MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995)"

Transkript

1 MUSÍME BOHA CHVÁLIT CECIL J. ducille (konference eská republika, 1995) Dnes budeme mluvit o tom, pro je teba, abychom Boha chválili. Zamysleme se spolen nad jedním píbhem ze Starého zákona. V tomto píbhu Samuel obtoval ob Bohu, když se náhle piblížili Filistinští, aby proti Izraeli bojovali. Samuel se zeptal Boha: Bože, co máme dlat? Jsme tu beze zbraní a proti nám stojí mocná armáda. Bh na to odpovdl: Chvalte m. Samuel tedy pikázal, aby Izrael zaal chválit Hospodina. Chci jen, abyste si celou tu situaci pedstavili. Filistinští byli obleeni do plné zbroje; mli v rukách mee a štíty a byli pipraveni bojovat. Ale najednou proti nim místo armády, kterou oekávali, vychází tanící lidé s tamburínami. Muselo je to dost pekvapit. Brzy však pišli na to, jaký to mlo význam. Hospodin zahml z nebe a na zem sestoupila Jeho moc, která udeila na filistinskou armádu a zniila ji. A to vše díky chválám Božího lidu. Víte, že andlé v nebi jedí? A víte, co jedí? Sytí se tím, že chválí Boha. Otevou Mu svá srdce a zpívají Mu chválu. A pi této chvále do nich Bh vlévá svoji moc. V Žalmu 78,24-25 se íká: A dštil na n (na Izrael) mannou ku pokrmu, a obilé nebeské dával jim. Chléb mocných (andl) jedl lovk, seslal jim pokrm do sytosti. Mana, která pro Izrael sestoupila z nebe, byla pokrmem, jímž se sytí andlé. A v té maliké man byla uzavená Boží moc. Andlé tráví ve chvále všechen svj as a bhem tohoto asu se dobíjejí Boží mocí. Co se tedy dje, když Boha chválíme? Ve chvíli, kdy s chválou pistupujeme k Bohu, pidávají se k nám duchové nebes. Nevím, jestli tomu z Písma dobe rozumíme. Podívejme se alespo na jeden verš, který o tom mluví. Židm 12,1: Protož i my, takový oblak svdk vkol sebe majíce, odvrhouce všeliké bím i snadn obkliující nás hích, skrze trplivost konejme bh uloženého sob boje. Tento verš íká, že jsou tu s námi celé nebeské zástupy a že nás pozorují. A Ježíš Kristus je tu spolu se svými zástupy bratry, kteí nás k Nmu pedešli, a andly. Když Boha chválíme, oni 1

2 chválí také. Ale pokud naše chvála nedosáhne roviny, na které se mžeme setkat s Bohem, oni s námi chválit nemohou. Naše chvála se mnohdy drží na velmi nízké rovin. Je to hlavn proto, že jí nerozumíme. Víte, chvála není pokrytectví. Chvála je vdnost, která vychází z vašeho srdce k Bohu za to, co pro vás udlal. Kde bych byl dnes veer, kdyby se pro m Ježíš Kristus nenatáhl? Asi v pekle. Když pemýšlím o Ježíšov dobrot, když pemýšlím o tom, co pro m udlal, tak m žádný lovk nemže odradit od toho, abych tancoval. Protože v té chvíli cítím, že chci Boha chválit, i kdyby se mi pod nohama pohybovala zem. Nebudu Ho pece chválit jen tehdy, když jsem zdravý a mám kapsu plnou penz! Když pijde ábel a zasadí vám ránu a vy svsíte hlavu a eknete: Já chudák! uctíváte ho tím. Pokud na vás však udeí a vy eknete: Chvála Bohu! a on vás napadne znovu a vy znovu eknete: Chvála Bohu! a když vás napadne potetí a z vás znovu vyjde: Chvála Bohu!, tak vám pestane rány zasazovat. Jeho zámrem totiž není, abyste Boha chválili. V 1. listu Janovi 1,7 je psáno: Pakli chodíme v svtle, jako on jest v svtle, obecenství máme vespolek, a krev Krista Ježíše Syna jeho oišuje nás od všelikého híchu. Tento verš znamená, že když jsme s Bohem zaali chodit, nebyli jsme dokonalí. Ale ím déle s Ním chodíme a ím déle s Ním máme obecenství, Jeho oišující moc prochází jak námi, tak i celým shromáždním, a oišuje nás od každého híchu. Kolik hích nám tedy zstává, když jsme od všech oištni? Žádný. Bh nám tedy ukazuje, že je možné žít bez híchu. Víte, baptisté mají jedno rení, které íká, že hešíme ve slovech, myšlenkách, skutcích i jednání. Ale myslíte si, že hešíte v myšlenkách, i když nepemýšlíte špatn? A že hešíte ve slov, i když zrovna neíkáte nic zlého? A co když nedláte nic špatného; myslíte si, že hešíte ve skutcích? Samozejm, že ne. Existují dny, kdy vbec nehešíte. Jenže abyste nehešili, musíte v bezhíšnost vit. Pokud víte, že stále hešíte, tak budete hešit. Jinými slovy musíte vit Božímu Slovu. Duch svatý pišel, aby nás uvedl do veškeré pravdy. Podívejme se do Janova evangelia na nkolik verš o Duchu svatém. Jan 14,26: Utšitel pak, ten Duch svatý, kteréhož pošle Otec ve jménu mém, on vás nauí všemu, a pipomene vám všecko, což jsem koli mluvil vám. 2

3 Další verš je zapsán v Janovi 15,26: Když pak pijde ten Utšitel, kteréhož já pošli vám od Otce, Duch pravdy, kterýž od Otce pochází, ten svdectví vydávati bude o mn. Když vidíte lovka, který žije život jako Kristus, pak se ho nemusíte ptát, jestli má Ducha svatého. Když ale naopak vidíte lovka, který íká, že má Ducha svatého, a pitom nežije život jako Kristus, potom to není Duch svatý, kterého má, ale nco jiného. Jan 16,12-14: Ješt bych ml mnoho mluviti vám, ale nemžete snésti nyní. Když pak pijde ten Duch pravdy, uvede vás ve všelikou pravdu. Nebo nebude mluviti sám od sebe, ale cožkoli uslyší, to mluviti bude; ano i budoucí vci zvstovati bude vám. On mne oslaví; nebo z mého vezme, a zvstuje vám. Z tchto verš vyrozumíváme, že Duch svatý byl poslán do církve, aby ji pivedl ke Kristu. Ukáži vám dvod, pro nkteí lidé pijmou Ducha svatého a pitom stále heší. Podívejme se spolen na následující obrázek: Bh Otec Syn Duch svatý Mj duch Duše Tlo Svt Když pijmete Ducha svatého, pijímáte Ho do svého ducha. Ale Bh Ho musí dostat z vašeho ducha do vaší duše. Boží svtlo totiž vchází skrze ducha do duše. Vaši duši tvoí mysl, city, vle a touhy. Bh sestupuje z toho nejvyššího nebe, které existuje, skrze svého Syna Ježíše a skrze Ducha svatého do vašeho ducha, do vaší duše a do vašeho tla. A když se Ježíš Kristus zjeví ve vašem tle, pak se zjeví ve svt. Teprve potom totiž lidé uvidí Ježíše, jak ve vás pebývá a jak ve vás chodí. 3

4 Podívejme se na další obrázek: Mj duch Duše Tlo Svt Mojžíšv stánek Svatyn svatých Opona Svatyn Vnjší nádvoí Dvee Brána Vidíte ty souvislosti? Proto se modlíme k Bohu a íkáme: Pij království tvé. Kde je tedy Boží království? Nahoe v nebi. A my íkáme: Pij království tvé. Bu vle tvá jako v nebi tak i na zemi. Co tím tedy vlastn íkáme? íkáme: Bože, pij se svým královstvím ze svého nebe, pes moje nebe mého ducha, do mé duše a do mého tla. Pij, Ježíši, pij na mou zemi a dovol mi, abych mohl požehnat zemi (svtu). Lidé ve vás uvidí Krista, když Mu necháte volný prchod. Pro se Kristus nezjevuje na vnjším nádvoí, tak jako to iní ve svatyni svatých? eknu vám pro. Všimnte si, že brána vnjšího nádvoí je otevená svtu. U této brány musíte mít postavenou stráž, aby svtu zabránila vstupovat dovnit, do vašeho stánku. Potom je tu další zábrana, tentokrát se nazývá dvee. A další opona. Bh tedy vstupuje do svatyn svatých do vašeho ducha (viz obraz ve Starém zákon), je v nm však uzav- en. A z vašeho ducha vystoupí jen tehdy, když se Mu otevete a zanete Ho chválit. Musíte Ho chválit, aniž byste si cokoli schovávali sami pro sebe nebo si to drželi. Chvalte Ho a zapomete na lidi, kteí jsou kolem vás. Když Ho takto budete chválit, opona mezi vaším duchem a vaší duší se roztrhne. A jakmile se tak stane, Bh se vám provalí do duše. Jemu bu chvála! Dnes jsem se modlil za jednu sestru a ona tvrdila, že po té modlitb nic 4

5 necítí. íkal jsem jí: Když se Bohu oteveš, tak ucítíš. Boží moc je totiž uzavená ve tvém duchu a teprve když rozeveš svoji oponu, Bh vejde do tvé duše a dotkne se tvé mysli, tvých emocí, tvé vle i tvých tužeb. Tehdy zaneš toužit po Bohu. A to platí pro nás pro všechny. Haleluja! Je to stejné, jako když David v Žalmu 42 íkal: Jakož jelen ve, dycht po tekutých vodách, tak duše má ve k tob, ó Bože. Uvnit v nás je totiž takové volání: Bože, chci T víc. Nejste ješt uspokojeni. Nkde hluboko ve vás to volá: Bože, dej mi více Tebe. Jakož jelen ve, dycht po tekutých vodách, tak duše má ve k tob, ó Bože. V jedné písni se zpívá: Slyším ženicha, jak volá z hloubky mého bytí; musím uniknout na vrcholek hory. Víte, píchod Ježíše Krista skrze Ducha svatého do vašeho ducha vám dá chu k jídlu. Dostanete hlad. Pokud nejste po Bohu hladoví, pak to znamená, že v sob neprocviujete Ducha svatého, že jste Ho zaveli do vzení. Pítomnost Ducha svatého v sob musíte procviovat. Vzpomínám si na dobu, kdy jsem byl ješt mladík. Chodil jsem tehdy do letniní církve. Lidé tam byli schopni tancovat nepetržit i dv hodiny. A jak jsme tak tancovali, uvdomoval jsem si, jak Kristus napluje moji bytost. Jedna z vln falešného uení, která kdysi zaplavila celou Ameriku, se nazývala vysoké chvály. V tchto vysokých chválách se nezpívala žádná slova, jenom se vydávaly jakési zvuky: bam, bam, bam. Prost beze slov. A do tchto chval vstoupil ábel. Pamatujte si: nikdy nesmíte zpívat beze slov! Nikdy. Víte, váš intelekt musí Boha chválit slovy slávy. Haleluja! Pokud to budete dlat, zjistíte, že do vaší duše probleskují Hospodinovy hromy a blesky. A vy budete chválit Boha zcela dobrovoln. Bu Mu chvála! Je teba, abyste pochopili, že když Ježíš Kristus umíral a vykl dokonáno jest, že se roztrhla chrámová opona. Opona mezi duchem a duší. Pokaždé, když obrátíte své srdce k Bohu, Kristus se provalí do vaší duše. Ve své duši máme totiž mnoho zlých vcí; ty zlé šelmy, které okupují naši zemi, stejn jako okupovaly zemi zaslíbenou, do které vstupoval Izrael. Naše mysl se zamstnává tolika vcmi! Nkdy picházíte na shromáždní a najednou zanete pemýšlet nad tím, jestli jste doma vypnuli sporák. Jindy zase pokleknete k modlitb a mysl vám odkráí nkam úpln jinam. Snažíte 5

6 se modlit a mysl vám tak skáe z jedné vci na druhou, že veškeré modlitby vzdáte. Na našem obrázku je vidt, že opona už byla protržena. Opona mezi vaším duchem a duší. Kdykoli otevete dvee, Boží Duch zaplní vaše srdce. A o tom je uzdravení, o tom je vysvobození. Když máte problémy, musíte se Bohu otevít. Vy pece nemáte moc se uzdravit. Ale máte moc otevít dvee své duše. Vaše moc tedy spoívá v tom, že se otevete Bohu. Amen. Aj, stojím u dveí, a tluku. Jestliže by kdo uslyšel hlas mj, a otevel dvée... a otevel dvée..., vejdu k nmu, a budu s ním veeeti, a on se mnou. (Zjevení 3,20) V Žalmu 24, verši 7 se íká: Pozdvihntež, ó brány, svrchk svých, pozdvihntež se vrata vná, aby vjíti mohl král slávy. Žalmista tady nemluví o pirozených branách Jeruzaléma. Protože ty brány nejsou vné. Ale mluví o vných branách vašeho srdce. íká: Otevte se a vejde do vás Král slávy. Verš 8: Kdož jest to ten král slávy? Hospodin silný a mocný, Hospodin udatný váleník. Všimnte si, že tu žalmista íká: Hospodin udatný váleník. To znamená, že Bh pichází, aby v nás bojoval. Pichází, aby porazil všechny nepátele, kteí pebývají v naší duši a kteí nás zastrašují a berou nám odvahu. Hospodin pichází jako udatný váleník, aby zlomil pouta naší mysli. Bh Izraelcm v Egypt ekl, že mají krví pomazat veeje dveí i nade dvemi (vyjití z Egypta pedstavuje obraz spasení). Místo nade dvemi pedstavuje naši mysl. Pomažte svoji mysl krví. Ve svém život jsem mnohokrát bojoval s ábly a nkdy i s padlými andly. A mžu vám íct, že kdykoli v takových bojích pemýšlíte o Kristov krvi, nepítel je okamžit poražen. Bh chce, abyste se nauili mít krev Ježíše Krista ve své mysli. Pokud se chcete nauit bojovat dobrý boj, musíte se nauit používat zbra krve. Jednou na m nejmocnjší arodj naší zem poslal velmi násilného ducha. Ten duch byl zabiják, který nikdy pedtím nezakusil porážku. Chystal jsem se tehdy jít spát, už jsem byl v pyžamu, a najednou jsem se otoil a zjistil jsem, že mi zmizela stna domu. Díval jsem se pímo do zahrady. Msíc až neuviteln záil. Nevím, jestli jste nkdy vidli msíc záit tak jasn, jako tomu bývá na Jamajce. Nkdy byste se tam na nj mli jet podí- 6

7 vat. Tpytil se a odrážel se na listech kokosových palem. Nepemýšlel jsem nad tím, pro vidím skrze ze. Instinktivn jsem totiž vdl, že m Bh vyzdvihl na vyšší rovinu, abych mohl elit útoku, který se proti mn chystal. Ale ani s tímto vdomím jsem nebyl pipraven na to, co se mlo stát. Brzy jsem se pestal dívat na nádherné msíní svtlo a ekal jsem na ducha, o kterém jsem vdl, že m pijde napadnout. Najednou jsem uvidl asi 12 metr vysokého tvora. Vešel do zahrady, zaal se rozhlížet kolem a muchat jako pes. Dnes už vím, že jsem se pedtím, než jsem otevel ústa, ml ozbrojit. A to bych vás chtl nauit. Nikdy neútote na žádného ducha, dokud se ve svém srdci nezkontaktujete s Bohem. Já jsem ml tehdy už dost zkušeností s napomínáním rzných duch, a tak jsem se rozhodl, že i tohoto napomenu sám. A to práv byla ta chyba. Otevel jsem ústa, abych ekl: Napomínám t ve jménu Ježíše Krista, ale jediné, co ze m vyšlo, bylo: Naaa... To stvoení se otoilo a jako blesk m zasáhlo do hrudi a srazilo na postel. Drželo m obrovskou silou, jako když lev chytí svoji koist, takže jsem celý ochabl a nemohl jsem pohnout ani hlavou. Byl jsem pod ním úpln bezmocný. Jediné, ím jsem mohl pohybovat, byla moje mysl. Ten duch nebyl schopen držet moji mysl. Chvála Bohu! Ml jsem veeje své mysli potené krví! Vtom jsem uvidl, jak ke mn do postele skoil Ježíš a poklepal mi na rameno. Když jsem pohlédl do Jeho oí, naplnila m Boží moc a sláva. ekl mi: Nebojuj. To není tlesný boj, ale duchovní. Tak jsem to vzdal. A jakmile jsem to vzdal, objevil se pede mnou kíž a na nm jsem uvidl Ježíše. Celý obraz byl tak živý, že jsem byl schopen popsat každiký detail. Vidl jsem svého Pána s trnovou korunou na hlav. Trny mu procházely hlavou. V každém míst vpichu Mu jako pot stékala krev. Hlavu ml naklonnou na jednu stranu. Všechno jsem to spatil bhem krátkého okamžiku. Krev mu stékala i po obou rukách. Najednou mu z levé ruky ukápla jedna kapka. Udlalo to takový zvuk: Kap. ekl jsem: Dkuji Ti, Ježíši. Myslíte si, že byl tehdy as Boha chválit? ekl jsem: Dkuji Ti, Ježíši. Tato jediná kapka krve mže spasit celý svt! A moje duše se radovala v té jediné kapce krve, která mohla spasit celý svt. Pak jsem mu pohlédl na pravou ruku. Díval jsem se v duchu, protože jsem stále nemohl pohnout hlavou. Z pravé ruky mu ukápla další kapka krve a udlala stejný zvuk: Kap. Když dopadla, ekl jsem: Dkuji Ti, Ježíši. 7

8 Tato kapka krve znií každého démona z pekla! Moje duše se tolik radovala z Jeho krve! A pak mu z vous ukápla jedna kapka pímo do mé tváe. Když se m dotkla, celé mé tlo se vzepelo a já jsem zavolal: Ježíši! Tím duchem to mrštilo o ze. Vyhrál jsem. A ten arodj zemel. Napadla ho jakási neviditelná vc a zabila ho. Chci, abyste porozumli, že se musíte nauit otevírat Bohu. Pedstavte si, že jste celí sevení a najednou k vám pijde nkdo, koho milujete. V tu chvíli se celí rozplynete a eknete: Jé, ahoj. To jsem rád, že t zase vidím. Jsem tak rád, že s tebou mžu zase být. Tím jste se zaali svému milému/své milé otevírat. Naute se stejn otevírat Bohu. Cvite se v tom. V Žalmu 27,5 se píše: Nebo tu mne ukryje v stánku svém, v den zlý schová mne v skrýši stanu svého, a na skálu vyzdvihne mne. eknte mi, kde je tato skrýš? Ve svatyni svatých! Moje duše uletí jako holubice, aby se ukryla v skrýši Boha Nejvyššího. Nebo On mne skryje ve svém stánku. Jeho úkryt znamená, že se moje mysl skryje v Bohu. A i moje emoce se v Bohu skryjí, stejn tak jako moje vle i mé touhy. V jedné písni se zpívá: Skryj mne, Pane, ve své svatosti, vyznávám Ti te každý hích. Skryj m, Pane. Jediný zpsob, jak mžete tento úkryt nalézt, je, že budete procviovat vcházení do Boží pítomnosti. Jestliže však toto vcházení nebudete procviovat, pak nebudete schopni nalézt svj úkryt, až pijde trápení. Víte, nejvyšší knz vcházel do svatyn svatých jednou v roce. A v Písmu je psané, že do ní nesml vejít bez krve. Ale nám Bh zajistil lepší zpsob, jak do ní vejít. Mžeme do ní totiž vstupovat, kdykoli chceme. Kdykoli. Vstoupit do ní a nalézt své místo úkrytu v Bohu. Pokud se nauíte prolamovat skrze oponu, Duch svatý za ní nezstane stát, ale prolomí se ve vás dál až do tla. Já jsem se Bohu otevel už jako mladý muž. Ml jsem tehdy spoustu problém; problém, které mívají mladí muži. Hlavn problém žádosti. Znáte to? O každé dívce, která projde kolem vás, si íkáte: Bože, zajímalo by m, jestli tohle je moje žena. Stává se vám to také? Možná, že jste všichni lepší, než jsem byl já. Možná, že se vás žádost netýká. Ale možná, že se vám nkdy zdají sny o tom, že jistá dívka je vaší ženou, a pitom je to jen vysnná pedstava. Marná pedstava mládí. Bh íká, že mládí musí být vysvobozeno ze všech svých marných pedstav. A ze všeho fantazírování. 8

9 Bh tehdy pišel a zaal m uit, jak se mu otevírat. Jednou jsem byl po Nm tak hladový, že jsem porozuml, co David myslel tím, když íkal: Jakož jelen ve, dycht po tekutých vodách, tak duše má ve k tob, ó Bože. (Žalm 42,2) ekl jsem Bohu: Bože, Ty mi dáš plnost, Ty mi dáš vysvobození z tohoto tla. A pokud ne, dej mi smrt. íkal jsem: Bože, nebudu na to ekat dlouho. Pestanu jíst hned. Pestal jsem jíst a odmítl jsem i vodu. ekl jsem: Bože, te máš dobrou píležitost m zabít, protože já nebudu žít s tím híchem žádosti ve svém tle. tyicet dní jsem stále víc a víc chadnul. Nejedl jsem, nepil jsem. Tak jsem zeslábl, že už jsem nebyl schopen ani otevít oi. Ale Bh ke mn každý den picházel a ml se mnou obecenství. Uprosted pstu jsem dostal zápal plic. Zaal jsem zvracet krev. ekl jsem: Bože, to je ten nejjednodušší zpsob, jak m vzít dom. Já nebudu jíst, dokud mi nepožehnáš. A Bh mi požehnal. Jednou ráno ke mn pišel a ekl mi: Vyhrál jsi. To, po em jsi toužil, je tvé. Z dálky mnoha mil ke mn poslal svého posla s nádobkou olivového oleje, kterým jsem ukonil pst. A pežil jsem. Tady ped vámi stojí živý dkaz toho, že jsem pežil. Nikomu bych nedoporuoval následovat mého píkladu. To, že jsem pežil, byl jen zázrak. Nikomu bych nedoporuoval, aby Boha tlail tak daleko, jako jsem to udlal já, protože by mohl íct: Dobe, tak poj dom. Ale moje duše byla tak hladová po Bohu! A Bh m zaal uit, jak se prolamovat do Ducha. Kdykoli jsem se do Ducha prolomil, zaala z mých úst vycházet slova, která jsem nesformoval já sám. Bh zaal mluvit skrze moje ústa a vždy, když jsem se vydal špatným smrem, ekl: Zastav. Dostat se do Ducha pro m bylo velice jednoduché. Jen jsem zaal pemýšlet o Bohu a okamžit jsem tam byl. Kdykoli jsem do Nj chtl vstoupit, zaal jsem jen pemýšlet o hloubce pekla, ve které jsem kdysi žil, a Bh m okamžit vyzdvihl. Stailo jen soustedit své srdce na Boží dobrotu, a v okamžiku jsem tancoval po celé místnosti. Není to snad zpsob, jakým byste se mli chovat i vy? Nedovolte žádným pekážkám, žádným zábranám, aby ve vás petrvávaly. Strhnte je. Když Ježíš íkal svým uedníkm, aby se modlili: Pij království tvé. Bu vle tvá jako v nebi tak i na zemi, myslel tím, že Ho mají prosit, aby se prolomil všemi zábranami jejich život a vešel až do jejich zem, do jejich duše. V tom mém pstu se mi stalo ješt nco. Bh se zaal prolamovat mezi mou duší a mým tlem. Zaal se prolamovat až do mého tla. Mé tlo zaalo 9

10 na Boha reagovat. Cítil jsem, jak jím celým proudí obživení a život Božího ducha. Neuviteln reagovalo na Boží pítomnost. Bible íká, že když knz pistupoval k oltái, tásl se ped Hospodinem. A v ímanm 12,1 je napsáno, že máme vydávat svá tla jako živou ob Bohu. Stále mluvíme o Kristu ve vašem tle a jak potom skrze nj vychází do svta a zjevuje se v nm. Ve svém mládí, ješt než jsem poznal Krista, jsem nic nemiloval víc než bojování. Nevadilo mi, když m nkdo zmlátil férov. Vždycky jsem chtl vidt lovka, který by m byl schopen porazit. Když Ježíš vstoupil do mého života, poslal jednoho muže, který m napadl. Ten lovk do m tloukl a tloukl, ale já jsem volal k Bohu. Byla ve mn síla i moc ho uzemnit. Ale já volal k Bohu, aby mi pomohl to neudlat. Stál jsem tam ped ním, on m mlátil zleva zprava a já mu to nevracel. Pesto m však nemohl uzemnit. Když skonil, byl pesvden, že jsem ho mohl porazit. Každý bojovník totiž instinktivn ví, kdy nad ním má ten druhý pevahu. Potásl mi tehdy rukou a ekl: Konen jsem našel kesana. Konen jsem našel kesana. Vdl, že to byl Ježíš Kristus, kdo ho zachránil. Dodnes jsme s tím lovkem pátelé. Ježíš Kristus tedy vstupuje i do našeho tla. Kdysi m napadl celý zástup lidí. Házeli po mn vším možným, kopali do m a já neml ani tu nejmenší touhu je zranit. Ježíš Kristus totiž vešel do mého tla. Takže veškerý prlom Božího ducha do nás není jen proto, abychom jásali nebo tancovali, ale pro samotný život v nás. Modleme se za to, aby se Bh v nás prolomil skrze oponu i dvee a nakonec i skrze bránu. Bože, Ote, svuji Ti Tvé dti do Tvých rukou. Mezi Tvým lidem jsou mnohá pouta, mnoho neporozumní Tvému Slovu. Pane, natáhni svoji ruku a zachra svj lid. Nedovol, aby nad nimi ml ábel svoji moc. Zachra svj lid, Bože, podle svého zaslíbení. A nech Tvá církev vyjde ve sláv uprosted zem posmva, uprosted tch, kteí je nenávidí. Kéž se Tvj lid za Tebe nestydí. Ote, vykup Izrael ze všeho jeho trápení. Ve jménu Ježíše. Amen. 10

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Andlu církve v Thyatirech

Andlu církve v Thyatirech Andlu církve v Thyatirech 2. ást 28. záí veer Chvála Pánu. Vrátíme se zpátky ke slovu o vítzi. Podíváme se do 3. kapitoly Zjevení. A zmíníme se ješt trochu o konci 2. kapitoly. Zaslíbení pro ty, kteí zvítzí

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU

JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU CECIL J. ducille (Omega Message, prosinec 1995) MÉ SRDCE JE JAKO DM (píse) Mé srdce je jako dm. Jednoho dne jsem do nj nechal vstoupit svého Spasitele. Bylo v nm mnoho pokoj a

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008) KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK (Praha, leden 2008) Rád bych dnes mluvil o tom, co znamená slovo apoštol. Zahájil bych tím studium Božího slova z listu Efezským, jak jsme se na tom domluvili. Bratr Jirka

Více

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ TOM CAMPBELL (Mahomet, Illinois, USA, ervenec 2003) Ped nkolika dny k nám bhem modliteb pišel Boží duch a zaal nám dávat sen a vizi o urité situaci. Dnes veer

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002)

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002) VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON (USA, New York, záí 2002) Chtl bych dnes mluvit o volání k agonii. Otevete si, prosím, své Bible v první kapitole Nehemiáše. Mžete si Bibli nechat otevenou, budeme se k

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005)

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005) LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG (Dubuque, Iowa, íjen 2005) Je dobré být v Boží pítomnosti a ve shromáždní svatých. Jaké by to bylo, kdybychom místo toho byli na náboženské bohoslužb, kde všichni okolo jsou híšníci?

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem

Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem nevdl, že krev je zbra. Nevdl jsem, co mám v rukou!

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004) SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA (Konference v Kraskov, srpen 2004) Chtl bych dnes navázat na to, co jsme slyšeli vera veer od bratra Martina. A vím, že se nám podaí z Boží milosti projít tyto vci v pozornosti.

Více

ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ

ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ CECIL J. ducille (Mahomet, Illinois, ervenec 2002) Bh mi klade na srdce, abych vám ekl o tom, kde se dnes nacházíme. Vždycky, te i pozdji, se na své cest musíte dívat na milník,

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Andlu církve ve Smyrn

Andlu církve ve Smyrn Andlu církve ve Smyrn 1. ást 27. záí odpoledne Pojme do 2. kapitoly Zjevení, kde od 8. verše budeme íst o druhé skupin vítz. Andlu pak Smyrnenské církve piš: Možná vás napadne, pro se zde nepíše: Služebníku

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG. (Harrachov, záí 2007)

POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG. (Harrachov, záí 2007) POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG (Harrachov, záí 2007) Chvála Pánu. Je mi velkým požehnáním, že mohu být s vámi na této konferenci. Nejen proto, že jsem rád s Božím lidem, ale hlavn proto, co Bh dlá v našem

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI

MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI CECIL ducille (Montego Bay, Jamajka, erven 2004) Chtl bych zaít prvními dvma verši z 2. kapitoly Matouše: Když se pak narodil Ježíš v Betlém Judov, za dn Herodesa krále, aj,

Více

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN CECIL J. ducille (Nebraska, USA, listopad 2005) Chtl bych vám pedat myšlenky, které mi Pán pokládal na srdce, když jsme zpívali. Bylo to, jako bychom se dnes

Více

CO JE TO EVANGELIZACE

CO JE TO EVANGELIZACE CO JE TO EVANGELIZACE MARTIN KLUSO (Praha, záí 2001) Rád bych, abychom dnes mluvili o tom, co to je evangelizace. Všichni víme, že nás Bh povolává k tomu, abychom evangelizovali. Ale co to znamená evangelizovat?

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2010)

VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2010) VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO (Svratka, íjen 2010) Bratí, vím, že Bh je dnes tady s námi. Nedovolte, aby kolem vás jen prošel, aniž byste se k Nmu natáhli, dotkli se Ho a vzali si od Nj sílu a ctnost. Když

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně)

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) NEDĚLE SVATODUŠNÍ formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM?

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2009) Jsme lidem, který je zmítaný vším, co se okolo dje. Amen? etl jsem lánek o teplomru a termostatu. Pistál mi na stole nebo jsem na nj narazil

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel?

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Hospodin? Pán? Jehova? Kyrios? Jahve? Ježíš? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Nebo palác zchátrá, hluk msta ustane. Návrší se strážnou vží budou navky jeskynmi, budou obveselením divokých osl a pastvinou stád.

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2008)

DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2008) DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL (Svratka, íjen 2008) Mnozí z vás vidí nco, co dosud nikdy nevidli. Mnozí z vás iní rozhodnutí a vstupujete na místa vydání se a slib. To, co iníte, se áblovi nelíbí. Chvála

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

POSLEDNÍ SVÁTEK. CECIL ducille. (Konference Kraskov, srpen 2001)

POSLEDNÍ SVÁTEK. CECIL ducille. (Konference Kraskov, srpen 2001) POSLEDNÍ SVÁTEK CECIL ducille (Konference Kraskov, srpen 2001) Dkujeme Ti, Pane, za výsadu, že mžeme být na tomto míst. Žes nám pomohl odložit stranou naše každodenní povinnosti a rzné vci, které nás v

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011)

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011) NAKUPME OLEJ MARK JANTZI (Morava, Rakovec, kvten 2011) Jmenuji se Mark Jantzi a jsem ze Spojených stát. Žijeme s manželkou ve stát New York asi 300 km severn od msta New York. Kážeme slovo Božího království.

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Lord You're Mighty. Youthful Praise. Pane, jsi mocný...

Lord You're Mighty. Youthful Praise. Pane, jsi mocný... Lord You're Mighty Youthful Praise Pane, jsi mocný... Hospodine, jak veliké je Tvé jméno po vší zemi, svou slávou převyšuješ nebesa i zemi- Když přemýšlím o všem, co jsi stvořil: slunce, měsíc a hvězdy,

Více

MUSÍME BÝT JEDNO. CECIL J. ducille. (Dubuque, Iowa, bezen 2001)

MUSÍME BÝT JEDNO. CECIL J. ducille. (Dubuque, Iowa, bezen 2001) MUSÍME BÝT JEDNO CECIL J. ducille (Dubuque, Iowa, bezen 2001) 1. Janova 3:1-3: Pohlete, jakou lásku nám dal Otec: abychom byli nazváni Božími dtmi! Proto nás svt nezná, nebo nepoznal jeho. Milovaní, te

Více

ZAPEETNÍ MARK JANTZI. (Praha, kvten 2007)

ZAPEETNÍ MARK JANTZI. (Praha, kvten 2007) ZAPEETNÍ MARK JANTZI (Praha, kvten 2007) Žijeme v dob, kdy je teba vstoupit do Hospodinovy skrýše. Ježíš ekl, že pijde as, kdy bude jako bylo za dn Noema. V Genesis se píše, že Noe stavl archu a jednou

Více

!" #$% #&#'#( )*!+,-#'.

! #$% #&#'#( )*!+,-#'. !" #$% #&#'#( )*!+,-#'.!+/0 123 14 5#$%67#&#'#( #$829,:3;76

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004)

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) BOŽÍ LÁSKA CECIL J. ducille (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) Halelujah! Brati, otevme si, prosím, Bible v 1. Janov epištole a podívejme se do kapitoly 4, verš 16: A my jsme poznali, a uvili o

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

Bible pro děti představuje. Čtyřicet let

Bible pro děti představuje. Čtyřicet let Bible pro děti představuje Čtyřicet let Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2017 Bible for Children,

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování ostravsko opavského pomocného biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více

4 Bůh je síla má. 1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně. zvednuté

4 Bůh je síla má. 1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně. zvednuté Písničky 1 Jak dobré je 1. :Jak dobré je před tebou být, jak dobré je s tebou žít. : :Přijd, přijd Duchu Svatý, vzýváme tě, přijd k nám. : 2 Chci Pane chválit Tě Koinonie č.100 1. Chci Pane chválit Tě,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

úvodník 5/2015 úvodník ! " # $%&$''( napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení ' "!"#$ #! %!# (! )!"! #!"#!! * ) $! +!

úvodník 5/2015 úvodník !  # $%&$''( napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení ' !#$ #! %!# (! )!! #!#!! * ) $! +! 1' #2 31 < $* 9 (" = ' Jan 14:6 5/2015 úvodník napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení úvodník " # $%&$''( )*+,,-.$/$012 6)#') ' " "#$ # %# &#'

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

NEŠPORY MARIÁNSKÉ. doprovod

NEŠPORY MARIÁNSKÉ. doprovod NEŠPORY MARIÁNSKÉ doprovod 2 800 ÚVODNÍ VERŠ Bo Kněz: po že, spěš mi na po moc! Lid: Slyš na vo še lá ní! Kněz: Sláva Otci i Synu, * i Du sva chu té mu, Lid: jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

Půst 1/3 9. 10. 2012

Půst 1/3 9. 10. 2012 Půst 1/3 9. 10. 2012 Matouš 6:16 nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se totiž tváří ztrápeně, aby lidem ukázali, že se postí. Matouš 6:16-18 Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více