DÁRCE SVĚTLA A POKOJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DÁRCE SVĚTLA A POKOJE"

Transkript

1 Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje DÁRCE SVĚTLA A POKOJE Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. (Iz 9,1) Doba, do které jsme právě vstoupili, nám otevřela nový církevní rok. Je zároveň začátkem přípravy, jejímţ vyvrcholením je oslava narození Jeţíše Krista. Narození Spasitele, který k nám přichází, je tím největším zjevením v dějinách lidstva. Nekonečný a nepředstavitelný Bůh se zjevuje jako malé dítě člověku, který je tak limitovaný a často i zraňovaný historií svého ţivota. Takové setkání Boha s člověkem vyţaduje zvláštní přípravu. Ovšem adventní příprava na slavnost Vánoc je daleko hlubší neţ samotná dobrá nálada spojená s dárky a setkáváním rodin. Nemůţeme zapomenout, ţe to byl sám Bůh, kdo chtěl, abychom ho poznali a uvěřili v něho. A proto jeho zjevení je úzce spojené se světlem a slovem. Neboť Boţí slovo nejen musíme poznávat, ale potřebujeme ho i zkoumat, abychom tak získali jasný návod k ţivotu, světlo, které osvěcuje mraky naší omezenosti. Advent, který uţ ve svém názvu naznačuje příchod něčeho, nebo lépe řečeno Někoho, se pro nás všechny má stát časem osvícení, tedy jasného rozumu a přesného rozeznávání na co se vlastně připravujeme. Jeţíšovo narození je strategickou událostí v dějinách lidstva s dosahem na věčnost. Znamená to, ţe světlo adventní doby musí začínat v našich srdcích a vyzařovat tak silně, aby se stávalo přitaţlivým pro kaţdého člověka. Potom otázka naděje do budoucnosti bude zaloţena na srdci tedy lásce. Zkusme tento čas proţít v rozeznávání pravdy o Bohu, jeho dějinách spásy, o jeho lásce a darech, které nám s jeho příchodem pomáhají na cestě víry. Kéţ všechna světla kolem nás nerozptylují naše nitro, ale naopak nás vyburcují k zamyšlení nad otázkou: Jak se já snaţím poznávat Boha Světlo světa? P. Edward Walczyk

2 2 Rozhovor Léta učili mnohé z Kyjí, Jahodnic, Hostavic a Dolních Počernic ve zdejší ZŠ Šimanovská, mezi nimiž jsou i naši farníci. Sedávali v první lavici, ona četla čtení a zpívala Rybovku, on chodil zvonit přede mší. Manželé Havlovi, kteří letos oslavili Zlatou svatbu - 50 let společného života. V TEPLÁKÁCH JI DOMA NEUVIDÍTE Rozhovor s našimi bývalými farníky, kteří již léta bydlí v Klánovicích, začal dobrodružně ze sluchátka se totiž ozvalo: Volané číslo neexistuje. Zkouším tedy štěstí a vydávám se na návštěvu neohlášeně. Vidím, že místní právě vyvážejí listí ze svých zahrad. Mezi nimi najdu pana učitele. Hned mě zve k nim domů. A zatímco se vrací k práci, povídám si s paní učitelkou Janou Havlovou. Nedávno jsme oslavovali 20. výročí sametové revoluce. Oslavili jste to nějak? Ani ne. Kvůli zdraví se drţíme raději doma. Jen na televizi jsme se dívali. V televizi by to ale měli vidět především ti, co to nezaţili mládeţ neví vůbec nic. Studenti k té příležitosti uspořádali Inventuru demokracie. Její součástí byly i dotazy známým osobnostem, jejichž odpovědi jsme mohli do konce listopadu číst v dopravních prostředích. Co podle vás naší společnosti chybí? Nedrţí se tradice. Neuchovává se národní identita, konzumní společnosti na tom nezáleţí. To v Anglii jsou na svou historii, a zvlášť období viktoriánské, hrdí. Dnešní doba je dobou zlatokopů. Ani KDU se mi nelíbí, co zemřel Josef Lux, jde to s nimi s kopce. Společnost je apatická, nezodpovědná. Kdy jste vlastně přišli do Klánovic? V roce Předtím jsme bydleli v Kyjích v Karlově ulici. V Dářské bydlely sestry boromejky, můj muţ jim občas dělal opraváře. Mnohé z našich farních oveček jste učila, stejně tak i váš manžel. Jak vzpomínáte na tato léta? Mám čisté svědomí v tom, ţe jsme dětem vštěpovali mravní zása-

3 dy. Dnes učit je skoro o ţivot, jen se dotknete dítěte a mohou vás zaţalovat za obtěţování. A vím, ţe se mnou byli rodiče spokojení, protoţe některé maminky, kdyţ se dozvěděly, ţe další rok budu mít prvňáky já, tak poslaly dítě do školy o rok později. To byla pro mě taková satisfakce, uznání mé práce. Pamatuji si, že jste byla v našem kostela křtěná. Ano, to bylo v roce 1992, kdyţ jsem se vrátila z první oficiální cesty do Svaté země po 50 ti letech komunistického útlaku, vedené Mons. Karlem Otčenáškem, které se zúčastnili i zahraniční krajani a asi dvanáct kněţí. Kdyţ jsme stáli na místech, kde před 2000 lety chodil Kristus, byla jsem zasaţena Bohem, jeho láskou, emoce mě úplně pohltily. To byla moje konverze k církvi katolické z Československé husitské (kde se křtí ve jménu republiky a ne ve jménu Jeţíše Krista pozn. red.). Udělali jsme spoustu fotek, ale já jsem uţ nebyla schopna pro ty emoce vnímat, kde přesně jsme zrovna byli. Aţ jsme pak přijeli a nechali vyvolat fotky, tak páter Kellnar nám objasnil místa, kde se fotilo. Pak jsem se nechala pokřtít. Manţel mi pak řekl, zda se tam nechci jet ještě jednou podívat, ale odpověděla jsem, ţe ne, protoţe bych tam jela uţ jako turista. Jsou jiná místa, kam se ráda vracíte? Rozhovor 3 Jezdívala jsem pravidelně na Svatou horu, ale co zemřel P. Břicháček, není to uţ ono. Uţ tam není ani řeholník Jan, který se s námi modlil kříţovou cestu v ambitu kláštera. Pak jsem ráda návštěvovala sestry Sv. kříţe v Choryni. Tam se mi stala taková věc normálně jsem se navoněla, ne moc, jak mám ve zvyku, a další den mi jedna sestra povídá: Janičko, já vám to větrala celou noc! Kdyţ jsem to pak říkala matce provinční, odpověděla: Víte, lepší sestřička marnivá, neţ jiná. Sestry se přestěhovaly do Kroměříţe, kde měl letos kněţské svěcení jeden známý, kterého jsem znala uţ jako mladého muţe. Tak jsem měla příleţitost setkat se i s panem biskupem Graubnerem. Na jáhenském svěcení jsem nemohla

4 4 Rozhovor být, protoţe jsem byla po operaci páteře. Na kněţské jsem se dostala díky vnukovi Dominikovi, který mě tam zavezl autem. Na primiční mši o týden později uţ mě ale nemohl vzít, měl jiné povinnosti, a já jsem nemohla riskovat takovou dálku hromadnou dopravou. Jinak Dominik také několikrát ministroval v kyjském kostele. Zmínila jste marnivost. To je ale něco jiného než elegance, která je vám vlastní. Vy jste vždy chodila elegantně oblečená, jak se na Boží dům patří Taky si myslím, ţe je lepší být oblečen elegantně neţ přijít v dţínách. Ale jednou jsme měli zde v Klánovicích velkou slavnost a já si vzala hezký klobouk. Snaţila jsem se číst jasně a nahlas, aby slyšely i staré babičky. Po mši jsem si nebyla jistá, tak jsem se zeptala jedné paní, co asi říkal náš pan farář. Prý četla hezky, slušelo jí to moc, ale lidi odvedl překrásný klobouk. Od té doby se snaţím neupoutávat na svou osobu, ale aby lidé vnímali Boţí slovo. Kolik těch kloboučků a klobouků máte? Hodně, různé barvy, letní i zimní. připravila Marta Höferová Jana Havlová Povoláním pedagog prvního stupně, se narodila roku Se svým manţelem Stanislavem, téţ učitelem, se seznámila ve vlaku na cestě do svého prvního zaměstnání do pohraničí na umístěnku. Mezi její koníčky patří zahrada, pes, kočka a péče o manţela, po malé mozkové příhodě v r i básně. To byla vlastně má terapie. Mohla jsem v nich vyjádřit radost, bolest, všechno. Šest let navštěvovala Univerzitu třetího věku na 2. LFUK v Motole, kde se dovídala o prevenci nemocí, zaměřenou na potřeby lidí zralého věku. Bydlí s manţelem v Klánovicích. Mají dceru Lenku, jeţ se provdala do Anglie a od té doby srovnává českou a britskou kulturu/ společnost. Její vnuk Martin tam chodí do katolických škol. Tajemná cesta do neznáma Bušení srdce a zrychlený tep To Ježíš mi ruku dává a ukazuje svět Svět lásky dobroty a pochopení svět kde pro zlo místo není a ve kterém se tají dech Stojím zde vděčná v okouzlení Pouť do Svaté země nehodna míst těch Přesto kráčím pokorná a němá Ó díky Pane za poznání Tvá dobrota snad hranic nemá Cítím Tvé vřelé teplo v dlani Má duše našla odpuštění (Verše radosti 1992)

5 VÁNOČNÍ PŘÍBĚH Duchovní stránka 5 Martin navštěvuje svého dědečka, který právě vyřezává figurky do betléma. Martinův dědeček je velmi šikovný, jeho figurky jsou jako ţivé. Martin si je dlouze a pečlivě prohlíţí a najednou mu připadá, jako by nebyl aţ tak velký, jako obvykle, ale naopak, připadá si docela malý. Je mu, jako by byl jednou z figurek. A jak tak stojí a dívá se na Jeţíše v jeslích, zjistí, ţe se mu dítě dívá přímo do očí. Najednou se poleká. Proč se lekáš? ptá se chlapce Jeţíš. Protoţe pro tebe nemám ţádný dárek. Já bych ale od tebe rád něco měl, říká Jeţíš v jesličkách. Chci ti dát všechno, co mám! říká Martin. Můj nový snowboard, k němu boty a nový počítač! Ne! říká potichu malý Jeţíš. Nic z toho nepotřebuji, kvůli tomu jsem na svět nepřišel. Chci od tebe něco jiného. Daruj mi svůj poslední sloh! Ale za ten jsem přece dostal pětku, nedostatečnou, brání se Martin. No právě, proto ho chci! vysvětluje malý Jeţíš. A chci od tebe ještě další dárek! pokračuje. Dej mi tu krásnou, drahou křišťálovou vázu! Ale tu jsem přece dnes rozbil, byl Martin překvapený. Chci, abys mi vţdy přinesl všechno to, co se ve tvém ţivotě rozbilo. Chci to všechno spravit a uzdravit. Dáš mi to? To je těţké. Pomůţeš mi s tím? ptá se chlapec nejistě. Ale já chci ještě něco! říká Jeţíš v jeslích. Daruj mi také odpověď, kterou jsi dal mamince na její otázku, jak se ta váza rozbila. Martin celý zrudl. Byl v rozpacích. Ve skutečnosti jsem ji rozbil schválně, protoţe jsem byl vzteky bez sebe, přiznává. Ano, dej mi všechny své lţi a vztek, přines mi všechno zlé, co jsi udělal, říká malý Jeţíš. A kdyţ s tím ke mně přijdeš, pomůţu ti. Chci tě přijmout se všemi tvými chybami a chci ti vţdycky znovu odpustit. Chci tě vzít za ruku a ukazovat ti cestu. Chceš, abych ti tohle dal? A Martin se dívá, naslouchá a mlčí Připravila Blanka Ocovská (převzato z časopisu Duha)

6 6 Stránka pro děti a nejen pro ně 1. Ježíšovo dětství Otázky a odpovědi: Ježíš se narodil v: Nazaretu; Jeruzalémě; Betlémě Ježíšův otec byl: pastýř; kněz; tesař Ježíšova maminka se jmenovala: Anna; Marie; Alžběta Když se Ježíš narodil, maminka ho položila: do kolébky; do postýlky; do jesliček Na Ježíše se jako první přišli podívat: pastýři; lidé z hospody; lidé z celého města Ježíše krátce po narození ještě navštívili: Herodes; faraón; mudrci Josef a Marie museli s malým Ježíškem utéct do: Egypta; Babylónu; Nazaretu Po návratu z Egypta se rodiče s Ježíškem usadili ve městě: Jerichu; Betlémě; Nazaretu Ježíš se spolu s rodiči vydal na cestu do Jeruzaléma v: 8; 10; 12 letech Ježíš šel s rodiči do Jeruzaléma, aby: navštívil příbuzné; na výlet; do chrámu na slavnost Velikonoc Když se vraceli z Jeruzaléma, Ježíš: zůstal s příbuznými; šel s rodiči; zůstal v chrámu Kněží, kteří se setkali s malým Ježíškem žasli, že: moudře odpovídal na jejich otázky; byl ochotný pomáhat jim; naučil se hodně veršů zpaměti 2. Které číslo chybí v této číselné řadě? ? 31 50

7 Stránka pro děti a nejen pro ně 7 3. Co znamenají výrazy: A. Vox populi okřídlený kůň B. Korpulentní vypouklý C. Senium otylý D. Pegas stáří E. Konvexní obr s jedním okem F. Kyklop hlas lidu 4. Vánoční Stromek Na větvičkách vánočního stromečku visí vánoční koule. Doplňte do těchto koulí čísla od 1 do 10 tak, aby součet v každém trojúhelníku byl stejný. Každé číslo se vyskytuje jen jednou. Podaří se vám to? Odpovědi posílejte na ovou adresu Nejrychlejší luštitel bude odměněn.

8 8 Farní události PEČEŤ DUCHA SVATÉHO V neděli 15. listopadu přijalo osm našich farníků svátost biřmování z rukou p. biskupa Václava Malého. Při promluvě je povzbudil, aby "ţili z naděje Ducha vzkříšeného Pána". Biřmovanci si sami připravili krásné modlitby před i po mši svaté. Slavnost zakončili pohoštěním na faře pro všechny přítomné. Přejeme jim, aby se nechali Duchem svatým zavát tam, kam je bude zvát.

9 PŘIJETÍ DO KATECHUMENÁTU Farní události 9 V sobotu 28. listopadu přijal v praţské katedrále kardinál Miloslav Vlk nové čekatele křtu. Vedle mnoha adeptů byli přijati i naši farníci Věrka Merklová a Jirka Jelínek. Přijetí se podle tradice konalo při vchodu do katedrály, na bohosluţbu slova se ale všichni přítomní přesunuli k oltáři. V kázání je pan kardinál povzbudil slovy: Radost z Hospodina ať je vaší silou! Poté dostali nově přijatí z jeho rukou Nový zákon. Nakonec je pozval k setkání a malému pohoštění v Arcibiskupském paláci. Věrko a Jirko, ať vás na cestě k novému životu provází Duch svatý! (red.) Jirka, Věrka, pan kardinál a jejich kmotři

10 10 Historie Z farní kroniky Další osobností zmíněnou ve farní kronice byl P. Gustav Láska. Kronika uvádí, ţe dne 28. listopadu 1893 byl na Kyjskou faru investován Gustav Láska, farář z Uhlířských Janovic, který byl více neţ deset let kaplanem a administrátorem v Kyjích a který byl proti své vůli a nadání osadníky slavně uvítán a dne 7. ledna 1894 installován. V roce 1895 povaţoval kronikář za významné zmínit, ţe rok tento byl prostředně úrodný, ovoce málo, podzim vlhký, brambory většinou shnily. Kostel obdrţel darem od jakési paní z Hostavic při příleţitosti prvního svatého přijímání jejího syna koberec kryjící celý presbytář. Farní budova byla opravena nákladem více neţ 800 zlatých, omítka byla nahrazena novou s pískem Vltavským, byla dána nová okna do kuchyně, nové ţulové stupně k domovním dveřím aj. Kronikář zdůrazňuje, ţe veškeré vydání nesla záduš, neboť při chudobě a přetíţení daněmi osadníků je těţko konkurenční příspěvek ţádati. Rok 1897 byl méně úrodný, za více neţ 100 milionů zlatých bylo přivezeno do Rakouska obilí, jeden metrický cent pšeničného obilí se prodával aţ za 24 zlatých (rok předtím za 15 zlatých). Kronika nezřídka zabloudila i do zpráv na poli politickém. Uvádí, ţe následkem takzvaných jazykových nařízení uţívají letos poprvé úřady zeměpanské co vnitřní řeči úřední mezi sebou jazyka českého, coţ vzbudilo takový odpor mezi Němci, ţe obstrukcí učinili konec parlamentu ve Vídni. Počátkem prosince byly v Praze a ve větších městech po Čechách veliké bouře, které i v drancování ţidovských krámů se zvrhly. Vojsko zjednalo pořádek a nad Prahou prohlášen náhlý soud. Základy křesťanských států jsou podkopány, dělá se trhlina za trhlinou. Kronikář dále píše, ţe za čtyrletého farářování mám uţ třetího regenschoriho, je jím vţdy podřízený učitel a ti se často mění. Jako nejvýznamnější událost roku 1898 je spatřováno, ţe den 10. září 1898 byla odpoledne zavraţděna císařovna naše J. V. Alţběta (císařovna Sissi / / pozn. V. M.) v Ţenevě, právě kdyţ šla z hotelu na parník. Vrah Vlach Luccheni probodnul jí srdce velkým pilníkem, takţe v několika minutách skonala. Vrah byl anarchistou, toť pohnutka kralovraţdy, jaké ještě nebylo na světě. Kyjský farář v tomto roce slavil 25ti letou památku kněţství a na připomenutí postavil v Kejích na návsi kamenný kříţ. Zde je vhodné připomenout, ţe se jedná právě o onen kamenný kříţ vedle kostela, u kterého se farnost schází a modlí při slavnostech. Rovněţ byl vzat druhý

11 Historie 11 kříţ ze starého hřbitova, nákladem pana faráře opraven a postaven v Aloisově, neboť v té době v obci jiné kříţe nebyly. Kronikář dále píše, ţe 2. prosince slavil císař Pán památku svého padesátiletého panování, které jako dlouhá cesta je namnoze trním poseta, a protoţe byl tím dnem pátek, dispenzoval tehdejší papeţ celé Rakousko od postu. Kronikář dále smutně uvádí, ţe nešťastnými spory národními je říše do nejhlubších útrob rozrušena a není naděje na smírné ukončení. Zajímavé je zakončení této strany kroniky, kdy si farář posteskl, ţe ku posouzení poměru mezi farou a školou je, ţe řídící učitel neúčastnil se ani svěcení kříţe,, přičemţ další řádky jsou z kroniky odstřiţeny V roce 1899 dne 25. června zemřela Jeho Eminence Kardinál arcibiskup Praţský František hrabě Schönborn na zápal plic a byl pohřben u sv. Víta v Praze, pro dobrotu srdce ode všech, co jej znali, jsa velice oţelen. Na jeho místo byl intronizován 36 letý Lev, svobodný pán Skrbenský z Hříště. V roce 1899 nalezl farář pod střechou sakristie velmi zajímavý zbytek starého chrámového portálu. Další poznámkou k politickému dění je zmínka, ţe boj národů rakouských opět se přiostřil letos odvoláním nařízení jazykových z r Velmi poučné je postesknutí faráře, ţe známka úpadku našeho lidu je, ţe čím více chudne, tím více hýří, letos bylo zde 16 muzik, v Malešicích 40!, jedna i v adventu! Rovněţ téţ poznámka, ţe řídící učitel školy nevede kůr a farář měl za rok čtyři rozličné varhaníky, coţ je svízel! V ten rok (1900) počala měna korunová, v krajinách německých pak počalo pod heslem Pryč od Říma zvláštní hnutí, deset tisíc osob odpadlo k protestantismu. Asi plevy! Rok 1900 je pak ukončen prodejem posledního pozemkového majetku, takţe zdejší obec je úplně obcí bezzemků, neboť veškeré soukromé pozemky patří dvěma majitelům, kteří zde nebydlí, totiţ kníţeti a panu z Frey-ů z Vysočan. Připravil Viktor Mach

12 12 Farnost MALÉ JUBILEUM Milí bratři a sestry, drţíte v rukou zvláštní číslo. Neliší se nikterak zásadně od předchozích čísel a není výjimečné ani pro svůj více vánoční obsah. Speciální je však tím, ţe právě slaví své páté narozeniny. Jak ten čas letí! Vzpomínám, jak jsme ho tenkrát na podzim roku 2004, ještě za P. Ladislava Součka, formovali. Prvně vytipovat moţné spolutvůrce, pak je ale především přemluvit k páchání takové pravidelné činnosti. Pár takových nadšených bláznů se nám opravdu podařilo sehnat. Poté jsme dali hlavy dohromady, abychom dali časopisu obsah, jednotný styl a také jméno. Jestlipak víte, proč se vlastně původně jmenoval Natanael nota bene? Protoţe O. Ladislav tehdy vydával týden co týden svůj informační a spirituálně podnětný plátek Natanael. Natanael n.b. tak měl být měsíčním bonusem. Kdyţ pak přišel v roce 2007 P. Edward, neměl kvůli opravě fary čas na psaní, takţe uţ vycházel jen tento měsíčník a tedy uţ nebylo důvodu nazývati ho n.b. Jinak Natanael je hebrejský ekvivalent pro Bartoloměje, jemuţ je náš kostel zasvěcen. První číslo vyšlo v prosinci 2004 a bylo dost divoké bez loga, grafiky Šla jsem se poradit s jednou studentkou ţurnalistiky a ta mi to vrátila celé červené! To se týkalo především formálně-technických záleţitostí. Sazbař Pavel se amatérsky ujal grafiky nu, a dnes je z něj skoro profík! Dnes vůbec Natálek běţí takovým způsobem, ţe by nám mohly mnohé měsíčníky závidět: uzávěrka týden před vydáním, přičemţ autorský kruh je urgován o týden dřív, aby se vzbudil ze spánku a začal včas dodávat své pravidelné příspěvky. Kupodivu to klape a kupodivu nikdo nepodal výpověď ze dne na den. Ono to přeci jen je dost závazné psát měsíc co měsíc. Nejprve víte o čem psát, pak uţ ale dochází nápady, šťáva, elán, síly. To, ţe nadále píšeme je spíš známkou toho, ţe nám ty naše rubriky přeci jen přirostly k srdci. A také skutečnost, ţe štos nového čísla vţdy zmizí, je důkazem, ţe to vše snad není k zahození. Pokud i toto vydání přispěje k adventnímu ztišení, aby se o Vánocích mohl Jeţíš narodit i do našich srdcí, pak splnil svůj účel. Požehnaný advent i svátky vánoční přeje spolu s týmem autorů Marta Höferová Natanael vychází vţdy první neděli v měsíci. Náklad 100ks. Za příspěvek na pokrytí nákladů (10 Kč) děkujeme. Své příspěvky do příštího čísla posílejte na do Technicky zajišťuje: p.fiala a p.januš. Další informace o farnosti na

13 Příloha PETR STŘEŠŇÁK MĚSTSKÝ FOLKLÓR VÁNOČNÍ ZAČÁTEK CÍRKEVNÍHO ROKU Církevní rok? Ano ale nevím už přesně který to byl odpověděla paní v anketě a odešla na trh zakoupit adventní věnec jmelí a svíčky aby si připomněla začátek nového Církevního roku SVATÝ MIKULÁŠ Mikuláš ztratil plášť a na schodech rovnováhu nejspíš trochu pil Snad proto na něj děti ze sídliště útočily bouchacími kuličkami zatímco čerty jen přátelsky zatahaly za ocas 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Peníze všemocné Peníze všudypřítomné Peníze záhadné Zvěstovatelé peněz Mučedníci peněz Nepřátelé peněz Peníze Venite, adoremus 2. NEDĚLE ADVENTNÍ Pojďte ke mně všichni kdo pracujete a jste obtíženi nákupními taškami vysokým krevním tlakem strachem z nedoplatků strachem z dalšího století praví Pán a já vás občerstvím Nikdo neslyšel Nikdo nepřišel Snad v parku mezi bezdomovci ztracenou najde Ježíš ovci

14 Příloha RORÁTY Neboj se stádce malé v kostelíku na periferii Až vyjdeš z jeho vrat prosincovým deštěm bude se snášet Spravedlivý 3. NEDĚLE ADVENTNÍ Taky jste ještě nezačala péct? a okna? no jo, neumytý Kapři prý letos podraží ještěže stromek máme umělej Už aby bylo po tom všem SVÁTOST SMÍŘENÍ Josef byl spravedlivý Maria přečistá Jezulátko svaté Oslík a kravička od přírody nevinní Veliká je má bolest a nad mou zpupností truchlí andělé Očisti mne Pane než pokleknu u divuplných jeslí 4. NEDĚLE ADVENTNÍ Kdyby se místo Vánoc slavil zimní slunovrat a dárečky, blikátka, žrádýlko i dva dny volna zůstaly zachovány scházelo by vám něco? ŠTĚDRÝ DEN V zájezdním útulku nenašlo se pro ně místo v útulku našich srdcí jakbysmet (Co budou dávat v televizi?) Nedaleko Betléma drželi pastýři hlídky u svých stád Taky budeme muset hlídat Nadváhu (Hlavně to prosím tě nespal!) Neboť tak Bůh miloval svět že dal svého jednorozeného Syna abychom mohli jíst bramborový salát a dívat se na pohádky (Vypni už ty koledy)

15 Příloha SVATÁ NOC Večeři sežrali kosti vyhodili petardy odpálili Je tichá svatá noc Franz Gruber mezi anděly zakrejvá si oči 1. SVÁTEK VÁNOČNÍ Dnes je zapotřebí pořádně se vyspat zkonzumovat oschlé zbytky štědrovečerní tabule a navštívit příbuzné kterým se řekne: Nezlobte se, že jsme vás letos s tím ježíškem tak odbyli a oni odpoví: Ale prosím vás, tolik škody jste si udělali A pak už jen žvaníme a žvaníme 2. SVÁTEK VÁNOČNÍ Klid sváteční klid děťátko v jeslích spí staré lípy v parku spí tatínek před obrazovkou spí opuštěná obchodní centra spí běženci v azylových domech spí svědomí člověka jenž před sebou je spravedlivý chrápe MLÁĎÁTKA BETLÉMSKÁ Přehled zpráv: V závěru roku zaznamenali největší odbyt výrobci lihovin již dnes některé sklady zejí prázdnotou Na pokyn Heroda Velikého bylo v Judsku brutálně zavražděno zhruba dvacet kojených chlapců své počínání odůvodnil udržením stability v zemi Počasí: Svatý Petr přeje lyžařům kopec srandy

16 Příloha SILVESTR Kdejaký ouřada dnes v roli bonvivána Ještě se dovedeme bavit není to tak zlé! A kdyby snad invence jako sekt vyšuměla estrádní šaškové zemští v trojstupech jsou připraveni NOVÝ ROK TŘI KRÁLOVÉ Vedeni hvězdou konečně doputovali k Tobě I já k Tobě putuji i já k Tobě doputuji ostatně jako všichni jako všichni Divadlo Vánoc mizí v inverzním smogu a klaksonech aut Proč jsi tak smutná duše má? Kocovina střepy novoroční splín Zejtra zas do rachoty o něco vyžilejší (Psáno na přelomu let 2000 a 2001)

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU 8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU Pán Ježíš miloval velice pravdu. Často doporučoval, abychom byli upřímní a pravdomluvní. Ďábla nazýváme správně otcem veškeré lži,

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: Vedoucí skupiny: 1. Příběh Josef a anděl poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Matouš 1,18-25 Na Josefa a Marii čekala spousta

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SOBĚSLAV, CHOUSTNÍK, BUDISLAV, JANOV, DÍRNÁ, NEDVĚDICE, TUČAPY PŘEHLED AKCÍ V ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOBĚ 2016 Adventní hymnus Rorate coeli Rosu dejte nebesa shůry a jako déšť vydejte

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Listopad Prosinec 2016 Svátky 17. 11. Den boje za svobodu a demokracii 17. listopad, po světě známý jako Mezinárodní den studenstva, se v Česku vztahuje ke dvěma historickým

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

ozdobami- koule, řetězy z popcornu atd.

ozdobami- koule, řetězy z popcornu atd. ozdobami- koule, řetězy z popcornu atd. Štědrý den u nás doma O. Polcar Už od rána jsme s mojí sestřičkou Zuzankou čekali na Ježíška. Maminka řekla, že musíme počkat do večera. Celý den jsme byli oba hodní.

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně 5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně Povídání o Janu Křtitelovi můžeme rozdělit do třech kapitol. První kapitola je jeho zvěstování a početí. Zvěstování a početí Jana Křtitele (Lk 1, 5-25) Alžběta

Více

Návštěva anděla VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

Návštěva anděla VÁNOČNÍ PŘÍBĚH VÁNOČNÍ PŘÍBĚH Návštěva anděla Kdysi dávno žila v Nazaretu dívka. Byla jemná a skromná a jmenovala se Marie. Zasnoubila se s tesařem jménem Josef. Jednou, když si vyšla na procházku, přihodilo se jí něco

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

Vánoční příběh. Anděl sdělil Marii, že bude mít

Vánoční příběh. Anděl sdělil Marii, že bude mít Kviz č. 1 Vánoční příběh Vánoční příběh o narození Pána Ježíše jsi určitě slyšel. Vyber správná slova napsaná pod příběhem a podle smyslu větu doplň. Anděl sdělil Marii, že bude mít a dá mu jméno. Marie

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

OD 13 DO 17 HODIN V NAŠEM SRDÍČKU

OD 13 DO 17 HODIN V NAŠEM SRDÍČKU OD 13 DO 17 HODIN V NAŠEM SRDÍČKU Zpracovala Nová Milena, foto ŠMardová-Koulová Jana, Procházková Eva,korekce Ing. Vlach Milé děti, je tu měsíc prosinec. Pro vás děti jeden z nejhezčích měsíců v roce.

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

POŘAD BOHOSLUŢEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŢABOVŘESKÁCH v týdnu

POŘAD BOHOSLUŢEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŢABOVŘESKÁCH v týdnu v týdnu 31. 7. 7. 8. 2016 18. NEDĚLE za rodinu Štěpánkovu, Klimešovu, Matulovu za Anetku a celou rodinu sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve sv. Petra Juliána Eymarda, kněze sv. Jana Marie

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře 1 Harmonogram Harmonogram PÁTEK 17:00 Registrace a večeře 19:30 Uvítání a chvály 20:15 Vyučování I (Otázky a odpovědi) 21:45 Pauza (15 min) 22:00 Alternativní program (večer chval, čajovna, pinec... )

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu VY_52_INOVACE_CVSD2_06_4A Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Autor: Ţák se prostřednictvím pracovního listu seznámí s dějinnou události

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Náš Domov 21/2016. Leden 2016

Náš Domov 21/2016. Leden 2016 Náš Domov 21/2016 Leden 2016 1 Leden narozeniny budou slavit Tarantová Věra 03.01.1924 92 let Jarolímková Anežka 12.01.1929 87 let Ekr Jiří 16.01.1931 85 let Nosek Miloslav 19.01.1933 83 let Vojtěchová

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více