Vánoční symboly. Adventní věnec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vánoční symboly. Adventní věnec"

Transkript

1 Ročník: 2. Číslo: 2. Prosinec 2013 Občasník Cena: 5 Kč 1

2 Vánoční symboly Adventní věnec Je to tradiční vánoční symbol, který slouţí k odpočítávání čtyř týdnů adventu. Kaţdou adventní neděli se zapaluje jedna svíčka. Tyto věnce bez svíček slouţí také k ozdobení dveří. Zvyk vznikl v Německu v 19. století. Prosadil ho Johannem Heinrichem Wichernem, který ho rozšířil do německých sborů. U nás se zvyk prosadil aţ na začátku 21. století. Vánoční stromeček Před rozšířením vánočního stromku si lidé dům zdobili jehličnatými větvičkami, které měly podle tradic ochrannou moc nad domácností. Vánoční stromky měly ochranitelskou funkci. Ozdobené větve rozdávali i koledníci. Podle tradice a taky podle první zmínky se stromek také zavěšoval nad štědrovečerní stůl, špičkou dolů. Tradice zdobení stromku pochází z německých měst. Zpočátku nebyl zdoben svícemi. Jedna z prvních zpráv o ozdobeném osvětleném stromku v místnosti je v brémské kronice z roku V Česku se zvyk začal prosazovat aţ ve 40. letech 19. století. Stromečky se zdobily sladkostmi, jako jsou perníčky, mandlemi, ořechy a ovocem. Roku 1860 se objevily na stromečku i svícny. Zdobení stromečku o Vánocích pochází z Německa. V Čechách první vánoční stromek postavil ředitel Stavovského divadla Jan Karel Liebich v roce Dnes se stromeček staví na Štědrý den a lidé si pod ním rozdávají vánoční dárky, velké vánoční stromy se ve městech staví v průběhu adventu na náměstích. Koledy Ţáci v kostelech předváděli scénky o narození Jeţíše Krista. Kvůli četným satirám se hry přesunuly na náměstí a později s nimi děti začaly obcházet domy, proto museli hodně zkracovat. Nakonec zbyly jen řady scén s texty a písněmi. Tak vznikly české lidové koledy, jak je známe z 19. století. Med Na Štědrý den se musely tváře pomazat medem. To zajistilo, ţe nás budou mít po celý příští rok všichni lidé rádi. 2

3 Pečení vánočního cukroví Na počátku byl pohanský zvyk, pomocí něhoţ se v nejmocnější noci roku chránil dům i rodina před temnými silami, proto se cukroví peklo ve tvaru zvířat a zavěšovalo na dveře staveb, či na stromy. Pekly se především perníčky. Na výrobu cukroví se pouţíval hodně med, sušené ovoce a ořechy. Pečení vánočního cukroví je v dnešní době samostatná kuchařská disciplína. Většina z vánočních cukroví se připravuje ze směsi mouky, cukru, vajec, másla, kakaa, čokolády a různých druhů ořechů a kandovaného ovoce. Kapr Ryba byla tradičním symbolem křesťanství. Pojídání ryb o vánočních svátcích je doloţeno v 17. století, ale prostý lid tento zvyk moc nedodrţoval. Teprve ve 20. století se prosadil především kapr obecný jako jídlo. Obliba vánočního kapra nastala aţ v druhé polovině 20. století. První recept na vánočního kapra vyšel aţ v roce 1924 od Magdalény Dobromily Rettigové. Dalším zvykem s tímto spojeným je schovávání šupiny z kapra pod talíř, později do peněţenky. Šupiny jsou totiţ symbolem bohatství. Rozkrajování jablka Z napříč rozkrojeného jablka hádali budoucnost. Zřetelná hvězdička měla v příštím roce přinést zdraví, štěstí a úspěch. Jádřinec s červem znamenal nemoc a neštěstí. Jádřinec ve tvaru kříţe byl nejhorší, symbolizoval totiţ váţné potíţe či smrt. Jmelí Je povaţováno za posvátné, protoţe si přes celou zimu drţí svou zelenou barvu. Políbení pod jmelím na Štědrý den má zajistit lásku aţ do příštích Vánoc. Jmelí nosí štěstí tomu, kdo je jím obdarován, ne tomu, kdo si jej sám koupí, darujete-li někomu kytičku jmelí o Vánocích, přinese mu to radost, lásku a ochranu před nemocemi. Tradice k nám přišla z Anglie. Hvězda Podle pověsti tři králové šli podle hvězdy, která je měla zavést k novému ţidovskému králi, tedy k Jeţíškovi. (9. třída) 3

4 VÁNOČNÍ STROMEČEK Za devatero horami a devatero řekami ţila jedna šťastná rodina. Byl týden před Vánocemi a oni ještě neměli nic přichystáno. Nevěděli, kam dříve skočit, proto si úkoly rozdělili. Maminka šla se synem koupit kapra a tatínek šel s dcerou shánět stromeček. Tatínek začal řezat stromek a Aničce slíbil, ţe kdyţ vydrţí do večera, uvidí zlaté prasátko. Dívenka se zeptala: A bude mít i zahnutý zuby nahoru? Kdyţ počkáš, budou i zuby, odpověděl otec. Ne, ne, já nemusím, já uţ ho vidím, nenechala se odbýt holčička. Jé, jé, řvali oba z plných plic. Běţeli aţ domŧ, kde uţ na ně čekala maminka se synkem. Ti také nesehnali kapra, ale vánočních dárkŧ měli spoustu. (Fanda Motloch, 6.A) ELEN A PRVNÍ SNÍH Jedenáctiletá Elen ţije ve městě, kde nikdy není sníh. Kaţdý rok na Vánoce si přeje, aby napadl. Jediný sníh, který kdy viděla, byl ten v televizi. Blíţí se Vánoce a maminka se dívky ptá, co by si přála dostat od Jeţíška. Sníh! odpověděla holčička. Ale milá Elen, vţdyť víš, ţe to tady nejde. Ale dcera je neodbytná. Stále si přeje jen tohle jediné přání. Nastal Štědrý den. Blíţí se rozbalování dárkŧ a maminka volá na Elen, aby se podívala z okna. Elen spěchá k oknu a co nevidí. Stal se zázrak, ono sněţí! zvolala radostně. Takţe milé děti, pokud si přejete dárky, které nejsou moţné, nezoufejte a vyčkejte, třeba se vám vyplní jako Elen. (Tereza Sztwiertniová, 6.A) 4

5 Ţivý dárek k Vánocům Blíţí se Štědrý večer. Je 24. prosince. Nedočkavý a hladový Jirka čeká na Jeţíška a na zlaté prasátko. Zatímco stojí u okna, maminka připravuje večeři kapra a rybí polévku. Začíná se stmívat a tatínek se vrací z práce. Tati, volá radostně Jirka. Maminka konečně skončila s přípravou. Po večeři si Jirka zalezl do postele a napjatě poslouchá. Za chvíli na něj maminka zavolala: Jirko, pojď si rozbalit dárky! Chlapec vyšel z pokoje a šel se podívat, co dostal. Vzal jeden svŧj dárek do rukou a chtěl ho rozbalit. V papíře to zašustilo. Jirkovi přeběhl mráz po zádech. Pak něco začalo ten papír hlodat. Nakonec mu skočil do ruky křeček. Maminka, která se bojí hlodavcŧ, křičela a tatínek na Jirku hrajícího si s křečkem jen udiveně hleděl. Jirka s křečkem dováděl aţ do pŧlnoci. To byly krásné Vánoce! (Barborka Boháčová, 5. třída) 5

6 NÁŠ KRÁSNÝ ZÁŘIVÝ VÁNOČNÍ STROM Uţ je to zase tady, ten brzký konec prosince a začátek prázdnin a vánočních svátkŧ. K Vánocŧm patří hodně věcí, jako cukroví vonící sladce a omamně, rodina drţící při sobě, dárky které volají: Otevři mě! ale taky vánoční stromek. Jako vţdy se svou mamkou strojíme náš vánoční stromek uţ tři týdny před Vánocemi. Ten den je celý obývací pokoj plný ozdob, světel a rŧzných barevných řetězŧ a řetízkŧ, které věsíme na náš stromek. Kdyţ ho zapojíme, stromek se rozzáří mnoha barvami a svítí jako semafory na velkých plných křiţovatkách či obrovská hejna malých světlušek. Po nastrojení náš vánoční strom krásně svítí a bliká mnoha barvami a majestátně stojí v obývacím pokoji při zdi. Kdyţ vidím ten náš zářivý vánoční strom, připadám si jako na nějaké rušné ulici uprostřed Tokia... Vánoce jsou, kdyţ cítím voňavé cukroví a vidím krásně zabalené dárky. Je krásné, kdyţ napadne studený sníh bílý jako šaty vyprané v Perwolu A najednou prostě vím, ţe nastal ten magický den, který všichni tak milujeme. A začínají Vánoce (Natálie Plecháčková, 8. třída) Můj kamarád kapr Kdyţ jsem byl na Štědrý den venku sáňkovat, studený sníh mi padal za krk, dostal jsem najednou hlad a hned mě to přestalo bavit. Po cestě domŧ jsem zakopl o zasněţený kámen, který nebyl vidět a praštil jsem se do hlavy, hned jsem si uvědomil, ţe máme mít doma kapra a nazdobený stromeček, tak jsem přidal do kroku a hned jsem měl suprovní náladu. Kdyţ jsem byl u vchodu, rychle jsem oklepal zasněţené boty a odemkl jsem si dveře a vtrhl jsem do bytu celý natěšený, aţ jsem z toho zakopl a rozplácl jsem se v chodbě na zem. Zeptal jsem se mamky, jestli uţ je tady všechno, co mi slíbila. Jenom kývla a já jsem utíkal do koupelny. Otevřel jsem dveře a slyšel jsem bublání. Kapr byl obrovský a plaval pořád dokola ve vaně, byl nervózní. Měl krásné zlaté šupiny a velké oči. Začal bublat a v tom bublání jsem rozuměl něco jako Hezké Vánoce. Utíkal jsem se podívat do obývacího pokoje a viděl jsem vysoký stromeček se spoustou čokolády na sobě. Hned jsem věděl, ţe letošní Vánoce budou skvělé. Šel jsem za mamkou do kuchyně a zeptal jsem se jí, co dělá. Odpověděla mi, ţe peče moje oblíbené cukroví. Znovu se mi zvedla nálada a rozhodl jsem se, ţe jí pomŧţu. Začal jsem dělat vanilkové rohlíčky a hotové pěkně vytvarované jsem je dával pěkně jeden vedle druhého na plech. Hned jsem se spálil a vykřikl jsem tak hlasitě, aţ se vylekal i kapr ve vaně. Mamka řekla, ţe se mám jít raději dívat na televizi, protoţe tam dávají pohádky a hned mě to bolet přestane. Vánoce byly opravdu nádherné, i kdyţ mě mŧj kamarád kapr brzy opustil. Uţ se těším na letošní Vánoce a jsem zvědavý, jestli i s tím letošním kaprem bude taková legrace jako vloni. (Adrian Velčovský, 8.třída) 6

7 Narodí se Jeţíšek i letos 7 miliardkrát? Uţ na začátku prosince cítím v kostech pohodu Vánoc. Kaţdé rozsvícení svíce na adventním věnci vzbuzuje napětí, lásku, klid, zamyšlení nad sebou samým a hlavně pohodu. Vánoce mají v sobě něco jedinečného, světového, nadlidského Vánoce, to není jen svátek, Vánoce to není jen slovo. Ať se zeptáte kohokoliv na slovo Vánoce, tak vám zaručeně ze 7 miliard lidí na světě jen málo odpoví stejně. Říká se kaţdý člověk je jiný, kaţdý národ má jiné vlastnosti, ale jedno máme všichni společné - Vánoce. Kaţdý má rád Vánoce, ale kaţdý je miluje z jiného dŧvodu. Někdo miluje tu lehkou, sladkou a nadýchanou vŧní blankytně nadýchaných a cukrovým sněhem posypaných vanilkových rohlíčkŧ. Někdo jiný zas miluje to, ţe nikdo nic neřeší, všichni se sejdou u svátečně prostřeného stolu. Nikdo na nic nemyslí a všichni si uţívají vŧni kapra a hrachovky. Všechny lidi spojuje ta neprozkoumaná magická idylka Štědrého večera. Já upřímně miluju chvíle strávené s mým bratrem na rybníčku kousek za naším domem. Vţdy ráno, kdyţ vyrazíme na bruslení, na obzoru nás vítá bledé sluníčko. Pěšinku, kterou chodíme, lemují sněhové mráčky, které jsou tak nadýchané a vzbuzují pocit polštářŧ a peřin v nemocnici. Kdyţ se blíţíme k rybníčku, jdeme kolem potŧčku. Voda bublá a hraje tu nejhezčí hudbu na světě. Hudba nám laská naše sluchové orgány a lahodí náladě. Kdyţ uţ jsme přímo na běloučké ledové ploše, konečně sundáme z našich ramen hokejky a nasadíme si brusle. Brusle klouţou po ledu jako noţe po másle. Občas sem zavítá i kamarád z vedlejšího domku, ale víc mě to baví jen s mým bratrem. Taky tam je branka. Máme roztrhlou síť, ale pro nás je to nejlepší branka na světě. Její tyče jsou ozdobeny lemováním zmrzlé vody, listŧ a někdy i trávy. Její síť je jako by ji upletl pavouček. Nádherně se třpytí a leskne. Nejkrásnější chvíle je, kdyţ se začne stmívat, mrzneme, ale krása okamţiku, kdy slunce zapadá za obzor, přes koruny stromŧ prosvítají poslední paprsky skomírajícího Slunce, které uţ prohrálo svŧj boj s černočernou tmou, je nepopsatelná. Je čas vydat se na cestu zpět. Potŧček nám hraje do kroku. Dorazíme k domečku a brusle dáme pod topení, aby byly zase připraveny na další bruslení. Pak vejdeme do bytu provoněného cukrovím, stromečkem a ti, co mají větší představivost, ucítí i pohodu, lásku a moţná i magii večerŧ, kdy venku sněţí, v celém domě je zhasnuto a jediné, co svítí, je vánoční stromeček. Nejvíc se však všichni těší na večer, kdy se narodil Jeţíšek. Vánoce mají za účel lidi spojit, udělat klidnou a lásky plnou pohodu, čas na zamyšlení, kterého je v tomto uspěchaném světě tak málo. A tak já tvrdím, ţe Jeţíšek se narodí kaţdý rok 7 miliardkrát, protoţe se narodí v srdcích všech lidí na celém světě. (Přemysl Koţušník, 8. třída) 7

8 Naši předkové se připravovali na Vánoce daleko dříve neţ my dnes. Protoţe neměli internet, televizi ani rádio, orientovali se v čase podle svátkŧ svatých. V našem kraji se slavily především tyto svátky: 11. listopadu sv. Martin Je patronem vojákŧ, pastýřŧ, bednářŧ, mlynářŧ, chudákŧ, ţebrákŧ a patronem vinařŧ. Je přímluvcem za dobrou úrodu. Byl to římský voják, který se podělil o svŧj plášť s ţebrákem v nouzi. Později se stal biskupem. Dnes si ho připomínáme tzv. svatomartinskými hody první víno a svatomartinská husa. 25. listopadu svatá Kateřina Je patronkou paříţské Sorbonny, filozofŧ, dívek, manţelek, učitelŧ, studentŧ a ţákŧ a teologŧ. Dále je patronkou univerzit a knihoven, ošetřovatelek a umírajících lidí. Je taky patronkou řemesel, které mají co do činění s kolem nebo mořem, hrnčířŧ, mlynářŧ a lodníkŧ. Byla to krásná a moudrá křesťanka, která se nechtěla provdat za císaře, protoţe svŧj ţivot zaslíbila bohu. Císař ji nechal mučit v kole, anděl však seslal na kolo blesk a to se rozpadlo. Nakonec ji dali setnout mečem. 30. listopadu svatý Ondřej Byl stejně jako jeho bratr Šimon rybářem, učedníkem Jeţíše. Byl ukřiţován na břevnech tvaru X. Je patronem sedlákŧ, rybářŧ, nevěst, Ruska a Skotska. V tento dnem se také provádí mnoho nejrŧznějších zvykŧ a tradic, například věštění jména nastávajícího manţela svobodnými dívkami pomocí tvaru slupky od jablka nebo lití výsledný tvar má určit profesi olova do studené vody. Jeho budoucího manţela. 8

9 4. prosince svatá Barbora Svátek svaté Barbory je předzvěstí blíţícího se Štědrého dne. Slaví se pouhé dva dny před svatým Mikulášem, a proto se stávalo, ţe se tyto dva svátky slily a zvítězil známější Mikuláš. V obou případech se pouţívaly masky a obě postavy rozdávaly dětem dárky. Dnes řeţeme tzv. "barborky", které se dávají do vody, aby na Vánoce rozkvetly. Je patronkou horníkŧ, sedlákŧ, architektŧ, stavebních dělníkŧ, pokrývačŧ, zedníkŧ, slévačŧ zvonŧ, kovářŧ, kameníkŧ, tesařŧ, hrobníkŧ, zvoníkŧ, kuchařŧ, řezníkŧ, dívek; zajatcŧ; dělostřelectva; hasičŧ; umírajících; vzývána za dobrou smrt, proti ohni, nebezpečí při bouřce, proti moru a horečnatým onemocněním, jako pomocnice v nouzi. Byla umučena vlastním otcem, protoţe se nechtěla vzdát křesťanství. 6. prosince svatý Mikuláš Jako biskup pomáhal lidem v nouzi. Podle pověsti zachránil před smrtí tři nevinně odsouzené muţe, jiný příběh vypráví o třech měšcích zlata, které Mikuláš potají vhodil do okna, aby pomohl třem dívkám k věnu. Jiná legenda líčí, jak zachránil námořníky, které stihla bouře. Dodnes 6. prosince Mikuláš v doprovodu čertŧ a andělŧ naděluje. 13. prosince svatá Lucie Je patronkou slepých a pomocnicí při očních nemocech. Kdyţ se dozvěděla, ţe její nápadník na ní nejvíce miluje oči, vyloupla si je a poslala je nápadníkovi. Do druhého dne se jí však zázrakem opět vrátil zrak. Lucie byla mučena, nakonec jí proťali hrdlo. Byl to den zimního slunovratu. Obchŧzky dělaly ţeny a dívky od hlavy k patě oděné do bílých plášťŧ se strašidelnou maskou podobnou čapímu zobáku. V ruce drţely metličky, kterými ometaly všechny kouty a vymetávaly prach a všechno zlé. Trochu drastický byl zvyk, při kterém Lucky chodily s dlouhým dřevěným noţem a vyhroţovaly mlsným dětem, ţe pokud se při adventu nepostí, tak jim rozpářou břicho. Lidé věřili, ţe pokud na Štědrý den rozdělali oheň ze 12 polen, neměla čarodějnice do domu přístup. Polínka však musela být postupně schovávána, a to ode dne svaté Lucie aţ po Štědrý den (kaţdý den jedno). Vánoce 25. prosince Boţí hod vánoční narození Jeţíška 26. prosince svatý Štěpán Byl to první umučený pro víru Jeţíše Krista. Byl ukamenován. (9. třída) 9

10 NEZBEDNÝ KAPR Koupili jsme si kapra a dovezli jsme si ho domů. Kapříkovi se ve vaně nelíbilo, proto kolem sebe tolik stříkal. Prosím jednoho pěkného kapříka. Je tu málo místa! Děda se šel do koupelny podívat, co tam kapr vyvádí. Uklouzl na kaluţi, bouchl se do hlavy a omdlel. HÁ, HÁ! AU! Děda se po chvíli probral a zaslechl kapra něco říkat. Strašně se toho lekl. Ahoj, já jsem Lojzík. UÁÁÁ! To se mi určitě zdá. 10

11 Dědovi neustálé cákání kapra začalo vadit. Rozhodl se, ţe to s ním skoncuje. To určitě. Budou z tebe řízečky! Kaprovi zbývalo jen pár chvil. Kapr ale zase promluvil. Děda se ho lekl a bouchl se paličkou do ruky. Ahoj dědo! ÁÁ! POMÓC! Dědovi ruka napuchla do velikosti melounu. Řekl si, ţe kapra vypustí do rybníka a raději si koupí uţ naporcovanou rybu. Porcovaného kapra v obchodě neměli, a tak si děda koupil kuřecí stehno. Nashle dědo, bylo to u vás pěkné! Raději jdi pryč, způsobil jsi dost potíţí. Výborná kombinace. To kuře je mnohem lepší neţ kapr. LUCIE MERTOVÁ, 7. TŘÍDA 11

12 Zimní móda roku 2013/2014 A je to tady! Podzim odchází a zima klepe na dveře. Začíná sněžit, zdobí se domy, peče se cukroví a obchody mají co dělat, abychom jim ruce neutrhli. Hodně lidí si kupuje teplé oblečení a já vám chci poradit, co se nosí. Pokud nechceme mrznout, musíme si pořídit teplé botky. Říká se přece, že zima jde od noh. Letošními miláčky zimy jsou: sportovní obuv na klínu, nízké a jezdecké kozačky a také sněhule nebo válenky. Například kozačky nad kolena letos vyloženě poletí. Prodlužují postavu, ale v kombinaci s koženými věcmi můžou vypadat trochu lacině. Ideální kombinace je s legínami nebo s hodně úzkými džíny. Ve vašem šatníku vám nemůže chybět ani kožená bunda. In je pořád i v barevných verzích. K zimě se také skvěle hodí svetry. Patří mezi neopomenutelné kousky oblečení, které se nám určitě budou hodit. Letos je najdeme v obchodech s opravdu velkou zásobou nejrůznějších barev, vzorů, střihů i ozdob. A pokud si myslíte, že kupovat si svetry je zbytečné, jste na omylu! Budou se vám hodit stejně jako další vlněné oblečení. Například šály a čepice patří k jednomu z doporučovaných trendů. Jsou praktické, roztomilé a také cenově dostupné. A nakonec nezapomeňte na to, že černá je sexy a neobejde se bez ní nikdo je to hit. (Nikol Joneková, 7. třída) 12

13 RADY PRO KUTILY Voňavé vánoční ozdoby (Patrik Neumann, 7. třída) Pomůcky: pomeranč (pěkně kulatý a vybarvený), koření s názvem hřebíček (nedrcený), stuţky Postup: Nejdříve si pomeranč ováţeme kolem dokola stuţkou a nahoře mŧţeme udělat mašličku. Potom do pomeranče budeme zapichovat hřebíčky. Z hřebíčkŧ mŧţeme vytvářet rŧzné obrazce, například: kolečka, hvězdičky, řady, spirálu nebo je mŧţeme zapichovat úplně náhodně. Kdyţ kolem pomeranče ováţeme stuţek více, bude zase vypadat jinak. Takto ozdobený pomeranč krásně voní a mŧţeme s ním ozdobit třeba stŧl. A kdyţ místo mašličky necháme delší poutko, mŧţeme si ho někam pověsit, třeba do okna, na stromeček nebo na lustr. Mŧţeme pouţít i koření s názvem badyán, které vypadá jako hvězdička, a to nám pomŧţe vytvořit další zajímavé obrazce nebo i obličeje jako na obrázku. 13

14 Vánoční těšení Fouká, fouká, fouká zasněţená celá louka. Děti staví sněhuláky bílé jako sněţné mraky. Z oblohy se sype sníh, svátky jedou na saních. Na adventním věnci čtyři svíčky září, stejně jako Štědrý den napsaný je v kalendáři. Maminka peče cukroví, rohlíčky bytem zavoní. Oříšky posypou kuličky pro naše mlsné jazýčky. (Jonáš Lipový, 6. B) Zima Vločky se sypou z nebe, mráz štípe snad i tebe. Sněhulák uţ se směje, slunce uţ málo hřeje. Vytáhni sáňky, lyţe, budeš mít zimu blíţe. Zamrzla uţ i řeka, pod ledem tiše čeká. Máme tě, zimo, rádi, jsme tvoji kamarádi. Ve sněhu se válíme, u toho tě chválíme. (Martina Vavrušová, 6. B) Zima Všude kolem studeno je a zebe, zatáhlo se i nebe. Ze všech stran fouká, brrr, z toho zima kouká. Vytáhneme čepice, šály a rukavice taky, na zahradě postavíme baculaté sněhuláky. Místo nosu budou mít mrkvičky a my z toho zmrzlé ručičky. To nám ale vůbec nevadí, na Vánoce nás to naladí. Na dárečky a maminčino cukroví, na kapříka kdopak nám ho uloví? (Tereza Holaňová, 6. B) 14

15 Vánoce začínají Je to zde zas, přichází vánoční čas. Nákupy, spěch a bláznění, to uţ nikdo nezmění. DĚDA MRÁZ, SANTA CLAUS I JEŢÍŠEK, to je ale zmatek, pro jistotu pošlu všem poţadavky dopisem. Zlaté prasátko neuvidím ani nakrátko. Mně to ale nevadí, dárky mi ho nahradí. Zlobíš, zlobím, zlobíme, Vánoce tak zkazíme. Buďme hodní, nezlobme, ducha Vánoc obnovme. (Michal Dudešek, 6. B) Vánoce jsou tady Nasněţí nám kupy sněhu, máti je zas v jednom běhu. Úklid, kapr, stromeček, sto lineckých koleček. Vánoce jsou svátky míru a já dělám prstem díru do těstíčka ţlutavého po vanilce voňavého. Aţ zazvoní zvoneček, aţ sním těch sto koleček, rozbalím si balíčky. Ach jo, ponoţky od babičky! Budem sedět kolem stolu a hlavně budem všichni spolu. (Tomáš Šebesta, 6. B) Zimní čas Uţ se blíţí zimní čas. Jú, Vánoce tu budou zas. Pod stromečkem budou hračky, lyţe, sáňky, koulovačky. Kdyţ je správná lyţovačka, zvládnout kopec, to je hračka. Uţívejme si té zimy, vyrazíme na prázdniny. Jezírko nám zamrzá, bruslit na něm uţ se dá. Hokej si s kamarády zahrajeme a potom se všichni zkoulujeme. (Franta Vítek, 6. B) Vánoce První vločky padají, děti uţ se radují. Zvoneček zvoní, purpura voní. Jeţíšek uţ je za rohem, honem, děti, honem! Světýlka blikají na stromečku, kolik asi dostanu dárečků? Kapr se smaţí, polévka se vaří. Pod stromečkem dárečky čekají na dětičky. (Viktorie Dvorská, 6. B) 15

16 VÁNOČNÍ SEN Jako kaţdý rok jsou tu Vánoce. Ty světlem zářící svátky, které všichni milují a kaţdoročně se na ně všichni těší, včetně mě. Přijdu domŧ a hned ve dveřích cítím vŧni skořice, která vychází z hořící svíčky na stole. Nadechnu se a spokojeně kráčím dál po bytě. Mezitím si všimnu, ţe je na stole vedle té krásné voňavé svíčky i cukroví. Ty vanilkové rohlíčky mě váţně lákají, tak krásně voní, mám je moc ráda. Nejvíce se na ně těším o Vánocích, taky je ráda peču. Strašně mě baví hrát si s těstem na rohlíčky, ale raději je jím. Vychutnávám si je, kousek po kousku. Nechápu to, ale kaţdý rok jsou ty vanilkové rohlíčky něčím výjimečné, kaţdý rok chutnají jinak, ale pořád jsou moc dobré a mají svoje kouzlo. Nevím čím to je, ale nejvíce mi vţdycky chutnají aţ v den Vánoc. Moţná je to tou úţasnou atmosférou Vánoc, která na mě pŧsobí při štědrovečerní večeři, nebo je to tím, ţe se strašně těším na všechny ty úţasné dárky, které dostanu, nebo na kapra, který si donedávna ještě plaval v naší vaně a já ho mám teď sníst. Je mi ho líto, protoţe kdyby mohl mluvit, určitě by nám řekl, ţe chce ţít, ţe si chce taky uţívat Vánoce s námi. Minulé Vánoce si pamatuji, ţe jsem se sestrou našeho kapra nazvala Břéťa a Pepa. Měli jsme dva kapry, protoţe byli menší. Hrála jsem si s nimi v naší vaně, byli šťastní, viděla jsem to na nich, bylo to jako znovuzrození před smrtí. Dokonce mám někde schovanou i fotku s nimi, musela jsem si to zdokumentovat. Je to krásná fotka, je to sice moţná přehnané, ale naše rodina je jako rodina labutí, navţdy a vţdy při sobě. Kaţdé Vánoce jsou něčím výjimečné, tajemné, krásné, úchvatné a příjemné. Ne vţdy se vydaří, ţe sněţí, ale i bez sněhu si to vţdy uţijeme. Přírodní sníh mŧţe na horách nahradit umělý a ti, kdo milují lyţování, si mohou vyrazit na kaţdoroční milovaný výlet na hory si zalyţovat. Na horách se také dají zaţít nezapomenutelné Vánoce, protoţe proţít Vánoce na horách, to je něco magického, něco zábavného, nového, prostě výjimečnost nadevše. Ještě, ţe jsou Vánoce kaţdý rok (Petra Nováčková, 8.třída) 16

17 UŢ JSTE PSALI DOPIS JEŢÍŠKOVI? JESTLI NE, INSPIRUJTE SE! CHCETE PŘECE DOSTAT SPOUSTU DÁRKŮ. Dopis Jeţíškovi Můj milý Jeţíšku, přines mi pár dárečků, chtěla bych kočičku a k ní myšičku. Chtěla bych také oblečení, přines mi i něco na kreslení, přines nám i novou televizi, ať se můţu dívat v HD na reprízy. Chtěla bych toho hodně, ale vzpomínám si na to matně, chtěla bych tančit ladně a vypadat krásně. Chtěla bych zdraví a také moc štěstí i bohatství pro mou rodinu. Tvoje Peťula Haklíková, 7. třída Dopis Jeţíškovi Milý Jeţíšku, nebyl jsem letos sice moc hodný, ale alespoň nějaké malé dárky bych si zaslouţil. Třeba taková vodní postel by se mi líbila. Taky uţ dlouho touţím po akváriu s barevnými rybičkami, i kdyţ vím, ţe je kolem toho docela dost práce. Pak si ještě přeji papouška. Pojmenoval bych ho Leopold a naučil bych ho i mluvit. Pak ještě takové malé drobnosti. Třeba nějakou kníţku. Sice moc nečtu, ale dobrodruţná kniha by mě určitě zaujala. Taky autodráhu s autíčky. To bychom s tátou a bráchou závodili. Místo ţivého papouška by stačil i plyšák. Plyšáky mám moc rád, uţ jich mám doma pěknou sbírku. Ostatní dárky uţ nechám na Tobě jako překvapení. Na Vánoce uţ se moc těším a za dárky Ti předem moc děkuji. S pozdravem jeden docela hodný kluk. David Pospíšil, 7. třída 17

18 VÁNOČNÍ RADOVÁNKY Vánoční atmosféra (Markéta Čudová, 7. třída) Začal den (kdy se narodil Jeţíšek na pět). Ulice byly pokryty (ledovými krystalky na šest) a na dětských tvářičkách se rozjasnily úsměvy, radost a štěstí. Všude zněly (písně, které se zpívají o Vánocích na šest), cinkaly (malé věcičky na osm), vonělo (vánoční sladké pečivo na sedm) a venku padaly (pevné skupenství vody na šest). Vánoční stromečky byly ozdobeny (kulatými ozdobami na sedm), velkou (ozdobou na špičce stromu na sedm), svíčkami a rŧznými čokoládovými bonbony. Na stolech vonělo (vánoční sladké pečivo na sedm) a chutné vánoční pokrmy. Děti celý den nedočkavě vyhlíţely (člověka, který přináší dárky na sedm) z okna, aby ho nepropásly. Kdyţ přišel večer, celá rodina se sešla u štědrovečerního stolu. Během večeře se pod stromečkem objevily (krabice s překvapením na pět). Všichni byli šťastní. Nejvíce se radovaly děti z rozbalování (krabic s překvapením na pět). 18

19 Silvestr (Markéta Rychlá, 7. třída) Silvestr je den, který se slaví 31. prosince. A zrovna v ten (24 hodinový úsek na tři) se jedna (velmi blízcí lidé ţijící spolu na šest) rozhodla ho pořádně oslavit. Nebyli moc bohatí, ale ani příliš chudí. Měli dva (domácí hlídače na tři) a jednu (lovkyni myší na pět). Koupili si (zářivá, vystřelující a hluk dělající světýlka) a k tomu (alkoholický nápoj z hroznů na čtyři). (Úsek dlouhý od půlnoci do půlnoci) utíkal pomalu, do toho v (přístroji, ve kterém běţí obrázky a zvuk na osm) nic nedávali. Kolem osmé (věc, ve které za sebou běţí dvě ručičky na šest) uţ byli dost utahaní, takţe se jim zavírali (orgány zraku na tři) a začalo se ozývat (hlasité a nepříjemné dýchání přes nos na sedm). Náhle je vzbudilo bolestné vytí jejich dvou (přátel člověka na tři) a moc hlasitých ran. Viděli, jak se jejich miláčci svíjí, pro jistotu se rychle oblékli a jeli s nimi na (nemocnice pro zvířata na osm). Tam jim (člověk v bílém plášti na šest) řekl, ţe jejich (hlídači domu na tři) mají z toho hluku poškozené (orgány sluchu na tři), ale naštěstí to je jenom dočasné. Všichni si oddechli. (Ťuknutí skleničkami a napití se na osm) taktak stihli a na oslavu nového (úseku dlouhého 365 dní na čtyři) neměli po tom všem moc chuť. (Ta zářivá, vystřelující a hluk dělající světýlka na sedm) ani nepustili, ale prodali je (pánovi, který bydlí vedle na devět). Od těch dob na Silvestra nikdy nevyhazují (papírky se slavnými osobnostmi na šest) za (zářivá světýlka na sedm). Radši jsou se svými zvířaty zavření ve svém (přístřeší na čtyři), aby mazlíčci příliš netrpěli, a pouze si připijí. Většinou jen na ostatní nadávají a diví se jim, ţe dělají tak nebezpečné věci. 19

20 NAJDETE, CO SE NA OBRÁZKU UKRÝVÁ? ŢLUTÁ: vlastnost typické zimy SVĚTLE HNĚDÁ: zimní aktivity a sporty ČERVENÁ: číslice a druhy cukroví ČERNÁ: zimní měsíce a země, ve kterých sněţí (Lucie Mertová, 7. třída) ŠEDÁ: suroviny na přípravu bramborového salátu ORANŢOVÁ: suroviny na přípravu smaţeného kapra MODRÁ: pohádky a filmy vysílané o vánočních svátcích TMAVĚ HNĚDÁ: vánoční zvyky 20

21 1. 1. Dává se na špičku stromku Na Vánoce dostáváme Co padá v zimě O Vánocích zpíváme Z vosku se dělají Kdo dává v Americe dárky? Na Vánoce se peče x Stavba ze sněhu Kromě baněk dáváme na stromeček i Ryba ke štědrovečerní večeři? Na obloze večer letí Velká zima U nás dává dárky Tradice jinak. Tajenka: (Kateřina Tomášková, 6.A) Vánoce jsou naše oblíbené Známým posíláme vánoční Ve kterém měsíci slavíme Vánoce Zdobíme vánoční Bílé, zelené Velikonoce Na Vánoce jsme obdarováni Tajenka: (Filip Glet, 6. A) Na Vánoce se rozkrajuje Oplatky mažeme Zdobíme Zmrzlá voda je Děti mlsají Tajenka: (Anežka Kožušníková, 6. A) 21

22 Co víme o Jeţíškovi? A jaká je jeho práce?? Jeţíšek je milý, Jeţíšek je hodný, Jeţíšek je štědrý, Jeţíšek je dobrý. Jeţíšek rozdává dárečky, pod vaše ozdobené stromečky. Schovejte se do pokoje, vyčkejte chviličku, pak budete mít pod stromečkem spoustu dárečkŧ! :) OSMISMĚRKA K BÁSNIČCE K A P R J A K Ý J S E K E J S N Í H E T Č Ň Ţ D P Ř Á N Í R E A Í Š Á E K?? O N B O D P R O V Ě M O Y T P E C E R D E V I V Y P I Š Č! Č Z Z B Á S N I Č E E K Í N Á V O L U O K Y S N Ě H U L Á K! Kapr Sněhulák Stromeček Baňka Sníh Koulování Dáreček Zvoneček Recepty Přání (Eliška Dudová, 8. třída) 22

23 MÁTE RÁDI VÁNOCE? 1. Těšíte se na Vánoce? a) Vůbec. b) Hrozně moc. c) Celkem. 2. Kdy kupujete dárky? a) Vůbec. b) Dva měsíce předem. c) Pár dní před Vánocemi. 3. Pomáháte péct cukroví? a) Nerad/a peču. b) Moc rád/a peču. c) Někdy mě to baví. 4. Pomáháte zdobit stromeček? a) Nikdy. b) S radostí. c) Jenom chvíli. 5. Vydržíte hlady do večeře, abyste viděli zlaté prasátko? a) Ne. b) Ano. c) Někdy si něčeho zobnu. 7. Hledáte šupiny pod talířem? a) Nikdy. b) Ano. c) Někdy. 6. Na štědrovečerní večeři si dáváte a) Špagety. b) Kapra s bramborovým salátem. c) Řízek s bramborem. 8. Dárky rozbalujete a) Ráno. b) Po večeři. c) Před večeří. 9. Co máte raději? a) Dostávat dárky. b) Dávat dárky. c) Dávat i dostávat dárky. 10. Co myslíte, že je na Vánocích důležité? a) Dárky. b) Být s lidmi, které mám rád/a. c) Být s lidmi, které mám rád/a, ale hlavně dárky. Nejvíce odpovědí a): Jste sobečtí. Máte rádi pouze to, když vás ostatní obdarovávají. Na ničem jiném vám nezáleží. Nectíte Vánoce ani jejich tradice. Nejvíce odpovědí b): Milujete Vánoce. Rádi děláte lidem kolem sebe radost. To je pro vás důležitější než jakýkoli dárek. Dodržujete vánoční tradice a pro vaši rodinu jste dobří pomocníci. Nejvíce odpovědí c): Vánoce máte rádi především kvůli dárkům. Tradice nedodržujete a s vánoční přípravou také moc nepomáháte. Měli byste se polepšit! (Adam Holaň, 7. třída) 23

24 Zima, zima, všude sněţí, všechny děti uţ ven běţí. Kluci boby vytahují, holky si čepice nasazují. Z kopce rychle sjíţdějí, ale často padají. Sněhuláka postavili, z mrkve mu nos vyrobili. Ze sněhu hradby stavějí, pak se u nich koulují. Večer na stromek se baňky věší, na Vánoce se všichni těší. (Michal Kocurek, 6. B) VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK VŠEM UČITELŦM, ŢÁKŦM A JEJICH RODIČŦM PŘEJE REDAKČNÍ RADA ŠKOLNÍHO ČASOPISU. Školní svět vydala Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí. Na vánočním čísle se podíleli žáci 5., 6., 7., 8. a 9. tříd pod laskavým vedením paní učitelky Lucie Glumbíkové a Pavlíny Kožušníkové. 24

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ze Slovanu 2013/2014 VÁNOCE OČIMA ŽÁKŮ Matyáš Třasoň, IX. B ŠTĚDRÝ VEČER U NÁS DOMA Letos stejně jako loni začínáme na hřbitově. Dáme věnce, svíčky na hrob, modlíme se jenom

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 VÁNOCE V EVROPĚ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Hana Londová Datum:

Více

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2.

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. VÁNOCE Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 19. Rozvoj

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Oprava chybné prezentace

Oprava chybné prezentace Oprava chybné prezentace Úkol: Opravte chyby ve vytvořené prezentaci. č. 13 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Oprava chybné prezentace Žáci sami pracují na jednotlivých

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

TĚŠÍME SE NA VÁNOCE. Čas Vánoc, čas pečení

TĚŠÍME SE NA VÁNOCE. Čas Vánoc, čas pečení TĚŠÍME SE NA VÁNOCE Čas Vánoc, čas pečení Jako každý rok se všichni těšíme na Vánoce. Úžasná atmosféra, všude sníh, vánoční výzdoba a také pečení cukroví. Už odmala pomáhám mamce v kuchyni s vykrajováním

Více

Vánoční zvyky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční zvyky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 484 Vánoční zvyky Autor: Irena Paulová,Mgr Použití: 2.ročník Datum vypracování: 9. 12. 2012 Datum pilotáže: 11. 12. 2012 Metodika: Pomocí obrázků a s využitím zkušeností dětí z rodiny

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU21 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU21 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU21 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 24. 12.2011 Ročník: 3. 9. Vzdělávací oblast: Jazyk

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA (Vánoce) Zjisti jak a kdy se slaví Vánoce nebo konec roku u vás, v Brazílii. Vyrob pozvánku k vám pro děti z Česka. Napiš na ni, co je pro vaši zemi zajímavé a typické. Vánoce ve Francii Vánoce v Austrálii

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSE LADA ČESKÁ TELEVIZE blahopřání do obálky pohlednice balicí papíry dárkové tašky dárkové krabičky rozety a stuhy omalovánky pexesa vystřihovánky dopisní papíry diplomy lampiony

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Každý další rok k prvnímu září pak skončí prodej čirých žárovek o výkonu 75 W, 60 W a 25 W. Evropská komise tak chce zavést úspornější zdroje světla.

Každý další rok k prvnímu září pak skončí prodej čirých žárovek o výkonu 75 W, 60 W a 25 W. Evropská komise tak chce zavést úspornější zdroje světla. Žárovky končí, čím je nahradit? PRAHA (Ekolist) V záříí začally z prodejjen miizett čiiré ii mattné a kllasiické 100 W žárovky!!!! Každý další rok k prvnímu září pak skončí prodej čirých žárovek o výkonu

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

Vánoce u nás a ve světě

Vánoce u nás a ve světě Rozdělení dílen na projektový den 1. Vánoční ní zvyky Vánoce u nás a ve světě 4. 9. ročník Popis: Vánoční zvyky u nás doma, odlévání plovoucích svíček, ochutnávka cukroví z jiných rodin. psací potřeby,

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Jak se slaví Vánoce u nás a ve světě

Jak se slaví Vánoce u nás a ve světě Jak se slaví Vánoce u nás a ve světě V Krásné Lípě na Křinickém náměstí ve výlohách jste měli možnost v adventní době vidět unikátní projekt Jak se slaví Vánoce u nás a ve světě. Toto téma výtvarně ztvárnila

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

Školní časopis. Pod lavicí Školní rok 2014/2015 Číslo16. Vánoce v Anglii. Koledy. Jak zabalit dárky. Vánoční cukroví. Vánoční rozhovory.

Školní časopis. Pod lavicí Školní rok 2014/2015 Číslo16. Vánoce v Anglii. Koledy. Jak zabalit dárky. Vánoční cukroví. Vánoční rozhovory. Školní časopis Vánoční rozhovory s osobnostmi Mikuláš Adventní věnec Vánoční tradice Pod lavicí Školní rok 2014/2015 Číslo16 Vánoce v Anglii Koledy Jak zabalit dárky Vánoční cukroví Úvodní slovo redakce

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Básnička o mandarince. Mandarinka je opravdu dobrá, barva její je oranžová. Vitamíny má, proto mi tak chutná. Básnička o mrkvi

Básnička o mandarince. Mandarinka je opravdu dobrá, barva její je oranžová. Vitamíny má, proto mi tak chutná. Básnička o mrkvi Básnička o mandarince Básnička o mrkvi U nás doma na zahradě, vedle sebe v jedné řadě, mrkvička si v zemi leží, šťavnatá a krásně svěží. Oranžová se zelenými vlasy, kandidátka na královnu krásy, křupavá

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Výsledky zkoušek jazykového citu jednotlivých dětí. Tab. 1 Výsledky prvního vyšetření chlapce T. 1.subtest 2.subtest 3.subtest 4.subtest 5.

Výsledky zkoušek jazykového citu jednotlivých dětí. Tab. 1 Výsledky prvního vyšetření chlapce T. 1.subtest 2.subtest 3.subtest 4.subtest 5. Příloha č. 3 Výsledky zkoušek jazykového citu jednotlivých dětí Chlapec T., 3. třída Tab. 1 Výsledky prvního vyšetření chlapce T. 9 7 5 5 9 35 3 Tab. 2 Výsledky druhého vyšetření chlapce T. 9 8 5 5 9 36

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

pískovaný celopísek jen text (negativ) (pozitiv) Pískování na láhev vína: + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve VÍNO HRUŠKA) Pískování na přání:

pískovaný celopísek jen text (negativ) (pozitiv) Pískování na láhev vína: + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve VÍNO HRUŠKA) Pískování na přání: Pískování na láhev vína: 149,- Kč + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve VÍNO HRUŠKA) Pískování na přání: 199,- Kč (vlastní obrázek, vlastní delší texty) + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Vánoce a krize. Výzkum společnosti Unilever. Petr Hantych regionální manažer business analýz Unilever CEE a Rusko. 14. října 2009

Vánoce a krize. Výzkum společnosti Unilever. Petr Hantych regionální manažer business analýz Unilever CEE a Rusko. 14. října 2009 Vánoce a krize Výzkum společnosti Unilever Petr Hantych regionální manažer business analýz Unilever CEE a Rusko 14. října 2009 Jak proběhl výzkum Výzkum probíhal v srpnu a září 2009 Ptali jsme se lidí

Více

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná Čarovný mlýnek Proč je mořská voda slaná Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., DYS-centrum Praha Čarovný mlýnek

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11 Obsah: Slovo ředitele školy, čertovská škola, Vánoční koncert, vánoční tvoření, dětská tvorba, vyhodnocení sběru

Více

Vánoční vydání. zpravodaje Domova pro seniory Vysoké Mýto Nový Domov

Vánoční vydání. zpravodaje Domova pro seniory Vysoké Mýto Nový Domov Vánoční vydání zpravodaje Domova pro seniory Vysoké Mýto Nový Domov prosinec 2014 Pár slov od paní ředitelky Domova Milí uživatelé, rok se s rokem sešel a jsou tu opět Vánoce. Máme možnost se ohlédnout

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Kulík. Obsah: Vánoční přání Vánoce v kuchyni Soutěž Čtěme dětem

Kulík. Obsah: Vánoční přání Vánoce v kuchyni Soutěž Čtěme dětem Kulík aneb kulturní listy knihovny Obsah: Vánoční přání Vánoce v kuchyni Soutěž Čtěme dětem Na vydání čísla se podíleli: Andrejka Náhlíková, Monika Školařová, Liduška Hanáková, Terezka Hanzelková, Marie

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

KOMETA. Nejen vánoční časopis V TOMTO ČÍSLE: Krouţek vyšívání, Report z Indie, Hrádováčci, Mikuláš, zvyky a tradice

KOMETA. Nejen vánoční časopis V TOMTO ČÍSLE: Krouţek vyšívání, Report z Indie, Hrádováčci, Mikuláš, zvyky a tradice KOMETA Nejen vánoční časopis V TOMTO ČÍSLE: Krouţek vyšívání, Report z Indie, Hrádováčci, Mikuláš, zvyky a tradice Netradiční vyšívání V říjnu se děti z krouţku vyšívání účastnily přespávání ve škole.

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

ŘEPINY 5. aneb páťáci v akci ~ 1 ~ ročník 2013 30.11.2013 číslo 1 NOVINKY VE ŠKOLE. NACVIČUJEME Barbora Jásková PŘEDMĚTY VE ŠKOLE

ŘEPINY 5. aneb páťáci v akci ~ 1 ~ ročník 2013 30.11.2013 číslo 1 NOVINKY VE ŠKOLE. NACVIČUJEME Barbora Jásková PŘEDMĚTY VE ŠKOLE ŘEPINY 5 aneb páťáci v akci ročník 2013 30.11.2013 číslo 1 Vážení čtenáři, dostáváte do rukou první číslo našeho školního časopisu, který pro vás připravuje novinářský kroužek při Základní škole a Mateřské

Více

Školní časopis ZŠ Vyškov, Nádražní 5 listopad prosinec 2006. Tradiční exkurze našich žáků a učitelů do Vídně.

Školní časopis ZŠ Vyškov, Nádražní 5 listopad prosinec 2006. Tradiční exkurze našich žáků a učitelů do Vídně. Školní časopis ZŠ Vyškov, Nádražní 5 listopad prosinec 2006 Tradiční exkurze našich žáků a učitelů do Vídně. V tomto číslo se například dočtete: O EXKURZI DO VÍDNĚ O VÁNOČNÍM KONCERTU JAK PROBĚHL MIKULÁŠSKÝ

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Náš zpravodaj Prosinec 2014

Náš zpravodaj Prosinec 2014 Úvodní vydání Jak Náš zpravodaj vznikal? Náš zpravodaj začal vznikat v rámci kroužku Náš zpravodaj. Tento kroužek je v DDM od listopadu 2014 nový, stejně tak jak jeho vedoucí. Kroužek momentálně navštěvují

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA pracovně technická činnost obkreslujeme podle šablony estetická zájmová činnost vyrábění obrázků libovolná technika přírodovědná zájmová činnost prohlížení encyklopedie

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslil Vojta Dubný

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslil Vojta Dubný Číslo: 7 Únor Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslil Vojta Dubný Váţení rodiče, drţíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis bude

Více

02/2010 DEN STUDENSTVA

02/2010 DEN STUDENSTVA 02/2010 DEN STUDENSTVA Ze začátku to měl být turnaj pro volejbalové začátečníky s účelem zahrát si pro zábavu, který se odehrává každý rok ke dni 16. listopadu před státním svátkem. Avšak ukázalo se, že

Více

Prosinec 1t - Co děláme celý den - Budíky Podaří se ti najít 2 stejné budíky, které ukazují stejný čas? Dvojice vymaluj stejnou barvou.

Prosinec 1t - Co děláme celý den - Budíky Podaří se ti najít 2 stejné budíky, které ukazují stejný čas? Dvojice vymaluj stejnou barvou. Prosinec 1t - Co děláme celý den - Budíky Podaří se ti najít 2 stejné budíky, které ukazují stejný čas? Dvojice vymaluj stejnou barvou. Zuzana Doubravová Prosinec 1t - Co děláme celý den - Cesta Najdi

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0041

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0041 číslo 2 2014-2015 1 Název projektu: Všechno v mém životě souvisí Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0041 2 Milí čtenáři, připravili jsme si pro Vás další číslo, které je tentokrát zaměřené na

Více

Více za méně každý den!

Více za méně každý den! 119 299,- Ubrus odolný vůči skvrnám s vánočním vzorem, 110 x 155 cm Talíře se zlatým vzorem: dezetrní 29 Kč hluboký 42 Kč velký 59 Kč 24 dílná sada příborů pro každou příležitost Více za méně každý den!

Více

Školní časopis. Véna. Vánoce

Školní časopis. Véna. Vánoce Školní časopis Véna Vánoce Blíží se vánoční čas, připomeňme si jej vyjmenováním tradičních zvyků v různých koutech světa. Adventus přicházející, od tohoto latinského výrazu je odvozen název předvánočního

Více

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA Dětský domováček ÚNOR 2015 Autor : Barbora S. Co je nového? Tak si to představte Ze začátku jsem si myslela, ţe tato rubrika nebude pravidelná, vţdyť, co nového by se pořád mohlo

Více

BÁSNIČKY VÁNOCE JSOU TADY...

BÁSNIČKY VÁNOCE JSOU TADY... REDAKČNÍ RADA Hana Fröhlichová (4.A) Jana Hanzlíková (4.A) Matěj Mach (4.A) David Veltruský (5.A) Tereza Poštulková (5.A) Klára Červenková (5.A) Tereza Šobková (5.A) Eliška Suldovská (6.A) Veronika Břendová

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

LISTY. Lukavecké. listopad - prosinec 2008 ZDARMA

LISTY. Lukavecké. listopad - prosinec 2008 ZDARMA Lukavecké LISTY listopad - prosinec 2008 ZDARMA Listárna aneb ptejte se starostky na cokoliv co vás zajímá: Prostor pro Vaše dotazy, náměty a vzkazy! Veškeré články (i politické názory), fotografie, náměty

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Kuchařka vánočního cukroví

Kuchařka vánočního cukroví Kuchařka vánočního cukroví Jarmilka Troutnarová Medové perníky 65 dkg hladké mouky 25 dkg moučkového cukru 5 dkg tuku Hera 10 dkg medu 3x velká vejce 1kávová lžička jedlé sody citronová kůra z jednoho

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Co si vybavím, když se řeknou Vánoce?

Co si vybavím, když se řeknou Vánoce? strana: 1 Co si vybavím, když se řeknou Vánoce? 7. ročník Ivet: Vybaví se mi, že jsme s rodinou spolu a vybaví se mi dárky a cukroví. Budu slavit Vánoce, je to můj nejoblíbenější den v roce spolu s mými

Více

Dan Živna: CO S ODPADY Nikola Komínková CO S ODPADY Dan Živna KONEC SVĚTA Nikola Komínková SÁŇKOVÁNÍ

Dan Živna: CO S ODPADY Nikola Komínková CO S ODPADY Dan Živna KONEC SVĚTA Nikola Komínková SÁŇKOVÁNÍ Dan Živna: CO S ODPADY My doma také recyklujeme odpadky. Sbíráme sklo, papír a plasty. Až toho máme moc, tak to odneseme do sběrných nádob. Nádoby se jmenují: SKLO, PLASTY, PAPÍR. My doma ještě třídíme

Více

Slovní druhy. Metodika: Pracovní list je určen ke skupinové i k samostatné práci. Jednotlivá cvičení jsou věnována jednotlivým slovním druhům.

Slovní druhy. Metodika: Pracovní list je určen ke skupinové i k samostatné práci. Jednotlivá cvičení jsou věnována jednotlivým slovním druhům. Slovní druhy VY_32_INOVACE_ČJL_542 Autor: Melanie Hozová Mgr. Použití: 6.- 9. ročník Datum vypracování: 5.9. 2012 Datum pilotáže: 17.9.2012 Metodika: Pracovní list je určen ke skupinové i k samostatné

Více

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ Přivítali jsme opět mezi nás své kamarády z lesa, vody a vůbec z celé přírody. VÁŽENÍ RODIČE, V MĚSÍCI ŘÍJNU JSME VÁS NESVOLALI,

Více

Rámcový plán ŠD na školní rok

Rámcový plán ŠD na školní rok Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace Rámcový plán ŠD na školní rok 2013 2014 V Bohumíně 2. září 2013 Zpracovala Petra Kosarzová, vedoucí ŠD

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE. Jméno Datum. 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě.

PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE. Jméno Datum. 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě. PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE Jméno Datum 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě. 2. Vyhledej ve větách předložky a barevně je podtrhni. V rybníku se proháněli

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

www.zdrava5.cz Tento sešit patří:

www.zdrava5.cz Tento sešit patří: www.zdrava5.cz Kancelář Světové zdravotnické organizace v České a Slovenské republice podporuje projekt Zdravá 5, který je v souladu s Globální strategií pro zdraví, výživu a pohyb. Tento sešit patří:

Více

Vánoční pohoda. strana 1

Vánoční pohoda. strana 1 Vánoční pohoda Jistě víte že se blíží Vánoce. Tento časopis vás seznámí s koledami zabavíte se omisměrkami. zjistíte co dělají děti ve vašem věku o Vánocích a jak se vaří Vánoční pokrmy strana 1 : Uvod

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Chytrá sovička P O S I N E C

Chytrá sovička P O S I N E C Chytrá sovička školkovský časopísek P O S I N E C Za prosincem končí rok, do nového už jen krok. V prosinci jsou Vánoce, přesně jednou po roce. pro dospěláky Vážení rodiče, Největší akcí prosince byla

Více