Státní okresní archiv Děčín. Okresní národní výbor Děčín 1. díl

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Státní okresní archiv Děčín. Okresní národní výbor Děčín 1. díl"

Transkript

1 Státní okresní archiv Děčín Okresní národní výbor Děčín 1. díl (1938) (1962) Inventář č. 556 NAD 999 Petr Joza Děčín 2006

2 I Úvod A - Vývoj ONV Děčín 1. Územně správní členění okresu Děčín v letech Okres Děčín měl na konci druhé světové války rozlohu 603,53 km 2 a skládal se ze tří soudních okresů: Děčín (280,35 km 2 ), Benešov n. Pl. (140,76 km 2 ) a Česká Kamenice (182,42 km 2 ). Toto rozdělení se až na drobné změny rovnalo stavu ustavenému územně správní reformou z roku Na území okresu žilo k celkem obyvatel, z toho Němců a Čechů. Hustota osídlení činila 206,57 obyvatel na km 2. Do působnosti ONV tehdy spadalo 88 obcí, z toho v soudním okrese Děčín 39, v s. o. Benešov n. Pl. 25 a v s. o. Česká Kamenice 24 (jejich soupis viz bod 2). První poválečná léta přinesla radikální změny jak v národnostní a sociální struktuře obyvatelstva (nucené vysídlení Němců a jejich nahrazení menším počtem Čechů z nižších sociálních vrstev), tak i ve struktuře hospodářství (konfiskace a následná likvidace řady podniků a živností, znárodňování průmyslu a bank, později kolektivizace zemědělství). Přestože základní charakteristika okresu jako vysoce průmyslové oblasti s malým podílem zemědělské výroby zůstala zachována, promítly se tyto změny i do územně správního uspořádání. Nedosídlené obce ztrácely brzy životaschopnost nebo se jejich samostatná správa nejevila již jako účelná a byly slučovány do větších celků, takže počet obcí v okrese postupně klesal. V prvních poválečných letech se tento proces dotkl především obcí v okolí Děčína, kde bylo roku 1947 zpětně potvrzeno rozhodnutí o sloučení Děčína, Podmokel a Starého Města, a následně ( ) k aglomeraci připojeny obce Bělá, Bynov a Prostřední Žleb s osadami. Obdobným případem bylo dodatečné potvrzení integrace České Kamenice, Horní Kamenice a Dolní Kamenice, provedené rovněž v průběhu války, a následné připojení obcí Horní Prysk a Dolní Prysk. Podstatným zásahem do územně správní struktury okresu se stala reforma z roku 1949 (zákon 142/1949 Sb. z 11. května 1949), která v souvislosti s vytvořením krajů rozdělila dosavadní okres Děčín na dvě části. Větší část dosavadního soudního okresu Česká Kamenice (182,42 km 2 s 20 obcemi) přešla pod správu nově utvořeného ONV Nový Bor a s ním přešla do Libereckého kraje, zatímco zbytek okresu (421,11 km 2 s 65 obcemi a obyvateli) zůstal pod správou ONV Děčín

3 II v Ústeckém kraji. Po sto letech tak přestal existovat okres Děčín ve svých starých hranicích. Reformou z roku 1949 došlo k přetrhání historických dopravních a hospodářských vazeb, což působilo problémy nejen na Děčínsku. Další reforma z provedená k (zákon č. 36/1960 Sb.) proto tento nedostatek napravila návratem k původnímu stavu, avšak s některými změnami. Z rušeného okresu Nový Bor přešly do okresu Děčín navíc Kytlice a Chřibská s osadami, zatímco město Kamenický Šenov a obce Horní Prysk, Dolní Prysk, Prácheň, Mistrovice a Nový Oldřichov zůstaly již od Děčínska natrvalo odděleny a přešly do okresu Česká Lípa. Další změny proběhly také vůči okresu Ústí n. L. (odstoupení obcí Roztoky, Libouchec a Tisá s osadami Rájec a Ostrov). Zároveň proběhla integrace některých obcí s malým počtem obyvatel do větších celků. Hlavní změnou územně správní reformy z roku 1960 však bylo připojení celého dosavadního okresu Rumburk, který vznikl roku 1949 sloučením někdejších politických okresů Rumburk, Šluknov a podstatné části okresu Varnsdorf, a několika obcí okresu Nový Bor k okresu Děčín. Na území rumburského okresu o rozloze 338,97 km 2 leželo při sčítání obyvatel roku obcí a 76 osad s obyvateli. Nový okres Děčín zabíral plochu 908,87 km 2 a k v něm žilo v 69 obcích s 210 osadami celkem obyvatel. Pomineme-li několik integrací provedených v letech 1964 a 1971, proběhla další velká vlna slučování obcí k Ta již neodrážela jen snahu o zjednodušení a zefektivnění státní správy, jak tomu bylo v případě poválečných integrací, spíše byla jedním z projevů postupné centralizace moci. V okrese Děčín se v roce 1980 snížil počet samostatných obcí z tehdejších 64 na 28, a následujícího roku poklesl na 27 připojením města Boletice n. L. k aglomeraci města Děčína. Okresní město Děčín s 35 městskými čtvrtěmi se tak stalo obrovským správním celkem o rozloze 139,52 km 2, který sahal od státní hranice s NDR na severu až po hranici okresu Ústí n. L. na jihu. Správní reforma roku 1980 vytvořila systém tzv. střediskových obcí, v nichž se v průběhu 80. let postupně plánovaly a zčásti i uskutečnily různé investiční akce občanské vybavenosti (prodejny, školky, jesle, bytová výstavba), zatímco vzdálenější osady nezřídka upadaly a ještě více se vylidňovaly. Tato centralizace správy měla pokračovat i v 90. letech. Těsně před rokem 1989 se jednalo o sloučení města Jílové s Děčínem, které bylo ale se změnou politického systému zavrženo.

4 III Prakticky současně se změnou politického systému na přelomu let 1989/90 se začaly projevovat snahy o opětovné rozdělení střediskových obcí, jejichž direktivně nařízený vznik chápalo mnoho obyvatel připojených osad jako křivdu. Počátkem roku 1990 se proto uskutečňovala v některých obcích místní referenda, na jejichž základě vznikly z někdejších osad opět samostatné obce. K se od Benešova n. Pl. oddělila Malá Veleň, obec Dolní Podluží se rozdělila na samostatné obce Dolní Podluží a Horní Podluží, a od Chřibské se odtrhlo Rybniště. Ke dni komunálních voleb proběhly další dezintegrace: od města Benešov n. Pl. se oddělily obce Františkov n. Pl., Dolní Habartice, Horní Habartice, Starý Šachov a Velká Bukovina; od města Česká Kamenice se oddělily Markvartice a Veselé; od obce Verneřice se odtrhly Valkeřice a Merboltice; Huntířov se rozdělil na obce Huntířov a Dobrná; od města Dolní Poustevna se oddělila Lobendava; a středisková obec Arnoltice se rozpadla na obce Arnoltice, Růžová, Janov, Labská Stráň a Bynovec. 2. Dějiny ONV Děčín Právním podkladem pro vznik národních výborů byl dekret prezidenta republiky č. 18 ze o národních výborech a prozatímním národním shromáždění. Podle jeho ustanovení se měly na území osvobozeném od nepřítele ustavovat národní výbory (místní, okresní a zemské), které měly převzít do svých rukou veškerou veřejnou správu. Podle článku 4 tohoto dekretu měly být v obcích a okresech s většinou národně nespolehlivého obyvatelstva jmenováni správní komisaři příp. správní komise, které mohly ke spolupráci přibrat státně spolehlivé zástupce obyvatelstva. Postavení národních výborů jako orgánů státní a veřejné správy bylo zakotveno také v Košickém vládním programu z 5. dubna V řadě míst vznikaly národní výbory živelně již v době rozkladu říšskoněmecké státní správy a jejich představitelé přebírali moc přímo od německých úředníků. V Děčíně se ustavila z řad příslušníků českých i německých odbojářů skupina, která obsadila jak radnici, tak i budovu landratu, a převzala veškerou moc ve městě i v okrese. Následujícího dne byl ustaven Revoluční národní výbor, jehož prvním předsedou byl zvolen německý antifašista Albert Allert, kterého po dvou dnech vystřídal český odbojář František Eret. Dalšími členy národního výboru byli vesměs čeští představitelé místního odboje bez ohledu na politickou příslušnost.

5 IV Vznik a organizace ONV byly v počátečním období značně komplikované a netypické. ONV byl vytvořen již 10. května 1945 z členů revolučního národního výboru. Jelikož ale v té době nebyl v Děčíně dostatek národnostně spolehlivých představitelů (tj. Čechů a Slováků) zároveň pro správu města i okresu, pracovaly oba úřady společně, i když formálně byly od sebe odděleny. ONV nesl v té době označení Československý národní výbor Děčín - Podmokly, zatímco MNV se nazýval Národní výbor města Děčín - Podmokly. V tomto období měl ONV pouze šest členů. Předsedou byl Eduard Turek, členy pak Vladimír Plašil, Jiří Boehm, František Hanousek, Bohumil Bárta a Otakar Bělský. ONV sídlil v budově někdejšího okresního úřadu a později landratu v dnešní ulici 28. října v Děčíně 1 č. p Ve stejném objektu sídlila z uvedených důvodů dočasně i správa města, přestože měla k dispozici objekt radnice na dnešním Mírovém náměstí v Podmoklech č. p K oddělení správy města a okresu došlo 16. května 1945, kdy již personální situace dovolila přistoupit k volbě předsedy ONV a jeho náměstků a utvoření referátů. K témuž datu se ustavil i samostatný místní národní výbor v Děčíně. Předsedou ONV byl zvolen Eduard Turek, jeho náměstky Vladimír Plašil, František Hanousek a Jiří Boehm, dalšími členy ONV se stali František Šůra, Otakar Bělský, Josef Novák, František Eret, Josef Tománek a Bohumil Bárta. Funkce referentů byly rozděleny následovně: personální - Oldřich Jarmera, zásobovací - Otakar Bělský, dopravní - Rajnoch a Nevole, finanční - Bohumil Bárta, cizinecký - Vosička, stavební - J. Skramuský, dohled nad labskou plavbou - Fr. Pittauer, národní osvěta - Jiří Boehm, obchod a průmysl - ing. Quido Černý, pracovní úřad - Fr. Fister. Kromě toho byl dr. Richard Macek, okresní hejtman ve výslužbě, jmenován odborným poradcem v okresních záležitostech, a poručík Lipský byl pověřen zajištěním a správou národního majetku. 19. května byl ještě jmenován školský referent Jiří Anton. Aparát ONV tvořili v naprosté většině němečtí úředníci převzatí po bývalém landratu nebo městském úřadu, kteří byli postupně nahrazováni Čechy a Slováky. Až do 20. května nesl nově ustavený úřad označení Československý národní výbor Děčín - Podmokly, k čemuž se občas připojoval dovětek pro okres Děčín. Teprve od 21. května 1945 se užíval správný úřední název Okresní národní výbor Děčín. S postupnou konsolidací poměrů ve státě se začínalo i oblasti někdejších Sudet prosazovat centrální vedení státu. Proto již počátkem června byly i na Děčínsku uplatněny zásady vládního nařízení z o volbě a pravomoci národních

6 V výborů a navazující Směrnice ministerstva vnitra pro národní výbory místní a okresní, schválená vládou Podle těchto norem měly v oblastech s většinou státně nespolehlivého obyvatelstva převzít správu okresu dočasné Okresní správní komise (dále OSK) jmenované ministerstvem vnitra. Rozsah působnosti těchto komisí byl stanoven jako u předválečných okresních úřadů a okresních zastupitelstev a jejich pravomoci byly stejné jako u ONV ve vnitrozemí. Oproti ONV, které měly stejný počet členů jako předválečné okresní zastupitelstvo, byl počet členů OSK omezen na 6 až 12 podle počtu obyvatel příslušného okresu. Všichni členové OSK současně zastávali funkce referentů, takže měli zároveň výkonnou moc. OSK měly mít také poradní sbor ze zástupců státně spolehlivého obyvatelstva. Počátkem června 1945 rezignoval Eduard Turek na funkci předsedy ONV a požádal ministerstvo vnitra o vyslání odborníka, který by jeho funkci převzal. K 5. června 1945 proto ministerstvo vnitra jmenovalo Josefa Weinera okresním komisařem a zároveň ho pověřilo sestavením okresní správní komise. 8. června byla OSK ministerstvem jmenována, čímž zároveň zanikl dosavadní okresní národní výbor. V průběhu června a července jmenovala OSK správní komisaře do jednotlivých obcí okresu, kde vzhledem k naprosté převaze německého obyvatelstva nemohly být stejně jako na okresní úrovni provedeny volby do místních národních výborů. Tento stav trval na Děčínsku jak na okresní tak i obecní úrovni až do řádných voleb v květnu Při jmenování OSK 8. července 1945 došlo i ke zcela nové organizaci správy okresu: předseda (Josef Weiner) I. referát - správa národního majetku (Vladimír Lipský) II. referát - bytové záležitosti (Antonín Stránský) III. referát - výživa a zásobování (František Vávra) IV. referát - doprava (Václav Vomáčka) V. referát - obchod, průmysl a živnosti (Vladimír Plašil) VI. referát - finanční (Hynek Ulrich) VII. referát - personální (Rudolf Turek) VIII. referát - organizační a evakuační (Karel Řehák) IX. referát - sociální péče (Vladimír Kodym) X. referát - osvětová činnost (Josef Bobek) XI. referát - bezpečnost (Vladimír Kratochvíl)

7 VI OSK se však v tomto složení neosvědčila. Její členové nebyli odborníci a jednali často živelně a impulzivně. Např. referent Řehák zodpovědný za evakuaci Němců musel být odvolán, protože nechal do transportů zařazovat i židovské navrátilce z koncentračních táborů, kteří neuměli česky. Po měsíci (9. srpna 1945) ministerstvo vnitra celou OSK Děčín rozpustilo a jmenovalo novou, do níž dosadilo některé zkušené správní úředníky. Zároveň došlo k reorganizaci referátů a změnám v jejich pracovní náplni. Tyto změny zůstaly v podstatě zachovány až do konce činnosti OSK v květnu Při jmenování nové OSK se přihlíželo také k jejímu politickému složení, které mělo odrážet paritní zastoupení čtyř hlavních politických stran. Tento princip nebyl sice plně dodržen (KSČ a národní socialisté měli po třech mandátech, zatímco ČSSD, lidovci a zástupci odbojových skupin jen po dvou), zůstal však zachován po celou dobu existence OSK. Nově jmenovaná OSK měla 12 členů: JUDr. Ladislav Doležal (KSČ) předseda Jaroslav Hrůza (KSČ) I. referát - bezpečnost - evakuace Vladimír Plašil (KSČ) II. referát - průmysl, obchod a živnosti - zemědělská půda - jiné nemovitosti - všeobecná kontrola Josef Šleichert (národně socialistická strana) III. referát - výživa - zásobování - trestní oddělení) Václav Vomáčka (ČSSD) IV. referát - doprava Eduard Turek (odboj) V. referát - státní občanství a domovské právo - vojenské záležitosti Antonín Bečička (lidová strana) VI. referát - honební, lesní, vodoprávní a rybářské záležitosti, vyvlastnění - zemědělsko-technické odd.

8 VII Antonín Štulík (ČSSD) VII. referát - samospráva okresu - pokladna a účtárna - kancelář ing. Antonín Dražský (lidová strana) VIII. referát - živnostenské záležitosti - manželské záležitosti - matriční záležitosti Josef Kostka (národně socialistická strana) IX. referát - sociální pojištění - sociální péče Jiří Boehm (odboj) X. referát - kulturní správa - školská správa - církevní a nadační záležitosti ing. Antonín Dražský (lidová strana) XI. referát - správa státních a okresních silnic - stavební oddělení Antonín Stránský (národně socialistická strana) XII. referát - zdravotní úřad - veterinární úřad - bytové záležitosti Vladimír Horák vedoucí úředník OSK V následujícím období došlo již jen k menším úpravám v rozdělení agendy mezi jednotlivými referáty: při II. referátu bylo zřízeno osidlovací oddělení, k V. referátu přičleněna volební agenda a u VII. referátu zřízeno osobní oddělení. Ve složení OSK proběhly jen dvě změny: vedení referátů VIII. a XI. převzal po ing. Dražském Antonín Novák a Antonína Bečičku vystřídal ve vedení referátu VI. J. Halada. I když OSK vykonávala správu na území bývalého politického okresu Děčín již od června 1945, byl teritoriální obvod její působnosti vymezen a potvrzen až dekretem č. 121 z o územní organizaci správy vykonávané národními výbory. Tento dekret obnovoval teritoria správních (ne politických) okresů včetně jejich sídel podle stavu ke dni 29. září Správní okres Děčín byl podle tohoto dekretu tvořen třemi soudními okresy s 88 obcemi:

9 VIII 1. soudní okres Děčín s 39 obcemi: Arnoltice, Babětín, Bělá, Boletice, Borek, Březiny, Bynov, Bynovec, Děčín, Dobkovice, Dolní Grunt (dnes Dolní Žleb), Harta (dnes Lesná), Hliněná, Hřensko, Chlum, Janov, Javory, Jílové, Kamenická Stráň, Krásný Studenec, Křešice, Labská Stráň, Libouchec, Ludvíkovice, Malšovice, Modrá, Nebočady, Podmokly (spojení s Děčínem bylo formálně potvrzeno až r. 1947), Prostřední Žleb, Rosendorf (dnes Růžová), Roztoky, Rytířov, Sněžník, Stará Bohyně, Staré Město (spojení s Děčínem bylo formálně potvrzeno až r. 1947), Stimmersdorf (dnes Mezná), Těchlovice, Tisá, Vilsnice. 2. soudní okres Benešov n. Pl. s 25 obcemi: Benešov n. Pl., Blankartice, Brložec, Čáslav, Dobrná, Dolní Habartice, Fojtovice, Františkov-Oldřichov, Habendorf (dnes Ovesná), Heřmanov, Horní Habartice, Huntířov, Karlsthal (dnes Karlovka), Loučky, Malá Bukovina, Malá Veleň, Malý Šachov, Merboltice, Příbram, Rychnov, Starý Šachov, Valkeřice, Velká Bukovina, Velká Veleň, Verneřice. 3. soudní okres Česká Kamenice s 24 obcemi: Česká Kamenice, Dolní Falknov, Dolní Prysk, Hillův Mlýn (dnes Mlýny), Horní Prysk, Jetřichovice, Jonsbach (dnes Janská), Kamenická Nová Víska, Kamenický Šenov, Kerhartice, Kunratice, Líska, Markvartice, Mistrovice, Nová Oleška, Oldřichov u České Lípy (dnes Nový Oldřichov), Prácheň, Rynartice, Stará Oleška, Srbská Kamenice, Studený, Veselé, Všemily, Vysoká Lípa. Toto území spravovala OSK i pozdější ONV až do Další změny územně správního uspořádání okresu jsou popsány v bodě 1. Významným mezníkem ve vývoji správy okresu byly volby z , z nichž vzešel první volený ONV. Ke dni voleb zároveň zanikla OSK a přestal platit paritní systém zastoupení politických stran. Nově zvolené ONV se již řídilo zákony a nařízeními platnými pro národní výbory, přechodná opatření pro území s převahou národnostně nespolehlivého obyvatelstva přestala platit, a činnost národních výborů v pohraničí a ve vnitrozemí již probíhala shodně. Z voleb vyšla vítězně KSČ, která v děčínském okrese získala z odevzdaných hlasů hlasy, t. j. 62,11 %. Druhá skončila sociální demokracie se hlasy (18,01 %), následovala ji národně socialistická strana s hlasy (16,11%) a lidová strana s hlasy (3,77%). Na základě těchto výsledků byl poměrným systémem sestaven 36členný okresní národní výbor, v němž KSČ získala 23, sociální demokracie 6, národní socialisté 6 a lidovci 1 mandát proběhla volba předsedy, náměstků a referentů s následujícím výsledkem:

10 IX Předseda: JUDr. Ladislav Doležal (KSČ) 1. náměstek Antonín Štulík (ČSSD) referát komunální (IX.) 2. náměstek Václav Vaněček (KSČ) referát zemědělský (VI.) 3. náměstek Josef Kodym (KSČ) referát živnostenský a družstevní (IV.) člen rady Jaroslav Hrůza (KSČ) referát bezpečnostní (II.) člen rady Vladimír Plašil (KSČ) referát osidlovací a průmyslový (III.) člen rady Josef Hlaváček (KSČ) referát dopravní a technický (VIII.) člen rady Antonín Hrubý (KSČ) referát sociální a zdravotní (X.) člen rady Jiří Bursa (KSČ) referát kulturní a školský (XI.) člen rady Jan Hruška (ČSSD) referát finanční (V.) člen rady Josef Šleichert (ČSNS) referát zásobovací a vyživovací (VII.) člen rady Josef Kostka (ČSNS) referát ústavní (XII.) Členové pléna za KSČ: František Novotný, Josef Navrátil, Karel Krbla, František Plešinger, Karel Sedláček, František Švanderlík, Jaroslav Navrátil, František Štěpán, Josef Mleziva, Bedřich Janík, Josef Pavlata, E. Leichtenbergerová, František Andrák Členové pléna za Čsl. stranu lidovou: Leopold Záhora Členové pléna za ČSSD: František Čermák, František Raulín, Josef Nováček, Robert Landa Členové pléna za Čsl. stranu národně socialistickou: Oldřich Blažka, Lomikar Kleiner, Václav Kašpar, Albert Pokorný Nejvyšším orgánem ONV bylo plénum, výkonné orgány tvořila rada, předsednictvo (předseda a jeho tři náměstci), členové rady jako referenti, komise a poradní sbory ONV. Výkonná činnost rady byla rozdělena do referátů, v jejichž čele stáli jednotliví členové rady - referenti ONV. Ti měli k dispozici příslušný počet zaměstnanců úřadu pro administrativu, odborné i manuální práce. Bezprostředním nadřízeným zaměstnanců byl referent a pro každý referát byl navíc ustaven přednosta odpovědný za vyřizování běžné agendy. Řízením ONV byl po administrativní stránce pověřen vedoucí úředník ONV. Většina referentů nebyla zaměstnanci ONV, svou funkci vykonávali za pevně stanovenou odměnu mimo své hlavní povolání. V průběhu roku 1946 ale vzhledem k časovým nárokům převzala část referentů své funkce jako hlavní zaměstnání.

11 X Komise ONV byly zřizovány pro jednotlivé referáty nebo oddělení, přičemž příslušný referent byl současně předsedou komise. Jejich vznik a zánik se řídil momentálními potřebami úřadu a byl proto značně variabilní. Komise měly většinou jen poradní hlas, mohla jim být ale svěřena i rozhodovací pravomoc. Po ustavení ONV do konce roku 1946 byly vytvořeny následující komise: finanční, dopravní, sociální, vyšetřovací, ústavní, osidlovací, zemědělská, živnostenská, kulturní, vyživovací, trestní, trestně nalézací, odvolací, válečných škod. Komunistický převrat v únoru 1948 se dotkl i složení ONV Děčín. Již v průběhu únorových událostí se ONV vedený nadpoloviční většinou komunistů postavil za politiku KSČ a vznikl zde i Akční výbor Národní fronty (AV NF), který prováděl nemilosrdné personální čistky. Celkem bylo odvoláno 13 členů ONV, z toho 5 členů rady, a na jejich místa nastoupili již 15. dubna 1948 funkcionáři navržení AV NF. Na zasedání 28. dubna 1948 proběhla volba nového předsedy, jeho náměstků a dalších členů ONV. Ve skutečnosti již tyto funkcionáře vybíralo předsednictvo OV KSČ a volba se stala a na dalších 40 let zůstala pouhou formalitou. Novým předsedou ONV se stal dosavadní průmyslový referent František Hulcer, jeho náměstky (a členy rady) Josef Pavlata, Karel Krbec a Jan Sklenář, a dalšími členy rady ing. Vojtěch Klus, František Duchoslav, Josef Zounek, Svojmil Petránek, Antonín Andrák, Jiří Patera, František Novotný, Josef Bayer. Významnou změnu přinesl zákon č. 280/1948 z , kterým byly zrušeny zemské národní výbory, zavedeno krajské zřízení (Československo bylo rozděleno do 19 krajů), a změněna struktura okresů. Podle tohoto zákona bylo k od okresu Děčín odtrženo 20 obcí někdejšího soudního okresu Česká Kamenice, které přešly do nově vytvořeného okresu Nový Bor v Libereckém kraji. ONV Děčín nadále spravoval 65 obcí: Děčín, Arnoltice, Babětín, Bělá, Benešov n. Pl., Blankartice, Boletice, Borek, Brložec, Březiny, Bynov, Bynovec, Čáslav, Dobkovice, Dobrná, Dolní Habartice, Dolní Žleb, Fojtovice, Františkov, Harta (dnes Lesná), Heřmanov, Hliněná, Horní Habartice, Hřensko, Huntířov, Chlum, Janov, Javory, Jílové, Kamenická Stráň, Karlovka, Krásný Studenec, Křešice, Labská Stráň, Libouchec, Loučky, Ludvíkovice, Malá Bukovina, Malá Veleň, Malšovice, Malý Šachov, Markvartice, Merboltice, Mezná, Modrá, Nebočady, Nová Oleška, Ovesná, Prostřední Žleb, Příbram, Roztoky, Růžová, Rychnov, Rytířov, Sněžník, Stará Bohyně, Stará Oleška, Starý Šachov, Těchlovice, Tisá, Valkeřice, Velká Bukovina, Velká Veleň, Verneřice, Vilsnice. Pod komunistickým vedením probíhala postupná centralizace státní správy, která měla od roku 1949 za následek přesouvání některých agend na ONV a naopak

12 XI vyčleňování jiných. Již v roce 1947 převzal ONV na základě vyhlášky č. 48/1947 Sb. okresní péči o mládež. Vládním nařízením č. 29/1948 Sb. a zákonem č. 87/1949 Sb. byly zrušeny úřady ochrany práce a jejich agenda rozdělena mezi referáty práce a sociální péče KNV a ONV. Od 1. března 1949 převzaly ONV na základě vládního nařízení č. 36/1949 i agendu zrušených berních správ a berních úřadů (výběr daní a dávek). Od 1. dubna 1949 přešla na ONV agenda zrušených katastrálních měřičských úřadů (vládní nařízení č. 276/1949) a dále byla na ONV přenesena z ministerstva vnitra matriční agenda včetně schvalování matrikářů a dohled nad matrikami vůbec. V roce 1950 převzaly ONV některé úkoly zrušeného národního pozemkového fondu a fondu národní obnovy. Zákonem o krajském zřízení byl zrušen okresní školní výbor a jeho působnost přešla na referáty školství a kultury ONV. Obdobně tomu bylo i v případě okresních osvětových rad. Podle vládního nařízení č. 305/1949 Sb. z a 116/1949 Sb. z převzaly ONV i část úkolů ZNV a KNV (záležitosti spolkové, trestní, ochrana státu, příděly konfiskátů, záležitosti komunálních podniků, léčebné a ošetřovací ústavy, telekomunikace, stavební, vodohospodářskou a silniční agendu). ONV zajišťovaly také zcela nové úkoly vyplývající z nové politické situace a uplatňování komunistické ideologie do každodenní praxe. Do této skupiny agend patřil např. dohled nad kolektivizací zemědělství a také plánování. ONV se staly na základě zákona č. 139/1949 základní plánovací jednotkou, vytvářely plány pro všechny obory činnosti (i ty které přímo neřídily) a dohlížely na jejich plnění. Z ONV byla naopak vyčleněna bezpečnostní agenda, převzatá po někdejších okresních úřadech. Podle vyhlášky č. 448/1950 Ú.l. převzalo ministerstvo vnitra (resp. okresní velitelství národní bezpečnosti) od ONV řízení SNB, provádění předpisů o zbraních a střelivu, přihlašovací a cizineckou agendu, vydávání občanských průkazů a cestovních pasů, šetření státní spolehlivosti, dopravní policii atd. S postupným prosazováním komunistické ideologie do každodenního života některé činnosti ONV postupně zanikly. Jednalo se například o živnostenskou agendu a také o agendu shromažďovací, protože počátkem 50. let byla rozpuštěna naprostá většina spolků vzniklých před Ještě dříve byla ukončena agenda týkající se vysídlení německého obyvatelstva a konfiskace, národní správy a přídělů jeho majetku. Počátkem 50. let se pracovní náplň ONV ustálila její těžiště se přesunulo do oblasti plánování, řízení a kontroly všech oborů veřejného života v okrese. Na tento stav reagovalo vládní nařízení č. 119/1949 Sb. ze , které nově upravovalo složení a činnost ONV, a odráželo zároveň snahu o maximální centralizaci

13 XII moci v rukou stranických kádrů. Podle tohoto nařízení nebyli členové ONV až do roku 1954 voleni, ale jmenováni KNV v Ústí n. L. na základě návrhu OAV NF v Děčíně. Počet členů ONV byl zvýšen na 40, přičemž rada měla 11 členů (předseda, dva náměstci a osm členů), kteří měli zároveň funkci referentů i předsedů příslušných komisí a byli bezprostředními nadřízenými zaměstnanců svých referátů. Nově byla zavedena funkce tajemníka, který nahradil vedoucího úředníka ONV. Tajemník pomáhal předsedovi jako jeho výkonný orgán a stál v čele aparátu úřadu jako zástupce předsedy a nadřízený všech zaměstnanců. Prvním tajemníkem ONV Děčín se stal Josef Kukrál. Vládní nařízení č. 119/1949 Sb. také nově určovalo náplň činnosti jednotlivých referátů: I. referát všeobecný a vnitřních věcí (vedení úřadu, osobní záležitosti zaměstnanců ONV a MNV, dohled nad MNV, státní občanství, náhrada válečných škod, matriční záležitosti, sňatky, změna náboženského vyznání) II. plánovací referát (příprava návrhů prováděcích plánů a jejich sumarizace, příprava a provádění pětiletých plánů) III. bezpečnostní referát (do r řízení okresního velitelství národní bezpečnosti, pořádkové a pátrací oddělení, požární bezpečnost, civilní obrana, evidence obyvatel, evidence motorových vozidel, trestní agenda správní, zbrojní pasy, spolková agenda, evidence a vysídlení Němců, oddělení cizinců) IV. referát školství, osvěty a tělovýchovy (personální záležitosti učitelů, řízení a rozvoj kulturních zařízení a tělovýchovy) V. referát práce a sociálních věcí (agenda bývalých úřadů ochrany práce, nábory pracovních sil pro průmysl, organizace dlouhodobých brigád do dolů apod., agenda sociální péče, péče o mládež, poručenské věci, vedení sociálních zařízení (jesle, dětské útulky, jídelny), bytové záležitosti, sociální podpora) VI. zdravotní referát (zdravotní a hygienická služba, dohled nad zdravotnickými zařízeními - od 1952 OÚNZ)

14 XIII VII. finanční referát (daňová, poplatková a celní agenda, hospodaření ONV a MNV, sestavování ročních finančních plánů, revize a dozor) VIII. hospodářský referát (delimitace živností, záležitosti komunálních podniků, konfiskace, národní správy a příděly majetku, doprava, průmysl, sběr odpadových surovin, velkoobchod) IX. zemědělský referát (evidence zemědělské půdy, zemědělská výroba, rybářství, včelařství, lesní a vodní hospodářství, agenda JZD a státních statků, výkup zemědělských plodin) X. vnitřní obchod a výživa (vydávání potravinových lístků - do r. 1953, výkup zemědělských plodin, kontrolní činnost, plánování obchodní sítě a přidělování prodejen organizacím, likvidace soukromých obchodů) XI. technický referát (správa silnic, stavební agenda, územní plánování, zeměměřičství, úpravy pozemků pro JZD atd.) Tuto strukturu pozměnilo vládní nařízení č. 121/1951 Sb. Podle něj se I. referát měnil na referát pro lidovou správu a byl budován jako výkonný orgán předsedy ONV, který byl zároveň jeho referentem. Jeho hlavní náplní byla kontrolní, kádrová a výchovná činnost v rámci lidosprávy, dále zajišťoval úkoly civilní obrany, církevní agendu, povolování tiskovin apod. Část bývalého I. referátu převzal III. referát, nově označovaný jako referát pro vnitřní záležitosti. Měl na starosti záležitosti spolků, matrik, evidenci obyvatel, státní občanství, náhradu válečných škod, organizaci voleb, hospodářskou správu ONV apod. Referát V (práce a sociálních věcí) byl přeměněn na referát pracovních sil, sociální agenda přešla na zdravotnický referát a část agendy na referáty III, IV a VIII. Referát X byl přejmenován na referát vnitřního obchodu a XI. referát pracoval pod novým názvem referát pro výstavbu. Zcela přestal existovat plánovací referát, náhradou za něj byla ustavena okresní plánovací komise (podle vl. nař. č. 42/1952 Sb. z ). Nově byl zřízen a od ke IV. referátu připojen okresní výbor pro tělesnou výchovu a sport, vznikl též institut okresního hygienika (1952) a byla ustavena okresní inspekce požární ochrany (1953). Jako samostatný orgán ONV pracoval i okresní výbor žen.

15 XIV Další změny přinesly zákony o národních výborech č. 12 a 13/1954 Sb. a č. 14/1954 o volbách do národních výborů. Tyto normy definovaly národní výbory jako volené orgány státní moci. Funkcionáři již napříště nebyli jmenováni, ale voleni na základě všeobecného hlasování. Tato změna však neznamenala přechod demokratickému obsazování funkcí v ONV. Existence jednotné kandidátky národní fronty bez dalších alternativ, manipulací s výsledky, ale hlavně vytvoření atmosféry strachu, v níž se nikdo neodvážil zajít za plentu a kandidátku škrtnout, nepřipouštěla jinou alternativu než volbu kandidátů předem schválených OV KSČ. Navenek se plénum ONV skládalo kromě komunistů ještě z členů strany socialistické a strany lidové a také nestraníků, jeho rozhodování bylo ale jen formálním a jednomyslným potvrzováním věcí již dříve rozhodnutých na OV KSČ. Tyto volby do ONV Děčín proběhly 16. května 1954 a vzešlo z nich šedesátičlenné plénum, které bylo nejvyšším orgánem ONV. Hlavním výkonným orgánem ONV zůstala rada, která měla za úkol organizovat a zajišťovat plnění úkolů ONV, kontrolovat činnost odborů a řídit podřízené MNV. Rada se skládala z předsedy, jeho dvou náměstků, tajemníka a sedmi členů. Ke dni voleb zanikl dosavadní referentský systém a referáty se změnily na odbory řízené vedoucími, kteří byli stálými zaměstnanci ONV. V letech vznikly při ONV Děčín následující odbory: vnitřních věcí, pracovních sil, finanční, místního hospodářství, průmyslu a dopravy, zemědělství, školství a kultury, zdravotnictví, sociálního zabezpečení, výstavby. Organizační odbor pracoval jako aparát rady, plánovací komise byla tzv. objektivním orgánem rady ONV. Nové zákonné normy posílily úlohu stálých komisí. Jejich členové byli voleni z pléna a komise byly plénu přímo odpovědné. I nadále ale neměly výkonnou pravomoc a nemohly zasahovat do činnosti odborů. Komise vytvářely početné aktivy nejrůznějšího zaměření, aktivisté měli ale jen poradní hlas. Pomineme-li některé menší zásahy do struktury ONV, přinesla větší změnu až reorganizace z roku 1958, která zavedla odvětvové odbory, které byly společnými orgány ONV i příslušných ministerstev. Po těchto změnách měl ONV Děčín následující strukturu: - organizační odbor (vedoucím tajemník ONV) - plánovací komise (předsedou I. náměstek ONV) - kontrolní odbor - finanční odbor

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 4. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Obyvatelstvo. z toho. ženy. ve věku 0-14 let ve věku 65 a více let

Obyvatelstvo. z toho. ženy. ve věku 0-14 let ve věku 65 a více let CZ0421 128 834 65 793 20 010 19 199 58 158 49 025 730 25 226 11 860 26 164 21 741 60 206 51 384 1. Arnoltice 56234 3 371 179 62 33 179 153 8 76 50 116 107 144 114 Arnoltice 00043 4 0 2. Benešov nad Ploučnicí

Více

Státní okresní archiv Děčín. Okresní národní výbor Rumburk

Státní okresní archiv Děčín. Okresní národní výbor Rumburk Státní okresní archiv Děčín Okresní národní výbor Rumburk 1945-1960 Inventář č. 573 NAD 1003 Petr Joza Děčín 2008 I Úvod A - Vývoj ONV Rumburk Právním podkladem pro vznik národních výborů byl dekret prezidenta

Více

Místní školní rada Žerovice (1950)

Místní školní rada Žerovice (1950) Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích Místní školní rada Žerovice 1937-1949 (1950) Inventář EL NAD č.: 473 AP č.: 400 Jana Mašková Blovice 2003 Obsah Obsah 2 Úvod 3-4 Příloha č. 1 5 Inventární

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Místní školní rada Míšov Inventář

Místní školní rada Míšov Inventář Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Míšov 1877-1950 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 929 Evidenční pomůcka č. 390 Jana Mašková Blovice

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

KSČ místní výbor Chrást

KSČ místní výbor Chrást Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích KSČ místní výbor Chrást 1950 1964 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1058 Evidenční číslo pomůcky: 164 Kateřina Nová Plasy 2005 Obsah Obsah 2 Úvod I. Vývoj

Více

Místní národní výbor Studánka (1941) 1945-1975. EL NAD č.: 220 AP č.: 1495

Místní národní výbor Studánka (1941) 1945-1975. EL NAD č.: 220 AP č.: 1495 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Cheb Místní národní výbor Studánka (1941) 1945-1975 Inventář EL NAD č.: 220 AP č.: 1495 Jana Rájková Cheb 2008 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního

Více

DĚČÍN Seznam obcí, částí obcí a ZSJ v okrese Děčín k

DĚČÍN Seznam obcí, částí obcí a ZSJ v okrese Děčín k Kód 562343 Arnoltice 000434 Arnoltice 0004340 Arnoltice 359 371 562351 Benešov nad Ploučnicí 407577 Benešov nad Ploučnicí 0024530 Benešov nad Ploučnicí-střed 557 440 3097020 Českolipská 712 734 3097530

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 5. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 5. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Místní školní rada Roupov

Místní školní rada Roupov Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Roupov 1897-1950 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 344 Evidenční pomůcka č. 392 Jana Mašková Blovice

Více

Místní školní rada Libákovice

Místní školní rada Libákovice Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Libákovice 1908 1949 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 846 Evidenční pomůcka č. 382 Jana Mašková Blovice

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

Místní národní výbor Bezděkov (u Damnova)

Místní národní výbor Bezděkov (u Damnova) Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Tachov Místní národní výbor Bezděkov (u Damnova) 1945 1957 Inventář Číslo listu NAD: 36 Evidenční pomůcka č. 54 Jana Zímová, Jan Edl Tachov 2005 Obsah

Více

Místní národní výbor Maršovy Chody

Místní národní výbor Maršovy Chody Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Místní národní výbor Maršovy Chody 1946 1960 Inventář Číslo EL NAD: 1069 Evidenční číslo pomůcky: 341 Jana Zímová Tachov 2009 Obsah Úvod...3

Více

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Maršovy Chody 1946-1978 Inventář Číslo EL NAD: 877 Evidenční číslo pomůcky: 87 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

OBSAH. ZÁKON č. 128/2000 Sb., O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)... 1

OBSAH. ZÁKON č. 128/2000 Sb., O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)... 1 OBSAH Seznam zkratek.......................................................... XIII Jednotlivá ustanovení zpracovali.............................................xv Seznam předpisů citovaných v komentáři...................................

Více

EL NAD č.: 1320 AP.: 216

EL NAD č.: 1320 AP.: 216 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Československá konfederace odborových svazů - Základní organizace Tělovýchovná a rekreační zařízení města Rokycany 1980-1991 Inventář EL

Více

I. Fondy města Plzně

I. Fondy města Plzně I. Fondy města Plzně I. 1. Městský úřad Plzeň - registratura A (nález) 2. Intendance městského divadla 3. Renovační císařská komise v Plzni 4. Národní výbor (1910) 1918-1919 5. Správa lesů, statků a rybníků

Více

Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně. Místní národní výbor Poběžovice (1936) Prozatímní inventární seznam

Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně. Místní národní výbor Poběžovice (1936) Prozatímní inventární seznam Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně Místní národní výbor Poběžovice (1936) 1945 1990 Prozatímní inventární seznam Číslo JAF: 341 Evidenční číslo pomůcky: 42 Miloslava Baxová Horšovský

Více

Organizační řád Obce Novosedly

Organizační řád Obce Novosedly Organizační řád Obce Novosedly Část 1. Úvodní ustanovení Organizační řád obce Novosedly upravuje zásady činnosti a řízení obce Novosedly a Obecního úřadu Novosedly. Je vnitřním organizačně právním předpisem,

Více

Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885)

Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885) Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885)1891-1952 EL NAD č.: 1172 24 I. Vývoj původce archivního fondu První poradní schůze hostinských a výčepníků z Klatov a soudního okresu klatovského se

Více

Základní devítiletá škola Benešovice

Základní devítiletá škola Benešovice Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Benešovice 1946-1977 Inventář Číslo listu NAD: 495 Evidenční pomůcka č. 27 Jan Edl, Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3-5 I. Vývoj původce fondu...3-4

Více

Srovnání kvality třídění odpadu v obcích SO ORP Děčín

Srovnání kvality třídění odpadu v obcích SO ORP Děčín Srovnání kvality třídění odpadu v obcích SO ORP Děčín berounskyregion.cz Zpracovatel: Mgr. Daniel Redek duben 2015 Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů

Více

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Stříbro 1956-1960 Inventář Číslo EL NAD: 1049 Evidenční číslo pomůcky: 158 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje Orgány územní samosprávy Orgány obce Orgány kraje Zastupitelstvo obce (města, městského obvodu či části) do 500 obyvatel 5 až 9 členů nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů nad 3 000 do 10 000 obyvatel

Více

Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích v letech

Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích v letech Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích v letech 1918-2004 1/ Období let 1918-1945 - 20. 11. 1918: tzv. archivní anketa = porada ved. představitelů českých archivů o jejich nové organizaci: většina

Více

ARCHIV OBCE PŘÍKOSICE 1838-1945 (1946)

ARCHIV OBCE PŘÍKOSICE 1838-1945 (1946) STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV ROKYCANY ARCHIV OBCE PŘÍKOSICE 1838-1945 (1946) Inventář Číslo listu JAF 66 Evidenční číslo pomůcky 108 Zpracovala: Mgr. Hana Hrachová ROKYCANY 2003 OBSAH ÚVOD I. Vývoj původce fondu

Více

Místní národní výbor Čečkovice (1935)

Místní národní výbor Čečkovice (1935) Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Místní národní výbor Čečkovice (1935) 1946 1960 Inventář Číslo EL NAD: 44 Evidenční číslo pomůcky: 70 Jana Zímová Tachov 2006 Obsah Úvod...3-6

Více

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro 1950-1959 Inventář Číslo EL NAD: 335 Evidenční číslo pomůcky: 150 Dana Bízová

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

Místní národní výbor Smědčice

Místní národní výbor Smědčice Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Rokycany Místní národní výbor Smědčice (1915) 1945 1960 (1980) Dílčí inventář EL NAD č.: 160 AP č.: 203 ROKYCANY 2007 Obsah Úvod: II. Vývoj a dějiny

Více

2. devítiletá škola Stříbro

2. devítiletá škola Stříbro Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov 2. devítiletá škola Stříbro 1951-1953 Inventář Číslo EL NAD: 1048 Evidenční číslo pomůcky: 114 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů

Přehled nejdůležitějších předpisů Sbírka zákonů Přehled nejdůležitějších předpisů Město Třebechovice pod Orebem jedná a rozhoduje zejména podle těchto nejdůležitějších předpisů (v platném znění): Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Usnesení předsednictva

Více

Místní národní výbor Krásné Údolí (1925)

Místní národní výbor Krásné Údolí (1925) Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Místní národní výbor Krásné Údolí (1925) 1946-1960 Inventář Číslo EL NAD: 63 Evidenční číslo pomůcky: 217 Jana Zímová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

N_SAS / VŠFS / LS 2013 / PS

N_SAS / VŠFS / LS 2013 / PS N_SAS / VŠFS / LS 2013 / PS Přednáška č. 7+8 Spisová služba Hlavní okruhy problémů: I. Spisová služba obecný základ II. Hlavní fáze spisové služby III. Další související problémy Hlavní teze: Ad část I:

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Jednotné zemědělské družstvo Vlastislav Táborská Časové rozmezí: 1950-1960 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 668

Více

O r g a n i z a č n í ř á d

O r g a n i z a č n í ř á d O r g a n i z a č n í ř á d Městského úřadu ve Vracově Úvod: První část: Úvodní ustanovení Organizační řád Čl. 1 Organizační řád Druhá část: Právní postavení orgánů obce Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4 Postavení městského

Více

Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice

Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:3098 č. archivní pomůcky: 8965 Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice 1945-1947 inventář Mgr.Jiří Kuba, Mgr. Tomáš

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček Dějiny slovenského práva Ladislav Vojáček Ústavní vývoj 1945 1989 Příprava a přijetí Košického vládního programu první přímý kontakt: E. Beneš v Moskvě (prosinec 1943) vlastní jednání: březen 1945 v Moskvě

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR ( ) 3. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR ( ) 3. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Základní devítiletá škola Boněnov

Základní devítiletá škola Boněnov Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Boněnov 1951-1963 Inventář Číslo listu NAD: 868 Evidenční pomůcka č. 29 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3 I. Vývoj původce fondu...3 II. Vývoj

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR BEZDĚKOV

MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR BEZDĚKOV STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV ROKYCANY MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR BEZDĚKOV 1945-1960 Inventář Číslo listu NAD 100 Evidenční číslo pomůcky 167 Zpracovala: Mgr. Hana Hrachová ROKYCANY 2005 OBSAH ÚVOD I. Vývoj původce

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ. Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno,

VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ. Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno, VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno, 625 00 Schválila RMČ s účinností od 1.3. 2012 1 OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační

Více

ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ

ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ Státní správa Samospráva Územní samospráva: je podstatou demokratického systému. Konkrétní model dělby moci mezi stát a jeho územní části je výsledkem působení specifických podmínek:

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Okresní úřad ochrany práce Trutnov

Okresní úřad ochrany práce Trutnov STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3232 č. archivní pomůcky: 8973 Okresní úřad ochrany práce Trutnov (1905) 1945-1949 (1951) inventář PhDr. Aleš Valenta, PhD. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

Místní národní výbor Bublava

Místní národní výbor Bublava Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Sokolov se sídlem v Jindřichovicích Místní národní výbor Bublava 1955 1990 Dílčí inventář 2 EL NAD č.: 884 AP č.: 99 Bc. Eva Bařtipánová PhDr. Vladimír

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Inovace

Více

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU 1010 ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Počet 23 +1 Ekonomika, stížnosti ODD. OCHR. PŘÍRODY A KRAJINY ODD. VODNÍHO HOSP. ODD. OCHRANY LESA A ZPF ODD. OCHRANY OVZDUŠÍ A ODP.

Více

Organizace veřejné správy v ČR

Organizace veřejné správy v ČR Organizace veřejné správy v ČR Přednáška č. 4 Územní státní správa JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011 Územní členění státu Individuální záležitost každého státu V historickém i evropském kontextu se

Více

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( ) KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( )

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( )  KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( ) Obsah Úvod... 11 KAPITOLA 1 Habsburská monarchie (1848 1918)... 15 1. Počátky revoluce 1848... 15 2. Pillersdorfova ústava 1848... 16 3. Návrh kroměřížské ústavy 1849... 19 4. Moravská zemská ústava 1848...

Více

Základní devítiletá škola postupný ročník Nechanice Inventář. Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka č.

Základní devítiletá škola postupný ročník Nechanice Inventář. Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka č. Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Základní devítiletá škola 1. 5. postupný ročník Nechanice 1892-1963 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka

Více

Gymnázium Stříbro II. (1947)

Gymnázium Stříbro II. (1947) Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Tachov Gymnázium Stříbro II. (1947) 1961-1980 Inventář Číslo EL NAD: 350 Evidenční číslo pomůcky: 149 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu Shrnutí - zásady fiskálního federalismu centralizace přerozdělování centralizace stabilizace zajištění minimální úrovně veřejných služeb vyrovnání fiskální pozice neutrality Model fiskálního federalismu

Více

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen zákon) Čl. 1 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu Vraclav, dělbu práce mezi jeho pracovníky,

Více

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Řehlovice vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon). Upravuje zásady

Více

Místní národní výbor Horní Metelsko EL NAD č.: 289 AP.: 225

Místní národní výbor Horní Metelsko EL NAD č.: 289 AP.: 225 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně Místní národní výbor Horní Metelsko 1945-1960 Inventář EL NAD č.: 289 AP.: 225 Lenka Tesařová, Pavla Karásková

Více

Struktura veřejné správy a samosprávy

Struktura veřejné správy a samosprávy Variace 1 Struktura veřejné správy a samosprávy Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Struktura veřejné

Více

Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., Dubí 1 Veřejná správa Státní

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

(1953) EL NAD č.: 18 AP.: 7

(1953) EL NAD č.: 18 AP.: 7 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Archiv obce Borek - Obecní úřad Borek u Rokycan 1807-1945 (1953) Inventář EL NAD č.: 18 AP.: 7 prom. hist. Petros Cironis Rokycany 1962 Obsah

Více

N_SAS_A / VŠFS / LS 2011 / PS

N_SAS_A / VŠFS / LS 2011 / PS N_SAS_A / VŠFS / LS 2011 / PS Přednáška č. 7+8 Spisová služba Hlavní okruhy problémů: I. Spisová služba historický úvod, obecný základ II. Hlavní fáze spisové služby III. Další související problémy Hlavní

Více

2. Samostatné archivní fondy tvoří písemnosti:

2. Samostatné archivní fondy tvoří písemnosti: Metodický návod pro pořádání a inventarizaci archivních fondů okresních národních výborů z let 1945 až 1990. (nedílnou součástí je připojená studie PhDr. Evy Šmilauerové, CSc., Návod k pořádání fondů okresních

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu Příloha č. 4 organizačního řádu Podpisová oprávnění 1. Starosta : 1.1. i mající bezprostředně vztah k jeho funkci v souladu se zákonem o obcích, 1.2. i vzniklé z jednání starosty za město, k jejichţ podpisu

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro

Více

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2014

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2014 Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2014 Odbor dopravy a silničního hospodářství 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku dopravy 2 V případě

Více

PŘEHLED ZŘÍZENÝCH ÚTVARŮ MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA

PŘEHLED ZŘÍZENÝCH ÚTVARŮ MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA Příloha č. 4 I. Úseky MMB PŘEHLED ZŘÍZENÝCH ÚTVARŮ MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA - Úsek organizační - Úsek školství a prorodinné politiky - Úsek hospodářsko-technický - Úsek sociálně-kulturní a dopravy - Úsek

Více

Zemědělská mistrovská škola Tachov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Tachov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Tachov 1953-1960 Inventář Číslo EL NAD: 539 Evidenční číslo pomůcky: 161 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.08 Integrovaná střední škola

Více

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01)

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/3 Obsah SMLOUVA

Více

Organizační řád obce Nový Jáchymov

Organizační řád obce Nový Jáchymov Organizační řád obce Nový Jáchymov I. Úvodní ustanovení Organizační řád je součástí vnitřního a kontrolního systému obce, který řeší organizační vztahy mezi obcí, obecním úřadem a jeho jednotlivými pracovníky.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2015 na úseku státní správy a v oblasti nakládání s veřejnými prostředky

Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2015 na úseku státní správy a v oblasti nakládání s veřejnými prostředky Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2015 na úseku státní správy a v oblasti nakládání s veřejnými prostředky Město Ivančice spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Státní správu

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

K o m u n i s t i c k á s t r a n a Č e s k o s l o v e n s k a

K o m u n i s t i c k á s t r a n a Č e s k o s l o v e n s k a Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Sokolov se sídlem v Jindřichovicích Č. EL NAD: 1386 Č. AP: 89 K o m u n i s t i c k á s t r a n a Č e s k o s l o v e n s k a o k r e s n í v ý b o

Více

Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ

Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK s.r.o., Dubí 1 Ústavní právo Nulla potentia

Více

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6.1. Legislativní zajištění Ústavní rámec politiky našeho státu obsahuje dokumenty se zakotvením významu kulturních

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky

KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 1591 č. archivní pomůcky: 8956 KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky 1956-1986 inventář Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 2014

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád vychází ze zákona o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb. a vyhlášky č. 646/2004 Sb. Schválen usnesením obecní rady ve Staré Huti ze dne 1.2.2006 (po posouzení Státním okresním

Více

Místní národní výbor Svržno EL NAD č.: 1708 AP č.: 196

Místní národní výbor Svržno EL NAD č.: 1708 AP č.: 196 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně Místní národní výbor Svržno 1951-1958 Inventář EL NAD č.: 1708 AP č.: 196 Miroslava Bauzová Horšovský Týn 2008

Více

Místní národní výbor Mezholezy (Domažlice) (1944) EL NAD č.: 295 AP.: 275

Místní národní výbor Mezholezy (Domažlice) (1944) EL NAD č.: 295 AP.: 275 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně Místní národní výbor Mezholezy (Domažlice) (1944) 1945-1960 Inventář EL NAD č.: 295 AP.: 275 Miroslava Bauzová,

Více

A. Smlouva o Evropské unii

A. Smlouva o Evropské unii SROVNÁVACÍ TABULKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 5 LISABONSKÉ SMLOUVY Článek 3 (zrušen) (1) Článek 3a Článek 4 Dosavadní číslování Smlouvy o Evropské unii HLAVA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ A. Smlouva o Evropské unii HLAVA

Více

Vývoj právních předpisů v oblasti předarchivní péče. od obnovy územní samosprávy po současnost

Vývoj právních předpisů v oblasti předarchivní péče. od obnovy územní samosprávy po současnost Vývoj právních předpisů v oblasti předarchivní péče od obnovy územní samosprávy po současnost Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě Praha, 9. 6. 2015 Obnova územní samosprávy

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ Příloha č. 1 usnesení RMO Plzeň 2 Slovany č. 46/2014 ze dne 12. 03. 2014 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2-SLOVANY ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ VÝBORY RADA

Více

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) 1925-1938 Inventář Číslo EL NAD: 212 Evidenční číslo pomůcky: 136 Dana Bízová

Více

Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice

Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3510 č. archivní pomůcky: 8967 Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice 1945-1948 inventář Mgr.Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

Česká obecná škola Sulislav Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Česká obecná škola Sulislav Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Česká obecná škola Sulislav 1882-1914 Inventář Číslo EL NAD: 951 Evidenční číslo pomůcky: 142 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více