Místo a role WB ve vývoji světové ekonomiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Místo a role WB ve vývoji světové ekonomiky"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Místo a role WB ve vývoji světové ekonomiky Bakalářská práce Autor: Tereza Máchová Bankovní managament Vedoucí práce: Ing. Stanislav Heczko, Ph.D. Praha Duben 2014

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. Ve Zruči nad Sázavou, dne Tereza Máchová

3 Poděkování Chtěla bych poděkovat vedoucí mé bakalářské práce Ing. Stanislavovi Heczkovi, Ph.D. za cenné rady, připomínky, návrhy a odbornou pomoc při psaní této práce.

4 Anotace Má práce se věnuje Světové bance. Cílem je popis a zhodnocení místa a role Světové banky ve vývoji světové a české ekonomiky, a to včetně nastínění moţných perspektiv dalšího rozvoje Světové banky. Podrobně ve své práci rozebírám Světovou banku jako celek, Světovou banku a její snahu bojovat proti chudobě a zadluţení zemí. Dále se soustředím na podporu ekonomických reforem z pohledu Světové banky, na její perspektivu a vztah mezi Světovou bankou a Českou republikou. Klíčová slova: Světová banka, chudoba, zadluţení, perspektiva a ekonomické reformy Annotation My work deals with the World Bank. The aim is to describe and evaluate the place and role of the World Bank in the development of the world and Czech economy. It includes outlining of the possible prospects of the World Bank s future development too. In my work I analyze the World Bank as a whole, the World Bank and its efforts to fight against the poverty and debts of countries. Next, I focus on support of economic reforms from the the World Bank s point of view, on its perspective and the relationship between the World Bank and the Czech Republic. Keywords: World Bank, poverty, debt, prospects and economic reforms

5 Obsah Úvod... 7 Zvolené metody zpracování Světová banka Organizační struktura Programy Světové banky Kritika Světové banky Finanční struktura Světové banky Vlastní zdroje Základní kapitál Rezervy Cizí zdroje Ostatní zdroje Úvěrová politika Světové banky Podmínky poskytnutí úvěru Úloha a činnosti Světové banky Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj Mezinárodní finanční korporace Agentura pro mnohostranné investiční záruky Mezinárodní asociace pro rozvoj IDA Mezinárodní centrum pro řešení investičních sporů Světová banka a boj proti chudobě Chudoba - definice Měření chudoby Boj proti chudobě Světová banka a boj proti zadluţenosti Obecné příčiny dluhových potíţí... 41

6 5.2 Dopady vysoké zadluţenosti na rozvojové země Řešení dluhových problémů Česká Republika a Světová banka Světová banka a podpora ekonomických reforem Perspektiva Světové banky Závěr Seznam pouţité literatury Seznam tabulek Seznam obrázků Seznam grafů Příloha... 62

7 Úvod Cílem bakalářské je popis a zhodnocení místa a role Světové banky ve vývoji světové a české ekonomiky, a to včetně nastínění moţných perspektiv dalšího rozvoje Světové banky. Svou práci jsem rozdělila do několika okruhů. V první části se zabývám vznikem Světové banky a její historií, strukturou, organizační strukturou a jejím financováním. Zaměřuji se na poskytování úvěrů a jejich získávání. Světová banka se skládá z pěti institucí, které se zabývají různými problémy. Poskytují finance na podporu zemědělství, školství, zdravotnictví, infrastruktury a další. Ve Finanční struktuře Světové banky rozebírám vlastní a cizí zdroje a další její financování a získávání finančních prostředků. V druhé části se zabývám skupinou Světové banky a jejími institucemi, jimiţ jsou Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD), Mezinárodní asociace pro rozvoj (IDA), Mezinárodní finanční korporace (IFC), Multilaterální agentura pro garanci investic (MIGA),Mezinárodní centrum pro urovnávání investičních sporů (ICSID) a jejich úlohou. V další části se zabývám světovou bankou a bojem proti chudobě a zadluţení. SB povaţuje chudobu a boj proti ní za nejdůleţitější. Sbírá různá data o příjmu domácností pro další měření, aby zjistila finanční situaci lidí po celém světě. Proto vymýšlí řadu programů na sníţení chudoby v nejchudších zemích. Nejdůleţitějším programem proti chudobě je program Rozvojové cíle tisíciletí. V tématu Světová banka a Česká republika se zabývá finančními prostředky, které byly zapůjčeny Světovou bankou právě zmiňované České republice, kdy SB označila ČR za dost silnou a ekonomicky stabilní zemi. V předposlední části bakalářské práce se zabývám Světovou bankou a podporou ekonomických reforem. SB se zde snaţí napomáhat klientským zemím a zlepšovat hospodářskou a sociální politiku s cílem zvýšit efektivitu a transparentnost, posílit stabilitu a umoţnit dosaţení rovnoměrného a ekonomického růstu V poslední části se zabývám perspektivou Světové banky. 7

8 Zvolené metody zpracování Při zpracování bakalářské práce byly pouţity následující zdroje: - Odborné monografie - Informace zveřejněné na přístupných webových stránkách - Statistické data Dále ke zpracování své práce jsem pouţila metody: - Statistická analýza - Komparace - Syntéza - Dedukce 8

9 1 Světová banka Světová banka byla zaloţena v roce 1944 zároveň s Mezinárodním měnovým fondem 45 zeměmi včetně Československa na tzv. Brettonwoodské konferenci, aby mohla pomoci obnovit země postiţené druhou světovou válkou. V roce 1946 Světová banka zahájila svoji činnost. Světová banka je tvořena pěti nezávislými institucemi, které jsou i přesto společně spjaty. Jako první byla zaloţena Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (International Bank for Reconstruction and Develepement, IBRD). Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj má za cíl redukovat bídu úvěruschopných chudších zemí se středními příjmy. Dále byly zaloţeny organizace jako dodatek k činnostem, které zajišťovala IBRD. Další organizací bylo Mezinárodní sdruţení pro rozvoj (International Developement Association, IDA), Agentura pro mnohostranné investiční záruky (Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA), Mezinárodní centrum pro urovnání investičních sporů (International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID)a Mezinárodní finanční korporace (International finance corporation IFC). IBRD a IDA tvoří základ Světové banky. Obě instituce pomáhají potřebným zemím pomocí půjček a grantů do vzdělání, zdravotnictví, zajišťují ekonomické a sociální systémové funkce, komunikace a další Světová banka poskytla první půjčku Francii v roce 1947 ve výši 250 milionů dolarů na poválečnou obnovu státu. Po přijetí Marshallova plánu se těţiště IBRD přesunulo do financování strukturálních a rozvojových programů chudých, zaostalých a rozvojových zemí. Světová banka v 50. a 60. letech poskytla úvěry zemím, jako jsou, Japonko, Finsko, Řecko a Španělsko. Poslední úvěr v 80. letech udělila ve výši 640 mil. USD Portugalsku. Světová banka se poslední dobou zabývá bojem proti chudobě. Aby Světová banka dostala chudobu na úroveň, kde by byla zvladatelná, musí podporovat udrţitelnost a stabilitu ekonomického růstu v nejchudších zemích světa. Jejich podíl na operacích Světové banky v současnosti přesahuje 90%. Světová banka se zaměřila především na technickou asistenci a poradenství v mnoha oblastech hospodářské, sociální, zdravotní, vzdělávací či legislativní politiky, a to včetně politiky ochrany ţivotního prostředí. 9

10 1.1 Organizační struktura Světová banka funguje na principu akciové společnosti. Členské země mají rozhodovací pravomoc. Světová banka je zároveň specializovanou institucí Organizace spojených národů (OSN), ale má nezávislé vedení a strukturu. Sídlo WB se nachází v hlavním městě USA ve Washingtonu D. C.. Skupinu Světové banky (WBG World Bank Group) nyní tvoří 5 institucí. Skupina Světové banky zaměstnává více neţ zaměstnanců ve více neţ 100 zastoupeních po celém světě. Orgánem Světové banky je Rada guvernérů (Board of Governors). Kaţdá členská země si volí sama guvernéra a jeho zástupce. Většinou se jedná o ministra financí nebo o guvernéra centrální banky. Rada guvernérů se schází společně s Radou guvernérů Mezinárodního měnového fondu na výročních zasedáních, která se uskutečňují pravidelně jedenkrát do roka, a to vţdy v závěru září a počátkem října. Rada guvernérů ratifikuje dokumenty a účetní závěrku. Má pravomoci přijmout nebo vyloučit členy, zvýšit nebo sníţit základní kapitál, zvýšit počet volených výkonných ředitelů, určuje rozdělení čistého příjmu banky a schvaluje změny stanov. Nejvyšším orgánem Světové banky je prezident. Podle nepsaného pravidla je dáno, ţe USA jsou největší akcionářem banky, prezident Světové banky je tedy tradičně zástupce USA (zatímco v Mezinárodním měnovém fondu je Evropan). Nynější jmenovaný prezident JimYong Kim byl zvolen v červenci 2007 a stal se dvanáctým prezident od vzniku Světové banky. Má na starosti zasedání představenstev a podílí se na celkovém řízení Světové banky. Spolu se čtyřmi generálními řediteli tvoří nejuţší vedení banky. Prezident Světové banky je jmenován kaţdých pět let, ale můţe být zvolen maximálně dvakrát za sebou. Obrázek 1: Prezident Dr. Jim Yong Kim Zdroj: 10

11 Tabulka 1: Seznam prezidentů Světové banky Prezidenti Funkční období Eugene Meyer (červen 1946 prosinec 1946) John J. McCloy (březen 1947 červen 1949) Eugene R. Black (červenec 1949 prosinec 1962) George D. Woods ( leden 1963 březen 1967) Robert McNamara (duben 1968 červen 1981) Alden W. Clausen (červenec 1981 červen 1986) Barber Conable (červenec 1986 srpen 1991) Lewis T. Preston (září 1991 květen 1995) James Wolfensohn (květen 1995 květen 2005) Paul Wolfowitz (červen 2005 červen 2007) Robert Zoellick (červenec červen 2012) Jim Yong Kim (červenec ) Zdroj: Podle ustanovení stanov IBRD se od roku 1992 volí vţdy devatenáct výkonných ředitelů na období dvou let. Celkem má IBRD dvacet čtyři výkonných ředitelů, z nichţ pět je do funkce jmenovaných. Jsou to zástupci Spojených států amerických, Japonska, Německa, Francie a Velké Británie. Devatenáct výkonných ředitelů je volených. Volení výkonní ředitelé reprezentují menší země, které se sdruţují v devatenácti konstituencích. Česká republika se zařadila do seskupení spolu s Rakouskem, Běloruskem, Belgií, Maďarskem, Kazachstánem, Lucemburskem, Slovenskem, Slovinskem a Tureckem. Česká republika má hlasovací podíl ve výši 0,4%. Schází se zpravidla jednou nebo dvakrát týdně, vţdy v úterý nebo ve čtvrtek. Posuzuje podmínky, za kterých poskytuje úvěry členským zemím, o způsobu a rozsahu čerpání finančních prostředků na mezinárodních kapitálových trzích. V Radě guvernérů i Výkonné radě je aplikován princip váţeného hlasování. Jednotlivé členské země mají hlasovací sílu, která je závislá na výši upsaného kapitálu. Členská země má 250 základních hlasů a další dodatečný hlas lze získat zvýšením upsaného kapitálu v hodnotě USD. Výkonní ředitelé jsou také zodpovědní za audit účetní závěrky. Za tímto účelem se schvaluje jmenování a mandát externího auditora, který se volí kaţdých pět let. Systém pro řešení konfliktů (Conflict Resolution System) se skládá z OMBUDS sluţby (Ombuds Services, OMB), Zprostředkovatelské sluţby (Mediation Services, MEF), Peer Review sluţby (Peer Review Services, PRS) a Respectuful Workplace Advisors (RAWs). Plní své povinnosti nezávisle na vlivu řízení Skupiny bank (Group Bank). 11

12 Světová banka se velkým podílem účastní mezinárodního boje proti chudobě a rozvojové politice. Světová banka disponuje velkou finanční silou, díky níţ můţe efektivně ovlivňovat politiku rozvojových zemí podle svého. Jsou zde zaměstnáni ti nejlepší a dobře placení odborníci, kteří vytvářejí různé strategie zabývající se správnými cestami rozvoje. Světová banka se v minulých desetiletích snaţila pomoci chudým zemím, aby se jejich postavení ve světové ekonomice zlepšilo. Pomohla rovněţ jejich obyvatelům ţít lepší ţivot a vypořádat se s důsledky kolonialismu. Podle statistik na Zemi ţije přibliţně 1,2 miliardy lidí s méně neţ jedním dolarem na den. To umoţňuje zamyslet se nad tím, zda Světová banka vykonává svou činnost tak, jak má. 1.2 Programy Světové banky 1 Světová banka podporuje prostřednictvím finančních prostředků a sluţeb různé programy. Ty se zaměřují na omezení chudoby, na podporu sociálního a lidského rozvoje, posilování ekonomického řízení, přičemţ je kladen stále větší důraz na zajištění angaţovanosti všech aktérů, zlepšení výkonu vlády a budování institucí. Investice "do lidí" (Investice do lidského rozvoje) Světová banka se snaţí nejvíce investovat do rozvoje lidí a podporovat jejich předškolní a školní vzdělání, ale podporuje také jejich výţivu a zdravotní stav. Ţádná země nemůţe zvítězit nad chudobou a vykazovat hospodářský růst, jestliţe mnoţství obyvatel neustále trpí negramotností, podvýţivou, různými nemocemi ohroţujícími zdraví jedinců. Světová banka, která je největším investorem do sociální sféry, poskytla půjčky v hodnotě přes 40 miliard dolarů na více neţ 500 rozvojových projektů ve 100 zemích. Projekty se zaměřovaly na základní sociální sluţby (mateřská péče, výţiva) a vzdělávací programy pro kaţdého, především ale pro ţeny a chudé obyvatele nacházející se v zemědělských oblastech. Světová banka se dále kromě půjčování peněz zabývá i poskytováním technické pomoci a poradenské sluţby. Poradenské sluţby se zabývají vypracováním podrobných hodnocení ţivotní úrovně a strategie pomoci a zprávami o veřejných výdajích. Světová banka se snaţí pomoci vládám klientských zemí změnou v systému sociálního zabezpečení a vytvářením záchranné sociální sítě na ochranu lidí postihnutých hospodářskou transformací. 1 [cit ] 12

13 Ochrana životního prostředí Rozvojové země musí čelit ničení ţivotního prostředí více neţ země vyspělé. V rozvojových zemích roste populace, a tím pádem stoupají i jejich poţadavky na energii, potraviny a nezávadnou vodu. To má vliv na znečištění vzduchu, na změnu klimatických podmínek a na kácení lesů, pralesů. Jejich touha po lepším ţivotě vede k opačnému efektu. Většina toho, co vypěstují, je kontaminované, voda je natolik znečištěná, ţe ji nelze pouţít jako uţitkovou. Ţivotní prostředí se pro člověka stává nebezpečným. Světová banka dělá vše proto, aby její projekty nijak ţivotní prostředí nepoškozovaly a aby byly k němu šetrné. SB spolupracuje s dalšími rozvojovými úřady, nevládními organizacemi a společenskými sdruţeními. Nadále se Světová banka snaţí spolupracovat s institucemi, jakou jsou IUCN (WORLD Conservation Union), Nature Conservancy, World Wildlife Fund, Worldwide Fund for Nature. Zároveň je výkonnou institucí Světového programu ochrany ţivotního prostředí (Global Environment Facility), který klade důraz na ţivotní prostředí, klimatické změny, řídnutí ozónové vrstvy a znečišťování moří a oceánů. Světová banka bere velký zřetel na ţivotní prostředí, neboť ze zkušeností ví, ţe je levnější předcházet jeho poškození, neţ se pokoušet nedozírné škody odstraňovat. Podpora růstu soukromého sektoru Soukromý sektor je podpůrnou silou celé ekonomiky. Je zapotřebí, aby trţní prostředí bylo stabilní a umoţňovalo přístup k půjčkám se spolehlivým finančním systémem. Světová banka se snaţí podporovat vlády celého světa při vytváření potřebných podmínek pro obnovu a rozšíření investic do privátního sektoru. Mezi tyto podmínky patří: schválení základních zákonů, pravidel a vytvoření místních institucí tak, aby se soukromí investoři mohli spolehnout na vynutitelnost smluvních závazků výstavba fyzické infrastruktury (například doprava, voda, energie, telekomunikace atd.) a vytvoření nezbytné technologické a informační základny, která těmto zemím umoţní obstát na globálním trhu. rozvoj místního kapitálového trhu a bankovního systému 13

14 Mezinárodní finanční korporace poskytla od svého vzniku podporu zhruba 2000 podnikům ve 129 zemích v hodnotě více neţ 21 miliard z vlastního účtu a dalších 15 miliard bylo získáno přes syndikátní financování a upisování. MIGA obstarala investice v hodnotě téměř 5 miliard USD do více neţ 24 klientských zemí a rovněţ investorům a zemím poskytuje informace o investičních příleţitostech. Podpora ekonomických reforem Světová banka pomáhá klientským zemím zlepšovat hospodářskou a sociální politiku s cílem zvýšit efektivitu a transparentnost, posílit stabilitu a umoţnit dosaţení rovnoměrného ekonomického růstu. Světová banka nabízí poradenské sluţby, poskytuje finance a technickou pomoc na podporu reformního úsilí o sníţení rozpočtových deficitů, omezení inflace, liberalizaci trhu a investic, privatizaci státních podniků, vybudování spolehlivého finančního systému, posílení soudního systému a zaručení vlastnických práv. Za pomoci těchto reforem se snaţí nalákat zahraniční privátní kapitál, vytvářet domácí úspory a investice a umoţnit vládám poskytovat efektivní sociální sluţby. S reformním opatřením mohou nastat nemalé problémy, a to se zavíráním neproduktivních podniků, v jejichţ důsledku se zvyšuje nezaměstnanost. Nadále rostou ceny při ukončení neefektivních vládních dotací. Tyto problémy ovlivňují ţivot chudých obyvatel. Světová banka se snaţí do podpory reformního úsilí začlenit i financování sociálních záchranných sítí na ochranu chudých a zranitelných sloţek populace. Světová banka spolu s Mezinárodním měnovým fondem v roce 1996 zaloţila Iniciativu pro pomoc vysoce zadluţeným chudým zemím (HIPC). Za váţný problém pro provádění podstatných reforem v chudých zemích se povaţuje vysoká úroveň zadluţenosti, především vůči vládám rozvinutých států. Ze závazku mezinárodního společenství vychází iniciativa, která říká, ţe se pokusí usilovat o sníţení zadluţenosti nejchudších zemí na udrţitelnou úroveň. Země, která je vhodná pro uplatnění pomoci HIPS, musí být zároveň způsobilá pro půjčky IDA, nesmí být zatíţená neudrţitelnou dluţní povinností a musí prokázat odhodlání k provedení hospodářské reformy. Země, která chce zaţádat o oddluţení, musí být schopna splácet svůj dluh v souvislosti s hospodářským rozvojem a omezováním chudoby. 14

15 Potírání korupce Korupce má velmi špatný ekonomický a sociální dopad. Je zapříčiněna nedokonalou legislativou. Investoři jsou odrazováni korupcí, která negativně ovlivňuje výši zahraničních investic, sniţuje účinnost zahraniční pomoci a ohroţuje politickou i veřejnou podporu poskytování pomoci ze strany dárcovských zemí. Samy státy musí zavést opatření v boji proti korupci. Světová banka jim napomáhá a poskytuje řadě států pomocnou ruku v boji proti korupci. Uspořádala různé semináře, kurzy a školení pro vládní úředníky, jejichţ prostřednictvím je seznamovala s korupcí a napomáhala jim řešit problémy s ní spojené. Světová banka se nejvíce zaměřovala na oblast vytváření a uplatňování strategií a institucionálních reforem, které mají sníţit příleţitostný výskyt korupce. Jedná se o reformy, které také obsahují zlepšení finanční regulace, dohled a způsob odhalování korupce, zvýšení transparentnosti rozhodování ve veřejném sektoru a zvýšení odpovědnosti soukromého sektoru skrze potvrzení práv akcionářů a věřitelů. Pomoc zemím postiženým konfliktem Válečné konflikty a násilnosti jsou problémem rozvoje a ovlivňují mnoho chudých zemí světa. Světová banka v této oblasti zajišťuje přechod země ze závislosti na pomoci k udrţitelnému ekonomickému růstu a zkvalitňování koordinace obnovy v období po skončení konfliktu. Světová banka se zaměřuje na obnovu infrastruktury, ale i na zajišťování programů na podporu ekonomických změn, řešení sociálních potřeb a budování institucionální kapacity země. Dále se zaměřuje na projekty na podporu odminování, demobilizace a opětovné začlenění bývalých vojáků do společnosti. Světová banka s dalšími partnery přispívá k hospodářské obnově a k nastolení stability pro lepší budoucnost obyvatel těchto zemí. Získávání investic Světová banka hraje velmi důleţitou roli při získávání investic pro financování rozvoje. Tvoří jedinečné partnerství s klientskými vládami, podílí se většinou méně neţ polovinou prostředků a zbývající investice jsou pak na klientské vládě. Světová banka s dalšími rozvojovými bankami, Evropskou unií, exportními úvěrovými firmami se podílí na spolufinancování. Tyto instituce poskytují kaţdoročně finance v rozmezí 15

16 7 8 miliard USD. Spolufinancování je efektivním způsobem nejen k získání dostatečných zdrojů, ale i k lepší koordinaci mezi různými rozvojovými institucemi. Světová banka pro řadu zemí zprostředkovává setkání, kde se představitelé dárcovských zemí mohou setkat s představiteli zemí, kterým byla směrována pomoc. Zde se jim naskytne příleţitost promluvit si o otázkách týkajících se např. obecných ekonomických priorit a strategií nebo podpory a další spolupráce. 1.3 Kritika Světové banky Kritici dávají najevo, ţe provedené změny, které nastaly, nejdou do základu celé banky, ale zůstaly pouze na povrchu. Poskytování půjček SB je spojeno s přísnými sociálními a ekologickými pravidly, která jsou zmíněná pouze na papíru, ale jejich dodrţování nikdo ze SB nedodrţuje. Projekty před realizací musí projít různými ekologickými zkouškami, nicméně výsledky jsou častou utajovány. Proto oponenti přišli s návrhy na změny, jeţ by měla banka podstoupit: - Plná odpovědnost za své činy - Zaměření se na skutečné potřeby ţadatelů - Zaměřit se na malé ţivotaschopné projekty - Sloučit pravidla pro poskytování úvěrů ve všech institucích Světové banky - Rozšíření oborů, kam Světová banka finanční prostředky nepřispívá Ekologické a humanitární organizace ve Spojených státech, rovněţ i některé větší státy západoevropských zemí věnují velkou pozornost Světové bance. Organizace si jí začaly všímat v 80. let z důvodu několika projektů, které měly špatné ekologické dopady na přesidlování obyvatel, přehrady, kácení tropických lesů či masivní doly. Za zmínku stojí investice Světové banky ve výši 443 mil. USD do Polonoroeste, gigantického záměru kolonizace brazilské části Amazonie. Tento projekt skončil fiaskem a rozvrátil místní ekonomiku a vyústil v chaos, odlesňování, erozi půdy, zhoršení sociální situace a epidemii malárie. Ve stejné době vzbudila pozornost tzv. transmigrace, SB financované přesidlování 3,5 mil indonéských zemědělců; nádrţ Akosombo v Burkině Faso, která zaplavila km² území. Dále SB svou půjčkou podpořila institucionální rozvoj ministerstva zemědělství etiopské 16

17 marxistické diktatury, kdy kolektivizace byla spojená s brutálním sestěhováním venkovských obyvatel do hlídaných táborů. 2 V roce 1992 byla prověřena SB s bývalým viceprezidentem Williamem Wapenhansem, aby byla zhodnocena efektivnost. Záhy se ukázalo, ţe kritici po celou dobu měli pravdu. Bylo prověřeno 1800 půjček, do nichţ ve 113 zemích investovala částku 138 miliard USD. Výsledky ukázaly, ţe z projektů ukončených v roce 1991 bylo více neţ 37% neúspěšných. Světová banka s pomocí rozvojového programu OSN a Programu OSN pro ţivotní prostředí zaloţila Globální fond pro ţivotní prostředí (GEF). Světová banka se stala správcem financí určených do oblastí: změna klimatu, ozónová díra, znečištění oceánu a úbytek biodiverzity. Kritici GEF zdůrazňují, ţe dotace jsou svázány s velkými úvěry SB, které financují projekty ničící ţivotní prostředí. SB má nadále nezodpovědný přístup v oblasti biodiverzity. Vůbec ji netíţí osud domorodých obyvatel. 2 [cit ] 17

18 2 Finanční struktura Světové banky 3 SB musí samozřejmě svůj chod a své aktivity nějakým způsobem financovat. A jaké jsou zdroje pro tyto účely, si ukáţeme v této kapitole 2.1 Vlastní zdroje Základní kapitál Základní kapitál Světové banky je tvořen podíly jednotlivých členských zemí, jejichţ výše je odvozena od členských kvót v MMF. Jejich příspěvky jsou závislé na ekonomickém potenciálu jednotlivých zemí, na objemu jejich exportu a výši devizových rezerv. Základní kapitál Světové banky byl stanoven na částku 10 mld. USD, jeţ byla rozdělena na akcií, přičemţ hodnota jedné akcie činila USD. Členské země musely ihned splatit 2% svých podílů ve zlatě nebo v USD. Dalších 18% bylo splaceno na poţádání ve zlatě, USD, v národní měně dané země nebo jiné měně dle dohody. Rezerva se tvořila ze zbývajících 80%. Od roku 1963 splácí pouze 1% v USD a 9% v národní měně dané země. Část členského podílu země nesplácejí, ale musí být schopni podíl splatit na poţádání, kdyby banka tyto části členských podílů potřebovala k úhradě splatných závazků. Pokud nastane znehodnocení měny členské země vůči USD, je země povinna převést bance vyrovnávací příspěvek, a naopak při zhodnocení národní měny je banka povinna dané členské zemi vzniklý rozdíl refundovat. Pokud členská země ţádá poskytnutí úvěru, částka, která jí můţe být poskytnuta, je pouze reálně zaplacená část základního kapitálu. S částí podílu splaceného v národní měně můţe banka disponovat pouze se souhlasem příslušné země. Zbývajících 90% základního kapitálu nesmí být pouţita, neboť slouţí jako záruka pro vlastní výpůjčky. Světová banka během své činnosti neustále zvětšovala svůj základní kapitál, který představuje více neţ 189 mld. USD. Základní kapitál se můţe zvyšovat dvěma způsoby: Všeobecné zvyšování kapitálu zde dochází k přehodnocování kvót členských zemí u MMF, s rozšiřováním členské základny a upisováním kapitálu novými členskými zeměmi dochází ke zvyšování kapitálu. 3 MARKOVÁ, Jana. Mezinárodní měnové instituce. 1. vyd ISBN

19 Speciální zvyšování kapitálu k tomuto zvyšování dochází z důvodů expanze úvěrové aktivity banky. V roce 1959 došlo k první úpravě, která zdvojnásobila kapitál na 20 mld. USD. V roce 1979 nastalo další navýšení kapitálu, a to na částku 81 mld. USD. Podíly se rovnoměrně rozdělily mezi jednotlivé členské státy. Při dalším navýšení podílu, které proběhlo v roce 1988 o částku 74,8 mld. USD, se jednalo se o největší zvýšení kapitálu v historii SB (o více neţ 80%) Rezervy Mezi další zdroje, které banka má, patří rezervy. SB tento zisk získává rozdílem mezi úrokovou sazbou z poskytnutých úvěrů a úrokovou sazbou z vlastních výpůjček, výnosy z investic do cenných papírů a vkladů u bank. Čistý zisk banky představují příjmy banky sníţené o reţijní náklad. Od roku 1964 SB převádí část zisku ve prospěch Mezinárodního sdruţení pro rozvoj. Celkový objem úvěrů, které SB poskytla, nesmí překročit velikost upsaného kapitálu a rezerv. Vládní země, které jsou hlavními akcionáři SB, trvají na 100% krytí půjček, aby nenastala neschopnost splácení ze strany rozvojových zemí. 2.2 Cizí zdroje Světová banka prodává své vlastní dluhopisy na mezinárodních trzích, které pro ni znamenají hlavní zdroj příjmu. Banka je přímo prodává vládám a centrálním bankám, členským zemím nebo soukromým investorům. Dluhopisy byly umisťovány z větší části na finanční trh Spojených států amerických. U trhů později došlo k diverzifikaci a banka si začala půjčovat především v SRN, Švýcarsku, Japonsku a v členských zemích OPEC. Dluhopisy Světové banky jsou pokládány soukromými investory z ekonomicky vyspělých zemí za jedny z nejbezpečnějších. Minimalizaci rizika zde zabezpečuje jednak systém vlastních garancí banky a garance vlád za poskytnuté půjčky. Dluhopisy světové banky mají nejvyšší kvalitu, coţ se značí ratingem AAA. SB si tedy půjčuje za nejvýhodnějších podmínek, přestoţe takto získané prostředky poskytuje členským zemím za vyšší úrokové sazby, neţ jsou ty, za které tyto zdroje čerpala. 2.3 Ostatní zdroje Světová banka vyuţívá k financování svých činností i jiné zdroje. Mezi ně patří odprodej části jejích půjček soukromým investorům. 19

20 Odprodej části půjček Odprodej části půjček znamená, ţe banka odbourá před uplynutím lhůty splatnosti část půjčky soukromému investorovi, který pak vstupuje do bezprostředního věřitelského vztahu vůči dluţníkovi. Výhodou pro soukromého investora je to, ţe investice mají návratnost zajištěnou, a to pomocí vládních garancí. Naopak banka odprodejem části půjčky získává volné finanční prostředky. Spolufinancování Banka se pokouší zainteresovat investory na účasti při financování připravovaných projektů od samotného počátku. Jedná se o účast státních nebo mezinárodních institucí na financování projektů, o vývozní úvěry na dodávky strojů na zařízení poskytované exporty bankami či stáními institucemi, a to spoluúčast soukromých bank na financování části projektů. Světová banka nepouţívá všechny uvedené zdroje k poskytování úvěrů. Část jich udrţuje v likvidní formě a krátkodobě je investuje. Finanční investice banky Světová banka volné likvidní prostředky krátkodobě investuje, a to ať uţ ve formě krátkodobých terminovaných depozit v bankách, či do vysoce likvidních cenných papírů. Výnosy z těchto investic jsou dalším dodatečným zdrojem příjmů banky a zvyšují tak její zisk. 2.4 Úvěrová politika Světové banky Světová banka poskytuje členským zemím různé druhy úvěrů 1. Úvěry na konkrétní projekty jsou poskytovány na konkrétní projekty, které banka vybírá a dohlíţí na jejich realizaci 2. Úvěry na rozvoje jednotlivých sektorů a) Úvěry na investice do jednotlivých sektorů zemědělství, energetika či doprava b) Úvěry finančním zprostředkovatelům (národní banky, fondy) tyto investice dále půjčují prostředky dle kritérií Světové banky c) Úvěry na regulaci rozvoje vybraných sektorů jsou vázány na změnu koncepce jejich rozvoje 20

21 3. Úvěry na strukturální adaptaci - aby Světová banka mohla poskytnout úvěr, vyţaduje těsnou spolupráci členské země s MMF. Poskytování finančních prostředků je spjato se splněním systémových a strukturálních podmínek rozvoje ekonomiky. 4. Ostatní druhy úvěrů a) Úvěry na technickou pomoc do této skupiny lze začlenit úvěry určené na financování konzultačních sluţeb ministerstvům a dalším ústředním orgánům. b) Nouzové úvěry jsou poskytovány na poţádání v případě ţivelných pohrom a jiných nepředvídatelných událostí. 2.5 Podmínky poskytnutí úvěru Poskytnutí úvěru zemi, která si o něj poţádala, předchází důkladná analytická činnost. Analytickou činností se zabývá skupina expertů, kteří vyhodnocují hospodářskou situaci, politiku a strategii dané země a zároveň po konzultacích s vládou vybírají projekty vhodné k financování. Vláda je povinna poskytnout bance informace, které si vyţádají, o stavu ekonomiky a hospodářsko-politických záměrech. Následné zpracování informací je komplexní analýzou stavu, slabých i silných stránek a perspektiv vývoje ekonomiky dané země. Zhodnocení projektu zahrnuje šest aspektů: ekonomický, technický, organizační, manaţerský, výkonný a finanční. Pokud se banka rozhodne poskytnout úvěr, toto rozhodnutí závisí na tzv. zprávě o ekonomice státu. Pokud banka uzná, ţe projekt je vhodný pro financování, zahájí se oficiální jednání mezi Světovou bankou a půjčující si zemí. Je moţné, ţe toto jednání vyústí v dohodu, prezident banky předloţí zprávu o projektu příslušným úředníkům a doporučí jim, aby byl pro daný projekt zajištěn úvěr na určitou částku, která závisí na podmínkách stanovených v navrhované dohodě o úvěru. Na celý proces realizace projektu a čerpání úvěru přísně dohlíţí Světová banka. Podmínkou pro čerpání úvěru je, ţe země, které byl schválen úvěr, je povinna bance předkládat pravidelně zprávy o realizaci projektu. Světová banka zaúkoluje dohlíţecí mise, které mají za úkol kontrolovat postup prací, účty dluţníka, způsob, jakým je nakládáno se zboţím a zařízením zakoupeným z úvěru, a rovněţ kontrolují, zda řízení a správa projektu jsou v souladu s dohodnutými podmínkami. 21

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce 11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce Světová banka (SB) = World Bank (WB) = Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj = International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Mezinárodní finanční instituce. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1

Mezinárodní finanční instituce. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Mezinárodní finanční instituce Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Základní definice Mezinárodní měnový systém je souhrnem vzájemných vazeb mezi měnami a měnovými systémy jednotlivých zemí

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Se vznikem Evropského společenství byl v podstatě zahájen proces hospodářské a měnové integrace Samotná měnová unie byla v rámci Evropského

Se vznikem Evropského společenství byl v podstatě zahájen proces hospodářské a měnové integrace Samotná měnová unie byla v rámci Evropského Ladislav Němeček Se vznikem Evropského společenství byl v podstatě zahájen proces hospodářské a měnové integrace Samotná měnová unie byla v rámci Evropského společenství realizována ve třech fázích specifikovaných

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel 01.07.1999 COM(1999) 323 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ FINANČNÍ INFORMACE O EVROPSKÝCH ROZVOJOVÝCH FONDECH Dokument je přiložen k návrhu rozpočtu na rok 2000 Obsah Předmluva...2

Více

Regulace činnosti finančních institucí ve světle počátku celosvětové ekonomické recese

Regulace činnosti finančních institucí ve světle počátku celosvětové ekonomické recese Regulace činnosti finančních institucí ve světle počátku celosvětové ekonomické recese PRILOHY KE KNIZE MILOSLAV VOTAVA 5 Příloha č. 1 Prvky globálního finančního systému a vztahy mezi nimi GLOBÁLNÍ FINANČNÍ

Více

Mezinárodní obchodní právo. martina.sudrichova@vsfs.cz KH: ÚT 14,00 15,00

Mezinárodní obchodní právo. martina.sudrichova@vsfs.cz KH: ÚT 14,00 15,00 Mezinárodní obchodní právo 02.04.2009 2. přednáška Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz KH: ÚT 14,00 15,00 1. Přednáška: Mezinárodní obchodní právo: Právní normy z hlediska smluvních vztahů

Více

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Zastupitelstvo města Adamova schválilo dne 30.6.2010 Pravidla Města Adamova pro pouţití prostředků úvěrového fondu

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 1. soustředění. Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 1. soustředění. Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 1. soustředění Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz 1. Osnova přednášky: Měnová situace po skončení 2. světové války Přechod od bilaterálních k multilaterálním obchodním

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

KAPITOLA 6: CENTRÁLNÍ BANKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

KAPITOLA 6: CENTRÁLNÍ BANKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 6: CENTRÁLNÍ BANKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF Fond soudržnosti 2 spolufinancované ze zdrojů Fondu soudržnosti jsou udržitelným a efektivním způsobem investic do posilování hospodářské, sociální a územní

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Světová ekonomika. Hlavní mezinárodní finanční instituce

Světová ekonomika. Hlavní mezinárodní finanční instituce Světová ekonomika Hlavní mezinárodní finanční instituce Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Regulace nájemného a vstup České republiky do EU. L. Havlíček, MF ČR

Regulace nájemného a vstup České republiky do EU. L. Havlíček, MF ČR Regulace nájemného a vstup České republiky do EU L. Havlíček, MF ČR Bytová politika EU V EU není jednotná bytová politika EU ani její orgány nemají přímé kompetence v oblasti bytové politiky Nepřímé vlivy

Více

Letmý pohled na Evropskou investiční banku

Letmý pohled na Evropskou investiční banku Letmý pohled na Evropskou investiční banku Jako banka EU poskytujeme finanční prostředky na životaschopné a udržitelné investiční projekty v Evropě i mimo Evropu a nabízíme odborné poradenství. Našimi

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Mezinárodní trh peněz Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní trh peněz zprostředkovává přístup cizinců k národní měně a domácích subjektů k cizím měnám. - valuty - devizy - devizový trh, devizové

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Návrh systému odloženého školného. Radim Valenčík

Návrh systému odloženého školného. Radim Valenčík Návrh systému odloženého školného Radim Valenčík 1 Otázky, které si - ke škodě věci ne vždy klademe: Školné - co je důležitější, zda či jak zavést? Víme a shodneme se v odpovědi, proč zavést školné? Kdo

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Tisková zpráva 15. 03. 2011 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Setrvalý růst obratu Prudký pokles škodní kvóty Obnova dynamiky pozitivních výsledků Posílení

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Po růstu o 3,5 procenta v červnu vzrostly spotřebitelské ceny v červenci meziročně o 3,1 procenta. Vývoj

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

Statut a fungování Evropské centrální banky. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

Statut a fungování Evropské centrální banky. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Statut a fungování Evropské centrální banky Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Struktura přednášky anglosaský a německý model CB problém ECB jako konzervativní centrální banky evropský měnový systém, institucionální

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 11.února 2015 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Pavel Hoffman, člen Výkonného výboru AKAT 1 Výroční tisková konference AKAT

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB Vzdělávání 2 3 4 DŮVODY PRO FINANCOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělání a makroekonomický růst spojen s teorií lidského kapitálu růst produktivity práce v ekonomice (Benhabib,

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VÝZKUM V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Výzkum v EU a ČR V této

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 KOM(2009) 72 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má zaujmout Evropské společenství v rámci Rady ministrů AKT-ES k rozhodnutí

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků 1 Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPO Spolugestor ČMZRB a.s.

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPO Spolugestor ČMZRB a.s. Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MPO Spolugestor ČMZRB a.s. Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2013 Obsah, charakteristika projektu Transformace

Více

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY ZVYŠOV OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY Mirek Topolánek předseda vlády ČR Fourth Business Roundtable with the Government of the Czech Republic ic,, 20.11.2007 REFORMNÍ DOKTRÍNA FILOZOFIE REFORMNÍ

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

Financování a řízení rizik územních samospráv Úvod do problematiky. Praha, 9. června 2011

Financování a řízení rizik územních samospráv Úvod do problematiky. Praha, 9. června 2011 Financování a řízení rizik územních samospráv Úvod do problematiky Praha, 9. června 2011 Možnosti dlouhodobého financování Úvěr EIB + Není třeba vypisovat veřejné výběrové řízení + Pravděpodobně výrazně

Více

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Ceny potravin a český spotřebitel Strategie českého zemědělství a potravinářství do roku 2020 Soběstačnost ve vleku EU? Žofínské fórum,25. března 2013 Úvodem Národohospodářský

Více

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů.

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů. Alternativní způsoby financování infrastrukturálních projektů Martin Hanzlík 21.9.2011 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Působí na kapitálovém trhu od roku 1994. V letech 2002 2009 výkonný ředitel Unie investičních

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Tři poznámky k bankovní unii. David Marek

Tři poznámky k bankovní unii. David Marek Tři poznámky k bankovní unii David Marek Tři úhly pohledu Bankovní unie v kontextu evropské integrace Bankovní unie a evropské krize Problémy dosavadní konstrukce bankovní unie Definice bankovní unie Preventivní

Více

Bankovní soustava ČR. Bc. Alena Kozubová

Bankovní soustava ČR. Bc. Alena Kozubová Bankovní soustava ČR Bc. Alena Kozubová Bankovní soustava ČR Nejčastější model v tržních ekonomikách je dvouokruhové bankovnictví, které tvoří: Centrální banka Obchodní (komerční) banky Bankovní soustava

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah : 8.1 Bilance státního rozpočtu. 8.2 Deficit státního rozpočtu. 8.3 Důsledky a možnosti financování deficitu. 8.4 Deficit v ČR. 8.5 Veřejný dluh. 8.6 Veřejný dluh

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Mezinárodní trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Mezinárodní měnový systém soustava devizových trhů, jejímž prostřednictvím jsou jednak

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008 Úvěrová krize ve vyspělých zemích a finanční stabilita v ČR Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady Plzeň, 8. října 2008 I. ČNB - finanční stabilita jako její významný cílc Finanční stabilita

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Finanční nástroje a Junckerův balíček. 22.1.2015 Ing. Martin Hanzlík, LL.M.

Finanční nástroje a Junckerův balíček. 22.1.2015 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Finanční nástroje a Junckerův balíček 22.1.2015 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Proč IFN shrnutí makro dat Vývoj MRO úrokové sazby ECB v % - 1999 2014 Vývoj kapitálových výdajů ČR 1996-2013 5,00 4,50 4,00 3,50

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce VY_32_INOVACE_BAN_120 Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 7. 2009 35 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je:

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je: Při tvorbě návrhu rozpočtu města na rok 2015 se vycházelo z předpokládaných ročních příjmů a ze skutečně dosaţených příjmů za rok 2014. Celkové příjmy jsou rozpočtovány v částce 632.659.859,17 Kč a tvoří

Více