VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím"

Transkript

1 VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím ( , LISABON) Ceny nelegálních drog prodávaných na evropských ulicích v posledních pti letech poklesly, a drogy jsou tak nyní po celé Evrop pravdpodobn levnjší než kdy pedtím, uvádí agentura EU pro drogy (EMCDDA) ve své Výroní zpráv za rok 2006 o stavu drogové problematiky v Evrop, která byla dnes zveejnna v Bruselu. Toto oznámení vychází z analýzy trend pouliních cen drog v Evrop v období pti let ( ), která ukázala, že ve vtšin zemí prmrná cena vtšiny látek klesá, v nkterých pípadech tém o polovinu ( 1 ). Toto je první výzkum svého druhu provedený na evropské úrovni. Ceny v Evrop v tomto období celkov poklesly u hašiše (19 %), marihuany (12 %), kokainu (22 %), hndého heroinu (45 %), amfetaminu (20 %) a extáze (47 %). Všechny ceny byly upraveny o inflaci, aby bylo možné pesnji posoudit reálné ceny. Pestože dlouhodobé údaje o cenách drog nejsou dosud úplné, z existujících informací vyplývá, že ceny v posledních deseti letech pravdpodobn poklesly. Ukazuje se napíklad, že extáze a kokain jsou dnes v nkterých zemích levnjší než koncem 80. a poátkem 90. let 20. století. Ceny drog mohou být ovlivnny rznými faktory, napíklad výkyvy v nabídce, úrovní istoty, typem produktu a zakoupeným množstvím. Analýzy cen jsou navíc komplikovány tím, že trh s nelegálními drogami je skrytý a že lenské státy poskytují údaje rzné kvality a používají pro jejich sbr odlišné metody. EMCDDA uvádí, že souasné údaje neprokazují pímou souvislost mezi klesajícími cenami a kolísajícími nebo zvyšujícími se poty záchyt drog v tomtéž ptiletém období. Údaje také neodhalují pímou souvislost mezi cenou a celkovou mírou užívání drog. Souasný pehled nicmén poskytuje solidní základ pro práci agentury a lenských stát EU do budoucna; umožuje lepší pochopení evropského trhu s nelegálními drogami a posouzení dopadu opatení, která mají snížit nabídku a poptávku. I pes celkový trend poklesu cen drog v celé Evrop existují mezi zemmi významné rozdíly. Zatímco vtšina zemí uvádí, že se ceny hašiše pohybují mezi 5 a 10 eury za gram, v Portugalsku stojí jeden gram pouhých 2,3 eura a v Norsku více než 12 eur. I ceny kokainu se výrazn liší: od 41 eur za gram v Belgii až po více než 100 eur za gram na Kypru, v Rumunsku a Norsku. Obdobn se uvádné ceny extáze pohybovaly od pouhých 3 eur za tabletu v Litv a Polsku až po eur v ecku a Itálii. Významn se lišily i ceny nejbžnjší podoby heroinu hndého heroinu z jihozápadní Asie: od 12 eur za gram v Turecku po 141 eur za gram ve Švédsku. V komentái dnes pedseda správní rady EMCDDA Marcel Reimen uvedl: Cena je jen jedním z mnoha faktor ovlivujících rozhodnutí lidí užívat drogy a v souasné dob nenalézáme žádnou pímou souvislost mezi obecnou mírou spoteby drog a jejich pouliní cenou. Nemžeme však nechat bez povšimnutí skutenost, že po celé Evrop jsou drogy reáln ím dál levnjší. Jestliže toto znamená, že lidé, kteí mají sklon drogy užívat, jich budou užívat více, pak budou konené náklady užívání drog, co se týe zdravotní pée a spoleenských škod, pravdpodobn znané. Kontakt: Oddlení styku se sdlovacími prostedky Rua da Cruz de Santa Apolónia 23-25, Lisabon, Portugalsko Tel. (351) Fax (351) /2006

2 Užívání heroinu a injekní užívání drog nové údaje zdrazují petrvávající ohrožení veejného zdraví Letošní zpráva zdrazuje, že užívání heroinu a injekní užívání drog bude v blízké budoucnosti v Evrop i nadále významným problémem veejného zdraví a bude evropským systémm zdravotní pée zpsobovat dlouhodobé náklady. Letos zveejnné údaje do jisté míry zpochybují relativn kladné hodnocení uvedených forem užívání drog z roku Heroin záchyty a produkce rostou Heroin užívaný v Evrop se vyrábí pevážn v Afghánistánu, který zstává nejvtším dodavatelem nelegálního opia na svt. V roce 2005 se zde vyrobilo odhadem 89 % celosvtové produkce nelegálního opia (4 100 tun), piemž v nejnovjší analýze Úadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) se uvádí, že souasný nárst produkce znamená, že celosvtová produkce možná pekrauje celosvtovou poptávku ( 2 ). Asie (z 50 %) a Evropa (ze 40 %) nadále zstaly místy celosvtov nejvtších zadržených množství heroinu. Celkové množství drog zachycených v Evrop od roku 1999 stále narstá a v roce 2004 dosáhlo rekordní úrovn, pedevším díky vysokému množství drogy zachycené v Turecku. V roce 2004 vedlo odhadovaných záchyt v Evrop k zadržení 19 tun heroinu, což je oproti množství zachycenému v roce 2003 nárst o více než 10 % ( 3 ). K výše uvedeným informacím editel EMCDDA Wolfgang Götz podotýká: Afghánistán hraje klíovou roli v celosvtové produkci heroinu a vývoj v zemi má potenciál ovlivnit charakter drogové problematiky, s níž se budeme v Evrop v budoucnosti potýkat. Heroin už není módní drogou a jsme svdky stárnutí populace problémových uživatel této drogy, kteí vyžadují lébu a péi. Epidemická povaha drogových problém nás však nauila, že se mže objevit nová generace mladých lidí ohrožená ve zvýšené míe užíváním heroinu, a že tedy nemžeme pehlížet nebezpeí, jež pedstavuje rostoucí pevis nabídky heroinu na celosvtovém trhu nezákonných drog. Injekní užívání drog petrvávající riziko penosu infekních onemocnní Prevalence infekce HIV mezi injekními uživateli drog zstává na nízké úrovni ve vtšin lenských stát EU a pistupujících a kandidátských zemí. Odhaduje se, že v eské republice, ecku, Maarsku, na Malt, ve Slovinsku, na Slovensku, v Norsku, Bulharsku, Rumunsku a v Turecku je infikováno pibližn (nebo i mén než) 1 % injekních uživatel drog, a ve vtšin evropských zemí studie stále uvádjí míru prevalence HIV pod 5 %. Stále jsou však zaznamenávány nové pípady infekce HIV pipisované injeknímu užívání drog a existují obavy, že v nkterých oblastech a skupinách obyvatelstva mže jejich poet narstat. V zemích s historicky vysokou prevalencí HIV mezi injekními uživateli drog (okolo 10 % a více) jako je Španlsko, Francie, Itálie, Polsko a Portugalsko se v nkterých regionech nebo skupinách injekních uživatel drog objevují známky pokraujícího penosu. V pobaltských státech nové údaje ukazují, že v nkterých regionech situace stále není pod kontrolou i pesto, že se zdá, že nedávná rozsáhlá epidemie HIV vyvrcholila již v roce V nkolika zemích s nízkou prevalencí v Lucembursku, Rakousku a ve Spojeném království byl nedávno zaznamenán mírný, avšak znepokojivý nárst. Obavy z infekních onemocnní souvisejících s drogami se neomezují na HIV. Výskyt virové hepatitidy typu C (VHC) je mezi injekními uživateli drog v Evrop vysoký, akoli mezi jednotlivými testovanými skupinami existují výrazné rozdíly. Vysoká prevalence pesahující 60 % byla zaznamenána mezi nkterými nedávno testovanými injekními uživateli drog v Belgii, Dánsku, Nmecku, ecku, Španlsku, Irsku, Itálii, Polsku, Portugalsku, Spojeném království, Norsku a Rumunsku pestože výskyt VHC mezi všemi injekními uživateli je v tchto zemích pravdpodobn nižší. Prevalence VHC mezi novými injekními uživateli drog (užívajícími drogy nitrožiln mén než dva roky) slouží jako nepímý ukazatel výskytu nových pípad (incidence) VHC u injekních uživatel drog. I když jsou k dispozici omezené údaje, vysoká míra prevalence pes 40 % byla nedávno zjištna v souborech uživatel Výroní zpráva za rok 2006 ke stažení ve 23 jazycích na adrese 2

3 v ecku, Polsku, Spojeném království a Turecku, což ukazuje, že noví injekní uživatelé drog se v tchto zemích nakazí VHC rychle. HIV preventivní opatení se stávají bžnými Zdá se, že nárst poskytování substituní léby v Evrop od poloviny 90. let 20. století výrazn pispl ke snížení epidemického šíení HIV mezi injekními uživateli drog a k omezení problém zapíinných užíváním heroinu. EMCDDA odhaduje, že celkový poet klient podstupujících ron substituní lébu pesáhl pl milionu a že se této léb nyní podrobuje tvrtina až polovina problémových uživatel opiát. Léba je však pouze jedním prvkem prevence HIV a po celé Evrop panuje stále vtší shoda, že nejvtší nadji na úspch má komplexní pístup k poskytování služeb v této oblasti. Další postupy zahrnují poskytování široké škály informací, vzdlávací a komunikaní aktivity, poradenství a testování a kdysi kontroverzní služby výmny injekních jehel a stíkaek. Akoli povaha a rozsah posledn zmiovaných služeb se stále v jednotlivých zemích liší, ve vtšin Evropy se staly bžnými. Úmrtí související s drogami sestupný trend mže být zavádjící Ve dvou svých posledních Výroních zprávách EMCDDA uvedla, že dochází k postupnému snižování potu náhlých úmrtí souvisejících s drogami: v letech o 6 %, o 13 % a o 7 %; to je možná zpsobeno lepší dostupností léby a služeb harm-reduction a snižující se prevalencí problémového užívání drog. K tomuto snížení potu úmrtí došlo po 14 % nárstu v období V letošní zpráv však agentura upozoruje na znepokojivé ukazatele, které dokládají, že tento klesající trend v potu úmrtí souvisejících s drogami od roku 2000 mže být doasný ( 4 ). Podle údaj dostupných pro období vzrostl poet zaznamenaných úmrtí o 3 %. Je ješt píliš brzy na to posoudit, zda tyto malé zmny pedznamenávají zmnu dlouhodobou, uvádí agentura; za pozornost stojí to, že 13 z 19 zemí pekládajících zprávy zaznamenalo uritý nárst. Každý rok je v Evrop zaznamenáno prmrn 7 až 8 tisíc úmrtí souvisejících s drogami. Podle posledních údaj to pedstavuje 3 % všech úmrtí dosplých osob mladších 40 let, avšak tento podíl dosahuje i více než 7 % v Dánsku, ecku, Lucembursku, na Malt, v Rakousku, Spojeném království a Norsku. Tyto (minimální) odhady pímo souvisejí s užíváním drog, hlavn opiát, ale nezahrnují úmrtí související s nehodami, násilím nebo chronickými onemocnními. Pestože je veejnost znepokojena úmrtími souvisejícími s drogami u mladistvých, ve skutenosti je nyní v Evrop typickou obtí pedávkování muž ve vku kolem 35 let. U muž mladších 45 let je (pedevším ve mstech) úmrtí související s drogami jednou z nejastjších píin úmrtí. Zatímco v Evrop se prmrný vk obtí pedávkování zvyšuje, v nkterých nových lenských státech EU a v pistupujících zemích (na Kypru, v Estonsku, Lotyšsku, na Slovensku, v Bulharsku a Rumunsku) je vysoký poet obtí mladších 25 let, což mže být dsledkem nižšího prmrného vku uživatel heroinu v tchto zemích. Nov jsou v letošní zpráv uvádny pípady z nkolika zemí, kde byl u znaného procenta úmrtí souvisejících s drogami pítomen metadon (akoli role, kterou v tchto úmrtích sehrál, není vždy zejmá). Metadon a buprenorfin jsou nejastji používanými látkami v substituní léb, ale stejn jako u jiných pedepisovaných lék mže být jejich zneužití nebezpené. Napíklad v Dánsku byl metadon uveden jako píina otravy v 95 z 214 úmrtí souvisejících s drogami a ve Spojeném království bylo uvedeno 216 pípad pedávkování metadonem. V Nmecku bylo substituním látkám pipsáno 345 pedávkování. Španlsko uvedlo, že pouze 2 % pedávkování zahrnovala metadon jako jedinou píinu úmrtí, ale že tato droga byla asto pítomna v kombinaci s jinými drogami ve 42 % úmrtí pipisovaných opiátm a 20 % úmrtí pipisovaných kokainu. EMCDDA poukazuje na dležitost sledování úmrtí souvisejících se zneužíváním substituních látek a okolností, které se k nim vztahují. Výroní zpráva za rok 2006 ke stažení ve 23 jazycích na adrese 3

4 Kokain vzrstající trend pokrauje, ale s náznaky stabilizace Z nejnovjších údaj o užívání kokainu v Evrop vyplývají znané rozdíly; nkteré zem mají s užíváním kokainu velmi malé zkušenosti, zatímco jiné uvádjí vysokou úrove prevalence. V nejvíce postižených zemích se však v rámci celkov rostoucího trendu vyskytují náznaky stabilizace ( 5 ). Kokain celosvtová produkce roste, tranzitní cesty se mní Celosvtová produkce kokainu se v roce 2004 podle odhad UNODC zvýšila pibližn na 687 tun, na emž se jako nejvýznamnjší zdrojové zem podílely Kolumbie (56 %), Peru (28 %) a Bolívie (16 %). Vtšina kokainu zachyceného v Evrop pichází pímo z Jižní Ameriky nebo pes stedoamerické i karibské zem, i když se stále astji jako alternativní tranzitní cesta využívají africké zem. Pedbžné údaje za rok 2004 ukazují, že v Evrop, pedevším v západních zemích, bylo zadrženo 74 tun kokainu. Pyrenejský poloostrov zstává významnou vstupní branou pro dovážený kokain více než polovina kokainu zachyceného v Evrop byla zadržena ve Španlsku nebo v Portugalsku. V roce 2004 zaznamenalo Španlsko zhruba polovinu z celkového potu záchyt a také daleko nejvyšší zadržený objem této drogy ( kg). V Portugalsku se mezi lety 2003 a 2004 zdvojnásobilo množství zachycené drogy (z kg na kg). Mezi lety 2003 a 2004 se v Evrop poet odhadovaných záchyt zvýšil o 36 %, na Došlo však k 20% poklesu objemu zadržené drogy, což lze možná vysvtlit výjimeným množstvím zadrženým v roce Pesto však celkový dlouhodobý trend pravdpodobn stále roste. Kokain historicky vysoká prevalence užívání, ale s významnými rozdíly napí Evropou EMCDDA odhaduje, že zhruba 10 milion Evropan (více než 3 % dosplých ve vku let) kokain nkdy vyzkoušelo a pibližn 3,5 milionu (1 %) jich kokain pravdpodobn užilo v posledním roce. Tato ísla jsou z historického hlediska na evropské pomry vysoká, ale stále výrazn nižší než ve Spojených státech amerických, kde se odhaduje, že tuto drogu nkdy vyzkoušelo 14 % populace. Okolo 1,5 milionu Evropan (0,5 % dosplých) uvádí, že kokain užili v posledním msíci. Užívání se sousteuje mezi mladými dosplými (15 34 let), pedevším mezi mladými muži v mstských oblastech. V absolutních íslech nyní kokain figuruje jako druhá nejastji užívaná nelegální droga v Evrop po konopí, s malým náskokem ped amfetaminy a extází. Vtšina národních przkum odhaduje, že tuto drogu vyzkoušelo 1 10 % mladých Evropan (ve vku let) a 0,2 4,8 % jich ji užilo v posledních 12 msících. Vyšší míru užití mezi mladými dosplými uvádí Dánsko, Irsko, Itálie a Nizozemsko kde se míra užití v posledním roce pohybuje okolo 2 % a pedevším Španlsko a Spojené království s odhady pes 4 %. V tchto dvou zemích následovala po vysokém nárstu v polovin a koncem 90. let 20. století zhruba od roku 2001 stabilizace. Mírný nárst užití kokainu mezi mladými dosplými v posledním roce uvádí Dánsko, Nmecko, Itálie a Maarsko, akoli je teba tento trend vykládat opatrn, protože se pro jeho potvrzení eká na nové przkumy. Problémy související s kokainem se stávají viditelnjšími Z uvedených údaj nelze vyvozovat, že stabilizace rostoucího trendu užívání kokainu povede ke stabilizaci problém souvisejících s kokainem. Mezi prvním užitím drogy a rozvojem pravidelného užívání a souvisejících problém obvykle existuje uritá asová prodleva. Ve Španlsku a v Nizozemsku, kde je užívání kokainu relativn asté, nyní každá tvrtá žádost o lébu drogové závislosti souvisí s kokainem. Dánsko, Nmecko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Malta, Spojené království a Turecko uvádjí, že s kokainem souvisí 5 10 % žádostí o lébu drogové závislosti. V Evrop se celkový poet nových žádostí o lébu závislosti na kokainu mezi lety 1999 a 2004 zhruba zdvojnásobil a nyní s touto drogou souvisí okolo 12 % všech nových žádostí o lébu. Dosud však nepanuje široká shoda ohledn toho, co pedstavuje vhodnou lébu závislosti na kokainu. Informace o úmrtích souvisejících s kokainem jsou v Evrop nedostatené, v letošní zpráv se nicmén hovoí o více než 400 úmrtí souvisejících s kokainem, z nichž u vtšiny byl kokain hlavní píinou. V Nmecku, Španlsku, Francii, Nizozemsku a ve Spojeném království se na všech úmrtích souvisejících s drogami kokain podílel z %, pestože devt ostatních zemí neuvedlo v souvislosti s kokainem prakticky žádná Výroní zpráva za rok 2006 ke stažení ve 23 jazycích na adrese 4

5 úmrtí. EMCDDA vyjaduje své obavy ohledn podhlášenosti mnoha úmrtí souvisejících s kokainem i schopnosti drogy zhoršovat kardiovaskulární obtíže. Poznámky: ( 1 ) Viz komentá Drug use in Europe cheaper than ever before ( Užívání drog v Evrop levnjší než kdy pedtím ) ( 2 ) Afghanistan Opium Survey 2006 (Przkum ohledn opia v Afghánistánu za rok 2006), UNODC ( 3 ) Na základ pedbžných údaj; u zemí, které pedložily zprávy se zpoždním, se jedná o odhady. ( 4 ) Viz kapitola 7, obrázek 13. ( 5 ) Viz kapitola 5, obrázky 6 a 7. Tuto novinku (tiskovou zprávu) dopluje Zpráva editele EMCDDA a shrnutí Drogy v Evrop fakta a ísla. Tyto dokumenty a další tiskové zprávy o výroní zpráv za rok 2006 jsou k dispozici ve 23 jazycích na adrese: Zpráva viz (Údaje uvádné ve zpráv se vztahují k roku 2004 nebo k poslednímu roku, za který byly k dispozici). Výroní zpráva za rok 2006 ke stažení ve 23 jazycích na adrese 5

Vodovody a kanalizace v mezinárodním kontextu:

Vodovody a kanalizace v mezinárodním kontextu: Vodovody a kanalizace v mezinárodním kontextu: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. Ing. Silvia Aguilar Bobadilla Ing. Lenka amrová Obsah: Úvod...2 1 Program IB-NET Svtové banky...3 1.1

Více

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD?

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD? OECD Regions at a Glance Summary in Czech Translated title Pehled v eském jazyce Pro Struný pohled na regiony OECD? Prvodce tenáe V posledních letech se do politického programu mnoha zemí OECD vrátila

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

! " # $ %& ' () * +,

!  # $ %& ' () * +, !"#$%& '() *+, eské zemdlství a jeho vývoj v evropském kontextu Realizace ekonomické reformy na poátku devadesátých let dvacátého století znamenala pro eskou ekonomiku a v jejím rámci i pro agrární sektor

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

Mezinárodní úmluvy závazné pro R:

Mezinárodní úmluvy závazné pro R: Pokud se zamstnanec cítí poškozen v dsledku nedodržování zásady stejného zacházení, mže se domáhat ochrany formou stížnosti u úadu práce nebo ped soudem. Diskriminace však sama o sob není žalovatelná,

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Analýza zámru pro Svaz zdravotních pojišoven R záí 2007. JUDr. Jarmila Škvrnová Deloitte BPO G&I

Více

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost

Více

Prevence dtských úraz a otrav

Prevence dtských úraz a otrav Prevence dtských úraz a otrav Doc.MUDr.Veronika Benešová,CSc. Centrum úrazové prevence pi Ústavu veejného zdravotnictví a preventivního lékaství Univerzita Karlova v Praze,2.lékaská fakulta a FN v Motole

Více

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVIN AKTUÁLNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVIN AKTUÁLNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ UČEBNÍ TEXTY PRO ŠKOLENÍ AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVIN AKTUÁLNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

Cannabis problems in context understanding the increase in European treatment demands

Cannabis problems in context understanding the increase in European treatment demands Cannabis problems in context understanding the increase in European treatment demands EMCDDA 2004 selected issue In EMCDDA 2004 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union and

Více

Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013

Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013 Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013 Tento projekt je financován Evropskou unií a Jihoeským krajem. Obsah 1. Úvod.7 2. Základní charakteristika

Více

E01 - ANALÝZA VSTUP A VÝSTUP Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

E01 - ANALÝZA VSTUP A VÝSTUP Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky E01 - ANALÝZA VSTUP A VÝSTUP Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza vstup a výstup je metoda používaná k popisu ekonomických aktivit v konkrétním ase a k pedpovdi reakcí regionální ekonomiky

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

Problematika udržitelnosti dchodového systému v R ve svtle probíhajících demografických zmn a jeho možná poreformní podoba

Problematika udržitelnosti dchodového systému v R ve svtle probíhajících demografických zmn a jeho možná poreformní podoba Problematika udržitelnosti dchodového systému v R ve svtle probíhajících demografických zmn a jeho možná poreformní podoba Vypracoval: Jan Kordík OSNOVA ÚVOD....2 1. VARIACE FINANCOVÁNÍ DCHODOVÉHO SYSTÉMU...

Více

Z konání Valné hromady OU R ze dne 9.4.2008 v Holovousích

Z konání Valné hromady OU R ze dne 9.4.2008 v Holovousích Z innosti Z konání Valné hromady OUR ze dne 9.4.2008 v Holovousích Úvod edseda OUR pivítal pítomné a podkoval za jejich aktivní úast na valné hromad a hostitelm z VŠÚO za tradi poskytnuté prostory. V úvodu

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

Občan v síti. dialogem k reformě 03/2010. Lidé sahají po drogách od nepaměti. Aktuální situace v léčbě drogově. závislých. volné fórum.

Občan v síti. dialogem k reformě 03/2010. Lidé sahají po drogách od nepaměti. Aktuální situace v léčbě drogově. závislých. volné fórum. dialogem k reformě Občan v síti Lidé sahají po drogách od nepaměti a není žádný důvod se domnívat, že tomu někdy může být jinak. Dokud budou lidé lidmi, potud potrvá poptávka po instantním štěstí, po látkách,

Více

Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko správní fakulta. Emise akcií v podmínkách eské republiky. Public offerings under the circumstances of the CR

Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko správní fakulta. Emise akcií v podmínkách eské republiky. Public offerings under the circumstances of the CR Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko správní fakulta Emise akcií v podmínkách eské republiky Public offerings under the circumstances of the CR Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr. Petr ervinek

Více

PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MEZI ESKOU REPUBLIKOU SRBSKEM A ERNOU HOROU NA OBDOBÍ 2006 2010

PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MEZI ESKOU REPUBLIKOU SRBSKEM A ERNOU HOROU NA OBDOBÍ 2006 2010 PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MEZI ESKOU REPUBLIKOU A SRBSKEM A ERNOU HOROU NA OBDOBÍ 2006 2010 2 Obsah OBSAH...3 1) SHRNUTÍ...4 2) CÍLE A PRINCIPY ZAHRANINÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ESKÉ REPUBLIKY...6 3) SRBSKO

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií Jana Sigmundová Politická korupce Stav korupce v R na lokální úrovni Bakaláská diplomová práce Vedoucí bakaláské

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2002

Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2002 Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2002 I N F O R M A C E Srpen 2002 Obsah: A. ZÁKLADNÍ ZPRÁVA... 2 1. CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA OKRESU...3 2. ZAMSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ

Více

Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2003

Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2003 Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2003 I N F O R M A C E Srpen 2003 Obsah: A. ZÁKLADNÍ ZPRÁVA... 2 1. CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA OKRESU...3 2. ZAMSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

ZMNA SOCIÁLNÍHO PROSTEDÍ V OBCÍCH

ZMNA SOCIÁLNÍHO PROSTEDÍ V OBCÍCH Univerzita Karlova Pírodovdecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Petra Puldová ZMNA SOCIÁLNÍHO PROSTEDÍ V OBCÍCH V ZÁZEMÍ PRAHY Roníková práce Praha 2005 Vedoucí roníkové práce:

Více

Koncepce prevence kriminality msta Plzn na léta 2009-2011

Koncepce prevence kriminality msta Plzn na léta 2009-2011 STATUTÁRNÍ MSTO PLZE Koncepce prevence kriminality msta Plzn na léta 2009-2011 Zpracovala: Mgr. Karolína Vodiková manažer prevence kriminality V Plzni 14. ervence 2008 ÚVOD 3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MST 6

Více

Výroční zpráva 4GLTE

Výroční zpráva 4GLTE Výroční zpráva 4GLTE O2 Czech Republic a.s. VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Výroční zpráva 2014, O2 Czech Republic a.s. 1 Poznámka: O2 Czech Republic a.s. dále také jen O2 CZ nebo Spolenost. O2 Slovakia, s.r.o. dále

Více

Výro ní zpráva 2002 Free Teens, o.s. Lohniského 843 152 00 Praha 5 Barrandov tel.: 604 888 141 e-mail.: www.freeteens.cz.ú.

Výro ní zpráva 2002 Free Teens, o.s. Lohniského 843 152 00 Praha 5 Barrandov tel.: 604 888 141 e-mail.: www.freeteens.cz.ú. Výroní zpráva 2002 Free Teens, o.s. Lohniského 843 152 00 Praha 5 Barrandov tel.: 604 888 141 e-mail.: rozehnalova@freeteens.cz www.freeteens.cz.ú.: 129621369/0800 OBSAH: I. Charakteristika problematiky...

Více