DÁRCE SVĚTLA A POKOJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DÁRCE SVĚTLA A POKOJE"

Transkript

1 Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje DÁRCE SVĚTLA A POKOJE Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. (Iz 9,1) Doba, do které jsme právě vstoupili, nám otevřela nový církevní rok. Je zároveň začátkem přípravy, jejímţ vyvrcholením je oslava narození Jeţíše Krista. Narození Spasitele, který k nám přichází, je tím největším zjevením v dějinách lidstva. Nekonečný a nepředstavitelný Bůh se zjevuje jako malé dítě člověku, který je tak limitovaný a často i zraňovaný historií svého ţivota. Takové setkání Boha s člověkem vyţaduje zvláštní přípravu. Ovšem adventní příprava na slavnost Vánoc je daleko hlubší neţ samotná dobrá nálada spojená s dárky a setkáváním rodin. Nemůţeme zapomenout, ţe to byl sám Bůh, kdo chtěl, abychom ho poznali a uvěřili v něho. A proto jeho zjevení je úzce spojené se světlem a slovem. Neboť Boţí slovo nejen musíme poznávat, ale potřebujeme ho i zkoumat, abychom tak získali jasný návod k ţivotu, světlo, které osvěcuje mraky naší omezenosti. Advent, který uţ ve svém názvu naznačuje příchod něčeho, nebo lépe řečeno Někoho, se pro nás všechny má stát časem osvícení, tedy jasného rozumu a přesného rozeznávání na co se vlastně připravujeme. Jeţíšovo narození je strategickou událostí v dějinách lidstva s dosahem na věčnost. Znamená to, ţe světlo adventní doby musí začínat v našich srdcích a vyzařovat tak silně, aby se stávalo přitaţlivým pro kaţdého člověka. Potom otázka naděje do budoucnosti bude zaloţena na srdci tedy lásce. Zkusme tento čas proţít v rozeznávání pravdy o Bohu, jeho dějinách spásy, o jeho lásce a darech, které nám s jeho příchodem pomáhají na cestě víry. Kéţ všechna světla kolem nás nerozptylují naše nitro, ale naopak nás vyburcují k zamyšlení nad otázkou: Jak se já snaţím poznávat Boha Světlo světa? P. Edward Walczyk

2 2 Rozhovor Léta učili mnohé z Kyjí, Jahodnic, Hostavic a Dolních Počernic ve zdejší ZŠ Šimanovská, mezi nimiž jsou i naši farníci. Sedávali v první lavici, ona četla čtení a zpívala Rybovku, on chodil zvonit přede mší. Manželé Havlovi, kteří letos oslavili Zlatou svatbu - 50 let společného života. V TEPLÁKÁCH JI DOMA NEUVIDÍTE Rozhovor s našimi bývalými farníky, kteří již léta bydlí v Klánovicích, začal dobrodružně ze sluchátka se totiž ozvalo: Volané číslo neexistuje. Zkouším tedy štěstí a vydávám se na návštěvu neohlášeně. Vidím, že místní právě vyvážejí listí ze svých zahrad. Mezi nimi najdu pana učitele. Hned mě zve k nim domů. A zatímco se vrací k práci, povídám si s paní učitelkou Janou Havlovou. Nedávno jsme oslavovali 20. výročí sametové revoluce. Oslavili jste to nějak? Ani ne. Kvůli zdraví se drţíme raději doma. Jen na televizi jsme se dívali. V televizi by to ale měli vidět především ti, co to nezaţili mládeţ neví vůbec nic. Studenti k té příležitosti uspořádali Inventuru demokracie. Její součástí byly i dotazy známým osobnostem, jejichž odpovědi jsme mohli do konce listopadu číst v dopravních prostředích. Co podle vás naší společnosti chybí? Nedrţí se tradice. Neuchovává se národní identita, konzumní společnosti na tom nezáleţí. To v Anglii jsou na svou historii, a zvlášť období viktoriánské, hrdí. Dnešní doba je dobou zlatokopů. Ani KDU se mi nelíbí, co zemřel Josef Lux, jde to s nimi s kopce. Společnost je apatická, nezodpovědná. Kdy jste vlastně přišli do Klánovic? V roce Předtím jsme bydleli v Kyjích v Karlově ulici. V Dářské bydlely sestry boromejky, můj muţ jim občas dělal opraváře. Mnohé z našich farních oveček jste učila, stejně tak i váš manžel. Jak vzpomínáte na tato léta? Mám čisté svědomí v tom, ţe jsme dětem vštěpovali mravní zása-

3 dy. Dnes učit je skoro o ţivot, jen se dotknete dítěte a mohou vás zaţalovat za obtěţování. A vím, ţe se mnou byli rodiče spokojení, protoţe některé maminky, kdyţ se dozvěděly, ţe další rok budu mít prvňáky já, tak poslaly dítě do školy o rok později. To byla pro mě taková satisfakce, uznání mé práce. Pamatuji si, že jste byla v našem kostela křtěná. Ano, to bylo v roce 1992, kdyţ jsem se vrátila z první oficiální cesty do Svaté země po 50 ti letech komunistického útlaku, vedené Mons. Karlem Otčenáškem, které se zúčastnili i zahraniční krajani a asi dvanáct kněţí. Kdyţ jsme stáli na místech, kde před 2000 lety chodil Kristus, byla jsem zasaţena Bohem, jeho láskou, emoce mě úplně pohltily. To byla moje konverze k církvi katolické z Československé husitské (kde se křtí ve jménu republiky a ne ve jménu Jeţíše Krista pozn. red.). Udělali jsme spoustu fotek, ale já jsem uţ nebyla schopna pro ty emoce vnímat, kde přesně jsme zrovna byli. Aţ jsme pak přijeli a nechali vyvolat fotky, tak páter Kellnar nám objasnil místa, kde se fotilo. Pak jsem se nechala pokřtít. Manţel mi pak řekl, zda se tam nechci jet ještě jednou podívat, ale odpověděla jsem, ţe ne, protoţe bych tam jela uţ jako turista. Jsou jiná místa, kam se ráda vracíte? Rozhovor 3 Jezdívala jsem pravidelně na Svatou horu, ale co zemřel P. Břicháček, není to uţ ono. Uţ tam není ani řeholník Jan, který se s námi modlil kříţovou cestu v ambitu kláštera. Pak jsem ráda návštěvovala sestry Sv. kříţe v Choryni. Tam se mi stala taková věc normálně jsem se navoněla, ne moc, jak mám ve zvyku, a další den mi jedna sestra povídá: Janičko, já vám to větrala celou noc! Kdyţ jsem to pak říkala matce provinční, odpověděla: Víte, lepší sestřička marnivá, neţ jiná. Sestry se přestěhovaly do Kroměříţe, kde měl letos kněţské svěcení jeden známý, kterého jsem znala uţ jako mladého muţe. Tak jsem měla příleţitost setkat se i s panem biskupem Graubnerem. Na jáhenském svěcení jsem nemohla

4 4 Rozhovor být, protoţe jsem byla po operaci páteře. Na kněţské jsem se dostala díky vnukovi Dominikovi, který mě tam zavezl autem. Na primiční mši o týden později uţ mě ale nemohl vzít, měl jiné povinnosti, a já jsem nemohla riskovat takovou dálku hromadnou dopravou. Jinak Dominik také několikrát ministroval v kyjském kostele. Zmínila jste marnivost. To je ale něco jiného než elegance, která je vám vlastní. Vy jste vždy chodila elegantně oblečená, jak se na Boží dům patří Taky si myslím, ţe je lepší být oblečen elegantně neţ přijít v dţínách. Ale jednou jsme měli zde v Klánovicích velkou slavnost a já si vzala hezký klobouk. Snaţila jsem se číst jasně a nahlas, aby slyšely i staré babičky. Po mši jsem si nebyla jistá, tak jsem se zeptala jedné paní, co asi říkal náš pan farář. Prý četla hezky, slušelo jí to moc, ale lidi odvedl překrásný klobouk. Od té doby se snaţím neupoutávat na svou osobu, ale aby lidé vnímali Boţí slovo. Kolik těch kloboučků a klobouků máte? Hodně, různé barvy, letní i zimní. připravila Marta Höferová Jana Havlová Povoláním pedagog prvního stupně, se narodila roku Se svým manţelem Stanislavem, téţ učitelem, se seznámila ve vlaku na cestě do svého prvního zaměstnání do pohraničí na umístěnku. Mezi její koníčky patří zahrada, pes, kočka a péče o manţela, po malé mozkové příhodě v r i básně. To byla vlastně má terapie. Mohla jsem v nich vyjádřit radost, bolest, všechno. Šest let navštěvovala Univerzitu třetího věku na 2. LFUK v Motole, kde se dovídala o prevenci nemocí, zaměřenou na potřeby lidí zralého věku. Bydlí s manţelem v Klánovicích. Mají dceru Lenku, jeţ se provdala do Anglie a od té doby srovnává českou a britskou kulturu/ společnost. Její vnuk Martin tam chodí do katolických škol. Tajemná cesta do neznáma Bušení srdce a zrychlený tep To Ježíš mi ruku dává a ukazuje svět Svět lásky dobroty a pochopení svět kde pro zlo místo není a ve kterém se tají dech Stojím zde vděčná v okouzlení Pouť do Svaté země nehodna míst těch Přesto kráčím pokorná a němá Ó díky Pane za poznání Tvá dobrota snad hranic nemá Cítím Tvé vřelé teplo v dlani Má duše našla odpuštění (Verše radosti 1992)

5 VÁNOČNÍ PŘÍBĚH Duchovní stránka 5 Martin navštěvuje svého dědečka, který právě vyřezává figurky do betléma. Martinův dědeček je velmi šikovný, jeho figurky jsou jako ţivé. Martin si je dlouze a pečlivě prohlíţí a najednou mu připadá, jako by nebyl aţ tak velký, jako obvykle, ale naopak, připadá si docela malý. Je mu, jako by byl jednou z figurek. A jak tak stojí a dívá se na Jeţíše v jeslích, zjistí, ţe se mu dítě dívá přímo do očí. Najednou se poleká. Proč se lekáš? ptá se chlapce Jeţíš. Protoţe pro tebe nemám ţádný dárek. Já bych ale od tebe rád něco měl, říká Jeţíš v jesličkách. Chci ti dát všechno, co mám! říká Martin. Můj nový snowboard, k němu boty a nový počítač! Ne! říká potichu malý Jeţíš. Nic z toho nepotřebuji, kvůli tomu jsem na svět nepřišel. Chci od tebe něco jiného. Daruj mi svůj poslední sloh! Ale za ten jsem přece dostal pětku, nedostatečnou, brání se Martin. No právě, proto ho chci! vysvětluje malý Jeţíš. A chci od tebe ještě další dárek! pokračuje. Dej mi tu krásnou, drahou křišťálovou vázu! Ale tu jsem přece dnes rozbil, byl Martin překvapený. Chci, abys mi vţdy přinesl všechno to, co se ve tvém ţivotě rozbilo. Chci to všechno spravit a uzdravit. Dáš mi to? To je těţké. Pomůţeš mi s tím? ptá se chlapec nejistě. Ale já chci ještě něco! říká Jeţíš v jeslích. Daruj mi také odpověď, kterou jsi dal mamince na její otázku, jak se ta váza rozbila. Martin celý zrudl. Byl v rozpacích. Ve skutečnosti jsem ji rozbil schválně, protoţe jsem byl vzteky bez sebe, přiznává. Ano, dej mi všechny své lţi a vztek, přines mi všechno zlé, co jsi udělal, říká malý Jeţíš. A kdyţ s tím ke mně přijdeš, pomůţu ti. Chci tě přijmout se všemi tvými chybami a chci ti vţdycky znovu odpustit. Chci tě vzít za ruku a ukazovat ti cestu. Chceš, abych ti tohle dal? A Martin se dívá, naslouchá a mlčí Připravila Blanka Ocovská (převzato z časopisu Duha)

6 6 Stránka pro děti a nejen pro ně 1. Ježíšovo dětství Otázky a odpovědi: Ježíš se narodil v: Nazaretu; Jeruzalémě; Betlémě Ježíšův otec byl: pastýř; kněz; tesař Ježíšova maminka se jmenovala: Anna; Marie; Alžběta Když se Ježíš narodil, maminka ho položila: do kolébky; do postýlky; do jesliček Na Ježíše se jako první přišli podívat: pastýři; lidé z hospody; lidé z celého města Ježíše krátce po narození ještě navštívili: Herodes; faraón; mudrci Josef a Marie museli s malým Ježíškem utéct do: Egypta; Babylónu; Nazaretu Po návratu z Egypta se rodiče s Ježíškem usadili ve městě: Jerichu; Betlémě; Nazaretu Ježíš se spolu s rodiči vydal na cestu do Jeruzaléma v: 8; 10; 12 letech Ježíš šel s rodiči do Jeruzaléma, aby: navštívil příbuzné; na výlet; do chrámu na slavnost Velikonoc Když se vraceli z Jeruzaléma, Ježíš: zůstal s příbuznými; šel s rodiči; zůstal v chrámu Kněží, kteří se setkali s malým Ježíškem žasli, že: moudře odpovídal na jejich otázky; byl ochotný pomáhat jim; naučil se hodně veršů zpaměti 2. Které číslo chybí v této číselné řadě? ? 31 50

7 Stránka pro děti a nejen pro ně 7 3. Co znamenají výrazy: A. Vox populi okřídlený kůň B. Korpulentní vypouklý C. Senium otylý D. Pegas stáří E. Konvexní obr s jedním okem F. Kyklop hlas lidu 4. Vánoční Stromek Na větvičkách vánočního stromečku visí vánoční koule. Doplňte do těchto koulí čísla od 1 do 10 tak, aby součet v každém trojúhelníku byl stejný. Každé číslo se vyskytuje jen jednou. Podaří se vám to? Odpovědi posílejte na ovou adresu Nejrychlejší luštitel bude odměněn.

8 8 Farní události PEČEŤ DUCHA SVATÉHO V neděli 15. listopadu přijalo osm našich farníků svátost biřmování z rukou p. biskupa Václava Malého. Při promluvě je povzbudil, aby "ţili z naděje Ducha vzkříšeného Pána". Biřmovanci si sami připravili krásné modlitby před i po mši svaté. Slavnost zakončili pohoštěním na faře pro všechny přítomné. Přejeme jim, aby se nechali Duchem svatým zavát tam, kam je bude zvát.

9 PŘIJETÍ DO KATECHUMENÁTU Farní události 9 V sobotu 28. listopadu přijal v praţské katedrále kardinál Miloslav Vlk nové čekatele křtu. Vedle mnoha adeptů byli přijati i naši farníci Věrka Merklová a Jirka Jelínek. Přijetí se podle tradice konalo při vchodu do katedrály, na bohosluţbu slova se ale všichni přítomní přesunuli k oltáři. V kázání je pan kardinál povzbudil slovy: Radost z Hospodina ať je vaší silou! Poté dostali nově přijatí z jeho rukou Nový zákon. Nakonec je pozval k setkání a malému pohoštění v Arcibiskupském paláci. Věrko a Jirko, ať vás na cestě k novému životu provází Duch svatý! (red.) Jirka, Věrka, pan kardinál a jejich kmotři

10 10 Historie Z farní kroniky Další osobností zmíněnou ve farní kronice byl P. Gustav Láska. Kronika uvádí, ţe dne 28. listopadu 1893 byl na Kyjskou faru investován Gustav Láska, farář z Uhlířských Janovic, který byl více neţ deset let kaplanem a administrátorem v Kyjích a který byl proti své vůli a nadání osadníky slavně uvítán a dne 7. ledna 1894 installován. V roce 1895 povaţoval kronikář za významné zmínit, ţe rok tento byl prostředně úrodný, ovoce málo, podzim vlhký, brambory většinou shnily. Kostel obdrţel darem od jakési paní z Hostavic při příleţitosti prvního svatého přijímání jejího syna koberec kryjící celý presbytář. Farní budova byla opravena nákladem více neţ 800 zlatých, omítka byla nahrazena novou s pískem Vltavským, byla dána nová okna do kuchyně, nové ţulové stupně k domovním dveřím aj. Kronikář zdůrazňuje, ţe veškeré vydání nesla záduš, neboť při chudobě a přetíţení daněmi osadníků je těţko konkurenční příspěvek ţádati. Rok 1897 byl méně úrodný, za více neţ 100 milionů zlatých bylo přivezeno do Rakouska obilí, jeden metrický cent pšeničného obilí se prodával aţ za 24 zlatých (rok předtím za 15 zlatých). Kronika nezřídka zabloudila i do zpráv na poli politickém. Uvádí, ţe následkem takzvaných jazykových nařízení uţívají letos poprvé úřady zeměpanské co vnitřní řeči úřední mezi sebou jazyka českého, coţ vzbudilo takový odpor mezi Němci, ţe obstrukcí učinili konec parlamentu ve Vídni. Počátkem prosince byly v Praze a ve větších městech po Čechách veliké bouře, které i v drancování ţidovských krámů se zvrhly. Vojsko zjednalo pořádek a nad Prahou prohlášen náhlý soud. Základy křesťanských států jsou podkopány, dělá se trhlina za trhlinou. Kronikář dále píše, ţe za čtyrletého farářování mám uţ třetího regenschoriho, je jím vţdy podřízený učitel a ti se často mění. Jako nejvýznamnější událost roku 1898 je spatřováno, ţe den 10. září 1898 byla odpoledne zavraţděna císařovna naše J. V. Alţběta (císařovna Sissi / / pozn. V. M.) v Ţenevě, právě kdyţ šla z hotelu na parník. Vrah Vlach Luccheni probodnul jí srdce velkým pilníkem, takţe v několika minutách skonala. Vrah byl anarchistou, toť pohnutka kralovraţdy, jaké ještě nebylo na světě. Kyjský farář v tomto roce slavil 25ti letou památku kněţství a na připomenutí postavil v Kejích na návsi kamenný kříţ. Zde je vhodné připomenout, ţe se jedná právě o onen kamenný kříţ vedle kostela, u kterého se farnost schází a modlí při slavnostech. Rovněţ byl vzat druhý

11 Historie 11 kříţ ze starého hřbitova, nákladem pana faráře opraven a postaven v Aloisově, neboť v té době v obci jiné kříţe nebyly. Kronikář dále píše, ţe 2. prosince slavil císař Pán památku svého padesátiletého panování, které jako dlouhá cesta je namnoze trním poseta, a protoţe byl tím dnem pátek, dispenzoval tehdejší papeţ celé Rakousko od postu. Kronikář dále smutně uvádí, ţe nešťastnými spory národními je říše do nejhlubších útrob rozrušena a není naděje na smírné ukončení. Zajímavé je zakončení této strany kroniky, kdy si farář posteskl, ţe ku posouzení poměru mezi farou a školou je, ţe řídící učitel neúčastnil se ani svěcení kříţe,, přičemţ další řádky jsou z kroniky odstřiţeny V roce 1899 dne 25. června zemřela Jeho Eminence Kardinál arcibiskup Praţský František hrabě Schönborn na zápal plic a byl pohřben u sv. Víta v Praze, pro dobrotu srdce ode všech, co jej znali, jsa velice oţelen. Na jeho místo byl intronizován 36 letý Lev, svobodný pán Skrbenský z Hříště. V roce 1899 nalezl farář pod střechou sakristie velmi zajímavý zbytek starého chrámového portálu. Další poznámkou k politickému dění je zmínka, ţe boj národů rakouských opět se přiostřil letos odvoláním nařízení jazykových z r Velmi poučné je postesknutí faráře, ţe známka úpadku našeho lidu je, ţe čím více chudne, tím více hýří, letos bylo zde 16 muzik, v Malešicích 40!, jedna i v adventu! Rovněţ téţ poznámka, ţe řídící učitel školy nevede kůr a farář měl za rok čtyři rozličné varhaníky, coţ je svízel! V ten rok (1900) počala měna korunová, v krajinách německých pak počalo pod heslem Pryč od Říma zvláštní hnutí, deset tisíc osob odpadlo k protestantismu. Asi plevy! Rok 1900 je pak ukončen prodejem posledního pozemkového majetku, takţe zdejší obec je úplně obcí bezzemků, neboť veškeré soukromé pozemky patří dvěma majitelům, kteří zde nebydlí, totiţ kníţeti a panu z Frey-ů z Vysočan. Připravil Viktor Mach

12 12 Farnost MALÉ JUBILEUM Milí bratři a sestry, drţíte v rukou zvláštní číslo. Neliší se nikterak zásadně od předchozích čísel a není výjimečné ani pro svůj více vánoční obsah. Speciální je však tím, ţe právě slaví své páté narozeniny. Jak ten čas letí! Vzpomínám, jak jsme ho tenkrát na podzim roku 2004, ještě za P. Ladislava Součka, formovali. Prvně vytipovat moţné spolutvůrce, pak je ale především přemluvit k páchání takové pravidelné činnosti. Pár takových nadšených bláznů se nám opravdu podařilo sehnat. Poté jsme dali hlavy dohromady, abychom dali časopisu obsah, jednotný styl a také jméno. Jestlipak víte, proč se vlastně původně jmenoval Natanael nota bene? Protoţe O. Ladislav tehdy vydával týden co týden svůj informační a spirituálně podnětný plátek Natanael. Natanael n.b. tak měl být měsíčním bonusem. Kdyţ pak přišel v roce 2007 P. Edward, neměl kvůli opravě fary čas na psaní, takţe uţ vycházel jen tento měsíčník a tedy uţ nebylo důvodu nazývati ho n.b. Jinak Natanael je hebrejský ekvivalent pro Bartoloměje, jemuţ je náš kostel zasvěcen. První číslo vyšlo v prosinci 2004 a bylo dost divoké bez loga, grafiky Šla jsem se poradit s jednou studentkou ţurnalistiky a ta mi to vrátila celé červené! To se týkalo především formálně-technických záleţitostí. Sazbař Pavel se amatérsky ujal grafiky nu, a dnes je z něj skoro profík! Dnes vůbec Natálek běţí takovým způsobem, ţe by nám mohly mnohé měsíčníky závidět: uzávěrka týden před vydáním, přičemţ autorský kruh je urgován o týden dřív, aby se vzbudil ze spánku a začal včas dodávat své pravidelné příspěvky. Kupodivu to klape a kupodivu nikdo nepodal výpověď ze dne na den. Ono to přeci jen je dost závazné psát měsíc co měsíc. Nejprve víte o čem psát, pak uţ ale dochází nápady, šťáva, elán, síly. To, ţe nadále píšeme je spíš známkou toho, ţe nám ty naše rubriky přeci jen přirostly k srdci. A také skutečnost, ţe štos nového čísla vţdy zmizí, je důkazem, ţe to vše snad není k zahození. Pokud i toto vydání přispěje k adventnímu ztišení, aby se o Vánocích mohl Jeţíš narodit i do našich srdcí, pak splnil svůj účel. Požehnaný advent i svátky vánoční přeje spolu s týmem autorů Marta Höferová Natanael vychází vţdy první neděli v měsíci. Náklad 100ks. Za příspěvek na pokrytí nákladů (10 Kč) děkujeme. Své příspěvky do příštího čísla posílejte na do Technicky zajišťuje: p.fiala a p.januš. Další informace o farnosti na

13 Příloha PETR STŘEŠŇÁK MĚSTSKÝ FOLKLÓR VÁNOČNÍ ZAČÁTEK CÍRKEVNÍHO ROKU Církevní rok? Ano ale nevím už přesně který to byl odpověděla paní v anketě a odešla na trh zakoupit adventní věnec jmelí a svíčky aby si připomněla začátek nového Církevního roku SVATÝ MIKULÁŠ Mikuláš ztratil plášť a na schodech rovnováhu nejspíš trochu pil Snad proto na něj děti ze sídliště útočily bouchacími kuličkami zatímco čerty jen přátelsky zatahaly za ocas 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Peníze všemocné Peníze všudypřítomné Peníze záhadné Zvěstovatelé peněz Mučedníci peněz Nepřátelé peněz Peníze Venite, adoremus 2. NEDĚLE ADVENTNÍ Pojďte ke mně všichni kdo pracujete a jste obtíženi nákupními taškami vysokým krevním tlakem strachem z nedoplatků strachem z dalšího století praví Pán a já vás občerstvím Nikdo neslyšel Nikdo nepřišel Snad v parku mezi bezdomovci ztracenou najde Ježíš ovci

14 Příloha RORÁTY Neboj se stádce malé v kostelíku na periferii Až vyjdeš z jeho vrat prosincovým deštěm bude se snášet Spravedlivý 3. NEDĚLE ADVENTNÍ Taky jste ještě nezačala péct? a okna? no jo, neumytý Kapři prý letos podraží ještěže stromek máme umělej Už aby bylo po tom všem SVÁTOST SMÍŘENÍ Josef byl spravedlivý Maria přečistá Jezulátko svaté Oslík a kravička od přírody nevinní Veliká je má bolest a nad mou zpupností truchlí andělé Očisti mne Pane než pokleknu u divuplných jeslí 4. NEDĚLE ADVENTNÍ Kdyby se místo Vánoc slavil zimní slunovrat a dárečky, blikátka, žrádýlko i dva dny volna zůstaly zachovány scházelo by vám něco? ŠTĚDRÝ DEN V zájezdním útulku nenašlo se pro ně místo v útulku našich srdcí jakbysmet (Co budou dávat v televizi?) Nedaleko Betléma drželi pastýři hlídky u svých stád Taky budeme muset hlídat Nadváhu (Hlavně to prosím tě nespal!) Neboť tak Bůh miloval svět že dal svého jednorozeného Syna abychom mohli jíst bramborový salát a dívat se na pohádky (Vypni už ty koledy)

15 Příloha SVATÁ NOC Večeři sežrali kosti vyhodili petardy odpálili Je tichá svatá noc Franz Gruber mezi anděly zakrejvá si oči 1. SVÁTEK VÁNOČNÍ Dnes je zapotřebí pořádně se vyspat zkonzumovat oschlé zbytky štědrovečerní tabule a navštívit příbuzné kterým se řekne: Nezlobte se, že jsme vás letos s tím ježíškem tak odbyli a oni odpoví: Ale prosím vás, tolik škody jste si udělali A pak už jen žvaníme a žvaníme 2. SVÁTEK VÁNOČNÍ Klid sváteční klid děťátko v jeslích spí staré lípy v parku spí tatínek před obrazovkou spí opuštěná obchodní centra spí běženci v azylových domech spí svědomí člověka jenž před sebou je spravedlivý chrápe MLÁĎÁTKA BETLÉMSKÁ Přehled zpráv: V závěru roku zaznamenali největší odbyt výrobci lihovin již dnes některé sklady zejí prázdnotou Na pokyn Heroda Velikého bylo v Judsku brutálně zavražděno zhruba dvacet kojených chlapců své počínání odůvodnil udržením stability v zemi Počasí: Svatý Petr přeje lyžařům kopec srandy

16 Příloha SILVESTR Kdejaký ouřada dnes v roli bonvivána Ještě se dovedeme bavit není to tak zlé! A kdyby snad invence jako sekt vyšuměla estrádní šaškové zemští v trojstupech jsou připraveni NOVÝ ROK TŘI KRÁLOVÉ Vedeni hvězdou konečně doputovali k Tobě I já k Tobě putuji i já k Tobě doputuji ostatně jako všichni jako všichni Divadlo Vánoc mizí v inverzním smogu a klaksonech aut Proč jsi tak smutná duše má? Kocovina střepy novoroční splín Zejtra zas do rachoty o něco vyžilejší (Psáno na přelomu let 2000 a 2001)

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU 8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU Pán Ježíš miloval velice pravdu. Často doporučoval, abychom byli upřímní a pravdomluvní. Ďábla nazýváme správně otcem veškeré lži,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: Vedoucí skupiny: 1. Příběh Josef a anděl poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Matouš 1,18-25 Na Josefa a Marii čekala spousta

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

Návštěva anděla VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

Návštěva anděla VÁNOČNÍ PŘÍBĚH VÁNOČNÍ PŘÍBĚH Návštěva anděla Kdysi dávno žila v Nazaretu dívka. Byla jemná a skromná a jmenovala se Marie. Zasnoubila se s tesařem jménem Josef. Jednou, když si vyšla na procházku, přihodilo se jí něco

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

ozdobami- koule, řetězy z popcornu atd.

ozdobami- koule, řetězy z popcornu atd. ozdobami- koule, řetězy z popcornu atd. Štědrý den u nás doma O. Polcar Už od rána jsme s mojí sestřičkou Zuzankou čekali na Ježíška. Maminka řekla, že musíme počkat do večera. Celý den jsme byli oba hodní.

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

OD 13 DO 17 HODIN V NAŠEM SRDÍČKU

OD 13 DO 17 HODIN V NAŠEM SRDÍČKU OD 13 DO 17 HODIN V NAŠEM SRDÍČKU Zpracovala Nová Milena, foto ŠMardová-Koulová Jana, Procházková Eva,korekce Ing. Vlach Milé děti, je tu měsíc prosinec. Pro vás děti jeden z nejhezčích měsíců v roce.

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Náš Domov 21/2016. Leden 2016

Náš Domov 21/2016. Leden 2016 Náš Domov 21/2016 Leden 2016 1 Leden narozeniny budou slavit Tarantová Věra 03.01.1924 92 let Jarolímková Anežka 12.01.1929 87 let Ekr Jiří 16.01.1931 85 let Nosek Miloslav 19.01.1933 83 let Vojtěchová

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu 1 Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2.

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. VÁNOCE Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Crrrr. Jeroen jede na kole k babičce. Super, že mě taky pozvali. Nazdar, přesně včas. Ester už je tady taky.

Crrrr. Jeroen jede na kole k babičce. Super, že mě taky pozvali. Nazdar, přesně včas. Ester už je tady taky. Jeroen jede na kole k babičce. Super, že mě taky pozvali. Nazdar, přesně včas. Ester už je tady taky. Ester! Nazdar, Jeroene. Daniel, můj vnuk, bude rád, že tam jedeš s námi. Jedeme přece na statek, kde

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz r Nejprve něco z historie. Osvětim (Německy Auschwitz), která byla největším nacistickým koncentračním a vyhlazovacím táborem,

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: poznejbibli biblické studie pro mladé Vedoucí skupiny: LEKCE 1: Mojžíš Princ Další doporučená čtení: Numeri 26,58-59 Skutky 7, 17-29 Přečti si:

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

neděle 20. (7.) září 2015

neděle 20. (7.) září 2015 neděle 20. (7.) září 2015 Narození Přesvaté Bohorodice pondělí 21. (8.) září Otázky na opakování 1. Jaká jsou dvě největší přikázání? 2. Co o Bohu víme a jak Ho můžeme poznávat? 3. Určete, která tvrzení

Více

č. 4/2015 Váš Jaromír Novák

č. 4/2015 Váš Jaromír Novák č. 4/2015 Vážení a milí přátelé, tradiční, krásně nazdobené stromečky na chodbách, jídelně i balkoně, oblíbená Mikulášská besídka s čertem, Mikulášem a anděly, koledy v podání dětí poděbradských škol tyto

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ

PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ verše ALOIS KOLÁŘ PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ aneb POHÁDKY PRO ANIČKU 2015 Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být přenášena

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

Pozvěme Ježíše do svého srdce a poprosme ho o nový začátek. Pokojné a plodné prožití adventu a vánočních svátků přeje Anna Mikešová.

Pozvěme Ježíše do svého srdce a poprosme ho o nový začátek. Pokojné a plodné prožití adventu a vánočních svátků přeje Anna Mikešová. LISTOPAD 2010 ADVENT V NÁS Jak jen toužím, abys prožil advent. Jak jen toužím u tebe bydlet, žít důvěrně s tebou a sdílet všechna tvá břemena. Jak jen toužím, abys prožil advent. Jak jen toužím znovu se

Více

V Á N E K. Vánoce v srdci

V Á N E K. Vánoce v srdci Ročník 10, číslo 12, 30.11.2014 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Vánoce v srdci Blíží se Vánoce a já pořád nemohu zaslechnout rolničky, o kterých se tak často vypráví dětem. Slyším jen těžké kroky

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz PO ROCE VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz PO ROCE VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ Prosinec 2012 Farní listy Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz PO ROCE VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ Kolik to je různých pojmenování: bílé, pohodové, zlaté, šťastné, radostné a já nevím

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Neděle 27. (14.) prosince

Neděle 27. (14.) prosince Neděle 27. (14.) prosince Otázky na opakování 1. Ve kterém městě žili Josef a Marie? 2. Proč se Ježíš Kristus narodil v jeskyni? 3. Jakou píseň slyšeli pastýři od andělů? 4. Proč se Boží Syn narodil jako

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více