Horizontální p enos v koevoluci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Horizontální p enos v koevoluci"

Transkript

1 Horizontální ní p enos genetické informace vznik evolu ních novinek, adaptivní imunity a syncytiální placentace Petr Šíma Sektor imunologie a gnotobiologie Mikrobiologický ústav v.v.i. v AV R, Praha Stale paradigms are held like religious beliefs. Stará paradigmata p etrvávají jako lánky víry. Langman R. E., Cohn M. Terra firma: a retreat from danger. J. Immunol. 157, , 1996 ást 1 Horizontální p enos v koevoluci živých organism vznik synologních genom Why is the molecular biology so unified? Pro je molekulární biologie tak jednotná? M. Syvanen Horizontal gene transfer: evidence and possible consequences. Annu. Rev. Gen. 28, ,1994

2 Pozitivní mezidruhové vztahy a interakce (symbioza sensu De Barry 1879) typ symbiozy vzájemný vztah vektory NEUTRALISMUS bez ovlivn ní - PROTOKOOPERACE volný, nezávislý atraktanty vzájemný prosp ch alomony sinomony kairomony MUTUALISMUS závislý, vzájemný ýprosp chp Historie endosymbiotické myšlenky (19. století) 1867 S. Schwendener podvojnost lišejník : houba otroká sky vyko is uje asu 1873 J. Reinke podvojnost lišejník : houba a asa vytvá ejí konzorcium 1879 A. De Bary symbioza jk jako biologická i koncepce 1883 A. F. W. Schimper chloroplasty byly kdysi voln žijící bakterie 1889 H. Spencer p i symbioze jde o komunistickou d lbu práce 1893 S. Watase, 1904 T. Boveri symbiotický p vod bun ného jádra dtto KOMENZALISMUS volný, dtto + (epizoonti, epifyti) prosp ch jen pro jednoho feromony Negativní mezidruhové vztahy a interakce (symbioza sensu De Barry 1879) typ symbiozy vzájemný vztah vektory AMENZALISMUS negativní vliv až inhibitory (antibioza, alopatie) zni ení jednoho toxiny organismu fytoncidy antibiotika deterenty repelenty KOMPETICE vzájemný negativní dtto vliv až zni ení obou dtto PARAZITISMUS útok na organismus dtto fakultativní, obligatorní, patogenita, virulence (ekto-, endo-, hyper-) PAI PREDACE zabíjení pro potravu? Historie endosymbiotické teorie (20. století, K. S. Merežkovskij) 1905 Nová evolu ní transformace se vyskytne, dojde-li k integraci dvou nebo více jednoduchých, fylogeneticky odlišných organism. (The Nature and origin i of Chromatophores h in the Plant Kingdom) 1909 termín symbiogeneza 1920 symbiogenetická teorie Navrhuji novou teorii o p vodu organism, která spo ívá na základ fakt, že fenomén symbiozy hraje v evoluci v d í úlohu, navrhuji novou teorii, Teorii symbiogeneze. (The Plant as a Symbiotic i Complex)

3 Historie endosymbiotické teorie (20. století, kone né uznání) 1918 P. Portier, 1927 I. E. Wallin mitochondrie jsou p vodn bakteriální endosymbionti (Symbioticism and the Origin of the Species) 1927 F. Griffith transformace u bakterií 1944 A. Avery transformace u bakterií zprost edkovává DNA 1971 L. Margulisová Symbiosis and evolution Endosymbioza jako rozsáhlý fenomén jejím prost ednictvím dochází mezi taxonomicky nep íbuznými druhy k vým n Vektory Mechanismy GENETICKÉ INFORMACE Fúzí celých genom Inzercí menších oblastí genomu Inzercí jednotlivých gen Inzercí ástí gen (nukleotid ) viry, volné NA, PAI, transpozony (plazmidy) p ímá transformace, konjugace, NEGENETICKÉ INFORMACE (Scientific American) 1977 C R Woese G E Fox 1977 C. R. Woese, G. E. Fox rrna z mitochondrií a chloroplast je více bakteriální, než eukaryotická (Phylogenetic structure of the prokaryotic domain: the primary kingdoms. Proc. Natl. Acad. Sci. USA) Vektory a mechanismy neznáme (elicitory, feromony hormony... Historie horizontálního p enosu gen do roku 1988 horizontalní p enos gen p ispívá jen málo nebo v bec nic do genomu bk bakterií 1988 P. Beltran 1989 S. Sawyer 1990 R. Milkman, M. M. Bridges Escherichia coli a Salmonella typhimurium mají mozaikové chromosomy, sdílejí 90% velmi p íbuzných gen (pouze 10% gen S. typhimurium kóduje funkce, které u E. coli nejsou) 2002 N. Kondová 11 gen Wolbachia v genomu brouka Callosobruchus 2002 F. Bushman Eukaryotické genomy obsahují geny plovoucí v mo i retrotranspozon. t (Lateral DNA transfer, Cold Spring Harbor, NY) Cesty p enosu biologické informace vertikální p enos vnit ní výlu n v zárode né linii selekce benignity, evoluce mutualist (nap.plastid ) horizontalní (laterální) p enos z vn jšku patogenita, invazivita, virulence vnit ní mezibun n p es ECM, mezi organelami P enos je podmín n: - replika ní schopností samotného vektoru v nukleárním replika ním aparátu hostitele - adapta ní kapacita vektoru odolat selek nímu tlaku

4 Biota planety Zem dva sv ty Dominantní biota v prekambriu a fanerozoiku prekambrium fanerozoikum 3 miliardy let (85%) 600 milion let (15%) Autor prezentace: RNDr. Petr Šíma, CSc. P vod a cesty p enosu genetické informace p i vzniku eukaryot rostliny živo ichové houby Synecococcus Thermoplasma Paracoccus Spirochaeta Fanerozoikum plastidy rostliny houby živo ichové Eukaryota Archebakterie Eubakterie mitochondrie Viry DNA sv t EUKARYOTA EUBACTERIA reverzní transkriptáza Prebiotická Zem undulipodie PROKARYOTA ARCHAEA viroidy retroviry retrotranspozony retrointrony retroplazmidy retrony RNA sv t as as nukleocytoplazma Prekambrium Archeozoikum prokaryota mikroskopická jednobun ná, koloniální anaerobic/aerobic asexuální metazoa jednobun ná eukaryota eukaryota megascopická mnohobun ná aerobní sexuální první fosilie as 4,5 3,5 1,8 1,1 0,6 kambrium rychlost evoluce: hypobradytelická horotelická typ pevoluce: stáze vymírání/radiace Horizontální p enos mezi bakteriemi Úloha ostr vk patogenity (PAI) v evoluci patogenních bakterií PAI: sled distinktních gen kódujících virulenci na bakteriálním chromozomu p enášejí komplex virulentních vlastností na p íjemcovskou bakterii vestavují se do chromozomu stejným mechanismem vestavují se v chromozomu na místa integrace profág PAI p edstavují mobilní elementy, které p ijaly výhodné mechanismy fágové integrace

5 Ostr vek patogenity (PAI) A co takhle strávit n jaký as na malém, krásném ostr vku patogenity? P íklady horizontálního p enosu u archebakterií P íklady PAI Escherichia coli PAI-I, PAI-II (70,102kb): kóduje hemolytickou aktivity, hemaglutina ní rezistenci, virulenci u myší Lokus LEE E. coli (locus of enterocyte effacement, 35kb): zp sobuje degradaci bun ných struktur st evních bun k (pr jmy) Yersinia pestis (102kb): kóduje pigmentaci, cytotoxicitu, bun nou adherenci Salmonella typhimurium (40kb): vyvolává invazivitu (vstup bakterií do bun k st evní výstelky) P íklady horizontálního p enosu u eubakterií fylogeneticky vzdálený p enos Archaebacteria gen pro nitrogenasu Fe-proteinu Halobacterium gen pro superoxiddismutasu Geny Salmonella GENOVÉ KAZETY P VOD Z PRO sérotypy Clostridia enzym sialidasu (nanh) Clostridia cely gen Erwinia i chrysathemi fimbrie Bacterioides nodosus kapsuly Haemophilus influenzae enzym amidasu Brevibacterium

6 Cesty p enosu biologické informace AGORANOM Biologická informace Virová Bakteriální Eukaryotní RNA, DNA nukleoproteiny proteiny (priony) neproteinové (elicitory) jiné? P íklady horizontálního p enosu u eukaryot II GENOVÉ SEKVENCE Bezobratlí P faktor (Drosophila) Obratlovci (opakující se DNA sekvence) SINE Short INterspersed Elements LINE Large INterspersed Elements EKONOM STRUKTUROM organely + HEGEMON cytoskeleton GENOM PROTEOM + neproteinové reakce P VOD Z Proctolaepus (rozto ) retroviry, chobotnice Äedes (komár) P íklady horizontálního p enosu u eukaryot I GENOVÉ SEKVENCE P ENESENÉ Rodiny gen p enesených horizontáln kódujících syntézu aminokyselin kofaktor, prostetických skupin, p enaše protein nukleotid metabolismus DNA intermediární energetický mastných kyselin, fosfolitid, degradace protein regula ní funkce transkripce transport protein P VOD Z Enzymy isomerasu (gpi) E. coli Clarkia undulata Fe dismutasu (FeSOD) Entam. histolytica prokaryot aldolasu kvasinky E. coli xylanasu Ruminococcus houby dehydrogenasu glycerald. E. coli Anabaena (eukaryot) Jiné cytochrom c Arabidopsis i thaliana houby thioredoxin rostliny bakterie elonga ní faktor (TufA) A. thaliana A.endosymbiont ribozomální proteiny rostliny r. endosymbionti L21, L22

7 Evolu ní modifikace genom Charakter genom živých organism vertikální p enos gen horizontální homologní GENOMY xenologní paralogní (duplikace) zm ny genomu na zm ny genomu úrovni vlastních gen syno logní cizímí ií ígeny Mutace Duplikace Inverze Tandémové duplikace Transpozice LUCA Last Common Universal Ancestor Poslední spole ný p edek Viry Volné NA PAI Transpozony ást 2 Horizontální p enos v evoluci elistnatc vznik adaptivní imunity Evolu ní inovace elistnatých obratlovc One of the great events of revolutions in the history of vertebrates t was appearance of the jaws. Jednou z nejp evratn jších událostí v evoluci obratlovc byl vznik elistí. E. H. Colbert Evolution of the vertebrates. A history of backboned animals through time. NY, 1969 elisti adaptivní imunita lymfoidní tká molekuly nadrodiny imunoglobulin genetický mechanismus kódující Ig rekombinaci Pyramida molekulárn -strukturálních základ adaptivní imunity Co bylo d ív?

8 Základní t lní plán elistnatc evolu ní d sledky morfofunk ní p edpoklady pro adaptivní imunitu Deuterostomia Taxon Bu ky Orgány Molekuly P irozená, neadaptivní imunita, nep ítomnost RAG Echinodermata lymfoidní axiální o. Ig Protochordata dtto? Ig Chordata dtto stolon? Agnatha dtto tyflosolis Ig Adaptivní imunita Retrotranspozony? Inkorporace RAG inovace t lního plánu Infekce? do lymfocytární elisti bun né linie The new ability to bite and swallow food by animals with the jaw would have caused increased frequency of physical injuries in the wall of digestive tract (oesophagus, stomach and intestine) of those primitive jawed fishes, which eventually led to the development of adaptive immunity. Autor prezentace: RNDr. Petr Šíma, CSc. Gnathostomata lymfocyty thymus Ig GALT RAG Vznik gen aktivujících rekombinace Ig (Recombination Activation Genes - RAG1, RAG2) cca 450 milion let -pr nik patogenu do genomu horizontálním p enosem -integrace mobilní genové kazety (transpozonu) do genu kodujícího formaci Ig domén (Ig, TCR, NAR) charakteristiky RAG1 a RAG2 dokazující horizontální p enos -nep íbuzné sekvence gen, t sn vázané -typ št pení jako u transpozice DNA p i integraci retrovir -rozpojování a spojování DNA transesterifikací jako u mobilních element -RAG a HIV integrasy využívají p i št pení DNA molekulu alkoholu namísto vody E. Anderson, T. Matsunaga 1994, 1996 Pr kazy rekombina ních signálních sekvencí (RSS) 1979 podobnost zárode né struktury gen pro antigenní receptory a strukturou prokaryotních transpozon (Sakano et al.) 1989 identifikce 18kb fragmentu aktivujícího V(D)J rekombinaci Ig umyší (Schatz et al.) 1990 Identifikce dvou t sn vázaných gen RAG1, RAG2 uvnit fragmentu 1993 charakterizace aktivních oblastí RAG exprese RAG1, RAG2 pouze v lymfocytech RAG1 80% identity RAG2 55% identity mezi p í noústými a savci

9 P íklady podobnosti RAG a DNA transpozon p enášených formou vlásenkových meziprodukt ( hairpin intermediates ) Vlásenkové kódující koncové struktury vznikající p i V(D)J rekombinaci Ig p edstavují neobvyklé DNA meziprodukty a jsou charakteristické pro: Hierarchie transkrip ních faktor ur ujících diferenciaci krevních bun ných ad u elistnatc ú ast RAG Fli-1, Flk-1, Gata-2 Lmo-2, SCL hemangioblast Scl, Gata-2 Gata-1, Gata-2 vaskulární ada erytroidní ada Integrasu HIV Integra ní faktory Escherichia coli Rostlinné transpozony Ac Ds; Tam3 Transpozon hobo Drosophila Transpozon Ascot-1 Ascobolus immersus (houba) Hin invertasu Salmonella ll Gata-1 hemopoetická Scl,c-Mybc kmenová bu ka Ikaros PU.1 Ikaros klan RAG Ikaros, Aiolos, Helios RAG RAG Rozdíly RAG Rag1 a RAG2 vykazují malou podobnost jak k jakékoliv známe sekvenci, tak v i sob RAGy byly jako sou ást ancestrálního transpozonu náhodn vestav ny do zárode né linie prvotních elistnatc RAGy se exprimují pouze v lymfoidní ad Evolu ní následky p ijetí RAG do genomu lymfocytární bun né linie 1. Vznik nových gen, z nichž se vyvinuly geny pro p eskupování Ig a TCR oblastí 2. Vstup transposasy RAG umožnil somatickou rekombinaci it chto gen kódujích rozmanitost t bun ných povrchových receptor Gata-3, Sox-4 E2A, Pax-5 Tcf-1 PU.1 myeloidní ada T bu ky B bu ky NK bu ky 3. Vznik hierarchizované regulace omezující p eskupovací procesy pouze na ur itou bun nou linii (lymfocyty) T E R M I N Á L N Í D I F E R E N C I A C E

10 Evolu ní význam RAG1 a RAG2 Two outcomes of this fortituous jumping of a primordial gene casette into a primitive vertebrate genome could ultimately have led to the creation of our combinatorial immune system. Tyto dva odvážné p eskoky primordiální genové kazety do primitivního genomu obratlovc vedly nakonec ke vzniku našeho kombinatorního imunitního systému. J. D. Hansen, J. F. McBlane Recombination-activating genes, transposition, and the lymphoidspecific combinatorial immune systém: a common evolutionary connection. Curr. Top. Microbiol. Immunol. 248, , 2000 ást 3 Horizontální p enos v evoluci lov ka vznik syncytiotrofoblastu Autor prezentace: RNDr. Petr Šíma, CSc. Co jsou retroviry 1970 H. Temin, D Baltimore objev revezní transkriptasy (RT) RNA viry infikující eukaryota (nádorové viry, virus HIV) obsahují RT, reverzní transkriptasu (RNA dependentní DNA polymerasu) p i retrovirové infekci je virová RNA p episována p RT do komplementárního et zce DNA Výskyt gen pro reverzní transkriptasu (RT) íše výskyt ýktrt p vod Archaea 0? výjimka Methanosarcina Eubacteria 33% eukaryotický ký Eukaryota až 100 % eukaryotický ( kopií/genom) Genomy rostlin a živo ich obsahují více jak 50% retrotranspozonových t ýhgenových ýhsekvencí

11 MIKROFLÓRA GIT cca druh plocha GIT m 2 10 bakterií/1 eukaryontní bu ku t la; cca g digesce kg potravy + 330g enterocyt /24 h obnova 5, /min p ínos energie mikrobiotou 10% genetický potenciál mikroflóry lov k: gen bakteriální mikroflóra: gen pr m rný denní p íjem DNA 0,6 g Endogenní retroviry (ERV) Stabiln d d né kopie integrovaných retrovirových provirových struktur P ítomné v genomu všech obratlovc Stopy zanechané v zárode né élinii iiinfekcemi i exogenními retroviry v pr b hu evoluce primát (v rozsahu milion let) Po et kopií ERV vzr stal retrotranspozicí nebo reinfekcí Lidský genom: více než 45% p enesených element Mobilní genetické elementy jsou dynamickou a významnou ástí naší evolu ní historie DNA transpozony LTR retrotranspozony Non-LTR retrotranspozony (LINE, SINE) L1 retroelementy (17%) LTR Long Terminal Repeat sequences (koncové dlouhé opakující se sekvence) SINE Short tinterspersed delements) (krátké vmeze ené elementy) LINE Large INterspersed Elements) (dlouhé vmeze ené elementy) Lidské endogenní retroviry HERV (Human Endogenous RetroViruses) 26 odlišných skupin (p edpoklad p více než 100) ele Retroviridae (7 rod ) HERV zahrnují t ídy I (gammaretroviry) II (betaretroviry) III (spumaviry) zahrnují 8% lidského genomu gag kóduje proteiny jádra env kóduje virovou obálku (envelope genes) pol kóduje reverzní transkriptasu (polymerase genes)

12 P sobení HERV v genomu HERV ídí HERV ídí - replikaci a náhodné inzerce nových provirových struktur - aktivitu p ilehlých gen p ý g - vliv na vzdálené oblasti genomu h ál í t b -chromozomální p estavby - expresi virových RNA nebo protein Klasifikace HERV v rámci eledi Retroviridae Jd Jednoduché d retroviry Rod P íklad onemocn ní HERV Alpharetrovirus Pta í leukoza Betaretrovirus Nádor mlé né žlázy u myší T ída II Opi í virozy Gammaretrovirus Myší leukemie T ída I Deltaretrovirus Epsilonretrovirus Lentivirus Komplexní retroviry Leukemie skotu Nádory k že u ryb a opi í virozy Opi í a lidské viry y( (SIV, HIV) Autor prezentace: RNDr. Petr Šíma, CSc. Evolu ní vztahy mezi retrovirovými env geny endogenního a exogenního p vodu HERV-W E HERV-E exogenní endogenní ate) ERV-FR RD (prim HIV HERV-H H mouse) at) MuLV ( FeLV (c (fish) ZFERV HTLV-1 HERV-K rus foamy vir Human f miliony let Spumavirus Opi í virozy T ída III Genomická organizace HERV-W Lidský genom obsahuje 70 gag, 100 pro, 30 env HERV-W oblastí chromozomální pozice HERV-W: 7q21-22 retrovirové geny gag, pol, env kódují 3 virové proteiny gag, pol env, které p edstavují aktivní podjednotky enzym gag pro pol env 5 LTR 3 LTR kódující oblast gen env kóduje glykoproteiny env virové obálky syncytin 1 a syncytin 2 (518 aa)

13 Regulace exprese syncytinu Transkrip ní faktory rodiny GCM (Glial Cell Missing) ídí expresi genu pro syncytin - lidí, myší p i formaci placentálního syncytiotrofoblastu - myší vývoji parathyroidní žlázy - Danio sp. vývoji faryngeální chrupavky - Drosophila vývoji bun k neuroglie Úloha HERV-W glykoproteinu syncytinu (placenta) Exprese transkript syncytinu 1 a 2 (myš, %) orgán syncytin 1 syncytin 2 placenta hippocampus 5 - vaje ník - 4 mozek 3 - varle 4 2 st evo 1 1 thymus - 1 ledvina 1 - Úloha HERV-W glykoproteinu (syncytinu) (mozek) zprost edkuje zajiš uje interaguje zabezpe uje snižuje snížená exprese splývání (fúzi) bun k trofoblastu normální architekturu placenty antigeny MHC t ídy I (HLA-G) leads to imunologickou toleranci vyvíjejícího se plodu produkci imunosuppresivního IL-10 p i preeklampsii a syndromu HELLP (Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelet count) L. Weinstein 1982 Syndrome of hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelet count: a severe consequence of hypertension in pregnancy. Am. J. Obstet. Gynecol exprese indukuje v astrocytech p i zán tlivých procesech p i roztroušené skleroze uvoln ní substancí cytotoxických pro oligodendrocyty

14 Výskyt syncytiotrofoblastu u savc taxon typ placentace syncytiotrofoblast t t vyšší primáti hemomonochoriální vilózní pásovci labyrintový hlodavci mor ata, kapibary, veverky zajícovití netopýrovití hemodichoriální obrácený k mate ské stran hlodavci potkani, myši hmyzožravci šelmy ploutvonožci hemotrichoriální endoteliochoriální dvouvrstevný fenestrovaný nefenestrovaný Syncytin ve zdraví a nemoci snížená exprese p i preeklampsii a syndromu HELLP (Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelet count) Weinstein 1982 snížená exprese p i experimentální hypoxii a fúze bun k indukovanou forskolinem (BeWo; bu ky cytotrofoblastu lov ka) in vitro Autor prezentace: RNDr. Petr Šíma, CSc. A. MCarterACEndersComparative M. Carter, A. C. Enders, Comparative aspects of trophoblast development and placentation. Reproductive Biol. Endocrinol. 2, 46-61, 2004 Exprese HERV u lidských chorob nemoc Skupina HERV superantigenní (SAg) stimulace T bun k HERV-K, HERV-W u onemocn ní EBV indukce IFN- nádorové bujení zárode ních bun k schizofrenie roztroušená skleroza, reumatoidní artritida, diabetes I HERV-K18 locus HERV-K HERV-W (MSRV) r zné HERV proviry 1999 J. L. Blond et al. Molecular l characterization i and placental lexpression of fhervw HERV-W, new human endogenous rertrovirus family. J. Virol. 73, , 1999 fylogeneticky ystará skupina HERV-W (MSRV multiple sclerosis asociate retrovirus) A corollary of those ideas is that plants or animals which are free of virus infection would evolve very slowly if at all. Z t chto myšlenek vyplývá, že kdyby byli živo ichové a rostliny bez virových infekcí, pak by se vyíjeli velmi pomalu, jestli by se vyvíjeli v bec. The essence of the idea described here is that the evolution of one organism depends on contributions tib ti and new ideas from all. ll Podstatné na této myšlence je, že evoluce jednoho organismu závisí na poskytování nových nápad ode všech. N. G. Anderson Evolutionary significance of virus infection. Nature 227, , 1970

15 Uniformity of living matter is more suprising than its diversity. Jednotnost živé hmoty je daleko p ekvapiv jší, než její r znorodost. Lewis Thomas The lives of a cell, 1974 Viribus unitis

O původu života na Zemi Václav Pačes

O původu života na Zemi Václav Pačes O původu života na Zemi Václav Pačes Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR centrální dogma replikace transkripce DNA RNA protein reverzní transkripce translace informace funkce Exon 1 Intron (413

Více

Organely vyskytující se pouze u rostlinné bu ky. Bun ná st na neživá sou ást všech rostlinných bun k (celulóza)

Organely vyskytující se pouze u rostlinné bu ky. Bun ná st na neživá sou ást všech rostlinných bun k (celulóza) Organely vyskytující se pouze u rostlinné bu ky Bun ná st na neživá sou ást všech rostlinných bun k (celulóza) Plastidy semiautonomní organely charakteristické pro zelené rostliny 1. Bezbarvé leukoplasty

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Molekulární diagnostika

Molekulární diagnostika Molekulární diagnostika Odry 11. 11. 2010 Michal Pohludka, Ph.D. Buňka základní jednotka živé hmoty Všechny v současnosti známé buňky se vyvinuly ze společného předka, tedy buňky, která žila asi před 3,5-3,8

Více

MOBILNÍ GENETICKÉ ELEMENTY. Lekce 13 kurzu GENETIKA Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc.

MOBILNÍ GENETICKÉ ELEMENTY. Lekce 13 kurzu GENETIKA Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc. MOBILNÍ GENETICKÉ ELEMENTY Lekce 13 kurzu GENETIKA Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc. Demerec (1937) popsal nestabilní mutace u D. melanogaster B. McClintocková (1902-1992, Nobelova cena 1983) ukázala ve

Více

DUM č. 3 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika

DUM č. 3 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika projekt GML Brno Docens DUM č. 3 v sadě 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika Autor: Martin Krejčí Datum: 02.06.2014 Ročník: 6AF, 6BF Anotace DUMu: chromatin - stavba, organizace a struktura

Více

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU Podstata prezentace antigenu (MHC restrikce) byla objevena v roce 1974 V současnosti je zřejmé, že to je jeden z klíčových

Více

Horizontální přenos genetické informace

Horizontální přenos genetické informace Horizontální přenos genetické informace Vznik evolučních novinek Petr Šíma, Ilja Trebichavský Autoři věnují honorář Nadaci Živa Nesmělé začátky eukaryot Jak všechno, vše se v celek tká jak jedno v druhém

Více

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ REGULACE APOPTÓZY 1 VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ Příklad: Regulace apoptózy: protein p53 je klíčová molekula regulace buněčného cyklu a regulace apoptózy Onemocnění: více než polovina (70-75%) nádorů

Více

Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ

Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ KATEDRA BIOLOGIE A EKOLOGIE BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Experimentální Systematická Aplikovaná (prezenční, kombinovaná) Jednooborová Dvouoborová KATEDRA BIOLOGIE

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

Číslo materiálu v sad :8

Číslo materiálu v sad :8 St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 Využití houbových organismů v genovém inženýrství MIKROORGANISMY - bakterie, kvasinky a houby využíval

Více

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O UKONČENÍ PROJEKTU Projekt Název projektu: Impact of host ecology on metabolic capacity of Sodalis allied symbiotic bacteria

Více

Genetika. Genetika. Nauka o dědid. dičnosti a proměnlivosti. molekulárn. rní buněk organismů populací

Genetika. Genetika. Nauka o dědid. dičnosti a proměnlivosti. molekulárn. rní buněk organismů populací Genetika Nauka o dědid dičnosti a proměnlivosti Genetika molekulárn rní buněk organismů populací Dědičnost na úrovni nukleových kyselin Předávání vloh z buňky na buňku Předávání vlastností mezi jednotlivci

Více

Cytomegalovirus a nádory mozku. Seminář VIDIA SZÚ 26.5.2014

Cytomegalovirus a nádory mozku. Seminář VIDIA SZÚ 26.5.2014 Cytomegalovirus a nádory mozku Seminář VIDIA SZÚ 26.5.2014 Lidské onkogenní viry Modifikovaná kritéria pro Kochovy postuláty pro lidské nádorové viry splňují: Virus Epsteina-Barrové (EBV) Virus hepatitidy

Více

Stárnutí organismu Fyziologické hodnoty odchylky během stárnutí

Stárnutí organismu Fyziologické hodnoty odchylky během stárnutí Stárnutí organismu Stárnutí organismu Fyziologické hodnoty odchylky během stárnutí poklesy funkcí se liší mezi orgánovými systémy Některé projevy stárnutí ovlivňuje výživa Diagnostické metody odlišují

Více

doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D.

doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. Konference Klonování a geneticky modifikované organismy Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 7. května 2015, Praha Výroba léků rekombinantních léčiv Výroba diagnostických

Více

RNA interference (RNAi)

RNA interference (RNAi) Liběchov, 29. 11. 2013 RNA interference (RNAi) post-transkripční umlčení genové exprese přirozený mechanismus regulace genové exprese a genomové stability obranný antivirový mechanismus konzervovaný mechanismus

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV Akademie věd České republiky Vídeňská 1083, 420 20 Praha 4 Krč Imunologie a gnotobiologie ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT Zadání: Na základě

Více

Bioinformatika. hledání významu biologických dat. Marian Novotný. Friday, April 24, 15

Bioinformatika. hledání významu biologických dat. Marian Novotný. Friday, April 24, 15 Bioinformatika hledání významu biologických dat Marian Novotný Bioinformatika sběr biologických dat archivace biologických dat organizace biologických dat interpretace biologických dat 2 Biologové sbírají

Více

Speciace neboli vznik druhů. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek

Speciace neboli vznik druhů. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Speciace neboli vznik druhů KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Co je to druh? Druh skupina org., které mají společné určité znaky. V klasické taxonomii se jedná pouze o fenotypové znaky. V evoluční g. je druh

Více

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE TRANSPLANTAČNÍ IMUNITA Transplantace je přenos buněk, tkáně nebo orgánu z jedné části těla na jinou nebo z jednoho jedince na jiného. Transplantační reakce je dána genetickými rozdíly mezi dárcem a příjemcem.

Více

Zhoubné nádory druhá nejčastější příčina úmrtí v rozvinutých zemích. Imunologické a genetické metody: Zlepšování dg. Zlepšování prognostiky

Zhoubné nádory druhá nejčastější příčina úmrtí v rozvinutých zemích. Imunologické a genetické metody: Zlepšování dg. Zlepšování prognostiky NÁDOROVÁ IMUNOLOGIE Zhoubné nádory druhá nejčastější příčina úmrtí v rozvinutých zemích. Imunologické a genetické metody: Zlepšování dg. Zlepšování prognostiky NÁDOROVÁ IMUNOLOGIE Vztahy mezi imunitním

Více

P ehled výsledk z Referen ní laborato e

P ehled výsledk z Referen ní laborato e P ehled výsledk z Referen ní laborato e 1,3 Hajdúch M, 1,3 Trojanec R, 2,3 Kolá Z, 1,3 Bouchalová K, 2,3 Sedláková E. 1 Laborato experimentální medicíny p i D tské klinice LF UP a FN Olomouc 2 Laborato

Více

Mikrobiologie. KBI/MIKP Mgr. Zbyněk Houdek

Mikrobiologie. KBI/MIKP Mgr. Zbyněk Houdek Mikrobiologie KBI/MIKP Mgr. Zbyněk Houdek Obsah 1. Úvod do mikrobiologie. 2. -4. Struktura prokaryotické buňky. 5. Růst a množení bakterií. 6. Ekologie bakterií a sinic. Průmyslové využití mikroorganismů

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

Vznik a vývoj života. Mgr. Petra Prknová

Vznik a vývoj života. Mgr. Petra Prknová Vznik a vývoj života Mgr. Petra Prknová Vznik Země a života teorie: 1. stvoření kreační hypotézy vznik Země a života působením nadpřirozených sil 2. vědecké teorie vznik Země a života na základě postupných

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie Volitelný předmět Seminář a cvičení z biologie je koncipován jako předmět, který vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda Rámcového vzdělávacího programu pro

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.10 Biologie 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Předmět Biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP G a integruje

Více

analýza dat a interpretace výsledků

analýza dat a interpretace výsledků Genetická transformace bakterií III analýza dat a interpretace výsledků Předmět: Biologie ŠVP: Prokaryotní organismy, genetika Doporučený věk žáků: 16-18 let Doba trvání: 45 minut Specifické cíle: analyzovat

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Vakcíny z nádorových buněk

Vakcíny z nádorových buněk Protinádorové terapeutické vakcíny Vakcíny z nádorových buněk V. Vonka, ÚHKT, Praha Výhody vakcín z nádorových buněk 1.Nabízejí imunitnímu systému pacienta celé spektrum nádorových antigenů. 2. Jejich

Více

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Níže uvedené komentáře by měly pomoci soutěžícím z kategorie B ke snazší orientaci

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

Co je to genová terapie?

Co je to genová terapie? Obsah přednášky 1. Definice genové terapie 2. Typy a strategie genové terapie 3. Principy genového přenosu 4. Základní technologie genové terapie 5. Způsoby přenosu genů 6. Příklady využití genové terapie

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Onkogenní viry Antonín Šípek 3007 2006/2007

Onkogenní viry Antonín Šípek 3007 2006/2007 Onkogenní viry Antonín Šípek Studijní kruh: 3007 Akademický rok. 2006/2007 SHRNUTÍ Nádorová onemocnění jsou i na počátku 21. století velikým problémem moderní medicíny. Byla identifikována řada faktorů,

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

Degenerace genetického kódu

Degenerace genetického kódu AJ: degeneracy x degeneration CJ: degenerace x degenerace Degenerace genetického kódu Genetický kód je degenerovaný, resp. redundantní, což znamená, že dva či více kodonů může kódovat jednu a tutéž aminokyselinu.

Více

Nelékařské obory: 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň. Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková

Nelékařské obory: 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň. Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková Nelékařské obory: Bc. Lada Zlochová 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková 2. ročník 1.LF UK Informovanost veřejnosti o problematice darování kostní

Více

Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu: Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení: Předmět biologie zahrnuje celý obsah vzdělávacího oboru Biologie (RVP G, vzdělávací oblast Člověk a příroda). Kromě toho naplňuje očekávané

Více

1 ÚVOD 1.1 STRUČNÁ HISTORIE MIKROBIOLOGIE

1 ÚVOD 1.1 STRUČNÁ HISTORIE MIKROBIOLOGIE 1 ÚVOD Mikrobiologie je věda, zabývající se zejména mikroskopickými organismy, mezi které patří např. bakterie, viry nebo mikroskopické houby. Název mikrobiologie pochází z řečtiny, mikros znamená malý,

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk

Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Přírodovědecká fakulta Ústav experimentální biologie Oddělení genetiky a molekulární biologie Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk

Více

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom (RBL) zhoubný nádor oka, pocházející z primitivních

Více

Počet chromosomů v buňkách. Genom

Počet chromosomů v buňkách. Genom Počet chromosomů v buňkách V každé buňce těla je stejný počet chromosomů. Výjimkou jsou buňky pohlavní, v nich je počet chromosomů poloviční. Spojením pohlavních buněk vzniká zárodečná buňka s celistvým

Více

IMUNOLOGIE: VELKÝ OBOR OD MOLEKUL K PACIENTŮM CCA 20 NOBELOVÝCH CEN

IMUNOLOGIE: VELKÝ OBOR OD MOLEKUL K PACIENTŮM CCA 20 NOBELOVÝCH CEN IMUNOLOGIE: VELKÝ OBOR OD MOLEKUL K PACIENTŮM CCA 20 NOBELOVÝCH CEN ZÁKLADNÍ ÚKOLY IMUNITNÍHO SYSTÉMU: - OBRANA PROTI PATOGENŮM - ODSTRAŇOVÁNÍ ABNOMÁLNÍCH BUNĚK (NÁDOROVÝCH, POŠKOZENÝCH ) BUŇKY IMUNITNÍHO

Více

Bacteria shrink tumors in humans, dogs

Bacteria shrink tumors in humans, dogs Bacteria shrink tumors in humans, dogs Mitch, L. (2014): Bacteria shrink tumors in humans, dogs, Science. Crlíková Hana Svobodová Vendula OPVK (CZ.1.07/2.2.00/28.0032) Bakterie injekce škodlivých bakterií

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_003 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Základní znaky života Vyučovací předmět:

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ÚMG

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ÚMG DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ÚMG Místo konání: Datum a doba konání: Budova F, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4-Krč 31. 10. 2014 od 9:00 do 16:00 hod. Kontakt pro styk s veřejností: Organizační záležitosti: Leona

Více

+ F1 F2 + TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA. Inbrední kmen A. Inbrední kmen B. Genotyp aa. Genotyp bb. Genotype ab. ab x ab. aa ab ab bb Genotypy

+ F1 F2 + TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA. Inbrední kmen A. Inbrední kmen B. Genotyp aa. Genotyp bb. Genotype ab. ab x ab. aa ab ab bb Genotypy IMUNOGENETIKA II TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA Inbrední kmen A Inbrední kmen B - F1 - e x F2 y y TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA Inbrední kmen A Inbrední kmen B - F1 - e 3 4 x 3 4 F2 - - y y Transplantace orgánů,, které

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů BIOLOGIE Gymnázium PORG Libeň Biologie je na PORGu Libeň vyučována jako samostatný předmět od sekundy do oktávy a navazuje na předmět Integrovaná přírodověda vyučovaný v primě. V sekundě, tercii a kvartě

Více

Seminář potravinářské mikrobiologie

Seminář potravinářské mikrobiologie Seminář potravinářské mikrobiologie Třešť 16.5.-18.5.2011 program Novinky v potravinářské mikrobiologii (i formou přehledových referátů) Kulatý stůl problémy v praxi a jak na ně Referáty PhD studentů Presentace

Více

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění O. Topolčan,M.Pesta, J.Kinkorova, R. Fuchsová Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Plzeň CZ.1.07/2.3.00/20.0040 a IVMZČR Témata přednášky Přepdpoklady

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Vztahy mezi populacemi

Vztahy mezi populacemi I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 6 Vztahy mezi populacemi Pro potřeby

Více

DUM č. 10 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika

DUM č. 10 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika projekt GML Brno Docens DUM č. 10 v sadě 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika Autor: Martin Krejčí Datum: 26.06.2014 Ročník: 6AF, 6BF Anotace DUMu: Procesy následující bezprostředně po transkripci.

Více

glukozofosfátovou Escherichia coli dvouděložné rostliny

glukozofosfátovou Escherichia coli dvouděložné rostliny Tab. 2 Nejdůležitější zástupci mikroflóry žijící na kůži zdravého člověka Acinetobacter, Aerococcus bacily, klostridie, korynebakterie Micrococcus, Peptostreptococcus Propionibacterium stafylokoky, streptokoky

Více

Eva Benešová. Dýchací řetězec

Eva Benešová. Dýchací řetězec Eva Benešová Dýchací řetězec Dýchací řetězec Během oxidace látek vstupujících do různých metabolických cyklů (glykolýza, CC, beta-oxidace MK) vznikají NADH a FADH 2, které následně vstupují do DŘ. V DŘ

Více

MEMBRÁNOVÉ STRUKTURY EUKARYONTNÍCH BUNĚK

MEMBRÁNOVÉ STRUKTURY EUKARYONTNÍCH BUNĚK MEMBRÁNOVÉ STRUKTURY EUKARYONTNÍCH BUNĚK PLASMATICKÁ MEMBRÁNA EUKARYOTICKÝCH BUNĚK Všechny buňky (prokaryotické a eukaryotické) jsou ohraničeny membránami zajišťujícími integritu a funkci buněk Ochrana

Více

Co se o sobě dovídáme z naší genetické informace

Co se o sobě dovídáme z naší genetické informace Genomika a bioinformatika Co se o sobě dovídáme z naší genetické informace Jan Pačes, Mgr, Ph.D Ústav molekulární genetiky AVČR, CZECH FOBIA (Free and Open Bioinformatics Association) hpaces@img.cas.cz

Více

Nebuněční Viry, viroidy, priony

Nebuněční Viry, viroidy, priony Nebuněční Viry, viroidy, priony Viry - Stavba virionu Virové kapsidy Nukleová kyselina viru a) DNA - dvouřetězcová - jednořetězcová (jen u virů) b) RNA -dvouřetězcová (jen u virů) - jednořetězcová Lytický

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty

Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty J.Berkovcová, M.Dziechciarková, M.Staňková, A.Janošťáková, D.Dvořáková, M.Hajdúch Laboratoř

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

OČKOVÁNÍ POLYSACHARIDOVÝMI A KONJUGOVANÝMI VAKCÍNAMI Aneb kdy a proč je výhodná imunologická paměť a kdy cirkulující protilátky

OČKOVÁNÍ POLYSACHARIDOVÝMI A KONJUGOVANÝMI VAKCÍNAMI Aneb kdy a proč je výhodná imunologická paměť a kdy cirkulující protilátky OČKOVÁNÍ POLYSACHARIDOVÝMI A KONJUGOVANÝMI VAKCÍNAMI Aneb kdy a proč je výhodná imunologická paměť a kdy cirkulující protilátky Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Centrum očkování a cestovní medicíny Hradec

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

STRUKTURA EUKARYONTNÍCH BUNĚK

STRUKTURA EUKARYONTNÍCH BUNĚK STRUKTURA EUKARYONTNÍCH BUNĚK EUKARYOTICKÉ ORGANELY Jádro Ribozomy Endoplazmatické retikulum Golgiho aparát Lysozomy Endozomy Mitochondrie Plastidy Vakuola Cytoskelet Vznik eukaryotického jádra Jaderný

Více

Roztroušená skleróza - modelové imunopatologické onemocnění. Ústav klinické imunologie a alergologie LF UK a FN Hradec Králové

Roztroušená skleróza - modelové imunopatologické onemocnění. Ústav klinické imunologie a alergologie LF UK a FN Hradec Králové Roztroušená skleróza - modelové imunopatologické onemocnění Jan Krejsek Ústav klinické imunologie a alergologie LF UK a FN Hradec Králové ochrana zánět poškození imunitní systém exogenní signály nebezpečí

Více

Semestrální přednášky a kurzy ve školním roce 2013/2014

Semestrální přednášky a kurzy ve školním roce 2013/2014 Semestrální přednášky a kurzy ve školním roce 2013/2014 Základy molekulární biologie - 17AMBZMB, zimní semestr (ZS), 2+2 hod. týdně, Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI), ČVUT v Praze. Kurz seznamuje

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : BIOLOGIE Ročník: 1. ročník a kvinta Složení, struktura a vývoj Země Geologické procesy v litosféře Země jako geologické těleso Zemské sféry

Více

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie (AL) Představují heterogenní skupinu chorob charakterizovaných kumulací klonu nevyzrálých, nádorově

Více

GENETICKY MODIFIKOVANÉ

GENETICKY MODIFIKOVANÉ GENETICKY MODIFIKOVANÉ ROSTLINY (GMR) Lukáš Fischer Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK Geny základ vlastností organismů Změny genetické informace rostlin a definice genetické modifikace dle

Více

Herpetické viry a autoimunita. K.Roubalová Vidia s.r.o.

Herpetické viry a autoimunita. K.Roubalová Vidia s.r.o. Herpetické viry a autoimunita K.Roubalová Vidia s.r.o. Vztah infekce k autoimunitnímu onemocnění Infekce = příčina autoimunitního onemocnění Infekce = spouštěč autoimunitního procesu Infekce progrese onemocnění

Více

N 2 + 8[H] + 16 ATP 2NH 3 + H 2 + 16ADP + 16P i

N 2 + 8[H] + 16 ATP 2NH 3 + H 2 + 16ADP + 16P i 1. Fixace N 2 v širším kontextu Biologická fixace vzdušného dusíku představuje z hlediska globální bilance N 2 důležitý proces jímž je plynný dusík asimilován do živé biomasy. Z povahy vazby mezi atomy

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

Metody detekce poškození DNA

Metody detekce poškození DNA STABILITA GENOMU II. Metody detekce poškození DNA Metody detekce poškození DNA Možnosti stanovení: 1. poškození DNA per se nebo 2. jeho následky mutace genů a mutace chromosomů 1. Detekce poškození DNA

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

MOLEKULÁRNÍ ZÁKLADY DĚDIČNOSTI

MOLEKULÁRNÍ ZÁKLADY DĚDIČNOSTI Maturitní téma č. 33 MOLEKULÁRNÍ ZÁKLADY DĚDIČNOSTI NUKLEOVÉ KYSELINY - jsou to makromolekuly tvořené řetězci vzájemně spojených nukleotidů. Molekula nukleotidu sestává z : - pětiuhlíkatého monosacharidu

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Molekulární základ dědičnosti

Molekulární základ dědičnosti Molekulární základ dědičnosti Dědičná informace je zakódována v deoxyribonukleové kyselině, která je uložena v jádře buňky v chromozómech. Zlomovým objevem pro další rozvoj molekulární genetiky bylo odhalení

Více

Údaj v procentech - celková shoda posluchačů se zadavatelem testu. - p 1

Údaj v procentech - celková shoda posluchačů se zadavatelem testu. - p 1 TEST:mikro1cz Varianta:originál Tisknuto:03/11/2014 Položková analýza odpovědí testu. Údaj v procentech - celková shoda posluchačů se zadavatelem testu. Desetinné číslo - diskriminační síla odpovědi d

Více

Nemoc a její příčiny

Nemoc a její příčiny Nemoc a její příčiny Definice zdraví a nemoc zdraví stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody s harmonickým průběhem vitálních procesů nemoc porucha zdraví poškození určitého počtu bb. (bb. reagují

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 79-41-K/41 Gymnázium Třídy: 4. A, 4. B, 4. E, 4. G,

Více

Prokaryotické organismy. Prokaryotická buňka. Obaly prokaryotické buňky. Co jsou prokaryotické organismy? řec. Pro = před; karyon =

Prokaryotické organismy. Prokaryotická buňka. Obaly prokaryotické buňky. Co jsou prokaryotické organismy? řec. Pro = před; karyon = Prokaryotické organismy Co jsou prokaryotické organismy? Které skupiny známých organismů mezi prokaryota zařadíte? Co jsou prokaryotické organismy? řec. Pro = před; karyon = Jednodušší typ buňky prokaryotická,

Více

Nukleotidy jako nezbytná součást výživy pro seniory

Nukleotidy jako nezbytná součást výživy pro seniory Nukleotidy jako nezbytná součást výživy pro seniory Petr Šíma Laboratoř imunoterapie Mikrobiologický ústav, v.v.i., AV ČR, Praha Příčiny prodloužení průměrné délky života *) DALY disability adjusted life

Více