Vánoční symboly. Adventní věnec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vánoční symboly. Adventní věnec"

Transkript

1 Ročník: 2. Číslo: 2. Prosinec 2013 Občasník Cena: 5 Kč 1

2 Vánoční symboly Adventní věnec Je to tradiční vánoční symbol, který slouţí k odpočítávání čtyř týdnů adventu. Kaţdou adventní neděli se zapaluje jedna svíčka. Tyto věnce bez svíček slouţí také k ozdobení dveří. Zvyk vznikl v Německu v 19. století. Prosadil ho Johannem Heinrichem Wichernem, který ho rozšířil do německých sborů. U nás se zvyk prosadil aţ na začátku 21. století. Vánoční stromeček Před rozšířením vánočního stromku si lidé dům zdobili jehličnatými větvičkami, které měly podle tradic ochrannou moc nad domácností. Vánoční stromky měly ochranitelskou funkci. Ozdobené větve rozdávali i koledníci. Podle tradice a taky podle první zmínky se stromek také zavěšoval nad štědrovečerní stůl, špičkou dolů. Tradice zdobení stromku pochází z německých měst. Zpočátku nebyl zdoben svícemi. Jedna z prvních zpráv o ozdobeném osvětleném stromku v místnosti je v brémské kronice z roku V Česku se zvyk začal prosazovat aţ ve 40. letech 19. století. Stromečky se zdobily sladkostmi, jako jsou perníčky, mandlemi, ořechy a ovocem. Roku 1860 se objevily na stromečku i svícny. Zdobení stromečku o Vánocích pochází z Německa. V Čechách první vánoční stromek postavil ředitel Stavovského divadla Jan Karel Liebich v roce Dnes se stromeček staví na Štědrý den a lidé si pod ním rozdávají vánoční dárky, velké vánoční stromy se ve městech staví v průběhu adventu na náměstích. Koledy Ţáci v kostelech předváděli scénky o narození Jeţíše Krista. Kvůli četným satirám se hry přesunuly na náměstí a později s nimi děti začaly obcházet domy, proto museli hodně zkracovat. Nakonec zbyly jen řady scén s texty a písněmi. Tak vznikly české lidové koledy, jak je známe z 19. století. Med Na Štědrý den se musely tváře pomazat medem. To zajistilo, ţe nás budou mít po celý příští rok všichni lidé rádi. 2

3 Pečení vánočního cukroví Na počátku byl pohanský zvyk, pomocí něhoţ se v nejmocnější noci roku chránil dům i rodina před temnými silami, proto se cukroví peklo ve tvaru zvířat a zavěšovalo na dveře staveb, či na stromy. Pekly se především perníčky. Na výrobu cukroví se pouţíval hodně med, sušené ovoce a ořechy. Pečení vánočního cukroví je v dnešní době samostatná kuchařská disciplína. Většina z vánočních cukroví se připravuje ze směsi mouky, cukru, vajec, másla, kakaa, čokolády a různých druhů ořechů a kandovaného ovoce. Kapr Ryba byla tradičním symbolem křesťanství. Pojídání ryb o vánočních svátcích je doloţeno v 17. století, ale prostý lid tento zvyk moc nedodrţoval. Teprve ve 20. století se prosadil především kapr obecný jako jídlo. Obliba vánočního kapra nastala aţ v druhé polovině 20. století. První recept na vánočního kapra vyšel aţ v roce 1924 od Magdalény Dobromily Rettigové. Dalším zvykem s tímto spojeným je schovávání šupiny z kapra pod talíř, později do peněţenky. Šupiny jsou totiţ symbolem bohatství. Rozkrajování jablka Z napříč rozkrojeného jablka hádali budoucnost. Zřetelná hvězdička měla v příštím roce přinést zdraví, štěstí a úspěch. Jádřinec s červem znamenal nemoc a neštěstí. Jádřinec ve tvaru kříţe byl nejhorší, symbolizoval totiţ váţné potíţe či smrt. Jmelí Je povaţováno za posvátné, protoţe si přes celou zimu drţí svou zelenou barvu. Políbení pod jmelím na Štědrý den má zajistit lásku aţ do příštích Vánoc. Jmelí nosí štěstí tomu, kdo je jím obdarován, ne tomu, kdo si jej sám koupí, darujete-li někomu kytičku jmelí o Vánocích, přinese mu to radost, lásku a ochranu před nemocemi. Tradice k nám přišla z Anglie. Hvězda Podle pověsti tři králové šli podle hvězdy, která je měla zavést k novému ţidovskému králi, tedy k Jeţíškovi. (9. třída) 3

4 VÁNOČNÍ STROMEČEK Za devatero horami a devatero řekami ţila jedna šťastná rodina. Byl týden před Vánocemi a oni ještě neměli nic přichystáno. Nevěděli, kam dříve skočit, proto si úkoly rozdělili. Maminka šla se synem koupit kapra a tatínek šel s dcerou shánět stromeček. Tatínek začal řezat stromek a Aničce slíbil, ţe kdyţ vydrţí do večera, uvidí zlaté prasátko. Dívenka se zeptala: A bude mít i zahnutý zuby nahoru? Kdyţ počkáš, budou i zuby, odpověděl otec. Ne, ne, já nemusím, já uţ ho vidím, nenechala se odbýt holčička. Jé, jé, řvali oba z plných plic. Běţeli aţ domŧ, kde uţ na ně čekala maminka se synkem. Ti také nesehnali kapra, ale vánočních dárkŧ měli spoustu. (Fanda Motloch, 6.A) ELEN A PRVNÍ SNÍH Jedenáctiletá Elen ţije ve městě, kde nikdy není sníh. Kaţdý rok na Vánoce si přeje, aby napadl. Jediný sníh, který kdy viděla, byl ten v televizi. Blíţí se Vánoce a maminka se dívky ptá, co by si přála dostat od Jeţíška. Sníh! odpověděla holčička. Ale milá Elen, vţdyť víš, ţe to tady nejde. Ale dcera je neodbytná. Stále si přeje jen tohle jediné přání. Nastal Štědrý den. Blíţí se rozbalování dárkŧ a maminka volá na Elen, aby se podívala z okna. Elen spěchá k oknu a co nevidí. Stal se zázrak, ono sněţí! zvolala radostně. Takţe milé děti, pokud si přejete dárky, které nejsou moţné, nezoufejte a vyčkejte, třeba se vám vyplní jako Elen. (Tereza Sztwiertniová, 6.A) 4

5 Ţivý dárek k Vánocům Blíţí se Štědrý večer. Je 24. prosince. Nedočkavý a hladový Jirka čeká na Jeţíška a na zlaté prasátko. Zatímco stojí u okna, maminka připravuje večeři kapra a rybí polévku. Začíná se stmívat a tatínek se vrací z práce. Tati, volá radostně Jirka. Maminka konečně skončila s přípravou. Po večeři si Jirka zalezl do postele a napjatě poslouchá. Za chvíli na něj maminka zavolala: Jirko, pojď si rozbalit dárky! Chlapec vyšel z pokoje a šel se podívat, co dostal. Vzal jeden svŧj dárek do rukou a chtěl ho rozbalit. V papíře to zašustilo. Jirkovi přeběhl mráz po zádech. Pak něco začalo ten papír hlodat. Nakonec mu skočil do ruky křeček. Maminka, která se bojí hlodavcŧ, křičela a tatínek na Jirku hrajícího si s křečkem jen udiveně hleděl. Jirka s křečkem dováděl aţ do pŧlnoci. To byly krásné Vánoce! (Barborka Boháčová, 5. třída) 5

6 NÁŠ KRÁSNÝ ZÁŘIVÝ VÁNOČNÍ STROM Uţ je to zase tady, ten brzký konec prosince a začátek prázdnin a vánočních svátkŧ. K Vánocŧm patří hodně věcí, jako cukroví vonící sladce a omamně, rodina drţící při sobě, dárky které volají: Otevři mě! ale taky vánoční stromek. Jako vţdy se svou mamkou strojíme náš vánoční stromek uţ tři týdny před Vánocemi. Ten den je celý obývací pokoj plný ozdob, světel a rŧzných barevných řetězŧ a řetízkŧ, které věsíme na náš stromek. Kdyţ ho zapojíme, stromek se rozzáří mnoha barvami a svítí jako semafory na velkých plných křiţovatkách či obrovská hejna malých světlušek. Po nastrojení náš vánoční strom krásně svítí a bliká mnoha barvami a majestátně stojí v obývacím pokoji při zdi. Kdyţ vidím ten náš zářivý vánoční strom, připadám si jako na nějaké rušné ulici uprostřed Tokia... Vánoce jsou, kdyţ cítím voňavé cukroví a vidím krásně zabalené dárky. Je krásné, kdyţ napadne studený sníh bílý jako šaty vyprané v Perwolu A najednou prostě vím, ţe nastal ten magický den, který všichni tak milujeme. A začínají Vánoce (Natálie Plecháčková, 8. třída) Můj kamarád kapr Kdyţ jsem byl na Štědrý den venku sáňkovat, studený sníh mi padal za krk, dostal jsem najednou hlad a hned mě to přestalo bavit. Po cestě domŧ jsem zakopl o zasněţený kámen, který nebyl vidět a praštil jsem se do hlavy, hned jsem si uvědomil, ţe máme mít doma kapra a nazdobený stromeček, tak jsem přidal do kroku a hned jsem měl suprovní náladu. Kdyţ jsem byl u vchodu, rychle jsem oklepal zasněţené boty a odemkl jsem si dveře a vtrhl jsem do bytu celý natěšený, aţ jsem z toho zakopl a rozplácl jsem se v chodbě na zem. Zeptal jsem se mamky, jestli uţ je tady všechno, co mi slíbila. Jenom kývla a já jsem utíkal do koupelny. Otevřel jsem dveře a slyšel jsem bublání. Kapr byl obrovský a plaval pořád dokola ve vaně, byl nervózní. Měl krásné zlaté šupiny a velké oči. Začal bublat a v tom bublání jsem rozuměl něco jako Hezké Vánoce. Utíkal jsem se podívat do obývacího pokoje a viděl jsem vysoký stromeček se spoustou čokolády na sobě. Hned jsem věděl, ţe letošní Vánoce budou skvělé. Šel jsem za mamkou do kuchyně a zeptal jsem se jí, co dělá. Odpověděla mi, ţe peče moje oblíbené cukroví. Znovu se mi zvedla nálada a rozhodl jsem se, ţe jí pomŧţu. Začal jsem dělat vanilkové rohlíčky a hotové pěkně vytvarované jsem je dával pěkně jeden vedle druhého na plech. Hned jsem se spálil a vykřikl jsem tak hlasitě, aţ se vylekal i kapr ve vaně. Mamka řekla, ţe se mám jít raději dívat na televizi, protoţe tam dávají pohádky a hned mě to bolet přestane. Vánoce byly opravdu nádherné, i kdyţ mě mŧj kamarád kapr brzy opustil. Uţ se těším na letošní Vánoce a jsem zvědavý, jestli i s tím letošním kaprem bude taková legrace jako vloni. (Adrian Velčovský, 8.třída) 6

7 Narodí se Jeţíšek i letos 7 miliardkrát? Uţ na začátku prosince cítím v kostech pohodu Vánoc. Kaţdé rozsvícení svíce na adventním věnci vzbuzuje napětí, lásku, klid, zamyšlení nad sebou samým a hlavně pohodu. Vánoce mají v sobě něco jedinečného, světového, nadlidského Vánoce, to není jen svátek, Vánoce to není jen slovo. Ať se zeptáte kohokoliv na slovo Vánoce, tak vám zaručeně ze 7 miliard lidí na světě jen málo odpoví stejně. Říká se kaţdý člověk je jiný, kaţdý národ má jiné vlastnosti, ale jedno máme všichni společné - Vánoce. Kaţdý má rád Vánoce, ale kaţdý je miluje z jiného dŧvodu. Někdo miluje tu lehkou, sladkou a nadýchanou vŧní blankytně nadýchaných a cukrovým sněhem posypaných vanilkových rohlíčkŧ. Někdo jiný zas miluje to, ţe nikdo nic neřeší, všichni se sejdou u svátečně prostřeného stolu. Nikdo na nic nemyslí a všichni si uţívají vŧni kapra a hrachovky. Všechny lidi spojuje ta neprozkoumaná magická idylka Štědrého večera. Já upřímně miluju chvíle strávené s mým bratrem na rybníčku kousek za naším domem. Vţdy ráno, kdyţ vyrazíme na bruslení, na obzoru nás vítá bledé sluníčko. Pěšinku, kterou chodíme, lemují sněhové mráčky, které jsou tak nadýchané a vzbuzují pocit polštářŧ a peřin v nemocnici. Kdyţ se blíţíme k rybníčku, jdeme kolem potŧčku. Voda bublá a hraje tu nejhezčí hudbu na světě. Hudba nám laská naše sluchové orgány a lahodí náladě. Kdyţ uţ jsme přímo na běloučké ledové ploše, konečně sundáme z našich ramen hokejky a nasadíme si brusle. Brusle klouţou po ledu jako noţe po másle. Občas sem zavítá i kamarád z vedlejšího domku, ale víc mě to baví jen s mým bratrem. Taky tam je branka. Máme roztrhlou síť, ale pro nás je to nejlepší branka na světě. Její tyče jsou ozdobeny lemováním zmrzlé vody, listŧ a někdy i trávy. Její síť je jako by ji upletl pavouček. Nádherně se třpytí a leskne. Nejkrásnější chvíle je, kdyţ se začne stmívat, mrzneme, ale krása okamţiku, kdy slunce zapadá za obzor, přes koruny stromŧ prosvítají poslední paprsky skomírajícího Slunce, které uţ prohrálo svŧj boj s černočernou tmou, je nepopsatelná. Je čas vydat se na cestu zpět. Potŧček nám hraje do kroku. Dorazíme k domečku a brusle dáme pod topení, aby byly zase připraveny na další bruslení. Pak vejdeme do bytu provoněného cukrovím, stromečkem a ti, co mají větší představivost, ucítí i pohodu, lásku a moţná i magii večerŧ, kdy venku sněţí, v celém domě je zhasnuto a jediné, co svítí, je vánoční stromeček. Nejvíc se však všichni těší na večer, kdy se narodil Jeţíšek. Vánoce mají za účel lidi spojit, udělat klidnou a lásky plnou pohodu, čas na zamyšlení, kterého je v tomto uspěchaném světě tak málo. A tak já tvrdím, ţe Jeţíšek se narodí kaţdý rok 7 miliardkrát, protoţe se narodí v srdcích všech lidí na celém světě. (Přemysl Koţušník, 8. třída) 7

8 Naši předkové se připravovali na Vánoce daleko dříve neţ my dnes. Protoţe neměli internet, televizi ani rádio, orientovali se v čase podle svátkŧ svatých. V našem kraji se slavily především tyto svátky: 11. listopadu sv. Martin Je patronem vojákŧ, pastýřŧ, bednářŧ, mlynářŧ, chudákŧ, ţebrákŧ a patronem vinařŧ. Je přímluvcem za dobrou úrodu. Byl to římský voják, který se podělil o svŧj plášť s ţebrákem v nouzi. Později se stal biskupem. Dnes si ho připomínáme tzv. svatomartinskými hody první víno a svatomartinská husa. 25. listopadu svatá Kateřina Je patronkou paříţské Sorbonny, filozofŧ, dívek, manţelek, učitelŧ, studentŧ a ţákŧ a teologŧ. Dále je patronkou univerzit a knihoven, ošetřovatelek a umírajících lidí. Je taky patronkou řemesel, které mají co do činění s kolem nebo mořem, hrnčířŧ, mlynářŧ a lodníkŧ. Byla to krásná a moudrá křesťanka, která se nechtěla provdat za císaře, protoţe svŧj ţivot zaslíbila bohu. Císař ji nechal mučit v kole, anděl však seslal na kolo blesk a to se rozpadlo. Nakonec ji dali setnout mečem. 30. listopadu svatý Ondřej Byl stejně jako jeho bratr Šimon rybářem, učedníkem Jeţíše. Byl ukřiţován na břevnech tvaru X. Je patronem sedlákŧ, rybářŧ, nevěst, Ruska a Skotska. V tento dnem se také provádí mnoho nejrŧznějších zvykŧ a tradic, například věštění jména nastávajícího manţela svobodnými dívkami pomocí tvaru slupky od jablka nebo lití výsledný tvar má určit profesi olova do studené vody. Jeho budoucího manţela. 8

9 4. prosince svatá Barbora Svátek svaté Barbory je předzvěstí blíţícího se Štědrého dne. Slaví se pouhé dva dny před svatým Mikulášem, a proto se stávalo, ţe se tyto dva svátky slily a zvítězil známější Mikuláš. V obou případech se pouţívaly masky a obě postavy rozdávaly dětem dárky. Dnes řeţeme tzv. "barborky", které se dávají do vody, aby na Vánoce rozkvetly. Je patronkou horníkŧ, sedlákŧ, architektŧ, stavebních dělníkŧ, pokrývačŧ, zedníkŧ, slévačŧ zvonŧ, kovářŧ, kameníkŧ, tesařŧ, hrobníkŧ, zvoníkŧ, kuchařŧ, řezníkŧ, dívek; zajatcŧ; dělostřelectva; hasičŧ; umírajících; vzývána za dobrou smrt, proti ohni, nebezpečí při bouřce, proti moru a horečnatým onemocněním, jako pomocnice v nouzi. Byla umučena vlastním otcem, protoţe se nechtěla vzdát křesťanství. 6. prosince svatý Mikuláš Jako biskup pomáhal lidem v nouzi. Podle pověsti zachránil před smrtí tři nevinně odsouzené muţe, jiný příběh vypráví o třech měšcích zlata, které Mikuláš potají vhodil do okna, aby pomohl třem dívkám k věnu. Jiná legenda líčí, jak zachránil námořníky, které stihla bouře. Dodnes 6. prosince Mikuláš v doprovodu čertŧ a andělŧ naděluje. 13. prosince svatá Lucie Je patronkou slepých a pomocnicí při očních nemocech. Kdyţ se dozvěděla, ţe její nápadník na ní nejvíce miluje oči, vyloupla si je a poslala je nápadníkovi. Do druhého dne se jí však zázrakem opět vrátil zrak. Lucie byla mučena, nakonec jí proťali hrdlo. Byl to den zimního slunovratu. Obchŧzky dělaly ţeny a dívky od hlavy k patě oděné do bílých plášťŧ se strašidelnou maskou podobnou čapímu zobáku. V ruce drţely metličky, kterými ometaly všechny kouty a vymetávaly prach a všechno zlé. Trochu drastický byl zvyk, při kterém Lucky chodily s dlouhým dřevěným noţem a vyhroţovaly mlsným dětem, ţe pokud se při adventu nepostí, tak jim rozpářou břicho. Lidé věřili, ţe pokud na Štědrý den rozdělali oheň ze 12 polen, neměla čarodějnice do domu přístup. Polínka však musela být postupně schovávána, a to ode dne svaté Lucie aţ po Štědrý den (kaţdý den jedno). Vánoce 25. prosince Boţí hod vánoční narození Jeţíška 26. prosince svatý Štěpán Byl to první umučený pro víru Jeţíše Krista. Byl ukamenován. (9. třída) 9

10 NEZBEDNÝ KAPR Koupili jsme si kapra a dovezli jsme si ho domů. Kapříkovi se ve vaně nelíbilo, proto kolem sebe tolik stříkal. Prosím jednoho pěkného kapříka. Je tu málo místa! Děda se šel do koupelny podívat, co tam kapr vyvádí. Uklouzl na kaluţi, bouchl se do hlavy a omdlel. HÁ, HÁ! AU! Děda se po chvíli probral a zaslechl kapra něco říkat. Strašně se toho lekl. Ahoj, já jsem Lojzík. UÁÁÁ! To se mi určitě zdá. 10

11 Dědovi neustálé cákání kapra začalo vadit. Rozhodl se, ţe to s ním skoncuje. To určitě. Budou z tebe řízečky! Kaprovi zbývalo jen pár chvil. Kapr ale zase promluvil. Děda se ho lekl a bouchl se paličkou do ruky. Ahoj dědo! ÁÁ! POMÓC! Dědovi ruka napuchla do velikosti melounu. Řekl si, ţe kapra vypustí do rybníka a raději si koupí uţ naporcovanou rybu. Porcovaného kapra v obchodě neměli, a tak si děda koupil kuřecí stehno. Nashle dědo, bylo to u vás pěkné! Raději jdi pryč, způsobil jsi dost potíţí. Výborná kombinace. To kuře je mnohem lepší neţ kapr. LUCIE MERTOVÁ, 7. TŘÍDA 11

12 Zimní móda roku 2013/2014 A je to tady! Podzim odchází a zima klepe na dveře. Začíná sněžit, zdobí se domy, peče se cukroví a obchody mají co dělat, abychom jim ruce neutrhli. Hodně lidí si kupuje teplé oblečení a já vám chci poradit, co se nosí. Pokud nechceme mrznout, musíme si pořídit teplé botky. Říká se přece, že zima jde od noh. Letošními miláčky zimy jsou: sportovní obuv na klínu, nízké a jezdecké kozačky a také sněhule nebo válenky. Například kozačky nad kolena letos vyloženě poletí. Prodlužují postavu, ale v kombinaci s koženými věcmi můžou vypadat trochu lacině. Ideální kombinace je s legínami nebo s hodně úzkými džíny. Ve vašem šatníku vám nemůže chybět ani kožená bunda. In je pořád i v barevných verzích. K zimě se také skvěle hodí svetry. Patří mezi neopomenutelné kousky oblečení, které se nám určitě budou hodit. Letos je najdeme v obchodech s opravdu velkou zásobou nejrůznějších barev, vzorů, střihů i ozdob. A pokud si myslíte, že kupovat si svetry je zbytečné, jste na omylu! Budou se vám hodit stejně jako další vlněné oblečení. Například šály a čepice patří k jednomu z doporučovaných trendů. Jsou praktické, roztomilé a také cenově dostupné. A nakonec nezapomeňte na to, že černá je sexy a neobejde se bez ní nikdo je to hit. (Nikol Joneková, 7. třída) 12

13 RADY PRO KUTILY Voňavé vánoční ozdoby (Patrik Neumann, 7. třída) Pomůcky: pomeranč (pěkně kulatý a vybarvený), koření s názvem hřebíček (nedrcený), stuţky Postup: Nejdříve si pomeranč ováţeme kolem dokola stuţkou a nahoře mŧţeme udělat mašličku. Potom do pomeranče budeme zapichovat hřebíčky. Z hřebíčkŧ mŧţeme vytvářet rŧzné obrazce, například: kolečka, hvězdičky, řady, spirálu nebo je mŧţeme zapichovat úplně náhodně. Kdyţ kolem pomeranče ováţeme stuţek více, bude zase vypadat jinak. Takto ozdobený pomeranč krásně voní a mŧţeme s ním ozdobit třeba stŧl. A kdyţ místo mašličky necháme delší poutko, mŧţeme si ho někam pověsit, třeba do okna, na stromeček nebo na lustr. Mŧţeme pouţít i koření s názvem badyán, které vypadá jako hvězdička, a to nám pomŧţe vytvořit další zajímavé obrazce nebo i obličeje jako na obrázku. 13

14 Vánoční těšení Fouká, fouká, fouká zasněţená celá louka. Děti staví sněhuláky bílé jako sněţné mraky. Z oblohy se sype sníh, svátky jedou na saních. Na adventním věnci čtyři svíčky září, stejně jako Štědrý den napsaný je v kalendáři. Maminka peče cukroví, rohlíčky bytem zavoní. Oříšky posypou kuličky pro naše mlsné jazýčky. (Jonáš Lipový, 6. B) Zima Vločky se sypou z nebe, mráz štípe snad i tebe. Sněhulák uţ se směje, slunce uţ málo hřeje. Vytáhni sáňky, lyţe, budeš mít zimu blíţe. Zamrzla uţ i řeka, pod ledem tiše čeká. Máme tě, zimo, rádi, jsme tvoji kamarádi. Ve sněhu se válíme, u toho tě chválíme. (Martina Vavrušová, 6. B) Zima Všude kolem studeno je a zebe, zatáhlo se i nebe. Ze všech stran fouká, brrr, z toho zima kouká. Vytáhneme čepice, šály a rukavice taky, na zahradě postavíme baculaté sněhuláky. Místo nosu budou mít mrkvičky a my z toho zmrzlé ručičky. To nám ale vůbec nevadí, na Vánoce nás to naladí. Na dárečky a maminčino cukroví, na kapříka kdopak nám ho uloví? (Tereza Holaňová, 6. B) 14

15 Vánoce začínají Je to zde zas, přichází vánoční čas. Nákupy, spěch a bláznění, to uţ nikdo nezmění. DĚDA MRÁZ, SANTA CLAUS I JEŢÍŠEK, to je ale zmatek, pro jistotu pošlu všem poţadavky dopisem. Zlaté prasátko neuvidím ani nakrátko. Mně to ale nevadí, dárky mi ho nahradí. Zlobíš, zlobím, zlobíme, Vánoce tak zkazíme. Buďme hodní, nezlobme, ducha Vánoc obnovme. (Michal Dudešek, 6. B) Vánoce jsou tady Nasněţí nám kupy sněhu, máti je zas v jednom běhu. Úklid, kapr, stromeček, sto lineckých koleček. Vánoce jsou svátky míru a já dělám prstem díru do těstíčka ţlutavého po vanilce voňavého. Aţ zazvoní zvoneček, aţ sním těch sto koleček, rozbalím si balíčky. Ach jo, ponoţky od babičky! Budem sedět kolem stolu a hlavně budem všichni spolu. (Tomáš Šebesta, 6. B) Zimní čas Uţ se blíţí zimní čas. Jú, Vánoce tu budou zas. Pod stromečkem budou hračky, lyţe, sáňky, koulovačky. Kdyţ je správná lyţovačka, zvládnout kopec, to je hračka. Uţívejme si té zimy, vyrazíme na prázdniny. Jezírko nám zamrzá, bruslit na něm uţ se dá. Hokej si s kamarády zahrajeme a potom se všichni zkoulujeme. (Franta Vítek, 6. B) Vánoce První vločky padají, děti uţ se radují. Zvoneček zvoní, purpura voní. Jeţíšek uţ je za rohem, honem, děti, honem! Světýlka blikají na stromečku, kolik asi dostanu dárečků? Kapr se smaţí, polévka se vaří. Pod stromečkem dárečky čekají na dětičky. (Viktorie Dvorská, 6. B) 15

16 VÁNOČNÍ SEN Jako kaţdý rok jsou tu Vánoce. Ty světlem zářící svátky, které všichni milují a kaţdoročně se na ně všichni těší, včetně mě. Přijdu domŧ a hned ve dveřích cítím vŧni skořice, která vychází z hořící svíčky na stole. Nadechnu se a spokojeně kráčím dál po bytě. Mezitím si všimnu, ţe je na stole vedle té krásné voňavé svíčky i cukroví. Ty vanilkové rohlíčky mě váţně lákají, tak krásně voní, mám je moc ráda. Nejvíce se na ně těším o Vánocích, taky je ráda peču. Strašně mě baví hrát si s těstem na rohlíčky, ale raději je jím. Vychutnávám si je, kousek po kousku. Nechápu to, ale kaţdý rok jsou ty vanilkové rohlíčky něčím výjimečné, kaţdý rok chutnají jinak, ale pořád jsou moc dobré a mají svoje kouzlo. Nevím čím to je, ale nejvíce mi vţdycky chutnají aţ v den Vánoc. Moţná je to tou úţasnou atmosférou Vánoc, která na mě pŧsobí při štědrovečerní večeři, nebo je to tím, ţe se strašně těším na všechny ty úţasné dárky, které dostanu, nebo na kapra, který si donedávna ještě plaval v naší vaně a já ho mám teď sníst. Je mi ho líto, protoţe kdyby mohl mluvit, určitě by nám řekl, ţe chce ţít, ţe si chce taky uţívat Vánoce s námi. Minulé Vánoce si pamatuji, ţe jsem se sestrou našeho kapra nazvala Břéťa a Pepa. Měli jsme dva kapry, protoţe byli menší. Hrála jsem si s nimi v naší vaně, byli šťastní, viděla jsem to na nich, bylo to jako znovuzrození před smrtí. Dokonce mám někde schovanou i fotku s nimi, musela jsem si to zdokumentovat. Je to krásná fotka, je to sice moţná přehnané, ale naše rodina je jako rodina labutí, navţdy a vţdy při sobě. Kaţdé Vánoce jsou něčím výjimečné, tajemné, krásné, úchvatné a příjemné. Ne vţdy se vydaří, ţe sněţí, ale i bez sněhu si to vţdy uţijeme. Přírodní sníh mŧţe na horách nahradit umělý a ti, kdo milují lyţování, si mohou vyrazit na kaţdoroční milovaný výlet na hory si zalyţovat. Na horách se také dají zaţít nezapomenutelné Vánoce, protoţe proţít Vánoce na horách, to je něco magického, něco zábavného, nového, prostě výjimečnost nadevše. Ještě, ţe jsou Vánoce kaţdý rok (Petra Nováčková, 8.třída) 16

17 UŢ JSTE PSALI DOPIS JEŢÍŠKOVI? JESTLI NE, INSPIRUJTE SE! CHCETE PŘECE DOSTAT SPOUSTU DÁRKŮ. Dopis Jeţíškovi Můj milý Jeţíšku, přines mi pár dárečků, chtěla bych kočičku a k ní myšičku. Chtěla bych také oblečení, přines mi i něco na kreslení, přines nám i novou televizi, ať se můţu dívat v HD na reprízy. Chtěla bych toho hodně, ale vzpomínám si na to matně, chtěla bych tančit ladně a vypadat krásně. Chtěla bych zdraví a také moc štěstí i bohatství pro mou rodinu. Tvoje Peťula Haklíková, 7. třída Dopis Jeţíškovi Milý Jeţíšku, nebyl jsem letos sice moc hodný, ale alespoň nějaké malé dárky bych si zaslouţil. Třeba taková vodní postel by se mi líbila. Taky uţ dlouho touţím po akváriu s barevnými rybičkami, i kdyţ vím, ţe je kolem toho docela dost práce. Pak si ještě přeji papouška. Pojmenoval bych ho Leopold a naučil bych ho i mluvit. Pak ještě takové malé drobnosti. Třeba nějakou kníţku. Sice moc nečtu, ale dobrodruţná kniha by mě určitě zaujala. Taky autodráhu s autíčky. To bychom s tátou a bráchou závodili. Místo ţivého papouška by stačil i plyšák. Plyšáky mám moc rád, uţ jich mám doma pěknou sbírku. Ostatní dárky uţ nechám na Tobě jako překvapení. Na Vánoce uţ se moc těším a za dárky Ti předem moc děkuji. S pozdravem jeden docela hodný kluk. David Pospíšil, 7. třída 17

18 VÁNOČNÍ RADOVÁNKY Vánoční atmosféra (Markéta Čudová, 7. třída) Začal den (kdy se narodil Jeţíšek na pět). Ulice byly pokryty (ledovými krystalky na šest) a na dětských tvářičkách se rozjasnily úsměvy, radost a štěstí. Všude zněly (písně, které se zpívají o Vánocích na šest), cinkaly (malé věcičky na osm), vonělo (vánoční sladké pečivo na sedm) a venku padaly (pevné skupenství vody na šest). Vánoční stromečky byly ozdobeny (kulatými ozdobami na sedm), velkou (ozdobou na špičce stromu na sedm), svíčkami a rŧznými čokoládovými bonbony. Na stolech vonělo (vánoční sladké pečivo na sedm) a chutné vánoční pokrmy. Děti celý den nedočkavě vyhlíţely (člověka, který přináší dárky na sedm) z okna, aby ho nepropásly. Kdyţ přišel večer, celá rodina se sešla u štědrovečerního stolu. Během večeře se pod stromečkem objevily (krabice s překvapením na pět). Všichni byli šťastní. Nejvíce se radovaly děti z rozbalování (krabic s překvapením na pět). 18

19 Silvestr (Markéta Rychlá, 7. třída) Silvestr je den, který se slaví 31. prosince. A zrovna v ten (24 hodinový úsek na tři) se jedna (velmi blízcí lidé ţijící spolu na šest) rozhodla ho pořádně oslavit. Nebyli moc bohatí, ale ani příliš chudí. Měli dva (domácí hlídače na tři) a jednu (lovkyni myší na pět). Koupili si (zářivá, vystřelující a hluk dělající světýlka) a k tomu (alkoholický nápoj z hroznů na čtyři). (Úsek dlouhý od půlnoci do půlnoci) utíkal pomalu, do toho v (přístroji, ve kterém běţí obrázky a zvuk na osm) nic nedávali. Kolem osmé (věc, ve které za sebou běţí dvě ručičky na šest) uţ byli dost utahaní, takţe se jim zavírali (orgány zraku na tři) a začalo se ozývat (hlasité a nepříjemné dýchání přes nos na sedm). Náhle je vzbudilo bolestné vytí jejich dvou (přátel člověka na tři) a moc hlasitých ran. Viděli, jak se jejich miláčci svíjí, pro jistotu se rychle oblékli a jeli s nimi na (nemocnice pro zvířata na osm). Tam jim (člověk v bílém plášti na šest) řekl, ţe jejich (hlídači domu na tři) mají z toho hluku poškozené (orgány sluchu na tři), ale naštěstí to je jenom dočasné. Všichni si oddechli. (Ťuknutí skleničkami a napití se na osm) taktak stihli a na oslavu nového (úseku dlouhého 365 dní na čtyři) neměli po tom všem moc chuť. (Ta zářivá, vystřelující a hluk dělající světýlka na sedm) ani nepustili, ale prodali je (pánovi, který bydlí vedle na devět). Od těch dob na Silvestra nikdy nevyhazují (papírky se slavnými osobnostmi na šest) za (zářivá světýlka na sedm). Radši jsou se svými zvířaty zavření ve svém (přístřeší na čtyři), aby mazlíčci příliš netrpěli, a pouze si připijí. Většinou jen na ostatní nadávají a diví se jim, ţe dělají tak nebezpečné věci. 19

20 NAJDETE, CO SE NA OBRÁZKU UKRÝVÁ? ŢLUTÁ: vlastnost typické zimy SVĚTLE HNĚDÁ: zimní aktivity a sporty ČERVENÁ: číslice a druhy cukroví ČERNÁ: zimní měsíce a země, ve kterých sněţí (Lucie Mertová, 7. třída) ŠEDÁ: suroviny na přípravu bramborového salátu ORANŢOVÁ: suroviny na přípravu smaţeného kapra MODRÁ: pohádky a filmy vysílané o vánočních svátcích TMAVĚ HNĚDÁ: vánoční zvyky 20

21 1. 1. Dává se na špičku stromku Na Vánoce dostáváme Co padá v zimě O Vánocích zpíváme Z vosku se dělají Kdo dává v Americe dárky? Na Vánoce se peče x Stavba ze sněhu Kromě baněk dáváme na stromeček i Ryba ke štědrovečerní večeři? Na obloze večer letí Velká zima U nás dává dárky Tradice jinak. Tajenka: (Kateřina Tomášková, 6.A) Vánoce jsou naše oblíbené Známým posíláme vánoční Ve kterém měsíci slavíme Vánoce Zdobíme vánoční Bílé, zelené Velikonoce Na Vánoce jsme obdarováni Tajenka: (Filip Glet, 6. A) Na Vánoce se rozkrajuje Oplatky mažeme Zdobíme Zmrzlá voda je Děti mlsají Tajenka: (Anežka Kožušníková, 6. A) 21

22 Co víme o Jeţíškovi? A jaká je jeho práce?? Jeţíšek je milý, Jeţíšek je hodný, Jeţíšek je štědrý, Jeţíšek je dobrý. Jeţíšek rozdává dárečky, pod vaše ozdobené stromečky. Schovejte se do pokoje, vyčkejte chviličku, pak budete mít pod stromečkem spoustu dárečkŧ! :) OSMISMĚRKA K BÁSNIČCE K A P R J A K Ý J S E K E J S N Í H E T Č Ň Ţ D P Ř Á N Í R E A Í Š Á E K?? O N B O D P R O V Ě M O Y T P E C E R D E V I V Y P I Š Č! Č Z Z B Á S N I Č E E K Í N Á V O L U O K Y S N Ě H U L Á K! Kapr Sněhulák Stromeček Baňka Sníh Koulování Dáreček Zvoneček Recepty Přání (Eliška Dudová, 8. třída) 22

23 MÁTE RÁDI VÁNOCE? 1. Těšíte se na Vánoce? a) Vůbec. b) Hrozně moc. c) Celkem. 2. Kdy kupujete dárky? a) Vůbec. b) Dva měsíce předem. c) Pár dní před Vánocemi. 3. Pomáháte péct cukroví? a) Nerad/a peču. b) Moc rád/a peču. c) Někdy mě to baví. 4. Pomáháte zdobit stromeček? a) Nikdy. b) S radostí. c) Jenom chvíli. 5. Vydržíte hlady do večeře, abyste viděli zlaté prasátko? a) Ne. b) Ano. c) Někdy si něčeho zobnu. 7. Hledáte šupiny pod talířem? a) Nikdy. b) Ano. c) Někdy. 6. Na štědrovečerní večeři si dáváte a) Špagety. b) Kapra s bramborovým salátem. c) Řízek s bramborem. 8. Dárky rozbalujete a) Ráno. b) Po večeři. c) Před večeří. 9. Co máte raději? a) Dostávat dárky. b) Dávat dárky. c) Dávat i dostávat dárky. 10. Co myslíte, že je na Vánocích důležité? a) Dárky. b) Být s lidmi, které mám rád/a. c) Být s lidmi, které mám rád/a, ale hlavně dárky. Nejvíce odpovědí a): Jste sobečtí. Máte rádi pouze to, když vás ostatní obdarovávají. Na ničem jiném vám nezáleží. Nectíte Vánoce ani jejich tradice. Nejvíce odpovědí b): Milujete Vánoce. Rádi děláte lidem kolem sebe radost. To je pro vás důležitější než jakýkoli dárek. Dodržujete vánoční tradice a pro vaši rodinu jste dobří pomocníci. Nejvíce odpovědí c): Vánoce máte rádi především kvůli dárkům. Tradice nedodržujete a s vánoční přípravou také moc nepomáháte. Měli byste se polepšit! (Adam Holaň, 7. třída) 23

24 Zima, zima, všude sněţí, všechny děti uţ ven běţí. Kluci boby vytahují, holky si čepice nasazují. Z kopce rychle sjíţdějí, ale často padají. Sněhuláka postavili, z mrkve mu nos vyrobili. Ze sněhu hradby stavějí, pak se u nich koulují. Večer na stromek se baňky věší, na Vánoce se všichni těší. (Michal Kocurek, 6. B) VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK VŠEM UČITELŦM, ŢÁKŦM A JEJICH RODIČŦM PŘEJE REDAKČNÍ RADA ŠKOLNÍHO ČASOPISU. Školní svět vydala Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí. Na vánočním čísle se podíleli žáci 5., 6., 7., 8. a 9. tříd pod laskavým vedením paní učitelky Lucie Glumbíkové a Pavlíny Kožušníkové. 24

ŠKOLÁK. Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová. Vánoce jsou tady Katka Adamová. Číslo 2 Ročník pátý 2011

ŠKOLÁK. Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová. Vánoce jsou tady Katka Adamová. Číslo 2 Ročník pátý 2011 ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník pátý 2011 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová Co? To uţ jsou Vánoce? Zase na nás po roce přijdou kladné emoce? Leze na mě vánoční nálada

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Vánoční čas

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Vánoční čas ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník čtvrtý 2010 Vánoční čas Zázraky a kouzla se neustále, aniž bychom o tom věděli, vkrádají do našich všedních životů. Dělají dny krásnějšími i pohádkovějšími. Ovšem existuje jeden v

Více

ZŠ PRAKTICKÁ A ZŠ SPECIÁLNÍ KRÁLÍKY WWW.ZSPKRALIKY.CZ ŠKOLNÍ BRAVÍČKO

ZŠ PRAKTICKÁ A ZŠ SPECIÁLNÍ KRÁLÍKY WWW.ZSPKRALIKY.CZ ŠKOLNÍ BRAVÍČKO ZŠ PRAKTICKÁ A ZŠ SPECIÁLNÍ KRÁLÍKY WWW.ZSPKRALIKY.CZ Prosinec 2013 leden 2014 ŠKOLNÍ BRAVÍČKO Milí čtenáři, kamarádi, přátelé, tak zase po roce máme tu Vánoce. Pokusíme se vás naladit vánočně laděným

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44, 617 00 příspěvková organizace. Školní časopis. a NaŠE ŠKOLa OBČASNÍK. Vánoční vydání 2013

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44, 617 00 příspěvková organizace. Školní časopis. a NaŠE ŠKOLa OBČASNÍK. Vánoční vydání 2013 Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44, 617 00 příspěvková organizace Školní časopis MY a NaŠE ŠKOLa OBČASNÍK Vánoční vydání 2013 A všichni z OU a PrŠ v Brně na Lomené 44, kteří máte zájem

Více

Adventní cestička. Lucie a Josef Civínovi Ilustrace Jana Vaňková www.kanan.cz

Adventní cestička. Lucie a Josef Civínovi Ilustrace Jana Vaňková www.kanan.cz 1 Adventní cestička Lucie a Josef Civínovi Ilustrace Jana Vaňková www.kanan.cz 2 Úvod Jak na to Smyslem této cestičky je seznámit děti s životy některých svatých, z nichž by si mohly vzít příklad. Večer

Více

Adventní očekávání. Lenka Štveráčková a kolektiv

Adventní očekávání. Lenka Štveráčková a kolektiv Adventní očekávání Lenka Štveráčková a kolektiv Adventní očekávání - Lenka Štveráčková 2 www.mojebrisko.cz www.nasebatole.cz Slovo úvodem Těšíte se na vánoční svátky? Tvoříte s dětmi rádi? Nevíte, čím

Více

Co se staví ze sněhu?...

Co se staví ze sněhu?... ŠKOLNÍ ČASOPIS č. 3 2009/2010 1. Usušená tráva e 2. Poslední den v týdnu n 3. Polední jídlo d h y a o r 5. Psí domek 6. Zvíře s chobotem l a 4. Svítí v noci na obloze 7. Otec princezny o 8. Ovoce Co se

Více

Číslo 1. prosinec 2010 Ročník 2. Časopis žáků ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí

Číslo 1. prosinec 2010 Ročník 2. Časopis žáků ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí Číslo 1. prosinec 2010 Ročník 2. Časopis žáků ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí Ahojda! Tamtam je zpět! Po několika měsících, kdy se vám po nás jistě stýskalo, jsme se vrátili v plné síle, se spoustou

Více

Jak se slaví Vánoce v ostatních zemích?

Jak se slaví Vánoce v ostatních zemích? 2010-2011 Vánoce Dostáváte rádi dárky? Nezáleží na věku, ať jsi mladý,starý,velký nebo malý, všichni se určitě těšíme na Vánoce. Už jako malá holčička jsem toužebně očekávala příchod Ježíška. Věřila jsem

Více

DOMINIK. Vánoční. speciál. Vtipy KVÍZY ANKETY ANKETY. SLOVO otce Josefa ROZHOVORY Křeslo pro hosta ŠKOLNÍ ČASOPIS V LONDÝNĚ. 2.

DOMINIK. Vánoční. speciál. Vtipy KVÍZY ANKETY ANKETY. SLOVO otce Josefa ROZHOVORY Křeslo pro hosta ŠKOLNÍ ČASOPIS V LONDÝNĚ. 2. ANKETY ANKETY 2. číslo Vánoce 2014 DOMINIK ŠKOLNÍ ČASOPIS KATOLICKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V UHERSKÉM BRODĚ SLOVO otce Josefa ROZHOVORY Křeslo pro hosta Se školou nejen V LONDÝNĚ Vtipy Vánoční KVÍZY speciál 2

Více

1 Zdroj: www.vasedeti.cz

1 Zdroj: www.vasedeti.cz Vánoční fakta... 3 Co jsou to vlastně Vánoce?... 3 Vánoce po staročesku... 3 Štědrý večer... 5 Vánoční vzpomínání... 8 Přišel k nám zas, ten sváteční čas... 8 Vánoční rozjímání... 14 Smutný vánoční stromeček...

Více

Časopis žáků ZŠ Česká Lípa, Pátova Prosinec/2011 5Kč. Exkluzivní rozhovor s mistryní ČR, Klárkou

Časopis žáků ZŠ Česká Lípa, Pátova Prosinec/2011 5Kč. Exkluzivní rozhovor s mistryní ČR, Klárkou Časopis žáků ZŠ Česká Lípa, Pátova Prosinec/2011 5Kč Exkluzivní rozhovor s mistryní ČR, Klárkou obálka: Kučerová Kristýna, 2011 a obrázek kapra: Stratilová Lucie, 2011 Slovo šéfredaktora Ahoj Pátováci!

Více

Rok: 2013 Číslo: 4. Karolína Hloušová, 8. A

Rok: 2013 Číslo: 4. Karolína Hloušová, 8. A Číslo: 4 Karolína Hloušová, 8. A Úvodník Rok 2013 Slovo šéfredaktorky Stránka 2 Čauko, to nám ten čas rychle utíká. Vánoce už klepou na dveře, a my jsme stále ve škole. Však si těch prázdnin užijeme dost!

Více

Ahoj holky, kluci a všichni ostatní čtenáři!

Ahoj holky, kluci a všichni ostatní čtenáři! 1 Ahoj holky, kluci a všichni ostatní čtenáři! Rok 2011 nám neúprosně utíká a Vánoce se kvapem blíží. Všichni se těšíme na krásné sváteční chvíle plné vánočních písniček, koled a světel adventních svíček.

Více

Seniorský zpravodaj 17

Seniorský zpravodaj 17 Seniorský zpravodaj 17 Čtvrtletník uživatelů a zaměstnanců Domova pro seniory Kamenec zpravodaj Zima 2009 Seniorský zpravodaj 17 2 Zamyšlení k tématu Vánoce a vánoční svátky Váţení obyvatelé, Seniorský

Více

Mikuláš ve škole. listopad prosinec 2013. Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem

Mikuláš ve škole. listopad prosinec 2013. Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem Mikuláš ve škole listopad prosinec 2013 Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem Obsah Jen tak na okraj... 3 Na slovíčko... 4 Anketa... 5 Pod lupou... 6 Ekostránky... 8 Ekotým 2014...

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK ZŠ TGM Dolní Bousov Číslo 1 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 obrázek Matěj Říha Blíží se 24. prosince a všichni se začínají těšit na Vánoce. Před pár týdny jsem se koukala na jedno video. Video

Více

Z oblohy se sypou hvězdičky, slyšet jsou koledy z dáli. Zvěstuje anděl maličký, ať splní se vše, co jste si přáli.

Z oblohy se sypou hvězdičky, slyšet jsou koledy z dáli. Zvěstuje anděl maličký, ať splní se vše, co jste si přáli. Z oblohy se sypou hvězdičky, slyšet jsou koledy z dáli. Zvěstuje anděl maličký, ať splní se vše, co jste si přáli. Veselé Vánoce a šťastný nový rok přejí redaktoři školního časopisu Milí čtenáři, Jak jistě

Více

Obsah čísla: Redakce: třída B3.I + B2.I Počet výtisků: 150 Datum vydání: 16. prosince 2009

Obsah čísla: Redakce: třída B3.I + B2.I Počet výtisků: 150 Datum vydání: 16. prosince 2009 Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Rozhovor + anketa Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Vánoční a silvestrovské tipy Slovo závěrem Redakce: třída B3.I + B2.I Počet výtisků: 150

Více

Rozcestník Téma: Škola Téma : Zábava

Rozcestník Téma: Škola Téma : Zábava 1 Rozcestník Něco málo na ÚVOD..str. 2 Téma: Škola Plán akcí..... str. 3 Čerti ve škole....str. 4 Velké vánoční rozhovory.....str. 5 10 Návštěva muzea v Jemnici...str. 11 Dějepisná exkurze Brno...str.

Více

OKÉNKO. zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín. DUCHOVNÍ SLOVO... Otec Alois

OKÉNKO. zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín. DUCHOVNÍ SLOVO... Otec Alois OKÉNKO zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín DUCHOVNÍ SLOVO... Otec Alois Prosinec 2014 Opět zde máme předvánoční čas, který se i letos naplňuje dobou adventní. A pak přijdou opět Vánoce.

Více

Krásného Mikuláše! Veselé. Vánoce a šťastný nový rok!

Krásného Mikuláše! Veselé. Vánoce a šťastný nový rok! Krásného Mikuláše! Veselé Vánoce a šťastný nový rok! 1 Editorial Milí čtenáři, chtěli bychom Vám nejprve popřát jménem naší redakce k Mikuláši a Vánocům čas plný pohody, pod stromečkem hodně dárků a krásné

Více

Občasník žáků ZŠ Chrudim, U Stadionu PROSINEC VÁNOCE 2012

Občasník žáků ZŠ Chrudim, U Stadionu PROSINEC VÁNOCE 2012 Občasník žáků ZŠ Chrudim, U Stadionu PROSINEC VÁNOCE 2012 Přicházíme v tomto kalendářním roce naposled chceme popřát Všem krásné pohádkové Vánoce a v roce 2013 kopici zdraví. Studentíci, užijte si volných

Více

Bylo, jest a bude v Bukovině u Čisté

Bylo, jest a bude v Bukovině u Čisté Bylo, jest a bude v Bukovině u Čisté zpravodaj obce č.6 4. ROČNÍK NEPRAVIDELNÝ VÝTISK VYDÁNO: 12/2012,,Netrap se lidmi ze své minulosti. Existuje důvod, proč se nedostali do tvé budoucnosti. zamyšlení

Více

2013/2014 ALMANACH ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ (6. A, 6. B, 7. B, 8. A, 8. B) Zpracovala Mgr. Jana Táborková ZŠ jazyků Karlovy Vary

2013/2014 ALMANACH ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ (6. A, 6. B, 7. B, 8. A, 8. B) Zpracovala Mgr. Jana Táborková ZŠ jazyků Karlovy Vary 2013/2014 ALMANACH ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ (6. A, 6. B, 7. B, 8. A, 8. B) Zpracovala Mgr. Jana Táborková ZŠ jazyků Karlovy Vary MINIPROJEKT 6. TŘÍD BÁSEŇ (6.A, 6.B) 2 MINIPROJEKT NA ZÁŘÍ/ŘÍJEN BÁSEŇ (6.A, 6.B)

Více

Vyšlo ve Středisku volného času Bájo Česká Skalice v dubnu 2011

Vyšlo ve Středisku volného času Bájo Česká Skalice v dubnu 2011 ČALAMÁDA - SPECIÁLNÍ LITERÁRNÍ ČÍSLO - ZLATÁ SLOVA Č A L A M Á D A S m ě s z a j í m a v é h o č t e n í v e v y s m á t é m n á l e v u Vyšlo ve Středisku volného času Bájo Česká Skalice v dubnu 2011

Více

www.casopis.zsbor.cz www.zsbor.net

www.casopis.zsbor.cz www.zsbor.net VÁNOČNÍ ČÍSLO PRO VÁS PŘIPRAVILI: Vladimír Dub & ZŠ Bor Zuzka Fialová Denisa Mamulová Dominika Poláčková Kamila Medzvecová Ivana Bubáková Zuzka Chvajová Jan Tejkal Zdeněk Kortan Monika Švýcarská Veronika

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Záleží ti na něm? 2 Lercháč časopis se skrytým talentem

ÚVODNÍ SLOVO. Záleží ti na něm? 2 Lercháč časopis se skrytým talentem 5/2008 ročník II. Záleží ti na něm? ÚVODNÍ SLOVO Nikoho nemám, nikdo mě nemá rád, cítím se sám, jsem sám. Snad každý z nás během svého života dospěje na čas do jakéhosi tragického bodu, kdy se vše zdá

Více

Sabina Stloukalová, 7. B

Sabina Stloukalová, 7. B Sabina Stloukalová, 7. B Úvodník Ahoj všichni, cítíte tu vánoční atmosféru? Já teda pořádně, hodně to na mě padlo. Nazdobené a nasvícené ulice, vánoční slevy, natěšené děti, prostě všechno, co k adventnímu

Více

Literární texty. Matyáš Perek, 8. B

Literární texty. Matyáš Perek, 8. B Literární texty Matyáš Perek, 8. B ZŠ a MŠ J. Š. Baara 2014/2015 Bolest Někdy mám pocit, že cítím všechnu bolest světa, jako by v něm ubývalo světla. Jako by všechno procházelo mnou, bolest lidí, kteří

Více