8. dubna 2013 Ježíšovo zmrtvýchvstání Zpracováno podle knihy Josepha Ratzingera, Gesú da Nazareth, 1. díl, Cittá del Vaticano 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8. dubna 2013 Ježíšovo zmrtvýchvstání Zpracováno podle knihy Josepha Ratzingera, Gesú da Nazareth, 1. díl, Cittá del Vaticano 2007"

Transkript

1 8. dubna 2013 Ježíšovo zmrtvýchvstání Zpracováno podle knihy Josepha Ratzingera, Gesú da Nazareth, 1. díl, Cittá del Vaticano 2007 Jakého druhu byla setkání se Zmrtvýchvstalým pro očité svědky, o které se opírá Nový Zákon? - Ježíš není navrácen do biologického života, kde by podle platných zákonů jednoho dne musel opět zemřít - Ježíš není přízrak duch, on před nimi jí, dotýkají se ho. Není tedy někdo kdo patří do říše mrtvých, ale mohl se jaksi mihnout ve světě živých - Setkání se Zmrtvýchvstalým jsou ovšem také něčím jiným než mystickou zkušeností, kde je duch člověka na okamžík vytržen a vnímá Boží, věčný svět a poté se vrátí do normálního horizontu svého zdejšího bytí. Mystická zkušenost je přechodné vymanění se duše ze svého prostoru a svých schopností vnímat. Není však setkání s osobou, která k člověku přichází z vnějšku. Pavel zcela jasně odlišoval své mystické zkušenosti vyzdvižení do třetího nebe 2Kor 12,1-4, od setkání se Zmrtvýchvstalým na cestě do Damašku, které bylo událostí v dějinách, setkáním s Živoucím Co tedy můžeme skutečně, ptá se papež Benedikt, říci na základě všech těchto biblických zpráv o povaze Kristova zmrtvýchvstání? Je to událost v dějinách, která ovšem prostor dějin rozráží a proniká nad něj zmrtvýchvstání bychom mohli chápat jako jakýsi radikální evoluční skok, jímž se otevírá nová dimenze života, lidského bytí. Ano, sama matérielidské tělo přechází do nového druhu skutečnosti. Člověk Ježíš teď i s tělem cele přináleží sféře Božího a věčného. I když je člověk ze své podstaty stvořen ke nesmrtelnosti, teprve teď je tu místo, kde jeho nesmrtelná duše nalézá prostor, tělesnost, v níž nesmrtelnost získává smysl coby bytí s Bohem a s celým usmířeným lidstvem. Toto míní Pavel ve svých listech Kolosanům a Efezanům, psané z vězení, když hovoří o Kristově kosmickém těle a tím říká, že Kristovo proměněné tělo je zárověň místem, kde lidé mohou vstupovat do společenství s Bohem i spolu navzájem a tak definitivně žít v plnosti nezničitelného života. Protože my sami nemáme zkušenost takového nového, změněného způsobu těla a života, není divu, že je pro nás nepředstavitelný. Podstatné je, že Ježíšovo zmrtvýchvstání nebyla jakási revitalizace mrtovoly, ale že ve zmrtvýchvstání se udál onen evoluční skok, který se týká bytí jako takového, že byla otevřena dimenze, která se týká nás všech a pro nás všechny stvořila nový prostor života, bytí s Bohem I k otázce zmrtvýchvstání je třeba také přistupovat jako k historické události. Jednak musíme říci, že podstatou zmrtvýchvstání je právě to, že rozráží rámec dějin a otevírá novou dimenzi které říkáme eschatologickou nejnovější nebo poslední ve smyslu poslední novinka, poslední událost co čeká lidské dějiny. Zmrtvýchvstání odkrývá nový prostor, který dějiny otevírá nad a přes ně a vytváří definitivnost že totiž naše lidské dějiny jednou skončí. V tomto smyslu platí, že zmrtvýchvstání není historickou událostí stejného druhu jako Ježíšovo narození nebo ukřižování. Je něčím novým, novým typem událostí. Ale musíme zárověň konstatovat, že není prostě mimo dějiny nebo nad dějinami v nějakém mýtickém kdysi, neurčitém a vlastně může znamenat nikdy. Toto coby vykročení z dějin začíná právě v dějinách a ke kousku dějin patří. Snad by se to dalo vyjádřit takto : Ježíšovo zmrtvýchvstání vede nad dějiny, ale zanechalo v nich stopu. Proto o něm jeho svědkové mohou svědčit jako o události zcela nové kvality Apoštolské kázání, jeho vášnivost a smělost, je opravdu nemyslitelné bez skutečného doteku z vnějšku něčím zcela novým a neočekávaným, doteku tím, že zmrtvýchvstalý Kristus se ukázal a mluvil s nimi. Jedině skutečná událost radikálně nové kvality mohla umožnit kázání apoštolů, nevysvětlitelné spekulacemi nebo jen jakousi mystickou zkušeností. Jejich kázání ve své smělosti a novotě žije z intenzity dění, které si nikdo nevymyslel a které překonávalo veškeré představy Nakonec tu ovšem pro nás všechny zůstává otázka, ptá se i papež Benedikt, kterou Ježíši položil Juda Tadeáš ve večeřadle :.. Pane, jak to, že se chceš dát poznat nám, a světu ne..? Jan 14,22 A chce se nám ptát ano, proč jsi se mocně nepostavil svým nepřátelům, kteří tě ukřižovali? Proč jsi se neukázal s nepřemožitelnou silou, že ty jsi živý, Pán nad životem a smrtí? Proč jsi se nezjevil Pilátovi, velekězi Kaifášovi, farizeům.ale jen hrstce učedníků, jejichž svědectví musíme důvěřovat? 1

2 Tato otázka se netýká pouze zmrtvýchvstání, ale vůbec způsobu, jímž se Bůh zjevuje světu. Proč pouze Abrahámovi proč ne mocným světa? Proč pouze Izraeli, a ne všem národům Země, aby nebylo pochyb? To je tajemství Boha, který jedná tiše odpovídá papež Benedikt. To, že ve velkých dějinách lidstva jen poznenáhnu buduje SVOJE dějiny, že se stává člověkem a že jeho současníci a určující síly dějin ho přitom mohou přehlédnout, že trpí a umírá a že jako Zmrtvýchvstalý chce k lidstvu dojít jen skrze víru svých, jimiž se ukazuje, že neustále tiše klepe na dveře našich srdcí, a když mu otevřeme, nás číní postupně vidoucími A přece říká papež, není právě toto božský způsob? Nepřemáhat vnější mocí, ale dávat svobodu, darovat lásku a probouzet chce skutečně jen svobodnou víru a lásku svobodných lidí, ne otroků, kteří by museli uvěřit z hrůzy strašlivé konfrontace s ním Zmrtvýchvstalým. A když se nad tím zamyslíme, není to, co se zdá být tak malé, tím vpravdě velkým? Nevychází od Ježíše po staletí sílící světelná stopa, která nemohla vzejít od pouhého člověka a jíž do světa skutečně prosvěcuje Boží světlo? Nalezlo by kázání apoštolů víru a dokázalo by vytvořit celosvětové společenství, kdyby v něm nepůsobila síla pravdy? Co tedy víme o Ježíšově zmrtvýchvstání? Dva typy svědectví o zmrtvýchvstání V Novém Zákoně nacházíme dva rozdílné typy svědectví, které papež Benedikt označuje jako tradici vyznání a tradici vyprávění 1. tradice vyznání Tradice vyznání podržuje jen nejdůležitější fakta, která patří k povrzení víry v ní jsou jako svědkové uvedeni pouze muži, zatímco v tradici vyprávění hrají rozhodující roli ženy dokonce zde mají před muží přednost. To patrně souvisí s tím, že židovská tradice připouštěla jako svědky u soudu pouze muže, svědectví žen neplatilo za spolehlivé. A tak se úřední svědectví, vydávané takříkajíc před soudem Izraele a světa, musí držet této normy, aby obstálo v procesu, který kolem Ježíše v jistém smyslu stále pokračoval V tradici vyznání se to, co je podstatné, zhušťuje do krátkých formulí, které mají zachytit a podržet jádro dění. Jsou výrazem křesťanské identity vyznáním podle něhož se lidé vzájemně poznávají, jimž se člověk dává poznat před Bohem a před lidmi Papež Benedikt uvádí tři příklady tohoto vyznání z Nového Zákona 1. příběh emauzských učedníků končí tím, že v Jeruzalémě neleznou 11 učedníků pospulu a ti je pozdraví slovy :.. Pán skutečně vstal a zjevil se Šimonovi.. Lk 24,34 Celá ta souvislost je předně jakýmsi krátkým vyprávěním, určeným ovšem k tomu, aby bylo zvoláním a vyznáním, v němž se zjevuje podstatné : událost sama a svědek, který za ní stojí 2. spojení obou formulí nacházíme v 10.kap listu Římanům.. Jestliže tedy ústy vyznáváš, že Ježíš je Pán, a v srdci věříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.. Řím 10,9 Vyznání zde má dvě části říká se tu,že Ježíš je Pán, což v starozákonní biblické tradici nesporně vypovídá o jeho božství a k tomu přistupuje přihlášení se k dějinné události zásadního významu: Bůh ho vzkřísil z mrtvých. A také se zde již říká, jaký význam má vyznání pro křesťana : vede ke spáse, staví nás do pravdy, která je spásná. Podle papeže Benedikta je toto nejpůvodnější forma křestních vyznání, v nichž je Kristus coby Pán a Bůh spjat s lidským příběhem svého života, svého utrpení a zmrtvýchvstání. V křtu se člověk svěřuje nové existenci toho člověka Boha zmrtvýchvstalého. Vyznání se stává životem 3. zdaleka nejdůležitější z velikonočních vyznání nacházíme v 15 kap listu Korinťanů. Pavel zde velice naléhavě zdůrazňuje, podobně jako u zprávy u poslední večeři, že zde nehovoří sám za sebe.. Odevzdal jsem vám to, co jsem sám přijal.. 15,3 Pavel se tedy vědomě staví do řetězce posloupnosti přijímání a odevzdávání. Zde, v tomto podstatném, na čem vše závisí, je na prvním místě nutná věrnost. A Pavel, který vždy tolik zdůrazňuje, že svůj apoštolát přijal od Pána a že o Zmrtvýchvstalém vydává svoje vlastní svědectví, zde velice naléhavě trvá na doslovné věrnosti v předávání přijatého, na společné tradici prvních křesťanů. Touto vazbou na tradici od počátku je zároveň dána univerzální závaznost a jednota víry víra křesťanů je v jádru jen jediná až k doslovnému znění a spojuje všechny křesťany všech století, ras, národů, kontinentů Ale jak i Papež Benedikt uvádí, je na místě otázka, od koho přesně přijal Pavel toto vyznání stejně jako zprávu o poslední večeři. A odpovídá, že to bezesporu patří k první katechezi, které se mu dostalo po obrácení ještě 2

3 v Damašku, ale ta v jádru pocházela bezpochyby z Jeruzaléma, takto časově spadá do 30. let, a je tedy skutečně svědectvím prapůvodním. Podívejme se na celý text, jak stojí u Pavla. : Vyučil jsem vás především v tom, co jsem sám přijal, že Kristus umřel ve shodě s Písmem za naše hříchy, že byl pohřben a že vstal z mrtvých třetího dne ve shodě s Písmem, že se ukázal Kéfovi a potom Dvanácti. Pak se zjevil víc než pěti stům bratří najednou většina z nich dosud žije, někteří z nich už zesnuli. Potom se zjevil Jakobovi, pak všem apoštolům. A po všech jako poslední jsem ho uviděl i já, nedochůdče. I Kor 15, 3-8 Jen Pavel uvádí důležité další podrobnosti ohledně zjevení zmrtvýchvstalého Krista připojuje Jakoba, pět set bratří a všechny apoštoly, přičemž zjevně užívá pojmu apoštol přesahujícího okruh Dvanácti. Jakob je důležitý, protože jím vstupuje do okruhu věřících i Ježíšova rodina, předtím zdrženlivá Mk 3,20 a Jan 7.5 a protože on je tím, kdo po Petrově útěku z Jeruzaléma při pronásledování převzal vedení mateřské církve ve Svatém městě Když se ale podíváme na vlastní vyznání, papež Benedikt zdůrazňuje, že první co je významné je způsob, jak vznikající církev zacházela s fakty Ježíšova života. To, co Zmrtvýchvstlý učil emauzské učedníky, se teď stává základní metodou jak porozumět Kristu vše co se na něm událo, je naplněním Písma. Jedině z Písma ze Starého Zákona, mu lze vůbec rozumět. Ve vztahu k Ježišově smrti na kříži to znamená : tato smrt není žádnou nešťastnou náhodou. Patří do souvislosti dějin Boha a jeho lidu, z nich čerpá logiku a význam je totiž událostí, děním které z předpovědi Písma má logiku nese v sobě Logos, sám Kristus je logickým naplněním Starého Zákona Druhý údaj : byla to smrt za naše hříchy i to bylo v logice Písma, jakoby z pozadí zde zaznívá nejzávažnější čtvrtá píseň o trpícím Božím služebníkovi Kristova smrt se včleňuje do této souvislosti Božího slova a lásky a zároveň je nutně vyčleněna z linie oné smrti lidí, která přišla jako důsledek pyšné touhy být jako Bůh a která skončila pádem do vlastní ubohosti, údělem smrti Ježíšova smrt je jiného druhu : nevzchází z lidské pýchy, ale z Boží pokory je naplněním lásky, v níž Bůh sám sestupuje k člověku, aby ho vytáhl k sobě. Jeho smrt má místo v písních o Božím služebníku, ne jako první lidé u bran vyhnání z ráje Ve vyznání následuje dále bez kometáře a tvrdě. byl pohřben tím se vypovídá o skutečném úmrtí, o plné účasti na lidském osudu, vzal na sebe i hořký a zdánlivě bezvýchodný konec v hrobě. A zde přirozeně následuje otázka : Zůstal v něm? Anebo byl hrob prázdný, když vstal z mrtvých? Prázdný hrob sám o sobě není důkazem o zmrtvýchvstání. Ale papež klade i opačnou otázku : Je zmrtvýchvstání slučitelné s tím, aby tělo zůstalo v hrobě Pavel prázdný hrob výslovně neuvádí, ale zcela zjevně je předpokládán. Podrobně se o něm hovoří ve zprávách o zmrtvýchvstání u všech 4 evangelistů Třetí den -.. vstal z mrtvých třetího dne ve shodě s Písmem.. pro třetí den přímé svědectví Písma nemáme, ale patří k celku příslibu Z 16 nedopustíš, aby tvůj svatý spatřil porušení.. a jiných míst v prorocích, což se v Kristu teď stalo skutečností. Třetí den je podle exegetů je dějinný a časový údaj, shodující se s prapůvodním křesťanským podáním v evangeliích a dnem události, která se po katastofě kříže stala pro učedníky rozhodujícím obratem. První den v týdnu třetí po pátku je v Novém Zákoně už v nejranějších dobách dosvědčován jako shromažďovací a bohoslužebný den křesťanské obce. Spisy sv. Ignáce z Antiochie (konec 1 st. a o něm bezpečně víme, že zemřel mučednickou smrtí v Colloseu v Římě) dosvědčují, že neděle je novým dnem svátku pro křesťany oproti židovské kultuře soboty : a tak nyní ti, kdo žili podle starých obyčejů, dospěli k nové naději a nedržé již šabat, ale žijí podle dne Páně, kdy i nám vzešel život, skrze něho a jeho smrt.. Uvážíme-li podotýká papež, jakou váhu má šabat na základě zprávy o stvoření a Desatera ve starozákonní tradici, pak je jasné, že způsobit aby byl opuštěn a vystřídán prvním dnem v týdnu, mohlo jedině událost převratné síly je to jedním z nejsilnějších důkazů, že onoho dne zažili něco zcela mimořádného objevili prázdný hrob a setkali se se Zmrtvýchvstalým Svědkové - pátý verš začíná výčtem svědků a má zvláštní, takříkajíc zásadní váhu. Ukázal se Dvanácti to je skutečně základní kámen církve, na nějž je církev vždy odkázaná a také se už zde zdůrazňuje zvláštní role daná Petrovi jako prvnímu z Dvanácti se zjevil a ještě jednou tím obnovuje jeho jedinečné poslání. Znamená-li existence křesťanů ve své podstatě víru ve Zmrtvýchvstalého, pak Petrovo obzvláštní svědectví je potvrzením 3

4 úkolu, aby byl skálou, na níž bude vystavěna církev jinými slovy mají tu být vždy ti, o něž je možné se opřít, kteří budou skutečně učit a uvádět do víry 2. tradice vyprávění dva základní rozdíly 1. rozhodující úlohu hrají ženy 2. ve vyprávění se Zjevení Zmrtvýchvstalého nejen hlásá, ale také komkrétně líčí vyprávění doplňuje vyznání Zatímco tradice vyznání ze sebe vydává společnou víru křesťanů autoritativně, v pevných formulích a nárokuje si až doslovnou závaznost pro celé společenství věřících a přesto naproti tomu tradice vyprávění se touto právní strukturou necítí být vázáno a podává zkušenost se zmrtvýchvstáním v celé šíři. Jak už pod křížem stály odhlédneme-li od Jana, pouze ženy, i první setkání s Kristem je spojováno s nimi. Církev se co do právní struktury zakládá na Petrovi a jedenácti apoštolech, ale co do konkrétní podoby života jsou to znovu a znovu ženy, kdo Pánovy otevírá dveře, jde s ním až pod kříž a smí tedy také potkat zmrtvýchvstlého Tradice vyprávění o zjeveních Zmrtvýchvstalého odrážejí různé tradice lokálně se dělí na oblast Jeruzaléma a Galileje. Tradice vyprávění nás zpravuje o setkáních se Zmrtvýchvstalým a o tom, co při nich Ježíš řekl tedy každému kdo čte NZ bude hned nápadné, jak rozdílné jsou zprávy o zmrtvýchvstání ve čtyřech evangeliích. Matouš uvádí vedle zjevení Zmrtvýchvstalého ženám u prázdného hrobu jen jedno zjevení učedníkům v Galileji. Lukáš zná pouze jeruzalémská podání. Jan píše o zjeveních jak v Jeruzalémě, tak v Galileji. Žádný z evangelistů nelíší samo Ježíšovo zmrtvýchvstání : ono je děním o Božím tajemství, mezi Ježíšem a Otcem, pro nás neznázornitelné, svou podstatou se vymyká lidské zkušenosti Specifický problém představuje závěr Markova evangelia končí 16. kapitolou větou 16,8 : Vyšly ven z hrobky a daly se na útěk, protože na ně padl strach a úžas. A nikomu nic neřekly, protože se bály Autentický text evangelia v podobě, kterou máme k dispozici, končí strachem a úžasem žen. Předtím pojednává o nalezení prázdného hrobu ženami, které přišly s vonnými mastmi, a o andělovi, který se jim zjevil, zvěstoval Ježíšovo zmrtvýchvstání a dal jim pokyn, aby sdělily učedníkům a hlavně Petrovi, že Ježíš jde před nimi do Galileje, jak jim řekl. Není možné, aby evangelium končilo následnými slovy o mlčení žen : vždyť počítá s tím, že ony o svém setkání promluví. A evidentně ví o zjevení Petrovi a Dvanácti, o němž pojednává podstatně starší I.list Korinťanům. Nevíme, proč náš text náhle končí na tomto místě. Ve 2 století k němu byl připojen souhrn nejdůležitějších tradovaných zpráv o zmrtvýchvstání, kde se hovoří i o poslání učedníků hlásat evangelium celému světu - 16,9-20. Ať je tomu jakkoli, i kratší konec u Marka zahrnuje nalezení prázdného hrobu ženami, poselství o zmrtvýchvstání, povědomí o zjeveních Petrovi a Dvanácti. Jak si máme tedy představovat zjevení Zmrtvýchvstalého, který se nevrací do běžného lidského života, nýbrž přešel k novému způsobu lidského bytí..? ptá se spolu s námi papež Benedikt Máme zde značný rozdíl mezi zjevením zmrtvýchvstalého líčeném ve Skutcích a vyprávěním evangelií o setkání apoštolů a žen s živým Kristem Ježíšovo zjevení Pavlovi Podle všech tří zpráv které Skutky podávají o Pavlově obrácení, sestávalo se jeho nečekané setkání se zmrtvýchvstalýcm Kristem ze dvou prvků světla na slunce jasnějšího.a hlasu který k Pavlovi mluvil hebrejsky Zatímco první zpráva říká, že jeho průvodci slyšeli sice hlas, ale neviděli nikoho, druhá zpráva říká opačně :.. viděli sice světlo, ale hlas toho, který ke mně mluvil, naslyšeli.. třetí zpráva sděluje o Šavlových průvodcích jen to, že stejně jako on padli k zemi. Potud je jasné, že Šavel a jeho průvodci byli jistým způsobem svědky mimořádného dění. Pro Šavla, jehož se dění nejvlastněji týkalo, patří tyto dvě věci k sobě : zářící světlo, které může připomínat scénu na hoře Tábor Zmrtvýchvstalý je prostě zářícím světlem, k tomu slova, jimiž se Ježíš ztotožňuje s pronásledovanou církví a zároveň mu dává poslání. Zatímco první a druhá zpráva ho ohledně poslání směřují do Damašku, kde se má dovědět víc, ve třetí zprávě se o svém poslání dovídá podrobně, ze zcela konkrétních slov :.. ale vstaň, postav se na nohy! neboť proto jsem se ti zjevil, abych z tebe udělal svého služebníka a svědka toho, co jsi viděl a co ti ještě ukážu. Zachráním tě před židovským lidem i před pohany, ke kterým tě posílám. Máš jim otevřít oči, aby se obrátili ze tmy ke světlu, z moci ďáblovy k Bohu. Tak dosáhnou vírou ve mne odpuštění hříchů a údělu mezi posvěcenými.. Sk 26,16 4

5 Při všech rozdílech v těchto třech zprávách je jasné : zjevení, světlo a slovo patří k sobě. Zmrtvýchvstalý, jehož bytí je světlem, hovoří s Pavlem jako člověk, v jeho řeči. Jeho slova jsou jednak sebeidentifikací, která je zároveň ztotožněním se s pronásledovanou církví, a dále posláním, jehož obsah se dále rozvine v tom, bude následovat Ježíšovo zjevení v evangeliích Zjevení, o němž podávají zprávy evangelisté, mají evidentně jiný chrakter. Jednak se Pán zjevuje jako člověk podobný ostatním lidem: putuje s učedníky do Emauz, nechává Tomáše, aby se dotkl jeho ran, ba podle Lukáše si dokonce bere kousek ryby a jí, aby prokázal opravdovou tělesnost. A přesto ani podle těchto vyprávění není člověk, který se znovu objevil, prostě stejný jako před smrtí Nejprve je nápadné, že ho učedníci zprvu nepoznávají v Emauzích, ale i s Marií Magdalskou a znovu u Genezaretského jezera až nejmladší a nejmilejší učedník Jan řekne Petrovi : Pán je to.. A po nevysvětlitelném rybolovu, když je zve k jídlu, je mezi nimi pořád ještě zvláštní cizost : nikdo se ho neodvážil zeptat : Kdo jsi? Věděli, že je to Pán A papež dodává, že to věděli nějak z nitra, ne z toho jak vypadal a jak ho viděli. Tomu zdánlivému rozporu poznání nepoznání odpovídá způsob zjevení přichází zavřenými dveřmi, náhle se k nim připojí a právě tak náhle se jim zase vzdálí. Je naprosto tělesný a přesto není vázán zákony tělesnosti, zákony času a prostoru. Tady se manifestuje zvláštní podoba nové existence zmrtvýchvstalého je stejný tělesný člověk a je nový, vstoupivší do jiného druhu existence. V rozpornosti toho, co je zde zakoušeno a v tajemném spojení jinakosti a stejnosti, které dýchá ze všech textů, určitá težkopádnost jak se to snažili popsat v tom všem, se odráží nový druh setkání těžko myslitelný tak rafinovaný způsob, kdyby si zprávu o zmrtvýchvstání někdo musel vymyslet Ale důležité zůstává dvojí vymezení. Ježíš se nevrátil do existence, kterou známe ze zkušenosti a k níž patří zákonitost smrti, nýbrž žije nově ve společenství s Bohem, navždy vymaněný ze smrti. Na druhé straně je důležité, že setkání se Zmrtvýchvstalým jsou něčím jiným než mystickou těžko popsatelnou zkušeností jsou to skutečná setkání s živým Kristem, který má novým způsobem tělo a zůstává tělesný. Velice naléhavě to zdůrazňuje Lukáš : Ježíš není přízrak nebo duch, nýbrž má maso a kosti, když jediný Lukáš uvádí, že Ježíš požádal stále ještě nejisté učedníky o něco k jídlu a pak jim před očima pojedl kus pečené ryby Pak nacházíme další dvě místa v evangeliích, kde se mluví výslovně o tom, že Zmrtvýchvstalý jí. Výše zmíněnému textu u Lukáše předchází příběh o učednících putujících do Emauz. Končí tím, že se s ními posadil ke stolu, vzal chléb, pronesl požehnání, lámal a podával jim oběma V tom okamžiku se jim otevřely oči a poznali ho. On jim však zmizel.. Lk 24,31 Pán je společně u stolu se svými, tak jako dříve, s žehnáním a lámaním chleba. Pak vnějšímu zraku zmizí a otevírá se vnitřní vidění: poznávají ho. Je to skutečné společenství u stolu, a přece nové. V lámání chleba se ukazuje, ale opravdu poznatelný je, teprve když mizí Něco hodně podobného najdeme ve vyprávění Janova evangelia ve zjevení u Genezaretského jezera : učedníci mají za sebou bezúspěšnou noc. Ráno stojí na břehu Ježíš, ale ani oni ho nepoznávají. Ptá se, zda nemají něco k jídlu a když záporně zavrtí hlavou, dává jim pokyn, aby ještě jednou vyjeli, a tentokrát se vracejí s bohatým úlovkem. Ježíš je zve už s rybou na žhavém uhlí.. Pojďte snídat! a.. oni věděli, že je to Pán.. To jak Kristovo jedení s jeho konkrétně vypadalo, se vymyká našim představám. Ale můžeme poznávat vnitřní povahu tohoto společenství u stolu totiž onu neslýchanou skutečnost a možnost zasednout s Bohem jako rovný s rovným za jeden stůl, a můžeme začít tušit, že v bohoslužebném společenství, ve slavení Eucharistie to pokračuje, byť jiným způsobem. 5

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

V tomto čísle se dočtete...

V tomto čísle se dočtete... Duben V tomto čísle se dočtete... Neuvěřitelné hlavolamy a záhady stereogramy Zajímavosti Velikonoce Vtipné obrázky klasika (jako vždy) Moudro měsíce... pozoooor!!!! (1) Neuvěřitelné hlavolamy a záhady

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM

TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM V roce 1958 nalezl Morton Smith, profesor starověkých dějin na Kolumbijské univerzitě, v klášteře Már Sábá necelých 20 kilometrů jihovýchodně od Jeruzaléma částečný přepis neznámého

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929)

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Jsem psycholožka, učitelka a také spisovatelka, protože jsem napsala 25 knih, které byly přeloženy do 25 jazyků. Pomáhám dětem, které to mají složité se svými rodiči,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5 Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011 Lk 5 1Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského; 2tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Ježíš při poslední večeři

Ježíš při poslední večeři Ježíš při poslední večeři Metodika pracuje s dvěma obrazy: Mytí nohou (Giotto) a Poslední večeře (Ducco di Buoninscqna). Verze je připravena pro výuku náboženství ve škole pro starší děti. Scénář lze využít

Více

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50 Ježíš a hříšnice Lk 7,36-50 Text 7 36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. 37 V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Franýois Vouga. Teologie Nového zákona

Franýois Vouga. Teologie Nového zákona Franýois Vouga Teologie Nového zákona KŇAZ5KÝ SBMINÁR sv. Františka Xilverského BANSKÁ BYSTRICA KNIŽNIC A zapísané dňa J prfrastkové číslo: il (ilfj značka:,ti;. I! /tj!i OBSAH PŘEDMLUVA....... I 1. ÚVOD

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY ÚVOD: Proto jsme přemýšleli, jak dětem a mládeži a možná i mnohým dospělým usnadnit pochopení liturgie Bílé soboty. Tak vznikla tato pomůcka, která se snaží komentáři

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Podstata víry 19.9.2010

Podstata víry 19.9.2010 Podstata víry 19.9.2010 Exodus 20,1-7 Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31 Obsah Úvod Co za tím je? 7 ČÁST PRVNÍ Kdo to ležel v jesličkách? První kapitola: Kdo si ten chlápek myslí, že je? 13 Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23 Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš?

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM V NĚM MÁME VYKOUPENÍ ENÍ! EF 1,7 Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno! Shrnutí: V sedmém verši první kapitoly začíná oddíl, který se věnuje dílu Pána Ježíše

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Šimon Batory OFMCap PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem EXERCICIE 2000 (Concordia Pax 2001)

Šimon Batory OFMCap PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem EXERCICIE 2000 (Concordia Pax 2001) Údolí malomocných pokání Syn kupce z Assisi je najednou viděn na místě, kterému se před tím zdaleka vyhýbal. Zdravý a normální člověk tak neriskuje. Na lidském smetišti malomocných. Na místě, kde jedni

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více