Úvod. MUDr. Zdeňka Staňková, Mgr. Radka Kobliţková, JUDr.Rostislav Sochor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod. MUDr. Zdeňka Staňková, Mgr. Radka Kobliţková, JUDr.Rostislav Sochor"

Transkript

1 Úvod Občanské sdruţení DRUG-OUT Klub děkuje všem, kteří v roce 2013 podpořili programy Kontaktní centrum pro drogově závislé, Terénní program, Hlídej si své zdraví, Na ulici v bezpečí, Terénní program v Trmicích a Kooperace pro ústecké Předlice. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ústecký kraj, Magistrát města Ústí nad Labem, Město Trmice, Člověk v tísni, o. p. s., Diagnostika s.r.o. Ústí nad Labem, Lékárna U Grandu PharmDr. Jiří Šašek. Realizačním týmům uvedených projektů a všem ostatním, kterým není problematika uţívání návykových látek lhostejná. MUDr. Zdeňka Staňková, Mgr. Radka Kobliţková, JUDr.Rostislav Sochor

2 DRUG OUT Klub Veřejný závazek poslání, cíle, zásady, okruh osob: Motivovat osoby k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace. Cílem programu je poskytovat uţivatelům sluţby vedoucí ke sníţení škod na fyzickém a psychickém zdraví a ke sníţení jejich sociální exkluze. Základním principem sluţeb je snadná dostupnost, bezplatnost, nedirektivní přístup k uţivatelům, respektování osoby uţivatele, naprostá diskrétnost, přístup zaloţený na prevenci, nikoliv represi. V rámci programu je dalším cílem vytvoření a udrţení kvalifikovaného týmu, který se zaměřuje na všechny negativní aspekty uţívání drog tedy na faktory biologické (nemoci, zranění, sníţená imunita, záněty ţil ), psychologické (toxické psychózy, vznikající paranoia, narušený spánkový reţim a biorytmy ) a sociální (ztráta bydlení, zaměstnání, trestní stíhání, vyřazení z evidence úřadu práce, uţivatelovy dluhy na zdravotním pojištění ) Sluţby programů jsou veřejně přístupné bez ohledu na rasu uţivatele sluţeb, jeho politické přesvědčení, náboţenství, společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické moţnosti. osoby ohroţené drogou a drogovou závislostí starší 15 let problémoví uţivatelé drog starší 15 let rodinní příslušníci, partneři a blízcí uţivatelů drog Kaţdá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o moţnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení. Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních sluţeb musí zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování. Sociální sluţby musí být poskytovány v zájmu osob a v náleţité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vţdy důsledně zajištěno dodrţování lidských práv a základních svobod osob.

3 Poslání organizace o.s. DRUG OUT Klub Posláním organizace je pomoc zdravotně postiţeným osobám s různými defekty v oblasti civilizačních chorob. Hlavním předmětem činnosti občanského sdruţení je vyhledávání zdravotně postiţených osob, osob ohroţených závislostí či jiţ závislých na toxických látkách s cílem pomoci těmto osobám. Trvale usilujeme o generální i individuální prevenci postiţení civilizačními chorobami včetně závislosti na toxických látkách, propagaci zdravého způsobu ţivota, zveřejnění moţných alternativ odvykání. Naše organizace nabízí pomoc a psychosociální podporu všem osobám, které jsou postiţeny civilizačními chorobami včetně závislosti na výherních a hracích přístrojích, toxických a psychotropních látkách, osob ohroţených jinou sociální patologií. Usilujeme o sdruţování fyzických a právnických osob ochotných pomoci při realizaci cílů sdruţení včetně osob z okruhu rodinných příslušníků postiţených. Občanské sdruţení aktivně vytváří či uskutečňuje programy, které jsou v souladu s jeho celkovým posláním. (Stanovy o.s. DRUG-OUT Klub) Dlouhodobé cíle poskytovaných služeb: poskytování sluţeb Harm Reduction - sniţování dopadů injekční aplikace drog u uţivatelů drog rozšiřování povědomí o sluţbách o.s. DRUG OUT Klub zajištění větší informovanosti o infekčních onemocněních (HIV, hepatitidy, atd.) mezi uţivateli omamných a psychotropních látek a veřejností rozvoj a podpora sociálních kompetencí klientů poskytování sociální práce, motivačního tréninku, zprostředkování léčby navazování a udrţení kontaktu s uţivateli drog mapování drogové scény v Ústí nad Labem a Trmicích odstranění infekčního materiálu z veřejných prostor (ochrana obyvatel před moţnou nákazou) Dílčí cíle poskytovaných služeb: prohloubení navázaného vztahu s klientem s důrazem na změnu rizikového chování podpora zvládání problematických důsledků vztahu a interakcí klienta a okolí, porozumění těmto problémům a zachování sociálního fungování klienta u signifikantních osob uţivatelů drog - snaha o postupnou změnu postojů a názorů souvisejících s drogovým problémem a postupné uvědomění si rozsahu problému a hledání cesty, jak pomoci jeho zvládání dosahování změn u klientů v oblasti celkového zdraví (fyzického i duševního), sociálních kontaktů, v situaci s bydlením a prací, ve vztahu k policii, soudu a jiným institucím stabilizace klienta, návrat do určité ţivotní role, zlepšení kvality ţivota Organizační struktura Výbor o.s. DRUG OUT Klub MUDr. Staňková Členové sdruţení DRUG-OUT Klub MUDr. Staňková Předsedkyně Mgr.Kobliţková JUDr. Sochor Kontaktní centrum pro drogově závislé Terénní program Na ulici v bezpečí Hlídej si své zdraví Terénní program v Trmicích Kooperace pro ústecké Předlice

4 Občanské sdruţení DRUG-OUT Klub zaloţili v roce 1994 psychiatři Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Hledali moţnost, jak zaloţit a provozovat zařízení výhradně pro uţivatele nealkoholových drog, kteří se stávali častými pacienty psychiatrického oddělení. Kontaktní cetrum začalo fungovat v pronajatém objektu Masarykovy nemocnice ve Staré ulici Terénní program vznikl o rok později. Programy o.s. DRUG OUT Klub: Kontaktní centrum pro drogově závislé Terénní program Hlídej si své zdraví Na ulici v bezpečí Terénní program v Trmicích Kooperace pro ústecké Předlice Realizační tým Zaměstnanci o.s. DRUG OUT Klub ctí jedinečnost kaţdého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboţenské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na ţivotě celé společnosti. DRUG - OUT Klub podporuje své zaměstnance ve vzdělávacích aktivitách. Kaţdý pracovník splňuje poţadavky na zaměstnance v sociálních sluţbách. Programy o.s. DRUG-OUT Klub zajišťovali: Mgr. Radka Kobliţková ředitelka programů, adiktolog MUDr. Erik Petrovský psychiatr Mgr. Lucie Slabá psycholoţka Bc., Bc. Ilona Šulcová Dis. zdravotní sestra, adiktolog Bc. Radek Hodoval psycholog, socioterapeut Bc.Tomáš Balek terénní pracovník Štěpán Ribola, Dis. terénní sociální pracovník Irena Čalounová Dis. terénní pracovník Danuše Rosolová Glasslová kontaktní pracovník/ zdravotní sestra Bc. Kristina Kříţová adiktolog, sociální pracovnice / mateřská dovolená od do Mgr. Lenka Louţilová terénní pracovník Bc. Jana Kadlecová kontaktní pracovník, pracovnice v sociálních sluţbách Jaroslava Musílková zdravotní sestra Tomáš Hrubý- terénní pracovník/pracovník v sociálních sluţbách / PP do Šárka Šimáčková - terénní pracovník/pracovník v sociálních sluţbách / ukončila DPP v průběhu roku 2013 Bc.Kateřina Ryšánková- terénní pracovník/pracovník v sociálních sluţbách / ukončila DPP v průběhu roku 2013 Bc. Lukáš Pelikán- sociální pracovník - DPP Lucie Pondělíková- terénní pracovník/pracovník v sociálních sluţbách-dpp Hana Říčánková - terénní pracovník/pracovník v sociálních sluţbách-dpp Petra Derdová - terénní pracovník/pracovník v sociálních sluţbách-dpp MUDr. Antonín Machander supervizor Tereza Kratochvílová supervizorka terénního programu Stanislav Čonka externí terénní pracovník

5 Kontaktní centrum pro drogově závislé Projekt zajišťuje provoz nízkoprahového zařízení, které se specializuje na problematiku užívání drog a drogových závislostí. Klientelu tvoří osoby na drogách závislé, drogami ohrožené, ale také rodinní příslušníci a blízcí uživatelů drog. Kontaktní centrum v Ústí nad Labem je zařízením pro uţivatele omamných a psychotropních látek kde jsou v popředí zájmu klientů sluţby jako je výměnný program, testování na infekční choroby, zprostředkování léčby a odkazy do substituce, konzultace s psychiatrem (vzhledem k tomu, ţe okolní Kontaktní centra nemají psychiatra v týmu, dojíţdějí do Ústí nad Labem klienti z okolních okresů), zdravotní ošetření atd. V těchto sluţbách dosahujeme opakovaně vysokého počtu výkonů. Jsme tedy Kontaktní centrum s nejvyšším počtem výkonů v Ústeckém kraji. Rekordní denní návštěvnost jsme měli 94 klientů! Domníváme se, ţe nastal čas, kdy by se faktor výkonnosti měl významně zohlednit při přidělování dotací, jak státních, tak regionálních. Kvalitu poskytované sluţby ověřilo certifikační místní šetření. Obdrţeli jsme certifikát na období 4 let. Poslání Kontaktního centra pro drogově závislé Posláním Kontaktního centra je zajistit osobám jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umoţnit jim v nejvyšší moţné míře zapojení do běţného ţivota, umoţnit jim být součástí většinové společnosti a sníţit rizika spojená s uţíváním návykových látek. Zaměstnanci Kontaktního centra motivují klienty k dosahování změn v oblasti celkového zdraví - tělesného i mentálního a v oblasti sociálních kontaktů. Zajišťujeme bezplatnou a bezpečnou likvidaci pouţitého injekčního materiálu, a tím prevenci výskytu hepatitid a HIV/AIDS. Nabízíme tyto základní činnosti Sociálně terapeutickou činnost Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záleţitostí Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

6 Cíle Kontaktního centra: Hlavním cílem poskytovaných sluţeb je sociální a zdravotní stabilizace klienta, jejímţ důsledkem má být změna ţivotního stylu a tím omezení rizik spojených s dosavadním chováním. Veškeré cíle vycházejí z principu Harm Reduction. Prevence výskytu infekčních onemocnění, sniţování mortality uţivatelů drog, bezpečná likvidace pouţitého injekčního materiálu. Cílovou skupinu programu tvoří: osoby ohroţené drogou a drogovou závislostí starší 15 let problémoví uţivatelé drog starší 15 let závislí uţivatelé drog starší 15 let rodinní příslušníci, partneři a blízcí uţivatelů drog veřejnost Priority služeb Kontaktního centra: naplňování strategie Harm Reduction sniţování dopadů injekčního uţívání drog navázání a udrţení kontaktu s nově příchozími uţivateli zajištění větší informovanosti o infekčních onemocněních (HIV, hepatitidy, atd.) rozšiřování povědomí o sluţbách Kontaktního centra rozvoj a podpora sociálních kompetencí klientů poskytování doprovázející sociální práce, motivačního tréninku zprostředkování léčby, prevence relapsu zkvalitnění stávajících sluţeb spolupráce s dalšími poskytovateli sluţeb pro uţivatele drog Principy práce: nízkoprahovost - snaţíme se, aby sluţba byla pro uţivatele drog v prostoru a čase maximálně dostupná. anonymita - je základním předpokladem pro navázání kontaktu a následné budování důvěry mezi uţivatelem a pracovníky zařízení. V anonymitě mohou zůstat jak klienti, tak rodiče, přátelé či partneři nebo příbuzní problémových uţivatelů či závislých. Anonymita pomáhá v maximální míře eliminovat moţnost stigmatizace uţivatele. Ke vstupu do Kontaktního centra není potřeba osobních dokladů! individuální přístup - sluţby jsou poskytovány všem uţivatelům na základě jejich individuálních potřeb. respektování svobodné vůle - klademe důraz na to, aby klient měl moţnost volby. Je nezbytné respektovat ji, pokud jde o postup řešení problému i jeho cíl. Uţivatel má právo rozhodnout se pro abstinenci, nebo pro ţivot s drogou. I kdyţ neabstinuje, je moţné mu nabídnout určité formy péče. Klientům pomáháme rozumět jejich rozhodnutím, coţ znamená konfrontovat je se zodpovědností za svůj ţivot. Uţivatel se můţe svobodně rozhodnout sluţbu ukončit. veřejný přístup - veškeré sluţby Kontaktního centra jsou přístupné všem uţivatelům bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboţenské vyznání, společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické moţnosti. Sluţby jsou rovněţ dostupné bez ohledu na typ uţívané návykové látky, historii uţívání či způsob její aplikace. bezplatnost - všechny sluţby poskytované Kontaktním centrem jsou bezplatné. (pouze poplatek za potravinový servis). flexibilita - sluţba reaguje na změny na drogové scéně a přizpůsobuje se potřebám uţivatelů a drogové scény. Sluţba pravidelně reviduje postupy práce a pravidla.

7 dodržování práv klientů - uţivatelé se ocitají v nevýhodném postavení kvůli stigmatizaci ze strany většinové populace a jsou kráceni na svých právech. Proto vytváříme podmínky pro naplnění jejich práv v našem zařízení. Tedy umoţnit jim zaţít korektivní zkušenost a pomoc jim při prosazování jejich opodstatněných zájmů ve vztahu k majoritní společnosti. Poskytované služby, jejich obsah a metody realizace: Nabídka sluţeb se za rok 2013 nezměnila. Aktivity zaměřené na Harm Reduction - minimalizace zdravotních a sociálních rizik. Není zcela vyloučeno, že klient dospěje k rozhodnutí se léčit, abstinovat, k čemuž je nutné, aby toho byl duševně i fyzicky schopen. výměnný program (výměna injekčních stříkaček a jehel, poskytování dezinfekce, kyseliny askorbové, sterilních filtrů a vody na přípravu roztoku) směřuje k odstranění opakovaného pouţívání náčiní k intravenózní aplikaci drog, pouţívání méně rizikových způsobů (např. pouţití jedné injekční stříkačky dvěma či více klienty). Význam výměnného programu spočívá jednak v bezpečném shromaţďování infekčního materiálu a dále pak v omezování šíření infekčních chorob. V tomto případě samotná výměna nestačí, je třeba pravidelně a důrazně šířit informace o moţných nákazách. Výměnný program mimo jiné slouţí i k udrţování kontaktu a navázání další spolupráce s klientem. Výměna injekčního materiálu probíhá jeden pouţitý kus za nový set (inj. stříkačka, dezinfekční tampon, sterilní vatový tampon, sterilní voda k aplikaci). poskytování prezervativů poskytuje moţnost předat klientovi informace o pohlavně přenosných nemocech (o přenosu, příznacích a léčbě) základní zdravotní ošetření nedílnou součástí je komunikace s klientem s moţností informovat jej o bezpečném braní a zdravotních komplikacích spojené s rizikovým uţíváním drog (absces, flegmóna apod.), ošetření se týká nejčastěji zánětlivých procesů na končetinách vyšetření na infekční choroby (zprostředkování testů na hepatitidy, HIV protilátky, lues, pre a posttestové poradenství o infekčních onemocněních, sdělování výsledků) Jako jedno z mála zařízení máme možnost testování na infekční choroby - hepatitis, lues, HIV protilátky. Jedná se o aktivitu mezi klienty velmi žádanou. Jsou i tací, kteří si sami hlídají 3-4 měsíční interval odběrů. vydávání želatinových kapslí na základě ankety mezi klienty jsme přistoupili na distribuci ţelatinových kapslí pro uţivatele pervitinu vydávání alobalové folie její oblíbenost roste, pouţívají ji uţivatelé pervitinu Základní poradenství (zdravotní, sociální, právní) Poradenství je poskytováno formou vhodně vedené komunikace. Jedná se převáţně o informace z oblasti sociální (bydlení, ztráta OP, sociální dávky), zdravotní (bezpečnější uţívání drog, bezpečný sex) a právní (konflikty se zákonem). Pokud zakázka přesahuje kompetence pracovníka, je klient odkázán na sluţby konkrétních zařízení. DRUG-OUT Klub disponuje kontaktem na bezplatnou právní pomoc ve městě. Cílem sluţby je předat klientovi adekvátní (přesnou) informaci, která umoţní snazší orientaci v problému, rozhodnutí. poradenství pro uživatele drog, rodiče a blízké osobní či telefonické základní poradenství (oblast drogových závislostí, zdravotní, sociální) motivační trénink před léčbou individuální podpůrná terapie pro uživatele drog, rodiče Na základě uzavřené dohody a vytvoření individuálního plánu klienta probíhají individuální sezení. Tuto formu léčby preferují klienti, kteří z různých důvodů nechtějí do rezidenční terapie. Jedná se často o matky s dětmi, otce, kteří finančně zabezpečují rodinu atd. rodičovská skupina (funguje od roku 1997) Rodičovská skupina je skupinou otevřenou, probíhá 1x za 2 týdny. Dává rodičům zpětnou vazbu, umoţňuje korekci jejich chování a jednání, poskytuje emoční podporu. skupiny pro patologické hráče Nově zavedenou sluţbou je podpůrná psychoterapeutická skupina pro patologické hráče. Jedná se o společenství ţen a muţů, kteří se vzájemně dělí o své zkušenosti tak, aby dokázali vyřešit svůj společný problém. Skupina je vedena psycholoţkou.

8 krizová intervence prevence relapsu První pomoc, zdravotní ošetření Tato sluţba zahrnuje pomoc zejména při předávkování, dále ošetřování různých koţních následků injekčního uţívání, řezných ran atd. Ve spolupráci s ČČK jsou pracovníci odborně školeni v resuscitaci. Potravinový servis čaj, polévka, vitamíny, pečivo Společné posezení u čaje můţe usnadnit navázání kontaktu s klientem, důleţitou roli hraje také u klientů s chudými stravovacími návyky (malnutrice) Hygienický servis sprcha Sluţba je určena především klientům bez sociálního zázemí (zajištění základní hygieny). Pro klienty je tato sluţba důleţitá také před návštěvou lékařů, institucí. Sociální servis poradenství osobní asistence při jednání na úřadech a dalšími pomáhajícími institucemi pomoc při zajištění dokladů, pomoc s hledáním zaměstnání využití telefonu, PC internet pro klienty odkazy, zprostředkování do navazujících soc. zařízení Cílem je snazší orientace klienta v síti sociálních zařízení. Pokud nabude klient pozitivní zkušenost v jednání s úředníky /nedochází ke konfliktu/, získává signál, ţe spolupráce je moţná. Dochází k posílení důvěry na obou stranách. Pokud má klient osobní doklady, můţe uspět při evidenci na úřadu práce, můţe nastoupit léčbu atp. Lékařská péče psychiatrické vyšetření /v indikovaných případech medikace/ konzultace možnosti zapojení do substitučních programů doporučení k jiným specialistům /př. koţní lékař, chirurgická ambulance, hospitalizace na psychiatrickém oddělení/ Cílem je zdravotní stabilizace klienta. Lékař mnohdy konzultuje zdravotní stav pacienta s praktickým lékařem, který se svolením uţivatele našeho lékaře kontaktuje /vhodná medikace atp./. Internet pro klienty Sluţba zavedena od roku Vyuţívána zejména při hledání zaměstnání. Poradenství pro ženy zprostředkování kontaktu s úřady či zdravotnickými institucemi lékařská péče příprava na porod, péče o novorozence edukace péče o dítě péče o zevnějšek SOS potřeby pro děti-pleny, oblečení hygienický balíček pro gravidní klientky do porodnice Do Kontaktního centra mají umoţněn vstup matky s dětmi, nelze je odmítat s odůvodněním, ţe děti do Kontaktního centra nesmějí. Zavřeli bychom tak dveře spoustě ţen, které nemají děti komu svěřit. Dále máme moţnost pozorovat, jak se klientka k dítěti chová, často probíráme stravování novorozenců, jejich zdravotní stav atd. (v týmu Kontaktního centra jsou zdravotní sestry) Práce se studenty a žáky besedy a stáže

9 Provozní doba zařízení: Po Út konzultace s psychiatrem St Čt Pá Využití kontaktní místnosti: Po, St, Čt Út a Pá Výměnný program funguje po celou dobu provozu. Kaţdý čtvrtek od hodin je pro klienty připraveno promítání filmu na přání. Co se povedlo: KC v Ústí nad Labem je zařízením pro uţivatele OPL kde jsou v popředí zájmu klientů sluţby jako je výměnný program, testování na infekční choroby, zprostředkování léčby a odkazy do substituce, konzultace s psychiatrem (vzhledem k tomu, že okolní KC nemají psychiatra v týmu, dojíždějí do UL klienti z okolních okresů), zdravotní ošetření atd. V těchto sluţbách dosahujeme opakovaně vysokého počtu výkonů. Jsme přesvědčeni, ţe sluţba plní svoji funkci. I přesto, ţe je KC vytíţené zařízení, věnujeme se nově problematice gamblerství. Aktivně se podílíme na regulaci hazardu ve městě (jsme členy Komise prevence kriminality Magistrátu města Ústí nad Labem poradní orgán primátora), věnujeme se formou individuální a skupinové práce klientům gamblerům, jejich rodinným příslušníkům. V roce 2014 bychom chtěli zahájit provoz adiktologické ambulance, protoţe tato forma léčby v regionu chybí. Denní návštěvnost neklesá pod 70 osob. Rekordní měsíc byl pro nás květen 2013, nejvyšší denní návštěvnost byla 94 osob (pozn. překonáno v červenci 2013). Popis cílové skupiny je uveden výše. V Ústeckém kraji jsme nejvytíţenější KC. Je to dáno tím, ţe máme stabilní provozní dobu 10 hodin denně, v pátek 8 hodin, kvalitní personál a nabídku sluţeb velmi pestrou např. máme v týmu psychiatra, testujeme na infekční choroby ze ţilní krve od roku 1995, věnujeme se matkám uţivatelkám a klientům pod 18 let věku. Kromě nízkoprahových sluţeb máme výraznou ambulantní terapeutickou sloţku a v týmu k tomu odpovídající personál. Podíváme-li se na trend vyuţívání sluţeb KC, tak nejvyuţívanější sluţbou je výměnný program výkonů, počet vyměněných injekčních setů je kusů, je to více neţ v roce předcházejícím a nejvíce v Ústeckém kraji. Pobyt v kontaktní místnosti výkonů, zdravotní ošetření výrazný nárůst 664 výkonů pro 170 osob. Je to dáno celou řadou zdravotních komplikací, se kterými se IUD na nás obrací. Návštěvy odborného lékaře chirurga, dermatologa velmi zvaţují a vyuţívají je aţ v krajním případě. Nejčastěji se jedná o zánětlivé procesy, abscesy, poranění spojená se stylem ţivota atd. Za pozornost stojí distribuce zdravotnického materiálu alobal, kapsle, HR materiál výkonů. Stálý zájem registrujeme v : individuální poradenství/terapie, poradenské telefonáty, psychiatrické ošetření, testování na infekční choroby, odkazy do léčby atd. Klientům jsme poskytli kusů kondomů.v oblasti sociální práce a poradenství výkonů/128 osob. Na jedné straně nás tento úspěch těší, ale zároveň představuje velkou finanční zátěţ pro organizaci. Zatím jsme nepřistoupili ani k částečné úhradě zdravotnického materiálu klientem. Současný postoj vedení sluţby je zachovat HR aktivity bezplatné.

10 Počet klientů za rok 2013 je 863. Je o 71 osob vyšší než v roce 2012 a o 93 osob více než v roce Z celkového počtu klientů navštívilo kontaktní centrum 672 mužů a 191 žen. Muţi tvoří 77,9% z celkového počtu osob UD. Z drog stále dominuje pervitin, a to výrazně. Za nákupem drog dojíţdějí do Ústí n.l. uţivatelé OPL i z okolních měst, pravidelně nás kontaktují UD z Děčína.Obliba opiodů neklesá, zejména buprenorfinu. Klienti preferují injekční aplikaci. Nově evidujeme 5 závislých na alkoholu a 7 gamblerů. Významně poklesl počet uţivatelů nelegálního Subutexu. Počet osob, které drogy kombinují je stále vysoký. Je to dáno nízkou kvalitou drog. Klienti říkají, ţe nepříjemné účinky pervitinu kompenzují buprenorfinem. Další oblíbenou OPL jsou psychofarmaka zejména benzodiazepiny. Jejich obliba není pro nás ţádnou novinkou. Vyskytují se v časté kombinaci s pervitinem. Další významnou cílovou skupinou jsou rodiče a blízké osoby UD. Během roku 2013 navštívilo KC 99 rodičů a blízkých osob klientů, coţ je oproti roku 2012, kdy kontaktní centrum navštívilo 81 rodinných příslušníků, také nárůst. Rodičovská skupina fungovala standardně, průměrně se skupiny účastní 5 rodičů. Jedná se o skupinu otevřenou. Novou sluţbou v roce 2013 je podpůrná skupina pro patologické hráče a jejich blízké. V roce 2013 se skupinové nebo individuální terapie zaměřenou na patologické hráčství zúčastnilo 7 osob. KC dlouhodobě sleduje strukturu nových klientů UD viz níže, jejichţ charakteristika je odlišná od klientů s dlouho drogovou kariérou. Za rok 2013 je to 285 osob, což je o 48 nových klientů více než v roce Klientelu KC tvoří z 1/3 Romové. Vyuţívají stejné spektrum sluţeb jako neromští klienti. Pouze kdyţ dospějí k rozhodnutí léčit se, tak volí psychiatrickou léčebnu, v případě závislosti na opioidech substituční program v Masarykově nemocnici. V tomto roce nás kontaktovalo více Romů, kteří měli problémy s gramotností a porozuměním HR. V romské populaci IUD je obvyklé pouţívat injekční stříkačku opakovaně (neţ se ztupí). Injekční stříkačky, které klienti vhazují do kontejneru bývají výrazně poškozené, je na nich vidět opakované pouţití. Ještě nemáme rozklíčováno, zda-li se jedná o podceňování rizika nákazy, optimismus, či neznalost a nevědomost. Romští klienti do našeho KC dojíždějí z okolních měst a obcí. Při rozhovoru s nimi mapujeme, proč přijeli zrovna do ústeckého KC je to dáno tím, že UD ve městě nakoupí OPL a protože si chce hned aplikovat, vyhledá naše KC, které je z centra velmi dobře dostupné, nemáme zavedené poplatky za zdravotnický materiál, a to jim vyhovuje. I když jsme jediné KC v regionu, které nemá inzulinové stříkačky B Braun, naše výměna injekčních setů je obrovská a narůstající. Prohloubila se naše spolupráce se sociálními kurátory, kteří v rámci péče o klienta UD odesílají dotyčného do programu KC. Mladiství dochází na individuální terapii a poradenství, rodiče také, výjimečně vyuţívají rodičovské skupiny. Za uplynulý rok jsme zaznamenali větší počet matekuţivatelek OPL, které do KC přicházejí na doporučení sociální pracovnice OSPOD. Pracovali jsme s 11 gravidními klientkami a 19 matkami s dětmi (do KC přišlo spolu se svými rodiči 32 dětí!). Dítěte se ujímá vţdy jeden ze zaměstnanců KC, není tedy přítomno výměně injekčního materiálu. Situace nás donutila disponovat dětskou stravou, plenami, dětským oblečením, hračkami atd. Umíme si sice představit pro děti lepší prostředí, i kdyţ naše KC je velmi útulné a denně dezinfikované, ale jedná se o nouzový stav, kdy matce sluţby poskytnout musíme a nebudeme ji dále stresovat tím, ţe si má obstarat doprovod k dítěti, často k dětem. To poradenský proces velmi negativně ovlivňuje (např. při přípravě do TK Karlov je naopak přítomnost dětí ţádoucí).

11 Popis spolupráce se zařízeními v síti péče o uživatele drog V rámci péče o klienta vyuţíváme všech dostupných sluţeb ve městě viz níţe. V případě pomoci při zajištění rezidenční léčby vyuţíváme systém drogových sluţeb PL, TK, detoxy. Disponujeme seznamem sítě drogových zařízení a programů, který průběţně aktualizujeme. Vzhledem k vysokému počtu závislých na opioidech, je pro nás důleţitá spolupráce s metadonovou jednotkou Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem detoxifikační jednotka substituční programy (metadon) specializovaná oddělení (psychiatrické, infekční odd.,) Krajská hygienická stanice registrace klientů do registru ţádostí o léčbu hygienické sluţby poskytování informačních materiálů sběr dat Zdravotní ústav očkování zaměstnanců Diagnostika, s. r. o. likvidace infekčního materiálu toxikologická vyšetření moče testování na hepatitidy, lues, HIV protilátky ze ţilní krve Psychiatrické nemocnice a terapeutické komunity v ČR zajištění rezidenční léčby /k dispozici mají klienti aktuální seznamy léčebných zařízení/ Poradna pro infekční onemocnění ÚL léčba hepatitid Magistrát UL OSPOD, koordinátor pro oblast občanů společensky nepřizpůsobivých, koordinanční skupina pro osoby ohroţené drogou Komunitní plán péče oddělení sociální prevence Krajský úřad Ústeckého kraje protidrogový koordinátor /vzájemná informovanost o aktualitách z oboru závislostí, státní a krajské koncepce, moţnosti financování/ participace na tvorbě protidrogových strategií Probační a mediační služba UL kontrakt o vzájemné spolupráci Úřad práce aktuální nabídka volných pracovních míst Kontaktní centra výměnné stáţe Člověk v tísni spolupráce v sociálně vyloučených lokalitách Azylový dům Samaritán spolupráce v rámci péče o společné klienty - bezdomovce Postrádáme ve městě ambulantní program pro uţivatele OPL pod 15 let.

12 Struktura nových klientů Z celkového počtu 863 klientů je 285 klientů nových, tzn. lidí, kteří poţádali o nějakou specifickou sluţbu (léčba, soc. poradenství). Dotazník IN-COME vyplnilo 107 nových klientů, tzn. lidí, kteří na své anonymitě netrvali. Pohlaví Osob % muţi 68 63,6 ţeny 39 36,4 celkem 107 Kontaktní a poradenské služby: klienti Věk klientů Počet klientů (počet jednotlivých uţivatelů drog, kteří vyuţili v daném období alespoň jednou sluţeb programu) do 18 let nad 18 let z toho injekčních uţivatelů drog z toho muţů z toho ţen z toho se základní drogou heroin z toho se základní drogou pervitin z toho se základní drogou kanabinoidy z toho kombinace drog z toho se základní drogou těkavé látky z toho se základní látkou buprenorfin legálně z toho se základní látkou buprenorfin nelegálně z toho speed,braun a jiné z toho se základní látkou metadon legálně z toho se základní látkou alkohol z toho gambling z toho hlášeno do registru ţádostí o léčbu hygienické sluţby Průměrný věk klienta 1) 32,12 Počet neuţivatelů, kteří vyuţili alespoň jednou sluţeb programu 2) 99 Počet kontaktů celkem 3) z toho s uţivateli drog Počet prvních kontaktů 4) z toho s uţivateli drog z toho hlášeno do registru ţádostí o léčbu hygienické sluţby 121 Počet výměn výkonů ve výměnném programu 5) Počet vydaných injekčních jehel/setů Zprostředkované kontakty s uţivateli drog* 1248 Odhad počtu neidentifikovatelných klientů (NC)** 98 1) Jedná se o průměrný věk klienta, nikoliv kontaktů (uvádějte jen v případě, ţe jste schopni odlišit jednotlivé osoby). 2) Rodinní příslušníci, blízké osoby uţivatelů. 3) Kontakt: Kaţdá návštěva/situace, při které dochází k interakci mezi klientem a pracovníkem programu (tzn. poskytnutí určité sluţby, informace, nebo poradenství včetně skupinového. Příjem telefonického hovoru není kontakt. 4) 1. kontakt: První návštěva klienta v daném zařízení nezávisle na tom, jaký typ sluţby klient vyuţije; klientovi byly poskytnuty základní informace a zařízení a sluţbách, které zařízení nabízí. 5) Výměna: kontakt, při kterém dochází k výměně (příp. jen odevzdání či výdeji) jedné nebo více injekčních jehel.

13 Kontaktní a poradenské služby- služby/výkony Sluţba Počet osob, které danou sluţbu vyuţily Počet výkonů (v jednotkách uvedených v pravém sloupci) Kontaktní místnost Počet návštěv Zdravotní ošetření Počet ošetření Individuální poradenství /60 Počet sezení/délka trvání jednoho sezení Skupinové poradenství 9 60/60 Počet skupin/ délka trvání jedné skupiny Krizová intervence Počet intervencí Reference do léčby Počet referencí Reference do programů substituce Počet referencí Testy HIV Počet provedených testů Testy VHC Počet provedených testů Těhotenské testy 23 Počet provedených testů Jiné testy, jaké? VHB Počet provedených testů Poradenské telefonáty xxxxxx 511 Počet telefonátů První pomoc 1 1 Počet intervencí Psychiatrická konzultace Info bezpeč.braní,sex,zdrav.,soci ální N Rodinné poradenství Secondhand + hygienický servis Potravinový servis Distribuce kondomů Distribuce zdrav.matstandard,kapsle,alobal,aj. Odkaz na zdravotnické sluţby Testy na přítomnost drog Edukativní programy/besedy

14 Anketa analýza potřeb klientů Kontaktního centra 2013 Celkem klienti vyplnili 82 dotazníků 1. Navštěvuješ KC pravidelně? Ano: 65 Ne: 17 Neodpovědělo: 0 2. Jsi spokojen s nabídkou služeb? Ano, nic bych neměnil: 50 Spíše ano: 29 Spíše ne: 2 Ne: 1 Neodpovědělo: 0 Postrádám: praní prádla dvd dokumenty, filmy o drogách červené inzulky Braun jídlo přednášky knihovnu 3. Vyhovuje ti otevírací doba? Ano: 76 Ne: 6 Změnil/a bych ji: o něco delší od 4:00 i v sobotu do 12:00 terén i v sobotu (2 hod.) i kaţdou sudou nebo lichou sobotu a neděli 4. Jsi spokojen s prací zaměstnanců? Ano, bez výhrad: 72 Ano, částečně: 9 Spíš ne: 0 Nejsem vůbec spokojen: 0 Neodpovědělo: 1 Chtěl bych vám říci (například): Ţe díky vám jsem si zařídil metadonovou substituci a snaţím se abstinovat. Všem moc děkuji. Děkuji, váţím si vaší pomoci, ţe se necítím jako odpad. Děkuji, ţe se mnou pokaţdé zajásáte, kdyţ řeknu kolik dní neberu. Doma uţ nikdo nejásá a já to potřebuji. Jste skvělí, někdy se divím, co vydrţíte! Cením si a váţím, ţe i kdyţ máte své ţivoty, dokáţete se zaobírat i problémy jiných lidí a pomáháte nám.

15 Finanční zpráva Přehled o finančních prostředcích získaných na realizaci projektu v roce 2013 RVKPP ,00 Kč MPSV ,00 Kč MZ ,00 Kč Kraj ,00 Kč Město Ústí nad Labem ,00 Kč Sponzorské dary, vlastní příjmy ,00 Kč ZDROJE FINANCOVÁNÍ CELKEM ,00 Kč Nákladová položka Celkové náklady za rok Provozní náklady celkem ,00 Kč 1.1 Materiálové náklady celkem ,00 Kč - potraviny ,00 Kč - kancelářské potřeby ,00 Kč - DDHM do 40 tis ,00 Kč - zdravotnický materiál ,00 Kč - ostatní materiálové náklady ,00 Kč 1.2 Nemateriálové náklady celkem ,00 Kč Opravy a udržování 1 200,00 Kč Energie 3 616,00 Kč -elektřina 3 616,00 Kč Cestovné ,00 Kč - cestovné zaměstnanců ,00 Kč Ostatní služby ,00 Kč - telefony ,00 Kč - poštovné 1 028,00 Kč - nájemné ,00 Kč - právní a ekonomické služby ,00 Kč - školení a vzdělávání ,00 Kč - jiné ostatní služby ,00 Kč 1.3 Jiné provozní náklady 9 346,00 Kč - daně a poplatky ,00 Kč 2. Osobní náklady celkem ,00 Kč 2.1 Mzdové náklady ,00 Kč - hrubé mzdy ,00 Kč - OON na DPP ,00 Kč 2.2 Odvody sociální a zdravotní pojištění ,00 Kč 2.3 Ostatní sociální náklady 6 802,00 Kč Celkové náklady na realizaci projektu ,00 Kč

16 Terénní program i/ Terénní program v uplynulém roce poskytoval sluţby beze změny. V letních měsících proběhlo testování na infekční choroby z kapilární krve v sociálně vyloučené lokalitě Předlice. Počet pozitivních na HCV nebyl potěšující. Stále vyuţíváme práci indigenních terénních pracovníků (2 klientky). Došlo ke změně harmonogramu TP zvýšil se podíl přímé práci s klienty. Poslání Terénního programu: Posláním Terénního programu je zajistit osobám jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umoţnit jim v nejvyšší moţné míře zapojení do běţného ţivota, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Terénní program je zaměřen na poskytování sluţeb sociální péče komunitě pouličních uţivatelů drog. Převáţně se jedná o aktuální uţivatele drog, přičemţ primárním cílem u nich nemusí být abstinence, nýbrţ minimalizace zdravotních, sociálních a společenských rizik spojených s uţíváním drog (princip Harm Reduction). Nedílnou součástí Terénního programu je také ochrana veřejnosti před šířením infekčních chorob (princip Public Heath). Nabízíme tyto základní činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záleţitostí Poslání Terénního programu minimalizace zdravotních a sociálních komplikací omezení šíření infekčních chorob, zajištění větší informovanosti o infekčních onemocněních navázání kontaktu s uţivateli drog a další spolupráce bezpečí a ochrana klienta účinná opatření ochrany veřejnosti public health

17 Cíle Terénního programu: naplňování strategie Harm Reduction navázání kontaktu se skrytou populací uţivatelů drog získání nových klientů ke spolupráci zajištění větší informovanosti o infekčních onemocněních (hepatitidy, HIV, ) zkvalitnění stávajících sluţeb mapování drogové scény účinné reagování na měnící se situaci na drogové scéně (např. změna lokalit) rozšiřování povědomí o významu terénní práce a Kontaktním centru mezi veřejností bezpečí a ochrana klienta účinná opatření ochrany veřejnosti public health Aktivity realizované v rámci projektu, jejich obsah a vývoj Terénní program je komplexní se zaměřením na bio-psycho-sociální podstatu problému, odpovídá potřebám klienta a podporuje ho v dosaţení optimálního tělesného, duševního a sociálního zdraví. Je zaměřen na poskytování zdravotně sociálních sluţeb komunitě pouličních uţivatelů drog (centrum města Mírové náměstí, okolní ulice, nádraţí ČD, okrajové části města Krásné Březno, sociálně vyloučené lokality, přilehlé obce např.: Trmice). Terénní program realizovaný profesionály nabízí tyto služby: Výměna použitých injekčních stříkaček a distribuce zdravotnického materiálu Výměnný program (výměna injekčních stříkaček a jehel, poskytování dezinfekce, sterilních filtrů a vody na přípravu roztoku) směřuje k odstranění opakovaného pouţívání náčiní k intravenózní aplikaci drog, pouţívání méně rizikových způsobů (např. pouţití jedné injekční stříkačky dvěma či více klienty). Význam výměnného programu spočívá jednak v bezpečném shromaţďování infekčního materiálu a dále pak v omezování šíření infekčních chorob. V tomto případě samotná výměna nestačí, je třeba pravidelně a důrazně šířit informace o moţných nákazách. poskytování prezervativů poskytuje moţnost předat klientovi informace o pohlavně přenosných nemocech (o přenosu, příznacích a léčbě) základní zdravotní ošetření nedílnou součástí je komunikace s klientem s moţností informovat jej o bezpečném braní a zdravotních komplikacích spojené s rizikovým uţíváním drog (absces, flegmóna apod.) vyšetření na infekční choroby (patří sem zprostředkování testů, i pre a posttestové poradenství o infekčních onemocněních, sdělování výsledků) vydávání želatinových kapslí na základě ankety mezi klienty jsme přistoupili na distribuci ţelatinových kapslí pro uţivatele pervitinu, jsou velmi oblíbeným artiklem Informace o infekčních chorobách Poskytované informace se týkají především hepatitid, HIV, lues jejich přenos, příznaky, testování a léčba. Přenos informací probíhá formou slovní (vhodně vedenou komunikací) a formou písemnou (prostřednictvím tištěných informačních letáků zhotovených přímo pro uţivatele návykových látek). Poradenství (zdravotní, sociální, právní), motivační trénink směřující k bezpečnějšímu užívání, ke změně životního stylu Poradenství je poskytováno formou vhodně vedené komunikace. Jedná se převáţně o informace z oblasti zdravotní (bezpečnější uţívání drog, bezpečný sex). Pokud zakázka přesahuje kompetence pracovníka, je klient odkázán na sluţby konkrétních zařízení. osobní či telefonické poradenství (oblast drogových závislostí, zdravotní) odkazy a zprostředkování Cílem sluţby je předat klientovi adekvátní (přesnou) informaci, která umoţní snazší orientaci v problému, rozhodnutí. Cílem skupiny je sdílení podobných zkušeností, vzájemná pomoc a podpora, získávání zpětné vazby a náhledu. Od roku 2003 fungují webové stránky organizace. První pomoc, zdravotní ošetření Tato sluţba zahrnuje pomoc zejména při předávkování, dále ošetřování různých koţních následků injekčního uţívání, řezných ran atd. Z tohoto důvodu je nezbytnou výbavou terénního pracovníka lékárnička. Kaţdý pracovník je proškolen v resuscitaci.

18 Asistenční služba Pokud klient není sám schopen návštěvy konkrétní instituce (zdravotnická zařízení, ÚP, Probační a mediační sluţba, ), poskytuje tým terénních pracovníků doprovodnou sluţbu. Sběr odhozených injekčních stříkaček Sběr injekčního materiálu probíhá ve vytipovaných lokalitách.infekční materiál se shromaţďuje do speciálních kontejnerů (jeho likvidaci zajišťuje Diagnostika s.r.o.). Sociální servis pomoc při zajištění dokladů, pomoc s hledáním zaměstnání, pomoc při zajištění následné léčby v PN, TK Sociální práce nabývá na významu, protože se výrazně snížil sociální status klientely. Krizová intervence Jedná se o intervenci v kritických ţivotních situacích, jeţ jsou u klienta převáţně důsledkem či průvodním jevem uţívání drog. Mapování drogové scény Terénní práce musí pruţně reagovat na změny v rámci drogové scény. Mapování probíhá v rámci města Ústí nad Labem, Trmice. Rozšiřování povědomí o terénní práci mezi obyvateli Ústí nad Labem probíhá jednak samotnou činností v ulicích města, kdy si lidé všimnou terénních pracovníků v přímém kontaktu s UD nebo pomocí propagačních letáků (ty jsou distribuovány např. do lékáren, kam si uţivatelé drog chodí kupovat injekční stříkačky). Dále TP mapuje trendy na drogové scéně výskyt nových drog, změna kvality atd. Podpůrný rozhovor Jedná se rozhovor s klienty o tom, co je zajímá, co nám chtějí sdělit. Má nejrůznější téma - co právě dělají, co je nového atd. Má velký význam pro další práci s klientem, dochází k hlubšímu poznání klienta pracovníkem a streetworkera klientem Provozní doba Terénní programu Po - Čt: 8:00 18:00 Pa: 8:00 16:00 Terénní pracovníci se řídí rozpisem sluţeb, který vedoucí Terénního programu sestavuje kaţdý týden. Rozpis sluţeb zabezpečuje realizaci Terénní programu, je odvislý od časového harmonogramu pro klienty Terénního programu. Rozpis sluţeb je konzultován s terénními pracovníky, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty v terénu. Terénní práci vykonávají vţdy dva pracovníci. Vývoj a případné změny cílové populace Standardními klienty TP jsou nitroţilní uţivatelé OPL zejména pervitinu z otevřené drogové scény, často v sociálně vyloučených lokalitách. U 120 IUD nelze určit jednu základní drogu, protoţe uţívají několik druhů drog současně nejčastěji pervitin a buprenorfin. Buprenorfin klienti uţívají při odeznívání účinku pervitinu, který je velmi nekvalitní (výroba v nehygienických podmínkách v sociálně vyloučených lokalitách města) Kontakty s cizinci Terénní program nevykazuje, má v evidenci pouze jednoho Arménce, který se bez problémů domluví česky. Romští klienti hovoří téţ česky. Specifické cílové skupiny Rómští uţivatelé drog Specifickou klientelou TP jsou Romové. Jsou to klienti, kteří obvykle nebývají v kontaktu s ţádnou institucí, nebo nejsou schopni navštívit zdravotnické zařízení, (nemají základní informace o bezpečnějším uţívání drog, informace o infekčních nemocech). Uţívání drog je rozděleno dle lokalit.v sociálně vyloučených lokalitách uţívají zejména pervitin, nitroţilně, ti mladší ho kouří prostřednictvím alobalové folie. Terénní program v Trmicích je pouze romský. Velkým pozitivem je pouţívání kondomů v sociálně vyloučených lokalitách. Neobvykle dobře se daří distribuovat prezervativy IUD. Dodrţování zásad bezpečnějšího uţívání drog je problematičtější, klienti mají po vpiších velmi zdevastované ţíly. Dosáhnout toho, ţe aplikace drog proběhne v souladu se zásadami hygieny, je nadlidský výkon.

19 UD na skryté drogové scéně Pro usnadnění a přiblíţení se této skryté populaci uţivatelů drog vyuţíváme práci indigenních terénních pracovníků. Přínosem je, ţe ITP je součástí subkultury uţivatelů drog a snáze můţe kontaktovat skrytou populaci (např. na bytech, kde se schází uţivatelé drog). Cílem je zkvalitnění streetworku zvýší se počet nově kontaktovaných klientů, rozšíří se povědomí o TP, větší vyuţití sluţeb (výměna jehel,,poskytování dezinfekcí a dalšího zdravotnického materiálu, poradenství, předávání informací o infekčních nemocech hepatitidy, HIV a pohlavně přenosných infekcích lues, kapavka). Jsou jiţ osvědčenou součástí terénního programu. TP profesionálové vykonávají terénní práci na toxibytech. Vţdy ve dvou, nikdy nechodí streetworker sám. Popis spolupráce se zařízeními v síti péče o uživatele drog Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem detoxifikační jednotka substituční programy (metadon) specializovaná oddělení (psychiatrické, infekční odd.,) Krajská hygienická stanice registrace klientů do registru ţádostí o léčbu hygienické sluţby sběr dat Zdravotní ústav očkování zaměstnanců Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti monitoring HCV Diagnostika, s. r. o. likvidace infekčního materiálu Psychiatrické léčebny a terapeutické komunity v ČR zajištění rezidenční léčby /k dispozici mají klienti aktuální seznamy léčebných zařízení/ Poradna pro infekční onemocnění ÚL léčba hepatitid Magistrát UL OSPOD, koordinanční skupina pro osoby ohroţené drogou a sociálním vyloučením Komunitní plán péče oddělení sociální prevence Krajský úřad Ústeckého kraje protidrogový koordinátor /vzájemná informovanost o aktualitách z oboru závislostí, státní a krajské koncepce, moţnosti financování/ participace na tvorbě protidrogových strategií účast na tvorbě Katalogu sociálních sluţeb ÚK Úřad práce aktuální nabídka volných pracovních míst sociální podpora Kontaktní centra nabídka sluţeb pro klienty Člověk v tísni spolupráce v TP v sociálně vyloučených lokalitách Azylový dům Samaritán spolupráce v rámci péče o společné klienty - bezdomovce Město Trmice tvorba strategického plánu sociálního začleňování terénní sociální práce v lokalitě

20 Co se povedlo: Počet klientů za r.2013 je 486 osob, o 98 vyšší ve srovnání s rokem Skladba uţívaných drog je podobná, dominuje pervitin, klesl počet nelegálních uţivatelů buprenorfinu Počet prvních kontaktů je 75, počet neuţivatelů je 684 jedná se o rodinné příslušníky, zejména děti klientů vyloučených lokalit, a veřejnost. Nejvíce kontaktovaných klientů je v sociálně vyloučených lokalitách, kde díky velké migraci obyvatel vykazujeme i vysoký počet kontaktů vyplnění IN COME dotazníků incidenčních i prevalenčních. Indigenní terénní pracovníci kontaktují UD na toxibytech a v ulicích o víkendech. Jejich klienty jsou výhradně injekční uţivatelé drog. Ze statistické zpracování vyplývá navýšení počtu klientů 388 osob. Tabulka výkonů hovoří o maximálním vyuţití kapacit Terénního programu, který má pouze 1,6 úvazku. Rozpočet sluţby nedovoluje přijetí dalšího pracovníka, takţe přímá práce s klienty bude i nadále probíhat v odpoledních hodinách. Z mapování drogové scény ale vyplývá potřebnost soustředit se na problémové lokality města, zejména sociálně vyloučené, které představují kumulaci sociálních a zdravotních problémů. V minulosti kontaktovali terénní pracovníci převáţně injekční uţivatelé drog, nyní dochází k častým kontaktům s uţivateli drog, kteří kouří pervitin přes alobal, jsou mladšího věku a obtíţně se s nimi spolupracuje. podceňují rizika, neznají základní informace bezpečného uţívání, domnívají se, ţe na pervitinu nemohou být závislí atd. Situace ve městě si nutí, aby terénní pracovníci ve zvýšené míře oslovovali neuţivatele drog v rizikových lokalitách, kde souţití s uţivateli drog je problémové. Dále jsou to oblasti, kde ţije mnoho dětí, které se celý den pohybují v ulicích, jsou různého věku. Streetworkeři se musí věnovat i jim, protoţe počet nálezů injekčních stříkaček je v lokalitách vysoký. Za rok 2012 bylo nalezeno pouţitých injekčních stříkaček coţ je více neţ v roce Program povaţujeme za fungující, vzhledem k rozpočtu, počtu terénních pracovníků i za maximálně ekonomický. Statistické zpracování r jasně hovoří o maximálním vyuţití kapacit Terénního programu. Z mapování drogové scény vyplývá potřebnost soustředit se na problémové lokality města, zejména sociálně vyloučené, které představují kumulaci sociálních a zdravotních problémů. Vzrostl počet zdravotního ošetření, referencí do KC 499 výkonů, poradenských telefonátů a distribuce zdravotnického materiálu- kapsle, alobal. Klienti v terénu mají zájem o vyšetření na infekční choroby a terénní pracovníci je odkazují do KC, proto to navýšení. Podle tabulky (viz níţe) je zřejmé, ţe skladba poskytovaných aktivit je pestrá. V minulosti kontaktovali terénní pracovníci převáţně injekční UD. Situace ve městě si nutí, aby terénní pracovníci ve zvýšené míře oslovovali neuţivatele drog v rizikových lokalitách, kde je souţití s UD problémové. Dále jsou to oblasti, kde ţije mnoho dětí (jsou různého věku), které se celý den pohybují v ulicích. Streetworkeři se musí věnovat i jim, protoţe počet nálezů injekčních stříkaček je v lokalitách vysoký. Není jednoduché ovlivnit či změnit jednání a chování lidí, kteří jsou na samém sociálním dně a změna k lepším ţivotním podmínkám je pro ně nedosaţitelná (oni svoji šanci na zlepšení nevidí). Terénní program dosáhl v roce 2013 nebývalých výsledků ve všech sledovaných ukazatelích. Výměnný program výkonů, vyměněno injekční sety, to je o 100 % více neţ v roce 2012!!! Počet klientů TP za uplynulý rok 486 osob to je o 98 více neţ v roce Nemůţeme se ztotoţnit s tvrzením, ţe ubývá počet problémových uţivatelů drog, kdyţ dosahujeme takových výsledků. Pervitin se pro město stává drogou dominantní, jeho špatná kvalita si nutí častější aplikaci i za cenu neţádoucích psychických stavů při odeznívání jeho účinku. Je dobře dostupný a cenově přijatelný. Významně se zvýšil počet zdravotních ošetření, coţ souvisí s kvalitou uţívaných drog. Streetworkeři se v rámci kontaktu s IUD zaměřili na zdůraznění faktu, ţe inzulinové stříkačky jsou opravdu jen na jedno pouţití a ţe infekční onemocnění se mezi IUD můţe šířit velmi rychle. Dále nám v navazování kontaktu pomáhá zajištění oblečení pro velmi sociálně slabé klienty a jejich děti. Pokud k tomu přičteme opakované denní návštěvy v lokalitě, tak jsme na dobré cestě v udrţení kontaktu a navázání důvěrnějšího vztahu s klienty, kteří jsou jinak, vzhledem ke svým dosavadním zkušenostem (s úřady, dealery, lichváři..), velmi nedůvěřiví. Jakmile jste několika romskými klienty přijat, tak se daří navazovat kontakty další, s dosud neznámými IUD. TP probíhá i v jiných částech města, ale ne tak intenzivně, protoţe naše kapacity jsou vyčerpané. Při navýšení počtu TP budeme intenzivně pracovat i v ostatních částech města.

21 Věk klientů do 18 let nad 18 let Počet klientů (počet jednotlivých uţivatelů drog, kteří vyuţili v daném období alespoň jednou sluţeb programu) z toho injekčních uţivatelů drog z toho muţů z toho ţen z toho se základní drogou heroin z toho se základní drogou pervitin z toho se základní drogou kanabinoidy z toho se základní drogou těkavé látky z toho se základní látkou buprenorfin nelegálně z toho se základní látkou buprenorfin legálně z toho kombinace drog z toho se základní látkou metadon legálně z toho se základní látkou alkohol z toho hlášeno do registru ţádostí o léčbu hygienické sluţby Průměrný věk klienta 1) 35,91 Počet neuţivatelů, kteří vyuţili alespoň jednou sluţeb programu 2) 684 Počet kontaktů celkem 3) z toho s uţivateli drog 4764 Počet prvních kontaktů 4) 75 - z toho s uţivateli drog 68 - z toho hlášeno do registru ţádostí o léčbu hygienické sluţby 68 Počet výměn výkonů ve výměnném programu 5) 4329 Počet vydaných injekčních jehel/setů Odhad počtu neidentifikovatelných klientů uţivatelů drog NC* 26 Odhad počtu klientů ve zprostředkovaném kontaktu** 80 1) Jedná se o průměrný věk klienta, nikoliv kontaktů (uvádějte jen v případě, ţe jste schopni odlišit jednotlivé osoby). 2) Rodinní příslušníci, blízké osoby uţivatelů. 3) Kontakt: Kaţdá návštěva/situace, při které dochází k interakci mezi klientem a pracovníkem programu (tzn. poskytnutí určité sluţby, informace, nebo poradenství včetně skupinového. Příjem telefonického hovoru není kontakt. 4) 1. kontakt: První návštěva klienta v daném zařízení nezávisle na tom, jaký typ sluţby klient vyuţije; klientovi byly poskytnuty základní informace a zařízení a sluţbách, které zařízení nabízí. 5) Výměna: kontakt, při kterém dochází k výměně (příp. jen odevzdání či výdeji) jedné nebo více injekčních jehel. Sluţba Počet osob, které danou sluţbu vyuţily Počet výkonů 1) (v jednotkách uvedených v pravém sloupci) Zdravotní ošetření Počet ošetření Poradenství Počet sezení/délka trvání jednoho sezení Krizová intervence 4 4 Počet intervencí Reference do K-center Počet referencí Reference do léčby Počet referencí Reference do programů substituce 7 7 Počet referencí Testy HIV Počet provedených testů Testy VHC Počet provedených testů Těhotenské testy 0 0 Počet provedených testů Jiné testy - lues Počet provedených testů Poradenské telefonáty xxxxxx 165 Počet telefonátů První pomoc 1 1 Počet intervencí Podpůrný rozhovor info bezpeč.braní,sex,zdrav.,sociální sběr inj. materiálu 309 distribuce zdrav.mat.standard,alobal,kapsle Osvěta neuţivatelů drog info o sluţbách,drogách,bezpeč.sexu,atd. 670 Odkazy zdravotní sluţby,sociál.sluţ Asistenční sluţba 5 6 1) Tj. kolikrát byla daná sluţba poskytnuta (např. počet provedených ošetření, počet individuálních sezení, skupin atd.).

22 Finanční zpráva Nákladová položka Celkové náklady za rok Provozní náklady celkem ,00 Kč Materiálové náklady celkem ,00 Kč - kancelářské potřeby 5997,00 Kč - DDHM do 40.tis ,00 Kč - zdravotní materiál ,00 Kč - ostatní materiálové náklady ,00 Kč Nemateriálové náklady celkem ,00 Kč Opravy a udržování 1 000,00 Kč Opravy a udrţování budov 1 000,00 Kč Cestovné ,00 Kč - cestovné zaměstnanců ,00 Kč Ostatní služby ,00 Kč - telefony ,00 Kč - poštovné 500,00 Kč - nájemné ,00 Kč - ekonomické a účetní sluţby ,00 Kč - školení a vzdělávání ,00 Kč - jiné ostatní sluţby ,00 Kč 2. Osobní náklady celkem ,00 Kč Mzdové náklady ,00 Kč - hrubé mzdy ,00 Kč - OON na DPP ,00 Kč Odvody sociální a zdravotní pojištění Celkové náklady na realizaci projektu ,00 Kč ,00 Kč Přijaté finanční prostředky od: MPSV MZ RVKPP ÚK Město UL Clověk v tísni CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU Přidělené finanční prostředky (Kč) ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

23 Na ulici v bezpečí Cíle projektu: Cílem projektu bylo zvýšit povědomí u dětí v lokalitách Krásné Březno a Mojţíř a to o rizikovém způsobu ţivota, o ochraně zdraví a bezpečí. K dosaţení cílů byly pouţity tyto aktivity: sběr infekčního materiálu, především v okolí herních ploch, individuální a skupinové rozhovory s dětmi, osvěta u dětí, distribuce infoletáků. V plánu jsme měli oslovit 150 dětí, ale došlo ke kontaktování 180 osob v těchto vyloučených lokalitách. Šlo především o romské děti, které tu ţijí. V lokalitách Krásné Březno a Mojţíř bylo během realizace projektu zlikvidováno 96 kusů injekčních stříkaček. Výskyt infekčního materiálu souvisí s obdobím, kdy byl projekt realizován, vzhledem k ročnímu období je toto číslo niţší, neţ v jarních a letních měsících. Na výskyt jsme byli dost často upozorněni právě cílovou skupinou projektu. Děti byly v takových chvílích zvědavé, jak budeme postupovat, byly řádně poučeny, ţe v ţádném případě se na injekční stříkačku nesahá. Pokud přijdou s odhozenou injekční stříkačkou do kontaktu, bylo jim zdůrazněno, ať na to upozorní dospělého člověka, nás, nebo Městskou policii. Jen výjimečně děti tento správný postup znají. Dost často jsme se ale setkali s tím, ţe dítě injekční stříkačku do ruky vzalo a dokonce ve dvou případech se poranilo. To potvrdil i správce Hotelu Freedom, kde rodiny poraněných dětí bydlí. Na základě tohoto zjištění byly vyrobeny infoletáky, kde je detailní postup při poranění se o injekční stříkačku. Dále jsme zvýšili distribuci a výlep plakátů týkající se bezpečné likvidace injekční stříkačky. Při hovorech s dětmi jsme se zaměřili na vyuţití volného času. Přibliţně 40 % oslovených dětí dochází do nízkoprahového centra Nový Svět především psát domácí úkoly. 50 % oslovených navštěvuje krouţky při škole. Rozhovor na toto téma byl především o tom, jak důleţité je smysluplně trávit svůj volný čas, děti byly odkazovány do nízkoprahového centra Nový Svět a YMCA. Při dotazu, zdá nás děti znají a ví, co děláme jsme se v 30 % dozvěděli: děti nás znají z přednášek ve školách (Projekt Mluvme s dětmi o drogách), které proběhly v roce 2011, děti ví, ţe jsme terénní pracovníci. Mylně si většina myslela, ţe náplní práce je hledat injekční stříkačky. Po obeznámení s náplní naší práce jsme zjistili, ţe v 15% je dítě z rodiny, kde se drogy uţívají. Ve 3 případech nás dítě oslovilo v doprovodu příbuzného uţívajícího drogy.

24 V cílové skupině let jsme se v 15 % z celkového počtu oslovených (180 osob) setkali s uţíváním THC a to denně. V takových případech došlo k hovoru o rizikovosti uţívání THC a zvlášť u mladistvých. Docházelo k opakovanému kontaktování těchto osob a k navázání spolupráce s nimi v rámci výkonu Terénního programu. U této cílové skupiny byly často distribuovány prezervativy, hovořilo se o rodině a trávení volného času. U těchto starších jsme zdůrazňovali odkazování na Terénní program a Kontaktní centrum jak u nich, tak u kamarádů, kteří jsou drogou ohroţeni. V rámci projektu jsme oslovili i cílovou skupinu let. V této cílové skupině bylo jiţ běţné pravidelné uţívání THC a dost časté uţívání pervitinu (kouření přes alobal, šňupání). Této cílové skupině jsme distribuovali prezervativy, alobal a ţelatinové kapsle. Díky projektu se nám podařilo navázat intenzivnější spolupráci s 5 mladistvými, kteří jsou ohroţeni drogou (rodinné prostředí, kde se běţně uţívá pervitin, je běţné sdílení injekčních stříkaček, u těchto mladistvých jde pak o šňupání a kouření pervitinu). Nejčastěji jsme cílovou skupinu kontaktovali v ulici Vojanova, na hracích plochách v ulicích V oblouku aţ Výstupní, okolí základní školy Aneţky České, park u Pivovaru, dětské hřiště za Hotelem Freedom a za ubytovnou v ul. Čelakovského, zámecký park v Krásném Březně, ul. 1. Máje, Matiční, Nový Svět a ul. Svádovská. V Mojţíři jsme působili na celém sídlišti (ul. Jindřicha Plachty), v okolí koupaliště a ul. Hlavní (převáţně městkou hromadnou dopravou, zastávka Mojţíš sídliště a okolí restaurace Na Růţku). Počet zúčastněných lidí cílové skupiny: 180 osob Realizace projektu Srpen/2012 březen/2013 V rámci Terénního programu budeme nadále spolupracovat s jiţ oslovenými dětmi. Tyto lokality jsou charakteristické vysokou koncentrací dětí v předškolním a školním věku, terénní pracovníci tu často kontaktují uţivatele drog, proto je tato lokalita vysoce riziková a je zapotřebí intenzivního působení streetworkerů na děti a mládeţ. Dále by byly vhodné preventivní přednášky na školách, díky kterým nás děti v ulicích poznávaly. Finanční zpráva: Skutečně vynaložené náklady na projekt Kč Výše finančního příspěvku z dotačního programu materiál sluţby cestovné ostatní Finanční účast (podíl) příjemce dotace Celkové rozpočtové náklady projektu Kč Kč Kč Kč 0 Kč Kč Kč

25 Hlídej si své zdraví Projekt byl zdravotně preventivního charakteru pro děti 7. tříd oslovených základních škol v Ústí nad Labem. Cílem projektu bylo informovat děti o hrozbách rizikového způsobu ţivota, orientace v jejich sociálním prostředí, případně jak vytvořit podmínky k řešení nepříznivé situace, seznámení se se sluţbami Kontaktního centra, nácvik rizikových situací. Základní metodou byl rozhovor (akční skupiny), bylo vyuţito infomateriálů o infekčních a pohlavně přenosných chorobách, na závěr byl prostor pro diskuzi. Osloveny byly tyto školy: ZŠ Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5 (Předlice) ZŠ Ústí nad Labem, Aneţky České 702/17 (Krásné Březno) ZŠ Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38 (Krásné Březno) ZŠ Ústí nad Labem, Hlavní 193 (Mojţíř) ZŠ Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19 (Střekov) ZŠ praktická Ústí nad Labem, Studentská 297 (Neštěmice) ZŠ praktická Ústí nad Labem, Karla IV. 34 (Střekov) Komunikace se školami (většinou metodik prevence) byla celkem obtíţná. ZŠ Neštěmická 787/38- Neštěmice dokonce preventivní program odmítla. Naopak ZŠ v Předlicích a ZŠ praktická- Karla IV. projevily o program velký zájem. Kvůli odmítnutí školy Neštěmická 787/38 se programu na doporučení ZŠ praktická Karla IV. 34 zúčastnila ZŠ Pod Parkem. V plánu bylo oslovit minimálně 150 dětí, programu se nakonec zúčastnilo 163 dětí. Zjišťovali jsme, zda děti mají představu o tom, co to Kontaktní centrum pro drogově závislé je, jaké sluţby klientům poskytujeme a proč to děláme. Dost často jsme se setkávali s tím, ţe děti neměly tušení. Z odpovědí např.: sniţujete dávky, dáváte do stříkaček něco jiného, neţ fety, prodáváte fety. Jen málo z nich představu mělo. Z odpovědí např.: můţete jim poradit, pomáháte lidem, co fetujou, 1. pomoc, aby nefetovali, léčíte. Povědomí o tom, co je závislost a co je spojené s tímto způsobem ţivota, děti měly. Velmi často jsme se setkali se zkušeností s kouřením (cigarety, čaj), pitím alkoholu (vodka, francovka Alpa), uţíváním THC, 1krát dokonce pervitin. Za velký problém povaţujeme zvyk pití energy drinků a uţívání léků proti bolesti. Na dotaz, jaká rizika jsou spojená s uţíváním všech těchto látek, děti odpověď poměrně často neznaly. Dalším problémem, se kterým jsme se mohli často setkat, je mylné mínění o tom, ţe

26 THC se uţívá pro zdravotní účely a kouřit THC je tedy zdravé. Dětem byly objasněny informace v této věci. Velkým překvapením pro nás byl zájem o informace, které se týkají sběru a uţívání houbiček. Na toto téma jsme diskutovali velmi často, dětem byly vysvětleny účinky a především rizika spojená s uţitím. Vědomosti o infekčních chorobách, jejich přenosu, příznacích a léčbě děti neměly ţádné znalosti. Shrnutí: Ţáci 7. tříd základních škol v problémových lokalitách města Ústí nad Labem ví o účincích drog, jsou si vědomy rizik, která jsou s uţíváním spojená. Za velký problém povaţujeme neznalosti v tématech infekční choroby, kam se s problémem týkajícím se drog obrátit, nízký věk experimentování s návykovými látkami. Doporučení: Metodici prevence by se měli na tato témata zaměřit. Počet zúčastněných lidí cílové skupiny: 163 osob Realizace projektu 8/2013-3/2014 Finanční zpráva: Skutečně vynaložené náklady na projekt Kč Výše finančního příspěvku z dotačního programu materiál sluţby cestovné ostatní Finanční účast (podíl) příjemce dotace Celkové rozpočtové náklady projektu Kč Kč Kč 300 Kč Kč Kč Kč

27 Zajištění služeb pro pouliční uživatele drog v sociálně vyloučené lokalitě Předlice realizované v rámci projektu Projekt KOOPERACE pro ústecké Předlice Začátek projektu:11/2012 Konec projektu: 6/2015 Vedoucí projektu: Mgr. Radka Kobliţková V listopadu 2012 jsme získali zakázku na projekt Kooperace pro Předlice Člověka v tísni na terénní práci s intravenózními uţivateli drog v sociálně vyloučené lokalitě Předlice. Terénní pracovníci dochází do lokality kaţdý pracovní den v dopoledních i odpoledních hodinách. Mezi nejvíce vyuţívané sluţby stále patří: Výměna použitých injekčních stříkaček Distribuce kondomů Informace o infekčních chorobách Poradenství (zdravotní, sociální, právní) Podpůrný rozhovor Zdravotní ošetření Sběr odhozených injekčních stříkaček

28 Co se povedlo: Za období aţ proběhlo v Předlicích kontaktů s rizikovými osobami. Máme zdokumentováno 111 unicitních klientů-uţivatelů drog. Výměnný program výkonů, bylo od klientů vybráno pouţitých injekčních stříkaček, distribuováno bylo kusů. Poradenství (zdravotní, sociální,..) 642 výkonů Podpůrný rozhovor 24 výkonů Distribuce kondomů kusů! tento údaj nemá v celém městě obdoby. Odkaz do K-centra, do léčebného zařízení, sociálních služeb 1020 výkonů Zdravotní ošetření poskytnuto ve 105 případech, distribuce zdravotnického materiálu (obvazy, masti) 221 výkonů Sběr odhozených injekčních stříkaček kusů! Docílit změny chování injekčních uţivatelů drog, kteří ztrácejí motivaci k lepšímu ţivotu je velmi těţké, přesto se nám podařilo docílit poklesu ve sběru odhozených jehel.

29 Trmický program proti hrozbám sociálního vyloučení Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.2.00/ Začátek projektu:8/2013 Konec projektu: 6/2015 Vedoucí projektu: Bc. Jana Kadlecová Trmický program proti hrozbám sociálního vyloučení je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. DRUG-OUT Klub získal zakázku Terénní program jako jednu ze tří sluţeb celého projektu města Trmice. Mezi činnosti organizace patří: sociální terén ( spolupráce s řešením problémů spojených s bydlením, financemi, porušením lidských práv, pomoc s administrativními úkony, pomoc s vyřízením splátkových kalendářů, spolupráce s dluhovou poradnou, pomoc při sepisování ţivotopisu, pomoc s vyřízením dokladů, asistence na úřad, pomoc v tíţivé ţivotní situaci) drogové služby (informace o infekčních chorobách- jejich přenos, příznaky, léčba, moţnost testování na infekční choroby, výměna injekčních stříkaček, zprostředkování léčby závislosti, sběr odhozených injekčních stříkaček) bezpečnostně- migrační poradenství (sledování migrace, mapování potřeb obyvatel, poskytnutí informací a kontaktů osobám, které se do města přistěhovaly) zdravotně- hygienický servis (poradenství z oblasti hygieny a zdraví, zprostředkování lékařské péče, spolupráce s lékaři, základní zdravotní ošetření) Uţívání drog v Trmicích probíhá na uzavřené drogové scéně a to díky vysoké sociální kontrole, která ve městě Trmice funguje. Mezi nejčastěji uţívané drogy patří THC, pervitin a Subutex. Co se týče dostupnosti, drogu v Trmicích není těţké sehnat. Dle slov klientů, které jsme oslovili během roku 2012 jsou v Trmicích 2-3 varny pervitinu. Ve městě Trmice se jiţ několik let provozuje TP pro uţivatele drog a osoby drogou ohroţené (pracujeme především s mládeţí- THC). Mladiství dobře streetworkery znají, protoţe jsou s nimi v častém kontaktu. Vzhledem k uzavřené drogové scéně je práce v Trmicích dost obtíţná.

30 V Trmickém terénu nabízíme tyto služby: Základní sociální poradenství, zprostředkování léčby závislosti - pro uživatele drog spolupráce při řešení problémů spojených s bydlením, financemi, porušení lidských práv, pomoc s administrativními úkony, ambulantní i pobytové léčby závislosti Základní právní poradenství exekuce, splátkové kalendáře, ochrana proti lichvě, odkazy na dluhové poradny Pomoc při hledání zaměstnání a zvyšování osobní kvalifikace, řešení bytové situace pomoc při sepisování ţivotopisu, ţádostí, nácvik rozhovoru se zaměstnavatelem apod. Doprovod na úřady, k lékaři doprovod na ÚP, referát Hmotné nouze, OSPOD, k lékaři atd. Krizová intervence pomoc v tíţivé ţivotní situaci Podpůrný rozhovor rozhovor s klienty o tom, co je zajímá, jak se jim daří, co právě dělají, co je nového Zdravotně-hygienický servis, první pomoc, zdravotní ošetření poradenství z oblasti hygieny a zdraví, zajištění lékařské péče, zdravá výţiva atd, informace o infekčních chorobách: ţloutenky, HIV, syfilis- jejich přenos, příznaky, léčba, moţnost testování z kapilární krve, ošetření řezných ran, abscesů, pohmoţděnin, poskytnutí první pomoci při předávkování, zprostředkování substitučního programu Výměna použitých injekčních stříkaček - pro uživatele drog výměna probíhá kus za kus Sběr odhozených injekčních stříkaček sběr a likvidace injekčních stříkaček z volného prostranství města Mapování lokality města Trmice- poradenství pro nové obyvatele města, problematika migrace sledování počtu sociálně vyloučených osob, mapuje potřeby a sociální úroveň obyvatel, poskytnutí základních informací a kontaktů ve městě přistěhovalcům Co se povedlo: Klienti vyuţívají celou nabídku sluţeb. Za uplynulé období proběhlo v Trmicích celkem kontaktů. Máme zdokumentováno 163 unicitních klientů. Celkový počet kontaktů Počet uživatelů služby - osob září říjen listopad prosinec

31 Kontaktní údaje organizace Název: Občanské sdruţení DRUG OUT Klub Sídlo Velká Hradební 13/ Ústí nad Labem Telefon URL Registrace: registrace u Ministerstva vnitra č. II/S-OS/ /94.R ze dne Bankovní spojení ČSOB Ústí nad Labem Číslo účtu /0300 Statutární zástupce organizace: MUDr. Zdeňka Staňková Osoba odpovědná za hospodaření s přidělenými finančními prostředky: MUDr. Zdeňka Staňková Mgr. Radka Kobliţková Ředitelka programů: Mgr. Radka Kobliţková

32 V roce 2013 o.s. DRUG-OUT Klub podpořili Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát města Ústí nad Labem Projekt Zdravé město Ústí nad Labem a místní Agenda 21 Ministerstvo práce a sociálních věcí Ústecký kraj Úřad vlády České republiky Město Trmice Člověk v tísni, o. p. s. Diagnostika s.r.o. Ústí nad Labem Lékárna U Grandu

Úvod. MUDr. Zdeňka Staňková, Mgr. Radka Kobližková

Úvod. MUDr. Zdeňka Staňková, Mgr. Radka Kobližková Úvod Občanské sdružení DRUG-OUT Klub děkuje všem, kteří v roce 2008 podpořili programy Kontaktní centrum pro drogově závislé a Terénní program: MPSV, MZ, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky,

Více

Úvod. MUDr. Zdeňka Staňková, Mgr. Radka Kobližková, JUDr.Rostislav Sochor

Úvod. MUDr. Zdeňka Staňková, Mgr. Radka Kobližková, JUDr.Rostislav Sochor Úvod Občanské sdružení DRUG-OUT Klub děkuje všem, kteří v roce 2013 podpořili programy Kontaktní centrum pro drogově závislé, Terénní program a Na ulici v bezpečí: Ministerstvo práce a sociálních věcí,

Více

Úvod. Realizačním týmům uvedených projektů a všem ostatním, kterým není problematika užívání návykových látek lhostejná.

Úvod. Realizačním týmům uvedených projektů a všem ostatním, kterým není problematika užívání návykových látek lhostejná. Úvod Občanské sdružení DRUG-OUT Klub děkuje všem, kteří v roce 2014 podpořili programy Kontaktní centrum pro drogově závislé, Terénní program, Ambulantní adiktologické služby, Terénní program v Trmicích

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Stibalová, Kontaktní centrum Litoměřice. Název příkladu dobré praxe: Výměnná a poradenská místnost ve Štětí

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Stibalová, Kontaktní centrum Litoměřice. Název příkladu dobré praxe: Výměnná a poradenská místnost ve Štětí Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Stibalová, Kontaktní centrum Litoměřice Název příkladu dobré praxe: Výměnná a poradenská místnost ve Štětí Cíle Hlavními cíly terénního programu je: - navázání kontaktu s

Více

MUDr. Zdeňka Staňková, Mgr. Radka Kobližková

MUDr. Zdeňka Staňková, Mgr. Radka Kobližková Úvod Občanské sdružení DRUG-OUT Klub slavilo v tomto roce 15 let existence nejstaršího kontaktního centra v Ústeckém kraji Kontaktního centra pro drogově závislé a 14 let Terénního programu. Udržet kvalitu

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ Průběžná zpráva 01.01.2014 31.12.2014 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

V roce 2011 o.s. DRUG-OUT Klub podpořili

V roce 2011 o.s. DRUG-OUT Klub podpořili V roce 2011 o.s. DRUG-OUT Klub podpořili Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát města Ústí nad Labem Ministerstvo práce a sociálních věcí Ústecký kraj Úřad vlády České republiky Město Trmice Výbor dobré

Více

Úvod. Velké poděkování patří všem zaměstnancům o.s.drug - OUT Klub, kteří se na realizaci projektů podíleli.

Úvod. Velké poděkování patří všem zaměstnancům o.s.drug - OUT Klub, kteří se na realizaci projektů podíleli. Úvod Občanské sdružení DRUG-OUT Klub děkuje všem, kteří v roce 2009 podpořili programy Kontaktní centrum pro drogově závislé, Terénní program, Mluvme s dětmi o infekci, Intenzivní monitoring výskytu infekčního

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem ˇ

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem ˇ Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem ˇ VÝROČNÍ ˇ ZPRÁVA 2011 Obsah Úvod 2 1. Informace o organizaci 3 2. Kontaktní centrum 4 2.1. Poslání 4 2.2. Cíle 4 2.3. Zásady poskytované sociální služby 4

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunecníkem ˇ VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunecníkem ˇ VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA Krizové a Kontaktní centrum Pod slunecníkem ˇ VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2010 Obsah Úvod 4 1. Informace o organizaci 5 2. Kontaktní centrum 6 2.1. Poslání 6 2.2. Cíle 6 2.3. Zásady poskytované sociální služby 6

Více

C E N T R U M Výroční zpráva 2009 Kontaktního centra Litoměřice

C E N T R U M Výroční zpráva 2009 Kontaktního centra Litoměřice C E N T R U M Výroční zpráva 2009 Kontaktního centra Litoměřice Kontaktní centrum Litoměřice je určeno problémovým uživatelům a lidem závislým na nelegálních omamně psychotropních látkách (OPL). Dále osobám

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 ˇ ˇ Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvod 2 1. Informace o organizaci 3 2. krizové A Kontaktní centrum 4 2.1. Poslání 4 2.2. Cíle 4 2.3. Zásady poskytované sociální

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÁZEV POSKYTOVATELE: Společnost Podané ruce o.p.s. DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 59 kontaktní centra IDENTIFIKÁTOR: 5807132 NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Kontaktní centrum ve Znojmě, Horní

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Průběžná zpráva k 30. 6. 2012 Centrum drogové pomoci

Průběžná zpráva k 30. 6. 2012 Centrum drogové pomoci Průběžná zpráva k 30. 6. 2012 Centrum drogové pomoci Služby sociální prevence Kontaktní centra IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 8008943 VEDOUCÍ: Mgr. Michal Fabian, DiS. KONTAKT: Tel. č.: 596884854, 602715805 Adresa:

Více

ABÚZE CLUB Kontaktní centrum Pro drogově závislé

ABÚZE CLUB Kontaktní centrum Pro drogově závislé Výroční zpráva 1998 ABÚZE CLUB Kontaktní centrum Pro drogově závislé Základním cílem K-Centra je psychosociální pomoc lidem užívající drogy. Kateřina Chlumská Kontaktní centrum je specializovaným nízkoprahovým

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Návrh modelu sociální služby KONTAKTNÍ CENTRUM

Návrh modelu sociální služby KONTAKTNÍ CENTRUM Návrh modelu sociální služby KONTAKTNÍ CENTRUM Model služby byl navržen v rámci Závěrečné zprávy č. 4 projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v MSK, CZ.1.04/3.1.00/A9.00019. Definice a cíle kontaktního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KONTAKTNÍHO CENTRA LITOMĚŘICE ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA KONTAKTNÍHO CENTRA LITOMĚŘICE ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA KONTAKTNÍHO CENTRA LITOMĚŘICE ZA ROK 2012 C E N T R U M Kontaktní centrum Litoměřice Adresa: Zřizovatel: Litoměřice, Lidická 57 Oblastní spolek Českého červeného kříže tel: 416 737 182,

Více

Závěrečná zpráva o činnosti

Závěrečná zpráva o činnosti Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Jungmannova 742, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2012 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 4 Statistika za

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2007 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2007 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2007 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ ZÁVĚREČNÁ Instrukce pro předkladatele zprávy: Průběžnou zprávu zpracujte za období

Více

Shrnutí roku 2011 v bílinském terénu (Bílina)

Shrnutí roku 2011 v bílinském terénu (Bílina) Shrnutí roku 2011 v bílinském terénu (Bílina) Cílová skupina se na území města Bílina v zásadě již několik let nemění. Stále převládají muži ve věkovém rozmezí 17-38 let, kteří si drogy aplikují intravenózně

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

Jak se (ne)měnil profil pacientů v LNN Nechanice a AT ambulanci PK Hradec Králové v posledních letech

Jak se (ne)měnil profil pacientů v LNN Nechanice a AT ambulanci PK Hradec Králové v posledních letech Jak se (ne)měnil profil pacientů v LNN Nechanice a AT ambulanci PK Hradec Králové v posledních letech Hrnčiarová,J., Bažant,J., Němcová,L., Vránová,J. AT konference 2015 Pracoviště PK AT ambulance Psychiatrické

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Úvod 4. 1. Informace o realizátorovi 5

Úvod 4. 1. Informace o realizátorovi 5 2009 2 Úvod 4 1. Informace o realizátorovi 5 2. Kontaktní centrum 6 2.1. Poslání 6 2.2. Cíle 6 2.3. Zásady poskytované sociální služby 7 2.4. Cílová skupina 7 2.5. Základní poskytované služby 7 2.6 Hodnocení

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. Krajská konference k problematice rizikového chování Dítě a droga Hradec Králové, 15. 10. 2012 Obsah Historie vzniku

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu Terénní program Kralupy nad Vltavou (1. 1. 31. 12. 2013)

Závěrečná zpráva o realizaci projektu Terénní program Kralupy nad Vltavou (1. 1. 31. 12. 2013) Aktivita je součástí individuálního projektu Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji. Projekt Centra terénních programů na Mladoboleslavsku a Mělnicku je financován z ESF prostřednictvím operačního

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Kontaktní údaje. název Občanské sdružení DRUG OUT Klub. sídlo Velká Hradební 13/47 400 01 Ústí nad Labem

Kontaktní údaje. název Občanské sdružení DRUG OUT Klub. sídlo Velká Hradební 13/47 400 01 Ústí nad Labem Obsah I. ÚVOD II. KONTAKTNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI III. PROJEKT KONTAKTNÍ CENTRUM IV. PROJEKT AMBULANTNÍ LÉČEBNÁ PÉČE V. PROJEKT TERÉNNÍ PROGRAM VI. PROJEKT EVITA VII. PRIORITY PRO ROK 2006 VIII.FINANČNÍ ZPRÁVA

Více

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Prim. MUDr. Petr Popov Subkatedra návykových nemocí IPVZ Oddělení léčby závislostí VFN 1.LF UK v Praze 2008: Drogy hrozba dneška? MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,

Více

PRODEJNÍ AUTOMAT HARM REDUCTION MATERIÁLU VOL. II. Janouškovec, V., Mgr., DiS., Randák, D. Mgr. a kol.

PRODEJNÍ AUTOMAT HARM REDUCTION MATERIÁLU VOL. II. Janouškovec, V., Mgr., DiS., Randák, D. Mgr. a kol. PRODEJNÍ AUTOMAT HARM REDUCTION MATERIÁLU VOL. II. Janouškovec, V., Mgr., DiS., Randák, D. Mgr. a kol. 1. Základní idea služby 2. Historie 3. Komu je určen 4. Jak to vypadá v praxi OBSAH 4.1. NON STOP

Více

Tisková zpráva. Drogová problematika v Libereckém kraji

Tisková zpráva. Drogová problematika v Libereckém kraji Tisková zpráva Instituce registrovaná Ministerstvem vnitra ČR č.j.: II/s-OS/1-27632/95-R IČO: 63125137 P. Jilemnického 1929 434 01 Most 1 www.mostknadeji.eu Drogová problematika v Libereckém kraji Drogová

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2008 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2008 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2008 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ ZÁVĚREČNÁ Instrukce pro předkladatele zprávy: Průběžnou zprávu zpracujte za období

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu Terénní program Kralupy nad Vltavou (1.1. 31.12.2014)

Závěrečná zpráva o realizaci projektu Terénní program Kralupy nad Vltavou (1.1. 31.12.2014) Semiramis o. s. Dlabačova 2208, Nymburk 288 02 IČO: 70 84 53 87, tel.: +420 606 936 212, Semiramis o.s. je zapsaný jako spolek ve spolkovém rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou

Více

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Osobní informace Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Trvalé bydliště: Za Poštou 904/11, 10000 Praha Datum narození: 27. 6. 1983 Národnost: Česká Telefonní číslo: +420 737105448 E-mail: sklenar.ondra@seznam.cz

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

B. SPECIÁLNÍ ČÁST OBSAH

B. SPECIÁLNÍ ČÁST OBSAH . SPEIÁLNÍ ČÁST OSH 1. Detoxifikace 2. Terénní programy 3. Kontaktní a poradenské služby 4. mbulantní léčba 5. Stacionární programy 6. Krátkodobá a střednědobá ústavní léčba 7. Rezidenční péče v terapeutických

Více

Výroční zpráva 2004 o.s. Prostor

Výroční zpráva 2004 o.s. Prostor Výroční zpráva 2004 o.s. Prostor Obsah: Úvodní slovo předsedy správní rady...3 Historie sdružení.4 Kontaktní centrum a terénní programy o Základní charakteristika (cíle, formy práce, cíl. skupiny, přehled

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Rodinná intervence Poradenské dny po předchozím objednání Poradenští pracovníci

Rodinná intervence Poradenské dny po předchozím objednání Poradenští pracovníci Závislosti na nealkoholových drogách: Poradenství: Poradna pro rodiče: Café Therapy SANANIM, o. s. Školská 30, Praha 1 Tel.: 284 824 234, 739 268 527 Poradna pro rodiče SANANIM usiluje prostřednictvím

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1. PÍSEMNÁ PODOBA (FORMULÁŘE) (verze pro rok 2014) Úvod. Formulář Denní výkaz

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1. PÍSEMNÁ PODOBA (FORMULÁŘE) (verze pro rok 2014) Úvod. Formulář Denní výkaz UŽIVATELSKÝ MANUÁL (verze pro rok 2014) Úvod Tento manuál má sloužit k pomoci při evidenci výkonů v drogových nízkoprahových službách, tj. Kontaktních centrech (KC) a Terénních programech (TP). Je rozdělen

Více

Dotazník o podstoupené terapii (TSR)

Dotazník o podstoupené terapii (TSR) Jméno tazatele ID tazatele ID klienta Název zařízení ID zařízení Datum (dd.mm.rrrr) Kontakt: osobně telefonicky Obecné instrukce pro tazatele Každá z oblastí služeb sledovaných Dotazníkem o podstoupené

Více

Program komplexní léčby somatických komplikací syndromu závislosti, Remedis, Nuselská poliklinika Táborská 57, Praha 4

Program komplexní léčby somatických komplikací syndromu závislosti, Remedis, Nuselská poliklinika Táborská 57, Praha 4 Demografické, epidemiologické a virologické charakteristiky populace uživatelů drog srovnání let 2005 a 2006 h MUDr. Vratislav Řehák, MUDr. Laura Krekulová, PhD Program komplexní léčby somatických komplikací

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V T 1 Osoba v nepříznivé sociální situaci přijímá službu Služba má nízkoprahový charakter Služba má ambici navázat spolupráci Hlavní řešená témata Doložení totožnosti je předpokladem pro možnost čerpat sociální

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZÁVĚREČNÁ Závěrečná zpráva 01.01.2013 31.12.2013 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

Souhrnná zpráva o realizaci sociální služby

Souhrnná zpráva o realizaci sociální služby Souhrnná zpráva o realizaci sociální služby V souladu se smlouvou o vnitřních vztazích sdružení Terénní programy Mělnicko ze dne 31.12.2010 Zpráva je podkladem pro průběžnou monitorovací zprávu za období:

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V S 1 Osoba v nepříznivé sociální situaci přijímá službu Služba má vysokoprahový charakter Služba má ambici zkompetentnit jedince při odborné spolupráci Hlavní řešená témata Doložení totožnosti je předpokladem

Více

Shrnutí roku 2011 v oseckém terénu (Osek)

Shrnutí roku 2011 v oseckém terénu (Osek) Shrnutí roku 2011 v oseckém terénu (Osek) Cílová skupina se na území města Oseka v zásadě již několik let nemění. Stále převládají muži ve věkovém rozmezí 19-41 let, kteří si drogy aplikují intravenózně

Více

Potřeby klientů: připomínky vítány

Potřeby klientů: připomínky vítány Potřeby klientů: připomínky vítány Evaluace služeb snižování rizik na taneční scéně Struktura příspěvku 1) Úvod 2) Východiska 3) Charakteristika programu 4) Cíle evaluace 5) Metodika evaluace 6) Analýza

Více

Jednání se zájemcem, smlouva a individuální plánování v terénních programech pro uživatele drog

Jednání se zájemcem, smlouva a individuální plánování v terénních programech pro uživatele drog Jednání se zájemcem, smlouva a individuální plánování v terénních programech pro uživatele drog vyšlo v Sociální revue, 24. 6. 2009 Když jsem nedávno napsal text Individuální plánování ve veřejných záchodcích,

Více

DENNÍ STACIONÁŘ VÝHRY A PROHRY

DENNÍ STACIONÁŘ VÝHRY A PROHRY DENNÍ STACIONÁŘ VÝHRY A PROHRY Ilona Preslová, Kateřina Mladá SANANIM z.ú. HISTORIE r. 1996 - zahájení (individuální a rodinná terapie, poradenství, sociální práce) r. 1997 - otevřen tzv. Denní program

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

3. KONTAKTNÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY

3. KONTAKTNÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY 3. KONTAKTNÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY Nízkoprahová služba zaměřená na navázání kontaktu s cílovou skupinou, na kontaktní práci, poradenství v oblasti prevence a léčby závislosti, práci s motivací pacientů/klientů,

Více

OVLIVNILO ZPOPLATNĚNÍ ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU CHOVÁNÍ KLIENTŮ HARM REDUCTION SLUŽEB?

OVLIVNILO ZPOPLATNĚNÍ ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU CHOVÁNÍ KLIENTŮ HARM REDUCTION SLUŽEB? OVLIVNILO ZPOPLATNĚNÍ ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU CHOVÁNÍ KLIENTŮ HARM REDUCTION SLUŽEB? Adiktologická konference Jč. kraje 2013 Němcová Anna, Mgr., Podzimek Kamil, Bc., Randák Daniel, Mgr., Šnokhous Jan,

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Koncepce protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014

Koncepce protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014 Koncepce protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014 Zpracováno: květen - listopad 2010 Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský, krajský protidrogový koordinátor Karla Kopečná, metodik

Více

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově 1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově Osnova prezentace Kontakty - Oddělení prevence a volnočasových aktivit OŠ KrÚ JMK Charakteristika drogové scény JMK (Výroční

Více

Most k naději. Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje. www.mostknadeji.eu

Most k naději. Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje. www.mostknadeji.eu Most k naději Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje www.mostknadeji.eu Dotazník Data k této prezentaci byla sbírána ze tří nízkoprahových adiktologických

Více

Možnosti intervencí u uživatelů nových drog: terénní programy na taneční scéně a propad v jejich financování

Možnosti intervencí u uživatelů nových drog: terénní programy na taneční scéně a propad v jejich financování Projekt: Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou,soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD) Reg. Číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0111

Více

Možnosti a limity spolupráce lékáren se službami Harm Reduction. Jitka Vrbová

Možnosti a limity spolupráce lékáren se službami Harm Reduction. Jitka Vrbová Možnosti a limity spolupráce lékáren se službami Harm Reduction Martin Petr Jitka Vrbová Ulice Agentura sociální práce terénní program Poslání: Terénní program občanského sdružení Ulice -Agentura sociální

Více

Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku

Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku Vznik občanského sdružení Občanské sdruţení NA KŘIŽOVATCE bylo registrováno na Ministerstvu vnitra ČR č.j.: VS/1-1/51156/02-R dne 11.9.2002

Více

Situace nákazy u injekčních uživatelů drog

Situace nákazy u injekčních uživatelů drog Situace nákazy u injekčních uživatelů drog Bc. Martin Strnad Terénní programy SANANIM Faktory ovlivňující rizikové chování Znalosti infekční choroby bezpečná aplikace pomoc Postoje a chování Podmínky

Více

Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost. Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová

Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost. Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová Užívání drog v prostředí zábavy a existující intervence v ČR Návštěvníci

Více

MŠMT 20.10.2010. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

MŠMT 20.10.2010. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. Dotační program MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS odborný seminář Výchova ke zdraví, prevence vrozených vývojových vad a reprodukční zdraví MŠMT 20.10.2010 MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok Zpracoval: Odbor sociální problematiky ÚMČ Praha 5 listopad 2015 www.kpss5.info Akční plán rozvoje sociálních

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

AIDS 3 bez omezení Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích (v rámci Krajské nemocnice Pardubice) Církev a náboženská činnost

AIDS 3 bez omezení Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích (v rámci Krajské nemocnice Pardubice) Církev a náboženská činnost 17. Sociální oblast Ve městě Pardubice slouží celá řada sociálních různým cílovým skupinám obyvatel. V souvislosti s rostoucím průměrným věkem populace a zvyšujícím se podílem občanů důchodového věku právě

Více

Vážení, Ještě jednou. Děkujeme za naše klienty za vaší pomoc. Za Darmoděj o.s. Josef Vondrka. ředitel sociálních a protidrogových služeb

Vážení, Ještě jednou. Děkujeme za naše klienty za vaší pomoc. Za Darmoděj o.s. Josef Vondrka. ředitel sociálních a protidrogových služeb Výroční zpráva o. s. Darmoděj 2008 Vážení, předem, než se začtete do naší třetí výroční zprávy, chtěl bych na úvod poděkovat všem těm, kteří se na projektech Darmoděj o.s. spolupodíleli a spolupodílí.

Více

1. Úvodní slovo. 6. Spolupráce a výzkumná činnost 6.1. Spolupráce 6.2. Výzkumná činnost a další

1. Úvodní slovo. 6. Spolupráce a výzkumná činnost 6.1. Spolupráce 6.2. Výzkumná činnost a další 1. Úvodní slovo 2. Projekt Kontaktní centrum 2.1. Cílová skupina 2.2. Základní poskytované služby 2.3. Vývoj aktivit programu a změny v průběhu roku 2.4. Hodnocení úspěšnosti programu 2.5. Statistika 3.

Více

SUBSTITUČNÍ LÉČBA JAK JÍ POJMOUT

SUBSTITUČNÍ LÉČBA JAK JÍ POJMOUT SUBSTITUČNÍ LÉČBA JAK JÍ POJMOUT MUDr.DUŠAN RANDÁK Centrum metadonové substituce a ambulantní detoxifikace Praha 4 DROP IN o.p.s. Měřín 18.11.2004 SUBSTITUČNÍ LÉČBA JEDNA ZE SPEKTRA PÉČE O ZÁVISLÉ NA OPIÁTECH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Aktualizováno v únoru 2013

Aktualizováno v únoru 2013 Aktualizováno v únoru 2013 16 238 (17.4.2013) 1 444 (17.4.2013) Vězeňská sluţba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

- 1 - dobrovolníci.. jiní (vypište o koho se jedná a počet).

- 1 - dobrovolníci.. jiní (vypište o koho se jedná a počet). TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb obyvatelům Nového Města na

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 18 18.11.2003 Ambulantní péče v oboru psychiatrie v Jihomoravském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

ČÁST 4 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA OHROŽENÉ SKUPINY:

ČÁST 4 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA OHROŽENÉ SKUPINY: ČÁST 4 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA OHROŽENÉ SKUPINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 4.1 Udržení stávající

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU

SMĚRNICE ŘEDITELE STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU Armáda spásy v České republice, z. s. Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše, Tusarova 60, Praha 7 SMĚRNICE ŘEDITELE STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více