomy Návod k použití 2 Před prvním použitím je třeba dobít vestavěnou baterii. (První nabití baterie trvá mezi: 5-8 hodinami). Návod k použití ČESKY 3 Ovládání Front (1) Play/Pause tlačítko (2) Tlačítko

Více

Vertikální stereo mikrosystém s PLL FM rádiem, CD/MP3, USB a SD/MMC přehrávačem SENCOR SMC 808

Vertikální stereo mikrosystém s PLL FM rádiem, CD/MP3, USB a SD/MMC přehrávačem SENCOR SMC 808 Vertikální stereo mikrosystém s PLL FM rádiem, CD/MP3, USB a SD/MMC přehrávačem SENCOR SMC 808 NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Abyste dosáhli co největšího požitku při poslechu a využili všechny

Více

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 29 Přehrávač CD disků... 45 Vstup AUX... 51 USB port... 53 Rámeček digitálního obrazu... 57 Navigace... 60 Rozpoznávání řeči... 106 Telefon...

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

OPEL MOKKA. Infotainment System

OPEL MOKKA. Infotainment System OPEL MOKKA Infotainment System Obsah Navi 950/650 / CD 600... 5 Navi 600... 77 Audio systém... 169 Navi 950/650 / CD 600 Úvod... 6 Základní funkce... 17 Rádio... 25 CD přehrávač... 32 Externí zařízení...

Více

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166 AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH Návod k použití 10007166 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

Portable radio. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at. Uživatelský manuál AE2730

Portable radio. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at. Uživatelský manuál AE2730 Portable radio AE2730 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Uživatelský manuál 1 3 2 1 5 4 6 7 0 8 9 2 Česky Gratulujeme vám k nákupu a vítáme vás u společnosti Philips! Chcete-li

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více