Horizontální p enos v koevoluci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Horizontální p enos v koevoluci"

Transkript

1 Horizontální ní p enos genetické informace vznik evolu ních novinek, adaptivní imunity a syncytiální placentace Petr Šíma Sektor imunologie a gnotobiologie Mikrobiologický ústav v.v.i. v AV R, Praha Stale paradigms are held like religious beliefs. Stará paradigmata p etrvávají jako lánky víry. Langman R. E., Cohn M. Terra firma: a retreat from danger. J. Immunol. 157, , 1996 ást 1 Horizontální p enos v koevoluci živých organism vznik synologních genom Why is the molecular biology so unified? Pro je molekulární biologie tak jednotná? M. Syvanen Horizontal gene transfer: evidence and possible consequences. Annu. Rev. Gen. 28, ,1994

2 Pozitivní mezidruhové vztahy a interakce (symbioza sensu De Barry 1879) typ symbiozy vzájemný vztah vektory NEUTRALISMUS bez ovlivn ní - PROTOKOOPERACE volný, nezávislý atraktanty vzájemný prosp ch alomony sinomony kairomony MUTUALISMUS závislý, vzájemný ýprosp chp Historie endosymbiotické myšlenky (19. století) 1867 S. Schwendener podvojnost lišejník : houba otroká sky vyko is uje asu 1873 J. Reinke podvojnost lišejník : houba a asa vytvá ejí konzorcium 1879 A. De Bary symbioza jk jako biologická i koncepce 1883 A. F. W. Schimper chloroplasty byly kdysi voln žijící bakterie 1889 H. Spencer p i symbioze jde o komunistickou d lbu práce 1893 S. Watase, 1904 T. Boveri symbiotický p vod bun ného jádra dtto KOMENZALISMUS volný, dtto + (epizoonti, epifyti) prosp ch jen pro jednoho feromony Negativní mezidruhové vztahy a interakce (symbioza sensu De Barry 1879) typ symbiozy vzájemný vztah vektory AMENZALISMUS negativní vliv až inhibitory (antibioza, alopatie) zni ení jednoho toxiny organismu fytoncidy antibiotika deterenty repelenty KOMPETICE vzájemný negativní dtto vliv až zni ení obou dtto PARAZITISMUS útok na organismus dtto fakultativní, obligatorní, patogenita, virulence (ekto-, endo-, hyper-) PAI PREDACE zabíjení pro potravu? Historie endosymbiotické teorie (20. století, K. S. Merežkovskij) 1905 Nová evolu ní transformace se vyskytne, dojde-li k integraci dvou nebo více jednoduchých, fylogeneticky odlišných organism. (The Nature and origin i of Chromatophores h in the Plant Kingdom) 1909 termín symbiogeneza 1920 symbiogenetická teorie Navrhuji novou teorii o p vodu organism, která spo ívá na základ fakt, že fenomén symbiozy hraje v evoluci v d í úlohu, navrhuji novou teorii, Teorii symbiogeneze. (The Plant as a Symbiotic i Complex)

3 Historie endosymbiotické teorie (20. století, kone né uznání) 1918 P. Portier, 1927 I. E. Wallin mitochondrie jsou p vodn bakteriální endosymbionti (Symbioticism and the Origin of the Species) 1927 F. Griffith transformace u bakterií 1944 A. Avery transformace u bakterií zprost edkovává DNA 1971 L. Margulisová Symbiosis and evolution Endosymbioza jako rozsáhlý fenomén jejím prost ednictvím dochází mezi taxonomicky nep íbuznými druhy k vým n Vektory Mechanismy GENETICKÉ INFORMACE Fúzí celých genom Inzercí menších oblastí genomu Inzercí jednotlivých gen Inzercí ástí gen (nukleotid ) viry, volné NA, PAI, transpozony (plazmidy) p ímá transformace, konjugace, NEGENETICKÉ INFORMACE (Scientific American) 1977 C R Woese G E Fox 1977 C. R. Woese, G. E. Fox rrna z mitochondrií a chloroplast je více bakteriální, než eukaryotická (Phylogenetic structure of the prokaryotic domain: the primary kingdoms. Proc. Natl. Acad. Sci. USA) Vektory a mechanismy neznáme (elicitory, feromony hormony... Historie horizontálního p enosu gen do roku 1988 horizontalní p enos gen p ispívá jen málo nebo v bec nic do genomu bk bakterií 1988 P. Beltran 1989 S. Sawyer 1990 R. Milkman, M. M. Bridges Escherichia coli a Salmonella typhimurium mají mozaikové chromosomy, sdílejí 90% velmi p íbuzných gen (pouze 10% gen S. typhimurium kóduje funkce, které u E. coli nejsou) 2002 N. Kondová 11 gen Wolbachia v genomu brouka Callosobruchus 2002 F. Bushman Eukaryotické genomy obsahují geny plovoucí v mo i retrotranspozon. t (Lateral DNA transfer, Cold Spring Harbor, NY) Cesty p enosu biologické informace vertikální p enos vnit ní výlu n v zárode né linii selekce benignity, evoluce mutualist (nap.plastid ) horizontalní (laterální) p enos z vn jšku patogenita, invazivita, virulence vnit ní mezibun n p es ECM, mezi organelami P enos je podmín n: - replika ní schopností samotného vektoru v nukleárním replika ním aparátu hostitele - adapta ní kapacita vektoru odolat selek nímu tlaku

4 Biota planety Zem dva sv ty Dominantní biota v prekambriu a fanerozoiku prekambrium fanerozoikum 3 miliardy let (85%) 600 milion let (15%) Autor prezentace: RNDr. Petr Šíma, CSc. P vod a cesty p enosu genetické informace p i vzniku eukaryot rostliny živo ichové houby Synecococcus Thermoplasma Paracoccus Spirochaeta Fanerozoikum plastidy rostliny houby živo ichové Eukaryota Archebakterie Eubakterie mitochondrie Viry DNA sv t EUKARYOTA EUBACTERIA reverzní transkriptáza Prebiotická Zem undulipodie PROKARYOTA ARCHAEA viroidy retroviry retrotranspozony retrointrony retroplazmidy retrony RNA sv t as as nukleocytoplazma Prekambrium Archeozoikum prokaryota mikroskopická jednobun ná, koloniální anaerobic/aerobic asexuální metazoa jednobun ná eukaryota eukaryota megascopická mnohobun ná aerobní sexuální první fosilie as 4,5 3,5 1,8 1,1 0,6 kambrium rychlost evoluce: hypobradytelická horotelická typ pevoluce: stáze vymírání/radiace Horizontální p enos mezi bakteriemi Úloha ostr vk patogenity (PAI) v evoluci patogenních bakterií PAI: sled distinktních gen kódujících virulenci na bakteriálním chromozomu p enášejí komplex virulentních vlastností na p íjemcovskou bakterii vestavují se do chromozomu stejným mechanismem vestavují se v chromozomu na místa integrace profág PAI p edstavují mobilní elementy, které p ijaly výhodné mechanismy fágové integrace

5 Ostr vek patogenity (PAI) A co takhle strávit n jaký as na malém, krásném ostr vku patogenity? P íklady horizontálního p enosu u archebakterií P íklady PAI Escherichia coli PAI-I, PAI-II (70,102kb): kóduje hemolytickou aktivity, hemaglutina ní rezistenci, virulenci u myší Lokus LEE E. coli (locus of enterocyte effacement, 35kb): zp sobuje degradaci bun ných struktur st evních bun k (pr jmy) Yersinia pestis (102kb): kóduje pigmentaci, cytotoxicitu, bun nou adherenci Salmonella typhimurium (40kb): vyvolává invazivitu (vstup bakterií do bun k st evní výstelky) P íklady horizontálního p enosu u eubakterií fylogeneticky vzdálený p enos Archaebacteria gen pro nitrogenasu Fe-proteinu Halobacterium gen pro superoxiddismutasu Geny Salmonella GENOVÉ KAZETY P VOD Z PRO sérotypy Clostridia enzym sialidasu (nanh) Clostridia cely gen Erwinia i chrysathemi fimbrie Bacterioides nodosus kapsuly Haemophilus influenzae enzym amidasu Brevibacterium

6 Cesty p enosu biologické informace AGORANOM Biologická informace Virová Bakteriální Eukaryotní RNA, DNA nukleoproteiny proteiny (priony) neproteinové (elicitory) jiné? P íklady horizontálního p enosu u eukaryot II GENOVÉ SEKVENCE Bezobratlí P faktor (Drosophila) Obratlovci (opakující se DNA sekvence) SINE Short INterspersed Elements LINE Large INterspersed Elements EKONOM STRUKTUROM organely + HEGEMON cytoskeleton GENOM PROTEOM + neproteinové reakce P VOD Z Proctolaepus (rozto ) retroviry, chobotnice Äedes (komár) P íklady horizontálního p enosu u eukaryot I GENOVÉ SEKVENCE P ENESENÉ Rodiny gen p enesených horizontáln kódujících syntézu aminokyselin kofaktor, prostetických skupin, p enaše protein nukleotid metabolismus DNA intermediární energetický mastných kyselin, fosfolitid, degradace protein regula ní funkce transkripce transport protein P VOD Z Enzymy isomerasu (gpi) E. coli Clarkia undulata Fe dismutasu (FeSOD) Entam. histolytica prokaryot aldolasu kvasinky E. coli xylanasu Ruminococcus houby dehydrogenasu glycerald. E. coli Anabaena (eukaryot) Jiné cytochrom c Arabidopsis i thaliana houby thioredoxin rostliny bakterie elonga ní faktor (TufA) A. thaliana A.endosymbiont ribozomální proteiny rostliny r. endosymbionti L21, L22

7 Evolu ní modifikace genom Charakter genom živých organism vertikální p enos gen horizontální homologní GENOMY xenologní paralogní (duplikace) zm ny genomu na zm ny genomu úrovni vlastních gen syno logní cizímí ií ígeny Mutace Duplikace Inverze Tandémové duplikace Transpozice LUCA Last Common Universal Ancestor Poslední spole ný p edek Viry Volné NA PAI Transpozony ást 2 Horizontální p enos v evoluci elistnatc vznik adaptivní imunity Evolu ní inovace elistnatých obratlovc One of the great events of revolutions in the history of vertebrates t was appearance of the jaws. Jednou z nejp evratn jších událostí v evoluci obratlovc byl vznik elistí. E. H. Colbert Evolution of the vertebrates. A history of backboned animals through time. NY, 1969 elisti adaptivní imunita lymfoidní tká molekuly nadrodiny imunoglobulin genetický mechanismus kódující Ig rekombinaci Pyramida molekulárn -strukturálních základ adaptivní imunity Co bylo d ív?

8 Základní t lní plán elistnatc evolu ní d sledky morfofunk ní p edpoklady pro adaptivní imunitu Deuterostomia Taxon Bu ky Orgány Molekuly P irozená, neadaptivní imunita, nep ítomnost RAG Echinodermata lymfoidní axiální o. Ig Protochordata dtto? Ig Chordata dtto stolon? Agnatha dtto tyflosolis Ig Adaptivní imunita Retrotranspozony? Inkorporace RAG inovace t lního plánu Infekce? do lymfocytární elisti bun né linie The new ability to bite and swallow food by animals with the jaw would have caused increased frequency of physical injuries in the wall of digestive tract (oesophagus, stomach and intestine) of those primitive jawed fishes, which eventually led to the development of adaptive immunity. Autor prezentace: RNDr. Petr Šíma, CSc. Gnathostomata lymfocyty thymus Ig GALT RAG Vznik gen aktivujících rekombinace Ig (Recombination Activation Genes - RAG1, RAG2) cca 450 milion let -pr nik patogenu do genomu horizontálním p enosem -integrace mobilní genové kazety (transpozonu) do genu kodujícího formaci Ig domén (Ig, TCR, NAR) charakteristiky RAG1 a RAG2 dokazující horizontální p enos -nep íbuzné sekvence gen, t sn vázané -typ št pení jako u transpozice DNA p i integraci retrovir -rozpojování a spojování DNA transesterifikací jako u mobilních element -RAG a HIV integrasy využívají p i št pení DNA molekulu alkoholu namísto vody E. Anderson, T. Matsunaga 1994, 1996 Pr kazy rekombina ních signálních sekvencí (RSS) 1979 podobnost zárode né struktury gen pro antigenní receptory a strukturou prokaryotních transpozon (Sakano et al.) 1989 identifikce 18kb fragmentu aktivujícího V(D)J rekombinaci Ig umyší (Schatz et al.) 1990 Identifikce dvou t sn vázaných gen RAG1, RAG2 uvnit fragmentu 1993 charakterizace aktivních oblastí RAG exprese RAG1, RAG2 pouze v lymfocytech RAG1 80% identity RAG2 55% identity mezi p í noústými a savci

9 P íklady podobnosti RAG a DNA transpozon p enášených formou vlásenkových meziprodukt ( hairpin intermediates ) Vlásenkové kódující koncové struktury vznikající p i V(D)J rekombinaci Ig p edstavují neobvyklé DNA meziprodukty a jsou charakteristické pro: Hierarchie transkrip ních faktor ur ujících diferenciaci krevních bun ných ad u elistnatc ú ast RAG Fli-1, Flk-1, Gata-2 Lmo-2, SCL hemangioblast Scl, Gata-2 Gata-1, Gata-2 vaskulární ada erytroidní ada Integrasu HIV Integra ní faktory Escherichia coli Rostlinné transpozony Ac Ds; Tam3 Transpozon hobo Drosophila Transpozon Ascot-1 Ascobolus immersus (houba) Hin invertasu Salmonella ll Gata-1 hemopoetická Scl,c-Mybc kmenová bu ka Ikaros PU.1 Ikaros klan RAG Ikaros, Aiolos, Helios RAG RAG Rozdíly RAG Rag1 a RAG2 vykazují malou podobnost jak k jakékoliv známe sekvenci, tak v i sob RAGy byly jako sou ást ancestrálního transpozonu náhodn vestav ny do zárode né linie prvotních elistnatc RAGy se exprimují pouze v lymfoidní ad Evolu ní následky p ijetí RAG do genomu lymfocytární bun né linie 1. Vznik nových gen, z nichž se vyvinuly geny pro p eskupování Ig a TCR oblastí 2. Vstup transposasy RAG umožnil somatickou rekombinaci it chto gen kódujích rozmanitost t bun ných povrchových receptor Gata-3, Sox-4 E2A, Pax-5 Tcf-1 PU.1 myeloidní ada T bu ky B bu ky NK bu ky 3. Vznik hierarchizované regulace omezující p eskupovací procesy pouze na ur itou bun nou linii (lymfocyty) T E R M I N Á L N Í D I F E R E N C I A C E

10 Evolu ní význam RAG1 a RAG2 Two outcomes of this fortituous jumping of a primordial gene casette into a primitive vertebrate genome could ultimately have led to the creation of our combinatorial immune system. Tyto dva odvážné p eskoky primordiální genové kazety do primitivního genomu obratlovc vedly nakonec ke vzniku našeho kombinatorního imunitního systému. J. D. Hansen, J. F. McBlane Recombination-activating genes, transposition, and the lymphoidspecific combinatorial immune systém: a common evolutionary connection. Curr. Top. Microbiol. Immunol. 248, , 2000 ást 3 Horizontální p enos v evoluci lov ka vznik syncytiotrofoblastu Autor prezentace: RNDr. Petr Šíma, CSc. Co jsou retroviry 1970 H. Temin, D Baltimore objev revezní transkriptasy (RT) RNA viry infikující eukaryota (nádorové viry, virus HIV) obsahují RT, reverzní transkriptasu (RNA dependentní DNA polymerasu) p i retrovirové infekci je virová RNA p episována p RT do komplementárního et zce DNA Výskyt gen pro reverzní transkriptasu (RT) íše výskyt ýktrt p vod Archaea 0? výjimka Methanosarcina Eubacteria 33% eukaryotický ký Eukaryota až 100 % eukaryotický ( kopií/genom) Genomy rostlin a živo ich obsahují více jak 50% retrotranspozonových t ýhgenových ýhsekvencí

11 MIKROFLÓRA GIT cca druh plocha GIT m 2 10 bakterií/1 eukaryontní bu ku t la; cca g digesce kg potravy + 330g enterocyt /24 h obnova 5, /min p ínos energie mikrobiotou 10% genetický potenciál mikroflóry lov k: gen bakteriální mikroflóra: gen pr m rný denní p íjem DNA 0,6 g Endogenní retroviry (ERV) Stabiln d d né kopie integrovaných retrovirových provirových struktur P ítomné v genomu všech obratlovc Stopy zanechané v zárode né élinii iiinfekcemi i exogenními retroviry v pr b hu evoluce primát (v rozsahu milion let) Po et kopií ERV vzr stal retrotranspozicí nebo reinfekcí Lidský genom: více než 45% p enesených element Mobilní genetické elementy jsou dynamickou a významnou ástí naší evolu ní historie DNA transpozony LTR retrotranspozony Non-LTR retrotranspozony (LINE, SINE) L1 retroelementy (17%) LTR Long Terminal Repeat sequences (koncové dlouhé opakující se sekvence) SINE Short tinterspersed delements) (krátké vmeze ené elementy) LINE Large INterspersed Elements) (dlouhé vmeze ené elementy) Lidské endogenní retroviry HERV (Human Endogenous RetroViruses) 26 odlišných skupin (p edpoklad p více než 100) ele Retroviridae (7 rod ) HERV zahrnují t ídy I (gammaretroviry) II (betaretroviry) III (spumaviry) zahrnují 8% lidského genomu gag kóduje proteiny jádra env kóduje virovou obálku (envelope genes) pol kóduje reverzní transkriptasu (polymerase genes)

12 P sobení HERV v genomu HERV ídí HERV ídí - replikaci a náhodné inzerce nových provirových struktur - aktivitu p ilehlých gen p ý g - vliv na vzdálené oblasti genomu h ál í t b -chromozomální p estavby - expresi virových RNA nebo protein Klasifikace HERV v rámci eledi Retroviridae Jd Jednoduché d retroviry Rod P íklad onemocn ní HERV Alpharetrovirus Pta í leukoza Betaretrovirus Nádor mlé né žlázy u myší T ída II Opi í virozy Gammaretrovirus Myší leukemie T ída I Deltaretrovirus Epsilonretrovirus Lentivirus Komplexní retroviry Leukemie skotu Nádory k že u ryb a opi í virozy Opi í a lidské viry y( (SIV, HIV) Autor prezentace: RNDr. Petr Šíma, CSc. Evolu ní vztahy mezi retrovirovými env geny endogenního a exogenního p vodu HERV-W E HERV-E exogenní endogenní ate) ERV-FR RD (prim HIV HERV-H H mouse) at) MuLV ( FeLV (c (fish) ZFERV HTLV-1 HERV-K rus foamy vir Human f miliony let Spumavirus Opi í virozy T ída III Genomická organizace HERV-W Lidský genom obsahuje 70 gag, 100 pro, 30 env HERV-W oblastí chromozomální pozice HERV-W: 7q21-22 retrovirové geny gag, pol, env kódují 3 virové proteiny gag, pol env, které p edstavují aktivní podjednotky enzym gag pro pol env 5 LTR 3 LTR kódující oblast gen env kóduje glykoproteiny env virové obálky syncytin 1 a syncytin 2 (518 aa)

13 Regulace exprese syncytinu Transkrip ní faktory rodiny GCM (Glial Cell Missing) ídí expresi genu pro syncytin - lidí, myší p i formaci placentálního syncytiotrofoblastu - myší vývoji parathyroidní žlázy - Danio sp. vývoji faryngeální chrupavky - Drosophila vývoji bun k neuroglie Úloha HERV-W glykoproteinu syncytinu (placenta) Exprese transkript syncytinu 1 a 2 (myš, %) orgán syncytin 1 syncytin 2 placenta hippocampus 5 - vaje ník - 4 mozek 3 - varle 4 2 st evo 1 1 thymus - 1 ledvina 1 - Úloha HERV-W glykoproteinu (syncytinu) (mozek) zprost edkuje zajiš uje interaguje zabezpe uje snižuje snížená exprese splývání (fúzi) bun k trofoblastu normální architekturu placenty antigeny MHC t ídy I (HLA-G) leads to imunologickou toleranci vyvíjejícího se plodu produkci imunosuppresivního IL-10 p i preeklampsii a syndromu HELLP (Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelet count) L. Weinstein 1982 Syndrome of hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelet count: a severe consequence of hypertension in pregnancy. Am. J. Obstet. Gynecol exprese indukuje v astrocytech p i zán tlivých procesech p i roztroušené skleroze uvoln ní substancí cytotoxických pro oligodendrocyty

14 Výskyt syncytiotrofoblastu u savc taxon typ placentace syncytiotrofoblast t t vyšší primáti hemomonochoriální vilózní pásovci labyrintový hlodavci mor ata, kapibary, veverky zajícovití netopýrovití hemodichoriální obrácený k mate ské stran hlodavci potkani, myši hmyzožravci šelmy ploutvonožci hemotrichoriální endoteliochoriální dvouvrstevný fenestrovaný nefenestrovaný Syncytin ve zdraví a nemoci snížená exprese p i preeklampsii a syndromu HELLP (Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelet count) Weinstein 1982 snížená exprese p i experimentální hypoxii a fúze bun k indukovanou forskolinem (BeWo; bu ky cytotrofoblastu lov ka) in vitro Autor prezentace: RNDr. Petr Šíma, CSc. A. MCarterACEndersComparative M. Carter, A. C. Enders, Comparative aspects of trophoblast development and placentation. Reproductive Biol. Endocrinol. 2, 46-61, 2004 Exprese HERV u lidských chorob nemoc Skupina HERV superantigenní (SAg) stimulace T bun k HERV-K, HERV-W u onemocn ní EBV indukce IFN- nádorové bujení zárode ních bun k schizofrenie roztroušená skleroza, reumatoidní artritida, diabetes I HERV-K18 locus HERV-K HERV-W (MSRV) r zné HERV proviry 1999 J. L. Blond et al. Molecular l characterization i and placental lexpression of fhervw HERV-W, new human endogenous rertrovirus family. J. Virol. 73, , 1999 fylogeneticky ystará skupina HERV-W (MSRV multiple sclerosis asociate retrovirus) A corollary of those ideas is that plants or animals which are free of virus infection would evolve very slowly if at all. Z t chto myšlenek vyplývá, že kdyby byli živo ichové a rostliny bez virových infekcí, pak by se vyíjeli velmi pomalu, jestli by se vyvíjeli v bec. The essence of the idea described here is that the evolution of one organism depends on contributions tib ti and new ideas from all. ll Podstatné na této myšlence je, že evoluce jednoho organismu závisí na poskytování nových nápad ode všech. N. G. Anderson Evolutionary significance of virus infection. Nature 227, , 1970

15 Uniformity of living matter is more suprising than its diversity. Jednotnost živé hmoty je daleko p ekvapiv jší, než její r znorodost. Lewis Thomas The lives of a cell, 1974 Viribus unitis

Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D. Ústav biologie a chorob volně ţijících zvířat, FVHE, VFU Brno

Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D. Ústav biologie a chorob volně ţijících zvířat, FVHE, VFU Brno Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D. Ústav biologie a chorob volně ţijících zvířat, FVHE, VFU Brno Kontakt: tel: 541562633 e-mail: bartovae@vfu.cz www: http://biology.hostuju.cz/pripravny_kurz_2012-2013_pk3zatzt00/

Více

APIGLUKAN = BETA GLUKAN A V ELÍ MED, IDEÁLNÍ KOMBINACE PRO ZDRAVÍ

APIGLUKAN = BETA GLUKAN A V ELÍ MED, IDEÁLNÍ KOMBINACE PRO ZDRAVÍ BSAH: Apiglukan (beta glukan a v elí med): ideální kombinace pro zdraví str. 2 Beta glukan obecn známé informace str. 3-5 dborné studie a klinické zkoušky (výb r) str. 6-7 Beta glukan pro odborníky str.

Více

glukozofosfátovou Escherichia coli dvouděložné rostliny

glukozofosfátovou Escherichia coli dvouděložné rostliny Tab. 2 Nejdůležitější zástupci mikroflóry žijící na kůži zdravého člověka Acinetobacter, Aerococcus bacily, klostridie, korynebakterie Micrococcus, Peptostreptococcus Propionibacterium stafylokoky, streptokoky

Více

11. Genové terapie. Symptomatická léčba je založena na následujících procedurách

11. Genové terapie. Symptomatická léčba je založena na následujících procedurách 11. Genové terapie 11.1. Úvod Genové terapie jsou léčebné postupy nebo postupy zmírňující projevy genetické poruchy pomocí nukleových kyselin nebo geneticky modifikovaných buněk pacienta s terapeutickým

Více

PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE BARLEY

PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE BARLEY PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE BARLEY Obsah produktová dokumentace barley Text letáku 4 Produktová dokumentace Úvod do problematiky 6 Zelené potraviny 6 Mladý je men zelená potravina 7 Mladý je men p írodní zdroj

Více

GENETIKA ČLOVĚKA. Lekce 10 kurzu GENETIKA Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc.

GENETIKA ČLOVĚKA. Lekce 10 kurzu GENETIKA Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc. GENETIKA ČLOVĚKA Lekce 10 kurzu GENETIKA Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc. Lidská genetika se zabývá variabilitou a dědičností lidských jedinců. Klinická genetika se zabývá aplikací genetiky v diagnostice

Více

G E N E T I K A APLIKOVANÁ V BIOTECHNOLOGIÍCH JAN IPSER

G E N E T I K A APLIKOVANÁ V BIOTECHNOLOGIÍCH JAN IPSER G E N E T I K A APLIKOVANÁ V BIOTECHNOLOGIÍCH JAN IPSER Studijní opora pro posluchače navazujícího magisterského studia biologie v kombinované formě na Přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně v

Více

- dosavadní záv ry z testování JUWIMu -

- dosavadní záv ry z testování JUWIMu - - dosavadní záv ry z testování JUWIMu - Z laboratorních test i klinických zjišt ní vyplývají významné vlastnosti p ípravku jednak v oblasti imunomodula ní a jednak v p ímé i druhotné regeneraci bun ných

Více

2. Homocystein. Co je to homocystein (Hcy)?

2. Homocystein. Co je to homocystein (Hcy)? 2. Homocystein Co je to homocystein (Hcy)? Objevitel Hcy de Vigneaud popsal v roce 1932 tuto látku jako toxickou aminokyselinu. Je hodné zamyšlení, pro v bu kách neustále vzniká látka, které je ve zvýšeném

Více

ZPRÁVA PROTEOMOVÁ ANALÝZA U KARCINOMU PRSU PROTEOMICS OF BREAST CANCER PROTEOMOVÁ ANALÝZA ÚVOD IDENTIFIKACE MOLEKULÁRNÍCH MARKERŮ

ZPRÁVA PROTEOMOVÁ ANALÝZA U KARCINOMU PRSU PROTEOMICS OF BREAST CANCER PROTEOMOVÁ ANALÝZA ÚVOD IDENTIFIKACE MOLEKULÁRNÍCH MARKERŮ 29 ZPRÁVA PROTEOMOVÁ ANALÝZA U KARCINOMU PRSU PROTEOMICS OF BREAST CANCER H HONDERMARCK a JL LEMOINE University of Sciences and Technologies, Villeneuve d Ascq, Francie ÚVOD Proteom, pojem poprvé oficiálně

Více

Onkogenní viry Antonín Šípek 3007 2006/2007

Onkogenní viry Antonín Šípek 3007 2006/2007 Onkogenní viry Antonín Šípek Studijní kruh: 3007 Akademický rok. 2006/2007 SHRNUTÍ Nádorová onemocnění jsou i na počátku 21. století velikým problémem moderní medicíny. Byla identifikována řada faktorů,

Více

Genetika. Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz. Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110

Genetika. Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz. Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110 Genetika Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110 Stránka 1 I. Základy genetiky Co je to genetika? Genetika je věda zabývající se dědičností a

Více

ZÁKLADY VIROLOGIE obecná virologie

ZÁKLADY VIROLOGIE obecná virologie ZÁKLADY VIROLOGIE obecná virologie Nestačí vědět, vědění se musí použít Goethe Tato skripta jsou určena pro studenty biologických oborů. Soustředí se na vybrané kapitoly z obecné virologie. Nekladou si

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA. Studijní program: Biologie. Studijní obor: Biologie

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA. Studijní program: Biologie. Studijní obor: Biologie UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Studijní program: Biologie Studijní obor: Biologie Markéta Petrů MANIPULACE INTRACELULÁRNÍCH PATOGENŮ S BUNĚČNÝM TRANSPORTEM HOSTITELSKÉ BUŇKY HOW INTRACELLULAR

Více

GENETICKÁ SPOLEČNOST GREGORA MENDELA INFORMAČNÍ LISTY

GENETICKÁ SPOLEČNOST GREGORA MENDELA INFORMAČNÍ LISTY GENETICKÁ SPOLEČNOST GREGORA MENDELA INFORMAČNÍ LISTY Číslo 23 Květen 2001 OBSAH Zápis ze schůze výboru GSGM.... 1 Vyúčtování hospodaření GSGM za rok 2000... 2 Konference GSGM informace a pozvánka na konferenci

Více

EVOLUČNÍ BIOLOGIE 1. Úvod do evoluční biologie. Vývoj evolučního myšlení

EVOLUČNÍ BIOLOGIE 1. Úvod do evoluční biologie. Vývoj evolučního myšlení EVOLUČNÍ BIOLOGIE 1 Úvod do evoluční biologie. Vývoj evolučního myšlení Evoluční biologie věda o evoluci, mapující historický vývoj organismů, jejich vlastností a adaptací (přizpůsobení), pracuje s delšími

Více

Přehled vývojové biologie a genetiky

Přehled vývojové biologie a genetiky Přehled vývojové biologie a genetiky Prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc. Biofyzikální ústav AV ČR Královopolská 135, 612 65 Brno 2 e-mail: vyskot@ibp.cz http://www.ibp.cz/labs/pdg/ tel & fax: 541-240-500 Vydal

Více

GENETICKÁ SPOLEČNOST GREGORA MENDELA INFORMAČNÍ LISTY. Číslo 2

GENETICKÁ SPOLEČNOST GREGORA MENDELA INFORMAČNÍ LISTY. Číslo 2 GENETICKÁ SPOLEČNOST GREGORA MENDELA INFORMAČNÍ LISTY Číslo 2 Sponzor Ceny Genetické společnosti Gregora Mendela *** Informační listy číslo 2, Vydává Genetická společnost Gregora Mendela Redakční rada

Více

Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium

Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium theory Souhrn 1. Prionové nemoci a histologické zm ny v moze ku Prionové nemoci jsou charakteristické tím, e normální prion protein (PrPc) je nahrazen

Více

Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 2007 a hlavní dosažené výsledky I.

Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 2007 a hlavní dosažené výsledky I. Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 007 a hlavní dosažené výsledky I. Textová část Název pracoviště: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Zkratka pracoviště:

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

Zm ny erytrocyt. po lokální kryoterapii

Zm ny erytrocyt. po lokální kryoterapii Masarykova univerzita v Brn P írodov decká fakulta Bakalá ská práce Zm ny erytrocyt po lokální kryoterapii Vypracovala: Martina R ži ková Vedoucí práce: MUDr. Lenka Forýtková, CSc. Brno, kv ten 2008 Prohlašuji,

Více

Resveratrol a jeho příznivý vliv na zdraví. Ing. Vladislav Košuta

Resveratrol a jeho příznivý vliv na zdraví. Ing. Vladislav Košuta Resveratrol a jeho příznivý vliv na zdraví Ing. Vladislav Košuta Doktorská práce 2013 Zadání doktorské práce Jméno a příjmení: Vladislav Košuta Studijní obor : Fakulta vína Téma práce : Resveratrol a jeho

Více

Obsah. * zkrácené názvy sekcí použité v záhlavích abstraktů

Obsah. * zkrácené názvy sekcí použité v záhlavích abstraktů ISSN 0009-0646, sborník sestavil Martin Pospíšek a Jiří Gabriel (Eds.) Neprošlo ediční ani jazykovou úpravou. K tisku byly použity autorské originály. Vydala Československá společnost mikrobiologická,

Více

Zpravodaj. âeskoslovenské biologické spoleãnosti. 19. 22. jún 2008, Donovaly, Penzión Zorniãka EVOLÚCIA QUO VADIS?! ABSTRAKTY

Zpravodaj. âeskoslovenské biologické spoleãnosti. 19. 22. jún 2008, Donovaly, Penzión Zorniãka EVOLÚCIA QUO VADIS?! ABSTRAKTY Zpravodaj âeskoslovenské biologické spoleãnosti EVOLÚCIA QUO VADIS?! ABSTRAKTY 19. 22. jún 2008, Donovaly, Penzión Zorniãka ãíslo 1 BRNO 2008 OLYMPUS FLUOVIEW FV1000 nová koncepce laserové konfokální mikroskopie

Více

BULLETIN BIOTECHNOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

BULLETIN BIOTECHNOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Ročník 24 l Číslo 1/2014 BULLETIN BIOTECHNOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI zakládajícího člena Českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS) a člena European Federation of Biotechnology (EFB) 24th Volume, No.

Více

Antibiotická rezistence kmenů Escherichia coli a její význam v potravním řetězci. Bc. Tomáš Valenta

Antibiotická rezistence kmenů Escherichia coli a její význam v potravním řetězci. Bc. Tomáš Valenta Antibiotická rezistence kmenů Escherichia coli a její význam v potravním řetězci Bc. Tomáš Valenta Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Abstrakt česky Diplomová práce je zaměřena na popis antibiotické rezistence

Více

GENETICKÁ SPOLEČNOST GREGORA MENDELA INFORMAČNÍ LISTY

GENETICKÁ SPOLEČNOST GREGORA MENDELA INFORMAČNÍ LISTY GENETICKÁ SPOLEČNOST GREGORA MENDELA INFORMAČNÍ LISTY Číslo 24 Únor 2002 OBSAH Genetická konference... 1 Program konference... 2 Abstrakta plakátových sdělení... 3 Seznam účastníků konference...43 Seznam

Více

OPORY KE STUDIU JEDNOOBOROVÉ BIOLOGIE NA KATEDŘE BIOLOGIE PŘF UJEP BIOLOGIE PROKARYOT A VIRŮ JAN MALÝ KATEDRA BIOLOGIE PŘF UJEP

OPORY KE STUDIU JEDNOOBOROVÉ BIOLOGIE NA KATEDŘE BIOLOGIE PŘF UJEP BIOLOGIE PROKARYOT A VIRŮ JAN MALÝ KATEDRA BIOLOGIE PŘF UJEP OPORY KE STUDIU JEDNOOBOROVÉ BIOLOGIE NA KATEDŘE BIOLOGIE PŘF UJEP BIOLOGIE PROKARYOT A VIRŮ JAN MALÝ KATEDRA BIOLOGIE PŘF UJEP 2005 OBSAH 1. Úvod do mikrobiologie - postavení a místo mikroorganismů v

Více

UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY. J. Masopust, R. Průša

UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY. J. Masopust, R. Průša UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY J. Masopust, R. Průša Spolupracovali: prof. MUDr. P.Goetz, prof. RNDr.V.Pelouch, prof. MUDr. T. Zima, prof. MUDr. J.E. Jirásek, doc. RNDr.

Více