nadace via 1 Peter de Courcy Hero, Senior Advisor, Silicon Valley Community Foundation, Kalifornie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "nadace via 1 Peter de Courcy Hero, Senior Advisor, Silicon Valley Community Foundation, Kalifornie"

Transkript

1 Nadace VIA Výroční zpráva 2007

2 Obsah 2 Úvodní slovo 4 O naší nadaci 8 Dárci a partneři Nadace VIA 9 Portrét dárce Marek Herman 10 Naši dárci a partneři 19 Nadace VIA 1997 až Rozvoj neziskových organizací 25 Mezinárodní aktivity 26 Podpora místních iniciativ 32 Rozvoj filantropie 36 Základní údaje 38 Správní rada, dozorčí rada, zaměstnanci 40 Seznam grantů udělených v roce Finanční zpráva a výrok auditora 82 Zpráva o užití příspěvku z Nadačního investičního fondu Nadace VIA podporuje aktivity, jimiž se lidé snaží ovlivňovat chod věcí veřejných a život kolem sebe. Podporujeme ty, kdo se rozhodli nečekat až změnu zařídí někdo jiný, a začali sami jednat. Snažíme se pomáhat jim penězi, zprostředkováním vzdělání, dobrých rad i potřebných kontaktů. Snažíme se, aby se o tom, co se na jednom místě podařilo, dozvěděli i jinde snažíme se, aby jednou prošlapaná cesta už znova nezarostla, ale aby se po ní vydávalo čím dál víc lidí.

3 JiÏ více neï deset let pomáhá Nadace VIA obnovovat tradice obãanské spoleãnosti, dobrovolnictví a filantropie. Úãinnû pomohla po povodních v roce 2002, asistovala pfii vzniku prvních komunitních nadací v âechách a také se zaslouïila o to, Ïe je firemní dárcovství v znamn m zdrojem podpory ãesk ch neziskov ch organizací. Díky schopnostem a nasazení sv ch pracovníkû a díky odpovûdnému a obûtavému pfiístupu ãlenû správní rady Nadace VIA ukazuje, kudy vede cesta via k vût ímu zapojení lidí do komunitního Ïivota ãesk ch mûst a obcí. Peter de Courcy Hero, Senior Advisor, Silicon Valley Community Foundation, Kalifornie nadace via 1

4 ÚVODNÍ SLOVO

5 Milí pfiátelé, Nadace VIA se koncem roku 2007 doïila deseti let a to je dobrá pfiíleïitost k bilancování. A protoïe nejjednodu í je fieã ãísel, zaãnûme s ní. Od roku 1997 aï do souãasnosti na lo díky Nadaci VIA podporu pfies dobroãinn ch projektû ze v ech koutû âeské republiky. Dohromady se podûlily o ãástku pfiesahující 190 milionû Kã. Témûfi 70 milionû Kã jsme smûfiovali do oblasti komunitního rozvoje; stali jsme se tak nejvût ím nadaãním podporovatelem komunitních projektû v âeské republice. Dal í prostfiedky jsme investovali do operaãních programû podporujících rozvoj a Ïivotaschopnost neziskov ch organizací, jeï uï tradiãnû patfií ke kále podpory, kterou nabízíme. V prûmûru dosáhl námi poskytnut grant v e Kã. Víme v ak, Ïe v nadaãní ãinnosti nejde jen o ãísla. Jistû, úlohou nadací je poskytovat peníze na financování dobr ch vûcí, ale nemûlo by zûstat pouze u toho nadace mají nejen reagovat, ale také umût pfiedvídat, mají umût podporovat i jinak neï penûzi, mají pfiiná et energii i nové nápady a ukazovat nepro lapané cesty zkrátka a dobfie, mají inspirovat. Právû o to se uï deset let snaïíme. A kdyï se ohlédneme zpátky, vûfiíme Ïe s úspûchem. Z ãeho tedy máme nejvût í radost? Lidé, ktefií se zapojili do námi podpofien ch projektû, a jsou jich tisíce, si prakticky vyzkou eli, Ïe je moïné podílet se pozitivnû na vûcech vefiejn ch. Víme, Ïe hodnû z nich tato zku enost motivovala k dal í aktivitû. Starostové a starostky, ktefií si ve sv ch obcích úspû nû vyzkou eli participaci lidí na men ích komunitních projektech, jsou teì daleko více naklonûni tomu, aby s energií, nápady a názory místních lidí nadále poãítali. Víme také, Ïe na e asistenãní programy inspirovaly mnohé neziskovky k hlub ímu zamy lení nad budoucností a pomohly jim s prvními kroky na cestû k vût í nezávislosti. Tû í nás, Ïe se v âechách a na Moravû úspû nû uchytily nûkteré filantropické impulzy, které jsme sem vnesli mimo jiné rozvoj soukromého dárcovství prostfiednictvím vznikajících komunitních nadací. A protoïe bez dárcû, mecená Û a podporovatelû je nadaãní ãinnost nemyslitelná, máme radost, Ïe jsme inspirovali mnohé firmy a stovky individuálních dárcû, aby se k nám pfiidali a pomáhali spolu s námi obnovovat zpfietrhané tradice filantropie. Následujícími stránkami chceme podûkovat v em, bez kter ch by na e práce nemûla smysl pfiíjemcûm na ich grantû, dárcûm a podporovatelûm, partnerûm, ãlenûm poradních v borû a hodnotících komisí, kolegûm ve správní a dozorãí radû a dal ím nezi tn m jednotlivcûm. Tû íme se, Ïe se budeme potkávat i v pfií tích deseti letech. Jifií Teichmann Jifií Bárta Ivan Dvofiák pfiedseda správní rady v konn fieditel pfiedseda správní rady v letech Obec R Ïovi tû Projekt Kdo si hraje nezlobí aneb hfii tû pro kaïdého jsme podpofiili v rámci programu Pomáháme lidem zlep ovat místo, kde Ïijí financovaného Nadací âeské spofiitelny. úvodní slovo 3

6 O NA Í NADACI

7 Matefiské centrum RudÀáãek Projekt Kdo si hraje, nezlobí kdo poslouchá, hodnû ví byl podpofien z programu Procter & Gamble pro matefiská centra. Historie Nadace VIA vznikla v roce 1997, aby navázala na ãinnost ãeské poboãky americké nadace The Foundation for a Civil Society, která pûsobila v âesko slovensku od roku Od té doby jsme podpofiili obecnû prospû n ch projektû v celkové v i 191 milionû Kã a patfiíme mezi nejvût í a nejaktivnûj í ãeské nadace. Své grantové a operaãní programy financujeme z v nosû nadaãního jmûní, darû zahraniãních nadací, mnoha domácích i nadnárodních firem a k na í radosti také z darû tûdr ch jednotlivcû. Bûhem roku 2007 jsme úzce spolupracovali s americkou neziskovou organizací Friends of Via sídlící v Pittsburghu a se SdruÏením VIA. Zatímco Friends of Via pomáhá Nadaci VIA získávat dary od americk ch dárcû, SdruÏení VIA doplàuje práci Nadace VIA operaãními programy a ãinnostmi, jeï posilují Ïivotaschopnost ãesk ch neziskov ch organizací. Cesta v Jizersk ch horách. o naší nadaci 5

8 Poslání Nadace VIA podporuje a posiluje aktivní úãast vefiejnosti na rozvoji demokratické spoleãnosti v âeské republice. Podporujeme rozvoj dobr ch vztahû a spolupráce mezi neziskov mi organizacemi, obecními samosprávami a podnikateli, protoïe jsme pfiesvûdãeni, Ïe právû to je cesta, kde mohou lidé pfievzít odpovûdnost za prostfiedí kolem sebe spoleãnû o nûm pfiem let a mluvit, spoleãnû plánovat zmûny a poté spoleãnû mûnit plány ve skuteãnost. Podporujeme rozvoj neziskov ch organizací, protoïe jsou na cestû k obãanské spoleãnosti nenahraditelné. Podporujeme rozvoj dárcovství, protoïe obãanská spoleãnost ani neziskové organizace nemohou existovat bez podpory osvícen ch jednotlivcû, firem a institucí. Asociace TOM 1722 Pû inky a OstfiíÏi Projekt V pfiírodû odmaliãka jsme podpofiili z Fondu T-Mobile pro regiony. ESET HELP, o. s. Na projekt Tréninková resocializaãní kavárna DENDRIT Kafé venkovní kavárna jsme pfiispûli z Fondu T-Mobile pro regiony. Povaha na í ãinnosti Jsme prostfiedníkem mezi dárci a dobroãinn mi projekty PÛsobíme jako kvalifikovan prostfiedník mezi dárci, ktefií chtûjí promy - lenû a efektivnû podporovat dobroãinné projekty, a tûmi, ktefií vûnují svûj ãas a energii péãi o své okolí, osudy druh ch, ale i péãi o vûci vefiejné. Své grantové a operaãní programy zamûfiujeme na: rozvoj neziskov ch organizací rozvoj filantropie a dárcovství místní a komunitní rozvoj dûti a mládeï Ïivotní prostfiedí obnovu drobn ch kulturních památek. 6 o naší nadaci

9 DárcÛm nabízíme nûkolik moïností, jak spolu s námi podpofiit kvalitní dobroãinné projekty: ZaloÏit si u Nadace VIA Fond dárce ten nese jméno dárce a odráïí jeho filantropick zámûr. Tento typ fondu je v hodn pro firmy ãi jednotlivce, ktefií se rozhodli vûnovat urãité oblasti systematicky. O zamûfiení a jménu fondu rozhoduje dárce, nadace obstarává správu a administrativu spojenou s jeho fungováním. Pfiispût do úãelov ch fondû Nadace VIA, a podpofiit tak rozvoj neziskov ch organizací, místní a komunitní rozvoj ãi obnovu drobn ch kulturních památek. Úãelové fondy propojují sílu více dárcû, ãímï umoïàují vypsat grantové fiízení, které by u samostatn ch men ích ãástek nebylo úãelné. Smûrovat svûj dar do nadaãního jmûní, a investovat tak do dlouhodobé stability Nadace VIA jako nezávislého zdroje financování kvalitních dobroãinn ch projektû. Nadaãní jmûní je základním kapitálem nadace a kaïdoroãnû jsou v grantech rozdûlovány pouze jeho v nosy. Obec Kamenn Újezd Ranãice Oprava boïích muk byla financována z Fondu kulturního dûdictví. Kombinujeme finanãní pomoc s asistencí vzdûlávacího typu Vycházíme z pfiesvûdãení, Ïe je pfiínosné kombinovat grantovou tedy finanãní podporu s poskytováním a vytváfiením know-how. Proto se sna- Ïíme pfiiná et nové koncepty a my lenky, nabízíme konzultace, organizujeme semináfie a diskusní setkání a hledáme dal í zpûsoby, jak posilovat Ïivotaschopnost ãesk ch neziskov ch organizací. Poskytujeme granty v otevfien ch grantov ch fiízeních Vût inu grantû rozdûlujeme v otevfien ch grantov ch fiízeních, a to na základû hodnocení nezávisl ch hodnotících komisí. V nich se setkávají lidé z neziskov ch organizací, nadací, firem, samospráv, médií aj. Na e grantová pravidla jsou pfiístupná na V echny dary poskytnuté Nadaci VIA jsou daàovû uplatnitelné a sniïují základ danû z pfiíjmu: pro fyzické osoby aï o 10 % základu danû; pro právnické osoby aï o 5 % základu danû. o naší nadaci 7

10 DÁRCI A PARTNE I NADACE VIA

11 Pfied dvûma lety jste udûlal v âechách zatím neobvyklou vûc a zfiídil jste si u Nadace VIA dárcovsk Fond RachÛnek. Co pro vás bylo impulsem k jeho zaloïení? Chtûl jsem uï koneãnû udûlat nûco, co by mûlo smysl a zároveà mohlo fungovat v dlouh ch ãasech v letech a desítkách let. Ale nechtûl jsem se jenom úãastnit nebo pfiipojit. Chtûl jsem, aby to vzniklo pfiímo ode mû. Nûkde jsem ãetl otázku: AÏ jednou zemfiete a spolu s vámi v ichni, co vás znali, zbude po vás vûbec nûco, o ãem by stálo za to mluvit? To se mi líbí. To je ono. RachÛnek je fond permanentní, tzn. Ïe k podpofie obecnû prospû n ch projektû budou kaïdoroãnû uïívány pouze jeho v nosy. KdyÏ si pfiedstavíte Fond RachÛnek, fieknûme v roce 2017, na co se v té souvislosti tû íte? Tû ím se na to, Ïe za mnou po semináfii o mal ch dûtech pfiijde nûjaká maminka s oãima navrch hlavy a zeptá se, jestli by nûco podobného nemohla dûlat taky. A já jí s úsmûvem odpovím, Ïe ano, Ïe si mûïe poïádat o grant z RachÛnka. A Ïe kdyï jí ta chuè vydrïí, tak to pûjde jako po másle. Profesnû pracujete v business sektoru a zároveà aktivnû podporujete mnoho neziskovek. Co vás nejvíc zajímá a láká na jejich ãinnosti? Pro mû je nejdûleïitûj í to, Ïe jsem potkal v neziskovkách zajímavé lidi. Opravdu zajímavé v tom slova smyslu, Ïe Ïivot jen tak nestínují, ale opravdu ho poctivû Ïijí. Nûkdy mû to aï zaskoãí, jak je to vlastnû jednoduché. Mají mûj respekt. PhDr. Marek Herman Portrét dárce Marek Herman Marek Herman je na ím tûdr m dárcem od roku 2006, kdy u Nadace VIA zaloïil dárcovsk fond Fond RachÛnek. A protoïe je RachÛnek fondem permanentním, budou z jeho v nosû kaïdoroãnû financovány dobroãinné projekty, jeï jsou zamûfieny na vzdûlávání a podporu maminek a tatínkû, ktefií peãují o dûti do esti let. Marek Herman pracoval v nadaci Open Society Fund, ve spoleãnosti Philip Morris, ãtyfii roky fiídil CSR programy spoleãnosti T-Mobile, dnes je spolumajitelem firmy DAP Services. Na Univerzitû Palackého v Olomouci pfiedná í teorii osobnostního rozvoje, pedagogiku a psychologii dûtí do esti let; v roce 2007 rozpracoval tato témata v úspû né knize Najdûte si svého marèana. Vedle toho vede dílny osobnostního rozvoje pro studenty a spolupracuje s matefisk mi centry. Poãet dárcû do Fondu RachÛnek za poslední dva roky: 40 Dary do Fondu RachÛnek celkem: Kã za dva roky existence fondu Povaha fondu: permanentní a otevfien, tj. z fondu jsou uïívány pouze jeho v nosy a je otevfien pro nové dárce Marek Herman, dárce Nadace VIA. dárci a partneři nadace via 9

12 Na i dárci a partnefii Nadace VIA jiï deset let naplàuje své poslání díky tûdrosti mnoha ãesk ch i zahraniãních dárcû, partnerû a nezi tn ch jednotlivcû. Dûkujeme v em, kdo nás v roce 2007 podpofiili finanãnû, poskytnutím pro bono slu- Ïeb a produktû ãi svou prací a dobr mi nápady. Obec âeská âermná Projekt OdpoãiÀme si pod horami jsme podpofiili v rámci programu Pomáháme lidem zlep ovat místo, kde Ïijí, kter je financován Nadací âeské spofiitelny. Obec R Ïovi tû Projekt Kdo si hraje nezlobí aneb hfii tû pro kaïdého jsme podpofiili z programu Pomáháme lidem zlep ovat místo, kde Ïijí. Ten je financován Nadací âeské spofiitelny. Nadace a neziskové organizace The American Jewish Joint Distribution Committee The Charles Stewart Mott Foundation The Foundation for a Civil Society The German Marshall Fund of the United States The Pittsburgh Foundation z VIA fondu pro âeskou republiku The Skoll Fund Trust pro obãanskou spoleãnost ve stfiední a v chodní Evropû Vlády a mezivládní programy pomoci Ministerstvo zahraniãních vûcí âeské republiky Transformaãní spolupráce U. S. Department of State 10 dárci a partneři nadace via

13 Zubrnická museální spoleãnost Projekt Rozvoj komunikace mezi Zubrnickou museální spoleãností a místní samosprávou. Projekt byl Nadací VIA podpofien z Fondu místního rozvoje. Dárci jednotlivci Dárci do nadaãního jmûní: Petr Anderle Jifií Bárta Zdenûk Bárta Ambassador Adrian A. Basora a Pauline Barnes Zdenka Blechová Miriam Caldwell John Caulkins Rhoda a Graeme Davidson Petra a Martin Dobe ovi Ivan Dvofiák Donald W. Hamer a Marka Bednáfiová Peter de Courcy Hero TáÀa a Ladislav Hlavatí Brad Hoar Marie Horová Barbara and Edward Hulac Bohuslav Hynek Jitka Chocová Ondfiej Klofáã Kozel Family Foundation Marta a Pavel KrÛtovi Jan Leiner Martin G. Lobkowicz Frank E. Loy Ambassador William a Wendy Luers Catherine Lee Luke Tomá Lutovsk Václav Marhoul Joan Miles Jitka Nesrstová Pavel Nûmeãek Michal Nosek Ludmila Nutilová Jitka Polanská Dr. Robert Popper Danica Siváková Lawrence Sirinek Franti ek Skála Ivana Svobodová Julia Szanton Jan kolník Václav rámek Dagmar tûpánková Jifií Teichmann Jan Ulbrecht Jifií Vacek Michal Valenãík Jindfiich Vanûk Walter Veirs Shannon Lawder Patricia Wilcox dárci a partneři nadace via 11

14 Dárci do Fondu kulturního dûdictví a ãlenové The Via Foundation Czech Heritage Society: Via Bona Society Donald W. Hamer a Marka Bednáfiová Fritz a Mary Lee Duda Drs. Silva a Oldrich Alfons Vasicek Diamantoví dárci Peter Kalkus Ladislava Pajer, in memory of Ladislav a Marie Dvorak Zlatí dárci Milo Forman Jared Bibler Henry W. A. Hanson IV. Carol H. Hochman Lodge Rad Komna 358 CSA Petr Pfiibyla Michal Valenãík Carolyn Wiener Stfiíbrní dárci Mark Kalkus Charles B. Kalvoda Joseph A. Kocab Barbara A. Kostka Lisa A. Krupicka Anna Marie a William Moncrief III. Boyd J. Mudra Walter Nebiker Ron Ranum Elaine a John Reiner Michael Rokos Hana F. Romovacek George a Eugenia Rybnicek John A. Stiber Robert L. Svoboda Eva Tochor Ethel Untermyer Jean Weaver Angela C. Weisskopf Thomas L. Whatley Christina Witsberger John J. Zitny Patroni Nicole Bures Phyllis Dunsay Lillian Fencl Lorraine Gebhard George Glos Eva Hanka David Hanush Anna Hocek Patricia Imperiale Dr. Martin a Dr. Mary Lenore Keszler Patricia a Richard Kutilek Edwin Lehecka Becky a Mario Mazzarella Emil J. Polak Waldemar D. Stopkey Marcia Sutherland Violet K. De Wind Rosemarie Wyke Barbara Ziemba Pfiátelé George a Helen Lauscher Carolyn Loeb Raymond Marik Patricia Matz Charles J. Melichar Ludmila Miles William S. Moody Henrietta Moyer Gerald Novotny Mildred Raper Celeste Sampson Valerie a Kenneth Spale St. Ann Society of Czech Catholic Union Dorothy A. Tichavsky Susan C. Warner Jan A. Wells Mildred Zamisova Potas Janet Zwolinski Pfiíznivci Marion Bernstein Jessica a Jeffery W. Brown Nancy a Daniel Coughlin Ludmila Engelbach Joseph Feuer Earl a Joanne Hayward, na poãest paní Marie Zelenkové Bruce A. Jandra Nathan Kaber Carolyn Kopp Lodge Milligan #76 of WFLA Mary Ann Mahoney Roger F. Mechura Jennifer Mish Helen Pelz Jaroslav Prchal Olga S. Rosser Irene Seashore Herb Sheldon Martha Schrader Jocelyn Dan Wurzburg 12 dárci a partneři nadace via

15 Dárci do Dobroãinného fondu PlzeÀského Prazdroje: Roy Enzo Bagattini Alan Jon Clark Nigel Geoffrey Cox Tibor Kovacs Gary Niederheitmann Michael John Short Ronald Thomas Walter Dárci v rámci internetové aukce spoleãnosti T-Mobile 83 zamûstnancû T-Mobile Czech Republic, a. s. Dárci do Fondu RachÛnek Lenka Beranová Ludûk Crha Martin Daniel Pavla Grodová Marek Herman Josef Khol Igor Klimenko Pavla Klimková Veronika Kozlíková Petr Latka Barbora Machovská Hana Mecnarowská Judita Procházková Jana Strnisková Jarmila Zámyslická Storyflex, a. s. The Charles Stewart Mott Foundation Dárci do vefiejné sbírky Dove Eva Fry ãáková Lucie Há ová Truhelková a 1008 dárcû prostfiednictvím dárcovské SMS Firemní dárci do vefiejné sbírky Dove Adamis, s. r. o. Hachette Filipacchi 2000, s. r. o. M-CZ, a. s. Melinor, s. r. o. Ogilvy&Mather, s. r. o. PHD, a. s. RF Hobby, s. r. o. Ringier âr, a. s. Sanoma Magazines Praha, s. r. o. PhDr. Jana Sirotová, Magazín DÁMA Spoleãnost Bauer Media, v. o. s. Ing. Zdenûk Stehno, âasopis Skvûlá SKI Charvátová, s. r. o. Îena-in, s. r. o. Dárci do fondu manïelû Horov ch Václav a Marie Horovi Marie âeloudová Dal í individuální dárci Nadace VIA Zdenka Lacinová Terezie Mixová Jifií uchman Jifií Waldhans Ná velk dík patfií také v em dal ím jednotlivcûm a zejména ãlenûm hodnotících komisí, ktefií nám bûhem roku 2007 pomáhali a nezi tnû vûnovali svûj ãas, odbornost a nápady. Dûkujeme! dárci a partneři nadace via 13

16 Dobroãinná aukce moravsk ch vín Nadace VIA a sdruïení Echo Moravia z Moravské Nové Vsi spojily své síly, aby v partnerství s hotelem Mandarin Oriental Prague, spoleãností Via Perfecta, aukãním domem Dorotheum a moravsk m sommeliérem Liborem Nazarãukem uskuteãnili benefiãní aukci moravsk ch vín. V tûïek z aukce byl pouïit na budování nadaãního jmûní vznikající komunitní nadace pro Bfieclavsko a Hodonínsko, na podporu obecnû prospû n ch projektû Nadace VIA a podporu ãinnosti Asociace komunitních nadací. Za pro bono pomoc a podporu benefiãní aukce moravsk ch vín dûkujeme: Na dobroãinné aukci moravsk ch vín zahrála T necká cimbálová muzika. Jifií Bárta a Zlata Madûfiiãová slavnostnû zahajují aukci. Hotel Mandarin Oriental Libor Nazarãuk Dorotheum, spol. s r. o. âeskoslovenská obchodní banka, a. s. Via Perfecta AAA Auto, a. s. 14 dárci a partneři nadace via

17 ZVLÁ TNÍ PODùKOVÁNÍ Dûkujeme v em vinafiûm, ktefií nezi tnû podpofiili konání dobroãinné aukce: Lubomír Glos, Moravská Nová Ves Helena Glosová, Moravská Nová Ves Franti ek Mádl, Velké Bílovice tûpán Maláník, Mikulãice Stanislav Miklica, Moravská Nová Ves Moravské vinafiské závody, Bzenec Josef Mráz, Stará Bfieclav Jaroslav Ne por, Moravská Nová Ves Bohumil Netopilík, Hru ky Rodinné vinafiství u SamsonÛ, Velké Nûmãice Jan Seãkáfi, Moravská Nová Ves Stapleton-Springer, Bofietice Jifií merák, Hru ky Templáfiské sklepy, âejkovice Richard Tich, Hru ky Iva Tomanová, Moravská Nová Ves Vinafiství Dvofiáãek LTM, Mikulãice Vinafiství Krist, Milovice Vinafiství Madûfiiã, Moravsk ÎiÏkov Vinselekt Michlovsk, a. s., Rakvice Vinafiství Mikrosvín, a. s., Mikulov Vinafiství Ple ingr, Rohatec Licitátor Miroslav Zíka se ujímá své role. Vinafiství Sonberk, Pouzdfiany Vinafiství Josef Valihrach, Krumvífi Zemûdûlská a. s., âejkovice O publikum a draïitele nebyla nouze. dárci a partneři nadace via 15

18 Firmy a firemní nadace Dûkujeme firemním dárcûm, ktefií nám pomáhají s obnovou tradice filantropie a osvíceného firemního dárcovství v âeské republice. T-Mobile Czech Republic, a. s., podporuje rozvoj regionû, kde pûsobí prostfiednictvím Fondu T-Mobile. Nadace VIA spravuje grantové programy pro regiony Královéhradecko, Praha 11 a Fond T-Mobile zamûstnaneck fond, jehoï cílem je zv it zájem pracovníkû spoleãnosti o dûní v jejich okolí. Philip Morris âr, a. s., podporuje díky Dobroãinnému fondu Philip Morris sociální projekty a projekty místního rozvoje v regionech Kutnohorsko a Hodonínsko; v rámci programu 3 x 333 tisíc pro aktivní Ïivot obce pfiispívá k obnovû spolkového Ïivota na území celé republiky. V roce 2007 jsme díky podpofie Philip Morris pokraãovali jiï druh m roãníkem Akademie sociálního podnikání a systematicky podpofiili sociálnû podnikající neziskové organizace. Nadace âeské spofiitelny je dlouhodob m partnerem na- eho programu Pomáháme lidem zlep ovat místo, kde Ïijí. Díky této dlouhodobé spolupráci bylo obnoveno jiï 25 vefiejn ch prostranství po celé republice. Citi Foundation nám jiï deset let pomáhá obnovovat tradice mecená ství, filantropie a firemního dárcovství v âeské republice tím, Ïe financuje cenu VIA Bona. âlenové správní a dozorãí rady PlzeÀského Prazdroje, a. s., pfiispívají do Dobroãinného fondu PlzeÀského Prazdroje, a podporují tak obecnû prospû né projekty neziskov ch organizací. Díky spolupráci se znaãkou Dove spoleãnosti Unilever âr, spol. s r. o., jsme v roce 2007 rozdûlili první v nosy vefiejné sbírky Dove pro podporu prevence poruch pfiíjmu potravy. Podpofiili jsme preventivní a osvûtové programy, svépomocná hnutí a neziskové organizace, které nabízejí pomoc lidem trpícím rûzn mi formami poruch pfiíjmu potravy. Procter & Gamble âeská republika, a. s., dlouhodobû podporuje ãinnost a rozvoj matefisk ch center z fondu Procter & Gamble pro matefiská centra. âeskoslovenská obchodní banka, a. s. si u Nadace VIA zfiídila Fond âsob pro rozvoj neziskov ch organizací, kter má permanentní a prûbûïnou ãást. Z prostfiedkû prûbûïné ãásti fondu financujeme cyklus workshopû pro ãleny neformálních sdruïení a mal ch lokálních organizací, z permanentní ãásti fondu pou - Ïíváme na stejn úãel pouze jeho v nosy. 16 dárci a partneři nadace via

19 Za spolupráci a podporu dûkujeme následujícím firemním partnerûm: Spoleãnost Microsoft nám poskytuje zdarma licence Windows a Microsoft Office. Spoleãnost T-Mobile nám poskytuje zv hodnûn tarif a kredit zdarma pro mobilní telefony. Spoleãnost iaudit International nám poskytuje zdarma audit náv tûv Na realizaci semináfiû na téma efektivního firemního dárcovství v rámci spoleãenské odpovûdnosti firem se s námi v roce 2007 podíleli jiï tradiãnû tito partnefii: Velvyslanectví Spojen ch státû americk ch a Americké centrum v âeské republice nám zdarma poskytlo prostory pro pofiádání semináfiû. APRA Asociace PR agentur nám poskytla zá titu a poradenství a pomohla nám roz ífiit informace o semináfiích. Spoleãnost Newton IT nám poskytuje zdarma monitoring médií. SPARK Interpreting & translation, s. r. o., nám poskytuje v znamnû zlevnûné tlumoãnické sluïby. HELIOS International nám poskytuje slevu systémové podpory ekonomického softwaru Helios Orange. T deník Strategie byl mediálním partnerem semináfiû. Za dary do nadaãního jmûní dûkujeme tûmto firmám a nadacím: âsob, a. s. Marten, s. r. o. Metrostav, a. s. Silver B. C., s. r. o. T-Mobile Czech Republic, a. s. Walmark, a. s. The Foundation for a Civil Society / Citi Foundation The Trust for Mutual Understanding dárci a partneři nadace via 17

20 Dárci v USA Dûkujeme v em jednotlivcûm a partnerûm, ktefií nám dlouhodobû pomáhají pfii získávání podpory a oslovování nov ch dárcû v USA: Peter de Courcy Hero Carol H. Hochman William Lafe Kevin Kearns Irena Kováfiová Robin Zoufalik Julia Szanton Vera Krekanova Krofcheck Friends of Via, Pittsburgh The Pittsburgh Foundation, Pittsburgh The Foundation for a Civil Society, New York Podûkování za dlouhodobou podporu Dûkujeme nadaci The Charles Stewart Mott Foundation, Flint, Michigan, která nám sv m pobídkov m grantem ve v i USD otevfiela nové fundraisingové obzory. Nabídla nám totiï, Ïe pokud získáme dary do nadaãního jmûní, nav í tuto sumu v pomûru 1 : 1. Poãátkem prosince 2007 jsme zavr ili na i dvouletou fund - raisingovou kampaà za nav ení nadaãního jmûní, a mohli tak oslavit úspû né splnûní v zvy C. S. Mott Foundation: získali jsme od individuálních, firemních, ale i nûkolika nadaãních dárcû USD. Mottova nadace tuto ãástku nav ila o dal ích USD a nadaãní jmûní Nadace VIA tak vzroste o 5,6 milionu Kã. Dûkujeme v em dárcûm, ktefií nás podpofiili. Dûkujeme také C. S. Mott Foundation za vytrvalost a kreativitu, s jakou podporuje obnovení nezávislého nadaãního sektoru v zemích stfiední a v chodní Evropy. 18 dárci a partneři nadace via

21 NADACE VIA 1997 AÎ 2007 ekli o Nadaci VIA Koncem roku 2007 jsme zavr ili prvních deset let na í nadaãní ãinnosti a neubránili se krátkému ohlédnutí a hodnocení. Byla cesta, po které jsme se vydali v roce 1997, dobrá? Podafiilo se nám naplnit oãekávání, která stála u zrodu Nadace VIA? Je nadace na eho typu pfiínosná pro Ïivot v âeské republice i po deseti letech? I kdyï ãísla nemohou ani zdaleka vypovûdût pfiíbûh deseti let Ïivota na dace, pfiesto reflektují to, ãeho se nám podafiilo dosáhnout. O tom, co nejde zmûfiit ãísly, vypovídají pfiíbûhy stovek pfiíjemcû na ich grantû a tisícû lidí, ktefií se na ãinnosti podpofien ch neziskov ch organizací aè pfiímo ãi nepfiímo podílejí. Jsou to právû oni, jimï není lhostejné, v jakém Ïijí svûtû. Jsou to oni, ktefií aktivnû pfiijímají odpovûdnost za sebe, za své bliïní, ale i za ir í komunitu, jeï je obklopuje. Pfiedev ím tito lidé jsou dûkazem toho, Ïe nadaãní ãinnost má smysl, a právû jim patfií velké díky za to, co dûlají. Velké podûkování samozfiejmû patfií i v em dárcûm, ktefií se k nám v uplynul ch deseti letech pfiidali. Pfievzít odpovûdnost za sebe sama a podílet se s pokorou na utváfiení svobodné spoleãnosti, to jsou, jak já to cítím, pilífie, na kter ch stojí Nadace VIA. Ohromû si její ãinnosti váïím, rád s lidmi v Nadaci VIA spolupracuji a pomáhám, kde to jde. Ostatnû, dûvûra, kterou k Nadaci VIA chovám, je stejná jako dûvûra, kterou VIA viditelnû poskytuje tûm, které podporuje. Není to s námi tak zlé, kdyï mezi námi Nadace VIA mûïe pûsobit. Dûlá mi to radost a naplàuje optimismem. Jan kolník, fieditel a spolumajitel firmy Hobra- kolník, s. r. o., Broumov, dárce Nadace VIA RÛst nadaãního jmûní 1997 aï 2007 v Kã Udělené granty celkem 40 mil Humanitární pomoc a granty do zahraničí Kulturní dědictví Děti a mládež Životní prostředí Rozvoj filantropie 5 % 5 % 4 % 4 % 10 % 37 % 35 % V letech 1997 až 2007 bylo uděleno celkem grantů a celkem vyplaceno 191 milionů Kč. Rozvoj NNO Místní rozvoj 30 mil. 20 mil. 10 mil nadace via 1997 až

22 ROZVOJ NNO

23 Bûhem posledních let byla Nadace VIA pro mnoho organizací prûvodcem na jejich cestû k profesionalitû a nezávislosti a nejinak tomu bylo i v roce Na í dlouhodobou snahou je inspirovat neziskové organizace ke zmûnû, pomáhat jim najít smûr a poskytovat podporu pfii vykroãení po nové cestû po cestû k dlouhodobé udrïitelnosti. Tradiãnû tak ãiníme nejen prostfiednictvím standardních grantû, ale i pomocí asistenãních programû. Rozvoj neziskov ch organizací jsme v roce 2007 podpofiili následujícími programy: Akademie sociálního podnikání druh oficiální roãník programu zamûfieného na podporu sociálního podnikání v NNO; Cash Flow Management pro NNO vzdûlávání finanãních manaïerû neziskov ch organizací. Úãastníci Akademie sociálního podnikání: Pilotní fáze: Domov Sue Ryder, Portus Praha a Spoleãnost pfiátel pfiírody První roãník: Diakonie âce Stfiedisko kfiesèanské pomoci v Litomûfiicích, Liga Bruntál, Nov prostor, Step by Step âr a SdruÏení pûstounsk ch rodin Druh roãník: Ergon Chránûná dílna, FOKUS Tábor, Charita Olomouc, Multikulturní Centrum, Spolek Trend vozíãkáfiû Olomouc, YMCA v Ústí nad Labem, SKP CENTRUM Nûkteré neziskovky jen tak spl vají, jiné lapou vodu na místû, ale mnohé se uãí i nov m stylûm, které jim pomohou proplout neklidn mi vodami. Ilustraãní fotografie: Integraci nevidomého Ïáka na Z Chodov v Praze 11 jsme podpofiili z Fondu T-Mobile. rozvoj nno 21

24 Akademie sociálního podnikání Rozvoj sítû dobroãinn ch obchodû Sue Ryder jsme podpofiili v rámci programu Akademie sociálního podnikání a díky daru spoleãnosti Philip Morris âr. Portus Praha, o. s. chránûná dílna na v robu Slapsk ch hermelínû. Akademie sociálního podnikání je spoleãn m programem Nadace VIA, spoleãnosti Philip Morris âr a Vysoké koly finanãní a správní, kter propaguje koncept sociálního podnikání a zároveà pro neziskové organizace vytváfií podmínky pro jeho praktické naplnûní. Cílem programu je pomoci vybran m NNO zaãlenit v dûleãné aktivity do Ïivota organizace, poskytnout asistenci pfii jejich zdokonalování, a pfiispût tak k celkovému rozvoji a stabilizaci podpofien ch organizací. Akademie sociálního podnikání nabízí: devítimûsíãní podporu kouãû a konzultantû pfii zpracování strategie v dûleãn ch aktivit a pfii zavádûní organizaãních zmûn, kter mi v prû bûhu programu NNO procházejí, dvousemestrální manaïerské distanãní studium, moïnost získat pfiíspûvek na realizaci podnikatelského plánu, Klub ASP, kter je neformálním prostorem pro sdílení a spolupráci absolventû a úãastníkû Akademie. V roce 2007 jsme dokonãili grantovou ãást pilotního roãníku a probûhla operaãní ãást prvního roãníku. Z Grantového fondu Akademie sociálního podnikání jsme udûlili dva granty, které budou ukonãeny na podzim roku V záfií 2007 jsme zahájili druh oficiální roãník. 22 rozvoj nno

25 P ÍKLAD PODPO ENÉHO PROJEKTU Koalice Za snadné dárcovství âeské neziskové organizace jsou oproti tûm zahraniãním stále je tû silnû závislé na financích státní správy ãi evropsk ch fondû. Jedním z nejú ãin - nûj ích zpûsobû, jak tuto situaci fie it a dosáhnout vût í finanãní stability, je získávání pfiíspûvkû od dárcû jednotlivcû. Ti jsou u nás doposud neprávem opomíjeni, aã tento druh financování patfií ve svûtû mezi ty nejbûïnûj í a nejúspû nûj í. V roce 2007 jsme jiï potfietí podpofiili ãinnost koalice Za snadné dárcovství, u jejíhoï zrodu jsme pfied nûkolika lety stáli a která dnes spojuje více neï 40 pfiedních neziskov ch organizací z celé âeské republiky. Spoleãnû usilují o rozvoj individuálního dárcovství a odstranûní bariér, které proces dárcovství zbyteãnû komplikují, a nûkteré dárce tím i odrazují. Profesionální kolení Cash Flow Management pro neziskové organizace. Impulzem pro vznik koalice bylo setkání dvou ekologick ch organizací, jeï se dlouhodobû snaïí získávat pro svou práci podporu iroké vefiejnosti, ale naráïí pfiitom na fiadu pfiekáïek. Provedly prûzkum mezi organizacemi nejrûznûj ího zamûfiení a zjistily, Ïe je trápí stejné problémy. AÈ uï jde o pfiíli drahé a komplikované bankovní sluïby, nejednotné bankovní formuláfie, nebo tfieba vysoké poplatky za pfievod daru sloïenkou. Za pomoci zahraniãních partnerû obû organizace následnû zmapovaly, jak se s obdobn mi problémy vypofiádali v zahraniãí. Pfiíklady dobré praxe a fungující modely spolupráce mezi neziskov m a komerãním sektorem poté pfiedstavily ãesk m fundraiserûm na dvou workshopech. Bûhem diskuse, která se na tûchto setkáních rozvinula, se úãastníci shodli na tom, Ïe vzá - jemná spolupráce bude nejúãinnûj ím zpûsobem, jak tyto pozitivní pfiíklady pfienést i k nám. A koalice byla na svûtû. Pracovní skupina sloïená ze zku en ch fundraiserû se nyní pravidelnû schází a koordinuje spoleãn postup pfii prosazování mechanismû, které proces darování co nejvíce usnadní. Sdílejí své zku enosti, jednají s bankami, sledují novinky v oblasti dárcovství a pfiipravují materiály, které pomohou i dal ím organizacím pfii získáváni nov ch individuálních dárcû. rozvoj nno 23

2 Úvodní slovo 4 O naší nadaci 8 Rok 2009 v číslech

2 Úvodní slovo 4 O naší nadaci 8 Rok 2009 v číslech Nadace VIA V roãní zpráva 2009 Obsah 2 Úvodní slovo 4 O naší nadaci 8 Rok 2009 v číslech 10 Dárci a partneři Nadace VIA 11 Portrét dárce Marcela a Jan kolníkovi 12 Na i dárci a partnefii 22 Rozvoj neziskových

Více

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005 Sdružení VIA Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Milí přátelé, rádi bychom Vám na následujících stránkách představili Sdružení VIA neziskovou organizaci, která vznikla v listopadu 2005. Sdružení VIA bylo

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Sdružení VIA V ý ro č n í z p rá va 2 0 07

Sdružení VIA V ý ro č n í z p rá va 2 0 07 Sdružení VIA Výroční zpráva 2007 Obsah Úvodní slovo...4 O sdružení...5 Dárci a partneři Sdružení VIA...6 Naši dárci v roce 2007...6 Naši partneři v roce 2007...6 Programová činnost sdružení...7 Cash Flow

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Nadace VIA. V roãní zpráva 2010

Nadace VIA. V roãní zpráva 2010 Nadace VIA V roãní zpráva 2010 Obsah 2 Rok 2010 v Nadaci VIA 5 Rok 2010 v ãíslech 6 Kdo jsme a co dûláme 9 Struktura na ich programû v roce 2010 10 Dárci a partnefii Nadace VIA 20 Portrét dárce: manïelé

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Jiří Bárta, 3. února 2006 Obsah a cíl prezentace: trendy ve financování obecně prospěšných projektů NNO a sociální

Více

cena za firemní a individuální filantropii

cena za firemní a individuální filantropii VIA Bona cena za firemní a individuální filantropii Nadace VIA patří mezi největší a nejaktivnější české nadace. Každý rok ve spolupráci s americkým velvyslanectvím oceňujeme firmy a jednotlivce, kteří

Více

Nadace VIA V roãní zpráva 2012

Nadace VIA V roãní zpráva 2012 Nadace VIA V roãní zpráva 2012 Obsah 2 Úvodní slovo 4 Rok 2012 v ãíslech 6 Kdo jsme a co dûláme 9 Na e programy v roce 2012 10 Dárci a partnefii Nadace VIA 20 Portrét dárce: David Fojtík 22 Programy Nadace

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

A.K.N. občanské sdružení. A s o ciace k o m u n i t n í c h n a d a cí

A.K.N. občanské sdružení. A s o ciace k o m u n i t n í c h n a d a cí A.K.N. občanské sdružení A s o ciace k o m u n i t n í c h n a d a cí v Česk é republice I n f o r m a c e o činnosti u příležitosti p r v n í h o v ý r očí vzniku organizace září 2006 září 2007 Poslání

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Sdružení VIA Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo... 4 O sdružení... 5 Dárci a partneři Sdružení VIA... 6 Programová činnost sdružení... 7 Cash Flow Management NGO... 7 Konzultační a lektorská činnost...

Více

Dlouhodobé projekty ICN

Dlouhodobé projekty ICN Informaãní centrum neziskov ch organizací, o.p.s. (ICN) je nezisková organizace, jejímï posláním je zvy ovat povûdomí iroké vefiejnosti o neziskovém sektoru a posilovat jeho roli v obãanské spoleãnosti

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Sdružení VIA Výroční zpráva 2010

Sdružení VIA Výroční zpráva 2010 Sdružení VIA Výroční zpráva 2010 1 Obsah Úvodní slovo... 3 O sdružení... 4 Vznik sdružení... 4 Naši partneři v roce 2010... 5 Programová činnost sdružení... 6 TechSoup Software pro neziskovky prakticky

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha Cyklus semináfiû veden ch odborníky z praxe Projektov management pro profesionály VyuÏijte zku enosti z vedení projektû provûfiené praxí! 3. 4. listopad 2004, hotel Crowne Plaza Praha Plánování a fiízení

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

radost Moje životní 1:1 Chcete být hrdí na to, že žijeme v České republice?

radost Moje životní 1:1 Chcete být hrdí na to, že žijeme v České republice? 1:1 Moje životní radost Chcete, aby naše země, obce i instituce fungovaly lépe? Záleží vám na zachování kulturních hodnot a tradic pro další generace? Rádi byste společně s ostatními měnili své okolí k

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

22. Pfiíroda a ekologická v chova

22. Pfiíroda a ekologická v chova 22. Pfiíroda a ekologická v chova 357 358 22. Pfiíroda a ekologická v chova Ekologickou v chovou rozumíme cílevûdomé pûsobení, jehoï zámûrem je pozitivnû ovlivnit zmûnu pfiístupu ãlenû spoleãnosti k problémûm

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Aktivní politika zamûstnanosti

Aktivní politika zamûstnanosti Obálka 01/2005 9.3.2005 20:43 Stránka 1 POSLÁNÍM âasopisu SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost ãeské a slovenské spoleãnosti fie it Ïivotní problémy lidí prostfiednictvím sociální práce,

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

Nadace VIA Výroční zpráva 2003

Nadace VIA Výroční zpráva 2003 Nadace VIA Výroční zpráva 2003 Obsah: 1 Úvodní slovo 2 O naší nadaci 4 Naši dárci a partneři 8 Nabídka dárcům Programy 10 Rozvoj neziskových organizací CEE Trust 17 Podpora místních iniciativ 20 Rozvoj

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Koncepce rodinné politiky města Hodonína

Koncepce rodinné politiky města Hodonína Koncepce rodinné politiky města Hodonína KdyÏ pomáháme rodinû, uzdravujeme svût (Virginie Satirová) Odbor sociálních sluïeb, MûÚ Hodonín 212 Schváleno Zastupitelstvem mûsta Hodonína dne 25.9.212 Úvod Souãasná

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. MESADA, obãanské sdruïení

V ROâNÍ ZPRÁVA. MESADA, obãanské sdruïení V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 MESADA, obãanské sdruïení Na e poslání a cíl Posláním a cílem MESADY je respektovat a prosazovat práva lidí s handicapem a podporovat je pfii integraci do spoleãnosti. Jak byl rok 2006

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Obsah: 1. Úvodní slovo pfiedsedy sdruïení 2. Vznik, poslání a cíle organizace 3. Z historie sdruïení OkamÏik 4. Zpráva o ãinnosti za kalendáfiní rok 2005 4.1. Osobní asistence

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE roku 2007 OBSAH NADAČNÍ FOND PRO MÍSTNÍ KOMUNITU 2 NAŠE ČINNOST 2 NAŠI DÁRCI A PARTNEŘI 3 ROK 2007 4 FONDY 4 DALŠÍ AKTIVITY 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 6 KONTAKTY 7

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Popis drogové scény a charakteristika cílové skupiny: Okres Ústí nad Labem patfií

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha Odborná konference IIR Digitální televize 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha Hodnocení přechodu na digitální vysílání v ČR Zkušenosti z pilotních projektů digitalizace Technický plán přechodu: seznamte

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

OBSAH: Poslání 2. Rok 2006 2. Činnost 3. Dárci a partneři 4. Granty 4. Rozvoj 5. Organizační struktura 7. Kontakty 7.

OBSAH: Poslání 2. Rok 2006 2. Činnost 3. Dárci a partneři 4. Granty 4. Rozvoj 5. Organizační struktura 7. Kontakty 7. OBSAH: Poslání 2 Rok 2006 2 Činnost 3 Dárci a partneři 4 Granty 4 Rozvoj 5 Organizační struktura 7 Kontakty 7 Finanční zpráva 8 Zhodnocení pravidla pro omezení nákladů na správu nadačního fondu 10 Poslání

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

OBSAH. STÁTNÍ SVÁTKY A V ZNAMNÁ V ROâÍ Miroslav Houska: Blahopfiejeme spfiátelen m zemím... 18

OBSAH. STÁTNÍ SVÁTKY A V ZNAMNÁ V ROâÍ Miroslav Houska: Blahopfiejeme spfiátelen m zemím... 18 OBSAH Z NA Í âinnosti Z Valné hromady Spoleãnosti pfiátel Afriky.................. 3 Deset let Spoleãnosti pfiátel Afriky........................... 3 Zpráva o ãinnosti Spoleãnosti pfiátel Afriky v roce

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671 ISÚ KONTAKTY: Institut Svazu úãetních, a.s. V TÛních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz vzdelavani@svaz-ucetnich.cz certifikace@svaz-ucetnich.cz www.svaz-ucetnich.cz

Více

SOCIÁLNÍ EKONOMIKA V EVROPù A VE SVùTù Magdalena Hunãová

SOCIÁLNÍ EKONOMIKA V EVROPù A VE SVùTù Magdalena Hunãová SOCIÁLNÍ EKONOMIKA V EVROPù A VE SVùTù Magdalena Hunãová KNIHOVNIâKA PROJEKTU PODNIKÁNÍ V SOCIÁLNÍ EKONOMICE 6 Osvûta a vzdûlávání na podporu sociálního podnikání v regionech Moravy a Vysoãiny SOCIÁLNÍ

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 3 ROâNÍK 17 27. B EZNA 2006 Snûm âmkos na svém zasedání v listopadu 2004 rozhodl o svolání IV. sjezdu âmkos v termínu 7. - 8. dubna 2006. Sjezd se uskuteãní v TOP hotelu Praha v Praze-Chodovû a pro

Více

CRM pro neziskovky, o. s.

CRM pro neziskovky, o. s. CRM pro neziskovky, o. s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 Struktura organizace... 5 Řídící orgány... 5 Zaměstnanci:... 5 Konzultanti - Dobrovolníci... 5 Kontaktní Údaje...... 6 Sídlo a zasílací adresa:... 6 Kancelář:...

Více

ZÁVùREâNÁ ZPRÁVA DANCE SHOW & TRADE EVENT FESTIVAL ZÁBAVY MEZINÁRODNÍ V STAVA KARAVANÒ A OBYTN CH AUTOMOBILÒ VELETRH DIVADELNÍ A JEVI TNÍ TECHNIKY

ZÁVùREâNÁ ZPRÁVA DANCE SHOW & TRADE EVENT FESTIVAL ZÁBAVY MEZINÁRODNÍ V STAVA KARAVANÒ A OBYTN CH AUTOMOBILÒ VELETRH DIVADELNÍ A JEVI TNÍ TECHNIKY SPORTOVNÍ VELETRH PRO V ECHNY 6. 9.11. 2014 BRNO -V STAVI Tù MEZINÁRODNÍ V STAVA KARAVANÒ A OBYTN CH AUTOMOBILÒ 6. 9.11. 2014 BRNO -V STAVI Tù VELETRH DIVADELNÍ A JEVI TNÍ TECHNIKY 6. 9.11. 2014 BRNO -V

Více

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu V pátek 9. prosince se v praïském hotelu Corinthia Towers se li na pracovní snídani pfiední plynáren tí odborníci se zástupci v znamn ch partnerû a odborné

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page Editorial - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Návod

Více

âasopis lesníkû a pfiátel lesa

âasopis lesníkû a pfiátel lesa 1 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 11 2005 Vznikla CHKO âesk les Vzdûlávání 2004 Lesní kolkafii diskutovali MoÏnosti v roby tûpky v lese Biosférická rezervace Dolní Morava Lípa Dfievina roku 2005

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍM EDITELEM ZPRÁVA P EDSTAVENSTVA NEJV ZNAMNùJ Í UDÁLOSTI

Více

ião: 65400143 reg. mk ãr / 1.9.1996 k ancím 50 163 00 praha 17-fiepy tel. 235 323 247 www.domovrepy.cz sekretariat@domovrepy.cz

ião: 65400143 reg. mk ãr / 1.9.1996 k ancím 50 163 00 praha 17-fiepy tel. 235 323 247 www.domovrepy.cz sekretariat@domovrepy.cz PLÁNOVANÉ PROJEKTY V ROCE 2005 Hospicov pokoj O tûïce nemocné a umírající pacienty se staráme po stránce lékafiské, o etfiovatelské i duchovní. Víme, Ïe nestaãí zajistit pouze hygienické a zdravotní potfieby.

Více