Horizontální p enos v koevoluci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Horizontální p enos v koevoluci"

Transkript

1 Horizontální ní p enos genetické informace vznik evolu ních novinek, adaptivní imunity a syncytiální placentace Petr Šíma Sektor imunologie a gnotobiologie Mikrobiologický ústav v.v.i. v AV R, Praha Stale paradigms are held like religious beliefs. Stará paradigmata p etrvávají jako lánky víry. Langman R. E., Cohn M. Terra firma: a retreat from danger. J. Immunol. 157, , 1996 ást 1 Horizontální p enos v koevoluci živých organism vznik synologních genom Why is the molecular biology so unified? Pro je molekulární biologie tak jednotná? M. Syvanen Horizontal gene transfer: evidence and possible consequences. Annu. Rev. Gen. 28, ,1994

2 Pozitivní mezidruhové vztahy a interakce (symbioza sensu De Barry 1879) typ symbiozy vzájemný vztah vektory NEUTRALISMUS bez ovlivn ní - PROTOKOOPERACE volný, nezávislý atraktanty vzájemný prosp ch alomony sinomony kairomony MUTUALISMUS závislý, vzájemný ýprosp chp Historie endosymbiotické myšlenky (19. století) 1867 S. Schwendener podvojnost lišejník : houba otroká sky vyko is uje asu 1873 J. Reinke podvojnost lišejník : houba a asa vytvá ejí konzorcium 1879 A. De Bary symbioza jk jako biologická i koncepce 1883 A. F. W. Schimper chloroplasty byly kdysi voln žijící bakterie 1889 H. Spencer p i symbioze jde o komunistickou d lbu práce 1893 S. Watase, 1904 T. Boveri symbiotický p vod bun ného jádra dtto KOMENZALISMUS volný, dtto + (epizoonti, epifyti) prosp ch jen pro jednoho feromony Negativní mezidruhové vztahy a interakce (symbioza sensu De Barry 1879) typ symbiozy vzájemný vztah vektory AMENZALISMUS negativní vliv až inhibitory (antibioza, alopatie) zni ení jednoho toxiny organismu fytoncidy antibiotika deterenty repelenty KOMPETICE vzájemný negativní dtto vliv až zni ení obou dtto PARAZITISMUS útok na organismus dtto fakultativní, obligatorní, patogenita, virulence (ekto-, endo-, hyper-) PAI PREDACE zabíjení pro potravu? Historie endosymbiotické teorie (20. století, K. S. Merežkovskij) 1905 Nová evolu ní transformace se vyskytne, dojde-li k integraci dvou nebo více jednoduchých, fylogeneticky odlišných organism. (The Nature and origin i of Chromatophores h in the Plant Kingdom) 1909 termín symbiogeneza 1920 symbiogenetická teorie Navrhuji novou teorii o p vodu organism, která spo ívá na základ fakt, že fenomén symbiozy hraje v evoluci v d í úlohu, navrhuji novou teorii, Teorii symbiogeneze. (The Plant as a Symbiotic i Complex)

3 Historie endosymbiotické teorie (20. století, kone né uznání) 1918 P. Portier, 1927 I. E. Wallin mitochondrie jsou p vodn bakteriální endosymbionti (Symbioticism and the Origin of the Species) 1927 F. Griffith transformace u bakterií 1944 A. Avery transformace u bakterií zprost edkovává DNA 1971 L. Margulisová Symbiosis and evolution Endosymbioza jako rozsáhlý fenomén jejím prost ednictvím dochází mezi taxonomicky nep íbuznými druhy k vým n Vektory Mechanismy GENETICKÉ INFORMACE Fúzí celých genom Inzercí menších oblastí genomu Inzercí jednotlivých gen Inzercí ástí gen (nukleotid ) viry, volné NA, PAI, transpozony (plazmidy) p ímá transformace, konjugace, NEGENETICKÉ INFORMACE (Scientific American) 1977 C R Woese G E Fox 1977 C. R. Woese, G. E. Fox rrna z mitochondrií a chloroplast je více bakteriální, než eukaryotická (Phylogenetic structure of the prokaryotic domain: the primary kingdoms. Proc. Natl. Acad. Sci. USA) Vektory a mechanismy neznáme (elicitory, feromony hormony... Historie horizontálního p enosu gen do roku 1988 horizontalní p enos gen p ispívá jen málo nebo v bec nic do genomu bk bakterií 1988 P. Beltran 1989 S. Sawyer 1990 R. Milkman, M. M. Bridges Escherichia coli a Salmonella typhimurium mají mozaikové chromosomy, sdílejí 90% velmi p íbuzných gen (pouze 10% gen S. typhimurium kóduje funkce, které u E. coli nejsou) 2002 N. Kondová 11 gen Wolbachia v genomu brouka Callosobruchus 2002 F. Bushman Eukaryotické genomy obsahují geny plovoucí v mo i retrotranspozon. t (Lateral DNA transfer, Cold Spring Harbor, NY) Cesty p enosu biologické informace vertikální p enos vnit ní výlu n v zárode né linii selekce benignity, evoluce mutualist (nap.plastid ) horizontalní (laterální) p enos z vn jšku patogenita, invazivita, virulence vnit ní mezibun n p es ECM, mezi organelami P enos je podmín n: - replika ní schopností samotného vektoru v nukleárním replika ním aparátu hostitele - adapta ní kapacita vektoru odolat selek nímu tlaku

4 Biota planety Zem dva sv ty Dominantní biota v prekambriu a fanerozoiku prekambrium fanerozoikum 3 miliardy let (85%) 600 milion let (15%) Autor prezentace: RNDr. Petr Šíma, CSc. P vod a cesty p enosu genetické informace p i vzniku eukaryot rostliny živo ichové houby Synecococcus Thermoplasma Paracoccus Spirochaeta Fanerozoikum plastidy rostliny houby živo ichové Eukaryota Archebakterie Eubakterie mitochondrie Viry DNA sv t EUKARYOTA EUBACTERIA reverzní transkriptáza Prebiotická Zem undulipodie PROKARYOTA ARCHAEA viroidy retroviry retrotranspozony retrointrony retroplazmidy retrony RNA sv t as as nukleocytoplazma Prekambrium Archeozoikum prokaryota mikroskopická jednobun ná, koloniální anaerobic/aerobic asexuální metazoa jednobun ná eukaryota eukaryota megascopická mnohobun ná aerobní sexuální první fosilie as 4,5 3,5 1,8 1,1 0,6 kambrium rychlost evoluce: hypobradytelická horotelická typ pevoluce: stáze vymírání/radiace Horizontální p enos mezi bakteriemi Úloha ostr vk patogenity (PAI) v evoluci patogenních bakterií PAI: sled distinktních gen kódujících virulenci na bakteriálním chromozomu p enášejí komplex virulentních vlastností na p íjemcovskou bakterii vestavují se do chromozomu stejným mechanismem vestavují se v chromozomu na místa integrace profág PAI p edstavují mobilní elementy, které p ijaly výhodné mechanismy fágové integrace

5 Ostr vek patogenity (PAI) A co takhle strávit n jaký as na malém, krásném ostr vku patogenity? P íklady horizontálního p enosu u archebakterií P íklady PAI Escherichia coli PAI-I, PAI-II (70,102kb): kóduje hemolytickou aktivity, hemaglutina ní rezistenci, virulenci u myší Lokus LEE E. coli (locus of enterocyte effacement, 35kb): zp sobuje degradaci bun ných struktur st evních bun k (pr jmy) Yersinia pestis (102kb): kóduje pigmentaci, cytotoxicitu, bun nou adherenci Salmonella typhimurium (40kb): vyvolává invazivitu (vstup bakterií do bun k st evní výstelky) P íklady horizontálního p enosu u eubakterií fylogeneticky vzdálený p enos Archaebacteria gen pro nitrogenasu Fe-proteinu Halobacterium gen pro superoxiddismutasu Geny Salmonella GENOVÉ KAZETY P VOD Z PRO sérotypy Clostridia enzym sialidasu (nanh) Clostridia cely gen Erwinia i chrysathemi fimbrie Bacterioides nodosus kapsuly Haemophilus influenzae enzym amidasu Brevibacterium

6 Cesty p enosu biologické informace AGORANOM Biologická informace Virová Bakteriální Eukaryotní RNA, DNA nukleoproteiny proteiny (priony) neproteinové (elicitory) jiné? P íklady horizontálního p enosu u eukaryot II GENOVÉ SEKVENCE Bezobratlí P faktor (Drosophila) Obratlovci (opakující se DNA sekvence) SINE Short INterspersed Elements LINE Large INterspersed Elements EKONOM STRUKTUROM organely + HEGEMON cytoskeleton GENOM PROTEOM + neproteinové reakce P VOD Z Proctolaepus (rozto ) retroviry, chobotnice Äedes (komár) P íklady horizontálního p enosu u eukaryot I GENOVÉ SEKVENCE P ENESENÉ Rodiny gen p enesených horizontáln kódujících syntézu aminokyselin kofaktor, prostetických skupin, p enaše protein nukleotid metabolismus DNA intermediární energetický mastných kyselin, fosfolitid, degradace protein regula ní funkce transkripce transport protein P VOD Z Enzymy isomerasu (gpi) E. coli Clarkia undulata Fe dismutasu (FeSOD) Entam. histolytica prokaryot aldolasu kvasinky E. coli xylanasu Ruminococcus houby dehydrogenasu glycerald. E. coli Anabaena (eukaryot) Jiné cytochrom c Arabidopsis i thaliana houby thioredoxin rostliny bakterie elonga ní faktor (TufA) A. thaliana A.endosymbiont ribozomální proteiny rostliny r. endosymbionti L21, L22

7 Evolu ní modifikace genom Charakter genom živých organism vertikální p enos gen horizontální homologní GENOMY xenologní paralogní (duplikace) zm ny genomu na zm ny genomu úrovni vlastních gen syno logní cizímí ií ígeny Mutace Duplikace Inverze Tandémové duplikace Transpozice LUCA Last Common Universal Ancestor Poslední spole ný p edek Viry Volné NA PAI Transpozony ást 2 Horizontální p enos v evoluci elistnatc vznik adaptivní imunity Evolu ní inovace elistnatých obratlovc One of the great events of revolutions in the history of vertebrates t was appearance of the jaws. Jednou z nejp evratn jších událostí v evoluci obratlovc byl vznik elistí. E. H. Colbert Evolution of the vertebrates. A history of backboned animals through time. NY, 1969 elisti adaptivní imunita lymfoidní tká molekuly nadrodiny imunoglobulin genetický mechanismus kódující Ig rekombinaci Pyramida molekulárn -strukturálních základ adaptivní imunity Co bylo d ív?

8 Základní t lní plán elistnatc evolu ní d sledky morfofunk ní p edpoklady pro adaptivní imunitu Deuterostomia Taxon Bu ky Orgány Molekuly P irozená, neadaptivní imunita, nep ítomnost RAG Echinodermata lymfoidní axiální o. Ig Protochordata dtto? Ig Chordata dtto stolon? Agnatha dtto tyflosolis Ig Adaptivní imunita Retrotranspozony? Inkorporace RAG inovace t lního plánu Infekce? do lymfocytární elisti bun né linie The new ability to bite and swallow food by animals with the jaw would have caused increased frequency of physical injuries in the wall of digestive tract (oesophagus, stomach and intestine) of those primitive jawed fishes, which eventually led to the development of adaptive immunity. Autor prezentace: RNDr. Petr Šíma, CSc. Gnathostomata lymfocyty thymus Ig GALT RAG Vznik gen aktivujících rekombinace Ig (Recombination Activation Genes - RAG1, RAG2) cca 450 milion let -pr nik patogenu do genomu horizontálním p enosem -integrace mobilní genové kazety (transpozonu) do genu kodujícího formaci Ig domén (Ig, TCR, NAR) charakteristiky RAG1 a RAG2 dokazující horizontální p enos -nep íbuzné sekvence gen, t sn vázané -typ št pení jako u transpozice DNA p i integraci retrovir -rozpojování a spojování DNA transesterifikací jako u mobilních element -RAG a HIV integrasy využívají p i št pení DNA molekulu alkoholu namísto vody E. Anderson, T. Matsunaga 1994, 1996 Pr kazy rekombina ních signálních sekvencí (RSS) 1979 podobnost zárode né struktury gen pro antigenní receptory a strukturou prokaryotních transpozon (Sakano et al.) 1989 identifikce 18kb fragmentu aktivujícího V(D)J rekombinaci Ig umyší (Schatz et al.) 1990 Identifikce dvou t sn vázaných gen RAG1, RAG2 uvnit fragmentu 1993 charakterizace aktivních oblastí RAG exprese RAG1, RAG2 pouze v lymfocytech RAG1 80% identity RAG2 55% identity mezi p í noústými a savci

9 P íklady podobnosti RAG a DNA transpozon p enášených formou vlásenkových meziprodukt ( hairpin intermediates ) Vlásenkové kódující koncové struktury vznikající p i V(D)J rekombinaci Ig p edstavují neobvyklé DNA meziprodukty a jsou charakteristické pro: Hierarchie transkrip ních faktor ur ujících diferenciaci krevních bun ných ad u elistnatc ú ast RAG Fli-1, Flk-1, Gata-2 Lmo-2, SCL hemangioblast Scl, Gata-2 Gata-1, Gata-2 vaskulární ada erytroidní ada Integrasu HIV Integra ní faktory Escherichia coli Rostlinné transpozony Ac Ds; Tam3 Transpozon hobo Drosophila Transpozon Ascot-1 Ascobolus immersus (houba) Hin invertasu Salmonella ll Gata-1 hemopoetická Scl,c-Mybc kmenová bu ka Ikaros PU.1 Ikaros klan RAG Ikaros, Aiolos, Helios RAG RAG Rozdíly RAG Rag1 a RAG2 vykazují malou podobnost jak k jakékoliv známe sekvenci, tak v i sob RAGy byly jako sou ást ancestrálního transpozonu náhodn vestav ny do zárode né linie prvotních elistnatc RAGy se exprimují pouze v lymfoidní ad Evolu ní následky p ijetí RAG do genomu lymfocytární bun né linie 1. Vznik nových gen, z nichž se vyvinuly geny pro p eskupování Ig a TCR oblastí 2. Vstup transposasy RAG umožnil somatickou rekombinaci it chto gen kódujích rozmanitost t bun ných povrchových receptor Gata-3, Sox-4 E2A, Pax-5 Tcf-1 PU.1 myeloidní ada T bu ky B bu ky NK bu ky 3. Vznik hierarchizované regulace omezující p eskupovací procesy pouze na ur itou bun nou linii (lymfocyty) T E R M I N Á L N Í D I F E R E N C I A C E

10 Evolu ní význam RAG1 a RAG2 Two outcomes of this fortituous jumping of a primordial gene casette into a primitive vertebrate genome could ultimately have led to the creation of our combinatorial immune system. Tyto dva odvážné p eskoky primordiální genové kazety do primitivního genomu obratlovc vedly nakonec ke vzniku našeho kombinatorního imunitního systému. J. D. Hansen, J. F. McBlane Recombination-activating genes, transposition, and the lymphoidspecific combinatorial immune systém: a common evolutionary connection. Curr. Top. Microbiol. Immunol. 248, , 2000 ást 3 Horizontální p enos v evoluci lov ka vznik syncytiotrofoblastu Autor prezentace: RNDr. Petr Šíma, CSc. Co jsou retroviry 1970 H. Temin, D Baltimore objev revezní transkriptasy (RT) RNA viry infikující eukaryota (nádorové viry, virus HIV) obsahují RT, reverzní transkriptasu (RNA dependentní DNA polymerasu) p i retrovirové infekci je virová RNA p episována p RT do komplementárního et zce DNA Výskyt gen pro reverzní transkriptasu (RT) íše výskyt ýktrt p vod Archaea 0? výjimka Methanosarcina Eubacteria 33% eukaryotický ký Eukaryota až 100 % eukaryotický ( kopií/genom) Genomy rostlin a živo ich obsahují více jak 50% retrotranspozonových t ýhgenových ýhsekvencí

11 MIKROFLÓRA GIT cca druh plocha GIT m 2 10 bakterií/1 eukaryontní bu ku t la; cca g digesce kg potravy + 330g enterocyt /24 h obnova 5, /min p ínos energie mikrobiotou 10% genetický potenciál mikroflóry lov k: gen bakteriální mikroflóra: gen pr m rný denní p íjem DNA 0,6 g Endogenní retroviry (ERV) Stabiln d d né kopie integrovaných retrovirových provirových struktur P ítomné v genomu všech obratlovc Stopy zanechané v zárode né élinii iiinfekcemi i exogenními retroviry v pr b hu evoluce primát (v rozsahu milion let) Po et kopií ERV vzr stal retrotranspozicí nebo reinfekcí Lidský genom: více než 45% p enesených element Mobilní genetické elementy jsou dynamickou a významnou ástí naší evolu ní historie DNA transpozony LTR retrotranspozony Non-LTR retrotranspozony (LINE, SINE) L1 retroelementy (17%) LTR Long Terminal Repeat sequences (koncové dlouhé opakující se sekvence) SINE Short tinterspersed delements) (krátké vmeze ené elementy) LINE Large INterspersed Elements) (dlouhé vmeze ené elementy) Lidské endogenní retroviry HERV (Human Endogenous RetroViruses) 26 odlišných skupin (p edpoklad p více než 100) ele Retroviridae (7 rod ) HERV zahrnují t ídy I (gammaretroviry) II (betaretroviry) III (spumaviry) zahrnují 8% lidského genomu gag kóduje proteiny jádra env kóduje virovou obálku (envelope genes) pol kóduje reverzní transkriptasu (polymerase genes)

12 P sobení HERV v genomu HERV ídí HERV ídí - replikaci a náhodné inzerce nových provirových struktur - aktivitu p ilehlých gen p ý g - vliv na vzdálené oblasti genomu h ál í t b -chromozomální p estavby - expresi virových RNA nebo protein Klasifikace HERV v rámci eledi Retroviridae Jd Jednoduché d retroviry Rod P íklad onemocn ní HERV Alpharetrovirus Pta í leukoza Betaretrovirus Nádor mlé né žlázy u myší T ída II Opi í virozy Gammaretrovirus Myší leukemie T ída I Deltaretrovirus Epsilonretrovirus Lentivirus Komplexní retroviry Leukemie skotu Nádory k že u ryb a opi í virozy Opi í a lidské viry y( (SIV, HIV) Autor prezentace: RNDr. Petr Šíma, CSc. Evolu ní vztahy mezi retrovirovými env geny endogenního a exogenního p vodu HERV-W E HERV-E exogenní endogenní ate) ERV-FR RD (prim HIV HERV-H H mouse) at) MuLV ( FeLV (c (fish) ZFERV HTLV-1 HERV-K rus foamy vir Human f miliony let Spumavirus Opi í virozy T ída III Genomická organizace HERV-W Lidský genom obsahuje 70 gag, 100 pro, 30 env HERV-W oblastí chromozomální pozice HERV-W: 7q21-22 retrovirové geny gag, pol, env kódují 3 virové proteiny gag, pol env, které p edstavují aktivní podjednotky enzym gag pro pol env 5 LTR 3 LTR kódující oblast gen env kóduje glykoproteiny env virové obálky syncytin 1 a syncytin 2 (518 aa)

13 Regulace exprese syncytinu Transkrip ní faktory rodiny GCM (Glial Cell Missing) ídí expresi genu pro syncytin - lidí, myší p i formaci placentálního syncytiotrofoblastu - myší vývoji parathyroidní žlázy - Danio sp. vývoji faryngeální chrupavky - Drosophila vývoji bun k neuroglie Úloha HERV-W glykoproteinu syncytinu (placenta) Exprese transkript syncytinu 1 a 2 (myš, %) orgán syncytin 1 syncytin 2 placenta hippocampus 5 - vaje ník - 4 mozek 3 - varle 4 2 st evo 1 1 thymus - 1 ledvina 1 - Úloha HERV-W glykoproteinu (syncytinu) (mozek) zprost edkuje zajiš uje interaguje zabezpe uje snižuje snížená exprese splývání (fúzi) bun k trofoblastu normální architekturu placenty antigeny MHC t ídy I (HLA-G) leads to imunologickou toleranci vyvíjejícího se plodu produkci imunosuppresivního IL-10 p i preeklampsii a syndromu HELLP (Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelet count) L. Weinstein 1982 Syndrome of hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelet count: a severe consequence of hypertension in pregnancy. Am. J. Obstet. Gynecol exprese indukuje v astrocytech p i zán tlivých procesech p i roztroušené skleroze uvoln ní substancí cytotoxických pro oligodendrocyty

14 Výskyt syncytiotrofoblastu u savc taxon typ placentace syncytiotrofoblast t t vyšší primáti hemomonochoriální vilózní pásovci labyrintový hlodavci mor ata, kapibary, veverky zajícovití netopýrovití hemodichoriální obrácený k mate ské stran hlodavci potkani, myši hmyzožravci šelmy ploutvonožci hemotrichoriální endoteliochoriální dvouvrstevný fenestrovaný nefenestrovaný Syncytin ve zdraví a nemoci snížená exprese p i preeklampsii a syndromu HELLP (Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelet count) Weinstein 1982 snížená exprese p i experimentální hypoxii a fúze bun k indukovanou forskolinem (BeWo; bu ky cytotrofoblastu lov ka) in vitro Autor prezentace: RNDr. Petr Šíma, CSc. A. MCarterACEndersComparative M. Carter, A. C. Enders, Comparative aspects of trophoblast development and placentation. Reproductive Biol. Endocrinol. 2, 46-61, 2004 Exprese HERV u lidských chorob nemoc Skupina HERV superantigenní (SAg) stimulace T bun k HERV-K, HERV-W u onemocn ní EBV indukce IFN- nádorové bujení zárode ních bun k schizofrenie roztroušená skleroza, reumatoidní artritida, diabetes I HERV-K18 locus HERV-K HERV-W (MSRV) r zné HERV proviry 1999 J. L. Blond et al. Molecular l characterization i and placental lexpression of fhervw HERV-W, new human endogenous rertrovirus family. J. Virol. 73, , 1999 fylogeneticky ystará skupina HERV-W (MSRV multiple sclerosis asociate retrovirus) A corollary of those ideas is that plants or animals which are free of virus infection would evolve very slowly if at all. Z t chto myšlenek vyplývá, že kdyby byli živo ichové a rostliny bez virových infekcí, pak by se vyíjeli velmi pomalu, jestli by se vyvíjeli v bec. The essence of the idea described here is that the evolution of one organism depends on contributions tib ti and new ideas from all. ll Podstatné na této myšlence je, že evoluce jednoho organismu závisí na poskytování nových nápad ode všech. N. G. Anderson Evolutionary significance of virus infection. Nature 227, , 1970

15 Uniformity of living matter is more suprising than its diversity. Jednotnost živé hmoty je daleko p ekvapiv jší, než její r znorodost. Lewis Thomas The lives of a cell, 1974 Viribus unitis

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MBIO1/Molekulární biologie 1 Tento projekt je spolufinancován

Více

Imunogenetika imunologie. imunity imunitních reakcí antigenů protilátek. imunogenetika. erytrocytárních antigenů histokompatibilitních antigenů

Imunogenetika imunologie. imunity imunitních reakcí antigenů protilátek. imunogenetika. erytrocytárních antigenů histokompatibilitních antigenů Imunogenetika Vědní odvětví zabývající se imunitním systémem obratlovců, který je výrazně odlišuje od nižších organizmů se nazývá imunologie. Její náplní je zejména studium imunity mechanizmů stálosti

Více

O původu života na Zemi Václav Pačes

O původu života na Zemi Václav Pačes O původu života na Zemi Václav Pačes Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR centrální dogma replikace transkripce DNA RNA protein reverzní transkripce translace informace funkce Exon 1 Intron (413

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MBIO1/Molekulární biologie 1 Tento projekt je spolufinancován

Více

Tématické okruhy pro státní záv rečné zkoušky

Tématické okruhy pro státní záv rečné zkoušky Tématické okruhy pro státní záv rečné zkoušky Program/Obor Povinný okruh Volitelný okruh (jeden ze t í) Obor: Obecná a aplikovaná Obecná biochemie Biochemie mikroorganism a rostlin biochemie Molekulární

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

BAKTERIÁLNÍ GENETIKA. Lekce 12 kurzu GENETIKA Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc.

BAKTERIÁLNÍ GENETIKA. Lekce 12 kurzu GENETIKA Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc. BAKTERIÁLNÍ GENETIKA Lekce 12 kurzu GENETIKA Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc. -dědičnost u baktérií principiálně stejná jako u komplexnějších organismů -genom haploidní a značně menší Bakteriální genom

Více

Kyselina hyaluronová. Kyselina hyaluronová. Streptococcus equi subsp. produkovaná kyselina hyaluronová a. Autor prezentace: Mgr.

Kyselina hyaluronová. Kyselina hyaluronová. Streptococcus equi subsp. produkovaná kyselina hyaluronová a. Autor prezentace: Mgr. Kyselina hyaluronová Streptococcus equi subsp. zooepidemicus a jím produkovaná kyselina hyaluronová a glukuronidáza Marcela Tlustá Biotechnologická laborato Meyer a Palmer, 1934 Extracelulární matrix,

Více

virus chřipky nukleová kyselina

virus chřipky nukleová kyselina Infekční nemoci Infekční nemoci jsou způsobeny cizími organismy, které pronikly do lidského těla. Většina těchto organismů má celou řadu hostitelů a přenašečů. Infekční onemocnění způsobují: viry bakterie

Více

Organely vyskytující se pouze u rostlinné bu ky. Bun ná st na neživá sou ást všech rostlinných bun k (celulóza)

Organely vyskytující se pouze u rostlinné bu ky. Bun ná st na neživá sou ást všech rostlinných bun k (celulóza) Organely vyskytující se pouze u rostlinné bu ky Bun ná st na neživá sou ást všech rostlinných bun k (celulóza) Plastidy semiautonomní organely charakteristické pro zelené rostliny 1. Bezbarvé leukoplasty

Více

Antigeny. Hlavní histokompatibilitní komplex a prezentace antigenu

Antigeny. Hlavní histokompatibilitní komplex a prezentace antigenu Antigeny Hlavní histokompatibilitní komplex a prezentace antigenu Antigeny Antigeny: kompletní (imunogen) - imunogennost - specificita nekompletní (hapten) - specificita antigenní determinanty (epitopy)

Více

Molekulární diagnostika

Molekulární diagnostika Molekulární diagnostika Odry 11. 11. 2010 Michal Pohludka, Ph.D. Buňka základní jednotka živé hmoty Všechny v současnosti známé buňky se vyvinuly ze společného předka, tedy buňky, která žila asi před 3,5-3,8

Více

Organismy. Látky. Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí, většina z nich je však velmi užitečná a v přírodě potřebná

Organismy. Látky. Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí, většina z nich je však velmi užitečná a v přírodě potřebná Organismy Všechny živé tvory dohromady nazýváme živé organismy (zkráceně "organismy") Živé organismy můžeme roztřídit na čtyři hlavní skupiny: Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí,

Více

Molekulárn. rní. biologie Struktura DNA a RNA

Molekulárn. rní. biologie Struktura DNA a RNA Molekulárn rní základy dědičnosti Ústřední dogma molekulárn rní biologie Struktura DNA a RNA Ústřední dogma molekulárn rní genetiky - vztah mezi nukleovými kyselinami a proteiny proteosyntéza replikace

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku)

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku) B I O L O G I E 1. Definice a obory biologie. Obecné vlastnosti organismů. Základní klasifikace organismů.

Více

MOBILNÍ GENETICKÉ ELEMENTY. Lekce 13 kurzu GENETIKA Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc.

MOBILNÍ GENETICKÉ ELEMENTY. Lekce 13 kurzu GENETIKA Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc. MOBILNÍ GENETICKÉ ELEMENTY Lekce 13 kurzu GENETIKA Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc. Demerec (1937) popsal nestabilní mutace u D. melanogaster B. McClintocková (1902-1992, Nobelova cena 1983) ukázala ve

Více

Molekulární procesy po fertilizacinormální či abnormální po ART?

Molekulární procesy po fertilizacinormální či abnormální po ART? Molekulární procesy po fertilizacinormální či abnormální po ART? Aleš Hampl Již více jak MILION dětí bylo na světě počato pomocí ART ART jako zdroj zvýšeného rizika:? Kongenitální malformace (Ericson and

Více

DUM č. 3 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika

DUM č. 3 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika projekt GML Brno Docens DUM č. 3 v sadě 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika Autor: Martin Krejčí Datum: 02.06.2014 Ročník: 6AF, 6BF Anotace DUMu: chromatin - stavba, organizace a struktura

Více

Bioinformatika a výpočetní biologie KFC/BIN. I. Přehled

Bioinformatika a výpočetní biologie KFC/BIN. I. Přehled Bioinformatika a výpočetní biologie KFC/BIN I. Přehled RNDr. Karel Berka, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Definice bioinformatiky (Molecular) bio informatics: bioinformatics is conceptualising biology

Více

Virus Epsteina a Barrové

Virus Epsteina a Barrové Virus Epsteina a Barrové EBV RNDr K.Roubalová NRL pro herpetické viry EBV - hostitelské buňky RECEPTOR: CD21 CR2 Receptor pro C3d složku komplementu Přítomen na B-lymfocytech některých T-lymfocytech Latentní

Více

IMUNITNÍ SYSTÉM OBRATLOVCŮ - MATKA PLOD / MLÁDĚ VÝVOJ IMUNITNÍHO SYSTÉMU OBRATLOVCŮ CHARAKTERISTUIKA IMUNITNÍHO SYSTÉMU OBRATLOVCU

IMUNITNÍ SYSTÉM OBRATLOVCŮ - MATKA PLOD / MLÁDĚ VÝVOJ IMUNITNÍHO SYSTÉMU OBRATLOVCŮ CHARAKTERISTUIKA IMUNITNÍHO SYSTÉMU OBRATLOVCU IMUNITNÍ SYSTÉM OBRATLOVCŮ - SROVNÁVACÍ IMUNOLOGIE IMUNOLOGICKÉ VZTAHY MATKA PLOD / MLÁDĚ (FYLOGENEZE A ONTOGENEZE IMUNITNÍHO SYSTÉMU) CHARAKTERISTUIKA IMUNITNÍHO SYSTÉMU OBRATLOVCU Imunitní systém obratlovců

Více

Okruhy otázek ke zkoušce

Okruhy otázek ke zkoušce Okruhy otázek ke zkoušce 1. Úvod do biologie. Vznik života na Zemi. Evoluční vývoj organizmů. Taxonomie organizmů. Původ a vývoj člověka, průběh hominizace a sapientace u předků člověka vyšších primátů.

Více

BIOKATALYZÁTORY I. ENZYMY

BIOKATALYZÁTORY I. ENZYMY BIOKATALYZÁTORY I. Obecné pojmy - opakování: Katalyzátory látky, které ovlivňují průběh katalyzované reakce a samy se přitom nemění. Dělíme je na: pozitivní (aktivátory) urychlující reakce negativní (inhibitory)

Více

Zaměření bakalářské práce (témata BP)

Zaměření bakalářské práce (témata BP) Zaměření bakalářské práce (témata BP) Obor: Buněčná a molekulární diagnostika - zadává katedra - studenti si témata losují Obor: molekulární biologie a genetika - témata BP vychází z vybraného tématu DP

Více

vyhodnotí bezpečnost ukládání odpadů a efektivitu využívání druhotných surovin v daném regionu;

vyhodnotí bezpečnost ukládání odpadů a efektivitu využívání druhotných surovin v daném regionu; Biologie G5 1) Opakování Geologie VÝSTUP porovná složení a strukturu jednotlivých zemských sfér a objasní jejich vzájemné vztahy; využívá vybrané metody identifikace minerálů; vyhodnotí bezpečnost ukládání

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Biosyntéza nukleových kyselin. VY_32_INOVACE_Ch0219.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Biosyntéza nukleových kyselin. VY_32_INOVACE_Ch0219. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

ZÁKLADY BAKTERIÁLNÍ GENETIKY

ZÁKLADY BAKTERIÁLNÍ GENETIKY Zdroj rozmanitosti mikrorganismů ZÁKLADY BAKTERIÁLNÍ GENETIKY Různé sekvence nukleotidů v DNA kódují různé proteiny Různé proteiny vedou k různým organismům s různými vlastnostmi Exprese genetické informace

Více

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU Podstata prezentace antigenu (MHC restrikce) byla objevena v roce 1974 V současnosti je zřejmé, že to je jeden z klíčových

Více

Genetika - maturitní otázka z biologie (2)

Genetika - maturitní otázka z biologie (2) Genetika - maturitní otázka z biologie (2) by jx.mail@centrum.cz - Ned?le, B?ezen 01, 2015 http://biologie-chemie.cz/genetika-maturitni-otazka-z-biologie-2/ Otázka: Genetika I P?edm?t: Biologie P?idal(a):

Více

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Dle čl. 7 odst. 2 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských

Více

imunitní reakcí antigeny protilátky Imunitní reakce specifická vazba mezi antigenem a protilátkou a je podstatou imunitní reakce

imunitní reakcí antigeny protilátky Imunitní reakce specifická vazba mezi antigenem a protilátkou a je podstatou imunitní reakce Imunita Imunita je schopnost organismu rozpoznávat cizorodé makromolekulární látky, bránit jejich vniknutí do organismu a zajiš ovat jejich likvidaci v organismu. Rozlišujeme imunitu látkovou (humorální)

Více

Imunita včel. Fyzikální bariéry

Imunita včel. Fyzikální bariéry Imunita včel V poslední době se opakují úhyny větších počtů včelstev u nás i v cizině. Včelstva hynou většinou na kleštíkovitost (varroózu), mor a oslabená včelstva i na nosematózu. Problémem jsou také

Více

BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 2. 2013. Ročník: devátý

BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 2. 2013. Ročník: devátý BÍLKOVINY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 15. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s oblastmi chemického

Více

Struktura chromatinu. Co je to chromatin?

Struktura chromatinu. Co je to chromatin? Struktura chromatinu Buněčné jádro a genová exprese Lenka Rossmeislová struktura-význam-modifikace Co je to chromatin? hmota, ze které jsou vytvořeny chromozomy DNA asociovaná s proteiny, které napomáhají

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. EV - rozmanitost přírody, organismů. - výživa

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. EV - rozmanitost přírody, organismů. - výživa Přírodopis - 6. ročník Rozliší základní projevy a podmínky vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a života, orientuje se v daném vývoji jeho význam EV - rozmanitost přírody, organismů - výživa probudit

Více

Buněčné jádro a viry

Buněčné jádro a viry Buněčné jádro a viry Struktura virionu Obal kapsida strukturni proteiny povrchove glykoproteiny interakce s receptorem na povrchu buňky uvnitř nukleocore (ribo )nukleova kyselina, virove proteiny Lokalizace

Více

AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ

AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ ČÁSTKA 6 VĚSTNÍK MZ ČR 63 Ministerstvo zdravotnictví Č. j.: MZDR 29930/2009 Referent.: Bc. Petra Borovičková Tel. číslo: 224 972 553 AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ Laboratorní metody pro získání odborné

Více

Molekulární biotechnologie č.8. Produkce heterologního proteinu v eukaryontních buňkách

Molekulární biotechnologie č.8. Produkce heterologního proteinu v eukaryontních buňkách Molekulární biotechnologie č.8 Produkce heterologního proteinu v eukaryontních buňkách Eukaryontní buňky se využívají v případě, když Eukaryontní proteiny syntetizované v baktériích postrádají biologickou

Více

AUG STOP AAAA S S. eukaryontní gen v genomové DNA. promotor exon 1 exon 2 exon 3 exon 4. kódující oblast. introny

AUG STOP AAAA S S. eukaryontní gen v genomové DNA. promotor exon 1 exon 2 exon 3 exon 4. kódující oblast. introny eukaryontní gen v genomové DNA promotor exon 1 exon 2 exon 3 exon 4 kódující oblast introny primární transkript (hnrna, pre-mrna) postranskripční úpravy (vznik maturované mrna) syntéza čepičky AUG vyštěpení

Více

Antivirotika. Včetně léčby AIDS

Antivirotika. Včetně léčby AIDS Antivirotika Včetně léčby AIDS Antivirová chemoterapeutika =látky potlačující virové onemocnění Virocidní látky přímo inaktivují virus (málopole neorané) Virostatické látky inhibují virový cyklus na buněčné

Více

Močopohlavní soustava

Močopohlavní soustava Močopohlavní soustava Do močopohlavní soustavy zařazujeme dvě samostatné soustavy vylučovací a pohlavní. Anatomie mužské vylučovací soustavy Vylučovací soustava Pro tělo jsou důležité nejen soustavy, které

Více

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ REGULACE APOPTÓZY 1 VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ Příklad: Regulace apoptózy: protein p53 je klíčová molekula regulace buněčného cyklu a regulace apoptózy Onemocnění: více než polovina (70-75%) nádorů

Více

Horizontální přenos genetické informace

Horizontální přenos genetické informace Horizontální přenos genetické informace Vznik evolučních novinek Petr Šíma, Ilja Trebichavský Autoři věnují honorář Nadaci Živa Nesmělé začátky eukaryot Jak všechno, vše se v celek tká jak jedno v druhém

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

BioNase - O přístroji

BioNase - O přístroji BioNase - O přístroji Rychlý a účinný mobilní přístroj určený k léčbě senné rýmy a rýmy alergického původu. Stop senné rýmě a rýmě alergického původu fototerapií léčbou světelnými paprsky BioNase, bez

Více

Populační genetika II

Populační genetika II Populační genetika II 4. Mechanismy měnící frekvence alel v populaci Genetický draft (genetické svezení se) Genetický draft = zvýšení frekvence alely díky genetické vazbě s výhodnou mutací. Selekční vymetení

Více

extracelulární fáze pasivní pohyb vzduchem, krevním řečištěm virová infekce

extracelulární fáze pasivní pohyb vzduchem, krevním řečištěm virová infekce Otázka: Viry a prokaryotické organismy Předmět: Biologie Přidal(a): kopalin Viry nebuněční parazité buněk, nukleoproteinová struktura bez hostitelské buňky nemohou existovat v činném stavu nevykazují dráždivost,

Více

P - 2. stupeň. rozmanitost životních podmínek přírodniny živé přírodniny neživé botanika zoologie přírodní děje

P - 2. stupeň. rozmanitost životních podmínek přírodniny živé přírodniny neživé botanika zoologie přírodní děje Obecná biologie a genetika zařadit správně přírodniny mezi živé a neživé vysvětlit, co zkoumají jednotlivé vědy vyjmenovat přírodní děje zdůvodnit vliv jednotlivých přírodních dějů na přírodu vymezit základní

Více

Zemědělská botanika. Vít Joza joza@zf.jcu.cz

Zemědělská botanika. Vít Joza joza@zf.jcu.cz Zemědělská botanika Vít Joza joza@zf.jcu.cz Botanika: její hlavní obory systematická botanika popisuje, pojmenovává a třídí rostliny podle jejich příbuznosti do botanického systému anatomie zabývá se vnitřní

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

Genetická kontrola prenatáln. lního vývoje

Genetická kontrola prenatáln. lního vývoje Genetická kontrola prenatáln lního vývoje Stádia prenatáln lního vývoje Preembryonální stádium do 6. dne po oplození zygota až blastocysta polární organizace cytoplasmatických struktur zygoty Embryonální

Více

Proč nemáme vakcínu proti HIV-1?

Proč nemáme vakcínu proti HIV-1? UAB THE UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM UAB Proč nemáme vakcínu proti HIV-1? Jiří Městecký Department of Microbiology University of Alabama at Birmingham USA Pandemie HIV/AIDS 1983 2004 2010 2020 Popsání

Více

Složky výživy - proteiny. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Složky výživy - proteiny. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Složky výživy - proteiny Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Proteiny 1 = jedna z hlavních živin, energetická živina = základní stavební složka orgánů a tkání těla, součást všech buněk, musí

Více

Buňka. základní stavební jednotka organismů

Buňka. základní stavební jednotka organismů Buňka základní stavební jednotka organismů Buňka Buňka je základní stavební a funkční jednotka těl organizmů. Toto se netýká virů (z lat. virus jed, je drobný vnitrobuněčný cizopasník nacházející se na

Více

PŘÍRODOPIS (6. 9. ročník)

PŘÍRODOPIS (6. 9. ročník) PŘÍRODOPIS (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Předmět přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V každém ročníku dvě hodiny týdně. Přírodopis se vyučuje v odborné učebně.

Více

Kelacyl 100 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata 100 ml

Kelacyl 100 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata 100 ml Kelacyl 100 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata 100 ml Popis zboží: 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Kelacyl 100 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata Přípravek s indikačním omezením 2.

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Prameny Určeno pro 6. 7. třída (pro 3. 9. třídy) Sekce Základní / Nemocní

Více

IMUNITNÍ SYSTÉM NAŠE TĚLESNÁ STRÁŽ

IMUNITNÍ SYSTÉM NAŠE TĚLESNÁ STRÁŽ IMUNITNÍ SYSTÉM NAŠE TĚLESNÁ STRÁŽ KDO jsou naši nejnebezpečnější NEPŘÁTELÉ? KDE se skrývají a ODKUD se berou? JAK se proti nim dokáže naše tělo BRÁNIT? A můžeme mu v té obraně NĚJAK POMOCI Pamatujete

Více

Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií

Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií Téma bakalářské práce: Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií Nové odvětví molekulární biologie se zabývá RNA molekulami, které se nepřekládají do proteinů, ale slouží

Více

Problematika negativního dopadu intenzivní chemické ochrany polních plodin

Problematika negativního dopadu intenzivní chemické ochrany polních plodin Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Problematika negativního

Více

Interakce viru klíšťové encefalitidy s hostitelským organismem a patogeneze infekce

Interakce viru klíšťové encefalitidy s hostitelským organismem a patogeneze infekce Parazitologický ústav, Akademie věd České republiky Laboratoř interakcí vektor-hostitel České Budějovice Interakce viru klíšťové encefalitidy s hostitelským organismem a patogeneze infekce Daniel Růžek,

Více

SKANÁ imunita. VROZENÁ imunita. kladní znalosti z biochemie, stavby membrán n a fyziologie krve. Prezentace navazuje na základnz

SKANÁ imunita. VROZENÁ imunita. kladní znalosti z biochemie, stavby membrán n a fyziologie krve. Prezentace navazuje na základnz RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie, PřF UP Olomouc Prezentace navazuje na základnz kladní znalosti z biochemie, stavby membrán n a fyziologie krve Rozšiřuje témata: Proteiny přehled pro fyziologii

Více

SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 29. 1. 2013. Ročník: devátý

SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 29. 1. 2013. Ročník: devátý SACHARIDY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 29. 1. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s základními živinami

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis. Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředm. vztahy Přesahy. Poznám ky. Výstup.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis. Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředm. vztahy Přesahy. Poznám ky. Výstup. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Výstup Poznám ky - vysvětlí, co zkoumají jednotlivé biologické vědy - uvede příklady rozmanitosti přírody - - popíše buňku,

Více

209/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. dubna 2004. o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

209/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. dubna 2004. o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 209/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. dubna 2004 o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty Změna: 86/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., Změna:

Více

Model mitózy Kat. číslo 103.7491

Model mitózy Kat. číslo 103.7491 Model mitózy Kat. číslo 103.7491 Mitóza Mitóza, nazývaná také nepřímé jaderné dělení nebo ekvační dělení, je nejvíce rozšířená forma rozmnožování buněk. Buňka (mateřská buňka) se přitom rozdělí na 2 dceřiné

Více

Otázka: Nebuněčné a prokaryotické organismy. Předmět: Biologie. Přidal(a): Kristýna Brandová VIRY: CHARAKTERISTIKA

Otázka: Nebuněčné a prokaryotické organismy. Předmět: Biologie. Přidal(a): Kristýna Brandová VIRY: CHARAKTERISTIKA Otázka: Nebuněčné a prokaryotické organismy Předmět: Biologie Přidal(a): Kristýna Brandová VIRY: CHARAKTERISTIKA vir= x částic, virion= 1 částice můžeme/nemusíme je zařadit mezi živé organismy stejné chemické

Více

Číslo materiálu v sad :8

Číslo materiálu v sad :8 St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Exprese genetické informace

Exprese genetické informace Exprese genetické informace Stavební kameny nukleových kyselin Nukleotidy = báze + cukr + fosfát BÁZE FOSFÁT Nukleosid = báze + cukr CUKR Báze Cyklické sloučeniny obsahující dusík puriny nebo pyrimidiny

Více

Spermatogeneze saranče stěhovavé (Locusta migratoria)

Spermatogeneze saranče stěhovavé (Locusta migratoria) Spermatogeneze saranče stěhovavé (Locusta migratoria) Vývoj pohlavních buněk u živočichů zahrnuje několik dějů, které zajistí, že dojde k redukci a promíchání genetického materiálu a vzniklé buňky jsou

Více

Rapid-VIDITEST Yersinia enterocolitica O:3 (Jednokrokový kazetový test pro detekci Yersinia enterocolitica O:3.)

Rapid-VIDITEST Yersinia enterocolitica O:3 (Jednokrokový kazetový test pro detekci Yersinia enterocolitica O:3.) Rapid-VIDITEST Yersinia enterocolitica O:3 (Jednokrokový kazetový test pro detekci Yersinia enterocolitica O:3.) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42

Více

Přijímací zkouška z biologie šk. r. 2003/2004 Studijní obor: Učitelství biologie ZŠ. Skupina A

Přijímací zkouška z biologie šk. r. 2003/2004 Studijní obor: Učitelství biologie ZŠ. Skupina A Katedra biologie a ekologie PřF OU 1. Šešule patří mezi plody: a) dužnaté b) pukavé c) nepukavé d) poltivé 2. Sítkovice jsou: a) síťovité zluštěniny na stěnách cév b) složky síťovité nervatury listů c)

Více

Proteiny Genová exprese. 2013 Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.

Proteiny Genová exprese. 2013 Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D. Proteiny Genová exprese 2013 Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D. Bílkoviny (proteiny), 15% 1g = 17 kj Monomer = aminokyseliny aminová skupina karboxylová skupina α -uhlík postranní řetězec Znát obecný vzorec

Více

Základní učební text: Elektronické zpracování Biologie člověka; přednášky Učebnice B. Otová, R. Mihalová Základy biologie a genetiky člověka,

Základní učební text: Elektronické zpracování Biologie člověka; přednášky Učebnice B. Otová, R. Mihalová Základy biologie a genetiky člověka, Základní učební text: Elektronické zpracování Biologie člověka; přednášky Učebnice B. Otová, R. Mihalová Základy biologie a genetiky člověka, Karolinum 2012 Doporučená literatura: Kočárek E. - Genetika.

Více

Mechy. Kapradiny Přesličky Plavuně

Mechy. Kapradiny Přesličky Plavuně - dokáže popsat základní rozdíly mezi stavbou těla vyšší a nižší rostliny - uvede příklady vyšších rostlin ze svého okolí Charakteristika vyšších rostlin MV: Ch - uvede místa a podmínky výskytu mechů -

Více

Apoptóza. Veronika Žižková. Ústav klinické a molekulární patologie a Laboratoř molekulární patologie

Apoptóza. Veronika Žižková. Ústav klinické a molekulární patologie a Laboratoř molekulární patologie Apoptóza Veronika Žižková Ústav klinické a molekulární patologie a Laboratoř molekulární patologie Apoptóza Úvod Apoptóza vs nekróza Role apoptózy v organismu Mechanismus apoptózy Metody detekce Úvod -

Více

nejsou vytvářeny podle genetické přeskupováním genových segmentů Variabilita takto vytvořených což je více než skutečný počet sloučenin v přírodě

nejsou vytvářeny podle genetické přeskupováním genových segmentů Variabilita takto vytvořených což je více než skutečný počet sloučenin v přírodě PROTILÁTKY Specifické rozpoznání v imunitním systému zprostředkují speciální proteinové molekuly jediné, které nejsou vytvářeny podle genetické matrice, ale nahodilým přeskupováním genových segmentů Variabilita

Více

Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ

Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ KATEDRA BIOLOGIE A EKOLOGIE BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Experimentální Systematická Aplikovaná (prezenční, kombinovaná) Jednooborová Dvouoborová KATEDRA BIOLOGIE

Více

O P A T Ř E N Í. 1. Postup v případě jaderné havárie str. 2. 2. Opatření připravená pro přežití a způsob zabezpečení, hosp. zvířat str.

O P A T Ř E N Í. 1. Postup v případě jaderné havárie str. 2. 2. Opatření připravená pro přežití a způsob zabezpečení, hosp. zvířat str. O P A T Ř E N Í k ochraně hospodářských zvířat v okolí jaderných energetických zařízení a postup při jejich realizaci v případě vzniku radiační havárie Obsah: 1. Postup v případě jaderné havárie str. 2

Více

ZÁKLADY BIOLOGIE a GENETIKY ČLOVĚKA

ZÁKLADY BIOLOGIE a GENETIKY ČLOVĚKA učební texty Univerzity Karlovy v Praze ZÁKLADY BIOLOGIE a GENETIKY ČLOVĚKA Berta Otová Romana Mihalová KAROLINUM Základy biologie a genetiky člověka doc. RNDr. Berta Otová, CSc. MUDr. Romana Mihalová

Více

Pojem ekosystém se používá ve dvojím smyslu:

Pojem ekosystém se používá ve dvojím smyslu: Z připravovaných skript MZLU LDF Biomy Země - Jeník J. & Pavliš J. Ekosystémy a geobiocenózy Pojem ekosystém se používá ve dvojím smyslu: (1) V nejobecnějším pojetí ekosystém je každá soustava, v níž je

Více

POSÍLENÍ IMUNITY (IMUNOMODULANCIA)

POSÍLENÍ IMUNITY (IMUNOMODULANCIA) POSÍLENÍ IMUNITY (IMUNOMODULANCIA) Imunita je nedílnou součástí našeho života. Ovlivňuje naše zdraví jak kladným, tak záporným způsobem. Musíme dbát na její rovnováhu a správnou funkci, abychom se cítili

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. OBVSB/Obecná virologie Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

4. Centrální dogma, rozluštění genetického kódu a zrod molekulární biologie.

4. Centrální dogma, rozluštění genetického kódu a zrod molekulární biologie. 4. Centrální dogma, rozluštění genetického kódu a zrod molekulární biologie. Od genu k proteinu - centrální dogma biologie Geny jsou zakódovány v DNA - Jakým způsobem? - Jak se projevují? Již v roce 1902

Více

Oddíl E učební osnovy X.1.A BIOLOGIE

Oddíl E učební osnovy X.1.A BIOLOGIE Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl E učební osnovy X.1.A BIOLOGIE X.1.A Biologie Charakteristika předmětu: BIOLOGIE v nižším stupni osmiletého studia Obsah předmětu Biologie

Více

OBRANNÁ REAKCE ROSTLIN, SLEDOVÁNÍ OBRANNÉ REAKCE RÉVY

OBRANNÁ REAKCE ROSTLIN, SLEDOVÁNÍ OBRANNÉ REAKCE RÉVY OBRANNÁ REAKCE ROSTLIN, SLEDOVÁNÍ OBRANNÉ REAKCE RÉVY Mgr. Kateřina Rausová, Ústav biochemie Masarykova univerzita Obsah Obranná reakce rostlin - kolonizace rostliny patogenem - interakce rostlina-patogen

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 Využití houbových organismů v genovém inženýrství MIKROORGANISMY - bakterie, kvasinky a houby využíval

Více

Funkční vzorek. doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D. 1. Mgr. Marta Matulová, Ph.D. 1. MVDr. Marcela Faldynová, Ph.D. 1. Mgr.

Funkční vzorek. doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D. 1. Mgr. Marta Matulová, Ph.D. 1. MVDr. Marcela Faldynová, Ph.D. 1. Mgr. Funkční vzorek 4057/2015 AEROSOLOVÁ VAKCINACE DRŮBEŽE TRIVALENTNÍ SALMONELOVOU VAKCÍNOU Autoři doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D. 1 Mgr. Marta Matulová, Ph.D. 1 MVDr. Marcela Faldynová, Ph.D. 1 Mgr. Alena

Více

PRINCIPY ŠLECHTĚNÍ KONÍ

PRINCIPY ŠLECHTĚNÍ KONÍ PRINCIPY ŠLECHTĚNÍ KONÍ Úvod Chovatelská práce u koní měla v minulosti velmi vysokou úroveň. Koně sloužili jako vzor, obecná zootechnika a řada dalších chovatelských předmětů byla vyučována právě na koních

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola 6. ročník Základní EVVO Fotosyntéza

Více

Shody a rozdíly v obranném zánětu indukovaném různými patogeny; virové a bakteriální infekce

Shody a rozdíly v obranném zánětu indukovaném různými patogeny; virové a bakteriální infekce Shody a rozdíly v obranném zánětu indukovaném různými patogeny; virové a bakteriální infekce Jan Krejsek Ústav klinické imunologie a alergologie LF UK a FN Hradec Králové člověk patogen (virus) genetické

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.12.2007 KOM(2007) 813 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY o povolení uvedení krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných brambor EH92-527-1 (BPS-25271-9)

Více

Lidský herpesvirus 6 biologie, diagnostika, patogeneze. K.Roubalová Vidia spol.s r.o.

Lidský herpesvirus 6 biologie, diagnostika, patogeneze. K.Roubalová Vidia spol.s r.o. Lidský herpesvirus 6 biologie, diagnostika, patogeneze K.Roubalová Vidia spol.s r.o. Zařazení, genetika HHV6B vs. HHV6A: 75% shoda genů, 62% shoda proteinů Epidemiologie Dospělá populace promořena z >

Více

Otázky pro písemnou část přijímací zkoušky z biologie

Otázky pro písemnou část přijímací zkoušky z biologie Otázky pro písemnou část přijímací zkoušky z biologie Vzorový test (obor biooorganická chemie) varianta A 1. Vakuolu rostlinné buňky ohraničuje: a) amyloplast b) chloroplast c) leukoplast d) karyomembrána

Více

AUTOIMUNITA Vnitřní nepřítel

AUTOIMUNITA Vnitřní nepřítel AUTOIMUNITA Vnitřní nepřítel Pořadatelka díla: Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. Autorský kolektiv: Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. Prof. MUDr. Terezie Fučíková, DrSc. Prof. Yehuda Shoenfeld, MD,

Více

Na rozdíl od genomiky se funkční genomika zaměřuje na dynamické procesy, jako je transkripce, translace, interakce protein - protein.

Na rozdíl od genomiky se funkční genomika zaměřuje na dynamické procesy, jako je transkripce, translace, interakce protein - protein. FUNKČNÍ GENOMIKA Co to je: Oblast molekulární biologie která se snaží o zpřístupnění a využití ohromného množství dat z genomových projektů. Snaží se popsat geny, a proteiny, jejich funkce a interakce.

Více