VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím"

Transkript

1 VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím ( , LISABON) Ceny nelegálních drog prodávaných na evropských ulicích v posledních pti letech poklesly, a drogy jsou tak nyní po celé Evrop pravdpodobn levnjší než kdy pedtím, uvádí agentura EU pro drogy (EMCDDA) ve své Výroní zpráv za rok 2006 o stavu drogové problematiky v Evrop, která byla dnes zveejnna v Bruselu. Toto oznámení vychází z analýzy trend pouliních cen drog v Evrop v období pti let ( ), která ukázala, že ve vtšin zemí prmrná cena vtšiny látek klesá, v nkterých pípadech tém o polovinu ( 1 ). Toto je první výzkum svého druhu provedený na evropské úrovni. Ceny v Evrop v tomto období celkov poklesly u hašiše (19 %), marihuany (12 %), kokainu (22 %), hndého heroinu (45 %), amfetaminu (20 %) a extáze (47 %). Všechny ceny byly upraveny o inflaci, aby bylo možné pesnji posoudit reálné ceny. Pestože dlouhodobé údaje o cenách drog nejsou dosud úplné, z existujících informací vyplývá, že ceny v posledních deseti letech pravdpodobn poklesly. Ukazuje se napíklad, že extáze a kokain jsou dnes v nkterých zemích levnjší než koncem 80. a poátkem 90. let 20. století. Ceny drog mohou být ovlivnny rznými faktory, napíklad výkyvy v nabídce, úrovní istoty, typem produktu a zakoupeným množstvím. Analýzy cen jsou navíc komplikovány tím, že trh s nelegálními drogami je skrytý a že lenské státy poskytují údaje rzné kvality a používají pro jejich sbr odlišné metody. EMCDDA uvádí, že souasné údaje neprokazují pímou souvislost mezi klesajícími cenami a kolísajícími nebo zvyšujícími se poty záchyt drog v tomtéž ptiletém období. Údaje také neodhalují pímou souvislost mezi cenou a celkovou mírou užívání drog. Souasný pehled nicmén poskytuje solidní základ pro práci agentury a lenských stát EU do budoucna; umožuje lepší pochopení evropského trhu s nelegálními drogami a posouzení dopadu opatení, která mají snížit nabídku a poptávku. I pes celkový trend poklesu cen drog v celé Evrop existují mezi zemmi významné rozdíly. Zatímco vtšina zemí uvádí, že se ceny hašiše pohybují mezi 5 a 10 eury za gram, v Portugalsku stojí jeden gram pouhých 2,3 eura a v Norsku více než 12 eur. I ceny kokainu se výrazn liší: od 41 eur za gram v Belgii až po více než 100 eur za gram na Kypru, v Rumunsku a Norsku. Obdobn se uvádné ceny extáze pohybovaly od pouhých 3 eur za tabletu v Litv a Polsku až po eur v ecku a Itálii. Významn se lišily i ceny nejbžnjší podoby heroinu hndého heroinu z jihozápadní Asie: od 12 eur za gram v Turecku po 141 eur za gram ve Švédsku. V komentái dnes pedseda správní rady EMCDDA Marcel Reimen uvedl: Cena je jen jedním z mnoha faktor ovlivujících rozhodnutí lidí užívat drogy a v souasné dob nenalézáme žádnou pímou souvislost mezi obecnou mírou spoteby drog a jejich pouliní cenou. Nemžeme však nechat bez povšimnutí skutenost, že po celé Evrop jsou drogy reáln ím dál levnjší. Jestliže toto znamená, že lidé, kteí mají sklon drogy užívat, jich budou užívat více, pak budou konené náklady užívání drog, co se týe zdravotní pée a spoleenských škod, pravdpodobn znané. Kontakt: Oddlení styku se sdlovacími prostedky Rua da Cruz de Santa Apolónia 23-25, Lisabon, Portugalsko Tel. (351) Fax (351) /2006

2 Užívání heroinu a injekní užívání drog nové údaje zdrazují petrvávající ohrožení veejného zdraví Letošní zpráva zdrazuje, že užívání heroinu a injekní užívání drog bude v blízké budoucnosti v Evrop i nadále významným problémem veejného zdraví a bude evropským systémm zdravotní pée zpsobovat dlouhodobé náklady. Letos zveejnné údaje do jisté míry zpochybují relativn kladné hodnocení uvedených forem užívání drog z roku Heroin záchyty a produkce rostou Heroin užívaný v Evrop se vyrábí pevážn v Afghánistánu, který zstává nejvtším dodavatelem nelegálního opia na svt. V roce 2005 se zde vyrobilo odhadem 89 % celosvtové produkce nelegálního opia (4 100 tun), piemž v nejnovjší analýze Úadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) se uvádí, že souasný nárst produkce znamená, že celosvtová produkce možná pekrauje celosvtovou poptávku ( 2 ). Asie (z 50 %) a Evropa (ze 40 %) nadále zstaly místy celosvtov nejvtších zadržených množství heroinu. Celkové množství drog zachycených v Evrop od roku 1999 stále narstá a v roce 2004 dosáhlo rekordní úrovn, pedevším díky vysokému množství drogy zachycené v Turecku. V roce 2004 vedlo odhadovaných záchyt v Evrop k zadržení 19 tun heroinu, což je oproti množství zachycenému v roce 2003 nárst o více než 10 % ( 3 ). K výše uvedeným informacím editel EMCDDA Wolfgang Götz podotýká: Afghánistán hraje klíovou roli v celosvtové produkci heroinu a vývoj v zemi má potenciál ovlivnit charakter drogové problematiky, s níž se budeme v Evrop v budoucnosti potýkat. Heroin už není módní drogou a jsme svdky stárnutí populace problémových uživatel této drogy, kteí vyžadují lébu a péi. Epidemická povaha drogových problém nás však nauila, že se mže objevit nová generace mladých lidí ohrožená ve zvýšené míe užíváním heroinu, a že tedy nemžeme pehlížet nebezpeí, jež pedstavuje rostoucí pevis nabídky heroinu na celosvtovém trhu nezákonných drog. Injekní užívání drog petrvávající riziko penosu infekních onemocnní Prevalence infekce HIV mezi injekními uživateli drog zstává na nízké úrovni ve vtšin lenských stát EU a pistupujících a kandidátských zemí. Odhaduje se, že v eské republice, ecku, Maarsku, na Malt, ve Slovinsku, na Slovensku, v Norsku, Bulharsku, Rumunsku a v Turecku je infikováno pibližn (nebo i mén než) 1 % injekních uživatel drog, a ve vtšin evropských zemí studie stále uvádjí míru prevalence HIV pod 5 %. Stále jsou však zaznamenávány nové pípady infekce HIV pipisované injeknímu užívání drog a existují obavy, že v nkterých oblastech a skupinách obyvatelstva mže jejich poet narstat. V zemích s historicky vysokou prevalencí HIV mezi injekními uživateli drog (okolo 10 % a více) jako je Španlsko, Francie, Itálie, Polsko a Portugalsko se v nkterých regionech nebo skupinách injekních uživatel drog objevují známky pokraujícího penosu. V pobaltských státech nové údaje ukazují, že v nkterých regionech situace stále není pod kontrolou i pesto, že se zdá, že nedávná rozsáhlá epidemie HIV vyvrcholila již v roce V nkolika zemích s nízkou prevalencí v Lucembursku, Rakousku a ve Spojeném království byl nedávno zaznamenán mírný, avšak znepokojivý nárst. Obavy z infekních onemocnní souvisejících s drogami se neomezují na HIV. Výskyt virové hepatitidy typu C (VHC) je mezi injekními uživateli drog v Evrop vysoký, akoli mezi jednotlivými testovanými skupinami existují výrazné rozdíly. Vysoká prevalence pesahující 60 % byla zaznamenána mezi nkterými nedávno testovanými injekními uživateli drog v Belgii, Dánsku, Nmecku, ecku, Španlsku, Irsku, Itálii, Polsku, Portugalsku, Spojeném království, Norsku a Rumunsku pestože výskyt VHC mezi všemi injekními uživateli je v tchto zemích pravdpodobn nižší. Prevalence VHC mezi novými injekními uživateli drog (užívajícími drogy nitrožiln mén než dva roky) slouží jako nepímý ukazatel výskytu nových pípad (incidence) VHC u injekních uživatel drog. I když jsou k dispozici omezené údaje, vysoká míra prevalence pes 40 % byla nedávno zjištna v souborech uživatel Výroní zpráva za rok 2006 ke stažení ve 23 jazycích na adrese 2

3 v ecku, Polsku, Spojeném království a Turecku, což ukazuje, že noví injekní uživatelé drog se v tchto zemích nakazí VHC rychle. HIV preventivní opatení se stávají bžnými Zdá se, že nárst poskytování substituní léby v Evrop od poloviny 90. let 20. století výrazn pispl ke snížení epidemického šíení HIV mezi injekními uživateli drog a k omezení problém zapíinných užíváním heroinu. EMCDDA odhaduje, že celkový poet klient podstupujících ron substituní lébu pesáhl pl milionu a že se této léb nyní podrobuje tvrtina až polovina problémových uživatel opiát. Léba je však pouze jedním prvkem prevence HIV a po celé Evrop panuje stále vtší shoda, že nejvtší nadji na úspch má komplexní pístup k poskytování služeb v této oblasti. Další postupy zahrnují poskytování široké škály informací, vzdlávací a komunikaní aktivity, poradenství a testování a kdysi kontroverzní služby výmny injekních jehel a stíkaek. Akoli povaha a rozsah posledn zmiovaných služeb se stále v jednotlivých zemích liší, ve vtšin Evropy se staly bžnými. Úmrtí související s drogami sestupný trend mže být zavádjící Ve dvou svých posledních Výroních zprávách EMCDDA uvedla, že dochází k postupnému snižování potu náhlých úmrtí souvisejících s drogami: v letech o 6 %, o 13 % a o 7 %; to je možná zpsobeno lepší dostupností léby a služeb harm-reduction a snižující se prevalencí problémového užívání drog. K tomuto snížení potu úmrtí došlo po 14 % nárstu v období V letošní zpráv však agentura upozoruje na znepokojivé ukazatele, které dokládají, že tento klesající trend v potu úmrtí souvisejících s drogami od roku 2000 mže být doasný ( 4 ). Podle údaj dostupných pro období vzrostl poet zaznamenaných úmrtí o 3 %. Je ješt píliš brzy na to posoudit, zda tyto malé zmny pedznamenávají zmnu dlouhodobou, uvádí agentura; za pozornost stojí to, že 13 z 19 zemí pekládajících zprávy zaznamenalo uritý nárst. Každý rok je v Evrop zaznamenáno prmrn 7 až 8 tisíc úmrtí souvisejících s drogami. Podle posledních údaj to pedstavuje 3 % všech úmrtí dosplých osob mladších 40 let, avšak tento podíl dosahuje i více než 7 % v Dánsku, ecku, Lucembursku, na Malt, v Rakousku, Spojeném království a Norsku. Tyto (minimální) odhady pímo souvisejí s užíváním drog, hlavn opiát, ale nezahrnují úmrtí související s nehodami, násilím nebo chronickými onemocnními. Pestože je veejnost znepokojena úmrtími souvisejícími s drogami u mladistvých, ve skutenosti je nyní v Evrop typickou obtí pedávkování muž ve vku kolem 35 let. U muž mladších 45 let je (pedevším ve mstech) úmrtí související s drogami jednou z nejastjších píin úmrtí. Zatímco v Evrop se prmrný vk obtí pedávkování zvyšuje, v nkterých nových lenských státech EU a v pistupujících zemích (na Kypru, v Estonsku, Lotyšsku, na Slovensku, v Bulharsku a Rumunsku) je vysoký poet obtí mladších 25 let, což mže být dsledkem nižšího prmrného vku uživatel heroinu v tchto zemích. Nov jsou v letošní zpráv uvádny pípady z nkolika zemí, kde byl u znaného procenta úmrtí souvisejících s drogami pítomen metadon (akoli role, kterou v tchto úmrtích sehrál, není vždy zejmá). Metadon a buprenorfin jsou nejastji používanými látkami v substituní léb, ale stejn jako u jiných pedepisovaných lék mže být jejich zneužití nebezpené. Napíklad v Dánsku byl metadon uveden jako píina otravy v 95 z 214 úmrtí souvisejících s drogami a ve Spojeném království bylo uvedeno 216 pípad pedávkování metadonem. V Nmecku bylo substituním látkám pipsáno 345 pedávkování. Španlsko uvedlo, že pouze 2 % pedávkování zahrnovala metadon jako jedinou píinu úmrtí, ale že tato droga byla asto pítomna v kombinaci s jinými drogami ve 42 % úmrtí pipisovaných opiátm a 20 % úmrtí pipisovaných kokainu. EMCDDA poukazuje na dležitost sledování úmrtí souvisejících se zneužíváním substituních látek a okolností, které se k nim vztahují. Výroní zpráva za rok 2006 ke stažení ve 23 jazycích na adrese 3

4 Kokain vzrstající trend pokrauje, ale s náznaky stabilizace Z nejnovjších údaj o užívání kokainu v Evrop vyplývají znané rozdíly; nkteré zem mají s užíváním kokainu velmi malé zkušenosti, zatímco jiné uvádjí vysokou úrove prevalence. V nejvíce postižených zemích se však v rámci celkov rostoucího trendu vyskytují náznaky stabilizace ( 5 ). Kokain celosvtová produkce roste, tranzitní cesty se mní Celosvtová produkce kokainu se v roce 2004 podle odhad UNODC zvýšila pibližn na 687 tun, na emž se jako nejvýznamnjší zdrojové zem podílely Kolumbie (56 %), Peru (28 %) a Bolívie (16 %). Vtšina kokainu zachyceného v Evrop pichází pímo z Jižní Ameriky nebo pes stedoamerické i karibské zem, i když se stále astji jako alternativní tranzitní cesta využívají africké zem. Pedbžné údaje za rok 2004 ukazují, že v Evrop, pedevším v západních zemích, bylo zadrženo 74 tun kokainu. Pyrenejský poloostrov zstává významnou vstupní branou pro dovážený kokain více než polovina kokainu zachyceného v Evrop byla zadržena ve Španlsku nebo v Portugalsku. V roce 2004 zaznamenalo Španlsko zhruba polovinu z celkového potu záchyt a také daleko nejvyšší zadržený objem této drogy ( kg). V Portugalsku se mezi lety 2003 a 2004 zdvojnásobilo množství zachycené drogy (z kg na kg). Mezi lety 2003 a 2004 se v Evrop poet odhadovaných záchyt zvýšil o 36 %, na Došlo však k 20% poklesu objemu zadržené drogy, což lze možná vysvtlit výjimeným množstvím zadrženým v roce Pesto však celkový dlouhodobý trend pravdpodobn stále roste. Kokain historicky vysoká prevalence užívání, ale s významnými rozdíly napí Evropou EMCDDA odhaduje, že zhruba 10 milion Evropan (více než 3 % dosplých ve vku let) kokain nkdy vyzkoušelo a pibližn 3,5 milionu (1 %) jich kokain pravdpodobn užilo v posledním roce. Tato ísla jsou z historického hlediska na evropské pomry vysoká, ale stále výrazn nižší než ve Spojených státech amerických, kde se odhaduje, že tuto drogu nkdy vyzkoušelo 14 % populace. Okolo 1,5 milionu Evropan (0,5 % dosplých) uvádí, že kokain užili v posledním msíci. Užívání se sousteuje mezi mladými dosplými (15 34 let), pedevším mezi mladými muži v mstských oblastech. V absolutních íslech nyní kokain figuruje jako druhá nejastji užívaná nelegální droga v Evrop po konopí, s malým náskokem ped amfetaminy a extází. Vtšina národních przkum odhaduje, že tuto drogu vyzkoušelo 1 10 % mladých Evropan (ve vku let) a 0,2 4,8 % jich ji užilo v posledních 12 msících. Vyšší míru užití mezi mladými dosplými uvádí Dánsko, Irsko, Itálie a Nizozemsko kde se míra užití v posledním roce pohybuje okolo 2 % a pedevším Španlsko a Spojené království s odhady pes 4 %. V tchto dvou zemích následovala po vysokém nárstu v polovin a koncem 90. let 20. století zhruba od roku 2001 stabilizace. Mírný nárst užití kokainu mezi mladými dosplými v posledním roce uvádí Dánsko, Nmecko, Itálie a Maarsko, akoli je teba tento trend vykládat opatrn, protože se pro jeho potvrzení eká na nové przkumy. Problémy související s kokainem se stávají viditelnjšími Z uvedených údaj nelze vyvozovat, že stabilizace rostoucího trendu užívání kokainu povede ke stabilizaci problém souvisejících s kokainem. Mezi prvním užitím drogy a rozvojem pravidelného užívání a souvisejících problém obvykle existuje uritá asová prodleva. Ve Španlsku a v Nizozemsku, kde je užívání kokainu relativn asté, nyní každá tvrtá žádost o lébu drogové závislosti souvisí s kokainem. Dánsko, Nmecko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Malta, Spojené království a Turecko uvádjí, že s kokainem souvisí 5 10 % žádostí o lébu drogové závislosti. V Evrop se celkový poet nových žádostí o lébu závislosti na kokainu mezi lety 1999 a 2004 zhruba zdvojnásobil a nyní s touto drogou souvisí okolo 12 % všech nových žádostí o lébu. Dosud však nepanuje široká shoda ohledn toho, co pedstavuje vhodnou lébu závislosti na kokainu. Informace o úmrtích souvisejících s kokainem jsou v Evrop nedostatené, v letošní zpráv se nicmén hovoí o více než 400 úmrtí souvisejících s kokainem, z nichž u vtšiny byl kokain hlavní píinou. V Nmecku, Španlsku, Francii, Nizozemsku a ve Spojeném království se na všech úmrtích souvisejících s drogami kokain podílel z %, pestože devt ostatních zemí neuvedlo v souvislosti s kokainem prakticky žádná Výroní zpráva za rok 2006 ke stažení ve 23 jazycích na adrese 4

5 úmrtí. EMCDDA vyjaduje své obavy ohledn podhlášenosti mnoha úmrtí souvisejících s kokainem i schopnosti drogy zhoršovat kardiovaskulární obtíže. Poznámky: ( 1 ) Viz komentá Drug use in Europe cheaper than ever before ( Užívání drog v Evrop levnjší než kdy pedtím ) ( 2 ) Afghanistan Opium Survey 2006 (Przkum ohledn opia v Afghánistánu za rok 2006), UNODC ( 3 ) Na základ pedbžných údaj; u zemí, které pedložily zprávy se zpoždním, se jedná o odhady. ( 4 ) Viz kapitola 7, obrázek 13. ( 5 ) Viz kapitola 5, obrázky 6 a 7. Tuto novinku (tiskovou zprávu) dopluje Zpráva editele EMCDDA a shrnutí Drogy v Evrop fakta a ísla. Tyto dokumenty a další tiskové zprávy o výroní zpráv za rok 2006 jsou k dispozici ve 23 jazycích na adrese: Zpráva viz (Údaje uvádné ve zpráv se vztahují k roku 2004 nebo k poslednímu roku, za který byly k dispozici). Výroní zpráva za rok 2006 ke stažení ve 23 jazycích na adrese 5

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD?

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD? OECD Regions at a Glance Summary in Czech Translated title Pehled v eském jazyce Pro Struný pohled na regiony OECD? Prvodce tenáe V posledních letech se do politického programu mnoha zemí OECD vrátila

Více

Úloha hygienické služby v drogové epidemiologii - historie a drogový informaní systém (DIS)

Úloha hygienické služby v drogové epidemiologii - historie a drogový informaní systém (DIS) Úloha hygienické služby v drogové epidemiologii - historie a drogový informaní systém (DIS) Historie: Vládní usnesení. 446/1993 Úkol. 24: Vypracovat a realizovat projekt drogové epidemiologie Termín: projekt

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Vodovody a kanalizace v mezinárodním kontextu:

Vodovody a kanalizace v mezinárodním kontextu: Vodovody a kanalizace v mezinárodním kontextu: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. Ing. Silvia Aguilar Bobadilla Ing. Lenka amrová Obsah: Úvod...2 1 Program IB-NET Svtové banky...3 1.1

Více

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Prim. MUDr. Petr Popov Subkatedra návykových nemocí IPVZ Oddělení léčby závislostí VFN 1.LF UK v Praze 2008: Drogy hrozba dneška? MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Tisková zpráva Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Výnosy vzrostly o 7,9 %, vetn 2,5 % organického rstu Provozní zisk ve výši 746 milion euro, nárst o 8,1 % Nárst istého

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

Prevence dtských úraz a otrav

Prevence dtských úraz a otrav Prevence dtských úraz a otrav Doc.MUDr.Veronika Benešová,CSc. Centrum úrazové prevence pi Ústavu veejného zdravotnictví a preventivního lékaství Univerzita Karlova v Praze,2.lékaská fakulta a FN v Motole

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

Nelegální práce v odvtví stavebnictví

Nelegální práce v odvtví stavebnictví Studie. 4 : Nelegální práce v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích Objednatel: Konfederace zamstnavatelských

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Management rychlosti na dálnicích ve vybraných zemích EU

Management rychlosti na dálnicích ve vybraných zemích EU Management rychlosti na dálnicích ve vybraných zemích EU Ing. Jaroslav Heinrich, Ing. Tatiana Blanárová, Ing. Michal Poláek HBH Projekt spol. s r.o., HBH Projekt spol s r.o. organizaná složka Slovensko

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák Miscellanea Geographica 14 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2008 s. 137-142 Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje Václav Novák novak.v@kr-vysocina.cz Krajský úad kraje

Více

6. krajská protidrogová konference

6. krajská protidrogová konference 6. krajská protidrogová konference Poskytování léčby problematickým uživatelům drog v rámci kriminální justice Prof. Morag MacDonald Centre for Research into Quality Birmingham City University Česká Republika,

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 www.pwc.com/hospitality Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 Obsah 1 2 3 4 Jaký byl rok 2013? Výhled pro 2014 a 2015 Trendy Výhled ekonomiky, cestovního ruchu a kapacit 2 Jaký byl rok 2013?

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Výběrov rová šetření o zdraví a vybrané údaje zdravotnické statistiky, 21. října 2009 Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických

Více

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje EIA z pohledu orgánu ochrany veejného zdraví MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje Veejné zdraví = zdr.. stav obyvatelstva a jeho skupin, který je urov ován souhrnem pírodnp rodních, životních a pracovních

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína

Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína Jana Šeblová ÚSZS Stedoeského kraje OS urgentní medicíny a medicíny katastrof LS JEP Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína návrh sjednocení

Více

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 1 Charakteristika současné drogové

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Drogová situace, výhledy a opatření. MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. Seminář Drogy hrozba dneška? Praha, NHÚ, 23/1/2008

Drogová situace, výhledy a opatření. MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. Seminář Drogy hrozba dneška? Praha, NHÚ, 23/1/2008 Drogová situace, výhledy a opatření MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. Seminář Drogy hrozba dneška? Praha, NHÚ, Struktura prezentace Souhrn současné drogové situace v ČR (pro podrobnosti viz tištěná verze Občana

Více

Projekt SOL v eské republice

Projekt SOL v eské republice Projekt SOL v eské republice Úvod Bezpenost silniního provozu, ochrana zdraví a ochrana životního prostedí mají jeden významný spolený prvek, jejich základem je zodpovdný pístup každého z nás k sob samému

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Health at a Glance: Europe 2010

Health at a Glance: Europe 2010 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Czech Přehled v českém jazyce HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Shrnutí V posledních desetiletích dosáhly evropské země významného

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

!!!!!! "#$%&'!(#)*%'!('+,)-$.!/0102! +,&3)'!'45*56)74895!35:$3&!!!!"#$%&#'$%()*)+,%,,./012%34$5$% 67/"/897%98:,7(% % % % % %

!!!!!! #$%&'!(#)*%'!('+,)-$.!/0102! +,&3)'!'45*56)74895!35:$3&!!!!#$%&#'$%()*)+,%,,./012%34$5$% 67//897%98:,7(% % % % % % !!!!!!!! "#$&'!(#)*'!('+,)-$.!/0102! +,&3)'!'45*56)74895!35:$3&!!!!"#$&#'$()*)+,,,./01234$5$ 67/"/89798:,7( ;;;$)

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S.

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. OTE, a.s. VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. 16.-17.4.2014 Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu, Špindlerv Mlýn Základní innosti OTE 2 Organizování krátkodobého

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

Osobním automobilem do zahrani í

Osobním automobilem do zahrani í Osobním automobilem do zahrani í Mgr. Zuzana Ambroová Tisková konference dne 28. ervence 2008 Co je nutné mít s sebou jako idi? Platný idiský prkaz. Potvrzení o povinném ruení (zelená karta). V pípad,

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Adiktologické využití detekce návykových látek v odpadních vodách pomocí kapalinové chromatografie.

Adiktologické využití detekce návykových látek v odpadních vodách pomocí kapalinové chromatografie. Adiktologické využití detekce návykových látek v odpadních vodách pomocí kapalinové chromatografie. Randák Tomáš, doc. Ing., Ph.D. Grabic Roman, Mgr., Ph.D. Randák Daniel, Mgr. OBSAH PART 1 - OS PREVENT

Více

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 Evropská unie Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 ANOTACE materiál určený k seznámení

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Hodnocení intenzity prezentace žen na PF UP v nejastjších tuzemských tištných denících a asopisech

Hodnocení intenzity prezentace žen na PF UP v nejastjších tuzemských tištných denících a asopisech Výzkumná zpráva 008 Projekt: Inovativní medializace zapojení žen do vdy a výzkumu jako faktor posílení znalostní spolenosti a rovných píležitostí, a zvýšení konkurenceschopnosti v podmínkách rozvoje pírodovdných

Více

Tab. 1 - Vývoj AZO R a AZO EU 25 v letech 2001 až 2005 (mil. EUR) EU 25 R Ukazatel 2000 2001 2002 2003 2004 2005 dovoz vývoz bilance obrat obrat Pramen: EUROSTAT Zpracoval: K. Pohlová 221 940,0 236 454,9

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Veejné zdravotnictví z pohledu historie. PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha

Veejné zdravotnictví z pohledu historie. PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha Veejné zdravotnictví z pohledu historie PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha Obsah prezentace Myšlenkové zdroje a vývojové etapy VZ v našich zemích Struná charakteristika jednotlivých etap VZ po

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. Azylový dm, Horní 1113/23 Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Místo poskytované služby: Azylový dm Horní 1113/23 742 21 Kopivnice Posláním

Více

Smrnice správné klinické praxe vydané 1.5.1996 Mezinárodní konferencí pro harmonizaci

Smrnice správné klinické praxe vydané 1.5.1996 Mezinárodní konferencí pro harmonizaci ICH E6 Smrnice správné klinické praxe vydané 1.5.1996 Mezinárodní konferencí pro harmonizaci ICH International conference on harmonization = Mezinárodní konference pro harmonizaci (EU, USA, Japonsko) CRO

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

Zdravotn sociální problematika senior Mgr. Dagmar Dvoáková

Zdravotn sociální problematika senior Mgr. Dagmar Dvoáková Vážení a milí tenái, rádi jsme pro vás pipravili další tištné vydání Senio.cz. Toto íslo je neobvyklé tím, že nepináší, tak jako dosud, vlastní tvorbu našich pispvatel senior, ale slovo odbornice ke zdravotn-sociální

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATELSTVA ČR A VYBRANÝCH ZEMÍ EU

VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATELSTVA ČR A VYBRANÝCH ZEMÍ EU VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATELSTVA ČR A VYBRANÝCH ZEMÍ EU PERSPEKTIVY BUDOUCÍHO VÝVOJE Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová Klíčová slova: Populační projekce, stárnutí populace, biologické generace, ekonomické generace.

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY

FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY Zpsob financování spolenosti hraje dležitou roli v rozhodovacím procesu. V této souvislosti hovoíme o kapitálové struktue firmy. Kapitálová struktura je složení dlouhodobých

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více