nadace via 1 Peter de Courcy Hero, Senior Advisor, Silicon Valley Community Foundation, Kalifornie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "nadace via 1 Peter de Courcy Hero, Senior Advisor, Silicon Valley Community Foundation, Kalifornie"

Transkript

1 Nadace VIA Výroční zpráva 2007

2 Obsah 2 Úvodní slovo 4 O naší nadaci 8 Dárci a partneři Nadace VIA 9 Portrét dárce Marek Herman 10 Naši dárci a partneři 19 Nadace VIA 1997 až Rozvoj neziskových organizací 25 Mezinárodní aktivity 26 Podpora místních iniciativ 32 Rozvoj filantropie 36 Základní údaje 38 Správní rada, dozorčí rada, zaměstnanci 40 Seznam grantů udělených v roce Finanční zpráva a výrok auditora 82 Zpráva o užití příspěvku z Nadačního investičního fondu Nadace VIA podporuje aktivity, jimiž se lidé snaží ovlivňovat chod věcí veřejných a život kolem sebe. Podporujeme ty, kdo se rozhodli nečekat až změnu zařídí někdo jiný, a začali sami jednat. Snažíme se pomáhat jim penězi, zprostředkováním vzdělání, dobrých rad i potřebných kontaktů. Snažíme se, aby se o tom, co se na jednom místě podařilo, dozvěděli i jinde snažíme se, aby jednou prošlapaná cesta už znova nezarostla, ale aby se po ní vydávalo čím dál víc lidí.

3 JiÏ více neï deset let pomáhá Nadace VIA obnovovat tradice obãanské spoleãnosti, dobrovolnictví a filantropie. Úãinnû pomohla po povodních v roce 2002, asistovala pfii vzniku prvních komunitních nadací v âechách a také se zaslouïila o to, Ïe je firemní dárcovství v znamn m zdrojem podpory ãesk ch neziskov ch organizací. Díky schopnostem a nasazení sv ch pracovníkû a díky odpovûdnému a obûtavému pfiístupu ãlenû správní rady Nadace VIA ukazuje, kudy vede cesta via k vût ímu zapojení lidí do komunitního Ïivota ãesk ch mûst a obcí. Peter de Courcy Hero, Senior Advisor, Silicon Valley Community Foundation, Kalifornie nadace via 1

4 ÚVODNÍ SLOVO

5 Milí pfiátelé, Nadace VIA se koncem roku 2007 doïila deseti let a to je dobrá pfiíleïitost k bilancování. A protoïe nejjednodu í je fieã ãísel, zaãnûme s ní. Od roku 1997 aï do souãasnosti na lo díky Nadaci VIA podporu pfies dobroãinn ch projektû ze v ech koutû âeské republiky. Dohromady se podûlily o ãástku pfiesahující 190 milionû Kã. Témûfi 70 milionû Kã jsme smûfiovali do oblasti komunitního rozvoje; stali jsme se tak nejvût ím nadaãním podporovatelem komunitních projektû v âeské republice. Dal í prostfiedky jsme investovali do operaãních programû podporujících rozvoj a Ïivotaschopnost neziskov ch organizací, jeï uï tradiãnû patfií ke kále podpory, kterou nabízíme. V prûmûru dosáhl námi poskytnut grant v e Kã. Víme v ak, Ïe v nadaãní ãinnosti nejde jen o ãísla. Jistû, úlohou nadací je poskytovat peníze na financování dobr ch vûcí, ale nemûlo by zûstat pouze u toho nadace mají nejen reagovat, ale také umût pfiedvídat, mají umût podporovat i jinak neï penûzi, mají pfiiná et energii i nové nápady a ukazovat nepro lapané cesty zkrátka a dobfie, mají inspirovat. Právû o to se uï deset let snaïíme. A kdyï se ohlédneme zpátky, vûfiíme Ïe s úspûchem. Z ãeho tedy máme nejvût í radost? Lidé, ktefií se zapojili do námi podpofien ch projektû, a jsou jich tisíce, si prakticky vyzkou eli, Ïe je moïné podílet se pozitivnû na vûcech vefiejn ch. Víme, Ïe hodnû z nich tato zku enost motivovala k dal í aktivitû. Starostové a starostky, ktefií si ve sv ch obcích úspû nû vyzkou eli participaci lidí na men ích komunitních projektech, jsou teì daleko více naklonûni tomu, aby s energií, nápady a názory místních lidí nadále poãítali. Víme také, Ïe na e asistenãní programy inspirovaly mnohé neziskovky k hlub ímu zamy lení nad budoucností a pomohly jim s prvními kroky na cestû k vût í nezávislosti. Tû í nás, Ïe se v âechách a na Moravû úspû nû uchytily nûkteré filantropické impulzy, které jsme sem vnesli mimo jiné rozvoj soukromého dárcovství prostfiednictvím vznikajících komunitních nadací. A protoïe bez dárcû, mecená Û a podporovatelû je nadaãní ãinnost nemyslitelná, máme radost, Ïe jsme inspirovali mnohé firmy a stovky individuálních dárcû, aby se k nám pfiidali a pomáhali spolu s námi obnovovat zpfietrhané tradice filantropie. Následujícími stránkami chceme podûkovat v em, bez kter ch by na e práce nemûla smysl pfiíjemcûm na ich grantû, dárcûm a podporovatelûm, partnerûm, ãlenûm poradních v borû a hodnotících komisí, kolegûm ve správní a dozorãí radû a dal ím nezi tn m jednotlivcûm. Tû íme se, Ïe se budeme potkávat i v pfií tích deseti letech. Jifií Teichmann Jifií Bárta Ivan Dvofiák pfiedseda správní rady v konn fieditel pfiedseda správní rady v letech Obec R Ïovi tû Projekt Kdo si hraje nezlobí aneb hfii tû pro kaïdého jsme podpofiili v rámci programu Pomáháme lidem zlep ovat místo, kde Ïijí financovaného Nadací âeské spofiitelny. úvodní slovo 3

6 O NA Í NADACI

7 Matefiské centrum RudÀáãek Projekt Kdo si hraje, nezlobí kdo poslouchá, hodnû ví byl podpofien z programu Procter & Gamble pro matefiská centra. Historie Nadace VIA vznikla v roce 1997, aby navázala na ãinnost ãeské poboãky americké nadace The Foundation for a Civil Society, která pûsobila v âesko slovensku od roku Od té doby jsme podpofiili obecnû prospû n ch projektû v celkové v i 191 milionû Kã a patfiíme mezi nejvût í a nejaktivnûj í ãeské nadace. Své grantové a operaãní programy financujeme z v nosû nadaãního jmûní, darû zahraniãních nadací, mnoha domácích i nadnárodních firem a k na í radosti také z darû tûdr ch jednotlivcû. Bûhem roku 2007 jsme úzce spolupracovali s americkou neziskovou organizací Friends of Via sídlící v Pittsburghu a se SdruÏením VIA. Zatímco Friends of Via pomáhá Nadaci VIA získávat dary od americk ch dárcû, SdruÏení VIA doplàuje práci Nadace VIA operaãními programy a ãinnostmi, jeï posilují Ïivotaschopnost ãesk ch neziskov ch organizací. Cesta v Jizersk ch horách. o naší nadaci 5

8 Poslání Nadace VIA podporuje a posiluje aktivní úãast vefiejnosti na rozvoji demokratické spoleãnosti v âeské republice. Podporujeme rozvoj dobr ch vztahû a spolupráce mezi neziskov mi organizacemi, obecními samosprávami a podnikateli, protoïe jsme pfiesvûdãeni, Ïe právû to je cesta, kde mohou lidé pfievzít odpovûdnost za prostfiedí kolem sebe spoleãnû o nûm pfiem let a mluvit, spoleãnû plánovat zmûny a poté spoleãnû mûnit plány ve skuteãnost. Podporujeme rozvoj neziskov ch organizací, protoïe jsou na cestû k obãanské spoleãnosti nenahraditelné. Podporujeme rozvoj dárcovství, protoïe obãanská spoleãnost ani neziskové organizace nemohou existovat bez podpory osvícen ch jednotlivcû, firem a institucí. Asociace TOM 1722 Pû inky a OstfiíÏi Projekt V pfiírodû odmaliãka jsme podpofiili z Fondu T-Mobile pro regiony. ESET HELP, o. s. Na projekt Tréninková resocializaãní kavárna DENDRIT Kafé venkovní kavárna jsme pfiispûli z Fondu T-Mobile pro regiony. Povaha na í ãinnosti Jsme prostfiedníkem mezi dárci a dobroãinn mi projekty PÛsobíme jako kvalifikovan prostfiedník mezi dárci, ktefií chtûjí promy - lenû a efektivnû podporovat dobroãinné projekty, a tûmi, ktefií vûnují svûj ãas a energii péãi o své okolí, osudy druh ch, ale i péãi o vûci vefiejné. Své grantové a operaãní programy zamûfiujeme na: rozvoj neziskov ch organizací rozvoj filantropie a dárcovství místní a komunitní rozvoj dûti a mládeï Ïivotní prostfiedí obnovu drobn ch kulturních památek. 6 o naší nadaci

9 DárcÛm nabízíme nûkolik moïností, jak spolu s námi podpofiit kvalitní dobroãinné projekty: ZaloÏit si u Nadace VIA Fond dárce ten nese jméno dárce a odráïí jeho filantropick zámûr. Tento typ fondu je v hodn pro firmy ãi jednotlivce, ktefií se rozhodli vûnovat urãité oblasti systematicky. O zamûfiení a jménu fondu rozhoduje dárce, nadace obstarává správu a administrativu spojenou s jeho fungováním. Pfiispût do úãelov ch fondû Nadace VIA, a podpofiit tak rozvoj neziskov ch organizací, místní a komunitní rozvoj ãi obnovu drobn ch kulturních památek. Úãelové fondy propojují sílu více dárcû, ãímï umoïàují vypsat grantové fiízení, které by u samostatn ch men ích ãástek nebylo úãelné. Smûrovat svûj dar do nadaãního jmûní, a investovat tak do dlouhodobé stability Nadace VIA jako nezávislého zdroje financování kvalitních dobroãinn ch projektû. Nadaãní jmûní je základním kapitálem nadace a kaïdoroãnû jsou v grantech rozdûlovány pouze jeho v nosy. Obec Kamenn Újezd Ranãice Oprava boïích muk byla financována z Fondu kulturního dûdictví. Kombinujeme finanãní pomoc s asistencí vzdûlávacího typu Vycházíme z pfiesvûdãení, Ïe je pfiínosné kombinovat grantovou tedy finanãní podporu s poskytováním a vytváfiením know-how. Proto se sna- Ïíme pfiiná et nové koncepty a my lenky, nabízíme konzultace, organizujeme semináfie a diskusní setkání a hledáme dal í zpûsoby, jak posilovat Ïivotaschopnost ãesk ch neziskov ch organizací. Poskytujeme granty v otevfien ch grantov ch fiízeních Vût inu grantû rozdûlujeme v otevfien ch grantov ch fiízeních, a to na základû hodnocení nezávisl ch hodnotících komisí. V nich se setkávají lidé z neziskov ch organizací, nadací, firem, samospráv, médií aj. Na e grantová pravidla jsou pfiístupná na V echny dary poskytnuté Nadaci VIA jsou daàovû uplatnitelné a sniïují základ danû z pfiíjmu: pro fyzické osoby aï o 10 % základu danû; pro právnické osoby aï o 5 % základu danû. o naší nadaci 7

10 DÁRCI A PARTNE I NADACE VIA

11 Pfied dvûma lety jste udûlal v âechách zatím neobvyklou vûc a zfiídil jste si u Nadace VIA dárcovsk Fond RachÛnek. Co pro vás bylo impulsem k jeho zaloïení? Chtûl jsem uï koneãnû udûlat nûco, co by mûlo smysl a zároveà mohlo fungovat v dlouh ch ãasech v letech a desítkách let. Ale nechtûl jsem se jenom úãastnit nebo pfiipojit. Chtûl jsem, aby to vzniklo pfiímo ode mû. Nûkde jsem ãetl otázku: AÏ jednou zemfiete a spolu s vámi v ichni, co vás znali, zbude po vás vûbec nûco, o ãem by stálo za to mluvit? To se mi líbí. To je ono. RachÛnek je fond permanentní, tzn. Ïe k podpofie obecnû prospû n ch projektû budou kaïdoroãnû uïívány pouze jeho v nosy. KdyÏ si pfiedstavíte Fond RachÛnek, fieknûme v roce 2017, na co se v té souvislosti tû íte? Tû ím se na to, Ïe za mnou po semináfii o mal ch dûtech pfiijde nûjaká maminka s oãima navrch hlavy a zeptá se, jestli by nûco podobného nemohla dûlat taky. A já jí s úsmûvem odpovím, Ïe ano, Ïe si mûïe poïádat o grant z RachÛnka. A Ïe kdyï jí ta chuè vydrïí, tak to pûjde jako po másle. Profesnû pracujete v business sektoru a zároveà aktivnû podporujete mnoho neziskovek. Co vás nejvíc zajímá a láká na jejich ãinnosti? Pro mû je nejdûleïitûj í to, Ïe jsem potkal v neziskovkách zajímavé lidi. Opravdu zajímavé v tom slova smyslu, Ïe Ïivot jen tak nestínují, ale opravdu ho poctivû Ïijí. Nûkdy mû to aï zaskoãí, jak je to vlastnû jednoduché. Mají mûj respekt. PhDr. Marek Herman Portrét dárce Marek Herman Marek Herman je na ím tûdr m dárcem od roku 2006, kdy u Nadace VIA zaloïil dárcovsk fond Fond RachÛnek. A protoïe je RachÛnek fondem permanentním, budou z jeho v nosû kaïdoroãnû financovány dobroãinné projekty, jeï jsou zamûfieny na vzdûlávání a podporu maminek a tatínkû, ktefií peãují o dûti do esti let. Marek Herman pracoval v nadaci Open Society Fund, ve spoleãnosti Philip Morris, ãtyfii roky fiídil CSR programy spoleãnosti T-Mobile, dnes je spolumajitelem firmy DAP Services. Na Univerzitû Palackého v Olomouci pfiedná í teorii osobnostního rozvoje, pedagogiku a psychologii dûtí do esti let; v roce 2007 rozpracoval tato témata v úspû né knize Najdûte si svého marèana. Vedle toho vede dílny osobnostního rozvoje pro studenty a spolupracuje s matefisk mi centry. Poãet dárcû do Fondu RachÛnek za poslední dva roky: 40 Dary do Fondu RachÛnek celkem: Kã za dva roky existence fondu Povaha fondu: permanentní a otevfien, tj. z fondu jsou uïívány pouze jeho v nosy a je otevfien pro nové dárce Marek Herman, dárce Nadace VIA. dárci a partneři nadace via 9

12 Na i dárci a partnefii Nadace VIA jiï deset let naplàuje své poslání díky tûdrosti mnoha ãesk ch i zahraniãních dárcû, partnerû a nezi tn ch jednotlivcû. Dûkujeme v em, kdo nás v roce 2007 podpofiili finanãnû, poskytnutím pro bono slu- Ïeb a produktû ãi svou prací a dobr mi nápady. Obec âeská âermná Projekt OdpoãiÀme si pod horami jsme podpofiili v rámci programu Pomáháme lidem zlep ovat místo, kde Ïijí, kter je financován Nadací âeské spofiitelny. Obec R Ïovi tû Projekt Kdo si hraje nezlobí aneb hfii tû pro kaïdého jsme podpofiili z programu Pomáháme lidem zlep ovat místo, kde Ïijí. Ten je financován Nadací âeské spofiitelny. Nadace a neziskové organizace The American Jewish Joint Distribution Committee The Charles Stewart Mott Foundation The Foundation for a Civil Society The German Marshall Fund of the United States The Pittsburgh Foundation z VIA fondu pro âeskou republiku The Skoll Fund Trust pro obãanskou spoleãnost ve stfiední a v chodní Evropû Vlády a mezivládní programy pomoci Ministerstvo zahraniãních vûcí âeské republiky Transformaãní spolupráce U. S. Department of State 10 dárci a partneři nadace via

13 Zubrnická museální spoleãnost Projekt Rozvoj komunikace mezi Zubrnickou museální spoleãností a místní samosprávou. Projekt byl Nadací VIA podpofien z Fondu místního rozvoje. Dárci jednotlivci Dárci do nadaãního jmûní: Petr Anderle Jifií Bárta Zdenûk Bárta Ambassador Adrian A. Basora a Pauline Barnes Zdenka Blechová Miriam Caldwell John Caulkins Rhoda a Graeme Davidson Petra a Martin Dobe ovi Ivan Dvofiák Donald W. Hamer a Marka Bednáfiová Peter de Courcy Hero TáÀa a Ladislav Hlavatí Brad Hoar Marie Horová Barbara and Edward Hulac Bohuslav Hynek Jitka Chocová Ondfiej Klofáã Kozel Family Foundation Marta a Pavel KrÛtovi Jan Leiner Martin G. Lobkowicz Frank E. Loy Ambassador William a Wendy Luers Catherine Lee Luke Tomá Lutovsk Václav Marhoul Joan Miles Jitka Nesrstová Pavel Nûmeãek Michal Nosek Ludmila Nutilová Jitka Polanská Dr. Robert Popper Danica Siváková Lawrence Sirinek Franti ek Skála Ivana Svobodová Julia Szanton Jan kolník Václav rámek Dagmar tûpánková Jifií Teichmann Jan Ulbrecht Jifií Vacek Michal Valenãík Jindfiich Vanûk Walter Veirs Shannon Lawder Patricia Wilcox dárci a partneři nadace via 11

14 Dárci do Fondu kulturního dûdictví a ãlenové The Via Foundation Czech Heritage Society: Via Bona Society Donald W. Hamer a Marka Bednáfiová Fritz a Mary Lee Duda Drs. Silva a Oldrich Alfons Vasicek Diamantoví dárci Peter Kalkus Ladislava Pajer, in memory of Ladislav a Marie Dvorak Zlatí dárci Milo Forman Jared Bibler Henry W. A. Hanson IV. Carol H. Hochman Lodge Rad Komna 358 CSA Petr Pfiibyla Michal Valenãík Carolyn Wiener Stfiíbrní dárci Mark Kalkus Charles B. Kalvoda Joseph A. Kocab Barbara A. Kostka Lisa A. Krupicka Anna Marie a William Moncrief III. Boyd J. Mudra Walter Nebiker Ron Ranum Elaine a John Reiner Michael Rokos Hana F. Romovacek George a Eugenia Rybnicek John A. Stiber Robert L. Svoboda Eva Tochor Ethel Untermyer Jean Weaver Angela C. Weisskopf Thomas L. Whatley Christina Witsberger John J. Zitny Patroni Nicole Bures Phyllis Dunsay Lillian Fencl Lorraine Gebhard George Glos Eva Hanka David Hanush Anna Hocek Patricia Imperiale Dr. Martin a Dr. Mary Lenore Keszler Patricia a Richard Kutilek Edwin Lehecka Becky a Mario Mazzarella Emil J. Polak Waldemar D. Stopkey Marcia Sutherland Violet K. De Wind Rosemarie Wyke Barbara Ziemba Pfiátelé George a Helen Lauscher Carolyn Loeb Raymond Marik Patricia Matz Charles J. Melichar Ludmila Miles William S. Moody Henrietta Moyer Gerald Novotny Mildred Raper Celeste Sampson Valerie a Kenneth Spale St. Ann Society of Czech Catholic Union Dorothy A. Tichavsky Susan C. Warner Jan A. Wells Mildred Zamisova Potas Janet Zwolinski Pfiíznivci Marion Bernstein Jessica a Jeffery W. Brown Nancy a Daniel Coughlin Ludmila Engelbach Joseph Feuer Earl a Joanne Hayward, na poãest paní Marie Zelenkové Bruce A. Jandra Nathan Kaber Carolyn Kopp Lodge Milligan #76 of WFLA Mary Ann Mahoney Roger F. Mechura Jennifer Mish Helen Pelz Jaroslav Prchal Olga S. Rosser Irene Seashore Herb Sheldon Martha Schrader Jocelyn Dan Wurzburg 12 dárci a partneři nadace via

15 Dárci do Dobroãinného fondu PlzeÀského Prazdroje: Roy Enzo Bagattini Alan Jon Clark Nigel Geoffrey Cox Tibor Kovacs Gary Niederheitmann Michael John Short Ronald Thomas Walter Dárci v rámci internetové aukce spoleãnosti T-Mobile 83 zamûstnancû T-Mobile Czech Republic, a. s. Dárci do Fondu RachÛnek Lenka Beranová Ludûk Crha Martin Daniel Pavla Grodová Marek Herman Josef Khol Igor Klimenko Pavla Klimková Veronika Kozlíková Petr Latka Barbora Machovská Hana Mecnarowská Judita Procházková Jana Strnisková Jarmila Zámyslická Storyflex, a. s. The Charles Stewart Mott Foundation Dárci do vefiejné sbírky Dove Eva Fry ãáková Lucie Há ová Truhelková a 1008 dárcû prostfiednictvím dárcovské SMS Firemní dárci do vefiejné sbírky Dove Adamis, s. r. o. Hachette Filipacchi 2000, s. r. o. M-CZ, a. s. Melinor, s. r. o. Ogilvy&Mather, s. r. o. PHD, a. s. RF Hobby, s. r. o. Ringier âr, a. s. Sanoma Magazines Praha, s. r. o. PhDr. Jana Sirotová, Magazín DÁMA Spoleãnost Bauer Media, v. o. s. Ing. Zdenûk Stehno, âasopis Skvûlá SKI Charvátová, s. r. o. Îena-in, s. r. o. Dárci do fondu manïelû Horov ch Václav a Marie Horovi Marie âeloudová Dal í individuální dárci Nadace VIA Zdenka Lacinová Terezie Mixová Jifií uchman Jifií Waldhans Ná velk dík patfií také v em dal ím jednotlivcûm a zejména ãlenûm hodnotících komisí, ktefií nám bûhem roku 2007 pomáhali a nezi tnû vûnovali svûj ãas, odbornost a nápady. Dûkujeme! dárci a partneři nadace via 13

16 Dobroãinná aukce moravsk ch vín Nadace VIA a sdruïení Echo Moravia z Moravské Nové Vsi spojily své síly, aby v partnerství s hotelem Mandarin Oriental Prague, spoleãností Via Perfecta, aukãním domem Dorotheum a moravsk m sommeliérem Liborem Nazarãukem uskuteãnili benefiãní aukci moravsk ch vín. V tûïek z aukce byl pouïit na budování nadaãního jmûní vznikající komunitní nadace pro Bfieclavsko a Hodonínsko, na podporu obecnû prospû n ch projektû Nadace VIA a podporu ãinnosti Asociace komunitních nadací. Za pro bono pomoc a podporu benefiãní aukce moravsk ch vín dûkujeme: Na dobroãinné aukci moravsk ch vín zahrála T necká cimbálová muzika. Jifií Bárta a Zlata Madûfiiãová slavnostnû zahajují aukci. Hotel Mandarin Oriental Libor Nazarãuk Dorotheum, spol. s r. o. âeskoslovenská obchodní banka, a. s. Via Perfecta AAA Auto, a. s. 14 dárci a partneři nadace via

17 ZVLÁ TNÍ PODùKOVÁNÍ Dûkujeme v em vinafiûm, ktefií nezi tnû podpofiili konání dobroãinné aukce: Lubomír Glos, Moravská Nová Ves Helena Glosová, Moravská Nová Ves Franti ek Mádl, Velké Bílovice tûpán Maláník, Mikulãice Stanislav Miklica, Moravská Nová Ves Moravské vinafiské závody, Bzenec Josef Mráz, Stará Bfieclav Jaroslav Ne por, Moravská Nová Ves Bohumil Netopilík, Hru ky Rodinné vinafiství u SamsonÛ, Velké Nûmãice Jan Seãkáfi, Moravská Nová Ves Stapleton-Springer, Bofietice Jifií merák, Hru ky Templáfiské sklepy, âejkovice Richard Tich, Hru ky Iva Tomanová, Moravská Nová Ves Vinafiství Dvofiáãek LTM, Mikulãice Vinafiství Krist, Milovice Vinafiství Madûfiiã, Moravsk ÎiÏkov Vinselekt Michlovsk, a. s., Rakvice Vinafiství Mikrosvín, a. s., Mikulov Vinafiství Ple ingr, Rohatec Licitátor Miroslav Zíka se ujímá své role. Vinafiství Sonberk, Pouzdfiany Vinafiství Josef Valihrach, Krumvífi Zemûdûlská a. s., âejkovice O publikum a draïitele nebyla nouze. dárci a partneři nadace via 15

18 Firmy a firemní nadace Dûkujeme firemním dárcûm, ktefií nám pomáhají s obnovou tradice filantropie a osvíceného firemního dárcovství v âeské republice. T-Mobile Czech Republic, a. s., podporuje rozvoj regionû, kde pûsobí prostfiednictvím Fondu T-Mobile. Nadace VIA spravuje grantové programy pro regiony Královéhradecko, Praha 11 a Fond T-Mobile zamûstnaneck fond, jehoï cílem je zv it zájem pracovníkû spoleãnosti o dûní v jejich okolí. Philip Morris âr, a. s., podporuje díky Dobroãinnému fondu Philip Morris sociální projekty a projekty místního rozvoje v regionech Kutnohorsko a Hodonínsko; v rámci programu 3 x 333 tisíc pro aktivní Ïivot obce pfiispívá k obnovû spolkového Ïivota na území celé republiky. V roce 2007 jsme díky podpofie Philip Morris pokraãovali jiï druh m roãníkem Akademie sociálního podnikání a systematicky podpofiili sociálnû podnikající neziskové organizace. Nadace âeské spofiitelny je dlouhodob m partnerem na- eho programu Pomáháme lidem zlep ovat místo, kde Ïijí. Díky této dlouhodobé spolupráci bylo obnoveno jiï 25 vefiejn ch prostranství po celé republice. Citi Foundation nám jiï deset let pomáhá obnovovat tradice mecená ství, filantropie a firemního dárcovství v âeské republice tím, Ïe financuje cenu VIA Bona. âlenové správní a dozorãí rady PlzeÀského Prazdroje, a. s., pfiispívají do Dobroãinného fondu PlzeÀského Prazdroje, a podporují tak obecnû prospû né projekty neziskov ch organizací. Díky spolupráci se znaãkou Dove spoleãnosti Unilever âr, spol. s r. o., jsme v roce 2007 rozdûlili první v nosy vefiejné sbírky Dove pro podporu prevence poruch pfiíjmu potravy. Podpofiili jsme preventivní a osvûtové programy, svépomocná hnutí a neziskové organizace, které nabízejí pomoc lidem trpícím rûzn mi formami poruch pfiíjmu potravy. Procter & Gamble âeská republika, a. s., dlouhodobû podporuje ãinnost a rozvoj matefisk ch center z fondu Procter & Gamble pro matefiská centra. âeskoslovenská obchodní banka, a. s. si u Nadace VIA zfiídila Fond âsob pro rozvoj neziskov ch organizací, kter má permanentní a prûbûïnou ãást. Z prostfiedkû prûbûïné ãásti fondu financujeme cyklus workshopû pro ãleny neformálních sdruïení a mal ch lokálních organizací, z permanentní ãásti fondu pou - Ïíváme na stejn úãel pouze jeho v nosy. 16 dárci a partneři nadace via

19 Za spolupráci a podporu dûkujeme následujícím firemním partnerûm: Spoleãnost Microsoft nám poskytuje zdarma licence Windows a Microsoft Office. Spoleãnost T-Mobile nám poskytuje zv hodnûn tarif a kredit zdarma pro mobilní telefony. Spoleãnost iaudit International nám poskytuje zdarma audit náv tûv Na realizaci semináfiû na téma efektivního firemního dárcovství v rámci spoleãenské odpovûdnosti firem se s námi v roce 2007 podíleli jiï tradiãnû tito partnefii: Velvyslanectví Spojen ch státû americk ch a Americké centrum v âeské republice nám zdarma poskytlo prostory pro pofiádání semináfiû. APRA Asociace PR agentur nám poskytla zá titu a poradenství a pomohla nám roz ífiit informace o semináfiích. Spoleãnost Newton IT nám poskytuje zdarma monitoring médií. SPARK Interpreting & translation, s. r. o., nám poskytuje v znamnû zlevnûné tlumoãnické sluïby. HELIOS International nám poskytuje slevu systémové podpory ekonomického softwaru Helios Orange. T deník Strategie byl mediálním partnerem semináfiû. Za dary do nadaãního jmûní dûkujeme tûmto firmám a nadacím: âsob, a. s. Marten, s. r. o. Metrostav, a. s. Silver B. C., s. r. o. T-Mobile Czech Republic, a. s. Walmark, a. s. The Foundation for a Civil Society / Citi Foundation The Trust for Mutual Understanding dárci a partneři nadace via 17

20 Dárci v USA Dûkujeme v em jednotlivcûm a partnerûm, ktefií nám dlouhodobû pomáhají pfii získávání podpory a oslovování nov ch dárcû v USA: Peter de Courcy Hero Carol H. Hochman William Lafe Kevin Kearns Irena Kováfiová Robin Zoufalik Julia Szanton Vera Krekanova Krofcheck Friends of Via, Pittsburgh The Pittsburgh Foundation, Pittsburgh The Foundation for a Civil Society, New York Podûkování za dlouhodobou podporu Dûkujeme nadaci The Charles Stewart Mott Foundation, Flint, Michigan, která nám sv m pobídkov m grantem ve v i USD otevfiela nové fundraisingové obzory. Nabídla nám totiï, Ïe pokud získáme dary do nadaãního jmûní, nav í tuto sumu v pomûru 1 : 1. Poãátkem prosince 2007 jsme zavr ili na i dvouletou fund - raisingovou kampaà za nav ení nadaãního jmûní, a mohli tak oslavit úspû né splnûní v zvy C. S. Mott Foundation: získali jsme od individuálních, firemních, ale i nûkolika nadaãních dárcû USD. Mottova nadace tuto ãástku nav ila o dal ích USD a nadaãní jmûní Nadace VIA tak vzroste o 5,6 milionu Kã. Dûkujeme v em dárcûm, ktefií nás podpofiili. Dûkujeme také C. S. Mott Foundation za vytrvalost a kreativitu, s jakou podporuje obnovení nezávislého nadaãního sektoru v zemích stfiední a v chodní Evropy. 18 dárci a partneři nadace via

21 NADACE VIA 1997 AÎ 2007 ekli o Nadaci VIA Koncem roku 2007 jsme zavr ili prvních deset let na í nadaãní ãinnosti a neubránili se krátkému ohlédnutí a hodnocení. Byla cesta, po které jsme se vydali v roce 1997, dobrá? Podafiilo se nám naplnit oãekávání, která stála u zrodu Nadace VIA? Je nadace na eho typu pfiínosná pro Ïivot v âeské republice i po deseti letech? I kdyï ãísla nemohou ani zdaleka vypovûdût pfiíbûh deseti let Ïivota na dace, pfiesto reflektují to, ãeho se nám podafiilo dosáhnout. O tom, co nejde zmûfiit ãísly, vypovídají pfiíbûhy stovek pfiíjemcû na ich grantû a tisícû lidí, ktefií se na ãinnosti podpofien ch neziskov ch organizací aè pfiímo ãi nepfiímo podílejí. Jsou to právû oni, jimï není lhostejné, v jakém Ïijí svûtû. Jsou to oni, ktefií aktivnû pfiijímají odpovûdnost za sebe, za své bliïní, ale i za ir í komunitu, jeï je obklopuje. Pfiedev ím tito lidé jsou dûkazem toho, Ïe nadaãní ãinnost má smysl, a právû jim patfií velké díky za to, co dûlají. Velké podûkování samozfiejmû patfií i v em dárcûm, ktefií se k nám v uplynul ch deseti letech pfiidali. Pfievzít odpovûdnost za sebe sama a podílet se s pokorou na utváfiení svobodné spoleãnosti, to jsou, jak já to cítím, pilífie, na kter ch stojí Nadace VIA. Ohromû si její ãinnosti váïím, rád s lidmi v Nadaci VIA spolupracuji a pomáhám, kde to jde. Ostatnû, dûvûra, kterou k Nadaci VIA chovám, je stejná jako dûvûra, kterou VIA viditelnû poskytuje tûm, které podporuje. Není to s námi tak zlé, kdyï mezi námi Nadace VIA mûïe pûsobit. Dûlá mi to radost a naplàuje optimismem. Jan kolník, fieditel a spolumajitel firmy Hobra- kolník, s. r. o., Broumov, dárce Nadace VIA RÛst nadaãního jmûní 1997 aï 2007 v Kã Udělené granty celkem 40 mil Humanitární pomoc a granty do zahraničí Kulturní dědictví Děti a mládež Životní prostředí Rozvoj filantropie 5 % 5 % 4 % 4 % 10 % 37 % 35 % V letech 1997 až 2007 bylo uděleno celkem grantů a celkem vyplaceno 191 milionů Kč. Rozvoj NNO Místní rozvoj 30 mil. 20 mil. 10 mil nadace via 1997 až

22 ROZVOJ NNO

23 Bûhem posledních let byla Nadace VIA pro mnoho organizací prûvodcem na jejich cestû k profesionalitû a nezávislosti a nejinak tomu bylo i v roce Na í dlouhodobou snahou je inspirovat neziskové organizace ke zmûnû, pomáhat jim najít smûr a poskytovat podporu pfii vykroãení po nové cestû po cestû k dlouhodobé udrïitelnosti. Tradiãnû tak ãiníme nejen prostfiednictvím standardních grantû, ale i pomocí asistenãních programû. Rozvoj neziskov ch organizací jsme v roce 2007 podpofiili následujícími programy: Akademie sociálního podnikání druh oficiální roãník programu zamûfieného na podporu sociálního podnikání v NNO; Cash Flow Management pro NNO vzdûlávání finanãních manaïerû neziskov ch organizací. Úãastníci Akademie sociálního podnikání: Pilotní fáze: Domov Sue Ryder, Portus Praha a Spoleãnost pfiátel pfiírody První roãník: Diakonie âce Stfiedisko kfiesèanské pomoci v Litomûfiicích, Liga Bruntál, Nov prostor, Step by Step âr a SdruÏení pûstounsk ch rodin Druh roãník: Ergon Chránûná dílna, FOKUS Tábor, Charita Olomouc, Multikulturní Centrum, Spolek Trend vozíãkáfiû Olomouc, YMCA v Ústí nad Labem, SKP CENTRUM Nûkteré neziskovky jen tak spl vají, jiné lapou vodu na místû, ale mnohé se uãí i nov m stylûm, které jim pomohou proplout neklidn mi vodami. Ilustraãní fotografie: Integraci nevidomého Ïáka na Z Chodov v Praze 11 jsme podpofiili z Fondu T-Mobile. rozvoj nno 21

24 Akademie sociálního podnikání Rozvoj sítû dobroãinn ch obchodû Sue Ryder jsme podpofiili v rámci programu Akademie sociálního podnikání a díky daru spoleãnosti Philip Morris âr. Portus Praha, o. s. chránûná dílna na v robu Slapsk ch hermelínû. Akademie sociálního podnikání je spoleãn m programem Nadace VIA, spoleãnosti Philip Morris âr a Vysoké koly finanãní a správní, kter propaguje koncept sociálního podnikání a zároveà pro neziskové organizace vytváfií podmínky pro jeho praktické naplnûní. Cílem programu je pomoci vybran m NNO zaãlenit v dûleãné aktivity do Ïivota organizace, poskytnout asistenci pfii jejich zdokonalování, a pfiispût tak k celkovému rozvoji a stabilizaci podpofien ch organizací. Akademie sociálního podnikání nabízí: devítimûsíãní podporu kouãû a konzultantû pfii zpracování strategie v dûleãn ch aktivit a pfii zavádûní organizaãních zmûn, kter mi v prû bûhu programu NNO procházejí, dvousemestrální manaïerské distanãní studium, moïnost získat pfiíspûvek na realizaci podnikatelského plánu, Klub ASP, kter je neformálním prostorem pro sdílení a spolupráci absolventû a úãastníkû Akademie. V roce 2007 jsme dokonãili grantovou ãást pilotního roãníku a probûhla operaãní ãást prvního roãníku. Z Grantového fondu Akademie sociálního podnikání jsme udûlili dva granty, které budou ukonãeny na podzim roku V záfií 2007 jsme zahájili druh oficiální roãník. 22 rozvoj nno

25 P ÍKLAD PODPO ENÉHO PROJEKTU Koalice Za snadné dárcovství âeské neziskové organizace jsou oproti tûm zahraniãním stále je tû silnû závislé na financích státní správy ãi evropsk ch fondû. Jedním z nejú ãin - nûj ích zpûsobû, jak tuto situaci fie it a dosáhnout vût í finanãní stability, je získávání pfiíspûvkû od dárcû jednotlivcû. Ti jsou u nás doposud neprávem opomíjeni, aã tento druh financování patfií ve svûtû mezi ty nejbûïnûj í a nejúspû nûj í. V roce 2007 jsme jiï potfietí podpofiili ãinnost koalice Za snadné dárcovství, u jejíhoï zrodu jsme pfied nûkolika lety stáli a která dnes spojuje více neï 40 pfiedních neziskov ch organizací z celé âeské republiky. Spoleãnû usilují o rozvoj individuálního dárcovství a odstranûní bariér, které proces dárcovství zbyteãnû komplikují, a nûkteré dárce tím i odrazují. Profesionální kolení Cash Flow Management pro neziskové organizace. Impulzem pro vznik koalice bylo setkání dvou ekologick ch organizací, jeï se dlouhodobû snaïí získávat pro svou práci podporu iroké vefiejnosti, ale naráïí pfiitom na fiadu pfiekáïek. Provedly prûzkum mezi organizacemi nejrûznûj ího zamûfiení a zjistily, Ïe je trápí stejné problémy. AÈ uï jde o pfiíli drahé a komplikované bankovní sluïby, nejednotné bankovní formuláfie, nebo tfieba vysoké poplatky za pfievod daru sloïenkou. Za pomoci zahraniãních partnerû obû organizace následnû zmapovaly, jak se s obdobn mi problémy vypofiádali v zahraniãí. Pfiíklady dobré praxe a fungující modely spolupráce mezi neziskov m a komerãním sektorem poté pfiedstavily ãesk m fundraiserûm na dvou workshopech. Bûhem diskuse, která se na tûchto setkáních rozvinula, se úãastníci shodli na tom, Ïe vzá - jemná spolupráce bude nejúãinnûj ím zpûsobem, jak tyto pozitivní pfiíklady pfienést i k nám. A koalice byla na svûtû. Pracovní skupina sloïená ze zku en ch fundraiserû se nyní pravidelnû schází a koordinuje spoleãn postup pfii prosazování mechanismû, které proces darování co nejvíce usnadní. Sdílejí své zku enosti, jednají s bankami, sledují novinky v oblasti dárcovství a pfiipravují materiály, které pomohou i dal ím organizacím pfii získáváni nov ch individuálních dárcû. rozvoj nno 23

Nadace VIA V roãní zpráva 2012

Nadace VIA V roãní zpráva 2012 Nadace VIA V roãní zpráva 2012 Obsah 2 Úvodní slovo 4 Rok 2012 v ãíslech 6 Kdo jsme a co dûláme 9 Na e programy v roce 2012 10 Dárci a partnefii Nadace VIA 20 Portrét dárce: David Fojtík 22 Programy Nadace

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Obsah: 1. Úvodní slovo pfiedsedy sdruïení 2. Vznik, poslání a cíle organizace 3. Z historie sdruïení OkamÏik 4. Zpráva o ãinnosti za kalendáfiní rok 2005 4.1. Osobní asistence

Více

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s.

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. V ROâNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH 1. Úvodní slovo 2 2. Základní údaje o spoleãnosti 3 3. Hospodafiení v r. 2008 4 5 4. Organizaãní struktura spoleãnosti 6 5. Zpráva o ãinnosti

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost.

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost. 01_2009:NP2_ 23.12.2008 11:47 Stránka 1 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 11 LEDEN 2009 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 PRAHA 2 V ROCE 2008 Co pfiinesl osmiãkov rok do Ïivota

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

Îenu ani kvûtinou neuhodí

Îenu ani kvûtinou neuhodí Ti tûná verze: ISSN 1214-9632, online verze: ISSN 1801-0415 cena 5 Kã Informaãní zpravodaj NESEHNUTÍ ãíslo 25 + 26/prosinec 2004 Sloupek redaktora Cena ALARMu Milí ãtenáfii a ãtenáfiky, je na mnû, abych

Více

Chcete se zapojit do aktivit NESEHNUTÍ? Loì plná uprchlíkû a uprchlic. Informaãní zpravodaj NESEHNUTÍ ãíslo 24/fiíjen 2004

Chcete se zapojit do aktivit NESEHNUTÍ? Loì plná uprchlíkû a uprchlic. Informaãní zpravodaj NESEHNUTÍ ãíslo 24/fiíjen 2004 Informaãní zpravodaj NESEHNUTÍ ãíslo 24/fiíjen 2004 Loì plná uprchlíkû a uprchlic Spolu s brnûnskou Amnesty International (AI) jsme vzali 13. ãervna skupinu asi 60 obyvatelû/ek uprchlick ch zafiízení v

Více

Nadace Open Society Fund Praha. > výroční zpráva 2001

Nadace Open Society Fund Praha. > výroční zpráva 2001 Nadace Open Society Fund Praha > výroční zpráva 2001 Nadace Open Society Fund Praha > výroční zpráva 2001 02 > Motto > Koncept otevfiené spoleãnosti je zaloïen na poznání, Ïe v ichni jednáme na základû

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 11Listy/Ob lka 25.10.2005 16:50 Str nka 1 MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 11/2005 AÈ si kdo chce co chce fiíká, první narozeniny jsou v Ïivotû nejkrásnûj í. Právû takové oslavil

Více

Brno-stfied opraví mûstské domy

Brno-stfied opraví mûstské domy červen 2008 Brno-stfied opraví mûstské domy S probíhajícím jarem se probouzí nejen pfiíroda, ale i centrum Brna; lidé mífií za nákupy, nûktefií dávají pfiednost klidn m procházkám, pfiib vá turistû, restauraãních

Více

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr bulletin 11 akademick ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr Preparát izolovaného perfundovaného srdce laboratorního potkana pro v zkum odolnosti k nedostatku kyslíku. (O centru v zkumu chorob

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ

Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ To Reach Agreement and Never Forget Proceedings from the seminar Minority Policy

Více

4 takty Prahy 4. 10. jubilejní reprezentační ples. Architekt Karel Černý Dobrý scénář je základ. Informační strategie MČ Prahy 4.

4 takty Prahy 4. 10. jubilejní reprezentační ples. Architekt Karel Černý Dobrý scénář je základ. Informační strategie MČ Prahy 4. *TU ĹçK_04-III 21.3.2008 13:16 Str nka 1 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII DUBEN 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma Informační centra Úřadu městské části Praha 4: Táborská 376/40, tel.: 261

Více

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 Listy Prahy 14 mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 ãervenec/srpen / 2010 aktuality Den dûtí I letos probíhaly oslavy Dne dûtí v na í mûstské ãásti na fiadû míst a v nûkolika

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2008. Ročník X. Vyšlo 14. 3. 2008 Cena 10 Kč. Zástupci mûsta pfiivítali devatenáct nov ch obãánkû R mafiova

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2008. Ročník X. Vyšlo 14. 3. 2008 Cena 10 Kč. Zástupci mûsta pfiivítali devatenáct nov ch obãánkû R mafiova RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 14. 3. 2008 Cena 10 Kč Zástupci mûsta pfiivítali devatenáct nov ch obãánkû R mafiova Jak se Ïije v Ugandû - rozhovor sjifiím

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce Motoristé budou jezdit po opraven ch komunikacích

Více

âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck pohled na

âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck pohled na 2 â a s o p i s l e s n í k Û a p fi á t e l l e s a roãník 12 2006 âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck

Více

NADACE VIA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002

NADACE VIA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 NADACE VIA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 obsah: úvodní slovo............................................................... 1 o naší nadaci.............................................................. 2 naši dárci

Více

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 11/2006 ročník LXXVIII ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ měsíčník stavovské lékárnické komory Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., Od tûpn m závodem severní Morava, ã. j. 1559/96 - P/1 editorial

Více

DOBA. seniorû âeká NÁS NOVÁ. âasy se opravdu mûní. POTOPA SVùTA?

DOBA. seniorû âeká NÁS NOVÁ. âasy se opravdu mûní. POTOPA SVùTA? Doba senior 2-1 až 11 24.1.2007 7:12 Stránka 1 DOBA JAK ÎÁDAT O DÒCHOD V ROCE 2007 str. 3 seniorû âeká NÁS NOVÁ POTOPA SVùTA? ã. 2 / roãník III 9 Kã PraÏská radnice a seniofii Úãtování vodného a stoãného

Více

KARLA BOROMEJSKÉHO. âty I SVùTY POD JEDNOU ST ECHOU. SVùT STAR CH A NEMOCN CH LIDÍ. SVùT EHOLNÍCH SESTER. SVùT CIVILNÍCH ZAMùSTNANCÒ

KARLA BOROMEJSKÉHO. âty I SVùTY POD JEDNOU ST ECHOU. SVùT STAR CH A NEMOCN CH LIDÍ. SVùT EHOLNÍCH SESTER. SVùT CIVILNÍCH ZAMùSTNANCÒ S V. KARLA BOROMEJSKÉHO âty I SVùTY POD JEDNOU ST ECHOU SVùT STAR CH A NEMOCN CH LIDÍ SVùT EHOLNÍCH SESTER SVùT CIVILNÍCH ZAMùSTNANCÒ SVùT ODSOUZEN CH ÎEN Z P R Á V A U O HOSPODA ENÍ M É R E Ò T H â M

Více

Pomáháme druh m k vítûzství!

Pomáháme druh m k vítûzství! V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 KRÁLOVNA NOCI barevná litografie, 68 x 53 cm, 2005 Pomáháme druh m k vítûzství! Jsme tradiãní ãeskou spoleãností, která se snaïí b t co nejvíce dynamická a inovativní. Hlavním pfiedmûtem

Více

ročník XI. Poslanec Pavel Hrnãífi nav tívil zrekonstruovanou Mûsto letos poprvé pfiivítalo nové obãánky

ročník XI. Poslanec Pavel Hrnãífi nav tívil zrekonstruovanou Mûsto letos poprvé pfiivítalo nové obãánky číslo 5/2009 vyšlo 13. 3. 2009 cena 15 Kč Poslanec Pavel Hrnãífi nav tívil zrekonstruovanou kolku Mûsto letos poprvé pfiivítalo nové obãánky ročník XI. Foto: Franti ek âermák Îáci v roli porotcû na koncertû

Více

Slovo starosty obce...

Slovo starosty obce... VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 14. ROâNÍK I. âtvrtletí 2008 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce... Tento rok zapoãal v nepfiíli Èastné politické atmosféfie. Vládou byly zahájeny reformy s dopady

Více

LázeÀsk ples pod zá titou první dámy

LázeÀsk ples pod zá titou první dámy 31. ledna 2008 ãíslo 1 roãník XII Cena 5 Kã Milí ãtenáfii, v úvodním ãísle kaïdého dal ího roãníku LázeÀsk ch listû jsme Vás vïdy zdravili zasnûïen m obrázkem z Va ich oblíben ch Luhaãovic, letos v ak

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku Kam a kdy do specializovan ch zdravotnick

Více