č.30 Školní časopis žáků základní školy v Třebenicích ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBENICE PAŘÍKOVO NÁM. 133 TŘEBENICE OKR. LITOMĚŘICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č.30 Školní časopis žáků základní školy v Třebenicích ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBENICE PAŘÍKOVO NÁM. 133 TŘEBENICE 411 13 OKR. LITOMĚŘICE"

Transkript

1 Autorka obrázku: Petra Cinová Školní časopis žáků základní školy v Třebenicích ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBENICE PAŘÍKOVO NÁM. 133 TŘEBENICE OKR. LITOMĚŘICE č /2013

2 Obsah Zábava Tereza Pecánková, Klára Horová, Vojta Belza Móda Tereza Pecánková Básničky Markéta Zimová Zajímavosti Petra Cinová, Simona Votavová Soutěže Klára Horová, Simona Votavová, Honza Cina, Tereza Pecánková Ankety a rozhovory Michal Zázvorka, Vojta Belza Co se děje ve škole Michal Zázvorka, Vojta Belza, Klára Horová Znak Třebenic od Laury Husákové Redakční rada Jan Cina 7.A Klára Horová 7.A Markéta Zimová 6. Michal Zázvorka 9.A Petra Cinová 4. Tereza Pecánková 7.A Simona Votavová 7.B Vojtěch Belza 9.A Vítězní luštitelé z minulého čísla: 1. místo Šárka Horová, 5. r. 1. místo Kristýna Anderlová, 9.A 2. místo Katka Výravová, 4. r. 2. místo Michal Arnošt, 7.B 3. místo Hana Le Phuong Anh, 4. r. 3. místo Tereza Kolkopová, 6. r.

3 Letos se Vánoční jarmark uskutečnil na Paříkově náměstí. Představilo se nám hodně dětí se svými vystoupeními, která se jim opravdu povedla. Vystoupily Třebenické ženy, Dětský domov Dlažkovice, Třebenická sluníčka a děti z naší školky a školy. Měli jsme i stánky, u kterých jsme prodávali naše výrobky - krásné dárky na Vánoce. Klára Horová Dne se vybraní žáci (Honza Válek, Tomáš Klupák, Vojta Belza, Mirka Petráková, Michal Racek a Sváťa Válků) za doprovodu statečného pana učitele Stanislava Nováka zúčastnili turnaje v Pišqworkách. Sešli jsme se na zastávce u hřbitova, kde jsme čekali na autobus. Nastoupili jsme do autobusu, kterým jsme dojeli do Lovosic na hlavní nádraží. Odtud jsme měli odjezd autobusem, ale 20 minut jsme čekali na autobusáka, než se uráčí dorazit. Autobus sice dorazil, ale autobusák si v autobuse lehl, a tak se šel statečný pan učitel zeptat, jestli jede do Litoměřic. On ale spal, a tak to šel pan učitel sdělit žákům, že řidič spí. Jak to dořekl, autobus se rozjel. Pan učitel za autobusem sice běžel jako správný fotbalista, ale nakonec ho nestihl. Tak jsme nakonec jeli vlakem. Všichni si sedli do sedaček až na pana učitele, který stál venku a povídal si s průvodčím. Když pan učitel nastoupil, vlak se rozjel a jeli jsme spokojeně do Litoměřic. Vystoupili jsme na hlavním nádraží, odkud nás čekala dlouhá cesta až ke Střední škole pedagogické, hotelnictví a služeb. Když jsme dorazili, šli jsme se přezout, a potom jsme trénovali. Setkali jsme se i se známými tvářemi jako jsou Dominik Barák. Poté nám vysvětlili pravidla a turnaj mohl začít. Náš tým nejdříve remizoval se střední školou, a pak jsme prohráli s gymnáziem. Sice jsme nepostoupili dál, ale odjeli jsme dobrým pocitem, že jsme se zúčastnili. Vojta Belza Vánoční legrácky Vojty Belzy: Rodiče mají dvě děti - jednoho pesimistu a druhého velkého optimistu. Na Vánoce chtějí rodiče děti vyzkoušet. Pesimistovi vykoupí obchod s hračkami a optimistovi dovezou do pokoje kopu koňského hnoje. Zazvoní na zvonec a děti běží do pokoje podívat se na dárky. Z pokoje pesimisty se ozývá pláč. "Tolik dárků, všichni mi budou závidět, hračky se budou kazit - a tolik baterek do nich." Z pokoje optimisty se ozývá smích. Když přijdou do pokoje, optimista se přehrabuje v hnoji a říká: "Tolik hnoje, to tu musí být někde koník!

4 Školní předmět o přírodě Rozhledna Vodní dílo Obydlená planeta Psáno rukou Druhá nejlidnatější země světa Nejvyšší karta Simona Votavová Rozhovor p. uč. Rybanskou: 1) Máte doma nějaké zvíře? 1) Ano mám potkana a psa. 2) Kdy máte narozeniny a svátek? 2) Narozeniny mám a svátek mám ) Vaše nejoblíbenější jídlo? 3) Nejraději mám rybu a kuře. 4) Naopak - co vám nejméně chutná? 4) Nejméně mi chutná vepřové maso. 5) Váš nejoblíbenější vtip? 5) Muži nikdy nepochopí ženy a ženy nikdy nepochopí muže. To je věc, kterou muži a ženy nikdy nepochopí. 6) Co nejraději děláte ve volném čase? 6) Nejraději chodím do kulturních zařízení (Litoměřické Muzeum a Galerie) a na procházky v přírodě. 7) Vaše nejoblíbenější kniha? 7) Moje nejoblíbenější kniha je,,pravidla moštárny (Irving). 8) Jakou hudbu nejraději posloucháte? 8) Nejraději poslouchám metal (Rammstein) a jazz. 9) Jaká je vaše oblíbená písnička? 9) Moje nejoblíbenější písnička je Rosenrot (Rammstein) a chat wonderful world (Armstrong). 10) Jak se vám na naší škole líbí? 10) Velice, protože tu jsou velice talentovaní a inteligentní žáci a velice příjemný pedagogický sbor. 11) Proč jste se rozhodla pro tuto školu? 11) Protože se mi ta možnost nabídla. Vojta Belza & Michal Zázvorka

5 Prada - sen mnoha žen Kabelka, šaty nebo boty značky Prada jsou bezesporu snem mnoha žen na celém světě. Top 5 kotníkových bot: Lookbook: Kotníkové boty pro podzim a zimu 2012/13 1. Nosí se nižší boty pod kotníčky, nad ně, i do třetiny lýtka, kde začínají konkurovat nižším kozačkám. 2. Vsaďte na crazy podpatky hitem je klínový podpatek nebo vysoká jehla. 3. Nosí se platforma, která umožní ještě zvýšit podpatek. 4. Nebuďte překvapení, že kotníkové boty vypadají v této sezóně jako křížené se sandály: vyčuhující špička, pata nebo perforovaný materiál se nosí. Snad nezmrznete! 5. Dbejte o to, abyste měla botu kolem kotníčku dokonale obepnutou, jinak boty nebudou lichotit postavě! Tereza Pecánková

6 Vánoční papír Co maminka peče Deváté písmenko abecedy Zvíře Santy Salát na Vánoce Alkohol do vosích hnízd Dopravní prostředek Dědy Mráze Dítě, které se právě narodí Co dostávají děti na Vánoce Kdo obvykle nenosí vánoční dárky?... Honza Cina V roce 2002 získal zlatou medaili v moderním pětiboji (družstva) na dorosteneckém mistrovství Evropy. Kvůli sportu, kterému se věnoval do svých osmnácti let, přesídlil do Prahy. V roce 2007 vyhrál s písní Dopis zpěváckou soutěž Czechtalent ve Zlíně. Se svým spoluhráčem Jiřím Kučerovským vystupoval jako předskokan skupiny Chinaski. V září 2012 úspěšně ukončil studium herectví na Divadelní fakultě Akademie múzických umění (DAMU). Jako herce jej bylo možno vidět například v seriálu Hop nebo Trop nebo ve filmu Šejdrem. Roli prince Jakuba si zahrál ve vánoční pohádce Tajemství staré bambitky. V roce 2010 se stal zpěvákem roku hudebních cen Óčko a Anděl. V letech 2011 a 2012 získal stříbrného a zlatého Českého slavíka. Tomáš Klus navazuje na domácí písničkářskou tradici a svou tvorbu a interpretaci neomezuje hudebními žánry. Pro Klusovu tvorbu je typický důraz na text a melodii. V návaznosti na naši písničkářskou tradici se ve svých textech nebrání komentování situace ve společnosti. Vybrala: Petra Cinová Vánoční legrácky Vojty Belzy: Jdou dvě blondýnky do lesa pro vánoční stromek. Po dvou hodinách se ptá jedna druhý: "Tak co, máš něco?" "Ne nemám" odpoví druhá. "A co ty?" "Já taky ne. Tak víš co - vezmeme nějakej bez ozdob!"

7 RRoozzhhoovvoorr ssee vvččeel llaařřkkoouu EEvvoouu KKřři iivvoohhl llaavvoouu 11) ) JJAAKK DDLLOO UUHHOO VVČČEELLAAŘŘ ÍÍTT EE???? 2222 lleett l 22) ) CCOO VVÁÁSS KK VVČČEELLAAŘŘ EENNÍÍ PPŘŘ IIVVEEDDLLOO???? DDoossttaa llaa l jjsseemm vvččeel llssttvvoo 33) ) JJAAKK DDLLOO UUHHOO VVEEDDEETT EE VVČČEELLAAŘŘ SSKKÝÝ KKRROO UUŽŽ EEKK???? 22 rrookkyy aa ll lee jjaa kkoo vvýýppoommoocc 55 rrookkůů... 44) )PPRROOČČ HHOO VVEEDDEETTEE???? TTěěšš íí í mměě šš íířři í iitt mmyyšš lleennkkuu l llaa l sskkaa vvééhhoo vvzz ttaa hhuu kk ppřří íírroodd ěě,,, kkee vvččeel lláámm aa kkee vvččeel ll aa řřssttvví íí... TTěěšš íí í mměě pprraaccoovvaatt ss mml llááddeežží íí aa ss dděěttmmi ii... 55) ) KKOO LLIIKK JJEE VV SSOO UUČČAASSNNÉÉ DDOO BBĚĚ HHLLÁÁŠŠEENNOO DDĚĚTT ÍÍ VV KKRROO UUŽŽKKUU???? 99 ččl lleennůů 66) ) VVyyjjmmeennuujjttee vvšš eecc hhnnyy ččl lleennyy???? LL...HHuussáá kk,,, AA...ZZaal ll aabbáákkoovváá,,, PP...OO rrooss,,, VV...VVi iil lldd,,, OO...BBeel llzzaa,,, PP...CCi iinnoovváá,,, JJ...CCi iinnaa,,, VV...BBeel llzz aa,,, BB...JJaannddaa. SScc hhůůzz eekk ssee úúččaa ssttnní íí zzaaččí íínnaa jjí ííccí vvččeel llaa řřkkaa,,, aassi iisstteennttkkaa VVi iiool llaa SSuucchháá... 77) )BBuuddeettee nnaabbí íírraatt ii i nnoovvéé ččl lleennyy???? AAnnoo,,, kkddoo mmáá zzáájjeemm mmůůžžee ssee ppřři iijjí íítt nnaa vvččeel ll aa řřsskkýý kkrroouužž eekk ppooddí íívvaatt aa rroozz hhoodd nnoouutt ssee,,, zzddaa cchhccee cchhooddi iitt... 88) )KKddyy aa kkddee mmůůžžoouu dděětti ii nnaa vvšš ttěěvvoovvaatt vváášš kkrroouužž eekk???? PPřřeevváá žž nněě kkaažž ddýý lli liicchhýý ttýýddeenn vvee ččttvvrrtteekk vvee 1133: ::0000 aa vv ppáá tteekk vv 1166: ::0000 hhooddi iinn nnaa zz dd rraa vvoottnní íímm ssttřřeedd iisskkuu i vv TT řřeebbeenni iiccí íícc hh... TTeerrmmí íínnyy sscchhůůzzeekk jjssoouu uuvveedd eennyy nnaa iinntteerrnneettoovvýýcc i hh ssttrráá nnkkáá cc hh kkrroouužžkkuu: :: (wwwwww. (..vvkkmmtt...ww eebbnnoodd ee...cczz) )... 99) )NNaa ccoo ssee mmůůžžoouu zzáájjeemmcci ii oo kkrroouužžeekk ttěěšš iitt???? i RRoozzšš íířřeenní í vvěědd oomm oossttí íí oo vvččeel llaa řřssttvví íí aa pprraakktti iicckkýýcchh dd oovveedd nnoossttí íí: :: SSttl lloouukkáámmee rráámmeeččkkyy PPrraacc uujjeemm ee vvee vvččeel lláácchh VVyyttáá ččí íímmee mmeedd aa dděěl lláámmee ddaal llšš íí í zzaajjí íímmaa vvéé vvěěcc ii i 1100) )JJaakk vvááss mmoohhoouu zzáájjeemmcci ii oo kkrroouužžeekk kkoonnttaakkttoovvaatt???? TTeel ll eeffoonneemm nnaa ččí ííssl lloo aa nneebboo oossoobbnněě nnaa aaddrreessee SSvv... ČČeecchhaa ,,, TT řřeebbeenni iicc ee... PPss :: : vvšš iicc i hhnni ii ččl ll eennoovvéé kkrroouužžkkuu ssee ttěěšš íí í nnaa vvaašš ii i nnáá vvšš ttěěvvuu kkrroouužž kkuu aa rráádd ii i vváámm uukkáá žží íí,,, ccoo ddoovveeddoouu... VV...BBeel llzzaa Vánoce jsou křesťanskou oslavou narození Ježíše Krista. Spolu s Velikonocemi a Letnicemi patří k nejvýznamnějším křesťanským svátkům. Slaví se od 25. prosince do první neděle po 6. lednu. Již ve 3. století někteří křesťanští teologové uvádějí 25. prosinec jako datum Kristova narození, oslava tohoto narození je dosvědčena poprvé v Římě kolem roku 336. Všeobecně se Vánoce v církvi slaví od 7. století. V Česku je však za vrchol Vánoc považován Štědrý den, 24. prosinec, coby předvečer samotné slavnosti. Do Vánoc je někdy zahrnována i doba adventní, která Vánocům předchází. K Vánocům se pojí nejrůznější tradice, k nimž se řadí vánoční stromek, jesličky (betlém), vánoční dárky, které nosí Ježíšek, či vánoční cukroví; některé z těchto tradic pocházejí již z předkřesťanských dob a souvisí s oslavou slunovratu, který na tyto dny též připadá. V současné době se však původní, náboženský význam Vánoc vytrácí a Vánoce se považují i za jeden z nejvýznamnějších občanských svátků. Většina českých rodin si na Vánoce pořídí vánoční stromeček, který ozdobí skleněnými koulemi, třpytivými řetězy, vločkami, nebo slaměnými a jinými ozdobami. Na Štědrý den lidé podle tradice nesmí celý den nic jíst, aby viděli zlaté prasátko. Ke štědrovečerní večeři se většinou podává bramborový salát a ryba. Krásné vánoce přeje Votavová Simona

8 Ekoškola toho v minulém školním roce stihla mnoho. Například zavedla do každé učebny koše na plasty a na papír. Na chodbu umístila krabice na hliník (alobal) a plechovky. Také nad každý kohoutek pověsila ceduli,,šetři vodou a do každé třídy nalepila ceduli,,zhasni mě. V přízemí si udělala vlastní nástěnku, kde jsou nejnovější informace. Představte si, že i pro naši školu získala titul Ekoškola. Ani letos Ekoškola nezaváhala a přihlásila se do projektu Školní zahrada - místo pro poznávání, hru i odpočinek, na který získala dotaci Ministerstva Životního Prostředí Kč. Tyto peníze jsme nedostali jen tak budeme za ně renovovat školní dvůr. Budou tu 2 biozáhonky, bylinková pyramida, velký kompostér, skleník, nové stromy a venkovní posezení pro žáky. Kdybyste nějak chtěli pomoct, můžete nakreslit plánek, jak by mohla Ekozahrádka vypadat. Návrhy potom budou vystavěny a bude se hlasovat o nejlepší nápad. Je také možné, že se z každého návrhu vezme něco a bude zhotoven nový návrh. Školní zahrada by měla být zhotovena nejpozději do konce června Michal Zázvorka Připravili jsme si pro vás novou soutěž - a to ne ledajakou. Soutěž bude mít 3. části a tohle je 1. část Pb je těžký toxický kov. 2. Je bílý a padá o Vánoce. 3. Vánoční tradice. 4. Plod smrku. 5. Figura vytvořená ze sněhu. 6. Jinak řečená zima. 7. Na advent se dělá se čtyřmi svíčkami. 8. Je o tom hezká vánoční písnička. 9. Plave nám ve vaně a pak ho sníme. 10. Většinou ho děláme na vánoční stůl ke kaprovi. Klára Horová a Tereza Pecánková

9 Bohatý stůl, rybu, výtečnou sváteční večeři, co nemá chybu. Hromadu dárků, co srdce pohladí, rodinu, přátele, jež nikdy nezradí. Večer plný překvapení, pocit, který jindy není, dobré jídlo do bříška, bohatého Ježíška. Tohle všechno na vánoce, hodně zdraví v novém roce. Za oknem se vločky honí, zvonky v dálce tiše zvoní a stromečky v celé zemi sladce voní Vánocemi. Na okno nám mrazík kreslí, Vánoce k nám pokoj vnesly, pod stromečkem dárek malý, ať Vám úsměv stále září. Vánoce lásky a v pokoji, ať každou tvoji bolest zahojí V kruhu nejbližších těšte se spolu, až budete sedět u štědrého stolu. Kdo jen zlobil, tomu nic a nám hodným o to víc, zdraví, lásku, peněz dost, štěstí ať je stálý host. Purpura večerem zavoní, zvoneček tichounce zazvoní. A jeho stříbrný hlas probudí vzpomínky v nás. Srdcem jsme stále dětmi, čekáme, až se setmí. Až vánoční stromek tu bude stát a varhany Tichou noc budou hrát, chci vám v tu chvíli přát, ať každý má každého rád. SMS básničky vybrala: Markéta Zimová

10 Jan Cina Mimozemšťan Jakub Anderle Kubárek Tereza Pecánková Vymatlanec Klára Horová Hororová, Horovka Nikol Běželová Uřvánek Karolína Dejmlová Bloncka Nikol Káninská Káně Kateřina Procházková Prochanda Ondřej Hönig Všeználek Dominik Hadač Hadička Ondřej Mašek Šašek Michala Domalípová Domalipka Jan Benda Benďák Michal Novosad Novosmrad Kulhánek Kryštof Minecrafťák Dušánek Jakub Dušák Tereza Pecánková 7. A Strejdu vida děda přidá Neseme vám noviny, čímž prakticky zničí vždycky večer rodinný. 1. Proč si děda říci nedá, tluče o stůl v předsíni a pak děda marně hledá kapra pod skříní. Naše teta peče léta na Vánoce vánočku, nereptáme aspoň máme něco pro kočku. 4. A když sní se co je v míse, televizor pustíme, v jizbě dusné všechno usne k blaženosti mé. 2. Bez prskavek tvrdil Slávek na Štědrý den nelze být a pak táta s Minimaxem zavlažoval byt. Mně se taky klíží zraky, bylo toho trochu moc, máme na rok na klid nárok, zas až do Vánoc. Tyhle ryby měly by maso míti samou kost, říká táta vždy, když chvátá na pohotovost. 3. Jednou v roce na Vánoce strejda housle popadne, jeho vinou se z nich linou tóny záhadné. Votavová Simona

Vánoce ve světě V USA

Vánoce ve světě V USA Vánoce ve světě V USA V žádném období roku se nenakupuje víc, nežli právě o Vánocích. Obchody zažívají již od díkuvzdání na konci listopadu až do Vánoc skutečné žně. Mnoho věřících si stěžuje, že pravý

Více

Ptáček Bonzáček 3. číslo školního časopisu žáků z 9. ročníků

Ptáček Bonzáček 3. číslo školního časopisu žáků z 9. ročníků Ptáček Bonzáček 3. číslo školního časopisu žáků z 9. ročníků Úvodní slovo Ahoj čtenáři. Podzim uběhl jako voda, a jak už jistě víte, jsou tu Vánoce. tímto bych Vás chtěl přivítat u vánočního vydání Ptáčka

Více

Školní časopis Základní škola J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí, okr. Ústí nad Orlicí. Ámosovy listy. Vydáno dne 21.12.2010 Vánoční vydání

Školní časopis Základní škola J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí, okr. Ústí nad Orlicí. Ámosovy listy. Vydáno dne 21.12.2010 Vánoční vydání Školní časopis Základní škola J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí, okr. Ústí nad Orlicí Ámosovy listy Vydáno dne 21.12.2010 Vánoční vydání Vánoce, Vánoce přicházejí Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme

Více

Co se staví ze sněhu?...

Co se staví ze sněhu?... ŠKOLNÍ ČASOPIS č. 3 2009/2010 1. Usušená tráva e 2. Poslední den v týdnu n 3. Polední jídlo d h y a o r 5. Psí domek 6. Zvíře s chobotem l a 4. Svítí v noci na obloze 7. Otec princezny o 8. Ovoce Co se

Více

Časopis žáků. žák Základní školy, Bohumínská 72,Slezská Ostrava. Mgr. Radek Pollo

Časopis žáků. žák Základní školy, Bohumínská 72,Slezská Ostrava. Mgr. Radek Pollo Časopis žáků žák Základní školy, Bohumínská 72,Slezská Ostrava Kameňák p r o s i n e c / 2013 PF 2014 MILÍ ŽÁCI, VÁŽENÉ KOLEGYNĚ A KOLEGOVÉ Ať už je Váš seznam vánočních přání jakkoliv dlouhý, p ř ej i

Více

dostává se Vám do rukou druhé, tak trochu vánoční číslo našeho školního časopisu.

dostává se Vám do rukou druhé, tak trochu vánoční číslo našeho školního časopisu. 2. 2012/2013 Slovo úvodem Děvčata a chlapci, vážení kolegové, dostává se Vám do rukou druhé, tak trochu vánoční číslo našeho školního časopisu. Víte, že v naší škole již řadu let vydáváme školní časopis?

Více

Rok: 2013 Číslo: 4. Karolína Hloušová, 8. A

Rok: 2013 Číslo: 4. Karolína Hloušová, 8. A Číslo: 4 Karolína Hloušová, 8. A Úvodník Rok 2013 Slovo šéfredaktorky Stránka 2 Čauko, to nám ten čas rychle utíká. Vánoce už klepou na dveře, a my jsme stále ve škole. Však si těch prázdnin užijeme dost!

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Vánoční čas

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Vánoční čas ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník čtvrtý 2010 Vánoční čas Zázraky a kouzla se neustále, aniž bychom o tom věděli, vkrádají do našich všedních životů. Dělají dny krásnějšími i pohádkovějšími. Ovšem existuje jeden v

Více

DOMINIK. Vánoční. speciál. Vtipy KVÍZY ANKETY ANKETY. SLOVO otce Josefa ROZHOVORY Křeslo pro hosta ŠKOLNÍ ČASOPIS V LONDÝNĚ. 2.

DOMINIK. Vánoční. speciál. Vtipy KVÍZY ANKETY ANKETY. SLOVO otce Josefa ROZHOVORY Křeslo pro hosta ŠKOLNÍ ČASOPIS V LONDÝNĚ. 2. ANKETY ANKETY 2. číslo Vánoce 2014 DOMINIK ŠKOLNÍ ČASOPIS KATOLICKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V UHERSKÉM BRODĚ SLOVO otce Josefa ROZHOVORY Křeslo pro hosta Se školou nejen V LONDÝNĚ Vtipy Vánoční KVÍZY speciál 2

Více

ČÍSLO 15 12/2012 10 Kč

ČÍSLO 15 12/2012 10 Kč Časopis pro Vás připravovali a tedy k nim směřujte své připomínky a pozitivní reakce žáci PVP Mediální výchova Email redakce: redakce.zs-komenskeho@seznam.cz Nástěnka a schránka redakce: přízemí budovy

Více

Obsah REDAKCE. http://www.zsamschlum.cz/zs/skolni-casopis. 1. Obsah. Šéfredaktorky: Denisa Tomášková Gabriela Kalinová. Grafik: Roman Kotrbáček

Obsah REDAKCE. http://www.zsamschlum.cz/zs/skolni-casopis. 1. Obsah. Šéfredaktorky: Denisa Tomášková Gabriela Kalinová. Grafik: Roman Kotrbáček Obsah 1. Obsah 2. Vánoční tradice 3. Jarmark a den otevřených dveří 4. Anketa o nejoblíbenější vánoční cukroví 5. Čerti a soutěţ Zkusme si to 6. Dravci 7. Kříţovka 8. Florbal a Borec Sedlčan 9. Vánoční

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz Určitě jste si všimli svých maminek a babiček, které pozvolna začínají s úklidem. Myjí okna, perou záclony, utírají prach ve všech koutech a vysají i tu nejmenší pavučinu schovanou v rohu pod postelí.

Více

Bylo, jest a bude v Bukovině u Čisté

Bylo, jest a bude v Bukovině u Čisté Bylo, jest a bude v Bukovině u Čisté zpravodaj obce č.6 4. ROČNÍK NEPRAVIDELNÝ VÝTISK VYDÁNO: 12/2012,,Netrap se lidmi ze své minulosti. Existuje důvod, proč se nedostali do tvé budoucnosti. zamyšlení

Více

ZŠ PRAKTICKÁ A ZŠ SPECIÁLNÍ KRÁLÍKY WWW.ZSPKRALIKY.CZ ŠKOLNÍ BRAVÍČKO

ZŠ PRAKTICKÁ A ZŠ SPECIÁLNÍ KRÁLÍKY WWW.ZSPKRALIKY.CZ ŠKOLNÍ BRAVÍČKO ZŠ PRAKTICKÁ A ZŠ SPECIÁLNÍ KRÁLÍKY WWW.ZSPKRALIKY.CZ Prosinec 2013 leden 2014 ŠKOLNÍ BRAVÍČKO Milí čtenáři, kamarádi, přátelé, tak zase po roce máme tu Vánoce. Pokusíme se vás naladit vánočně laděným

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK ZŠ TGM Dolní Bousov Číslo 1 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 obrázek Matěj Říha Blíží se 24. prosince a všichni se začínají těšit na Vánoce. Před pár týdny jsem se koukala na jedno video. Video

Více

Miniexkurze na SPŠ v Uherském Brodě

Miniexkurze na SPŠ v Uherském Brodě ZŠ Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420 ROČNÍK 8 ČÍSLO 1 www.zsvin.cz PROSINEC 2010 Co najdete v našem časopise? úvodník co se děje akce družiny anketa besedy, akce interview s učitelem hudební okénko filmové

Více

Sabina Stloukalová, 7. B

Sabina Stloukalová, 7. B Sabina Stloukalová, 7. B Úvodník Ahoj všichni, cítíte tu vánoční atmosféru? Já teda pořádně, hodně to na mě padlo. Nazdobené a nasvícené ulice, vánoční slevy, natěšené děti, prostě všechno, co k adventnímu

Více

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 2/2003-2004. Redakce časopisu se rozšiřuje. Úvodník. Mikulášské klání slavilo úspěch. Sbírka pro Lukáše.

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 2/2003-2004. Redakce časopisu se rozšiřuje. Úvodník. Mikulášské klání slavilo úspěch. Sbírka pro Lukáše. SPORŤÁK 2/2003-2004 školní časopis 7. ZŠ Kolín www.7zskolin.cz Úvodník Ahoj kluci a holky! Dostává se Vám do rukou nové číslo časopisu Sporťák. Doufáme, že vám pomůže příjemně zkrátit čas, který zbývá

Více

Vánoční číslo Školního zpravodaje

Vánoční číslo Školního zpravodaje listopad, prosinec 2014 ZŠ Jana Šoupala Vánoční číslo Školního zpravodaje Listopad: v té době i poslední listí padá se stromů. Prosinec: jméno tohoto měsíce pochází od prosa (od prosné kaše), která za

Více

Zpravodaj z Prušánek. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka

Zpravodaj z Prušánek. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka Přejeme vám, milí spoluobčané, pohodové svátky vánoční prožité s vašimi nejbližšími a v novém roce hodně zdraví, lásky, spokojenosti a splnění všech vašich přání. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka strana

Více

Číslo 1. prosinec 2010 Ročník 2. Časopis žáků ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí

Číslo 1. prosinec 2010 Ročník 2. Časopis žáků ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí Číslo 1. prosinec 2010 Ročník 2. Časopis žáků ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí Ahojda! Tamtam je zpět! Po několika měsících, kdy se vám po nás jistě stýskalo, jsme se vrátili v plné síle, se spoustou

Více

školní časopis Základní školy Morkovice

školní časopis Základní školy Morkovice školní časopis Základní školy Morkovice Prosinec 2008, školní rok 2008 2009, číslo 2 Internet: www.zsmorkovice.cz/casopis e-mail: casopis @ zsmorkovice.cz Slovo šéfredaktora Milé čtenářky, milí čtenáři,

Více

MUF. Moravany University Focus. Noviny ZŠ Moravany. e-mail:noviny.muf@centrum.cz číslo 7 ročník II vychází nepravidelně 9.prosince 2011 ZDARMA

MUF. Moravany University Focus. Noviny ZŠ Moravany. e-mail:noviny.muf@centrum.cz číslo 7 ročník II vychází nepravidelně 9.prosince 2011 ZDARMA Podle předlohy nakreslila: L. Jakubičková MUF Moravany University Focus Noviny ZŠ Moravany e-mail:noviny.muf@centrum.cz číslo 7 ročník II vychází nepravidelně 9.prosince 2011 ZDARMA Milí čtenáři, V předvánoční

Více

4/2010 NESEM CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK

4/2010 NESEM CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK 4/2010 NESEM VÁM Y... NOVIN CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK úvodník VÁNOČNÍ PÍSEŇ Jaroslav Seifert Rolničky slyším, slyším hlasy, myslím si:

Více

Personalistika společnosti je na vysoké úrovni

Personalistika společnosti je na vysoké úrovni N O V I N Y Z A M Ě S T N A N C Ů s p o l e č n o s t í A, Č Í S L O X / p r o s i n e c 2 0 14 Instalace nádrží na preol food strana 2 3. ročník soutěže Nejlepší mladý chemik strana 3 Krátká vánoční procházka

Více

Obsah. Vyrobila A. Rohlová

Obsah. Vyrobila A. Rohlová Obsah Praxe v Německu 4 První odborná praxe našich žáků oboru sociální činnost v Dolním Sasku 4 Na tři týdny Němcem 4 Guten Tag 7 Odborná praxe v Berlíně 8 Berlín 2014 8 Exkurze našich žáků 10 Praha 10

Více

Váţení klienti domova, váţení zaměstnanci,

Váţení klienti domova, váţení zaměstnanci, 1 Váţení klienti domova, váţení zaměstnanci, nezadržitelně se blíží konec roku 2010 a jako již několikátý rok po sobě nás spíše než ohlédnutí za uplynulým rokem zajímá více, co bude v roce následujícím.

Více

autor: David Martinka (5. ročník)

autor: David Martinka (5. ročník) autor: David Martinka (5. ročník) Milí spolužáci, jsme rádi, že jste si koupili už šesté číslo našeho časopisu. Ve vánočním Poškoláčkovi se můžete těšit na obvyklé rubriky a také malý dáreček. Ty pro Vás

Více

časopis žáků Mateřské školy a Základní školy Želešice

časopis žáků Mateřské školy a Základní školy Želešice časopis žáků Mateřské školy a Základní školy Želešice ROČNÍK 1 4. PROSINEC 201 3 číslo: ČTYŘI České Vánoce Vánoce jsou u nás považovány za nejdůležitější svátek. Jsou slaveny 24., 25. a 26. prosince, ale

Více

Návštěva 9. A Neviditelné výstavy v Praze. Co se dá vlastně dělat v zimě?

Návštěva 9. A Neviditelné výstavy v Praze. Co se dá vlastně dělat v zimě? Milé a milí, opět držíte v rukou skvost, kterému my říkáme školní časopis V tomto čísle jsme se zaměřili na nadcházející událost - Vánoce! Dozvíte se, co si přejí pod stromeček Vaši spolužáci a učitelé.

Více