Svatoprokopské ruchadlo 30. časopis pro celou (farní) rodinu B Ř EZEN 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svatoprokopské ruchadlo 30. časopis pro celou (farní) rodinu B Ř EZEN 2007"

Transkript

1 Svatoprokopské ruchadlo 30 časopis pro celou (farní) rodinu B Ř EZEN 2007

2 MŮJ BOŽE, TYS MĚ LÁSKOU PORANIL PAUL VERLAINE Můj Bože, tys mě láskou poranil, Rána se po úderu dosud chvěje Můj Bože, tys mě láskou poranil. Můj Bože, tys mě bázní zasáhl, Blesk posud žhne a hřmění nepřestává, Můj Bože, tys mě bázní zasáhl. Můj Bože, vím, že vše je bez ceny A jenom sláva tvá mě prostupuje, Můj Bože, vím, že vše je bez ceny. Mou duši do vln svého Vína vnoř, Chléb z tvého stolu kéž mi život dává, Mou duši do vln svého Vína vnoř. Zde je má krev, kterou jsem neprolil A tělo mé, nehodné utrpení, Zde je má krev, kterou jsem neprolil. Zde je mé čelo, jež se smí jen rdít, Učiň je podnoží svých božských nohou, Zde je mé čelo, jež se smí jen rdít. Zde jsou mé ruce, práci nezvyklé, Vlož do nich kadidlo a žhavé uhlí, Zde jsou mé ruce, práci nezvyklé. Zde je mé srdce, tlouklo nadarmo, Ať chvěje se mukami Kalvárie, Zde je mé srdce, tlouklo nadarmo. Zde jsou mé nohy, bídné poutnice, Teď touží běžet, kam tvá milost volá, Zde jsou mé nohy, bídné poutnice. Zde je můj hlas, nevrlý, prolhaný, Aby si vyčítal a prosil o pokání, Zde je můj hlas, nevrlý, prolhaný. Zde jsou mé oči, světla omylů, Kéž zhasí je mé modlitby a slzy, Zde jsou mé oči, světla omylů. Běda, můj Bože, který odpouštíš, Má nevděčnost je jak bezedná studna, Běda, můj Bože, který odpouštíš. Ty Bože hrůzy, Bože svatosti, Běda! Jsou temnou propastí mé viny, Ty Bože hrůzy, Bože svatosti. Ty Bože míru, štěstí, radosti, Všechnu mou nemohoucnost, všechnu úzkost, Ty Bože míru, štěstí, radosti. To všechno dobře znáš, to vše, to vše, Vždyť není větší ubožák v mé době, To všechno dobře znáš, to vše, to vše Ale co mám, můj Bože, to dám tobě.

3 Na úvod Hurá, dostal jsem dopis!!! Ne že bych dopisy nedostával, ale tento byl jiný. Proto jsem z něho měl velkou radost. Nebyl to dopis úřední, ale ani osobní. Byl to dopis s otázkami pro naše Ruchadlo, tedy zvláštní druh dopisu, který lze zařadit mezi rarity či chráněné druhy. Jeho objevení se je snad příslibem, že nebude poslední, a že přijdou další, a to nejen s otázkami, ale také s názory a svědectvími o vašich křesťanských zkušenostech. Na hlavní otázku dopisu odpovídá v rubrice Ožehavé otázky, která bude mít doufám pokračování v dalších číslech Ruchadla (ale to záleží na vás!), Karel Skočovský. Je to mladý svobodný muž bez kněžského svěcení, přesně tak, tak jak si to tazatel přál, ale zároveň také odborník na tuto problematiku, neboť se studijně a publikačně zabývá teologií těla papeže Jana Pavla II. Věřím, že jeho odpověď bude zároveň odpovědí dalším mladým lidem s podobnými otázkami. Dopis měl však ještě podotázku, na kterou odpovím zde. Tomáš se ptá, zda může ministrovat, když nechodí ke zpovědi. V krátkosti lze odpovědět za určitých podmínek ano. Ale je dobré se ještě trochu nad otázkou zamyslet. Kdo je to ministrant? V dokumentu Redemptoris sacramentum je řečeno: Je vhodné, když zůstane zachován známý zvyk, kdy chlapci, kteří jsou obvykle jmenováni ministranty, jsou přítomni a podle způsobu akolytů pomáhají u oltáře. Má se jim dostat odpovídající náležité katecheze o jejich úloze. Nesmí se zapomenout, že z těchto chlapců v průběhu staletí vyrostl velký zástup duchovních služebníků Církve. Ministrant by tedy měl být nějak jmenován, tedy určen nebo přijat knězem. Je samozřejmé, že to je pokřtěný katolík Nepokřtění (ani katechumeni) nemohou během mše vykonávat žádné služby, protože teprve křest začleňuje člověka do společenství církve. Ministranti vykonávají vlastně službu akolytů. To je zvláštní služba - akolyta je víc než obyčejný ministrant - ke které je třeba řádné přípravy a pověření. Akolytát byl dříve počítán mezi tzv. nižší svěcení. Ministranti by tedy měli svým životem vydávat dobré svědectví o své víře.

4 Ministrant při mši je velmi blízko eucharistického Ježíše, dotýká se posvátných nádob a jiných předmětů, drží misál, je podobně jako kněz všem na očích Nejenom jeho chování u oltáře, ale celý jeho život by měl svědčit o vřelé lásce k Ježíši Kristu. A co nejlépe svědčí o naší lásce k Pánu, než naše pokání? Všichni jsme hříšníci, ale ten, kdo často své hříchy vyznává Pánu ve svátosti smíření, dostává sílu s hříchem bojovat a růst ve víře a lásce. Když chodíme pravidelně ke zpovědi, a nejsme si jinak vědomi těžkého hříchu, můžeme také pravidelně přijímat eucharistického Ježíše a tak se otvírat Jeho lásce a tuto lásku pak předávat dále. Pokud se pravidelně nezpovídáme, naše víra a láska chladne, stáváme se vlažní Nevím, proč Tomáš nechodí ke zpovědi. Nevím a nechápu, proč také někteří jiní věřící, i někteří z těch, kteří pravidelně chodí na nedělní mši, netouží po Ježíšově odpuštění a uzdravení. Každý katolík má povinnost aspoň jednou v roce se vyzpovídat a přijat Eucharistii. Ovšem pokud si budeme jen plnit povinnost, pak asi naše láska k Pánu Ježíši nebude příliš vroucí. Představte si dva zamilované, kteří spolu jen jednou za čas z povinnosti hovoří nebo jdou na rande. Absurdní, ne? Přece tito lidé chtějí být spolu, pokud by to bylo možné, stále. Takovou lásku máme mít k Pánu. On je s námi stále a stále se nám nabízí. Chce, abychom Ho stále (nejlépe při každé mši sv.) přijímali a stále Mu říkali o svých hříších a slabostech (každodenní zpytování svědomí a měsíční svátost smíření) a nechali se Jím uzdravovat. 4

5 Tedy, kdo nechodí ke zpovědi, může (a měl by) klidně začít chodit. Je tu jen jedna výjimka. Pokud člověk trvale žije ve stavu těžkého hříchu (nejčastěji se to týká rozvedených a znovu civilně oddaných), pak sice ke zpovědi může jít, ale pokud nemůže změnit svůj život, tak nemůže dostat rozhřešení. Nemůže tedy také přijímat Eucharistii. Ale i tyto lidi Pán miluje a nabízí jim odpuštění a řešení jejich situace, i když to řešení může přijít až později. Pokud budou žít v pokání, tak jim jistě neodepře své milosrdenství. Kéž tato doba postní je pro nás všechny pobídkou k pokání a kéž všichni s důvěrou ve svátosti smíření složíme své hříchy a břemena na Ježíšova zbičovaná ramena a tak budeme moci přijat Jeho Tělo a Krev. o. František OSBM Úmysly apoštolátu modlitby na březen 1. Abychom pozorněji naslouchali Božímu slovu, o něm uvažovali, je milovali a prožívali. Učení církve vychází z Písma a Tradice. Sv. Jeroným hlásal, že neznalost Písma je neznalost Krista. Jít cestou evangelia znamená jít cestou lásky. Ta dokáže proměnit myšlení a jednání člověka k dobrému. Jan Pavel II. nás neustále nabádal, abychom měli především velké srdce, a tak se stali nástroji v Božích rukou. Pak budeme schopni o Lásce svědčit a předávat ji dál. (1 Kor 9,16: Že hlásám evangelium, tím se chlubit nemohu; to je mi uloženo jako povinnost, a běda, kdybych ho nehlásal. ) 2. Aby se ti, kdo jsou zodpovědni za mladé církve, pečlivě starali o přípravu laiků ke službě evangelia. V mnohých misijních krajinách je nedostatek kněží. Bez laiků a jejich evangelizační a katechetické služby zde jen těžko může církev růst a rozvíjet se. Melský biskup Luis del Castillo Estrada např. řekl, že v Uruguayi je dnes úloha laiků klíčová. V hlásání evangelia jsou důležitá hlavně oni. Země má dlouhou historii klerikalismu a kněží je nedostatek. Ve venkovských oblastech laici 5

6 vedou bohoslužby slova, vyučují náboženství a vystupují v rozhlase. Dále také katechizují rodiče před křtem jejich dětí. Nejde o to, aby laici zastoupili kněze v jejich nezastupitelné úloze slavit eucharistii a udílet další svátosti. Mají být tak zformováni, aby v čase nepřítomnosti kněze vedli ostatní ke Kristu a připravili je na přijetí dalších svátostí. Na tichomořském souostroví Kiribati křesťané čekali několik let na příjezd kněží. Laickými evangelisty byli katechizováni, křtěni a stále povzbuzováni k živé víře a očekávání na svátostného Ježíše Krista. Když po několika letech připlul kněz, celé společenství ho slavnostně vítalo a s radostnou a živou vírou pak slavili mši sv. 3. Aby užívání internetu vedlo k duchovnímu rozvoji. (Z vyjádření papežské rady pro hromadné sdělovací prostředky, Vatikán zkráceno.) Mezi specifické problémy, které internet vytváří, patří webové stránky, které očerňováním hanobí a napadají náboženské a etnické skupiny. Katolická církev je terčem některých z nich. Podobně jako pornografie a násilí ve sdělovacích prostředcích jsou tyto internetové stránky projevem nejtemnější dimenze lidské přirozenosti zasažené hříchem. Přestože respektování svobody projevu může do jisté míry vyžadovat toleranci dokonce i vůči nepřátelským hlasům, měla by autocenzura, a je-li třeba i zásah veřejné autority, stanovit a položit rozumné hranice tomu, co lze říci. K přinejmenším chaotickým situacím dochází v případě, kdy není odlišeno autentické stanovisko církve od výstředních naukových interpretací, přepjatého praktikování zbožnosti a ideologických prohlášení, která si přisvojují nálepku katolický. Je důležité, aby lidé ve všech církevních oblastech užívali internet tvůrčím způsobem a dostáli tak vlastní odpovědnosti a rozvíjeli církevní působení. Je nepřípustné ustoupit do pozadí ze strachu před technologií nebo z jiného důvodu, především vezmemeli v úvahu řadu pozitivních možností, které internet nabízí. Metody pro usnadnění komunikace a dialogu mezi jejími členy mohou posílit pouto jednoty. Bezprostřední přístup k informacím umožňuje církvi prohloubit dialog s dnešním světem. 6

7 Internet je otevřená brána do fascinujícího a vzrušujícího světa s velikým formačním vlivem. Ne všechno, co existuje za touto bránou, je zdravé, jisté a pravdivé. Povinností lidí je užívat internet správně s ohledem na sebe, přátele, pastýře církve a v neposlední řadě z poslušnosti k Bohu. Rozbor úmyslů: V. Kekulová a o. František!!!!Ožehavé otázky!!!! Proč Bůh zakazuje sex před svatbou? Chtěli jsme se zeptat, proč Bůh zakazuje sex před svatbou? Náš učitel říká, že je to základní fyzická potřeba. Byli bychom nejradši, kdyby nám odpověděl někdo, kdo nemá kněžské svěcení a je svobodný. Tomáš a spol. Milý Tomáši a spol. Jako svobodný mladý muž bez kněžského svěcení se Ti pokusím odpovědět. Otázka, kterou kladeš, je velmi důležitá. Týká se totiž celého Božího plánu s lidskou sexualitou. Proč Bůh zakazuje sex před svatbou? První odpověď jde přímo k jádru věci: Protože nás miluje. Bůh stvořil nás, naše tělo, naši sexualitu i manželství. Sexualita a manželství jsou tedy skvělé Boží dary, se kterými má Bůh svůj plán. Pokud Bůh něco označuje za zlo a hřích (jako například předmanželský sex, pornografii a podobně), nedělá to proto, že by nám chtěl odpírat něco, na co máme nárok, ale proto, aby nás chránil před zlem a přivedl nás k sobě. Přijetí Boží vůle v oblasti sexuality je pak projevem naší důvěry k němu. Skutečně věříme, že je Bůh nekonečně dobrý, milující Otec? Byl ochoten bez nejmenšího zaváhání za nás obětovat vlastního syna. Potřebujeme ještě nějaké další důkazy? ALE, můžeš říci, jak můžeme s jistotou vědět, že Bůh skutečně považuje předmanželský sex a jiné projevy sexuální nečistoty za zlo? Jak Bůh nám lidem sděluje svůj plán se sexualitou? 7

8 Známe 3 hlavní způsoby: skrze Písmo svaté, skrze posvátnou tradici církve a skrze učitelský úřad církve (tj. skrze shromáždění biskupů v čele s papežem). (1.) Písmo na mnoha místech používá pro sexuální nečistotu (včetně předmanželského sexu) pojem smilstvo. A dává jednoznačně, často pro naše uši tvrdými slovy, najevo, že smilstvo narušuje vztah mezi člověkem a Bohem. Píše o tom například sv. Pavel v Prvním listě Korinťanům: Varujte se smilstva! Žádný jiný hřích, kterého by se člověk dopustil, netýká se jeho těla; kdo se však dopouští smilstva, hřeší proti vlastnímu tělu. Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě! (6,18-19) Všimni si závěrečné věty: Nepatříte sami sobě! Se svým tělem si nemůžu dělat, co chci, protože moje tělo patří tomu, kdo ho stvořil a který s ním má svůj plán: Tělo ( ) není pro smilstvo, nýbrž pro Pána (6,13). A svatý Pavel pokračuje: Proto svým tělem oslavujte Boha (6,20). Z toho plyne, že to, co se svým tělem dělám, nemá být smilstvo, ale oslava Boha, bohoslužba. Sexualita může Boha oslavovat pouze a jenom v manželství: Abyste se však uvarovali smilstva, ať každý má svou ženu a každá svého muže (7,2). (2.) Tradice církve jednohlasně smilstvo odsuzuje. Nenajdeme jediného církevního otce či učitele církve, který by tvrdil, že předmanželský sex je v pohodě. (3.) Naprosto stejně pak hovoří i papežové, koncily a konečně i náš nový Katechismus. Stačí si přečíst články č a 2390 (moc doporučuju si to najít). Z výše uvedeného plyne, že máme naprostou jistotu, že odsouzení předmanželského sexu je výrazem Boží vůle. Pokud věříme, že Bůh je dobrý, mělo by nám to k vysvětlení stačit. ALE, můžeš říci, já bych rád slyšel důvody, PROČ je předmanželský sex špatný. Máš pravdu. Znát důvody tohoto učení je důležité: pomáhá nám to v dobách zkoušek a můžeme také učení církve učit druhé a obhájit ho před jinými. Tyto důvody jsou závažné. 8

9 Naše víra má tu vlastnost, že v ní všechno souvisí se vším. Bylo by tedy třeba vysvětlit řadu předpokladů, na nichž učení církve o sexualitě a manželství stojí. Teď na to není místo. Rád bych Ti ale doporučil pár knížek, které by Ti mohly pomoci všechno hlouběji pochopit: Christopher West: Teologie těla pro začátečníky (stojí opravdu za přečtení), Jan Balík: Máš na víc, Joshua Harris: Ani ň. A to by pro začátek stačilo :o) Teď se pokusím ve stručnosti shrnout důvody, proč je předmanželský sex špatný. Vlastně nejdřív musíme zjistit, proč vlastně existuje sexualita a manželství. Manželství Bůh stvořil proto, aby s ním mohli lidé spolupracovat na předávání lidského života, aby jeden druhého obdarovávali a přiváděli k Bohu a aby tomuto světu ukazovali, že Bůh (protože je to Trojice) je stejně jako rodina společenstvím lásky a života. Manželství je také svátost: to, jaké manželství je (tj. výlučné: jeden muž a jedna žena, nerozlučitelné a věrné: na celý život, a otevřené životu: tj. nevylučující děti) je viditelným znamením (symbolem) toho, jaký je Bůh (viz výše). Manželé k tomu dostávají od Boha milost, tj. posilu, aby v manželství (i skrze sexualitu) mohli oslavovat Boha a dosáhnout tak svatosti a věčného života. Sexualita pak existuje proto, aby vyjádřila symbolickým způsobem ( řečí těla ) skutečnost, že ti dva jsou manželé. Pohlavní styk je vzácný a důležitý symbol s duchovním významem. Má sloužit k vyjádření a obnově manželské přísahy: odevzdávám se ti a přijímám tě jako manžela/manželku. Co to znamená? Odevzdávám se ti jako muž/žena, na celý život, se vším co jsem a co mám, tedy i se svou plodností odevzdávám se ti jako ten, skrze kterého se můžeš stát matkou/otcem. A stejně tak tě přijímám. Tohle vyjadřují snoubenci při svatebním slibu. A totéž pak o svatební noci a kdykoli 9

10 potom mají říkat svými těly. Pokud jejich pohlavní styk vyjadřuje symbolicky, že jsou na duchovní úrovni jedním tělem a že se jeden druhému dávají jako ten, skrze kterého se ten druhý může stát rodičem, pak se jedná o pravý manželský akt. A protože tak vlastně jednají jako manželé ( vysluhují svátost manželství podobně jako kněz při mši), je pro ně takový pohlavní styk zdrojem milosti a posvěcení. Pokud však mají pohlavní styk lidé, kteří nejsou manželé (kteří se nedali jeden druhému výlučně a na celý život), jejich řeč těla je jenom lež, smilstvo, znesvěcení. Jejich tělo říká něco jiného, než si ti dva slíbili, než ti dva představují. Podobně však svým tělem lžou i manželé, kteří třeba používají antikoncepci nebo konají sexuální praktiky, kdy se nestávají jedním tělem (tedy způsobem, jakým se nepředává život). Chci jen říci, že s předmanželským sexem se ještě často pojí další hřích: používání antikoncepce. Ale o tom snad někdy příště. Lidé, kteří nejsou manželé, nejsou připraveni přijmout dítě (žádná kontrola početí není stoprocentní). Jsou vzájemně nahraditelní (jejich vztah není výlučný a celoživotní). Jejich vztah není obrazem vztahu Krista a církve, úplně se z něho vytratil duchovní rozměr. A to platí i o jejich sexualitě. Co se týče názoru Tvého pana učitele (že sex je základní fyzická potřeba ), stálo by za to se ho zeptat, co tím vlastně myslí. Pokud se domnívá, že člověk sex potřebuje jako jídlo a pití a že bez něho umře nebo onemocní, pak o sexu neví vůbec nic. Všichni lidé, kteří spokojeně prožívají svoji sexualitu podle Boží vůle před manželstvím i v manželství a celibátu, jsou živoucím důkazem o tom, že sex je sice silná touha lidského srdce, ale že člověk je obdařen svobodou. Svoboda je totiž nutná k tomu, aby mohla existovat láska. Láska neexistuje bez svobody. Pokud nedokážu své sexualitě říct ne, co pak znamená mé ano? Když mám s někým sex jenom proto, abych uspokojil svou základní fyzickou potřebu, nedělám se sebe spotřebitele a z druhého spotřebič? Je tohle svoboda Božích dětí, ke které nás osvobodil Kristus? Je tohle úcta k druhému? Je to oslava Boha naším tělem, v němž přebývá Duch svatý? 10

11 A na závěr se zkus vcítit do pozice dívky, která chce žít svou sexualitu podle Boží vůle. Když ztratí panenství před svatbou, nebude ji to pak mrzet, až přijde svatební noc? Jen si představ, jaká to musí být věc, když její panenství o svatební noci vyjadřuje přesně to, co říká její srdce: Čekala jsem ty dlouhé roky na tebe. A to nejdražší, co mám, jsem si nechala pro tuto chvíli a přináším to jako svůj svatební dar. A její novomanžel jí může odpovědět podobně. Nemusí pak ze své mysli po celou dobu manželství vyhánět vzpomínky na všechny dívky, se kterými spal před tím. Bude jen ta jediná - jeho žena. Nevyplatí se opravdu počkat? A na úplný závěr: trochu mne překvapila Tvoje prosba, aby Ti odpověděl někdo svobodný a nevysvěcený na kněze. Možná tomu nebudeš věřit, ale každý kněz byl taky jednou mladý a svobodný a pořád zůstává normálním chlapem se všemi touhami a zápasy. :o)) A kdo jiný by měl hovořit o Božích plánech pro náš život, než ten, koho Pán povolal a pomazal svou svátostí, aby se stal jeho hlasem? Celibát kněze nediskvalifikuje, když jde o sexualitu. Spíš naopak. Tak Ti přeju, ať Tě provází radost z poznávání Božích plánů pro Tvůj život. Věř mi, nikdy se nebudeš nudit. Bůh má ohromný smysl pro humor. Karel Sv. Basil Veliký o pohoršení Krátká pravidla, otázka 64. Pán Ježíš Kristus řekl: Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných pro toho by bylo lépe, aby mu pověsili na krk mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny. (Mt 18,6). Co je to pohoršení a jak se vyhneme tomuto strašnému výroku? Odpověď: Pohoršení dává ten, kdo slovem nebo skutkem přestupuje zákon a svádí k přestupku druhého, jako had Evu a Eva Adama; anebo ten, kdo překáží jinému v splnění Boží vůle, jako Petr Pánovi, když řekl: Buď toho uchráněn, Pane, to se ti nemůže stát!, a který uslyšel: Jdi mi z cesty, satane! Jsi mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka! (Mt 16,22-23). 11

12 Anebo také ten, kdo svým příkladem tak ovlivňuje slabého, že se nakloní k zakázaným skutkům, podle slov apoštola: Když někdo tebe, který máš poznání, uvidí za stolem v pohanském chrámě, zda tím nepřivedeš svědomí toho slabého bratra k tomu, aby také jedl maso obětované modlám? (1 Kor 8,10). Trochu dále dodává: A proto: je-li jídlo kamenem úrazu pro mého bratra, nechci už nikdy jíst maso, abych nepřivedl svého bratra k pádu (1 Kor 8,13). Existují různé příčiny pohoršení, buď ze strany toho, kdo pohoršuje, anebo toho, kdo je pohoršený. A i v těchto případech je to z různých důvodů: buď z podlosti, nebo z nevědomosti těch anebo jiných věcí. Stává se tedy, že se při řeči nebo při skutcích, které jsou v souladu s Božím slovem, projevuje zvlášť silně podlost lidí, kteří se pohoršují. Někdo se totiž pohoršuje, když vidí, jak druhý plní příkaz Boží anebo koná podle svého práva. V Evangeliu je zaznamenáno, že se tak pohoršovali farizeové nad tím, že Kristus konal a hovořil podle vůle nebeského Otce. Když se lidé pohoršují nad tím, co je podle Božího zákona, třeba pamatovat na odpověď Pána učedníkům, kteří se ptali: Víš, že se farizeové urazili, když slyšeli to slovo? On jim odpověděl: Každá rostlina, kterou nezasadil můj nebeský Otec, bude vykořeněna. Nechte je: slepí vedou slepé. A když vede slepý slepého, oba spadnou do jámy (Mt 15,12-14). A mnoho podobných ponaučení se nachází v Evangeliu a u apoštola Pavla. Když se někdo pohoršuje nad tím, co je naším právem a co smíme dělat, tehdy si musíme připomenout slova, která řekl Pán Petrovi: Synové jsou tedy svobodni. Ale abychom je nepohoršili, jdi k moři, hoď udici; vytáhni rybu, která se první chytí, otevři jí ústa a najdeš peníz; ten vezmi a dej jim za mne i za sebe. (Mt 17,26). Také musíme pamatovat na slova sv. apoštola Pavla ke Korinťanům: A proto: je-li jídlo kamenem úrazu pro mého bratra, nechci už nikdy jíst maso, abych nepřivedl svého bratra k pádu (1 Kor 8,13), a na jiném místě: Je tedy dobré nejíst maso a nepít víno a nedělat nic, co je tvému bratru kamenem úrazu (Ř 14,21). Jakou strašnou věcí je nic si nedělat z toho, že pohoršujeme bratra tím, co pokládáme za naše právo, ukazuje příkaz Kristův: Mějte se na pozoru, abyste nepohrdali ani jedním z těchto 12

13 maličkých. Pravím vám, že jejich andělé v nebi jsou neustále v blízkosti mého nebeského Otce (Mt 18,10). Totéž učí apoštol:...raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení (Ř 14,13); a na jiném místě ještě důrazněji: Když někdo tebe, který máš poznání, uvidí za stolem v pohanském chrámě, zda tím nepřivedeš svědomí toho slabého bratra k tomu, aby také jedl maso obětované modlám? Jenže tak bude ten slabý tvým poznáním uveden do záhuby - bratr, pro kterého Kristus zemřel! Když takto hřešíte proti bratřím a ubíjíte jejich slabé svědomí, hřešíte proti Kristu. A proto: je-li jídlo kamenem úrazu pro mého bratra, nechci už nikdy jíst maso, abych nepřivedl svého bratra k pádu (1 Kor 8,10-13). A na jiném místě po těch slovech: To snad jen já a Barnabáš jsme povinni vydělávat si na živobytí? (1 Kor 9,6) nakonec dodává: Přesto jsme tohoto práva nepoužili, raději snášíme nedostatek, jen abychom nekladli žádnou překážku do cesty Kristovu evangeliu (1 Kor 9,12). Vysvětlili jsme, jak strašné je pohoršit bratra skutky, které máme právo konat. Co potom říct o těch, kteří pohoršují jiné zakázanými skutky a slovy a zvlášť, když ten, kdo pohoršuje, vyniká většími vědomostmi nebo obdržel některý ze stupňů kněžství. On má povinnost představovat sebe jiným jako pravidlo a vzor. Proto když zanedbá třeba jen maličkost z toho, co je napsáno, udělá něco zakázaného, nesplní něco nařízeného anebo bude mlčet k hříchu, už tím samotným si zasluhuje takové odsouzení, že budou požadovat krev hříšníka z jeho rukou (por. Ez 3,18).!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! POZNÁVÁ-LI ČLOVĚK BOHA, ANIŽ BY ZNAL SVOU VLASTNÍ BÍDU, PROPADÁ PÝŠE. POZNÁVÁ-LI SVOU BÍDU, ANIŽ BY POZNAL BOHA, PROPADÁ ZOUFALSTVÍ. POZNÁNÍM JEŽÍŠE KRISTA SE VŠAK DOSTÁVÁME DO STŘEDU, NEBOŤ TAM NACHÁZÍME BOHA PRÁVĚ TAK, JAKO SVOU VLASTNÍ BÍDU. Blaise Pascal 13

14 SVĚDECTVÍ "!" Rád bych se podělil o to, kterak jsem poznal Boha. Doufám, že budu schopen vyjádřit vše alespoň zhruba tak, jak to cítím... Jmenuji se Radek (v rodném listě je sice Radovan, ale mnohem raději jsem, když mě lidi oslovuji Radku:), je mi 22 a studuji v Hradci Králové na Univerzitě Fakultu Informatiky a Managementu. Vyrůstal jsem v podstatě ateistické rodině. Pouze babička z mamčiny strany občas mluvívala o Pánbičkovi, že tam někde nahoře sedí a pozoruje nás. Taky jsem až teprve před týdnem zjistil, ze právě babička, mamka i teta jsou všechny křtěné, což pro mě byl celkem šok (vzhledem k ateistické výchově). Čili jsem vyrůstal (a vyrůstám:) v nevěřící rodině, kde existenci Boha nikdo nepřipouštěl. Když mi bylo asi osm let, rodiče se rozvedli a já žil dál s mamkou. Byl jsem zlobivé dítě, neposlouchal jsem, chyběla mi otcovská ruka, která by mě srovnala do latě... Co ze týče Boha, dnes věřím, že byl po celou dobu se mnou a byl mi otcem, jen jsem ho nevnímal. Nevnímal jsem ho, když jsem chodil do školy, když jsem chodil do hudební školy, když jsem dokázal odposlouchat z televize nebo radia nějakou melodii a druhý den ji zahrát na klavír. Nevnímal jsem ho, když jsem začal chodit na střední školu a zakusil svou první lásku. Nevnímal jsem ho ani ve chvíli, kdy jsem dával své první lásce sbohem... Nevnímal jsem ho dokonce ani tehdy, když jsem potkal svou poslední životní lásku. Jak jsem řekl, vyrůstal jsem v nevěřící rodině a mé srdce bylo Bohu na míle daleko... Proto jsem byl velmi zaskočen, když jsem zjistil, ze Ivča (má životní láska :), je katolička. Sice jsem postupem času, během svého dospíváni a tříbení si pohledu na svět, začal připouštět existenci určité nadpřirozené síly, kterou jsem nazýval osudem, nicméně zjištěni, ze má partnerka je katolička, mě opravdu zaskočilo. 14

15 Každopádně byla to ona, kdo mi otevřel oči. Po relativně krátké době jsem s ni začal chodit v neděli do kostela a postupně se naučil mši skoro nazpaměť, naučil jsem se, kdy si mám sednout, kdy vstát, ale dost dlouho trvalo, než jsem byl schopen přijmout na vědomí fakt, že v kostele nejsem vetřelec. Ostatně, mám-li byt upřímný, toho pocitu jsem se nezbavil až do chvíle, kdy jsem pocítil Boží přítomnost, ale o tom až za chvíli, všechno pěkně popořadě :) Dva roky jsme šťastně žili, já jsem postupně pronikal do tajů křesťanské víry, nejprve z pocitu určité povinnosti, posléze z vlastního zajmu. postupně jsem zjišťoval, ze víra není nic špatného, zbavoval jsem se jednoho předsudku za druhým (obrázek ctihodného otce s kolárkem asi zná každý nevěřící:) Upřímně řečeno, začal jsem do kostela chodit docela rád, byť mě nedělní ranní vstávání občas dělalo potíže :) Asi před dvěma měsíci se náš vztah s Ivčou radikálně změnil a dá se říci, ze jsme se od sebe odloučili (nemám pro to správné slovo a odloučili je asi nejblíž)... Uzavřel jsem se do svého světa, přestal jsem komunikovat s okolím, škola šla úplně stranou, do práce jsem chodil snad jen ze setrvačnosti... Jen do kostela jsem zavítal vždy z vlastní vůle a nejenom v neděli.. Byl tam klid a ticho, tolik potřebné pro přemyšleni... A asi před třemi týdny jsem byl na nedělní mši, a pocítil jsem něco, co jsem do té doby vůbec neznal... Byl to pocit naprosté sounáležitosti, pocit, že v tu chvíli patřím právě tam, kde jsem, tj. do poslední lavice vlevo v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Byl to tak silný pocit, že jsem naprosto nevnímal, co se kolem mě děje, jen jsem hleděl na oltář a v srdci mel úžasný klid a mír... Bůh si mě nakonec našel a dal mi najevo, že mu na mě záleží, ze mě má rád, se všemi klady i zápory. Od této zkušenosti je můj život prozářený sluncem, i když je venku zamračeno nebo prší. Na základě této zkušenosti z Boží přítomnosti jsem byl schopen se usmířit sám se sebou, přijmout realitu se vším, co přináší. A hodně mi v tom pomohla i Ivča, už jen tím, že mi naslouchala. A byla to ona, kdo mě donutil zajít na děkanství a začít se u Zdeňka Macha, jáhna připravujícího se na kněžské svěcení, připravovat na křest. 15

16 Nyní jsem opravdu šťastný, jsem si vědom Boží přítomnosti, mé dny jsou naplněny štěstím, neboť jsem pocítil Boha... Doufám, že jsem to nenapsal moc nesrozumitelně, to, co jsem za poslední dva měsíce prožil, lze jen těžko vyjádřit slovy... Přál bych všem lidem zažít ten úžasný pocit, kdy k člověku sestoupí Bůh, protkne celé jeho srdce svou láskou a dobrotou a vnukne člověku myšlenku, ze člověka miluje a že chce, aby člověk Boha následoval... Bůh se mi dal poznat... Díky Bohu! Radek Převzato z: Očištění Kristovou krví Zlomení člověka je prvním krokem na cestě k probuzení. Přináší vítězný život a umožňuje naplnění Duchem svatým. Kdybychom teď měli povědět, zda jsme naplněni Duchem svatým, kolik z nás by mohlo říci své ano? Naplnění Duchem svatým - to je ryzí dílo Boží a je nám dáno z milosti. Na nás jenom je, abychom předstoupili před Pána Boha zlomeni v naprosté prázdnotě a On se už postará o to, abychom byli naplněni. Andrew Murray říká: Tak jako voda vniká do nejnižších míst, tak Pán Bůh vlévá svoji slávu a moc do srdcí ponížených a vyprázdněných. Naše srdce je podobno kalichu, který máme podat Pánu Ježíši s upřímnou touhou, aby On jej naplnil vodou života. Murray líčí Pána Ježíše jako toho, do nosí zlatý džbán s vodou života. Když jde kolem, podívá se do našeho kalichu a jestliže je prázdný a čistý, naplní jej vodou života tak, že až přetéká. Protože Pán Ježíš stále chodí kolem nás, může náš kalich stále přetékat. To je to, nač myslel David, když napsal: Kalich mi po okraj plníš (Ž 23,5). Tu dochází k duchovnímu obživení, protože v našich srdcích začne vítězit Boží pokoj. Náš život bude zaplaven mnohým požehnáním a my se rádi budeme o ně sdílet s druhými. Lidé se domnívají, že umřít sám sobě znamená ochuzení a znehodnocení života. Skutečností je pravý opak. Neochota umřít sám sobě ochuzuje lidský život. Smrt s Kristem vždycky vede k životu s ním, a kde je život s Kristem, tam je přirozeně i pokoj a radost. Tam 16

17 kalich života přetéká, jedním proudem k hynoucím duším ve starosti o jejich spasení, druhým proudem k našim věřícím přátelům v hluboké touze býti jim k požehnání. Jestliže Pán Ježíš nenaplní náš kalich, pak je toho jedinou překážkou náš hřích. Ten se může projevit tisícerým způsobem. Musíme si zde uvědomit, že Pán Ježíš nikdy nenaplní špinavé nádoby. Všechno, co prýští z našeho sobeckého srdce, je hřích. Může to být často jen velice nepatrná, chatrná věc. Samolibost ve službě nebo snaha vyniknout nad druhé je hříchem. Ohled na sebe ve zkouškách a nesnázích, prosazování sebe v křesťanské práci, přecitlivělost, nedotknutelnost urážlivost, vznětlivost, nezpůsobilost snésti urážky či pohanu, žárlivost, výhrady, zloba, závist, strach, toto vše pramení z našeho převráceného srdce a je hříchem. Někteří lidé namítnou, že takové věci, jako ohled na sebe, výhrady, či strach nelze kvalifikovat jako hřích. Navrhují jiné výrazy: povahová slabost, nezpůsobilost a podobně. Je to však omyl. Jestliže tyto věci nejsou hříchem, pak se musíme smířit s tím, že nás budou provázet po celý život a že se nevymaníme z jejich pout. Jestliže je však odhalíme jako hřích, pak je tu k disposici studnice na obmytí všech hříchů, a tou je Kristova krev. Kdykoliv cítíme jakýkoliv hřích, můžeme přijít k této studnici a dosáhnout očištění svých vin. Všechny naše hříchy byly uvrženy na Pána Ježíše. On musel vypít přehořký kalich našich vin a Golgota potvrzuje, že vypil tento kalich až do dna. Jestliže přijdeme k Pánu Ježíši a ukážeme mu vše, co je v našem kalichu, jestliže mu jej vydáme s prosbou, aby jej vyčistil a znovu naplnil vodou života, pak můžeme být jisti, že tak učiní, protože jeho svatá krev dodnes prýští pro všechny hříšníky. Krev Pána Ježíše je nám dána k disposici ke stálému očišťování. Může se nám stát, že Pán Ježíš vyčistí náš kalich, naplní jej tak, že bude až přetékat, ale najednou proběhne srdcem nějaká zlá myšlenka anebo se ukáže projev závisti. Co se stane? Tvůj kalich se rázem zašpiní a přestane přetékat. Jestliže takto stále prohráváme, pak náš kalich nikdy nebude přetékat. 17

18 Jestliže chceme prožívat stálé probuzení, pak se musíme starat o to, aby naše kalichy byly stále čisté. Pán Bůh nikdy nechce, aby probuzení přestalo a vešlo do dějin jen jako záležitost jednoho roku, či krátkého časového úseku. Boží vůlí je, aby probuzení trvalo. Proto musí být každý hřích hned v zárodku likvidován. Může to být jen nepatrná věc, jíž ďábel jako několik kapek jedu nakape do našeho kalichu. Jestliže se však naučíme přicházet se svým hříchem, hned jakmile se objeví, ke kříži Kristovu a necháme se očistit mocí jeho předrahé krve, odhalíme tajemství toho, jak uchovat svůj kalich stále čistý a stále přetékající. Ve chvíli, kdy zjistíte při sobě dotek závisti, kritičnosti podrážděnosti, či čehokoliv podobného hned s tím jděte k Pánu Ježíši a poproste ho, aby vás svou krví očistil. Pocítíte, že hřích byl smazán, radost a pokoj obnoveny a že váš, kalich znovu přetéká. Čím hojněji budete přicházet k Pánu Ježíši pro očištění, tím méně hřích se bude při vás objevovat. Toto očištění je však možné jen tomu, kdo už prožil své zlomení před Bohem. Chceme-li zakoušet ve svém životě slast stálého očišťování od hříchů v krvi Pána Ježíše, pak nejprve musíme se před ním pokořit, přijmout jej do svého srdce, podřídit se jeho vůli a nechat se cele zlomit. Teprve pak se naučíme přicházet se svými hříchy k Pánu Ježíši a přijímat jeho odpuštění. Jestliže jsme však už dosáhli očištěni hříchů, netrapme se již nad nimi. Nemysleme již více na ně, ale hleďme na svého vítězného Pána. Děkujme mu a chvalme jej za to, že On stále vítězí! V Bibli máme napsáno jedno prosté a přitom velice obsažné slovo, které nám ukazuje, jak se má projevovat naše chození s Pánem: Ve vašich srdcích ať vládne Boží pokoj (Kol 3,15). Vše, co rozrušuje pokoj Boží v našich srdcích, je hříchem, ať je to věc malá či velká. To slovo vládne v přesnějším překladu má význam budiž soudcem. Když při fotbalovém zápase soudce zapíská na píšťalku, 18

19 znamená to, že došlo k faulu a hra se musí okamžitě přerušit. Když ztratíme ze svého srdce pokoj, ten nebeský soudce zapíská v našich srdcích na píšťalku. To je pokyn k tomu, abychom se ihned zastavili a otázali se svého Pána, aby nám ukázal ten náš faul, naše pro vinění. Pán nám jistě ukáže naše provinění a my je budeme moci vyznat. On je pak očistí svou krví, a tak znovu získáme pokoj, který jsme předtím ztratili a náš kalich znovu začne přetékat. Jestliže nám Pán Bůh nedá svůj pokoj, pak to bude jen proto, že jsme dosud neprožili své zlomení. Možná, že jsme dosud omlouvali svůj hřích anebo přičítali vinu za něj druhému. Ztratíme-li však pokoj, pak to bude zřejmý důkaz toho, že vina je na naší straně. Nikdy nemůžeme ztratit pokoj s Bohem vinou druhého. Ztrácíme jej vždy jen pro svou vinu. Pán Bůh nám zjevuje náš hřích, ale jenom tehdy, když se necháme od něho očistit, můžeme mít v srdci Boží pokoj. Jak velice žádoucí je nám ten Boží pokoj! S pomocí Ducha svatého můžeme jej však získat. Dříve jsme chodili po svých starých cestách, žili sobecky, a nic nám to nevadilo. Když jsme prožili zlomení přede Pánem a když do našich srdcí vstoupil Pán Ježíš, začali jsme slýchat hlas jeho píšťalky. Teď je nám každý hřích zjevován a my můžeme prožívat očištění od něho i vysvobození z něho. Pokoj Boží může již vítězit v našich srdcích. Kde jsou srdce zlomená, tam se Pán Ježíš zjevuje ve své milosti a lásce. Mnozí z nás však nedbali hlasu píšťalky nebeského soudce. Nakonec jsme ji přestali úplně slyšet. Postupem doby ztrácela se i potřeba očišťování. Dostavila se neochota dát se zlomit. To je horší stav, než si dovedeme vůbec představit. Zde může pomoci jen opravdová touha po obnovení obecenství s Bohem. Procitneme-li včas k upřímnému volání k Bohu, Pán se nad námi smiluje a dá nám očištění hříchů v krvi Pána Ježíše. Pomůže nám vstoupit opět na cestu poslušnosti a zlomení, a tak bude moci býti učiněn první krok k našemu duchovnímu obživení. Roy Hession, Cesta kříže 19

20 Úvahy nad responsoriálními žalmy Ž 27 HOSPODIN JE SVĚTLO MÉ A MOJE SPÁSA (2. neděle postní) 1.část verše 1-7 důvěra v Hospodina 2.část verše 8-14 přesvědčení, že Pán člověka vždy přijme Dříve se biblisté domnívali, že text má dva autory. Pozdější rozbory však ukázaly, že autor je jeden, ale ve dvou různých situacích nebo u něj nastala změna nálady. Pán je mé světlo Symboliku světla používají Židé poměrně často. Ve svých modlitbách nazývají Hospodina jako toho, který tvoří světlo, svým milosrdenstvím ozařuje zemi,prosí o účast na jeho světle, o osvětlení očí Tórou, často je používán i symbol jitřenky. V nepřátelích vidí judaismus lidské hříchy - to ale zde není tak podstatné. Hlavní myšlenkou celého textu je absolutní důvěra a naděje. Žalm svědčí o naprosté odevzdanosti Bohu. Autor si je zcela jistý, že ho Pán přijme za všech okolností i kdyby mě opustil můj otec, moje matka. V knize Hvězda života od Franze Rosenzweiga můžeme číst: Důvěra je velké slovo. Je to semínko, ze kterého vyrůstá víra, naděje a láska, a plod, který z nich vyrůstá. Je to to úplně nejjednodušší, a proto současně to nejtěžší. Odvažuje se každý okamžik nacházet pravdu. Mluvit pravdu. Prostě chodit s tvým 20

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK

Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK Žadatel (jméno a příjmení): Předložený doklad totožnosti: Narozen kdy: kde: okr.: Náboženství (mix.rel., disp.cult., abiect.fid.cath.) kán. 1125, 1086,

Více

6. 3. Katecheze pro děti II. stupně ZŠ

6. 3. Katecheze pro děti II. stupně ZŠ Pracovní list si pak žáci odnáší domů. Animátor nabídne rodičům žáků Loudalčin misálek, který byl zpracován pod záštitou řádu dominikánů v Olomouci. Ten si žák doma vymaluje a může si jej nosit s sebou

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010 Být svatý jako Bůh Bohumil Špinar 13.11.2010 Když tedy toto vše se rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! 2 Petr 3,11 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50 Ježíš a hříšnice Lk 7,36-50 Text 7 36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. 37 V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU 1. Počátek nového roku, který je Božím darem lidstvu, se pro mne stává výzvou adresovat

Více

Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné.

Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné. Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné. Často se mluví o předmanželské smlouvě. Většinou u celebrit. Ale méně častěji o tom, že manželství je smlouva uzavřená

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více