8. dubna 2013 Ježíšovo zmrtvýchvstání Zpracováno podle knihy Josepha Ratzingera, Gesú da Nazareth, 1. díl, Cittá del Vaticano 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8. dubna 2013 Ježíšovo zmrtvýchvstání Zpracováno podle knihy Josepha Ratzingera, Gesú da Nazareth, 1. díl, Cittá del Vaticano 2007"

Transkript

1 8. dubna 2013 Ježíšovo zmrtvýchvstání Zpracováno podle knihy Josepha Ratzingera, Gesú da Nazareth, 1. díl, Cittá del Vaticano 2007 Jakého druhu byla setkání se Zmrtvýchvstalým pro očité svědky, o které se opírá Nový Zákon? - Ježíš není navrácen do biologického života, kde by podle platných zákonů jednoho dne musel opět zemřít - Ježíš není přízrak duch, on před nimi jí, dotýkají se ho. Není tedy někdo kdo patří do říše mrtvých, ale mohl se jaksi mihnout ve světě živých - Setkání se Zmrtvýchvstalým jsou ovšem také něčím jiným než mystickou zkušeností, kde je duch člověka na okamžík vytržen a vnímá Boží, věčný svět a poté se vrátí do normálního horizontu svého zdejšího bytí. Mystická zkušenost je přechodné vymanění se duše ze svého prostoru a svých schopností vnímat. Není však setkání s osobou, která k člověku přichází z vnějšku. Pavel zcela jasně odlišoval své mystické zkušenosti vyzdvižení do třetího nebe 2Kor 12,1-4, od setkání se Zmrtvýchvstalým na cestě do Damašku, které bylo událostí v dějinách, setkáním s Živoucím Co tedy můžeme skutečně, ptá se papež Benedikt, říci na základě všech těchto biblických zpráv o povaze Kristova zmrtvýchvstání? Je to událost v dějinách, která ovšem prostor dějin rozráží a proniká nad něj zmrtvýchvstání bychom mohli chápat jako jakýsi radikální evoluční skok, jímž se otevírá nová dimenze života, lidského bytí. Ano, sama matérielidské tělo přechází do nového druhu skutečnosti. Člověk Ježíš teď i s tělem cele přináleží sféře Božího a věčného. I když je člověk ze své podstaty stvořen ke nesmrtelnosti, teprve teď je tu místo, kde jeho nesmrtelná duše nalézá prostor, tělesnost, v níž nesmrtelnost získává smysl coby bytí s Bohem a s celým usmířeným lidstvem. Toto míní Pavel ve svých listech Kolosanům a Efezanům, psané z vězení, když hovoří o Kristově kosmickém těle a tím říká, že Kristovo proměněné tělo je zárověň místem, kde lidé mohou vstupovat do společenství s Bohem i spolu navzájem a tak definitivně žít v plnosti nezničitelného života. Protože my sami nemáme zkušenost takového nového, změněného způsobu těla a života, není divu, že je pro nás nepředstavitelný. Podstatné je, že Ježíšovo zmrtvýchvstání nebyla jakási revitalizace mrtovoly, ale že ve zmrtvýchvstání se udál onen evoluční skok, který se týká bytí jako takového, že byla otevřena dimenze, která se týká nás všech a pro nás všechny stvořila nový prostor života, bytí s Bohem I k otázce zmrtvýchvstání je třeba také přistupovat jako k historické události. Jednak musíme říci, že podstatou zmrtvýchvstání je právě to, že rozráží rámec dějin a otevírá novou dimenzi které říkáme eschatologickou nejnovější nebo poslední ve smyslu poslední novinka, poslední událost co čeká lidské dějiny. Zmrtvýchvstání odkrývá nový prostor, který dějiny otevírá nad a přes ně a vytváří definitivnost že totiž naše lidské dějiny jednou skončí. V tomto smyslu platí, že zmrtvýchvstání není historickou událostí stejného druhu jako Ježíšovo narození nebo ukřižování. Je něčím novým, novým typem událostí. Ale musíme zárověň konstatovat, že není prostě mimo dějiny nebo nad dějinami v nějakém mýtickém kdysi, neurčitém a vlastně může znamenat nikdy. Toto coby vykročení z dějin začíná právě v dějinách a ke kousku dějin patří. Snad by se to dalo vyjádřit takto : Ježíšovo zmrtvýchvstání vede nad dějiny, ale zanechalo v nich stopu. Proto o něm jeho svědkové mohou svědčit jako o události zcela nové kvality Apoštolské kázání, jeho vášnivost a smělost, je opravdu nemyslitelné bez skutečného doteku z vnějšku něčím zcela novým a neočekávaným, doteku tím, že zmrtvýchvstalý Kristus se ukázal a mluvil s nimi. Jedině skutečná událost radikálně nové kvality mohla umožnit kázání apoštolů, nevysvětlitelné spekulacemi nebo jen jakousi mystickou zkušeností. Jejich kázání ve své smělosti a novotě žije z intenzity dění, které si nikdo nevymyslel a které překonávalo veškeré představy Nakonec tu ovšem pro nás všechny zůstává otázka, ptá se i papež Benedikt, kterou Ježíši položil Juda Tadeáš ve večeřadle :.. Pane, jak to, že se chceš dát poznat nám, a světu ne..? Jan 14,22 A chce se nám ptát ano, proč jsi se mocně nepostavil svým nepřátelům, kteří tě ukřižovali? Proč jsi se neukázal s nepřemožitelnou silou, že ty jsi živý, Pán nad životem a smrtí? Proč jsi se nezjevil Pilátovi, velekězi Kaifášovi, farizeům.ale jen hrstce učedníků, jejichž svědectví musíme důvěřovat? 1

2 Tato otázka se netýká pouze zmrtvýchvstání, ale vůbec způsobu, jímž se Bůh zjevuje světu. Proč pouze Abrahámovi proč ne mocným světa? Proč pouze Izraeli, a ne všem národům Země, aby nebylo pochyb? To je tajemství Boha, který jedná tiše odpovídá papež Benedikt. To, že ve velkých dějinách lidstva jen poznenáhnu buduje SVOJE dějiny, že se stává člověkem a že jeho současníci a určující síly dějin ho přitom mohou přehlédnout, že trpí a umírá a že jako Zmrtvýchvstalý chce k lidstvu dojít jen skrze víru svých, jimiž se ukazuje, že neustále tiše klepe na dveře našich srdcí, a když mu otevřeme, nás číní postupně vidoucími A přece říká papež, není právě toto božský způsob? Nepřemáhat vnější mocí, ale dávat svobodu, darovat lásku a probouzet chce skutečně jen svobodnou víru a lásku svobodných lidí, ne otroků, kteří by museli uvěřit z hrůzy strašlivé konfrontace s ním Zmrtvýchvstalým. A když se nad tím zamyslíme, není to, co se zdá být tak malé, tím vpravdě velkým? Nevychází od Ježíše po staletí sílící světelná stopa, která nemohla vzejít od pouhého člověka a jíž do světa skutečně prosvěcuje Boží světlo? Nalezlo by kázání apoštolů víru a dokázalo by vytvořit celosvětové společenství, kdyby v něm nepůsobila síla pravdy? Co tedy víme o Ježíšově zmrtvýchvstání? Dva typy svědectví o zmrtvýchvstání V Novém Zákoně nacházíme dva rozdílné typy svědectví, které papež Benedikt označuje jako tradici vyznání a tradici vyprávění 1. tradice vyznání Tradice vyznání podržuje jen nejdůležitější fakta, která patří k povrzení víry v ní jsou jako svědkové uvedeni pouze muži, zatímco v tradici vyprávění hrají rozhodující roli ženy dokonce zde mají před muží přednost. To patrně souvisí s tím, že židovská tradice připouštěla jako svědky u soudu pouze muže, svědectví žen neplatilo za spolehlivé. A tak se úřední svědectví, vydávané takříkajíc před soudem Izraele a světa, musí držet této normy, aby obstálo v procesu, který kolem Ježíše v jistém smyslu stále pokračoval V tradici vyznání se to, co je podstatné, zhušťuje do krátkých formulí, které mají zachytit a podržet jádro dění. Jsou výrazem křesťanské identity vyznáním podle něhož se lidé vzájemně poznávají, jimž se člověk dává poznat před Bohem a před lidmi Papež Benedikt uvádí tři příklady tohoto vyznání z Nového Zákona 1. příběh emauzských učedníků končí tím, že v Jeruzalémě neleznou 11 učedníků pospulu a ti je pozdraví slovy :.. Pán skutečně vstal a zjevil se Šimonovi.. Lk 24,34 Celá ta souvislost je předně jakýmsi krátkým vyprávěním, určeným ovšem k tomu, aby bylo zvoláním a vyznáním, v němž se zjevuje podstatné : událost sama a svědek, který za ní stojí 2. spojení obou formulí nacházíme v 10.kap listu Římanům.. Jestliže tedy ústy vyznáváš, že Ježíš je Pán, a v srdci věříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.. Řím 10,9 Vyznání zde má dvě části říká se tu,že Ježíš je Pán, což v starozákonní biblické tradici nesporně vypovídá o jeho božství a k tomu přistupuje přihlášení se k dějinné události zásadního významu: Bůh ho vzkřísil z mrtvých. A také se zde již říká, jaký význam má vyznání pro křesťana : vede ke spáse, staví nás do pravdy, která je spásná. Podle papeže Benedikta je toto nejpůvodnější forma křestních vyznání, v nichž je Kristus coby Pán a Bůh spjat s lidským příběhem svého života, svého utrpení a zmrtvýchvstání. V křtu se člověk svěřuje nové existenci toho člověka Boha zmrtvýchvstalého. Vyznání se stává životem 3. zdaleka nejdůležitější z velikonočních vyznání nacházíme v 15 kap listu Korinťanů. Pavel zde velice naléhavě zdůrazňuje, podobně jako u zprávy u poslední večeři, že zde nehovoří sám za sebe.. Odevzdal jsem vám to, co jsem sám přijal.. 15,3 Pavel se tedy vědomě staví do řetězce posloupnosti přijímání a odevzdávání. Zde, v tomto podstatném, na čem vše závisí, je na prvním místě nutná věrnost. A Pavel, který vždy tolik zdůrazňuje, že svůj apoštolát přijal od Pána a že o Zmrtvýchvstalém vydává svoje vlastní svědectví, zde velice naléhavě trvá na doslovné věrnosti v předávání přijatého, na společné tradici prvních křesťanů. Touto vazbou na tradici od počátku je zároveň dána univerzální závaznost a jednota víry víra křesťanů je v jádru jen jediná až k doslovnému znění a spojuje všechny křesťany všech století, ras, národů, kontinentů Ale jak i Papež Benedikt uvádí, je na místě otázka, od koho přesně přijal Pavel toto vyznání stejně jako zprávu o poslední večeři. A odpovídá, že to bezesporu patří k první katechezi, které se mu dostalo po obrácení ještě 2

3 v Damašku, ale ta v jádru pocházela bezpochyby z Jeruzaléma, takto časově spadá do 30. let, a je tedy skutečně svědectvím prapůvodním. Podívejme se na celý text, jak stojí u Pavla. : Vyučil jsem vás především v tom, co jsem sám přijal, že Kristus umřel ve shodě s Písmem za naše hříchy, že byl pohřben a že vstal z mrtvých třetího dne ve shodě s Písmem, že se ukázal Kéfovi a potom Dvanácti. Pak se zjevil víc než pěti stům bratří najednou většina z nich dosud žije, někteří z nich už zesnuli. Potom se zjevil Jakobovi, pak všem apoštolům. A po všech jako poslední jsem ho uviděl i já, nedochůdče. I Kor 15, 3-8 Jen Pavel uvádí důležité další podrobnosti ohledně zjevení zmrtvýchvstalého Krista připojuje Jakoba, pět set bratří a všechny apoštoly, přičemž zjevně užívá pojmu apoštol přesahujícího okruh Dvanácti. Jakob je důležitý, protože jím vstupuje do okruhu věřících i Ježíšova rodina, předtím zdrženlivá Mk 3,20 a Jan 7.5 a protože on je tím, kdo po Petrově útěku z Jeruzaléma při pronásledování převzal vedení mateřské církve ve Svatém městě Když se ale podíváme na vlastní vyznání, papež Benedikt zdůrazňuje, že první co je významné je způsob, jak vznikající církev zacházela s fakty Ježíšova života. To, co Zmrtvýchvstlý učil emauzské učedníky, se teď stává základní metodou jak porozumět Kristu vše co se na něm událo, je naplněním Písma. Jedině z Písma ze Starého Zákona, mu lze vůbec rozumět. Ve vztahu k Ježišově smrti na kříži to znamená : tato smrt není žádnou nešťastnou náhodou. Patří do souvislosti dějin Boha a jeho lidu, z nich čerpá logiku a význam je totiž událostí, děním které z předpovědi Písma má logiku nese v sobě Logos, sám Kristus je logickým naplněním Starého Zákona Druhý údaj : byla to smrt za naše hříchy i to bylo v logice Písma, jakoby z pozadí zde zaznívá nejzávažnější čtvrtá píseň o trpícím Božím služebníkovi Kristova smrt se včleňuje do této souvislosti Božího slova a lásky a zároveň je nutně vyčleněna z linie oné smrti lidí, která přišla jako důsledek pyšné touhy být jako Bůh a která skončila pádem do vlastní ubohosti, údělem smrti Ježíšova smrt je jiného druhu : nevzchází z lidské pýchy, ale z Boží pokory je naplněním lásky, v níž Bůh sám sestupuje k člověku, aby ho vytáhl k sobě. Jeho smrt má místo v písních o Božím služebníku, ne jako první lidé u bran vyhnání z ráje Ve vyznání následuje dále bez kometáře a tvrdě. byl pohřben tím se vypovídá o skutečném úmrtí, o plné účasti na lidském osudu, vzal na sebe i hořký a zdánlivě bezvýchodný konec v hrobě. A zde přirozeně následuje otázka : Zůstal v něm? Anebo byl hrob prázdný, když vstal z mrtvých? Prázdný hrob sám o sobě není důkazem o zmrtvýchvstání. Ale papež klade i opačnou otázku : Je zmrtvýchvstání slučitelné s tím, aby tělo zůstalo v hrobě Pavel prázdný hrob výslovně neuvádí, ale zcela zjevně je předpokládán. Podrobně se o něm hovoří ve zprávách o zmrtvýchvstání u všech 4 evangelistů Třetí den -.. vstal z mrtvých třetího dne ve shodě s Písmem.. pro třetí den přímé svědectví Písma nemáme, ale patří k celku příslibu Z 16 nedopustíš, aby tvůj svatý spatřil porušení.. a jiných míst v prorocích, což se v Kristu teď stalo skutečností. Třetí den je podle exegetů je dějinný a časový údaj, shodující se s prapůvodním křesťanským podáním v evangeliích a dnem události, která se po katastofě kříže stala pro učedníky rozhodujícím obratem. První den v týdnu třetí po pátku je v Novém Zákoně už v nejranějších dobách dosvědčován jako shromažďovací a bohoslužebný den křesťanské obce. Spisy sv. Ignáce z Antiochie (konec 1 st. a o něm bezpečně víme, že zemřel mučednickou smrtí v Colloseu v Římě) dosvědčují, že neděle je novým dnem svátku pro křesťany oproti židovské kultuře soboty : a tak nyní ti, kdo žili podle starých obyčejů, dospěli k nové naději a nedržé již šabat, ale žijí podle dne Páně, kdy i nám vzešel život, skrze něho a jeho smrt.. Uvážíme-li podotýká papež, jakou váhu má šabat na základě zprávy o stvoření a Desatera ve starozákonní tradici, pak je jasné, že způsobit aby byl opuštěn a vystřídán prvním dnem v týdnu, mohlo jedině událost převratné síly je to jedním z nejsilnějších důkazů, že onoho dne zažili něco zcela mimořádného objevili prázdný hrob a setkali se se Zmrtvýchvstalým Svědkové - pátý verš začíná výčtem svědků a má zvláštní, takříkajíc zásadní váhu. Ukázal se Dvanácti to je skutečně základní kámen církve, na nějž je církev vždy odkázaná a také se už zde zdůrazňuje zvláštní role daná Petrovi jako prvnímu z Dvanácti se zjevil a ještě jednou tím obnovuje jeho jedinečné poslání. Znamená-li existence křesťanů ve své podstatě víru ve Zmrtvýchvstalého, pak Petrovo obzvláštní svědectví je potvrzením 3

4 úkolu, aby byl skálou, na níž bude vystavěna církev jinými slovy mají tu být vždy ti, o něž je možné se opřít, kteří budou skutečně učit a uvádět do víry 2. tradice vyprávění dva základní rozdíly 1. rozhodující úlohu hrají ženy 2. ve vyprávění se Zjevení Zmrtvýchvstalého nejen hlásá, ale také komkrétně líčí vyprávění doplňuje vyznání Zatímco tradice vyznání ze sebe vydává společnou víru křesťanů autoritativně, v pevných formulích a nárokuje si až doslovnou závaznost pro celé společenství věřících a přesto naproti tomu tradice vyprávění se touto právní strukturou necítí být vázáno a podává zkušenost se zmrtvýchvstáním v celé šíři. Jak už pod křížem stály odhlédneme-li od Jana, pouze ženy, i první setkání s Kristem je spojováno s nimi. Církev se co do právní struktury zakládá na Petrovi a jedenácti apoštolech, ale co do konkrétní podoby života jsou to znovu a znovu ženy, kdo Pánovy otevírá dveře, jde s ním až pod kříž a smí tedy také potkat zmrtvýchvstlého Tradice vyprávění o zjeveních Zmrtvýchvstalého odrážejí různé tradice lokálně se dělí na oblast Jeruzaléma a Galileje. Tradice vyprávění nás zpravuje o setkáních se Zmrtvýchvstalým a o tom, co při nich Ježíš řekl tedy každému kdo čte NZ bude hned nápadné, jak rozdílné jsou zprávy o zmrtvýchvstání ve čtyřech evangeliích. Matouš uvádí vedle zjevení Zmrtvýchvstalého ženám u prázdného hrobu jen jedno zjevení učedníkům v Galileji. Lukáš zná pouze jeruzalémská podání. Jan píše o zjeveních jak v Jeruzalémě, tak v Galileji. Žádný z evangelistů nelíší samo Ježíšovo zmrtvýchvstání : ono je děním o Božím tajemství, mezi Ježíšem a Otcem, pro nás neznázornitelné, svou podstatou se vymyká lidské zkušenosti Specifický problém představuje závěr Markova evangelia končí 16. kapitolou větou 16,8 : Vyšly ven z hrobky a daly se na útěk, protože na ně padl strach a úžas. A nikomu nic neřekly, protože se bály Autentický text evangelia v podobě, kterou máme k dispozici, končí strachem a úžasem žen. Předtím pojednává o nalezení prázdného hrobu ženami, které přišly s vonnými mastmi, a o andělovi, který se jim zjevil, zvěstoval Ježíšovo zmrtvýchvstání a dal jim pokyn, aby sdělily učedníkům a hlavně Petrovi, že Ježíš jde před nimi do Galileje, jak jim řekl. Není možné, aby evangelium končilo následnými slovy o mlčení žen : vždyť počítá s tím, že ony o svém setkání promluví. A evidentně ví o zjevení Petrovi a Dvanácti, o němž pojednává podstatně starší I.list Korinťanům. Nevíme, proč náš text náhle končí na tomto místě. Ve 2 století k němu byl připojen souhrn nejdůležitějších tradovaných zpráv o zmrtvýchvstání, kde se hovoří i o poslání učedníků hlásat evangelium celému světu - 16,9-20. Ať je tomu jakkoli, i kratší konec u Marka zahrnuje nalezení prázdného hrobu ženami, poselství o zmrtvýchvstání, povědomí o zjeveních Petrovi a Dvanácti. Jak si máme tedy představovat zjevení Zmrtvýchvstalého, který se nevrací do běžného lidského života, nýbrž přešel k novému způsobu lidského bytí..? ptá se spolu s námi papež Benedikt Máme zde značný rozdíl mezi zjevením zmrtvýchvstalého líčeném ve Skutcích a vyprávěním evangelií o setkání apoštolů a žen s živým Kristem Ježíšovo zjevení Pavlovi Podle všech tří zpráv které Skutky podávají o Pavlově obrácení, sestávalo se jeho nečekané setkání se zmrtvýchvstalýcm Kristem ze dvou prvků světla na slunce jasnějšího.a hlasu který k Pavlovi mluvil hebrejsky Zatímco první zpráva říká, že jeho průvodci slyšeli sice hlas, ale neviděli nikoho, druhá zpráva říká opačně :.. viděli sice světlo, ale hlas toho, který ke mně mluvil, naslyšeli.. třetí zpráva sděluje o Šavlových průvodcích jen to, že stejně jako on padli k zemi. Potud je jasné, že Šavel a jeho průvodci byli jistým způsobem svědky mimořádného dění. Pro Šavla, jehož se dění nejvlastněji týkalo, patří tyto dvě věci k sobě : zářící světlo, které může připomínat scénu na hoře Tábor Zmrtvýchvstalý je prostě zářícím světlem, k tomu slova, jimiž se Ježíš ztotožňuje s pronásledovanou církví a zároveň mu dává poslání. Zatímco první a druhá zpráva ho ohledně poslání směřují do Damašku, kde se má dovědět víc, ve třetí zprávě se o svém poslání dovídá podrobně, ze zcela konkrétních slov :.. ale vstaň, postav se na nohy! neboť proto jsem se ti zjevil, abych z tebe udělal svého služebníka a svědka toho, co jsi viděl a co ti ještě ukážu. Zachráním tě před židovským lidem i před pohany, ke kterým tě posílám. Máš jim otevřít oči, aby se obrátili ze tmy ke světlu, z moci ďáblovy k Bohu. Tak dosáhnou vírou ve mne odpuštění hříchů a údělu mezi posvěcenými.. Sk 26,16 4

5 Při všech rozdílech v těchto třech zprávách je jasné : zjevení, světlo a slovo patří k sobě. Zmrtvýchvstalý, jehož bytí je světlem, hovoří s Pavlem jako člověk, v jeho řeči. Jeho slova jsou jednak sebeidentifikací, která je zároveň ztotožněním se s pronásledovanou církví, a dále posláním, jehož obsah se dále rozvine v tom, bude následovat Ježíšovo zjevení v evangeliích Zjevení, o němž podávají zprávy evangelisté, mají evidentně jiný chrakter. Jednak se Pán zjevuje jako člověk podobný ostatním lidem: putuje s učedníky do Emauz, nechává Tomáše, aby se dotkl jeho ran, ba podle Lukáše si dokonce bere kousek ryby a jí, aby prokázal opravdovou tělesnost. A přesto ani podle těchto vyprávění není člověk, který se znovu objevil, prostě stejný jako před smrtí Nejprve je nápadné, že ho učedníci zprvu nepoznávají v Emauzích, ale i s Marií Magdalskou a znovu u Genezaretského jezera až nejmladší a nejmilejší učedník Jan řekne Petrovi : Pán je to.. A po nevysvětlitelném rybolovu, když je zve k jídlu, je mezi nimi pořád ještě zvláštní cizost : nikdo se ho neodvážil zeptat : Kdo jsi? Věděli, že je to Pán A papež dodává, že to věděli nějak z nitra, ne z toho jak vypadal a jak ho viděli. Tomu zdánlivému rozporu poznání nepoznání odpovídá způsob zjevení přichází zavřenými dveřmi, náhle se k nim připojí a právě tak náhle se jim zase vzdálí. Je naprosto tělesný a přesto není vázán zákony tělesnosti, zákony času a prostoru. Tady se manifestuje zvláštní podoba nové existence zmrtvýchvstalého je stejný tělesný člověk a je nový, vstoupivší do jiného druhu existence. V rozpornosti toho, co je zde zakoušeno a v tajemném spojení jinakosti a stejnosti, které dýchá ze všech textů, určitá težkopádnost jak se to snažili popsat v tom všem, se odráží nový druh setkání těžko myslitelný tak rafinovaný způsob, kdyby si zprávu o zmrtvýchvstání někdo musel vymyslet Ale důležité zůstává dvojí vymezení. Ježíš se nevrátil do existence, kterou známe ze zkušenosti a k níž patří zákonitost smrti, nýbrž žije nově ve společenství s Bohem, navždy vymaněný ze smrti. Na druhé straně je důležité, že setkání se Zmrtvýchvstalým jsou něčím jiným než mystickou těžko popsatelnou zkušeností jsou to skutečná setkání s živým Kristem, který má novým způsobem tělo a zůstává tělesný. Velice naléhavě to zdůrazňuje Lukáš : Ježíš není přízrak nebo duch, nýbrž má maso a kosti, když jediný Lukáš uvádí, že Ježíš požádal stále ještě nejisté učedníky o něco k jídlu a pak jim před očima pojedl kus pečené ryby Pak nacházíme další dvě místa v evangeliích, kde se mluví výslovně o tom, že Zmrtvýchvstalý jí. Výše zmíněnému textu u Lukáše předchází příběh o učednících putujících do Emauz. Končí tím, že se s ními posadil ke stolu, vzal chléb, pronesl požehnání, lámal a podával jim oběma V tom okamžiku se jim otevřely oči a poznali ho. On jim však zmizel.. Lk 24,31 Pán je společně u stolu se svými, tak jako dříve, s žehnáním a lámaním chleba. Pak vnějšímu zraku zmizí a otevírá se vnitřní vidění: poznávají ho. Je to skutečné společenství u stolu, a přece nové. V lámání chleba se ukazuje, ale opravdu poznatelný je, teprve když mizí Něco hodně podobného najdeme ve vyprávění Janova evangelia ve zjevení u Genezaretského jezera : učedníci mají za sebou bezúspěšnou noc. Ráno stojí na břehu Ježíš, ale ani oni ho nepoznávají. Ptá se, zda nemají něco k jídlu a když záporně zavrtí hlavou, dává jim pokyn, aby ještě jednou vyjeli, a tentokrát se vracejí s bohatým úlovkem. Ježíš je zve už s rybou na žhavém uhlí.. Pojďte snídat! a.. oni věděli, že je to Pán.. To jak Kristovo jedení s jeho konkrétně vypadalo, se vymyká našim představám. Ale můžeme poznávat vnitřní povahu tohoto společenství u stolu totiž onu neslýchanou skutečnost a možnost zasednout s Bohem jako rovný s rovným za jeden stůl, a můžeme začít tušit, že v bohoslužebném společenství, ve slavení Eucharistie to pokračuje, byť jiným způsobem. 5

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

V tomto čísle se dočtete...

V tomto čísle se dočtete... Duben V tomto čísle se dočtete... Neuvěřitelné hlavolamy a záhady stereogramy Zajímavosti Velikonoce Vtipné obrázky klasika (jako vždy) Moudro měsíce... pozoooor!!!! (1) Neuvěřitelné hlavolamy a záhady

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2010 4. ročník / 4. číslo Proč je tato noc jiná než všechny ostatní noci? Dnes padá světlo do našeho temného a ztraceného života. Křtem v Krista

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM

TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM V roce 1958 nalezl Morton Smith, profesor starověkých dějin na Kolumbijské univerzitě, v klášteře Már Sábá necelých 20 kilometrů jihovýchodně od Jeruzaléma částečný přepis neznámého

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře 1 Harmonogram Harmonogram PÁTEK 17:00 Registrace a večeře 19:30 Uvítání a chvály 20:15 Vyučování I (Otázky a odpovědi) 21:45 Pauza (15 min) 22:00 Alternativní program (večer chval, čajovna, pinec... )

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

PRIVATIZACE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A SPÁSY

PRIVATIZACE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A SPÁSY BRNO KOUNICOVA 14.11.2011 NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ, POSLEDNÍ NEDĚLE CÍRK.ROKU A Slavnost Ježíše Krista Krále PRIVATIZACE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A SPÁSY Vedení shromáždění: Petr Raus Text kázání: Matouš 25,31-46 Sobectví

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Ověření ve výuce: Třída:

Ověření ve výuce: Třída: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_09 Sada: II. Ověření ve výuce: Třída: 8.a Datum: 20.9.

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

ČESKY. Ale až na vás sestoupí Duch svatý, dostanete moc a budete mými svědky až na konec země. (Sk 1,8)

ČESKY. Ale až na vás sestoupí Duch svatý, dostanete moc a budete mými svědky až na konec země. (Sk 1,8) ČESKY Ale až na vás sestoupí Duch svatý, dostanete moc a budete mými svědky až na konec země. (Sk 1,8) Ve své dřívější knize jsem pojednal, milý Theofile, o všem, co Ježíš konal a čemu učil až do dne,

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5 Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011 Lk 5 1Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského; 2tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

Ježíš při poslední večeři

Ježíš při poslední večeři Ježíš při poslední večeři Metodika pracuje s dvěma obrazy: Mytí nohou (Giotto) a Poslední večeře (Ducco di Buoninscqna). Verze je připravena pro výuku náboženství ve škole pro starší děti. Scénář lze využít

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Čtení: J 11,17-27 Píseň: 631 Text: 1K 15, Haleluja. Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho. Haleluja.

Čtení: J 11,17-27 Píseň: 631 Text: 1K 15, Haleluja. Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho. Haleluja. 1 Vršovice 10.4.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti a přátelé, vítám vás na našich bohoslužbách ujištěním, že Pán Bůh je tu s námi a nabízí nám poznání svojí milosti ve svém Slovu. Píseň:

Více

Nejznámější vánoční událost uvádí evangelium svatého Lukáše. Ve druhé kapitole spojuje Ježíšovo narození s dějinami světa zprávou o sčítání lidí.

Nejznámější vánoční událost uvádí evangelium svatého Lukáše. Ve druhé kapitole spojuje Ježíšovo narození s dějinami světa zprávou o sčítání lidí. Nejznámější vánoční událost uvádí evangelium svatého Lukáše. Ve druhé kapitole spojuje Ježíšovo narození s dějinami světa zprávou o sčítání lidí. Cesta do Betléma má v dějinách své místo. Stalo se v oněch

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50 Ježíš a hříšnice Lk 7,36-50 Text 7 36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. 37 V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY. - žák umí interpretovat příběh Davida, dobu - biblický příběh o králi Davidovi a doba

VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY. - žák umí interpretovat příběh Davida, dobu - biblický příběh o králi Davidovi a doba VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY PROHLUBOVÁNÍ VZTAHU MEZI ZKUŠENOSTÍ A DUCHOVNÍM ROZMĚREM OSOBNOSTI ŽÁKA Porozumění symbolické formě řeči POROZUMĚNÍ BIBLICKÝM PŘÍBĚHŮM Žák je

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

Kázání Skalka , 1. Janova 1,1-4 Boží slovo je svědectví

Kázání Skalka , 1. Janova 1,1-4 Boží slovo je svědectví Moje svědectví Byl rok 2002 a vracel jsem se domů z čajovny, kde jsem již po mnoho týdnů diskutoval s mým spolužákem ze střední školy o životě. Vracel jsem se autobusem 233 z Palmovky. Pršelo a po skle

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13 Nová generace Úvod Na českých školách studuje 1.800.000 studentů. Kolik z nich slyšelo evangelium? Nová generace je studentská křesťanská organizace zaměřená na studenty a jejich

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

1. ČTENÍ Sk 5,27b-32.40b-41

1. ČTENÍ Sk 5,27b-32.40b-41 3. neděle velikonoční Farní minizpravodaj 18.4.2010 VSTUPNÍ MODLITBA Bože, tys obnovil svůj lid, abychom se mohli znovu radovat, že jsme tvými syny; dej, ať v nás velikonoční radost stále trvá, abychom

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015 4. neděle po Zjevení 1. února 2015 kniha Soudců 23Pelištejská knížata se shromáždila, aby obětovala velkou oběť svému bohu Dágonovi a aby se oddala radovánkám. Řekli: Náš bůh nám vydal do rukou Samsona,

Více

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929)

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Jsem psycholožka, učitelka a také spisovatelka, protože jsem napsala 25 knih, které byly přeloženy do 25 jazyků. Pomáhám dětem, které to mají složité se svými rodiči,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně 5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně Povídání o Janu Křtitelovi můžeme rozdělit do třech kapitol. První kapitola je jeho zvěstování a početí. Zvěstování a početí Jana Křtitele (Lk 1, 5-25) Alžběta

Více

DŮSLEDKY PŘIJETÍ BOŽÍHO SLOVA (1TE 2,14-16)

DŮSLEDKY PŘIJETÍ BOŽÍHO SLOVA (1TE 2,14-16) BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA DŮSLEDKY PŘIJETÍ BOŽÍHO SLOVA (1TE 2,14-16) Boží hněv se zjevuje z nebe V dnešním textu vidíme důsledky přijetí Božího slova. Boží slovo spojuje ty tři verše, které máme dneska před

Více