ANALÝZA VÝVOJE CENY ROPY A MOŢNOSTÍ INVESTOVÁNÍ DO NÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA VÝVOJE CENY ROPY A MOŢNOSTÍ INVESTOVÁNÍ DO NÍ"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance ANALÝZA VÝVOJE CENY ROPY A MOŢNOSTÍ INVESTOVÁNÍ DO NÍ Analysis of crude oil price development and its investment possibilities Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Gabriela OŠKRDALOVÁ Autor: Bc. Martin JAKUBEK Brno, duben 2011

2 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí Akademický rok 2010/2011 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Pro: Obor: Název tématu: J A K U B E K Martin, Bc. Finance ANALÝZA VÝVOJE CENY ROPY A MOŽNOSTÍ INVESTOVÁNÍ DO NÍ Analysis of crude oil price development and its investment possibilities Zásady pro vypracování Problémová oblast: Finanční trhy Cíl práce: Analýza vývoje ceny ropy a moţností investování do ní, identifikace silných a slabých stránek, příleţitostí a hrozeb, na základě získaných poznatků formulovat doporučení pro investory vedoucí k maximálnímu vyuţití předností a příleţitostí a omezení nedostatků a hrozeb. Postup práce a použité metody: Analýza ropy, vývoje její ceny a moţností investování do ní, identifikace silných a slabých stránek, příleţitostí a hrozeb, formulace závěrů a doporučení pro investory. Pouţité metody: deskripce, analýza, syntéza, komparace, matematicko-statistické metody.

3 Rozsah grafických prací: předpoklad cca 10 tabulek a grafů Rozsah práce bez příloh: stran Seznam odborné literatury: JÍLEK, JOSEF. Finanční a komoditní deriváty v praxi. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN Investování na kapitálových trzích. Edited by Jitka Veselá. Vyd. 1. Praha: ASPI, s. ISBN NESNÍDAL, TOMÁŠ - PODHAJSKÝ, PETR. Obchodování na komoditních trzích :průvodce spekulanta. 1. vyd. Praha : Grada, s. ISBN X. Vedoucí diplomové práce: Ing. Gabriela Oškrdalová Datum zadání diplomové práce: Termín odevzdání diplomové práce a vložení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. vedoucí katedry děkan V Brně dne

4 Jméno a příjmení autora: Martin Jakubek Název diplomové práce: Analýza vývoje ceny ropy a moţností investování do ní Název práce v angličtině: Analysis of crude oil price development and its investment possibilities Katedra: Financí Vedoucí diplomové práce: Ing. Gabriela Oškrdalová Rok obhajoby: 2011 Anotace Předmětem diplomové práce Analýza vývoje ceny ropy a možností investování do ní je ropa. První část je zaměřena na charakteristické vlastnosti ropy, historii a samotný vývoj ceny ropy. V druhé části si objasníme, jaké faktory ovlivňují cenu ropy. Možnosti investování do ropy jsou shrnuty a rozebrány v třetí části této práce. V poslední části práce identifikujeme silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Na základě získaných poznatků naformulujeme doporučení investorům. Annotation The goal of the thesis: Analysis of crude oil price development and its investment possibilities is crude oil. First part is focused on oil characteristics, history of oil and crude oil price development. We explain which factors affect oil prices in the second part of the work. Investment possibilities are summarized and discussed in the third part of the work. The final chapter is applied to identifications of strengths, weaknesses, opportunities and threats. Based on the findings we give recommendations to investors. Klíčová slova Ropa, vývoj ceny, zásoby ropy, ropný vrchol, investice, deriváty, ETF, akcie Keywords Crude oil, price development, oil reserves, peak oil, investments, derivatives, ETF, stocks

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Analýza vývoje ceny ropy a možností investování do ní vypracoval samostatně pod vedením Ing. Gabriely Oškrdalové a uvedl v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 28. dubna 2011 v l a s t n o r u č n í p o d p i s a u t o r a

6 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucí své diplomové práce Ing. Gabriele Oškrdalové za cenné rady, připomínky, ochotu a pomoc při vypracování diplomové práce. Dále bych rád poděkoval Mgr. Vojtěchu Malínkovi za jazykovou korekturu a kolegům z Fio banky, a.s. za cenné rady v oblasti investic.

7 OBSAH Úvod Analýza vývoje ceny ropy Základní vlastnosti Ropa Měrná jednotka Hustota ropy Sladká a kyselá ropa Ropné standardy Energetická návratnost Získaná energie Historie Vývoj ceny ropy Cenový vývoj ropy (americké ropy, Arabian Light, Brent) Vývoj ceny americké ropy Co ovlivňuje cenu ropy? Organizace (Kartely) ovládající trh s ropou Rockefellerův monopol Sedm sester OPEC Rezervy, naleziště a ropný vrchol Rezervy Naleziště Peak oil ropný zlom (vrchol těžby) Vojenské konflikty, omezení vlád a ropné šoky Vojenské konflikty Omezení vládou Ropné šoky Ekologické havárie Investování do ropy Typy investic Přímá investice do ropy Deriváty ropy... 60

8 3.1.3 ETF/ETC Akcie Místo obchodu Způsob obchodu Trh Typy investorů Podle velikosti investic Podle typu investic Příklad investování Shrnutí a doporučení Silné stránky Slabé stránky příležitosti Hrozby Doporučení Závěr BIBLIOGRAFIE Seznam Tabulek Seznam Grafů Seznam Obrázků Seznam Příloh Přílohy... 90

9 ÚVOD Cílem předkládané diplomové práce s názvem Analýza vývoje ceny ropy a možnosti investování do ní je, jak je již z názvu patrné, analyzovat vývoj ceny ropy a možností investování do ní, identifikovat slabé a silné stránky, příležitosti a hrozby. Na základě získaných poznatků formulujeme doporučení pro investory vedoucí k maximálnímu využití předností a příležitostí a omezení nedostatků a hrozeb. Téma o ropě, její ceně a možnostech investování do ní bylo pro tuto práci zvoleno z důvodu důležitosti této komodity ve světě. Ropa je hybnou surovinou na hospodářské, politické i vojenské úrovni. Od objevení procesu rafinace se ropa výrazně zapsala do historie lidstva, v tuto chvíli je 99 % zemí na světě hospodářsky závislé na ropě. Při politických jednáních se zeměmi vlastnícími velké ropné zásoby se vždy postupuje s opatrností a téměř vždy se nakousne téma ropy. S politikou jsou spojené i vojenské konflikty, v moderní historii se již vyskytlo několik konfliktů týkající se ropy např. válka v Perském zálivu. Během psaní této práce se objevily dva problémy, které měly výrazný vliv na cenu ropy (nepokoje v Egyptě a libyjský konflikt ). Osobně se domnívám, že témata o ropě budou aktuální do doby, než se objeví nový zdroj energie, který ropu vytěsní. Nicméně výměna ropy za jiný zdroj nebude podle mých odhadů dříve jak za let. V první části, nazvané Analýza vývoje ceny, si nejdříve objasníme, co je ropa, její základní charakteristiku (měrnou jednotku, druhy ropy, energetické vlastnosti). Abychom byli schopni rozebrat vývoj ceny ropy, musíme si nejdříve nastínit, kdy se ropa začala využívat a hlavně počátek moderní těžby. Jelikož je moderní výpočetní technika záležitostí posledních 30 let, tak je obtížné dohledat data za celou dobu moderní těžby. Ropné společnosti a zpravodajské agentury např. Reuters, historická data neposkytují, nebo poskytují za ceny USD a vyšší. Proto byly pro analýzu vývoje ceny ropy využity volně přístupná data. Do roku 1987 jsme se museli spokojit s průměrnými ročními cenami a s aktuálními daty, která byla dohledána v literatuře. Jelikož jsme čerpali data z více zdrojů, je vývoj ceny ropy rozdělen na vývoj americké ropy a ropy, kterou použila britská společnost British Petroleum ve svém Statistical review. Faktorů ovlivňujících cenu ropy je nespočet, proto se pokusíme ve druhé části práce popsat dle mého názoru ty základní. Mezi ně patří organizace, které ovládaly světový trh s ropou, během moderní těžby ropy se ve vedoucím postavení vystřídal Standard Oil Johna D. Rockefellera, seskupení známé jako Sedm sester a OPEC. 9

10 V současnosti ovlivňují cenu i světové zásoby ropy a ropná naleziště, jež jsou spojené s teorií o ropném vrcholu. V historii výrazně ovlivnily cenu ropné šoky spojené s válečnými konflikty a omezením vlád (organizací ovlivňujících trh). Třetí část bude věnována investování do ropy. Vysvětlíme si, co lze považovat za investice do ropy, jakými způsoby a kde je možné uzavírat obchody. Ty se převážně uzavírají na burze, a z tohoto důvodu si rozebereme, na jakých typech burz je možné investovat do ropy. Řekneme si něco o investorech, rozdělíme si je podle velikosti investic a podle typu investic. Samozřejmě si ukážeme i nějaký příklad. V závěrečné části si přiblížíme silné a slabé stránky těchto investic. Ukážeme si příležitosti a zkusíme vystihnout největší hrozby, které by mohly ovlivnit světový ropný trh a tím pádem i zisky investorů. Pokusíme se také naformulovat doporučení drobným či méně zkušeným investorům, aby mohli maximálně využít poznatky z této práce. Doporučíme investorům jak investovat, aby postupně získávali znalosti, zkušenosti a nezačali investovat od začátku do nejrizikovějších titulů. 10

11 1 ANALÝZA VÝVOJE CENY ROPY 1.1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI Pro tuto práci bude důležité vědět, co je vlastně ropa. Vysvětlíme si co je ropa, z čeho se skládá a jak vzniká. Dále si objasníme, v jakých jednotkách se ropa měří, abychom si dokázali představit, kolik ropy získáme za určitý obnos finančních prostředků. Mezi základní vlastnosti ropy patří hustota ropy, a zda se jedná o ropu sladkou či kyselou. V každé části světa se vyskytují různé druhy ropy, které mají trochu rozdílné vlastnosti, proto se rozděluje do ropných standardů. Jednotlivé standardy bývají charakterizovány podle hustoty a sirnatosti. Nemůžeme opomenout ani energetické vlastnosti ropy, řekneme si něco málo o energetické návratnosti a získané energii z jednoho barelu ropy Ropa Ropa je tekutá směs pevných, tekutých a plynných uhlovodíků přirozeného původu. 1 Většina vědců uznává tzv. organickou teorii, jenž předpokládá, že ropa vznikla z prehistorických organismů (živočišných a rostlinných zbytků) podrobených rozkladu. 2 Ovšem pouze malé množství organické hmoty se přemění na ropu. Většina organismů podléhá rozkladu za přítomnosti kyslíku, který způsobuje konečný rozklad na CO2 a vodu. Aby se tedy organická hmota mohla přeměnit na ropu, je zapotřebí vlivu tepla, tlaku, nepřítomnost kyslíku a především čas. 3 Organický materiál se vlivem tepla a tlaku postupem času mění na kerogen, pak živice (bitumen) a nakonec na ropu. Aby se dala ropa vytěžit, musí se tato přeměna uskutečnit v ložisku ropy. Ropné ložisko vznikne, jestliže je matečná hornina (hornina bohatá na organickou hmotu) společně s nádržní horninou (rezervoárem, propustná hornina) obklopena těsnící horninou, jež ložisko utěsní. 4 1 CÍLEK, Václav; KAŠÍK, Martin. Nejistý plamen : Průvodce ropným světem. str.21 2 Petroleum.cz [online] [cit ]. Původ, vznik, vyhledávání a těžba ropy. Dostupné z WWW: <http://www.petroleum.cz/ropa/>. 3 Petroleum.cz [online] [cit ]. Organický původ ropy. Dostupné z WWW: <http://www.petroleum.cz/ropa/organicky-puvod-ropy.aspx>. 4 Petroleum.cz [online] [cit ]. Původ, vznik, vyhledávání a těžba ropy. Dostupné z WWW: <http://www.petroleum.cz/ropa/>. 11

12 1.1.2 Měrná jednotka Měrnou jednotkou ropy je sud neboli barel. Původem barelu, sudu o obsahu 42 galonů, což je 158,76 litrů, je pensylvánský dřevěný sud. 5 V obchodní praxi se zkracují na bbl (blue barrel), jelikož se dříve modrou barvou značily sudy, které obsahovaly naftu z rafinerie, čímž byly odlišeny od dosud nezpracované suroviny. Jiné zdroje uvádějí, že modré sudy patřily společnosti Standard Oil. 6 V současné době bychom si s barelem jako měrnou jednotkou nevystačili, protože se světová produkce a zásoby měří v milionech či miliardách barelů. Nalezneme také zkratky bd či by, tyto jsou vázány na čas. Bd například pro denní produkci či spotřebu (barrel/day) a by například pro roční produkci či spotřebu (barrel/year) Hustota ropy Hustota ropy se vyjadřuje ve stupních API (American Petroleum Institute), které se počítají z hustoty ropy při 60 F (15,6 C). Hustota v API je nepřímo úměrná běžně používané hustotě, vyjadřované v kg/m 3. 8 Tabulka č. 1 : Ropa podle stupnice API Voda 10 API Těžká ropa do 20 API Heavy Běžná ropa API Středně těžká - intermediate Lehká ropa více než 35 API Light Pramen: CÍLEK, Václav; KAŠÍK, Martin. Nejistý plamen : Průvodce ropným světem. str Lehké tekuté světlé typy ropy jsou považovány za velice cenné, jelikož se z nich dá získat veliké množství benzinu. Oproti tomu z těžké ropy se dá získat jen malé množství benzinu, ale velké množství asfaltu nebo dále jinak využitelné uhlovodíky blízké asfaltu Sladká a kyselá ropa Ropa se dělí na sladkou (sweet) a kyselou (sour) podle množství síry, kterou obsahuje. Za sladkou ropu můžeme označit tu, jež má méně než 1 hmotnostní procento (hmot.%) 5 SAMPSON, Anthony. Sedm sester : Velké naftové společnosti a svět, který vytvořily. str CÍLEK, Václav; KAŠÍK, Martin. Nejistý plamen : Průvodce ropným světem. str CÍLEK, Václav; KAŠÍK, Martin. Nejistý plamen : Průvodce ropným světem. str CÍLEK, Václav; KAŠÍK, Martin. Nejistý plamen : Průvodce ropným světem. str CÍLEK, Václav; KAŠÍK, Martin. Nejistý plamen : Průvodce ropným světem. str

13 síry, kyselá ropa může mít až 3-4 hmot.% síry. Síra je v ropě nežádoucí, protože způsobuje korozi, a proto je v rafinérii z ropy odstraňována. Z tohoto důvodu dostávají těžaři od rafinerie prémii 1-3 dolary za barel lehké ropy. Lehké ropy bývají obvykle sladké, těžké zase kyselé. 10 V rafinérii dělí ropu do těchto tří typů, jak je patrné z následující tabulky. Tabulka č. 2 : Rozdělení ropy podle obsahu síry Obsah síry hmotnostní procento síry malý obsah 0-0,6 střední obsah 0,6-1,7 vysoký obsah nad 1,7 Pramen: CÍLEK, Václav; KAŠÍK, Martin. Nejistý plamen : Průvodce ropným světem. str Ropné standardy Ropné standardy jsou regionální srovnávací měřítka, podle kterých se vytěžená ropa porovnává a podle nichž se stanovuje její cena. Orientačně se kvalita ropy hodnotí podobně jako u vína válením ve sklenici a oceňováním její vůně (sirnaté nafty páchnou, sladké voní). 11 Mezi tyto standardy patří: 12 - WTI (West Texas Intermediate) pro USA tzv. západotexaský průměr, 38,7 API, obsah síry 0,45 hmot.% - Brent pro Severní moře, téměř stejný s WTI, 37,9 API lehká sladká ropa, ne tak lehká a sladká jako WTI, obsahuje 0,45 hmot.% síry - Dubaj pro Blízký východ, 30,4 API, 2,13 hmot.% síry (tekutější, i když těžší a obsahuje více síry než WTI) Výše uvedené standardy lze považovat za základní, ale ropných standardů je nespočet. V příloze A jsou uvedeny přehledy ropných standardů z různých zdrojů. Lze si 10 CÍLEK, Václav; KAŠÍK, Martin. Nejistý plamen : Průvodce ropným světem. str CÍLEK, Václav; KAŠÍK, Martin. Nejistý plamen : Průvodce ropným světem. str Energy Intelligence [online] [cit ]. The Crude Oils and their Key Characteristics. Dostupné z WWW: <http://www.energyintel.com/documentdetail.asp?document_id=200017>. 13

14 povšimnout, že jednotlivé údaje navzájem nesouhlasí. 13 V tabulce č. 3 jsou náhodně vybrané standardy pro Nigérii, Norsko, Malajsii a vybrané standardy z koše OPECu: Tabulka č. 3 : Vybrané ropné standardy Typ Oblast API Hmot.% síry Brass River Nigérie 34,6 0,22 Ekofisk Norsko 37,7 0,21 Tapis Malajsie 45,2 0,03 Arab Light (OPEC) Saúdská Arábie 32,7 1,80 Bonny Light (OPEC) Nigérie 33,61 0,14 Fateh (OPEC) Spojené arabské emiráty 30,4 2,13 Isthmus Mexiko 33,4 1,25 Minas (OPEC) Indonésie 35,3 0,09 Saharan Blend (OPEC) Alžírsko 45,7 0,10 Tia Juana Light (OPEC) Venezuela 31,9 1,18 Pramen: Energy Intelligence [online] [cit ]. The Crude Oils and their Key Characteristics Dostupné z WWW: <http://www.energyintel.com/documentdetail.asp?document_id=200017>. Směs ropy z 19 ropných míst se nazývá ropa brent crude. Tento druh je velice důležitý, poněvadž je standardem pro ostatní druhy ropy v Severním moři, ve Středomoří a v západní Africe. V určitém rozpětí od cen ropy brent crude se obchoduje ropa typu Dubai. 14 Tyto druhy ropy se považují za konvenční ropu. Dále se vyskytují ložiska s nekonvenční ropou, ta jsou však pro svou velikou energetickou náročnost při těžbě využívány málo. Pouhých 5 % ze světové produkce tvoří ropa z těchto zdrojů. Jsou to převážně asfaltové či ropné písky v Kanadě a ve Venezuele Energetická návratnost Jedním způsobem jak určit, zda je výhodné začít vyrábět energii, je energetická návratnost (ERoEI). ERoEI nám vyjadřuje, kolik získáme barelů ropy, když jeden barel ropy spotřebujeme. 13 Disproporce mezi jednotlivými údaji je způsobena tím, že jednotlivé společnosti mají nadefinované hodnoty pro daný typ s malými niancemi, tzn. každý typ ropy má nějaké rozpětí. 14 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. str CÍLEK, Václav; KAŠÍK, Martin. Nejistý plamen : Průvodce ropným světem. str

15 Tabulka č. 4 : Energetická návratnost je pro různé druhy surovin následující 16 Ropa v počátcích těžby 100 Ropa v Texasu kolem roku Ropa na Blízkém východě 30 Ostatní ropa Přírodní plyn 20 Kvalitní uhlí Nekvalitní uhlí 4-10 Vodní elektrárny Větrná energie 5-10 Solární energie 2-5 Jaderná energetika 4-5 Ropné písky Max. 3 Bituminózní břidlice Max. 1,5 Biopaliva (v Evropě) 0,9-4 (podle plodiny) Pramen: CÍLEK, Václav; KAŠÍK, Martin. Nejistý plamen : Průvodce ropným světem. Str Získaná energie Z jednoho barelu získáme pomocí rafinace 160 litrů benzínu a dostaneme z něj tolik energie, tolik práce, kolik by odvedlo 12 dělníků pracujících po celý rok. 17 Průměrně zdatný člověk zvládne vyprodukovat tolik energie, co získáme z jednoho barelu ropy, za hodin. Barel ropy vytěžíme v Iráku za 1 USD, tzn. že za 1 dolar získáme hodin lidské práce, což znamená, že ropa je velice vydatný zdroj energie HISTORIE Využívání ropy není výsadou jen posledních 200 let. Ropu uměli využít již ve starověku, kde ji samozřejmě nevyužívali ke stejným účelům jako lidstvo v současnosti. Používali ji jako pojivo, impregnaci, hořlavinu či k balzamování mrtvých. Také se podstatně lišil způsob těžby, ve starověku totiž ropu sbírali pouze z povrchových ložisek. Doklady o využívání ropy jsou také ze středověku, jednalo se o podobné využití jako ve starověku. Ropa byla využívána v bitvách, především pak Araby a Číňany. Georgius 16 CÍLEK, Václav; KAŠÍK, Martin. Nejistý plamen : Průvodce ropným světem. str McCORMACK, Ray. Až dojde ropa drsné varování. Roscoe Bartlett 4:36 18 McCORMACK, Ray. Až dojde ropa drsné varování. Matthew David Savinar 5:00 15

16 Agricola (spisovatel zabývající se hornictvím) se zmiňuje o výskytu ropy nebo asfaltu v Dolním Sasku, v Bavorsku, v Tyrolsku a sedmihradských Karpatech, kde již v 16. století probíhaly i primitivní destilace ropy. 19 Proces rafinace (destilace) ropy, nebo spíše zvládnutí tohoto procesu, bylo hlavním důvodem, proč začala být značná poptávka po ropě. Jedná se o proces, při kterém se oddělí jednotlivé složky ropy, a při němž se rozpustí pevné uhlovodíky. Jednou z destilačních frakcí je např. petrolej, jenž lze využívat pro svícení v lampách či jako palivo do motorů. Na rozdíl od petroleje hoří surová ropa čadivým plamenem, přičemž dochází k uvolnění velkého množství sazí. Průmyslové využití destilace se začalo používat až v polovině 19. století. Zvýšená poptávka vyvolala nedostatečné zásoby z povrchových ložisek, a proto bylo nutné nalézt způsob hloubení vrtů 20. Novodobá světová těžba ropy je datována od 2. poloviny 19. století. V roce 1857 se začalo těžit v Rumunsku, kde bylo vytěženo asi 270 tun ropy. Američtí farmáři v Pennsylvánii naráželi v této době na ropu při kopání studní na vodu. Po objevení způsobu rafinace založil George H. Bissell akciovou společnost Pennsylvania Rock Oil Company (PROC) a začal hledat ropu v okolí města Titusville. Plukovník Drake, jeden z akcionářů a zároveň zaměstnanec PROC, pracoval jako hledač ropy. Drake s kovářem Smithem narazili v srpnu 1859 v hloubce 21 metrů na ropu. Po nainstalování čerpadla z tohoto vrtu získávali denně litrů ropy. Pro společnost PROC to znamenalo značný zisk, jelikož se ropa prodávala za 20 dolarů (USD) za barel. Po tomto úspěchu se zájem o hledání ropy značně rozšířil. Do Pensylvánie mířily spousty hledačů ropy, nová města vznikala a zanikala podle výskytu ropy. Zisk z jednoho vrtu mohl být až 1,5 milionu dolarů. Cena v roce 1860 poklesla na 2 dolary za barel a během občanské války se cena dostala až na 10 centů včetně sudu. Tento rychlý a velký cenový pokles přivedl k bankrotu Bissella i zakladatele nejmocnějšího a nejbohatšího průmyslového odvětví všech dob Drakea. Ten zemřel roku 1880 zcela bez finančních prostředků. 21 V Texasu začala těžba ropy podobně jako v Pensylvánii, jen téměř o 30 let později. V roce 1885 zde začal hledat Higgins, který 10 let neúspěšně vrtal na vršku Spindeltop. Až 10. ledna 1901 zde dělníci narazili na ložisko (v hloubce 340 metrů), které se zapsalo 19 Petroleum.cz [online] [cit ]. Původ, vznik, vyhledávání a těžba ropy. Dostupné z WWW: <http://www.petroleum.cz/ropa/>. 20 Postupně se z nárazové metody hloubení přešlo na metodu rotační. 21 Petroleum.cz [online] [cit ]. Počátky novodobé těžby ropy. Dostupné z WWW: <http://www.petroleum.cz/ropa/pocatky-novodobe-tezby-ropy.aspx>. 16

17 do historie těžby ropy. Během prvních let těžby byly z tohoto vrtu získány tři miliony tun ropy, což bylo více, než ze všech tehdejších nalezišť v USA dohromady (bylo jich kolem 37 tisíc). Stejně jako nález Drakea v Pensylvánii, tak i tento objev znamenal obrovský boom v Texasu, později i v Louisianě a Oklahomě. Texas zaznamenal za 8 měsíců v roce 1901 vznik více než 500 nových naftařských společností. 22 Aby společnost v tomto odvětví přežila, bylo zapotřebí silného vedení 23 a zajištění komplexní činnosti v oblasti, tj. doprava, skladování, rafinace a další zpracování. V této době vznikaly silné, konkurenceschopné světové firmy. Apšeronský poloostrov (kavkazská ropa) měl možnost rozvinout naftový průmysl již 100 let před Amerikou, bohužel válečné události tomu zabránily. Carská vláda uvolnila toto území pro soukromé podnikání v roce 1873, až po tom, co americké společnosti začaly získávat evropské trhy. Ropný boom nepostihl pouze Ameriku a Kavkaz, ale proběhl i v Baku (dnešní Ázerbájdžán) 25 let po Titusville. Produkce v Baku rostla od roku 1880, kdy dostaly povolení k těžbě západní ropné společnosti 24. Baku se stalo díky ropě nejbohatším, zároveň však i nejšpinavějším městem tehdejšího světa. Místní naftoví magnáti, na rozdíl od Rockefellera, ukazovali své bohatství, jak jen mohli. Situace dělníků byla zoufalá, a z tohoto důvodu vznikala povstání, jež byla krvavě potlačována kozáckými oddíly. Město Baku vyvedli z chaosu až evropští zájemci o koncese. Prvními příchozími byli bratři Nobelové, jenž se však nemohli rovnat s Američany, ale podnítili jinou podnikatelskou skupinu, Rothschildy. Rothschildové postavili z Baku do přístavu Batumi železnici a otřásli dopravním monopolem Nobelů vlastnících železnici z Baku k Baltu VÝVOJ CENY ROPY Ceny ropy se chovají stejně jako ceny jakéhokoli jiného zboží s širokými výkyvy v dobách nedostatku či naopak nadbytku. Cyklus ceny ropy se může prodloužit o několik let v reakci na změny v poptávce po zásobách OPECu a non-opecu (země produkující 22 Petroleum.cz [online] [cit ]. Počátky novodobé těžby ropy. Dostupné z WWW: <http://www.petroleum.cz/ropa/pocatky-novodobe-tezby-ropy.aspx>. 23 Příkladem takového vedení byl John D. Rockeffeler, který je dále rozebraný v části Rockeffelerův monopol 24 McCORMACK, Ray. Až dojde ropa drsné varování. Jusiv Babajev 10:32 25 Petroleum.cz [online] [cit ]. Počátky novodobé těžby ropy. Dostupné z WWW: <http://www.petroleum.cz/ropa/pocatky-novodobe-tezby-ropy.aspx>. 17

18 Název osy ropy, jež nepatří do OPECu). 26 Vývoj ceny ropy je však výrazně ovlivňován politickou situací ve světě, a především pak situací na Blízkém východě Cenový vývoj ropy (americké ropy, Arabian Light, Brent) Jak již bylo popsáno v části 1.2 Historie, cena ropy na začátku těžby (kolem poloviny 19. století) se pohybovala kolem 20 USD za barel a počátkem roku 1860 poklesla na 2 USD za barel. V průběhu občanské války ( ) poklesla na téměř nulovou hodnotu (10 centů za barel i se sudem). 27 Vývoj ceny od roku 1861 je patrný v následujícím grafu č. 1, průměrné roční hodnoty lze získat ze Statistical Review of World Energy 2010 společnosti British Petroleum (v aktuálních cenách ceny toho dne, nebo v dolarech roku 2009, kde je zohledněna inflace). 28 Graf č. 1: Vývoj ceny ropy Vývoj ceny ropy ,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 aktuální cena v $ toho dne cena v $ 2009 Pramen: data ze Statistical Review BP 6/10 26 WILLIAMS, James L. WTRG Economics [online] [cit ]. History and Analysis -Crude Oil Prices. Dostupné z WWW: <http://www.wtrg.com/prices.htm>. 27 Petroleum.cz [online] [cit ]. Počátky novodobé těžby ropy. Dostupné z WWW: <http://www.petroleum.cz/ropa/pocatky-novodobe-tezby-ropy.aspx>. 28 Statistical Review BP 6/10 29 Za ropu se v tomto grafu bere americký průměr, Arabian Light a ropa Brent 18

19 Nejnižší průměrná aktuální hodnota je z roku 1861, kdy stál barel ropy průměrně 49 centů za barel 30, naopak nejvíce jsme zaplatili za ropu v roce 2008, a to průměrně 97,26 USD za barel. Pokud bychom brali v úvahu inflaci a brali bychom cenu v dolarech roku 2009, zjistili bychom, že nejnižší roční průměrná cena za barel byla v roce 1931 (9,15 USD roku 2009) a nejvyšší roční průměrná cena v roce 1864, a to 110,11 USD roku Po ustálení cenové hladiny se od konce 70. let 19. století pohyboval aktuální kurz do 2 USD za barel. Tato situace trvala až do roku 1919, kdy cena překročila hladinu 2 dolarů pouze o jediný cent. V roce 1920 se cena zvýšila až na 3,07 USD, ale tento stav byl jen dočasný a hned následujícího roku, tedy roku 1921 se cena opět dostala pod dvoudolarovou hladinu. Během následujících 50 let překročila cena ropy tuto hladinu jen v letech , a to jen o 8 centů. Průměrná roční cena ropy byla podle BP celá 60. léta 20. století 1,80 USD za barel ropy Arabian light. Cenový zvrat přišel během prvního ropného šoku v letech , při kterém se cena zvýšila na čtyřnásobek původní ceny Vývoj ceny americké ropy Využijeme-li průměrných cen za celé období od roku 1869 do srpna 2009, období zachycené v grafu č. 2, tak byla průměrná cena americké ropy 22,52 USD za barel roku 2008 a průměrná cena světové ropy 23,42 USD za barel v dolarech roku Střední hodnota ceny ropy byla v tomto období 16,71 USD za barel, ceny americké i světové ropy byly polovinu této doby pod touto hranicí. Jestliže bychom brali data pouze po roce 1970, tak by se nám výsledky podstatně změnily (průměrná cena americké ropy by byla 32,36 USD za barel; průměrná světová cena, průměr WTI, Arabian light Brent a dalších by byla 35,50 USD a střední hodnota 30,04 USD za barel). 32 Data se vztahují na americký trh NYMEX, který bude rozebrán dále v část Trh. 30 Toto je průměrná roční cena, během roku 1861 se cena ropy dostala až na 10 centů za barel i se sudem 31 Statistical Review BP 6/10 32 WILLIAMS, James L. WTRG Economics [online] [cit ]. History and Analysis -Crude Oil Prices. Dostupné z WWW: <http://www.wtrg.com/prices.htm>. 19

20 Graf č. 2: Vývoj průměrné ceny ropy Pramen: WILLIAMS, James L. WTRG Economics [online] [cit ]. Oilprice1869. Dostupné z WWW: < Pokud by ceny v důsledku ropných šoků nevzrostly, ale zůstaly by na stejné úrovni, bylo by toto období ( ) nejvhodnější pro dnešní analýzy. Zahrnuje totiž vrchol těžby ve Spojených státech eliminující účinky Texas Railroad Commission 33. Je to období, kdy Sedm sester 34 ztratilo hlavní vliv na určování produkce a ceny ropy. V této éře má OPEC daleko větší vliv na produkci ropy, než měl v minulosti. Jak se dále dozvíme, mít vliv na cenu ropy neznamená kontrolovat cenu ropy. 35 Ropný průmysl Spojených států byl většinu 20. století silně regulován, ať už se jednalo o regulaci produkce či kontrolu cen. Z tohoto důvodu zůstala cena ropy po dobu americké nadvlády nad světovým ropným trhem na nízké úrovni. 33 Texas Railroad Commission vznikla v roce 1891 a je nejstarší regulatorní orgán v Texasu a jedním z nejstarších v USA, má regulatorní pravomoc nad ropou a zemním plynem, původně založena na dohlížení nad železniční dopravou 34 Sedm sester a OPEC budou rozebrány dále v textu od strany WILLIAMS, James L. WTRG Economics [online] [cit ]. History and Analysis -Crude Oil Prices. Dostupné z WWW: <http://www.wtrg.com/prices.htm>. 20

21 V poválečném období (po 2. světové válce), jak je patrné i z grafu č. 3, dosáhla cena americké ropy u zdroje (wellhead) na průměrnou hodnotu 26,64 USD za barel (ceny roku 2008 zohledňující inflaci reálná cena). Po uvolnění amerického ropného trhu roku 1971 Texas Railroad Commission dosáhla americká cena světového průměru 28,68 USD. V průběhu stejné poválečné éry byla střední hodnota americké a světové ceny 19,60 USD za barel v cenách roku To znamená, že pouze polovinu doby v letech byla cena ropy vyšší než 19,60 USD za barel. 36 Graf č. 3: Vývoj ceny ropy Pramen: WILLIAMS, James L. WTRG Economics [online] [cit ]. Oilprice1947. Dostupné z WWW: < Až do 28. března 2000 si cena za koš OPECu přisvojila cenové pásmo USD za barel, hranici 24 USD přesáhla pouze jako reakci na válku (konflikt) na Blízkém 36 WILLIAMS, James L. WTRG Economics [online] [cit ]. History and Analysis -Crude Oil Prices. Dostupné z WWW: <http://www.wtrg.com/prices.htm>. 21

22 Východě. S omezenou volnou produkční kapacitou opustil OPEC cenové pásmo v roce 2005 a byl bezmocný při nárůstu ceny, který připomínal pozdní 70. léta 20. století. 37 Relativně levná ropa napomohla k poválečnému oživení. 38 Cena americké ropy (nominální) se v období mezi rokem 1948 a koncem 60. let, které jsou zachyceny v grafu č. 4, pohybovala v rozmezí 2,50-3,00 USD za barel. V reálných cenách 2008 by se jednalo o rozpětí USD do roku 1958, od toho roku se pohybovala nominální cena okolo tří dolarové hranice za barel, zatímco reálně se hodnota snížila z 19 na 14 USD za barel. Díky poklesu ceny zohledňující inflaci utrpěli mezinárodní producenti ropy v letech 1971 a 1972 kvůli slabému dolaru další ztráty. 39 Graf č. 4: Vývoj ceny ropy s vlivem Blízkého východu Pramen: WILLIAMS, James L. WTRG Economics [online] [cit ]. Crudeoilprice4774opec. Dostupné z WWW: < 37 WILLIAMS, James L. WTRG Economics [online] [cit ]. History and Analysis -Crude Oil Prices. Dostupné z WWW: <http://www.wtrg.com/prices.htm>. 38 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. str WILLIAMS, James L. WTRG Economics [online] [cit ]. History and Analysis -Crude Oil Prices. Dostupné z WWW: <http://www.wtrg.com/prices.htm>. 22

23 V roce 1960 byl založen OPEC, který si během dekády vybudoval vliv na světovém trhu. OPECu z počátku studoval metody Texas Railroad Commission, kterými lze pomocí limitování produkce ovlivňovat cenu. Od svého založení do roku 1972 se naučily členské státy OPECu trvale snížit kupní sílu 40 barelu ropy. 41 Kupní síla byla snížena, aby mohl OPEC ovlivňovat cenu a také, aby těžil z vyšších cen. Během poválečného období si OPEC zajistil narůstající poptávku po ropě, díky 40% poklesu kupní síly barelu ropy. V březnu 1971 se rovnováha sil změnila, v tomto měsíci Texas Railroad Commission dostala 100% právo produkovat ropu neomezeně (byla zrušena těžební omezení). Především to znamenalo přesun kontroly nad cenami ropy ze Spojených států (Texas, Oklahoma a Louisiana) do OPECu. Lze říci, že v USA nebyly žádné volné produkční kapacity, a tedy žádný nástroj, kterým by se mohl nastavit horní limit ceny. OPEC si po dvou letech, díky následkům války, uvědomil svůj silný vliv na cenu ropy. 42 Ceny ropy v 70. letech 20. století vzrostly 10 až 15krát, příčinou bylo americké embargo na cizí ropu, ropný vrchol v USA a ropné šoky, jak bude zmíněno dále v textu v části Ropné šoky. Spojené státy se přeměnily z vývozce ropy na dovozce ropy. OPEC ovládl tvorbu ceny ropy a období růstu produkce ropy vzalo za své. Nejistota a volatilita je charakteristická pro trh. Nestabilita cen ropy zapříčinila přechod od kontraktů s pevnými cenami k obchodům na spotovém trhu. V současnosti se denně obchoduje s velkými objemy ropy na různých spotových trzích. 43 Jelikož je velké množství druhů (typu) ropy, je důležité si uvědomit, že vývoj jednotlivých typů ropy je více či méně srovnatelný, ale jednotlivé kurzy se pohybují v různých úrovních jak je vidět z následujících grafů č. 5 a č. 6. Jak jsme si uvedli na začátku v části Ropné standardy, jednotlivé typy jsou charakteristické pro určité oblasti. Proto jsou dalším důvodem transakční náklady, které se s větší distanční vzdáleností zvětšují. Ve Spojených státech budou investoři, skutečně vlastnící či potřebující ropu, obchodovat spíše s ropou WTI než s ropou Dubai. 40 Kupní sílu barelu ropy lze vyjádřit podobně jako kupní sílu peněz, tedy vyjadřuje množství služeb a zboží, které jsme schopni při dané cenové hladině koupit. V tomto případě to znamená, kolik jsme schopni pořídit za utržené peníze z prodaného barelu ropy 41 WILLIAMS, James L. WTRG Economics [online] [cit ]. History and Analysis -Crude Oil Prices. Dostupné z WWW: <http://www.wtrg.com/prices.htm>. 42 WILLIAMS, James L. WTRG Economics [online] [cit ]. History and Analysis -Crude Oil Prices. Dostupné z WWW: <http://www.wtrg.com/prices.htm>. 43 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. str

24 Graf č. 5: Týdenní uzavírací kurzy WTI, Arabic Light a Brent Pramen: data U.S. Energy Information Administration 24

25 Graf č. 6: Týdenní uzavírací kurzy WTI, Arabic Light a Brent Pramen: data U.S. Energy Information Administration 25

26 2 CO OVLIVŇUJE CENU ROPY? Faktorů ovlivňujících cenu ropy je mnoho. Nabídka a poptávka zvyšuje či snižuje její cenu stejně jako u všech komodit a produktů. Jelikož si již bez ropy a ropných produktů nedovedeme představit chod společnosti, je tedy zřejmé, že cena ropy ovlivňuje ekonomiku všech zemí světa. Z tohoto důvodu je nemalým faktorem politika. 44 S politikou souvisí vojenské konflikty a různá vládní nařízení a omezení, která mohou také cenu ropy ovlivnit. Dále mají na cenu ropy vliv ekologické havárie, zásoby ropy, organizace ovládající trh s ropou atd. Rafinériím záleží také na kvalitě ropy, dostupnosti, umístění rafinérie a zeměpisných a sezónních rozdílech mezi zásobovanými trhy. Odhady vývoje cen ropy jsou obtížné, ne-li nemožné. 45 Saúdové při zvyšování cen využili i teroristických hrozeb. Analytikové připisovali 10 dolarů jako teroristickou prémii a proč by takovou krásnou výmluvu Saúdové pro zvýšení cen ropy nevyužili? Podle mého je skutečný důvod pro vysoké ceny ropy stejný jako u všeho zboží na trhu, nerovnováha nabídky a poptávky. Ropu potřebujeme ve větší míře než v dřívější době a rezervy se tenčí. 46 Osobně se domnívám, že docházející rezervy mohou postupem času ovlivňovat cenu ropy. Pokud by se však našlo nové ložisko levné, kvalitní a konvenční ropy, nemuselo by to přijít tak brzy. 2.1 ORGANIZACE (KARTELY) OVLÁDAJÍCÍ TRH S ROPOU Světový trh s ropou byl téměř po celou novodobou historii někým ovládán. Postupně se ve vedoucí pozici, jak si ukážeme v této části, vystřídaly tři důležité skupiny. Téměř od začátku moderní těžby ropy byl americký, potažmo i světový, trh s ropou nejdříve ovlivňován a následně ovládán osobou Johna D. Rockeffelera. Rockeffelerův monopol vystřídalo seskupení Sedmi sester, které bylo po ropném vrcholu ve Spojených státech nahrazeno Organizací zemí vyvážejících ropu. Na následujících stránkách si vždy řekneme něco o historii jednotlivých společností. Na konci každé části si shrneme, jaký dopad tyto společnosti měly na samotný vývoj ceny ropy. 44 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. str JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. str ROGERS, Jim. Žhavé komodity : Jak může kdokoliv investovat se ziskem na světových trzích. str

27 2.1.1 Rockefellerův monopol Mladý John D. Rockefeller vstoupil v roce 1863, ve svých 24 letech, do ropného průmyslu a již v roce 1865 získal kontrolu nad největší společností zabývající se rafinací ropy v Clevelendu. Rockefeller zjistil, že není důležité ovládat těžbu, ale že jsou důležité rafinérie a doprava. 47 Rockefellerovo počínání můžeme označit za systematické a bezohledné. Nicméně jeho píle, dřina a seriózní vystupování pomáhaly v jednání s obchodními partnery. 48 Na konci občanské války rafinovala Rockeffelerova společnost více jak 500 barelů ropy denně a tím mohl nabídnout pravidelné zakázky železnicím. Díky svému vystupování, a dalo by se říci sebevědomí, si zajistil bezkonkurenční přepravní podmínky ledna 1870 založil akciovou společnost Standard Oil Company s kapitálem 1 milion dolarů, přitom sám vlastnil akcií (27 %). Standard Oil v tu dobu ovládal již 10 % amerického naftového průmyslu. 50 Standard Oil se snažil skoupit všechny americké ropné společnosti, a pokud nabídku odmítly, přivedl je k bankrotu. Díky tomuto v roce 1880 zpracovával Standard Oil 95 % veškeré americké ropy. 51 Celokontinentálních rozměrů dosáhl Standard Oil Trust v roce Rockefeller pro upevnění svého monopolu využíval ropovody, které dříve používali drobní výrobci (paradoxně aby nebyli na Standard Oilu závislí). Díky založení Standard Oil Trustu, jenž vlastnil podíly v každé složce společnosti, dokázal Rockefeller obejít tehdejší zákony. Rockefellerův Standard Oil byl ve světových dějinách ojedinělý a téměř nedotknutelný. Jednotlivé státy Spojených států ani federální vláda ve Washingtonu nedokázaly kvůli nedostatečné legislativě tento trh dostatečně regulovat. Tato společnost využívala v každém volebním období k získávání přízně zákonodárců úplatky a tajná ujednání CHERNOW, Ron. Titan : The Life of John D. Rockefeller, Sr.. str. 77 a HRABÁLEK, Martin. Financnici.cz [online] [cit ]. John D. Rockefeller. Dostupné z WWW: <http://www.financnici.cz/john-d-rockefeller>. 49 ŠMAJER, Vojtěch. Dreamlife.cz [online] [cit ]. John D. Rockefeller: Nejbohatší muž historie!. Dostupné z WWW: <http://www.dreamlife.cz/svet-uspesnych/podnikani/john-d-rockefellernejbohatsi-muz-historie/article.html?id=910>. 50 CHERNOW, Ron. Titan : The Life of John D. Rockefeller, Sr.. str ŠMAJER, Vojtěch. Dreamlife.cz [online] [cit ]. John D. Rockefeller: Nejbohatší muž historie!. Dostupné z WWW: <http://www.dreamlife.cz/svet-uspesnych/podnikani/john-d-rockefellernejbohatsi-muz-historie/article.html?id=910>. 52 SAMPSON, Anthony. Sedm sester : Velké naftové společnosti a svět, který vytvořily. str

28 Standard Oil dosahoval vyšších zisků, než byly zisky jednotlivých států, ve kterých působil. S postupným rozmachem naftového průmyslu se také rozmáhal i Standard Oil. Rockefeller se díky vysokým ziskům stal soběstačným a skupoval ropná pole i rafinérie. Společnost se nezaměřovala pouze na americký trh, ale začala vyvážet do Evropy, na Blízký i Dálný východ. Tyto zámořské obchody v roce 1885 činily 75 % obratu společnosti. 53 Přestože Standard Oil stlačil cenu ropy na pětinu ceny před vstupem na trh a značně napomohl zkvalitnění nejen těžby, ale i zpracování ropy, 54 začalo se proti němu a ostatním nově vzniklým velkým průmyslovým společnostem zbrojit již v roce Ve Spojených státech se začaly zavádět protitrustové zákony a se Standard Oilem byl zahájen soudní proces. Rockefeller využil nových zákonů ve státě New Jersey a Trust znovu oživil v roce 1888 jako Standard Oil (New Jersey). 55 Opravdu účinné protitrustové zákony začaly platit až za prezidenta T. Roosevelta a od 18. listopadu 1906 se vedl soudní spor se společností Standard Oil. Po přijetí Shermenova protitrustového zákona byl proti společnosti veden velký soudní proces a roku 1907 byla zveřejněna zpráva komisaře pro společnosti. Po nepříznivém rozhodnutí u Krajského soudu se společnost Standard Oil (New Jersey) obrátila na Nejvyšší soud. Ten 15. května 1911 vynesl historické rozhodnutí, že do 6 měsíců se musí Standard Oil zříci všech svých pobočných společností, jejichž akcie vlastní. 56 Tomuto rozhodnutí se samozřejmě musel Standard Oil podvolit, a proto se rozpadl na 34 společností, které se vrátily do státu, v němž měly své operační základny. Monopol Rockefellerova Standard Oilu se sice rozpadl, ale nově vzniklé společnosti vedla stejná skupina mužů v čele s Johnem D. Rockefellerem, jenž stále vlastnil 25 % Standard Oil of New Jersey a 25 % akcií všech zbývajících 33 společností. 57 Jelikož největším akcionářem i po rozpuštění monopolu byl stále Rockefeller, tak podle mého názoru nemělo toto rozpuštění požadovaný efekt. Zajistila se sice svobodná soutěž, ale nebyly potřebné zákony pro zajištění takovéto soutěže. Rockefeller ovládal téměř celý americký ropný trh a dost ovlivňoval i světový trh s ropou. Počínaje si sice tvrdě a bezohledně, ale nezneužívaje monopolního postavení ke zvyšování ceny, zajistil 53 SAMPSON, Anthony. Sedm sester : Velké naftové společnosti a svět, který vytvořily. str HRABÁLEK, Martin. Financnici.cz [online] [cit ]. John D. Rockefeller. Dostupné z WWW: <http://www.financnici.cz/john-d-rockefeller>. 55 SAMPSON, Anthony. Sedm sester : Velké naftové společnosti a svět, který vytvořily. Str CHERNOW, Ron. Titan : The Life of John D. Rockefeller, Sr.. str. 537 a CHERNOW, Ron. Titan : The Life of John D. Rockefeller, Sr.. str

29 cena v $ John D. Rockefeller stabilní trh. Díky cenové válce se zajišťovaly nízké ceny a taktéž přispěl k výraznému rozvoji ropného průmyslu. V následujícím grafu č. 7 je vidět vývoj ceny za období od novodobého objevení ropy do rozpuštění monopolu. Jak je z grafu zřejmé, po ovládnutí trhu Standard Oilem měla cena klesající tendenci. Graf č. 7: Průměrná cena americké ropy ,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Průměrná cena průměrná cena americké ropy Pramen: Statistical Review BP 6/ Sedm sester Označení Sedm sester zavedl italský průmyslový kapitán Enriko Mattei a bylo určeno pro těchto sedm ropných společností: 58 Americké: Evropské: Exxon dříve Standard Oil of New Jersey či Esso (nyní ExxonMobil) Standard Oil of Californie známý jako Socal či Chevron Mobil dříve Standard Oil of New York (Socony), poté Socony-Vacuum, dále Socony-Mobil (nyní ExxonMobil) Gulf a Texaco obě z Texasu (obě se spojily s Chevronem) Royal Dutch Shell britsko-nizozemská společnost British Petroleum (BP) dříve pod názvy Anglo-perská či Anglo-íránská společnost 58 Seven Sisters Environmental [online] [cit ]. Seven Sisters Environmental, Inc. Dostupné z WWW: <http://www.sevensistersenviro.com/seven_sisters_story>. 29

30 V této části si nejdříve si rozebereme jednotlivé sestry, řekneme si něco o jejich historii, abychom měli představu o tom, kdo více jak půl století ovládal světový trh s ropou. Až si představíme všechny sestry, ukážeme si příklady několika tajných (kartelových) dohod a na závěr této části si řekneme, jak v průběhu doby ovlivňovaly cenu ropy. Exxon byl největší z nástupnických společností, jelikož byla páteří původního Standard Oilu. Po dalších 60 let od rozpadu Rockefellerova monopolu se mohla pyšnit titulem největší naftová společnost světa. Společnost i po rozpadu monopolu nakupovala naftu od ostatních členů rozpuštěného Standard Oil Trustu. Poněvadž byl Exxon největší a nejbohatší, působil také jako bankéř některých dalších společností bývalého trustu a také podporoval jejich průzkum a rozvoj. Exxon měl nedostižnou síť odbytišť v Americe i ve světě. 59 Rozpuštění monopolu nemělo na společnost nijak tragický efekt, ba naopak, stala se opět agresivnější. Trhy a peníze společnost měla, problémem byl ovšem nedostatek vlastních zásob ropy, které dříve zabezpečovali ostatní členové trustu. Z tohoto důvodu se musel Exxon začít poohlížet po ropě za hranicemi Ameriky. Paradoxem je, že federální vláda chtěla omezit moc monopolu a zapříčinila přeměnu Exxonu v jednu z nejvýznamnějších sil na světovém trhu. 60 Stejně jako Exxon tak i Mobil si zajistil značná odbytiště a trhy. Společnost prodávala ropu Velké Británii již v roce 1882, dále i na Dálný východ (do Číny), ale neměla vlastní zdroje ropy. V roce 1925 koupil Mobil texaskou těžařskou společnost Magnolia (dříve tajně spolupracující se Standard Oilem). V důsledku hospodářské krize proběhla v roce 1931 fúze s naftařskou společností Vacuum (jednalo se o spojení dvou starých složek Standard Oilu). 61 Socal, společnost založená Demetriusem Schofieldem, našla rozlehlé ropné ložisko pod Los Angeles. Po tomto objevu došlo k poklesu ceny ropy. Následných zmatků na ropném trhu využil Rockefeller a odkoupil společnost Socal od Schofielda v roce 1895 za 1 milion dolarů. Socal zajišťovala roku 1919 až 26 % ropné produkce spojených států (více než kterákoli jiná společnost). Společnost byla v opačné pozici než Mobil, tzn. měla hodně ropy, ale málo trhů SAMPSON, Anthony. Sedm sester : Velké naftové společnosti a svět, který vytvořily. str SAMPSON, Anthony. Sedm sester : Velké naftové společnosti a svět, který vytvořily. str SAMPSON, Anthony. Sedm sester : Velké naftové společnosti a svět, který vytvořily. str SAMPSON, Anthony. Sedm sester : Velké naftové společnosti a svět, který vytvořily. str

31 Těmto třem společnostem (Exxon, Mobil, Socal) bylo v průběhu vedoucího postavení Sedmi sester na ropném trhu vytýkáno, že postupují ve vzájemné shodě. Prodávaly za stejnou cenu, pod stejným názvem Standard. Tyto tři společnosti se v řadě zahraničních operací dokonce i spojily, aby také ne, když byl hlavním akcionářem stále John D. Rockefeller. 63 Gulf je texaskou ropnou společností, která byla založena na základě objevení ropy na Spindletopu v roce 1901, plukovníkem Guffeyem za finanční podpory Mellonů. 64 Rockefeller měl v Texasu smůlu, jelikož v Texasu byly zavedeny protitrustové zákony jako v jednom z prvních států. Standard Oil, který měl v Texasu tajnou pobočku, byl z tohoto státu vyhozen. Společnost Gulf rozvážela naftu vlastními loděmi do různých částí světa a díky smlouvě s novou britskou společností Shell si v zahraničí zajistila trvalé trhy. Cílem společnosti se stala těžba ropy a vyhledávání jejich nových zdrojů. Společnost se rychle stávala soběstačnou, těžila na jihozápadě a prodávala na východě. V roce 1913 otevřela v Pittsburgu první benzínovou čerpací stanici. Gulf byl v té době již tvrdým soupeřem Standard Oilu, s větší těžbou, než měl Exxon, vlastním cisternovým loďstvem, trhy a bohatými vlastníky. 65 Společnost Texas Company (později zkráceno na Texaco) byla založena těžařem Cullinanem z Texasu a finančníkem Schlaetem z New Yorku. Texaco nakupovala levnou spindletopskou ropu, kterou dále prodávala na cukrové plantáže podél Mississippi a Standard Oilu na východě. Pokles těžby ze Spindletopu pokrylo Texaco ropným ložiskem v Sour Lake. Z počátku se společnost zabývala výhradně těžbou ropy a výrobou základních petrochemických produktů, posléze však silná poptávka umožnila rozvoj celé společnosti. 66 Roku 1904 těžila Texaco 5 % veškeré americké ropy. 67 Těchto pět amerických společností prošlo do roku 1914 jistým vývojem, během kterého každá získala vlastní osobitý charakter, který pak přetrval dalších šest desetiletí SAMPSON, Anthony. Sedm sester : Velké naftové společnosti a svět, který vytvořily. str Gulf Oil [online] [cit ]. Gulf Oil History. Dostupné z WWW: <http://www.gulfoil.com/aboutgulf/companyhistory.aspx>. 65 SAMPSON, Anthony. Sedm sester : Velké naftové společnosti a svět, který vytvořily. str Texaco [online] [cit ]. Chevron Czech Republic s.r.o. Dostupné z WWW: <http://www.texaco.cz/>. 67 SAMPSON, Anthony. Sedm sester : Velké naftové společnosti a svět, který vytvořily. str SAMPSON, Anthony. Sedm sester : Velké naftové společnosti a svět, který vytvořily. str

32 Rockefellerův naftový monopol, který v Americe narušily společnosti Gulf a Texaco, byl mimo území Spojených států zlomen částečně již v roce Bylo to v době, kdy projela první nová cisternová loď (zcela nový typ lodi) společnosti Shell Marcuse Samuela s ruskou ropou Suezským průplavem. 69 Evropský trh byl rozdělen na základě dohody Standard Oilu s Rothschildy a Nobely. Samuel se snažil konkurovat Rockefellerovi v Asii jeho vlastními zbraněmi (cenovou válkou), kterou mohl zvládnout díky nízkým transportním nákladům. Díky tajnému plánu se podařilo zaskočit Standard Oil téměř nepřipravený. Shell od konce roku 1893 pravidelně přepravoval ruskou ropu do skladišť na Dálném východě. Tuto cenovou válku přežil i menší holandský koncern operující ve Východní Indii. Tento koncern dostal v roce 1890 královské výsady a od té doby se nazýval Royal Dutch. Royal Dutch soupeřil se Standard Oilem, tak i Shellem celých 16 let. Shell uzavřel dohodu na odběr tun texaské ropy ročně za pevnou cenu, a to po dobu 21 let, se společností Gulf po objevení ropy v Spindletopu. Shell odmítl nabídku na odkup ze strany Standard Oilu, místo toho se dohodl s Royal Dutch na vytvoření nové společnosti na Dálném východě. 70 V roce 1907 se nakonec tyto dvě společnosti plně sloučily v poměru 60:40 pro Royal Dutch do společnosti Royal Dutch Shell. Nově vzniklá společnost Royal Dutch Shell se pod vedením Henry Deterdinga stala úspěšnou společností. 71 Celý svět kromě Nizozemí znal tuto společnost nadále jenom jako Shell a považoval ji za britskou. Britská vláda ji ovšem od této doby brala jako nizozemskou. 72 Druhou evropskou společností, která se řadí mezi sestry, je British Petroleum (zkráceně BP). V roce 1901 získal D Arcy koncesi na těžbu v Persii, vyslal tam Reynoldse, který je řazen mezi průkopníky, jako byli Drake či Lucas. Ropu však stále nenacházel a D Arcy si nemohl dovolit ztratit další peníze. Proto se v roce 1904 spojil s Burmah Oil Company, která byla v té době již bohatá a měla výhodné kontrakty s britským námořnictvem. Jelikož měla britská vláda zájem o perskou ropu, podporovala toto spojení a projevila ochotu přispět k D Arcyho úsilí dalším kapitálem. Reynolds se 69 Shell [online] [cit ]. The Shell history - the beginnings - About Shell. Dostupné z WWW: <http://www.shell.com/home/content/aboutshell/who_we_are/our_history/the_beginnings/>. 70 SAMPSON, Anthony. Sedm sester : Velké naftové společnosti a svět, který vytvořily. str Shell [online] [cit ]. The Shell history - the beginnings - About Shell. Dostupné z WWW: <http://www.shell.com/home/content/aboutshell/who_we_are/our_history/the_beginnings/>. 72 SAMPSON, Anthony. Sedm sester : Velké naftové společnosti a svět, který vytvořily. str

33 přesunul na jiné místo a dne 26. května 1908 narazili na ropné ložisko. 73 V roce 1909 založil D Arcy s Burmah Oil Company novou společnost Anglo-Persian Oil Company (dnešní BP). V roce 1914 koupila Velká Británie 51 % akcií společnosti za 2 miliony liber. V dohodě bylo stanoveno, že společnost musí navždy zůstat nezávislým britským koncernem a že každý ředitel musí být britským občanem. 74 Těchto sedm společností bylo nejvýznamnějších. Samozřejmě existovalo i mnoho jiných, ale ty nebyly tak důležité a velké. Sestry si navzájem konkurovaly a bojovaly o odbytiště pohonné hmoty. Nic však nebránilo tomu, aby se mezi nimi uskutečňovala tajná ujednání, která neměla přijít nikdy na veřejnost. Při zahraničních expanzích často utvářely konsorcia. I díky těmto sesterským vztahům působily několik desetiletí jako hlavní společnosti ropného světa. 75 První kartelová dohoda byla uzavřena 17. srpna 1920 mezi Standard oilem, Shellem a BP. Jejím cílem bylo zafixovat cenu ropy. V roce 1949 byly do této dohody zapojeny tyto společnosti (BP, Mobil, Shell, Exxon, Gulf, Texaco). Počátkem 50. let 20. století se dostaly na veřejnost informace, že ropné společnosti chtějí těžit ropu z Blízkého Východu a pak si rozdělit zisky s tamními vládami. OPEC vznikl proto, aby lidé věřili, že arabské ropné zásoby nejsou vlastněny nearabskými zeměmi. 76 Dalším z příkladů je rozdělení bývalé Otomanské říše pomocí dohody červené linie (Red Line Agreement). Roku 1914 založil Calouse Gulbenkian syndikát s označením Turkish Petroleum Company (TPC), který z poloviny patřil BP, asi ze čtvrtiny Shellu a ze čtvrtiny Deutsche Bank, Gulbenkian si nechal 5 %. Za války tato dohoda nebyla uskutečněna, v účinnost vešla až po válce a německý podíl se přesunul do Francie. Amerika (Exxon a Mobil) dostala 20 % od BP až v srpnu 1922 po dlouhých vyjednáváních ve Washingtonu. Nová irácká vláda neochotně podepsala smlouvu s TCP, která byla poté přejmenována na Iraq Petroleum Company, dohodu o udělení těžební koncese s platností do roku V dohodě také stálo, že společnost musí být britská a jejím předsedou musí být britský občan. Dále bylo uvedeno, že žádný z partnerů nesmí žádat o koncesi v bývalé Otomanské říši jinak než přes společnost. Dohoda byla 73 BP [online] [cit ]. First oil History of BP BP. Dostupné z WWW: <http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryid= &contentid= >. 74 SAMPSON, Anthony. Sedm sester : Velké naftové společnosti a svět, který vytvořily. str SAMPSON, Anthony. Sedm sester : Velké naftové společnosti a svět, který vytvořily. str RIVERA, David. Final Warning : A History of the New World Order [online]. Oakland, California : CONSPIRACY BOOKS, 1994 [cit ]. The Seven sistrers, s Dostupné z WWW: <http://www.modernhistoryproject.org/mhp/articledisplay.php?article=finalwarning>. 33

34 uzavřena roku 1928, nikdo však neznal přesnou rozlohu Otomanské říše. Proto nakreslil Gulbenkian na mapě červenou tužkou čáru okolo obrovského prostoru (viz Obrázek č. 1). Tímto došlo k nejpozoruhodnějšímu dělení v historii nafty. Odtud se této dohodě říká dohoda červené linie. 77 Obrázek č. 1: Oblast červené linie Pramen: BLAIR, John M. Mtholyoke [online] [cit ]. The Red Line Agreement. Dostupné z WWW: <http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/petroleum/redline.htm>. Příkladem tajné dohody je také prohlášení o zásadách zvané Pool Association (jinak též Dohoda z Achnacarry). Zde se jednalo už o kartelovou dohodu, ve které bylo určeno, jak bude stanovována cena. Začátkem září 1928 se na tom usnesli představitelé Velké trojky Teagle (Exxon), Cadman (BP) a Deterding (Shell) a později toto usnesení 77 SAMPSON, Anthony. Sedm sester : Velké naftové společnosti a svět, který vytvořily. str

35 přijalo dalších patnáct amerických společností, mezi nimiž byly i zbývající sestry Gulf, Socal, Texaco a Mobil. Nebyl to pouhý výčet pravidel a ustanovení, ale spíše jakási ústava nebo deklarace záměrů. Je pochopitelné, že tato dohoda byla tajná, ale plné znění dohody se na veřejnost dostalo až v roce Tato dohoda však neomezovala produkci samotnou, proto o šest měsíců později v březnu 1929 schválil Federální naftový ústav kontrolní plán, podle kterého neměla těžba ropy v USA překročit úroveň roku Vláda Spojených států však prohlásila, že společnosti nemají právo omezovat výrobu, takže nakonec musely samy produkční státy vypracovat mezistátní dohodu o společném omezení těžby ropy. Během Velké deprese byl nadbytek ropy, který se posílil, když bylo objeveno další ložisko otcem Joinerem, které způsobilo další run na ropu. Kvůli nadbytku ropy spadla její cena až na 10 centů za barel. Musela přijít stabilizační opatření, nejdříve byl v Texasu a Oklahomě zaveden přídělový systém, ale producenti jej začali obcházet. Proto byl v roce 1935 vydán tzv. ostrý naftový zákon. Zavedení přídělového systému bylo mezníkem v ropném průmyslu. 78 Sedm sester ovládalo světový trh s ropou do amerického ropného vrcholu (1971), kdy převzal otěže OPEC. Soupeření i spolupráce mezi sestrami nemělo za následek žádné výrazné zvýšení ceny ropy, ba naopak, pomocí kartelových dohod a tajných ujednání udržely světové ceny pevně na úrovni amerických cen ropy, a také omezily soutěž uvnitř každé země. Dalo by se říci, že rozpuštění Rockeffelerova monopolu, Nejvyšším soudem v roce 1911, vyústilo k vytvoření celosvětového kartelu. Sestry se snažily zabránit nadbytku ropy na trhu, aby si zachovaly svůj zisk a nesrazily cenu ropy na nižší než domluvenou úroveň. To se dařilo díky tomu, že kontrolovaly 90 % světových exportů ropy, jelikož vlastnily všechny důležité ropovody na světě. Ropovod ze Saúdské Arábie k Středozemnímu moři (753 mil) byl vlastněn Exxonem, Mobilem, Texacem a Socalem. Aljašský ropovod (799 mil) vlastnilo BP a Exxon. Díky ovládání hlavní světových ropovodů mohly ovlivňovat tok ropy do rafinérií, a tudíž ovlivňovaly zásobování. Sestry nevlastnily jenom ropovody, ale podílely se společně i na vlastnictví těžařských společností na Blízkém Východě, jak je patrné z přílohy B. 79 Tím pádem bylo množství dodané ropy na světový trh zcela na dohodě mezi sestrami. 78 SAMPSON, Anthony. Sedm sester : Velké naftové společnosti a svět, který vytvořily. str RIVERA, David. Final Warning : A History of the New World Order [online]. Oakland, California : CONSPIRACY BOOKS, 1994 [cit ]. The Seven sistrers, s Dostupné z WWW: <http://www.modernhistoryproject.org/mhp/articledisplay.php?article=finalwarning>. 35

36 cena v $ Vývoj ceny v období vlády Sedmi sester je patrný z následujícího grafu č. 8, použitá data jsou ze Statistical Review společnosti British Petroleum a vztahují se do roku 1944 na americkou ropu a od roku 1945 na ropu Arabian Light. Graf č. 8: Vývoj průměrné ceny ropy ,50 Cena ropy ,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Průměrná cena ropy Pramen: data ze Statistical review BP 6/ OPEC Organizace zemí vyvážejících ropu (Organization of the Petroleum Exporting Countries zkráceně OPEC) je mezivládní organizace založená 14. září 1960 na Bagdádské konferenci. Zakládajícími členy byly Irán, Irák, Kuvajt, Saúdská Arábie a Venezuela. K těmto pěti zemím se postupně připojilo dalších devět zemí (Katar, Indonésie, Libye, Spojené Arabské Emiráty, Alžírsko, Nigérie, Ekvádor, Angola a Gabon). V současné době (k ) má OPEC 12 členů. V roce 1994 se od organizace odpojil Gabon a v roce 2009 Indonésie. Prvních pět let své činnosti měl OPEC své sídlo ve švýcarské Ženevě, ale 1. září 1965 jej přesunul do Vídně. 80 V souladu se stanovami je cílem OPECu koordinovat a sjednotit ropnou politiku členských zemí a zajistit stabilizaci ropného 80 OPEC [online] [cit ]. OPEC : Brief History. Dostupné z WWW: <http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/24.htm>. 36

37 trhu, aby zabezpečil efektivní, ekonomické a pravidelné dodávky ropy spotřebitelům, stálý příjem producentům a přiměřený výnos z kapitálu těm, kteří investovali do ropného průmyslu. 81 Během 60. let 20. století byl ovládán mezinárodní trh s ropou Sedmi sestrami a byl z velké části oddělen od trhu bývalého Sovětského svazu a dalších centrálně plánovaných ekonomik. OPEC vyvinul svou kolektivní vizi, nastavil své cíle a založil vlastní sekretariát. V roce 1968 přijal Declaratory Statement of Petroleum Policy in Member Countries, který zdůraznil nezcizitelná práva všech zemí vykonávat trvalou svrchovanost nad svými přírodními zdroji v zájmu národního rozvoje. Počet členů se do konce roku 1969 zvýšil na Mezinárodní důležitost OPECu v 70. letech rostla. Jeho členské země převzaly kontrolu nad domácími ropnými průmysly a OPEC získal hlavní slovo v určování cen ropy na světovém trhu. V sedmdesátých letech způsobily dvě události prudký nárůst cen ropy na trhu. První událostí bylo ropné embargo roku 1973, druhou pak vypuknutí Íránské revoluce roku OPEC rozšířil svůj mandát na prvním Summitu hlav států a vlád v Alžíru roku Summit se zabýval neutěšenou situací chudších zemí a volal po nové éře mezinárodní spolupráce v zájmu světového hospodářského rozvoje a stability. To vedlo ke zřízení Fondu pro mezinárodní rozvoj (FID) v roce Členské země zahájily ambiciózní sociálně-ekonomické rozvojové programy. Postupně se připojovaly další státy. V roce 1975 vzrostl počet členských států na Jak je vidět na grafu č. 9, cena ropy dosáhla na začátku 80. let rekordních úrovní. Po těchto rekordních úrovních začaly ceny oslabovat a v roce 1986 se zhroutily jako reakce na přesycení trhu. Podíl OPECu na zmenšujícím se ropném trhu se těžce propadl. Celkové ropné příjmy klesly pod třetinu dřívějších vrcholů, což způsobilo závažné ekonomické problémy několika členských zemí. Ceny se na konci 80. let ustálily na poloviční úrovni, než tomu bylo na počátku tohoto období a OPEC začal na nově rostoucí světové produkci opět získávat svůj podíl. Toto bylo podporováno zavedením produkčních kvót mezi členské státy a referenčního koše pro vytváření ceny, stejně tak 81 OPEC [online] [cit ]. OPEC : Brief History. Dostupné z WWW: <http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/23.htm>. 82 OPEC [online] [cit ]. OPEC : Brief History. Dostupné z WWW: <http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/24.htm>. 83 Tyto dvě události jsou rozebrány více na str. 53 v kapitole Ropné šoky 84 OPEC [online] [cit ]. OPEC : Brief History. Dostupné z WWW: <http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/24.htm>. 37

38 Cena v $ i dosažením významného pokroku v dialogu a spolupráci mezi zeměmi OPECu a non- OPECu, který je vnímán jako zásadní pro stabilitu trhu a přijatelné ceny. 85 Graf č. 9 : Vývoj ceny ropy ,00 Vývoj ceny ropy ,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0, $ money of the day $ 2009 Pramen: data ze Statistical review BP 6/10 Pohyby cen v 90. letech 20. století nebyly tak dramatické jako v předchozích dvaceti letech a včasná opatření OPECu snížila dopad válečného konfliktu na Blízkém východě v letech na trh. Celé desetiletí bylo ve znamení velké volatility ceny ropy a všeobecné cenové slabosti, jihovýchodní asijský hospodářsky pokles a mírná zima na severní polokouli vrátily ceny zpět na úroveň z roku Nicméně výrazné oživení vyústilo v integrovanější trh s ropou, který se přizpůsoboval postsovětskému světu, výraznějšímu regionalismu, globalizaci a revoluci v komunikačních technologiích a dalších hi-tech trendech. Gabon opustil OPEC a Ekvádor přerušil své členství OPEC [online] [cit ]. OPEC : Brief History. Dostupné z WWW: <http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/24.htm>. 86 OPEC [online] [cit ]. OPEC : Brief History. Dostupné z WWW: <http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/24.htm>. 38

39 Vylepšený mechanismus cenového pásma OPECu přispěl k posílení a stabilizaci ceny ropy na počátku třetího tisíciletí. Ale kombinace tržních sil, spekulací a dalších faktorů situaci v roce 2004 změnila, tlačila ceny nahoru a zvýšila volatilitu na dobře zásobovaném trhu. Ceny se vyšplhaly na rekordní úroveň v polovině roku 2008, před zřícením v rozvíjející se globální finanční turbulenci a hospodářské krizi. OPEC se stal prominentem v podpoře ropného průmyslu jako součást celosvětového úsilí o řešení hospodářské krize. Na druhém (Karakas 2000) a třetím (Rijád 2007) summitu OPEC stanovil stabilní trhy s energií, trvale udržitelný rozvoj a životní prostředí jako tři hlavní témata a přijal komplexní dlouhodobou strategii v roce Angola se k OPECu připojila, Ekvádor obnovil své členství a Indonésie jej zrušila REZERVY, NALEZIŠTĚ A ROPNÝ VRCHOL V následujícím textu se budeme věnovat světovým zásobám ropy, nalezištím a ropnému vrcholu. V současné době nemají tyto faktory až tak zásadní vliv na vývoj ceny ropy, jak by podle mého názoru měly mít. Cena je vždy více ovlivňována pesimistickými než optimistickými zprávami. O docházejících zásobách se spekuluje už mnoho let, ale stále se věří, že jsou dostatečné. V následující části Rezervy jsou rozebrány zásoby ropy podle jednotlivých států, a to i z historického hlediska. V části Naleziště se budeme věnovat oblastem, ve kterých může ropné ložisko vzniknout. Největší ložiska na světě budou krátce charakterizována. Ukážeme si, že tato ložiska jsou již za svým vrcholem, který následně bude rozebrán v části Ropný vrchol Rezervy Většina údajů, se kterými se ve světě setkáme a které nás dovedou k číslům, o nichž se budeme dále bavit, zahrnují prokázané zdroje plus pravděpodobné a někdy dokonce jenom možné. 88 Zásoby, které uvádějí největší producenti OPECu, jsou ohromující již od 80. let 20. století. Obzvláště pak fakt, že v tomto období oznámili jejich navýšení: Írák 174%, Venezuela 262%, Spojené Arabské Emiráty 202%, Írán 62%, Saúdská Arábie 58% a Kuvajt 44% růst zásob. Podle Statistic review BP oznámily nárůst potvrzených zásob v letech země Středního východu a Venezuely o 373 miliard barelů, tj. 70% 87 OPEC [online] [cit ]. OPEC : Brief History. Dostupné z WWW: <http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/24.htm>. 88 McCORMACK, Ray. Až dojde ropa drsné varování. Luis E. Giusti 23:38 39

40 růst zásob na celém světě v roce Navzdory tomu, že zásoby OPECu rostou, zbytku světa klesají. Podle Bruce Lanniho (analytika A.G. Edwards & Son) se produkce průměrného ropného pole snižuje o 4,8 % ročně. 89 Tímto tempem se ztenčují rezervy Spojených států již 30 let a britské ještě rychleji. Čistý růst produkce ropy mimo ropu OPECu a Ruska předpokládali analytici v roce 2004 jako nulový. 90 Těžební kvóty jsou v OPECu rozdělovány na základě velikosti ropných rezerv, z tohoto důvodu můžeme považovat rezervy uváděné členskými státy za nadhodnocené. Skutečný stav nelze zjistit, jelikož tyto státy nikdy nepovolily nezávislé audity. 91 Saúdská Arábie uvádí své rezervy od roku 1988 ve výši 260 mld. barelů. Potvrzené zásoby Saúdské Arábie dosahují, jak již je výše zmíněno, 260 mld. barelů ropy (plus 2,5 mld. barelů ropy v neutrální zóně sdílené Saúdskou Arábií a Kuvajtem), což je asi pětina světových zásob konvenční ropy. Přestože je v Saúdské Arábii přes 100 velkých ropných polí (více než vrtů), tak více jak polovinu zásob obsahuje osm největších ropných polí včetně Ghawaru. 92 Irák má dostatečné zásoby ropy (jsou však nejméně probádané a nejméně využívané ze všech známých nalezišť 93 ), díky kterým by mohl ovlivnit ceny na světových trzích, ale války s Iránem a především pak s USA zapříčinily politickou nestabilitu (není tím myšleno, že režim Saddáma Husajna byl stabilní). Ropovody bývají častým cílem teroristů. S iráckým vlivem v současnosti nepočítá ani samotný OPEC, který Irák nezahrnul v červnu 2005 do zprávy Mezinárodní energetické agentury o produkci, kapacitě a volných kapacitách OPECu. Venezuela se produkcí ropy řadí v OPECu se svými třemi miliony barelů denně na třetí místo za Saúdskou Arábii a Irák byl pro Venezuelu zlomovým datem, téměř přes noc se stala největším vývozcem ropy na světě. 95 Politika prezidenta Chavéze (poslední dobou protiamerická) nenaznačuje, že by měla Venezuela spasit světové trhy. Velké rezervy má Ruská federace, jenže ruská těžební zařízení jsou zastaralá a Rusko nemá dostatečné přepravní kapacity. Kvůli tomuto faktu nejsou Rusové schopni 89 DOHERTY, Jacqueline. SmartMoney.com [online] [cit ]. Crude Calculations. Dostupné z WWW: <http://www.smartmoney.com/investing/economy/crude-calculations-15537/>. 90 ROGERS, Jim. Žhavé komodity : Jak může kdokoliv investovat se ziskem na světových trzích. str ROGERS, Jim. Žhavé komodity : Jak může kdokoliv investovat se ziskem na světových trzích. str U.S. Energy Information Administration [online] [cit ]. EIA - Countries - Saudi Arabia - Analysis. Dostupné z WWW: <http://www.eia.doe.gov/countries/cab.cfm?fips=sa>. 93 McCORMACK, Ray. Až dojde ropa drsné varování. Fadhil Chalabi 20:20 94 ROGERS, Jim. Žhavé komodity : Jak může kdokoliv investovat se ziskem na světových trzích. str McCORMACK, Ray. Až dojde ropa drsné varování. Robert Bottome a Alberto Quiros Corradi12:40 40

41 dodat na světový trh více jak polovinu své produkce. 96 Rusko vlastní 6 % světových ropných rezerv a čerpá 10 % světové spotřeby. V roce 2009 vyváželi Rusové 6,8 milionů barelů ropy denně, 97 v roce 2004 to byly 4 miliony barelů denně a v období sovětského režimu jen 2 miliony barelů za den. Sovětský režim byl vysoce neefektivní ve využití paliva, jelikož se cena ropy uměle držela nízko a z toho pak plynulo obrovské plýtvání. 98 Ruským problémem v oblasti ropného průmyslu je tunelářství a také skutečnost, že se do tohoto oboru vložila i ruská vláda, nedává pozitivní vyhlídky pro světový trh. 99 Oblast Kaspického moře je na ropu bohatá. V Ázerbájdžánu byla těžena polovina světové produkce ropy na přelomu 19. a 20. století. V roce 1994 byl uzavřen kontrakt na 7,4 miliardy USD mezi Ázerbájdžánem a západními ropnými společnostmi na rozvoj ropných polí v Kaspickém moři. Bohužel do této doby se nezačalo rozvíjet nic a peníze díky zločineckému kapitalismu 100 zmizely. Rogers tvrdí, že jenom blázni by investovali do jedné z republik bývalého SSSR ve Střední Asii. 101 V Kazachstánu byly za posledních 30 let dva velké oznámené objevy: Tengiz (1979) a Kashagan (1999). Údajně se v Kashaganu nachází 40 miliard barelů ropy, ale jen 6-9 miliard je vytěžitelných. Rusové nemají prostředky (technologii) na rozvinutí těžby v Tengizu, proto se uchylují ke snadné těžbě na Sibiři. Z tohoto důvodu mohou svůj vliv v Tengizu a Kashaganu uplatnit západní ropné společnosti. Zahájení těžby v Kashaganu se očekávalo od roku 2005, v roce 2007 byl začátek těžby posunut na rok 2010 a v současnosti to vypadá na rok (další zpoždění ovšem není vyloučeno). Tengiz je objeven již 30 let a v současné době neprodukuje více než 300 tisíc barelů denně. 103 V oblasti Kaspického moře je většina nalezišť vnitrozemských, tudíž jsou zde velké exportní problémy. Nejen že je tato oblast hornatá a vyskytují se zde zemětřesení, ale jsou tu i různé názory jednotlivých etnických skupin, jež ohrožují samotné ropovody. Vlády těchto zemí také nejsou pro světový ropný trh ideální ROGERS, Jim. Žhavé komodity : Jak může kdokoliv investovat se ziskem na světových trzích. str Statistical Review BP 6/10 98 ROGERS, Jim. Žhavé komodity : Jak může kdokoliv investovat se ziskem na světových trzích. str ROGERS, Jim. Žhavé komodity : Jak může kdokoliv investovat se ziskem na světových trzích. str Tento výraz použil Jim Rogers ve své knize Žhavé komodity strana ROGERS, Jim. Žhavé komodity : Jak může kdokoliv investovat se ziskem na světových trzích. str KONYROVA, Kulpash. New Europe [online] [cit ]. Kashagan oil delayed again. Dostupné z WWW: <http://www.neurope.eu/articles/ php>. 103 ROGERS, Jim. Žhavé komodity : Jak může kdokoliv investovat se ziskem na světových trzích. str ROGERS, Jim. Žhavé komodity : Jak může kdokoliv investovat se ziskem na světových trzích. str

42 V západní Africe, především pak v Nigérii a Angole, se nalézají nemalé ropné rezervy (údajně 9,1 % potvrzených světových zásob). Problémem v této oblasti je korupce a bezpečnost. Nigérie drží světové prvenství v politické korupci, proto se v nejbližší době z nigerijské ropy na světový trh nic nedostane, jelikož v letech 2000 i 2005 byly všechny čtyři rafinérie zavřeny pro nedostatek kapitálu. V Angole je ropná produkce na vzestupu, ale je to ještě běh na dlouhou trať. 105 Kanada má velké ropné zásoby, o tom nejsou žádné pochybnosti. Kanaďané prohlašují, že v provincii Alberta může být až 1,6 bilionů barelů ropy (1/3 světových zásob). 311 miliard barelů je vytěžitelných a z toho pouze 180 miliard barelů může být ziskově těženo. Problémem je, že většina zásob je nekonvenční ropa neboli těžce vytěžitelná ropa, jako jsou ropné (asfaltové) písky. Kdyby se našel způsob, jak z asfaltových písků dostat levně ropu, byla by Kanada na špici ropného průmyslu a my bychom se mohli těšit na levnou ropu. 106 V následující tabulce č. 5, jsou ověřené zásoby ropy (jedná se o vybraná data ze Statistic review společnosti BP z června 2010). Pro přehlednost byla vybrána data od roku 1980 v pětiletých intervalech (výjimkou je rok 1988, ve kterém země OPECu navýšily své zásoby) a ponechány byly pouze země s podílem na světových zásobách alespoň 2 %. Tabulka č. 5: Ověřené zásoby ropy v miliardách barelů Země Podíl v 2009 USA 36,5 36,4 35,1 33,8 29,8 30,4 29,9 28,4 2,1% Kanada 8,7 10,0 11,9 11,2 10,5 18,3 17,1 33,2 2,5% Severní 92,5 102,0 100,0 96,3 89,0 68,9 60,7 73,3 5,5% Amerika Venezuela 19,5 54,5 58,5 60,1 66,3 76,8 80,0 172,3 12,9% Jižní a Střední 26,7 62,9 69,2 71,5 83,7 97,9 103,4 198,9 14,9% Amerika Kazachstán n/a n/a n/a n/a n/a 25,0 39,8 39,8 3,0% Rusko n/a n/a n/a n/a n/a 59,6 76,6 74,2 5,6% Evropa a 98,6 79,0 78,2 80,8 81,7 108,5 142,8 136,9 10,3% Euroasie Irán 58,3 59,0 92,9 92,9 93,7 99,5 137,5 137,6 10,3% Irák 30,0 65,0 100,0 100,0 100,0 112,5 115,0 115,0 8,6% 105 ROGERS, Jim. Žhavé komodity : Jak může kdokoliv investovat se ziskem na světových trzích. str ROGERS, Jim. Žhavé komodity : Jak může kdokoliv investovat se ziskem na světových trzích. str

43 Kuvajt 67,9 92,5 94,5 97,0 96,5 96,5 101,5 101,5 7,6% Katar 3,6 4,5 4,5 3,0 3,7 16,9 27,9 26,8 2,0% Saúdská Arábie 168,0 171,5 255,0 260,3 261,5 262,8 264,2 264,6 19,8% SAE 30,4 33,0 98,1 98,1 98,1 97,8 97,8 97,8 7,3% Blízký Východ 362,4 431,7 653,0 659,6 663,3 696,7 755,5 754,2 56,6% Libye 20,3 21,3 22,8 22,8 29,5 36,0 41,5 44,3 3,3% Nigérie 16,7 16,6 16,0 17,1 20,8 29,0 36,2 37,2 2,8% Afrika 53,4 57,0 59,0 58,7 72,0 93,4 117,0 127,7 9,6% Asie 33,9 38,7 39,6 36,3 39,2 40,1 40,7 42,2 3,2% Svět 667,5 771,3 999,0 1003,2 1029,0 1105,5 1220,2 1333,1 100,0% Z toho: EU 11,8 9,6 8,3 8,1 8,2 8,8 7,3 6,3 0,5% OECD 109,6 119,0 118,9 115,2 111,2 93,3 81,3 90,8 6,8% OPEC 425,4 529,8 755,0 763,4 786,6 849,7 927,8 1029,4 77,2% Non-OPEC 160,2 178,8 183,1 176,5 180,3 168,2 167,2 180,9 13,6% Bývalý SSSR 82,0 62,7 60,9 63,3 62,1 87,7 125,2 122,9 9,2% Kanadské ropné písky n/a n/a n/a 163,3 163,5 143,3 Ověřené zásoby a ropné písky n/a n/a n/a 1268,8 1383,7 1476,4 Pramen: Statistical Review BP 6/10 Jak je z tabulky patrné, země OPECu (především pak Saúdská Arábie, Venezuela a Irák) drží ve své moci většinu světových zásob. Což je patrné i z obrázku č. 2, zde je vidět, že OPEC vlastnil v roce ,6 % světových zásob ropy. Modré číslice v tabulce pod koláčovými grafy jsou zásoby ropy v miliardách barelů, tyto hodnoty se shodují s údaji z tabulky č. 5, červené číslice jsou procentuální vyjádření jednotlivých států na zásobách OPECu (tedy 79,6 % světových zásob), proto se s hodnotami z předcházející tabulky liší. 43

44 Obrázek č. 2: Zásoby ropy vlastněné OPECem v roce 2009 Pramen: OPEC [online] [cit ]. OPEC Share of World Crude Oil Reserves. Dostupné z WWW: <http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/330.htm> Naleziště Ložiska ropy jsou vázána na některé typy sedimentárních pánví. Pro vznik ložiska nestačí jen přítomnost vhodných nádržních hornin, ale jsou zapotřebí i ropomatečné horniny. 107 Ropomatečné horniny se vyskytují v neobvykle široké škále prostředí v porézních horninách (vrstvy pískovců, slepenců nebo vápenců), v rozpraskaných vyvřelých či metamorfovaných horninách, ve vrstvách pod mořským dnem, pod sibiřskou věčně zmrzlou půdou, pod solí, v pohřbených korálových ostrovech, v krasových dutinách nebo i v písčitých výplních starých jeskyní. 108 Celosvětové zásoby ropy vznikly ve dvou krátkých časových úsecích za extrémního globálního oteplení před 90 a 150 miliony let. 109 Ložiska vznikala v sedimentárních pánvích v místech poklesu zemské kúry. Ropa, jež vznikala ve starším období (prvohor a druhohor) se, v důsledku tektonických pohybů, které porušovaly 107 Petroleum.cz [online] [cit ]. Výskyt ropy v současnosti. Dostupné z WWW: <http://www.petroleum.cz/ropa/vyskyt-ropy-soucasnost.aspx>. 108 Petroleum.cz [online] [cit ]. Původ, vznik, vyhledávání a těžba ropy. Dostupné z WWW: <http://www.petroleum.cz/ropa/>. 109 McCORMACK, Ray. Až dojde ropa drsné varování. Colin Campbell 3:25 44

45 hermetičnost pastí, dostala na povrch většinou již v dávné historii a nezachovala se. Z tohoto důvodu většina dnes existujících ložisek vznikala až v třetihorách. 110 Přesto, že byla ropa nalezena na několika místech na světě téměř současně, tak první ropné horečky vypukly Severní Americe. Byla objevena naleziště v Pennsylvánii, Texasu i Kalifornii. I když jsou Spojené státy za ropným vrcholem, tak je produkce Severní Ameriky nezanedbatelná. Ropa se stále těží na Aljašce i v Mexickém zálivu kolem Floridy. 111 Na Středním východě docházelo k objevování ropných ložisek od počátku 20. století. V současné době ložiska této oblasti obsahují největší zásoby na světě, těžba je naplánovaná ještě více jak na 70 let. Ropa z těchto ložisek, hlubokých až 3 km, je z druhohorních a především pak třetihorních sedimentů. Velká ložiska jsou samozřejmě i v Rusku. Významná ložiska byla nalezena také v Egyptě, Libyi, Nigérii, Venezuele, Brazílii, Mexiku, Číně, Indii, Indonésii a v Austrálii. Velká Británie společně s Norskem a Dánskem těží v Severním moři, což je nejvýznamnější oblast okolo Evropy. 112 Tabulka č. 6: Nejvýznamnější světová naleziště podle stavu zásob Naleziště Oblast Zásoby Burgan Field Kuvajt 450 mld. m 3 Ghawar Saúdská Arábie 450 mld. m 3 Kashagan Field Kazachstán 190 mld. m 3 Rumaila Field Irák 190 mld. m 3 Samotlorské ložisko Rusko Timan-Pečorská pánev 125 mld. m 3 Kirkuk Field Irák 100 mld. m 3 Majnoon Field Irák 100 mld. m 3 Severní moře Severní moře 100 mld. m 3 Aghajari Field Irán 100 mld. m 3 Ahwaz Field Irán 100 mld. m 3 Marun Field Irán 100 mld. m 3 Romaskinské ložisko Rusko oblast Volha-Ural 100 mld. m 3 Shaybah Field Saúdská Arábie 95 mld. m Petroleum.cz [online] [cit ]. Výskyt ropy v současnosti. Dostupné z WWW: <http://www.petroleum.cz/ropa/vyskyt-ropy-soucasnost.aspx>. 111 Petroleum.cz [online] [cit ]. Výskyt ropy v současnosti. Dostupné z WWW: <http://www.petroleum.cz/ropa/vyskyt-ropy-soucasnost.aspx>. 112 Petroleum.cz [online] [cit ]. Výskyt ropy v současnosti. Dostupné z WWW: <http://www.petroleum.cz/ropa/vyskyt-ropy-soucasnost.aspx>. 45

46 Gachsaran Field Irán 90 mld. m 3 Priobskoje ložisko Rusko Timan-Pečorská pánev 80 mld. m 3 Ljantorske Rusko Zauralská západosibiřská pánev přes 80 mld. m 3 Fjodorovskoje Rusko Zauralská západosibiřská pánev 80 mld. m 3 Prudhoe Bay Aljaška North Slope 80 mld. m 3 Darkhan Field Kazachstán 60 mld. m 3 Tengiz Field Kazachstán 50 mld. m 3 Ložisko Kurmangaz Rusko Černomořská a kaspická oblast přes 40 mld. m 3 East Texas Oil Field Texas přes 37 mld. m 3 Azeri-Chirag-Guneshli Ázerbájdžán 30 mld. m 3 Ayash Rusko okolí Sachalinu Okolo 30 mld. m 3 Midway-Sunset Field Kalifornie Více jak 20 mld. m 3 Athabasca Oil Sands Kanada přes mld. m 3 Pramen: Petroleum.cz [online] [cit ]. Výskyt ropy v současnosti. Dostupné z WWW: <http://www.petroleum.cz/ropa/vyskyt-ropy-soucasnost.aspx>. Jak je z výše uvedené tabulky zřejmé, největší potvrzené zásoby obsahuje Burgan Field a Ghawar. Burgan Field byl objeven v roce 1938, ale první ropa se dostala na trh až v roce Produkce jednoho milionu barelů denně dosáhlo toto ložisko v roce 1955 a 2 miliony barelů denně se získávaly v roce Nicméně je toto naleziště za svým vrcholem, který byl dosažen v roce 1972 s 2,41 milion barelů denně. V období překonával produkci Ghawaru, a tudíž byl Burgan Field nejdůležitějším ložiskem na Středním východu. 113 Ghawar byl objeven 1948 a začátek produkce je datován k roku I tento gigant dosáhl již svého vrcholu, kterého bylo dosaženo v roce 1981 s 5,7 miliony barely denně (největší produkce ze všech nalezišť v historii). Produkce Ghawaru byla snížena z tržních důvodů 114, ale i tak zůstal z produkčního hlediska nejdůležitějším nalezištěm na světě. 115 Následující obrázek č. 3 rozděluje Ghawar do 7 částí a data ze seizmického výzkumu znázorňují rozlohu a hloubku největšího ropného pole v dějinách. 113 Greg Croft Inc. [online] [cit ]. Geology of the burgan field of kuwait. Dostupné z WWW: <http://www.gregcroft.com/burgan.ivnu>. 114 Produkce byla snížena, aby se nesnížila cena ropy po opětovném uvedení íránské a irácké ropy na trh, a také aby měla Saúdská Arábie možnost v případě potřeby zvýšit produkci a tím ovlivnit cenu ropy 115 Greg Croft Inc. [online] [cit ]. Ghawar Field, Saudi Arabia. Dostupné z WWW: <http://www.gregcroft.com/ghawar.ivnu>. 46

47 Obrázek č. 3: Ghawar Pramen: Greg Croft Inc. [online] [cit ]. Ghawar Field, Saudi Arabia. Dostupné z WWW: <http://www.gregcroft.com/ghawar.ivnu>. 47

48 Kashagan Field (jak bylo uvedeno i dříve v části Rezervy) je největší objev za posledních 30 let. První vrty proběhly v roce Očekává se, že denní produkce by mohla vyšplhat až na 1,5 milionů barelů. 116 Nicméně v současnosti ještě není v provozu. Největší zprovozněné naleziště, které není v oblasti arabského světa, je ruské Samotlorské ložisko, které bylo objeveno v roce Ropu toto ložisko začalo produkovat v roce 1969, vrchol těžby byl však dosažen i zde v roce Severní moře je největší naleziště ropy pro západní Evropu, první významnější rezervy byly nalezeny již v 60. letech 20. století. Nicméně těžba v této oblasti nebyla zajímavá do 80. a 90. let., jelikož se těžba odehrává v nehostinném klimatu a velkých hloubkách, na což jsou potřeba sofistikované technologie. Přestože bude i nadále Severní moře značným ropným producentem, výstup Velké Británie a Norska (největší producenti ropy ze Severního moře) bude v dlouhém období klesat. 118 V roce 2005 pět zemí těžících ropu v Severním moři drželo prokázané zásoby v hodnotě 14,8 mld. barelů ropy (Norsko 57 %, Velká Británie 30 %, dále Dánsko, Nizozemsko a Německo). Vrcholu bylo dosaženo v roce 1999 s produkcí 5,9 milionů barelů denně. 119 Ropné naleziště Prudhoe Bay na Aljašce bylo objeveno v roce Od začátku těžby v roce 1977 bylo vytěženo přes 12,8 mld. barelů ropy z 19 polí North Slope (Severní svah). 120 Prudhoe Bay je největší naleziště v Severní Americe a osmnácté největší naleziště světa. Vrcholu dosáhlo koncem osmdesátých let (1988), přesto toto naleziště dodává více jak 20 % národní produkce USA. 121 Athabasca Oil Sands je naleziště s největšími zásobami ropy na světě. Jediným problémem je, že jsou to nekonvenční zásoby ropy v podobě ropných písků. Poslední velké ropné pole, které již bylo zprovozněno, bylo nalezeno více než před 35 lety. Ta největší, tzv. giganti či sloni, v jejichž rezervoárech bylo na počátku 116 CEE Bankwatch Network [online] [cit ]. Kashagan oil project, Kazakhstan. Dostupné z WWW: <http://www.bankwatch.org/project.shtml?w=147579&s= >. 117 LYNCH, Michael. GLG News [online] [cit ]. TNK-BP planning to produce Samotlor for another 90 years. Dostupné z WWW: <http://www.glgroup.com/news/tnk-bp-planning-to-produce- Samotlor-for-another-90-years html>. 118 OilGasArticles [online] [cit ]. North Sea Oil and Gas. Dostupné z WWW: <http://www.oilgasarticles.com/articles/77/1/north-sea-oil-and-gas/page1.html>. 119 OilGasArticles [online] [cit ]. Oil in the North Sea. Dostupné z WWW: <http://www.oilgasarticles.com/articles/78/1/oil-in-the-north-sea/page1.html>. 120 Inforain: Arctic National Wildlife Refuge [online] [cit ]. Oil Development in America's Arctic, Prudhoe Bay. Dostupné z WWW: <http://www.inforain.org/northslope/anwr_2.html>. 121 CUTLER, Cleveland. Encyclopedia of Earth [online] [cit ]. Prudhoe Bay, Alaska. Dostupné z WWW: <http://www.eoearth.org/article/prudhoe_bay,_alaska>. 48

49 těžby několik miliard barelů ropy, jsou stará již 50 až 70 let. Spojené státy jsou za ropným vrcholem, který nastal začátkem 70. let 20. století. Vrchol těžby ropy nepostihl jen USA, ale v roce 1999 i západní Evropu, jež těží ropu převážně v Severním moři. Někteří analytici a geologové předpokládají, že se v brzké době připojí nebo dokonce už se k nim připojila i Saúdská Arábie, aktuální světová jednička v produkci ropy. 122 Dodatečné náklady spojené s hledáním nových nalezišť a s technologiemi, které umožní udržet krok těžby s poptávkou, budou větší a větší. T. Boone Pickens prohlásil: Už nikdy nebudeme znovu zavaleni ropou. Především tím myslel levnou ropou. 123 Z éry levné a všeobecně snadno dostupné energie totiž vstupujeme do éry drahé, velmi obtížně dostupné energie Peak oil ropný zlom (vrchol těžby) Ukázalo se, že v prosinci roku 1970 dosáhly Spojené státy vrcholné produkce 10,2 milionu barelů denně. Během deseti let poklesla produkce z 10,2 milionu barelů na 6,9 milionu barelů denně. 125 Tento vrchol byl předpovězen Marion King Hubbertem již v roce Hubbert předpovídal vrchol produkce 48 amerických států mezi lety Spousta analytiků předpovídá blízký světový vrchol těžby, ať už se jedná o přívržence Hubberta či jsou to analytici jako Matthew Simmons, Colin Campbell, Douglas-Westwood, Ken Deffeyes, Henry Groppe, PFC Energy a další. 127 Felix Zulauf (zakládající člen Zulauf Asset Management a člen kulatého stolu Barron s) prohlásil v roce 2004, že pokud nezahrnujeme OPEC, je prý světová produkce na vrcholu, pakliže započítáme i OPEC, tak se světový vrchol posune o pět let. Dále také dodal, že do konce desetiletí bude ropa na 60 dolarech (v roce 2009 se to naplnilo, v roce 2010 jsme už na 80 dolarech za barel a v roce 2011 dokonce na 105). Tato extrémní předpověď se shoduje s odhadem Colina Campbella (geologa na penzi, jenž v letech působil pro společnosti Texaco, BP, Amoco), který odhaduje vrchol těžby 122 ROGERS, Jim. Žhavé komodity : Jak může kdokoliv investovat se ziskem na světových trzích. str ROGERS, Jim. Žhavé komodity : Jak může kdokoliv investovat se ziskem na světových trzích. str McCORMACK, Ray. Až dojde ropa drsné varování. Terry Lynn Karlová 1: McCORMACK, Ray. Až dojde ropa drsné varování. Matt Simmons 30: DOHERTY, Jacqueline. SmartMoney.com [online] [cit ]. Crude Calculations. Dostupné z WWW: <http://www.smartmoney.com/investing/economy/crude-calculations-15537/>. 127 ROGERS, Jim. Žhavé komodity : Jak může kdokoliv investovat se ziskem na světových trzích. str

50 okolo roku Bruce Lanni si myslí, že nejsme na ropném vrcholu, ale jen kousek před ním, očekává ho mezi lety Matthew Simmons vypracoval důkladnou zprávu dokládající, že saúdská ropná pole mají už svůj vrchol za sebou. Hlavní Simmonsovy argumenty pro tvrzení, že jsou ropná pole Saúdské Arábie za vrcholem 129 : 1. kdyby Saúdové nečerpali do vrtů vodu, byla by už jejich těžba na pěti obrovských královských polích tvořících 90 % saúdské ropy za vrcholem 2. saúdský Ghawar (zdroj % saúdské ropy), největší ropné pole světa, je z 90 % vyčerpán 3. poslední nezávislé odhady byly pro Ghawar udělány v roce vysoké náklady spojené s těžbou na nových saúdských polích spojené s rizikovým výsledkem z důvodu písků, rostoucího podílu vody, nízkého tlaku a dalších překážek Proti Simmonsovi stojí spousta jiných názorů, především pak ředitelé Aramca (Saúdská ropná společnost vlastněná vládou), již Simmonsovu zprávu veřejně kritizují a samozřejmě budou kritizovat i nadále, toto jim potvrzují i nezávislé agentury. Jedním z odborníků stojících na straně Saúdú je i Dr. Daniel Yergin, historik ropného průmyslu a předseda Cambridge Energy Research Associates (CERA) 130. Dr. Yergin podle Barron s uvedl, že studie CERA o nových těžebních technologiích odporuje prohlášení Simmonse a dalších, že tyto metody vyčerpají existující ropu rychleji. Podle Yergina digitální ropná pole budoucnosti budou schopna získat 125 miliard barelů ropy z nalezišť, která teď nejsou ekonomicky lukrativní. 131 Americké agentury U.S. Geological Survey (USGS) a U.S. Energy Information Administration (EIA), připravující čísla pro Department of Energy (DE), vydaly prohlášení ukazující spokojenost s čísly OPECu a Saúdské Arábie. Možnost růstu těžby ropy současným tempem po další desetiletí je podle USGS i EIA přijatelná. EIA na základě dat USGS deklarují, že nabídka nevyvrcholí dříve než roku 2037 a možná 128 DOHERTY, Jacqueline. SmartMoney.com [online] [cit ]. Crude Calculations. Dostupné z WWW: <http://www.smartmoney.com/investing/economy/crude-calculations-15537/>. 129 ROGERS, Jim. Žhavé komodity : Jak může kdokoliv investovat se ziskem na světových trzích. str ROGERS, Jim. Žhavé komodity : Jak může kdokoliv investovat se ziskem na světových trzích. str DOHERTY, Jacqueline. SmartMoney.com [online] [cit ]. Crude Calculations. Dostupné z WWW: <http://www.smartmoney.com/investing/economy/crude-calculations-15537/>. 50

51 dokonce až v roce Saúdská Arábie dle předpovědí EIA a IEA v průběhu let zdvojnásobí svoji těžbu Simmons s těmito údaji samozřejmě nesouhlasí a poukazuje na mizernou úspěšnost v předpovědích EIA i International Energy Agency (IEA). Profesionálové, kteří řídili Aramco v 70. letech 20. století, kdy byla ropná pole naposledy prozkoumána spolehlivými metodami, odhadují zásoby Ghawaru na 61 miliard barelů a celkové množství ropy ve všech polích na 108 miliard barelů. Jestliže jsou tato čísla pravdivá, tak podle Simmonse je konec na dohled. 134 Podle údajů, které jsem při hledání materiálů k této části dohledal, bych se přikláněl k Simmonsově názoru o světovém ropném vrcholu, a to ze dvou důvodů. Prvním je ten, že i M. K. Hubbert předpovídal světový vrchol těžby kolem roku 2000, ten byl však oddálen o zhruba 5 až 10 let v důsledku ropných šoků a válek na Blízkém Východě. Druhým důvodem je, že podle více zdrojů je za vrcholem produkce i Saúdská Arábie, která je v současnosti největším producentem. Osobně neočekávám, že by se mělo nalézt a v blízké budoucnosti zprovoznit další obrovské ložisko, jež by posunulo ropný vrchol o dalších let. 2.3 VOJENSKÉ KONFLIKTY, OMEZENÍ VLÁD A ROPNÉ ŠOKY V následujícím textu si ukážeme v současné době asi nejvýznamnější faktory, jež ovlivňují cenu ropy. Jedná se o válečné konflikty, různá omezení vlád či organizací ovládajících světovou produkci. Tyto dva faktory vyústily v největší ropnou krizi v historii, jež bude rozebrána v části Ropné šoky Vojenské konflikty Vojenské konflikty, ať už se jedná o války či jen menší nepokoje, mohou ovlivnit cenu ropy. Záleží však na oblasti, kde se tyto nepokoje odehrávají. Během první i druhé světové války byl nárůst cen ropy, ale z dnešního pohledu nebyl tento nárůst v absolutních číslech dramatický. V letech se roční průměrná cena americké ropy pohybovala v rozmezí 0,64-3,07 USD a v letech v rozmezí 1,02-1,99 USD. Oproti tomu válečný konflikt známý jako Jomkippurská válka (rozebraná dále v kapitole Ropné šoky) měl výraznější dopad na absolutní pohyb (růst) ceny ropy. 132 ROGERS, Jim. Žhavé komodity : Jak může kdokoliv investovat se ziskem na světových trzích. str DOHERTY, Jacqueline. SmartMoney.com [online] [cit ]. Crude Calculations. Dostupné z WWW: <http://www.smartmoney.com/investing/economy/crude-calculations-15537/>. 134 ROGERS, Jim. Žhavé komodity : Jak může kdokoliv investovat se ziskem na světových trzích.str

52 V letech byl nárůst průměrné ceny ropy z 3,29 USD na 14,02 USD. Z absolutního hlediska je jistě závažnější Jomkippurská válka, nicméně z procentuálního hlediska byl nárůst cen v první světové válce 479 %, ve druhé světové válce 195 % a v Jomkippurské válce 426 %. I přes procentuální vyjádření považuji ropný šok z roku 1973 za nejhorší, jelikož bylo na ropě závislé mnohem více lidí než za první světové války. První válku, kterou lze považovat ryze za ropnou, byla invaze Iráku do Kuvajtu, kde nešlo o nic jiného než o obsazení ropných nalezišť. 135 Tato válka je známá jako válka v Perském zálivu. Nezáleží tudíž ani tak na rozsahu vojenského konfliktu či nepokojů, ale na oblasti. Ukázkovým příkladem by mohly být nepokoje v Paříži z listopadu 2005, které se na ceně ropy neprojevily nebo projevily jen bezvýznamně. Konflikty v severní Africe, konkrétně v Egyptě a Libyi, však hýbou nejen cenou ropy, ale i celým světem. Přestože Egypt nepatří mezi nejvýznamnější producenty ropy, tak protivládní protesty vyvolaly obavy z možnosti narušení přepravních tras ropy přes Suezský průplav, stejně tak i narušení paralelního ropovodu na pobřeží Středozemního moře. Následně se vynořily obavy z rozšíření nepokojů na území ropných velmocí. Zmírnění těchto obav a následný pokles světových cen ropy nastalo po odstoupení egyptského prezidenta Mubáraka ( ) po osmnáctidenních masových protivládních protestech. Americká ropa WTI poklesla na desetitýdenní minimum na 85 USD za barel. 136 Dvanáct dní po odstoupení Mubáraka se ropa WTI přehoupla přes hranici 100 USD, a to v důsledku nepokojů v Libyi. V důsledku těchto nepokojů bylo, podle výpočtů Reuters, až 25 % libyjské produkce pozastaveno. Jelikož je Libye třetím největším producentem v Africe s denní těžbou kolem 1,6 milionu barelů, znamená to velké výpadky v zásobování světového trhu. 137 Chádí El-Moussawi, analytik Fio banky, 135 McCORMACK, Ray. Až dojde ropa drsné varování. Terry Lynn Kralová 19: ČTK. FinWeb.iHNed.cz [online] [cit ]. Ceny ropy díky Mubárakovu odstoupení výrazně oslabily. Dostupné z WWW: <http://finweb.ihned.cz/financni-trhy/c ceny-ropydiky-mubarakovu-odstoupeni-vyrazne-oslabily>. 137 ČTK. IDNES.cz [online] [cit ]. Americká ropa poprvé za dva roky prolomila hranici 100 dolarů za barel. Dostupné z WWW: <http://ekonomika.idnes.cz/americka-ropa-poprve-zadva-roky-prolomila-hranici-100-dolaru-za-barel-1gc-/eko-zahranicni.aspx?c=a110223_201438_ekozahranicni_hro>. 52

53 v informacích z burzy udává, že cena ropy poklesla o 1 % na 96,90 USD za barel v reakci na prohlášení Saudské Arábie, že dokáže nahradit libyjské dodávky. 138 Z výše zmíněného je zřejmé, že i konflikt národního významu může výrazně ovlivnit cenovou hladinu ropy. Osobně si myslím, že bychom se měli snažit zajistit si jiný zdroj energie, abychom nebyli tak moc závislí, na tak málo stabilních systémech Omezení vládou Embargo uvalené americkou vládou na dovoz ropy do Spojených států trvalo od roku 1957 do roku V tomto rozmezí nebylo možné dovézt ani kapku ropy do USA, proto musely i americké ropné společnosti prodávat veškerou vytěženou ropu ze Středního východu, mimo USA především pak v Evropě. Těžba i rafinérie byly vlastněny několika společnostmi, které de facto ovládaly celý ropný průmysl. Obchodníci a spekulanti v tomto období neměli velký prostor, jelikož ropné společnosti obchodovaly s ropou pouze v rozsahu prodeje či koupě dočasných přebytků či nedostatků. Zisk společností tvořilo zvyšování produkce ropy Ropné šoky Prvním a prozatím největším, tudíž i nejznámějším ropným šokem (ropnou krizí) je ten z roku 1973, zapříčiněný mimo jiné i Organizací států vyvážející ropu (OPEC). Jednou z příčin byl válečný konflikt na Blízkém východě. V roce 1967 dobyl Izrael, v bleskové šestidenní válce, Sinajský poloostrov. Po té, co Izrael odmítnul nabídku na smír, zaútočil 5. října 1973 Egypt se Sýrií na Izrael, čímž se rozpoutala Jomkippurská válka. Na stranu Izraele se postavily Spojené státy 140. Během pár týdnů se izraelské vojenské složky, podporované Spojenými státy a západními mocnostmi, vzpamatovaly a pronikly na území Egypta a Sýrie. Arabské státy využily své členství v OPECu, v němž měly hlavní slovo, a kontroly nad velkou částí ropného trhu k politickému a ekonomickému nátlaku EL-MOUSSAWI, Chádí. Fio banka [online] [cit ]. Zámořské akcie posilovaly. Dostupné z WWW: <http://www.fio.cz/zpravodajstvi/novinky-z-burzy-komentare/90299-zamorskeakcie-posilovaly>. 139 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. str KREJČÍ, Oskar. Britské listy [online] [cit ]. Geopolitika a energetická bezpečnost USA. Dostupné z WWW: <http://blisty.cz/art/47882.html>. 141 Peníze.cz [online] [cit ]. Ropná krize v roce Dostupné z WWW: <http://www.penize.cz/15900-ropna-krize-v-roce-1973>. 53

54 17. října 1973 snížil OPEC nabídku ropy asi o 5 % proti zářijové úrovni (5 milionů barelů denně), aby mohla její cenu ovlivňovat ve svůj prospěch. Jiné země vyvážející ropu zvýšily produkci o 1 milion barelů ropy denně, ale i tak se stále jednalo o ztrátu 4 miliony barelů denně. Tato čistá 4 milionová denní ztráta na produkci ropy během března 1974 představovala 7 % světové produkce 142. Arabští vývozci prohlásili, že výrazně utáhnou své ropné kohoutky na tak dlouho, dokud Izrael nevyklidí zabraná území a nebudou obnovena práva palestinského lidu. Tímto také vyhlásili embargo na vývoz ropy do zemí, které podporovaly Izrael během Jomkippurské války, především pak na USA a Nizozemsko. Cílem této akce bylo, aby Západ přestal podporovat Izrael. 143 Ještě před zahájením ropného embarga Irák zestátnil ropná zařízení Exxon Mobilu v Basře. 144 Během ropného embarga bylo jasně ukázáno, že schopnost ovládat cenu ropy má ve své moci OPEC nikoli USA, jak tomu bylo dříve. 145 Tomuto vývoji předcházela počínající ekonomická stagnace v USA. Stagnaci také ovlivňoval fakt, že americká produkce ropy (doposud dominující) dosáhla v roce 1971 svého vrcholu a od té doby klesá. Tuto stagnaci se Američané snažili zastavit pokusem odpoutat dolar od zlatého standardu, což mělo za následek snížení hodnoty dolaru. Díky snížené hodnotě USD začali vývozci ropy dostávat méně, jelikož cena ropy byla a stále je určována v amerických dolarech. Tyto faktory, tedy vojenský konflikt a následující tzv. utažení kohoutků se snížením hodnoty dolaru, vyvolaly razantní nárůst ceny ropy. Již 16. října 1973 vzrostla cena americké ropy (druh Crude Light) o 70 % (ze tří dolarů za barel na více než pět) a 23. prosince 1973 o dalších 128 % (na 12 dolarů za barel). Za necelý rok se cena ropy zvedla čtyřnásobně. Většina ropy proudila do světa z Blízkého východu a světové hospodářství bylo na ropě závislé více než dnes. OPEC postupně začal rušit prodejní omezení a embargo bylo odvoláno v březnu 1974 po vyjednávání ve Washingtonu a po žádosti ministrů zahraničí Evropského společenství (z 5. listopadu 1973), v prosinci se k této žádosti připojilo také Japonsko, aby Izrael vyklidil území obsazená roku Přesto, že byla veškerá omezení zrušena, 142 WILLIAMS, James L. WTRG Economics [online] [cit ]. History and Analysis -Crude Oil Prices. Dostupné z WWW: <http://www.wtrg.com/prices.htm>. 143 Peníze.cz [online] [cit ]. Ropná krize v roce Dostupné z WWW: <http://www.penize.cz/15900-ropna-krize-v-roce-1973>. 144 KREJČÍ, Oskar. Britské listy [online] [cit ]. Geopolitika a energetická bezpečnost USA. Dostupné z WWW: <http://blisty.cz/art/47882.html>. 145 WILLIAMS, James L. WTRG Economics [online] [cit ]. History and Analysis -Crude Oil Prices. Dostupné z WWW: <http://www.wtrg.com/prices.htm>. 54

55 zůstala cena ropy na vyšší úrovni. V letech se nominální cena ropy pohybovala v relativně klidné hladině 12,21-15,55 USD za barel 146. V průběhu roku 1973 byla cena za barel pouhých 2,83 dolaru (nárůst asi o 1277 %). Zvýšení cen přineslo ročně organizaci OPEC o 80 miliard dolarů vyšší zisky. Od 80. let začal ekonomický a politický vliv arabských vývozců klesat, a to v důsledku vnitřních rozporů v organizaci OPEC, zvyšování ropné nabídky nearabských států a zvýšení podílu jiných druhů energie. 147 Graf č. 10: Vývoj ceny ropy Pramen: WILLIAMS, James L. WTRG Economics [online] [cit ]. crudeoilprice7381. Dostupné z WWW: <http://www.wtrg.com/oil_graphs/crudeoilprice7381.gif>. Důsledky prvního ropného šoku byly růst ceny ropy, světová hospodářská recese, snahy o úsporu energií, objevování nových ropných nalezišť, restriktivnější monetární politika a přechod Západní Evropy a Japonska z pro-izraelských na pro-arabská stanoviska. V USA zakomponovali energetickou bezpečnost do představ o národní 146 WILLIAMS, James L. WTRG Economics [online] [cit ]. History and Analysis -Crude Oil Prices. Dostupné z WWW: <http://www.wtrg.com/prices.htm>. 147 Peníze.cz [online] [cit ]. Ropná krize v roce Dostupné z WWW: <http://www.penize.cz/15900-ropna-krize-v-roce-1973>. 55

56 bezpečnosti. Zisků během první ropné krize dosahovali vývozci ropy, především pak země OPECu. Na druhé straně ztrátu utrpěli dovozci. 148 Druhý ropný šok nastal v letech 1979 a 1980 v důsledku událostí v Iráku a Íránu. Íránská revoluce proběhala v letech , kdy se po hromadných protestech vyměnila světská vláda za vládu duchovní. 149 Nový islámský režim začal vyvážet méně ropy než dříve, což vyústilo ke snížení denní produkce o 2-2,5 miliony barelů ropy mezi listopadem 1978 a červnem V jednu chvíli se produkce Íránu téměř zastavila. Íránská revoluce byla bezprostřední příčinou nejvyšší ceny ropy v poválečné historii. 150 Bylo to vinou rozsáhlé paniky, kdy se ceny ropy zvýšily mnohem více, než odpovídalo vážnosti situace. Cena ropy se zvedla přes hranici 95 dolarů za barel (v cenách června 2010). 151 Nicméně dopad na ceny by byl omezený (krátce po revoluci byla produkce až na 4 milionech barelech za den) a měl by poměrně krátké trvání, pakliže by neproběhla další událost. V září 1980 napadl Irák revolucí oslabený Irán a zahájil tak válku, jež trvala s občasnými přerušeními do srpna Na počátku bojů se snažil Irák i Irán o zničení ropných zařízení protivníka. To zapříčinilo, že v listopadu byla společná produkce 1 milion barelů denně, což bylo o 6,5 milionů méně než před rokem. V důsledku toho byla celosvětová produkce ropy nižší o 10 % než v roce Kombinace těchto dvou událostí (Íránské revoluce a Irácko-íránské války) způsobila nárůst ceny více než na dvojnásobek ze 14 USD v roce 1978 na 35 USD za barel v roce Ropné šoky nebyly jedinými výpadky ve světové produkci ropy v dějinách. V příloze C jsou největší výpadky v dodávkách ropy od roku StudentF [online] [cit ]. Ropné krize a jejich důsledky. Dostupné z WWW: <http://studentf.info/ropne-krize-a-jejich-dusledky/>. 149 KRIEGER, Joel. Oxfordský slovník světové politiky. str WILLIAMS, James L. WTRG Economics [online] [cit ]. History and Analysis -Crude Oil Prices. Dostupné z WWW: <http://www.wtrg.com/prices.htm>. 151 InflationData.com [online] [cit ]. Historical Crude Oil Prices Table. Dostupné z WWW: <http://inflationdata.com/inflation/inflation_rate/historical_oil_prices_table.asp>. 152 KRIEGER, Joel. Oxfordský slovník světové politiky. str WILLIAMS, James L. WTRG Economics [online] [cit ]. History and Analysis -Crude Oil Prices. Dostupné z WWW: <http://www.wtrg.com/prices.htm>. 56

57 2.4 EKOLOGICKÉ HAVÁRIE Ekologické havárie mají nepřímý vliv na cenu ropy. Vždy je za každou havárii někdo zodpovědný (nese za to vinu) a převážně jsou jako viníci označeny ropné společnosti. Tudíž jsou pokutovány a akcie těchto společností mohou začít klesat 154. Bohužel se dost často stává, že tanker převážející ropu havaruje a ropa vyteče do moře. Za největší ekologickou katastrofu zapříčiněnou člověkem a týkající se ropy, je považována havárie tankeru Exxon Valdez. Tento tanker patřící americké společnosti Exxon Mobile, jak je z názvu patrné, havaroval v roce 1989 nedaleko přístavu Valdez u Aljašky. 155 Do moře vyteklo více jak 40 milionů litrů (přibližně 252 tisíc barelů) ropy. Ropa poškodila km pobřeží a zahubila miliony mořských ptáků. Exxon Mobilu bylo federálním soudem na Aljašce nařízeno zaplatit 5 mld. USD, tato částka byla postupně snížena na 500 mil. USD v roce Nicméně Exxon Mobile na odstranění škod vynaložil 2,5 mld. dolarů a rybářům poskytl náhrady ve výši 300 mil. dolarů. 156 I zatím poslední obrovskou havárii má na svědomí jedna ze sester. Dne 20. dubna 2010 vybuchla v Mexickém zálivu těžební plošina Deepwater Horizon společnosti British Petroleum. Plošina Deepwater Horizon se následně zhroutila do moře a z podmořského vrtu začala unikat ropa. Podle odborníků uniklo do moře přes 4,9 mld. barelů a podařilo se zachytit jen 800 milionů litrů ropy. Únik se podařilo zastavit až 19. září Pokuta pro společnost BP se bude počítat na základě zákona Clean Water Act. Za každý uniklý barel ropy by společnost měla zaplatit dolarů, pokud by se však prokázala chabá reakce na havárii, mohla by pokuta činit i dolarů za barel. Minimálně zaplatí British Petroleum na pokutě přes 4 mld. USD. 158 Samotné 154 Jak si uvedeme v části 3 Investování do ropy, změna cen akcií ropných společností je také možné brát jako změna ceny ropy 155 BENEŠOVÁ, Veronika. Bio Klub [online] [cit ]. Velké ekologické katastrofy. Dostupné z WWW: <http://www.bioklub.cz/vse-o-eko/ekologicke-katastrofy-aneb-tohle-si-prirodanezaslouzi/>. 156 ČTK. IDNES.cz [online] [cit ]. Před 20 lety havaroval tanker Exxon Valdez. Podívejte se, co napáchal. Dostupné z WWW: <http://zpravy.idnes.cz/pred-20-lety-havaroval-tankerexxon-valdez-podivejte-se-co-napachal-1ct-/zahranicni.asp?c=a090324_110726_zahranicni_ad>. 157 ŠLAJCHRTOVÁ, Leona. IDNES.cz [online] [cit ]. Konečně! Test potvrdil definitivní ucpání vrtu v Mexickém zálivu. Dostupné z WWW: <http://zpravy.idnes.cz/konecne-test- potvrdil-definitivni-ucpani-vrtu-v-mexickem-zalivu-ph5- /zahranicni.asp?c=a100919_175111_zahranicni_btw>. 158 ŠTEFAN, Petr. IDNES.cz [online] [cit ]. Únik z vrtu v Mexickém zálivu je druhou největší ropnou zkázou dějin. Dostupné z WWW: <http://zpravy.idnes.cz/unik-z-vrtu-v-mexickem-zalivuje-druhou-nejvetsi-ropnou-zkazou-dejin-12m-/zahranicni.asp?c=a100803_142651_zahranicni_stf>. 57

58 náklady na odstranění škod dosáhly minimálně 40 mld. USD, i přesto ve třetím čtvrtletí 2010 již byla společnost v čistém zisku. 159 Největší ropné katastrofy historie jsou podle agentury Reuters graficky zobrazeny v příloze D. 159 ŠLAJCHRTOVÁ, Leona. IDNES.cz [online] [cit ]. BP se po katastrofě v Mexickém zálivu vrátila k zisku. Škody se ale prodraží. Dostupné z WWW: <http://zpravy.idnes.cz/bp-se-po- katastrofe-v-mexickem-zalivu-vratila-k-zisku-skody-se-ale-prodrazi-1ub- /zahranicni.asp?c=a101102_111057_zahranicni_btw>. 58

59 3 INVESTOVÁNÍ DO ROPY Třetí část této práce se bude zabývat investováním do ropy. Rozebereme si místa, kde je možné obchod uzavřít. Když někdo prohlásí: Investuji do ropy, dalo by se říci, že je velice jasné, co měl dotyčný na mysli. Nicméně není to tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. V následujícím textu se dozvíte, jaké obchody je možné považovat za investice do ropy. Rozdělíme si investory podle velikosti a typu investice. V závěru této části si ukážeme názorný příklad investice do ropy. 3.1 TYPY INVESTIC V prvé řadě si musíme vysvětlit, jakými způsoby lze do ropy vůbec investovat. Existuje mnoho způsobů jak investovat, my si nyní přiblížíme čtyři základní způsoby. Jedná se o přímou investici, využití derivátů, investice prostřednictvím ETF/ETC či investováním do akcií Přímá investice do ropy Žádnému investorovi, který chce fyzicky vlastnit ropu a má na to finanční prostředky, nic nebrání, aby se domluvil přímo s nějakým těžařem či šejkem, zda by s ním neuzavřel kontrakt na dodávky ropy. Jedná se tudíž o individuální kontrakty, kde si protistrany dohodnou množství, termín dodání a cenu, za kterou se kontrakt uskuteční. Tato cena se však bude odvíjet v nějakém rozpětí od aktuální ceny na trhu. Nicméně nemůžeme tento způsob považovat za obvyklý a upřímně, i pro drobné či střední investory nebude zajisté finančně výhodný. Tento způsob využívají velké společnosti, které ropu dále zpracovávají a nutně ji potřebují pro svoji existenci. Těmto společnostem se pak určitě vyplatí zajistit si dodávky ropy přímo od zdroje. Přestože je nevyužívají drobní investoři, je i tento způsob považován za investice do ropy v užším slova smyslu. Tyto přímé investice jsou vždy individuální záležitostí, z čehož vyplývá, že se s nimi neobchoduje na burze. Na spotovém burzovním trhu se obchoduje s nákladními loděmi s ropou Brent, které již byly naloženy či podléhají třídennímu nakládacímu terminálu Sullom Voe na Shetlandských ostrovech. Obchodování probíhá až 15 dní před datem naložení a pokračuje během nakládání a během dopravy. V průměru se naloží 45 až 50 lodí během měsíce, tj. asi až barelů denně. Asi 75 % ropy z terminálu 59

60 Sullom Voe směřuje mimo Velkou Británii, zejména do severní Evropy a USA. Patnáctidenní trh s ropou Brent vznikl na konci 70. let 20. století. Spoléhá na seberegulaci. Jeho objem může i několikanásobně převyšovat fyzickou produkci. Asi 50 až 70 % kontraktů se vypořádá dohodami mezi účastníky. Tento postup se nazývá book-out a je podobný započtení na měnovém a dluhovém trhu. Účastníkům, kteří své kontrakty takto nevypořádají, se přiřadí určitý náklad v terminálu Sullom Voe. Ti jej přijmou či postoupí na další osobu v řetězci. Tento patnáctidenní trh rychle rostl v polovině 80. let. V roce 1987 představoval třetinu veškerých obchodů s ropou Deriváty ropy S ropnými deriváty se obchoduje na NYMEX, kde se obchoduje s lehkou ropou (light sweet crude oil), IPE uvedla první futures na ropu Brent (brent crude oil) v roce Nyní se na něm denně obchoduje s 40 až 50 mil. barely ropy, což představuje asi padesátinásobek produkce. Obchoduje se až na 12 měsíců dopředu. 161 Nejrozšířenějším derivátem jsou futures kontrakty, nicméně existují ještě swapy, opce, certifikáty, mimoburzovní forwardy a další. Komoditní futures na ropu je futures 162, kdy se dohodly dvě strany na výměně pevné částky hotovosti za komoditní nástroj (ropu) k určitému datu v budoucnosti. Primárně si tak každá zúčastněná strana zajišťuje kurz, jelikož se obávají cenových výkyvů ropy. Prodávající má strach z poklesu, naopak kupující z růstu, ale investoři mohou spekulovat na pokles ceny. 163 Komoditní forward na ropu je mimoburzovní derivát na výměnu pevné částky hotovosti za ropu k určitému datu v budoucnosti. Protistrany si tento kontrakt mohou sjednat dle vlastních parametrů. 164 Komoditní swap na ropu je swap 165 na výměnu pevných či dosud neznámých částek hotovosti za ropu k určitým datům v budoucnosti. 166 Komoditní opce na ropu jsou opce 167, kdy podkladovým aktivem je ropa. U opcí záleží, jestli se bude jednat o koupenou (prodanou) kupní (prodejní) opci. Majitel 160 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. str JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. str Futures je standardizovaný forward obchodovaný na derivátové burze (jílek 241) 163 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. str JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. str Swap je mimoburzovní derivát s vypořádáním podkladových nástrojů ve více okamžicích v budoucnosti (jílek 321) 166 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. str

61 koupené kupní opce doufá v růst ceny ropy, zatím co majitel prodané kupní opce v její pokles. Kupující prodejní opce spekuluje na pokles a prodávající prodejní opce na růst ceny ropy. 168 Certifikáty jsou investiční instrumenty, které se svou formou podobají dlužním úpisům. Jedná se tedy o zvláštní typ dlužních úpisů, které investor kupuje od emitenta s tím, že mu je v pozdějším termínu prodá zpět. Podkladovým aktivem mohou být burzovní indexy, akcie, měny, komodity atd. 169 Komoditní deriváty je možné využít jak na nákup samotné komodity (v našem případě ropy), tak i na spekulace ve vývoji ceny této komodity (ropy). I když budeme držet derivát do doby splatnosti, tak nemusíme ropu opravdu dostat. Účastníci se mohou rozhodnout pro finanční vypořádání či fyzické vypořádání, které se provádí prostřednictvím EFP mechanismu (exchange for physicals představuje soukromě dohodnuté fyzické vypořádání dlouhých a krátkých pozic futures držených dvěma partnery). Hotovostní vypořádání je převážně v USD na základě indexu, který burza denně publikuje. Index je založen na cenách patnáctidenních kontraktů. 170 Nicméně u individuálních kontraktů typu forward se mohou účastníci domluvit i na něčem jiném. Finanční vypořádání zaručuje, že investor z daného kontraktu neuvidí ani kapku ropy. Vše se bude točit pouze ve finanční rovině. Toto je nejvhodnější vypořádání pro zapomnětlivé spekulanty, kteří drží kontrakt až do splatnosti. Jestliže je vypořádání fyzické, tak to neznamená, že tyto kontrakty můžou využívat pouze investoři, jež mají skutečný zájem ropu vlastnit. Ostatní investoři a spekulanti si však musí dávat pozor na to, aby včas uzavřeli své pozice, jinak by museli ropu převzít (v případě dlouhé pozice) či dodat (v případě krátké pozice). S tímto typem vypořádání jsou spojené i další náklady. Jedná se o náklady transakční a skladovací, které převážně hradí nakupující. Jak jsme si již dříve vysvětlili, tak deriváty jsou termínované kontrakty, to znamená, že si teoreticky dnes můžeme koupit ropu 167 Opce je mimoburzovní nebo burzovní derivát s právem kupujícího a povinností prodávajícího na vypořádání v jednom okamžiku v budoucnosti (evropská opce) nebo během určitého období v budoucnosti (americká opce). (437) 168 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. str Burza cenných papírů Praha [online] [cit ]. Investiční certifikáty. Dostupné z WWW: <http://www.pse.cz/dokument.aspx?k=investicni-certifikaty>. 170 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. str

62 s vypořádáním za 3 roky. Pak bychom hradili skladovací náklady za 3 roky, což by byla značná částka ETF/ETC Exchange traded commodity (ETC) jsou investiční nástroj, který se podílí na vývoji podkladové komodity nebo koše komodit. ETC jsou určitou variací známých Exhange traded funds (ETF), fondy obchodované na burze (také nazývané ishare, SPDR či indexové akcie). 171 ETF jsou fondy, které jsou nakupovány a prodávány na akciových burzách úplně stejně jako jednotlivé akcie. Výhodou těchto fondů je, že jednotlivé ETF jsou vázány na vývoj indexu, několika akcií z jednoho odvětví nebo geografické oblasti. Nákupem jednoho ETF získáte koš akcií v určitém váhovém poměru. 172 ETC fungují na stejném principu jako ETF, jedinou změnou je podkladové aktivum, na místo akcie je postavena komodita. Rozlišuje se single commodity ETCs většinou sledují kurz jedné podkladové komodity nebo index-tracking ETCs, které sledují pohyb vybrané skupiny komodit. Většinou se spojují komodity stejného typu či vlastností jako energetické komodity, plodiny nebo dobytek. 173 ETF byly poprvé obchodovány v roce 1993 ve Spojených státech, v roce 2000 ve Velké Británii, kde bylo v roce 2007 zahájeno obchodování i s ETC. 174 Naše rozhodnutí, do kterého ETF/ETC budeme investovat, vždy ovlivní podkladové aktivum, to je to, do čeho opravdu chceme investovat. Přes ETF/ETC je možné investovat třemi způsoby. My si tyto způsoby vysvětlíme na zlatu, jelikož první způsob se u ropy téměř nevyskytuje: 1) Podkladem je fyzické zlato a. v nějakém prostoru/skladu se skutečně drží hromada zlata b. příkladem jsou GLD, CEF 171 BARCLAYS Stockbrokers [online] [cit ]. Exchange Traded Commodities. Dostupné z WWW: <http://www.stockbrokers.barclays.co.uk/content/public/products_and_services/etcs.htm> finance [online] [cit ]. Exchange Traded Commodities Guide. Dostupné z WWW: <http://www.77finance.co.uk/exchange-traded-commodities-guide.html> finance [online] [cit ]. Exchange Traded Commodities Guide. Dostupné z WWW: <http://www.77finance.co.uk/exchange-traded-commodities-guide.html> finance [online] [cit ]. Exchange Traded Commodities Guide. Dostupné z WWW: <http://www.77finance.co.uk/exchange-traded-commodities-guide.html>. 62

63 c. nejpřesněji kopírují cenu podkladového aktiva (vývoj podkladového aktiva a ETF je velice podobný 2) Deriváty (futures) a. z velké části jsou drženy futures kontrakty na zlato s rozdílnou dobou splatnosti, b. příkladem je UGL c. může kopírovat vývoj podkladového aktiva, záleží však na rozložení futures kontraktů 3) Koš akcií a. zde se jedná o akcie společností, které mají se zlatem co dočinění (těžaři, hledači zlata atd.) b. příkladem je GDX c. nemusí vůbec kopírovat vývoj podkladového aktiva (zlata), jelikož akcie společností jsou závislé na mnoha dalších okolnostech U zlata se vyskytují tyto tři způsoby, nicméně u ropy se první způsob téměř nevyskytuje, jelikož je ropa hůře skladovatelná. Proto je nejčastějším způsobem obchodování s ETF na ropu způsob č. 2, jako příklad si můžeme uvést USO a USL. Jako příklad ETF využívajících akcií ropných společností můžeme uvést ENY. U ETF také záleží, jestli jsou to short či long ETF. Long ETF není nijak odlišný od klasické akcie. S růstem ceny podkladového aktiva roste i cena ETF. Short ETF znamená, že samotný fond již spekuluje na pokles podkladového aktiva, což samo o sobě může být pro některé investory matoucí. Jestliže koupíme short ETF, tak spekulujeme na pokles ceny podkladového aktiva. Když tato situace opravdu nastane sníží se cena podkladového aktiva a vzroste kurz short ETF a obráceně. ETF je ve světě velké množství a na internetu lze nalézt několikero seznamů. Mezi ETF, kde se jako podkladové aktivum vyskytuje ropa, patří např. USL, USO, DBO a BNO jako long ETF, UCO jako pákové, long ETF, DNO jako shortové ETF, SCO jako pákové, shortové ETF a DBE a USCI jako indexové komoditní ETF Data z internetové aplikace e-broker Fio banky, a.s. 63

64 3.1.4 Akcie Poslední možností, kterou si uvedeme, 176 jak investovat do ropy je pomocí investic do akcií ropných společností. Nicméně vývoj ceny těchto akcií nemusí nijak reflektovat samotný vývoj ceny ropy. Může se stát, že navzdory rostoucí ceně ropy budou akcie oslabovat. Tyto situace nastávají, a to proto, že akcie nejsou závislé jen na ceně ropy, ale na velkém počtu dalších faktorů. Ropné společnosti můžeme rozdělit na tři typy: 1) Těžařské společnosti a. vyhovuje jim drahá ropa, protože za draho můžou prodávat b. British Petroleum (BP), Shell (RDSA), Exxon Mobile (XOM; BAAEXMOC) 2) Rafinérské společnosti a. zpracovatelé ropy b. potřebují ropu ke svému podnikání (existenci), proto ji budou nakupovat neustále, zaleží však, v jakém objemu (vyšší cena a nižší objem nebo nižší cena a vyšší objem) c. když nakoupí drahou ropu (=drahé vstupy), bude to mít za následek zvýšení cen produktů (=dražší výstupy), tyto společnosti si však hlídají své marže a svou konkurenci d. Unipetrol (BAAUNIPE), Valero (VLO) 3) Průzkumníci a. exploreři b. náklady na průzkum jsou takřka konstantní i. v případě dostatku ropy se jim nevyplácí ropu hledat, jelikož je levná a měli by nízké zisky ii. v případě nedostatku ropy se oplácí hledat ropu, poněvadž je drahá a přináší to vyšší výnosy 3.2 MÍSTO OBCHODU Za místo obchodu můžeme považovat místo, odkud obchod provedeme nebo kde se obchod uskuteční. Rozdíl je podstatný. Místem odkud obchod provedeme se myslí, způsob jakým je obchod uzavřen. Kde se obchod uskuteční znamená, na jakém trhu (popř. s jakým šejkem) se kontrakt uzavírá. 176 Mohou se vyskytnout i jiné způsoby jak investovat do ropy, ale ty nebývají tak obvyklé 64

65 3.2.1 Způsob obchodu Nejstarším způsobem uzavření obchodu je osobní dohoda. Tento způsob však již není tak častý, jak býval před nástupem moderní technologie. Osobní uzavření obchodu se děje na parketu burzy nebo dohodou se společností těžící (dodávající) ropu. Tento způsob je také nejnákladnější, a proto jej využívají velcí investoři. Většina drobných, ale i velkých investorů využívá k uzavření obchodu elektronických platforem svých brokerů, kteří jim umožňují přístup na trh. Brokerů je po celém světě mnoho a každý investor může využívat kteréhokoliv. Mezi české obchodníky s cennými papíry, přes které je možno obchodovat s komoditami, akciemi ropných společností či ETF/ETC můžeme zařadit Fio banku s aplikací e-broker, Patrii, Colosseum a další obchodníky s cennými papíry v ČR. Samozřejmě i český investor může využít zahraničních brokerů. Mezi jedny z největších amerických brokerů patří Interactive Brokers či Ameritrade, někteří brokeři umožňují fyzické vypořádání (např. Interactive Brokers), jiní poskytují pouze finanční vypořádání (např. Fio banka) Trh Jak jsme si v předcházející části 3.1 Typy investic uvedli, je možné do ropy investovat různými způsoby. Akcie, ETF/ETC a deriváty se převážně obchodují na burzách, zatímco přímé investice se převážně řeší mimoburzovně. Burzy je možné rozdělit na komoditní a akciové. Na komoditních burzách, někdy nazývaných zbožové burzy se obchoduje s komoditami (reálné zboží, jež mívá zpravidla hmotnou podobu). Obchoduje se zde se standardizovanými, přepravitelnými a uchovatelnými surovinami, nerosty a zemědělskými plodinami. Jako příklad můžeme uvést neželezné kovy, zemní plyn, kávu, kakao, vlnu, pšenici, kukuřici a pro nás nejdůležitější ropu. Lze zde uzavírat jak promptní, tak termínové obchody. 177 Ropa se řadí mezi energetické komodity. Do této skupiny také patří topné oleje, zemní plyn, bezolovnatý benzin, propan atd. S těmito komoditami nebo spíše s jejich deriváty se obchoduje na burzách. Mezi hlavní burzy tohoto typu patří: - New York Mercantile Exchange (NYMEX) - International Petroleum Exchange (IPE) 177 VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. str

66 - Singapore International Monetary Exchange (SIMEX) 178 Moderním trendem burz je slučování (fúzování). Tomuto trendu podlehl i NYMEX, který se spojil v roce 2008 s CBOT (Chicago Board of Trade) a CME (Chicago Mercantile Exchange), které se spojily v roce Jednotlivé trhy existují, ale navenek vystupují pod CME Group. 179 IPE v červnu 2001 přešla pod InterContinental Exchange (ICE), v tuto chvíli se prostřednictvím ICE obchoduje více jak polovina futures kontraktů na surovou a rafinovanou ropu. 180 Zatímco s komoditními deriváty či méně častými přímými investicemi do ropy se uzavírají obchody na komoditních burzách, tak nejvíce se obchoduje s akciemi na burzách akciových. Na těchto burzách se obchoduje také s ETF/ETC. V České republice máme dvě akciové burzy Burza cenných papírů Praha (BCPP) a RM-Systém, česká burza cenných papírů (RM-S). I na těchto burzách můžeme nalézt akcie ropných společností, Unipetrol kótovaný na BCPP i RM-S a akcie americké společnosti Exxon Mobil Corp., jež se obchodují na RM-S. Na českém trhu (SPAD) je možné obchodovat i s certifikáty na ropy, nicméně tyto tituly nejsou moc obchodované a tudíž nemají moc velikou likviditu. Nejvýznamnějším akciovým trhem, kde je kótována i většina ropných společností jako British Petroleum, Exxon Mobil Corp., Royal Dutch Shell apod. je americká burza New York Stock Exchange (NYSE). Na NYSE jje obchodována i většina ETF/ETC, např. USO, DNO. Dále jsme si uvedli, že investovat lze i na mimoburzovních trzích, což znamená, že veškeré kontrakty jsou domlouvány individuálně. S ropou je možné obchodovat i pomocí OTC (over-the-counter), mezi tyto trhy můžeme zařadit ICE OTC a CME OTC. Na mimoburzovních trzích se dojednává většina přímých investic a obchoduje se zde s deriváty typu forward. 178 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. str CME Group [online] [cit ]. Current Market Regulation Advisory Notices (MRANs). Dostupné z WWW: <http://www.cmegroup.com/rulebook/rulebook-harmonization.html>. 180 ICE [online] [cit ]. About ICE. Dostupné z WWW: <https://www.theice.com/about.jhtml>. 66

67 3.3 TYPY INVESTORŮ Podle velikosti investic Ve Spojených státech dohlíží na komoditní trh zabývající se futures kontrakty U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Tato komise byla vytvořena Kongresem v roce 1974 a je nezávislou agenturou, která má mandát na regulaci komoditních futures a opcí na americkém trhu. 181 CFTC vydává the commitments of traders (COT závazky obchodníků), jsou to zprávy z každého úterý, kde se uvádí otevřené pozice, na nichž 20 nebo více obchodníků drží pozice stejné nebo lepší, než je hodnota, kterou stanoví CFTC. 182 Podle COT 183 bychom mohli rozdělit hráče na trhu do 2 skupin: 1) Reportable jedná se o účastníky trhu, jež jsou CFTC blíže identifikovaní a. Commercials i. Všichni, kteří využívají futures k zajištění podle pravidel komise ii. Obecně by se dalo říci, že jsou to ti, kteří s ropou pracují, fyzicky ji potřebují ji ke své činnosti (mají a chtějí prodat/nemají a potřebují koupit) iii. Největší část trhu iv. smart money vědí o trhu a ceně nejvíce b. Non-commercials i. Ti, kteří nebyli zařazeni do commercials ii. Nejčastěji komoditní fondy iii. Využívají pouze situace na trhu, přestože mají na cenu vliv 2) Nonreportable a. Drobní investoři, kteří jsou anonymní b. Snaží se na situaci vytěžit co nejvíce Následující graf č. 11 je sestaven z dat COT na ropu typu Light sweet na trhu NYMEX, pro přehlednost byla data nonreportable pozic vynásobena 10x. Z grafu je 181 U.S. Commodity Futures Trading Commission [online] [cit ]. Mission & Responsibilities. Dostupné z WWW: <http://www.cftc.gov/about/missionresponsibilities/index.htm>. 182 U.S. Commodity Futures Trading Commission [online] [cit ]. Commitments of Traders. Dostupné z WWW: <http://www.cftc.gov/marketreports/commitmentsoftraders/index.htm>. 183 U.S. Commodity Futures Trading Commission [online] [cit ]. Explanatory Notes. Dostupné z WWW: <http://www.cftc.gov/marketreports/commitmentsoftraders/explanatorynotes/index.htm>. 67

68 patrné, že největší hráči na trhu jsou v krátkých pozicích, z toho by se dalo usuzovat, že předpokládají pokles cen. Data z COT bychom mohli považovat za důležitá pro budoucí vývoj ceny, jelikož vidíme složení trhu. Commercials, jež jsou největší hráči na trhu a nejvíce ovlivňují trh, by měli být ti nejzasvěcenější. Proto bychom mohli COT považovat za indikátor trhu, který vývoj na trhu předbíhá. Graf č. 11: Otevřené pozice na ropu na trhu NYMEX Pramen: data z Commitments of Traders

69 Reportables (smart money) a nonreportables (spekulanti) dále odlišuje i to, že spekulantům je v podstatě jedno, jestli je podkladovým aktivem ropa typu brent, WTI, Dubai či jiný druh, zatímco smart money si na to dávají veliký pozor Podle typu investic K základním charakteristikám člověka patří, zda je ochoten riskovat či se riziku snaží vyvarovat. Stejným způsobem lze rozdělit i investory na agresivní a konzervativní. Čistě agresivního či čistě konzervativního investora bychom asi těžko hledali. Každý investor je kombinací obou typů, jen záleží, který typ a v jakém ohledu převažuje. Agresivní investor neváhá podstupovat velké riziko, ale to neznamená, že se do investic pouští bezhlavě a bez rozmyslu. Dalo by se říci, že agresivní investoři dost často studují trhy a snaží se využít dočasného nesouladu aktuální ceny a podle nich správné ceny (jako každý investor). U konzervativního investora převyšuje averze k riziku nad hráčským duchem, a proto se snaží spíše investovat do podle něj jistých investic, jež mu přinesou zaručený výnos ve formě dividend či kapitálového výnosu. I tito investoři se snaží vyzrát nad trhem, ale snaží se riskovat co nejméně. Investování do ropy prostřednictvím derivátů využívají spíše agresivnější investoři, jelikož jsou deriváty více volatilní a mohou obsahovat pákový efekt, který znásobuje i riziko. Konzervativní investor se více uchyluje k méně rizikovým investicím do akcií a případně do ETF/ETC. Samozřejmě oba typy mohou využívat všech dostupných možností. Přímé investice využívají spíše větší investoři, kteří ropu skutečně potřebují. U těchto investic nerozlišujeme, zda se jedná o konzervativního či agresivního investora, ale spíše jestli ropu potřebuje či ne. 3.4 PŘÍKLAD INVESTOVÁNÍ Na tomto příkladu si ukážeme, jakým způsobem je možné v České republice investovat do ropy (podkladové aktivum je ropa) prostřednictvím futurem kontraktu. Využijeme internetovou aplikaci e-broker Fio banky, která je dostupná i v demoverzi a jejíž ovládání považuji za jednoduché Samotný postup jak nakoupit je uveden v příloze E 69

70 Pro samotný nákup potřebujeme určité finanční prostředky jako zálohu, tzv. margin (marže), díky kterému dosahujeme pákového efektu bez nutnosti úvěru. Fio banka nabízí investice do tříměsíčních futures kontraktů 185 a pak je potřeba své pozice nejpozději v den splatnosti uzavřít. Vypořádání těchto kontraktů je pouze finanční, fyzické vypořádání Fio banka neumožňuje. Při investování do derivátů (futures) se můžeme setkat s pojmy počáteční marže a udržovací marže, a to 5 362,5 USD na full kontrakt ropy nebo USD na mini kontrakt ropy. Full kontrakt obsahuje barelů ropy, zatímco mini kontrakt pouze 500 barelů. Počáteční marže je částka, kterou investor musí na svém kontě disponovat, aby mohl kontrakt nakoupit. Udržovací marže je částka, kterou musí investor na svém kontě skutečně vlastnit po celou dobu otevřené pozice. Pokud je stav na účtu vyšší jak udržovací marže, tak je vše v pořádku. V případě, že by tomu tak nebylo, a udržovací marže by byla nižší než stav finančních prostředků na kontě, přistoupilo by se k tzv. margin call (investor by byl vyzván k doplnění finančních prostředků na svůj účet). Každý den po uzavření burzy probíhá denní vypořádání zisků a ztrát (mark to market). Ocení se všechny otevřené pozice a vyčíslí výše zisku a ztráty pro jednotlivé pozice vyplývající z rozdílu kurzu při otevření pozice a denní ceny vypořádání. Investor v dlouhé pozici (long) dosahuje při vzestupu kurzu futures kontraktu zisk, naproti tomu investor v krátké pozici (short) zaznamenává při tomto vývoji kurzu kontraktu ztrátu. Dosažený zisk (ztráta) je současně na konci každého dne zúčtován ve prospěch (na vrub) maržového účtu každého investora. Každý následující den se situace opakuje, opět jsou oceněny všechny kontrakty denní cenou vypořádání, vyčísleny zisky a ztráty, v tomto případě již jako rozdíl mezi cenou vypořádání v daném dni a cenou vypořádání předchozího dne Dalšími pojmy, se kterými se můžeme setkat, jsou First notice day (FNT) a Last trading day (LTD). FNT je den, kdy je investorovi oznámeno, že má otevřenou pozici na kontraktu, který za 7 pracovních dní expiruje. LTD je den, kdy naposledy může s kontraktem obchodovat. Ve Fio bance je LTD den splatnosti futures kontraktu v 12:00 pražského času. Pokud si investor pozice neuzavře, tak mu jsou tyto pozice podle obchodních podmínek uzavřeny automaticky. 185 Futures kontrakty nabízí Fio banka pouze tříměsíční, nabízí však také možnost investic do akcií, ETF/ETC a certifikátů 70

71 Pro náš příklad jsme si vybrali dubnový full kontrakt na ropu s označením CLK1, z důvodu dostupnosti dat. Podle specifikace kontraktu se jedná o Light sweet crude oil označovanou jako Crude. S tímto futures kontraktem se obchoduje na CME (Chicago Mercantile Exchange) skrze elektronickou platformu CME Globex a vypořádání provádí NYMEX. Obchoduje se téměř 24 hodin denně (0:30-23:15 pražského času). Datum splatnosti je a hodnota bodu je Hodnota bodu (multiplikátor) znamená, o kolik se zvýší náš zisk či ztráta, jestliže se změní kurz ropy o 1 USD. Cena je kótována v USD a minimální pohyb je 0,01 USD (10 USD/kontrakt). Tabulka č. 7: Vývoj 2 long full kontraktů Stav účtu: USD Nákup 2 x CLK1 za kurz 102 USD Udržovací marže: USD Závěrečný kurz: 98 USD Denní ztráta: (98-102) x x 2 = USD Stav účtu: USD Udržovací marže: USD Závěrečný kurz: 99 USD Denní zisk: (99-98) x x 2 = USD Stav účtu: USD Udržovací marže: USD Závěrečný kurz: 104 USD Denní zisk: (104-99) x x 2 = USD Stav účtu: USD Udržovací marže: USD Prodej x CLK1 za kurz 103 USD Udržovací marže: 0 USD (před prodejem: USD) Denní ztráta: ( ) x x 2 = USD Konečný stav účtu USD Pramen: výsledky obchodování vypracoval Martin Jakubek 71

72 4 SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ Tato část textu bude věnována hodnocení silných a slabých stránek ropy (komodity), potažmo investování do ropy. Pokusíme se také identifikovat příležitosti a hrozby spojené s těmito investicemi a podle vlastního názoru se pokusíme investorovi poradit s budoucím vývojem ceny a možností investic. 4.1 SILNÉ STRÁNKY Ropa je dlouhodobě nejvyužívanější, nejvýkonnější a nejefektivnější zdroj relativně levné a stabilní energie. V současnosti bychom mohli považovat za lepší zdroj dle mého názoru jen energii atomovou (jadernou), ale s tou je spojeno mnoho rizik. Dokud se nenalezne výhodnější zdroj energie, tak se nemusíme o budoucnost investování do ropy obávat. Z ropy se nezískává pouze energie, ale bez produktů majících co dočinění s ropou si neumíme představit každodenní život. I z tohoto důvodu se nemusíme o budoucnost ropy bát. Investování do ropy v současné době zaznamenává vysoké zisky. V dlouhodobém horizontu (od počátku moderní těžby) je výnosnost ohromující. Z 10 centů za barel v roce 1861 jsme se dostali až na 113 USD za barel v roce Za posledních 40 let je výnosnost přes 250 % a za poslední 2 měsíce se pohybujeme okolo 20 % výnosnosti, pokud bereme výnosnost pouze podle vývoje ceny ropy u long pozice. Dlouhodobější výnosnost termínovaných kontraktů se získává obtížně, jelikož se kontrakty se uzavírají na období 3 měsíců. Nicméně dubnový full kontrakt (CLK1) má tříměsíční výnosnost 10,76 %. U jednotlivých ETF, jako je například USO, je výnosnost za posledních 9 měsíců 26,41 %, v dvouletém horizontu 47,17 %, ale v horizontu 5 let je výnosnost v záporných číslech (-36,20 %). Kdybychom vzali ETF s tickerem OIL, je vývoj dat obdobný. Devítiměsíční výnosnost je 34,59 %, dvouletá je 72,02 %, ale v pětiletém období je již ztráta 1,31 %. Tyto ztráty jsou způsobeny finanční krizí z roku 2008, jež postihla celý finanční sektor. Z přílohy F je patrný podobný vývoj grafu (ceny) full kontraktu ropy CLK1, ETF (OIL a USO) a akcie společnosti BP. Vývoj je podobný, přestože se jednotlivé grafy 72

73 pohybují v různých cenových hladinách. Je to zapříčiněno silnou provázaností všech těchto titulů na jedno podkladové aktivum (ropu). Nejvíce se s komoditami obchoduje na burzách s deriváty (futures kontrakty), díky velkému počtu obchodů a vysoké nabídce a poptávce je zajištěna vysoká likvidita. Likvidita je samozřejmě zajištěna i u ETF/ETC a akcií ropných společností. Určitě za silnou stránku bych považoval možnost drobného investora investovat do ropy. Ten má na výběr z akcií ropných společností (ceny se pohybují v rozmezí USD za akcii), ETF/ETC cena se odvíjí od podkladového aktiva (OIL cca 100 USD, USO cca 45 USD za akcii), pomocí futures kontraktů (zde pak záleží na brokerovi, u kterého investor obchoduje). Dále může investor využít certifikátů na ropu, které však nebývají tak zajímavé, jako ostatní investice, přímé investice pak využívají především větší investoři. U ropy, stejně jako u akcií a dalších komodit, je možné spekulovat jak na růst ceny ropy, tak i na její pokles. Spekulovat na pokles lze buď přímo pomocí short sellu, nebo přes různé tituly, jež mají přímo v povaze spekulaci na pokles ceny např. ETF DNO. Zda je přímá varianta short sell klientovi nabídnuta, záleží však na brokerovi. Určitě by se našla další kritéria, podle kterých bychom nalezli další silné stránky, dle mého názoru jsou nejdůležitějšími stránkami možný zisk, možnost investice i pro drobného investora a velkou škálu produktů vyrábějících z ropy. 4.2 SLABÉ STRÁNKY Ropa vznikala miliony let a v současné době zásoby této komodity pomalu docházejí. Není tedy předpoklad, že by někde vznikla další ropa v horizontu následujících pár let. Přestože bylo v Barentsově moři objeveno nové ložisko s předpokládanými zásobami 150 až 250 miliony barely vytěžitelné ropy, kde není pravděpodobný začátek těžby dříve, jak za 5 až 10 let. Osobně se domnívám, že tenčící se zásoby ropy budou v blízké budoucnosti ovlivňovat negativně cenu ropy: méně zásob, dražší ropa. Za největší slabinu považuji riziko možné ztráty, ale toto riziko musí podstupovat každý investor. Jak velké riziko bude investor podstupovat, záleží jen a jen na něm. Konzervativnější investor bude spíše využívat méně rizikové akcie ropných společností či ETF/ETC, zatím co agresivnější se bude zaměřovat na spekulativnější deriváty. 73

74 Na burze se investor snaží dosáhnout zisku pomocí investičních nástrojů, které bychom mohli seřadit podle rizikovosti od nejméně rizikových takto: akcie, ETF/ETC a deriváty. Komodity považuji za nejrizikovější možnost investic i díky tomu, že se povětšinou obchodují přes futures kontrakty obsahující páku. Tato páka zvyšuje eventuální zisk i ztrátu, proto investoři i obchodníci využívají inteligentní pokyny jako stoploss. Stoploss omezuje maximální ztrátu, kterou je investor ochoten akceptovat. U derivátů se tento inteligentní pokyn nastavuje téměř vždy z důvodu vysoké volatility. Volatilita kurzu může být v rámci jednoho dne i přes 2 USD (viz graf č. 12), což není nic dramatického, ale s pákovým efektem to může znamenat pro drobného investora zisk či ztrátu USD, jak by bylo v tomto případě, ale výše zisku a ztráty může být mnohonásobně vyšší. Graf č. 12: Volatilita CLK1 Pramen: aplikace e-broker Volatilita u futures kontraktů bývá vysoká, jelikož se s danými tituly obchoduje téměř nepřetržitě po celém světě. Rizikovost těchto titulů je zvýšena i dříve zmíněnou pákou. U akcií či ETF bývá volatilita většinou nižší, může se však vyskytnout i volatilnější akcie. Volatilita hraje důležitou roli v rozhodování při výběru titulů, do nichž budeme investovat. Čím větší je volatilita, tím větší je riziko i případný zisk/ztráta. 74

75 Nicméně ani investice do ropných společností nemůžeme považovat za bezrizikové. Velké ropné společnosti, jako je třeba BP, se tváří téměř nezničitelně. O tom jsme se přesvědčili v roce 2010, kdy se zhroutila těžební plošina Deepwater Horizon do moře a následně začala z vrtu unikat ropa. Takovéto katastrofy velké ropné společnosti nijak zvlášť neohrožují, přestože jsou chvíli v nelibosti veřejného mínění. Pro tyto velké společnosti je největším rizikem ztráta ropných zásob, ať už se jedná o různá politická rozhodnutí, válečné konflikty či vytěžení ropných polí. Za nejslabší stránku ropy považuji tenčící se zásoby a riziko ztráty, které je však u investic všudypřítomné. 4.3 PŘÍLEŽITOSTI Za příležitosti investovat do ropy můžeme považovat dvě situace. První je možnost investovat a duhou je období, kdy investovat. Možností investovat se rozumí možnost nakoupit či prodat ropu (jak jsme si dříve uvedli, za investice do ropy je možné považovat akcie ropných společností, ETF/ETC na ropu, deriváty na ropu a přímé investice) V České republice, ale i na celém světě, má investor, drobný či velký, možnost nakupovat či prodávat ropu pouze přes obchodníka k tomu zplnomocněného (v ČR přes licencovaného obchodníka s cennými papíry) nebo pomocí přímých investic. Český investor může obchodovat i přes zahraniční obchodníky, stejně tak i zahraniční investor přes české obchodníky. U českých obchodníků s cennými papíry, kteří umožňují obchodovat na burze je potřeba uzavřít komisionářkou smlouvu, která dává investorovi možnost začít přes daného obchodníka investovat. Následně je zapotřebí už jen vložit finanční prostředky, které chcete investovat. Příležitosti, kdy správně investovat objevíme vždy až s odstupem času. Proto říci zcela jasně a pokud možno bez rizika, kdy je správná příležitost pro investice je velice komplikované. V poslední době bylo pár situací na ropném trhu, které byly pro některé investory i předvídatelné. Jednalo se o začátek nepokojů v Egyptě, to byla příležitost pro vstup do dlouhé pozice. Jak se situace v Egyptě vyvíjela, zvyšovala se i cena ropy, před/s odstupem prezidenta Mubáraka nastala příležitost k uzavření dlouhých pozic popř. otevření krátkých pozic. Po uklidnění nepokojů v Egyptě klesla cena ropy na 85 USD za barel, což byla příležitost pro uzavření krátkých pozic a otevření dlouhých pozic. V době, kdy ještě není vyřešen libyjský konflikt, je těžké zaujímat stanovisko, zda cena 75

76 ropy bude stále růst, nebo začne klesat. Příležitost investovat do ropy je vždy, záleží však na investory jestli věří v růst či pokles ceny ropy. 4.4 HROZBY Mezi největšího nepřítele investora snažícího se dosáhnout zisku na vývoji ceny ropy je válka v oblasti bohaté na ropu. Příkladem jsou i současné střety rebelů s vládními složkami v Libyi, kdy po vypuknutí nepokojů vzrostla cena ropy během dvou měsíců z 85 USD na 111 USD za barel. Dalším významnou hrozbou jsou politická rozhodnutí či rozhodnutí organizací ovládající ropných trh. Především se jedná o různá omezení, regulace apod. Vždy je větší změna (horší změna) při regulaci než při uvolnění. Když se sníží nabídka (produkce) ropy a poptávka bude stejná, vyvolá to růst cenové hladiny. Pokud tomu bude obráceně a vládním rozhodnutím se povolí větší těžba, ropné společnosti zvýší produkci jenom nepatrně, aby si zajistily dosavadní zisky. Ropné havárie mají vliv spíše na veřejné mínění a na cenu akcií jednotlivých ropných společností než na světové ceny ropy. Tuto hrozbu zmiňujeme právě proto, že za investice do ropy považujeme i investování do akcií ropných společností či ETF. Nicméně vždy se hovoří o dopadu na cenu ropy, zde se jedná o pohyb ceny v rozmezí 1-2 USD, což je v porovnání s nárůstem o 23 USD v důsledku libyjské krize příjemná korekce. Podle mého názoru bychom do této části měli zahrnout i hrozbu ropného vrcholu. V současné době jsme nejspíše už na vrcholu, což znamená, že nás nyní čeká cesta dolů. Bohužel v tuto chvíli není jasné, jestli se bude jednat o sestup pozvolný či přímo volný pád. Charakter sestupu bychom mohli zjistit, pokud by se ověřily skutečné 186 světové rezervy. Ropný vrchol je hrozbou především pro koncového spotřebitele a investory snažící se dosáhnout zisku na poklesu ropy. Je totiž předpoklad, že s tenčícími se zásobami ropy poroste cena ropy a ropných produktů. 4.5 DOPORUČENÍ Snažit se radit zkušeným investorům, kteří se pohybují na trhu s ropou delší dobu, by z mé strany nebylo moudré. Nicméně se mohu pokusit poradit drobným či začínajícím investorům jak na to. V prvé řadě by se do investování neměl pouštět nikdo, kdo žádá 100% návratnost investic, ten ať si pořídí spořící účet či termínovaný vklad. 186 Slovem skutečné v této chvíli myslíme: reálné, opravdové, ověřené, pravdivé, atd. 76

77 Z důvodu větší rizikovosti investic do komodit, by se do těchto investic měli pouštět pouze zkušení investoři. Nezkušený investor by se měl nejdříve seznámit s akciovým trhem, aby získal základní návyky. Po nějaké době (u každého investora je tato doba jiná), až se dostatečně seznámil s akciemi a aplikací, přes kterou obchoduje, by se teprve měl odvážit pomyslet na investice do komodit. Po akciových investicích by měly následovat investice do ETF/ETC, kde si investor vyzkouší investice do komodit, a teprve po zvládnutí těchto základů by měl investor pokoušet štěstí s deriváty. Jak jsme již dříve vysvětlovali, deriváty většinou využívají pákový efekt a jsou dosti volatilní (rizikové), což na druhou stranu může znamenat vysoký zisk. Deriváty nejsou, z důvodu vysoké volatility a využití pákového efektu, určeny na strategii kup a drž, jež se může využívat u akcií či ETF, ale pro investory obchodující denně či spíše intradenně. Proto bych volil typ investice i podle času, který mám na sledování trhů. Je samozřejmě možné ráno otevřít pozici a během pár minut ji uzavřít se ziskem, nicméně nemůžeme si to malovat tak růžově. Kdybych chtěl v tuto chvíli 187 investovat do ropy a měl dostatek finančních prostředků, rozhodl bych se pro short na ETF/ETC. Vycházím z COT na ropu, kde tento názor zastávají smart money. Investice do derivátu (našeho CLK1) bych doporučil jen na velmi krátké období (jen několik hodin, max. 1 den) a spíše asi dlouhou pozici. Akcie ropné společnosti BP považuji dlouhodobě za podhodnocené, proto bych doporučil nákup na delší období. Royal Dutch Shell a Exxon Mobil zaznamenaly za poslední rok velký nárůst, ale i přes to by mohly tyto společnosti dále růst. Jak dlouho bude ještě cena ropy růst, závisí na libyjském konfliktu a především na jeho výsledku. Dokud bude tento konflikt pokračovat, dovoluji si tvrdit, že cena stále poroste. Jakmile se však libyjská ropa opět dostane na světový trh, předpokládám rapidní pokles ceny ropy na hladinu kolem 90 USD za barel. Jen doufám, že libyjský konflikt je na dlouhou dobu posledním vojenským či politickým problémem v zemích s velkými ropnými zásobami. Ropa je, dovoluji si tvrdit, dosud nejdůležitější energetickou surovinou v dějinách lidstva, která se tvořila miliony let. Lidstvo tuto surovinu z velké části vyčerpalo během 150 let, předpokládám, že i dalších let budeme ještě ropu využívat, záleží však 187 Období okolo

78 v jakém objemu. S tenčícími se zásobami předpokládám růst ceny ropy a ropných produktů. Z dlouhodobého hlediska cena ropy určitě bude růst. Osobně bych doporučil tři způsoby, jak je možné udržet cenu ropy na rozumné úrovni. První, zaměřit se na snižování spotřeby ropy, tzn. zbytečně neplýtvat. Není zapotřebí vlastnit automobil se spotřebou 14 litrů na 100 km, když jsme schopni pořídit si automobil se spotřebou 7-8 litrů na 100 km. Dokud si však toto neuvědomí obyvatelé Spojených států, tak se ostatní lidé nemusí ani snažit. Druhým způsobem je zjistit, jak z ropných polí vyčerpat větší objem ropy. Myslím tím více ropy, nikoli rychleji. I v tuto chvíli vyčerpaná naleziště obsahují určité množství nevytěžitelné ropy. Třetí způsob je podle mého názoru ten nejlepší. Vymyslet alternativní zdroj levné, efektivní, a pokud možno obnovitelné energie. 78

79 ZÁVĚR Tato diplomová práce byla zaměřena na ropu, především pak na její cenu a možnosti investic. Cílem bylo analyzovat vývoj ceny ropy a možnosti investování do ní, identifikovat slabé a silné stránky, příležitosti a hrozby. Důležitou součástí bylo také formulovat doporučení investorům, aby maximálně využili přednosti a příležitosti a omezili nedostatky a hrozby. V první části jsme se věnovali analýze vývoje ceny ropy. Nejdříve jsme si rozebrali základní vlastnosti ropy. Ropa je tekutá směs pevných, tekutých a plynných uhlovodíků přirozeného původu, jako měrnou jednotku využíváme barel. Uvedli jsme si různé druhy ropy podle hustoty, zda je sladká či kyselá, a ropné standardy (mezi nejznámější patří WTI, Brent a Dubai). Také jsme k základním vlastnostem ropy přiřadili energetické vlastnosti této suroviny. Abychom mohli analyzovat vývoj ceny ropy, nejdříve jsme si museli popsat základní údaje z historie využívání ropy, především pak z moderní těžby. Samotný vývoj ceny jsme rozdělili na vývoj americké ropy a světové ropy, která sloužila společnosti British Petroleum k vydání jejich Statistical Review. Dozvěděli jsme se, že cena ropy se pohybovala do 70. let 20. století do 2-3 USD za barel. Pak se začala cena ropy zvyšovat až k současným 113 USD za barel. 188 V druhé části jsme si vysvětlili, co má vliv na cenu ropy. Důležitým faktorem jsou organizace, které ovládají ropný trh. Od počátku moderní těžby ovládal tento trh John D. Rockefeller, jenž se svým Standard Oilem ovládal téměř 90 % americké produkce. Po rozpuštění Rockefellerova monopolu převzalo trh Sedm sester. Období nadvlády Standard Oilu a Sedmi sester bylo v duchu cenových válek a různých ujednání, které držely ceny ropy na velice přijatelné nízké úrovni. Sedm sester vystřídal OPEC, který využíval i největších světových zásob ropy k růstu její ceny. Od této doby začala cena ropy růst a už se nikdy nedostala na tak nízkou cenovou hladinu jako před rokem Dalším faktorem jsou světové zásoby, které jsou spjaty s nalezišti a ropným vrcholem, který se nezadržitelně blíží. V textu jsme si ukázali zásoby a naleziště jednotlivých zemí, které v blízké budoucnosti budou hrát dle mého názoru důležitou roli ve vývoji ceny ropy. Na cenu mají samozřejmě vliv různé válečné konflikty a omezení vlád či producentů ropy, tyto faktory byly příčinou ropných šoků, které jsme si také 188 data k

80 rozebrali. Ekologické havárie nemají tak zásadní vliv na cenu ropy jako spíše na cenu jednotlivých ropných společností a na veřejné mínění. Třetí část byla věnována investicím do ropy. Popsali jsme si, co lze považovat za místo a způsob obchodu, také jsme si ukázali, na jakých trzích je možné do ropy investovat. Vysvětlili jsme si, že za investice do ropy nepovažujeme jen přímé investice, kdy nakoupíme skutečné barely ropy. Tento způsob je také možný, ale více se využívá investice pomocí různých derivátů jako forvardy, futures, certifikáty, opce a swapy. Z těchto se pak nejvíce obchoduje s futures kontrakty na ropu. Dalšími způsoby, jak investovat do ropy, jsou investice pomocí ETF (Exchange traded funds) či ETC (Exchange traded comodity) a akcie ropných společností. S deriváty se obchoduje na komoditních burzách, zatímco s ETF/ETC a akciemi ropných společností se obchoduje na akciových burzách. Rozdělili jsme si investory podle velikosti investic, jak je rozděluje americká agentura U.S. Commodity Futures Trading Commission a podle typu investic na konzervativní a agresivní. Na příkladu jsme si ukázali, jak je možné vydělávat na ropě prostřednictvím futures kontraktů. Závěrečné shrnutí a doporučení bylo věnováno identifikaci silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Bylo zde také formulováno doporučení autora začínajícím investorům, jakým způsobem postupovat, aby začali s nejméně rizikovými instrumenty a teprve až se získanými zkušenostmi se odhodlávali k rizikovějším investicím. Také byl vysloven názor na aktuální světové dění a jaký bude mít dopad na investice. Bylo také poukázáno na budoucí význam ropných zásob. Byly formulovány 3 způsoby, kterými by mohla být zajištěna nízká cena ropy v budoucnu: snižování spotřeby, efektivnější těžba a vývoj alternativní zdroje energie. Lidstvo dokázalo vždy v době krize vymyslet způsob jak se z krize dostat ven. Věřím, že lidská vynalézavost nás nezklame a zachrání nás před úpadkem současné civilizace spojené s nedostatkem světové ropy. 80

81 BIBLIOGRAFIE MONOGRAFIE 1) CÍLEK, Václav; KAŠÍK, Martin. Nejistý plamen : Průvodce ropným světem. První vydání. Praha : Dokořán s.r.o., s. ISBN ) CHERNOW, Ron. Titan : The Life of John D. Rockefeller, Sr.. 1. vydání. New York : Random House, s. ISBN ) JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. První vydání. Praha : GRADA Publishing a.s., s. ISBN ) KRIEGER, Joel. Oxfordský slovník světové politiky. 1.vydání. Praha : OTTOVO nakladatelství, s. ISBN ) ROGERS, Jim. Žhavé komodity : Jak může kdokoliv investovat se ziskem na světových trzích. První vydání. Praha : GRADA Publishing a.s., s. ISBN ) SAMPSON, Anthony. Sedm sester : Velké naftové společnosti a svět, který vytvořily. 1.vydání. Praha : Svoboda, s. ISBN 73/ ) VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 1.vydání. Praha : ASPI, s. ISBN ELEKTRONICKÉ KNIHY 8) RIVERA, David. Final Warning : A History of the New World Order [online]. Oakland, California : CONSPIRACY BOOKS, 1994 [cit ]. The Seven sistrers, s Dostupné z WWW: <http://www.modernhistoryproject.org/mhp/articledisplay.php?article=final Warning>. INTERNETOVÉ ZDROJE 9) 77finance [online] [cit ]. Exchange Traded Commodities Guide. Dostupné z WWW: <http://www.77finance.co.uk/exchange-traded-commodities-guide.html>. 10) BARCLAYS Stockbrokers [online] [cit ]. Exchange Traded Commodities. Dostupné z WWW: <http://www.stockbrokers.barclays.co.uk/content/public/products_and_service s/etcs.htm>. 11) BENEŠOVÁ, Veronika. Bio Klub [online] [cit ]. Velké ekologické katastrofy. Dostupné z WWW: <http://www.bioklub.cz/vse-oeko/ekologicke-katastrofy-aneb-tohle-si-priroda-nezaslouzi/>. 12) BLAIR, John M. Mtholyoke [online] [cit ]. The Red Line Agreement. Dostupné z WWW: <http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/petroleum/redline.htm>. 13) BP [online] [cit ]. First oil History of BP BP. Dostupné z WWW: 81

82 <http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryid= &contentid= >. 14) Burza cenných papírů Praha [online] [cit ]. Investiční certifikáty. Dostupné z WWW: <http://www.pse.cz/dokument.aspx?k=investicni- Certifikaty>. 15) CEE Bankwatch Network [online] [cit ]. Kashagan oil project, Kazakhstan. Dostupné z WWW: <http://www.bankwatch.org/project.shtml?w=147579&s= >. 16) CME Group [online] [cit ]. Current Market Regulation Advisory Notices (MRANs). Dostupné z WWW: <http://www.cmegroup.com/rulebook/rulebook-harmonization.html>. 17) CUTLER, Cleveland. Encyclopedia of Earth [online] [cit ]. Prudhoe Bay, Alaska. Dostupné z WWW: <http://www.eoearth.org/article/prudhoe_bay,_alaska>. 18) ČTK. IDNES.cz [online] [cit ]. Americká ropa poprvé za dva roky prolomila hranici 100 dolarů za barel. Dostupné z WWW: <http://ekonomika.idnes.cz/americka-ropa-poprve-za-dva-roky-prolomilahranici-100-dolaru-za-barel-1gc-/eko-zahranicni.aspx?c=a110223_201438_ekozahranicni_hro>. 19) ČTK. FinWeb.iHNed.cz [online] [cit ]. Ceny ropy díky Mubárakovu odstoupení výrazně oslabily. Dostupné z WWW: <http://finweb.ihned.cz/financni-trhy/c ceny-ropy-dikymubarakovu-odstoupeni-vyrazne-oslabily>. 20) ČTK. IDNES.cz [online] [cit ]. Před 20 lety havaroval tanker Exxon Valdez. Podívejte se, co napáchal. Dostupné z WWW: <http://zpravy.idnes.cz/pred-20-lety-havaroval-tanker-exxon-valdez-podivejtese-co-napachal-1ct-/zahranicni.asp?c=a090324_110726_zahranicni_ad>. 21) DOHERTY, Jacqueline. SmartMoney.com [online] [cit ]. Crude Calculations. Dostupné z WWW: <http://www.smartmoney.com/investing/economy/crude-calculations-15537/>. 22) EL-MOUSSAWI, Chádí. Fio banka [online] [cit ]. Zámořské akcie posilovaly. Dostupné z WWW: <http://www.fio.cz/zpravodajstvi/novinkyz-burzy-komentare/90299-zamorske-akcie-posilovaly>. 23) Energy Intelligence [online] [cit ]. The Crude Oils and their Key Characteristics. Dostupné z WWW: <http://www.energyintel.com/documentdetail.asp?document_id=200017>. 24) Greg Croft Inc. [online] [cit ]. Geology of the burgan field of kuwait. Dostupné z WWW: <http://www.gregcroft.com/burgan.ivnu>. 25) Greg Croft Inc. [online] [cit ]. Ghawar Field, Saudi Arabia. Dostupné z WWW: <http://www.gregcroft.com/ghawar.ivnu>. 26) Gulf Oil [online] [cit ]. Gulf Oil History. Dostupné z WWW: <http://www.gulfoil.com/aboutgulf/companyhistory.aspx>. 82

83 27) HRABÁLEK, Martin. Financnici.cz [online] [cit ]. John D. Rockefeller. Dostupné z WWW: <http://www.financnici.cz/john-d-rockefeller>. 28) ICE [online] [cit ]. About ICE. Dostupné z WWW: <https://www.theice.com/about.jhtml>. 29) InflationData.com [online] [cit ]. Historical Crude Oil Prices Table. Dostupné z WWW: <http://inflationdata.com/inflation/inflation_rate/historical_oil_prices_table.asp>. 30) Inforain: Arctic National Wildlife Refuge [online] [cit ]. Oil Development in America's Arctic, Prudhoe Bay. Dostupné z WWW: <http://www.inforain.org/northslope/anwr_2.html>. 31) KONYROVA, Kulpash. New Europe [online] [cit ]. Kashagan oil delayed again. Dostupné z WWW: <http://www.neurope.eu/articles/ php>. 32) KREJČÍ, Oskar. Britské listy [online] [cit ]. Geopolitika a energetická bezpečnost USA. Dostupné z WWW: <http://blisty.cz/art/47882.html>. 33) LYNCH, Michael. GLG News [online] [cit ]. TNK-BP planning to produce Samotlor for another 90 years. Dostupné z WWW: <http://www.glgroup.com/news/tnk-bp-planning-to-produce-samotlor-foranother-90-years html>. 34) OilGasArticles [online] [cit ]. North Sea Oil and Gas. Dostupné z WWW: <http://www.oilgasarticles.com/articles/77/1/north-sea- Oil-and-Gas/Page1.html>. 35) OilGasArticles [online] [cit ]. Oil in the North Sea. Dostupné z WWW: <http://www.oilgasarticles.com/articles/78/1/oil-in-the- North-Sea/Page1.html>. 36) OPEC [online] [cit ]. OPEC : Brief History. Dostupné z WWW: <http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/23.htm>. 37) OPEC [online] [cit ]. OPEC : Brief History. Dostupné z WWW: <http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/24.htm>. 38) OPEC [online] [cit ]. OPEC Share of World Crude Oil Reserves. Dostupné z WWW: <http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/330.htm>. 39) Peníze.cz [online] [cit ]. Ropná krize v roce Dostupné z WWW: <http://www.penize.cz/15900-ropna-krize-v-roce-1973>. 40) Petroleum.cz [online] [cit ]. Organický původ ropy. Dostupné z WWW: <http://www.petroleum.cz/ropa/organicky-puvodropy.aspx>. 41) Petroleum.cz [online] [cit ]. Počátky novodobé těžby ropy. Dostupné z WWW: <http://www.petroleum.cz/ropa/pocatky-novodobetezby-ropy.aspx>. 42) Petroleum.cz [online] [cit ]. Původ, vznik, vyhledávání a těžba ropy. Dostupné z WWW: <http://www.petroleum.cz/ropa/>. 83

84 43) Petroleum.cz [online] [cit ]. Výskyt ropy v současnosti. Dostupné z WWW:<http://www.petroleum.cz/ropa/vyskyt-ropy-soucasnost.aspx>. 44) Seven Sisters Environmental [online] [cit ]. Seven Sisters Environmental, Inc. Dostupné z WWW: <http://www.sevensistersenviro.com/seven_sisters_story>. 45) Shell [online] [cit ]. The Shell history - the beginnings - About Shell. Dostupné z WWW: <http://www.shell.com/home/content/aboutshell/who_we_are/our_history/the _beginnings/>. 46) StudentF [online] [cit ]. Ropné krize a jejich důsledky. Dostupné z WWW: <http://studentf.info/ropne-krize-a-jejich-dusledky/>. 47) ŠLAJCHRTOVÁ, Leona. IDNES.cz [online] [cit ]. BP se po katastrofě v Mexickém zálivu vrátila k zisku. Škody se ale prodraží. Dostupné z WWW: <http://zpravy.idnes.cz/bp-se-po-katastrofe-v-mexickem-zalivu-vratila-k-ziskuskody-se-ale-prodrazi-1ub-/zahranicni.asp?c=a101102_111057_zahranicni_btw>. 48) ŠLAJCHRTOVÁ, Leona. IDNES.cz [online] [cit ]. Konečně! Test potvrdil definitivní ucpání vrtu v Mexickém zálivu. Dostupné z WWW: <http://zpravy.idnes.cz/konecne-test-potvrdil-definitivni-ucpani-vrtu-vmexickem-zalivu-ph5-/zahranicni.asp?c=a100919_175111_zahranicni_btw>. 49) ŠMAJER, Vojtěch. Dreamlife.cz [online] [cit ]. John D. Rockefeller: Nejbohatší muž historie!. Dostupné z WWW: <http://www.dreamlife.cz/svet-uspesnych/podnikani/john-d-rockefellernejbohatsi-muz-historie/article.html?id=910>. 50) ŠTEFAN, Petr. IDNES.cz [online] [cit ]. Únik z vrtu v Mexickém zálivu je druhou největší ropnou zkázou dějin. Dostupné z WWW: <http://zpravy.idnes.cz/unik-z-vrtu-v-mexickem-zalivu-je-druhou-nejvetsiropnou-zkazou-dejin-12m-/zahranicni.asp?c=a100803_142651_zahranicni_stf>. 51) Texaco [online] [cit ]. Chevron Czech Republic s.r.o. Dostupné z WWW: <http://www.texaco.cz/>. 52) U.S. Commodity Futures Trading Commission [online] [cit ]. Mission & Responsibilities. Dostupné z WWW: <http://www.cftc.gov/about/missionresponsibilities/index.htm>. 53) U.S. Commodity Futures Trading Commission [online] [cit ]. Commitments of Traders. Dostupné z WWW: <http://www.cftc.gov/marketreports/commitmentsoftraders/index.htm>. 54) U.S. Commodity Futures Trading Commission [online] [cit ]. Explanatory Notes. Dostupné z WWW: <http://www.cftc.gov/marketreports/commitmentsoftraders/explanatorynote s/index.htm>. 55) U.S. Energy Information Administration [online] [cit ]. EIA - Countries - Saudi Arabia - Analysis. Dostupné z WWW: <http://www.eia.doe.gov/countries/cab.cfm?fips=sa>. 56) WILLIAMS, James L. WTRG Economics [online] [cit ]. Crudeoilprice4774opec. Dostupné z WWW: 84

85 <http://www.wtrg.com/oil_graphs/crudeoilprice4774opec.gif>. 57) WILLIAMS, James L. WTRG Economics [online] [cit ]. crudeoilprice7381. Dostupné z WWW: <http://www.wtrg.com/oil_graphs/crudeoilprice7381.gif>. 58) WILLIAMS, James L. WTRG Economics [online] [cit ]. History and Analysis -Crude Oil Prices. Dostupné z WWW: <http://www.wtrg.com/prices.htm>. 59) WILLIAMS, James L. WTRG Economics [online] [cit ]. Oilprice1869. Dostupné z WWW: <http://www.wtrg.com/oil_graphs/oilprice1869.gif>. 60) WILLIAMS, James L. WTRG Economics [online] [cit ]. Oilprice1947. Dostupné z WWW: <http://www.wtrg.com/oil_graphs/oilprice1947.gif>. DOKUMENTÁRNÍ FILMY 61) McCORMACK, Ray. Až dojde ropa drsné varování. LAVA Productions AG, 2006 DATOVÉ SOUBORY 62) Statistical Review BP 6/10 85

86 SEZNAM TABULEK Tabulka č. 1 : Ropa podle stupnice API Tabulka č. 2 : Rozdělení ropy podle obsahu síry Tabulka č. 3 : Vybrané ropné standardy Tabulka č. 4 : Energetická návratnost je pro různé druhy surovin následující Tabulka č. 5: Ověřené zásoby ropy v miliardách barelů Tabulka č. 6: Nejvýznamnější světová naleziště podle stavu zásob Tabulka č. 7: Vývoj 2 long full kontraktů

87 SEZNAM GRAFŮ Graf č. 1: Vývoj ceny ropy Graf č. 2: Vývoj průměrné ceny ropy Graf č. 3: Vývoj ceny ropy Graf č. 4: Vývoj ceny ropy s vlivem Blízkého východu Graf č. 5: Týdenní uzavírací kurzy WTI, Arabic Light a Brent Graf č. 6: Týdenní uzavírací kurzy WTI, Arabic Light a Brent Graf č. 7: Průměrná cena americké ropy Graf č. 8: Vývoj průměrné ceny ropy Graf č. 9 : Vývoj ceny ropy Graf č. 10: Vývoj ceny ropy Graf č. 11: Otevřené pozice na ropu na trhu NYMEX Graf č. 12: Volatilita CLK

88 SEZNAM OBRÁZKŮ Obrázek č. 1: Oblast červené linie Obrázek č. 2: Zásoby ropy vlastněné OPECem v roce Obrázek č. 3: Ghawar

89 SEZNAM PŘÍLOH Příloha A: Ropné standardy Příloha B: Těžařské společnosti Blízkého Východu Příloha C: Největší výpadky dodávek ropy od roku 1951 Příloha D: Největší ropné katastrofy Příloha E: Nákup ropy Příloha F: Porovnání vývoje Futures, ETF a akcií 89

90 PŘÍLOHY Příloha A: Ropné standardy Země Název API Hmot. Množství Nákladní přístav Další názvy standardu % síry b/d Abu Dhabí Abu Bukhoosh Abu al-bukhoosh ABK, Abu al- Bukhoosh Zakum Das Island Lower Zakum Murban ,200 Jebel Dhanna Abu Dhabi Umm Shaif Das Island Upper Zakum Das Island Alžírsko Algerian Arzew Condensate Saharan Blend ,350 Arzew; Bejaia; Skikda Arzew, Hassi Messaoud. Zarzaitine La Skhirra, Tunisia El Borma Angola Cabinda Cabinda Malongo, Takula Dalia Dalia FPSO Girassol Girassol FPSO Hungo Kizomba FPSO Kizomba A Kissanje Kizomba "B" FPSO Kizomba B Blend Kuito Kuito FPSO Nemba Malongo Terminal Palanca Palanca Terminal Blend Xikomba Xikomba FPSO Argentína Medanito Puerto Rosales Rio Negro Austrálie/ Bayu Undan Liberdade FSO Východní Timor Austrálie Cossack Cossack Pioneer FPSO Wanaea-Cossack Enfield Nganhurra FPSO Gippsland Westernport Bass Strait, Gippsland Blend Northwest Withnell Bay NWS Condensate Shelf Condensate Ázerbájdžán Azeri (BTC) Ceyhan Azeri Light Supsa, Batumi Shah Deniz Ceyhan Condensate Brazílie Marlim Marlim FPSO Brunej Champion Seria Seria Light Seria SLEB Čad Doba Kome Kribi 1 FSO Čína Daqing Dairen (Dalian) Taching Liuhua Nanhai Sheng Li FPSO Nanhai Light Nan Hai Fa Xian FPSO Panyu < Panyu FPSO Peng Lai Peng Lai FPSO Shengli Qingdao (T'sing Tao) Dánsko Siri Siri DUC Fredericia South Arne South Arne Dubaj Dubai Fateh Fateh Egypt Belayim Wadi Feiran Blend Suez Blend Ras Shukheir El Morgan, Gulf of Suez Ekvádor Napo Esmeraldas Oriente Balao Terminal (Esmeraldas)

91 Gabon Mandji Cape Lopez Rabi Light Cape Lopez Indonésie Ardjuna Ardjuna Arjuna Belanak Belanak FPSO Cepu Cepu FSO Cinta Cinta Cinta Blend, Intan-Cinta Duri Dumai Handil Senipah Minas Dumai SLC, Sumatran Light, Sumatran Light Export Blend Senipah Senipah West Seno Santan Widuri Widuri Widuri Blend Írán Doroud Kharg Island Foroozan Blend Kharg Island Cyrus, Darius, Fereidun, Forouzan Iran Heavy ,500 Kharg Island Gachsaran Iran Light ,000 Kharg Island Agha Jari, Iranian Light Lavan Blend Lavan Island Rostam, Salman, Sassan Nowruz/Soro Kharg Island ush Sirri Sirri Island Sirri Heavy Irák Basrah Blend ,400 Basrah Oil Terminal Kirkuk Ceyhan/Botas, Turkey Jemen Marib Ras Isa Alif Masila Ash Shihr Kamerun Kole Kole Kanada Albian Heavy (Athabasca) Bow River Enbridge Pipeline Cold Lake Westridge Terminal Hibernia Whiffen Head Premium Albian (Athabasca) Syncrude Sweet Blend Corridor Pipeline; Enbridge Pipeline, Express Pipeline; Trans Mountain Pipeline Corridor Pipeline; Enbridge Pipeline, Express Pipeline; Trans Mountain Pipeline Alberta Oil Sands Pipeline; Enbridge Pipeline; Trans Mountain Pipeline Terra Nova Whiffen Head Western Canada Select Hardisty White Rose SeaRose FPSO Katar Al Shaheen Al Shaheen Platform Dukhan Umm Said Qatar Land NFC II Ras Laffan North Field Condensate II Qatar Marine Halul Island Kazachstán Aktobe Novorossiysk CPC Blend Yuzhnaya Ozereevka Karachaganak Novorossiysk, Odessa Condensate Kashagan Ceyhan Kumkol Yuzhnaya Ozereevka, Batumi Kolumbie Cano Limon Covenas Colombian Blend Cusiana Covenas Cusiana Light Kongo (Brazzaville) Djeno Djeno Emeraude SSB

92 N'Kossa N'Kossa Kuwait Kuwait ,370 Mina al-ahmadi Libya Al-Jurf Farwah FPSO Amna Ras Lanuf Amal Bouri Bouri Brega Marsa El Brega El Sharara Zawia terminal Es Sider Es Sider Sarir Marsa El Hariga Sirtica Marsa El Brega Zueitina Zueitina Libyan Light Malajsie Bintulu Bintulu Condensate Dulang Dulang FSO Kikeh Kikeh FPSO Labuan Labuan Miri Miri Miri Light Tapis Tapis Pulai, Tapis Blend Mauritánie Chinguetti Berge Helene FPSO Mexiko Isthmus Dos Bocas, Salina Cruz Maya ,390 Cayo Arcas, Salina Cruz Olmeca Dos Bocas Neutrální Zóna Khafji Ras al-khafji Wafra Mina Saud Ratawi Nigérie Amenam Blend Unity FSO/Odudu Terminal Antan Blend Knock Taggart FPSO/Antan Terminal Bonga Bonga FPSO Bonny Light Bonny Nigerian Light Brass River Brass River Terminal Brass Blend EA Sea Eagle FPSO Erha Erha FPSO Escravos Escravos Nigerian Light Gulf, Escravos Light Forcados Forcados Nigerian Export Blend Oso Qua Iboe Condensate Pennington Pennington Terminal Pennington Light Qua Iboe Qua Iboe Qua Iboe Light Yoho Falcon FPSO Norsko Asgard Asgard Platform Balder Balder FPSO Draugen Draugen Terminal Ekofisk Tees River, Teesside, UK Grane Sture Gullfaks Gullfaks Terminal, Mongstad Heidrun Mongstad Norne Norne FPSO, Mongstad Oseberg Sture Oseberg Blend Sleipner Karsto Condensate Statfjord Mongstad, Statfjord Platform Troll Mongstad Omán Oman Mina Al Fahal Papua Nová Guinea Kutubu Kumul Iagifu, Kutubu Light Pobřeží Baobab Baobab FPSO Slonoviny Rovníková Guinea 0.46 Alba Punta Europa

93 Rusko Saúdská Arábie Ceiba Sendje Ceiba FPSO New Zafiro Blend Serpentina FPSO Siberian Tuapse Light Sokol DeKastri Sakhalin I Urals ,500 Primorsk, Novorossiysk, 1.8 Odessa Vityaz Molikpaq-Prigorodnoye Sakhalin II Arab Extra ,400 Ras Tanura Berri, Shaybah Light Blend. Arab Heavy ,200 Juaymah, Ras Tanura Arabian Heavy, Safaniyah Arab Light ,000 Juaymah, King Fahd, Arabian Light Ras Tanura Arab Medium ,200 Juaymah, Ras Tanura Arabian Medium Arab Super Light King Fahd Arabian Super Light, Arabian Ultra Light Súdán Dar Blend Al-Khayr Nile Blend Port Sudan Sudan Blend, Sudanese Blend, Unity Sýrie Souedieh Banias, Tartous Souedieh Blend, Suwaidiyah Syrian Light Banias, Tartous Syrian Export Blend Turkmenistán USA Turkmen Blend Alaska North Slope Heavy Louisiana Sweet Light Louisiana Sweet Aladzha, Okarem Alaska Marine Terminal ANS Empire, Louisiana and Fourchon, Louisiana HLS St. James, Louisiana LLS Mars Blend Clovelly, Loop Southern Green Canyon Port Arthur and Texas City, Texas West Texas Cushing, Midland WTI Intermediate West Midland, Texas WTS Texas Sour Velká Británie Alba Cromarty Firth Beryl Beryl Brent Blend Sullom Voe Ninian Captain Captain FPSO Clair Sullom Voe Flotta Flotta Foinaven Flotta West Forties Hound Point Harding Cromarty Firth Liverpool Bay Liverpool Bay Platform Schiehallion Sullom Voe Loyal Triton Triton FPSO Venezuela Ameriven TAEJ-Jose Platform -Hamaca BCF La Salina Boscan Bajo Grande Cerro Negro TAEJ-Jose Platform Mesa Puerto La Cruz Furrial-30 Petrozuata TAEJ-Jose Platform

94 Sincor TAEJ-Jose Platform Tia Juana La Salina Tia Juana Livano Light Vietnam Bach Ho Bach Ho Platform White Tiger Rang Dong Rang Dong FPSO Dawn Su Tu Den Su Tu Den Terminal Black Lion Pramen: Energy Intelligence [online] [cit ]. The Crude Oils and their Key Characteristics Dostupné z WWW: <http://www.energyintel.com/documentdetail.asp?document_id=200017>. Druhý pramen: MeGlobalOil [online] [cit ]. IMO 13 H MARPOL Regulation. Dostupné z WWW: <http://www.meglobaloil.com/marpol.pdf>.

95

96

97 Příloha B: Těžařské společnosti Blízkého Východu Společnost Vlastníci Podíl Aramco Saudi Arabia Exxon 30 % Mobil 10 % Chevron (Socal) 30 % Texaco 30 % Kuwait Oil Co. British Petroleum 50 % Gulf 50 % Iraq Petroleum British Petroleum % Shell % Compagnie Francaise des Petroles % Exxon % Mobil % ostatní 5 % Iran Consortium British Petroleum 40 % Shell 14 % Gulf 7 % Exxon 7 % Texaco 7 % Chevron 7 % Mobil 7 % Compagnie Francaise des Petroles 6 % Ostatní 5 % Abu Dhabi Petroleum Co. British Petroleum % Shell % Compagnie Francaise des Petroles % Exxon % Mobil % ostatní 5 % Abu Dhabi Marine Areas British Petroleum 66 % Compagnie Francaise de Petroles 33 % Bahrain Petroleum Co. Chevron 50 % Texaco 50 % Pramen: RIVERA, David. Final Warning : A History of the New World Order [online]. Oakland, California : CONSPIRACY BOOKS, 1994 [cit ]. The Seven sistrers, s Dostupné z WWW: <http://www.modernhistoryproject.org/mhp/articledisplay.php?article=finalwarning>.

98 Příloha C: Největší výpadky dodávek ropy od roku 1951 datum počet průměrné snížení důvod měsíců hrubých dodávek milióny barelů za den březen říjen ,7 Znárodnění íránských naftových polí 1. května, následovaly nepokoje a stávky. listopad ,0 Suezská krize. březen 1957 prosinec ,7 Spory o platby za tranzit přes Sýrii. březen 1967 červen ,0 Šestidenní válka. srpen 1967 květen ,3 Libyjské spory o cenu; poškození leden 1971 transarabského ropovodu. duben ,6 Spory o znárodnění francouzských srpen 1971 ropných majetků v Alžírsku. březen ,5 Nepokoje v Libanonu; poškození květen 1973 tranzitních zařízení. říjen ,6 Říjnová Jomkipurská válka; arabské březen 1974 ropné embargo. duben ,3 Občanská válka v Libanonu; květen 1976 přerušování iráckého exportu. květen ,7 Poškození ropných polí v Saudské Arábii listopad ,5 Íránská revoluce. duben 1979 říjen ,3 Propuknutí irácko-íránské války. prosinec 1980 prosinec ,1 Stávky a nepokoje ve Venezuele. únor 2003 březen ,3 Nepokoje v Nigerii. srpen 2003 březen ,0 Intervence v Iráku a následné nepokoje. září 2004 Pramen: KREJČÍ, Oskar. Britské listy [online] [cit ]. Geopolitika a energetická bezpečnost USA. Dostupné z WWW: <http://blisty.cz/art/47882.html>.

99 Příloha D: Největší ropné katastrofy Pramen: ŠTEFAN, Petr. IDNES.cz [online] [cit ]. Únik z vrtu v Mexickém zálivu je druhou největší ropnou zkázou dějin. Dostupné z WWW: <http://zpravy.idnes.cz/unik-z-vrtu-v-mexickem-zalivu-jedruhou-nejvetsi-ropnou-zkazou-dejin-12m-/zahranicni.asp?c=a100803_142651_zahranicni_stf>.

100 Příloha E: Nákup ropy Pramen: aplikace e-broker

101 Pramen: aplikace e-broker

102 Příloha F: Porovnání vývoje Futures, ETF a akcií Pramen: data z programu thinkorswim

Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh

Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh Ing. Jan Zaplatílek 2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu Ropa a její význam Ropa je hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků.

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světového hospodářství a světových trhů se v roce 2009 odehrával ve znamení mírného hospodářského poklesu. Nejvýznamnější ekonomiky světa zaznamenaly prudkou negativní

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, základy společenských věd, historie

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, základy společenských věd, historie Název: Ropa Autor: Mgr. Jaroslav Tomeš Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, základy společenských věd, historie Ročník: 6. (4. ročník vyššího

Více

Éra nízkých cen ropy. Jan Bureš Petr Báča

Éra nízkých cen ropy. Jan Bureš Petr Báča Éra nízkých cen ropy Jan Bureš Petr Báča l 2 Co se děje na trhu s ropou? Cena ropy Brent od konce června poklesla zhruba o 40 % Výprodej spustilo patrně setrvalé snižování odhadů růstu poptávky po ropě

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: monopol,

Více

Osnova. 1. První ropný šok. 2. Druhý ropný šok. 3. Třetí ropný šok

Osnova. 1. První ropný šok. 2. Druhý ropný šok. 3. Třetí ropný šok 12. Ropné šoky RB Osnova 1. První ropný šok 2. Druhý ropný šok 3. Třetí ropný šok Ropné šoky na časové ose První ropná krize první šok V 50. a 60. letech prožívá západní Evropa období výrazného hospodářského

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Konference Asociace energetických manažerů

Konference Asociace energetických manažerů Konference Asociace energetických manažerů Pohled ekonomické teorie na vývoj cen energetických surovin (aneb Vliv financí na ceny energetických surovin ) Vladimír Tomšík Česká národní banka 1. března 2011

Více

Energetická bezpečnost. Petr Binhack 30.1.2010

Energetická bezpečnost. Petr Binhack 30.1.2010 Energetická bezpečnost Petr Binhack 30.1.2010 Bezpečnost a jistota dodávek ropy závisí pouze a jedině na rozmanitosti zdrojů. 2 Energetická bezpečnost: nové paradigma Studená válka dominuje vojensko-politické

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Globální problémy lidstva

Globální problémy lidstva 21. Letní geografická škola Brno 2013 Globální problémy lidstva Vladimír Herber Geografický ústav MU Brno herber@sci.muni.cz Globální problémy - opakování Nejčastěji se uvažuje o 9 globálních problémech,

Více

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světové ekonomiky v roce 2008 byl významně poznamenán vážnou hospodářskou recesí. Nejsilnější ekonomika světa USA zaznamenala četné a významné otřesy na finančních

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio Analýzy a doporučení Analýza společnosti Exxon Mobil Společnost Exxon Mobil Corporation se zabývá výzkumem, těžbou, distribucí a prodejem ropy, zemního plynu a ropných produktů. Také se podílí na těžbě

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice?

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30. 04. 2015 Shrnutí Kukuřice je nejvýznamnější součástí světového obchodu

Více

ZDROJE UHLOVODÍKŮ. a) Ropa je hnědočerná s hustotou než voda. b) Je to směs, především. Ropa však obsahuje také sloučeniny dusíku, kyslíku a síry.

ZDROJE UHLOVODÍKŮ. a) Ropa je hnědočerná s hustotou než voda. b) Je to směs, především. Ropa však obsahuje také sloučeniny dusíku, kyslíku a síry. VY_52_INOVACE_03_08_CH_KA 1. ROPA ZDROJE UHLOVODÍKŮ Doplň do textu chybějící pojmy: a) Ropa je hnědočerná s hustotou než voda. b) Je to směs, především. Ropa však obsahuje také sloučeniny dusíku, kyslíku

Více

Vývoj na trhu s plynem

Vývoj na trhu s plynem Vývoj na trhu s plynem Ing. Jaromír Fajman ředitel obchodování s plynem 2 Obsah prezentace Fundamentální změny na energetických trzích mýty, které padly Změny na světovém trhu s plynem a jejich dopad na

Více

Geografie průmyslu. Otakar Čerba. Přednáška z předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku (KMA/SGG) Západočeská univerzita

Geografie průmyslu. Otakar Čerba. Přednáška z předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku (KMA/SGG) Západočeská univerzita Geografie průmyslu Přednáška z předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku (KMA/SGG) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření: 16. 4. 2007 Poslední aktualizace: 29. 4. 2013 Obsah přednášky

Více

Ropa WTI - short. Břidlicová revoluce v USA tlačí cenu ropy dolů. Vít Jedlička, analytik 3.12.2013. jedlicka@colosseum.cz

Ropa WTI - short. Břidlicová revoluce v USA tlačí cenu ropy dolů. Vít Jedlička, analytik 3.12.2013. jedlicka@colosseum.cz Ropa WTI - short Břidlicová revoluce v USA tlačí cenu ropy dolů Vít Jedlička, analytik jedlicka@colosseum.cz 3.12.2013 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420 2460 888 88,

Více

Ropa. Vznik ropy. Těžba ropy

Ropa. Vznik ropy. Těžba ropy Ropa Též (surová nafta, zemní olej, černé zlato) je hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků, především alkanů. Nachází se ve svrchních vrstvách zemské kůry nejčastěji v oblasti kontinentálních

Více

GLOBÁLNÍ HEGEMONIE. Amerika a její výzvy

GLOBÁLNÍ HEGEMONIE. Amerika a její výzvy GLOBÁLNÍ HEGEMONIE Amerika a její výzvy Schopnost prosadit svůj vliv kdekoli ve světě x nakolik je využívaná? Složky hegemonie: Hospodářská Politická Vojenská Kulturní Co je to globalní Hegemonie regionalní

Více

Úkol: Vysvětlete červeně zvýrazněná slova.

Úkol: Vysvětlete červeně zvýrazněná slova. Průmysl Význam průmyslu reprezentuje sekundární sektor v Evropě proběhl největší rozvoj průmyslu v polovině 19. století, kdy zrušení nevolnictví a nové vědecké objevy spustily tzv. průmyslovou revoluci

Více

Výhled cen plynu do roku 2020 (a vliv břidlicového plynu)

Výhled cen plynu do roku 2020 (a vliv břidlicového plynu) Výhled cen plynu do roku 2020 (a vliv břidlicového plynu) Jiří Mlynář XVII. jarní konference AEM 27. 3. 2012 RWE Supply & Trading CZ, a.s. Historický vývoj cen plynu > Ceny ve smlouvách s producenty z

Více

Ropa, zpracování ropy

Ropa, zpracování ropy VY_52_Inovace_246 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ropa, zpracování ropy prezentace Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Těžba ropy v USA letos vzroste nejrychleji v historii Těžba ropy ve Spojených státech vzroste v letošním roce nejrychlejším tempem v historii. Díky těžbě z břidlicových hornin se americká

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 5/2012

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 5/2012 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012 Povinné oznámení 5/2012 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních a

Více

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Paliva Paliva nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Dělení paliv podle skupenství pevná uhlí, dřevo kapalná benzín,

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) 25. 11. 2008. o řešení ropné krize (2008/2212(INI))

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) 25. 11. 2008. o řešení ropné krize (2008/2212(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) 25. 11. 2008 NÁVRH ZPRÁVY o řešení ropné krize (2008/2212(INI)) Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj: Herbert

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Přírodní zdroje. Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny

Přírodní zdroje. Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny Přírodní zdroje Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny Energetické zdroje (primární) 1. Ropa 38,1% 2004: 83,0 mil. barelů denně 2. Uhlí 24,0% 3. Zemní plyn 23,6%

Více

Průmysl. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html#o

Průmysl. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html#o 1. Vysvětlete: a) Jaký je podíl zaměstnaných osob v průmyslu v zemích méně vyspělých a v nejvyspělejších. Proč? b) Jakým způsobem lze členit průmysl. Která odvětví jsou chápána jako tzv. tradiční, moderní

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Kukuřice - LONG. Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru. Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03.

Kukuřice - LONG. Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru. Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03. Kukuřice - LONG Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03. 2012 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků

Přírodní zdroje uhlovodíků Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Zemní plyn - vznik: Výskyt často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo

Více

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Svaz vinařů České republiky provedl v roce 2011 již pošestnácté výběrové šetření ke sklizni hroznů, tentokráte ve 100

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Sojové boby long. Nákup sojových bobů spekulace na růst kurzu. Únor 2003

Sojové boby long. Nákup sojových bobů spekulace na růst kurzu. Únor 2003 Sojové boby long Nákup sojových bobů spekulace na růst kurzu Únor 2003 1 Sojové boby na vzestup Trh sojových bobů se nacházel v dlouhodobém sestupném trendu. Podle všech ukazatelů utvořil na začátku minulého

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna poklesly spotřebitelské ceny během prosince o 0,3 procenta. V meziročním

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 KOLONIÁLN LNÍ MOCNOSTI A KOLONIE PO 2. SVĚTOV TOVÉ VÁLCE Dekolonizace v 40. letech Rok stát kolonizátor 1946 FILIPÍNY USA 1946

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 23/2012

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 23/2012 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012 Povinné oznámení 23/2012 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních

Více

Veřejná analýza 2016 ROPA LONG. Marek Hauf analytik hauf@primstock.cz Tel: 234 768 018

Veřejná analýza 2016 ROPA LONG. Marek Hauf analytik hauf@primstock.cz Tel: 234 768 018 Veřejná analýza 2016 ROPA LONG Marek Hauf analytik hauf@primstock.cz Tel: 234 768 018 Shrnutí Cena ropy dosáhla v minulém týdnu nejnižší úrovně od prosince roku 2003. Za poklesem ceny stály zprávy o snížení

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. SVĚTOVÁ HOSPODÁŘSKÁ KRIZE.notebook. November 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. SVĚTOVÁ HOSPODÁŘSKÁ KRIZE.notebook. November 27, 2014 Mír přináší bohatství, bohatství přináší zpupnost, zpupnost přináší válku, válka přináší chudobu, chudoba přináší pokoru a pokora přináší mír. ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ XI 19 23:13 1 XI 17 21:57 2 SVĚTOVÁ HOSPODÁŘSKÁ

Více

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Makroekonomická analýza přednáška 9 1 Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Funkce poptávky po penězích Poptávka po penězích je úměrná cenové hladině (poptávka po penězích je poptávka po reálných penězích).

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

Většina zemí Eurozóny bojuje s průměrným daňovým zatížením téměř 44% HDP

Většina zemí Eurozóny bojuje s průměrným daňovým zatížením téměř 44% HDP Vydal: Auditor SK s. r. o., člen sítě UHY International Většina zemí Eurozóny bojuje s průměrným daňovým zatížením téměř 44% V zemích G8 se pouze Rusko pohybuje pod 20 % Nejrychleji rostoucí země nemají

Více

Mléko a mléčné produkty

Mléko a mléčné produkty Mléko a mléčné produkty i přes neustálý tlak na snižování produkce mléka zůstávají další vyhlídky pro mléčný trh a mléčné výrobky příznivé, a to díky stále rostoucí světové poptávce. Spíše se tedy očekává

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: Asie ropa Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, fyzika, chemie Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia)

Více

Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje. Praha 6. 2. 2013

Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje. Praha 6. 2. 2013 Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje Praha 6. 2. 2013 Vývoj cen zdrojů věštění z křišťálové koule Jak se bránit výkyvům v cenách zdrojů? Zajištění (hedging) Fixace ceny v čase Predikce / prognostika

Více

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý Oxid uhličitý v atmosféře před průmyslovou revolucí cca 0,028 % Vlivem skleníkového efektu se lidstvo dlouhodobě a všestranně rozvíjelo v situaci, kdy

Více

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě)

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě) Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

Investiční espresso 4/2011. aneb nepravidelné informace ze světa investic pohledem OCCAM CONSULT ze dne 21.4.2011

Investiční espresso 4/2011. aneb nepravidelné informace ze světa investic pohledem OCCAM CONSULT ze dne 21.4.2011 Investiční espresso 4/2011 aneb nepravidelné informace ze světa investic pohledem OCCAM CONSULT ze dne 21.4.2011 1 Komodity Dnes se v espressu zaměříme na jeden z největších finančních trhů světa a to

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Burzovní zpravodajství - ROPA I/2012

Burzovní zpravodajství - ROPA I/2012 Burzovní zpravodajství - ROPA I/2012 26.09.2012 Zásoby ropy v USA k 21. září Pravidelná statistika o zásobách ropy ve Spojených státech za týden končící 21. zářím odhalila pokles o 2,4 milionu barelů na

Více

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU 4. ročník konference s mezinárodní účastí Trendy evropské energetiky Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU Obsah Globální pohled Evropský pohled Národní pohled na vývoj energetiky a potřebu plynu

Více

PROBLEMATIKA DODÁVEK Z POHLEDU RWE TRANSGAS

PROBLEMATIKA DODÁVEK Z POHLEDU RWE TRANSGAS PROBLEMATIKA DODÁVEK Z POHLEDU RWE TRANSGAS Dr. Wolfgang Peters, člen představenstva, PPM RWE Transgas, a.s. STRANA 1 9 0 0 8 0 0 7 0 0 6 0 0 5 0 0 4 0 0 3 0 0 1 0 0 0 9 0 0 8 0 0 7 0 0 6 0 0 5 0 0 4 0

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. pololetí roku 2013 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za 1. pololetí 2013 uskutečnil v celkovém objemu 3 240,5 tis. tun, což je o 2,9 % méně než za stejné

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. PŘEDNÁŠKY 1. Ropa jako zdroj energie, její zásoby a spotřeba ve světě,

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2010

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2010 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2010 Povinné oznámení 3/2011 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních

Více

Očekávaný vývoj cen fosilních paliv

Očekávaný vývoj cen fosilních paliv Role cen fosilních paliv v měnové politice Doc. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. Konference Brno Holiday Inn Očekávaný vývoj cen fosilních paliv 28. března b 2007 Obsah prezentace Ceny ropy, plynu a uhlí zcela

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Webinář ČP INVEST. Listopad 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Listopad 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Listopad 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA Výrazná tvorba nových pracovních míst Čeká se růst ekonomiky 2,5% v 2016 Dle FEDu: rizika z Číny na ekonomiku

Více

ZVLÁŠTNOSTI MAKROEKONOMICKÉ POLITIKY ZEMÍ BLÍZKÉHO VÝCHODU. 7.3 Ropa

ZVLÁŠTNOSTI MAKROEKONOMICKÉ POLITIKY ZEMÍ BLÍZKÉHO VÝCHODU. 7.3 Ropa 7.3 Ropa Druhý kanál přenášející globální hospodářskou krizi na arabské země byl trh s ropou. Globální recese vedla k poklesu poptávky po ropě, což vyvolalo prudký pokles cen ropy. V červenci 2008 dosáhla

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

Vývoj přepravních a zpracovatelských kapacit ČR do roku 2020. Ing. Jaroslav Pantůček předseda představenstva a generální ředitel MERO ČR, a.s.

Vývoj přepravních a zpracovatelských kapacit ČR do roku 2020. Ing. Jaroslav Pantůček předseda představenstva a generální ředitel MERO ČR, a.s. Vývoj přepravních a zpracovatelských kapacit ČR do roku 2020 Ing. Jaroslav Pantůček předseda představenstva a generální ředitel MERO ČR, a.s. XVII. Jarní konference AEM 26. 27. února 2013 Ropa jak se počítají

Více

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky KOLONIZACE SVĚTA KOLONIZACE Kolonizace je proces záměrného osidlování či osvojování určitého území. Dělí se na: Vnitřníkolonizaci (osidlovánívlastního územísvým obyvatelstvem). Vnější kolonizaci (osídlení

Více

ZEMNÍ PLYN. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý

ZEMNÍ PLYN. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ZEMNÍ PLYN Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

UNIPETROL AKVIZICE 16,335% PODÍLU SHELLU V ČESKÉ RAFINÉRSKÉ

UNIPETROL AKVIZICE 16,335% PODÍLU SHELLU V ČESKÉ RAFINÉRSKÉ UNIPETROL AKVIZICE 16,335% PODÍLU SHELLU V ČESKÉ RAFINÉRSKÉ Marek Świtajewski, předseda představenstva a generální ředitel Andrzej Kozłowski, člen představenstva a ředitel strategie, fúzí a akvizic 7.

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2013 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle konečných čísel klesl HDP meziročně o 1,7 procent a mezi-čtvrtletně o 0,2 procent ve 4. čtvrtletí a potvrdil

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Beata Garšicová

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Beata Garšicová VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Beata Garšicová VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta mezinárodních vztahů Obor: Mezinárodní obchod Vývoj cen ropy na

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Změny trhu s plynem. Ing. Ladislav Sladký. Ředitel prodeje

Změny trhu s plynem. Ing. Ladislav Sladký. Ředitel prodeje Změny trhu s plynem Ing. Ladislav Sladký Ředitel prodeje 2 Obsah prezentace Změny na světovém trhu s plynem a jejich dopad na ČR ČR a SR - současný a budoucí stav Vývoj cen plynu 3 Břidlicový plyn Hydraulické

Více

Základní problémy. 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období. 3.1 Parita kupní síly

Základní problémy. 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období. 3.1 Parita kupní síly Základní problémy 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období Model chování dlouhodobého směnného kurzu znázorňuje soustavu, v níž útníci trhu aktiv předpovídají budoucí směnný kurz. Předpovědi dlouhodobých

Více

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách. Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie Dodavatel energie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie 1 Obsah

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně pojednává o světových koloniích.

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty Ing. Václav Pražák, Česká rafinérská, a.s., 436 70 Litvínov (tel.: + 420 47 616 4308, fax: +420 47 616 4858, E-mail: vaclav.prazak@crc.cz) Všichni považujeme

Více

Ropa short. Prodej ropy spekulace na pokles ceny. Červenec 2003

Ropa short. Prodej ropy spekulace na pokles ceny. Červenec 2003 Ropa short Prodej ropy spekulace na pokles ceny Červenec 2003 1 Ropa na pokles Nízká hladina amerických ropných zásob je důvod, který podle obchodníků stojí za faktem, že cena ropy na burze v New Yorku

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za rok 2011 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se uskutečnil v roce 2011 v celkovém množství 6 925,5 tis. tun (pokles o 10,4% v porovnání s rokem 2010) za celkovou

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

VÝVOJ NA ROPNÉM TRHU V POSLEDNÍM DESETILETÍ

VÝVOJ NA ROPNÉM TRHU V POSLEDNÍM DESETILETÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Hospodářská politika VÝVOJ NA ROPNÉM TRHU V POSLEDNÍM DESETILETÍ Develompment of the Oil Market during the Last Decade Diplomová práce Vedoucí

Více

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2.

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2. Model AD-AS AS agregátní poptávka a agregátní nabídka Hospodářské cykly 8.3.2012 nominální reálný HDP model AD-AS jeden ze základních modelů v ekonomii cíl: rozložení nom HDP na reálný produkt a cenovou

Více

3. Ceny v mezinárodním (světovém) obchodě

3. Ceny v mezinárodním (světovém) obchodě 3. Ceny v mezinárodním (světovém) obchodě 1.1. Globální tendence V mezinárodním obchodě jsou ceny v neustálém pohybu (Graf 3-A). Mírný poválečný růst cen byl přerušen v 7. letech minulého století dvěma

Více

Co ovlivňuje cenu zlata? Proč zlato v roce 2013 oslabilo o téměř 30 procent a co ho čeká v roce 2014?

Co ovlivňuje cenu zlata? Proč zlato v roce 2013 oslabilo o téměř 30 procent a co ho čeká v roce 2014? Co ovlivňuje cenu zlata? Proč zlato v roce 2013 oslabilo o téměř 30 procent a co ho čeká v roce 2014? Investice do zlata a stříbra 2014 12.2.2014 BRNO hotel Continental Rok 2014 2014: 7x2 =14 bez 0 70.

Více

Ropa v souvislostech Komentář

Ropa v souvislostech Komentář Datum: +420 292 292 292 20.4.2016 +420 225021200 Místo: Praha info@axa.cz Ropa v souvislostech Komentář Kdo by to byl řekl, že nějaká hnědá, až nazelenalá hořlavá kapalina, která je tvořena směsí uhlovodíků,

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

INDEX DOVOZNÍCH CEN A JEHO VAZBA NA VÝVOJ CEN ROPY

INDEX DOVOZNÍCH CEN A JEHO VAZBA NA VÝVOJ CEN ROPY 13. 5. 2013 INDEX DOVOZNÍCH CEN A JEHO VAZBA NA VÝVOJ CEN ROPY Úvod Ceny dovozu ovlivňují každou ekonomiku, ale jejich význam roste s její otevřeností. Otevřenost České republiky měřená pomocí dovozu na

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Přeprava a zpracování ropy ve střední Evropě. Zdeněk Dundr MERO ČR, a.s.

Přeprava a zpracování ropy ve střední Evropě. Zdeněk Dundr MERO ČR, a.s. Přeprava a zpracování ropy ve střední Evropě Zdeněk Dundr MERO ČR, a.s. XVIII. Jarní konference AEM 25. 26. února 2014 Osnova prezentace stručné představení MERO ČR, a. s. ropa statistické údaje (zásoby,

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00)

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00) FOREX Jana Horáková (sem. sk. středa 8,30-10,00) Obsah 1. FOREX obecně 2. Historie 3. Fungování Forexu 4. Pojmy: MĚNOVÝ PÁR, BUY, SELL, ASK, BID BOD SPREAD LOT PIP VALUE MARGIN, LEVERAGE ROLLOVER 5. Fundamentální

Více