Zpravodaj římskokatolické farnosti sv. Ludmily na Král. Vinohradech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj římskokatolické farnosti sv. Ludmily na Král. Vinohradech"

Transkript

1 Zpravodaj římskokatolické farnosti sv. Ludmily na Král. Vinohradech Číslo 12/07 Měsíčník Vychází 2. prosince 2007 Přináší dětem dárky Ježíšek? Asi každý, kdo má jako já malé děti, musí jednou v blížící se vánoční době řešit otázku, jak jim vhodně interpretovat rodinný štědrovečerní obřad předávání vánočních dárků u stromečku. Problematickou bývá otázka: Přináší dětem vánoční dárky Ježíšek? Jak tedy vhodně odpovědět aby neutrpěla naše pravdomluvnost ale i romantika vánoc? Jedním z pokusů o odpověd je i tato úvaha. Je to vlastně běžná a dobře míněná ale trochu nepoctivá, možná i tvrdá hra: předstírat svým dětem, že jim dárky pod vánoční stromeček nosí vlastnoručně Ježíšek. Nabádat je k psaní půvabných dopisů Ježíškovi s prosbami o dárky. Hrát dětem rituální divadlo, po kterém se dárky kouzelně objeví pod stromečkem. Co asi dítě cítí, když se za pár let dozví, že to všechno není pravda? Nejde jen vždy o zklamání a bolestnou ztrátu. Pravdu se často děti dozvědí ve škole od spolužáků necitlivým zesměšňujícím způsobem. Takovéto prozření i po letech podvědomě znehodnocuje Vánoce určitou pachutí zklamání a degraduje je na jakýsi dětinský pohádkový folklór. Přispívá to jistě také k pocitu, že celé to náboženství je asi podobný (původně dobře míněný) podvod. Jak tedy dětem nelhat a přitom je nepřipravit o specifické kouzlo vánočních tradic? Jistě se dá oprávněně argumentovat tak, že všechno dobro (dárky i sama láska k dětem a blízkým) pochází svou příčinou od Boha-Ježíše- Ježíška. A v tomto smyslu jsou všechny dárky skutečně od Ježíška. Nicméně toto vánoční tradici dárků pod stromečkem příliš (zvláště z dětského pohledu) nevystihuje. Snad je tady jiné možné vysvětlení. Vánoce jsou přece především oslavou Ježíšova narození. A přirozené je připojit se k betlémským pastýřům a mudrcům, a Ježíška také obdarovat svými dary. To lze udělat symbolicky i prakticky položením našich dárků pod vánoční stromeček. Dárky jsou takto darované Ježíškovi spolu s prosbou o následné předání konečným příjemcům. Pod vánočním stromkem pak při zpěvu vánočních koled proběhne obřad proměny. Z darů Ježíškovi se stanou dary od Ježíška-Ježíše. Při takto chápaném štědrovečerním obřadu tedy opravdu dostáváme dárky od Ježíška. Navíc můžeme své děti vést k tomu, aby samy dárky pro své blízké vyráběly a nebyly jen jejich pasivními příjemci. Myslím, že většina lidí (i nekřest anů) jakési tajemství vánoční proměny dárků podvědomě tuší. Cítí že vánoční obřad u stromku je čímsi víc než běžnou výměnou dárků. Zamysleme se tedy nad tím, co svým dětem před Vánocemi řekneme. Věřím, že sázka na (vhodně interpretovanou) pravdu se vždy vyplatí. S přáním krásných Vánoc Jiří Kolář

2 Drazí farníci sv. Ludmily. Kdysi jeden kněz říkal něco v tomto smyslu: Čím je člověk starší, tím více mu čas utíká rychleji, protože se stále více blíží k věčnosti. Ne, že bych se považoval za starého člověka, přesto rychlost času vnímám. Proč hovořím o čase? Protože právě Vánoce, resp. adventní doba, nejlépe vystihují, jak se v průběhu lidského života pojem o čase vyvíjí. Když jsem byl malým dítětem, připadala mi adventní doba nekonečným obdobím. Nemohl jsem se dočkat, až se objevím před stromečkem a budu rozbalovat dárky. Dnes mi advent naopak připadá velmi krátký. Ne, že bych se snad už netěšil tolik na Vánoce, ale přece jen cítím, že bych se na ně rád připravil mnohem pečlivěji. Mnozí jistě víte, že jsem tento rok začal svá studia v Římě. To znamená, že část této adventní doby budu moci prožít v tomto věčném městě, v centru katolické církve, v blízkosti Svatého otce. Když k tomu připojím dar seminárního života, nabízí se mi tedy velká možnost prožít tuto dobu přípravy s usebraným srdce. Pokusím se vám nyní přiblížit, jak adventní dobu prožiji. Ze života farnosti Zde v Římě zahájíme advent společnými rekolekcemi, které nám bude dávat Mons. plk. Tomáš Holub. Nám bohoslovcům ale i kněžím, kteří zde také studují, je tak dána možnost se hned na začátku adventní doby zastavit, ztišit a uvědomit si, k čemu chci tuto krásnou dobu využít. Jak jsem již řekl, čas je neúprosný a je třeba začít hned od prvního dne. Tato silná liturgická doba se také odrazí v našem společném duchovním prožívání dne. Kromě ranních rorátů budeme také každou sobotu večer společně bdít na modlitbách, což znamená, že se budeme modlit tzv. vigilii z denní modlitby církve. K velmi krásným zvykům patří zpěv Ejhle, Hospodin přijde, který se zpívá v zhasnutém refektáři (jídelně) každý den před večeří. Přestože budeme i nadále chodit do školy, věřím, že se každý z nás během dne zastaví, aby v sobě prohloubil radost z očekávání Krista. Samozřejmě také využijeme nějaké chvíle k tomu, abychom navštívili Vatikán a při té příležitosti si vyslechli nějakou promluvu Svatého otce. Přesto si ale myslím, že letošní advent mi uteče skutečně velmi rychle. Zde v Římě totiž budu jen do 14. prosince. Ten den nám začnou prázdniny a všichni se postupně rozjedeme do svých domovů. Zbytek adventní doby tedy prožiji na cestách, na různých návštěvách (rád bych totiž navštívil bohoslovce v Olomouci i v Praze) a věřím také, že ve vašem společenství. Drazí bratři a sestry, chtěl bych vám popřát, abyste využili této doby, kterou nám církev předkládá a abyste se dobře připravili na slavení vánočních svátků. Z Říma vás zdraví a ve svých modlitbách provází Martin Sklenář

3 Adorační dny Dominikáni, dominikánky Na první pátek každého měsíce se koná v kostele sv. Ludmily společná adorace za nová povolání ke kněžskému i k zasvěcenému životu, za rodiny a za věrnost všech. V 15:30 je společná adorace, kterou vždy vedou bratři a sestry z různých společenství zasvěceného života. 7.prosince adorační den povedou dominikáni a dominikánky. Dominikáni v naší zemi vyučují na vysokých školách, spravují farnosti, pečují o mládež, publikují a vydávají vlastní periodika a knihy a věnují se evangelizaci v nejrůznějších podobách. Dominikáni mají vlastní nakladatelství KRYSTAL OP, které vzniklo roku 1993 a navazuje na činnost svého stejnojmenného předchůdce, které působilo v Čechách v letech a výrazně ovlivnilo náboženské smýšlení tehdejší doby. Nakladatelství spolupracuje s ediční radou provincie a specializuje se na teologickou, filozofickou a dominikánskou literaturu. Kromě knižní produkce vydávali dominikáni také časopis AMEN ( ) a RŮŽE; v současné době vychází OPUSCULUM a Revue pro teologii a duchovní život SALVE. V pražském klášteře u sv. Jiljí je nahrávací rozhlasové studio VERITAS, které slouží k přípravě náboženských a kulturních rozhlasových programů. V současné době fungují dominikánské kláštery v Praze, Plzni, Jablonném, Znojmu, Olomouci a Uherském Brodě. K dominikánské rodině patří: Mnišky kazatelského řádu Sídlí v Praze Lysolajích a ve Znojmě. Žijí v přísné klauzuře, kterou prakticky neopouštějí, věnují se především modlitbě a to jak liturgické, tak rozjímavé. Modlí se za bratry a za jejich apoštolát, a také za všechny lidi, především nevěřící. Také se zabývají překlady, šitím hábitů a liturgických rouch a prací v zahradě. Rozjímavé sestry sv. Dominika Ideálem Řeholního institutu rozjímavých sester sv. Dominika je spojit kontemplaci a apoštolát. Sídlí např. v Praze. Tyto sestry mohou klauzuru opouštět, nebot jejich činnost je spjata s okolním světem. Kongregace sester dominikánek Tyto řeholnice se věnují činnému apoštolátu. Pečují o mladé lidi (např. vedou internáty pro mladé studentky) a působí i v charitě. Jejich kláštery jsou v Praze, Bojkovicích, Brně, Střelicích, Litoměřicích, Jablonném, Olomouci a Uherském Brodě. Terciáři Takzvaný Třetí řád je sdružením kněží, jáhnů a laiků, kteří sympatizují s dominikánským řádem a touží žít jeho charismatem ve svém životě. Vznikl roku 1270 jako společenství těch, kteří byli duchovně doprovázeni otci dominikány. Nejpočetnější skupinu tvořili a dodnes tvoří laici, kteří žijí ve světě, mají svá zaměstnání a rodiny, nejsou tedy vázáni celibátem ani nežijí v komunitě. Scházejí se pravidelně ve svých společenstvích, která náleží k jednotlivým klášterům a o které pečuje představený (laik) a řádový asistent (knězdominikán). Mají vlastní stanovy, schválené magistrem řádu, a jejich vstup do řádu je podobný jako u bratří (postulát, noviciát, časné sliby, věčné sliby). Velký důraz je kladen na osobní zodpovědnost každého člena, jak své dominikánské povolání prožívá a naplňuje. Sekulární instituty Jsou společenství věřících, které žijí určitou formou zasvěceného života, ale nechtějí se připoutat k řeholnímu společenství. Členové těchto institutů žijí ve světě a snaží se být jeho světlem. (http://www.dominik.cz/dominikani.html) (red)

4 Karmelitánské nakladatelství vydalo novou knihu s názvem Vánoční promluvy od Josepha Ratzingera. Kniha obsahuje devět vánočních promluv kardinála Ratzingera, nynějšího papeže Benedikta XVI., z let 1977 až Jde o myšlenkově i duchovně bohaté homilie zaměřené na dobu od narození Ježíše Krista až po jeho křest. Vyzařuje z nich veliká radost z toho, že sám nekonečný a všemohoucí Bůh se stal člověkem, jedním z nás, neopomíjejí však ani některé aktuální problémy současnosti, jakými jsou například Prosíme už nyní, aby se přihlásili dobrovolníci z řad dospělých, kteří by byli ochotni, třeba jen v minimálním rozsahu, se zapojit do organizování farní Třikrálové sbírky v prvním lednovém týdnu. Jedná se zejména o plnoleté farníky, kteří by byli ochotni doprovázet skupiny dětských koledníků. Bližší informace podá farní koordinátor Třikrálové sbírky Mgr. Jaromír Odrobiňák, pastorační asistent. ( tel.: ) Prosíme, sledujte další informace o pořádání Třikrálové sbírky na nástěnkách v kostele a na farních webových stránkách. Ve vánočním období bude potřeba zajistit Každou středu farní knihovna knihy si lze vypůjčit nebo vrátit vždy od 17:30 do 18:30 (středy a mimořádně zavřeno). Doporučujeme knihy, citáty VÝZVA Různé konzumní způsob života, uprchlíci, bezdomovci nebo vztah k nenarozenému životu. Nová kniha Vzdáleným na blízku Vášeň a trpělivost v setkání víry s nevírou, Tomáše Halíka, vyšla v Nakladatelství Lidové noviny koncem října a je o vztahu víry a nevíry tváří v tvář aktuálním problémům naší doby. Autor se vrací k tématu Evangelia o Zacheovi (Lk 19,1-10). Kniha je určena primárně pro anglicky mluvící svět. Mezi nejzajímavější kapitoly patří kapitola o svaté Terezii z Lisieux a Velikonoční zrcadlo. služby z řad farníků, aby byl kostel přístupný těm, kteří si budou chtít prohlédnout jesličky nebo se pomodlit. Prosíme již nyní, aby se v sakristii hlásili ti z vás, kteří jsou ochotni pomoci s hlídáním kostela o vánočních svátcích i v následující dnech. Hledáme zdatné dobrovolníky, kteří by byli ochotni dopravit (dotlačit) na mši svatou (zejména nedělní) naše farníky, kteří jsou závislí na invalidním vozíku, z jejich domova (na území Vinohrad) do kostela svaté Ludmily a zpět. Kdo by mohl pravidelně nebo i jen jednorázově pomoci, at kontaktuje pastorační tým na faře nebo v kostele, od kterého získá bližší informace. tel.: Adventní koncerty: v 18:00 Cantica Kutná Hora v 19:00 La senzia Vánoční koncerty: :00 Česká mše vánoční od J.J. Ryby (Laetitia a hosté) v 19:00 varhanní koncert Pavla Černého

5 Pastorační asistent, Mgr. Jaromír Odrobiňák, advokát ustanovený u Interdiecézního církevního soudu v Praze, bude po předchozí telefonické domluvě poskytovat konzultace, sepsání návrhu žaloby a zastupování v kauzách neplatnosti církevně uzavřeného manželství, vedených u církevního soudu. Tato služba nesupluje poradenství v oblasti civilního práva! v suterénních prostorách fary (Jugoslávská 27, Praha 2) nabízí: Středy od 20:00 Filmový klub cyklus slovanských filmů vede Pavel Železník, kterého zájemci přímo kontaktují Čtvrtky od 17:00 Večerní kurz kreslení vede student VŠUP Ruda Jakubík, kterého zájemci přímo kontaktují Sedmikrásek pro děti Tvořivá dílna Aktivity farnosti Nové služby ve farnosti Středoškolský klub Program setkání maminek Pastorační asistent je také psychoterapeut se zkušenostmi při poskytování individuální krizové intervence i skupinové psychoterapie. Bude po předchozí telefonické domluvě poskytovat jednorázové poradenské a krátkodobé terapeutické konzultace osobám, které se ocitly v krizové životní situaci. Tato služba nesupluje dlouhodobou psychoterapii nebo psychiatrickou péči! Obě služby jsou k dispozici na objednání v úterý a čtvrtek od 13:00 do 15:00, po předchozí dohodě i v jiných termínech. Kontakt: Mgr. Jaromír Odrobiňák, Fara, Jugoslávská 27, Praha 2, tel.: , e- mail: Pravidelné aktivity v klubu zkušebna pro hudebníky (aktuálně ji využívá pět hudebních skupin), prostor pro realizaci výstav a divadelních představení (aktuálně zkouší jeden soubor v pátek od 14:00), klubovnu pro trávení volného času (aktuálně ji využívá od úterý do čtvrtka od 13:00 do 15:30 skupina studentů třetího ročníku Arcibiskupského gymnázia) Předvánoční zpívání koled s flétnou Úmysly Apoštolátu modlitby na prosinec ) Aby se lidská společnost pečlivě starala o postižené AIDS, zvláště o děti a ženy, a církev jim pomohla k prožití toho, že je Bůh miluje. 2) Aby vtělení Božího Syna, slavené o Vánocích, pomohlo národům Asie k poznání Ježíše Krista jako jediného Spasitele světa. 3) Aby ti, kteří po dlouhé době zavítají do kostelů, nalezli bratrské přijetí.

6 5.12. Mikulášská besídka na faře: od 17:00 mikulášská nadílka pro děti a rodiče, od 18:00 adventní koncert Markéty a Petra Lutkových pro všechny farníky Zasedání pastorační rady na faře od 19:00 vítáme návrhy farníků k dění ve farnosti, které mohou předat členům pastorační rady v sobotu od 9:00 proběhne adventní farní duchovní obnova, kterou povede P. Lukáš Stanislav Buchta, O. Praem. Rozpis bohoslužeb o Vánocích :30 mše pro rodiny s dětmi 24:00 půlnoční mše :00 rozhlasová mše s lid. zpěvem Aktuality Pravidelné akce: Po: 15:00 Náboženství pro děti 1. stupeň ZŠ (P.S.) 18:00 Příprava na biřmování (J.O.) 19:00 Příprava dospělých na křest (P.G.) Út: 18:30 Zkouška farního sboru (S.J.) 19:30 Vzdělávání ve víře pro dospělé II. Vatikánský koncil (P.S.) St: 9:00 Setkání seniorů (P.S.) 15:00 Náboženství tř. ZŠ (P.S.) 16:00 Náboženství tř. ZŠ (J.O.) 17:15 Úklid kostela (5. a ) 15:00 kající adventní pobožnost v kostele a příležitost ke svátosti smíření až do začátku mše (bude i cizí zpovědník) Předvánoční úklid kostela Od 17:00 po mši svaté uvítáme v kostele všechny, kteří nám přijdou pomoci jej připravit pro společné slavení vánočních svátků a mezi 12:00-16:00 bude možno navštívit betlém (zůstává až do Hromnic 2.2.). 11:00 slavná mše se sbor. doprovodem 16:30 mše s lidovým zpěvem mše v 9:00, 11:00 a 16:30 St: 17:30 do 18:00 otevřena knihovna 18:00 Ekumenické křeslo pro hosta/ Přednášky z praktické teologie (sudé/liché středy) (J.O.) Čt: 10:00 Setkání maminek (Z.F.) 17:15 Společné nešpory v kapli sv. Josefa v kostele (P.S.) 19:00 Biblická meditace (P.G.) 19:15 Zkouška sboru Laetitia (R.M.) Ne: 15:00 Farní kafe (2.12.) P.G. P. Gereon, P.S. P. Stanislav, J.O. J. Odrobiňák, R.M. R. Michálek, Z.F. Z. Fischerová, S.J. S. Jelínek Bohoslužby v našem kostele: NE : 9:00 11:00 16:30 PO a ÚT : 16:30 ST a ČT : 6:30 16:30 PÁ : 7:30 16:30 SO : 16:30 první neděli v měsíci latinsky, čtení a promluva česky během mše bohoslužba slova pro děti v kapli kostela pouze každý první pátek v měsíci Pastorační nabídka Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před začátkem mše sv. nebo po domluvě s knězem. Každý první pátek v měsíci probíhá po mši sv. v 7:30 Výstav Nejsvětější Svátosti, zakončen je v 16:30 mší sv. slouženou biskupem. Svátostná služba pro nemocné a duchovní rozhovory jsou možné po domluvě s knězem nebo jáhnem a také na telefonu Římskokatolická farnost sv. Ludmily, Jugoslávská 27, Praha 2, , tel , P. Gereon Biňovec - farář; www: ludmila.vinohrady.cz; Připravili: P. Gereon, P. Stanislav, M. Kyncl, J. Odrobiňák, F. Šroubek.

Zpravodaj římskokatolické farnosti sv. Ludmily na Král. Vinohradech

Zpravodaj římskokatolické farnosti sv. Ludmily na Král. Vinohradech Zpravodaj římskokatolické farnosti sv. Ludmily na Král. Vinohradech Číslo 11/07 Měsíčník Vychází 3. listopadu 2007 Teplo a oteplování Vážení čtenáři a farníci, první podzimní úvodník jsem nadepsal slovem,

Více

Kdo uvěří narozenému?

Kdo uvěří narozenému? Prosinec 2007 Zpravodaj farností Říčany, Kostelec u Křížků, Mukařov, Velké Popovice, Popovičky a Jažlovice Kdo uvěří narozenému? Radost, kterou vám při dnešní liturgii vyprošuji, je radost nová a hluboká:

Více

Zpravodaj římskokatolické farnosti sv. Ludmily na Král. Vinohradech

Zpravodaj římskokatolické farnosti sv. Ludmily na Král. Vinohradech Zpravodaj římskokatolické farnosti sv. Ludmily na Král. Vinohradech Číslo 06/08 Měsíčník Vychází 1. června 2008 Srdce, které nás zná. Vážení a milí čtenáři Ludmily, červnový měsíc je liturgicky tradičně

Více

2 / 2014 ÚNOR. že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný. Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni Massabielle.

2 / 2014 ÚNOR. že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný. Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni Massabielle. ÚNOR 2 / 2014 Každý rok si připomínáme Světový den nemocných. Památka Panny Marie Lurdské nás k této myšlence přivádí. V jeskyni u řeky Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni

Více

č. 10 prosinec 2009 17. ročník

č. 10 prosinec 2009 17. ročník zpravodaj pražské arcidiecéze č. 10 prosinec 2009 17. ročník ÚVODNÍK Advent starý slib se začíná uskutečňovat Přichází, nebo už přišel? Přihodí se, nebo už se přihodilo? Samo latinské slovo advent pro

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 10, prosinec 2006

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 10, prosinec 2006 ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 10, prosinec 2006 S radostí a optimismem do nového církevního roku Mám před sebou nový kalendář a přemýšlím, kam nás příští rok asi zavede. Máme být pesimisty nebo optimisty?

Více

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12.

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Po 26. 12. Vánoční koncert souboru Cantica (17:00 kostel sv. Jakuba) Betlémské světlo (10:00 Palackého náměstí) Vánoční pásmo P. Jana Uhlíře a Studené Sprchy (16:30 kostel

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008 Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy Milí přátelé, na začátku října, měsíce růžence a misií, bych si chtěl všimnout jedné mladé francouzské dívky,

Více

Sněženka farní. Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Poctivá inventura svého času. Číslo 12 Ročník IX. Prosinec 2003

Sněženka farní. Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Poctivá inventura svého času. Číslo 12 Ročník IX. Prosinec 2003 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník IX. Prosinec 2003 Poctivá inventura svého času. Čemu jej věnujeme? Jak nakládáme s volným časem? Zastavme se také u toho, čím

Více

pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003

pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003 pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003 Naším úkolem není být Matkou Terezou V polovině října proběhne blahořečení Matky Terezy. Snad nikdo nepochybuje o jejím významu. Matka Tereza rozvinula sociální činnost,

Více

Sněženka farní. Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004

Sněženka farní. Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004 Sestry a bratři, vanutím Ducha Svatého a z iniciativy sester a bratří okolo P. Marie Sněžné máte v ruce farní

Více

SETKÁNÍ DOMINIKÁNSKÉ RODINY 8. 11. 2003 Hradec Králové

SETKÁNÍ DOMINIKÁNSKÉ RODINY 8. 11. 2003 Hradec Králové O B S A H Zprávy z provincie.................................... 1 Stálé studium........................................ 3 Setkání dominikánské rodiny v H. Králové................. 4 Liturgie hodin III.....................................

Více

1 / 2014 LEDEN. Nám, nám narodil se. tyto svátky snad na každém kroku. Toto dnes

1 / 2014 LEDEN. Nám, nám narodil se. tyto svátky snad na každém kroku. Toto dnes LEDEN 1 / 2014 Betlém je město Vánoc, kde se připomínají tyto svátky snad na každém kroku. Toto dnes stotisícové město se rozprostírá na táhlých svazích a na vrcholu se tyčí zdaleka viditelná bazilika

Více

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 20. října 2013 Milí přátelé misií, letos nás k podpoře Misijní

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 20. října 2013 Milí přátelé misií, letos nás k podpoře Misijní 10 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 říjen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Pastýřský list k volbám Drazí bratři a sestry, blíží se důležité parlamentní

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. číslo 10 ročník 21 prosinec 2013 STAROPRAŽSKÉ VÁNOCE LEGENDA O SV. MIKULÁŠI KATEDRÁLA A ŽIVÁ SETKÁNÍ

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. číslo 10 ročník 21 prosinec 2013 STAROPRAŽSKÉ VÁNOCE LEGENDA O SV. MIKULÁŠI KATEDRÁLA A ŽIVÁ SETKÁNÍ ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 10 ročník 21 prosinec 2013 KATEDRÁLA A ŽIVÁ SETKÁNÍ LEGENDA O SV. MIKULÁŠI STAROPRAŽSKÉ VÁNOCE 2 ÚVODNÍK EDITORIAL ÚVODNÍK ARCIBISKUPA Vážení čtenáři, Je obyčejný zimní

Více

P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010

P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010 P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010 ZKUŠENOSTI Z PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE P. František Marek Míček, O. Praem Arcibiskupské gymnázium, Praha Na Arcibiskupském

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Číslo 12 Ročník VII. Prosinec 2001

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Číslo 12 Ročník VII. Prosinec 2001 Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník VII. Prosinec 2001 Nadšení V mlhavém počasí je těžké rozeznat obrysy postav, barvy ztrácejí svoji živost, v dálce se těžko rozeznávají rysy

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014 Olomoucký arcidiecézní informátor 1 Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dobře skloubit péčí o naši rodinu a o rodiny cizí V olomoucké

Více

Hejčínské OKO PROSINEC 2014. Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Hejčínské OKO PROSINEC 2014. Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně PROSINEC 2014 Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Úvodní slovo Prosincové Hejčínské oko, které držíte v ruce,

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK Rozhodnutí je jistým závazkem Velikonoce nejsou jen oslavou smrti Ježíše Krista, ale také jeho vzkříšení. Z tohoto spásného činu se rodí

Více

O B S A H. OPUSCULUM Měsíčník České dominikánské rodiny Vydává Kazatelské středisko České dominikánské provincie

O B S A H. OPUSCULUM Měsíčník České dominikánské rodiny Vydává Kazatelské středisko České dominikánské provincie O B S A H Zprávy z provincie.................................... 1 Prosby o modlitby.................................... 5 Laická sdružení sv. Dominika........................... 5 Setkání dominikánské

Více

Zpravodaj. Říjen 2014. farnosti sv. Václava na Smíchově. Panny Marie Růžencové

Zpravodaj. Říjen 2014. farnosti sv. Václava na Smíchově. Panny Marie Růžencové 10 Říjen 2014 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Panny Marie Růžencové Měsíc říjen je měsícem Královny svatého růžence. Ačkoli modlitba svatého růžence se stala oblíbenou i jako určitá náhrada

Více

AKTUALITY. Pastýřský list biskupa Jiřího k volbám. říjen 2013 ročník 10 XXIII.

AKTUALITY. Pastýřský list biskupa Jiřího k volbám. říjen 2013 ročník 10 XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY říjen 2013 ročník 10 XXIII. Pastýřský list biskupa Jiřího k volbám Drazí bratři a sestry ve víře! Budou volby do

Více

FCHODoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK 7 2008 (L 2,34 35)

FCHODoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK 7 2008 (L 2,34 35) FCHODoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK 7 2008 12...A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii: Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat i

Více

pražské arcidiecéze č. 1, leden 2005

pražské arcidiecéze č. 1, leden 2005 pražské arcidiecéze č. 1, leden 2005 Občas připomínáme opice, aneb Bůh má dost času a čeká Občas připomínáme opice skákající ze stromu na strom, aniž by chviličku poseděly v klidu. Bůh si nepřeje, abychom

Více

pražské arcidiecéze č. 4, duben 2005

pražské arcidiecéze č. 4, duben 2005 pražské arcidiecéze č. 4, duben 2005 Poznání Krista, zkušenost Velikonoc Na začátku obřadu přijetí dospělých do katechumenátu, který jak velmi dobře víme, je dobou křes anské formace ve společenství a

Více

KRISTUS MANSIONEM BENEDICAT

KRISTUS MANSIONEM BENEDICAT Zpravodaj římskokatolické farnosti sv. Ludmily na Královských Vinohradech číslo 1/2009 měsíčník vychází 11. ledna 2009 KRISTUS MANSIONEM BENEDICAT Vážení farníci od sv. Ludmily, milí čtenáři farního zpravodaje,

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

úvodník Všem přeje pravou vánoční radost z Ježíše uprostřed nás a z jeho štědrých darů, všem

úvodník Všem přeje pravou vánoční radost z Ježíše uprostřed nás a z jeho štědrých darů, všem 1 leden A. D. 2015, ročník XIV, číslo 1 www.farnostvizovice.cz úvodník PASTÝŘSKÝ LIST VÁNOCE 2014 Drazí bratři a sestry, Vánoce, které dnes slavíme, nejsou jen liturgickou oslavou narození Pána Ježíše,

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více