Narodil se Kristus Pán radujme se veselme se narodil se nám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Narodil se Kristus Pán radujme se veselme se narodil se nám"

Transkript

1 Narodil se Kristus Pán radujme se veselme se narodil se nám Heřmanův Městec prosinec 2011

2 Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo... Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda, a bude mu dáno jméno: Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Kníže pokoje. Izajáš 9,1+5 Milí přátelé v Kristu, v tomhle zimním čase, kdy je tma tak dlouhá, si asi nejlépe dokážeme představit, jakou radost může vnést do života světlo. Být ve tmě je těžké, smutné a beznadějné. Ve tmě nevíme, kam jdeme, ve tmě snadno upadneme a ublížíme si, zůstaneme sami a bez pomoci, protože nás pro tu tmu nikdo neuvidí. Už malé světélko tu ale dokáže mnoho změnit. A právě o tom je vánoční evangelium, které zní také ze slov proroka Izajáše. Prorok s nimi přichází k Božímu lidu jako zvěstovatel evangelia, tedy jako ten, kdo mu nese dobrou zprávu. Lidé, kteří zakoušejí, co znamená tápat v životě bez Boha, žít jen na vlastní pěst, jako ve tmě, tu slyší, že tato tma bude prolomena. Slyší zaslíbení, že zase budou moci žít s radostí ve světle Boží přítomnosti. Slyší povzbuzení, že Pán Bůh jim nenabízí jen nějaké pomíjivé světélko, ale veliké světlo Boží spásy, záchrany. Pro Izajáše a jeho současníky šlo o naději budoucí, kterou netrpělivě vyhlíželi. My si v adventním a vánočním čase připomínáme, že tato naděje se už naplnila a stala přítomnou skutečností. Tmu každé lidské osamělosti, bolesti a beznaděje rozbil Bůh sám, když vstoupil do našeho světa v tom zaslíbeném dítěti Ježíši. Nepřišel jako hrdina, jehož jas všechny oslepí. Přišel jako dítě, poznamenaný slabostí a nejistotou našeho lidství, aby právě do nich zazářil jako to světlo, o kterém mluvil prorok Izajáš. Vstupuje do našich životů nenápadně, v těch nejobyčejnějších situacích, tak jak nenápadně se narodil. A přece máme slyšet, a také smíme prožívat, že do nich vstupuje mocně jako vladař. Přichází s mocí Boží lásky, která proměňuje, která otvírá oči, abychom uprostřed všedního života dokázali vidět vládu jeho spravedlnosti a pokoje. Nenápadně a všedně se v Ježíši tam v betlémském chlévě zrodilo velké světlo Boží lásky. Jeho záře před námi otvírá cestu, která neskončí ve tmě, ale která nás pro Ježíšovo vzkříšení vede k životu v radosti a s jasnou budoucností. A vede nás i k tomu, abychom radost a naději nesli dál. Přeji vám, aby pro vás vánoční čas byl jako protření očí. Přeji vám radost z Boží i lidské blízkosti a pro příští rok nám všem vyprošuji Boží požehnání, abychom netápali jako ve tmě, ale chodili ve světle Kristově. Jan Plecháček, CČE TAJEMSTVÍ VÁNOC Tajemství Vánoc začíná už na úplném začátku lidského rodu na zemi. Boží stvořitelskou vůlí povstal člověk jako Boží obraz, jako přítel Boží. Bůh nás stvořil nemusel, ale chtěl na nás vylévat svou lásku. Apoštol Jan ve svém prvním listě svědčí: Bůh je láska. A také od nás lidí si Bůh přál lásku, ne vynucenou, ale spontánní, vděčnou za dar života. Člověk, muž a žena, však odmítl tento dar chápat jako Boží a chtěl žít po svém, nezávisle. Boží láska se ukázala větší, Bůh se nás neodřekl; od chvíle té nevěrnosti člověka vůči sobě začal všechno připravovat k tomu, aby nás lidi pro naše vlastní dobro opět přivedl k sobě samému jako k Otci a příteli.

3 Apoštol Pavel to později shrnul v kázání v Antiochii Pisidské, jak čteme ve 13. Kapitole Skutků apoštolů: Bůh vyvolil naše praotce, v Egyptě z nich učinil silný národ, vyvedl je s mocí a trpělivě snášel jejich chování na poušti a dal jim kanaánskou zemi za dědictví. Tam jim dával soudce, pak krále a když povolal za krále Davida, o němž prohlásil, že je to muž, jakého měl na mysli, dal z jeho potomstva Izraeli podle svého slibu Spasitele Ježíše. S ním se stalo všechno, co bylo o něm předpověděno, a skrze něho se vám zvěstuje odpuštění hříchů. Tolik sv. Pavel. Tuto zvěst mnoho Židů odmítlo, o to ochotněji uvěřili v Ježíše lidé jiných národů pohané. Proto se dnes můžeme z Boží lásky projevené v Ježíši radovat i my, neboť Ježíš, který se narodil, zůstává jednou provždy s námi. Po celý Advent jsme naslouchali proroctvím a poznávali jsme, že se to, co Bůh s láskou, moudrostí a trpělivostí připravoval, naplnilo v Ježíši! Na nevýslovně pokorný příchod Boží ukázal papež sv. Lev Veliký: Boží Syn se mohl zjevit náhle jako praotcům, od nichž si vzal i pokrm jako host Abrahámův. A přece volil jiný způsob. Chtěl prožít všechno lidské, od početí v lůně ženy, růst dítěte, plnost síly dospělého jen tak jsme od něho, Boha a člověka v jednotě, mohli my, osamělí lidé, přijmout trvalou účast na jeho Božském životě. Tak učí sv. papež. Ježíš volal lidským způsobem slovy a o Božích věcech mluvil v přirovnáních z každodenní lidské zkušeností. Až to vyvolalo otázku učedníků: Proč k nim mluvíš v podobenstvích? Ježíš odpověděl s poukazem na připravenost lidské vůle ho přijmout nebo odmítnout, aby se naplnilo Izaiášovo proroctví. (Mt 13) Někteří z posluchačů vidí a přece nevidí, slyší a přece neslyší, ani nerozumějí. Těm, kdo upřímně přijímali Mojžíšův zákon příkladem je sv. Bartoloměj slovy Ježíšovými Izraelita, v němž není lsti, se dostane naplnění Smlouvou Kristovou, ti kteří se uzavřeli porozumění příslibům Starého zákona, nebude dán Nový a ztratí i to, co pozbude platnosti pro nenavázání s Novým zákonem. To Ježíš vytýká farizeům, kteří neuvěřili a nepřijali křest: Chtěli jste se na chvíli radovat v jeho světle. To všechno je k zamyšlení pro nás v této době. Budeme narození Spasitele prožívat připraveni? Nevyhasne vánoční světlo příliš brzy? Pokud jsme připraveni, budeme se trvale radovat, že ten, který se nám narodil, zůstává s námi a jeho světlo nám bude trvale svítit na každý okamžik života až do věčnosti! Josef Smola, ŘK Avšak přísvity či andělovy prsty namočené do času kreslí cosi v soumrak liliový, že se dosud chvěji v úžasu. Jan Zahradníček A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí. A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválilo Boha: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení. Lukáš 2,8-14 Sestry a bratři, milí přátelé, nedávno jsem slyšela názor, že vánoční svátky jsou jenom pro děti, dětem se přece chystá stromeček a nadílka, děti si umějí Vánoce náležitě užít a radovat se z nich, děti dovedou užasnout a bát se i se zvědavostí očekávat tajemství ukryté za dveřmi zavřeného pokoje, osvětleného svíčkami. Nás dospělé už prý nemůže nic překvapit, naopak, máme jenom spoustu shánění, chystání, starostí, aby všechno vyšlo podle plánu

4 Vánoční zvěst je zvěst dobrá, evangelium, anděl přece prostým pastýřům slibuje, že tato radost bude pro všechen lid - nikoliv pro nějakou skupinu nebo vrstvu nebo věkovou kategorii nebo národnost pro všechen lid! To je věc nová, v tehdejší starověké společnosti nemyslitelná, téměř bychom mohli říci revoluční! Všichni bez rozdílu mohou mít podíl na narození Spasitele. A také tam všichni hned pospíchají, posbírají doma, co nejcennějšího jim ještě zbylo a jdou se poklonit a přivítat novorozenou naději jejich lidské existence Sociální rozměr evangelia má své opodstatnění právě nyní, je nanejvýš aktuální v období současné ekonomické krize, v době, kdy duchovní hodnoty jsou upozaďovány ve prospěch ryze pragmatického a materiálního přístupu k životu. Na nás, kdo se hlásíme k odkazu Ježíše Krista, čeká ona divuplná noc, ozářená betlémským světlem, jež vnáší do našich životů rozměr soucitu, lásky, pochopení, spravedlnosti, tolerance Pojďme tedy spolu s dětmi žasnout a radovat se, avšak s povědomím veliké zodpovědnosti a nelehkých úkolů, které na nás čekají. Mějme na paměti, že můžeme v každém okamžiku věřit a doufat v pomoc a v posilu toho, jenž je alfou i omegou, počátkem i koncem, toho, který je nositelem nové naděje pro nás pro všechny bez rozdílu! Sestry a bratři, přeji vám ze srdce požehnané vánoční svátky, pokojné a radostné chvíle, prožité v blízkosti vašich milovaných a do nového roku L.P šťastné vykročení, stálé zdraví a mnoho lásky přijímané i rozdávané druhým. Alena Tučková, CČSH Když všude zavládlo hluboké mlčení a noc ve svém běhu byla v půli cesty, tvé všemohoucí slovo se náhle sneslo z královského trůnu v nebesích. Moudrost 18,14-15 Milí přátelé, prosté vyjádření půlnočního ticha z Knihy moudrosti - noc ve svém běhu byla v půli cesty též pojmenovává situaci úzkostného prožitku: Hned nato se jim zjevily přízraky v hrozných snech a přepadl je nenadálý strach, (18, 17). Dílo naší církve vyrostlo právě z vědomí tohoto napětí mezi úzkostí lidské existence a dobrou zprávou Evangelia. Zejména v příštím roce a s jistou naléhavostí evangelijní výzvy nechť znovu zazní v našich srdcích andělské: Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid, (Lukáš, 2:10). Přeji vám a vašim blízkým požehnané Vánoce a šťastný nový rok L.P Leoš Tuček, farář VÁNOCE Zvonky dětství jemňoulince cinkají. Vůně cukroví a jehličí je přítomná v celém domě. Je noc před svatvečerem. Není divu, že nedočkavá dětská dušička nemůže vklouznout do náruče spánku. Roztoužený človíček se převaluje z boku na bok a zase zpátky a představuje si vysněné dárečky a všechnu tu neuvěřitelně zvláštní atmosféru. Splní se mé vytoužené přání? uvažuje neklidné dítko. Nemůže se dočkat příchodu Ježíška. Horečně si šeptá do tmy: Zahlédnu Ježíška než odletí oknem, stihnu to, uvidím ho aspoň na malou chviličku? Myslí na něj s něhou, upíná k němu svoji křehkou, jemně se

5 probouzející naději. Aniž o tom ví, pociťuje zasněné dítě jakési předchutnání věčnosti. Nepokojné srdce človíčka touží po doušku živé vody, po doušku nejhezčího snu. Asi každé dítě před svatvečerem sní, některé kratičce spatří stříbrné saně na obloze, rolničky vesele zvoní na cestu nebeskému spřežení. Stříbrní jeleni táhnou saně s dárky a Ježíšek jede s nimi. To všechno je symbolem, znamením vyšších hodnot, jiné přesahující roviny, kde se člověk dobírá spirituálních rozměrů a ponoru, který avizuje věčno a jeho tajemství lidským očím skryté. Jen někdy se rouška malinko poodhrne. Pod dotykem motýlího křídla básně, láskyplného pohledu milujících očí, při údivu z velebnosti a nádhery rozsvíceného vánočního stromku, toho velikého symbolu. Možná se nám vybaví myšlenka básníka Paula Claudela: Člověk nebyl stvořen k požitkům, ale k radosti. A co je skutečná hluboká radost, to jako bychom o Vánocích jakýmsi nepopsatelným způsobem věděli. Olga Nytrová (z knihy Sváteční rozjímání) Vážené sestry, vážení bratři, přeji vám, aby sváteční atmosféra příchodu Ježíše Krista na svět naplnila vaše srdce a aby radostná zvěst vám byla posilou nejen ve dnech svátečních, ale i po 366 dní roku Ing. Zdenka Sedláčková, místostarostka Města TAK JAKO KAŽDÝ ROK V jednom dopise, který v roce 1925 krátce před Vánocemi píše Rainer Maria Rilke své matce, vzpomíná básník na Štědrý den svého dětství. Připomíná si znovu ono napjaté očekávání v posledních okamžicích před nadílkou, když otec slavnostně rozezněl zvonek: Myslím, že všechny radosti mého života zněly tímto tónem a ať už mě potkávaly v kterékoli době, vždycky mně připomínaly Vánoce. Pocity naplnění, které jsem kdysi zažíval u zářícího stromku, kdy srdce tlouklo tak, až se mi krátil dech, ve mně zanechaly hluboký dojem, staly se měřítkem pro všechny dary života v pozdějších letech! Rilke hovoří o velkoleposti i vlídnosti těchto svátků s radostí, kterou mu zvěstovali andělé. My všichni máme své vlastní vzpomínky na tyto svátky, obrazy, které mnohé prosvětlují. Všichni si pamatujeme, jak jsme jako děti Vánoce intenzivně prožívali. Radost, kterou jsme tehdy pociťovali, v nás přetrvává dodneška. Dotýkala se hluboko našich srdcí i duší. Jako tajemné obrazy se tyto vzpomínky vynořují z krajiny našeho dětství do současnosti. Já sám si velmi dobře pamatuji, jak jsme jako děti o Štědrém večeru čekali na Ježíška, na nadílku. Bylo to neobyčejně napínavé. Procházeli jsme se s tatínkem soumrakem a ve všech okolních domech pozorovali světla. A po návratu domů jsme museli ve svých pokojích čekat na zacinkání zvonečku. Vejít do pokoje ozářeného jenom světlem svíček a vidět slavnostně ozdobený stromeček byl nádherně tajuplný zážitek. Pak tatínek četl vánoční evangelium a zpívali jsme Tichou noc. To už jsme ale skrytě pokukovali po dárcích na stole a pokoušeli se uhodnout, co je pro nás zabaleno do vánočního papíru. Zážitky z dětství se ukládají hluboko do duší. Vždycky, když se tyto obrazy z dřívějška vynoří, probouzí v nás i později pocit domova. Hluboké zážitky spojující nás s Vánocemi jsou také důvodem pro to, abychom se na tyto svátky jako na žádné jiné stále a znovu těšili. Je to víc než jenom sentimentální vzpomínka nebo pouhý romantický pocit. Každý rok znovu slavíme Vánoce, my dospělí plni očekávání a se stejnou radostí jako kdysi, když jsme byli děti. Jako dospělí samozřejmě víme mnohem víc o tom, co tento svátek znamená. A přesto se nám nikdy zcela nepodaří rozluštit tajemství Vánoc. Probouzejí v nás emoce stále znovu a stále jinak. Tento svátek oslovuje naše velké

6 touhy, proto se pokoušíme znovu a znovu pronikat do hloubi jeho tajemství, vysvětlit, co pro nás znamená. Vzpomínáme na Vánoce svého dětství a zároveň cítíme, že nebude snadné se k nim vracet. Jsme dospělí a musíme se umět postavit problémům, které nás souží. A tak se nám mohou Vánoce jevit jako něco vzdáleného, nepochopitelného, jako něco, co se nehodí do dnešního světa plného tísně, nejistot, samoty, opuštěnosti. V naší duši však dál přetrvává naděje, že svět je jiný, že není ponechán napospas jenom sám sobě. Souvisí to s tím, co oslavujeme o tomto svátku: Bůh sám přišel do našeho světa. Neopustil ho v jeho bídě, beznaději a konfliktech. Sám se stal člověkem, vstoupil do tohoto světa, aby ho učinil lidštějším, aby osvětlil temnotu, zahnal chlad a aby otevřel lásce nepřístupná srdce. Ježíšovo narození v betlémském chlévě probouzí v každém člověku touhu po vlídnějším světě, po světě, ve kterém je láska silnější než nenávist, ve kterém světlo rozjasňuje temnotu. Ježíšovo narození je příslib, že všechno nezůstane při starém, že Bůh na tomto světě dosahuje něčeho nového, že svět proměňuje láskou spojující ho navždy s Ježíšem Kristem. PROHLÁŠENÍ ARCIBISKUPA DUKY K ÚMRTÍ VÁCLAVA HAVLA Dnes dopoledne po bohoslužbě s papežským nunciem Giuseppe Leanzou a s kardinálem Miloslavem Vlkem jsem obdržel zprávu o úmrtí prezidenta Václava Havla. Zemřel muž, kterému náš národ vděčí za návrat suverenity a svobody v naší vlasti. Zemřel člověk, který žil pro tuto zemi a její demokratický rozvoj. Rovněž tak vděčíme jeho postoji za to, že nikdo nemusí mít pocit, že za návrat svobody a demokracie zaplatil tento národ násilím, proléváním krve a nastolením pomsty. Zemřel ten, který věděl, co je ztráta svobody, popírání důstojnosti člověka, co je útlak a vězení. Jsem přesvědčen, že všichni, napříč celou společností bez ohledu na politické, či náboženské přesvědčení jsme povinni mu vzdát čest a dík. Činím toto prohlášení jménem České biskupské konference, jménem církve, do jejíhož společenství křtem i svátostí biřmování a přijetím Eucharistie zesnulý patřil a která mu je také vděčna za možnost života ve svobodě a za obnovu celocírkevního života. Myslím, že má slova v duchu ekumény mají svou váhu pro všechny, kdo se odvolávají na Ježíše Krista. Tato slova patří mému příteli, spoluvězni. S ním podle mého soudu se končí jedna z nejkrásnějších etap mého života, ve které Václav a jeho statečné postoje se staly neodmyslitelnou součástí. Věřím, že tato etapa neskončila. Při našem posledním hovoru při přípravě novoročního televizního programu jsme hovořili o vizích do budoucna. Uslyšíme je na Nový Rok, který se nám tak stal bezčasím. Věřím, že teď přišel k němu na závěr Adventu Ten, o kterém jsme spolu tolik hovořili. Platí slova našeho posledního setkání: Není mi dobře, ale my víme, že On JE. Díky, Václave! A já vím, že mu přišel v ústrety. Po všech námahách, strastech a bolestech odpočiň si v pokoji, který Ten, který Je, Ti přichystal. Requiem aeternam dona ei Domine. V Praze, o čtvrté neděli adventní, 18. prosince Dominik Duka OP arcibiskup pražský

7 Pražský arcibiskup Dominik Duka se s prezidentem Václavem Havlem setkal naposledy 11. listopadu 2011 v Arcibiskupském paláci při natáčení rozhovoru pro Českou televizi. Jde o reminiscenci na setkání prezidenta Václava Havla a arcibiskupa Dominika Duky, která se konala v cele věznice na Borech a která se stala místem propojování teologických, filozofických a společenských témat a myšlenek. Důležitý je aktuální rozměr, tedy promýšlení současných palčivých témat naší společnosti. Společný výslech bude setkáním dvou bývalých muklů: Václava Havla a Dominika Jaroslava Duky před kamerami. Ve věznici na plzeňských Borech se sešli v roce I když spolu neseděli tzv. na jedné cele, seznámili se, spřátelili a pravidelně setkávali k rozhovorům nad společenskými, lidskými a náboženskými otázkami. "Seděli" spolu a zamýšleli se ve vězení nad otázkami o Boží existenci i nad budoucím uspořádáním svobodné společnosti a církve. Nyní spolu znovu "sedí" v pořadu ČT. Jaké jsou jejich vzpomínky, hodnocení i výhledy? Jaké mají pohledy na současnost církve a společnosti, jaká jsou jejich přání? Divákům se naskytne mimořádná příležitost naslouchat, sledovat rozhovory obou spoluvězňů, kteří měli a mají vliv na formování společnosti. Rozhovor byl natočen v pátek 11. listopadu 2011 v intimním prostředí podkrovního bytu arcibiskupského paláce s kulatými okny s výhledem na Prahu. Pokud nedojde k posunu vzhledem k úmrtí prezidenta Havla, bude ho Česká televize vysílat na ČT 1 v neděli 1. ledna 2012 od hodin. Aleš Pištora, AP P.S. Potlesk pro Václava Havla z Heřmanova Městce V podvečer dne, kdy nás všechny zasáhla zpráva o odchodu klíčové osobnosti naší novodobé historie, se sešlo více jak dvě stovky občanů na tradičním Vánočním koncertu v místní sokolovně. V jeho úvodu si přítomní připomněli osobnost prezidenta Václava Havla, který zůstane trvalým symbolem naší české státnosti. Jeho památku uctili symbolickou minutou ticha, která byla zcela spontánně zakončena potleskem potleskem pro Václava Havla, který, jak věříme, naslouchá slovům Nejvyššího. mv O Václavu Havlovi, který nás o čtvrté adventní neděli předešel na cestě do jiné dimenze života, bylo v těchto dnech řečeno i napsáno mnoho. Zvláštní nebo spíše nepřekvapující: mlčeli jen ti, kterým ani pravda ani láska příliš nevoní. Příspěvky to byly doma i ve světě vesměs velmi pěkné, obdivné, ba až oslavné. A to právem. Rozmělňovat dalšími řádky to, co bylo o velikosti zemřelého jinými už mnohokrát bezchybně vyjádřeno, bych opravdu nechtěl. Avšak na výzvu protože jsem měl možnost (a budu ji vždy považovat za mimořádnou výsadu) pana prezidenta i osobně poznat, dovolte mi připomenout si takto veřejně alespoň jeden mám za to, že významný rys jeho osobnosti. Nesetkal jsem se často s někým tak jemným, ostýchavě skromným, řekl bych až plachým a křehkým (ale vtipným!) při rozhovorech s jinými. To podivuhodně kontrastovalo s jeho neústupností v otázkách, které považoval za mravně rozhodující. Tato zvláštní kombinace citlivosti umějící současně tvrdě si stát za svým, mohla by snad být připodobněna ke schopnosti být tichý a současně žíznit po

8 spravedlnosti. Tichý ne ve smyslu mlčení, ale v odmítnutí slovy se vyvyšovat nad druhé, a žíznit po spravedlnosti nikoliv mocenským porážením protivníků, ale touhou udržet si a umět vyjádřit pevnost vlastního přesvědčení. Na podzim nás opustili tři velcí Češi. Jiří Gruša, básník a Evropan; buřič Ivan Jirous, řečený Magor a Václav Havel. Tito muži žili svou chlapskou víru každý jinak, každý však bez bázně a bez hany, každý se silou hodnou obdivu. Kéž my bychom ji v sobě našli. Odpočinutí věčné, dej jim, Pane, a světlo věčné ať jim svítí. Ať odpočívají v pokoji. Miloslav Výborný CHVÁLA MOUDROSTI Proto jsem se modlil a byla mi dána rozumnost, Vzýval jsem Boha a přišel ke mně duch moudrosti. Jí jsem dal přednost před žezly a trůny, bohatství jsem pokládal za nic ve srovnání s ní, nepostavil jsem jí naroveň nejdražší kámen. Všechno zlato je vzhledem k ní jen hrst písku, a všechno stříbro má proti ní cenu bláta. Miloval jsem ji nad zdraví a krásu, dal jí přednost před světlem dne, protože její záře nepohasíná. Všechno dobré mi přišlo spolu s ní. Radoval jsem se ze všech věcí, protože je řídí moudrost. V dobrém úmyslu jsem se ji naučil, bez závisti se o ní dělím, její bohatství pro sebe neukrývám. Ona je pro lidi nevyčerpatelným pokladem; kdo jej získali, připravili si přátelství s Bohem. (Mdr 7,7-14 ) POZNÁMKY K SITUACI KŘESŤANŮ NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ A V SEVERNÍ AFRICE Po vojenských převratech na pozadí lidových bouří v Tunisku a v Egyptě, po mezinárodních intervencích v Iráku a v Libyi, v rámci stupňující se konfrontace v Sýrii i v Jemenu se naléhavě objevuje otázka situace křesťanů na Blízkém východě a v severní Africe. Zde je nutné poznamenat, že politické režimy, které byly odstraněny, se vyznačovaly nebývalou mírou krutosti, útisku a útlaku, korupce a zlodějství, i mezinárodního vydírání. Není tajemstvím, že válka proti terorismu sloužila bývalým majitelům klíčů jako nástroj boje proti zejména náboženské opozici, byť ta se namnoze jak ústy exilových, tak domácích předáků rétoricky prezentovala a prezentuje víceméně ochotou podílet se na společenských změnách nenásilnými způsoby: dialogem, účastí ve volbách, na půdě zákonodárných těles. Častokrát bývá v této souvislosti jako vzor uváděno Turecko, které pod vedením islamistů prochází jak ekonomickým rozkvětem, tak jinými nebývalými změnami. Ke změnám, které částečně odpovídají na otázku měnící se situace křesťanů na Blízkém Východě, nepochybně patří problém islamizace veřejného prostoru. Tuto skutečnost lze ilustrovat na osudu významné křesťanské památky, byzantského chrámu Hagia Sofia v tureckém Izniku (Nicea), kde se na podzim roku 787 konal poslední ekumenický koncil.

9 (Původní chrám zničilo roku 1065 zemětřesení, současná podoba vznikla krátce nato.) Poprvé od vyhlášení Turecké republiky (1923) bylo dosavadní muzeum letos prohlášeno za mešitu, jíž objekt naposledy byl v dobách Osmanské říše, kdy přistavěli k původnímu kostelu i minaret. Lze se jen domnívat, co vedlo úřady ke zmíněné změně, zejména když zdůrazníme kritický ohlas místní obchodní komory, která argumentuje možným dopadem na výnosy z oblastního turismu. Turecký příklad islamizace veřejného prostoru, islamizace zdola, jakož i nadále pragmaticky respektovaná ústavní pravidla podtrhující sekulární charakter politického zřízení tvoří rozporuplný obraz budoucího vývoje. Budiž řečeno, že nedávný projev tureckého premiéra v Káhiře, v němž zdůraznil pozitivní hodnoty autentického sekularismu zajištění klidného soužití občanů, nenadchnul tamního nejvýznamnějšího nositele politické budoucnosti Muslimské bratrstvo. Znakem tureckého modelu je sice vyloučení náboženství z politiky, avšak neznamená to vyloučení christofóbních excesů ze společnosti, nevyjímaje násilné činy páchané nábožensky motivovanými jedinci nebo malými skupinami. Je kupříkladu otázkou, zda lze vymýtit předsudek subverzivní evangelizace pouhým odkazem na ústavní principy. Podobně jako v Turecku i v Tunisku je situace křesťanů složitá. Několik dnů po nuceném odletu diktátora Ben Alího ze země byl zavražděn představitel salesiánského díla P. Marek Rybiński v Manúbě, univerzitním městě v severovýchodním Tunisku. Během následujícího víkendu se v hlavním městě konala demonstrace asi převážně mladých lidí, kteří zpívali slogan: Jsem muslim, jsem sekulární, jsem Tunisan, (!). Předáci Ghannúšího islamistického hnutí, které nedávno coby politická strana An-nahda (Znovuzrození) vyhrálo volby, tehdy označili čin za taktiku (sloužící) odvrácení pozornosti Tunisanů od cílů tuniské revoluce. Během několika dnů přišli vyšetřovatelé s pravděpodobnou verzí vraždy věřitele. Tento příklad ilustruje míru výbušnosti, kterou představuje jakýkoli podobný exces na mezináboženské úrovni v zemi s vysoce vzdělaným obyvatelstvem a tradicí mírnosti, kde dokonce i získání nezávislosti nebylo provázeno událostmi srovnatelnými s válkou v Alžírsku. Přesto se i v Tunisku objevují snahy transformovat křesťanské památky, např. římskou basiliku v Kefu na mešity. Je možné, ale kdo zde chce být prorokem, že tuniští islamisté napodobí ty turecké? Zda a do jaké míry se pokusí měnit ústavu a aplikovat prvky šarí y, islámského práva, tím i změnit směr islamizace na islamizaci shora a současně i charakter politického zřízení, zůstává hádankou. Tuto hádanku výrazně ovlivní i vnější situace. Zejména vývoj v Libyi, kde se někteří předáci přechodné vlády přihlásili k myšlence řídit zemi náboženským právem, a vývoj v Egyptě, v nejlidnatějším arabském státě s nejpočetnější křesťanskou menšinou a minulým režimem nejpronásledovanější islamistickou organizací Muslimským bratrstvem. S výjimkou Iráku nedostoupily jinde v regionu protikřesťanské násilné akce úrovně, které bylo během posledních let dosaženo v Egyptě. Situace zejména koptských křesťanů je o to vážnější, oč adresněji a razantněji vystupují nejvyšší představitelé islámu v zemi proti křesťanství. Velký muftí Egypta, jehož nelze označit za islámského radikála, týden před masakrem pochodu na trase Šobra - Maspiro v Káhiře označil ve videonahrávce křesťany za nevěřící, cituje Korán 5:17 s odkazem na nepřijatelnost křesťanského učení o spáse. Lze se domnívat, že dílčí teologický argument, který zdaleka nevyčerpává vztah obou náboženství obecně, ale není ani výrazem diskuze objasňující učení o spáse v islámu, získal v kontextu užití propagandistický charakter a stal se nástrojem intenzifikace nepřátelského postoje. Na tomto místě se sluší také připomenout, že na rozdíl od evropských států státy s muslimskou většinou mají často v ústavách zakotven článek podobný tomu, jenž i v případě Egyptské arabské republiky vzdor všem politickým změnám, tj. i v nové ústavě (březen 2011) zůstal beze změny: Islám je náboženstvím státu, jehož úředním jazykem je arabština. Islámské právo (šarí a) je hlavním zdrojem legislativy. V tomto smyslu odpovídá postavení koptských křesťanů pojetí islámského práva, nikoli západním lidskoprávním a ústavněprávním standardům. Koptská komunita, jež se historicky odvozuje od evangelisty

10 Marka, je proto po desetiletí vystavena tvrdostem soužití s muslimskou většinou a omezením, která jsou jí zákonným způsobem ukládána. Současně však v rozjitřené atmosféře dnešního Egypta narůstá počet násilných incidentů, v nichž se angažují amnestovaní extrémisté, především fundamentalisté z řad salafistů, pro něž se dynamické poměry expanze islámu v jeho prvním století staly živoucím modelem. Nejstarší egyptská islamistická organizace - Muslimské bratrstvo (MB, 1928) dnes nepochybně představuje nejen nábožensky, ale i politicky konstitutivní sílu, jejíž představitelé, mnozí se zkušeností pronásledovaných bývalým režimem, opakovaně slibují vyřešení koptské otázky moderním, demokratickým a ústavním způsobem, a to při vědomí, že po pádu Mubaraka na koptů uprchlo ze země. MB připravují novou ústavu, upravující postavení křesťanů v duchu některých západoevropských ústav. Odmítnutí násilí proti křesťanům v souvislosti s masakrem v Maspiro můžeme, ale nemusíme považovat za předvolební rétoriku. Strach před vítězstvím islamistů ve volbách mezi egyptskými křesťany trvá. Situace iráckých křesťanů se po okupaci ( ) katastrofálně zhoršila. Z historického útočiště apoštola Tomáše, které se stalo domovinou mnoha mnišských překladatelských škol, jež předávaly antickou vědu a umění i díky tomu kvetoucím muslimským chalífátům, jen během posledních dvou desetiletí uprchly statisíce křesťanů do celého světa. Připouští se, že podíl křesťanů klesl na polovinu, jen do Sýrie a Jordánska uprchlo zhruba křesťanů. Vzhledem k tomu, že někteří západní pretendenti projektu svobody označili vojenskou akci proti nelidskému Husajnovu režimu křižáckým tažením, prohlásili někteří představitelé zejména extremistických sunnitských uskupení místní křesťany legitimními cíli. Rezultátem se staly a zůstávají četné útoky proti osobám, majetku i svatyním. V těchto dnech si iráčtí křesťané připomněli výročí hromadné vraždy 44 věřících, 2 kněží a sedmi mužů ochranky v baghdádské katedrále Syrské katolické církve. Místo činu se stalo i místem piety. Snad nejvýstižněji popsal situaci křesťanů v Iráku jeden z věřících: Modlím se, než jdu do práce. Tady můžeš být zabit kdekoli. Na 70 zničených kostelů od roku 2004 tuto skutečnost dokládá. Křesťané v Sýrii prožívají nyní temné období. Výhrůžky vyhlazením podněcují útoky, které v atmosféře narůstající občanské konfrontace, přiživované konspiračními teoriemi, ale i otevřenými výpady některých islámských duchovních v exilu, získávají hrozivé obrysy. V jednom z TV vystoupení poznamenal šejk Adnan al- Arúr na adresu chráněnců režimu, v to počítaje i křesťany, že budou roztrháni, rozřezáni a zkrmeni psy. O tom, že Sýrie po pádu režimu může následovat Irák, není pochyb. Arabské jaro přineslo úlevu miliónům. Pro křesťanskou arabskou diasporu tato doba však rozhodně jarem není. Zdráhám se vitální perspektivu křesťanské ekumeny na Blízkém Východě a v severní Africe označit za perspektivu dlouhé zimy. Vzpomínám jen na hezké chvíle a dobré lidi, křesťany a muslimy, kteří mi během dlouhých cest na Blízkém Východě a v severní Africe nabídli pohostinství, humorné slovo a možnost srovnání. Leoš Tuček, CČSH MATIČKA Jistě neušlo vaší pozornosti, že koncem tohoto roku došlo k výměně střešní krytiny na kostele Zvěstování Panny Marie (Matičky). Dosavadní krytina bya nahrazena břidlicí ze Španělska. Toto dílo představovalo částku téměř 1,5 miliónu korun. Finanční prostředky ŘK farnosti děkanství Heřmanův Městec na úhradu tohoto díla nedostačovaly. Proto byly podány žádosti o dotace, a to: na Královéhradecké biskupství žádost o příspěvek z Fondu solidarity (bylo nám poskytnuto ,- Kč), žádost o dotaci na Ministerstvo kultury (jedná se o kulturní památku). Od MK jsme obdrželi dotaci ve výši ,- Kč, Město Heřmanův

11 Městec poskytlo z rozpočtu města částku ,- Kč. Podmínkou pro poskytnutí dotace bylo zajištění vlastních prostředků ve výši minimálně 10% z hodnoty díla. Proto byl zřízen zvláštní účet u peněžního ústavu, na kterém byly vázány finanční prostředky na opravu Matičky. Za přispění obnosů z kostelních sbírek určených na dofinancování opravy kostelíka i dobrovolných finančních darů farníků a dalších občanů Heřmanova Městce se podařilo uhradit náklady tohoto díla ještě v letošním roce. Poděkování patří všem, kteří jakýmkoli, byť sebemenším, příspěvkem dali najevo, že jim na záchraně kulturního dědictví našeho města záleží. vv POŽEHNÁNÍ ADVENTNÍHO VĚNCE Pro mnohé lidi představuje adventní věnec jen dekorativní předmět, kterým si v adventu zdobí svou domácnost. Nemá pro ně žádný další hlubší význam. Požehnání adventního věnce má vyzdvihnout právě tento jeho význam pro celou rodinu. Adventním věncem vyjadřujeme naději, že se náš život vydaří a že to, co se během uplynulého roku pokazilo, se znovu zacelí a zahojí. Ve čtyřech svících, které postupně každou adventní neděli zapalujeme, má do všech oblastí našeho života zazářit světlo vtělení. Je-li adventní věnec požehnán, už to není jen krásná předvánoční výzdoba spíše rodině připomíná, že do jejich domu přichází sám Bůh a že všechno rozporuplné v každém jednotlivci i ve vzájemných vztazích znovu spojuje v jednotu. Zelené snítky adventního věnce nám mají připomínat nepomíjející život, který nám Bůh daroval vtělením svého Syna. Všechno vyprahlé se znovu zazelená a ožije. Světlo adventního věnce září v temnotách, které se někdy rozpínají i v naší duši, a zahřívá naše vychladlá srdce. ADVENT KRÁTCE A VÁNOCE U NÁS ZA STARÝCH ČASŮ V této vzpomínce budeme za staré časy pokládat první polovinu dvacátého století. Když se začínala psát léta začínající devatenáctkou, byla naše maminka malou holčičkou, která žila na horách v Seči. Zimy tam podle jejího vyprávění bývaly tužší a městečko už v předvánoční době bylo někdy plné sněhu. Maminka měla sestřenku, kterou jsme my později znali jako tetičku Štroblovou. Tyto dvě holčičky chodily spolu v předvánoční době do místního kostela sv. Vavřince na adventní bohoslužby, které byly slouženy před započetím dne. Pan farář je zahajoval Izaiášovou modlitbou, začínající slovy: Rosu dejte nebesa a oblakové vydejte spravedlivého. A protože modlitbu přednášel pan farář latinsky a latinský text začíná: Rorate caeli desuper, říkalo se této bohoslužbě Roráty. Děvčátka si nosila do kostela zvláštní svíčky, tak zvané sloupky. Byla to tenká svíčka, spirálově stočená, a jak Advent postupoval, tak sloupek ubýval. Na roráty maminka nikdy nezapomněla a vyprávěním o nich u nás vlastně začínal Advent. Věnce se čtyřmi svíčkami, tak jak jsou v současné době obvyklé, jsme tehdy ještě neznali. A jak čas postupoval, holčičky vyrostly a z jedné z nich se stala naše maminka. Předvánoční čas byl i u nás, zvláště mezi námi dětmi, poznamenán očekáváním Ježíška a jeho příchodu se stromečkem a dárky. My jsme Ježíškovi předem pomáhali, aby to měl s tou přípravou Vánoc trochu jednodušší. Stříhali jsme papírové řetězy, připravovali ozdoby, zlatili vlašské ořechy a připravovali tak zvané certle. To byly bonbónky zabalené do barevných papírků s roztřepanými konci a opatřené nitkou k zavěšení na větvičky stromku. Že by to mohlo byt nějak jinak, nás vůbec nenapadlo, a když jsem jednou připravenou krabici s ozdobami zahlédl v prádelníku, stačilo maminčino vysvětlení, že si to tam Ježíšek schoval. Maminka také pekla cukroví a připravovala vánočku, ale to naší dětské pozornosti unikalo.

12 Konečně přišel očekávaný Štědrý den. Zavládl blažený mír. Naše případné dětské prohřešky se obešly bez přísných trestů, nanejvýš to vyřešila domluva. Kdo se postil, očekával, že uvidí zlaté prasátko. A zvolna, pro nás děti velmi pomalu, se blížil kouzelný Štědrý večer. K večeři jsme vždy měli smaženého kapra. A v tom byl velký malér. Maminka se moc bála, abychom nespolkli kůstku a i sama z opatrnosti jedla velmi pomalu. A my jsme se nemohli dočkat, kdy už bude možno jít do pokoje, kam ve stejnou dobu přinášel Ježíšek osvětlený stromeček a pod ním dárečky. Odněkud zazvonil zvonek, dveře se otevřely, stromeček zářil a v tu chvíli na něm plály kouzelné prskavky. Bylo to tak krásné, že dodneška rozsvěcujeme vánoční pokoj zářícím stromkem s několika prskavkami. A pod stromečkem vždy byly tolik očekávané dárky. Dnes vidím, jak se během života proměňovala jejich věcná hodnota. Po lepších časech přišla velká hospodářská krize, po krátkém zlepšení válečná a poválečná bída, pak pomalé zlepšování až nakonec skok k materiálnímu nadbytku. To se samozřejmě odráželo v možnostech, nejprve Ježíška, později těch našich milých, kteří nám chtěli udělat radost. Ale dárek věnovaný z lásky byl bez ohledu na jeho pozemskou hodnotu vždy tím nejkrásnějším. Když byly dárky rozbaleny a radost z nich vychutnána, zvolna se začínala dostavovat únava. Ale ještě bylo nutno přistoupit ke starým vánočním zvykům, které nám měly napovědět něco o naší budoucnosti. S pečlivostí jsme zkoumali výsledky našich dotazů, aniž by nás kdykoliv napadlo na ně věřit. Rozkrajovali jsme jablíčka s nadějí, že hvězdička z jádřince nám přislíbí další dobrý rok života, ve skořápce od vlašského ořechu se svíčkou jsme na umyvadle pouštěli lodičky a čekali, kam poplujou. Se zamhouřenýma očima jsme se roztočili a hodili za hlavu pantofel, jehož špička nám měla ukázat směr našeho putování v příštím roce a nakonec jsme do umyvadla vlili roztavené olovo, poději cín a ze vzniklého slitku hádali, co nám asi náhoda chce vypovědět o naší budoucnosti. Pak jsme ještě znovu zasedli ke stolu k cukroví, ořechům a ovoci. Jižní ovoce bylo vzácné a s příchodem války zmizelo na dlouhá léta z vánočního stolu. Maminka krásně zpívala a mezi její oblíbené koledy patřily Na betlémské salaši a Jak jsi krásné Jezulátko. Ale s pozdním Štědrým večerem již na zpívání většinou nezbývaly síly. Také jsme si rádi četli vánoční básničky. Doma stále ještě máme na rozmnožovacím stroji vytištěnou sbírku vánočních básní od mnoha různých autorů, vydanou kdysi někým neznámým v dobách nesvobody. A půlnoc byla naspadnutí, ale ne vždy již bylo dost sil jít na Půlnoční. Zato Božíhodovou, tak zvanou Velkou, mši svatou jsme nevynechali. A tak jsme se zpěvem hymnického chorálu Narodil se Kristus Pán vstupovali do těch opravdovských vánočních svátků a opouštěli kouzelné chvíle předchozího večera s nadějí, že za rok zase za námi přijde Ježíšek a přinese nám nejen dárky, ale hlavně láskyplné chvíle rodinné pohody. Josef Výborný HUDBA A ZPĚVY O VÁNOCÍCH Nebyly by to pro mě Vánoce, kdybych si nemohl poslechnout Vánoční oratorium J. S. Bacha. Bach nechává v úvodu zpívat sbor za zvuku bubnů a trubek: Slávu zvučte hvězdné výše, v nebeském tam údolí! Dnes ať všechny světa říše Bohu slávu hlaholí! Zanechte nářků, zapuďte stesky, jásejte a radujte se, ať zem celá hlaholí! Nemohu ten sbor jen tak poslouchat a nevnímat, o čem zpívá. Působí na mě tak, že ze svého srdce zapuzuji stesky a zanechávám nářků. Mé srdce se stává přístupnějším vůči tajemstvím Vánoc, kdy se Bůh stal člověkem a kdy do našich temnot přinesl světlo. Do takového otevřeného srdce pak může soprán zazpívat onu andělskou zvěst: Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid! Zároveň s hudbou tak může v mé duši procitnout k novému životu radost skrývající se často pod spoustou starostí a problémů.

13 Také poslech Händelova Mesiáše patří k mým vánočním rituálům. Zvěstování Kristova příchodu je inspirováno starozákonními texty. V árii pro soprán se o tajemství Vánoc zpívá slovy proroka Zacharjáše: Rozjásej se, siónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný. (Zacharjáš 9,9) V době, kdy Händel skládal Mesiáše, prožíval hlubokou krizi. Pracoval velmi rychle, jako v horečce, skladbu dokončil za necelé čtyři týdny. To vytržení je ještě i dnes patrné v jeho áriích i sborech. Skrytá naděje adventních melodií se proměňuje ve vzletně radostné sbory s vánočním poselstvím a končí mohutným, jásavým Aleluja ve velikonoční části této skladby. To, že k nám lidem přichází Bůh jako král, jako ochránce, jako spása a jako světlo rozjasňující naši temnotu, je důvodem k vánočnímu veselí. Händelova hudba vyhání z našeho srdce všechno temné, smutné, bezútěšné, aby se tam mohla vrátit radost z Ježíšova narození. In dulci jubilo, teď zpívejte a radujte se tak začíná jeden z nejznámějších vánočních chorálů pocházející ze 14. století. Starobylé vánoční písně stále znovu opěvují radost, kterou v našich srdcích probouzí Kristovo narození. Narodilo se dnes dítě nám, jež pokoj, spásu nese k nám, zpívá se v jiné vánoční písni z 15. století. Radost je základním rysem všech vánočních písní. Na narození dítěte reagujeme vždycky s radostí. Když se však Bůh vtěluje do člověka, působí to na nás ještě jinak. Uvědomujeme si, že teď už na tomto světě nebudeme sami, že teprve teď se pro nás tento svět stal domovem, protože tady s námi přebývá Bůh. Bůh v Ježíši s námi kráčí po všech cestách. Náš život se navždycky proměnil. Boží světlo rozjasňuje naši temnotu. Bůh se narodil jako dítě proto, aby naše zkamenělá srdce ožila a otevřela se lásce i radosti. Martin Luther složil jednu z nejoblíbenějších německých vánočních písní Z nebes hůry přicházím. V sedmé sloce nás vyzývá: Veselme se, radujme se, s pastýři tam vypravme se, poděkujme Hospodinu, že nás vede k svému Synu. Pro německého reformátora byla radost základem víry. Ta radost vyvěrá z toho, co pro nás učinil Bůh. Už se nemusíme o všechno starat sami. Bůh se k nám obrací. Tímto způsobem také Luther vnímá podstatu vánočního tajemství: sám Bůh se ujímá této iniciativy. Daroval nám svého Syna a v něm svou lásku, svůj slib, že nás bez výhrad přijímá. Proto bychom měli žít jako radostní křesťané. Bůh pro nás připravil opravdový dar: daroval nám svého Syna. Jeho příchod je pro nás poctou, skrze něho můžeme znovu získat svou prvotní zkušenost i božskou krásu. Patrně nejznámější vánoční píseň, každopádně nejoblíbenější z těch německých, je ta, jejíž text napsal Josef Mohr v roce 1818 a Franz Xaver Gruber ji zhudebnil: Tichá noc, přesvatá noc. Byla napsána pro obyčejné lidi. Zrodila se v těžkých časech, po desetiletích válečných konfliktů odehrávajících se v celé Evropě, v době, kterou poznamenaly strach, nejistota, hlad a trudné životní podmínky. Proti tomu všemu se staví docela jiná skutečnost, vypravuje o míru a štěstí tam, kde Boží láska bdí. Právě tou citovanou dvojicí slov tichá a přesvatá Josef Mohr popisuje tajemství Vánoc. Svým současníkům i nám, Bůh se nám narodil v tichu noci, právě tak se chce narodit do ticha našich srdcí. V této noci je třeba ztišení proto, aby se mohla stát svatou. Bůh o Vánocích prosvěcuje naši noc narozením svého Syna. Antičtí Řekové měli za posvátné to, co uniká tomuto světu, nad čím tento svět nemá žádnou moc. V tichu, když mlčíme, se také my vzdalujeme hřmotu tohoto světa. A dotýkáme se tak něčeho posvátného v nás. Tichá vánoční noc dokáže umlčet bázně a trápení bouřící v našem nitru a tísnící nás v našich snech, aby se v nás mohl narodit Bůh. Tady se noc, která se stala symbolem temnoty a prázdnoty, obrazem deprese a ochromení, rozjasňuje světlem Vánoc. Vánoční světlo prosvětluje noc deprese, nicoty. A přináší světlo i do bezesných nocí. Vánoce nám napovídají: snažme se poznat a pochopit toho, kdo přichází rozjasnit noc našeho života, toho, kdo tuto noc hodlá proměnit, posvětit. Tam, kde je Bůh v nás, vzniká posvátný, zářivý prostor. V takovémto prostoru jsme i my dokonalí a šťastní. A noc, skrývající v sobě jinak tíseň a temnotu, se proměňuje v noc tichou a

14 přesvatou. Proto ta píseň, kterou složili Josef Mohr a Franz Xaver Gruber, a která obešla celý svět, zůstává trvalým výrazem naší hluboké touhy po skutečném štěstí i po ztraceném ráji. XI. VÝSTAVU BETLÉMŮ SHLÉDLY STOVKY SPOKOJENÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V neděli 11.prosince skončila úspěšná XI. výstava betlémů v Heřmanově Městci. Během 14 dní ji navštívilo v Městské galerii rekordních více jak tři tisíce zájemců, kteří obdivovali umění jak současných tvůrců, tak i šikovné ruce a vynikající cit pro lidovou tradici našich předků. Výjimkou nebyly ani zájezdy z poměrně vzdálených koutů celých východních Čech. Z reakcí návštěvníků vyplývalo, že bylo na co se dívat i z čeho vybírat ve vánočně laděném prodeji ozdob, betlémů či perníčků. V rámci výstavy proběhla též soutěž o nekrásnější vánoční stromek nebo větev, do které se přihlásilo 37 kolektivů od mateřských škol až po klienty Domova pro seniory. Všechna díla byla vystavena v prvním patře galerie a návštěvníci měli možnost svým hlasem určit vítěze - nejkrásněji ozdobený stromek z pohledu návštěvníků. Zcela jednoznačně získal toto ocenění pomerančově laděný stromek (viz foto) připravený žáky Semináře vedení domácnosti ZŠ Heřmanův Městec pod vedením Mgr. Jaroslavy Kachlíkové. Z hlasovacích lístků získal 299 hlasů. Na druhém místě se umístil roztomilý stromek dětí a rodičů z MŠ Jonášova z Heřmanova Městce a na třetím místě netradiční pojetí stromku (dřevo - latě, břečťan a vánoční ozdoby) vyrobeného žáky Semináře řemesel ZŠ Heřmanův Městec. Dělené 4. a 5. místo si symbolicky odnesli za shodných 161 hlasů členové Svazu postižených civilizačními chorobami pod vedením Jaroslavy Koukalové a děti z II. stupně ZŠ v Třemošnici. Ty zaujaly originálním jedovatým stromkem plným muchomůrek červených. Vítězové obdrželi knihu o vánočních zvycích od Petra Herynka a malou pozornost pro každého žáka. O úrovni celé soutěže svědčí vzkaz jednoho návštěvníka na soutěžním lístku: Je to všechno moc krásné! Těžko vybírat Touto cestou všem soutěžícím blahopřejeme. Nezbývá než poděkovat všem, kteří o realizaci a zdárný průběh výstavy zasloužili, a těšit se na další již XII. výstavu betlémů v roce Výtěžek letošní výstavy činil ,- Kč a celý byl věnován na opravu kulturních památek v Heřmanově Městci. Věříme, že výstava potěšila stovky spokojených návštěvníků a přispěla k příjemné předvánoční atmosféře v Heřmanově Městci. Marek Výborný Výsledky (prvních deset míst) návštěvnické soutěže o nejkrásnější stromek ZŠ Heřmanův Městec kol. dětí 8. roč. - Seminář vedení domácnosti (Mgr. Jaroslava Kachlíková) hlasů 2. MŠ Jonášova ul. Heřmanův Městec hlasů 3. ZŠ Heřmanův Městec - Seminář řemesel (Mgr. Jana Beránková) hlasů 4. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR - ZO Heřmanův Městec Vedoucí: Jaroslava Koukalová, J. Pokorná, L. Bombačová, V. Koukal hlasů 5. ZŠ Třemošnice - žáci třídy hlasů 6. ZŠ Heřmanův Městec kol. dětí 1.C (Mgr. Sylva Hrachovinová) hlasů 7. Antonín, Mariana, Martina a Ondřej Výborných hlasů 8. ZŠ Heřmanův Městec - kol. dětí školní družiny (1. 3. třída) pod vedením vychovatelek J. Riedlové, V. Hůlkové, M. Kynclové, I. Zitové hlasy 1.

15 9. DDM Heřmanův Městec - kol. dětí Kroužek keramiky (H. Vacková) hlasů 10. MŠ Jiráskova ul. Heřmanův Městec - třída U Zajíčka hlasů CO VŠECHNO SYMBOLIZUJE VÁNOČNÍ STROMEK Ke starým vánočním rituálům patří také a to už od 16. století ozdobený vánoční stromek. Vánoční jedle, jež si i uprostřed zimy zachovává svou zeleň, je starobylým symbolem božské životní síly. Ani ta nejtužší zima nad ní nezvítězí. V křesťanské tradici mají věčně zelený strom a zároveň symbol světla přinášet do domácnosti Krista a také z nich vyhánět démony strachu, závisti a nenávisti. Uprostřed tuhé a temné zimy nám poskytuje teplo a světlo. Křesťanům připomínala vánoční jedle rajský strom, ze kterého Adam a Eva trhali plody života. Plody života na vánočním stromku znázorňují jablka a ořechy nebo také vánoční ozdoby. Jsou symbolem rajské dokonalosti. Vánoční stromek je tak fragmentem stromu milosrdenství, k němuž nás přivádí Bůh skrze Synovo zrození, aby zmírnil naši bolest. Strom jako symbol také spojuje zemi s nebesy. Je zakořeněný hluboce v zemi a z matky Země také čerpá své síly. Zároveň však roste a vypíná svou korunu vzhůru k nebi. Je tak předobrazem člověka, který by se mu měl podobat. Je zakořeněn v zemi, ale stojí vzpřímeně, jako král s korunou na hlavě. Ve vánočním stromku objevíme řadu obecně platných, význačných symbolů. V prvé řadě je to propojení země a nebe. O Vánocích pro nás Bůh ruší hranici mezi nebem a zemí, nebe se tak objevuje na zemi. Další symbol vážící se k vánočnímu stromku je obraz poraženého, a přesto znovu rašícího stromu. Adventní poselství z knihy proroka Izajáše, tedy z pahýlu Jesse vyraší výhonek nového života, spočine na něm duch Hospodinův, je tu symbolicky ilustrováno. Právě tehdy, když se mi nedaří, když se ve mně něco zlomí, když má cesta najednou nikam nevede, mně Kristovo narození dodává jistoty, že se ve mně rodí něco nového, co je správnější a krásnější než všechno ostatní. Vánoční stromek symbolizuji to, že v nás skrze Kristovo narození život navždy zvítězí, že se nadá potlačit ledovou zimou, že vzájemné boje mezi pohlavími jsou překonány. Narození Boha způsobuje, že rozdíly mezi mužem a ženou přestávají platit, v Boží přirozenosti jsou všichni sjednoceni. Jedlové větve ve vánoční výzdobě mimořádně krásně voní. Jejich vůně ve mně vyvolává vzpomínky na to, co jsem o Vánocích pociťoval jako dítě. Bylo to tušení, pocit, že se náš dům i můj pokoj skrze Kristovo narození proměnil, že je mi Bůh blíž, že přebývá v našem domě i v mém pokoji. A jeho blízkost s sebou nese vůni domova a bezpečí něhy a lásky. To, co cítím, nevnímám jako nostalgii, ale jako znamení, že Bůh sám, že tajemství žije mezi námi. A protože mezi námi přebývá tajemství, můžeme s ním prožívat pocit domova. Jedle v domě představuje přítomnost lesa, přírody, toho, co stvořil Bůh. Tím se ruší rozpor mezi přírodou a civilizací, cítíme, že i ve svých domovech můžeme čerpat energii proudící od matky Země. Tím, že se Bůh stal člověkem, bylo požehnáno veškerému tvorstvu. A my lidé jsme také účastníky. ADOPCE NA DÁLKU (farnosti doručeno před 1.adventní nedělí 2011) Dobrý den, moc vás všechny zdravím a jménem své rodiny vám přeji šťastné Vánoce a požehnaný celý rok Všichni jsme v naprostém pořádku, a jak se daří vám? Poslední týden v září jsem skládal první pololetní zkoušky a pak jsem měl 13 dní prázdniny. O prázdninách jsem byl doma. Při studiu mi velmi pomáhá moje sestra. Také jsme 8. září oslavili svátek Narození Panny Marie. Děti do kostela přinášely květiny. Po mši sv. dostali všichni farníci cukrovou třtinu. Doma nám maminka připravila

16 několik druhů zeleninových pokrmů a také sladké jídlo, které se jmenuje Payasam. Užili jsme tak spoustu dobrého jídla a zároveň jsme děkovali za hojnou úrodu v letošním roce. Vánoce budeme slavit velkolepě v našem společenském centru a to hned v druhém prosincovém týdnu. Čeká nás krátký kulturní program s vánočními koledami a taneční parodií. Centrum předá sponzorovaným dětem dárek pro celou rodinu. Ještě jednou vám přeji krásné Vánoce a úspěšný nový rok. Váš Amith Je neděle 18. prosince 2011 a v kostele sv. Bartoloměje skončil tradiční minitrh ve prospěch projektu Adopce na dálku. Za všechny naše adoptované děti skutečně děkuji všem, kteří se na jeho realizaci podíleli. Nemalé díky patří také každému, kdo na potřeby dětí jakkoliv přispěl. Celková částka shromážděná v adventním období je opravdu rekordní a činí Kč. K dnešnímu dni tak účet zmíněného projektu disponuje částkou Kč. Díky dlouholeté přízni nejrůznějších dárců tak naše děti mohou ve studiu nadále pokračovat a veškeré jejich potřeby budou opět řádně zajištěny. Je však nutné poznamenat, že uvedený stav účtu Adopce na dálku je opravdu rekordní. S ohledem na jiné sbírky, zvláště pak ty mimořádné v r. 2011, a současný počet návštěvníků bohoslužeb, je až neuvěřitelné, že se tuto částku podařilo shromáždit. Opravdu si přístupu všech dobrodinců nesmírně vážím a nerada bych, aby mé děkuji vyznělo pouze formálně. Uvedená finanční částka v příštím roce podpoří Namthip z Thajska, Amitha z Indie a Micheala z Ugandy. Scovia, rovněž z Ugandy, kterou jsme podporovali od ledna 2007, studium na podzim letošního roku ukončila. Důvodem byla především změna bydliště, kdy se společně se sestrou přestěhovala do Zambie. Radostnou zprávou pro nás všechny jistě bude, že ani do budoucna nezůstane Scovie bez zajištění. V současné době je zaměstnána v obchodě, kde je pověřena vyřizováním zemědělských dodávek. Může tak využít dovednosti a znalosti zemědělské prvovýroby, které získala díky studiu. Je schopna poskytovat náležitě odborné poradenství zemědělcům a zajistit také chod obchodu. Velké díky každému, kdo ji podpořil na její cestě. Do dalších dní vám přeji opravdový pokoj, radost a ten zvláštně hřejivý pocit z narozeného betlémského děťátka. Helena Polanská LÁSKA, KTERÁ DOVEDE ČAROVAT Už ve starověkém Římě bývalo zvykem si k novému roku blahopřát. Blahopřálo se především významným osobnostem a vysokým úředníkům. My si vzájemně přejeme Šťastné a požehnané Vánoce nebo Boží požehnání do nového roku. Přejeme si všechno dobré. České sloveso přát souvisí s německým substantivem přítel původně také znamenalo milující, - ve staré češtině se také ve významu přát objevuje termín vinšovat z německého wünschen to znamenalo původně o něco usilovat, po něčem se shánět, putovat za něčím, něco získávat, dobývat. Usilujeme o to, abychom uspěli, aby se nám v životě dařilo. To je také obsahem každého přání. Přání souvisí, jak jste si mohli všimnout, s dalšími pojmy: milý, milující. Někomu něco přát tedy znamená dávat někomu najevo přátelství, náklonnost a lásku. Ptejme se tedy o Vánocích a na začátku nového roku: Co si skutečně přejeme? Co potřebujeme? Oč usilujeme a co chceme získat? Když se svých přání vzdáme, zjišťujeme často, že bychom vlastně měli být za život, který nám daroval Bůh, vděční. V našich přáních se skrývá naděje, že bychom mohli sebe i svět kolem nás utvářet nově. Zároveň však cítíme,

17 že ani tento svět, ani náš život není tak špatný, jak si někdy představujeme. Když přání zasáhne lidské srdce, odpoví se v něm láskou. Láskou, která dovede život druhých očarovat. D Ě T E M Milé děti! Vánoce jsou již opět tady. Betlémský příběh o narození Ježíše všichni dobře znáte. Evangelista Lukáš, který nám podává nejpodrobnější zprávu o událostech kolem Ježíšova příchodu na svět, ovšem připomíná Ježíšovu první návštěvu Jeruzaléma. Když bylo Ježíšovi asi 40 dní, přinesli ho Josef s Marií podle Mojžíšova zákona do Jeruzaléma, aby za něj poděkovali Hospodinu. V Jeruzalémském chrámu byli také stařičký kněz Simeon a prorokyně Anna. Simeon mohl na vlastní oči spatřit Mesiáše a chválil za to Boha. Řekl, že Ježíš je. (dokončení v tajence)

18 Přeji Vám, sourozencům, rodičům a všem kolem Vás požehnané a radostné vánoce. Váš kamarád Marek Zpracováno podle Katechetického věstníku č.5/2001/02 OVČIČKY, PLENČIČKY, ŽEŽULIČKY Všichni se těší na vánoční pohodu. Celá naše představa Vánoc je idylická. Tuto tvář dala Vánocům doba barokní, tam přišly všechny ty ovčičky, ukolébavky, plenčičky, žežuličky a troníčky za koledování. Gotická doba slavila Vánoce jinak a byla nesporně věrnější originálnímu příběhu, který známe z Bible, ale který vždy znovu čteme přes růžové brýle barokní pastorely. Originální Vánoce nebyly žádnou idylou. Považte jenom, že kvůli nějakému pitomému byrokratickému výnosu a nesmyslné statistice musel se Josef s Marií vydat na dosti dalekou cestu zrovna v době, která se jim tak nehodila. Jet na oslu je nepředstavitelně nepohodlné i pro zdravého mladého muže, natož pro křehkou ženu ve vysokém stupni těhotenství. Představme si všechnu tu starost, jak bude na cestě, kde se ubytují, zda se stihnou vrátit, aby se dítě narodilo doma. Uvažme, jak složité asi bylo zařídit alespoň to nejnutnější, když se dítě narodilo cestou. I kdyby bývali rodiče tak prozíraví a měli pro jistotu ledacos s sebou, stejně byli odkázáni i v nejběžnějších potřebách na pomoc neznámých lidí. Přemýšleli jste někdy, jaký to tehdy pro ně byl najednou problém sehnat dostatek teplé vody na koupel novorozence? Petr Piťha TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2012 Již jedenáctým rokem se na začátku ledna v našem městě objeví tříkráloví koledníci s prosbou o pomoc potřebným. V loňském roce byli koledníci obdarováni částkou přesahující 73 tisíc Kč. Za vaši štědrost Vám patří obrovský dík. Ceníme si ji o to více, že si jsme vědomi často velmi nelehké osobní situace mnohých z Vás. Díky ní se podařilo zakoupit další zdravotní pomůcky a materiál pro Charitu v Chrudimi, která poskytuje pečovatelskou a ošetřovatelskou službu včetně osobní asistence v celém chrudimském regionu. Část výnosu sbírky byla také věnována jako příspěvek na školní autobus pro děti v Indii pod patronací Charity international. Část prostředků byla také věnována na podporu bezplatné Občanské poradny v Chrudimi, kde vyhledá ročně pomoc více jak 600 občanů. Věříme, že i letos budete mít své dveře pro koledníky otevřené. Posláním Sdružení Charita ČR je pomáhat těm nejpotřebnějším, lidem v nouzi bez ohledu na jejich vyznání, rasu nebo národnost. Na začátku ledna 2012 organizuje toto sdružení již tradiční Tříkrálovou sbírku řádně povolenou Ministerstvem vnitra ČR. U nás spolupracujeme při zapečeťování a rozpečeťování pokladniček s Městským úřadem. V této době budou po domácnostech většiny měst a obcí chodit skupinky tří králů s koledou a prosbou o příspěvek do pokladničky. Tříkrálová sbírka je určena na pomoc rodinám a lidem v nouzi a na podporu charitního díla doma i v zahraničí. 65% výtěžku bude věnováno na regionální projekty chrudimské charity (ošetřovatelská a pečovatelská služba včetně půjčovny zdravotních pomůcek, občanská poradna), které svojí působností zahrnují i naše město a každý z Heřmanova Městce a okolí může jejich služeb využít (tel. kontakt: , ). Sbírka je chráněna proti zneužití, neboť každá skupinka bude mít zapečetěnou pokladničku a vedoucího staršího 15 let, který bude vlastnit průkazku s pověřením generálního sekretáře SCHČR. Pokud by Vás navštívily v těchto dnech osoby bez těchto náležitostí či jinak podezřelé, oznamte toto ihned Policii ČR nebo na telefon asistenta sbírky v Heřmanově Městci ( ). Pomozte tak zabránit zneužití sbírky.

19 U nás v Heřmanově Městci budou skupinky tří králů navštěvovat vaše domácnosti v sobotu 7. ledna. Předem Vám děkujeme, že nenecháte své dveře zavřeny. Jsme si vědomi, že podobných sbírek je celá řada a ekonomická situace mnohých není ideální, ale budeme vděční i za drobné příspěvky. Každá koruna pomůže našim bližním v nouzi jak v České republice, tak ve světě. Tři králové, kteří nesli dary do Betléma, budou mít také pro Vás připravenou koledu a malou pozornost. Přejeme Vám klidné a radostné prožití vánoc a spolu s Třemi králi nashledanou v novém roce 7. ledna. Marek Výborný NOVOROČNÍ POŽEHNÁNÍ Milosrdný a dobrý Bože, ty jsi pramenem veškerého požehnání. Prosím tě, požehnej mně i všem lidem, kteří mi leží na srdci. Vztáhni svou žehnající pravici nad všechny lidi. Požehnej dílo mých rukou, aby se má práce stala požehnáním pro druhé. Požehnej všechny lidi, kteří se necítí milováni. Pošli jim své požehnání v podobě lásky. Sešli své požehnání v podobě naděje všem zoufajícím a zoufalým, sešli své požehnání jako nový život ustrnulým, jako světlo těm, v jejichž srdcích se zatemnělo. Požehnej těm, kteří jsou nemocní a trpí sebou samými, aby dokázali načerpat novou naději. Požehnej umírajícím tak, aby svým umíráním požehnali tomu, co pomíjí, a tak se stali sami požehnáním pro všechny, kteří ještě zatím žijí v časné skutečnosti. Požehnej nám všem, abychom se stávali požehnáním jedni druhým. Naplňuj svým požehnáním celý svět, abychom i my dokázali vnímat tvůj svět jako jedno velké požehnání. Naplňuj svým požehnáním všechny mé blízké. Dej, ať dnes všude vnímáme tvé požehnání: v tichu, v modlitbě, v setkáních, v rozhovorech, při práci a vůbec ve všem, co prožíváme. Požehnej nám a všem našim blízkým dobrotivý a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch svatý.

20 Úryvky neoznačené podpisem či parafou jsou převzaty z knihy Anselma Grüna Vánoční rozjímání CHYSTANÉ KULTURNÍ AKCE V HEŘMANOVĚ MĚSTCI hod. - kostel sv. Bartoloměje - možnost prohlídky betléma v kostele sv. Bartoloměje hod. - Kouzlo zpěvů vánočních aneb pokoj lidem dobré vůle - vánoční zpěvy a koledy v podání pěveckého sboru Písnička Základní školy i malého dětského sborečku. Přijďte si spolu s dětmi zazpívat k jesličkám ty nejznámější lidové koledy hod. Kino Mír projekce polského filmu Jan Pavel II. Hledal jsem vás hod. mše svatá s žehnáním vína ke cti sv. apoštola Jana a následné vánoční setkání farnosti a lidí dobré vůle hod. - zámecký park - 8. ročník Dne severských psů v zámeckém parku za nádvořím zámku - přijďte se projet psími spřeženími samojedů mushera Pavla Lněničky a husky pana Zdeňka Brůny k vidění budou také štěňata samojedů i aljašští malamuti. Letos opět s možností zakoupení teplých nápojů! hod.- Poutní slavnost v kapli Zjevení Páně (lidově Klanění tří králů) na ŘK faře; poté krátké poutní setkání ve farním sále hod. v Rytířském sále heřmanoměsteckého zámku - Tříkrálový koncert dětského pěveckého sboru Českého červeného kříže v Chrudimi KLÍČENKY od 9.00 hod. Tříkrálová sbírka Synagoga Hudební večer CONSORT soubor historických hudebních nástrojů; Jana Lesná - soprán hod. - Sokolovna - XXII. reprezentační ples PS Vlastislav - předprodej vstupenek od v Informačním centru na náměstí hod.- Synagoga Hudební večer Janáčkovo trio M. Janáčková klavír, M. Novák violoncello, I. Herajnová (housle) Synagoga Hudební večer Primavera trio M. Výborná (klavír), L. Čistecká (flétna), L. Bartoníčková (hoboj) Cyklus historických přednášek ThDr. Jana Rokyty na faře bude v roce 2012 pokračovat termíny upřesníme Naše srdce potřebuje absolutno a právě jen Bůh může zaplnit nekonečný objem našich srdcí. Žádný tvor, jedině Bůh může být pro duši, jež je tak veliká, smyslem života! Vše ostatní, ba dokonce i to, co je nám nejdražší, to vše ve skutečnosti naleznete pouze v něm. Ano, máme potřebu Absolutna; a nic, co není sám Bůh, nedokáže uspokojit naše srdce, aby pocítilo svou něžnou lásku. Zpracováno volně dle knížky Charlese Journeta Jako ohnivý šíp

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Oprava chybné prezentace

Oprava chybné prezentace Oprava chybné prezentace Úkol: Opravte chyby ve vytvořené prezentaci. č. 13 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Oprava chybné prezentace Žáci sami pracují na jednotlivých

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2.

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. VÁNOCE Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I kázání Poděbrady, 7.7.2013 Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I Úvod Když jsme v červnu uzavírali pohled na události, o kterých Bible píše, že jsou budoucností ještě i pro nás, tak to byl pohled

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Milí farníci a poutníci,

Milí farníci a poutníci, 3/1993 Milí farníci a poutníci, denně sledujeme televizní noviny a čteme tištěné. O vánocích přichází novina nejradostnější: Narodil se Kristus Pán, veselme se! Všem Vám posílám od trůnu Panny Marie Křtinské

Více

Koledové karaoke zpěvníček

Koledové karaoke zpěvníček Koledové karaoke zpěvníček 1. Narodil se Kristus Pán 2. Pásli ovce Valaši 3. Byla cesta ušlapaná 4. Slyšte, slyšte 5. Nesem vám noviny 6. Jak jsi krásné, neviňátko 7. Dej Bůh štěstí tomu domu 8. Zelená

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

Putování krále Baltazara

Putování krále Baltazara Putování krále Baltazara Stanislav Poslušný hudba, texty písní Eva Meyerová doprovodné texty Bylo, nebylo před dávnými dobami, přesněji řečeno před zlomem letopočtu, kdy na nebi vyšla zářná hvězda. A hned

Více

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka ( 8 ) předmluva Je mi líto, že se neumím vyjádřit veršem

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Kladno 16.6.2013 strana 1

Kladno 16.6.2013 strana 1 Kladno 16.6.2013 strana 1 J 4,13 Ježíš jí odpověděl: "Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň 14 Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

www.farnoststaryknin.cz vánoce 2015

www.farnoststaryknin.cz vánoce 2015 Vetero Knina www.farnoststaryknin.cz vánoce 2015 Vánoce v naší farnosti Milí přátelé, stojíme na prahu radostných svátků, kdy si připomínáme příchod Božího Syna Ježíše k lidem. Přichází pro všechny lidi

Více

30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ADVENTNÍ ZVON NÁM OZNAMUJE RADOSTNOU ZPRÁVU, ŽE PŘÍCHOD VYKUPITELE SE BLÍŽÍ. PANE, PŘIJĎ, MARANATHA

30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ADVENTNÍ ZVON NÁM OZNAMUJE RADOSTNOU ZPRÁVU, ŽE PŘÍCHOD VYKUPITELE SE BLÍŽÍ. PANE, PŘIJĎ, MARANATHA 30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ZÁKLADNÍM MOTIVEM PRO NÁŠ LETOŠNÍ ADVENT JE ZVON. K čemu slouží zvon? Zve k modlitbě, svolává k bohoslužbě, hlásí denní dobu, oznamuje radostné i smutné

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010 Být svatý jako Bůh Bohumil Špinar 13.11.2010 Když tedy toto vše se rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! 2 Petr 3,11 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více