Římskokatolické farnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Římskokatolické farnosti"

Transkript

1 POD Zpravodaj VĚŽEMI Římskokatolické farnosti 1 / 2014, ročník I. duben - květen V konání dobra neumdlévejme, Foto: Marek Olšar neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. (Gal 6, 9-10)

2 2 Úvodník Milí farníci, sousedé, přátelé, představujeme vám nový farní zpravodaj. Chceme v něm shrnout dění v naší farnosti, provést vás právě probíhajícím liturgickým obdobím, obohatit o nové či zapomenuté poznatky a v neposlední řadě také trochu pobavit. Vše je ale teprve na počátku. Než se z naší představy vyklube to pravé, bude to chtít hodně trpělivosti, hledání a také pokory. Jak příhodné pro postní dobu, kterou právě prožíváme. Protože si přejeme mít zpravodaj skutečně farním, nebude to jen naše záležitost. A tak hned na začátku výběr názvu jsme nechali na vás. S radostí jsme sledovali, jak jste se s nadšením do tohoto úkolu zapojili. Pro další spolupráci přivítáme vaše příspěvky, postřehy, příběhy a náměty, ale i dobře míněnou radu či kritiku. Můžete také touto cestou oslovit ostatní farníky svou myšlenkou. I když vše se do zpravodaje nevejde, budeme se snažit vám vyjít vstříc. Příjemné chvíle při čtení přeje redakce Zpravodaj Římskokatolické farnosti Orlová Dvouměsíčník, 1/2014, ročník I., Vydání: Redakce: J. Dvořáková, M. Kuhajdová, R. Olšarová Grafická úprava: J. Dvořáková Foto: M. Kuhajdová, M. Olšar Jazyková korekce: J. Hlosta Odborný dohled: P. Dr. M. Puvák Vydává: Římskokatolická farnost Orlová, Lidická 770, Orlová-Město, Tel Tisk: Charita Hrabyně, Hrabyně Hrabyně 3 Počet výtisků: 250 ks Redakce si vyhrazuje právo úpravy článků. Náklady na tisk hrazeny z dobrovolných darů. Pán Bůh zaplať za finanční podporu! Příští vydání: Uzávěrka: Z obsahu: Rozhovor Otec Rafael - Modlitba Duchovní obnova..8 Neposkvrněná a její medailka...10 Boží milosrdenství..12 Mariánské poutě...13 Noc kostelů Společenství...15 Události ve farnosti...16 Kratochvíle, farní web Informace...19

3 Dočkali jsme se SLOVO FARNÍKŮM Částečně už teď, ale zvláště za několik týdnů, bude Jan Pavel II. nejvíce skloňovaným jménem na planetě. Jistěže se radujeme, vždyť byl jedním z nás, a to není málo hledět vzhůru s vědomím, že mezi svatými je někdo, koho jsem znal osobně. A radujeme se o to víc, že se tak děje velmi blízko velikonočních svátků, kdy rozjímáme nejenom nad Ježíšovým vítězstvím, ale i nad smyslem utrpení, které Kristus posvětil a které Jan Pavel II. prožil až do krajnosti. Vždyť to, jak před našima očima před devíti lety odcházel, svědčilo o tom, jaký byl. Nestyděl se za své stáří ani za slabost. Žehnal třesoucí se rukou, mluvil nesrozumitelným hlasem, díval se unaveným zrakem, klesal pod tíhou svého těla, neovládal už ani svůj úsměv, ale právě proto, že nic z toho neskrýval, byl silnější než blížící se smrt. Ano, byl to první mediální papež, ale právě svým umíráním ukázal, že nikdy nebyl celebritou. Světu, který ctí krásu, slávu a moc, ukázal na svém konci sílu své slabosti. Věděl, že k životu patří smrt. Dlouho, velmi dlouho jí vzdoroval, ale když přišla, nepolekal se. Když zjistil, že nadešla jeho chvíle, odmítl jít do nemocnice. Toto byl jeden z nejsilnějších momentů jeho posledních dnů. Člověk, který nejhlasitěji odmítal euthanasii, způsobem své vlastní smrti nakonec nejlépe ukázal, jak chápal přirozenost. Odmítal, aby člověk smrt sám přivolával, ale když přišla ta jeho, neutíkal před ní. Ovšem nejenom umíráním odhalil před námi cosi podstatného. Když se narodil, byla v módě víra v člověka. Byla to doba vědy, pokroku a moderny, jejímž ovocem měl být lepší svět. Ale nebyl. Byly jím pohromy komunismu a fašismu. Jeho země, hrdé Polsko, neuvěřitelně trpělo, a on se tak od svého dětství učil, jaký je svět, který přetne své vlastní kořeny. Když vyrostl, oběma pohromám se postavil na odpor. Komunismu vzdoroval tak, že dnes ho považujeme za jednu z příčin pádu celé té strašné říše zla. Toto je jeden z klíčových odkazů jeho života on, obyčejný Polák, jeden z nás, se stal klíčovou osobností dvacátého století tím, že navzdory módním trendům stál za svým nemoderním přesvědčením. Jeho skutečná síla nespočívala v technologii, strategii či moci, ba ani ve strukturách Vatikánu. Jeho silou byla křehká citlivá víra, kterou se snažil následovat svého Boha. Karol Wojtyla byl konzervativním papežem. Podle mnohých až příliš. Jeho dychtivá, nezlomná obrana života, manželství a církevních tradicí však nepramenila z omezenosti, ale z přesvědčení, že svět i církev potřebuje pevné body, protože bez nich je lidstvo unášeno ničivým proudem relativismu. Tento papež poznal, čeho je schopna vykořeněná lidská duše. Přežil světovou válku, dvě ďábelské ideologie i atentát na sebe. Zblízka, i ve vlastní církvi, viděl nesčetné množství selhání. Od malička poznával, že pokud se člověk zbaví Boha, zůstane v něm nebezpečná díra. A proto tak úzkostně bránil ověřené věci. I to zůstalo jeho důležitým odkazem světu reformy a změny jsou jistě pro život důležité, ale je třeba bránit i neměnné pravdy, protože jinak se svět vymkne z kloubů. Kdosi řekl, že smrtí Jana Pavla II. neskončil pouze jeden lidský život. Jeho odchodem teprve skončilo 20. století. My, jeho děti, musíme teď s odvahou kráčet po cestě, kterou nám vytýčil. A nebojme se. Vždyť z Otcova domu nám posílá svůj úsměv a požehnání. P. Dr. M. Puvák 3

4 4 ROZHOVOR Na konci prázdnin jsme se v naší farnosti rozloučili s otcem Martinem Pastrňákem, předtím ještě s otcem Jozefem Kankarou. Vzápětí na to jsme přivítali jejich nástupce. Dnes vám nabízíme rozhovor s prvním z nich. Je ním nový správce orlovské farnosti, otec Rafał Józef Wala. Otče, mohl byste nám na úvod prozradit něco o sobě, o své rodině a své cestě ke kněžství? Narodil jsem se v roce Své dětství jsem prožil v Bielsku-Biale. Pocházím ze silně věřící rodiny. Mám jednoho bratra, se kterým jsme od dětství ministrovali. V Polsku mám velmi početnou rodinu, kterou podle možností navštěvuji a která je pro mě radostí a oporou. Prostě rád se tam vracím. O povolání a cestě ke kněžství nerad mluvím, protože ať řeknu cokoliv, skutečnost je jiná. Bůh je totiž tak úžasný, že jeho působení v srdci člověka nedovedeme slovy vystihnout. Můžu jen říct, že k rozhodnutí stát se knězem přispělo i to, že od dětství jsem ministroval s bratrem, a že s naší skupinou ministrantů byl vždy spojen jeden kněz. A my jsme měli to štěstí, že to byl výborný kněz. Jako ministrant jsem potkal mnoho dobrých a kvalitních kněží. A když dozrávalo moje povolání ke kněžství, mohl jsem s nimi řešit některé těžké otázky a problémy. Právě tito kněží byli pro mě oporou. Imponovala mi na nich jedna věc. Že vždy zůstali lidmi se vším, co to slovo znamená. Samozřejmě, že to byli vzorní kněží po každé stránce, ale na prvním místě lidé! Byli to lidé, o kterých já říkám: srdcem u Boha, nohama na zemi. Chtěl jsem být jako oni. Kde všude jste působil po svěcení? Na kněze jsem byl vysvěcen v roce 1995 v Bielsku-Biale. V Polsku jsem byl kaplanem ve dvou farnostech. A v roce 1998 jsem se rozhodl jít do Čech. První 3 měsíce jsem byl kaplanem v Litvínově. A protože mi poměrně dobře šla výuka češtiny, otec biskup Josef Koukl mě jmenoval farářem v Klášterci nad Ohří. Tam jsem působil 11 let. Musím říct, že to byla moje nejlepší léta a velmi oblíbené místo. S Kláštercem jsou spojeny mé nejkrásnější vzpomínky

5 Rozhovor dodnes! V roce 2009 jsem kvůli zdravotnímu stavu rodičů požádal otce biskupa Františka v Ostravě, zdali bych mohl působit v ostravsko-opavské diecézi. Totiž z Klášterce jsem měl domů do Bielska 600 km; z Ostravy je to jen 60 km. Otec biskup souhlasil a poslal mne do farnosti Libhošť u Nového Jičína. Na tuto farnost také velice rád vzpomínám. Mám tam spoustu dobrých přátel a známých a rád se tam vracím. Co je pro Vás nejlepším relaxem? Jsem typ člověka samotáře. Cítím se velmi dobře, když mám kolem sebe mé oblíbené knihy a časopisy a svou oblíbenou hudbu. V mém životě hraje důležitou roli také film. S jakými pocity jste přišel do Orlové? 5 jen pro sebe. Na pocity se mě zeptejte, až když budu odcházet z farnosti. Můžu jen říct, že to byla nejistota, jaké to všechno bude. Bylo to i velké překvapení. Proto denně prosím Pána, ať mi dá potřebnou sílu všechno zvládnout. Pocity? Ne, na tuto otázku neodpovím. Aspoň ne teď. Všechno si nechám Co byste chtěl na závěr vzkázat místním farníkům? Snažme se dělat všechno tak, aby naše životy přinášely plody. Abychom se stali těmi, kdo pro Ježíše opravdu táhnou. Neměli bychom být stojícími lokomotivami, co jen pasivně vypouštějí páru. Přál bych si, abychom se všichni snažili být pravdiví a upřímní. Abychom otevírali svá srdce jeden druhému s vědomím, že jsme na jedné lodi a potřebujeme se navzájem. Děkuji za rozhovor -elp- Foto: M. Olšar; farní web

6 6 ZAMYŠLENÍ M o d l i t b a - s l o v o z n a m é Prostřednictvím modlitby poznáváme Boha a budujeme s Ním vztah. Modlitba bývá nejčastěji prosebná, děkovná, chválící, ale správně by to mělo být v opačném pořadí. V duchovním životě platí jednoduché.pravidlo - pokud mluvím s Bohem, tak Bůh mluví se mnou, pokud nemluvím s Bohem, tak ani On nemluví ke mně! Je to stejné jako v o- sobním životě. Skrze rozhovor poznáváme své protějšky, známé, přátele. Jakmile s lidmi přestaneme komunikovat, vztahy dříve, či později zaniknou. Na duchovním životě by rozhodně nemělo být nic magického a tajuplného. Bůh hraje s otevřenými kartami, nic neskrývá, nedělá se nedosažitelným a slyší kdykoliv k němu voláme. Ježíš nás povzbuzuje k neustálé modlitbě. Vidíme to na příkladech evangelijních postav, které prosily Ježíše - modlily se k němu a vzývaly ho. Povzbuzuje nás k neustálé modlitbě vždy a všude, na každém místě, v každém životním postavení, za každých životních podmínek. Ujišťuje nás, že je možné modlit se vždy. Chce, abychom se modlili při každé příležitosti. Mnozí si však i m a l o p o c h o p é n é Co přesně si vybavíme, když se řekne modlitba? Bezmyšlenkovité odříkávání předepsaného textu, vyslovení kouzelných formulí s okamžitým výsledkem, nebo srdceryvné volání k Bohu v případě krajní nouze, když už není jiné východisko? Všechny tyto představy jsou naprosto mylné. Skutečná modlitba je rozhovor s Bohem - přirozený a upřímný. Je to oboustranná komunikace, která může mít mnoho podob. můžeme položit otázku, zda neustálá modlitba nedělá z člověka podivína, jestli ho neochuzuje, zda takový člověk nelétá v oblacích. Jak je možné, aby křesťan mohl spojit své každodenní povinnosti s příkazem Pána o neustálé modlitbě? Není lepší říkat častá modlitba místo neustálá modlitba? Je v tom velký rozdíl. Člověk neustálé modlitby musí projít určitou cestou pomocí časté modlitby. V dějinách byli lidé, ale i dnes jsou takoví, kteří pomocí časté modlitby dosáhli vysokého stupně neustálé modlitby. Je možné, aby se člověk mohl ztišit a soustředit se k modlitbě, aniž by žil v tichu kláštera, kde je vytvořeno prostředí pro modlitební život, se mohl ztišit a soustředit, aby se mohl často modlit? Je to možné. Aby se člověk modlil, musí nejprve chtít se modlit. Člověk je stvořen tak, že bez modlitby neobstojí. Modlitba je pro člověka existenční otázkou. Ten, kdo se nemodlí, je nezakotvený. Modlitba je lidská prapotřeba. V modlitbě se člověk svěřuje Bohu, odevzdává se mu. A to je u Něho to úžasné: On nejenže slyší, ale i naslouchá, napíná uši, má o můj problém

7 Modlitba vřelý zájem, bere si k srdci to, co od srdce přichází. Když Bohu něco řekneme, On to nevezme jenom na vědomí, ale stane se to jeho záležitostí. Člověk se velmi mýlí, když si myslí, že při modlitbě musí jen mluvit. Pokud si lidé dobře rozumějí, nemusí si jen stále něco říkat. To podstatné při modlitbě je mlčení a naslouchání, co mi teď řekne Bůh. Kolik lidí v dnešní době říká: nemám čas se modlit. Opravdu? Někteří lidé se domnívají, že naše aktivní činnost je neslučitelná s modlitbou. Toto je blud, neboť modlitba má proniknout celý náš život i naši práci. Vhodnou chvílí k modlitbě jsou také všechny situace našeho života, které prožíváme. Například máš starosti, těžkosti, tak je svěř v modlitbě Bohu. Máš z něčeho radost, i toto mu řekni. Dobře to pochopila jedna naše sestra, která mi řekla: otče, moje nejkrásnější modlitba je v autobuse, když jedu do práce. Tam si s Pánem povídám, využívám každou volnou chvíli, děkuji za lidi, s nimiž se setkávám, a v duchu jim žehnám. Mluvím s Pánem o těchto lidech a svěřuji Mu své i jejich starosti! Ano, je to pravda! Nemusíme být vždy v kostele, abychom byli s Bohem. Ze svého srdce si můžeme udělat kapli, do níž se z času na čas stáhneme, abychom si mohli s Bohem povídat. Takové modlitby, i když jsou krátké, jsou Bohu velmi milé. V modlitbě nehledejme něco složitého. Naopak. S Bohem můžeme mluvit jako s přítelem, od srdce k srdci. Při modlitbě můžeme dělat v podstatě cokoliv. Například: můžeme Bohu děkovat za vše, co nám dává. Můžeme také číst Písmo nebo jinou knihu, jejíž úryvky nám v modlitbě pomohou. Na závěr můžeme Boha prosit o věci, které bychom rádi. Zde se můžeme modlit také za blízké lidi. Nikdy nezapomeňme dodat: ať se to stane tak, jak Ty Pane chceš. Bůh ví totiž lépe než my, co je pro jednotlivé lidi dobré. Nemějme strach, že naše modlitba zůstane bez odpovědi. Ona je vždy vyslyšena! Bůh vždy vyslyší modlitby - někdy však jinak, než bychom očekávali. Bůh není básník, který potřebuje naše básně, aby nám porozuměl. On je především náš Otec. A proto důležitost naší modlitby nespočívá ve stylu, který při modlitbě používáme, netkví v pěkných slovech, která vybíráme, ale v tom, co prožíváme v srdci. P. Mgr. Rafał Józef Wala farář farnosti Použitá literatura: J. Philippe: Čas pro Boha, Jak se modlit srdcem Josef Havelka: Rozmlouvej s Bohem 7

8 8 DUCHOVNÍ OBNOVA P ů s t j a k o c é s t a k r a d o s t i é v a n g é l i a Ve dnech března vedl v naší farnosti duchovní obnovu P. Petr Smolek z Rychvaldu. Slavil s námi eucharistii, modlil se křížovou cestu a v sobotu dopoledne přednášel o radosti, hlavním tématu obnovy. Radost evangelia naplňuje srdce i život těch, kdo se setkávají s Ježíšem a kdo se od Něho nechávají vysvobodit... S Ježíšem Kristem se vždycky rodí a obrozuje radost, těmito slovy papeže Františka z apoštolské exhortace Evangelii gaudium zahájil P. Petr Smolek svou sobotní promluvu. V době půstu, pokání, zříkání se životních potěšení, jídla, sladkostí, televize, piva či cigaret - a o. Petr mluvil o radosti? Rychle to ale napravil, když pokračoval: Opakem radosti je smutek. A když trvá příliš dlouho, přeroste v depresi, která může vést až k smrti. Deprese je čtvrtá nejčastější příčina smrti v současnosti a odhaduje se, že do deseti let bude těžký smutek větším zabijákem než rakovina. Málo se radujeme. Říkáme, že dnes je přece tak těžké se radovat... Kde radost hledat? V Písmu svatém najdeme mnoho textů o zdrojích radosti: z Božího díla (Ž 96), z víry, z plodnosti, z vydařených dětí, z práce, odpočinku, jídla, sklizně, vína, ze svatby, vítězství, z návratu zajatců, z dobrého slova, úsměvu, překonání překážek, ze společenství. Celé stvoření se raduje ze svého Stvořitele. Nade vše je však radost z Hospodina, zvláště ta prožívaná při bohoslužbě. Bůh je vždy věrný, vždy odpouští. Radostí proto je i překonání zápasu o věrnost Bohu. Celým Novým zákonem protéká řeka radosti, říká papež František. Např. anděl Marii zvěstuje: Raduj se! Jan Křtitel se radostí pohne v lůně Alžběty, duch Mariin plesá v Bohu, Spasiteli, Ježíš u poslední večeře hovoří o dovršení své radosti a o budoucí radosti učedníků, kteří po jeho smrti jedí pokrm radosti a kteří se radují dokonce i v mučení. Kam učedníci přišli, tam zavládla velká radost. Radost přináší život s Kristem. Ale je to tak opravdu? Jak jsme na tom s radostí my, křesťané? ptal se o. Petr. Proč nám radost schází? Příčinou smutku je soustředění se na sebe. Říká se: Usměj se na dítě, a usměje se na tebe. Usměj se na dospělého, a hned se ptá: Co je na mně k smíchu? Podle papeže smutek člověka vždy vychází z lakoty, z touhy po věcech marnosti. Když vysněné věci

9 Důchovní obnova 9 dosáhnu, zjistím, že je prázdná. Začnu toužit po jiné. Jsem tak neustále nespokojen. Podobně i církev je smutná, protože je uzavřená do sebe. Oslavujeme sami sebe místo, abychom sloužili Bohu a vycházeli k lidem. Nedělíme se o radostnou zvěst. Nemusíme přece čekat, až budeme plní radosti, abychom radost hlásali! Také kněží jsou smutní, protože se soustředí na svou svobodu a relaxaci. Kněžská práce je náročná. Abych se vám mohl dobře věnovat, potřebuji si od vás odpočinout, potřebuji čtyři týdny kvalitní dovolené, zamířil o. Petr odvážně do vlastních řad. Sloužíme špatně, protože máme špatné důvody, oslavujeme sebe, hledáme uspokojení z práce a ne z Boha... Není divu, že nás pak ovládá pesimismus. Ale ono to v církvi lepší nebude i v Orlové bude čím dál méně lidí a jednou vám bude stačit kaple, prorokoval o. Petr a my s mrazením v zádech v duchu přiznávali, že se jeho slova blíží pravdě... Co radost přináší? Radost pramení ze setkání s Kristem, shrnul krátce o. Petr. Radost mějme z církve, z místa přijetí a milosrdenství, radost čerpejme ze vzkříšení, radujme se z toho, že Ježíš vstal z mrtvých a že jeho síla skutečně působí v tomto světě. Radost přináší hlásání evangelia, dělení se o Boží věci, o evangelium. A n k é t a : C o v a s p r i o b n o v é o s l o v i l o? V. K. Radost. Mám tolik radostív životě! Mám radost z otce, z kněze, ze mše, kterou v poslední době prožívám s opravdovou radostí! M. O. Zaujal mě příklad rozdílu, jak vnímá radost dítě a jak dospělý. F. F. Že jako společenství jsme tu dnes spolu jako křesťané, že se učíme o radosti a že se jí možná i naučíme... K. K. Těší mě, že po čtvrt roce konečně prší! E. P. Že Bůh je s každým člověkem - i s nevěřícím. E. L. Že jsme sebestřední a chceme dělat věci často jen po svém. L. P. Potěšily mě koláče! M. H. Že celým Novým zákonem protéká řeka radosti. Připravila: R. Olšarová Foto: M. Olšar

10 10 ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ N E P O S K V R N Ě N Á A J E J Í M E D A I L E Úvod Zázračná medailka a jiné medailky Již několik let, zvláště po koncilu, jsou velmi kritizovány všechny posvátné znaky i medailky. Tyto kritiky jsou většinou negativní. Mají snahu vše zesměšňovat, ničit, bez ohledu na pozitivní hodnoty těchto projevů lidové zbožnosti, které jsou uznávány i Církví. Je samozřejmé, že Církev žádá, aby v křesťanském životě všechno to vedlejší nenahradilo podstatné a potřebné, aby pobožnosti neškodily zbožnosti, která je zvýrazněná liturgií a svátostmi. Jejím středem je Kristus. K němu mají vést všechny pobožnosti i mariánská úcta. Církev ani po koncilu nezavrhuje posvátné znaky. V Konstituci o posvátné liturgii (Sacrosanctum Concilium) jsou doporučovány svátostiny (č ). Mezi ně patří i předměty posvěcené dle církevního schválení či obřadu, které mají oživovat víru a zbožnost jejích dětí. Církev není v žádném případě proti nošení posvěcených medailek, když jsou nošeny a chápány v duchu pravé zbožnosti. Naopak. Mezi medailkami má zvláštní a dá se říci, že první místo Zázračná medailka. Církev uznala její nadpřirozený původ. Potvrdily ho nespočitatelné milosti obrácení a obnovy křesťanského života. Toto vše bylo konstatováno mnoha knězi a biskupy po roce Bylo prokázáno i mnoho tělesných uzdravení, která se nedala popřít. Ten, kdo se snaží poznat medailku zblízka ví, že je souhrnem celé mariologie, takové, jak ji formuluje věroučná Konstituce o Církvi (Lumen gentium) v osmé kapitole. Medailka a zjevení z roku 1830, při kterých nám byla medailka dána, jsou souhrnem kristocentrické a v duchu Církve hlásané mariologie. O tom se přesvědčíme. Zjevení vyžadují pozorné zkoumání. V tomto dílku uvádíme: Krátký životopis nositelky poselství, sv. Kateřiny Labouré (laburé) Popis zjevení na Rue du Bac (rü dü bak) Jaké úmysly měla Neposkvrněná Pastorační poselství Odkaz Panny Marie: Noste medailku!

11 Néposkvrné na a jéjí médailé kapitola - 1. část Nositelka poselství, svatá Kateřina Labouré Kateřina se narodila , v malé vesničce Fainles- Moutiera (fen le mutijé), v kraji Côte -ď Or (kot dór). Byla devátá z jedenácti dětí. Její rodiče, Peter Labouré a Lujza Magdaléna Gontard, samostatní rolníci, byli hluboce věřící křesťané. Svoji početnou rodinu vedli a vychovávali v bázni Boží a v lásce k Bohu. Prokvétala v ní úcta k Panně Marii. Bohužel, paní Labouré v roce 1815 zemřela. Kateřina měla jen 9 let. Dítě, sirotek bez pozemské matky, hledalo matku v Panně Marii. Několik dní po matčině smrti byla pomocnice v domácnosti velmi překvapena, když uviděla, jak se Kateřina vyškrábala na stůl, vzala z krbu sošku Panny Marie a silně ji sevřela ve své náruči. Když měla Kateřina 12 let, její starší sestra odešla do Společnosti dcer křesťanské lásky sv. Vincenta. Vedení domácnosti svěřil otec Kateřině. Pomáhala jí jejich stará pomocnice a mladší sestra Antónie. Říkali ji Tonka. Svědkové při procesu blahořečení dosvědčili, že svoje povinnosti si Kateřina plnila vzorně. Tonka prozradila, že se Kateřina již jako 14-ti letá, začala i při vyčerpávajících pracích pravidelně postit každý pátek a sobotu a chodívala i během týdne na mši svatou do chudobince v Moutiers Saint Jean (mutijé sen žan). Ten byl vzdálen od domu asi tři kilometry. Do školy nechodila. Číst a psát se naučila později, ale velmi špatně. Při prvním svatém přijímání uslyšela Boží volání. Chtěla se stát řeholnicí. Vícekrát odmítla nabídku k sňatku. Neměla však jasno v tom, ve kterém řeholním společenství by chtěla působit. Pomohl jí sen. Ve snu viděla ctihodného kněze. Ten jí řekl: Jednou budeš šťastná, že jsi mou duchovní dcerou. Pán Bůh má s tebou zvláštní úmysly. Po nějakém čase navštívila Společnost dcer křesťanské lásky sv. Vincenta v Chätillonsur-Seine (šatijon sür sén). Při vstoupení do hovorny spočinula zrakem na obraze, který visel na stěně. Aha, to je ten kněz, kterého jsem viděla ve snu. Jak se jmenuje? Bylo jí řečeno, že je to svatý Vincent de Paul. Od té chvíle se již nerozmýšlela. 21. dubna 1830 byla přijata do noviciátu na Rue du Bac. Pokračování příště Zdroj:

12 12 BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ S čím se nám spojuje a co pro nás znamená? S obrazem Ježíše Krista a nápisem Ježíši, důvěřuji Ti!? Se sestrou Faustýnou a jejím Deníčkem? S Korunkou Božího milosrdenství a modlitbou za umírající? S Janem Pavlem II, který vyhlásil den Božího milosrdenství na neděli následující po Velikonocích, nebo se smrtí tohoto papeže, který odešel právě v předvečer tohoto svátku? Asi si každý najde to své, ale myslím, že jedno je společné a to je LÁSKA. Možná si řeknete, nic převratného, každý ji známe, máme rádi jiné a oni nás, tak o čem je řeč? O lásce Boží Starosti přenechej Bohu Bohu velice záleží na tom, abychom se zbavili zbytečných starostí a naučili se mu důvěřovat. Nepřeje si, abychom utráceli čas v trápení, ale chce, abychom jej více chválili a těšili se v radostném společenství s ním. Jako malý chlapec jsem jednou dostal od svého tatínka čtvrtdolar. Radostí jsem mu padl kolem krku a děkoval mu. Když viděl moji vděčnost, vyměnil mi čtvrtdolar za půl dolaru. A to už byly nějaké peníze! Moje vděčnost byla pohnutkou, že tatínek svůj dar zdvojnásobil. Nemyslíš, že i náš nebeský otec jedná právě tak? B. Scott Lásce, která je trpělivá, laskavá, nezávidí, nevychloubá se, nepovyšuje, není hrubá ani vznětlivá, nehledá svůj prospěch, není škodolibá, nepočítá křivdy. Všechno snáší, všemu věří, vždy doufá a všechno vydrží. Nikdy nezanikne! Všechno odpouští. Taková je Boží láska k nám. K nám všem bez rozdílu. Nemáme se tedy čeho bát, Bůh na nás trpělivě čeká i s našimi chybami. Čeká každý den i každý okamžik, aby nás objal a zaplavil svou láskou. Nabídněme svá srdce, aby byla naplněna i očištěna Boží láskou. Nebojme se tedy vykročit vstříc našemu milosrdnému Otci a vstupme do jeho školy. S radostí i trpělivostí nás bude učit a vnímavý žák si jistě jednou odnese červený diplom. e.p. Oslava života Jaro. Příroda se probouzí ze zimního ticha a chladu. S vděčností přijímáme první hřejivé paprsky slunce a těšíme se z jeho rostoucí síly. Se stejnou nadějí v postní době nastavujeme tvář slunci našemu Bohu. Postní doba, tato každoroční, věky ověřená a moudrá příležitost k pokání a ztišení, probouzí stejně jako půdu s rostlinami i naše duše do jara víry radosti ze vzkříšení Božího Syna. Jako květy brzy pokryjí zelenající se zem, může i nás ozdobit nádhera Božího milosrdenství a lásky. Mezi těmi květy jsou nejkrásnější růže, ale jen jediná růže - Panna Maria, Prostřednice všech milostí - nám ukazuje cestu ke Světlu. jadv

13 MARIÁNSKÉ POUTĚ 13 CZESTOCHOWA - 8. května 2014 Již se můžeme těšit na společný poutní zájezd do Čenstochové. Víkendy na poutním místě jsou naplněné návštěvníky. Ovšem my máme státní svátek a Poláci běžný pracovní den. To nám přináší mimořádnou příležitost k nerušené návštěvě a klidnému rozjímání před tváří Matky Boží. V Čenstochové sídlí duch a víra Polska. Každoročně se sem vypraví miliony poutníků a turistů z celé Evropy. Zdejší klášter Jasná Gora založený v roce 1382 je nejslavnější mariánskou svatyní v zemi. Program zájezdu organizuje otec Rafael. Podrobnosti naleznete na vývěsce před kostelem. Nástup do autobusu na běžných zastávkách, dle domluvy. V ceně 500,- Kč bude zahrnut průvodce a oběd. Přihlášky u p. Hlosty po mši v kostele, nebo tel Duchovní správa poutního místa Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor ve spolupráci s Centrem pro rodinu ostravsko-opavské diecéze pořádá DIECÉZNÍ POUŤ RODIN května 2014 Farnost Orlová s otcem Rafaelem povede pobožnost křížové cesty. Bude proto zorganizována pouť naší farnosti. P. Hlosta zajistí autobus. ZLATÉ HORY (Maria Hilf) - s výjezdem na Rejvíz Cena 250,- Kč, pro rodiny s dětmi sleva. Přihlášky u p. Hlosty po mši, nebo tel

14 14 PŘIPRAVUJEME Nejkrásnější věci přicházejí náhodou Jeden vídeňský kostelník v roce 2004 zatoužil ještě po chvíli klidu nočního kostela. Hudba a světlo však přilákalo i několik náhodně kolemjdoucích. Pro zvídavé příchozí kostelník udělal komentovanou prohlídku a pro úspěch akci brzy zopakoval. Přidalo se pět kostelů, pak dvě stě, nakonec celé Rakousko. V roce 2009 se přidala i Česká republika a nyní už akce probíhá na Slovensku, v Německu, Estonsku a Nizozemí a každým rokem dále roste. Loni u nás více než návštěvníků navštívilo přibližně modliteben. Spolu s evangelickým kostelem Slezské církve evangelické augsburského vyznání a s Husovým domem farního sboru Českobratrské církve evangelické se v pátek 23. května od 18:00 do 24:00 hodin otevře každému i náš kostel Narození Panny Marie. Už potřetí nabídneme kulturní program, prohlídku kostela a věže, ale také možnost nezávazného setkání s křesťanstvím, prostor k diskuzi a povídání o věcech, které nás přesahují. Přijďte, dveře jsou otevřeny všem! Bližší informace o programu najdete na Divadlo sv. Anežky České opět zve První divadelní představení, které nás před třemi léty spojilo, jsme nabídli v našem kostele právě u příležitosti Noci kostelů: Dcera královská. Na chvíli jsme se přenesli do 13. století, kdy v Praze vládl rod Přemyslovců. Ponořili jsme se do drsné doby plné intrik, bojů, závisti i nenávisti, ale také se nám představila Anežka, dcera Přemysla Otakara I., která vnesla Boží světlo i Božího ducha do svého okolí. V letošním roce nacvičujeme nové představení o sv. Václavu a jeho bábě sv. Ludmile. Znovu budeme mít možnost vstoupit na knížecí dvůr. Tentokrát půjdeme až do 10. století. Doby kruté, válečné, plné bídy a utrpení. Doby pohanské i doby poznávání Ježíše Krista, jeho učení, nekonečné lásky i odpuštění. Už brzy potkáte moudrého Václava či jeho bratra Boleslava ve válečné zbroji. Zaslechnete rozhovor dvou vládkyní - Ludmily a Drahomíry, možná se připojíte k modlitbě otce Pavla, nebo zahlédnete zvídavou otrokyni. V tanci se představí i věrný přítel Václavův Podiven, ale hlavně nás vždy a všude budou doprovázet svým šepotem a návnadou dva stíny - Dobro a Zlo. Komu dáte přednost vy? Budeme se na vás těšit, přijďte nás určitě podpořit Za všechny vás zdraví rejža e. p.

15 Foto: M. Olšar Křesťanský klub seniorů Už jste oslavili šedesátiny? Nebo vám občas říkají babičko či dědečku? A od ledna máte zvýšený důchod? Pak jste věkově ve stejné kategorii jako já. Říká se jí senioři. Nemusí chodit do práce, mají dostatek volného času, a protože nejsou rádi sami, vytvořili seniorský klub. Jednou měsíčně se scházejí v sálce fary. Program pro ně připravuje naše šéfová Alžběta Džurinová. Zhruba dvouhodinové setkání obsahuje společnou modlitbu, katechezi a volné povídání o dění ve farnosti, SPOLEČENSTVÍ nebo sdílení zkušeností z osobního života. Na stole nechybí i něco dobrého k občerstvení. Scházíme se již čtvrtým rokem. Nyní je nás 17 - ženy i muži. Jezdíme také na různé akce pro seniory pořádané ostravsko-opavským biskupstvím v naší diecézi. Navštívili jsme spolu například Sv. Kopeček u Olomouce, Frýdlant nad Ostravicí apod. Je to fajn společenství. Přijďte se podívat. Jsme otevřeni pro nové přátele - nejen křesťany, ale každého, kdo upřímně hledá Boha nebo smysl života a touží po přátelství. Jste v našem klubu srdečně vítáni. Jan Hlosta 15 Amatérská divadelní společnost sv. Anežky České vznikla v naší farnosti v únoru Svůj název si vybrali podle první uvedené hry. Bylo nás 12 členů, kteří si s velkým nadšením vyráběli rekvizity, šili kostýmy a do umění vložili ze sebe vše, co v nich ještě do toho dne nikdo neobjevil. Stali se apoštoly dnešních dnů, s odvahou oživující téměř zapomenuté postavy z historie naší země. Vybíráme postavy, které se nebály jít proti všem a svým životem oslavovaly Boha. Často byli za blázny tehdejší doby. A pokud se podaří i nám, aby nás označili za blázny naší doby, jsme na správné cestě a dílo se nám daří. Tedy držte nám palce, můžete přidat i modlitbu za zdar našeho díla. e. p. Foto: archiv

16 16 UDÁLOSTI VE FARNOSTI Volit se bude i v kostele Ano, je to tak. A pokud se nic nezmění, tak to stihneme ještě před letními prázdninami. Vřele se totiž doporučuje, aby v každé farnosti byla ustanovena farní rada. Už v dobách apoštolských měla obec věřících jedno srdce a jednu duši" (Sk. 4,32). Vzájemná důvěra, ochota ke spolupráci, spoluzodpovědnost za to, co se děje; asi tak by se ve zkratce daly shrnout důvody, pro které se naši otcové rozhodli, že farníci sami určí ze svého středu ty, k nimž chovají důvěru, a kteří by spolu s kněžími posuzovali otázky, týkající se života a chodu farnosti. A protože to budou zástupci celého společenství, je dobré, aby všichni dostali prostor se k tomu vyjádřit. Dle stanov pastorační rady, které před léty připravil olomoucký arcibiskup Jan Graubner, právo volit má každý katolík starší 15-ti let příslušející do farnosti; a právo být zvolen má každý katolík starší 18 -ti let, který má právo volit, a je ochoten plnit úkoly pastorační rady. Jelikož farní rada má právo a povinnost zabývat se otázkami týkajícími se liturgie, stavebních oprav, akcí a vůbec celkového chodu farnosti, je dobré, aby ji tvořili lidé, kteří zastupují různá společenství a svou odborností budou farnosti k opravdovému užitku. Kdy a jak se bude volit, bude v kostele včas oznámeno. Potřebuje farnost další prostory? I takto se dá nadepsat článek o tom, co v měsíci únoru zaměstnávalo mysl našich kněží a posléze i některých farníků. Město Orlová přišlo totiž s nabídkou, že by objekt bývalého kontaktního pracoviště úřadu práce na ul. Energetiků dalo za výhodných podmínek do pronájmu naší farnosti. Jednalo se v podstatě už o druhou nabídku v pořadí, protože pár měsíců předtím byla ve hře šedá budova bývalé spořitelny u schodů vedoucích do kostela. Je pravda, že mít k dispozici prostory v městské části Lutyně či Poruba by nebylo špatné, protože velká vzdálenost kostela a neuspokojivá autobusová dostupnost ztěžuje jakoukoli pastoraci. Na druhou stranu bylo jasné, že možností případného využití by bylo mnoho, avšak jakákoli z nich by kromě ceny za nájem a energii obnášela nemalou investici na nezbytnou rekonstrukci a fungování samotných aktivit. Po poradě s farníky na setkání v neděli 2. února a po následné obhlídce a pak návštěvě městského úřadu se nejlepším řešením zdálo za nabídky slušně poděkovat a odmítnout je. Vedení města mezitím vytipovalo další dva možné objekty, ale ani ty nebyly natolik zajímavé, že by stály za naši pozornost. Místem pro naše společné setkávání zůstává tedy i nadále sál v přízemí fary. Každopádně si vedení města zaslouží poděkování za pozornost a ochotu. Snad příště. Stranu připravil: o. Marcel

17 V V V období od od od do do do Vždy uvažuji, když vejdu do chrámu, ponořím prsty do svěcené vody a žehnám se: co si mám vlastně přitom říct? Jen Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého? o. Marcel: U vstupu do kostela vždy nalezneme nádobu s požehnanou vodou. Ponoříme do ní prsty a máme se přežehnat. Teprve potom poklekneme, ne souběžně se žehnáním. Voda v liturgii, zejména svěcená, se užívá při žehnáních obecně. V tomto kontextu nám připomíná náš křest a zároveň vstupem do sakrálního prostoru člověka upozorňuje na to, že přichází na místo Boží a že tomu má přizpůsobit i své chování. Naopak, když z kostela odcházíme, sice opět poklekáme, ale už je lepší se nežehnat, protože jsme požehnání a úkol svědčit o Bohu přijali v závěru mše svaté; bylo by to zkrátka nesmyslné zdvojení žehnání. Vy se ptáte kněží odpovídají Často si říkám když si nemáme Boha zobrazovat, jak to, že v našem kostele je zcela nahoře socha Boha a je i na velké fresce? V jiných chrámech a kostelích je zobrazeno třeba jen oko v trojúhelníku. o. Marcel: Samozřejmě, Bůh je duch a nelze jej zobrazit; to lidé věděli už ve Starém zákoně, kdy to bylo dokonce přímo zakázané. Teprve s rozvojem umění v renesanci a hlavně v baroku začali lidé Boha vyobrazovat prostřednictvím symbolů, připomínajících spíše Boží vlastnosti, než Boha samotného. Například vševědoucnost a všudypřítomnost znázorňovalo ono oko coby symbol Boha, který všechno a všude vidí. Personifikace Boha zejména v osobě muže s dlouhými bílými vousy vychází zase z biblické představy starce na trůnu, soudce světa (viz knihu proroka Daniela nebo Janovo Zjevení). Jistě to není k pohoršení, ale v minulých staletích, kdy lidé nežili v kultuře obrazu jako my (televize, snadný přístup k umění, internet apod.), byly sochy a obrazy v kostelích téměř nutností, protože sloužily k hlubšímu emočnímu prožívání víry a Božích tajemství. 17 Milí farníci, své případné dotazy, týkající se čehokoli z oblasti víry, náboženství, morálky nebo života farnosti posílejte do termínu redakční uzávěrky na ovou adresu Svátostí křtu jsme do společenství církve přijali: Tereza Rašínová Matyáš Jan Ivan Veronika Laštůvková S křesťanskou nadějí jsme se rozloučili se zemřelými: Marie Solichová (87 let) Zdeňka Koláčková (90 let) Dalibor Skiba (46 let)

18 18 KRATOCHVÍLE 1. Jak se nazývá týden před Velikonocemi? a) Slavnostní týden b) Svatý týden 2. Proč je Velký pátek velký? Připomínáme si: a) Ježíšovu velkou oběť na kříži b) Ježíšovu velkou večeři 3. Kolik mší svatých může kněz sloužit na Velký pátek? a) výjimečně až tři b) žádnou 4. Co znamená slovo vigilie? a) noční bdění b) ranní kuropění Člověk, který nedokáže mluvit tak, aby mu ostatní rozuměli, je idiot. Chápeš?" "Ne, tati." Co řekl bl. Jan Pavel II. o Velikonocích? FARNÍ WEB (Správné odpovědi najdete na str. 20) Naše farnost už druhý rok provozuje své vlastní webové stránky: Na začátku stál hlavně úmysl informovat o bohoslužbách, na které se lidé mimo farnost často ptali. Stránky ale chceme dále rozšiřovat, aby si o nás mohli přečíst i ti, kteří se do kostela nedostanou anebo se přijít ostýchají. V hlavním menu proto najdete nejprve něco o nás: O NÁS, O KOSTELE. Následují záložky, jejichž názvy volně parafrázují čtyři hlavní úkoly církve ve světe: Martyria - svědectví víry, Leiturgia - bohoslužba, slavení, Diakonia - služba druhým a Koinonia - společenství. Podle příkazu Ježíše (Mt 28,19-20) chceme svědčit o důvodech naší víry a naděje: katechezí, výkladem Písma a výukou náboženství UČÍME, slavením liturgie a udělováním svátostí SLAVÍME, službou a pomocí potřebným POMÁHÁME, vlastním životem našeho společenství ŽIJEME. Můžete nám v tom hodně pomoci i vy, např. příběhem o svém setkání s Bohem (viz. rubrika SVĚDECTVÍ v záložce O NÁS), vtipnými zážitky, náměty na zlepšení, informací o vašich společenstvích, texty, fotografiemi z vašich akcí, obrázky a určitě také modlitbou. Příspěvky posílejte nejlépe na adresu Děkujeme!

19 REDAKCE Městská knihovna Orlová, Římskokatolická farnost Orlová a Moravskoslezská křesťanská akademie vás zvou na zajímavé přednášky: v 17.00: Půst a Velikonoce v dějinách křesťanství (přednáší P. PaedDr. ThLic. Marcel Puvák, farnost Orlová) v 17.00: Můj Jan Pavel II. Vzpomínky na nového světce Jana Pavla II. (přednáší Ing. Pavel Jajtner, bývalý velvyslanec ČR ve Vatikánu) v 17.00: Vliv rodičů na děti (přednáší psycholog P. PhLic. Lukáš Engelmann, farář Ostrava - Třebovice) Besedy se konají vždy v úterý v přednáškovém sále Městské knihovny v Orlové - Lutyni, Masarykova třída Vstup volný. Představujeme se: Srdečně zveme! Marta Kuhajdová a Jana Dvořáková. Znáte nás ze sboru, kde obě zpíváme. Jsme vyučené krejčové a matky čtyř dětí. Nyní pracujeme jako pečovatelky v domově pro seniory. Naší životní náplní je činorodost. Marta s velkou oblibou fotí a cestuje. Svými fotkami doplňuje farní web. IMMACULATA V ORLOVÉ V naší farnosti je mnoho věřících, kteří jsou členy Rytířstva Neposkvrněné. Škoda, že o sobě navzájem nevíme. Bylo by možná dobré, kdybychom se občas sešli a povzbudili k dalšímu duchovnímu růstu. Jste-li stejného názoru, dovoluji si vyzvat orlovské členy Rytířstva Neposkvrněné, prosím, přihlaste se na nebo sms na Touží poznávat země za dalekým obzorem. Už se těšíme na její reportáže z cest. Jana ráda kreslí a píše. Baví ji šití textilní dekorace a divadelních kostýmů. Hraje i v našem farním divadle. S činností redaktorek nemáme žádné zkušenosti. Rády však přijímáme výzvy a učíme se nové věci. Jak vidíte, jsme amatérky, takže jestli cítíte touhu se zapojit, přivítáme Vás v našem týmu. Kontaktovat nás můžete em, nebo do nás drcněte při cestě z kostela.

20 VELIKONOCE V NAŠÍ FARNOSTI Příležitost ke svátosti smíření čtvrtek 17:00-19:00 kostel pátek 17:00-19:00 kostel pondělí 17:00-19:00 kostel Zelený čtvrtek 17:00-18:00 kostel Bohoslužby KVĚTNÁ NEDĚLE 10:00 kostel - čes Pondělí Svatého týdne 18:00 kostel - čes. Mše sv. v kapli v 18:00 hod není Úterý Svatého týdne 7:00 kaple - pol Středa Svatého týdne 7:00 kaple - čes ZELENÝ ČTVRTEK - mše svatá 18:00 kostel - čes. Adorace v Getsemany s knězem 19:00-20:00 kostel Tichá adorace farníků 20:00-24:00 kostel Noční bdění s Pánem 24:00-7:00 doma VELKÝ PÁTEK - památka utrpení Páně 18:00 kostel - čes. Pobožnost křížové cesty 17:15 kostel Začíná Novéna k Božímu Milosrdenství BÍLÁ SOBOTA - adorace u Božího hrobu 9:00-19:00 kostel Mše sv. v kapli v 18:00 hod není Vigilie slavnosti s křtem dospělých 20:00 kostel - čes NEDĚLE - SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 9:00 kostel - pol. 10:00 kostel - čes NEDĚLE - SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 9:00 kostel - pol. 2. neděle velikonoční 10:00 kostel - čes. Pobožnost k Božímu milosrdenství 15:00 kostel Správné odpovědi ze str. 18: Test: 1b, 2a, 3b, 4a. Vajíčko: Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož by člověk mohl a musel mít strach.

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Svatořečení Kateřiny Labouré, poselkyně významného zjevení Panny Marie v Paříži v Rue du Bac.

Svatořečení Kateřiny Labouré, poselkyně významného zjevení Panny Marie v Paříži v Rue du Bac. Životice u Nového Jičína 19/2010 Ročník VIII 5. Prosince 2010 Svatořečení Kateřiny Labouré, poselkyně významného zjevení Panny Marie v Paříži v Rue du Bac. Toto mariánské zjevení bylo mimořádné tím, že

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více