CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004)"

Transkript

1 CO TO JSOU VÁNOCE CECIL J. ducille (Florida, prosinec 2004) Chvála Pánu! Když jsme zpívali Svatý je náš Pán, velmi naléhav mi pišlo na mysl, že Bh se skrze nás chce projevit. Když ekneme Svatý, myslíme tím Boha. Bh žádá lidi, aby oteveli svá srdce, aby se skrze n mohl projevit. Bh se neprojevuje jenom skrze kázání, slova a zpv, ale projevuje se skrze nás mnoha rznými zpsoby. Projevuje svou dobrotu, své božství. Ve vaší ctnosti, zbožnosti, zdrženlivosti, ukáznnosti (v tom smyslu, že nic nepeháníte jako teba opilý lovk). Ke své zdrženlivosti pidejte trplivost a k trplivosti zbožnost 1 bohulibé jednání, to, co by udlal Bh. Práv proto pišel Ježíš Kristus, aby nám ukázal, co pesn by Bh dlal, kdyby byl v tle. Totiž Bh je v Tle a my musíme odstranit tlesnost a dopustit, aby se skrze nás projevila Boží podoba, to, jaký Bh je. Tak aby Boží podoba promlouvala a procházela se po zemi. Nejsem si jist, zda to církev správn chápe, protože vidím lidi, kteí kážou, chodí do církve, zpívají, taní, ale Bohu se nepodobají. Mli jsme te poheb, zemela moje nete. Chtl bych podkovat bratím, kteí se za ni modlili, ale Boží vle pro ni byla, aby šla dom. Byla dobrou kesankou, byla spasena hned jako druhá skrze moji službu, když jsem pijel do Kingstonu. Opustil jsem Manchester a práci, kterou tam nahoe Bh zaal, a jel jsem do Kingstonu, velkého msta. Obrátila se tam moje sestra a posléze i její dcera, moje nete. Byla to velice pokojná osbka, tichá, nikdy jsem ji neslyšel kiet nebo nco podobného. Ale Boží vle byla, že si ji vezme. Prosil jsem Boha, aby ji uzdravil a zachoval, a když doktoi íkali, že umírá, pochyboval jsem o tom. Nev- il jsem, že umírá, protože jsem Boha prosil, aby ji zachránil, aby ji uzdravil. Ale Bh je svrchovaný a nkdy není dobré lidi uzdravit Petrova 1:6 1

2 Rozumíte, nkdy není dobré lidi uzdravit. Vezmte si teba krále Ezechiáše. Pišel k nmu prorok a ekl: Takto praví Hospodin, musíš zemít, je as, abys šel dom. 2 A on íká: Ó Bože, podívej se na všechno, co jsem vykonal, pohle na mj život a ušeti m. Postavil se k tomu tak, jako by se mu mlo stát nco špatného. A když Bh vidl jeho pístup, ekl: Dobrá, dejme mu ješt patnáct let. Jenže bhem tch patnácti let si Ezechiáš pokazil povst, to svdectví, které pedtím ml. Proto nkdy není dobré lidi uzdravit. Pokud jste si všimli, Bh, Ježíš Kristus, k nkterým lidem pistoupil, a nikdy je neuzdravil. Ježíš Kristus minul více nemocných lidí, než jich uzdravil. A pokaždé, když nkoho uzdravil, ml k tomu zvláštní dvod aby to Bohu pineslo slávu. Mluvíme o Boží sláv. A Boží sláva sestoupí a projeví se skrze nás. Ani nevíte, jak moc se Bh touží skrze nás projevovat. Skrze lidi, skrze lidské bytosti. Vždycky to chtl a nyní se chce projevovat skrze skupinu, Tlo lidí. Nejen skrze jednoho lovka, který nkde povstane a uiní mocný zázrak, ale chce se projevovat skrze nás jako celek. Když se tedy takto sejdeme, sejdeme se ve jménu Pán, abychom se posilnili, abychom mohli vyjádit Boha spolen jako jedno Tlo. Ne jeden tady, jeden tam, ale aby každý projevoval to, co Bh dává. Je psáno, že pastýi pásli svá stáda venku. 3 Pedstavuji si ty andly. Je to podruhé, co Písmo popisuje, jak andlé zpívají. 4 Poprvé ekl: Jitní hvzdy zpívaly 5, ale te mluvíme o tom, jak andlé zpívali v Novém zákon. Pemýšleli jste nkdy o tom, jak zpívali? Zpívali táhlé tóny? Jak mli nastavený metronom? Bylo to v ¾ taktu? Všímám si, že my vn všechno zpíváme v ¾ taktu. A v tempu foxtrot Zajímalo by m, jak ti andlé vlastn zpívali. Bh íká, že do nich vložil píšaly, nemli všelijaké ty vciky, co máme my, nemli klavír. Klavír sám o sob je nmý, nkdo se skrze nj musí projevit. Nmé kytary, které musíme používat Oni sami byli nástroji, byli tmi klavíry, kytarami, basami, trubkami atd. Pedstavte si to. A všichni ti andlé zaali chválit! A vyluzovali zvuky. Samozejm, že Bh musel tu hudbu stáhnout dol na naši pozemskou 2 2. Královská 20 3 Lukáš 2:8 A pastýi byli v krajin té, ponocujíce, a stráž noní držíce nad svým stádem. 4 Lukáš 2:13-14 A hned s andlem zjevilo se množství rytístva nebeského, chválících Boha a koucích: Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj, lidem dobrá vle. 5 Job 38:7 Když prozpvovaly spolu hvzdy jitní, a plésali všickni synové Boží? 2

3 frekvenci, aby ji pastýi mohli slyšet svýma ušima. Jinak by to minuli, šlo by to naprosto mimo n. Ty zvuky by byly tak vysoko a v takové moci, že by byly mimo jejich oblast vnímání. Bh se projevoval skrze tisíce nástroj. A každý vyjadoval to, co do nj Bh vložil. Stejn se Bh chce projevovat skrze nás. V této dob, v níž žijeme. Uvdomme si, že za as Izaiáše byl Izaiáš tou Boží Troubou, která troubila na poplach. Za Jeremiáše, za Daniela Chápete, Bh skrze n promlouval. Bh íká, že nkteí z nás jsou strážní. Ano, strážní. Pokud máte sny, nezdají se vám jen tak pro vaše potšení. Nezdá se vám jen tak nco, co se vám honí hlavou, jen sny pro vaši rodinu, ale vaše sny se stávají sny pro Tlo a pak pro svt. Ješt jste si nevšimli, že nkteré sny jsou pro Tlo, jiné sny pro svt a další sny pro vaši rodinu? Když máte sny, Bh vám bude mluvit ve snu i to, jak napravit vlastní život. Aby ten nástroj byl tím lepší, ím víc funguje. Pokud nebudeme fungovat pro Boha, pjde to s námi od desíti k pti. Amen. Když nco pijmete a necháte si to pro sebe, nepinese to žádné ovoce. Bh chce mít v této dob lid, skrze njž se mže projevovat. Vyjád- ením Boha je Ježíš Kristus. Bh poslal na svt lovka skrze Marii, ten píbh znáte. Náhodou jsem o tom dnes chtl s vámi mluvit. Bh se projevil skrze tohoto lovka Ježíše tak, že byl úplným, totálním, naprosto vyerpávajícím vyjádením Boha. A Bh dopustil, aby toto ztlesnní Boha zbiovali, zbili a prozkoušeli zpsobem, jakým dosud nikdy žádná lidská bytost neprošla. A to ztlesnní Boží, dokonce i na kíži, když umíralo, citovalo Žalmy. Rozumíte mi naprostý projev Boží podstaty. Všichni Ho opustili a Bible mi íká, že musel zachovat toto Boží vyjád- ení, práv kvli tlu, skrze pst a modlitbu. Bh musel zachovat Boha picházejícího skrze Boha pstem a modlitbou, protože tlo bylo pekážkou. Tlo je pekážkou, vaše lidskost, tlesnost, je pekážkou, která blokuje Boha. Aby se Bh mohl projevit, musí tlo smést z cesty. Nkdy ho roztrhne. etl jsem lánek Bh bu milostiv ubohému nešastnému autorovi. Napsal dlouhé pojednání ve smyslu: co je tohle za Boha? Když dopustí zabíjení a týrání svých dtí, nechá je požírat lvy, co je to za Boha? Je to Bh, který je Bohem. Chce odstranit z cesty tlo, tlesnost, proto, aby duchovního lovka, duši, mohl ovládnout Duch Boží a mohl se skrze nj vylít, projevit. Nemlo by to pro nás být tak tžké k porozumní. Ale 3

4 chápe se nám to tžko. Bh se chce v tomto ase projevit. Víte, to je jen úvod, to ješt není kázání. BH CHCE, ABYCHOM V TOMTO ASE BYLI VYJÁD ENÍM JEHO HLASU NA KONCI VKU, BH CHCE, ABY HO LIDÉ SKRZE NÁS VIDLI. Lidé uvidí Ježíše pi Jeho píchodu nejprve skrze vás. A udlají to, co vždycky zabijí Ho. Zabijí Ho. Udlají tu chybu, že nezabijí toho pravého; protože ti lidé budou ped nimi vzkíšeni. Už to nebude žádné tajemství. Pímo ped jejich zraky a to je to vítzství. Ale co od nás Bh chce? Co chce, abychom inili? Jsme na konci asu. Pokud je skuten konec asu a Bh by uinil konec s tímto národem, s touto generací, se svtem, s lidstvem obecn, aniž by mu to oznámil, nemohl by lidem vyítat, že to nevdli. Proto ten projev, vyjádení Boha ve vás, zpsobí, že lidem eknete, že se blíží konec. Velmi m pekvapilo, když jsem zjistil, že na televizním kanálu, který vysílá historické poady, budou dnes veer v osm hodin mluvit o Armagedonu. íkali, že ví, že konec svta je blízko. Híšníci produkují filmy a shromažují fakta, kde se dá, aby ukázali, že se blíží konec. Bh chce, aby to vdli. Kdyby to nevdli, byli by bez viny. Když toto Tlo dostane slovo, co s ním udláme? Dostali jsme slovo skrze jednoho bratra, který ml pedevírem sen. Byl o tom, že zabili prezidenta Bushe. V tom snu zemel za záhadných okolností a íkal, že vdl, že ho nkdo zabil. Trochu se u toho zdržíme. Kdybychom nemli ješt jiné slovo, které mluvilo o stejné vci, a kdybychom nemli slovo z devadesátých let od bratra Austina z Dubuque ješt pedtím, než se Bush stal prezidentem íkal mi ten sen ješt za pedchozího prezidenta Bushe a nevdli jsme, co s ním, protože to vypadalo, že se ten sen bhem Bushova období nenapluje. Jednalo se však pouze o shodu jmen. V tom snu bylo vidt, jak z pístavu vyplouvá lo a nco se s ní stalo pí lodi byla poniená. Pak jsme porozumli, že to znamená, že nkdo uiní pokus o atentát na prezidenta a že se za nj máme modlit. Když vám Bh nco ukazuje, ukazuje vám to proto, že s tím mžete nco udlat. Nemohli jsme odvrátit 11. záí, proto se to stalo. Bh nám o tom neekl. Vdl to nkdo pedem, než se to 11. záí stalo? Ne. Byli bratí, kterým Bh ekl, že se mají po dvacet dn postit. A poslední den pstu vyšel na 10. záí. Den pedtím. Modlitby a pst zachránily stovky tisíc lidí, vetn mé netee, která v té budov pracovala. Šla do práce 4

5 a vidla njaký zmatek, tak se vrátila. Vyvázla s poranným malíkem na noze. Kdyby však pišla dív, byla by uvnit. Jeden bratranec v budov zahynul. Ale snažím se vám íct, že poítali s tím, že ve dvojatech bude kolem padesáti tisíc lidí, a ne ti tisíce. Chtli masov zabíjet, ale Bh ekl: ne. Zahynulo ti tisíce lidí. Co s tím tedy udláme? Máme sen Myslím, že jako spoleenství bychom se mli modlit, modlit v autorit, kterou nám Bh dal. Modlit se v moci, abychom tu vc zastavili, abychom zabránili jejímu naplnní. Ten bratr íkal, že ve snu bylo cítit zdšení, hnv, hrzu, po celém svt to vyvolalo nejrznjší reakce. A tak my jako lid te máme dvod se modlit. Pojme se modlit. Modlete se, jak vás Bh povede. Já zanu a oekávám, že všichni, kteí jsou pomazaní Duchem k modlitb, se budou modlit. Bože, Ote, dkujeme, že s námi poítáš jako se strážnými na hradbách asu. A že jsme obdrželi království pro tento as. Modlíme se, Bože, abys nyní vztáhl svou ruku a zastavil satanovy mocnosti a mocnosti temnoty, které chtjí dobýt svt, zmocnit se svta. Prosíme, aby ses nyní natáhl, popadl toho atentátníka a odvrátil ho od práce, kterou se chystá ve vci prezidenta Bushe udlat. Bože mj. Mluvíme to slovo, Pane Bože, Tys ekl, že kdykoli se dva nebo ti sjednotí ve Tvé vci, stane se to. Proto T, Pane Bože, prosíme, abys zasáhl. Halelujah! Odpus naše híchy, pines vysvobození svému lidu a vysvobo tohoto lovka, našeho prezidenta, z ruky atentátník. Halelujah. Dkuji. Chvála Pánu. Chtl bych promluvit o Vánocích. Je zrovna as Vánoc a mnozí se podivují a obviují nás z antivánoního postoje. Víte, co je ACLU (Americká unie pro obanské svobody)? íkají si unie svobody, ale je to áblova jednota. Jednota proti Bohu a proti kesanm. Jsou také proti Vánocm. Takže jsme ve špatném spolku, strkají nás do jednoho pytle, alespo co se tohoto týe. Ale chtl bych to uvést na pravou míru a zaadit nás do dobré spolenosti. Z NEGATIVNÍHO, ZE ŠPAT- NÉHO, NIKDY NEVZEŠLO NIC DOBRÉHO. KDYŽ JENOM S NÍM NESOUHLASÍTE, VAŠIM DTEM TO NEPOŽEHNÁ. NEP INESE TO POŽEHNÁNÍ NIKOMU. Být proti nemu, to je jen otázka poznání. Jak bychom se tedy mli s Vánocemi správn vypoádat? Za prvé si ujasnme, co vlastn Vánoce jsou. V Písmu je píbh o tom, jak se Ježíš Kristus narodil do jeslí. Amen? Nebudu íst celý ten píbh, jen nkteré ásti, které budeme tu a tam pro potvrzení potebovat. 5

6 Císa Augustus si usmyslil v zim aby se každý dal zapsat, aby každý šel do svého rodného msta a zaregistroval se tam. Takže kam bys musel jet, brate? Do Dubuque. A ty, Russi? Do New Yorku. No, já bych musel na Jamajku. Není tu nikdo z Timbuktu? Kdyby tu nkdo byl, urit by se musel vydat i tam. To je první ást vánoního píbhu, která je špatn. Žádný král by nikdy nenutil svj lid, aby se šel registrovat v zim. Zvlášt pak tehdy. Dnes jsme, dejme tomu, schopni projet snhovou bouí, mnozí z vás jste museli projet snhovou bouí, abyste se sem vbec dostali. Kdybyste však jeli na oslu, myslíte, že byste to zvládli? Chápete, že by nikdy nedopustili, nenutili by lidi, aby cestovali v zim. Proto už tahle první ást píbhu nesedí. Dál píbh pokrauje tím, že nemli místa v hospod, nebylo volné ubytování, takže jediné místo, které bylo k dispozici, aby tam Marie mohla porodit, byla stáj, chlév, jak je psáno. Když mluvíme o stáji, pedstavíme si kon, že ano, ale v chlév zstávaly ovce a kozy a pípadn krávy. (Ale ty tam, myslím, nemli.) Chystali se tedy porodit dít v chlév. Kdyby chlév nebyl prázdný, nemohli by tam mít novorozen. Kdyby chlév byl plný ovcí a koz, které by se tam strkaly a dupaly, nemohli by tam mít miminko. Dalším dkazem, že tam nebyly žádné ovce, je to, že pastýi byli se svými zvíaty venku. A pastýi se svými stády v zim venku nebývají, nkdy koncem záí je seženou dol a už venku nepasou. To je další místo, kde nco neodpovídá vánonímu píbhu jesliky, ovce do nich zvdav nahlížejí Dále mudrci, kteí jsou na cest. Odkud to cestovali, nkdo z nich odnkud z Egypta? Z Východu? Tedy z Iráku a z Íránu. Ti muži cestovali na velbloudech a vedla je hvzda. V zim nebývají takové jasné noci jako v lét, kdy obloha je plná hvzd, vtšinou bývá spíš zataženo, a tak by se vám špatn orientovalo podle hvzd. Ale oni putovali takovou dlouhou cestu pedstavte si se mnou mapu, kde leží Irák a Írán celou tu dlouhou cestu pouští, aby se dostali až do Izraele. A celou dobu šli za hvzdou. Tady je to zase s tím píbhem njaké divné. Celé asování musí být špatn. Nevím, zda na to mžete íct amen, nebo jsou njaké otázky? Amen. asování není v poádku. Stalo se to v dob, kdy pastýi jsou s ovcemi venku, tudíž to nemohlo být tehdy, když pastýi drží stáda ve chlévech. Stáj byla prázdná, takže to nemohlo být v tuto roní dobu (v zim). 6

7 Nyní se podívejme do Bible, budeme hledat Vánoce v Bibli. Ale pokud je mi známo, žádný takový svátek, který by se jmenoval Vánoce (Christmas) v Bibli nenajdete. eknu vám pro. Bh dal do Bible všechny svátky, které mli Židé slavit. A každá z tch oslav mla pro nás zbožný smysl. Bh ekl, že se každý muž tikrát do roka ukáže ped Boží tváí, a to v ase paschy, letnic a pak na konci roku pi svátku stánk. Ani zmínka o Vánocích. Kde se tedy Vánoce vzaly? Podívejme se do Skutk apoštol, protože pokud by mly být Vánoce, musely by být zapsány ve Skutcích apoštol. Mžeme proítat Skutky tam a zpátky, o Vánocích tam vbec nic nenajdeme. Ve Skutcích se doteme o slavení paschy, o letnicích, najdeme tam svátek stánk, ale ani slovo o Vánocích. Pavel cestoval všude možn, ale íká, že se musí vrátit do Jeruzaléma, protože se blíží svátek stánk. To se píše ve Skutcích. Tak kde se tedy Vánoce vzaly? (Poznámka pro eské tenáe: Další výklad je založen na rozboru anglického názvu Christmas, pocházejícího z latiny. Jelikož eský jazyk se vyvíjel jinými cestami a název Vánoce je odvozen z nminy, nejsou následující skutenosti o pvodu Vánoc v eštin odvoditelné pímo z názvu, nicmén na jejich pravdivosti to nic nemní.) Nejprve si vezmte název Christmas. Christ mass, doslovn esky Kristova mše. Dobe tedy, najdme si to v Bibli. Krista v Bibli mám, to ano, vím, kdo to je, musím v Bibli tedy najít i mši. Žádnou mši však nenacházím. Amen. Takže budu muset do íma, abych zjistil, co mše znamená. Katolíci se mnou budou souhlasit, že mše je papežem stanovený prbh bohoslužby pro zvláštní píležitost. ( íkám to dobe, brate? Možná bys to dokázal vyjádit lépe, možná bude dobré, když nám to podrobnji vysvtlíš, až skoním.) Je to poádek bohoslužby, mše musí být vysluhována pesn tím zpsobem, který papež uril. Nevím, zda jste to vdli, musí to tak být. Knz si prost nemže íct: Dneska to udláme jinak. Musí dodržet stanovené poadí úkon pi mši, tak jak to papež ustanovil. Kristova mše je tedy ímskokatolický obad, papežem urený zpsob, jak mají vaše Vánoce vypadat. etl jsem ustanovení Vánoc od papeže ehoe. eknu to vlastními slovy, protože si to nepamatuji tak, abych mohl citovat. Všem misionám po celém svt byla rozeslána listina v tomto smyslu: Musíte zachovat pohanské slavnosti, mše musí probíhat jako pohanský svátek, abyste pro církev získali všechny pohany. 7

8 Toto napsal papež eho všem misionám. Našel jsem to ve starém vydání Encyclopedia Britannica. CITUJE PAPEŽE EHO E, ŽE MISIONÁ I MAJÍ SLAVIT MŠI, STEJN JAKO POHANÉ SLAVÍ SVÉ SVÁTKY, A ŽE SE MUSÍ SLAVIT P ESN V DEN POHANSKÝCH SVÁTK, ABY SE TAK POHANSKÉ SVÁTKY VYTSNILY. Všechno to zahrnul do církve a nazval to mší. Nazval to Christmas neboli Mše Kristova. Jak slavili pohané své vánoce? Dávno pedtím, než se Ježíš narodil, se tomu íkalo saturnálie. Saturnálie, protože uctívali hvzdy. Saturn, z toho máme anglický název pro sobotu Saturday den Saturna. Saturn se jmenuje jedna z planet, tak tomu zaali íkat saturnálie. Uctívali všechna nebeská tlesa. Monday den Msíce, Thursday den Thora, boha hromu. Každý den byl zasvcen njakému bohu. Sunday v nedli uctívali Slunce. Když porozumíte, že v tom je problém, že když slavíte Vánoce, tak jak diktuje papež, musíte si pak navzájem pát: Veselé Vánoce! Veselé Vánoce. Pro si pejeme veselé Vánoce? Znáte tu vánoní píse o veselých mužích? Dejž vám Bh odpoinutí, veselí muži, nech vás nic nepestraší. Vzpomete, že se nám v tomto veselém vánoním dni Kristus narodil. Lež! Kdo se narodil toho vánoního dne? Nimrod. Nimrod je též nazýván Bakchus bh alkoholu, opilství. Když nepijete, nemžete být veselí (anglické merry veselý, rozjaený, v nálad, piopilý). Oekávalo se, že na Vánoce si každý dá skleniku, aby mohl být veselý. Proto se íká veselé Vánoce. Všimli jste si, že se íká veselé Vánoce, ale šastný nový rok? Nikdo vám nikdy neekne veselý nový rok. Protože to je na celý rok a nechtjí, abyste byli celý rok veselí. Ale na Vánoce musíte být veselí (v nálad). A tak se to stává souástí mše pití, jídlo a zábava. Je to proto, že saturnálie byly ureny k tomu, aby uprosted zimy pivedly lidské duše do varu, protože se vrací Slunce. (Vzpomínám si, jak jsem každé ráno vozil do školy vnuku a slunce mi svítilo pímo do oí. Musel jsem si nasadit slunení brýle a sklopit stínítko v aut, vbec jsem nevidl svtla na semaforech. Ale postupem asu se slunce posouvalo k jihu, takže už pak svítilo ze strany a tolik m neoslovalo.) My, tento lid, Vánoce neslavíme, ale nkteí z nás Vánoce neslaví jenom proto, že ostatní bratí íkají, že Vánoce slavit nesmíme. Co však tedy slavíme? Když vaše dti nemají Vánoce, co mají? Je to takový zápas, který bratí prožívají, aby našli nco, co by nenásledovalo cesty svta, ale co by se srovnávalo s Kristem. Uvdomme si, že nás Bh stvoil jako 8

9 obraz Boží. Takže musíme zjevit Boha našim dtem bez Vánoc, bez Kristovy mše. Pochopme jednu vc: Vánoce íkají, že si musíme o saturnáliích dávat dárky. Je to prastará vc, tehdy si posílali dary. Všimnte si, že když ve Zjevení zabili proroky, dva svdky, posílali si navzájem dary. Amen. Když dáváte dárek, oekává se, že také njaký dostanete. Znám lidi, kteí jsou naštvaní, protože nkoho obdarovali, a na oplátku nic nedostali. Když vám pošlu dárek proto, abyste mi taky poslali dárek, co to je? Je to dárek? Ne, to je rituál. Je to rituál. Z dávání se stává víc rituál než co jiného. Pokud Bible íká: Rozdluj svj chléb hladovým, to je ten pst, který oblibuji, takto by ses ml postit, 6 mli byste lámat svj chléb hladovým. A to po celý rok. Máte církev, která dává dary jen o Vánocích a na Velikonoce zas dlá nco jiného, ale ta mše (rituál) je urena papežem. íkáte, že neposloucháte papeže, a pitom ho poslouchá celá církev. Staí poodstoupit stranou a prohlédnete, uvidíte Vánoce v pravém svtle. Každý slaví Vánoce, tak jak papež uril. Ale když neslavíme tu mši, co tedy máme slavit? Mli bychom pece nco slavit, že? Amen. Jenže svatým zpsobem. Já sám mám tucty vnouat a pravnouat. A dávám jim dárky, dejme tomu, v srpnu, v záí, íjnu. Vezmeme je do obchodu a koupíme jim vci, které potebují. Amen? Když byly naše dti malé, museli jsme si dlat rozpoet, aby nám koncem roku zbylo na obleení do školy, na všechny školní poteby a na hraky, které jsme si mohli dovolit. KDYŽ DTI NCO POT EBUJÍ, MLI BYSTE JIM TO DÁT TEHDY, KDYŽ TO POT EBUJÍ, NEMLI BYSTE EKAT NA VÁNOCE. ABY SE DTEM DOSTALO POVZBUZENÍ A POZNÁNÍ BOHA, KTERÝ DÁVÁ. Že je rodie obdarovávají a neekají na Vánoce. Nejhorší na tom celém je, že to nemá žádné opodstatnní. Je to rituál. Vánoce nemají žádnou podstatu, je to prázdný rituál. lovk, který vám o Vánocích dá dárek, vás zítra klidn zabije. Není v tom žádná moc. Je to jen o tom, že dodržíte rituál dávání dar. Vrame se k píbhu o narození Krista. Pro ho máme v Bibli? Myslíte, že Boha tší, když si vyrobíte Betlém? Postavíte jesliky, svtýlka a to všechno? Myslíte, že se Bohu líbí, když na Vánoce vyzdobíte dm? Boha to vbec nemže tšit. Znám lidi, kteí utratí stovky 6 Izaiáš 58:6-7 Není-liž toto pst, kterýž oblibuji: Rozvázati svazky bezbožnosti; roztrhnouti snopky obtžující, a potené propustiti svobodné, a tak všelijaké jho abyste roztrhli? Není-liž: Abys lámal lanému chléb svj, a chudé vypovdné abys uvedl do domu? Vidl-li bys nahého, abys jej piodl, a ped tlem svým abys se neskrýval. 9

10 dolar za vánoní výzdobu a za energii na osvtlení. Pitom jde jen o svtskou chloubu, s Ježíšem Kristem to nemá nic spoleného. Ježíš Kristus chce, abyste zjevovali Jeho slávu. Nechce po vás, abyste slavn vyzdobili svj dm. Chápete, co íkám? Když chceme být jako Ježíš Kristus, kdy s tím zaneme? Kdy lidé ze sousedství poznají, že tento lovk, tato slena, zjevuje Krista? Chápete? Když vidíte ve svém okolí njakou potebu, nemli byste to nechat jen tak. Mli byste vzít svj chléb a dát jim. Všichni sousedé by mli vdt, že jste je nasytili. Protože jen tak uvidí Ježíše. Jinak si vás tém ani nevšimnou, eknou si: To jsou njací sobci, patí k njaké sekt i co. Vždy ani nedrží Vánoce! Víte, že jsme sektái, protože neslavíme Vánoce? A víte, že pravda je taková, že k sekt patí všichni ti, co Vánoce slaví? Protože jdou za papežem. Sekta, kult, musí mít svého vdce. A vdce je ten, koho lidé poslouchají. Máte-li tedy zápor: ne, nedláme to mli byste mít také klad: ano, dláme toto. Neslavíte Vánoce, a co tedy dláte? Když totiž dáváte o Vánocích dárky, nco tím vyjadujete. A když nevyjadujete Krista, co zjevujete? No, jsou Vánoce, tak jim musím nco dát Musíme zaít jednat na základ své víry. Pokud tak neiníme, nevíme. Protože víra bez skutk je mrtvá. A skutky bez víry jsou ješt horší. Když dláte vci jen kvli njaké tradici, stávají se z vás tradiní kesané. Podívejme se na Ježíše Krista a Jeho narození. Bh Adamovi nco zaslíbil. Zaslíbil mu, že ho vysvobodí z jeho adamovské pirozenosti. Satan Bohu nevil, protože byl pesvden, že když se do vás dostane, nemže ho Bh vyhnat. Pokud si myslíte, že nkdo zašel tak daleko, že už ho Bh nemže vysvobodit, víte pesn tomu, emu ví satan. Pochytili jste to, nebo to mám zopakovat? Víte-li, že nkde jsou lidé, které Bh nemže vysvobodit, zachránit z híchu a pevrácenosti, víte pesn tomu, emu ví satan. Satan vil tomu, že m Bh nemže vysvobodit z jeho spár, protože všechno mluvilo v mj neprospch. Mí rodie byli híšníci, jejich rodie byli híšníci a mnozí z nás byli ti nejhorší híšníci. Hích se v naší rodin tolik rozmnožil! Nevím, jestli mi rozumíte. Když zeme híšník, jde do pekla. A peklo obcházelo naši rodinu. Zemel další píbuzný, a poet tch démon vzrostl. Ml jsem zástup, miliony démon, kteí se nazývali mým jménem a všude za mnou chodili. A mli úspch, protože se ve mn vidli. Jediná možnost, jak se démon uspokojí, je (poslouchejte dobe, tohle vás mže odvrátit od cesty do pekla), když se mže skrze lovka projevit. V pekle totiž nelze nalézt uspokojení. Takže 10

11 Bh se chce skrze vás projevit a všechny ty miliony démon také, a vy držíte v ruce klí. Komu dovolím, aby se skrze m projevil? Duch pra pra pra pradda volá: Patí mn, je mj, jmenuje se po mn, má v sob mého ducha, jeho duše je stejná jako moje a staí, abych ho trošku pokoušel, a bude dlat, co chci já. A když ten pra pra pra pradd rád pil na Vánoce koalku, pijde a ekne: Jen si dej panáka, Bible pití nezakazuje, Bible jen íká, že nemáme být opilí. Jenže bez pití se ješt nikdo neopil. Pijde démon a ekne: love, vždy se mžeš napít. A když t lidi naštvou, pij, a se na n mžeš poádn vytoit. Ml jsem bratrance a ten nebyl schopen íct, co má na srdci, dokud se neopil. Když ho nkdo naštval, musel si dát pár panák, a pak si to šel s dotyným vyídit. Ale Ježíš Kristus položil život proto, aby byl zjeven na zemi Bh. Chce, aby Bh byl zjeven lidstvu, a pokud se to nestane, Jeho krev selhala. Když chodíme po svt a zjevujeme své rzné povahy Já jsem Nmec. Já jsem ernoch, dej si na m pozor! zjevujeme pirozenost démon z pekla. Jakmile je zjevíte, zavíráte dvee Bohu. Vždy, když projevíte svou povahu, zavíráte dvee zjevení Boha. Copak mže pramen vydávat zárove sladkou i hokou vodu? Ne. Mžete zjevovat jen jednoho, bu, a nebo. Jakmile projevíte svou lidskou pirozenost, odíznete Boha, pibouchnete Mu dvee. Proto se musíme modlit i proti své lidské pirozenosti, nejen proti démonm z pekla. Modlete se také proti té lidskosti, kterou v sob nosíte a která se každého dne projevuje: Musím bojovat za svá práva. Mám na to právo, trvám na svých právech. Amen. Všemocný Bh shromažuje lid. Mjte na mysli, že jsme na konci vku. Když to nezvládnete te, nezvládnete to nikdy. Slyšíte m? Bylo deset panen. Deset, íslo vlády. Bh je rozdlil na dv skupiny. Pt bylo moudrých to je jedna služebnost, pt bylo bláznivých. Služebnost je vyjádením Boha. Služba není kázání, služba je vyjádení Boha. KDYŽ BH DO VAŠEHO SRDCE VYLIJE SVOJI LÁSKU A VAŠE SRDCE JE PLNÉ LÁSKY, BH VÁM EKNE, CO MÁTE DLAT. TA LÁSKA SE ZANE PROJEVOVAT, ZANE POMÁHAT CHUDÝM, ZANE POMÁHAT DTEM. Bh to do vás vložil, máte to v sob, je to vaše služba když se Boží moc zjevuje skrze jednotlivce. Amen. Ale pokud vyjadujete sami sebe Vím, že je to tak a tak. Držím se své víry. emu víte? Co je to za víru? Vaše víra odstraní každý dar Ducha, který vám Bh dal. Proto nám ji satan podbízí. Cílem falešné víry je zniit Boží moc ve vás. 11

12 Mluvil jsem s jedním bratrem po telefonu, sedí tam vzadu, a íká mi: Poslyš, co se mi stalo. Pišel ke mn kouzelník a položil mi hlavu na židli, paty mi opel o druhou židli a ekl mi, že jsem kus železa. Ten lovk pedloží tvojí mysli, sestro, že jsi kus železa. Zkuste si to, pirozen se vám nepodaí, abyste leželi jako prkno podepeni jen patami a týlem hlavy. A on ekl njakému dalšímu chlapovi jak hora, a na toho bratra vyleze a skáe po nm. Skákal po nm, a ten ležící se ani nehnul. Co se stalo? Dokáže mi nkdo íct, co se stalo? To zpsobila vaše mysl. Umíte si pedstavit, jakou moc má vaše mysl? Ten lovk vám ekl, že jste kus železa, vaše mysl se toho chytla, a v tu chvíli jste byli pevní jako kus železa. Chápete, o em mluvím? Mysl je tak mocná, a my jsme tak hloupí. Jsme tak hloupí. Mžeme všechno v Kristu, který nás posiluje, a pitom nejsme schopni ani si pipustit, že bychom takovou moc mohli mít. Watchman Nee psal o síle duše. Musíte si zaít uvdomovat, co jste a co v sob máte. Bh ekl, že když se dva z vás sjednotí na jakékoli vci slyšeli jste to? pokud se dva z vás na emkoli sjednotí, stane se to! Sjednotíte se s manželkou a eknete: Chceme, aby se pohnula tahle hora, a jakmile tomu uvíte, stane se to. Protože jste se sjednotili. Nkdy jste se sjednotili na nem, co nebylo z Boha, a dostali jste to, a stalo se vám to osidlem. Slyšíte m? Bratí, Bh se nám snaží nco íct. Vrame se k vánonímu píbhu. Ježíš se narodil, narodil se ve stáji. Amen. Bh to tak zaídil, aby se narodil v chlév. Byl Božím semenem v žen. Protože On uinil prvního lovka, ml v sob sím lovka. Bh ze sebe sím lovka vyal, Bible íká, že dechl na kus hlíny, a hlína se stala tím, co ml Bh na mysli. Chápete, o em mluvím? Znamená to, že jste stvoeni k obrazu Božímu. A cokoli v sob nosíte, bude se projevovat. Proto Bh lidem, lidem na konci vku, íká: Povstate, neohlížejte se na své slabosti, poítejte s tím, že máte sílu! Vaše síla je v Bohu. Všechno je možné tomu, kdo ví! Co ekl Bh, stane se. Když budete vit. Je tam jen to malé slvko -li, budete-li vit. Bh takto k lidem mluví, protože chce, aby na zemi povstal nový lid, lid, který se nebude bát projít žádnou bouí. Amen. Lid, který je dokonale pod Boží ochranou. Amen. Ta boue venku není horší než Nagacoil v Indii, kam jsme jeli, to místo plné vrah, kteí nás chtli zabít. Amen. Halelujah! Bh íká svému lidu: Vsta a cho! Všimli jste si, že to Ježíš ekl v sobotu? Bible íká, že to bylo v sobotu. V sobotní den, což je sedmé 12

13 milénium, v nmž žijeme, poslal Otec Ježíše Krista, aby navštívil rybník Bethesda. 7 A šel tam z jediného dvodu. Aby ten lovk, který tam 38 let ležel a byl chromý, vstal a zaal toho dne chodit. Pro práv 38 let? Protože je 40 let soužení a Bh se rozhodl, že ho o 2 roky zkrátí. Proto tam byl ten lovk 38 let chromý. Ten lovk, to jste vy vy jste ten lovk. Jedná se o církev pacholíka, o níž Bh mluví. Ten lovk nebyl chromý kvli njakému svému híchu nebo híchu svých rodi, byl tam proto, aby Ježíš Kristus mohl pijít a zjevit skrze nj Boží slávu tím, že ho uzdravil. Nco vám eknu, Ježíš se narodil v Bethlehem. Beth znamená dm, lehem je chléb. Dm chleba. Narodil se tam, protože se ml stát vyjádením Boha na zemi. A když byl vyjádením Boha na zemi, bylo to první období Ježíše Krista. Další období Ježíše Krista je tehdy, když se stane zjevením Boha po celém svt. O em to mluvím? Když jsme zpívali píse A Tvá sláva tuto zemi naplní, zpíval jsem nco jiného než vy, myslel jsem na svoji duši. A m Boží sláva naplní, a se skrze m zjeví. Ježíš se narodil v Betlém, aby zjevil Boha skrze zemi, skrze to místo, kde byl, Nazaret, Golgotu. A pak aby zjevil Boha skrze nejvyšší prach. Co je to nejvyšší prach? Je to v Bibli, vy, lidé, jste nejvyšší prach. 8 Tetí rovina zem. Máme první zemi hlínu, druhou úrove lidskou duši a tetí rovinu tehdy, když plnost Boží vstoupí a projeví se skrze celého lovka, skrze ducha, duši i tlo, Bh. Doufám, že tyhle vci, co íkám, lidem pomáhají, ale nevidím, co to psobí. Tak rád bych vidl tohle slovo chodit, chtl bych ho slyšet mluvit. Rád bych ho vidl pracovat. V život jsem zažil rzná období, v nichž mi Bh zaal ukazovat zjevení Boha v tle. Jednou veer jsem sekal devo, chtl jsem postavit hranici, abych mohl vypálit bílý vápenec. Vezmete uritý druh kamen, dáte je na vršek hranice ze deva, podpálíte to, a ono to pak nkolik dní hoí, dokud se kámen do ervena nerozpálí a nezprsvitní. Potom, když ten ohe uhasne, polijete to vodou, zasyí to, a je z toho vápenec, ist bílý vápenec. Sekal jsem díví a Bh mi íká: Jdi se modlit za bratra Wilsona. Bratra Wilsona zajali démoni. Nikdy jsem se nedozvdl, jak je to možné, že njakého bratra zajmou démoni. íkali jsme mu bratr Wilson, 7 Jan 5 8 Písloví 8:26 Dokud byl ješt zemi neuinil, ani pole, ani nejvyšší ást prachu zemského. (dosl. peklad KJV) srov. Genesis 2:7 13

14 ale vdli jsme, že žije v híchu. Nicmén to nebyla moje vc, protože Bh ekl, abych se šel za bratra Wilsona modlit a vysvobodil ho. íkal jsem si: Jen to tady dodlám a jdu. Pi další rán sekerou vyletla tíska a trefila m pímo do oblieje, doslova a do písmene jsem vidl hvzdiky. Pustil jsem sekeru a mazal jsem. Vybhl jsem na ulici. Lidé m vidli, jak bžím, a všichni bželi za mnou. Pustil jsem se njakými zkratkami. Dostal jsem se k jeho domu, zahrada byla plná lidí. Prodral jsem se mezi nimi a vbhl do domu. Tam jsem spatil bratra Wilsona. eknu vám, ten lovk byl šílený, byl úpln mimo. Oi mu lezly z dlk, zíral na m. Vložil jsem na nj ruku: Ve jménu Ježíše. Okamžit pišel k sob, zhluboka vydechl a ekl: Brate ducille, dkuji. Okamžit se mu vrátila stízlivá mysl. Mluvíme o tom, jak se Bh skrze vás projevuje. Mže se to stát jedin tehdy, když Mu budete vit. Bh ekl: Jdi. Nikdy by m nenapadlo, že Wilson nemže mluvit. Nikdy by mi to nepišlo na mysl. Dostal jsem pokyn od Boha, to Bh tam šel. A když jdete, když uposlechnete, okamžit tak projevíte Boha. Amen. Ten lovk byl vysvobozen. A tak se to mnohdy dje. Když Bh vzkísil toho mrtvého, musel ped námi skrýt, že ten lovk už zemel, protože jsme tam ješt nedojeli. Nebyli jsme na tom tak, že bychom vdli, že ten lovk je mrtvý a že je to dokonalá Boží vle, abychom šli a vkládali na nj ruce. Šli jsme se prost modlit za nemocného. A on byl už nkolik dní mrtev. Ml vystavený úmrtní list, kopali mu hrob Ale my jsme o tom nediskutovali; Bh ekl, abychom se modlili, tak jsme se modlili. A on ožil. Víte, já jsem vidl, jak se Bh projevuje. A my nad tím stojíme v úžasu. Bh chce toto dlat skrze vaše dti. Vy nejste vyjmuti z Božího vyjádení. Ve skutenosti budou tyto dti pohotovjší k vyjádení Boha než dosplí. Amen. NENASLOUCHEJTE NEV E, PROST NASLOUCHEJTE SVÉMU SRDCI, CO VÁM BH ÍKÁ, ABYSTE INILI, A BH SE SKRZE VÁS PROJEVÍ. Ježíš Kristus byl dokonalým vyjádením Boha. Amen. A narodil se do jeslí. Ježíš Kristus cestoval a neml žádné peníze, protože ml Jidáše, který neustále rozkrádal pokladnu. Jidáš byl pokladník. Vdli jste, že Ježíš vdl, že Jidáš je pokladník, a pitom je zlodj? Jednou už to nedokázal unést a nco ekl a Jidáš na to: Ne, ne, to by se mlo dát chudým. 9 A Ježíš mu ekl, že je zlodj. To mu zacpalo pusu. 9 Jan 12:3-8 14

15 Vyjádení Boží, o to bychom se nyní mli zajímat. Nkteí z nás si nedlají vrásky, kesané si nedlají starosti. Jediné, co je zajímá, je to, že pjdou do nebe. Amen. Musíte uprostranit Duchu Božímu. Jakmile vám nkdo zane vadit, volejte k Bohu. Když zjistíte, že máte vztek, vzývejte jméno Ježíše Krista. Budete si to pamatovat? Když se zanete dostávat do varu, zante vzývat jméno Ježíše Krista. Pomoz mi, Ješuo, pomoz mi! Pomoz mi. A zjistíte, že pijde krev Ježíše Krista a vysvobodí vás ze vzteku. Uchopme duchovní rozmr zrození Krista. Ježíš Kristus se narodil v zapadákov. Ve vesnické díe. Amen. To místo se jmenovalo Betlém, protože to bylo msto Davidovo, ale v dobách Ježíšových to byla díra. A nejhorší místo v takovém zapadákov byla stáj, chlív, kde zstávala zvíata. Nemyslím si, že by tam každé ráno nkdo chodil zametat. Myslím, že to tam píšern páchlo. Amen. A Bh dopustil, aby se tam Ježíš narodil. Aby se narodil ve vás. Vy jste ta stáj. Tší vás to? LÍBÍ SE VÁM, ŽE VY JSTE TA STÁJ, KDE ŽIJÍ ZVÍ ATA A KDE TO SMRDÍ, A ŽE SE DO VÁS JEŽÍŠ NARODIL? TO JSOU VAŠE VÁNOCE. Amen. Tohle jsou vaše Vánoce. A vbec se nejedná o žádnou mši, protože to neustanovil papež. Je to ustanoveno Bohem, že když víte v Pána Ježíše Krista, budete spaseni. Abychom se znovuzrodili, musíme vit Bohu. Jsem velmi nešastný z nkterých vcí, které v církvi vidím. Nemžete mi nic namluvit, nebudu vám vit, že jste spasení, když uvidím, že dláte urité vci. Napíklad Jan, kterého Ježíš miloval, ten, co byl Jeho srdci nejbližší, ekl: Pokud nenávidíš svého bratra, neznáš Boha ani jsi Ho nikdy nevidl. 10 Kdo se narodil z Boha, nemže páchat hích. 11 Sledujete m? Jak tedy potom mžete nenávidt svého bratra? Pokud jste se narodili z Boha? Znovuzrození, znovuzrození lidé, Boží láska je ve vás. A budete bombardováni nenávistí. Nkdy budete zranní, ale Boží láska ve vás zvítzí. Boží láska musí zvítzit nade vším. Moje matka íkávala, že láska je omnivincidomus. Samozejm, je to latinsky. Znamená to vše pemáhající. Lásku nemže nic porazit. Když je ve vás Boží láska, budete trpt, stejn jako trpí lidé, kteí Boží lásku nemají. Budete mít Janova 4:20 ekl-li by kdo: Miluji Boha, a bratra svého nenávidl by, lhá jest. Nebo kdož nemiluje bratra svého, kteréhož vidl, Boha, kteréhož nevidl, kterak mže milovati? Janova 3:9 Každý, kdož se narodil z Boha, híchu neiní; nebo sím jeho v nm zstává, aniž mže hešiti, nebo z Boha narozen jest. 15

16 potíže úpln stejn jako ti, kdo lásku nemají. Budete mít trápení, ale zvítzíte, protože se ve vás narodil Ježíš! Ne o Vánocích, i když se možná nkdo z vás znovuzrodil 25. prosince, o Nimrodových narozeninách. Na tom nezáleží, podstatné je, že se Ježíš ve vás narodil, to je tetí rozmr spasení. VÁNOCE BY MLY BÝT O TOM, ŽE JSTE SE ZNOVUZRODILI. Církev naneštstí pojmenovala všechny dny v týdnu a všechny msíce, všechna roní období podle pohanských božstev. Církev to uinila. Pojmenovala je podle pohanských božstev proto, aby pohany získala. Jete do íny a eknou vám, že dnes je den Slunce (nedle), jete nkam jinam, eknou vám to samé. Kdo za to mže? Církev. Bh mluvil o nevstce, která sedí na šelm a podává králm svta zlatý kalich plný smilstva. 12 Pomyslete na tu ohavnost zlatý kalich je Boží kalich. Zlatý kalich, Boží povahu, naplníte rouháním a krmíte tím svt. O tom mluvíme, pesn to církev uinila. A tak Bh povolává nový lid, íká, aby povstal z prachu. Žádá vás, abyste vyšli z falešných pesvdení, chce, abyste opustili babylonské praktiky a obrátili svj pohled k novému obzoru vítzství a pokoje. Ježíš Kristus je Kníže Pokoje. Lidé zpívají: Pokoj na zemi, pokoj na zemi. Docela jsem se pobavil, když jsem etl njaký katolický spisek a stálo tam: Pokoj na zemi a nikoli dobrá vle lidem, ale pokoj lidem dobré vle. Jinými slovy, pokud nemáte dobrou vli, radši si ji honem sežete. Bh chce, aby ve vás pebýval Jeho pokoj. Amen. Halelujah. Te skoním, dobe víte, že bych mohl pokraovat do rána. Ale chtl bych, abyste vidli, co Bh dlá, a a to vdí vaše dti. Musíme naše dti vyuovat, že jim dáme všechno, že jim dáváme dárky ne proto, že jsou zrovna Vánoce. A vdí, že nemáme vyhrazené období pro dárky, ale že je obdarováváme pro Boží lásku, která v nás pebývá. A že je milujeme. Bh vám žehnej, bratí. Amen. 12 Zjevení 17 16

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

Andlu církve v Thyatirech

Andlu církve v Thyatirech Andlu církve v Thyatirech 2. ást 28. záí veer Chvála Pánu. Vrátíme se zpátky ke slovu o vítzi. Podíváme se do 3. kapitoly Zjevení. A zmíníme se ješt trochu o konci 2. kapitoly. Zaslíbení pro ty, kteí zvítzí

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011)

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011) NAKUPME OLEJ MARK JANTZI (Morava, Rakovec, kvten 2011) Jmenuji se Mark Jantzi a jsem ze Spojených stát. Žijeme s manželkou ve stát New York asi 300 km severn od msta New York. Kážeme slovo Božího království.

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008) KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK (Praha, leden 2008) Rád bych dnes mluvil o tom, co znamená slovo apoštol. Zahájil bych tím studium Božího slova z listu Efezským, jak jsme se na tom domluvili. Bratr Jirka

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN CECIL J. ducille (Nebraska, USA, listopad 2005) Chtl bych vám pedat myšlenky, které mi Pán pokládal na srdce, když jsme zpívali. Bylo to, jako bychom se dnes

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004)

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) BOŽÍ LÁSKA CECIL J. ducille (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) Halelujah! Brati, otevme si, prosím, Bible v 1. Janov epištole a podívejme se do kapitoly 4, verš 16: A my jsme poznali, a uvili o

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem

Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem nevdl, že krev je zbra. Nevdl jsem, co mám v rukou!

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM?

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2009) Jsme lidem, který je zmítaný vším, co se okolo dje. Amen? etl jsem lánek o teplomru a termostatu. Pistál mi na stole nebo jsem na nj narazil

Více

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002)

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002) VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON (USA, New York, záí 2002) Chtl bych dnes mluvit o volání k agonii. Otevete si, prosím, své Bible v první kapitole Nehemiáše. Mžete si Bibli nechat otevenou, budeme se k

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004) SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA (Konference v Kraskov, srpen 2004) Chtl bych dnes navázat na to, co jsme slyšeli vera veer od bratra Martina. A vím, že se nám podaí z Boží milosti projít tyto vci v pozornosti.

Více

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ TOM CAMPBELL (Mahomet, Illinois, USA, ervenec 2003) Ped nkolika dny k nám bhem modliteb pišel Boží duch a zaal nám dávat sen a vizi o urité situaci. Dnes veer

Více

Velké poslání má Juda, stejně velké poslání máme ale i my. Vždyť neseme podobné jméno jako on, jméno křesťan, tj. Kristův člověk, Patřící Kristu.

Velké poslání má Juda, stejně velké poslání máme ale i my. Vždyť neseme podobné jméno jako on, jméno křesťan, tj. Kristův člověk, Patřící Kristu. 1 Juda (Gn 49, 8-12) Tobě, Judo, tobě vzdají čest tví bratři. Na šíji nepřátel dopadne tvá ruka; synové tvého otce se ti budou klanět. Mládě lví je Juda. S úlovkem, můj synu, vystoupil jsi vzhůru. Stočil

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI

MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI CECIL ducille (Montego Bay, Jamajka, erven 2004) Chtl bych zaít prvními dvma verši z 2. kapitoly Matouše: Když se pak narodil Ježíš v Betlém Judov, za dn Herodesa krále, aj,

Více

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT?

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? MARTIN KLUSO (Tursko, prosinec 2007) Hospodine, picházíme ped Tvoji tvá s potebou, abys k nám mluvil. Abys pronikl pes všechny slupky až k porozumní, které se promní ve zmnu

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

POSLEDNÍ SVÁTEK. CECIL ducille. (Konference Kraskov, srpen 2001)

POSLEDNÍ SVÁTEK. CECIL ducille. (Konference Kraskov, srpen 2001) POSLEDNÍ SVÁTEK CECIL ducille (Konference Kraskov, srpen 2001) Dkujeme Ti, Pane, za výsadu, že mžeme být na tomto míst. Žes nám pomohl odložit stranou naše každodenní povinnosti a rzné vci, které nás v

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2010)

VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2010) VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO (Svratka, íjen 2010) Bratí, vím, že Bh je dnes tady s námi. Nedovolte, aby kolem vás jen prošel, aniž byste se k Nmu natáhli, dotkli se Ho a vzali si od Nj sílu a ctnost. Když

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

Studie o andělech Osnova pro studenty

Studie o andělech Osnova pro studenty Studie o andělech Osnova pro studenty O andělech 1. Co jsou andělé a. Bytosti stvořené Bohem a mající podíl na Božím plánu pro věřící, nebo ti, kteří mu odporují spolu se Satanem, jejich vůdcem b. Anděl

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Andlu církve ve Smyrn

Andlu církve ve Smyrn Andlu církve ve Smyrn 1. ást 27. záí odpoledne Pojme do 2. kapitoly Zjevení, kde od 8. verše budeme íst o druhé skupin vítz. Andlu pak Smyrnenské církve piš: Možná vás napadne, pro se zde nepíše: Služebníku

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU

JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU CECIL J. ducille (Omega Message, prosinec 1995) MÉ SRDCE JE JAKO DM (píse) Mé srdce je jako dm. Jednoho dne jsem do nj nechal vstoupit svého Spasitele. Bylo v nm mnoho pokoj a

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Bible pro děti představuje Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ

ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ CECIL J. ducille (Mahomet, Illinois, ervenec 2002) Bh mi klade na srdce, abych vám ekl o tom, kde se dnes nacházíme. Vždycky, te i pozdji, se na své cest musíte dívat na milník,

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010)

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010) PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE (Londýn, Anglie, srpen 2010) Dobré odpoledne, bratí, zazpívejme prosím spolen píse Abba, Ote, zpsob ve mn zmnu. Pane, žehnáme Ti pro Tvé zámry, pro Tvou radu a pro Tvé poselství.

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání)

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) V minulých nedělích jsme slyšeli odpověď na otázku, kdo je Ježíš. Při jeho jordánském křtu bylo bezpečně zjeveno, že je milovaným a vyvoleným

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

Nad evangeliem podle Matouše

Nad evangeliem podle Matouše Silvano Fausti Nad evangeliem podle Matouše Porozumět Božfmu slovu KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOV NA ČR ÚVOD Fausti, Silvano Nad evangeliem podle Matouše: porozumět Božímu slovu / Silvano Fausti;

Více

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005)

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005) LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG (Dubuque, Iowa, íjen 2005) Je dobré být v Boží pítomnosti a ve shromáždní svatých. Jaké by to bylo, kdybychom místo toho byli na náboženské bohoslužb, kde všichni okolo jsou híšníci?

Více

Půst 1/3 9. 10. 2012

Půst 1/3 9. 10. 2012 Půst 1/3 9. 10. 2012 Matouš 6:16 nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se totiž tváří ztrápeně, aby lidem ukázali, že se postí. Matouš 6:16-18 Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

CO JE TO EVANGELIZACE

CO JE TO EVANGELIZACE CO JE TO EVANGELIZACE MARTIN KLUSO (Praha, záí 2001) Rád bych, abychom dnes mluvili o tom, co to je evangelizace. Všichni víme, že nás Bh povolává k tomu, abychom evangelizovali. Ale co to znamená evangelizovat?

Více

Křestní vyznání: Prosím rodiče a kmotry, aby předstoupili s Miriam před stůl Páně. Shromáždění povstane.

Křestní vyznání: Prosím rodiče a kmotry, aby předstoupili s Miriam před stůl Páně. Shromáždění povstane. 1 Vršovice 29.11.2009 Pozdrav: V tuto první neděli adventní, při které budeme moci prožít radost křtu malé Miriam, vám přeji milost a mír od Hospodina, který nás svolal dohromady do tohoto shromáždění

Více

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995)

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995) MUSÍME BOHA CHVÁLIT CECIL J. ducille (konference eská republika, 1995) Dnes budeme mluvit o tom, pro je teba, abychom Boha chválili. Zamysleme se spolen nad jedním píbhem ze Starého zákona. V tomto píbhu

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více

MUSÍME BÝT JEDNO. CECIL J. ducille. (Dubuque, Iowa, bezen 2001)

MUSÍME BÝT JEDNO. CECIL J. ducille. (Dubuque, Iowa, bezen 2001) MUSÍME BÝT JEDNO CECIL J. ducille (Dubuque, Iowa, bezen 2001) 1. Janova 3:1-3: Pohlete, jakou lásku nám dal Otec: abychom byli nazváni Božími dtmi! Proto nás svt nezná, nebo nepoznal jeho. Milovaní, te

Více

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Úvod Všechny vás zdravím a peji pkné odpoledne. A dovolte, abych vám vyjádil svj obdiv a vdnost za to, že vytrváváte v katechetické služb, protože

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K Dti se nauí veselou formou znát a tanit základy nejznámjších eských i svtových tanc: polka, mazurka, twist, charleston, letkis, rock and roll, macarena, country, blues a další. Poad je urený pro zábavu

Více

Dnes chci mluvit o nem velmi dležitém. Chci mluvit o Belovi. V mém jazyce ho nazývám Bál. Když tedy budu zmiovat uctívání Bála, hned budete vdt, co

Dnes chci mluvit o nem velmi dležitém. Chci mluvit o Belovi. V mém jazyce ho nazývám Bál. Když tedy budu zmiovat uctívání Bála, hned budete vdt, co Dnes chci mluvit o nem velmi dležitém. Chci mluvit o Belovi. V mém jazyce ho nazývám Bál. Když tedy budu zmiovat uctívání Bála, hned budete vdt, co tím myslím. Budu se, jako David, držet toho, na co jsem

Více

!" #$% #&#'#( )*!+,-#'.

! #$% #&#'#( )*!+,-#'. !" #$% #&#'#( )*!+,-#'.!+/0 123 14 5#$%67#&#'#( #$829,:3;76

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více