Základy organické chemie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy organické chemie"

Transkript

1 Základy organické chemie

2 Trocha historie vyčleněna mezi stoletím M. Lomonosov, A. Lavoisier studium procesu hoření, org. látky vznikají v organismech účinkem živé síly ( vis vitalis ) F. Wöhler, syntéza močoviny z kyanatanu amonného N 4 NO N 2 -O-N 2 zpřesnění definice organické chemie, která platí dodnes: - chemie sloučenin uhlíku kromě O, O 2, karbidů, 2 O 3, N, NO (izokyanatá), ON (kyanatá), SN (thiokyantá), a jejich solí.

3 Organická chemie studium struktury, vlastností, přípravy a použití organických sloučenin obsahují,, dále také O, N, S, X, P skládají se z molekul, atomy jsou v nich vzájemně vázány kovalentní vazbou mají nízkou teplotu tání i varu teflon t t = 327 o

4 Základní vaznosti některých prvků jednovazný X (halogenidy) O dvojvazný S dvojvazná N trojvazný čtyřvazný jednovazné O S l N

5 Vazby v organických sloučeninách kovalentní (sdílený el. pár) jednoduché, dvojné (sdílené 2 el. páry), trojné (sdílené 3 el. páry) konjugované, izolované v aromatickém jádře - delokalizované nepolární - -, - polární -l

6 Struktura molekul sp 3 tetraedr, vazba jednoduchá - úhel 109 o 28 sp 2 molekula rovinná, vazba dvojná - úhel 120 o sp molekula lineární, vazba trojná - úhel 180 o

7 Izomerie organických sloučenin - sloučeniny se stejným sumárním vzorcem, liší se povahou vazeb, jejich uspořádáním nebo jen prostorovým uspořádáním atomů v molekule KONFIGURAČNÍ IZOMERY IS a TRANS Z-but-2-en(cis) 3 3 E-but-2-en (trans) 3 3

8 Izomerie konfigurační OPTIKÉ ANTIPODY (enantiomery, chirální molekuly) - jsou svými neztotožnitelnými zrcadlovými obrazy - stáčí rovinu polarizovatelného světla - chirální uhlík (asymetrický) tj. má 4 různé ligandy - D- a L- forma, (-) levotočivý, (+) pravotočivý enantiomer - racemická směs směs obou forem L-(-) kyselina mléčná D-(+) kyselina mléčná OO OO O O počet izomerů = 2 n 3 3

9 Pozn. R-rectus (pravý), S-sinister (levý) Enantiomery - léčiva S(+)-ketoprofen Dexketoprofen analgetikum, nesteroidní antiflogistikum, S(+)-ketoprofen, R-forma - neúčinná Omeprazol antiulcerózum, používán racemát, S-omeprazol-účinnější, R- jen 10% účinnosti, u potkana účinnější R-forma, u psa není rozdíl v účinnosti S a R-formy Thalidomid antiemetikum, proti ranní nevolnosti v těhotenství, ~ malformovaných dětí R-enantiomer = antiemetikum, S-enantiomer = teratogen, tvoří interkaláty s DNA

10 Izomerie konstituční - řetězové pentan x 2-methylbutan polohové 1-chlorpentan x 2-chlorpentan 2 3 l skupinové 1-butanol x ethoxyethan l O tautomery enol a keto forma (propen-2-ol x propanon) 2 O O 3 3 O

11 Rozdělení uhlovodíků acyklické (alifatické) x cyklické acyklické rozvětvené x nerozvětvené cyklické monocyklické x polycyklické nasycené x nenasycené aromatické

12 Názvosloví Vzorce: strukturní racionální molekulový Názvy: triviální (močovina, kofein) dvousložkové (ethylalkohol) systematické (název skeletu + funkční skupiny formou přepon a zakončení hierarchie, lokanty, stereodeskriptory - cis,trans, R, S) semisystematické přírodní sloučeniny

13 Názvosloví Alkany nasycené acyklické zbytek alkyl Alkeny nenasycené s 1 = zbytek alkenyl Alkyny zbytek alkynyl Alkadieny nenasycené s 2 = ykloalkany s jedním kruhem zbytek cykloalkyl Areny aromatické uhlovodíky zbytek aryl

14 Pravidla organického názvosloví Výběr hlavního řetězce: 1. Max. počet substituentů odpovídajících hlavní skupině 2. Max. počet násobných vazeb (=, trojných) 3. Max. délka řetězce 4. Max. počet = vazeb 5. Nejnižší lokanty pro hlavní skupiny 6. Nejnižší lokanty pro násobné vazby 7. Nejnižší lokanty pro = vazby 8. Nejnižší lokanty pro substituenty Skupina s nejvyšší prioritou má nejnižší možné číslo a v názvu je vyjádřena zakončením, zbylé funkční skupiny se řadí abecedně pomocí předpon.

15 Nejčastější funkční skupiny Podle klesající názvoslovné důležitosti har. skupina předpona zakončení Typ sloučenin -OO karboxy- -ová kyselina karboxylové kyseliny -SO 3 sulfo- -sulfonová kyselina sulfonové kyseliny -OOR alkoxykarbonyl- alkyl -karboxylat alkyl -oat estery karbox. kyselin -OX halogenformyl- halogenid kyseliny -ové -oyl hologenid acylhalogenidy -ON 2 karbamoyl- -amid, -karboxamid amidy -N kyano- -nitril, -karbonitril nitrily -O oxo-, formyl- -al, -karbaldehyd aldehydy -O- oxo.- -on ketony

16 Nejčastější funkční skupiny har. skupina předpona zakončení Typ sloučenin -O hydroxy- -ol alkoholy -S merkapto- -thiol thioly -N 2, -NR 2 amino- -amin aminy -OO hydroxyperoxy- peroxidy -OR alkyloxy-, alkoxy ethery -SR alkylthio- thioethery, sulfidy -X halogen- alkylhalogenidy -NO 2 nitro- nitrosloučeniny -N=N- azosloučeniny

17 Alifatické uhlovodíky - ALKANY ALKANY n 2n+2 - základ řecké nebo latinské číslovky a -AN - methan, ethan, propan, butan, pentan - název zbytku - uhlíkové substituenty alkyly (R-) - odnětí od alkanů - methyl, ethyl, propyl, - ethylen,propylen - homologická řada plyny 5-17 kapaliny ostatní-pevné látky t v [ o ] t v [ o ] 5 = 36, 8 = ,5

18 Alkany reakce - reakce: - radikálová substituce, halogenace, oxidace O 2 na 2 O a O 2 RADIKÁLOVÁ SUBSTITUE halogenace 4 + l 2 3 l + l 1) Iniciace l l hn 2 l 2) Propagace 4 + l 3 + l 3 + l l 3 l + l 3) Terminace 2 l l l l 3 l OŘENÍ (oxidace) kyslík je biradikál (. O O. ) nižší iniciační energie O 2 3 O O

19 ZDROJ Alkany využití - ropa alkany, cykloalkany, areny frakční destilace ropy uhlovodíkové plyny, benzíny (do 180 o ), petrolej (do 260 o ), plynový olej (do 400 o ), destilační zbytek - zemní plyn methan (75%), další nižší alkany, O 2, N 2, 2 O VYUŽITÍ - palivo - methan - v chemické výrobě (pro výrobu 2, methanolu, acetylenu, rozpouštědel chloroform - biologické vlastnosti narkotický a dráždivý účinek

20 Ropa - surová nafta, zemní olej hnědá, nazelenalá, směs uhlovodíku alkany hustota - 0,730-1 g/cm³, lehčí než voda hmotn. složení: : %, : %, O: 1 %, S: 4 %, N: 1 % vznik ropy - anorganický (Mendělejev) přehřátá 2 O(g) + karbidy těžkých kovů, U, La, e - organický pozn. čím starší tím lehčí

21 Těžba ropy dříve přirozeně vyvěrala, dnes vrty přítomna společně se zemním plynem primární způsob ~ 20% sekundární způsob pumpy, injektáž 2 O, tlakování zem. plynem, O 2, 25-35% terciální způsob snížení viskozity horká vodní pára, detergenty, 5-15% ekonomičnost závisí na aktuální ceně ropy celková vytěžitelnost lehká ropa 80%, těžká 5% zásoby omezené 1971 vrchol těžby v USA předpokládaný světový vrchol 2007?

22 Druhy ropy lehká x těžká, sladká x kyselá (<0,5% S x >3% S) světové typy: Brent směsná, Severní moře West Texas Intermediate (WTI) Tapis Minas Těžba ropy v milliónech barelů za den OPE Saudská Arábie, Nigerie, Spojené arabské emiráty, Mexiko, Indonezie, Alžírsko, Venezuela Vývoj ceny ropy na světových trzích 1 barel = 42 amerických galonů = 35 britských galonů = 158,97 litrů 1 tuna = 7,33 barelu

23 Zpracování ropy Ropná destilační věž Rektifikační kolona 3, 4 LPG benzínová frakce předehřátí, odsíření, odstranění 2 O ropa petrolej letecký benzín plynový olej LTO, nafta mazací oleje ohřev mazut TTO, asfalt

24 Oktanové číslo jakostní benzíny rychlost hoření paliva ve směru, svíčka válec m/s méně kvalitní benzíny, či paliva s nižší OČ detonační spalování tlaková vlna ~1000 m/s nárazy do pístu = klepání motoru - zkrácení životnosti motoru, zvýšení spotřeby paliva, oleje 2,2,4-trimethylpentan (isooktan) - OČ=100 n-heptan OČ=0, Natural 95 = stejná antidetonační odolnost jako směs 95:5 isooktan/heptan antidetonační přísady dříve ( 2 5 ) 4 Pb, ( 3 ) 4 Pb, dnes MTBE, ETBE, TAME, DIME zvonivě dunivé zvuky Super 96 0,7 g/l Speciál 90 0,4 g/l methyl-terc-butylether, ethyl-terc-butylether, terc-amylmethylether, diisopropylether, mazací schopnost Pb nahrazena přídavkem Na či K

25 Krakování tepelné štěpení (pyrolýza) alkanů, nad 370 o vynalezl V. Shukhov, 1891 patentováno zdvojnásobuje zisk benzínové frakce z ropy zisk 2, 4, nenasycených uhlovodíku, ethylenu a propylenu výroba polymerů termické krakování malý význam, používané před II.SV visbreaking o 1-3 min, zbytek TTO, koksování delší dobu, vyšší výtěžek benzínu katalytické krakování zeolitický kat., kyselé prostředí Shukovova krakovací továrna, Baku, USSR, 1934 katalytické hydrokrakování pod tlakem 2, destilační zbytky, vakuový destilát

26 yklické alkany - cykloalkany MONOYKLIKÉ - cykloalkany - cyklopropan, cyklobutan, cyklopentan, cyklohexan (rozpouštědlo),

27 3 3 Alkeny 2 2 ALKENY n 2n - koncovka EN, pokud je více = -DIEN - ethen (ethylen), propen (propylen) - číslování tak, aby = byly u nižších čísel, aby čísla dvojně vázaných atomů šla za sebou, pokud nelze, uvádí se druhé číslo v závorce - zbytky - ethenyl (vinyl), 2-propenyl (allyl) 2 - zbytek s = -yliden, s trojnou vazbou -ylidyn - izomerie cis a trans fyzikální vlastnosti - jako u alkanů - biologické vlastnosti toxičtější než alkany, toxicita roste s délkou řetězce a s počtem násobných vazeb

28 Alkeny - reakce - chemické reakce velmi reaktivní, adiční reakce elektrofilní adice 1. adice halogenvodíků 2. adice vody (kyseliny sírové) 3. adice halogenů ADIE ALOGENVODÍKŮ 2 =- 3 + l 3 -l- 3 2 =- 3 + Br 2 2 Br-Br- 3 Markovnikovo pravidlo negativní část adované molekuly jde na s menším počtem vodíkových atomů

29 Alkeny - reakce RADIKÁLOVÁ ADIE - adice 2 v přítomnosti katalyzátorů (Pt, Ni, Pd) - ztužování tuků polymerace výroba plastů n R = 2 [-R 2 -] n ethylen polyethylen vinylchlorid polyvinylchlorid propylen polypropylen

30 Alkyny ALKYNY n 2n-2 - koncovka YN - ethyn (acetylen), propyn (methylacetylen), butyn, - zbytky - ethynyl - 1-propynyl 3-2-propynyl (propargyl) - fyzikální vlastnosti jako u alkanů a alkenů - biologické vlastnosti silnější narkotické a dráždivé účinky 2

31 Alkyny - chemické vlastnosti elektrofilní a radikálová adice jako u alkenů dvojnásobná elektrofilní adice: - acetylen + l vynilchlorid + l 1,1-dichlorethan - acetylen bezbarvý hořlavý plyn, se vzduchem výbušná směs

32 Alicyklické sloučeniny YKLOALKENY cyklobuten, cyklopenten, cyklopentadien,

33 Aromatické uhlovodíky Aromatické jádro: - konjugovaný cyklický systém s 4n + 2 p elektronů (ückelovo pravidlo) - rovinné uspořádání kruhu - stejná délka vazby mezi - velká stabilita v porovnání s nenasycenými uhlovodíky - delokalizace p elektronů

34 Aromatické uhlovodíky Konjugovaný cyklický systém s 4n + 2 p elektronů (ückelovo pravidlo) Areny: Benzen Naftalen Anthracen Fenanthren Bifenyl

35 Areny - názvosloví Aryly: fenyl fenylen 1,2-; ortho- (o-) 1,3-; meta- (m-) 1,4-; para- (p-) 1-naftyl benzyl 2

36 Areny - reakce hemické vlastnosti: halogenace X 2 (katalyzátor FeX 3 ) nitrace NO 3, 2 SO 4 alkylace RX (kat. AlX 3 ) Friedelova-raftsova reakce sulfonace 2 SO 4

37 Areny - reakce ELEKTROFILNÍ SUBSTITUE + E E E - E NITRAE BENZENU ONO SO 4 2 O + NO 2 + SO 4 NO 2 + NO 2 + +

38 Areny - využití POUŽITÍ: - benzen hořlavá kapalina příjemné vůně, důležitá surovina, má narkotický účinek, podezřelý karcinogen - toluen a xyleny hořlavé kapaliny, rozpouštědla, výroba kyseliny benzoové a kyseliny ftalové - styren výroba umělých hmot polystyren - Naftalen pevná látka, výroba kyseliny ftalové - Benzo(a)pyren nejzmánější polycyklický aromatický uhlovodík, KARINOGENNÍ

39 Alifatické uhlovodíky - názvosloví methylpropan methylbutyl ethyl-4-methylpent1-en 2 5

40 Alifatické uhlovodíky 2,3-dimethylpentan ,1-dimethylpropyl hexa-1,3-dien-5-yn 2

UHLOVODÍKY UHLOVODÍKY

UHLOVODÍKY UHLOVODÍKY Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 29. září 2013 Název zpracovaného celku: UHLOVODÍKY UHLOVODÍKY Uhlovodíky organické sloučeniny, jejichž molekuly obsahují pouze atomy uhlíku

Více

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově 1. díl JIŘÍ ROUBAL motto: 1. Nikdy nemůžete zvítězit, v nejlepším případě dosáhnete nerozhodného výsledku. 2. Nerozhodného výsledku můžete

Více

Testy k procvičení Základy organické chemie

Testy k procvičení Základy organické chemie 1. Které z uvedených vzorců představují organické sloučeniny? C 6 H 12 O 6 (A), Na 2 CO 3 (B), NH 2 CONH 2 (C), CuSO 4 (D), HCI 3 (E), CO (F), C 2 H 6 (G) a) ABCE b) ACDG c) ACEG d) ACFG 2. Typické vaznosti

Více

Struktura organických sloučenin

Struktura organických sloučenin Struktura organických sloučenin Vzorce: Empirický (stechiometrický) druh atomů a jejich poměrné zastoupení v molekule Sumární(molekulový) druh a počet atomů v molekule Strukturní které atomy jsou spojeny

Více

Názvosloví organické chemie: část 1. - uhlovodíky

Názvosloví organické chemie: část 1. - uhlovodíky Názvosloví organické chemie: část. - uhlovodíky Irena Jirotková opyright istudium, 005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě

Více

Chemie Organická a biochemická část. Třída: 9. Organická chemie...2. Uhlovodíky...3. Paliva... 12. Deriváty uhlovodíků...9. Přírodní látky...

Chemie Organická a biochemická část. Třída: 9. Organická chemie...2. Uhlovodíky...3. Paliva... 12. Deriváty uhlovodíků...9. Přírodní látky... Pozn. Šedě označené texty jsou pouze doplňkové a zajímavosti Pokud je v textu a nejedná se o chemickou reakci, čtěte jako: z toho plyne, to vede k, díky tomu hemie rganická a biochemická část Autor: Mgr.

Více

Ch - Uhlovodíky VARIACE

Ch - Uhlovodíky VARIACE Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukových materiálů je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn

Více

1 41. Shrnutí anorganické chémié. Kterých vlastností složek se využívá při jejich oddělování ze směsí?

1 41. Shrnutí anorganické chémié. Kterých vlastností složek se využívá při jejich oddělování ze směsí? 1 41. Shrnutí anorganické chémié Jaký je rozdíl mezi látkou a směsí? Uveď příklad směsí stejnorodých a různorodých. Který typ směsi vzniká při protřepání vodného roztoku saponátu? Co za směs je mořská

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba,

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, Wichterlovo gymnázium, strava-poruba, příspěvková organizace STUDIJNÍ PRA DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁZVSLVÍ A ZÁKLADNÍ TYPY REAKCÍ V RGANICKÉ CEMII PAVEL CZERNEK TMÁŠ KRCŇÁK JARSLAV VERLÍK strava 2006 Recenze:

Více

Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník

Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec Digitální učební materiál Anotace: Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity:

Více

Průmyslové technologie II

Průmyslové technologie II Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Průmyslové technologie II Hana Buchtová Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Průmyslové technologie II Ing. Hana Buchtová Vědecký redaktor:

Více

Sbírka atraktivních úloh z organické chemie I

Sbírka atraktivních úloh z organické chemie I Gymnázium Botičská Sbírka atraktivních úloh z organické chemie I Úvod do organické chemie, uhlovodíky, halogenderiváty, dusíkaté deriváty Tuto sbírku úloh sestavil Petr Šíma, učitel Gymnázia Botičská v

Více

Organická chemie II (Přednášky pro posluchače kombinovaného studia studijního oboru Klinická biologie a chemie)

Organická chemie II (Přednášky pro posluchače kombinovaného studia studijního oboru Klinická biologie a chemie) UIVEZITA PADUBIE FAKULTA EMIK-TELGIKÁ Katedra organické chemie Jiří anusek 2003 rganická chemie II (Přednášky pro posluchače kombinovaného studia studijního oboru Klinická biologie a chemie) Ing. Jiří

Více

1.3 Ropa. Jiříček I.-Rábl V. AZE 04/2005

1.3 Ropa. Jiříček I.-Rábl V. AZE 04/2005 1.3 Ropa (Nafta, Petroleum (VB), Crude Oil (USA), Nefť (Rusko), le Petrol (Fr) Ropa patří mezi tzv. fosilní paliva (uhlí, zemní plyn, ropné písky, břidlice) což znamená, že vznikla v dávné minulosti a

Více

4. Tvorba názvů v organické chemii

4. Tvorba názvů v organické chemii 4. Tvorba názvů v organické chemii Systematický substituční název organické sloučeniny tvořený morfémy lze rozdělit na kmen, předpony (prefixy), přípony (safixy) a lokanty. Kmen je taková část názvu, která

Více

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH C-SUROVIN A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH C-SUROVIN A JEJICH ZPRACOVÁNÍ PŘELED ZÁKLADNÍC C-SURVIN A JEJIC ZPRACVÁNÍ bsah 1 Úvod 2 2 Tuky a oleje 3 2.1 Výroba mýdla 2.2 Výroba mastných kyselin hydrolýzou triglyceridů 2.3 Výroba vysokých alkoholů 3 Sacharidy 4 4 Dřevo a jeho

Více

Ropa. Vznik ropy. Těžba ropy

Ropa. Vznik ropy. Těžba ropy Ropa Též (surová nafta, zemní olej, černé zlato) je hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků, především alkanů. Nachází se ve svrchních vrstvách zemské kůry nejčastěji v oblasti kontinentálních

Více

Studijní materiál (nejen) pro studenty středních škol a gymnázií

Studijní materiál (nejen) pro studenty středních škol a gymnázií Studijní materiál (nejen) pro studenty středních škol a gymnázií Martin Klejch 2005 2006 Obsah Obsah...1 Slovo úvodem...3 Uhlovodíky...5 Alifatické uhlovodíky...5 Alkany...6 Alkeny, Alkyny...13 Jedno

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 CHEMIE Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Dusíkové pravidlo. Počet dusíků m/z lichá m/z sudá 0, 2, 4,... (sudý) EE + OE +.

Dusíkové pravidlo. Počet dusíků m/z lichá m/z sudá 0, 2, 4,... (sudý) EE + OE +. Dusíkové pravidlo Základní formulace (platí pro M R a OE +. ): lichá M R = lichý počet dusíků v molekule sudá M R = sudý počet dusíků v molekule nebo nula Pro ionty EE + přesně naopak: lichá hodnota m/z

Více

Areny Halogenderivaty Bojove plyny Alkoholy Fenoly Ethery

Areny Halogenderivaty Bojove plyny Alkoholy Fenoly Ethery Areny Halogenderivaty Bojove plyny Alkoholy Fenoly Ethery DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ Deriváty uhlovodíků - organické sloučeniny odvozené nahrazením atomů vodíku jiným atomem

Více

Organické škodlivé látky

Organické škodlivé látky Organické škodlivé látky 1. Úvod 2. Uhlovodíky 3. Halogenderiváty uhlovodíků 4. Alkoholy a fenoly 5. Ethery 6. Aldehydy a ketony 7. Dusíkaté látky 8. Sloučeniny síry Úvod Ze znalosti struktury molekuly

Více

Novela názvosloví organické chemie přehled změn

Novela názvosloví organické chemie přehled změn Novela názvosloví organické chemie přehled změn 1. Úvod Přibližně před rokem vyšla názvoslovná příručka Průvodce názvoslovím organických sloučenin podle IUPAC 1,2 obsahující řadu změn v pravopise, interpunkci,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ORGANIKÁ EMIE = chemie sloučenin látek obsahujících vazby Organické látky = všechny uhlíkaté sloučeniny kromě..., metal... and metal... Zdroje organických sloučenin = živé organismy nebo jejich fosílie:

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 16, 566 01 Vysoké Mýto Alkeny Vlastnosti dvojné vazby Hybridizace uhlíku vázaného dvojnou vazbou je sp. Valenční úhel který svírají vazby na uhlíkovém atomu je přibližně

Více

Sbírka atraktivních úloh z organické chemie II

Sbírka atraktivních úloh z organické chemie II Gymnázium Botičská Sbírka atraktivních úloh z organické chemie II Další deriváty uhlovodíků (organokovové, organoprvkové a kyslíkaté) Tuto sbírku úloh sestavil Petr Šíma, učitel Gymnázia Botičská 1 BSA

Více

CHEMIE CHI0D11C0T01. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

CHEMIE CHI0D11C0T01. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! CHEMIE DIDAKTICKÝ TEST CHI0D11C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST Maximální bodové hodnocení: 78 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 33 úloh. Časový limit pro

Více

Chemické látky v domácnosti Malá příručka pro žáky ZŠ

Chemické látky v domácnosti Malá příručka pro žáky ZŠ Chemické látky v domácnosti Malá příručka pro žáky ZŠ Příručka byla zpracována žáky IX. ročníku ve školním roce 2008/2009 v rámci projektu: CZ.1.O7/1.1.01.0004. Přispějeme k ještě kvalitnější a modernější

Více

Chemické principy průmyslových výrob

Chemické principy průmyslových výrob Chemické principy průmyslových výrob Jiří Vohlídal Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Přírodovědecká fakulta University Karlovy, Praha Jiří Čejka Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie

Více

ROPA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 14. 5. 2012. Ročník: devátý

ROPA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 14. 5. 2012. Ročník: devátý ROPA Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 14. 5. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí

Více