Vaše uživatelský manuál PHILIPS MCM275

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál PHILIPS MCM275 http://cs.yourpdfguides.com/dref/975104"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS MCM275. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS MCM275 v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití PHILIPS MCM275 Návod k obsluze PHILIPS MCM275 Uživatelská příručka PHILIPS MCM275 Příručka pro uživatele PHILIPS MCM275 Návod na použití PHILIPS MCM275 Vaše uživatelský manuál PHILIPS MCM275

2 Abstrakt manuálu: Névleges feszültség V / 50 Hz Elemes mködéshez.. CR2025 Névleges frekvencia 50 Hz (vagy Hz) Teljesítmény készenléti állapotban < 0.5 W Érintésvédelmi osztály II. Tömeg (hangfalakkal/anélkül) / 2.2 kg Befoglaló méretek (állványok kal/nélkül) szélesség KHz Ersít rész Kimeneti teljesítmény 10 W + 10 W PMPO 2 x 5 W RMS CESKA REPUBLIKÁ Vystraha! Tento pístroj pracuje s laserovým paprskem. Pi nesprávné manipulaci s pístrojem (v rozporu s tímto návodem) me dojít k nebezpecnému ozáení. Proto pístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vzdy svte specializovanému servisu. Nebezpecí! Pi sejmutí kryt a odjistní bezpecnostních spínac hrozí nebezpecí neviditelného laserového záení! Chrate se ped pímým zásahem laserového paprsku. Záruka: Pokud byste z jakéhokoli dvodu pístroj demontovali, vzdy nejdíve vytáhnte síovou zástrcku. Pístroj chrate ped jakoukoli vlhkostí i ped kapkami SLOVAK REPUBLIC Prístroj sa nesmie pouzíva v mokrom a vlhkom prostredí! Chránte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou! % # $ 3 SF Luokan 1 laserlaite Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle. Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle. Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkkoosa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa. Norge Typeskilt finnes på apparatens underside. Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten. For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet. 4 Index Suomi Português E êûòòíëè Polski Cesky Slovensky Magyar Magyar Slovensky Cesky Polski Português Suomi Obsah Obecné informace Dodané píslusenství...

3 . 131 Pro ochranu ivotního prostøedí Informace o bezpeènosti provozu pøístroje CD Disky pro pehrávání Pehrávání disk Výbr a hledání Výbr jiného skladby Nalezení pasáze ve skladb pi pehrávání Ovládací prvky Ovládací prvky na souprav Dálkový ovladac Instalace Umístní MCM Montáz podstavce na sestavu Montáz MCM275 na ze Programování skladeb.

4 . 143 Vymazání programu Výbr rzných rezim pehrávání: REPEAT, SHUFFLE Informace zobrazené na displej Radiopijímac Naladní rádiových stanic 145 Ukládání pednastavených rádiových stanic Autostore: automatické programování Rucní programování Poslech pednastavené stanice Pipojení v zadní cásti Pipojení reproduktor Pipojení antén Pipojení externího pístroje Pipojení USB zaízení nebo pamové karty Propojení ne USB zaízení RDS. 146 Pepínání vsech informací RDS Volba typu programu (PTY) Automatické nastavení hodin pomocí RDS Napájení ze sít

5 . 137 Píprava Pouzívání dálkového ovladace Nastavení hodin RDS zprávy a dopravní informace (TA) Zapojení funkce NEWS Vypnutí funkce NEWS Cesky 130 Základní funkce Zapínání/ vypínání a volba funkcí Pepnutí pohotovostním rezimu na Eco Power Automatický pohotovostní rezim Regulace síly zvuku Nastavení síly zvuku MUTE USB Pouzití USB velkokapacitního pamového zaízení Pehrávání USB velkokapacitního pamového zaízení AUX AUX...

6 149 Regulace zvukového rezimu 140 DSC DBB Casový spínac Nastavení casového spínace Zapojení a vypnutí casového spínace Zobrazení hodin Sleep Technické údaje ÚDR\BA. 151 PØEHLED MO\NCH ZÁVAD 152 Píloha

7 Obecné informace Dodané píslusenství 2 reproduktory vcetn 2 potebných kabel dálkový ovladac s 1 baterií CR2025 MW rámová anténa FM drátová anténa Stojan sada pro pipevnní Informace o bezpeènosti provozu pøístroje Pøístroj umístìte na hladk, tvrd a pevn povrch. Umístìte pøístroj tak, aby byla zajitìna ventilace, ochráníte tím pøístroj pøed pøehøátím. Za a nad pøístrojem ponechejte alespoò 10 cm (4 palce), po stranách pøístroje alespoò 5 cm (2 palce). Musí b t zajitìna dobrá ventilace. Nezakr vejte ventilaìní otvory ádn mi pøedmìty, napø. novinami, ubrusy, záclonami atd. Vaše uživatelský manuál PHILIPS MCM275

8 Chraòte pøístroj, napájecí èlánky a desky pøed extrémní vlhkostí, detìm, pískem a takov mi vysok mi teplotami, které b vají v blízkosti topn ch tìles nebo na místì vystaveném pøímému sluneènímu záøení. Na pøístroj nesmí b t pokládány ádné zdroje pøímého plamene, napfi. rozsvícené svíìky. Nepokládejte na zaøízení ádné pøedmìty naplnìné tekutinami (napø. vázy). Dostane-li se pøístroj z chladu do tepla nebo do vlhkého prostøedí, laserová optika pøístroje se zaml í. Pøehrávaè CD nebude v tomto pøípadì správnì fungovat. Ponechejte pøístroj zapnut asi hodinu tak, e nevlo íte desku, poté bude mo n normální provoz. Mechanické souèásti pøístroje mají samomazací povrch, proto se nesmí ani olejovat ani mazat. I v pøípadì, e pøepojíte systém do pohotovostního stavu, spotøebovává energii. materiál, pou ité baterie a u nepou iteln pøístroj vlo te, prosím, podle místních pøedpisù a zvyklostí do nádob na odpadky. Likvidace starého produktu Produkt je navrzen a vyrotko drzte stisknuté déle nez 2 vteiny) nastavení casového spínace vypnutí pro usínání docasné ztlumení zvuku Tuner: volba informací RDS (Radio Data System) CD/USB/AUX: zapnutí/vypnutí zpráv nastavení náhodného pehrávání nastavení nepetrzitého pehrávání volba pedem nastaveného ozvucení: ROCK, JAZZ, POP, CLASSIC zapnutí nebo vypnutí zvýraznní hlubokých tón CD/USB: naprogramuje stopy a zkontroluje program Tuner: naprogramuje vyladìné vysílací stanice Clock: - zobrazení nastaveného casu - V pohotovostním rezimu: vstup do rezimu nastavování casu (tlacítko drzte stisknuté déle nez 2 vteiny) TUNER/Audio CD: Pepíná mezi zobrazen&iacutný a cerný): a. pamovou kartu do ctecky karet b. videorekordéru nebo nahrávace CD. napájecí sru do elektrické zásuvky. Tím se zapne napájení. Kdyz je MCM275 v pohotovostním rezimu, spotebovává nadále elektinu. Pro úplné odpojení systému od napájení vytáhnte napájecí zástrcku z elektrické zásuvky Postupujte podle Krok 1 cásti Pipojení USB zaízení nebo pamové karty Vlozte jednu zástrcku audio kabel (není dodán) do patice AUX IN na sklopném ovládacím panelu sestavy Zapojte druhý konec audio kabel do zakoncení AUDIO OUT v pídavném spotebici Typový stítek je umístn na zadní stran soupravy. Upozornní: Pøehøátí pøístroje zabraòuje vbudovan bezpeènostní elektrick obvod. Proto se mù e stát, e se systém v extrémních podmínkách automaticky pøepne do pohotovostního stavu. Dojde-li k tomu, poèkejte a systém vychladne, pouze potom ho znovu pou ijte (neplatí pro vechny typy). 4 Zvolte rezim AUX na souprav Uzitecné rady: Vzdy vyhledejte informace o pipojení v uzivatelské pírucce externího zaízení. Pístroj vyhovuje pedpism Evropského spolecenství o poruchách v rozhlasových frekvencích. Pozor: Viditelná a neviditelná laserová radiace. Pokud je kryt oteven, nedívejte se na paprsek. Vysoké naptí! Neotevírat. Mohlo by dojít k úrazu elektinou. Pístroj neobsahuje zádné díly, na kterých provádí servis uzivatel. Úpravy provádné na produktu by mohly zapícinit nebezpecnou radiaci (EMC, Elektromagnetická kompatibilita) nebo jiné nebezpecné provozní podmínky. nebo TUNER, atd.). bude pokracovat bez zvuku. Tento systém je urcen pro bzné disky. znamená napíklad: dokumenty Word.doc nebo MP3 soubory s píponou.dlf budou ignorovány a nebudou pehrány. WMA soubory s ochranou DRM Soubory WMA v bezztrátovém nebo VBR formátu 3 Vlo te disk potitûnou stranou nahoru. Opûtovn m stisknutím CD OPEN CLOSEç zavfiete pfiihrádku CD Zobrazí se nápis READING a potom poèet skladeb na desce a doba potøebná na jejich reprodukci Audio CD: Zobrazí se celkov poèet skladeb a doba pøehrávání MP3/WMA: Displej ukazuje aktuální císlo alba "A x x " a aktuální císlo titulu "T x xx" 141 Cesky CD Uzitecné rady: Pokud jste soubory MP3/WMA na disku neuspoádali do zádných alb, bude vsem tmto souborm automaticky piazeno album "00". Výbr a hledání Výbr jiného skladby Stisknte jedenkrát nebo nkolikrát tlacítko 4 /, az se poadové císlo hledané skladby zobrazí na displeji MP3/WMA: Informace o stop roluje krátce po displeji MP3/WMA: Stisknte jedenkrát nebo nkolikrát tlacítko ALBUM/ PRESET vyberte pfiedchozího nebo následujícího alba Informace o stop roluje krátce po displeji nebo V poloze stop stisknuté tlacítko ALBUM/ PRESET a 4 / vyberte pozadované album a skladby MP3/WMA: Displej ukazuje aktuální císlo alba/stopy Nalezení pasáze ve skladb pi pehrávání 4 Stisknutím tlacítka ÉÅ zapojte reprodukci Zobrazí se poøadové èíslo aktuální skladby a doba od zaèátku reprodukce 5 6 Pehrávání pozastavíte stisknutím tlacítkaé. Vaše uživatelský manuál PHILIPS MCM275

9 Å V pehrávání lze pokracovat dalsím stisknutím tlacítka Pehrávání zastavíte stisknutím tlacítka STOPÇ Uzitecné rady: Reprodukce CD bude ukoncena i v pípad, ze: otevete prostor pro CD CD dohraje do konce pepnete spínac na zvukový zdroj: TUNER, USB nebo AUX Cesky 1 2 Bhem reprodukce podrzte stisknuté tlacítko 4/ CD bude pehrávat rychleji Jakmile najdete hledanou melodii, uvolnte tlacítko 4 nebo Bude pokracovat normální pehrávání / USB 142 CD Programování skladeb Do pamti lze ulozit 40 skladeb v libovolné poadí. Kteroukoliv skladbu lze do pamti ulozit i nkolikrát. V poloze stop se stiskem PROGRAM aktivuje programování bliká Audio CD: Zobrazí se PROG a poadové císlo aktuální skladby MP3/WMA: Displej ukazuje aktuální císlo alba/stopy Uzitecné rady: Sestava se vrátí do stavu stop, pokud není tlacítko stlaceno bhem 90 vtein zmizí. Pro pokracování v programování stisknte PROGRAM. MP3/WMA: Bìhem pøehrávání programu, nelze pou ívat tlaèítka ALBUM/ PRESET. 1 Vymazání programu Program lze vymazat následujícím zpsobem: stisknte tlacítko STOP 9 v pozici stop jednou; bhem pehrávání dvakrát; stisknte tlacítko STANDBY-ON/ ECO POWER y pepnete-li na zvukový zdroj TUNER, USB nebo AUX otevete-li prostor pro zmizí. CLEAR scrolls 2 Stisknte jedenkrát nebo nkolikrát tlacítko 4 /, az se poadové císlo hledané skladby zobrazí na displeji MP3/WMA: Stisknte jedenkrát nebo nkolikrát tlacítko ALBUM/ PRESET a 4 / vyberte pozadované album a skladby 3 Akci potvrdíte stisknutím tlacítka PROGRAM Displej krátce ukáze císlo naprogramovaných stop Pak displej ukáze císlo stopy, kterou jste ulozili 4 5 Podle postupu z bodu 2 a 3 volte a ukládejte do pamti dalsí skladby Pokusíte-li se do pamìti ulo it více jak 40 skladeb, na displeji se zobrazí oznaèení FULL Pejete-li si reprodukovat sestavený program, stisknte tlacítko ÉÅ 143 Cesky CD Výbr rzných rezim pehrávání: REPEAT, SHUFFLE REPEAT TRACK nepetrzitá, opakovaná reprodukce aktuální skladby REPEAT ALL nepetrzitá, opakovaná reprodukce celé CD/ program SHUFFLE plays all the tracks of the CD in random order Informace zobrazené na displej (Pouze v re imump3/wma) ID3 tag je souèástí souboru MP3 a obsahuje rùzné informace o skladbì, jako napøíklad název skladby nebo jméno interpreta. V prùbìhu pøehrávání krátce a opakovanì stisknìte tlaèítko DISPLAY/CLOCK na dálkovém ovladaci Displej ukáze název titulu, název alba a informaci znacky ID3 Uzitecné rady: - Pøed zhotovením MP3/WMA-CD sestavte pomocí softwaru na kódování formátu MP3/ WMA informace ID3 tag. 1 2 K volb pehrávací funkce stisknte jednou nebo nkolikrát REPEAT nebo SHUFFLE pi pehrávání K volb normální pehrávky stisknte opakovan REPEAT nebo SHUFFLE az se pestanou zobrazovat rzné pehrávací funkce Cesky Uzitecné rady: V rezimu náhodného pehrávání (Shuffle) stisknuté tlacítko vyberte pozadované skladby 144 Radiopijímac Naladní rádiových stanic 1 2 Stisknutím tlacítka SOURCE vyberte moznost TUNER (na dálkovém ovladaci stisknte tlacítko TUNER) Stisknte nkolikrát TUNER na dálkovém ovladaci, az se na displeji zobrazí zádané vlnové pásmo, FM nebo MW Na displeji se zobrazí tyto údaje:, frekvence rádiové stanice, vlnové pásmo a, pokud je naprogramována, císlo pedvolby Autostore: automatické programování Automatické programování se zahájí pøedvolbou 1 nebo jin m zvolen m èíslem pøedvolby. Od tohoto pamìového èísla smìrem nahoru budou vechny døíve naprogramované rozhlasové stanice vymazány. V pøístroji budou ulo eny pouze stanice, které v pamìti jetì nejsou Stisknutím tlacítka ALBUM/ PRESET zvolte, od kterého pamìového èísla má zaèít programování. Poznámka: Nezvolíte-li pamìové èíslo, bude tímto poèáteèním èíslem èíslice 1 a vechny døíve naprogramované rozhlasové stanice budou pøepsány. Podr te PROGRAM stisknuté a se na displeji zobrazí AUTO bliká Dostupné stanice se naprogramují: Nejdíve RDS stanice následované FM a MW stanicemi (viz cásti RDS) Reprodukce se zaène programem rozhlasové stanice, která byla do pamìti ulo ena naposledy Rucní programování 1 / 2 USB 3 Podr te 4 / stisknuté a se na displeji zobrazí SEARCH Automaticky se naladí stanice s dostatecným píjmem. Pi automatickém ladní je na displeji zobrazen nápis SEARCH (hledání) FM: Pokud je píjem stanice stereofonní, je zobrazena ikona FM: Pokud jde o stanici RDS, je zobrazena ikona Podle poteby opakujte krok 3, dokud nenaleznete pozadovanou rádiovou stanici Vylaïte si po adovanou stanici (viz cásti Naladní rádiových stanic) Stisknutím PROGRAM zapnìte programování bliká Jedním nebo opakovan m stisknutím ALBUM/ PRESET zvolené stanici pøiøaïte èíslo od 1 do 40 Stisknutím PROGRAM volbu potvrïte Na displeji se krátce zobrazí pásmem, frekvencí a èíslem pøednastavené stanice K naprogramování dalích stanic opakujte kroky Pro naladní stanice se slabým signálem stisknte krátce tlacítka 4 /, dokud nenaleznete optimální píjem Pøedem naprogramovanou stanici mù ete vymazat, jestli e si místo ní ulo íte do pamìti jinou frekvenci. Vaše uživatelský manuál PHILIPS MCM275

10 se rozsvítí Po zprávách následuje vysílání, sestava se pepne k poslednímu zvolenému zdroji a spustí pehrávání od pocátku Vypnutí funkce NEWS Stisknte nkolikrát RDS/NEWS na dálkovém ovladaci NEWS zhasne, Na chvíli se na displeji zobrazí nápis NEWS OFF 147 Cesky USB Pouzití USB velkokapacitního pamového zaízení Pipojením USB velkokapacitního pamového zaízení k Hi-Fi systému si mzete uzívat hudby, ulozené na zaízení, pes výkonné reproduktory Hi-Fi systému Pehrávání USB velkokapacitního pamového zaízení Kompatibilní USB velkokapacitní pamové zaízení S Hi-Fi systémem mzete pouzít: USB flash pam (USB 2.0 nebo USB1.1) USB pehrávace flash (USB 2.0 nebo USB1.1) pamových karet (vyzaduje dodatecnou ctecku karet pro práci s tímto Hi-Fi systémem) Poznámka: V nkterých USB flash pehrávacích (nebo pamových zaízení), jsou ulozené obsahy nahrány za pouzití technologie ochrany autorských práv. Takto chránné obsahy nebudou pehrávatelné na nkterých jiných zaízení (napíklad tento Hi- Fi systém) Podporované formáty: USB nebo pamový soubor formátu FAT12, FAT16, FAT32 (velikost sektoru: ,536 bajt) Penosová rychlost MP3 (rychlost dat): kb/s a promnlivá rychlost dat (VBR) WMA verze 9 nebo dívjsí Vnoené adresáe maximáln do 8 úrovní Pocet alb / slozek: maximáln 99 Pocet stop / titul: maximáln 999 Znacka ID3 v2.0 nebo novjsí Název souboru v Unicode UTF8 (maximální délka: 128 bajt) Systém nepehrává a nepodporuje následující: Prázdná alba: prázdné album je album, které neobsahuje soubory MP3 / WMA, a nebude zobrazeno na displeji. znamená napíklad: dokumenty Word.doc nebo MP3 soubory s píponou.dlf budou ignorovány a nebudou pehrány. AAC, WAV, PCM audio soubor WMA soubory s ochranou DRM 148 Soubory WMA v bezztrátovém Jak penést hudební soubory z PC do USB velkokapacitního pamového zaízení Petazením a pustním hudebních soubor mzete jednoduse penést Vasi oblíbenou hudbu z PC do USB velkokapacitního pamového zaízení U flash pehrávace mzete k penosu hudby rovnz pouzít jeho ídící hudební software. Nicmén WMA soubory mohou být z dvod kompatibility nepehrávatelné. Jak zorganizovat Vase MP3/WMA soubory na USB velkokapacitním pamovém zaízení Tento Hi-Fi systém vyhledá soubor y MP3/WMA v zadaných slozkách/podslozkách/titulech. Píklad: Root Title 001 Title 002 Title 003 Album 01 Title 001 Title 002 Title 003 Album 02 Title 001 Title 002 Title 003 Album 03 Title 001 Title 002 Title 003 Zorganizujte si Vase MP3/WMA soubory v rzných slozkách a podslozkách podle pání. Poznámka: Pokud jste soubory MP3/WMA na disku neuspoádali do zádných alb, bude vsem tmto souborm automaticky piazeno album "00". Cesky USB Pro soubory WMA s ochranou DRM pouzijte pro vypálení nebo pevod aplikaci Windows Media Player 10 (nebo novjsí). com. AUX AUX (Poslech externího zdroje) Pomocí MCM275 lze poslouchat pipojené externí zaízení Zkontrolujte, zda je externí zaízení správn pipojeno (viz cásti Instalace, Pipojení externího pístroje) Stisknutím tlacítka SOURCE vyberte moznost AUX (na dálkovém ovladaci stisknte tlacítko AUX) Pro zamezení zkreslení snizte hlasitost na externím zaízení Spuste pehrávání stisknutím tlacítka PLAY na pipojeném zaízení Pro nastavení zvuku a hlasitosti pouzijte ovládání zvuku na externím zaízení a zaízení MCM Zkontrolujte USB zaízení, zda bylo ádn pipojeno (viz cásti Instalace, Pipojení externího pístroje) Stisknutím tlacítka SOURCE vyberte moznost USB (na dálkovém ovladaci stisknte tlacítko USB) Zobrazí se ikona 3 Objeví se NO AUDIO, pokud nebyl v USB zaízení nalezen zádný soubor Pehrajte audio soubory z USB, jako to provádíte s alby / stopami na CD (viz cásti CD) Poznámka: Z dvod kompatibility mze být informace alba/stopy jiná, nez jaká je zobrazena ídícím hudebním software flash pehrávace Názvy soubor nebo znacky ID3 budou zobrazeny jako --- pokud nejsou anglicky. 149 Cesky Casový spínac Nastavení casového spínace Tento pístroj lze pouzít i jako budík, který v dopedu nastaveném casovém bod zapojí reprodukci ze zvoleného zvukového zdroje (CD, TUNER nebo USB). Nez zacnete pouzívat tyto funkce, pesvdcte se, zda je cas na hodinách nastaven pesn. SLEEP Uzitecné rady: Casovac nebude pracovat v stanoveném case pokud: - pøístroj zapnuty - je casovac deaktivován Souprava se pepne na zdroj pokud: - není vlozeno CD, kdyz je zvolen jako zdroj CD - není pipojeno zádné USB zaízení, kdyz je zvolen jako zdroj USB Podr te TIMER na dálkovém ovladaci a se na displeji zobrazí SET TIMER bliká. Zobrazí se nápis SELECT SOURCE Displej ukazuje aktuální zdroj CD, TUNER nebo USB Stisknte nkolikrát SOURCE na pístroji a zvolte zvukový zdroj (na dálkovém ovladaci stisknte tlacítko CD,TUNER nebo USB) Akci potvrdíte stisknutím tlacítka TIMER císlice hodin zacnou blikat SLEEP (CASOVAC VYPNUTÍ) Mzete nastavit urcitou dobu, po které pøístroj se automaticky vypne. Vaše uživatelský manuál PHILIPS MCM275

11 Opakovaným stisknutím tlacítka SLEEP na dálkovém ovladaci nastavte pozadovanou dobu (v minutách): Na displeji se postupn zobrazí: Sleep 90, 75, 60, 45, 30, 15 Na displeji bude krátce zobrazena vybraná moznost a potom se vrátí do pedchozího stavu. Zobrazí se ikona Cesky Hodnotu hodin nastavíte tak, ze stisknete nkolikrát VOLUME +/- repeatedly to set the hours (nebo otácením knoflíku VOLUME na souprav) Akci potvrdíte stisknutím tlacítka TIMER císlice minut zacnou blikat Hodnotu minut nastavíte tak, Ïe stisknete nûkolikrát VOLUME +/- repeatedly to set the minutes (nebo otácením knoflíku VOLUME na souprav) Akci potvrdíte stisknutím tlacítka TIMER Èasov spínaè je tímto nastaven a zapnut V nastaveném case budíku se zapne CD, TUNER nebo USB (úrovn hlasitosti: a do maximální hlasitosti 20) Poznámka: Pístroj vystoupí z rezimu nastavení casového spínace, nestisknete-li po 90 vtein zádné tlacítko. Casovac vypnutí deaktivujete, stisknte znovu tlacítko SLEEP. SLEEP zmizí Ikona nebo pøístroj vypnìte STANDBY-ON/ ECO POWER stisknutím tlacítka (nebo y na dálkovém ovladaci) Uzitecné rady: Funkce nacasovaného vypnutí vase nastavení casu budíku neovlivuje. Zapojení a vypnutí casového spínace Stisknte nkolikrát TIMER na dálkovém ovladaci a zapojte nebo vypnte casový spínac Po zapnutí, naposledy nastavený zvukový zdroj a cas zapojení Po vypnutí èasování, Zobrazí se nápis "TIMER OFF" 150 Technické údaje ZESILOVAÈ V kon x 5 W RMS W + 10 W MPO Pomìr signál/um. 75 dba Frekvenèní závislost ,000 Hz, ± 3 db Vstupní citlivost, AUX V (max. 2 V) Impedance, reproduktory.. 4 Impedance, sluchátka <0.5W Pøehrávaè CD Frekvenèní oblast...

12 Hz Pomìr signál/um 75 dba Radiopøijímaè FM vlnové pásmo MHz MW vlnové pásmo khz Poãet rozhlasovch stanic, které lze naprogramovat Anténa FM drát MW.... Smycková anténa Pøehrávaè USB USB.

13 . 12Mb/s, V support MP3 and WMA files Pocet alb / slozek:.... maximáln 99 Pocet stop / titul:..... maximáln 999 REPRODUKTORY Basov reflexní systém Rozmìry (íøka x v ka x hloubka) x 269 x 90 (mm) GENERAL INFORMATION AC Power V / 50 Hz Rozmìry (íøka x v ka x hloubka, s / bez Stojan) x 285 x 118/194 x 269 x 90 (mm) Hmotnost s reproduktory/bez reproduktorù / 2.2 kg Pohotovostní pøíkon..... <5 W Eco power standby.

14 .. <0.5 W ÚDR\BA Èistìní krytu pøístroje Pøístroj èistìte jen lehce navlhèen m mìkk m hadøíkem. øedidlo a ádné chemické èistící prostøedky ani antistatick spray na èistìní gramofonov ch desek. Èistìní optiky CD Po delím pou ívání se optika CD mù e zapráit. Aby kvalita záznamu zùstala dobrá, musíte optiku CD oèistit speciálním èistícím prostøedkem Philips CD Lens Cleaner nebo jin m podobn m speciálním èistícím prostøedkem. 151 Cesky Právo na zmìnu technick ch údajùa vzhledu pøístroje bez pøedchozího upozornìní vyhrazeno. PØEHLED MO\NCH ZÁVAD UPOZORNNÍ Nikdy se nepokousejte sami opravit pístroj, protoze tím ztratíte právo na záruku. Neotvírejte kryt pístroje, aby Vás nezasáhl elektrický proudk. Zobrazí se nápis "NO DISC". eení Vlo te desku. Deska vlo ená etiketou smìrem dolù. nereprodukuje nebo jenom velmi slabì. Lev a prav kanál je pøemìnìn. Pøístroj nelze ovládat dálkov m ovladaèem. Èasov spínaè nefunguje. Nastavení hodin/èasového spínaèe bylo vymazáno. 152 systému. Spínaèem STANDBY ON vypnìte pøístroj. Síov kabel vytáhnìte ze zásuvky a znovu ho do zásuvky zasuòte. Nastavte sílu zvuku. Odpojte sluchátka. Zkontrolujte pøipojení reproduktorù. Pøesvìdète se, zda jsou neizolované èásti vodièù reproduktorù dobøe spojeny. Zkontrolujte pøipojení a umístìní reproduktorù. Pøedtím, ne stisknete tlaèítko volby funkce (É Å,í, ëatd.), zvolte zvukov zdroj (CD, TUNER, atd.). Sni te vzdálenost. Vlo te je správnì podle oznaèení polarity (znaèky +/-). Vymìòte napájecí èlánky. Dálkov ovladaè nasmìrujte na infraèerven senzor systému. Zkontrolujte, zda je pøístroj vypnut. Nastavte hodiny. Stisknìte tlaèítko TIMER a zapnìte èasov spínaè. Dolo k v padku napìtí nebo byl síèov kabel vytáhnut ze zásuvky. Nastavte hodiny/èasov spínaè. Píloha Jak lze pipevnit MCM275 na ze DLEZITÉ! Pokyny pro montáz na ze jsou urceny pouze pro kvalifikované osoby! Pozádejte kvalifikovanou osobu o pomoc s pipevnním na ze, které zahrnuje vrtání otvor do zdi, a montáz soupravy na ze. Soucásti dodaných instalacních sad 140 mm (5. 51") Montáz MCM275 1 Nastavte jako vzor na pozadované místo na zdi. Vaše uživatelský manuál PHILIPS MCM275

15 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Oznacte místa pro vrtání pomocí tuzky. 140 mm (5.51") 2 1 x jako vzorx 3 Poté vyvrtejte dva soumrné 6milimetrové otvory Upevnte hmozdinky a srouby do otvor v tomto poadí. Nechejte srouby vycnívat 5 mm ze zdi. 2 x srouby Soucásti dodaných instalacních sad nástroje pro vrtání (nap. elektrickou vrtacku) Píprava Pro nalezení vhodného místa pro instalaci vyzkousejte pipojení k zadnímu panelu (viz kapitola Instalace). Pozádejte kvalifikovanou osobu o pomoc s instalací na ze, z dvod: vyhnutí se necekaným skodám, získání informací o potrubí a jiných informací ohledn vedení ve zdi; podle poteb vrtání vyberte vhodný nástroj pro vrtání; pouzijte jiná opatení nutná pro montáz na ze. Oddlení stojanu, a. Podrzte tlacítka 3 PRESS, jak je zobrazeno b. Vytáhnte stojan 5 6 Zavste jednotku na upevovací srouby. Zavste a upevnte reproduktory na místo, jak je zobrazeno. Spe ake rl eft in Ma unit Spe ake igh rr t le Ho s 153 Cesky PRESS PRESS. Vaše uživatelský manuál PHILIPS MCM275

Digital surround sound receiver FR965 FR975

Digital surround sound receiver FR965 FR975 Digital surround sound receiver FR965 FR975 English...6 English êûòòíëè...28 êûòòíëè...50 Slovensky...72 Slovensky Magyar...94 Magyar 5 V EOBECNÉ FORMACE V eobecné informace Pøíslu enství...50 Umístìní...50

Více

Vaše uživatelský manuál CANON LEGRIA HF S100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378703

Vaše uživatelský manuál CANON LEGRIA HF S100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378703 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál CANON LEGRIA FS36 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3355214

Vaše uživatelský manuál CANON LEGRIA FS36 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3355214 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál UMAX VISIONBOOK 4100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3226132

Vaše uživatelský manuál UMAX VISIONBOOK 4100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3226132 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Auto CD/MP3/WMA přijímač

Auto CD/MP3/WMA přijímač MK_LAC-M5500R_CZE Auto CD/MP3/WMA přijímač PŘÍRUČKA UŽIVA TELE MODEL : LAC-M5500R Před zapojením, používáním a nastavováním tohoto systému si prosím pečlivě přečtěte návod v této instruktážní příručce.

Více

!!! Audio CLASS 1 LASER PRODUCT % $! 3 # 4 HOLD OFF 5 PLAY 2; 6 VOL. Portable CD Player. Èesky RYCHL PØEHLED

!!! Audio CLASS 1 LASER PRODUCT % $! 3 # 4 HOLD OFF 5 PLAY 2; 6 VOL. Portable CD Player. Èesky RYCHL PØEHLED / / Portable CD Player AX3300 AX330 AX330 AX3303 AX3304 AX3305 AX3306 Audio 8 9 0 7 6 5 4 3 % $! # @ ^ & RYCHL PØEHLED Portable CD Player p.. Èesky 3 # Meet Philips at the Internet http://www.philips.com

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 37 96 90 www.conrad.sk. Obj..: 379 690

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 37 96 90 www.conrad.sk. Obj..: 379 690 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 37 96 90 www.conrad.sk Obj..: 379 690 Vážení zákazníci! Gratulujeme vám k výbru tohoto autorádia svtov známé znaky ROADSTAR. Abyste produkt uchovali

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-203E http://cs.yourpdfguides.com/dref/1290000

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-203E http://cs.yourpdfguides.com/dref/1290000 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 92 Poznámka: Tento návod k montáži a k obsluze popisuje i modely rádia DEH-3900MP, DEH-2920MP a DEH-2900MPB. Toto kvalitní stereofonní autorádio se všemi běžnými

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 83 Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho autorádia s MP3-/CD-přehrávačem s mnoha užitečnými funkcemi a přejeme Vám mnoho pěkných zážitků při

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289959

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289959 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver WMA MP3 CD Player/Receiver Model: CQ-C5355N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS SPF4328 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3446320

Vaše uživatelský manuál PHILIPS SPF4328 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3446320 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG http://cs.yourpdfguides.com/dref/3305837

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG http://cs.yourpdfguides.com/dref/3305837 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se BLAUPUNKT

Více

SCD 6504MR SCD 6514MR

SCD 6504MR SCD 6514MR SCD 6504MR SCD 6514MR CAR PLAYER CD/MP3/USB/SD AUTORÁDIO S PĪEHRÁVAČEM CD/MP3/USB/SD AUTORÁDIO S PREHRÁVAČOM CD/MP3/USB/SD AUTÓRÁDIÓ CD/MP3/USB/SD LEJÁTSZÓVAL RADIO SAMOCHODOWE Z ODTWARZACZEM CD/MP3/USB/SD

Více

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-229-196-21 (1) 3-229-200-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW přehrávač kompaktních disků Návod k obsluze CZ Instalace a propojení jsou popsány v zadní části návodu. CDX-CA850 2001 Sony Corporation

Více

KDC-BT61U KDC-6051U NÁVOD K POUŽITÍ. 2010 Kenwood Corporation All Rights Reserved. CD PŘIJÍMAČ

KDC-BT61U KDC-6051U NÁVOD K POUŽITÍ. 2010 Kenwood Corporation All Rights Reserved. CD PŘIJÍMAČ KDC-BT61U KDC-6051U CD PŘIJÍMAČ NÁVOD K POUŽITÍ Než si přečtete tuto příručku, klepnutím na tlačítko níže vyhledejte nejnovější vydání a upravené stránky. 2010 Kenwood Corporation All Rights Reserved.

Více

Vaše uživatelský manuál STRONG SRT 5245 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3232224

Vaše uživatelský manuál STRONG SRT 5245 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3232224 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

USB. HDD/DVD rekordér a přijímač Příručka uživatele MODEL:LH-RH361SE. (Hlavní jednotka: LH-RH361 reproduktory: LHS-36SE5S, LHS-36SE5A)

USB. HDD/DVD rekordér a přijímač Příručka uživatele MODEL:LH-RH361SE. (Hlavní jednotka: LH-RH361 reproduktory: LHS-36SE5S, LHS-36SE5A) LH-RH3693SE_NAACLL4_CZE_MFL30582417 HDD/DVD rekordér a přijímač Příručka uživatele MODEL:LH-RH361SE (Hlavní jednotka: LH-RH361 reproduktory: LHS-36SE5S, LHS-36SE5A) USB Před připojením, provozem a nastavováním

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro XEROX WORKCENTRE 5135. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál LG 42PG1000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1211745

Vaše uživatelský manuál LG 42PG1000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1211745 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Systém vizuální zábavy do auta

Systém vizuální zábavy do auta 4-410-680-21(1) IET5 Systém vizuální zábavy do auta Návod k obsluze AV centrum Návod na použitie XAV-63 2012 Sony Corporation 4-410-680-21(1) Systém vizuální zábavy do auta Návod k obsluze XAV-63 2012

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3952236

Vaše uživatelský manuál NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3952236 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON

Více

Pozor! Vysoké nap tí! Nebezpe í úrazu elektrickým proudem! Upozorn ní: 0. Úvod

Pozor! Vysoké nap tí! Nebezpe í úrazu elektrickým proudem! Upozorn ní: 0. Úvod 0. Úvod Vítejte ve svt nového Digitálního pijímae s vysokým rozlišením, který udlá Váš životní styl bohatším a posune Vás blíž k Vašim snm. Ped použitím pijímae si prosím pozorn pette tento návod na použití,

Více

TH-M303 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

TH-M303 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTÁSA Česky DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER Polski TH-M303 Consists of XV-THM303, SP-PWM303, SP-THM303F, SP-THM303C and SP-THM303S

Více

Přenosný CD/DVD přehrávač

Přenosný CD/DVD přehrávač 4-116-131-11(1) Přenosný CD/DVD přehrávač Návod k obsluze z Užitečné rady, tipy a informace o výrobcích a službách Sony najdete na: www.sony-europe.com/myproduct DVP-FX875 2008 Sony Corporation VAROVÁNÍ

Více

Upozornìní: Pøístroj splòuje normy elektromagnetické kompatibility USA FCC èást 15 pro digitální

Upozornìní: Pøístroj splòuje normy elektromagnetické kompatibility USA FCC èást 15 pro digitální VAROVÁNÍ: Jakékoli úpravy tohoto pøístroje nebo modifikace režimù, které nejsou výslovnì schváleny firmou Toshiba TEC nebo jejími autorizovanými zástupci, by mohly zpùsobit ztrátu oprávnìní uživatele používat

Více

Vaše uživatelský manuál HP MP3130 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920418

Vaše uživatelský manuál HP MP3130 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920418 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie.

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie. Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více