PROÈ DINGIR POZVÁNÍ A KONTAKTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROÈ DINGIR POZVÁNÍ A KONTAKTY"

Transkript

1 PROÈ DINGIR Nìkteré starovìké jazyky mìly zajímavý zvyk, který spoèíval v tom, že do psaného textu vkládaly tzv. ideogramy. Byly to znaèky, které pøedjímaly vlastnosti následného slova. A tak se napø. v klínopisných textech vkládal pøed každou vìc ze døeva (napø. strom, ale i stùl nebo židli) znak pro døevo. Pøed rybníky, øeky apod. se vkládal znak pro vodu atd. Podobnì existoval i zvláštní znak, který se musel napsat pøed jméno jakékoli božské bytosti nebo boha. Této znaèce, upozoròující na božskost toho, co bude následovat, se vìtšinou øíká podle starého sumerského oznaèení pro boha, DINGIR. Toto slovo je pak zároveò i pravdìpodobnì vùbec nejstarším oznaèením pro božskou bytost, jaké známe. Zajímavé je, že klínový znak, který se jako oznaèení DINGIR používá, je ve skuteènosti obrázkem hvìzdy, která pøedstavuje smìr, k nìmuž èlovìk hledí a k nìmuž se upíná. Znak DINGIR se tak mùže pro nás stát symbolem jistì nezanedbatelného rozmìru lidství, který hledá nìco, co ho pøesahuje, na èem se mùže orientovat a k èemu mùže smìøovat. Tato lidská touha nachází nejrozmanitìjší podoby v nejrùznìjších kulturách a sociálních skupinách. A tak i v naší souèasné spoleènosti se setkáváme s desítkami nejrùznìjších náboženských a pseudonáboženských skupin, jež jsou výrazem tohoto rozmìru èlovìka. Chtìli bychom se tedy rozhlížet kolem sebe, pozorovat tuto náboženskou scénu a zamýšlet se nad tím, kdo nebo co je DINGIRem tìch, kdo se k tìmto skupinám hlásí, jak právì jejich DINGIR ovlivòuje jejich život a jaké formy jejich cesta za tímto cílem nabývá. Èasopis DINGIR by tak mìl pomoci porozumìt oblasti, která je od pradávna neodmyslitelnou souèástí života lidstva, a pøesto zùstává pro mnohé nezmapovanou krajinou. tn POZVÁNÍ A KONTAKTY Spoleènost pro studium sekt a nových náboženských smìrù, Husníkova 2075 (budova Fakulty humanitních studií UK), Praha 13, návštìvní hodiny v úterý a ve ètvrtek od 15,30 do 17,30 v èervenci a v srpnu pouze v tìchto dnech: , 2. 8., 4. 8., a Semináøe v aule hlavní budovy Fakulty humanitních studií UK, U Køíže 8, Praha 13 (blízko stanice metra Jinonice ) vždy ve ètvrtek: 13. øíjna, 3. listopadu a 1. prosince Témata semináøù nebyla v dobì uzávìrky pevnì stanovena. Pozvánky na semináøe objednejte na adrese redakce nebo na elektronické adrese < >. Snímek z bohoslužby komunity Chemin Neuf v Praze zve k tématu tohoto èísla Dingiru na stranách Foto: Jan Vojtíšek. Biotronické centrum sociální pomoci v Praze uvítalo pøi dnu otevøených dveøí více než pìt set pøíznivcù uèení Josefa Zezulky a Tomáše Pfeiffera. Více na stranách a 70. Foto: VH Poslední semináø Spoleènosti pro studium sekt a nových náboženských smìrù pøed prázdninami byl vìnován možnostem mezináboženského dialogu. Hlavním øeèníkem byl tentokrát èlen Spoleènosti Ivan O. Štampach (druhý zprava). Foto: Jan Vojtíšek. Fotografie z komunity Chemin Neuf na pøední stranì obálky: Adam Fišer. I na letošní Bambiriádì (pøehlídce aktivit pro dìti a mládež) mìla svùj stánek Sahadža jóga s ryze náboženskou agendou. Pøichozí dìti si pøed obrazem božské Matky otvírají èakry. Foto: Ondøej Vojtíšek. 74 DINGIR 2/2005

2 cené vody a máslovníkového oleje pak mìly zajiš ovat nezranitelnost, pøípadnì poskytnout schopnosti k zázraèné transformaci kamenù v ruèní granáty. Hnutí užívalo øadu køes anských jmen a pojmù pøejatých zprostøedkovanì z aèolského synkretismu, ty však byly znaènì reinterpretovány. Takto se napøíklad z Ducha svatého stala mocná duchovní bytost ukazující se v mnoha manifestacích. Jednou z nich byl i duch Lakwena. Armáda božího odporu Na HSM se pokusilo navázat nìkolik skupin. Úspìšný byl ale až poèin Alicina bratrance Josepha Konyho (*1961), který v mládí utekl ze školy a zprvu krátce bojoval proti vládì ve službì sekulární UPDA. Již roku 1987 se mu ale podaøilo shromáždit dostatek stoupencù k založení vlastní jednotky. Tvrdil, že i k nìmu promlouvá Lakwena a také nìkolik dalších duchù rùzných národností. Když však nabídl své služby Alici Aumì, byl pøíkøe odmítnut, a založil tedy samostatné hnutí - nynìjší Armádu božího odporu (LRA). Ta zprvu nesla název Hnutí Ducha svatého II, a kontinuita s HSM byla pøinejmenším v poèátcích jasnì patrná. V obou pøípadech jde o milenialismem prodchnutá synkretistická uskupení pod vedením charismatické osobnosti. Obdobné jsou jejich iniciaèní a oèiš ovací rituály i pøedstava o nutnosti duchovní a morální obnovy aèolské spoleènosti. Konflikt mezi vládními jednotkami prezidenta Museveniho a LRA se zprvu omezoval na sever Ugandy, po ztroskotání mírových rozhovorù v roce 1994 ale nabyl širších rozmìrù. Kony sice postupnì ztrácel podporu samotných Aèolù a s narùstající intenzitou unášel, vraždil a terorizoval pøíslušníky vlastního etnika, nicménì zároveò získal záštitu v súdánském režimu, který umožnil LRA v jižním Súdanu pùsobit. Ta na oplátku zostøila boj proti opozièní Armádì za osvobození súdánského lidu (SPLA - Sudanese People s Liberation Army). Po 11. záøí 2001 však súdánská vláda - z obav pøed naøèením z podpory teroristických skupin - obnovila vztahy s Ugandou a pøestala Konyho bojovníky podporovat. Navzdory èetným pøedpovìdím brzkého konce ale LRA pùsobí dál. Šílený vùdce? Odpovìï na otázku, zda je Joseph Kony šílenec, se zdá být nasnadì. Jaký racionálnì uchopitelný náboženský nebo politický cíl by asi mohl mít èlovìk, který údajnì bojuje za Aèoly a který zároveò tytéž Aèoly vraždí, unáší a znásilòuje? A kdyby jenom to: navíc se prý rád obléká do ženských šatù a praktikuje mnohoženství. Ve skuteènosti existuje o Konyho osobnosti a o dùvodech jeho vzpoury jen málo spolehlivých zpráv. Ugandské vládní zdroje se navíc snaží portrétovat vùdce povstalcù jako blázna a agentury tuto interpretaci obvykle pøejímají. Takové vysvìtlení ale není jedinou možností a rozhodnì ne postaèující. Jeden alternativní výklad nabízí politolog Kevin C. Dunn, podle nìjž LRA èerpá z tradièního spojení mezi uzdravováním a zabíjením, a nahlíží tedy vraždu èarodìje nebo pøedstavitelù zla jako nutný èin v zápasu za uzdravení Aèolù a Ugandy. LRA uvažuje zpùsobem kdo není s námi, ten je proti nám. Každý, kdo není na její stranì, tedy musí být ve službách temných duchù a je považován za legitimní cíl. 11 Zabíjení mnohých je takto ospravedlnìno ve jménu záchrany a oèištìní vyvolené menšiny. Vedle tìchto náboženských dùvodù zde mohou být i další. Ani Konyho šílenství nelze úplnì vylouèit, jenom není na místì užívat ho jako univerzálního vysvìtlení. Fanatiètí køes ané? Jako výraznì zavádìjící je nutné vnímat èastá mediální klišé hovoøící o LRA jako o køes anských rebelech. 12 Základem takového tvrzení mùže být snad nìkolik mlhavých prohlášení, podle nichž skupina usiluje o vytvoøení státu na základì desatera pøikázání. Také nìkteré významovì pøeznaèené výpùjèky z katolicismu jako by poukazovaly na køes anství. Vlastní rituální praxe a vìrouka skupiny však - podle dostupných zpráv - vypovídá spíše o charismatickém synkretickém náboženství, v nìmž dominují vlivy místních tradic - a i ty jsou prorockým zápalem notnì pozmìnìny. Nìkterá z radikálních pøikázání v LRA se vzdálenì inspirovala dokonce islámem: Kony napøíklad zakázal pod hrozbou amputace ruky a pøípadnì i trestu smrti chovat prasata a pracovat v pátek. 13 Ilustraèní fotografie z Ugandy na této stránce G. T. Booth, Rozšíøenost zvìstí o køes anských rebelech pøímo vybízí k zamyšlení nad tím, kde leží hranice pøièleòování jednotlivých pøípadù k náboženským tradicím. Jaká jsou nejnižší kritéria toho, aby byla daná skupina oznaèena za køes anskou (muslimskou, buddhistickou...)? Staèí jen to, že sebe samu jako takovou chápe? Pøípad LRA a jejího køes anství mùže snad alespoò poukázat na ošidnost zbrklého mediálního nálepkování - tøeba i v souvislosti s nìkterými aplikacemi slovního spojení islámský terorismus. n Poznámky 1 V orig. Lord s Resistance Army. V médiích se lze též setkat s doslovnìjším pøekladem Armáda odporu Pánì. 2 Ne náhodou letos Uganda získala smutné prvenství v žebøíèku zapomenutých katastrof sestavovaném organizací Lékaøi bez hranic (http://www.doctorswithoutborders.org/publications/reports/2005/top10. html). 3 Kevin C. Dunn: Killing for Christ? The Lord s Resistance Army of Uganda, in: Current History, èerven 2004, vol. 103, is Lucie Beranová: Uganda: válka pomatených rebelù, Hospodáøské noviny, 31. ledna 2005, s. 8.; Viz též podobnou formulaci v èlánku Pøímìøí v Ugandì se odkládá na neurèito (HN, 3. ledna 2005). 5 Ugandští povstalci zmasakrovali 170 uteèencù v Ugandì, Lidové noviny, 22. února Ruddy Doom, Koen Vlassenroot: Kony s Message: A new Koine? The Lord s Resistance Army in northern Uganda, in: African Affairs, leden 1999, vol. 98, is Viz esej Ryzsarda Kapuœciñského Amin (in: Eben, Mladá fronta, edice Lidé a Zemì, Praha, 2003, s ). 8 Vojenská odnož hnutí nesla název Holy Spirit Mobile Force. Co se týèe pøekladu názvu Holy Spirit Movement, zùstává otázkou, zda je vhodnìjší hovoøit o Duchu svatém ve smyslu jedné z osob køes anské Trojice, èi spíše o svatém duchu, jímž by byl mínìn Lakwena. Vzhledem k tomu, že je Lakwena považován za manifestaci Ducha svatého, pøidržuji se v pravopise první možnosti. 9 Vìtšina zdrojù hovoøí o Alici Aumì právì pod tímto pozdìjším jménem. 10 Srv. arabský termín nabí oznaèující proroka. 11 Kevin C. Dunn: Killing for Christ? Staèí pohlédnout na názvy èlánkù a zpráv, a už èeských (napø.: Svìtem pøehlíženou válku v Ugandì vede køes- anský fanatik, Hospodáøské noviny, 11. listopadu 2003) nebo zahranièních médiích (napø.: End may be in sight for Christian rebels, Inter Press Service, New York, 22. záøí 1997). 13 Ruddy Doom, Koen Vlassenroot: Kony s Message... Štìpán Smolen (*1983) studuje religionistiku na Filozofické fakultì Univerzity Karlovy v Praze. DINGIR 2/

3 Moc papeže nad jednotlivým øímským katolíkem je veliká; pohnout celou církví je ale nesnadné VÝMÌNA NA STOLCI APOŠTOLÙ Ivan O. Štampach Po celý dosavadní život už dospìlé generace byl papežem Karol Wojty³a s papežským jménem Jan Pavel II. Také proto výmìna na Apoštolském stolci vzbudila tak velkou pozornost. Nedávno zemøelý papež sloužil katolické církvi 26 let. Je s ním spjata celá její epocha. Kolem nového papeže pøinesl tisk nìkolik senzací, ale co tento pontifikát skuteènì pøinese, teprve uvidíme. Deníky se pøedhánìly v hodnoceních šitých horkou jehlou a v neodùvodnìných prognózách. Zde se mùžeme s jistým odstupem podívat nejprve obecnì na roli papeže v katolické církvi, v køes anstvu vùbec a v souèasném lidstvu, a pak srovnat dvì osobnosti, které se letos v této službì vystøídaly. Znaèná vìtšina køes anstva je pøesvìdèena, že biskupové jsou nástupci Ježíšových apoštolù a že od apoštolù pøevzali úlohu vést život církve v zastoupení Ježíše Krista jako Zakladatele a Hlavy církve. Katolíci navíc míní, že biskup lokální církve mìsta Øíma je pøedstaveným všech ostatních biskupù a všech køes anù. Role øímského biskupa Biskupové významných mìst (metropolí) záhy zaujali mezi biskupy jednotlivých místních spoleèenství místo jakýchsi koordinátorù. Vžil se pro nì název metropolitové. Biskupové pìti nejvýznamnìjších mìst pokøes anštìné Øímské øíše (Øíma, Alexandrie, Antiochie, Jeruzaléma a Konstantinopole) se stávají církevními vùdci pìti velkých teritorií a jsou oznaèováni jako patriarchové. Patriarcha Alexandrie a Øíma se tradiènì oznaèuje titulem papež (od øeckého slova pro otce). Funkce øímského biskupa se vyvíjela smìrem ke svrchované a prakticky absolutní moci nad latinskou církví. Papežové v Øímì se zaèali dovolávat pùsobení apoštola Petra v tomto mìstì s tím, že Šimon - Petr mìl podle Nového zákona mezi apoštoly vedoucí postavení (byl jmenován vìtšinou jako první, vyznaèen jménem Petros odvozeným od Skály, Ježíšem osobnì povìøen svazovat a rozvazovat a sám obdržel klíèe od nebeského království ). Padìlaným dokumentem pøipsaným øímskému císaøi Konstantinovi podpoøili papežové svùj nárok na suverenitu nad západní èástí církve, posléze i nad celou církví. Jejich pozice se posilovala až do naší doby. Nemohou být podle katolického pojetí nikým souzeni, sesazeni, kontrolováni a korigováni ve svých rozhodnutích. Mají nad celou církví a každým jejím jednotlivým èlenem plnou moc, která mùže být vykonávána pøímo. Když vyhlašují èlánky víry, mají být podle dogmatu vyhlášeného r chránìni Duchem svatým od omylu. Na konci 19. století si pro latinskou èást øímskokatolické církve pøipsali výluèné právo jmenovat biskupy (do té doby ustanovované rùznými lokálnì danými postupy). Papež je neinformovanou veøejností pokládán za reprezentanta celého køes anstva. Køes anské církve však chápou jeho roli rùznì. Nìkteøí zcela tento typ odpovìdnosti a autority odmítají, jiní pøipouštìjí možnost, že by øímský biskup byl mezi pøedstavenými místních církví primus inter pares (první mezi rovnými) a odvolací instancí. Jeho služba jednotì by podle tohoto pojetí nemìla charakter moci, tím ménì moci absolutní. Proti katolickému centralizovanému pojetí se staví decentralizované pojetí církve a služby v ní. Papežové 20. století Na samém zaèátku 20. století, roku 1903, konèil pontifikát Lev XIII., muž aristokratického životního stylu s velkým porozumìním pro bídu pracujících lidí. Po ostrých zásazích svých pøedchùdcù proti moderním myšlenkám a moderní praxi se snažil nastolit dialog katolické církve se souèasným svìtem. Jeho nástupce Pius X. ( ), první papež po mnoha staletích prostého lidového pùvodu, se vrátil k ostré linii druhé poloviny pøedchozího století. Kdo mìl být povìøen významnìjší službou v církvi, musel skládat tzv. antimodernistickou pøísahu. Zavedl tajné sledování teologù, kteøí byli masivnì sesazováni z uèitelských míst za své názory. Tento papež byl r jako zatím jediný papež 20. století svatoøeèen. Po nìm vstoupil na øímský stolec pontifik, který pøijal jméno Benedikt XV. ( ). Zmírnil zásahy proti modernistùm a staral se o obìti právì ukonèené I. svìtové války. Sportovec na papežském trùnu Pius XI. ( ) akceptoval zmìny v životním stylu ve své dobì, vèetnì techniky a jistého zcivilnìní vnìjšího projevu. Vydal kritické dokumenty ke komunismu, italskému fašismu a nìmeckému nacismu. Za dlouhého pùsobení subtilního, konzervativního a kultivovaného Pia XII. ( ) se rozvoj vztahù s moderním svìtem zpomalil. Tento papež hájil tradièní hodnoty. Významnì se pøièinil o záchranu životù možná tisícù italských Židù v dobì krátké nìmecké vojenské pøítomnosti v Itálii, vyèítalo se mu však, že se nevyslovil dostateènì razantnì proti nacismu. Zásadní zmìna nastala v Øímì s pøíchodem papeže Jana XXIII. ( ). Tento osobnì tradicionalistický muž, který se stal papežem ve vìku 77 let, odstartoval proces reforem, který postupnì mìní tváø katolického køes anství. Na rok 1962 svolal po 82 letech další všeobecný snìm církve, oznaèený jako II. vatikánský. Katolická církev ho poèítá jako dvacátý první od poèátku køes anství. Snìm pokraèoval i po smrti tohoto papeže do r Dobrý papež Jan, jak mu øíkali, byl mužem reforem, smíøení a dialogu. V jeho linii loajálnì, s mírnými výhradami pokraèoval dalších tøináct let Pavel VI. ( ). Církev spojovala nadìje s papežem úsmìvu, který spojil jména svých dvou pøedchùdcù a nazval se Jan Pavel I. Bylo mu však do- 40 DINGIR 2/2005

4 pøáno sloužit své církvi jako její nejvyšší pastýø jen 33 dní v roce Polský papež 16. øíjna 1978 zvolili kardinálové za papeže prvního Slovana, dosavadního arcibiskupa Krakova Karola Wojty- ³u, který navázal svým papežským jménem na pøedchùdce a zahájil tak historicky druhý nejdelší pontifikát v katolických dìjinách (nepoèítáme-li legendární data Petrova pùsobení v této roli). Jan Pavel II. intenzívnì komunikoval se všemi složkami katolické církve na svìtì a stal se papežem cestovatelem èi poutníkem. Absolvoval pøes sto cest do zahranièí, vèetnì tøí návštìv v dnešní Èeské republice. Pøedposlední papež byl složitou, ba rozporuplnou osobností. Významnì pøispìl vlivem své osobnosti na posílení odvahy protikomunistické opozice v rodném Polsku a v celém komunistickém bloku. Pøispìl k pádu tyranského režimu. Nestal se však obhájcem neoliberální diktatury penìz. Byl vášnivým obhájcem subjektivity èlovìka v pracovním procesu, lidská pracovní síla nesmí být pøedmìtem obchodu a pracovník musí být pojímán jako partner investorù. Papež se pøi mnoha pøíležitostech ostøe vyslovoval k bezduché konzumní spoleènosti. Jan Pavel II. projevil vùèi ostatním køes- anským církvím ochotu k jisté otevøenosti, která ovšem znaènì zaostávala za ekumenickými iniciativami koncilních papežù. Pøipustil, aby ke konci jeho pùsobení Kongregace pro nauku víry (vedená nynìjším papežem) vydala prohlášení, které dialog se sesterskými církvemi znaènì zbrzdilo. K mimokøes anským náboženstvím, zvláštì k muslimùm a Židùm, se choval s jedineènou otevøeností. Pøispìl k navázání oficiálních stykù s Izraelem, ale dùslednì peèoval o právo palestinského lidu na domov. V knize Pøekroèit práh nadìje se nevýstižnì a nevhodnì kriticky vyslovil k buddhismu a na èas zpomalil køes anskobuddhistický dialog, jeho setkání s dalajlamou však pøispìla k nápravì vztahù. Významným, i když hojnì kritizovaným poèinem byla jeho modlitba za mír spoleènì s pøedstaviteli køes anských církví a mnoha náboženství svìta v Assisi roku Jan Pavel II. Foto: archiv. Týž papež pokraèoval v prosazování puritánské partnerské morálky bez ohledu na stanoviska katolických odborníkù, jakož i biskupù a knìží s pastoraèní zkušeností. Jde o pojetí vztahù, které nelze korektnì odùvodnit z pramenù køes anské víry a které neúnosnì a bezdùvodnì zatìžuje svìdomí a snad i láme charaktery milionù lidí. Tento pøístup vyvolává pokrytectví èetných církevních pøedstavitelù, kteøí se oficiálnì hlásí k požadované linii, ale v užším kruhu ji odmítají, neuplatòují ji pro sebe ani pro lidi, kterým individuálnì slouží (napø. jako zpovìdníci). Co èekat od Benedikta XVI.? Josef Ratzinger, který se narodil roku 1927 v bavorské obci Marktl am Inn, prodìlal v dosavadním životì dvì velmi rozdílná období. V desetiletí od poloviny 60. do poloviny 70. let pùsobil spíše na univerzitní pùdì. Jako teolog hledal nová øešení, vyslovoval odvážné hypotézy, nebál se rizika, že se bude (napø. pro jeho koncepci dialogické nesmrtelnosti èlovìka ) pochybovat o jeho pravovìrnosti. Jeho oblíbenou knihou z tohoto období je spis nìkolikrát vydaný èesky pod názvem Úvod do køes anství. Projevuje se tam jako nároèný, dùslednì myslící a vzdìlaný vykladaè køes anství, propojený s mohutným proudem tradice. Po rozhovoru s papežem Pavlem VI., který jej a Hanse Künga krátce po sobì vyzval sentire cum Ecclesia (smýšlet s Církví), zmìnil svá stanoviska. Papežova slova pojal jako pokyn být strážcem víry zvìcnìlé do podoby souboru tezí, které autorita stanovila a opatøila sankcemi pro ty, kdo nesouhlasí. Ortodoxie v tomto pojetí už není trvající úsilí o plnost a èistotu víry a o pøímý a zdravý zpùsob slavení Boha. Spíše je to ochota veøejnì schválit to, co je ke schválení pøedloženo. Je to auroritáøsky pojatá zmrt- vìlá køes anská víra. V roce 1977 se stal mnichovským arcibiskupem a hned i kardinálem. O ètyøi roky pozdìji byl již jmenován prefektem Kongregace pro nauku víry. 19. dubna 2005 byl ve druhém dnu konkláve zvolen za papeže a pøijal jméno Benedikt XVI. Je otázkou, projeví-li nový papež ve vìku 78 let (druhý nejstarší vìk v dìjinách pøi nástupu do funkce) dostateènou pružnost a ukáže potøetí zase jinou tváø. V èem bude kontinuita s prvním a v èem s druhým obdobím jeho veøejné èinnosti? Zatímní pùsobení dovoluje pouze støízlivé odhady. Dalekosáhlé pøedpovìdi nejsou na místì. Nedá se oèekávat smrš spektakulárních cest a gigantických shromáždìní, charakteristická pro Jana Pavla II., který se zcela vydal do rukou médiím. Spíše lze èekat skromnìjší a zdrženlivìjší projev. Na místo rozmáchlé lidové zbožnosti Jana Pavla II. nastoupí teologicky odùvodnìná, klidná, intelektuálnì zpracovaná víra. Jeho zbožnost je a bude orientována na Krista a Maria bude stát stranou v oné skromnosti a tichosti, kterou od Marie známe z evangelií. Papežská liturgie (a možná ve sledu za ní i jiné katolické bohoslužby) bude elegantní, decentní, skromná. Sotva se setkáme s kuriózními a pøekvapivými akcemi, jimiž hýøila liturgie za jeho pøedchùdce. Budou se názorové rozepøe v církvi nadále øešit hmatatelnými tresty, pøedevším zákazy pùsobení, vyhazovy z práce a exkomunikacemi? Nebo kardinál William J. Levada, jehož Benedikt XVI. udìlal svým nástupcem v Kongregaci, zmírní linii? Jeho dosud publikované výroky naznaèují spíše pokraèování. Zmìnu obsazení v roli nástupce apoštola Petra a námìstka Kristova považuje svìtová veøejnost pod dik- Benedikt XVI. Foto: archiv. tátem komerèních médií za významnou událost. Zdá se však, že starosti a radosti svìta pokraèují beze zmìn. Mùžeme se zde odvážit formulace, že Ježíš Kristus si nebude nechávat potvrzovat své poselství a svùj eventuální vliv na chod svìta úøedními razítky? n Doc. ThDr. Ivan O. Štampach (*1946) je vedoucím katedry religionistiky a filozofie na Fakultì humanitních studií Univerzity Pardubice. DINGIR 2/

5 z d o m o v a Láska je v duchovním jménu i v duchovním poslání dívky Petry MATKA LASANA, LASANA ÓM! Zdenìk Vojtíšek Tisíce vzkazù lidstvu od vesmírných lidí, svazky Hovorù s Bohem, duchovní literatura, která nìkdy tvoøí až pìtinu prodejní nabídky knihkupectví. Není divu, že kvùli záplavì slov jsou mezi duchovními hledaèi oblíbeny také ty osobnosti, které dokážou mlèet. Za indickou Matkou Meerou 1 do Schaumburgu v Nìmecku jezdí lidé z celého svìta. Její èeská obdoba, osmnáctiletá Matka Lasana, má kromì domácího i slovenské a polské publikum. Obì ženy jsou považovány za mateøské bohynì, od nichž se neoèekávají ani tak slova, jako spíše bezvýhradná láska. Na zámek v obci Vlèí Pole (mezi Mladou Boleslaví a Sobotkou) se každých 14 dní sjíždí lidí. Nìkteøí v zámku tráví celý víkend v meditacích a zpìvu posvátných textù, jiní pøijedou aspoò na jeden z daršanù* Matky Lasany. Ten nejdùležitìjší se koná v sobotu od pìti odpoledne. Zážitek tichého požehnání Necelou hodinu pøed zaèátkem se ubytovaní již staví do fronty na chodbì pøed uzavøeným sálem. 2 Ti, kdo pøijeli jenom na veèer, si odkládají boty a tašky dole do skøínìk, vystupují po širokém zámeckém schodišti a potichu se pøipojují k frontì. Ètvrt hodiny pøed daršanem školí mladík ze Služby ty, kdo jsou tady poprvé: za pomoci papíru, velmi vážnì, s dùrazem na každé slovo seznamuje nováèky s podmínkami daršanu. * daršan - setkání s duchovním vùdcem. Zámek Vlèí Pole. Foto: Zdenìk Vojtíšek. Sál je podlouhlá místnost v prvním patøe zámecké budovy, na obou delších stranách jsou okna. Mezi tìmi, která vedou do zahrady, je trùn pro Matku. Na zbytku plochy je rozmístìno asi 150 modrých židlièek, otoèených smìrem k trùnu. Mezi okny visí umìlé kvìtiny. Návštìvníci potichu vcházejí, pohybují se v ponožkách po jemném, žlutém koberci, vyhledávají místa co nejblíže trùnu a sedí v naprostém tichu. Asi pìt minut po páté vchází Diesana, rodná matka Lasany, v bílém, splývavém odìvu. Nìkteøí ji mlèenlivì zdraví. Na nìkolik vteøin zazní z reproduktorù køes anský popìvek Haleluja, ale hned umlká, protože pøichází Matka Lasana. Má žlutomodrou kvìtovanou halenku, žlutou bohatou sukni až na zem, svìtle modrý pás. Vypadá klidnì a dùstojnì, zároveò i dìtsky a køehce. Všichni povstávají, otáèejí se k ní, zdraví spojením rukou na hrudi, uklánìjí se. Sedá si do køesla. Pro požehnání pøicházejí první návštìvníci, ale možná je to spíše její rodina a mladí lidé ze Služby. Tvoøí se fronta: ve dvou øadách postupují za sebou kandidáti požehnání vkleèe ve dvojicích. Když na nì dojde øada, chodí se støídavì z obou front posadit na køeslo nedaleko Matky, aby byli pøipraveni, jakmile Matka udìlí požehnání pøedcházejícímu a propustí ho. Pøi požehnání si pøíchozí znovu klekne pøed Matku Lasanu, skloní hlavu a ona mu ji vezme do dlaní. Když hlavu pustí, pøíchozí jí podá ruce a hledí jí do oèí. Lasana má hezké, klidné, laskavé hnìdé oèi. Pak Matka ruce pustí, požehnaný skloní hlavu a sepne ruce na prsou. Ona má mírnì zvednuté pokrèené ruce. Pravou lehce pohybuje. V kleku, když držím Vaši hlavu, píše Lasana ve své knížce, je pro mì viditelná tenká bílá èára, která má na sobì uzlíky. 3 Tyto uzlíky se vztahují k rùzným problémùm celého bytí. 4 Božské bytosti - jako právì Matka Lasana - vidí, jak po tìle èlovìka vedou dráhy, které umožòují... spojení se svìtlem Nadduše. 5 Pomoc Matky Lasany spoèívá v tom, že tìmi jemnými pohyby nad sklonìnou hlavou pøi požehnání tyto uzlíky problémù rozvazuje, a obnovuje tak volné spojení èlovìka s božstvím. Když ruce nechá poklesnout a zvláštním zpùsobem se prohne (snad se i trochu ukloní), požehnaný ví, že mùže vstát. Nìkteøí mlèky dìkují s rukama sepjatýma na prsou a uklánìjí se, nìkteøí padají na zem a snad líbají její sukni. Na požehnání hned nastupuje další, kdo je pøipraven na køesle. Na jednoho požehnaného tak vychází nìco málo pøes 20 vteøin. Zážitek spoleèného uctívání Vìtšina pøítomných je ve støedním vìku, mladých dospìlých je podstatnì více než lidí v dùchodovém vìku. Mírnì pøevažují ženy, pomìrnì dost je i manželských dvojic, nìkteré i s dìtmi v rùzném vìku. I malé dìti jsou mimoøádnì klidné. Protože je sobota veèer, Matka pøijímá po požehnání dopisy. I tato èinnost se odehrává v naprostém tichu, které nyní - asi hodinu po zaèátku daršanu - zaèíná být ponìkud tíživé. Snad proto pùsobí následující zpìv duchovních písní živì a osvobodivì. Požehnaní zpívají se zjevnou chutí za doprovodu dvou kytar a nìkolika rytmických nástrojù, které nemají jednoho stálého majitele. Celkem zazní devìt písní. Slova jsou vìtšinou velmi jednoduchá, mnohokrát se opakující. Èerpají motivy z rùzných náboženství a èasto vrcholí oslavou Lasany. Vedle popìvkù, které mají pùvod v nových køes anských (patrnì katolických) spoleèenstvích, zazní i mahámantra Hare Krišna nebo píseò Óm, nama Lasana, Lasana 42 DINGIR 2/2005

6 z d o m o v a óm! Zdá se, že oslavovanou Matku zpìv tìší. Usmívá se a místy i pohybuje rty. Poslední píseò zazní a capella, po ní Lasana odchází. Pøítomní se klaní, otáèejí se za ní, vyprovázejí ji pohledem. Nìkteøí úèastníci ještì dlouho sedí a uchovávají si bezprostøední duchovní zážitek co nejdéle, jiní znovu padají na zem pøed køeslem, nyní už ale prázdným. Je po pùl sedmé a nìkteøí požehnaní se už mnoho nezdržují. Na parkovišti za zámkem startují auta. Kult a kultura Cestou k východu je tøeba projít kolem prodejních stolù. Odpoledne bylo zboží na tìchto stolech pouze pokryto ubrusy a velmi málo chránìno. To sympaticky naznaèovalo dùvìru poøadatelù, že mezi duchovními hledaèi nejsou zlodìji. Nyní, po daršanu, se za stoly horlivì prodává. K dostání jsou tøi brožurky a zpìvník. Všude po stolech je množství rùzných obrázkù Lasany, na nìkterých je Lasana spolu s Diesanou. Prodávají se kalendáøe, cédéèka, vonné tyèinky s požehnáním od Lasany, hrníèky, pomalované ponìkud neumìle snad samotnou Lasanou, rùzné èaje, samolepky s portrétem Matky. Ti, kdo pøijedou jen na daršan a odolají tomuto pokušení, nemusejí ovšem vùbec vyjmout penìženku z kapsy: samo požehnání Lasany je zdarma. Prodávané zboží koresponduje s jinými projevy lidového umìní, napø. s malbou na èelní stìnì hlavního schodištì. Malba zobrazuje v rùzných odstínech modré barvy ženu bez tváøe, která vztahuje ruce dlanìmi vzhùru. Z jejího srdce vyzaøují paprsky. Stejnì naivnì a neumìle pùsobí i obrázky, které zdobí jednu z meditaèních místností. Nad schody ve výklenku vytváøejí duchovní atmosféru sošky a barevné obrázky andìlù a dalších náboženských postav. Zámek Vlèí Pole je dlouhá jednopatrová budova s gotickými základy. Sloužila jako domov dùchodcù; nyní jsou v ní ubytováni hosté, kteøí pøijíždìjí na daršany. Dvì místnosti jsou zaøízeny pro meditace a vyzdobeny napø. soškou indického sloního božstva Ganéši, pravoslavnou ikonou a samozøejmì portréty Matky Lasany. Do meditaèních místností vcházejí ubytovaní kdykoli. K zámku jsou pøipojeny technické budovy; vyhrazené jako zázemí pro Matku, její doprovod a Službu. Lasana a láska Matka Lasana, obèanským jménem Petra Schoøová, duchovnì pùsobí pod vedením své matky Valérie již nejménì od svých 11 let, 6 známou osobností se stává ve 13 letech. 7 Valérie Schoøová, která vystupuje pod duchovním jménem Diesana, pochází z východního Slovenska. V Košicích a okolí má Matka Lasana také øadu pøíznivcù. Petra letos oslavila osmnácté narozeniny. Ukonèila základní docházku a plnì se vìnuje svému poslání. Daršany zaèala dávat v bývalé hospodì v Èalovicích, nedaleko Mladìjova, kde rodina bydlí. Ve Vlèím Poli se daršany konají od roku Lidem Matka Lasana doporuèuje pøedevším modlitbu a džapu.* Džapování Božího jména Lasana pøivádí oddaného k božskému Svìtlu. 8 Pro život mezi lidmi vyzývá Matka Lasana své oddané k trpìlivosti, lásce a ochotì pøijímat chyby druhých. 9 Pro duchovní cestu je dùležité myslet na všechno èisté a vidìt ve všem božství a dobro. 10 * džapa - opakování posvátného slova èi božského jména. Má práce spoèívá v tom, že pøivádím lidi k samotné podstatì božství - lásce a uvìdomìní si Boha v èlovìku. (str. 6) Nepøišla jsem ukazovat duchovní cestu. Duchovních cest je spousta. Pøišla jsem víru v Boha a Boží Svìtlo dát a upevnit. Svìtlo, které pøedávám, Vás mìní a pomáhá každému tam, kde je tøeba. Na všech cestách je potøeba upøímnost a láska k Bohu. (str. 9) Každý a si ponechá svou víru. Nepøišla jsem mìnit lidi ve víøe, ale víru upevòuji, Jsem Boží láska a v ní je vše. (str. 27) Jako matka Boží jsem pøišla, abych zde zasadila kvìtinu Boží lásky.... Nemusím vám odpovídat na vaše složité životní nebo duchovní problémy a pravdy, ale naplním je bez jediného slova svým Svìtlem, a tak vaše složité bude zjednodušeno a vy najdete skrze toto Boží Svìtlo øešení. (str. 3) Jako Boží Matka jsem dostala od Boha nìco pøekrásného - srdce plné lásky a nìhy, které mi dovolí opatrovat své dìti s tou nejvìtší Boží láskou.... Pøišla jsem vám dát mnoho Boží lásky. (str. 9) FOTOGRAFIE MATKY LASANY Všichni se ve své vnitøní prosbì mohou obracet k fotografii s Matkou Lasanou. Matka Lasana tímto zpùsobem podává ruku lidem, kteøí hledají pomoc. Ti, co v ní vìøí, se tímto zpùsobem mohou s ní spojit, otevírat své srdce, mít prosbu. Matka Lasana øíká: Fotografie není pouhým papírem, ale mou živou èástí. Tam, kde jsem Já a otevøené srdce, je Boží svìtlo lásky. Matka Lasana, str. 23. Obì knihy (viz rámeèek), které Lasana a Diesana napsaly a sestavily, neobsahují žádnou systematickou nauku, ale jsou z vìtší èásti tvoøeny dopisy pøíznivcù. Potvrzují tak, že v tomto náboženském hnutí nejde o intelektuální poznání Pravdy, ale o navázání vztahu a prožitek lásky. Oslovení, jimiž se pøíznivci k Lasanì vztahují (Lasanko, Drahá Matièko, Pane náš, Lásko, Boží Svìtlo v nás, Moj najdrahší Pane, Milá, milunká Lasanka) 11 ukazují, jak je potøeba takového prožitku v èásti souèasné populace silná a jak hlubokou oddanost pùsobí. n Poznámky 1 Viz ŠTURSA, L., Matka a bohynì, Dingir 2004, 7 (2), str Popisován je daršan Matka Lasana, brožovaná publikace (78 stran) bez bibliografických údajù, str Tamtéž. 5 Tamtéž. 6 Tamtéž, str Tamtéž, str Tamtéž, str Tamtéž, str Tamtéž, str Matka Lasana II., napísala a zostavila Diesana, vydal EXPOGRAPH pre Matku Lasanu, rok vydání neuveden, str. 40, 41, 43, 48 a 49. PhDr. Zdenìk Vojtíšek (*1963) je odborným asistentem Husitské teologické fakulty UK, mluvèím Spoleènosti pro studium sekt a nových náboženských smìrù a šéfredaktorem èasopisu Dingir. DINGIR 2/

7 z d o m o v a Duchovní nauka a èinnost Josefa Zezulky a Tomáše Pfeiffera PØINAŠEÈ A JEHO ŽÁK Robert Bezdìk Tomáš Pfeiffer se do povìdomí širší veøejnosti zapsal poprvé v první polovinì 90. let, kdy se objevil na televizní obrazovce ve svém vlastním poøadu Seance. Hlavní náplní této pravidelné relace bylo léèitelské pùsobení na dálku a odpovìdi na písemné a telefonické dotazy divákù. Obdobný poøad, jenž mìl na rozdíl od televizního mnohem delší životnost, se také pravidelnì vysílal na jedné komerèní rozhlasové stanici. Pfeiffer si též znaènou popularitu získal osobním kontaktem. Své pøednášky spojené s léèitelským pùsobením poøádá pravidelnì již mnoho let ve všech vìtších mìstech ÈR. Pøi všech tìchto vystoupeních Pfeiffer také vždy vysvìtloval a popularizoval jisté duchovní uèení. Autorem této nauky i podoby a charakteru léèitelské metody je Pfeifferùv uèitel Josef Zezulka. Ke svým léèitelských schopnostem a své duchovní nauce se Josef Zezulka ( ) podle vlastních tvrzení nedopracoval sám, ale získal je bìhem jednoho okamžiku jako dar z duchovního svìta. O Velikonocích roku 1945 (ve 33 letech) se prý u nìj náhle objevil jakýsi stav rozevøeného vìdomí a radikální zmìna chápání sebe a svìta. 1 Zezulkovi stoupenci obvykle zdùrazòují, že do té doby nebyl nijak výjimeènì nábožensky naladìn a nestudoval žádnou duchovní nauku. Najednou však byl schopen zodpovìdìt jakoukoli filozofickou otázku. Neslyšel však žádný hlas, který by mu dával odpovìï. Spíše jako by si vzpomnìl na nìco, co již v minulosti znal. Navíc byl od té doby schopen léèit myšlenkou, pohledem nebo pøiložením ruky. Biotronické léèitelství Zezulka svou léèitelskou metodu nazval biotronikou. Zdùrazòoval, že nepùsobí svou vlastní silou, ale je jen jakýmsi prostøedníkem a transformátorem, který pøijímá léèebnou energii pøímo z transcendentna a pøedává ji pak dál svým pacientùm. Tento zpùsob je prý výhodný i pro samotného biotronika, nebo své vlastní silové pole nevyèerpává, ale naopak ještì posiluje. Pøed pùsobením si biotronik, oznaèovaný též jako sanátor, oèistí ruce nad ohnìm a psychicky se koncentruje na léèbu. Též ze strany pacienta je nutné soustøedìní a naladìní smìrem k sanátorovi. Pøenos energie pak probíhá na bázi telepatie mezi léèitelem a nemocným. Pøi pùsobení nezáleží na vzdálenosti mezi sanátorem a léèeným, ani na poètu pøiladìných zájemcù o léèbu. Pøi léèení na dálku je pro lepší pøiladìní k biotronikovi vhodná jeho fotografie. Josef Zezulka ( ). Foto: èasopis Bytí. Zezulka si záhy získal povìst velmi úspìšného léèitele i v oblasti onkologických onemocnìní. Jeho léèitelská èinnost však probíhala vzhledem k charakteru doby prakticky pouze v soukromí. Pouze v 70. a 80. letech byly nìkolikrát krátkodobì navázány kontakty s lékaøskou vìdou. Nejvýznamnìjším byl v tomto smìru zøejmì experimentální výzkum Zezulkova biotronického pùsobení ve vimperské nemocnici v letech Základní pojmy filozofie Bytí Jak již bylo øeèeno, Zezulka také vytvoøil osobitou duchovní nauku, kterou oznaèoval termínem filozofie Bytí. S principy tohoto uèení se mùžeme seznámit v øadì jeho publikací, které byly od poèátku 90. let postupnì vydávány Pfeifferovým nakladatelstvím Dimenze 2+2. Za všechny jmenujme spisy Bytí, 4 doby, Životní rytmus, Tomáš Pfeiffer (*1953). Foto: archiv. Vývoj, Úvahy, Systém I. a II., Otázky I. a II., Cesta a Psychická vývojová forma. Zezulkova nauka tvoøí pomìrnì rozsáhlý a komplexní systém. Nejvyšší a prvotní skuteènost je oznaèena termínem Podstata. Jedná se o základní a bezrozmìrné bytí v projevené i neprojevené podobì, z nìhož vzešlo vše ostatní. 3 V zásadì stejný charakter jako Podstata má Tvùrèí dílo, které je však pouze její omezenou a oddìlenou èástí. Diferenciací Tvùrèího díla vznikla hmota, duch a vitální síla - duše. Duch je zde chápán jako protipól hmoty. Zpoèátku stál jako anorganický mimo ni. Pozdìji, když na planetì vznikly vhodné podmínky, spojila se malá èást ducha s hmotou v organickou slouèeninu. Tím byla vytvoøena vtìlená bytost, která po spojení s vitální (duševní) silou oživla. 4 Tato bytost byla zpoèátku velmi primitivní. Postupným pøevtìlováním do vyšších vývojových druhù se však její hmotná i duchovní složka stále více zdokonalovala. Øada vtìlení procházela od rostlinných a živoèišných forem až k dnešnímu èlovìku a v budoucnu má postupovat k ještì vyšším vývojovým druhùm. V jedné èásti svého života je bytost vtìlená, ve druhé nevtìlená. Poté, co bytost odloží své hmotné tìlo, žije èást života bez nìj. Pak se znovu vtìlí do nového hmotného tìla. Každá bytost má své vìdomí, tj. ví o své existenci. Toto vìdomí bìhem svého vývoje rozšiøuje a zkvalitòuje. Jádrem vìdomí je podvìdomí, neboli vìdomí vnitøní bytosti, v nìmž je uložena pamì na minulé životy. Charakter budoucího života si každý pøipravuje svými nynìjšími èiny a svým postojem ke svìtu. Veškeré postoje a èiny se totiž neztrácejí, ale odrážejí se. Takové dìní proto Zezulka oznaèuje termínem zákon odrazu. Tento zákon je absolutnì spravedlivý, nezrušitelný a platný pro všechny bytosti. Èlovìk ho však mùže svou vìdomou rovnovážnou aktivitou uvést do relativního klidu. 5 Cyklická kosmologie Všechny úrovnì svìta jsou podle Zezulky prostoupeny neustálým rytmickým pulso- 44 DINGIR 2/2005

8 z d o m o v a váním. U èlovìka se projevuje v pravidelném tepu srdce a v rytmu dechu, na naší planetì ve støídání dne a noci nebo ètyø roèních období. Také na úrovni makrokosmu se neustále opakují ètyøi základní epochy. Jednou je ve vesmíru plynná, žhavá a rozptýlená hmota a mimo ni samostatná silová centra (nehmotné energetické body). Tehdy vládne odstøedivý vliv. Ten je vystøídán vlivem dostøedivým, jehož pùsobením jsou silová centra aktivována a zaènou k sobì stahovat z okolí rozptýlenou plynnou hmotu. Stálou dostøedivou silou se vzniklé plynné planety zaènou zahuš ovat ve žhavou kapalnou hmotu. Poté zasáhne do vývoje vliv chladu. Molekuly vesmírné hmoty uklidní svou vibraci a hmota dosud žhavých a tekutých planet zaène pomalu chladnout a tuhnout. V této vesmírné periodì chladnutí se právì nacházíme. Po ní však nastoupí vesmírný vliv žáru, kdy se veškerá hmota planet znovu rozteèe a posléze s nástupem odstøedivého vlivu opìt rozptýlí. 6 Tyto cykly probíhají v mnohem kratších intervalech i na úrovni naší planety. Základní perioda má trvání asi let, oznaèuje se jako Platónský rok a je rozdìlena na ètyøi šestitisíciletá období. Každé z nich má svùj základní silový vliv, který ve své dobì pùsobí na život na planetì. Bytosti tìmto vlivùm podléhají v závislosti na své vývojové vyspìlosti. Dostøedivá doba podporuje egoismus, odstøedivá altruismus, chladová rozvahu a klid a žárová rozhodnost a vášeò. V dnešní dobì se nacházíme právì v polovinì onoho Platónského roku, kdy konèí Busta Josefa Zezulky v sále Biotronického centra sociální pomoci v Praze. Foto: archiv. jedna z šestitisíciletých epoch - doba dostøedivá - a zaèíná období odstøedivosti. Pøechodná stádia mezi jednotlivými obdobími jsou vždy charakterizována celospoleèenskou krizí a chaosem, nebo staré zanikající pøedstavy podstupují svùj poslední boj s novými. V tichosti pøišel další Pøinašeè Janu Sternovi poskytl Tomáš Pfeiffer rozhovor pro èasopis Skryté skuteènosti. Vyjímáme z nìj nìkolik otázek. Jaká je podle vás role židovského národa v dìjinách? Židé jsou po šest tisíc let vyvoleným národem. Protože do nìj pøicházeli tøi poslední Pøinašeèi. Tedy Abrahám, Mojžíš a Ježíš. Nejvìtší paradox dìjin je, že každý z tìchto Pøinašeèù pøichází opravit to, co lidé udìlali z uèení toho pøedchozího. Èili ani Abrahám, ani Mojžíš, ani Ježíš neøíkali v podstatì nic jiného. Jen lidé v èase si jejich výklady pozmìnili k obrazu svému.... Tøi Avataøi byli ze židovského národa. A ten další? Ten další už ne. Vyvolení trvá vždy jen tøi cykly. Tøi vìky. Pak pøichází na øadu jiný národ. Ten má opìt tøi dvoutisícileté periody a pak zase jiný národ a poøád dokola. To je øád pøíchodu duchovního uèení na svìt. Od Ježíšovy mise uplynulo dva tisíce let, mìl by tedy pøijít nový Avatar, ne? On už pøišel. On totiž pøichází pøed tu dobu, kterou pøináší. A je to logické. Nestaèí, aby pøišel po pøelomu vìkù. Má-li ta doba vzniknout, musí ji pøipravit. Èas se naplnil. Tato událost, na kterou èekají všechna velká náboženství, již v tichosti probìhla. Pøevzato z Každé šestitisíciletí se však ještì dìlí na tøi dvoutisícileté periody. Na poèátku každé z nich se objevuje postava pøinašeèe, který v podobì duchovní nauky pøináší poselství pro danou dobu. Každé takové uèení je však èasem lidskými zásahy silnì zkresleno, a proto se pøinašeèi v urèitých intervalech rodí stále znovu. V právì konèícím dostøedivém období byli všichni tøi pøinašeèi - Abrahám, Mojžíš a Ježíš - pøíslušníky židovského národa. V nastávajícím odstøedivém období se budou pøinašeèi rodit v Èechách. 7 První z nich se už mìl ve 20. století objevit a mezi Pfeifferovými pøíznivci je za nìj pokládán Josef Zezulka. Jednotlivá dvoutisíciletí nejsou pouze vymezena osobou pøinašeèe, ale také ovlivnìna pùsobením jednotlivých znamení zvìrokruhu. Právì konèící éra ve znamení Ryb, kterou provázelo køes anství, byla naplnìna pøedevším válkami, sobectvím a pøízemním lpìním na hmotì. Zaèínající doba ve znamení Vodnáøe má naopak pøinést mír, porozumìní a zájem o duchovní vìci. 8 Pøed tím však ještì pravdìpodobnì pøijde nìjaká negativní událost globálního charakteru, jejímž výsledkem bude výrazné snížení poètu obyvatel naší planety. Tomáš Pfeiffer a Duchovní univerzita Bytí První setkání Josefa Zezulky s Tomášem Pfeifferem (*1953) ve dveøích jisté budovy prý trvalo jen nìkolik sekund a na verbální úrovni se omezilo pouze na výmìnu nìkolika slov. Zezulka však u Pfeiffera svým vnitøním zrakem rozpoznal skryté léèitelské schopnosti. Pfeiffer se pak stal jeho žákem a po Zezulkovì smrti v roce 1992 pokraèoval v jeho léèitelské èinnosti a šíøil jeho uèení. Poèátkem 90. let Tomáš Pfeiffer zaèal biotroniku popularizovat veøejnì. Ve funkci prezidenta Èeské asociace odborného léèitelství vystupoval jako mluvèí všech léèitelù, což se ovšem øadì z nich brzy znelíbilo. V èasopisech Regenerace, Regena i jinde se nìkolikrát objevily èlánky, které Pfeiffera obviòovaly z komercionalizace léèitelství. V období Pfeifferovy výrazné mediální aktivity se také zaèaly stále èastìji objevovat negativní reakce ze strany odborné lékaøské veøejnosti. 9 Po opadnutí mediálního zájmu o Pfeifferovo pùsobení však tato kritika fakticky ustala. Za úèelem šíøení Zezulkovy duchovní nauky založil Tomáš Pfeiffer z povìøení božího pøinašeèe dne 30. bøezna 1994 v Praze organizaci nazvanou Duchovní univerzita Bytí (DUB). Podle textu zakládací listiny byla vytvoøena v nastávajícím jaru vodnáøské éry jako kolébka vzdìlanosti a kultury ducha v rovnovážné moudrosti Bytí. 10 DUB sídlí v Soukenické ulici 21 v Praze. Univerzita má ve své dnešní podobì dva stupnì, nultý a první. Nultý stupeò je urèen pro širokou veøejnost. Pøednášky v jeho rámci se konají nepravidelnì na nejrùznìjších místech ÈR. S výjimkou Prahy se vždy odehrávají v pronajatých prostorách. V pravidelných intervalech jsou poøádány jen pøednášky v Praze (dvakrát týdnì), Brnì (jednou za dva týdny) a nìkterých dalších vìtších mìstech (jednou mìsíènì). Vstupné na nì je dobrovolné a slouží k úhradì nákladù za pronájem sálu. V nultém stupni se vlastnì ani nejedná o pøednášku ve vlastním slova smyslu. Tomáš Pfeiffer zde odpovídá na písemné DINGIR 2/

9 z d o m o v a Tomáš Pfeiffer tak, jak ho znali diváci televize a ètenáøi èasopisu Bytí. Foto: èasopis Bytí. dotazy pøítomných, které se z vìtší èásti týkají zdravotní problematiky a z menší èásti duchovních témat. Souèástí jsou také dvì biotronická pùsobení, jedno na zaèátku a druhé na konci programu. První stupeò je pak urèen jen pro èleny DUB s platnou legitimací. Podmínkou pro posluchaèe tohoto stupnì je vegetariánství, vstupní pohovor a absolvování slibu DUB, který se koná vždy jednou za rok 30. bøezna na hoøe Øíp. O podobì pøednášek na prvním stupni, které probíhají ve stejných dnech a místech jako pøednášky nultého stupnì, je složité nìco bližšího zjistit. Je však zøejmé, že výuka je systematiètìjší a je urèena pro ponìkud menší poèet osob. Podmínka vegetariánství je zdùrazòována ze dvou dùvodù. Konzumace masa a živoèišných výrobkù je pøedevším považována za škodlivou pro fyzické zdraví organismu. Pro èlovìka, který se už vydal na duchovní cestu, je pak zároveò nepøípustná v rovinì etické. Datum konání slibu DUB není náhodné. 30. bøezen je totiž pokládán za nejvìtší duchovní svátek naší planety a nazývá se Den otevøeného nebe. V tento den se rodí pøinašeè. Ani místo, kde se slib odehrává, není zvoleno náhodnì. Pod horou Øíp se totiž údajnì nachází výrazné pozitivní silové centrum, jehož význam pøesahuje hranice naší republiky. Další Pfeifferovy aktivity Od roku 1994 byl Pfeifferovým nakladatelstvím Dimenze 2+2 vydáván èasopis Bytí s podtitulem èasopis pro filozofii a duchovní studia. Do roku 1998 vzniklo celkem sedmnáct èísel a poté bylo jeho vydávání zøejmì z ekonomických dùvodu zastaveno. Obsah tvoøily pøedevším na pokraèování otiskované Zezulkovy spisy, èlánky týkající se biotroniky, zdravé výživy a vegetariánství a samozøejmì také aktuální informace o Pfeifferových aktivitách. V roce 1994 také vznikla Nadace Bytí pro Životní Filozofii a Léèbu Biotronikou za úèelem podpory èinnosti vedoucí k naplnìní a uskuteènìní odkazu pana J. Zezulky. 11 Fakticky ovšem tato nadace již od poèátku pøedevším shromažïuje finance na stavbu Biotronického centra v areálu pražského sídla DUB. Inzeráty s modelem této budovy a sloganem Pomozte nám pomáhat byly k vidìní i na velkoplošných billboardech po celé republice. Dnes se objevují spíše sporadicky v denním tisku. Nedokonèené centrum bylo slavnostnì otevøeno v roce V souèasnosti se v jeho prostorách kromì administrativních místností nachází lùžkové oddìlení pro biotronicky léèené pacienty, pøednáškový sál DUB a obchod s vegetariánskými potravinami. V budoucnosti se též plánuje otevøení vegetariánské restaurace a vybudování širšího zázemí. Koncem 90. let byli Pfeifferovými pøíznivci zprovoznìny internetové stránky, a to dokonce na tøech rùzných adresách. 12 Po grafické stránce byly velmi kvalitnì provedené a obsahovaly pomìrnì znaèné množství informací. Jejich obsah a struktura byly velmi podobné jako u èasopisu Bytí. Po urèité dobì však dvì adresy pøestaly fungovat a na stránkách je již nìkolik let k dispozici pouze seznam Pfeifferových pøednášek na pøíslušný mìsíc a struèné oznámení, že stránky jsou momentálnì v rekonstrukci. K dokreslení rozsahu Pfeifferových aktivit je možné ještì uvést vydání hudebního CD s názvem Horoskop hudební vize budoucnosti. Dvanáct skladeb pojmenovaných podle jednotlivých znamení zvìrokruhu se žánrovì nachází na pomezí klasické a relaxaèní hudby. Spoleèenství èlenù a pøíznivcù DUB Nejvìtší nárùst Pfeifferových pøíznivcù bylo možné zaznamenat v souvislosti s jeho mediálními aktivitami v polovinì 90. let. V posledních letech se poèet sympatizantù ustálil na nìkolika stovkách osob, mezi nimiž mírnì pøevažují starší lidé. Prozatím nedošlo k vytvoøení nìjakého pevného spoleèenství se silnými osobními vazbami èlenù na komunitu. Pfeifferovi stoupenci se spoleènì setkávají pouze na jednotlivých pøednáškách a jejich osobní život tak snad kromì pøijetí urèitého životního stylu není nijak zásadnì ovlivnìn. Zezulkova nauka i Pfeifferovy aktivity pøedstavují svébytný fenomén nové religiozity, který šíøí svého zábìru výraznì pøekraèuje obvyklým zpùsobem vymezovanou oblast lidového léèitelství. Pøes zøetelnou snahu vyhnout se zjevné návaznosti na nìjaký jiný náboženský smìr a používání vlastní terminologie zde mùžeme objevit øadu paralel s východními i západními náboženskými tradicemi. Svým charakterem se celkovì asi nejvíce blíží spirituálnímu hnutí New Age a moderním smìrùm západní ezoterické tradice. n Poznámky 1 Tímto údajem je naznaèena návaznost na pozemské pùsobení Ježíše, nebo Zezulka zaèal své duchovní pøedstavy hlásat ve vìku (33 let) a období (Velikonoce) Ježíšovy smrti na køíži. 2 Bytí è. 6, Praha: Dimenze 2+2, 1995, s Termín Podstata nahrazuje pojem bùh, jenž je podle Zezulky pøíliš zatížen významy v jiných náboženstvích. Zezulkovo zdùraznìní neosobního charakteru božské entity je v protikladu k pøedstavám tradièních monoteistických náboženství a spíše se blíží pojetí hinduistického brahma nebo kabalistického Ejn Sof. 4 Celý tento popis postupného tvoøení z pùvodní abstraktní jednoty do konkrétní mnohosti vzdálenì pøipomíná gnostická èi novoplatónská emanaèní schémata. 5 Víra v pøevtìlování a zákon odrazu, který je fakticky opisem karmického principu, ukazují na blízkost k východním náboženským naukám. Tyto principy jsou však v mírnì odlišné podobì také pøítomny v židovské kabale a u nìkterých smìrù západní esoterické tradice (teosofie, antroposofie, neorosikruciánské organizace). 6 S podobnou pøedstavou cyklického støídání obrovských èasových epoch ve vývoji vesmíru se setkáme pøedevším v indickém védském uèení. V novìjší dobì ji též ve své nauce využila Teosofická spoleènost. 7 Vize èeského prostoru jako místa souèasného èi budoucího centra duchovního vývoje svìta není nijak ojedinìlá. V první polovinì 20. století byla dùležitou souèástí nauky okultní spoleènosti Zodiakální škola. V souèasnosti na tyto pøedstavy ve svých knihách navázal napø. Karel Funk. 8 Dùraz na význam nadcházejícího období ve znamení Vodnáøe Zezulku výraznì spojuje s hnutím New Age. 9 Jednalo se pøedevším o obavu, že pacient dá pøednost biotronické léèbì pøed návštìvou u lékaøe, tím znemožní vèasný zásah lékaøskými prostøedky a postupy, a ohrozí tak své zdraví èi život. 10 Bytí è.1, Praha: Dimenze 2+2, 1994, s Bytí è.1, Praha: Dimenze 2+2, 1994, s a O dni otevøených dveøí 30. bøezna 2005 pøinášíme zprávu na stranì 70. Mgr. Robert Bezdìk (*1978) je interním doktorandem Ústavu religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brnì. 46 DINGIR 2/2005

10 z a h r a n i è í Proè zrovna spoleènost Óm šinrikjó spáchala takové zloèiny? SPIRÁLA DIVÙ A NÁROKÙ Zdenìk Vojtíšek Pøed deseti lety, v úterý 16. kvìtna 1995 byl v ústøedí japonského nového náboženského hnutí Óm šinrikjó zatèen Šókó Asahara, jeho zakladatel a vùdce. K zatèení došlo témìø dva mìsíce po teroristickém útoku v tokijském metru, z nìhož byla spoleènost Óm šinrikjó podezøelá. Postupnì shromáždìné dùkazy odhalily pozadí nejen tohoto útoku, ale i dalších trestných èinù, které se týkaly více než tøiceti zavraždìných (dalších 20 je stále pohøešováno), desítek tìžce zranìných a tisícù lehce zdravotnì poškozených Japoncù. Kvùli tìmto èinùm stanulo pøed soudem témìø 200 pøíslušníkù Óm šinrikjó. Zatèením Asahary teroristické èiny Óm šinrikjó ustaly. Poslední, nezdaøený útok kyselinou kyanovodíkovou se stal 5. kvìtna na tokijské stanici Šindžuku. Ještì nìkolik let - tak, jak se postupnì uzavírala soudní projednávání zloèinù pøíslušníkù Óm šinrikjó - neustaly ale otázky, proè právì ve spoleènosti Óm šinrikjó došlo k tak tragickému vývoji. Co odlišuje Óm šinrikjó od desítek jiných japonských náboženských hnutí a od tisícù náboženských skupin na svìtì? Šókó Asahara (vpravo) nesèetnìkrát využil písemného dobrozdání, jehož se mu dostalo od dalajlamy, a také této fotografie s ním. Foto: archiv. Rychlou odpovìï na takové otázky je samozøejmì možné hledat ve výjimeènosti osoby zakladatele nebo výjimeènosti uèení, které tento zakladatel zformuloval. Nároènìjší pokusy o odpovìï by nás zavedly do zkoumání zvláštností japonského náboženského života a pováleèných zákonù, které ho upravují. Jednou èástí odpovìdi jistì jsou i mimoøádnì frustrující neúspìchy, jimiž náboženská spoleènost Óm šinrikjó na zaèátku 90. let procházela a které ji zjevnì radikalizovaly. Tento frustrující vývoj spolu s obì mi, které pøinesl, popsal èlánek v minulém èísle Dingiru. V tomto pokraèování se soustøeïujeme na osobnost Šókó Asahary a na jeho uèení. Opìt pøitom vycházíme pøedevším z prací Catherine Wessingerové 2 a D. W. Bracketta. 3 Odpovìï na otázku o výjimeènosti Óm šinrikjó se nakonec pokoušíme doplnit ještì jedním pohledem. Fascinace nadpøirozenými schopnostmi Silným podnìtem pro spekulace o výjimeènosti Šókó Asahary jako duchovního vùdce je zpùsob, jakým se vyrovnal se svým tìžkým zdravotním postižením. Zelený oèní zákal ho hned pøi narození roku 1955 zbavil vidìní na jedno oko; na druhém oku je Èizuo Macumoto 4 (jak zní rodné jméno Šókó Asahary) vidomý asi ze 30%. Postižení ho již v šesti letech pøivedlo na internátní školu mimo jeho rodnou vesnici. Tam se mezi slepými dìtmi stal díky zbytku zraku vùdcem, a obrátil tak tìžké zdravotní znevýhodnìní v možnost uplatòovat moc nad druhými. Studia dokonèil pomaturitní nástavbou roku 1975 (ke studiu medicíny ani práv nebyl pøijat) a zaèal pracovat jako akupunkturista a masér. Roku 1978 se oženil s Tomoko Išiiovou (rodina má šest dìtí) a otevøel obchod s èínskými léèitelskými prostøedky. Intenzivní studium meditaèních a jógických technik a duchovní hledaèství ho pøivedlo nejprve pod vliv Spoleènosti božího svìtla (GLA) 5 a roku 1981 ke èlenství v náboženském hnutí Agon-šú. 6 V tomto hnutí se (pravdìpodobnì poprvé) setkal se silným oèekáváním budoucích svìtových hrùz na základì Nostradamovových proroctví. 7 Roku 1982 se Macumoto dostal do vážného podezøení z prodeje falešných a pøedražených léèitelských prostøedkù. Byla mu udìlena vysoká pokuta. V dùsledku vysoce kritických èlánkù v místních novinách, píše Brackett, 8 jeho obchod rychle upadl. V následujících mìsících se Macumoto odmítl spokojit s postavením uèedníka v Agon-šú a prohlásil, že díky vyššímu stupni osvícení dosáhl vìtších schopností než jeho duchovní vùdce Kirijama. Schopnost levitovat údajnì demonstroval pøed nìkolika èleny Agon-šú. 9 Macumotùv nárok vedl k roztržce, po níž Agon-šú roku 1984 opustil s patnácti dalšími èleny. Téhož roku Macumoto založil Óm centrum, zamìøené na jógu a meditaci. Klienty centra Macumoto získával nejen svým umìním jógy, ale i údajnými nadpøirozenými schopnostmi a sliby tìchto schopností tìm, kdo by s ním jógu praktikovali. Jeho popularita rostla také díky vystoupením v médiích, která zaujala pøedevším schopnost levitovat. Pøi jednom meditaèním soustøedìní roku 1985 mìl duchovní zážitek, jenž ho ujistil o jeho povolání stát jako dokonalý buddha v èele duchovních bojovníkù šambhaly. Stejnì jako nìkteøí buddhisté i Macumoto pøedpokládal, že šambhalští bojovníci budou vybaveni nadpøirozenými schopnostmi a rozšíøí spravedlivou øíši, šambhalu, na celý svìt. Macumotovo zamìøení na askezi a nadlidské schopnosti ukazuje DINGIR 2/

11 z a h r a n i è í Èlenstvo Óm šinrikjó dosahovalo v roce 1989, kdy byla skupina Óm šinrikjó registrována podle zákona o náboženských spoleènostech, asi 380 mnichù a asi ètyø tisíc laikù. Roku 1995 byl poèet mnichù odhadován na tisíc, celkový odhad byl asi 10 tisíc osob. Roku 1991 zaèala skupina Óm šinrikjó pronikat do Ruska. V roce 1995, kdy vzbudila celosvìtovou pozornost, odhadly ruské úøady poèet jejích èlenù na asi 35 tisíc (z toho asi 5,5 tisíce mnichù). Organizace Óm šinrikjó byla dvojí: duchovní a politická. Duchovní hierarchii tvoøilo sedm stupòù tìch, kdo se rozhodli pro mnišský zpùsob života (a opustili rodiny, odevzdali prostøedky atd.), na nejvyšším stupni stál zakladatel Šókó Asahara, na nejnižším laici. Politická struktura byla vytvoøena pro snadné pøevzetí moci po závìreèné kosmické bitvì, a byla proto podobná struktuøe japonské vlády: tvoøilo ji 24 ministerstev. V èele této vlády stál Šókó Asahara s pomocí Rodinného úøadu a sekretariátu. Podle: Brackett, D. W., Svatý teror. Armageddon v Tokiu. Mladá fronta, Praha i název jeho první knihy Tajná metoda rozvoje duševních sil (1986) a název spoleènosti Óm šinsenno kai (Óm spoleènost magie), kterou téhož roku založil. Spolu s ní vzniká i první komunita tìch, kdo prošli iniciaèním obøadem šaktipat. Zaèíná tak pomìrnì optimistické období, v nìmž Èizuo Macumoto vìøí, že on, Šókó Asahara, a jeho Óm šinrikjó (ke zmìnì jmen došlo roku 1987) jsou poèátkem budoucí pozemské blaženosti celého lidstva. Jak ale ukázal èlánek v minulém Dingiru, tato optimistická vize se brzy zmìnila na katastrofickou. Na cestì k šambhale Šókó Asahara svým uèením navazuje na esoterický smìr japonského buddhismu, Fotografie levitujícího Šókó Asahary z propagaèního letáku z roku Foto z knihy D. W. Bracketta Svatý teror. na školu šingon. 10 Stejnì jako tato škola i on prohlašuje, že stavu buddhovství je možné dosáhnout již za souèasného života. Protože k takto chápanému buddhovství dospìlo již nìkolik duchovních uèitelù (guruù) lidstva, považuje se Asahara nejen za živého buddhu, ale zároveò za Krista i za manifestaci indického boha Šivy. Uèení mu tak umožòuje èerpat nejen z buddhistické mytologie, ale i z køes anství a pøedevším z indického šivaismu. K Šivovi, božskému vzoru asketù a nositeli nadpøirozených schopností, mìl Asahara vždy velmi blízko. Z køes anství ho zase pøitahovala pøedstava kosmické bitvy pøed druhým pøíchodem Krista a nastolením Tisícileté øíše. Kosmická bitva u Armageddonu a Tisíciletá øíše Asaharovi - zdá se - splývá s buddhistickým mýtem o š astné, skryté øíši šambhale, z níž pøijdou zachránci, až svìt ovládne válka a zlo. Provázanost s jinými náboženskými systémy nebrání, aby se Asaharovo Óm šinrikjó považovalo za nositele èisté buddhistické tradice. Aspiraci na zvìstovatele pravého buddhismu mìl ostatnì Asaharovi pøi setkání roku 1987 potvrdit samotný dalajlama. Na návštìvì Tokia v roce 1995 ale dalajlama podporu Asaharovì verzi buddhismu jednoznaènì popøel. Jako Šivova manifestace se Asahara údajnì pohybuje ve vyšších svìtech, pøináší z nich informace a ovlivòuje to, co se stane ve svìtì nižším, materiálním. Jako slitovný buddha pak mùže pomáhat pravému Já každého èlovìka, které sice patøí do Šivovy nejvyšší øíše, ale které bylo svedeno a zachyceno v kolobìhu zrození v nižších svìtech. Jako dokonale osvícený guru tuto pomoc provádí pøedevším v iniciaèním ritu šaktipat, pøi nìmž žákovi pøedává energii k osvícení, probouzí v nìm kosmickou sílu kundalíní a aktivuje centra této energie (èakry) v jeho tìle. Podmínkou cesty do šambhaly je pak askeze a naprostá oddanost guruovi, který iniciaci poskytl. Jednou z netvrdších asketických praktik bylo v Óm šinrikjó ponoøování do velmi chladné vody, což mìlo vést k uklidnìní mysli, a ponoøování do horké vody. Vnitøní teplo, které se horkou vodou mìlo rozhojòovat, pak mìlo zpùsobit duchovní zážitky. Tato asketická praxe byla vykonávána jak dobrovolnì, tak i proti vùli oddaného. Jak pøipomíná Wessingerová, tímto zpùsobem mohli být nìkteøí èlenové Óm šinrikjó vycvièeni k páchání násilí: Tyto spoleèné rituály násilí pøipravovaly nìkteré èleny Óm šinrikjó k tomu, aby páchali závažnìjší a èastìjší násilné èiny. 11 Vedle bìžných buddhistických metod meditace, poklon božstvùm nebo opakování svatých slov a jmen božstev byla v Óm šinrikjó rozšíøena phowa. Pùvodnì se jedná o soubor meditací a odøíkávání manter, který pochází z vadžrajánového buddhismu a je dodnes praktikován nìkterými školami tibetského buddhismu. Technikou phowa se èlovìk již za živa pøipravuje na smrt tak, aby jeho mysl byla v okamžiku smrti schopna pøenesení do èisté buddhovské øíše. 12 V Asaharovì podání ovšem uèení phowa znamenalo ospravedlnìní násilných èinù na tìch, kdo odmítli vedení gurua Asahary. Podle nìho jsou totiž tito lidé zatíženi kvùli odmítnutí jeho spasitelské role tak špatnou karmou, že se nevyhnutelnì musejí narodit v nižších svìtech. Pouze phowa, tato spasitelná vražda, 13 jim tuto karmu odnímá. Kde tedy hledat pøíèinu? K násilnému vývoji nového náboženského hnutí Óm šinrikjó jistì mohla pøispìt ochota a schopnost poloslepého Macumota ovládat a zneužívat ještì hùøe postižené spolužáky. Tato schopnost se mohla projevit pozdìji ve zneužívání duchovnì závislých následovníkù. Postižení zraku také Macumotovi mohlo zpùsobit zbystøení ostatních smyslù tak, že snad mohl nabýt pøesvìdèení o svých mimoøádných schopnostech. Úsilí získat tyto schopnosti se navenek projevilo ve vybudování hierarchického systému s vùdcem a zakladatelem na samém vrcholu. Právì toto vùdcovo nezpochybnitelné postavení je možné považovat za pøíèinu toho, že jeho násilné 48 DINGIR 2/2005

12 z a h r a n i è í zámìry byly vykonávány dùkladnì a bez pochybností. Násilí trpìné Asaharovými následovníky mùžeme do jisté míry pøipoèíst kombinaci indické a japonské asketické praxe, jíž se tito následovníci podrobovali, a násilí jimi zpùsobené zase svéráznému výkladu techniky phowa. Na násilí první poloviny 90. let se v Óm šinrikjó jistì také podílela Asaharova interpretace jak šambhalského, tak køes anského mileniálního mýtu, okoøenìná snad i Nostradamovým proroctvím. Tyto všechny výbušné podnìty se navíc utváøely v rámci japonské spoleènosti, v níž nìkteré náboženské skupiny tradiènì mají i znaèné politické aspirace a která je zároveò díky zákonùm znaènì ostražitá pøed jakýmkoli zásahem státu vùèi náboženství. Ovšem duchovních manipulátorù i podvodníèkù, prodávajících jako zázraèné léèivo tøeba pomeranèové slupky (jako Asahara) je mnoho. Ani synkretická nauka, askeze, technika phowa nebo vyhlížení konce svìta nemusejí vést samy o sobì k rozpoutání násilí. Soudíme proto, že k pochopení toho, proè se tragický scénáø týkal právì Asaharova Óm šinrikjó, je nutné vzít v úvahu ještì dva faktory. Prvním je Asaharova silná víra a odvaha (nebo povýšenost a drzost?), s níž sázel všechno na to, že jeho tvrzení budou naplnìna. Tyto vysoké sázky se pøitom týkaly i tìch tvrzení, která mohla být pomìrnì snadno vyvrácena. Tak za nìkterými kriminálními èiny, popsanými v minulém Dingiru, mùžeme vidìt právì Asaharovo bezhlavé riskování: snaha za každou cenu naplnit proroctví o závìreèném kosmickém boji vedla k teroristickému útoku v tokijském metru; snaha zabránit diskreditaci kvùli tvrzení o zvláštnosti Asaharovy DNA vedla k vyvraždìní rodiny Sakamotových apod. Stejnou odvahu ovšem Asahara prokazoval i v pøípadì slibù nadpøirozených schopností svým následovníkùm: když se sliby nevyplòovaly, naøizoval ještì pøísnìjší askezi. A krutost asketických praktik se stala pøíèinou prvního popsaného násilí v Óm šinrikjó (smrt Terajuki Majimy), první vraždy (Šúdži Taguèi) a dále celého øetìzce násilných kriminálních èinù. Je také pravdìpodobné, že nesplnìní Asaharových slibù bylo pøíèinou výroby a podávání omamných látek, které nìjaký náboženský zážitek pøece jen pøinášely. Odtud byl jen krok k podávání tìchto látek nepohodlným èlenùm Óm šinrikjó a také pravdìpodobnì k prodeji drog japonskému podsvìtí. Také k tomuto kroku jsou pak vázány další zloèiny. Ani nevyplnitelné sliby by ovšem nemusely nutnì vést k násilí nebýt Asaharovy tvrdohlavosti, kterou považujeme za druhý významný faktor. Je možné, že tuto tvrdohlavost posiloval strach ze ztráty vùdcovské pozice. Právì - podle našeho názoru - mimoøádná neústupnost nedovolila Asaharovi slevit z jeho nárokù a tvrzení a pokusit se vysvìtlovat a jinak racionalizovat jejich nesplnìní. Asaharova údajná neomylnost, schopnost prorokovat a èinit další divy a zázraky ho postupnì vtáhla do strmé spirály, v níž se vytváøely stále vìtší sliby a stále vìtší nároky. Toto tìžko ovladatelné tornádo nakonec zanechalo v celé japonské Óm šinrikjó od roku 1995 Po zatèení Asahary 16. kvìtna 1995 v èele spoleèenství stanula Asaharova dcera Reika Macumoto a tiskový mluvèí Fumihiro Džójú. Tomu se podaøilo získat sympatie èásti mladých Japoncù, ale už v øíjnu 1995 byl zatèen. Jeho trest ovšem nebyl dlouhý. V øíjnu 1995 tokijský soud zbavil Óm šinrikjó statutu náboženství, a tím i finanèních výhod. Spoleènost Óm šinrikjó se proti rozsudku odvolala, ale v prosinci 1995 vrchní soud v Tokiu rozsudek potvrdil. To zpùsobilo finanèní úpadek spoleènosti. Jejích asi zbývajících mnišských èlenù vyklidilo její objekty. Roku 1996 soud rozhodl, že vìtšina èlenù Óm šinrikjó nemá žádnou spojitost s kriminálními èiny, za nìž jsou nìkteøí èlenové souzeni, a proto Óm šinrikjó nadále neznamená nebezpeèí pro veøejnost. V únoru 1997 byl tedy obnoven náboženský status Óm šinrikjó. Skupina se oficiálnì omluvila za zloèiny a distancovala se od Šókó Asahary a ostatních, kteøí byli zapojeni do kriminální èinnosti. Pùsobí nadále pod jménem Alef jako meditaèní skupina s asi jedním až dvìma tisíci èlenù. Z rozsáhlých výrobních a obchodních aktivit jí zùstala úspìšná poèítaèová firma, z jejíchž ziskù jsou èásteènì hrazeny škody, zpùsobené v minulosti. Vyšetøování dosud nebylo uzavøeno. Tøináct vysoce postavených èlenù Óm šinrikjó bylo odsouzeno k trestu smrti, rozsudek ale ještì nebyl potvrzen v odvolacím procesu. Poznámka: jedna ze zpráv, kterou letos o Óm šinrikjó vydala ÈTK, je otištìna na stranì 66. Obì, na niž se pomalu zapomíná: paní Sumiko Kóno je v komatu od sarinového útoku v mìstì Macumoto dne Provedli ho sice pøíslušníci Óm šinrikjó, ale policisté z nìho nejprve obvinili jejího manžela, který shodou okolností skladoval chemikálie pro výrobu postøikù na své zahradì (z nich by ovšem sarin nemohl vyrobit). Nejménì pùl roku si policie nepøipouštìla variantu, že by chemický útok mohla spáchat náboženská organizace. Foto: National Geografic, listopad spoleènosti spouš. Stejnì jako v èlánku v minulém Dingiru však musíme na závìr pøipomenout, že tato spouš byla naštìstí nakonec nesrovnatelnì menší než nièivý potenciál, který tyto nenaplnìné sliby vytvoøily. n Bibliografická poznámka Èlánek byl napsán pro Dingir a pro èasopis Týžden. Poznámky 1 VOJTÍŠEK, Z., Spirála krizí a násilí, Dingir 2005, 8 (1), str WESSINGER, C., How the Millenium Comes Violently. From Jonestown to Heaven s Gate, Seven Bridges Press, New York, London 2000, str BRACKETT, D. W., Svatý teror. Armageddon v Tokiu. Pøeložila Denisa Vostrá, Mladá fronta, Praha V èlánku v minulém Dingiru bylo toto jméno pøepsáno jako Matsumoto. 5 Šinkokai (Spoleènost božího svìtla, GLA) založil roku roku 1969 Japonec Takahaši Šinji ( ). 6 Agon-šú založil roku 1978 Japonec Seiju Kirijama (*1921) na základì pøesvìdèení, že pouze sbírka súter Agon (v sanskrtu ágama) obsahují úplné úèení pravého buddhismu. 7 V roce 1981, kdy se ke skupinì Agon-šú pøipojil Èizuo Macumoto, vyšla kniha jejího zakladatele o Nostradomových proroctvích. - Proroctví Francouze Michaela de Nostre-Dam (Nostradama, ) Centuries (poprvé zveøejnìné roku 1555) obsahují zmínku pøíchodu o Krále hrùzy v èervenci Toto proroctví bylo v Japonsku zpopularizováno roku BRACKETT, D. W., Svatý teror..., str MELTON, J. G., Encyclopedia of American Religions, Gale, Detroit, London 1999, str Školu šingon založil roku 816 buddhistický mnich Kúkai (Kóbó daiši, ). 11 WESSINGER, C., How the Millenium..., str Podle: Lexikon východní moudrosti, heslo: phowa, Votobia, Olomouc WESSINGER, C., How the Millenium..., str DINGIR 2/

13 t é m a Jako øehole mají i hnutí svou spiritualitu a svou oblast služby NOVÁ HNUTÍ V CÍRKVI Aleš Opatrný Aèkoliv v dìjinách katolické církve ve 20. století existovala øada hnutí (jako bylo hnutí liturgické nebo biblické) od sedmdesátých let minulého století získává název hnutí nebo nová hnutí v církvi (v zahranièní literatuøe se èasto užívá italský výraz movimenti ) specifický význam. Jsou tím myšlena hnutí, která vznikla po druhé svìtové válce a která se zejména po II. vatikánském koncilu ( ) rozšíøila do øady zemí svìta a urèitým zpùsobem se konstituovala jako trvale v církvi existující spoleèenství s vlastním specifickým posláním nebo vlastní spiritualitou. Pro tato hnutí (napø. Cursillo, Dílo Mariino - focolare, Neokatechumenátní cesta, charismatická obnova) je charakteristické to, že jde ponejvíce o spoleèenství laikù. Mezi nimi jsou knìží také pøítomni, ale vìtšinou ne ve vedoucích rolích. Z nìkterých tìchto hnutí potom vznikaly komunity spoleèného života (napø. Komunita Blahoslavenství, Chemin neuf, apod.), které jsou obdobou øeholních spoleèností, sdružují ale knìze i laiky, osoby žijící v celibátu i manželské páry èi rodiny. I když má øímskokatolická církev po staletí zažitou existenci celé øady øeholí, které mají nejrùznìjší náplò èinnosti a rùzné spirituality, ukázala se existence hnutí jako užiteèná a oprávnìná inovace. Øehole jsou rozdìleny zásadnì na mužské a ženské vìtve, kláštery a spoleèenství. Hnutí pøinesla koexistenci mužù a žen uvnitø jednoho hnutí bez rozdìlení. Mužské øehole, aè pùvodnì vìtšinou sdružovaly pøedevším osoby nesvìcené, tedy laiky, se staly vìtšinou spoleèenstvím knìží. Hnutí naproti tomu byla zpravidla založena laiky, sdružují pøedevším laiky a jsou dodnes vìtšinou laiky vedena (napø. Dílo Mariino, Neokatechumenátní cesta, San Egidio a jiné). Zatímco vìtšina øeholních spoleèenství mìla a má ustálen svùj duchovní profil i hlavní oblasti èinnosti po mnohá po staletí, hnutí reagovala novì na potøeby souèasné doby a nìkterá si svou flexibilitu stále udržují. Vìtšina hnutí také umožòuje buï jakési volné, pøidružené èlenství, nebo pøímo prùchod hnutím. Èlovìk se stává na nìjaký èas úèastníkem programu, které hnutí nabízí, a potom odchází nanejvýš jako jakýsi pøíznivec, ale ne jako èlen (typické pro Cursillo a charismatickou obnovu, což jsou hnutí, která èlenství v bìžném slova smyslu vlastnì neznají). Hnutí mají nejrùznìjší strukturu - od pomìrnì pevnì uspoøádané, s kombinací hierarchického a sí ového uspoøádání (napø. Dílo Mariino) až po nehierarchické, necentralizované uspoøádání charismatické obnovy, témìø zcela postrádající pevné struktury vedení. Širší okolnosti vzniku a rozvoje hnutí Každé z hnutí vznikalo ve specifických podmínkách a na vznik øady z nich mìla dominantní vliv aktivita a osobnost zakladatele. Pøesto lze mluvit o obecných podmínkách vzniku, rozvoje i oficiální podpory hnutí po II. vatikánském koncilu, i když nìkterá hnutí vznikla už ve ètyøicátých letech 20. století, tedy dávno pøed koncilem. Pøed koncilem se také rozšíøila pomìrnì široká aktivita uvnitø církve, která mìla zapojit do šíøení evangelia laiky. Byla to Katolická akce, vznikající koncem dvacátých let minulého století, znaènì rozšíøená a úspìšnì pùsobící napø. ve Francii a Itálii, u nás naopak témìø neakceptovaná v èase relativní svobody, tedy pøed únorem Katolická akce poèítala ještì s laiky spíš nesamostatnì pùsobícími. Mìli být prodlouženou rukou biskupù, jak se obvykle tehdejší oficiální postoj charakterizuje. Rozhovor s Kateøinou Lachmanovou Kateøina Lachmanová, Th.D, (41) právì skonèila osmiletý studijní pobyt v Øímì, kde postupnì vystudovala spirituální teologii, teologickou antropologii a psychologii. V polovinì devadesátých let pùsobila v Katolické charismatické obnovì (KCHO) jako národní koordinátorka hnutí, v souèasnosti se podílí pøedevším na pøípravì programù charismatických konferencí a letních programù pro mládež. Mùžete nám jako pøedstavitelka Katolické charismatické obnovy øíci, v èem vidíte poslání tohoto hnutí? Sice v souèasnosti nejsem pøedstavitelkou KCHO, ale nìco málo snad øíci mohu. Poslání KCHO vidím v tom, že vede lidi k osobní zkušenosti s Bohem a k oživení vztahu s ním skrze zkušenost s Duchem svatým, potažmo k oživení a prohloubení køes anského života ve všech jeho dimenzích: ve vztahu k Božímu slovu, k lidem kolem sebe, k církvi, k vlastní práci, k vìcem veøejným atp. Struènì øeèeno, èlovìk zaène novì a reálnì poèítat s Bohem, v nìhož sice pøedtím také vìøil, ale mìl pro nìj jakýsi koutek svého života nazvaný posvátno - vìtšinu života si organizoval sám a podle svého (mnohdy i to posvátno). Jedním z aspektù poslání CHO je i otevøenost vùèi charismatùm, darùm Ducha ke službì. To ovšem není a nemùže být nejdùležitìjší aspekt, protože každá vpravdì køes anská spiritualita má ve støedu Krista a život z jeho slova. Tzv. charismatici pouze pøipomínají (pøedevším sami sobì) evangelijní pravdu, že bez Ducha Kristova je køes anský život nemyslitelný, a hlavnì nežitelný. V èem pøi hodnocení KCHO vidíte pøínos hnutí pro život celé katolické církve? Pøínos je v tom, kdykoli se v životì jednotlivce, farnosti, komunity apod. podaøilo nìco z toho, co jsem popsala jako poslání KCHO. Je možné hovoøit o KCHO jako jednotném hnutí, nebo se zde setkáme s rùznými postoji? Je možné napøíklad vyjádøit spoleèný postoj k ekumenickému hnutí? 50 DINGIR 2/2005

14 t é m a Nejen dokument o apoštolátu laikù II. vatikánského koncilu Apostolicam actuositatem z , ale zejména eklesiologie* celého koncilu otevøela laikùm mnohé do té doby spíš uzavøené dveøe a zvýraznila jejich význam. To se promítlo jak do života už existujících hnutí, tak do vzniku hnutí nových. Svùj vliv mìl zøejmì i dùraz koncilu na prohloubení osobní víry a osobního rozhodnutí pro víru, na universální povolání všech køes anù ke svatosti a také øada akcentù pneumatologických,** které podpoøily význam charismatického*** prvku v církvi tak, že se stal v uspoøádání církve pro mnohé stejnì významným, jako prvek institucionální. Zvýraznìní role laikù se promítlo i do ústøedních orgánù katolické církve ve Vatikánu. Roku 1967 vznikla Rada laikù jako experimentální úøad. Roku 1976 byla transformována na Papežskou radu pro laiky, která je nyní trvalou souèástí centrálních vatikánských úøadù. Tato Rada má, kromì jiného, ve své oblasti zájmu a odpovìdnosti hnutí a organizace laikù v církvi. S existencí právnì konstituovaných spoleèenství laikù, které nenáleží k øeholím jako tzv. tøetí øády, poèítá pokoncilní církevní právo. Kodex kanonického práva z roku 1983, základní právní norma øímskokatolické církve, zná rùzné stupnì závazných spoleèenství køes anù, laikù nebo laikù * eklesiologie - nauka o církvi ** pneumatologie - nauka o Duchu svatém *** charismata - nadpøirozené dary Ducha svatého, nadpøirozené pùsobení Ducha svatého a knìží, urèuje obecné podmínky jejich schválení a urèuje také jejich schvalovatele. Kánon 298 Kodexu konstatuje, že v církvi jsou rùzná sdružení, odlišná od øeholí, v nichž køes ané buï duchovní nebo laici nebo duchovní spolu s laiky se spoleènì snaží o dokonalejší život nebo veøejnou bohoslužbu nebo šíøení køes anské nauky Pokud toto sdružení chce hlásat køes anskou nauku jménem církve nebo konat veøejné bohoslužby,... (kánon 301, 1) mùže ho zøídit pouze pøíslušný církevní pøedstavený. Ten má také povinnost podle kánonu 305, 1 dozírat na jeho øádný život. Veøejná sdružení køes anù s celocírkevní nebo mezinárodní pùsobností zøizuje apoštolský stolec, biskupská konference zøizuje národní sdružení, pùsobící v celém národì a diecézní biskup sdružení, pùsobící jen v jeho diecézi. 1 Šance a úskalí specializace hnutí Typické pro každé hnutí je, že se buï vìnuje urèité oblasti života a pùsobení církve a své èleny k tomu vychovává (napø. Neokatechumenát - výchova k urèitému typu evangelizace, San Egidio - péèe o chudé a handicapované), nebo preferuje urèitý styl zbožnosti èi urèitá témata (charismatická obnova - vytvoøení, pøijetí nebo obnova základù osobní víry a spoleèná modlitba s užitím charismat, Dílo Mariino - jednota a sdílení, apod.) a peèlivì uskuteèòuje intence svého zakladatele (pokud ho má). Tato specializace èinnosti èi duchovního programu Plzeòský biskup, Mons. František Radkovský, na kongresu Chvalme Ježíše, který roku 1999 v Plzni poøádala Koinonie Jana Køtitele. Foto: archiv. není v katolické církvi ani nìèím novým, ani nìèím nevhodným. Je známá a vyzkoušená v témìø dvoutisícileté historii øeholí. Ty vznikaly sdružováním nejprve malých spoleèenství okolo výrazných osobností zakladatelù a pøijímaly specifická poslání. Úskalí spoèívá v tom, že právì specializace sdružuje ty, kteøí ji považují (pro sebe) za vhodnou. Je známo zjištìní, že hnutí sdružují vždy lidi v nìjakém ohledu podobné, - a proto k nim nebudou patøit ti, kdo jsou v dùrazech, preferovaných hnutím, jiní. To nevadí, pokud hnutí není v dané farnosti èi obci jedinou možnou variantou V tom je právì problém: celé roky se tzv. charismatici snaží marnì vysvìtlit, že jsou tìžko zaøaditelní vedle jiných známých hnutí v církvi, jako je napø. Focolare, Neokatechumenát apod., protože nemají zakladatele ani pevnou strukturu, ani seznam èlenù, natož nìjaké všeobecnì platné stanovy, smìrnice atd. Tím pádem tìžko èekat, že zde najdeme uniformitu postojù typických pro lidi, kteøí se ke KCHO hlásí. V otázkách víry jsou to pøedevším katolíci, tedy i v otázkách ekumenismu. Samozøejmì, dojde-li k tomu, že èlovìk novì objeví v Kristu poklad své víry, je také otevøenìjší ke spoleèenství s každým, kdo je ochoten jej sdílet. Kromì toho, je-li skuteènì otevøen Kristovu uèení, nemùže mu být jedno, že církev je proti Kristovì vùli rozdìlená. Asi proto se mnozí lidé z KCHO pøátelí s køes any z jiných církví a na ekumenì jim velmi záleží. Ne náhodou na Konferenci KCHO témìø každým rokem pøednáší nìkdo z jiné køes anské denominace. A postoj k mezináboženskému dialogu? I zde jednoduše sdílíme uèení církve (pokud o nìm ovšem nìco víme). Což hodnì zjednodušenì znamená zásadní otevøenost a úctu ke všem, kdo vìøí jinak než my, ale nikoli postoj, že je vlastnì úplnì jedno, v co èlovìk vìøí, ke komu se modlí a co z toho vyvozuje pro svùj život. Co vzhledem k úsilí KCHO oèekáváte od pontifikátu Benedikta XVI.? Nic podstatnì jiného, než na co jsme byli zvyklí od jeho pøedchùdce, tedy rámcovì pozitivní postoj ke každému smysluplnému snažení laikù v Církvi. Ráda bych podotkla, že nesdílím katastrofické vize èeských médií ohlednì osoby a pùsobení Benedikta XVI. Skuteèná postava Josepha Ratzingera je naštìstí na hony vzdálená jeho mediálnímu obrazu u nás. Jsem ráda, že mohu jeho první kroky v roli papeže zažívat tady v Øímì, tedy velice zblízka, a setkávat se s mnoha lidmi, kteøí se s ním osobnì znají nebo s ním mají pracovnì co do èinìní ještì i dnes. Myslím, že nás tento papež ještì všechny vyvede z míry. Pozitivnì. Korespondenèní dialog vedl Miloš Mrázek. DINGIR 2/

15 t é m a Pøedevším k misii vyzývá èasopis Sloup, který vychází jako zpravodaj komunity Koinonia Jan Køtitel. Evangelizace je hlavním posláním tohoto nového hnutí v církvi. Název Sloup byl zvolen podle evangelizaèního projektu realizovaného komunitou, do jejíhož srdce Pán vložil touhu vystavìt duchovní chrám. Proto je nutné zbudovat sloupy, jež by unesly tíhu celé stavby. (Z tiráže èasopisu.) života, nebo pokud se nevymezuje jako jediná možná èi nejlepší varianta vùèi bìžným formám života v církvi. Pokud si je hnutí vìdomo toho, že - aè mnohými svými èleny milováno na život a na smrt - není nièím více, než jednou, více èi ménì š astnou variantou života v církvi mezi mnoha dalšími, neménì š astnými variantami, a pokud ví, že úèast v nìm neznamená automaticky vìtší dokonalost a že èlenství v nìm nezakládá zvláštní práva v církvi, potom mùže být zdravým elementem v životì farnosti, diecéze i univerzální církve. Že mohou být èlenové hnutí pokoušeni k postojùm nadøazenosti, elitáøství nebo exkluzivity, je jisté. To ovšem samo o sobì hnutí nediskvalifikuje. Každý ostatnì mùže být (a bývá) pokoušen k pýše, nesnášenlivosti a jiným nectnostem, i když do žádného hnutí nepatøí. Oficiální uznání Mnohá hnutí, dnes rozšíøená po celém svìtì, si po svém vzniku pomalu a postupnì nacházela své místo v církvi, uznání a urèitý respekt. Toto uznání má zpravidla po èase i právní rámec, pokud se hnutí nebo trvalé spoleèenství života konstituuje tak, že se mùže stát nìkterou formou spoleèného života, s nímž církevní právo poèítá. Proces etablování hnutí zaèíná zpravidla uznáním hnutí místním biskupem, který má hnutí nadále pod svou pravomocí. Po delším èase mùže hnutí dojít právního uznání v oblasti univerzální církve, tedy na celém svìtì. Aèkoliv se øada hnutí tìšila pozornosti jak papeže Pavla VI., tak Jan Pavla II., urèitým prùlomem v oficiálním uznání významu hnutí v katolické církvi byly letnice 1998, kdy papež Jan Pavel II. pozval do Øíma zástupce hnutí z celého svìta. Øada hnutí se tam pøedstavila na úrovni univerzální církve a všichni vyslechli od Jana Pavla II. vøelá slova uznání a povzbuzení. Jakkoliv se i nadále vkládají øadou pøedstavitelù církve do hnutí velké nadìje, upozoròuje se také mnohde na nìkterá úskalí, která v jejich životì a práci spoèívají. Hnutí a malá spoleèenství V nìkterých hnutích je malé spoleèenství pøímo základní buòkou, ve které hnutí žije. Ostatnì vìtšina hnutí právì jako malé spoleèenství zaèínalo. Ovšem ne z každého malého spoleèenství se stane hnutí èi stabilní komunita, a to i v pøípadì, že o tom jeho èlenové sní a pøejí si to. Spoleèná modlitba, sdílení nebo studium Písma v malých spoleèenstvích je stabilní metodou práce v øadì hnutí. Malá spoleèenství jsou však považována øadou teoretikù i praktikù za problematický jev ve farnosti. Mají obavy (nìkdy odùvodnìné), že tato spoleèenství farnost rozdrobí a rozloží. Proto mají výhrady i k hnutím, pøípadnì k jejich pùsobení ve farnosti. Další problém spoèívá v tom, že malé spoleèenství urèitého hnutí mùže znamenat ve farnosti poèetnì menšinu, hnutí jako celek je ale vùèi farnosti obrem. To mùže zpùsobovat, že se èlenové hnutí cítí být nad malost farnosti povzneseni (farnost je provinèní, hnutí je svìtové) a zbytek farnosti se cítí být buï nedocenìn nebo ohrožen. Nìkdy to ale bývá i naopak, když totiž køes ané, kteøí v žádném hnutí nežijí, jaksi preventivnì osoèují èleny hnutí, že se staví do nadøazené pozice, že se cítí být elitou atd., aèkoliv tomu skuteènost neodpovídá. Zdá se, že si tak nìkteøí lidé v tomto pøípadì odreagovávají zbyteèný pocit ménìcennosti, že jsou jen obyèejní køes- ané nebo svùj smutek nad tím, že se nikde neuchytili, že nikam nepatøí. Nekritické a co do kvantity pøehnané vychvalování a vynášení hnutí a jejich èleny a pøíznivci nebo církevními autoritami, mùže takovéto pocity také vyvolávat nebo posilovat. Osobní identifikace Dalším možným problémem života køes- ana ve farnosti a v hnutí je problém osobní identifikace. Èlovìk se totiž nejen identifikuje s urèitou skupinou, ale je schopen se identifikovat s vícerými skupinami souèasnì (napø. souèasnì patøí do rodiny, pracovního kolektivu, farnosti a rybáøského Rozhovor s Pavlem Majerákem Mgr. et Mgr. Pavel Majerák (34) vystudoval religionistiku a uèitelství na UK HTF a teologii na UK KTF. Je øeditelem Oblastní charity Teplice a pøedsedou èeské poboèky hnutí Una voce. Mùžete, prosím, vyjádøit, èím Vaše hnutí pøispívá Vaší církvi? Una Voce ÈR je svébytnou organizací, která má za cíl prosazovat spoleèné myšlenky mezinárodní federace Una Voce. Cíle Una Voce jsou struènì øeèeno tyto: respektování tìch, kteøí se pøiklánìjí k latinské liturgické tradici, ve vìrnosti magisteriu a v souladu s ustanoveními Jana Pavla II. (pøedevším motu propria Ecclesia Dei); obnovení užívání tradièní mešní liturgie podle Misálu z roku 1962; podpora liturgického používání latiny, gregoriánského chorálu a posvátné polyfonní hudby v souladu s posvátnou konstitucí o liturgii Druhého vatikánského koncilu Sacrosnactum consilium; podpora vzdìlávání vìøících v otázkách liturgie, vìrouky a Tradice; vyjadøovat duchovní potøeby èlenù v souladu s dokumenty II. vatikánského koncilu (Lumen gentium 37) a kanonického práva (CIC 212, 2,3) svým pastýøùm a informovat o tom v souladu s tímto právem (CIC 213) i ostatní vìøící. Co oèekáváte od pontifikátu Benedikta XVI.? Una Voce pøijala volbu Benedikta XVI. s velkými nadìjemi. Benedikt XVI. ještì jako kardinál Ratzinger se nìkolikrát sešel s pøedstaviteli Una Voce (naposledy na generálním shromáždìní UV v Øímì v roce 2003) a zná prosby a potøeby vìøících, kteøí lnou k tradièním formám zbožnosti. Oèekáváme že Benedikt XVI. kromì jiného pøistoupí k liturgické reformì Novus Ordo Missae - k tzv. refor- 52 DINGIR 2/2005

16 t é m a spolku), a to zpravidla nestejnou mìrou. Ve vztahu hnutí - farnost pak vzniká otázka: do jaké míry se èlovìk identifikuje s hnutím a do jaké míry se svou farností? Zvláštì ostøe mùže tato otázka vystoupit tehdy, jsou-li nìkteøí farníci èleny nadfarních spoleèenství a jejich míra identifikace s takovým spoleèenstvím je vìtší než identifikace s farností. Zvláš nepøíjemné je, jestliže se nìjaké hnutí, tvoøící nadfarní spoleèenství, prezentuje ve farnosti jako jediná možná, nejlepší, nutná, èili pokud se tak èi onak vnucuje ostatním. Hnutí, daleko pøesahující obrys farnosti, jsou ale životu farnosti k užitku, jestliže v nich nìkteøí èlenové farnosti získávají inspiraci, prohloubení víry a nové dovednosti, a toto všechno nabídnou a nezištnì bez vnucování vnášejí do života své farnosti. Je známou zkušeností z mnoha zemí Evropy, že velkou èást velmi aktivních lidí ve farnosti tvoøí právì køes ané, kteøí byli obohaceni delší èi trvalou úèastí v nìjakém hnutí a zapojili se do života farnosti tak, že svou zkušenost využili, ale druhým nevnutili. Všechny popsané problémy se týkají i identifikace èlena hnutí s univerzální církví. Identifikace s hnutím mùže ve své intenzitì vysoko pøevyšovat identifikaci s univerzální církví, což je z teologického i praktického hlediska považováno za špatné. Závìr Potøeba shromažïovat se k prožívání a šíøení života z evangelia je pøítomna v køes anství od jeho poèátkù. Tato potøeba se realizovala a realizuje v dìjinách rùzným zpùsobem. Pro katolickou církev je charakteristické, že v ní od doby vzniku øeholí byl Jan Pavel II. o laicích a církevních hnutích Oblast misionáøské pøítomnosti a pùsobnosti laikù je velmi široká. Vlastním polem jejich evangelizaèní èinnosti je rozsáhlý a složitý svìt politiky, hospodáøství a sociálních vztahù... (Pavel VI., Evangelii nuntiandi, odst. 70) na místní, národní a mezinárodní úrovni. Uvnitø církve se nabízejí rùzné druhy služby, funkcí, úøadù a zpùsobù, jak pøivádìt ke køes anského zpùsobu života. Myslím pøitom na novinku, která se v poslední dobì objevila v nemálo církvích: na velký rozvoj tzv. církevních hnutí, která mají silnou misijní dynamiku. Jestliže se pokornì zaøadí do života místní církve a budou srdeènì pøijata biskupy a knìžími do diecézních a farních struktur, vytvoøí tato hnutí v pravém slova smyslu skuteèný Boží dar pro novou evangelizaci a misijní práci. Doporuèuji tedy je propagovat a využívat, pøedevším mezi mládeží, aby pøispìla opìt k novému rozmachu køes anského života a k evangelizaci, pøitom je tøeba mít na mysli zpùsoby jejich sdružování a vyjadøování z pluralistického hlediska. V misijní èinnosti musí být zhodnoceny rùzné formy laikátu a musí být respektována jejich povaha a zamìøení: misijní laická sdružení, køes anské organizace mezinárodní dobrovolné služby, církevní hnutí, spolky a spoleènosti rùzného druhu, ty všechny a se zapojí do misijní èinnosti ad gentes a a spolupracují s místní církví. Jan Pavel II., Redemptoris misiio, ) nìná. Tato èasová podmínìnost není dána jejich kvalitou, ale jejich potøebností v urèité situaci života církve i svìta. Pokud hnutí poznají kairos, tedy èas Bohem daný, pro svùj zánik stejnì dobøe, jako poznala èas pro svùj vznik, mají nadìji, že budou církvi a svìtu po urèitý èas skuteènì sloužit a potom zaniknou nebo se transformují v hnutí jiná. Vyhnou se nebezpeèí, že by se jejich nejvìtší starostí mohla stát péèe o zachování vlastní existence. n Poznámka 1 Od pøesné právní specifikace jednotlivých možných druhù sdružení, která mohou tvoøit hnutí a z nich vzniklá trvalá spoleèenství, zde upouštíme; pøesahovala by rámec této stati. Ing. Aleš Opatrný, Th.D. (*1944) pøednáší pastorální teologii na Katolické teologické fakultì Univerzity Karlovy Praze a je biskupským vikáøem pro pastoraci v pražské arcidiecézi. vždy prostor pro konstituování spoleèenství uvnitø církve, které akceptovalo v zásadì vše, co patøí k obsahu víry v církvi pøedávané, ale které v oblasti spirituality nebo specifických služeb církvi a svìtu šlo svou osobitou cestou. Tak vznikaly øehole a podobnì vznikají i hnutí. Dìlení a štìpení církve se považuje v katolické tradici za neš astné a zcela nežádoucí, tvoøení profilovaných skupin, konformních v zásadních vìcech s celkem církve, za normální i žádoucí. Je zajímavé, že v tradici pravoslaví tomu tak není. Z tohoto hlediska lze považovat vznik hnutí za jakousi moderní variantu pohybu uvnitø církve, který døíve vedl ke vzniku øeholí. Jestliže jsou hnutí aktuální odpovìdí na potøeby života církve a svìta, jak lze doufat u tìch, která se etablovala a nìkolik desetiletí už v církvi žijí, znamená to také, že jejich existence mùže být èasovì podmímì reformy - jak o tom vícekrát psal, naposledy ve své knize Duch liturgie. Dále pak oèekáváme, že odstraní skandální omezení, která dodnes provázejí možnost sloužení tzv. tradièního mešního ritu a vyhlásí tzv. generální indult - tzn. možnost pro každého knìze sloužit dle misálu z roku 1962 bez dalšího omezení. Jak se vaše hnutí staví k ekumenickým a mezináboženským aktivitám? Naše hnutí je specificky katolické a pùsobí uvnitø Církve. K souèasné ekumenické praxi a zpùsobu vedení mezináboženského dialogu je znaènì kritické. V roce 2002 vydalo naše hnutí otevøené prohlášení k situaci v Církvi, kde kromì jiného stojí: Je tøeba jasnì prohlásit cíl ekumenického dialogu, kterým je pøijetí pravdy uchovávané a žité v katolické církvi ostatními odlouèenými spoleèenstvími, protože pouze katolická církev má plnost Kristovy pravdy a prostøedkù spásy a správného zpùsobu jeho vedení. Zárovìò je tøeba zdùraznit, že jednota køes anù je žádoucí a potøebná, ale nesmí se uskuteèòovat na úkor pravdy. Dialog a vzájmená láska jsou na cestì k jednotì nezbytné, pomáhají k odstraòování pøedsudkù a planých nepøátelství, umožòují spolupracovat tam, kde je spolupráce vhodná, napø. pøi prosazování køes anských postojù ve spoleènosti ve vìcech ochrany nevinného lidského života atp. Ale jsou to pouze prostøedky vedoucí k cíli, který má v rukou Duch svatý. Dezinterpretace cíle zdravého ekumenismu vede u mnohých k nezdravým postojùm, kdy buï pøestávají vìøit ve výluèné postavení katolické církve jako nástroje spásy, v kterém je dosažitelná plnost všech prostøedkù spásy, nebo odmítají zcela ekumenismus jako takový. Korespondenèní rozhovor vedl Miloš Mrázek. DINGIR 2/

17 t é m a Nová hnutí v øímskokatolické církvi jsou odpovìdí na sekularizaci spoleènosti NOVÁ KATOLICKÁ HNUTÍ U NÁS Lukáš Brzobohatý Vzedmutí spirituální obnovy je pøíznaèné pro náboženství v postmoderní dobì. Nìkde dochází k hluboké promìnì tradièních forem, k jejich synkrezi a prolínání, jinde naopak k jejich upevnìní. Pro øímskokatolickou mutaci této obnovy je charakteristická rùznorodost. Co jsou nová hnutí v církvi? Nová hnutí v církvi øímskokatolické mùžeme považovat za souèást širšího fenoménu, který pozorujeme v religiozitì západní kultury a který je charakterizován nìkdy jako antisekularizaèní hnutí. V církvi øímskokatolické pøedstavují obnovná a obrodná hnutí reakci na výzvu kulturní situace (sekularizace, globalizace) a nové postavení církve ve spoleènosti. Touto výzvou je opouštìní tradièních køes anských hodnot, ztráta politické a oslabení spoleèenské role církve, minoritní postavení ve spoleènosti. Rozmach nových hnutí je spojován s II. vatikánským koncilem, ale jejich koøeny sahají hloubìji do minulosti. Mají pøevážnì laický charakter a umožòují laikùm realizovat se v práci pro církev, a to ve znaèné svobodì vùèi hierarchickým strukturám. Mùžeme vysledovat dvì hlavní tendence. První je možné popisovat jako restauraèní, kdy se hnutí snaží obnovit postavení církve ve spoleènosti, ale hledí pøi tom spíše do minulosti. Druhá a rozšíøenìjší se snaží o harmonizování církve s novì nastalou spoleèenskou situací. Na pluralitu reaguje ekumenismem a mezináboženským dialogem, na diskreditaci církve a obecnì náboženství ve spoleènosti odpovídá napøíklad charitativní èinností. Krátká minulost, otevøená budoucnost Zatímco mnohá hnutí pùsobí v Evropì již desetiletí, u nás se jejich historie vìtšinou pojí s pádem komunismu. Ta, která sem pronikla už v dobì totality, mohla pùsobit pouze omezenì a vìtšinou tajnì. Pøíkladem jsou Hnutí focolare, Schönstattské hnutí, Charismatická obnova, ale i ekumenické hnutí inspirované komunitou v Taize, jejíž spiritualita se dobøe ujala v prostøedí øímskokatolické církve. Nìkteøí teologové spojovali pøíchod hnutí na èeskou katolickou scénu s jistou nadìjí. Èekali od nich pomoc pøi prosazování ducha II. vatikánského koncilu, probuzení života ve farnosti a snad i jakousi rekatolizaci spoleènosti zdola. Tato oèekávání se naplnila pouze èásteènì. Laická církevní veøejnost se pod vlivem tìchto hnutí zatím zásadnìji neprobouzí k životu, i když musíme pøiznat, že významná èást aktivních laikù je zároveò èleny nìkterého z hnutí. Poslední sèítání lidu ukázalo, že tradièní formy køes anství, a tedy i øímské katolictví, jsou v naší zemi nadále na ústupu. Jisté ale je, že nová hnutí reagují na nepøíznivou situaci pružnì a jsou zøetelnìjší odpovìdí církve sekularizované spoleènosti. Svou aktivitou církev zviditelòují a reprezentují, zejména jsou-li ekumenicky nebo charitativnì zamìøena. Poèet hnutí i jejich èlenù v Èeské republice se zvyšuje. Budoucnost fenoménu je otevøená a dá se pøedpokládat, že uvnitø církve jeho význam poroste. Problematika klasifikace I pøes krátkou historii pùsobí v Èeské republice prokazatelnì více než dvacet hnutí. Informace o mnohých z nich jsou velice omezené a tìžko dostupné. 1 Prakticky neexistuje odborná práce, která by tento fenomén v Èeské republice mapovala. Celosvìtovì se mezinárodní katolická hnutí poèítají na desítky. Toto množství hnutí se nìkteøí autoøi pokusili kategorizovat, nicménì v žádném pøípadì nedošlo k obecnému pøijetí. 2 Každá kategorizace v urèitých smìrech pokulhává, není vyèerpávající, je narušena øadou výjimek a èasto je tìžké rozhodnout, do které ze skupin zkoumané hnutí zaøadit. I pøes nejlepší vùli a vysoce profesionální pøístup k vytváøení jednotlivých klasifikací Rozhovor s Eliškou Vechetovou Eliška Vechetová (28) spolupracuje s Hnutím za lepší svìt pøi realizaci víkendových setkání jako moderátorka a facilitátorka. Spolu s manželem Vladimírem, instruktorem teambuildingových aktivit, pøipravují pro úèastníky praktická cvièení zamìøená na komunikaci ve skupinì, plánování a øešení konfliktù. Mùžete, prosím, vyjádøit, èím Vaše hnutí pøispívá církvi? Hnutí za lepší svìt bylo založeno v 50. letech 20. století italským knìzem P. Lombardim jako reakce na potøeby válkou vyèerpané spoleènosti. P. Lombardi se svými spolupracovníky pomáhali vìøícím formou duchovních cvièení a semináøù znovu objevit radostné poselství Ježíše Krista a smysl života uprostøed znièené Evropy. Po II. vatikánském koncilu se hnutí zamìøilo na šíøení cíkevní obnovy vyplývající z tohoto koncilu. V praxi se jednalo o seznamování laické veøejnosti s dokumenty koncilu a o jejich realizaci v každodenním životì církve. Dále se hnutí zamìøilo na podporu menších církevních spoleèenství - farností a farních spoleèenství. V tomto pokraèujeme dodnes a snažíme se vnímat znamení èasu. Jinak øeèeno reagujeme na poptávku farních spoleèenství. V posledních letech jsme poøádali tzv. fóra (víkendová setkání) zamìøená jednak na poselství dokumentù II. vatikánského koncilu, jednak na sociologicko - pedagogické zákonitosti spojené se životem malých spoleèenství. Víme, že aktuální je zájem o tréninky komunikace nebo plánování. Pøíští fórum tuto poptávku zohlední. 54 DINGIR 2/2005

18 t é m a Nová hnutí v øímskokatolické cíkvi Komunita Blahoslavenství kom-blahoslavenství.unas.cz Chemin Neuf chemin-neuf.cz Emmanuel (Bùh s námi) Cursillo de Cristiandad Hnutí focolare (Opus Mariae) Modlitby matek Mariina legie Hnutí Svìtlo - Život Schönstattské hnutí Koinonie Jan Køtitel Neokatechumenát Miles Jesu Víra a svìtlo komunita Sant Egidio Hnutí za lepší svìt komunita Taize Regnum Christi Opus Dei Èeskomoravská Fatima Mariánské knìžské hnutí Una voce katolická charismatická obnova stále existují a budou existovat èetná hnutí, která se klasifikaci vymykají. Jednotlivé spoleèné znaky a charakteristiky se napøíè celým spektrem hnutí prolínají. Je napøíklad velice problematické oznaèit hnutí za mariánské a považovat jeho dùraz na mariánskou spiritualitu za výsostný, protože tím mùže dojít k opomenutí napø. jeho ekumenického èi charitativního momentu. V mnoha pøípadech je lepší hnutí ponechat mimo klasifikace, než je za každou cenu aplikovat a dopustit se tak deformace obsahu sdìlení, které chceme klasifikací uèinit. Další možností je uvádìt hnutí ve více kategoriích, tím ovšem utrpí kritérium pøehlednosti. Právì kritérium pøehlednosti je rozhodující pro následující kategorizaci. Co oèekáváte od pontifikátu Benedikta XVI.? Papež Benedikt XVI. je ve velmi nároèné situaci. Sílí volání po urèité modernizaci církve, svìt se zmítá v rádoby køes ansko - muslimském konfliktu, jsou tu problémy i výhody globalizace. Pøejeme si, aby papež rozpoznal priority a vytyèil smìr. Vylití Ducha Znaèný poèet hnutí vy- chází z tzv. charismatické obnovy. V katolické církvi ve svìtì se charismatické hnutí poprvé objevilo v roce V prvních letech ho provázela nedùvìra ze strany církevní hierarchie i ostatních laikù a èasto pøecházela až v odmítavé postoje. Základem spirituality je znovuobjevení tajemství letnic, na jehož poèátku stojí vylití Ducha. Ústøedním teologickým termínem je køest v Duchu svatém. Stoupenci charismatické obnovy se organizují ve spoleèenstvích, která se scházejí k modlitbám obvykle jednou týdnì. Vedení je svìøeno animátorovi èi animátorùm,* kteøí vedou ostatní èleny pomocí èetby Písma, zpìvù * animátor - aktivista, který organizuje èinnost a øídí diskusi. Pøedpokladem je teologické vzdìlání a organizaèní schopnosti Jak se vaše hnutí staví k ekumenickým a mezináboženským aktivitám? Jsme otevøení k dialogu a vnímáme pozitivnì, když se lidé o tìchto vìcech baví a hledají spoleènou cestu. Rozhodnì však nepodporujeme vzájemné osoèování èi pøedhazování nedostatkù. Taková cesta nikam nevede. Korespondenèní rozhovor vedl Miloš Mrázek. Øím, 30. kvìtna 1998: nová hnutí na pochodu mìstìm. Na obrázku Neokatechumenát z italských Benátek. Foto: archiv. a pøednášek. Bìhem setkání se také projevují charismata (dary Ducha svatého), která popisuje svatý Pavel. 3 Jde pøedevším o modlitbu v neznámém jazyku, proroctví, uzdravování a další duchovní dary. Hnutí se dostalo do Èech na konci sedmdesátých let a i pøes pronásledování se pomìrnì rychle šíøilo. Dnes v Èeské republice pùsobí nìkolik desítek charismatických spoleèenství. Pro organizaci spoleèných akcí založilo hnutí charismatické obnovy obèanské sdružení Effatha. To zašti uje poøádání celostátních Katolických charismatických konferencí. Jsou to setkání pro všechny èleny hnutí s bohatým duchovním programem, jichž se pravidelnì úèastní nìkolik tisíc lidí. Z charismatické obnovy vycházejí èetná komunitní spoleèenství. Nejaktivnìjší jsou u nás komunity Emmanuel, Blahoslavenství, Koinonie Jan Køtitel a Chemin neuf. Maria - prostøednice všech milostí Další skupinu hnutí tvoøí ta, která kladou dùraz na mariánskou spiritualitu a jsou èasto spojena se zjevením nebo vnuknutím pøipisovaným Pannì Marii. Výrazný mariánský kult je charakteristický pro mnohá nová hnutí, ale za vyloženì mariánská mùžeme oznaèit napø. Mariánské knìžské hnutí, Fatimský apoštolát - modrá armáda (Èeskomoravská Fatima), Mariina legie, skupiny v Medžugorje. Všechna tato hnutí pùsobí i u nás. Snad nejúspìšnìjší z nich je Fatimský apoštolát, který zaèal svou èinnost na Moravì na jaøe roku 1990 pøi duchovní správì ve Šlapanicích u Brna. Na podzim roku 1995 získalo hnutí objekt bývalého kláštera v Koclíøovì u Svitav. Klášter byl DINGIR 2/

19 t é m a rekonstruován a dnes slouží jako duchovní centrum nejenom pro Fatimský apoštolát, ale je také k dispozici dalším, kteøí o to projeví zájem. Chod centra zajiš uje komunita, jejíž èlenové žijí zasvìceným životem a skládají sliby do rukou pøedstaveného vždy na jeden rok. Èeskomoravská Fatima Modrá armáda registruje v Èeské republice více než šest tisíc èlenù. V zasvìcovací formuli Mariánského knìžského hnutí (MKH) je zdùraznìno spojení se Svatým otcem, s hierarchií a s knìžími, aby se tak postavila hráz pokraèujícímu odboji proti uèitelskému úøadu církve, nebo tento odboj ohrožuje základy církve. 4 Již z této formulky mùžeme usuzovat, že se jedná o hnutí konzervativní, fundamentální, s dùrazem kladeným na hierarchickou poslušnost. Základním pramenem pro vlastní spiritualitu hnutí je tzv. Modrá kniha, oficiálnì nazvána Knìžím pøemilým synùm Panny Marie. Je záznamem sdìlení Marie donu Gobbimu, zakladateli hnutí. Na zaèátku se kniha setkala s negativní reakcí, také proto, že sepsaná vnitøní sdìlení nemìla církevní imprimatur. 5 I pøesto došlo k velkému rozšíøení knihy. V Èeské republice bylo rozdáno již nìkolik tisíc svazkù. 6 Kniha se uzavøela roku 1997, kdy bylo donu Gobbimu pøedáno Pannou Marií poslední poselství. Mariina legie byla založena v roce 1921 v irském Dublinu laikem Frankem Duffem. V tomto hnutí má dojít naplnìní mystická vize armády køes anù zasvìcené Pannì Marii. Také proto pøipomíná strukturou vojenskou organizaci. V Èeské republice pùsobí hnutí napø. v Praze, kde uspoøádalo v roce 2004 víkendový cyklus pøednášek mezinárodnì uznávaného odborníka na mariánská zjevení profesora Laurentina. Dále poøádá tzv. Patricijská setkání. To jsou v podstatì diskuse o víøe na èasto provokující témata, která mají pøitáhnout i nekatolíky èi nekøes any. Jde napø. o neomylnost papežství, neposkvrnìné poèetí Panny Marie atd. Téma se veøejnì vyhlásí a rozdají se letáèky. V místì setkání se pak téma uvede tak, aby zùstalo otevøené. Obvykle se rozpoutá diskuse, ve které mùže každý vyjádøit svùj názor. Následuje tzv. agapé, tedy nìco jako spoleèná hostina. Po agapé vystoupí knìz, který byl diskusi pøítomen, ale nezasahoval do ní. V jejím prùbìhu si pouze dìlal poznámky, aby na nì závìrem mohl reagovat. Hlavní èinností je ovšem apoštolát (šíøení víry). Èlenové legie ve dvojicích navštìvují domy, nemocné a potøebné a zvìstují Evangelium. Z tohoto pochùzkáøství plyne také jistá nepopularita Mariiny legie, protože je podobné praxi Svìdkù Jehovových. Každý èlen má povinnost vykonat apoštolát alespoò jednou týdnì. Schönstattského hnutí bylo založeno Josefem Kentenichem. 7 Tento spirituál semináøe v Schönstattu si svým otevøeným a vøelým pøístupem brzy získal sympatie studentù, které uèil milovat Pannu Marii jako matku a prostøednici Božích milostí. Za poèátek Schönstattského hnutí se považuje 18. øíjen roku 1914, kdy studenti spoleènì s páterem Kentenichem bìhem modlitby v malé kaplièce nedaleko nìmeckého mìsta Koblenz uzavøeli tzv. úmluvu s Pannou Marií. Jde o zasvìcení, ve kterém se dali Marii k dispozici jako nástroje s prosbou, aby ona byla v jejich kaplièce zvláštním zpùsobem pøítomna, pùsobila zde, vytváøela atmosféru domova, pøetváøela a vychovávala ty, kteøí k ní pøijdou, dodávala jim sílu a odvahu k jejich dalšímu pùsobení. 8 Z kaplièky se potom stalo poutní místo, na kterém se Maria projevuje zvláštními milostmi a kam putují tisíce lidí. Hnutí a sám Kentenich dlouho bojovali o uznání v církvi. Teprve v roce 1965 bylo hnutí papežem Pavlem VI. potvrzeno. Josef Kentenich ( ). V èeských zemích pùsobí hnutí již od roku Duchovní centrum založilo v Rokoli, nedaleko Nového Mìsta nad Metují. Na místì zapomenutého poutního místa byla kaplièka, ve které první èlenové hnutí uzavøeli úmluvu lásky s Pannou Marií. V roce 2001 zde založily provinèní dùm Schönstattské sestry, které zde zajiš ují duchovní zázemí pro èleny a sympatizanty hnutí pøicházející do Rokole pomodlit se do kaplièky, ale také na duchovní cvièení, pøednášky a rùzná setkání. Charitas Tøetí skupinou jsou hnutí, která kladou dùraz na apoštolát prostøednictvím charitativní èinnosti. Pro hnutí zaøazená do této skupiny jsou charakteristické tyto životní projevy: poskytování pomoci a vytváøení spoleèenství s chudými a potøebnými, dùraz kladený na lidskou hodnotu každého jednotlivce, aktivní apoštolát ne slovem, ale Jean Vanier (*1928). Foto: archiv. èinem, zakládání a vedení neziskových organizací aj. Patøí sem hnutí Archa, Víra a svìtlo, Sant Egidio, Hnutí za lepší svìt a jiná. Hnutí Archa a Víra a svìtlo byla založena Kanaïanem Jeanem Vanierem. Archa je spoleèenstvím komunit, v nichž spolu žijí lidé zdraví a lidé s rùzným, zejména mentálním postižením. Zatímco v Arše spolu lidé žijí ètyøiadvacet hodin dennì, Víra a svìtlo je hnutím spoleèenství, ve kterých jejich èlenové tráví svùj volný èas. V tìchto spoleèenstvích jsou lidé s rùzným stupnìm mentálního postižení se svou nejbližší rodinou a pøáteli. Mentálnì postižení lidé mají skrze hnutí Víra a Svìtlo šanci poznat a rozvinout své schopnosti a nalézt pøátelství. Rodièùm nabízí podporu v jejich zkouškách a pomáhá jim lépe uvidìt vnitøní krásu jejich dítìte. Hnutí vzniklo na pùdì katolické církve, ale dnes je jeho èinnost plnì ekumenická. Krátce pøed pádem komunismu navštívil Jean Vanier Èeskoslovensko, ve kterém již, díky kontaktùm nìkterých lidí s polskými komunitami hnutí Víra a Svìtlo, našly jeho ideály ohlas. Jeho návštìva podpoøila vznik prvního spoleèenství v Praze. Dnes jsou v Èeské republice tøi spoleèenství. Komunita Sant Egidio byla založena v Øímì roku Skupina studentù gymnázia se tehdy rozhodla postavit na první místo ve svém životì vìrnost Evangeliu s praktickým dùrazem kladeným na pomoc chudým v atmosféøe úcty a bratrské lásky. Iniciátorem byl tehdy ani ne dvacetiletý Andrea Pozvání na konferenci, kterou v listopadu 2004 poøádala Komunita Sant Egidio. 56 DINGIR 2/2005

20 t é m a Riccardi, dnes univerzitní profesor v oboru historie køes anství. Duchovním centrem se stal malý øímský kostel Sant Egidio, jehož jméno komunita pøijala za své. První aktivitou komunity byla pomoc chudým rodinám, které pøišly do Øíma z jižní Itálie. V roce 1990 se podílelo asi padesát italských èlenù komunity na pøípravì první návštìvy papeže Jana Pavla II. v Èeskoslovensku. Ze setkání nìkolika èeských studentù se spiritualitou hnutí se zrodila idea založení komunity u nás, která se realizovala v roce 1993, kdy byla oficiálnì zøízena první komunita v Praze. Další byla koncem devadesátých let založena v Brnì. Celkem se v ÈR v komunitì Sant Egidio organizuje asi šedesát lidí. Papež Jan Pavel II. a Kiko Arguello. Další hnutí Mùžeme hovoøit o hnutích zamìøených na apoštolát, evangelizaci, obnovení a prohloubení zbožného života laikù (napø. Neokatechumenát a Cursillos). Neokatechumenát vznikl v roce 1964 v madridské chudinské ètvrti. Dva laici Kiko Arguello a Carmen Hernandez se cítili být povoláni Bohem, aby žili køes anství mezi chudými. Navštìvovali již pokøtìné, ale ve víøe málo vzdìlané chudé, kterým hlásali evangelium a vysvìtlovali jim køes anskou nauku. Èasem se jejich slovo zaèalo konkretizovat do jisté katechetické syntézy, která pøinášela zrození nových spoleèenství. Èinnost Neokatechumenátu je úzce zamìøena na misii, v ÈR jde o katechezi ve farnostech, zakládání a vedení spoleèenství. Na konci cesty by mìla být spoleèenství tvoøená duchovnì promìnìnými a dospìlými køes any. Celkem je v Èeské republice asi 18 spoleèenství. Formace v Cursillu je zamìøena na vytváøení skupin, které budou schopny realizovat rùzné formy apoštolátu v místì, kde žijí. Základem je vysvìtlování teolo- gických pravd a správných køes anských morálních postojù. Samotná formace Cursilla spoèívá ve tøídenním kursu, který je ukonèen slavnostní tzv. apoštolskou hodinou. Úèastnící jsou rozesláni do svìta, aby evangelizovali mezi pøíbuznými, pøáteli, spolupracujícími a žili intenzivní køes anský život. Protože se pøedpokládá, že takto budou pùsobit po zbytek jejich života, nazývá se toto období ètvrtým vìèným dnem kursu. Další skupinu mohou tvoøit hnutí, která za své hlavní poslání považují ekumenický a mezináboženský dialog (napø. Taize). Dílo Mariino 9 (Hnutí focolare) vnímá své poslání zejména v širším dialogu uvnitø církve øímskokatolické, v ekumenickém, ale také v mezináboženském dialogu. Èlenové hnutí rádi hovoøí o setkávání s vìøícími jiných církví, ale také s vìøícími dalších náboženství. Èleny Hnutí focolare jsou údajnì také buddhisté èi muslimové. To ovšem ostøe kontrastuje s mariánským názvem hnutí. Focolare je typickým hranièním hnutím, které by bylo možné zaøadit mezi hnutí mariánská, hnutí apoštolátu nebo hnutí ekumenická. Další významné hnutí, které je tìžké zaøadit, ale které nemùže být opomenuto, je Opus Dei. Je èasto diskutováno jako kontroverzní 10 napøíklad pro dùraz kladený na svatost, který bývá spojen s fyzickým sebetrestáním, nebo pro jistou skrytost až tajemnost. Je tøeba øíci, že Josemaría Escrivá de Balaguer, zakladatel hnutí, nepovažoval Opus Dei za dobovì podmínìnou záležitost a vždy odmítal srovnání s novými hnutími. V jeho pojetí chtìl mít Ježíš toto Dílo již od poèátku naprosto celosvìtové a katolické. Upozoròuje, že Dílo je èástí církevní struktury, je církví zøízeno a je jejím prostøedkem. Sám potom usiloval, Foto: archiv. Chiara Lubichová (*1920). aby Opus Dei byla pøiznána zvláštní církevnì právní forma. V roce 1982 bylo Opus Dei oficiálnì zøízeno jako osobní prelatura. I dnes je prelaturou jedinou. Nicménì tento právní status nemìní nic na prostém faktu, že Opus Dei má mnoho objektivních znakù spoleèných s fenoménem nových hnutí. Èas od èasu se nìkteré hnutí dostane od kontroverze až na hranice sektáøství. Ohrožena jsou zejména ta hnutí, která kladou nepøimìøený dùraz na postavu zakladatele, redukují køes anský život na jednu jeho složku (napø. evangelizaci) a také spoleèenství kolem vizionáøù èi jiných lidí s mesiášskými ambicemi. 11 V Èeské republice takovou kontroverzní skupinou byla napøíklad komunita Dìtí Nejsvìtìjšího Srdce Ježíšova v Olomouci. 12 n Poznámky 1 Základní informace o nejvýznamnìjších hnutích pùsobících v ÈR najdete v: SECONDIN, B. Nová hnutí v církvi. Kostelní Vydøí: Karmelitánské nakladatelství, V tomto èlánku vycházím z kategorizace Bruna Secondina, zveøejòìné napø. v: SECONDIN, B. Nová hnutí v církvi...; Zdeòka Vojtíška, zveøejnìno v: VOJTÍŠEK, Z. Encyklopedie náboženských smìrù v Èeské republice. Praha: Portál, 2004; a vlastní kategorizace uvedené v: BRZOBOHATÝ, L., Nová hnutí v církvi øímskokatolické a jejich pùsobení v ÈR, diplomová práce, HTF UK, Praha, Napøíklad v Prvním listì Korintským: Každému je dán zvláštní projev Ducha ke spoleènému prospìchu. Jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož Ducha, nìkomu zase víra v témž Duchu, nìkomu dar uzdravování v jednom a témž Duchu, nìkomu pùsobení mocných èinù, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchù, nìkomu rùzné druhy jazykù, jinému dar vykládat jazyky. To všechno pùsobí jeden a týž Duch, který udìluje každému zvláštní dar, jak sám chce. (Bible. Èeský ekumenický pøeklad, ERC, Praha 1984, str ) 4 srov. Zásvìtná modlitba. Dingir, 3/2002, s Vyjádøení a posouzení pøíslušného církevního orgánu. 6 V souèasné dobì je èeský pøeklad knihy k dispozici také na internetu na adrese: 7 Zakladatel Schönstattského hnutí pater Josef Kentenich se narodil 18. listopadu 1885 v Gymnichu u Kolína a zemøel 15. záøí Schönstattské hnutí (on line). [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www-schoenstatt-patres.cz/senstat/ htm> 9 Silvia Chiara Lubich založila Hnutí focolare v roce Velmi široce strukturované hnutí patøí v Èeské církvi k nejvlivnìjším. V této souvislosti se èasto hovoøí o pøidruženém spoleèenství tzv. vìtvi pøátel biskupù hnutí focolare. Jeho èleny jsou napøíklad kardinál Vlk a olomoucký arcibiskup Graubner. 10 Napø. PLÁTENÍKOVÁ, J. D., Èí je to dílo?, Dingir 2005, 8 (1), str OPATRNÝ, A., Sekty jako pastoraèní problém i úkol. Praha: Pastoraèní støedisko sv. Vojtìcha pøi Arcibiskupství pražském, 2000, s ŠTURSA, L., Dìti Nejsvìtìjšího Srdce Ježíšova v Olomouci. Popis a možnosti interpretace radikálního hnutí v katolické církvi, diplomová práce, HTF UK, Praha, Mgr. Lukáš Brzobohatý (1979), vystudoval religionistiku, psychosociální studia a husitskou teologii na HTF UK. DINGIR 2/

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

STRUÈNÝ HISTORICKÝ PØEHLED

STRUÈNÝ HISTORICKÝ PØEHLED ZEMÌ PÙVODU: Èeská republika. DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO PÙVODNÍHO STANDARDU: 12. øíjna. 1980 POUŽITÍ: Spoleèenské plemeno KLASIFIKACE F.C.I.: Po jeho mezinárodním uznání: skupina 9 - spoleèenská plemena

Více

3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo

3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo 3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo Struèným vývojem písma se budeme zabývat v následujících 10 pøednáškách. Tiskové písmo,

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít?

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Grafické systémy a DTP Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Za posledních deset let doðlo k bouølivému vývoji v oblasti tvorby webu. Spousta uživatelù se nauèila jazyk HTML a kaskádové

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Miloš Brom. Eko konzult

Miloš Brom. Eko konzult Miloš Brom Eko konzult Úvodem Lidstvo se nespornì vyvíjí od jednoduchého ke stále složitìjšímu. Duchovnì však lidstvo nepokroèilo vùbec nikam a zùstává na stejném stupni jako pøed tisíci lety. U èlovìka

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Klasické námìty ve výtvarném umìní

Klasické námìty ve výtvarném umìní Narození Ježíše Krista VV-1 Námìty DUM è. 4 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvoøen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdìlávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice 1- Kde a kdy se

Více

zvìtšenina Jitka Èechová

zvìtšenina Jitka Èechová zvìtšenina Jitka Èechová Jitka Èechová Fakulta umìní a architektury - vizuální komunikace - digitální média Bakaláøská práce 2010 téma: ZVÌTŠENINA /01 * Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111 2012/ 12 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA Síťování vìdecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veøejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD) Hlavním cílem

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz www.icm-kladno.cz CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE Projekt "Právo na informace právì teï! Co ti brání v podnikání? je financován MŠMT v rámci mimoøádného

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky.

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky. Nové hnutí s mnoha současnými populárními prvky Zdeněk Vojtíšek Církev essénsko-křesťanská je poměrně nový náboženský útvar. Byla založena roku 1971 v Německu a od té doby se rozšířila do více než dvaceti

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky.

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky. Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893 Jiøí HASIL Praha Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky Dnes je ji všeobecnì velmi dobøe známo, e výuka jazykù se v Evropì,

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

JAK SE ZBAVIT ALERGIE

JAK SE ZBAVIT ALERGIE MUDr. M. O. Bruker JAK SE ZBAVIT ALERGIE Pøíèiny a léèení astmatu, ekzémù, neurodermitidy, senné rýmy a vyrážek Eko-konzult Když se neví, proè pacient, který byl pùvodnì zdravý, jednoho dne na pyl reaguje

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo MONOGRAFIE N 13 Alfred Uhl Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 1 Jak maskovat etické otázky ve výzkumu závislostí Jestliže

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 5 8 PhDr. Jan Èinèera, Ph.D.

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Bùh nám pomáhá vidìt souèasnost i budoucnost uèí a vysvìtluje pravdu Tematicky tøídìné výòatky z prorockých textù s názvem "Velkévarování" (Doporuèené prameny: http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Vìnováno Andu, mámì a Zuzu

Vìnováno Andu, mámì a Zuzu Vìnováno Andu, mámì a Zuzu PhDr. Marek Kolaøík, Ph.D. INTERAKÈNÍ PSYCHOLOGICKÝ VÝCVIK Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

zní: stát neodpovídá za závazky tiskové kanceláøe a tisková kanceláø neodpovídá za

zní: stát neodpovídá za závazky tiskové kanceláøe a tisková kanceláø neodpovídá za OTÁZKY ŽURNALISTIKY 2000 4 330 ÈESKÁ TISKOVÁ KANCELÁØ LUDMILA TRUNEÈKOVÁ O zøízení Èeské tiskové kanceláøe rozhodli poslanci Èeské národní rady 21. øíjna 1992 pøijetím zákona è. 517. Úèinnosti nabyl 15.

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon broušení Bona pøináší to nejlepší pro døevìné podlahy už více než 90 let. Díky dlouholetým zkušenostem v

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH

Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Ppress ve keré texty, fotografie, obrázky, mapy a pod. jsou chránìny autorskými právy jednotlivých

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více