Svatoprokopské ruchadlo 30. časopis pro celou (farní) rodinu B Ř EZEN 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svatoprokopské ruchadlo 30. časopis pro celou (farní) rodinu B Ř EZEN 2007"

Transkript

1 Svatoprokopské ruchadlo 30 časopis pro celou (farní) rodinu B Ř EZEN 2007

2 MŮJ BOŽE, TYS MĚ LÁSKOU PORANIL PAUL VERLAINE Můj Bože, tys mě láskou poranil, Rána se po úderu dosud chvěje Můj Bože, tys mě láskou poranil. Můj Bože, tys mě bázní zasáhl, Blesk posud žhne a hřmění nepřestává, Můj Bože, tys mě bázní zasáhl. Můj Bože, vím, že vše je bez ceny A jenom sláva tvá mě prostupuje, Můj Bože, vím, že vše je bez ceny. Mou duši do vln svého Vína vnoř, Chléb z tvého stolu kéž mi život dává, Mou duši do vln svého Vína vnoř. Zde je má krev, kterou jsem neprolil A tělo mé, nehodné utrpení, Zde je má krev, kterou jsem neprolil. Zde je mé čelo, jež se smí jen rdít, Učiň je podnoží svých božských nohou, Zde je mé čelo, jež se smí jen rdít. Zde jsou mé ruce, práci nezvyklé, Vlož do nich kadidlo a žhavé uhlí, Zde jsou mé ruce, práci nezvyklé. Zde je mé srdce, tlouklo nadarmo, Ať chvěje se mukami Kalvárie, Zde je mé srdce, tlouklo nadarmo. Zde jsou mé nohy, bídné poutnice, Teď touží běžet, kam tvá milost volá, Zde jsou mé nohy, bídné poutnice. Zde je můj hlas, nevrlý, prolhaný, Aby si vyčítal a prosil o pokání, Zde je můj hlas, nevrlý, prolhaný. Zde jsou mé oči, světla omylů, Kéž zhasí je mé modlitby a slzy, Zde jsou mé oči, světla omylů. Běda, můj Bože, který odpouštíš, Má nevděčnost je jak bezedná studna, Běda, můj Bože, který odpouštíš. Ty Bože hrůzy, Bože svatosti, Běda! Jsou temnou propastí mé viny, Ty Bože hrůzy, Bože svatosti. Ty Bože míru, štěstí, radosti, Všechnu mou nemohoucnost, všechnu úzkost, Ty Bože míru, štěstí, radosti. To všechno dobře znáš, to vše, to vše, Vždyť není větší ubožák v mé době, To všechno dobře znáš, to vše, to vše Ale co mám, můj Bože, to dám tobě.

3 Na úvod Hurá, dostal jsem dopis!!! Ne že bych dopisy nedostával, ale tento byl jiný. Proto jsem z něho měl velkou radost. Nebyl to dopis úřední, ale ani osobní. Byl to dopis s otázkami pro naše Ruchadlo, tedy zvláštní druh dopisu, který lze zařadit mezi rarity či chráněné druhy. Jeho objevení se je snad příslibem, že nebude poslední, a že přijdou další, a to nejen s otázkami, ale také s názory a svědectvími o vašich křesťanských zkušenostech. Na hlavní otázku dopisu odpovídá v rubrice Ožehavé otázky, která bude mít doufám pokračování v dalších číslech Ruchadla (ale to záleží na vás!), Karel Skočovský. Je to mladý svobodný muž bez kněžského svěcení, přesně tak, tak jak si to tazatel přál, ale zároveň také odborník na tuto problematiku, neboť se studijně a publikačně zabývá teologií těla papeže Jana Pavla II. Věřím, že jeho odpověď bude zároveň odpovědí dalším mladým lidem s podobnými otázkami. Dopis měl však ještě podotázku, na kterou odpovím zde. Tomáš se ptá, zda může ministrovat, když nechodí ke zpovědi. V krátkosti lze odpovědět za určitých podmínek ano. Ale je dobré se ještě trochu nad otázkou zamyslet. Kdo je to ministrant? V dokumentu Redemptoris sacramentum je řečeno: Je vhodné, když zůstane zachován známý zvyk, kdy chlapci, kteří jsou obvykle jmenováni ministranty, jsou přítomni a podle způsobu akolytů pomáhají u oltáře. Má se jim dostat odpovídající náležité katecheze o jejich úloze. Nesmí se zapomenout, že z těchto chlapců v průběhu staletí vyrostl velký zástup duchovních služebníků Církve. Ministrant by tedy měl být nějak jmenován, tedy určen nebo přijat knězem. Je samozřejmé, že to je pokřtěný katolík Nepokřtění (ani katechumeni) nemohou během mše vykonávat žádné služby, protože teprve křest začleňuje člověka do společenství církve. Ministranti vykonávají vlastně službu akolytů. To je zvláštní služba - akolyta je víc než obyčejný ministrant - ke které je třeba řádné přípravy a pověření. Akolytát byl dříve počítán mezi tzv. nižší svěcení. Ministranti by tedy měli svým životem vydávat dobré svědectví o své víře.

4 Ministrant při mši je velmi blízko eucharistického Ježíše, dotýká se posvátných nádob a jiných předmětů, drží misál, je podobně jako kněz všem na očích Nejenom jeho chování u oltáře, ale celý jeho život by měl svědčit o vřelé lásce k Ježíši Kristu. A co nejlépe svědčí o naší lásce k Pánu, než naše pokání? Všichni jsme hříšníci, ale ten, kdo často své hříchy vyznává Pánu ve svátosti smíření, dostává sílu s hříchem bojovat a růst ve víře a lásce. Když chodíme pravidelně ke zpovědi, a nejsme si jinak vědomi těžkého hříchu, můžeme také pravidelně přijímat eucharistického Ježíše a tak se otvírat Jeho lásce a tuto lásku pak předávat dále. Pokud se pravidelně nezpovídáme, naše víra a láska chladne, stáváme se vlažní Nevím, proč Tomáš nechodí ke zpovědi. Nevím a nechápu, proč také někteří jiní věřící, i někteří z těch, kteří pravidelně chodí na nedělní mši, netouží po Ježíšově odpuštění a uzdravení. Každý katolík má povinnost aspoň jednou v roce se vyzpovídat a přijat Eucharistii. Ovšem pokud si budeme jen plnit povinnost, pak asi naše láska k Pánu Ježíši nebude příliš vroucí. Představte si dva zamilované, kteří spolu jen jednou za čas z povinnosti hovoří nebo jdou na rande. Absurdní, ne? Přece tito lidé chtějí být spolu, pokud by to bylo možné, stále. Takovou lásku máme mít k Pánu. On je s námi stále a stále se nám nabízí. Chce, abychom Ho stále (nejlépe při každé mši sv.) přijímali a stále Mu říkali o svých hříších a slabostech (každodenní zpytování svědomí a měsíční svátost smíření) a nechali se Jím uzdravovat. 4

5 Tedy, kdo nechodí ke zpovědi, může (a měl by) klidně začít chodit. Je tu jen jedna výjimka. Pokud člověk trvale žije ve stavu těžkého hříchu (nejčastěji se to týká rozvedených a znovu civilně oddaných), pak sice ke zpovědi může jít, ale pokud nemůže změnit svůj život, tak nemůže dostat rozhřešení. Nemůže tedy také přijímat Eucharistii. Ale i tyto lidi Pán miluje a nabízí jim odpuštění a řešení jejich situace, i když to řešení může přijít až později. Pokud budou žít v pokání, tak jim jistě neodepře své milosrdenství. Kéž tato doba postní je pro nás všechny pobídkou k pokání a kéž všichni s důvěrou ve svátosti smíření složíme své hříchy a břemena na Ježíšova zbičovaná ramena a tak budeme moci přijat Jeho Tělo a Krev. o. František OSBM Úmysly apoštolátu modlitby na březen 1. Abychom pozorněji naslouchali Božímu slovu, o něm uvažovali, je milovali a prožívali. Učení církve vychází z Písma a Tradice. Sv. Jeroným hlásal, že neznalost Písma je neznalost Krista. Jít cestou evangelia znamená jít cestou lásky. Ta dokáže proměnit myšlení a jednání člověka k dobrému. Jan Pavel II. nás neustále nabádal, abychom měli především velké srdce, a tak se stali nástroji v Božích rukou. Pak budeme schopni o Lásce svědčit a předávat ji dál. (1 Kor 9,16: Že hlásám evangelium, tím se chlubit nemohu; to je mi uloženo jako povinnost, a běda, kdybych ho nehlásal. ) 2. Aby se ti, kdo jsou zodpovědni za mladé církve, pečlivě starali o přípravu laiků ke službě evangelia. V mnohých misijních krajinách je nedostatek kněží. Bez laiků a jejich evangelizační a katechetické služby zde jen těžko může církev růst a rozvíjet se. Melský biskup Luis del Castillo Estrada např. řekl, že v Uruguayi je dnes úloha laiků klíčová. V hlásání evangelia jsou důležitá hlavně oni. Země má dlouhou historii klerikalismu a kněží je nedostatek. Ve venkovských oblastech laici 5

6 vedou bohoslužby slova, vyučují náboženství a vystupují v rozhlase. Dále také katechizují rodiče před křtem jejich dětí. Nejde o to, aby laici zastoupili kněze v jejich nezastupitelné úloze slavit eucharistii a udílet další svátosti. Mají být tak zformováni, aby v čase nepřítomnosti kněze vedli ostatní ke Kristu a připravili je na přijetí dalších svátostí. Na tichomořském souostroví Kiribati křesťané čekali několik let na příjezd kněží. Laickými evangelisty byli katechizováni, křtěni a stále povzbuzováni k živé víře a očekávání na svátostného Ježíše Krista. Když po několika letech připlul kněz, celé společenství ho slavnostně vítalo a s radostnou a živou vírou pak slavili mši sv. 3. Aby užívání internetu vedlo k duchovnímu rozvoji. (Z vyjádření papežské rady pro hromadné sdělovací prostředky, Vatikán zkráceno.) Mezi specifické problémy, které internet vytváří, patří webové stránky, které očerňováním hanobí a napadají náboženské a etnické skupiny. Katolická církev je terčem některých z nich. Podobně jako pornografie a násilí ve sdělovacích prostředcích jsou tyto internetové stránky projevem nejtemnější dimenze lidské přirozenosti zasažené hříchem. Přestože respektování svobody projevu může do jisté míry vyžadovat toleranci dokonce i vůči nepřátelským hlasům, měla by autocenzura, a je-li třeba i zásah veřejné autority, stanovit a položit rozumné hranice tomu, co lze říci. K přinejmenším chaotickým situacím dochází v případě, kdy není odlišeno autentické stanovisko církve od výstředních naukových interpretací, přepjatého praktikování zbožnosti a ideologických prohlášení, která si přisvojují nálepku katolický. Je důležité, aby lidé ve všech církevních oblastech užívali internet tvůrčím způsobem a dostáli tak vlastní odpovědnosti a rozvíjeli církevní působení. Je nepřípustné ustoupit do pozadí ze strachu před technologií nebo z jiného důvodu, především vezmemeli v úvahu řadu pozitivních možností, které internet nabízí. Metody pro usnadnění komunikace a dialogu mezi jejími členy mohou posílit pouto jednoty. Bezprostřední přístup k informacím umožňuje církvi prohloubit dialog s dnešním světem. 6

7 Internet je otevřená brána do fascinujícího a vzrušujícího světa s velikým formačním vlivem. Ne všechno, co existuje za touto bránou, je zdravé, jisté a pravdivé. Povinností lidí je užívat internet správně s ohledem na sebe, přátele, pastýře církve a v neposlední řadě z poslušnosti k Bohu. Rozbor úmyslů: V. Kekulová a o. František!!!!Ožehavé otázky!!!! Proč Bůh zakazuje sex před svatbou? Chtěli jsme se zeptat, proč Bůh zakazuje sex před svatbou? Náš učitel říká, že je to základní fyzická potřeba. Byli bychom nejradši, kdyby nám odpověděl někdo, kdo nemá kněžské svěcení a je svobodný. Tomáš a spol. Milý Tomáši a spol. Jako svobodný mladý muž bez kněžského svěcení se Ti pokusím odpovědět. Otázka, kterou kladeš, je velmi důležitá. Týká se totiž celého Božího plánu s lidskou sexualitou. Proč Bůh zakazuje sex před svatbou? První odpověď jde přímo k jádru věci: Protože nás miluje. Bůh stvořil nás, naše tělo, naši sexualitu i manželství. Sexualita a manželství jsou tedy skvělé Boží dary, se kterými má Bůh svůj plán. Pokud Bůh něco označuje za zlo a hřích (jako například předmanželský sex, pornografii a podobně), nedělá to proto, že by nám chtěl odpírat něco, na co máme nárok, ale proto, aby nás chránil před zlem a přivedl nás k sobě. Přijetí Boží vůle v oblasti sexuality je pak projevem naší důvěry k němu. Skutečně věříme, že je Bůh nekonečně dobrý, milující Otec? Byl ochoten bez nejmenšího zaváhání za nás obětovat vlastního syna. Potřebujeme ještě nějaké další důkazy? ALE, můžeš říci, jak můžeme s jistotou vědět, že Bůh skutečně považuje předmanželský sex a jiné projevy sexuální nečistoty za zlo? Jak Bůh nám lidem sděluje svůj plán se sexualitou? 7

8 Známe 3 hlavní způsoby: skrze Písmo svaté, skrze posvátnou tradici církve a skrze učitelský úřad církve (tj. skrze shromáždění biskupů v čele s papežem). (1.) Písmo na mnoha místech používá pro sexuální nečistotu (včetně předmanželského sexu) pojem smilstvo. A dává jednoznačně, často pro naše uši tvrdými slovy, najevo, že smilstvo narušuje vztah mezi člověkem a Bohem. Píše o tom například sv. Pavel v Prvním listě Korinťanům: Varujte se smilstva! Žádný jiný hřích, kterého by se člověk dopustil, netýká se jeho těla; kdo se však dopouští smilstva, hřeší proti vlastnímu tělu. Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě! (6,18-19) Všimni si závěrečné věty: Nepatříte sami sobě! Se svým tělem si nemůžu dělat, co chci, protože moje tělo patří tomu, kdo ho stvořil a který s ním má svůj plán: Tělo ( ) není pro smilstvo, nýbrž pro Pána (6,13). A svatý Pavel pokračuje: Proto svým tělem oslavujte Boha (6,20). Z toho plyne, že to, co se svým tělem dělám, nemá být smilstvo, ale oslava Boha, bohoslužba. Sexualita může Boha oslavovat pouze a jenom v manželství: Abyste se však uvarovali smilstva, ať každý má svou ženu a každá svého muže (7,2). (2.) Tradice církve jednohlasně smilstvo odsuzuje. Nenajdeme jediného církevního otce či učitele církve, který by tvrdil, že předmanželský sex je v pohodě. (3.) Naprosto stejně pak hovoří i papežové, koncily a konečně i náš nový Katechismus. Stačí si přečíst články č a 2390 (moc doporučuju si to najít). Z výše uvedeného plyne, že máme naprostou jistotu, že odsouzení předmanželského sexu je výrazem Boží vůle. Pokud věříme, že Bůh je dobrý, mělo by nám to k vysvětlení stačit. ALE, můžeš říci, já bych rád slyšel důvody, PROČ je předmanželský sex špatný. Máš pravdu. Znát důvody tohoto učení je důležité: pomáhá nám to v dobách zkoušek a můžeme také učení církve učit druhé a obhájit ho před jinými. Tyto důvody jsou závažné. 8

9 Naše víra má tu vlastnost, že v ní všechno souvisí se vším. Bylo by tedy třeba vysvětlit řadu předpokladů, na nichž učení církve o sexualitě a manželství stojí. Teď na to není místo. Rád bych Ti ale doporučil pár knížek, které by Ti mohly pomoci všechno hlouběji pochopit: Christopher West: Teologie těla pro začátečníky (stojí opravdu za přečtení), Jan Balík: Máš na víc, Joshua Harris: Ani ň. A to by pro začátek stačilo :o) Teď se pokusím ve stručnosti shrnout důvody, proč je předmanželský sex špatný. Vlastně nejdřív musíme zjistit, proč vlastně existuje sexualita a manželství. Manželství Bůh stvořil proto, aby s ním mohli lidé spolupracovat na předávání lidského života, aby jeden druhého obdarovávali a přiváděli k Bohu a aby tomuto světu ukazovali, že Bůh (protože je to Trojice) je stejně jako rodina společenstvím lásky a života. Manželství je také svátost: to, jaké manželství je (tj. výlučné: jeden muž a jedna žena, nerozlučitelné a věrné: na celý život, a otevřené životu: tj. nevylučující děti) je viditelným znamením (symbolem) toho, jaký je Bůh (viz výše). Manželé k tomu dostávají od Boha milost, tj. posilu, aby v manželství (i skrze sexualitu) mohli oslavovat Boha a dosáhnout tak svatosti a věčného života. Sexualita pak existuje proto, aby vyjádřila symbolickým způsobem ( řečí těla ) skutečnost, že ti dva jsou manželé. Pohlavní styk je vzácný a důležitý symbol s duchovním významem. Má sloužit k vyjádření a obnově manželské přísahy: odevzdávám se ti a přijímám tě jako manžela/manželku. Co to znamená? Odevzdávám se ti jako muž/žena, na celý život, se vším co jsem a co mám, tedy i se svou plodností odevzdávám se ti jako ten, skrze kterého se můžeš stát matkou/otcem. A stejně tak tě přijímám. Tohle vyjadřují snoubenci při svatebním slibu. A totéž pak o svatební noci a kdykoli 9

10 potom mají říkat svými těly. Pokud jejich pohlavní styk vyjadřuje symbolicky, že jsou na duchovní úrovni jedním tělem a že se jeden druhému dávají jako ten, skrze kterého se ten druhý může stát rodičem, pak se jedná o pravý manželský akt. A protože tak vlastně jednají jako manželé ( vysluhují svátost manželství podobně jako kněz při mši), je pro ně takový pohlavní styk zdrojem milosti a posvěcení. Pokud však mají pohlavní styk lidé, kteří nejsou manželé (kteří se nedali jeden druhému výlučně a na celý život), jejich řeč těla je jenom lež, smilstvo, znesvěcení. Jejich tělo říká něco jiného, než si ti dva slíbili, než ti dva představují. Podobně však svým tělem lžou i manželé, kteří třeba používají antikoncepci nebo konají sexuální praktiky, kdy se nestávají jedním tělem (tedy způsobem, jakým se nepředává život). Chci jen říci, že s předmanželským sexem se ještě často pojí další hřích: používání antikoncepce. Ale o tom snad někdy příště. Lidé, kteří nejsou manželé, nejsou připraveni přijmout dítě (žádná kontrola početí není stoprocentní). Jsou vzájemně nahraditelní (jejich vztah není výlučný a celoživotní). Jejich vztah není obrazem vztahu Krista a církve, úplně se z něho vytratil duchovní rozměr. A to platí i o jejich sexualitě. Co se týče názoru Tvého pana učitele (že sex je základní fyzická potřeba ), stálo by za to se ho zeptat, co tím vlastně myslí. Pokud se domnívá, že člověk sex potřebuje jako jídlo a pití a že bez něho umře nebo onemocní, pak o sexu neví vůbec nic. Všichni lidé, kteří spokojeně prožívají svoji sexualitu podle Boží vůle před manželstvím i v manželství a celibátu, jsou živoucím důkazem o tom, že sex je sice silná touha lidského srdce, ale že člověk je obdařen svobodou. Svoboda je totiž nutná k tomu, aby mohla existovat láska. Láska neexistuje bez svobody. Pokud nedokážu své sexualitě říct ne, co pak znamená mé ano? Když mám s někým sex jenom proto, abych uspokojil svou základní fyzickou potřebu, nedělám se sebe spotřebitele a z druhého spotřebič? Je tohle svoboda Božích dětí, ke které nás osvobodil Kristus? Je tohle úcta k druhému? Je to oslava Boha naším tělem, v němž přebývá Duch svatý? 10

11 A na závěr se zkus vcítit do pozice dívky, která chce žít svou sexualitu podle Boží vůle. Když ztratí panenství před svatbou, nebude ji to pak mrzet, až přijde svatební noc? Jen si představ, jaká to musí být věc, když její panenství o svatební noci vyjadřuje přesně to, co říká její srdce: Čekala jsem ty dlouhé roky na tebe. A to nejdražší, co mám, jsem si nechala pro tuto chvíli a přináším to jako svůj svatební dar. A její novomanžel jí může odpovědět podobně. Nemusí pak ze své mysli po celou dobu manželství vyhánět vzpomínky na všechny dívky, se kterými spal před tím. Bude jen ta jediná - jeho žena. Nevyplatí se opravdu počkat? A na úplný závěr: trochu mne překvapila Tvoje prosba, aby Ti odpověděl někdo svobodný a nevysvěcený na kněze. Možná tomu nebudeš věřit, ale každý kněz byl taky jednou mladý a svobodný a pořád zůstává normálním chlapem se všemi touhami a zápasy. :o)) A kdo jiný by měl hovořit o Božích plánech pro náš život, než ten, koho Pán povolal a pomazal svou svátostí, aby se stal jeho hlasem? Celibát kněze nediskvalifikuje, když jde o sexualitu. Spíš naopak. Tak Ti přeju, ať Tě provází radost z poznávání Božích plánů pro Tvůj život. Věř mi, nikdy se nebudeš nudit. Bůh má ohromný smysl pro humor. Karel Sv. Basil Veliký o pohoršení Krátká pravidla, otázka 64. Pán Ježíš Kristus řekl: Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných pro toho by bylo lépe, aby mu pověsili na krk mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny. (Mt 18,6). Co je to pohoršení a jak se vyhneme tomuto strašnému výroku? Odpověď: Pohoršení dává ten, kdo slovem nebo skutkem přestupuje zákon a svádí k přestupku druhého, jako had Evu a Eva Adama; anebo ten, kdo překáží jinému v splnění Boží vůle, jako Petr Pánovi, když řekl: Buď toho uchráněn, Pane, to se ti nemůže stát!, a který uslyšel: Jdi mi z cesty, satane! Jsi mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka! (Mt 16,22-23). 11

12 Anebo také ten, kdo svým příkladem tak ovlivňuje slabého, že se nakloní k zakázaným skutkům, podle slov apoštola: Když někdo tebe, který máš poznání, uvidí za stolem v pohanském chrámě, zda tím nepřivedeš svědomí toho slabého bratra k tomu, aby také jedl maso obětované modlám? (1 Kor 8,10). Trochu dále dodává: A proto: je-li jídlo kamenem úrazu pro mého bratra, nechci už nikdy jíst maso, abych nepřivedl svého bratra k pádu (1 Kor 8,13). Existují různé příčiny pohoršení, buď ze strany toho, kdo pohoršuje, anebo toho, kdo je pohoršený. A i v těchto případech je to z různých důvodů: buď z podlosti, nebo z nevědomosti těch anebo jiných věcí. Stává se tedy, že se při řeči nebo při skutcích, které jsou v souladu s Božím slovem, projevuje zvlášť silně podlost lidí, kteří se pohoršují. Někdo se totiž pohoršuje, když vidí, jak druhý plní příkaz Boží anebo koná podle svého práva. V Evangeliu je zaznamenáno, že se tak pohoršovali farizeové nad tím, že Kristus konal a hovořil podle vůle nebeského Otce. Když se lidé pohoršují nad tím, co je podle Božího zákona, třeba pamatovat na odpověď Pána učedníkům, kteří se ptali: Víš, že se farizeové urazili, když slyšeli to slovo? On jim odpověděl: Každá rostlina, kterou nezasadil můj nebeský Otec, bude vykořeněna. Nechte je: slepí vedou slepé. A když vede slepý slepého, oba spadnou do jámy (Mt 15,12-14). A mnoho podobných ponaučení se nachází v Evangeliu a u apoštola Pavla. Když se někdo pohoršuje nad tím, co je naším právem a co smíme dělat, tehdy si musíme připomenout slova, která řekl Pán Petrovi: Synové jsou tedy svobodni. Ale abychom je nepohoršili, jdi k moři, hoď udici; vytáhni rybu, která se první chytí, otevři jí ústa a najdeš peníz; ten vezmi a dej jim za mne i za sebe. (Mt 17,26). Také musíme pamatovat na slova sv. apoštola Pavla ke Korinťanům: A proto: je-li jídlo kamenem úrazu pro mého bratra, nechci už nikdy jíst maso, abych nepřivedl svého bratra k pádu (1 Kor 8,13), a na jiném místě: Je tedy dobré nejíst maso a nepít víno a nedělat nic, co je tvému bratru kamenem úrazu (Ř 14,21). Jakou strašnou věcí je nic si nedělat z toho, že pohoršujeme bratra tím, co pokládáme za naše právo, ukazuje příkaz Kristův: Mějte se na pozoru, abyste nepohrdali ani jedním z těchto 12

13 maličkých. Pravím vám, že jejich andělé v nebi jsou neustále v blízkosti mého nebeského Otce (Mt 18,10). Totéž učí apoštol:...raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení (Ř 14,13); a na jiném místě ještě důrazněji: Když někdo tebe, který máš poznání, uvidí za stolem v pohanském chrámě, zda tím nepřivedeš svědomí toho slabého bratra k tomu, aby také jedl maso obětované modlám? Jenže tak bude ten slabý tvým poznáním uveden do záhuby - bratr, pro kterého Kristus zemřel! Když takto hřešíte proti bratřím a ubíjíte jejich slabé svědomí, hřešíte proti Kristu. A proto: je-li jídlo kamenem úrazu pro mého bratra, nechci už nikdy jíst maso, abych nepřivedl svého bratra k pádu (1 Kor 8,10-13). A na jiném místě po těch slovech: To snad jen já a Barnabáš jsme povinni vydělávat si na živobytí? (1 Kor 9,6) nakonec dodává: Přesto jsme tohoto práva nepoužili, raději snášíme nedostatek, jen abychom nekladli žádnou překážku do cesty Kristovu evangeliu (1 Kor 9,12). Vysvětlili jsme, jak strašné je pohoršit bratra skutky, které máme právo konat. Co potom říct o těch, kteří pohoršují jiné zakázanými skutky a slovy a zvlášť, když ten, kdo pohoršuje, vyniká většími vědomostmi nebo obdržel některý ze stupňů kněžství. On má povinnost představovat sebe jiným jako pravidlo a vzor. Proto když zanedbá třeba jen maličkost z toho, co je napsáno, udělá něco zakázaného, nesplní něco nařízeného anebo bude mlčet k hříchu, už tím samotným si zasluhuje takové odsouzení, že budou požadovat krev hříšníka z jeho rukou (por. Ez 3,18).!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! POZNÁVÁ-LI ČLOVĚK BOHA, ANIŽ BY ZNAL SVOU VLASTNÍ BÍDU, PROPADÁ PÝŠE. POZNÁVÁ-LI SVOU BÍDU, ANIŽ BY POZNAL BOHA, PROPADÁ ZOUFALSTVÍ. POZNÁNÍM JEŽÍŠE KRISTA SE VŠAK DOSTÁVÁME DO STŘEDU, NEBOŤ TAM NACHÁZÍME BOHA PRÁVĚ TAK, JAKO SVOU VLASTNÍ BÍDU. Blaise Pascal 13

14 SVĚDECTVÍ "!" Rád bych se podělil o to, kterak jsem poznal Boha. Doufám, že budu schopen vyjádřit vše alespoň zhruba tak, jak to cítím... Jmenuji se Radek (v rodném listě je sice Radovan, ale mnohem raději jsem, když mě lidi oslovuji Radku:), je mi 22 a studuji v Hradci Králové na Univerzitě Fakultu Informatiky a Managementu. Vyrůstal jsem v podstatě ateistické rodině. Pouze babička z mamčiny strany občas mluvívala o Pánbičkovi, že tam někde nahoře sedí a pozoruje nás. Taky jsem až teprve před týdnem zjistil, ze právě babička, mamka i teta jsou všechny křtěné, což pro mě byl celkem šok (vzhledem k ateistické výchově). Čili jsem vyrůstal (a vyrůstám:) v nevěřící rodině, kde existenci Boha nikdo nepřipouštěl. Když mi bylo asi osm let, rodiče se rozvedli a já žil dál s mamkou. Byl jsem zlobivé dítě, neposlouchal jsem, chyběla mi otcovská ruka, která by mě srovnala do latě... Co ze týče Boha, dnes věřím, že byl po celou dobu se mnou a byl mi otcem, jen jsem ho nevnímal. Nevnímal jsem ho, když jsem chodil do školy, když jsem chodil do hudební školy, když jsem dokázal odposlouchat z televize nebo radia nějakou melodii a druhý den ji zahrát na klavír. Nevnímal jsem ho, když jsem začal chodit na střední školu a zakusil svou první lásku. Nevnímal jsem ho ani ve chvíli, kdy jsem dával své první lásce sbohem... Nevnímal jsem ho dokonce ani tehdy, když jsem potkal svou poslední životní lásku. Jak jsem řekl, vyrůstal jsem v nevěřící rodině a mé srdce bylo Bohu na míle daleko... Proto jsem byl velmi zaskočen, když jsem zjistil, ze Ivča (má životní láska :), je katolička. Sice jsem postupem času, během svého dospíváni a tříbení si pohledu na svět, začal připouštět existenci určité nadpřirozené síly, kterou jsem nazýval osudem, nicméně zjištěni, ze má partnerka je katolička, mě opravdu zaskočilo. 14

15 Každopádně byla to ona, kdo mi otevřel oči. Po relativně krátké době jsem s ni začal chodit v neděli do kostela a postupně se naučil mši skoro nazpaměť, naučil jsem se, kdy si mám sednout, kdy vstát, ale dost dlouho trvalo, než jsem byl schopen přijmout na vědomí fakt, že v kostele nejsem vetřelec. Ostatně, mám-li byt upřímný, toho pocitu jsem se nezbavil až do chvíle, kdy jsem pocítil Boží přítomnost, ale o tom až za chvíli, všechno pěkně popořadě :) Dva roky jsme šťastně žili, já jsem postupně pronikal do tajů křesťanské víry, nejprve z pocitu určité povinnosti, posléze z vlastního zajmu. postupně jsem zjišťoval, ze víra není nic špatného, zbavoval jsem se jednoho předsudku za druhým (obrázek ctihodného otce s kolárkem asi zná každý nevěřící:) Upřímně řečeno, začal jsem do kostela chodit docela rád, byť mě nedělní ranní vstávání občas dělalo potíže :) Asi před dvěma měsíci se náš vztah s Ivčou radikálně změnil a dá se říci, ze jsme se od sebe odloučili (nemám pro to správné slovo a odloučili je asi nejblíž)... Uzavřel jsem se do svého světa, přestal jsem komunikovat s okolím, škola šla úplně stranou, do práce jsem chodil snad jen ze setrvačnosti... Jen do kostela jsem zavítal vždy z vlastní vůle a nejenom v neděli.. Byl tam klid a ticho, tolik potřebné pro přemyšleni... A asi před třemi týdny jsem byl na nedělní mši, a pocítil jsem něco, co jsem do té doby vůbec neznal... Byl to pocit naprosté sounáležitosti, pocit, že v tu chvíli patřím právě tam, kde jsem, tj. do poslední lavice vlevo v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Byl to tak silný pocit, že jsem naprosto nevnímal, co se kolem mě děje, jen jsem hleděl na oltář a v srdci mel úžasný klid a mír... Bůh si mě nakonec našel a dal mi najevo, že mu na mě záleží, ze mě má rád, se všemi klady i zápory. Od této zkušenosti je můj život prozářený sluncem, i když je venku zamračeno nebo prší. Na základě této zkušenosti z Boží přítomnosti jsem byl schopen se usmířit sám se sebou, přijmout realitu se vším, co přináší. A hodně mi v tom pomohla i Ivča, už jen tím, že mi naslouchala. A byla to ona, kdo mě donutil zajít na děkanství a začít se u Zdeňka Macha, jáhna připravujícího se na kněžské svěcení, připravovat na křest. 15

16 Nyní jsem opravdu šťastný, jsem si vědom Boží přítomnosti, mé dny jsou naplněny štěstím, neboť jsem pocítil Boha... Doufám, že jsem to nenapsal moc nesrozumitelně, to, co jsem za poslední dva měsíce prožil, lze jen těžko vyjádřit slovy... Přál bych všem lidem zažít ten úžasný pocit, kdy k člověku sestoupí Bůh, protkne celé jeho srdce svou láskou a dobrotou a vnukne člověku myšlenku, ze člověka miluje a že chce, aby člověk Boha následoval... Bůh se mi dal poznat... Díky Bohu! Radek Převzato z: Očištění Kristovou krví Zlomení člověka je prvním krokem na cestě k probuzení. Přináší vítězný život a umožňuje naplnění Duchem svatým. Kdybychom teď měli povědět, zda jsme naplněni Duchem svatým, kolik z nás by mohlo říci své ano? Naplnění Duchem svatým - to je ryzí dílo Boží a je nám dáno z milosti. Na nás jenom je, abychom předstoupili před Pána Boha zlomeni v naprosté prázdnotě a On se už postará o to, abychom byli naplněni. Andrew Murray říká: Tak jako voda vniká do nejnižších míst, tak Pán Bůh vlévá svoji slávu a moc do srdcí ponížených a vyprázdněných. Naše srdce je podobno kalichu, který máme podat Pánu Ježíši s upřímnou touhou, aby On jej naplnil vodou života. Murray líčí Pána Ježíše jako toho, do nosí zlatý džbán s vodou života. Když jde kolem, podívá se do našeho kalichu a jestliže je prázdný a čistý, naplní jej vodou života tak, že až přetéká. Protože Pán Ježíš stále chodí kolem nás, může náš kalich stále přetékat. To je to, nač myslel David, když napsal: Kalich mi po okraj plníš (Ž 23,5). Tu dochází k duchovnímu obživení, protože v našich srdcích začne vítězit Boží pokoj. Náš život bude zaplaven mnohým požehnáním a my se rádi budeme o ně sdílet s druhými. Lidé se domnívají, že umřít sám sobě znamená ochuzení a znehodnocení života. Skutečností je pravý opak. Neochota umřít sám sobě ochuzuje lidský život. Smrt s Kristem vždycky vede k životu s ním, a kde je život s Kristem, tam je přirozeně i pokoj a radost. Tam 16

17 kalich života přetéká, jedním proudem k hynoucím duším ve starosti o jejich spasení, druhým proudem k našim věřícím přátelům v hluboké touze býti jim k požehnání. Jestliže Pán Ježíš nenaplní náš kalich, pak je toho jedinou překážkou náš hřích. Ten se může projevit tisícerým způsobem. Musíme si zde uvědomit, že Pán Ježíš nikdy nenaplní špinavé nádoby. Všechno, co prýští z našeho sobeckého srdce, je hřích. Může to být často jen velice nepatrná, chatrná věc. Samolibost ve službě nebo snaha vyniknout nad druhé je hříchem. Ohled na sebe ve zkouškách a nesnázích, prosazování sebe v křesťanské práci, přecitlivělost, nedotknutelnost urážlivost, vznětlivost, nezpůsobilost snésti urážky či pohanu, žárlivost, výhrady, zloba, závist, strach, toto vše pramení z našeho převráceného srdce a je hříchem. Někteří lidé namítnou, že takové věci, jako ohled na sebe, výhrady, či strach nelze kvalifikovat jako hřích. Navrhují jiné výrazy: povahová slabost, nezpůsobilost a podobně. Je to však omyl. Jestliže tyto věci nejsou hříchem, pak se musíme smířit s tím, že nás budou provázet po celý život a že se nevymaníme z jejich pout. Jestliže je však odhalíme jako hřích, pak je tu k disposici studnice na obmytí všech hříchů, a tou je Kristova krev. Kdykoliv cítíme jakýkoliv hřích, můžeme přijít k této studnici a dosáhnout očištění svých vin. Všechny naše hříchy byly uvrženy na Pána Ježíše. On musel vypít přehořký kalich našich vin a Golgota potvrzuje, že vypil tento kalich až do dna. Jestliže přijdeme k Pánu Ježíši a ukážeme mu vše, co je v našem kalichu, jestliže mu jej vydáme s prosbou, aby jej vyčistil a znovu naplnil vodou života, pak můžeme být jisti, že tak učiní, protože jeho svatá krev dodnes prýští pro všechny hříšníky. Krev Pána Ježíše je nám dána k disposici ke stálému očišťování. Může se nám stát, že Pán Ježíš vyčistí náš kalich, naplní jej tak, že bude až přetékat, ale najednou proběhne srdcem nějaká zlá myšlenka anebo se ukáže projev závisti. Co se stane? Tvůj kalich se rázem zašpiní a přestane přetékat. Jestliže takto stále prohráváme, pak náš kalich nikdy nebude přetékat. 17

Pane, ty máš slova věčného života.

Pane, ty máš slova věčného života. FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE POSTNÍ 11. BŘEZNA 2012 Pane, ty máš slova věčného života. Pustiměřští poutníci při eucharistii ve Svatém domku nazaretském v Loretu, Anni Paulini Peregrinatio, 4.7.2009. MODLITBA

Více

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Křesťanská etika - jednat jako křesťan, jednat podle svého svědomí Milióny křesťanů

Více

3. DÍL NA VLNÁCH TRANSCENDENCE OBSAH. ŽIVOT Z VÍRY aneb k čemu náboženské úkony a svátosti. PERFEKTNÍ SPOJENÍ aneb tajemství pro zpevnění manželství

3. DÍL NA VLNÁCH TRANSCENDENCE OBSAH. ŽIVOT Z VÍRY aneb k čemu náboženské úkony a svátosti. PERFEKTNÍ SPOJENÍ aneb tajemství pro zpevnění manželství T A J E M S T V Í Š Ť A S T N É H O M A N Ž E L S T V Í 3. DÍL NA VLNÁCH TRANSCENDENCE OBSAH ŠTĚSTÍ NA DOSAH aneb úvodem ke třetímu dílu POVOLÁNÍ K LÁSCE aneb nejkrásnější úkol ŽIVOT Z VÍRY aneb k čemu

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.

Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 3. ČERVNA 2012 Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. P. Marko I. Rupnik, S.J., Centro Aletti: SVATÁ RODINA, ikona VII. Světového setkání rodin

Více

Přišli jsme se mu poklonit.

Přišli jsme se mu poklonit. Duchovní příprava mladých lidí na XX. světový den mládeže v Kolíně nad Rýnem (11.) 15. 21. srpna 2005 Přišli jsme se mu poklonit. (Mt 2,2) Připravil P. Jan Balík sekretariát Sekce pro mládež ČBK Asociace

Více

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ Někdo se zpovídá často a trápí ho jednotvárnost tohoto konání. Jiný se zpovídá méně často a mnohdy neví, z čeho se vlastně zpovídat. A potom jsou ti krásní vyhlížení a očekávaní

Více

Texty se vzájemně doplňují a někdy jeden předpokládá znalost ostatních, proto je doporučuji číst všechny.

Texty se vzájemně doplňují a někdy jeden předpokládá znalost ostatních, proto je doporučuji číst všechny. Duchovní zamyšlení Texty k adoracím Základní obsah křesťanské nauky Mše svatá Svátost pokání O církvi Poslední věci člověka Bůh je Trojjediný Panna Maria jako služebnice Páně Za církev, zvláště za kněze

Více

Slavení eucharistie Úvahy o mši svaté pronesené v rámci cyklu Učící se církev při bohoslužbách v Otrokovicích v r. 2008. Úvod

Slavení eucharistie Úvahy o mši svaté pronesené v rámci cyklu Učící se církev při bohoslužbách v Otrokovicích v r. 2008. Úvod Slavení eucharistie Úvahy o mši svaté pronesené v rámci cyklu Učící se církev při bohoslužbách v Otrokovicích v r. 2008 Úvod Následující úvahy mají za úkol přiblížit krok za krokem všechno to, co se během

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství.

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. /Deníček 699/ 4 1. ROČNÍK 2006 2 Drazí přátelé, odevzdáváme do Vašich rukou čtvrté číslo Apoštola. V tomto

Více

Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí

Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí TÉMATA K REFLEXI A ROZHOVORŮM PRO PŘÍPRAVU NA IV. SVĚTOVÉ SETKÁNÍ RODIN Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí (Manila, 25. 26. ledna 2003) Křesťanský pohled na manželství jako vzájemný,

Více

Na cestě k člověku. témata pro společenství mladých lidí

Na cestě k člověku. témata pro společenství mladých lidí Na cestě k člověku témata pro společenství mladých lidí sekretariát Sekce pro mládež ČBK a AKSM 2014 ed. ThDr. Jan Balík, PhD. redakční tým: ThDr. Jan Balík, PhD. (5,6,7,11), Roman Dvořák (modlitby), Mgr.

Více

S B Í R K A K Á Z Á N Í

S B Í R K A K Á Z Á N Í S B Í R K A K Á Z Á N Í PRO ČTENÉ SLUŽBY BOŽÍ II. 2006/2007 1 MODLITBA JAKO VÝZBROJ KŘESŤANSKÉHO BOJE VSTUPNÍ SLOVA Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Na počátku našeho shromáždění volejme s žalmistou:

Více

Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.

Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. FARNÍ INFORMÁTOR 1. NEDĚLE POSTNÍ 9. BŘEZNA 2014 Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. Poutníci pod horou pokušení tady se Ježíš postil a byl pokoušen od ďábla. Peregrinatio Ad Fontes Salutis, 28. února

Více

Každý den. První krok

Každý den. První krok První krok Každý den Je třeba se modlit každý den. Ano, říkám: každý den. Zeptáte se mě proč každý den? Protože člověk je tak stvořen. Jsme bytosti uhnětené z hlíny naší země. Podívejte se například, jaké

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ...Jestliže skrze tebe požaduji od lidí úctu k mému milosrdenství, máš na prvním místě ty vynikat touto důvěrou v mé milosrdenství. Požaduji od tebe skutky milosrdenství pramenící z lásky ke mně. Milosrdenství

Více

TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE

TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE 33 kroky s Marií k Ježíši! Přípravná brožura k zasvěcení života Kristu, rukama Panny

Více

Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu polnice.

Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu polnice. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 24. KVĚTNA 2009 Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu polnice. Svatý Otec se dnes ubírá na historickou návštěvu Montecassina, aby se tu společně

Více

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 3 březen 2012. Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 3 březen 2012. Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše ZRNÍČKO Svazek 12, číslo 3 březen 2012 Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše Krista V srdci každého člověka se skrývá touha po dokonalosti. Touha je nekonečná, avšak hranice jsou mnohonásobné. I kdyby

Více

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

O S N O V Y NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY PRO ZŠ

O S N O V Y NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY PRO ZŠ KATECHETICKÁ SEKCE PASTORAČNÍ KOMISE ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE O S N O V Y NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY PRO ZŠ TÉMATA, STANOVENÍ PŘEDPOKLADŮ A CÍLŮ VYUČOVACÍCH HODIN hodinová dotace 1 až 2 hodiny týdně Pro základní

Více

KŘEST. CO JE ZAPOTŘEBÍ VĚDĚT, NAD ČÍM SE ZAMYSLET? aneb ROZHODNUTÍ PRO SPOLEČENSTVÍ S KRISTEM A JEHO CÍRKVÍ

KŘEST. CO JE ZAPOTŘEBÍ VĚDĚT, NAD ČÍM SE ZAMYSLET? aneb ROZHODNUTÍ PRO SPOLEČENSTVÍ S KRISTEM A JEHO CÍRKVÍ KŘEST Všeobecné udělování křtu se odvozuje z příkazu Ježíše Krista daného apoštolům: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen Milé katechetky a katecheté, každý biskup přijal v den svého svěcení úkol katechizovat. Vy, kteří jste pocítili ochotu mu v tom pomáhat a být jeho spolupracovníky,

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová EDITORIAL Milí čtenáři, tématem tohoto čísla byla vybrána Pastorace povolání. Jak možná někteří víte, na Konferenci o mládeži v roce 2007 se vytvořila skupina lidí, kteří se rozhodli v této oblasti zkoordinovat

Více

1 PANENSTVÍ. 1.1 Vymezení pojmu panenství

1 PANENSTVÍ. 1.1 Vymezení pojmu panenství ÚVOD V této bakalářské práci se věnuji tématu panenství vzhledem k osobnímu zasvěcení v ordo virginum. Měla jsem jedinečnou příležitost v jednotlivých školních předmětech z různých úhlů přistupovat ke

Více

BIŘMOVÁNÍ KATECHEZE K PLNOSTI KŘESTNÍ MILOSTI

BIŘMOVÁNÍ KATECHEZE K PLNOSTI KŘESTNÍ MILOSTI BIŘMOVÁNÍ» Kristus vícekrát přislíbil vylití Ducha; tento příslib uskutečnil nejprve v den velikonoc a později skvělejším způsobem v den letnic. Apoštolové, plni Ducha svatého, začali hlásat velké Boží

Více

Proč a pro koho vznikla tato knížka

Proč a pro koho vznikla tato knížka Proč a pro koho vznikla tato knížka My, tvůj lid ovce, jež paseš, budeme ti navěky, po všechna pokolení, vzdávat chválu a vyprávět o tvých chvályhodných činech. [Bible] Tato slova z Bible mě inspirovala

Více

Kristovo kněžství a pět nejsvětějších Ran. Souvislosti z duchovního života

Kristovo kněžství a pět nejsvětějších Ran. Souvislosti z duchovního života UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra spirituální teologie Mgr. Lenka Klosová Kristovo kněžství a pět nejsvětějších Ran. Souvislosti z duchovního života Diplomová

Více