Narodil se Kristus Pán radujme se veselme se narodil se nám

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Narodil se Kristus Pán radujme se veselme se narodil se nám"

Transkript

1 Narodil se Kristus Pán radujme se veselme se narodil se nám Heřmanův Městec prosinec 2011

2 Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo... Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda, a bude mu dáno jméno: Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Kníže pokoje. Izajáš 9,1+5 Milí přátelé v Kristu, v tomhle zimním čase, kdy je tma tak dlouhá, si asi nejlépe dokážeme představit, jakou radost může vnést do života světlo. Být ve tmě je těžké, smutné a beznadějné. Ve tmě nevíme, kam jdeme, ve tmě snadno upadneme a ublížíme si, zůstaneme sami a bez pomoci, protože nás pro tu tmu nikdo neuvidí. Už malé světélko tu ale dokáže mnoho změnit. A právě o tom je vánoční evangelium, které zní také ze slov proroka Izajáše. Prorok s nimi přichází k Božímu lidu jako zvěstovatel evangelia, tedy jako ten, kdo mu nese dobrou zprávu. Lidé, kteří zakoušejí, co znamená tápat v životě bez Boha, žít jen na vlastní pěst, jako ve tmě, tu slyší, že tato tma bude prolomena. Slyší zaslíbení, že zase budou moci žít s radostí ve světle Boží přítomnosti. Slyší povzbuzení, že Pán Bůh jim nenabízí jen nějaké pomíjivé světélko, ale veliké světlo Boží spásy, záchrany. Pro Izajáše a jeho současníky šlo o naději budoucí, kterou netrpělivě vyhlíželi. My si v adventním a vánočním čase připomínáme, že tato naděje se už naplnila a stala přítomnou skutečností. Tmu každé lidské osamělosti, bolesti a beznaděje rozbil Bůh sám, když vstoupil do našeho světa v tom zaslíbeném dítěti Ježíši. Nepřišel jako hrdina, jehož jas všechny oslepí. Přišel jako dítě, poznamenaný slabostí a nejistotou našeho lidství, aby právě do nich zazářil jako to světlo, o kterém mluvil prorok Izajáš. Vstupuje do našich životů nenápadně, v těch nejobyčejnějších situacích, tak jak nenápadně se narodil. A přece máme slyšet, a také smíme prožívat, že do nich vstupuje mocně jako vladař. Přichází s mocí Boží lásky, která proměňuje, která otvírá oči, abychom uprostřed všedního života dokázali vidět vládu jeho spravedlnosti a pokoje. Nenápadně a všedně se v Ježíši tam v betlémském chlévě zrodilo velké světlo Boží lásky. Jeho záře před námi otvírá cestu, která neskončí ve tmě, ale která nás pro Ježíšovo vzkříšení vede k životu v radosti a s jasnou budoucností. A vede nás i k tomu, abychom radost a naději nesli dál. Přeji vám, aby pro vás vánoční čas byl jako protření očí. Přeji vám radost z Boží i lidské blízkosti a pro příští rok nám všem vyprošuji Boží požehnání, abychom netápali jako ve tmě, ale chodili ve světle Kristově. Jan Plecháček, CČE TAJEMSTVÍ VÁNOC Tajemství Vánoc začíná už na úplném začátku lidského rodu na zemi. Boží stvořitelskou vůlí povstal člověk jako Boží obraz, jako přítel Boží. Bůh nás stvořil nemusel, ale chtěl na nás vylévat svou lásku. Apoštol Jan ve svém prvním listě svědčí: Bůh je láska. A také od nás lidí si Bůh přál lásku, ne vynucenou, ale spontánní, vděčnou za dar života. Člověk, muž a žena, však odmítl tento dar chápat jako Boží a chtěl žít po svém, nezávisle. Boží láska se ukázala větší, Bůh se nás neodřekl; od chvíle té nevěrnosti člověka vůči sobě začal všechno připravovat k tomu, aby nás lidi pro naše vlastní dobro opět přivedl k sobě samému jako k Otci a příteli.

3 Apoštol Pavel to později shrnul v kázání v Antiochii Pisidské, jak čteme ve 13. Kapitole Skutků apoštolů: Bůh vyvolil naše praotce, v Egyptě z nich učinil silný národ, vyvedl je s mocí a trpělivě snášel jejich chování na poušti a dal jim kanaánskou zemi za dědictví. Tam jim dával soudce, pak krále a když povolal za krále Davida, o němž prohlásil, že je to muž, jakého měl na mysli, dal z jeho potomstva Izraeli podle svého slibu Spasitele Ježíše. S ním se stalo všechno, co bylo o něm předpověděno, a skrze něho se vám zvěstuje odpuštění hříchů. Tolik sv. Pavel. Tuto zvěst mnoho Židů odmítlo, o to ochotněji uvěřili v Ježíše lidé jiných národů pohané. Proto se dnes můžeme z Boží lásky projevené v Ježíši radovat i my, neboť Ježíš, který se narodil, zůstává jednou provždy s námi. Po celý Advent jsme naslouchali proroctvím a poznávali jsme, že se to, co Bůh s láskou, moudrostí a trpělivostí připravoval, naplnilo v Ježíši! Na nevýslovně pokorný příchod Boží ukázal papež sv. Lev Veliký: Boží Syn se mohl zjevit náhle jako praotcům, od nichž si vzal i pokrm jako host Abrahámův. A přece volil jiný způsob. Chtěl prožít všechno lidské, od početí v lůně ženy, růst dítěte, plnost síly dospělého jen tak jsme od něho, Boha a člověka v jednotě, mohli my, osamělí lidé, přijmout trvalou účast na jeho Božském životě. Tak učí sv. papež. Ježíš volal lidským způsobem slovy a o Božích věcech mluvil v přirovnáních z každodenní lidské zkušeností. Až to vyvolalo otázku učedníků: Proč k nim mluvíš v podobenstvích? Ježíš odpověděl s poukazem na připravenost lidské vůle ho přijmout nebo odmítnout, aby se naplnilo Izaiášovo proroctví. (Mt 13) Někteří z posluchačů vidí a přece nevidí, slyší a přece neslyší, ani nerozumějí. Těm, kdo upřímně přijímali Mojžíšův zákon příkladem je sv. Bartoloměj slovy Ježíšovými Izraelita, v němž není lsti, se dostane naplnění Smlouvou Kristovou, ti kteří se uzavřeli porozumění příslibům Starého zákona, nebude dán Nový a ztratí i to, co pozbude platnosti pro nenavázání s Novým zákonem. To Ježíš vytýká farizeům, kteří neuvěřili a nepřijali křest: Chtěli jste se na chvíli radovat v jeho světle. To všechno je k zamyšlení pro nás v této době. Budeme narození Spasitele prožívat připraveni? Nevyhasne vánoční světlo příliš brzy? Pokud jsme připraveni, budeme se trvale radovat, že ten, který se nám narodil, zůstává s námi a jeho světlo nám bude trvale svítit na každý okamžik života až do věčnosti! Josef Smola, ŘK Avšak přísvity či andělovy prsty namočené do času kreslí cosi v soumrak liliový, že se dosud chvěji v úžasu. Jan Zahradníček A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí. A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválilo Boha: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení. Lukáš 2,8-14 Sestry a bratři, milí přátelé, nedávno jsem slyšela názor, že vánoční svátky jsou jenom pro děti, dětem se přece chystá stromeček a nadílka, děti si umějí Vánoce náležitě užít a radovat se z nich, děti dovedou užasnout a bát se i se zvědavostí očekávat tajemství ukryté za dveřmi zavřeného pokoje, osvětleného svíčkami. Nás dospělé už prý nemůže nic překvapit, naopak, máme jenom spoustu shánění, chystání, starostí, aby všechno vyšlo podle plánu

4 Vánoční zvěst je zvěst dobrá, evangelium, anděl přece prostým pastýřům slibuje, že tato radost bude pro všechen lid - nikoliv pro nějakou skupinu nebo vrstvu nebo věkovou kategorii nebo národnost pro všechen lid! To je věc nová, v tehdejší starověké společnosti nemyslitelná, téměř bychom mohli říci revoluční! Všichni bez rozdílu mohou mít podíl na narození Spasitele. A také tam všichni hned pospíchají, posbírají doma, co nejcennějšího jim ještě zbylo a jdou se poklonit a přivítat novorozenou naději jejich lidské existence Sociální rozměr evangelia má své opodstatnění právě nyní, je nanejvýš aktuální v období současné ekonomické krize, v době, kdy duchovní hodnoty jsou upozaďovány ve prospěch ryze pragmatického a materiálního přístupu k životu. Na nás, kdo se hlásíme k odkazu Ježíše Krista, čeká ona divuplná noc, ozářená betlémským světlem, jež vnáší do našich životů rozměr soucitu, lásky, pochopení, spravedlnosti, tolerance Pojďme tedy spolu s dětmi žasnout a radovat se, avšak s povědomím veliké zodpovědnosti a nelehkých úkolů, které na nás čekají. Mějme na paměti, že můžeme v každém okamžiku věřit a doufat v pomoc a v posilu toho, jenž je alfou i omegou, počátkem i koncem, toho, který je nositelem nové naděje pro nás pro všechny bez rozdílu! Sestry a bratři, přeji vám ze srdce požehnané vánoční svátky, pokojné a radostné chvíle, prožité v blízkosti vašich milovaných a do nového roku L.P šťastné vykročení, stálé zdraví a mnoho lásky přijímané i rozdávané druhým. Alena Tučková, CČSH Když všude zavládlo hluboké mlčení a noc ve svém běhu byla v půli cesty, tvé všemohoucí slovo se náhle sneslo z královského trůnu v nebesích. Moudrost 18,14-15 Milí přátelé, prosté vyjádření půlnočního ticha z Knihy moudrosti - noc ve svém běhu byla v půli cesty též pojmenovává situaci úzkostného prožitku: Hned nato se jim zjevily přízraky v hrozných snech a přepadl je nenadálý strach, (18, 17). Dílo naší církve vyrostlo právě z vědomí tohoto napětí mezi úzkostí lidské existence a dobrou zprávou Evangelia. Zejména v příštím roce a s jistou naléhavostí evangelijní výzvy nechť znovu zazní v našich srdcích andělské: Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid, (Lukáš, 2:10). Přeji vám a vašim blízkým požehnané Vánoce a šťastný nový rok L.P Leoš Tuček, farář VÁNOCE Zvonky dětství jemňoulince cinkají. Vůně cukroví a jehličí je přítomná v celém domě. Je noc před svatvečerem. Není divu, že nedočkavá dětská dušička nemůže vklouznout do náruče spánku. Roztoužený človíček se převaluje z boku na bok a zase zpátky a představuje si vysněné dárečky a všechnu tu neuvěřitelně zvláštní atmosféru. Splní se mé vytoužené přání? uvažuje neklidné dítko. Nemůže se dočkat příchodu Ježíška. Horečně si šeptá do tmy: Zahlédnu Ježíška než odletí oknem, stihnu to, uvidím ho aspoň na malou chviličku? Myslí na něj s něhou, upíná k němu svoji křehkou, jemně se

5 probouzející naději. Aniž o tom ví, pociťuje zasněné dítě jakési předchutnání věčnosti. Nepokojné srdce človíčka touží po doušku živé vody, po doušku nejhezčího snu. Asi každé dítě před svatvečerem sní, některé kratičce spatří stříbrné saně na obloze, rolničky vesele zvoní na cestu nebeskému spřežení. Stříbrní jeleni táhnou saně s dárky a Ježíšek jede s nimi. To všechno je symbolem, znamením vyšších hodnot, jiné přesahující roviny, kde se člověk dobírá spirituálních rozměrů a ponoru, který avizuje věčno a jeho tajemství lidským očím skryté. Jen někdy se rouška malinko poodhrne. Pod dotykem motýlího křídla básně, láskyplného pohledu milujících očí, při údivu z velebnosti a nádhery rozsvíceného vánočního stromku, toho velikého symbolu. Možná se nám vybaví myšlenka básníka Paula Claudela: Člověk nebyl stvořen k požitkům, ale k radosti. A co je skutečná hluboká radost, to jako bychom o Vánocích jakýmsi nepopsatelným způsobem věděli. Olga Nytrová (z knihy Sváteční rozjímání) Vážené sestry, vážení bratři, přeji vám, aby sváteční atmosféra příchodu Ježíše Krista na svět naplnila vaše srdce a aby radostná zvěst vám byla posilou nejen ve dnech svátečních, ale i po 366 dní roku Ing. Zdenka Sedláčková, místostarostka Města TAK JAKO KAŽDÝ ROK V jednom dopise, který v roce 1925 krátce před Vánocemi píše Rainer Maria Rilke své matce, vzpomíná básník na Štědrý den svého dětství. Připomíná si znovu ono napjaté očekávání v posledních okamžicích před nadílkou, když otec slavnostně rozezněl zvonek: Myslím, že všechny radosti mého života zněly tímto tónem a ať už mě potkávaly v kterékoli době, vždycky mně připomínaly Vánoce. Pocity naplnění, které jsem kdysi zažíval u zářícího stromku, kdy srdce tlouklo tak, až se mi krátil dech, ve mně zanechaly hluboký dojem, staly se měřítkem pro všechny dary života v pozdějších letech! Rilke hovoří o velkoleposti i vlídnosti těchto svátků s radostí, kterou mu zvěstovali andělé. My všichni máme své vlastní vzpomínky na tyto svátky, obrazy, které mnohé prosvětlují. Všichni si pamatujeme, jak jsme jako děti Vánoce intenzivně prožívali. Radost, kterou jsme tehdy pociťovali, v nás přetrvává dodneška. Dotýkala se hluboko našich srdcí i duší. Jako tajemné obrazy se tyto vzpomínky vynořují z krajiny našeho dětství do současnosti. Já sám si velmi dobře pamatuji, jak jsme jako děti o Štědrém večeru čekali na Ježíška, na nadílku. Bylo to neobyčejně napínavé. Procházeli jsme se s tatínkem soumrakem a ve všech okolních domech pozorovali světla. A po návratu domů jsme museli ve svých pokojích čekat na zacinkání zvonečku. Vejít do pokoje ozářeného jenom světlem svíček a vidět slavnostně ozdobený stromeček byl nádherně tajuplný zážitek. Pak tatínek četl vánoční evangelium a zpívali jsme Tichou noc. To už jsme ale skrytě pokukovali po dárcích na stole a pokoušeli se uhodnout, co je pro nás zabaleno do vánočního papíru. Zážitky z dětství se ukládají hluboko do duší. Vždycky, když se tyto obrazy z dřívějška vynoří, probouzí v nás i později pocit domova. Hluboké zážitky spojující nás s Vánocemi jsou také důvodem pro to, abychom se na tyto svátky jako na žádné jiné stále a znovu těšili. Je to víc než jenom sentimentální vzpomínka nebo pouhý romantický pocit. Každý rok znovu slavíme Vánoce, my dospělí plni očekávání a se stejnou radostí jako kdysi, když jsme byli děti. Jako dospělí samozřejmě víme mnohem víc o tom, co tento svátek znamená. A přesto se nám nikdy zcela nepodaří rozluštit tajemství Vánoc. Probouzejí v nás emoce stále znovu a stále jinak. Tento svátek oslovuje naše velké

6 touhy, proto se pokoušíme znovu a znovu pronikat do hloubi jeho tajemství, vysvětlit, co pro nás znamená. Vzpomínáme na Vánoce svého dětství a zároveň cítíme, že nebude snadné se k nim vracet. Jsme dospělí a musíme se umět postavit problémům, které nás souží. A tak se nám mohou Vánoce jevit jako něco vzdáleného, nepochopitelného, jako něco, co se nehodí do dnešního světa plného tísně, nejistot, samoty, opuštěnosti. V naší duši však dál přetrvává naděje, že svět je jiný, že není ponechán napospas jenom sám sobě. Souvisí to s tím, co oslavujeme o tomto svátku: Bůh sám přišel do našeho světa. Neopustil ho v jeho bídě, beznaději a konfliktech. Sám se stal člověkem, vstoupil do tohoto světa, aby ho učinil lidštějším, aby osvětlil temnotu, zahnal chlad a aby otevřel lásce nepřístupná srdce. Ježíšovo narození v betlémském chlévě probouzí v každém člověku touhu po vlídnějším světě, po světě, ve kterém je láska silnější než nenávist, ve kterém světlo rozjasňuje temnotu. Ježíšovo narození je příslib, že všechno nezůstane při starém, že Bůh na tomto světě dosahuje něčeho nového, že svět proměňuje láskou spojující ho navždy s Ježíšem Kristem. PROHLÁŠENÍ ARCIBISKUPA DUKY K ÚMRTÍ VÁCLAVA HAVLA Dnes dopoledne po bohoslužbě s papežským nunciem Giuseppe Leanzou a s kardinálem Miloslavem Vlkem jsem obdržel zprávu o úmrtí prezidenta Václava Havla. Zemřel muž, kterému náš národ vděčí za návrat suverenity a svobody v naší vlasti. Zemřel člověk, který žil pro tuto zemi a její demokratický rozvoj. Rovněž tak vděčíme jeho postoji za to, že nikdo nemusí mít pocit, že za návrat svobody a demokracie zaplatil tento národ násilím, proléváním krve a nastolením pomsty. Zemřel ten, který věděl, co je ztráta svobody, popírání důstojnosti člověka, co je útlak a vězení. Jsem přesvědčen, že všichni, napříč celou společností bez ohledu na politické, či náboženské přesvědčení jsme povinni mu vzdát čest a dík. Činím toto prohlášení jménem České biskupské konference, jménem církve, do jejíhož společenství křtem i svátostí biřmování a přijetím Eucharistie zesnulý patřil a která mu je také vděčna za možnost života ve svobodě a za obnovu celocírkevního života. Myslím, že má slova v duchu ekumény mají svou váhu pro všechny, kdo se odvolávají na Ježíše Krista. Tato slova patří mému příteli, spoluvězni. S ním podle mého soudu se končí jedna z nejkrásnějších etap mého života, ve které Václav a jeho statečné postoje se staly neodmyslitelnou součástí. Věřím, že tato etapa neskončila. Při našem posledním hovoru při přípravě novoročního televizního programu jsme hovořili o vizích do budoucna. Uslyšíme je na Nový Rok, který se nám tak stal bezčasím. Věřím, že teď přišel k němu na závěr Adventu Ten, o kterém jsme spolu tolik hovořili. Platí slova našeho posledního setkání: Není mi dobře, ale my víme, že On JE. Díky, Václave! A já vím, že mu přišel v ústrety. Po všech námahách, strastech a bolestech odpočiň si v pokoji, který Ten, který Je, Ti přichystal. Requiem aeternam dona ei Domine. V Praze, o čtvrté neděli adventní, 18. prosince Dominik Duka OP arcibiskup pražský

7 Pražský arcibiskup Dominik Duka se s prezidentem Václavem Havlem setkal naposledy 11. listopadu 2011 v Arcibiskupském paláci při natáčení rozhovoru pro Českou televizi. Jde o reminiscenci na setkání prezidenta Václava Havla a arcibiskupa Dominika Duky, která se konala v cele věznice na Borech a která se stala místem propojování teologických, filozofických a společenských témat a myšlenek. Důležitý je aktuální rozměr, tedy promýšlení současných palčivých témat naší společnosti. Společný výslech bude setkáním dvou bývalých muklů: Václava Havla a Dominika Jaroslava Duky před kamerami. Ve věznici na plzeňských Borech se sešli v roce I když spolu neseděli tzv. na jedné cele, seznámili se, spřátelili a pravidelně setkávali k rozhovorům nad společenskými, lidskými a náboženskými otázkami. "Seděli" spolu a zamýšleli se ve vězení nad otázkami o Boží existenci i nad budoucím uspořádáním svobodné společnosti a církve. Nyní spolu znovu "sedí" v pořadu ČT. Jaké jsou jejich vzpomínky, hodnocení i výhledy? Jaké mají pohledy na současnost církve a společnosti, jaká jsou jejich přání? Divákům se naskytne mimořádná příležitost naslouchat, sledovat rozhovory obou spoluvězňů, kteří měli a mají vliv na formování společnosti. Rozhovor byl natočen v pátek 11. listopadu 2011 v intimním prostředí podkrovního bytu arcibiskupského paláce s kulatými okny s výhledem na Prahu. Pokud nedojde k posunu vzhledem k úmrtí prezidenta Havla, bude ho Česká televize vysílat na ČT 1 v neděli 1. ledna 2012 od hodin. Aleš Pištora, AP P.S. Potlesk pro Václava Havla z Heřmanova Městce V podvečer dne, kdy nás všechny zasáhla zpráva o odchodu klíčové osobnosti naší novodobé historie, se sešlo více jak dvě stovky občanů na tradičním Vánočním koncertu v místní sokolovně. V jeho úvodu si přítomní připomněli osobnost prezidenta Václava Havla, který zůstane trvalým symbolem naší české státnosti. Jeho památku uctili symbolickou minutou ticha, která byla zcela spontánně zakončena potleskem potleskem pro Václava Havla, který, jak věříme, naslouchá slovům Nejvyššího. mv O Václavu Havlovi, který nás o čtvrté adventní neděli předešel na cestě do jiné dimenze života, bylo v těchto dnech řečeno i napsáno mnoho. Zvláštní nebo spíše nepřekvapující: mlčeli jen ti, kterým ani pravda ani láska příliš nevoní. Příspěvky to byly doma i ve světě vesměs velmi pěkné, obdivné, ba až oslavné. A to právem. Rozmělňovat dalšími řádky to, co bylo o velikosti zemřelého jinými už mnohokrát bezchybně vyjádřeno, bych opravdu nechtěl. Avšak na výzvu protože jsem měl možnost (a budu ji vždy považovat za mimořádnou výsadu) pana prezidenta i osobně poznat, dovolte mi připomenout si takto veřejně alespoň jeden mám za to, že významný rys jeho osobnosti. Nesetkal jsem se často s někým tak jemným, ostýchavě skromným, řekl bych až plachým a křehkým (ale vtipným!) při rozhovorech s jinými. To podivuhodně kontrastovalo s jeho neústupností v otázkách, které považoval za mravně rozhodující. Tato zvláštní kombinace citlivosti umějící současně tvrdě si stát za svým, mohla by snad být připodobněna ke schopnosti být tichý a současně žíznit po

8 spravedlnosti. Tichý ne ve smyslu mlčení, ale v odmítnutí slovy se vyvyšovat nad druhé, a žíznit po spravedlnosti nikoliv mocenským porážením protivníků, ale touhou udržet si a umět vyjádřit pevnost vlastního přesvědčení. Na podzim nás opustili tři velcí Češi. Jiří Gruša, básník a Evropan; buřič Ivan Jirous, řečený Magor a Václav Havel. Tito muži žili svou chlapskou víru každý jinak, každý však bez bázně a bez hany, každý se silou hodnou obdivu. Kéž my bychom ji v sobě našli. Odpočinutí věčné, dej jim, Pane, a světlo věčné ať jim svítí. Ať odpočívají v pokoji. Miloslav Výborný CHVÁLA MOUDROSTI Proto jsem se modlil a byla mi dána rozumnost, Vzýval jsem Boha a přišel ke mně duch moudrosti. Jí jsem dal přednost před žezly a trůny, bohatství jsem pokládal za nic ve srovnání s ní, nepostavil jsem jí naroveň nejdražší kámen. Všechno zlato je vzhledem k ní jen hrst písku, a všechno stříbro má proti ní cenu bláta. Miloval jsem ji nad zdraví a krásu, dal jí přednost před světlem dne, protože její záře nepohasíná. Všechno dobré mi přišlo spolu s ní. Radoval jsem se ze všech věcí, protože je řídí moudrost. V dobrém úmyslu jsem se ji naučil, bez závisti se o ní dělím, její bohatství pro sebe neukrývám. Ona je pro lidi nevyčerpatelným pokladem; kdo jej získali, připravili si přátelství s Bohem. (Mdr 7,7-14 ) POZNÁMKY K SITUACI KŘESŤANŮ NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ A V SEVERNÍ AFRICE Po vojenských převratech na pozadí lidových bouří v Tunisku a v Egyptě, po mezinárodních intervencích v Iráku a v Libyi, v rámci stupňující se konfrontace v Sýrii i v Jemenu se naléhavě objevuje otázka situace křesťanů na Blízkém východě a v severní Africe. Zde je nutné poznamenat, že politické režimy, které byly odstraněny, se vyznačovaly nebývalou mírou krutosti, útisku a útlaku, korupce a zlodějství, i mezinárodního vydírání. Není tajemstvím, že válka proti terorismu sloužila bývalým majitelům klíčů jako nástroj boje proti zejména náboženské opozici, byť ta se namnoze jak ústy exilových, tak domácích předáků rétoricky prezentovala a prezentuje víceméně ochotou podílet se na společenských změnách nenásilnými způsoby: dialogem, účastí ve volbách, na půdě zákonodárných těles. Častokrát bývá v této souvislosti jako vzor uváděno Turecko, které pod vedením islamistů prochází jak ekonomickým rozkvětem, tak jinými nebývalými změnami. Ke změnám, které částečně odpovídají na otázku měnící se situace křesťanů na Blízkém Východě, nepochybně patří problém islamizace veřejného prostoru. Tuto skutečnost lze ilustrovat na osudu významné křesťanské památky, byzantského chrámu Hagia Sofia v tureckém Izniku (Nicea), kde se na podzim roku 787 konal poslední ekumenický koncil.

9 (Původní chrám zničilo roku 1065 zemětřesení, současná podoba vznikla krátce nato.) Poprvé od vyhlášení Turecké republiky (1923) bylo dosavadní muzeum letos prohlášeno za mešitu, jíž objekt naposledy byl v dobách Osmanské říše, kdy přistavěli k původnímu kostelu i minaret. Lze se jen domnívat, co vedlo úřady ke zmíněné změně, zejména když zdůrazníme kritický ohlas místní obchodní komory, která argumentuje možným dopadem na výnosy z oblastního turismu. Turecký příklad islamizace veřejného prostoru, islamizace zdola, jakož i nadále pragmaticky respektovaná ústavní pravidla podtrhující sekulární charakter politického zřízení tvoří rozporuplný obraz budoucího vývoje. Budiž řečeno, že nedávný projev tureckého premiéra v Káhiře, v němž zdůraznil pozitivní hodnoty autentického sekularismu zajištění klidného soužití občanů, nenadchnul tamního nejvýznamnějšího nositele politické budoucnosti Muslimské bratrstvo. Znakem tureckého modelu je sice vyloučení náboženství z politiky, avšak neznamená to vyloučení christofóbních excesů ze společnosti, nevyjímaje násilné činy páchané nábožensky motivovanými jedinci nebo malými skupinami. Je kupříkladu otázkou, zda lze vymýtit předsudek subverzivní evangelizace pouhým odkazem na ústavní principy. Podobně jako v Turecku i v Tunisku je situace křesťanů složitá. Několik dnů po nuceném odletu diktátora Ben Alího ze země byl zavražděn představitel salesiánského díla P. Marek Rybiński v Manúbě, univerzitním městě v severovýchodním Tunisku. Během následujícího víkendu se v hlavním městě konala demonstrace asi převážně mladých lidí, kteří zpívali slogan: Jsem muslim, jsem sekulární, jsem Tunisan, (!). Předáci Ghannúšího islamistického hnutí, které nedávno coby politická strana An-nahda (Znovuzrození) vyhrálo volby, tehdy označili čin za taktiku (sloužící) odvrácení pozornosti Tunisanů od cílů tuniské revoluce. Během několika dnů přišli vyšetřovatelé s pravděpodobnou verzí vraždy věřitele. Tento příklad ilustruje míru výbušnosti, kterou představuje jakýkoli podobný exces na mezináboženské úrovni v zemi s vysoce vzdělaným obyvatelstvem a tradicí mírnosti, kde dokonce i získání nezávislosti nebylo provázeno událostmi srovnatelnými s válkou v Alžírsku. Přesto se i v Tunisku objevují snahy transformovat křesťanské památky, např. římskou basiliku v Kefu na mešity. Je možné, ale kdo zde chce být prorokem, že tuniští islamisté napodobí ty turecké? Zda a do jaké míry se pokusí měnit ústavu a aplikovat prvky šarí y, islámského práva, tím i změnit směr islamizace na islamizaci shora a současně i charakter politického zřízení, zůstává hádankou. Tuto hádanku výrazně ovlivní i vnější situace. Zejména vývoj v Libyi, kde se někteří předáci přechodné vlády přihlásili k myšlence řídit zemi náboženským právem, a vývoj v Egyptě, v nejlidnatějším arabském státě s nejpočetnější křesťanskou menšinou a minulým režimem nejpronásledovanější islamistickou organizací Muslimským bratrstvem. S výjimkou Iráku nedostoupily jinde v regionu protikřesťanské násilné akce úrovně, které bylo během posledních let dosaženo v Egyptě. Situace zejména koptských křesťanů je o to vážnější, oč adresněji a razantněji vystupují nejvyšší představitelé islámu v zemi proti křesťanství. Velký muftí Egypta, jehož nelze označit za islámského radikála, týden před masakrem pochodu na trase Šobra - Maspiro v Káhiře označil ve videonahrávce křesťany za nevěřící, cituje Korán 5:17 s odkazem na nepřijatelnost křesťanského učení o spáse. Lze se domnívat, že dílčí teologický argument, který zdaleka nevyčerpává vztah obou náboženství obecně, ale není ani výrazem diskuze objasňující učení o spáse v islámu, získal v kontextu užití propagandistický charakter a stal se nástrojem intenzifikace nepřátelského postoje. Na tomto místě se sluší také připomenout, že na rozdíl od evropských států státy s muslimskou většinou mají často v ústavách zakotven článek podobný tomu, jenž i v případě Egyptské arabské republiky vzdor všem politickým změnám, tj. i v nové ústavě (březen 2011) zůstal beze změny: Islám je náboženstvím státu, jehož úředním jazykem je arabština. Islámské právo (šarí a) je hlavním zdrojem legislativy. V tomto smyslu odpovídá postavení koptských křesťanů pojetí islámského práva, nikoli západním lidskoprávním a ústavněprávním standardům. Koptská komunita, jež se historicky odvozuje od evangelisty

10 Marka, je proto po desetiletí vystavena tvrdostem soužití s muslimskou většinou a omezením, která jsou jí zákonným způsobem ukládána. Současně však v rozjitřené atmosféře dnešního Egypta narůstá počet násilných incidentů, v nichž se angažují amnestovaní extrémisté, především fundamentalisté z řad salafistů, pro něž se dynamické poměry expanze islámu v jeho prvním století staly živoucím modelem. Nejstarší egyptská islamistická organizace - Muslimské bratrstvo (MB, 1928) dnes nepochybně představuje nejen nábožensky, ale i politicky konstitutivní sílu, jejíž představitelé, mnozí se zkušeností pronásledovaných bývalým režimem, opakovaně slibují vyřešení koptské otázky moderním, demokratickým a ústavním způsobem, a to při vědomí, že po pádu Mubaraka na koptů uprchlo ze země. MB připravují novou ústavu, upravující postavení křesťanů v duchu některých západoevropských ústav. Odmítnutí násilí proti křesťanům v souvislosti s masakrem v Maspiro můžeme, ale nemusíme považovat za předvolební rétoriku. Strach před vítězstvím islamistů ve volbách mezi egyptskými křesťany trvá. Situace iráckých křesťanů se po okupaci ( ) katastrofálně zhoršila. Z historického útočiště apoštola Tomáše, které se stalo domovinou mnoha mnišských překladatelských škol, jež předávaly antickou vědu a umění i díky tomu kvetoucím muslimským chalífátům, jen během posledních dvou desetiletí uprchly statisíce křesťanů do celého světa. Připouští se, že podíl křesťanů klesl na polovinu, jen do Sýrie a Jordánska uprchlo zhruba křesťanů. Vzhledem k tomu, že někteří západní pretendenti projektu svobody označili vojenskou akci proti nelidskému Husajnovu režimu křižáckým tažením, prohlásili někteří představitelé zejména extremistických sunnitských uskupení místní křesťany legitimními cíli. Rezultátem se staly a zůstávají četné útoky proti osobám, majetku i svatyním. V těchto dnech si iráčtí křesťané připomněli výročí hromadné vraždy 44 věřících, 2 kněží a sedmi mužů ochranky v baghdádské katedrále Syrské katolické církve. Místo činu se stalo i místem piety. Snad nejvýstižněji popsal situaci křesťanů v Iráku jeden z věřících: Modlím se, než jdu do práce. Tady můžeš být zabit kdekoli. Na 70 zničených kostelů od roku 2004 tuto skutečnost dokládá. Křesťané v Sýrii prožívají nyní temné období. Výhrůžky vyhlazením podněcují útoky, které v atmosféře narůstající občanské konfrontace, přiživované konspiračními teoriemi, ale i otevřenými výpady některých islámských duchovních v exilu, získávají hrozivé obrysy. V jednom z TV vystoupení poznamenal šejk Adnan al- Arúr na adresu chráněnců režimu, v to počítaje i křesťany, že budou roztrháni, rozřezáni a zkrmeni psy. O tom, že Sýrie po pádu režimu může následovat Irák, není pochyb. Arabské jaro přineslo úlevu miliónům. Pro křesťanskou arabskou diasporu tato doba však rozhodně jarem není. Zdráhám se vitální perspektivu křesťanské ekumeny na Blízkém Východě a v severní Africe označit za perspektivu dlouhé zimy. Vzpomínám jen na hezké chvíle a dobré lidi, křesťany a muslimy, kteří mi během dlouhých cest na Blízkém Východě a v severní Africe nabídli pohostinství, humorné slovo a možnost srovnání. Leoš Tuček, CČSH MATIČKA Jistě neušlo vaší pozornosti, že koncem tohoto roku došlo k výměně střešní krytiny na kostele Zvěstování Panny Marie (Matičky). Dosavadní krytina bya nahrazena břidlicí ze Španělska. Toto dílo představovalo částku téměř 1,5 miliónu korun. Finanční prostředky ŘK farnosti děkanství Heřmanův Městec na úhradu tohoto díla nedostačovaly. Proto byly podány žádosti o dotace, a to: na Královéhradecké biskupství žádost o příspěvek z Fondu solidarity (bylo nám poskytnuto ,- Kč), žádost o dotaci na Ministerstvo kultury (jedná se o kulturní památku). Od MK jsme obdrželi dotaci ve výši ,- Kč, Město Heřmanův

Co ti prospívá, že Kristus přišel na svět, jestliže nepřišel i do tvé duše?

Co ti prospívá, že Kristus přišel na svět, jestliže nepřišel i do tvé duše? Co ti prospívá, že Kristus přišel na svět, jestliže nepřišel i do tvé duše? Heřmanův Městec Vánoce 2012 VÁNOČNÍ Je tu, přátelé, opět posvátný vánoční čas a tak se společně zamysleme nad historií a duchem

Více

Hospodine, dochází mi slova, dech, síla i víra, a přece v nejhlubším místě mého srdce hoří plamínek naděje živený tvou láskou Díky.

Hospodine, dochází mi slova, dech, síla i víra, a přece v nejhlubším místě mého srdce hoří plamínek naděje živený tvou láskou Díky. Hospodine, dochází mi slova, dech, síla i víra, a přece v nejhlubším místě mého srdce hoří plamínek naděje živený tvou láskou Díky. Heřmanův Městec srpen 2012 Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

12/2011. Foto FLICKR. design Ondřej Košťák

12/2011. Foto FLICKR. design Ondřej Košťák 12/2011 cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz Foto FLICKR design Ondřej Košťák Oznámení OBSAH Milí čtenáři, čas Vánoc je časem dárků, nakupování a utrácení většího obnosu peněz, než bývá během roku obvyklé.

Více

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1 Ročník X leden 2008 číslo ú v o d n í k Využití času Hlavně to zdravíčko, slyšíme odevšad při novoročních přáních. Nedávno jsem v nějaké nepříliš cenné tiskovině četla odpovědi

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

NOVO MILLENNIO INEUNTE

NOVO MILLENNIO INEUNTE 60 6. ledna 2001 NOVO MILLENNIO INEUNTE APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE JANA PAVLA II. NA ZÁVĚR JUBILEJNÍHO ROKU 2000 VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 NOVO MILLENNIO

Více

VĚŽNÍK. David hříšník i muž Boží... 10

VĚŽNÍK. David hříšník i muž Boží... 10 VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK David hříšník i muž Boží... 10 V tomto čísle navážeme na minulé zamýšlení a tentokrát se zaměříme na úžasnou postavu krále Davida. Naše pozornost se bude týkat dvou

Více

Pane, ty máš slova věčného života.

Pane, ty máš slova věčného života. FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE POSTNÍ 11. BŘEZNA 2012 Pane, ty máš slova věčného života. Pustiměřští poutníci při eucharistii ve Svatém domku nazaretském v Loretu, Anni Paulini Peregrinatio, 4.7.2009. MODLITBA

Více

V i n n ý k m e n. číslo 8. Občasník Brněnské diecéze. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. J 15,5 - 1 -

V i n n ý k m e n. číslo 8. Občasník Brněnské diecéze. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. J 15,5 - 1 - V i n n ý k m e n Občasník Brněnské diecéze Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. J 15,5 číslo 8-1 - Obsah Slovo bratra biskupa P. Šandery... 4 Modlitba před studiem... 6 Památka zesnulých (P. Neumann)...

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Do domu Hospodinova s radostí půjdeme.

Do domu Hospodinova s radostí půjdeme. FARNÍ INFORMÁTOR 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. PROSINCE 2013 Do domu Hospodinova s radostí půjdeme. Poutníci ve svatyni na Poli pastýřů v Betlémě, Palestina, Peregrinatio ad Fontes Salutis, 2. března 2013. MODLITBA

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 2/2009 Ročník XIX Únor 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze List Galatským Kamil Novák Karuzošou rozezpívala Ledeč už popáté Letem, světem...mládeže Tříkrálové aktuality Liturgický oděv

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2009 Číslo 2 Ročník 15 Úvodník P. Jiří Koníček Liturgický kalendář Rosteme ve víře Svatý Pavel a Církev Rosteme ve víře Ut unum sint Harfa podobenství Východní liturgie

Více

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! FARNÍ INFORMÁTOR 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 29. LEDNA 2012 Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! Pustiměřští poutníci u sv. Jana Bosca - na nádvoří svatyně Panny Marie Pomocnice, Valdocco,

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Září 2008 Číslo 8 Ročník 14 V neděli 10. srpna 2008 se v Přerově konaly hody ke cti patrona farnosti svatého Vavřince. Odpoledne po adoraci a novokněžském požehnání se konala

Více

Květná neděle a Bílá sobota

Květná neděle a Bílá sobota / 1 / ÚVODNÍ SLOVO Květná neděle a Bílá sobota Aleluja. Pán z mrtvých vstal. Aleluja. Milí farníci, jsem rád, že velikonoční číslo zpravodaje, které držíte v rukách, může začít právě tímto zvoláním. Je

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Papež František se rozhodl zachovat si svůj dřívější znak, který si vybral po svém zvolení biskupem a pro který je charakteristická jednoduchost. Nad modrým štítem jsou umístěny

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen Milé katechetky a katecheté, každý biskup přijal v den svého svěcení úkol katechizovat. Vy, kteří jste pocítili ochotu mu v tom pomáhat a být jeho spolupracovníky,

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské.

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. FARNÍ INFORMÁTOR 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 30. LEDNA 2011 Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. Votivní svíce pustiměřských poutníků u relikviáře sv. Jana Bosca v bazilice Panny Marie

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství.

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. /Deníček 699/ 4 1. ROČNÍK 2006 2 Drazí přátelé, odevzdáváme do Vašich rukou čtvrté číslo Apoštola. V tomto

Více

Společenství 02 /07. Kristus nechce pouhé obdivovatele, ale lidi, kteří by jej následovali. S. Kierkegaard

Společenství 02 /07. Kristus nechce pouhé obdivovatele, ale lidi, kteří by jej následovali. S. Kierkegaard 02 /07 Kristus nechce pouhé obdivovatele, ale lidi, kteří by jej následovali. S. Kierkegaard OBSAH: Rozpis bohoslužeb ve Svatém týdnu.2 Velikonoční radost (ne)oslovující patera Petra Smolka 4 Jak jsem

Více

Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán

Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán HIC DE VIRGINE MARIA JESUS CHRISTUS NATUS EST Nápis na stříbrné hvězdě v betlémské jeskyni, na místě, kde se z Marie Panny narodil o prvních vánocích Ježíš Kristus

Více

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová EDITORIAL Milí čtenáři, tématem tohoto čísla byla vybrána Pastorace povolání. Jak možná někteří víte, na Konferenci o mládeži v roce 2007 se vytvořila skupina lidí, kteří se rozhodli v této oblasti zkoordinovat

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Cena 20,-Kč

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Cena 20,-Kč L A Ž I Š T Ě EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Cena 20,-Kč ilustrační foto Joswf Hora Z MYŠLENEK P. JOSEFA DOUBRAVY KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování) Z obsahu

Více

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem?

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem? 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou Jubileum Karla Otčenáška Jak to je s novým biskupem? Kněz na venkově 4 Karmelitánská knihkupectví

Více