VYJDĚTE A NESTE SVĚTLO, CO PŘEMÁHÁ TMU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYJDĚTE A NESTE SVĚTLO, CO PŘEMÁHÁ TMU"

Transkript

1 červenec a srpen 2012 Nedělní bohoslužby v našich sborech v červenci a srpnu POZOR DŮLEŽITÉ! Tlučná 8,30 hod. KAŽDOU NEDĚLI Plzeň 10 hod. NEDĚLE 1.7., 15.7., 29.7., 12.8., (OSTATNÍ NEDĚLE JSTE ZVÁNI DO KAPLE V TLUČNÉ) NEDĚLE 2.9. ÚVODNÍ BOHOSLUŽBA NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU OD 18 HODIN! Horní Bříza 18 hod. STEJNÉ NEDĚLE JAKO PLZEŇ Z obsahu tohoto letního vydání VYJDĚTE A NESTE SVĚTLO, CO PŘEMÁHÁ TMU Neboť Bůh, který řekl: `Z temnoty ať zazáří světlo, zazářil v našich srdcích, aby osvítil lidi poznáním Boží slávy v osobě Ježíše Krista. (2. Korintským 4:6; KMS) Přichází léto a s ním další slunné dny. Já osobně nechodím rád ven na sluníčko a raději zůstávám uvnitř chladného pokoje. Moje žena je přesný opak být doma, když venku svítí slunce, je pro ni nesnesitelné, a tak prchá na zahradu, jakmile to jen trochu jde. Zatímco ve výše uvedeném smyslu je lhostejné, zda zůstáváte raději uvnitř, v chládku, nebo dáváte přednost slunění venku, v jiném smyslu tom duchovním to tak není. O nás, křesťanech, platí slova apoštola Pavla, totiž že v našich srdcích zazářil Kristus a osvítil nás Boží slávou. Je to sláva Boží nezasloužené lásky, odpuštění, přijetí a sdílení sebe. A to vše v osobě Ježíše, který se nám stal Zachráncem, Pánem a Přítelem. Jeho světlo v nás však není určeno jen pro nás, ale je určeno ke svícení lidem kolem. Zejména těm, kteří jak si říkáme nás jen obtěžují a rozčilují, ubližují nám a posmívají se Když tedy hledíte okolo, namísto otravných a zraňujících lidí spatřujte příležitosti od Boha k osvícení slepých a tmu milujících a to právě světlem Kristovy lásky, které plane ve vás. Jen mu dovolte, aby použilo vaše ústa, ruce a nohy jako pochodně, reflektory a zrcadla. Jděte a sami se přesvědčte, jak věrně a mocně bude ve vás a skrze vás Kristus svítit. Léto naplněné Jeho světlem vám všem přeje váš pastor, Petr Krákora. Historie Bible V. Novozákonní rukopisy Několik obrázků z nedávných cest pastorů Prázdninové hledání u hrnčířů Výsledky sbírky v Plzni Za měsíce květen a červen se ve Sboru sv. Pavla coby dary Bohu vybralo celkem Kč. Našemu Bohu i všem dárcům děkujeme! 1

2 HISTORIE BIBLE V. NOVOZÁKONNÍ RUKOPISY 2 Při čtení Bible nacházíme v textu také různé poznámky pod čarou a odkazy k odlišnostem mezi jednotlivými rukopisy. Co si máme myslet o těchto odlišnostech? Když jste nyní přijali pravdu a tak očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, z upřímného h (pod čarou var: upřímného) srdce vytrvale se navzájem milujte. (1. list Petrův 1:22) Když se při čtení Bible doma nebo při biblické hodině dostanete k tomuto verši, zastavte se a podívejte se na něj pozorně. Rozsviťte si stolní lampu, nakloňte se víc nad Bibli, pokud je potřeba, nasaďte si své čtecí brýle na nos. Vidíte to malinké písmeno h nad slovem upřímného? (Zde v článku mluvíme o Českém ekumenickém překladu Bible, zkr. ČEP.) Toto písmenko vás nasměruje k poznámce pod čarou, která říká, var.: upřímného (tedy varianta textu: chybí slovo upřímného ). V cizojazyčných překladech Bible zde můžete nalézt poznámku pod čarou tohoto znění: Některé dřívější rukopisy uvádějí z čistého srdce. Tato poznámka vás může vést nikoli k pochybnostem, ale k děkování Bohu za to, jakým způsobem uchoval své inspirované slovo ve starých dokumentech, které byly přepisovány ručně. Ručně psané opisy Z důvodů, které si nechal pro sebe, dovolil Bůh, aby ručně psané originály biblických textů zmizely během prvních století historie církve. A tak když učenci a badatelé zkoumají nejstarší rukopisy, tj. ručně psané texty, studují opisy (kopie) původních textů či dokonce kopie kopií. Jednou z těchto kopií je i tzv. Papyrus 52, vystavený v knihovně Johna Rylandse v Manchesteru v Anglii. Jsou na něm tři verše z Janova evangelia k. 18 na jedné straně a dva verše na druhé. Rozměry tohoto fragmentu jsou cca 9x6 cm a obsahuje pouze 114 čitelných písmen. Většina odborníků se shoduje na tom, že jde o nejstarší dochovaný rukopis Nového zákona, který vznikl mezi lety 115 a 140 po Kristu. V 19. století jeden odvážný Němec jménem Konstantin von Tischendorf pátral po starých biblických textech. Povedl se mu úžasný objev v klášteře svaté Kateřiny na hoře Sinaj. Codex Sinaiticus (neboli Sinajský kodex, ozn.,(א jak jej pojmenoval, je dnes nejstarší téměř úplná kopie Nového zákona, která vznikla během 4. století. Sinaiticus začátek Markova evangelia Další rukopis ze čtvrtého století je majetkem Vatikánské knihovny. Codex Vaticanus (neboli Vatikánský kodex, ozn. B) je stejně starý jako Codex Sinaiticus a stejně jako jeho současník obsahuje téměř celý Nový zákon. Po celá staletí úředníci ve Vatikánu střežili tento rukopis, ale zdá se, že se politika změnila a nyní je možné si fotografie textu prohlédnout i na internetu. Codex Vaticanus - Matouš 11:8b-10a Kromě těchto tří existuje ještě dalších asi pět tisíc rukopisných opisů, které vypovídají o tom, co napsali apoštolové. Kolem 30 z nich obsahuje celý Nový zákon v řečtině, ostatní pak poskytují podporu (svědectví) textům jednotlivých knih. Varianty textu různočtení Postup, při kterém se rozhoduje o textu rukopisů Bible, se nazývá textová kritika. Ne, nemusíte být znepokojeni tímto výrazem vzpomeňte si, že nemáme žádný z originálních textů Bible. A že žádná kopie nesouhlasí do puntíku s ostatními. Kdykoli se objevily rozdíly, textoví kritici pečlivě prozkoumávali důkazy ve snaze určit, která varianta textu nejpravděpodobněji odpovídá originálu. Dokončení článku najdete na str. 5.

3 N Ě K O L I K O B R Á Z K Ů Z N E D Á V N Ý C H C E S T P A S T O R Ů Skupinová fotografie účastníků evropské konference luteránských pastorů (CELC Europe), která proběhla ve městě Porto v Portugalsku ve dnech května. Za naši církev se jí zúčastnil pastor Martin Vršecký (druhý zleva v poslední řadě). Tématem byla 5. prosba modlitby Otčenáš: Odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. Předneseny byly celkem čtyři eseje na téma Odpuštění hříchů (1- Získáno pro všechny, 2- Hlásáno všem, 3- Stvrzováno každému jednotlivě, 4- Šířeno službou slova a svátostí). Pastor Petr Krákora měl během svého pobytu v USA příležitost kázat ve sboru St. John s ve městě Jefferson, stát Wisconsin, během dvou ranních bohoslužeb v neděli 3. června. Mezi bohoslužbami přednesl zájemcům krátkou prezentaci o misijní práci v Plzni a okolí. Sbor sv. Jana vysílá letos znovu několik svých členů, aby vedli Letní biblickou školu (VBS), která proběhne od 9. do 13. července v Plzni ve škole M. Luthera. Vystoupení pastora Krákory mělo za cíl vzbudit větší zájem a potřebnou modlitební a finanční podporu VBS. 3

4 Pastor Krákora s rodinou se v USA setkal mj. s několika přáteli, které nejspíš dobře znáte i vy. Vřelé pozdravy členům našich sborů a pracovníkům školy M. Luthera zasílají: - manželé Harold a Jeanne Schewe (na snímku vlevo sedí vpravo) - manželé Paul a Jennifer Kelmovi s rodinou (na snímku dole vpředu zleva synové Joshua a Benjamin; dcera Lydia ležela nemocná v posteli) - paní Mollie Henrich (dříve Stern) s manželem Markem a jeho dcerami Pastor Krákora se dále setkal s některými z vedoucích loňské Letní biblické školy (VBS): Edem Kasperem (přilétá vést VBS i letos!), Claire Natsis (hrála na klávesy a učila děti písničky letos nepřijede, neboť se stěhuje) a Jonathanem Niemim (hrál na kytaru a pořádal sportovní hry letos nepřijede, neboť ve stejné době vede VBS v Americe). Všichni jmenovaní stále chovají v srdci příjemné vzpomínky na nás a na naši zem. Ve čtvrtek 31. května odešel domů ke svému milujícímu Pánu Ježíši náš bratr a přítel Jiří Flaisleben. Své nemocné, hříšné tělo zanechal v tomto padlém světě, aby se navrátilo v prach, ale jeho duch byl odnesen anděly do nebeského 1. Korintským 15:43 ráje. Pozůstalým přejeme, aby vírou čerpali z Krista sílu a vzájemnou podporu do dalších dní a týdnů, které je čekají na této straně věčnosti sice už bez přítomnosti pana Jiřího, zato v přítomnosti Toho, který řekl: Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. (Jan 11:25) Pastor Krákora několik dní předtím přinesl panu Jiřímu slova útěchy a povzbuzení spolu s tělem a krví Pána Ježíše v chlebu a víně svatého přijímání. Pastor Vršecký později přinesl slova naděje pozůstalým. Vždyť je psáno: Blaze mrtvým, kteří od této chvíle umírají v Pánu. (Zj 14:13) Díky, Pane, za Tvé vítězství! 4 Co je zaseto v poníženosti, vstává v slávě. Co je zaseto v slabosti, vstává v moci.

5 Dokončení článku ze str. 2. Během staletí se objevovaly tyto textové varianty, jinak také různočtení, a důvodů bylo několik. Představte si sami, že opisujete dlouhý dokument bez přestávky. Přes všechny vaše dobré úmysly můžete udělat ve slově překlep nebo jej opsat dvakrát. Tím, jak vaše oči stále přeskakují mezi originálem a opisem, se může stát, že vynecháte slovo nebo celý řádek. Také můžete neúmyslně vepsat do textu postranní poznámku jiného písaře. Písaři, pracující sami či ve skupině, měli sice postupy, aby se vyvarovali těchto chyb, přesto se různočtení vyskytla. Kromě náhodně vzniklých chyb vyplynulo mnoho odlišností také z pokusu písaře vylepšit svůj rukopis. Přidal tu písař frázi jen proto, aby sladil záznam v jednom evangeliu s podobným záznamem v jiném? Upravil apoštolův citát ze Starého zákona tím, že použil slova Septuaginty řeckého překladu SZ? Opravil to, co považoval za chybu v řecké gramatice nebo v zeměpise Palestiny? Nahradil obtížný výraz jednodušším? Když vydavatelé Bible umístí jednu variantu čtení do samotného textu a další do poznámky pod čarou, jejich textová kritika se zpravidla drží principy zdravého rozumu. Jedním ze základních pravidel je např. to, že verze staršího rukopisu je upřednostněna, neboť starší opisy vznikly časově blíže k originálním textům. Dalším pravidlem je, že je upřednostňována obtížnější varianta, neboť písař spíše text pro své čtenáře zjednodušoval než naopak. Další pravidlo je, že varianta textu s rozsáhlou geografickou podporou (objevuje se v rukopisech z mnoha míst) má obvykle přednost před variantou, která pochází jen z jedné oblasti prvotní církve. I přes tyto principy se preference překladatelů mohou lišit. Textová kritika zkrátka není exaktní vědou. Jeho Sliovo trvá Existují desítky tisíc variant, rozptýlených mezi starobylými rukopisy Nového zákona. To je pochopitelné. Máme tak ale pro porovnávání k dispozici tisíce rukopisů, což je daleko více než u jakéhokoli jiného antického textu. Nechal tedy Bůh, náš Spasitel, aby mezi nás vstoupil zmatek a neklid? To sotva. Z těchto odlišných variant může být původní text bez jakýchkoli pochyb určen prakticky v každém případě. Odhadem jenom kolem čtyř set variant nějakým způsobem ovlivňuje význam daného textu. Jenom okolo 50 z nich má nějakou důležitost a z těchto 50 ani jedna varianta neohrožuje článek víry. (Známé je zde srovnání s délkovou mírou 1 metr také většina z nás má pouze kopie, ale k měření to nevadí.) Vezměte si např. úryvek z 1. listu Petrova v úvodu. Apoštol psal o oběti Beránka, který nás vykoupil svou krví. Otec ho vzkřísil z mrtvých, aby nás ujistil, že naše dědictví je pro nás připraveno v nebi. Teď když jsme byli očištěni Slovem pravdy, jak napsal Petr, naším posláním je milovat naše bratry a sestry z čistého srdce, jak je uvedeno v mnoha rukopisech. Jiné však uvádějí z opravdového /upřímného/ srdce a některé dokonce jen ze srdce. Zajisté žádná nauka Písma není ovlivněna těmito odlišnými variantami textu. Jen touha po každém Božím slově nás vede k tomu, abychom uplatnili textovou kritiku. Díky ní zjistíme, že svědectví pro variantu z opravdového srdce je tak chabé, že to nemohl být Petrův původní text. Ze srdce má dost podpory, aby byla tato verze zmíněna v překladu, alespoň v poznámce pod čarou. Nakonec zbývá obrat z čistého srdce, který má oporu starých a rozšířenějších rukopisů než ostatní varianty. Možná, že v určité době při opisování písař uviděl očistit na začátku verše, a tak nesprávně vynechal čistého na konci. Nehledě na to, jakému různočtení dává kritik textu přednost, můžeme vy i já číst každou stránku Písma s plným přesvědčením, že Bůh dodržuje své sliby. Jeho slovo trvá navěky. Hned v další části svého dopisu nám Duchem inspirovaný pisatel listu přináší potřebné vnitřní svědectví: Vždyť jste se znovu narodili, nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží. To je to slovo, které vám bylo zvěstováno v evangeliu. (v23,25) Autor článku, Paul E. Zell, je profesorem na Wisconsin Lutheran Seminary v Mequon a členem sboru Grace/Milost v Milwaukee. New Testament manuscripts. Forward in Christ, Vol. 98, 1/2011, 2009 Forward in Christ, adm. by Northwestern Publishing House. Reprinted with permission. Překlad Pavla Boorová. 5

6 P r á z dn i n o v é h le dá n í u h r n č í ř ů Najděte 10 rozdílů mezi obrázky hrnčíře. Právě k hrnčíři je přirovnáván i Bůh ve slovech Izajáše: Je to vaše převrácenost, jestliže je hrnčíř oceňován stejně jako hlína. Což říká dílo tomu, kdo je udělal: On mě neudělal? Což výtvor řekne o svém tvůrci: On ničemu nerozumí? (Izajáš 29:16) Další poučení od Hrnčíře s velkým H najdete u Jeremjáše 18 (SZ) a v listu Římanům 9 (NZ). 6 Vydává Česká evangelická luteránská církev, Školní nám.1, Plzeň, ,

Boží návštěva Přijde i k VÁM?

Boží návštěva Přijde i k VÁM? Casopis Ceské evangelické luteránské církve listopad - prosinec 2011 Pečeť víry Citáty pro vánoční čas Návrhy na vánoční dárky Nepříteli: odpuštění. Odpůrci: pochopení. Příteli: své srdce. Potřebnému:

Více

Z obsahu tohoto vydání:

Z obsahu tohoto vydání: leden a únor 2010 Bohoslužby v našich sborech Tlučná neděle 8,30 hod. Plzeň neděle 10 hod. Horní Bříza neděle 17 hod. (každý lichý týden) Z obsahu tohoto vydání: Šifra Mistra Leonarda II. Nedávné sbírky

Více

VZDÁVAT CHVÁLU I BĚHEM ROKU 2012?

VZDÁVAT CHVÁLU I BĚHEM ROKU 2012? leden a únor 2012 VZDÁVAT CHVÁLU I BĚHEM ROKU 2012? Bohoslužby v našich sborech Tlučná neděle 8,30 hod. Plzeň neděle 10 hod. Horní Bříza neděle 17 hod. Z OBSAHU TOHOTO VYDÁNÍ Manželství jako jednota Ze

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

Tlučná 8,30 hod. Plzeň 10 hod. Horní Bříza 18 hod. (každou 2. neděli)

Tlučná 8,30 hod. Plzeň 10 hod. Horní Bříza 18 hod. (každou 2. neděli) září a říjen 2014 Nedělní bohoslužby v našich sborech: Tlučná 8,30 hod. Plzeň 10 hod. Horní Bříza 18 hod. (každou 2. neděli) Zpívání dětí ZŠML ve Sboru sv. Pavla v Plzni /podzim/ 28.9. 4.A,B 5.10. 2.A,B

Více

M O D L I T B A Z A D Ě T I A Z A R O D I Č E

M O D L I T B A Z A D Ě T I A Z A R O D I Č E září a říjen 2012 Nedělní bohoslužby v našich sborech Tlučná 8,30 hod. Plzeň 10 hod. (jen 14. října od 18 hod.!) Horní Bříza 18 hod. (pouze liché týdny) Aforismy Pavla Kosorina: moudrosti do života Život

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Sv. Petra - Tlučná. Sv. Pavla - Plzeň. Sv. Kříže - Hor. Bříza. kaple v Rochlově. listopad a prosinec 2012 ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY:

Sv. Petra - Tlučná. Sv. Pavla - Plzeň. Sv. Kříže - Hor. Bříza. kaple v Rochlově. listopad a prosinec 2012 ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY: listopad a prosinec 2012 ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY: Sv. Petra - Tlučná 1. 4. ADVENTNÍ každou neděli od 8,30 hod. ŠTĚDROVEČERNÍ 24. prosince od 24 hod. Sv. Pavla - Plzeň 1. ADVENTNÍ 2. prosince od 18

Více

nový život Bible 1. studie Blok A Bible jako knihovna PřečTi si: Žalm 119,9-16 klíčový verš: Židům 1,1...kdysi mluvil Bůh k otcům v prorocích...

nový život Bible 1. studie Blok A Bible jako knihovna PřečTi si: Žalm 119,9-16 klíčový verš: Židům 1,1...kdysi mluvil Bůh k otcům v prorocích... BiBlický studijní kurz Tato studie patří: 1. studie PřečTi si: Žalm 119,9-1 Bible Blok A Bible jako knihovna dosaženého vzdělání. například Mojžíš byl vzdělán v moudrosti starověkých egypťanů, národa,

Více

25 Prorocké poslání dnes

25 Prorocké poslání dnes PROROCKÉ POSLÁNÍ DNES Osobnost proroka v dějinách 1 Od přímého kontaktu s Bohem jsme odděleni, protože po pádu do hříchu lidé žijí na zemi a Bůh přebývá v nebi. Jeho přítomnost, pravdu a lásku můžeme vnímat

Více

04/2013. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2013. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2013 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23 KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY 5 / 2011 SBOROVÝ DOPIS Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23 Ú V O D N Í K Víra, nebo skutky? Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků. Jakub

Více

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna.

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Jaro 2015 Druhý ročník Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Vydává: Apoštolská církev ve spolupráci s nakladatelstvím Life Publishers International obsah 1. George O. Wood

Více

01/09 zpravodaj ks hradec králové www.kshk.cz leden 2009 JEDNI DRUHÝM 482 slova na leden C. S. Lewis kdysi řekl: Bůh se může ukázat ve své skutečné podobě jen opravdovým lidem. A to znamená nejen lidi,

Více

NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011

NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011 NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011 Čtení: Mt 8, 1-13; Ř 12, 16-21; Ž 67, 2 POMOC NEPATRNÝM Král odpoví a řekne jim: Amen, pravím

Více

Z obsahu tohoto vydání:

Z obsahu tohoto vydání: září a říjen 2010 Bohoslužby v našich sborech Tlučná neděle 8,30 hod. Plzeň neděle 10 hod. Horní Bříza lichá neděle 18 hod. (zimní čas 17 hod.) Z obsahu tohoto vydání: Žehnání hasičům v Tlučné Žehnání

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97 James B. Irwin Umírání a smrt Misie ve stáří Bible, Žalm 19, 1 Výstava o Bibli Na úvod Umění stárnout Záleží na každém člověku, jestli naplní sýpky svého života pšenicí,

Více

O ZÁKLADECH KŘESŤANSKÉ VÍRY JEŽÍŠ, CÍRKEV A BIBLE

O ZÁKLADECH KŘESŤANSKÉ VÍRY JEŽÍŠ, CÍRKEV A BIBLE O ZÁKLADECH KŘESŤANSKÉ VÍRY JEŽÍŠ, CÍRKEV A BIBLE Jakoubek Stříbrný Autor: Jakoubek Stříbrný, březen 2010 Korektury: Jana Hlaváčová Redakční úpravy: Jan Janča Obsah PŘEDMLUVA... 1 ÚVOD... 2 SLOVO VÍRY...

Více

Katecheze pro mládež. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8.

Katecheze pro mládež. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8. 2014 Katecheze pro mládež Témata: 1. práce a slavení 2. předávání víry v rodině 3. mezigenerační

Více

Si dobrý otec? Nedělej vlny

Si dobrý otec? Nedělej vlny 4/2008 ROČNÍK XXXX Si dobrý otec? Nedělej vlny Jiskra Božího světla Téma čísla: Odpúšťať a nespomínať rozhovor o misii Rozhovor s Markem Leightonem O zakládání sborů v Thajsku Marku mohl by ses nám na

Více

zápas Křesťan v utrpení o dui 125 LÉTO 2015 Půjčuj, rozmnožuj, rozšiřuj!

zápas Křesťan v utrpení o dui 125 LÉTO 2015 Půjčuj, rozmnožuj, rozšiřuj! zápas Půjčuj, rozmnožuj, rozšiřuj! o dui 125 LÉTO 2015 ROČNÍK 26 Sola Scriptura Jedině Písmo Sola Gratia Jedině milostí Solus Christus Jedině Kristus Sola Fide Jedině vírou Soli Deo Gloria Jedině Bohu

Více

Vilém D. Schneeberger. Lid chválící. Nástin metodistické hymnologie. Evangelická církev metodistická

Vilém D. Schneeberger. Lid chválící. Nástin metodistické hymnologie. Evangelická církev metodistická Vilém D. Schneeberger Lid chválící Nástin metodistické hymnologie n a základě zpěvníku ECM Evangelická církev metodistická Praha 2006 Vilém D.Schneeberger Lid chválící Nástin metodistické hymnologie na

Více

Každý den. První krok

Každý den. První krok První krok Každý den Je třeba se modlit každý den. Ano, říkám: každý den. Zeptáte se mě proč každý den? Protože člověk je tak stvořen. Jsme bytosti uhnětené z hlíny naší země. Podívejte se například, jaké

Více

Z P R A V O D A J. Duben 2014 Postní 21. číslo neprodejné informace farnosti Bohdaneč 6. ročník. Dokonáno Bible, Jan: 19,30

Z P R A V O D A J. Duben 2014 Postní 21. číslo neprodejné informace farnosti Bohdaneč 6. ročník. Dokonáno Bible, Jan: 19,30 Z P R A V O D A J pro bohdanečskou farnost Bohdaneč, Třebětín, Vickovice, Bělou, Tasice, Kotoučov, Novou Louku, Dvorecko, Prostřední Ves, Řeplice, Šlechtín, Dědice, Michalovice, Hostkovice a Hlohov Duben

Více

Kurs Omega: Praktický výcvik zakladatelů sborů

Kurs Omega: Praktický výcvik zakladatelů sborů Kurs Omega: Praktický výcvik zakladatelů sborů Vydala The Bible League, 16801 Van Dam Road, South Holland, IL 60473 USA Tel: (800) 334-7017 E-mail: info@bibleleague.org www.bibleleague.org Copyright 1999

Více

V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství! (Ko 2,15 podle B21) Časopis Apoštolské církve

V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství! (Ko 2,15 podle B21) Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství! (Ko 2,15 podle B21) Ročník 22 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 4 / 2010 Svědectví

Více

Rozmluvy z Písem se Svědky Jehovovými

Rozmluvy z Písem se Svědky Jehovovými Další informace o svědcích Jehovových www.straznavez.cz Nezávislé informační fórum o Společnosti Strážná Věž a svědcích Jehovových Dokumenty o Společnosti Strážná Věž Rozbory o Společnosti Strážná Věž

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

VEDEME DĚTI KE KŘTU DUCHEM SVATÝM

VEDEME DĚTI KE KŘTU DUCHEM SVATÝM Zmocnění VEDEME DĚTI KE KŘTU DUCHEM SVATÝM O autorech Rev. Philip a Robin Malcolm stojí ve službě dětem na plný úvazek již od roku 1991. V roce 1998 byli pověřeni organizací The Assemblies of God World

Více

Boží slovo jako moc ve tvém životě

Boží slovo jako moc ve tvém životě Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Římanům 12:12 03/2012 úvodník svědectví napsali vyučování narozeniny oznámení Boží slovo jako moc ve tvém životě úvodník Před více

Více