Ecclesia Catholica. Instrukce Nejvyšší kongregace Sv. Officia z O ekumenickém hnutí (Pius XII.) ***

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ecclesia Catholica. Instrukce Nejvyšší kongregace Sv. Officia z 20. 12. 1949. O ekumenickém hnutí (Pius XII.) ***"

Transkript

1 Ecclesia Catholica Instrukce Nejvyšší kongregace Sv. Officia z O ekumenickém hnutí (Pius XII.) Soukromý český překlad podle církevně schváleného německého překladu ve vídeňském diecésním listu roč. 88, Nr. 3, , podle přetisku edice Freude an der Wahrheit Nr. 87, K. Haselböck, Wien *** I když se katolická Církev neúčastní na ekumenických kongresech a jiných shromážděních, přesto nikdy neopomíjela, jak vyplývá z četných papežských dokumentů, a také nikdy v budoucnu neupustí od toho, aby podpořila s největším zájmem a ustavičnou modlitbou všechny pokusy, které se snaží dosáhnou toho, co Kristu leželo na srdci, totiž aby všichni, kteří v Něj věří, jedno byli (Jan 17, 23). Objímá totiž vpravdě s mateřkou láskou všechny ty, kteří se k ní vrací jako jediné pravé Církvi Kristově. Proto nemůže být nikdy dostačující schvalovat a podporovat všechny plány a opatření minulosti a přítomnosti, která mají ve shodě s církevní autoritou na zřeteli správné poučování ve víře u očekávaných konvertitů nebo její prohlubování u obrácených. Nyní se ale v mnoha částech světa v důsledku vnějších událostí a změn v duchovním zaměření, jakož i především díky společné modlitbě věřících, samozřejmě z podnětu milosti Ducha Svatého, stále více a více oživovalo v srdcích mnohých nekatolíků přání, navrátit se k jednotě všech, kteří věří v Krista Pána. To je zajisté pro syny pravé Církve důvodem ke svaté radosti v Pánu a zároveň pobídkou přijíti na pomoc všem čestným hledačům pravdy tím, že jim vroucnou modlitbou vyprosí u Boha světlo a sílu. Dosavadní pokusy, které byly různě podniknuty jednotlivými osobami jakož i společenstvími, aby smířily odloučené křesťany s katolickou Církví, jsou sice prodchnuty výtečnými úmysly, ale neopírají se vždy o správné zásady; a dokonce je-li tomu tak, nedá se přesto zabránit určitému nebezpečí, jak již ukázaly zkušenosti. Proto považuje tato Nejvyšší kongregace Sv. Officia, které přísluší pečovat o to, aby poklad víry byl neporušeně zachován a chráněn, za záhodné, aby připomenula a nařídila následující body: 1. Jelikož výše uvedené znovusjednocení je především úlohou a povinností Církve, musí se toho s obzvláštní pečlivostí ujmouti biskupové, neboť je Duch Sv. ustanovil, aby řídili Církev Boží (Skut. 20, 28). Je proto jejich povinností, nejen pečlivě a účinně na toto celé hnutí dohlížet, ale také je s rozhledem podpořit a řídit: jednak aby byli nápomocni těm, kteří hledají pravdu a pravou Církev, a za druhé, aby uchránili věřící před nebezpečími, která snadno z tohoto hnutí vznikají.

2 Proto se musí především důkladně seznámit se vším, s čím se tímto hnutím v jejich biskupstvích započalo a co se děje. K tomu účelu označí schopné kněze, kteří podle nauky víry a směrnic, vydaných Svatou Stolicí např. v encyklikách Satis cognitu (Lev XIII., z ), Mortalium animos (Pius XI., z ) a Mystici Corporis Christi (Pius XII., z ) budou pozorně sledovat, co stojí v souvislosti s tímto hnutím, a kteří jim potom podle předpisu o tom a ve stanovených lhůtách podají zprávu. S obzvláštní pečlivostí budou sledovat katolické veřejné projevy všeho druhu k tomuto předmětu a naléhat na dodržování kánonů (Církevního zákoníku CIC) O předběžné censuře knih a jejich zákazu (CIC, can nn.). Neopominou rovněž nic v této věci ohledně publikací nekatolíků, pokud by měly být katolíky vydávány, citovány nebo rozšiřovány. Stejně si dají záležet na tom, aby nekatolíkům, kteří se chtějí seznámit s katolickou naukou, opatřili k tomu účelu vhodné pomůcky, jakož i označili pověřence a informační místa, na které by se mohli nekatolíci obrátit o radu. Tím spíše se postarají o to, aby těm, kteří již konvertovali, byly k disposici všechny pomůcky k získání přesnější znalostí katolické víry a k účinné podpoře jejich náboženského života, jmenovitě shromážděními a sdruženími, odpovídajícími tomuto účelu, duchovními exerciciemi a jiným cvičením zbožnosti. 2. Ohledně pracovní metody, jež by měla být sledována, určí biskupové, co se má dělat a od čeho upustit, a přesvědčí se, že každý postupuje podle těchto jejich předpisů. Dále budou bdít nad tím, aby nebyl pod falešnou záminkou že se musí spíše dbát toho, co nás spojuje, než toho, co nás rozděluje podporován nebezpečný indiferentismus (pozn. něm. vyd. K. H.: rovnost všech náboženství, srov. encykl. Řehoře XVI. Mirari vos z ) zvláštně u těch, kteří jsou v theologických požadavcích méně zkušení a jejichž náboženská prakse je spíše slabá. Neboť musíme se chránit toho, abychom nepřizpůsobovali v duchu, který se dnes nazývá irenický (pozn. něm. vyd. K. H.: usilovat o mír na úkor pravdy), katolické pravdy, ať již dogmata nebo s nimi související nauky, sbližovacími studiemi a marnou snahou o postupné přizpůsobení různých náboženských vyznání naukám odloučených tak, že tím utrpí čistota nauky katolické nebo se zatemní její pravý a jisty obsah. Budou také zavrhovat onen nebezpečný způsob vyjadřování, z něhož vznikají falešná pojetí a klamné naděje, které nemohou být nikdy naplněny; tak např. když se tvrdí, že to, co se učí o návratu odloučených k Církvi, k ústavě Církve a o Mystickém těle Kristově, nemusí se oceňovat v přehnané míře, když přece není vše předpisem víry; nebo, co je ještě horší, že v dogmatických požadavcích katolická Církev nikdy neměla plnost Kristovu, nýbrž může v tom být ještě zdokonalena jinými. Budou s úzkostlivou starostlivostí a s největším důrazem vystupovat proti tomu, aby v představování reformace a případů reformátorů nebyly chyby katolíků takovou měrou přeháněny a vina reformátorů natolik zastírána nebo nebylo to, co je vedlejší, přespříliš strháváno do popředí, aby oproti tomu nebyla téměř nezpozorována a zvážena hlavní věc, totiž odpad od katolické víry. Konečně budou bdít nad tím, aby přehnanou a falešnou vnější horlivostí nebo nemoudrým a sensaci budícím vystupováním se neuškodilo víc než prospělo žádoucímu cíli.

3 Musí tedy být přednášena a vykládána celá nezkrácená katolická nauka. V žádném případě nesmí se přejít mlčením nebo víceznačnými slovy zastřít to, co říká katolická nauka o pravé podstatě a stupních ospravedlnění, o ústavě Církve, o prvenství pravomoci římského papeže, a o návratu odloučených k pravé Církvi Kristově jako jediné cestě k jednotě. Můžeme jim ovšem říci, že pro ně jejich návratem k Církvi nižádným způsobem nebude ztraceno to dobré, co jim skrze milost Boží až dosud bylo poskytnuto, nýbrž návratem jen ještě zdokonaleno a dokončeno. Každopádně je třeba zabránit hovořit o tom tak, aby v nich nevzniklo mínění, jako by svým návratem přinesli Církvi něco podstatného, co jí dosud chybělo. To musí být skutečně řečeno jasnými a nedvojznačnými slovy: za prvé proto, že hledají pravdu; a pak, že pravá jednota nemůže být nikdy uskutečněna vně pravdy. 3. Co se týče obzvláště shromáždění a konferencí katolíků a nekatolíků, které byli v poslední době na mnoha místech pořádány k podpoře sjednocení ve víře, je bezpodmínečně nutná zvláštní bdělost a řízení cesty ordináři. Neboť i když mohou tato setkání poskytovat žádoucí příležitost k šíření znalosti katolické nauky mezi nekatolíky, s níž tito až dosud většinou nebyli dostatečně seznámeni, tak přece skrývají také pro katolíky příliš snadno vážná nebezpečí indiferentismu. Kde se objevuje určitá naděje na dobrý výsledek takových podniků, tam místní ordináři určí podmínky, pro řádné zabezpečení tím, že vyšlou na tyto sešlosti odborně školené kněze, kteří jsou schopni katolickou nauku nezávadně a odpovídající formou podávat a obhájit. Věřící se ale těchto podniků nemají zúčastňovat bez zvláštního dovolení církevní vrchnosti, které může být uděleno jen těm, kteří jsou známi jako dobře poučení a upevnění ve víře. Kde však není dána odůvodněná naděje na dobrý výsledek, nebo v případě, že je obava z jiného nebezpečí zvláštního druhu, mají být věřící moudrým způsobem zdržování dále od těchto podniků a konference samotné včas zrušeny nebo postupně zastaveny. Jelikož však zkušenost učí, že větší shromáždění tohoto druhu přinášívají málo plodů a obyčejně současně více nebezpečí, bylo by možno je pořádat jen po velmi důkladném přešetření. Ke společným rozhovorům mezi katolickými a nekatolickými theology ať jsou vysíláni jen takoví kněží, kteří se k tomu opravdu prokázali jako schopní důkladnými theologickými znalostmi a svou neotřesitelnou věrností vůči zásadám a směrnicím Církve pro tyto záležitosti. 4. Všechna výše uvedená shromáždění a konference veřejné i neveřejné, větší i menší, podléhají předpisům Církve, které tato posvátná Kongregace připomenula ve svém monitu Cum comparatum z (AAS XL, 1948, 257 připomíná se CIC, can. 1325, 3, kde se říká: Katolíkům není dovoleno konat s nekatolíky disputace nebo konference, jmenovitě veřejné. K tomu je třeba povolení Sv. Stolce, nebo v naléhavých případech ordináře.) Předpokladem při tom je, že tyto podniky budou konány v dohodě, a sice za tím účelem, aby katolická a nekatolická část, v projevu a protiprojevu byli si rovni, hovořili o otázkách nauky víry a mravů, při čemž každý vyloží nauku své víry jako svůj vlastní náhled. Taková mezikonfesní shromáždění nejsou tímto zakázána absolutně; nemají být ale konána bez předchozího povolení příslušných církevních úřadů. Oproti tomu nespadají pod zmíněné monitum: katechetické poučování, i když je udělováno většímu počtu zároveň; rovněž ne

4 přednášky, v nichž nekatolíkům, kteří se chtějí vrátit do Církve, je vykládána katolická nauka. To platí i v případě, že při tom příležitostně nekatolíci přednášejí nauku jejich vlastního náboženského společenství s úmyslem, aby si jasně a vědomě zodpověděli, v čem jejich nauka s naukou katolickou souhlasí a v čem se od ní odchyluje. Dále se monita netýkají: taková smíšená shromáždění katolíků a nekatolíků, v nichž není vůbec řeč o otázkách nauky a mravů, nýbrž kde se účastníc radí o tom, jak by bylo možné společně bránit přirozená práva nebo křesťanské náboženství proti dnešnímu spřaženému postupu nepřátel Boha; ani zasedání, která mají za předmět obnovu sociálního řádu nebo podobné otázky. Ani v těchto kruzích samozřejmě není katolíkům dovoleno schvalovat nebo připouštět něco, co nesouhlasí s Božím Zjevením a s církevní naukou, a sice v sociální oblasti. Pro místní konference a shromáždění, která podle výše uvedeného výkladu spadají pod monitum, obdrží ordináři pravomoc na 3 roky, jež se počítá od zveřejnění těchto pokynů, udělit požadované předběžné dovolení Apoštolského Stolce, avšak za těchto podmínek: 1. Každé communicatio in sacris (= společná bohoslužba) je bezpodmínečně vyloučeno; 2. rozpravy samy mají být nařízeným způsobem pod dohledem a být řízeny; 3. koncem každého roku musí být této Nejvyšší kongregaci podána zpráva, na kterých místech se takové podniky konaly a jaké zkušenosti byly při tom zjištěny. Ohledně výše uvedených theologických rozhovorů bude dále udělována tatáž pravomoc na stejnou dobu: ordináři místa, kde se tyto konají, nebo ordináři, který bude na základě vzájemné dohody ostatními ordináři pověřen k řízení tohoto díla, a sice za stejných zmíněných podmínek, avšak jen tehdy, pokud každý rok bude této kongregaci podána zpráva o projednávaných otázkách, o účastnících, jakož i o referentech obou stran. Pro konference a shromáždění mezidiecésního nebo národního nebo mezinárodního charakteru je vždy nezbytné předběžné zvláštní povolení samého Sv. Stolce pro každý jednotlivý případ. V dotyčné žádosti se musí uvést též otázky a předměty zamýšlené k projednávání, jakož i referenti. Není dovoleno začínat s vnějšími přípravami takových setkání před vyžádaným schválením nebo spolupracovat s nekatolíky, kteří tyto přípravy vezmou do své ruky. 5. Ačkoliv je při těchto konferencích a shromážděních vyloučeno jakékoliv communicatio in sacris, přesto není zakázána společná modlitba Otčenáše, nebo jiné modlitby schválené Církví, při zahájení a skončení shromáždění. 6. I když právo a povinnost každého ordináře je bdít nad tímto dílem ve své diecési, podpořit je a řídit, tak bude přesto vhodná a dokonce nutná spolupráce více biskupů ke zřízení středisek a úřadů, kterými by měla být celá záležitost průběžně sledována, kontrolována a řízena. Je proto věcí ordinářů, aby se dohodli na vhodné metodě, aby byl zajištěn jednotný postup a řádná spolupráce.

5 7. Představení řeholí jsou povinni bdít s veškerou pečlivostí nad tím, aby jejich podřízení se přesně a svědomitě drželi těchto příslušných předpisů Sv. Stolce nebo vydaných ordináři. Aby však toto velevýznamné dílo znovu- sjednocení všech křesťanů v jedné pravé víře a v jedné pravé Církvi se stalo stále větším a hlavním přáním celé duchovní péče a všechen katolický lid si od Boha tento návrat vroucně vyprošoval, bude bez pochyb záhodno poučit věřící o těchto problémech a snahách, jakož i o důvodech, o něž se opírají předpisy Církve, tohoto se týkající, a to vhodným způsobem, jako např. pastýřskými listy. Všichni věřící, zvláště ale kněží a řeholníci, měli by být povzbuzeni a rozhorleni, aby sovu modlitbou a obětí oplodnili toto dílo a snažili se je podpořit. A měli by si všichni dobře připomenout, že zajatým v bludu nebude cesta k pravdě a k Církvi ničím účinněji narovnána, než vírou katolíků, která se osvědčuje v mravně čistém způsobu života. Dáno v Římě, v sídle Sv. Officia, dne František, karidnál Marchetti-Selvaggiani, sekretář, Alfréd Ottaviani, přísedící

KODEX KANONICKÉHO PRÁVA - CODEX IURIS CANONICI- L.P. 1983

KODEX KANONICKÉHO PRÁVA - CODEX IURIS CANONICI- L.P. 1983 KODEX KANONICKÉHO PRÁVA - CODEX IURIS CANONIC I- L.P. 1983 1 KODEX KANONICKÉHO PRÁVA - CODEX IURIS CANONICI- L.P. 1983 Překlad do češtiny. Z latiny přeložil prof. JUDr. ThDr. Miroslav Zedníček. Lektoroval

Více

JINÝCH CÍRKVÍ SPOLEČENSTVÍ VE SVÁTOSTECH S KŘESŤANY JINÝCH CÍRKVÍ VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2002 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU)

JINÝCH CÍRKVÍ SPOLEČENSTVÍ VE SVÁTOSTECH S KŘESŤANY JINÝCH CÍRKVÍ VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2002 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 20 SPOLEČENSTVÍ VE SVÁTOSTECH S KŘESŤANY JINÝCH CÍRKVÍ SPOLEČENSTVÍ VE SVÁTOSTECH S KŘESŤANY JINÝCH CÍRKVÍ VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2002 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 A. OBECNÉ ZÁSADY

Více

Dopis přátelům a dobrodincům č. 82

Dopis přátelům a dobrodincům č. 82 Dopis přátelům a dobrodincům č. 82 Milí přátelé a dobrodinci, svatořečení Jana XXIII. a Jana Pavla II. nadcházejícího 27. dubna jestliže se uskuteční staví svědomí katolíků před dvojí problém. Nejprve

Více

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007 Církevní

Více

O hudbě v posvátné liturgii

O hudbě v posvátné liturgii Posvátná kongregace obřadů O hudbě v posvátné liturgii (Instrukce Musicam sacram) Úvod I. Některé všeobecné směrnice II. Účastníci liturgických obřadů III. Zpěv při mši svaté IV. Zpívání církevních hodinek

Více

PAPEŽ PAVEL VI. Encyklika HUMANAE VITAE O správném řádu předávání lidského života 25. července 1968. Úvodní slovo

PAPEŽ PAVEL VI. Encyklika HUMANAE VITAE O správném řádu předávání lidského života 25. července 1968. Úvodní slovo Text originálu: AAS 60 (1968), 481 503; EV 3, 587 617 Překlad: Karel Skočovský, 2011 (Pracovní překlad) PAPEŽ PAVEL VI. Encyklika HUMANAE VITAE O správném řádu předávání lidského života 25. července 1968

Více

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne Církevní řád Církevní řád Církve adventistů sedmého dne 18. revidované vydání z roku 2010 CÍRKEVNÍ ŘÁD Vydala Církev adventistů sedmého dne Česko-Slovenská unie Londýnská 30, Praha 2-Vinohrady Praha 2011

Více

KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY. Normy pro postup při rozlišování údajných vidění a zjevení

KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY. Normy pro postup při rozlišování údajných vidění a zjevení KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY Normy pro postup při rozlišování údajných vidění a zjevení Předmluva 1. Kongregace pro nauku víry se zabývá otázkami vztahujícími se k podpoře a ochraně nauky víry i morálky.

Více

Směrnice pro přípravu dětí k prvnímu svatému přijímání a svátosti smíření

Směrnice pro přípravu dětí k prvnímu svatému přijímání a svátosti smíření Normy Biskupství královéhradeckého Normae Episcopatus Reginae Gradecensis Směrnice pro přípravu dětí k prvnímu svatému přijímání a svátosti smíření 3/2006 NRG Obsah Úvod...3 1 Podmínky pro zahájení bezprostřední

Více

Kritická reflexe "ekumenické charty" se zřetelem ke katolickému dogmatu a kanonickému právu

Kritická reflexe ekumenické charty se zřetelem ke katolickému dogmatu a kanonickému právu Kritická reflexe "ekumenické charty" se zřetelem ke katolickému dogmatu a kanonickému právu Vladimír Bíba, autor je právníkem, členem CB Citace katechismu jsou podle českého překladu Katechismu Katolické

Více

4. Protože Duch Svatý je živou pamětí církve (Jan 14, 26), stávají se skrze liturgické vzpomínání veliké Boží činy, především Kristovo velikonoční

4. Protože Duch Svatý je živou pamětí církve (Jan 14, 26), stávají se skrze liturgické vzpomínání veliké Boží činy, především Kristovo velikonoční Kapitola 1 Teologické základy 83. Liturgie je vykonáváním kněžství Ježíše Krista, který je jediným knězem Nového zákona. Kristus je dokonalý velekněz, který obětí svého vlastního života, přinesenou jednou

Více

ÚVOD. Tento svazek obsahuje tři dokumenty, které se týkají nové formule Vyznání víry (Professio fidei):

ÚVOD. Tento svazek obsahuje tři dokumenty, které se týkají nové formule Vyznání víry (Professio fidei): ÚVOD Tento svazek obsahuje tři dokumenty, které se týkají nové formule Vyznání víry (Professio fidei): - Vyznání víry a Přísaha věrnosti, kterou je třeba složit při převzetí úřadu vykonávaného jménem církve.

Více

Křesťan a práce. Sociální učení církve papežské sociální encykliky

Křesťan a práce. Sociální učení církve papežské sociální encykliky Křesťan a práce Sociální učení církve papežské sociální encykliky 1 Papežské sociální encykliky představují ve svém souhrnu celou knihu 500 stran. Málo věřících čte tak rozsáhlá pojednání. Proto bylo třeba

Více

KNIHA STANOV A NAŘÍZENÍ

KNIHA STANOV A NAŘÍZENÍ KNIHA STANOV A NAŘÍZENÍ BRATŘÍ ŘÁDU KAZATELŮ vydaná příkazem FR. CARLOSE A. AZPÍROZE COSTY magistra Řádu PODLE VYDÁNÍ GENERÁLNÍ KURIE V ŘÍMĚ R. 2010 S DOPLNĚNÍM ZMĚN ZAVEDENÝCH GENERÁLNÍ KAPITULOU V ŘÍMĚ

Více

Opravdového života v Bohu

Opravdového života v Bohu Vyjasnění situace Opravdového života v Bohu dle Kongregace pro nauku víry 3 4 Kancelář arcibiskupa Arcidiecéze Lipa San Lorenzo Drive 4217 Lipa City, Filipíny tel. (043) 756-2573 Fax (043) 756-2964 E-mail:

Více

Červen červenec 2015 č. 144. Informační leták Kněžského bratrstva sv. Pia X.

Červen červenec 2015 č. 144. Informační leták Kněžského bratrstva sv. Pia X. Červen červenec 2015 č. 144 Informační leták Kněžského bratrstva sv. Pia X. 2 Brno, 25. dubna Sv. Marka Drazí věřící, svátek Seslání Svatého Ducha má oktáv, ale tento nekončí dnem oktávu, nýbrž pokračuje

Více

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 REDEMPTORIS MISSIO Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 Církevní schválení Arcibiskupství pražského č. j. 1803/94

Více

VERBUM DOMINI. Svatý otec Benedikt. Apoštolská exhortace Benedikta XVI VERBUM DOMINI. V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu

VERBUM DOMINI. Svatý otec Benedikt. Apoštolská exhortace Benedikta XVI VERBUM DOMINI. V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu VERBUM DOMINI Svatý otec Benedikt V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu Apoštolská exhortace Benedikta XVI VERBUM DOMINI ÚVOD 1. Slovo Páně trvá navěky, totiž slovo evangelia, které vám bylo zvěstováno

Více

Věroučná konstituce o Božím zjevení. Dei verbum BISKUP PAVEL, SLUŽEBNÍK SLUŽEBNÍKŮ BOŽÍCH, SPOLU S OTCI POSVÁTNÉHO SNĚMU NA TRVALOU PAMÁTKU PŘEDMLUVA

Věroučná konstituce o Božím zjevení. Dei verbum BISKUP PAVEL, SLUŽEBNÍK SLUŽEBNÍKŮ BOŽÍCH, SPOLU S OTCI POSVÁTNÉHO SNĚMU NA TRVALOU PAMÁTKU PŘEDMLUVA Věroučná konstituce o Božím zjevení Dei verbum BISKUP PAVEL, SLUŽEBNÍK SLUŽEBNÍKŮ BOŽÍCH, SPOLU S OTCI POSVÁTNÉHO SNĚMU NA TRVALOU PAMÁTKU PŘEDMLUVA 1 Posvátný sněm naslouchá Božímu slovu se zbožnou úctou

Více

DEKLARACE DOMINUS IESUS O jedinečnosti a spásonosné univerzalitě Ježíše Krista a církve

DEKLARACE DOMINUS IESUS O jedinečnosti a spásonosné univerzalitě Ježíše Krista a církve 1 / 12 6. srpna 2000 KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY DEKLARACE DOMINUS IESUS O jedinečnosti a spásonosné univerzalitě Ježíše Krista a církve VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE, PRAHA 2000 (PRO VNITŘNÍ

Více

Posynodální apoštolská exhortace

Posynodální apoštolská exhortace Posynodální apoštolská exhortace SACRAMENTUM CARITATIS Papeže Benedikta XVI. O EUCHARISTII, ZDROJI A VRCHOLU ŽIVOTA A POSLÁNÍ CÍRKVE ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE Církevní schválení předsedy České biskupské

Více

Pastýřský list. mons. Javier Echevarría. Řím, 2.10.2011 OBSAH

Pastýřský list. mons. Javier Echevarría. Řím, 2.10.2011 OBSAH Pastýřský list mons. Javier Echevarría prelát Opus Dei Řím, 2.10.2011 OBSAH FORMACE PRO NOVOU EVANGELIZACI Jako první křesťané Nezbytnost a důležitost formace Svoboda, poslušnost, smysl pro zodpovědnost

Více

KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY DEKLARACE. O jedinečnosti a spásonosné univerzalitě Ježíše Krista a církve

KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY DEKLARACE. O jedinečnosti a spásonosné univerzalitě Ježíše Krista a církve 12 6. srpna 2000 KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY DEKLARACE DOMINUS IESUS O jedinečnosti a spásonosné univerzalitě Ježíše Krista a církve VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2000 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU)

Více

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU 1 7. 4. 1988 KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU NÁBOŽENSKÝ ROZMĚR VÝCHOVY V KATOLICKÉ ŠKOLE VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 1994 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) ÚVOD 1. 28.10. 1965 II. Vatikánský

Více

BÝT A JEDNAT Diakonie a církve

BÝT A JEDNAT Diakonie a církve BÝT A JEDNAT Diakonie a církve Zpráva teologické pracovní skupiny Eurodiakonie Složení teologické pracovní skupiny Eurodiakonie: Marco Jourdan Lennart Molin Herman Noordegraaf Karl Dieterich Pfisterer

Více

Sdružení salesiánů spolupracovníků FORMAČNÍ MATERIÁL PRO ZODPOVĚDNÉ ZA FORMACI

Sdružení salesiánů spolupracovníků FORMAČNÍ MATERIÁL PRO ZODPOVĚDNÉ ZA FORMACI Sdružení salesiánů spolupracovníků FORMAČNÍ MATERIÁL PRO ZODPOVĚDNÉ ZA FORMACI Praha, listopad 2011 strana 2 Formační materiál pro zodpovědné za formaci Milí rádcové pro formaci, vedoucí formačních společenství,

Více

KATOLICKÁ ŠKOLA NA PRAHU TŘETÍHO TISÍCILETÍ

KATOLICKÁ ŠKOLA NA PRAHU TŘETÍHO TISÍCILETÍ 8 28. 12. 1997 KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU KATOLICKÁ ŠKOLA NA PRAHU TŘETÍHO TISÍCILETÍ VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 1999 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 Úvod 1. Na prahu třetího tisíciletí

Více

SACRAMENTUM CARITATIS

SACRAMENTUM CARITATIS SACRAMENTUM CARITATIS Svatý otec Benedikt V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu ÚVOD 1. Svátost lásky[1]: Nejsvětější svátost je darem, kterým Ježíš Kristus dává sám sebe tím, že zjevuje nekonečnou

Více

Důstojnost a práva lidské osoby

Důstojnost a práva lidské osoby Důstojnost a práva lidské osoby Úvod 1. Důležitost a význam této studie 2. Hierarchie lidských práv 3. Různé koncepce důstojnosti lidské osoby 1. TEOLOGIE DŮSTOJNOSTI ČLOVĚKA A JEHO PRÁV 1.1. Přínos ze

Více

RYCHLÝ VÝVOJ (IL RAPIDO SVILUPPO)

RYCHLÝ VÝVOJ (IL RAPIDO SVILUPPO) 101 24. ledna 2005 APOŠTOLSKÝ LIST SVATÉHO OTCE JANA PAVLA II. OSOBÁM ZODPOVĚDNÝM ZA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY RYCHLÝ VÝVOJ (IL RAPIDO SVILUPPO) POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE JANA PAVLA II. K XXXIX. SVĚTOVÉMU DNI

Více