8. dubna 2013 Ježíšovo zmrtvýchvstání Zpracováno podle knihy Josepha Ratzingera, Gesú da Nazareth, 1. díl, Cittá del Vaticano 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8. dubna 2013 Ježíšovo zmrtvýchvstání Zpracováno podle knihy Josepha Ratzingera, Gesú da Nazareth, 1. díl, Cittá del Vaticano 2007"

Transkript

1 8. dubna 2013 Ježíšovo zmrtvýchvstání Zpracováno podle knihy Josepha Ratzingera, Gesú da Nazareth, 1. díl, Cittá del Vaticano 2007 Jakého druhu byla setkání se Zmrtvýchvstalým pro očité svědky, o které se opírá Nový Zákon? - Ježíš není navrácen do biologického života, kde by podle platných zákonů jednoho dne musel opět zemřít - Ježíš není přízrak duch, on před nimi jí, dotýkají se ho. Není tedy někdo kdo patří do říše mrtvých, ale mohl se jaksi mihnout ve světě živých - Setkání se Zmrtvýchvstalým jsou ovšem také něčím jiným než mystickou zkušeností, kde je duch člověka na okamžík vytržen a vnímá Boží, věčný svět a poté se vrátí do normálního horizontu svého zdejšího bytí. Mystická zkušenost je přechodné vymanění se duše ze svého prostoru a svých schopností vnímat. Není však setkání s osobou, která k člověku přichází z vnějšku. Pavel zcela jasně odlišoval své mystické zkušenosti vyzdvižení do třetího nebe 2Kor 12,1-4, od setkání se Zmrtvýchvstalým na cestě do Damašku, které bylo událostí v dějinách, setkáním s Živoucím Co tedy můžeme skutečně, ptá se papež Benedikt, říci na základě všech těchto biblických zpráv o povaze Kristova zmrtvýchvstání? Je to událost v dějinách, která ovšem prostor dějin rozráží a proniká nad něj zmrtvýchvstání bychom mohli chápat jako jakýsi radikální evoluční skok, jímž se otevírá nová dimenze života, lidského bytí. Ano, sama matérielidské tělo přechází do nového druhu skutečnosti. Člověk Ježíš teď i s tělem cele přináleží sféře Božího a věčného. I když je člověk ze své podstaty stvořen ke nesmrtelnosti, teprve teď je tu místo, kde jeho nesmrtelná duše nalézá prostor, tělesnost, v níž nesmrtelnost získává smysl coby bytí s Bohem a s celým usmířeným lidstvem. Toto míní Pavel ve svých listech Kolosanům a Efezanům, psané z vězení, když hovoří o Kristově kosmickém těle a tím říká, že Kristovo proměněné tělo je zárověň místem, kde lidé mohou vstupovat do společenství s Bohem i spolu navzájem a tak definitivně žít v plnosti nezničitelného života. Protože my sami nemáme zkušenost takového nového, změněného způsobu těla a života, není divu, že je pro nás nepředstavitelný. Podstatné je, že Ježíšovo zmrtvýchvstání nebyla jakási revitalizace mrtovoly, ale že ve zmrtvýchvstání se udál onen evoluční skok, který se týká bytí jako takového, že byla otevřena dimenze, která se týká nás všech a pro nás všechny stvořila nový prostor života, bytí s Bohem I k otázce zmrtvýchvstání je třeba také přistupovat jako k historické události. Jednak musíme říci, že podstatou zmrtvýchvstání je právě to, že rozráží rámec dějin a otevírá novou dimenzi které říkáme eschatologickou nejnovější nebo poslední ve smyslu poslední novinka, poslední událost co čeká lidské dějiny. Zmrtvýchvstání odkrývá nový prostor, který dějiny otevírá nad a přes ně a vytváří definitivnost že totiž naše lidské dějiny jednou skončí. V tomto smyslu platí, že zmrtvýchvstání není historickou událostí stejného druhu jako Ježíšovo narození nebo ukřižování. Je něčím novým, novým typem událostí. Ale musíme zárověň konstatovat, že není prostě mimo dějiny nebo nad dějinami v nějakém mýtickém kdysi, neurčitém a vlastně může znamenat nikdy. Toto coby vykročení z dějin začíná právě v dějinách a ke kousku dějin patří. Snad by se to dalo vyjádřit takto : Ježíšovo zmrtvýchvstání vede nad dějiny, ale zanechalo v nich stopu. Proto o něm jeho svědkové mohou svědčit jako o události zcela nové kvality Apoštolské kázání, jeho vášnivost a smělost, je opravdu nemyslitelné bez skutečného doteku z vnějšku něčím zcela novým a neočekávaným, doteku tím, že zmrtvýchvstalý Kristus se ukázal a mluvil s nimi. Jedině skutečná událost radikálně nové kvality mohla umožnit kázání apoštolů, nevysvětlitelné spekulacemi nebo jen jakousi mystickou zkušeností. Jejich kázání ve své smělosti a novotě žije z intenzity dění, které si nikdo nevymyslel a které překonávalo veškeré představy Nakonec tu ovšem pro nás všechny zůstává otázka, ptá se i papež Benedikt, kterou Ježíši položil Juda Tadeáš ve večeřadle :.. Pane, jak to, že se chceš dát poznat nám, a světu ne..? Jan 14,22 A chce se nám ptát ano, proč jsi se mocně nepostavil svým nepřátelům, kteří tě ukřižovali? Proč jsi se neukázal s nepřemožitelnou silou, že ty jsi živý, Pán nad životem a smrtí? Proč jsi se nezjevil Pilátovi, velekězi Kaifášovi, farizeům.ale jen hrstce učedníků, jejichž svědectví musíme důvěřovat? 1

2 Tato otázka se netýká pouze zmrtvýchvstání, ale vůbec způsobu, jímž se Bůh zjevuje světu. Proč pouze Abrahámovi proč ne mocným světa? Proč pouze Izraeli, a ne všem národům Země, aby nebylo pochyb? To je tajemství Boha, který jedná tiše odpovídá papež Benedikt. To, že ve velkých dějinách lidstva jen poznenáhnu buduje SVOJE dějiny, že se stává člověkem a že jeho současníci a určující síly dějin ho přitom mohou přehlédnout, že trpí a umírá a že jako Zmrtvýchvstalý chce k lidstvu dojít jen skrze víru svých, jimiž se ukazuje, že neustále tiše klepe na dveře našich srdcí, a když mu otevřeme, nás číní postupně vidoucími A přece říká papež, není právě toto božský způsob? Nepřemáhat vnější mocí, ale dávat svobodu, darovat lásku a probouzet chce skutečně jen svobodnou víru a lásku svobodných lidí, ne otroků, kteří by museli uvěřit z hrůzy strašlivé konfrontace s ním Zmrtvýchvstalým. A když se nad tím zamyslíme, není to, co se zdá být tak malé, tím vpravdě velkým? Nevychází od Ježíše po staletí sílící světelná stopa, která nemohla vzejít od pouhého člověka a jíž do světa skutečně prosvěcuje Boží světlo? Nalezlo by kázání apoštolů víru a dokázalo by vytvořit celosvětové společenství, kdyby v něm nepůsobila síla pravdy? Co tedy víme o Ježíšově zmrtvýchvstání? Dva typy svědectví o zmrtvýchvstání V Novém Zákoně nacházíme dva rozdílné typy svědectví, které papež Benedikt označuje jako tradici vyznání a tradici vyprávění 1. tradice vyznání Tradice vyznání podržuje jen nejdůležitější fakta, která patří k povrzení víry v ní jsou jako svědkové uvedeni pouze muži, zatímco v tradici vyprávění hrají rozhodující roli ženy dokonce zde mají před muží přednost. To patrně souvisí s tím, že židovská tradice připouštěla jako svědky u soudu pouze muže, svědectví žen neplatilo za spolehlivé. A tak se úřední svědectví, vydávané takříkajíc před soudem Izraele a světa, musí držet této normy, aby obstálo v procesu, který kolem Ježíše v jistém smyslu stále pokračoval V tradici vyznání se to, co je podstatné, zhušťuje do krátkých formulí, které mají zachytit a podržet jádro dění. Jsou výrazem křesťanské identity vyznáním podle něhož se lidé vzájemně poznávají, jimž se člověk dává poznat před Bohem a před lidmi Papež Benedikt uvádí tři příklady tohoto vyznání z Nového Zákona 1. příběh emauzských učedníků končí tím, že v Jeruzalémě neleznou 11 učedníků pospulu a ti je pozdraví slovy :.. Pán skutečně vstal a zjevil se Šimonovi.. Lk 24,34 Celá ta souvislost je předně jakýmsi krátkým vyprávěním, určeným ovšem k tomu, aby bylo zvoláním a vyznáním, v němž se zjevuje podstatné : událost sama a svědek, který za ní stojí 2. spojení obou formulí nacházíme v 10.kap listu Římanům.. Jestliže tedy ústy vyznáváš, že Ježíš je Pán, a v srdci věříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.. Řím 10,9 Vyznání zde má dvě části říká se tu,že Ježíš je Pán, což v starozákonní biblické tradici nesporně vypovídá o jeho božství a k tomu přistupuje přihlášení se k dějinné události zásadního významu: Bůh ho vzkřísil z mrtvých. A také se zde již říká, jaký význam má vyznání pro křesťana : vede ke spáse, staví nás do pravdy, která je spásná. Podle papeže Benedikta je toto nejpůvodnější forma křestních vyznání, v nichž je Kristus coby Pán a Bůh spjat s lidským příběhem svého života, svého utrpení a zmrtvýchvstání. V křtu se člověk svěřuje nové existenci toho člověka Boha zmrtvýchvstalého. Vyznání se stává životem 3. zdaleka nejdůležitější z velikonočních vyznání nacházíme v 15 kap listu Korinťanů. Pavel zde velice naléhavě zdůrazňuje, podobně jako u zprávy u poslední večeři, že zde nehovoří sám za sebe.. Odevzdal jsem vám to, co jsem sám přijal.. 15,3 Pavel se tedy vědomě staví do řetězce posloupnosti přijímání a odevzdávání. Zde, v tomto podstatném, na čem vše závisí, je na prvním místě nutná věrnost. A Pavel, který vždy tolik zdůrazňuje, že svůj apoštolát přijal od Pána a že o Zmrtvýchvstalém vydává svoje vlastní svědectví, zde velice naléhavě trvá na doslovné věrnosti v předávání přijatého, na společné tradici prvních křesťanů. Touto vazbou na tradici od počátku je zároveň dána univerzální závaznost a jednota víry víra křesťanů je v jádru jen jediná až k doslovnému znění a spojuje všechny křesťany všech století, ras, národů, kontinentů Ale jak i Papež Benedikt uvádí, je na místě otázka, od koho přesně přijal Pavel toto vyznání stejně jako zprávu o poslední večeři. A odpovídá, že to bezesporu patří k první katechezi, které se mu dostalo po obrácení ještě 2

3 v Damašku, ale ta v jádru pocházela bezpochyby z Jeruzaléma, takto časově spadá do 30. let, a je tedy skutečně svědectvím prapůvodním. Podívejme se na celý text, jak stojí u Pavla. : Vyučil jsem vás především v tom, co jsem sám přijal, že Kristus umřel ve shodě s Písmem za naše hříchy, že byl pohřben a že vstal z mrtvých třetího dne ve shodě s Písmem, že se ukázal Kéfovi a potom Dvanácti. Pak se zjevil víc než pěti stům bratří najednou většina z nich dosud žije, někteří z nich už zesnuli. Potom se zjevil Jakobovi, pak všem apoštolům. A po všech jako poslední jsem ho uviděl i já, nedochůdče. I Kor 15, 3-8 Jen Pavel uvádí důležité další podrobnosti ohledně zjevení zmrtvýchvstalého Krista připojuje Jakoba, pět set bratří a všechny apoštoly, přičemž zjevně užívá pojmu apoštol přesahujícího okruh Dvanácti. Jakob je důležitý, protože jím vstupuje do okruhu věřících i Ježíšova rodina, předtím zdrženlivá Mk 3,20 a Jan 7.5 a protože on je tím, kdo po Petrově útěku z Jeruzaléma při pronásledování převzal vedení mateřské církve ve Svatém městě Když se ale podíváme na vlastní vyznání, papež Benedikt zdůrazňuje, že první co je významné je způsob, jak vznikající církev zacházela s fakty Ježíšova života. To, co Zmrtvýchvstlý učil emauzské učedníky, se teď stává základní metodou jak porozumět Kristu vše co se na něm událo, je naplněním Písma. Jedině z Písma ze Starého Zákona, mu lze vůbec rozumět. Ve vztahu k Ježišově smrti na kříži to znamená : tato smrt není žádnou nešťastnou náhodou. Patří do souvislosti dějin Boha a jeho lidu, z nich čerpá logiku a význam je totiž událostí, děním které z předpovědi Písma má logiku nese v sobě Logos, sám Kristus je logickým naplněním Starého Zákona Druhý údaj : byla to smrt za naše hříchy i to bylo v logice Písma, jakoby z pozadí zde zaznívá nejzávažnější čtvrtá píseň o trpícím Božím služebníkovi Kristova smrt se včleňuje do této souvislosti Božího slova a lásky a zároveň je nutně vyčleněna z linie oné smrti lidí, která přišla jako důsledek pyšné touhy být jako Bůh a která skončila pádem do vlastní ubohosti, údělem smrti Ježíšova smrt je jiného druhu : nevzchází z lidské pýchy, ale z Boží pokory je naplněním lásky, v níž Bůh sám sestupuje k člověku, aby ho vytáhl k sobě. Jeho smrt má místo v písních o Božím služebníku, ne jako první lidé u bran vyhnání z ráje Ve vyznání následuje dále bez kometáře a tvrdě. byl pohřben tím se vypovídá o skutečném úmrtí, o plné účasti na lidském osudu, vzal na sebe i hořký a zdánlivě bezvýchodný konec v hrobě. A zde přirozeně následuje otázka : Zůstal v něm? Anebo byl hrob prázdný, když vstal z mrtvých? Prázdný hrob sám o sobě není důkazem o zmrtvýchvstání. Ale papež klade i opačnou otázku : Je zmrtvýchvstání slučitelné s tím, aby tělo zůstalo v hrobě Pavel prázdný hrob výslovně neuvádí, ale zcela zjevně je předpokládán. Podrobně se o něm hovoří ve zprávách o zmrtvýchvstání u všech 4 evangelistů Třetí den -.. vstal z mrtvých třetího dne ve shodě s Písmem.. pro třetí den přímé svědectví Písma nemáme, ale patří k celku příslibu Z 16 nedopustíš, aby tvůj svatý spatřil porušení.. a jiných míst v prorocích, což se v Kristu teď stalo skutečností. Třetí den je podle exegetů je dějinný a časový údaj, shodující se s prapůvodním křesťanským podáním v evangeliích a dnem události, která se po katastofě kříže stala pro učedníky rozhodujícím obratem. První den v týdnu třetí po pátku je v Novém Zákoně už v nejranějších dobách dosvědčován jako shromažďovací a bohoslužebný den křesťanské obce. Spisy sv. Ignáce z Antiochie (konec 1 st. a o něm bezpečně víme, že zemřel mučednickou smrtí v Colloseu v Římě) dosvědčují, že neděle je novým dnem svátku pro křesťany oproti židovské kultuře soboty : a tak nyní ti, kdo žili podle starých obyčejů, dospěli k nové naději a nedržé již šabat, ale žijí podle dne Páně, kdy i nám vzešel život, skrze něho a jeho smrt.. Uvážíme-li podotýká papež, jakou váhu má šabat na základě zprávy o stvoření a Desatera ve starozákonní tradici, pak je jasné, že způsobit aby byl opuštěn a vystřídán prvním dnem v týdnu, mohlo jedině událost převratné síly je to jedním z nejsilnějších důkazů, že onoho dne zažili něco zcela mimořádného objevili prázdný hrob a setkali se se Zmrtvýchvstalým Svědkové - pátý verš začíná výčtem svědků a má zvláštní, takříkajíc zásadní váhu. Ukázal se Dvanácti to je skutečně základní kámen církve, na nějž je církev vždy odkázaná a také se už zde zdůrazňuje zvláštní role daná Petrovi jako prvnímu z Dvanácti se zjevil a ještě jednou tím obnovuje jeho jedinečné poslání. Znamená-li existence křesťanů ve své podstatě víru ve Zmrtvýchvstalého, pak Petrovo obzvláštní svědectví je potvrzením 3

4 úkolu, aby byl skálou, na níž bude vystavěna církev jinými slovy mají tu být vždy ti, o něž je možné se opřít, kteří budou skutečně učit a uvádět do víry 2. tradice vyprávění dva základní rozdíly 1. rozhodující úlohu hrají ženy 2. ve vyprávění se Zjevení Zmrtvýchvstalého nejen hlásá, ale také komkrétně líčí vyprávění doplňuje vyznání Zatímco tradice vyznání ze sebe vydává společnou víru křesťanů autoritativně, v pevných formulích a nárokuje si až doslovnou závaznost pro celé společenství věřících a přesto naproti tomu tradice vyprávění se touto právní strukturou necítí být vázáno a podává zkušenost se zmrtvýchvstáním v celé šíři. Jak už pod křížem stály odhlédneme-li od Jana, pouze ženy, i první setkání s Kristem je spojováno s nimi. Církev se co do právní struktury zakládá na Petrovi a jedenácti apoštolech, ale co do konkrétní podoby života jsou to znovu a znovu ženy, kdo Pánovy otevírá dveře, jde s ním až pod kříž a smí tedy také potkat zmrtvýchvstlého Tradice vyprávění o zjeveních Zmrtvýchvstalého odrážejí různé tradice lokálně se dělí na oblast Jeruzaléma a Galileje. Tradice vyprávění nás zpravuje o setkáních se Zmrtvýchvstalým a o tom, co při nich Ježíš řekl tedy každému kdo čte NZ bude hned nápadné, jak rozdílné jsou zprávy o zmrtvýchvstání ve čtyřech evangeliích. Matouš uvádí vedle zjevení Zmrtvýchvstalého ženám u prázdného hrobu jen jedno zjevení učedníkům v Galileji. Lukáš zná pouze jeruzalémská podání. Jan píše o zjeveních jak v Jeruzalémě, tak v Galileji. Žádný z evangelistů nelíší samo Ježíšovo zmrtvýchvstání : ono je děním o Božím tajemství, mezi Ježíšem a Otcem, pro nás neznázornitelné, svou podstatou se vymyká lidské zkušenosti Specifický problém představuje závěr Markova evangelia končí 16. kapitolou větou 16,8 : Vyšly ven z hrobky a daly se na útěk, protože na ně padl strach a úžas. A nikomu nic neřekly, protože se bály Autentický text evangelia v podobě, kterou máme k dispozici, končí strachem a úžasem žen. Předtím pojednává o nalezení prázdného hrobu ženami, které přišly s vonnými mastmi, a o andělovi, který se jim zjevil, zvěstoval Ježíšovo zmrtvýchvstání a dal jim pokyn, aby sdělily učedníkům a hlavně Petrovi, že Ježíš jde před nimi do Galileje, jak jim řekl. Není možné, aby evangelium končilo následnými slovy o mlčení žen : vždyť počítá s tím, že ony o svém setkání promluví. A evidentně ví o zjevení Petrovi a Dvanácti, o němž pojednává podstatně starší I.list Korinťanům. Nevíme, proč náš text náhle končí na tomto místě. Ve 2 století k němu byl připojen souhrn nejdůležitějších tradovaných zpráv o zmrtvýchvstání, kde se hovoří i o poslání učedníků hlásat evangelium celému světu - 16,9-20. Ať je tomu jakkoli, i kratší konec u Marka zahrnuje nalezení prázdného hrobu ženami, poselství o zmrtvýchvstání, povědomí o zjeveních Petrovi a Dvanácti. Jak si máme tedy představovat zjevení Zmrtvýchvstalého, který se nevrací do běžného lidského života, nýbrž přešel k novému způsobu lidského bytí..? ptá se spolu s námi papež Benedikt Máme zde značný rozdíl mezi zjevením zmrtvýchvstalého líčeném ve Skutcích a vyprávěním evangelií o setkání apoštolů a žen s živým Kristem Ježíšovo zjevení Pavlovi Podle všech tří zpráv které Skutky podávají o Pavlově obrácení, sestávalo se jeho nečekané setkání se zmrtvýchvstalýcm Kristem ze dvou prvků světla na slunce jasnějšího.a hlasu který k Pavlovi mluvil hebrejsky Zatímco první zpráva říká, že jeho průvodci slyšeli sice hlas, ale neviděli nikoho, druhá zpráva říká opačně :.. viděli sice světlo, ale hlas toho, který ke mně mluvil, naslyšeli.. třetí zpráva sděluje o Šavlových průvodcích jen to, že stejně jako on padli k zemi. Potud je jasné, že Šavel a jeho průvodci byli jistým způsobem svědky mimořádného dění. Pro Šavla, jehož se dění nejvlastněji týkalo, patří tyto dvě věci k sobě : zářící světlo, které může připomínat scénu na hoře Tábor Zmrtvýchvstalý je prostě zářícím světlem, k tomu slova, jimiž se Ježíš ztotožňuje s pronásledovanou církví a zároveň mu dává poslání. Zatímco první a druhá zpráva ho ohledně poslání směřují do Damašku, kde se má dovědět víc, ve třetí zprávě se o svém poslání dovídá podrobně, ze zcela konkrétních slov :.. ale vstaň, postav se na nohy! neboť proto jsem se ti zjevil, abych z tebe udělal svého služebníka a svědka toho, co jsi viděl a co ti ještě ukážu. Zachráním tě před židovským lidem i před pohany, ke kterým tě posílám. Máš jim otevřít oči, aby se obrátili ze tmy ke světlu, z moci ďáblovy k Bohu. Tak dosáhnou vírou ve mne odpuštění hříchů a údělu mezi posvěcenými.. Sk 26,16 4

5 Při všech rozdílech v těchto třech zprávách je jasné : zjevení, světlo a slovo patří k sobě. Zmrtvýchvstalý, jehož bytí je světlem, hovoří s Pavlem jako člověk, v jeho řeči. Jeho slova jsou jednak sebeidentifikací, která je zároveň ztotožněním se s pronásledovanou církví, a dále posláním, jehož obsah se dále rozvine v tom, bude následovat Ježíšovo zjevení v evangeliích Zjevení, o němž podávají zprávy evangelisté, mají evidentně jiný chrakter. Jednak se Pán zjevuje jako člověk podobný ostatním lidem: putuje s učedníky do Emauz, nechává Tomáše, aby se dotkl jeho ran, ba podle Lukáše si dokonce bere kousek ryby a jí, aby prokázal opravdovou tělesnost. A přesto ani podle těchto vyprávění není člověk, který se znovu objevil, prostě stejný jako před smrtí Nejprve je nápadné, že ho učedníci zprvu nepoznávají v Emauzích, ale i s Marií Magdalskou a znovu u Genezaretského jezera až nejmladší a nejmilejší učedník Jan řekne Petrovi : Pán je to.. A po nevysvětlitelném rybolovu, když je zve k jídlu, je mezi nimi pořád ještě zvláštní cizost : nikdo se ho neodvážil zeptat : Kdo jsi? Věděli, že je to Pán A papež dodává, že to věděli nějak z nitra, ne z toho jak vypadal a jak ho viděli. Tomu zdánlivému rozporu poznání nepoznání odpovídá způsob zjevení přichází zavřenými dveřmi, náhle se k nim připojí a právě tak náhle se jim zase vzdálí. Je naprosto tělesný a přesto není vázán zákony tělesnosti, zákony času a prostoru. Tady se manifestuje zvláštní podoba nové existence zmrtvýchvstalého je stejný tělesný člověk a je nový, vstoupivší do jiného druhu existence. V rozpornosti toho, co je zde zakoušeno a v tajemném spojení jinakosti a stejnosti, které dýchá ze všech textů, určitá težkopádnost jak se to snažili popsat v tom všem, se odráží nový druh setkání těžko myslitelný tak rafinovaný způsob, kdyby si zprávu o zmrtvýchvstání někdo musel vymyslet Ale důležité zůstává dvojí vymezení. Ježíš se nevrátil do existence, kterou známe ze zkušenosti a k níž patří zákonitost smrti, nýbrž žije nově ve společenství s Bohem, navždy vymaněný ze smrti. Na druhé straně je důležité, že setkání se Zmrtvýchvstalým jsou něčím jiným než mystickou těžko popsatelnou zkušeností jsou to skutečná setkání s živým Kristem, který má novým způsobem tělo a zůstává tělesný. Velice naléhavě to zdůrazňuje Lukáš : Ježíš není přízrak nebo duch, nýbrž má maso a kosti, když jediný Lukáš uvádí, že Ježíš požádal stále ještě nejisté učedníky o něco k jídlu a pak jim před očima pojedl kus pečené ryby Pak nacházíme další dvě místa v evangeliích, kde se mluví výslovně o tom, že Zmrtvýchvstalý jí. Výše zmíněnému textu u Lukáše předchází příběh o učednících putujících do Emauz. Končí tím, že se s ními posadil ke stolu, vzal chléb, pronesl požehnání, lámal a podával jim oběma V tom okamžiku se jim otevřely oči a poznali ho. On jim však zmizel.. Lk 24,31 Pán je společně u stolu se svými, tak jako dříve, s žehnáním a lámaním chleba. Pak vnějšímu zraku zmizí a otevírá se vnitřní vidění: poznávají ho. Je to skutečné společenství u stolu, a přece nové. V lámání chleba se ukazuje, ale opravdu poznatelný je, teprve když mizí Něco hodně podobného najdeme ve vyprávění Janova evangelia ve zjevení u Genezaretského jezera : učedníci mají za sebou bezúspěšnou noc. Ráno stojí na břehu Ježíš, ale ani oni ho nepoznávají. Ptá se, zda nemají něco k jídlu a když záporně zavrtí hlavou, dává jim pokyn, aby ještě jednou vyjeli, a tentokrát se vracejí s bohatým úlovkem. Ježíš je zve už s rybou na žhavém uhlí.. Pojďte snídat! a.. oni věděli, že je to Pán.. To jak Kristovo jedení s jeho konkrétně vypadalo, se vymyká našim představám. Ale můžeme poznávat vnitřní povahu tohoto společenství u stolu totiž onu neslýchanou skutečnost a možnost zasednout s Bohem jako rovný s rovným za jeden stůl, a můžeme začít tušit, že v bohoslužebném společenství, ve slavení Eucharistie to pokračuje, byť jiným způsobem. 5

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

VERBUM DOMINI. Svatý otec Benedikt. Apoštolská exhortace Benedikta XVI VERBUM DOMINI. V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu

VERBUM DOMINI. Svatý otec Benedikt. Apoštolská exhortace Benedikta XVI VERBUM DOMINI. V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu VERBUM DOMINI Svatý otec Benedikt V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu Apoštolská exhortace Benedikta XVI VERBUM DOMINI ÚVOD 1. Slovo Páně trvá navěky, totiž slovo evangelia, které vám bylo zvěstováno

Více

NOVO MILLENNIO INEUNTE

NOVO MILLENNIO INEUNTE 60 6. ledna 2001 NOVO MILLENNIO INEUNTE APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE JANA PAVLA II. NA ZÁVĚR JUBILEJNÍHO ROKU 2000 VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 NOVO MILLENNIO

Více

SALVIFICI DOLORIS Apoštolský list Jana Pavla II. O KŘESŤA SKÉM SMYSLU LIDSKÉHO UTRPE Í z 11. února 1984 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1995 Církevní schválení České biskupské konference č. j.

Více

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles ÚVOD 1.SVĚDEK DOBY SKUTKŮ APOŠTOLSKÝCH Skutky apoštolské Skutky a prvotní kérygma Prameny Nového zákona Lukášovo poselství ve Skutcích

Více

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989 Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM papežovy kristologické katecheze 1987-1989 (Světlo 44/2000 30/2002) SV. OTEC JAN PAVEL II. POVAŽOVAL KRISTOLOGICKÉ

Více

EVANGELIUM PODLE JANA

EVANGELIUM PODLE JANA EVANGELIUM PODLE JANA Záměrem Janova evangelia je ve čtenářích probudit víru. Jan poznal Ježíše zblízka a jeho evangelium nám toto důvěrné poznání zprostředkovává. O sobě mluví jako o učedníku, kterého

Více

POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM

POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů 18. 25. ledna 2010 Vydala: Česká biskupská konference Ekumenická rada církví Praha 2009 (pro vnitřní potřebu) 2 MODLITBY ZA JEDNOTU

Více

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 REDEMPTORIS MISSIO Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 Církevní schválení Arcibiskupství pražského č. j. 1803/94

Více

Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí

Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí TÉMATA K REFLEXI A ROZHOVORŮM PRO PŘÍPRAVU NA IV. SVĚTOVÉ SETKÁNÍ RODIN Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí (Manila, 25. 26. ledna 2003) Křesťanský pohled na manželství jako vzájemný,

Více

Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.

Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 3. ČERVNA 2012 Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. P. Marko I. Rupnik, S.J., Centro Aletti: SVATÁ RODINA, ikona VII. Světového setkání rodin

Více

Nad evangeliem podle Jana

Nad evangeliem podle Jana Silvano Fausti Nad evangeliem podle Jana Porozumìt Božímu slovu ÚVOD Ostatní tři evangelia jsou dějinně-teologickým vyprávěním o Ježíšově životě. Evangelium, které je připisováno Janovi, je víc jako divadlo,

Více

Systematicky studujeme šest velkých základních doktrín křesťanské víry, jak

Systematicky studujeme šest velkých základních doktrín křesťanské víry, jak 17. SLOVO KŘEST Systematicky studujeme šest velkých základních doktrín křesťanské víry, jak byly ustanoveny v Židům 6,1-2. 1. Pokání z mrtvých skutků 2. Víra v Boha 3. Učení o křtech 4. Vkládání rukou

Více

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně A

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně A Slavnost Zmrtvýchvstání Páně A VSTUPNÍ ANTIFONA Vstal jsem z mrtvých, a jsem stále s tebou, aleluja. Nebo: Pán skutečně vstal z mrtvých. Aleluja. Jemu buď sláva a vláda na věčné časy. Uvedení do bohoslužby

Více

3. DÍL NA VLNÁCH TRANSCENDENCE OBSAH. ŽIVOT Z VÍRY aneb k čemu náboženské úkony a svátosti. PERFEKTNÍ SPOJENÍ aneb tajemství pro zpevnění manželství

3. DÍL NA VLNÁCH TRANSCENDENCE OBSAH. ŽIVOT Z VÍRY aneb k čemu náboženské úkony a svátosti. PERFEKTNÍ SPOJENÍ aneb tajemství pro zpevnění manželství T A J E M S T V Í Š Ť A S T N É H O M A N Ž E L S T V Í 3. DÍL NA VLNÁCH TRANSCENDENCE OBSAH ŠTĚSTÍ NA DOSAH aneb úvodem ke třetímu dílu POVOLÁNÍ K LÁSCE aneb nejkrásnější úkol ŽIVOT Z VÍRY aneb k čemu

Více

Texty se vzájemně doplňují a někdy jeden předpokládá znalost ostatních, proto je doporučuji číst všechny.

Texty se vzájemně doplňují a někdy jeden předpokládá znalost ostatních, proto je doporučuji číst všechny. Duchovní zamyšlení Texty k adoracím Základní obsah křesťanské nauky Mše svatá Svátost pokání O církvi Poslední věci člověka Bůh je Trojjediný Panna Maria jako služebnice Páně Za církev, zvláště za kněze

Více

Svatého otce Benedikta XVI.

Svatého otce Benedikta XVI. Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice modlitby ČETBA ZAMYŠLENÍ Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice Modlitby, četba, zamyšlení

Více

Redemptoris Mater, encyklika Jana Pavla II. O blahoslavené Panně Marii v životě putující Církve z 25. března 1987:

Redemptoris Mater, encyklika Jana Pavla II. O blahoslavené Panně Marii v životě putující Církve z 25. března 1987: Redemptoris Mater, encyklika Jana Pavla II. O blahoslavené Panně Marii v životě putující Církve z 25. března 1987: 1. Matka Vykupitele má v plánu spásy zcela zvláštní místo. Když se však naplnil čas, poslal

Více

Hledání historického Ježíše

Hledání historického Ježíše 1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra biblistiky Hledání historického Ježíše poznámky z knihy: TRILLING, WOLFGANG. Hledání historického Ježíše. Praha: Vyšehrad, 1993.

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, nezahyne. Slibuji také už zde na zemi vítězství nad nepřáteli a obzvláš v hodině smrti. Já sám ji budu bránit jako svou slávu. /Deníček 48/ 1 2. ROČNÍK

Více

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! FARNÍ INFORMÁTOR 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 29. LEDNA 2012 Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! Pustiměřští poutníci u sv. Jana Bosca - na nádvoří svatyně Panny Marie Pomocnice, Valdocco,

Více

Evangelium podle Marka 01

Evangelium podle Marka 01 Evangelium podle Marka 01 Pro Trans World Radio napsal John Vernon McGee Pro české vysílání TWR přeložil Daniel Zeman a upravil Petr Raus Pro biblické hodiny maminek s miminky ve Vršovicích upravil Jozef

Více

Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy.

Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy. FARNÍ INFORMÁTOR 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 12. ŘÍJNA 2008 Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy. Peregrinatio ad Immaculatam Conceptionem, u křtitelnice farního kostela. Zde byla pokřtěna

Více

DEUS CARITAS EST. Svatý otec Benedikt. V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu

DEUS CARITAS EST. Svatý otec Benedikt. V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu DEUS CARITAS EST Svatý otec Benedikt V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu Encyklika Benedikta XVI. DEUS CARITAS EST ÚVOD 1.?Bůh je láska; kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm?

Více

Jak žít autentickým křesťanským životem

Jak žít autentickým křesťanským životem Jak žít autentickým křesťanským životem www.biblickaknihovna.cz Obsah Skutečný křesťan (2K 2,14 3,3)........................... 1 Křesťanství Ježíše a Pavla.............................. 2 Pět neklamných

Více

1 PANENSTVÍ. 1.1 Vymezení pojmu panenství

1 PANENSTVÍ. 1.1 Vymezení pojmu panenství ÚVOD V této bakalářské práci se věnuji tématu panenství vzhledem k osobnímu zasvěcení v ordo virginum. Měla jsem jedinečnou příležitost v jednotlivých školních předmětech z různých úhlů přistupovat ke

Více

KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ. Bc. Silvie Šobáňová

KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ. Bc. Silvie Šobáňová KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ Bc. Silvie Šobáňová Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Tato diplomová práce se v teoretické části zabývá analýzou osobnosti Ježíše

Více

Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.

Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. FARNÍ INFORMÁTOR VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 2. 11. 2014 Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. Poutníci na Hoře blahoslavenství, Izrael, Peregrinatio Ad Fontes Salutis, 26. února 2013. MODLITBA

Více

Třetí Fatimské tajemství

Třetí Fatimské tajemství Třetí Fatimské tajemství Fatima je malá horská obec s drobnými rozptýlenými osadami a usedlostmi asi 100 km na sever od Lisabonu v Portugalsku. V roce 1917, nedlouho před koncem první světové války, se

Více