Joachim Wanke, Postavit světlo na svícen, Prožívá církev krizi středního věku?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Joachim Wanke, Postavit světlo na svícen, Prožívá církev krizi středního věku?"

Transkript

1 Joachim Wanke, Postavit světlo na svícen, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní vydří 2005, str.6-25, kapitola 1. Prožívá církev krizi středního věku? 1. PREVENTIVNÍ REZIGNACE Životopisné zkušenosti jednotlivce a životopisné zkušenosti společenství jsou v určité míře v souladu. Na životní pouti mnoho lidí někdy po letech a desetiletích výstavby či konsolidace zakusí určité ochabnutí. Právě lidé zvyklí na úspěch jsou takovou krizí zasaženi obzvlášť silně. Tomuto stavu se říká krize středního věku. Nachází se v takové krizi i naše katolická církev? Příznaků se ukazuje více než dost. Situaci považuji za kritickou na základě následujících postřehů: z naší katolické církve se vytratilo přesvědčení, že by se normální nepokřtěný člověk mohl stát katolickým křesťanem. Obecně se spoléháme na křest malých dětí jako na automatický prostředek rozmnožování křesťanů. Proti to mu nelze v zásadě nic namítat. Ale to, že se z malého pokřtěného dítěte stane trvalý křesťan, rozhodně není tou nejsamozřejmější věcí na světě. Mnozí rodiče to sami bolestně pociťují, když vidí, jak se děti přes veškerou jejich snahu vzdalují církvi. Rychle se pak utěšujeme větou: Tak už to dnes chodí! A někteří I dodají: Za to může sama církev! čímž se míní, že se církev dostatečně nepřizpůsobila dnešním životním postojům a zvyklostem. Dospěl jsem k názoru, že tichý odchod tolika mladých pokřtěných z církve a chybějící povědomí mnoha křesťanů o přitažlivosti vlastní víry spolu trochu souvisí. Existuje něco jako preventivní rezignace, která říká: Já osobně jsem a zůstanu nějakým způsobem katolík, ale ostatní tím nechci obtěžovat! Problém vězí právě v pojmu nějakým způsobem. Odsunujeme své křesťanství, svou katolicitu do soukromí. Zatímco například sexuální otázky se veřejně probírají do nejmenších detailů, o dvou otázkách se zjevně mluvit nesmí: o vlastním platu a o vlastní náboženské orientaci. To je posuzováno jako neslušné, odporující zásadám společenského chování.

2 2. POSTKOMUNISTICKÉ STÁTY JSOU NÁBOŽENSKY NEMUZIKÁLNÍ Zmíněná preventivní rezignace má jistě základy i ve zkušenosti církve ve střední Evropě. Mnozí návštěvníci ze Západu se domnívali, že po tak dlouhém potlačování veškerého náboženského a částečně i církevního života musí v církvích nastat příliv. Znalci vnitřní mentality tohoto území však měli jasno už dříve: Východní Němci jsou nábožensky nemuzikální! (M. Weber). A církev je pro ně když ne něčím exotickým, tak alespoň něčím velmi cizím, nesrozumitelným. K tomuto závěru existuje mnoho chytrých pojednání. V diagnóze jsou pozorovatelé většinou zajedno, méně už ve vysvětlení příčin této skutečnosti, nemluvě pak o terapii. Realisticky musíme počítat s tím, že většina obyvatelstva postkomunistických zemí kvůli indoktrinaci, ale i přivyknutím na naprostou nábožensko-církevní abstinenci těžko najde v dohledné době přístup k náboženské či dokonce církevně laděné víře. Poznamenejme také, že tady na Východě to zrovna netáhne samou zbožností! I když existuje několik nových náboženských kroužků a skupinek, nehraje to v množství obyvatelstva východního bloku žádnou roli. Mohlo by to souviset s tím, že přijímání životních hodnot Západu i jejich nositelů tak jako tak ustává, na druhou stranu to může být jistý postoj vzdoru: Nám, lidem z Východu Západ všechno sebral, ale svůj ateismus si vzít nenecháme! Snad je to formulováno trochu přehnaně, ale považuji toto vysvětleni vzdálenosti východní Evropy od náboženství a církve alespoň do určité míry za oprávněné. Ateismus se u nás dědí již tři nebo čtyři generace často ještě z předválečné doby. Přesto bych chtěl dodat: Výslovný ateismus je, zvláště po pádu komunismu, promíchán s unaveným, z části rezignujícím skepticismem nebo agnosticismem. Skutečný ateismus je totiž intelektuálně příliš namáhavý. Lidé na Východě jsou spíše umělci života, kteří si své základní přesvědčení (pokud vůbec nějaké mají či mít chtějí) uhnětli sami - z předsudků z vlastní životní zkušenosti, z pozůstatků komunistické výchovy, ze západního pozitivismu atd. Církve nenarážejí na Východě pouze na odmítání, i když to také. Vedle toho se však objevuje i zvědavost, zájem, přátelská účast, ale jen zřídka skutečný životní obrat na základě křesťanské víry v Boha.

3 3. KATOLICKÉ GHETO Tímto pojmem označuji katolický postoj uzavírání se, který se vytvořil dlouhodobou, dvě až tři generace trvající bojovou situací věřících a církve. Pozitivně bychom tento postoj mohli nazývat společenstvím bojové soudržnosti, v němž se snese i nějaké znevýhodnění či šikana, v negativním pohledu je to ale strukturální slabost, totiž právě uzavřenost, nebezpečí, že takto vymezená skupina už nebude schopna správně vnímat společenskou skutečnost, případné adekvátně jednat. To se jasně ukázalo po převratu, když šlo o to, aby obyvatelé střední a východní Evropy přejali určité životní modely, jež vyrostly v prostředí západního katolického života: činnost spolků, výuku náboženství ve školách, přítomnost v médiích, dialog s kulturou a vědou atd. Naše nedostatečná kompetence ve zmíněných oblastech, které překračují vnitřně církevní prostor, určitě souvisí s chybějící zkušeností a částečně i s malým počtem nás věřících, ale také, a to především, s naším duševním a duchovním postojem, který je stále spíše ohraničováním se a sebeobranou než otevřením a dialogem s okolím. Tato hesla s nadsázkou označují zásadní pastorační rozhodnutí, která tak chemicky čistě a izolovaně neexistují. Vedle otevírání se existuje také nutnost hranic, v dialogu je nutná i profilace. Vždyť bez ní by se dialog vůbec nemohl uskutečnit. Například v ekumeně jsou, podle mého názoru, všichni stejní - ale právě proto jsou také nudní! Přesto bych chtěl upozornit na určitou strukturální a duchovní slabost našeho východního diasporního katolicismu: Neobjevili jsme dosud skutečnost, že ve společnosti můžeme být duševně a duchovně přítomni s velkou razancí, podněcovat a mířit k druhým lidem, že můžeme být hybateli. a nikoli udržovateli. Nestavíme světlo nasvícen. Tím nemyslím naše vlastní světlo, ale světlo víry v Boha, které i nám bylo darováno, které nás - věřící i nevěřící - chce společně osvěcovat.

4 4. CÍRKEVNÍ DIVOKÝ ZÁPAD Po převratu jsem se ještě trochu naivně domníval, že život církve zůstane ušetřen turbulencí společenského zlomu. Vždyť jsme nemuseli změnit své Krédo a zůstal nám i církevní rok. Ale od té doby jsem svůj názor zásadně přehodnotil: Život naší církve byl také vtažen do oněch změn, které vyvolává demokratická a liberální společnost. V této souvislosti odkazuji na to, co se po převzetí západních církevních struktur musíme učit: uspořádaný, i když také zavazující vztah mezi státem a církví, duchovní péče v armádě, přítomnost ve školách, spolky, charita jako samostatná obecně prospěšná společnost, která sice přijímá státní peníze, ale zároveň je musí vyúčtovávat, a vůbec blahodárná nutnost brát vážně realitu financování církevního života. Mnohé věci jsou potěšující a mnohému jsme se rychle naučili, třeba právě v oblasti charity, ale i při zakládání škol, ve vlivu na politiku (kde má náš hlas větší váhu, než by se podle našeho skromného počtu mohlo zdát), v jednání s médii atd. Například některé rozhlasové stanice jsou obdivuhodně otevřeny církevním záležitostem, v neposlední řadě také díky tolika aktivním křesťanům, kteří se zde dobře uchytili. A přesto je třeba vidět, že právě nyní, v situaci přelomu a nového začátku, v situaci, kdy je i pole naší společností přeoráváno máme více možností, než si uvědomujeme. V jistém smyslu to platí pro všechna období dějin církve. Ale situace v zemích s obnovenou demokracií ještě ani zdaleka neztvrdla a nezkornatěla tak, jak se částečně stalo na Západě. Ještě tu leccos teče, duchovně a strukturálně se pohybuje, jen buďme bdělí a připraveni napřít své síly. V tomto bodě také prosím diecéze na Západě o duševní podporu a duchovní pomoc: církev na Východě potřebuje právě teď další solidaritu, nejen finanční, ale i osobní a ideovou. Z duchovního i církevního pohledu jsme tady na Východě úsekem fronty, kde se bude rozhodovat i o vývoji na Západě. Jistě: i v ovzduší starých, bohatých a liberálních západoevropských měst a univerzit stojí církev na válečném poli. Ale tady na Východě dojde, podle mého názoru, k exemplárnímu rozhodnutí, zda zvěstování evangelia, a to zvěstování prostřednictvím církve, někoho osloví nebo ne. Na Východě bude muset církev uvést do chodu síly, které by dokázaly dát evangeliu v postmoderní společností nový lesk. Ale nemám na mysli jen pracovní síly církve na Východě (že jsme zaměstnanci církve, je víceméně náhoda), nýbrž všechny na Východě i na Západě kteří cítí, že je na čase, aby se na naší církvi a na způsobu, jak ji tvoříme, něco změnilo. Postkomunistické státy by se pro západní katolicismus měly stát něčím jako církevním Divokým západem, ve kterém se dá ještě něco utvářet a budovat. Myslím si, že tuto výzvu doby částečně pochopily řády a i se svými slabými silami začaly na Východě dobrou práci.

5 5. POTŘEBUJEME KVAS PRO KŘESŤANSKÝ LID Když to tak líčím, uvědomuji si, jak jsme i na Východě vtaženi do zřetelné všeobecné nejistoty místních církví. Na tuto situaci již upozorňovali a analyzovali ji pater Kehl SJ, F. X. Kaufmann, M. N. Ebertz a další. Zmíněná nejistota samozřejmě souvisí s hluboko sahajícím kulturním převratem, který vyvolává trvalý posun směrem k uvolnění, aniž bychom věděli, kde to skončí. Stručně řečeno: Člověk je odsouzen k životu bez směrovek. Ubývají mu nosné základy, na nichž by mohl budovat a rozvíjet individuální a sociální život. K těmto mizejícím směrovkám patří i křesťanská tradice. Vrátím se k diskusi o památníku obětem holokaustu v Berlíně: příznačná byla Habermasova námitka proti návrhu Richarda Schrödera umístit na památník hebrejsky napsané biblické přikázání Nezabiješ. Kromě rozšířeného argumentu, že by to neodpovídalo jedinečnosti událostí holokaustu, Habermas říkal, že dnes již nelze odůvodňovat zákaz vražd náboženskou tradicí. Jako církve si samozřejmě nesmíme nechat vzít právo kárat etické prohřešky. Ale musíme počítat s tím, že svůj postoj nemůžeme vysvětlovat jen nábožensky. A to je výzva této doby, na kterou v zásadě ještě neumíme odpovědět. Máme tedy přece jen o Bohu mluvit nenábožensky (Bonhoeffer)? Nebo máme o Bohu mluvit ze strmých výšin, takže jej budeme líčit jen jako negaci odsouzeníhodného světa (evangelikálové)? Nebo se máme jen pokusit navazovat na lidské touhy a požadavky, nebo dokonce jen rozšiřovat a probouzet transcendenci člověka, která nepřekračuje hranice tohoto světa, jak se o to pokoušejí nová náboženská hnutí? Otázka za otázkou. I když v současné době neexistují konečné odpovědi, příliš se tím netrápím. Vždyť je to znamení převratné doby, kdy klesají všechny staré horizonty, ale nové ještě nejsou zřetelné. Starostí mi však dělá možnost, že by náboženské otázky zcela utichly. Friedrich Nietzsche je dnes možná aktuálnější než na konci minulého století, přinejmenším proročtější než marxismus, který měl nakonec ještě vizi budoucnosti, ovšem čistě pozemskou, takže před stavoval jakési křesťanství bez Boha. Naproti to tomu Nietzsche už viděl mžourajícího člověka, který všechno prohlédne, až nakonec nevidí nic. Nietzsche viděl člověka, který si svůj životní prostor tak zaplnil výtvory svých rukou a svého ducha, že nevidí Boha. Pravou výzvou naší církve tedy není otázka po církvi, ale otázka po Bohu. Naším úkolem je zcela nově objevovat evangelium, snad přímo u samotné ho učitele - Ježíše - přes všechny církevní tradice, které potřebujeme jako kontrolu, ale které už nedokážou probudit život víry. Když to tak formuluji, je jasné že šance pro evangelium nemůžeme vytvářet my. Existuje jen onen kairos, který nám Bůh nově dává v každé době. Můžeme však ještě poctivěji vnímat duchovní situaci doby, nehnat se za iluzemi, ale soustředit se na podstatu toho, proč vlastně církev existuje. Musíme být přesvědčeni, že právě my máme (přesněji řečeno; ne my, ale Boží Duch skrze nás) i dnes zvěstovat lidem pravdu, která rozhoduje o životě či smrti. Toto pře svědčení nám chybí. A proto ani nevíme, jak bychom měli tuto zprávu sdělovat. To se změní, až my sami evangelium nově pochopíme nebo lépe; až nás evangelium zasáhne a promění. Příznaky takového nového kvasu mezi křesťany existují.

6 6. CO NÁM CHCE SDĚLIT BOŽÍ DUCH Neprozradím žádné tajemství, když řeknu, že i biskupové někdy hodnotí současnou situaci víry a církve naprosto rozdílně. Snad by bylo možno sjednotit se na hodnocení objektivních skutečností - odchody z církve, úbytek křtů, nedostatek duchovních povolání, zákopové války uvnitř církve a nadávání na církev ze všech stran. Nejsou snad tato fakta, před nimiž nikdo nemůže zavírat oči, dostatečným důvodem k pesimismu a rezignaci? A přesto znám spolubratry biskupy, kteří při rozhovorech o současné situaci církve nemluví jen pesimisticky. Víra, láska a naděje Božího lidu nemohou být posuzovány jen na základě průzkumu veřejného mínění a pro zhodnocení situace církve nejsou nejlepší metodou ani sociologická šetření. Boží Duch se vždy dokáže o nějaké překvapení postarat - skutečně i dnes? Vyjděme ze základního předpokladu, že Boží Duch je v každé době a v každé historické situaci přítomen stejnou měrou. Co mu brání v jeho obnovujícím a osvobozujícím působení, je vždy spíše naše vlastní lenivost, slabost a hřích, než nedostatečná Boží náklonnost k jeho lidu. Nemusíme s námahou hledat Božího Ducha, ale naopak sám Duch Boží hledá, jak proniknout do izolovaného a často se sebou velmi spokojeného světa našeho života a naší církve. Objevit pronikání Ducha Když klesám na duchu a přepadají mě záchvaty pastoračního pesimismu přistihnu se někdy že sahám po historické církevní četbě. Víc než vznešené pravdy, které uchovala má znalost nauky a Bible, mi pomáhá pohled do uplynulých období dějin víry a církve, ať už mě utěšují v tom smyslu že to tenkrát také nebylo lepší než dnes, či mě povzbuzují protože s úžasem vidím, z jak malých počátků může Boží Duch nechat vyrůst něco velikého. Takový pohled zpět posiluje mou důvěru, že Boží Duch i dnes hledá skuliny, skrze které by mohl narušit naši falešnou sebejistotu a nasycenost. Zatímco sepisuji tyto věty, zdá se mi, že jsem zaslechl první zabušení Božího Ducha na dveře našeho života. Zmíněná sebejistota a nasycenost je v naší společnosti na ústupu. Podle obecného názoru tučná léta skončila. Šíří se nejistota staré jistoty (např. jistota údajně nezadržitelného pokroku) se rozplývají. Dnešní člověk už dávno není prométheovským typem dobyvatele a spolutvůrce světa, který se nebojí žádných těžkostí. Ptá se naopak s hrůzou, co se to stalo z duchů, které kdysi vyvolal. Jeho svět vykolejil. Mnohé otázky, které byly ještě v minulé generací pokládány za plně zodpovězené (například otázka, jakou budoucnost má zbožnost v moderní době), jsou zcela otevřené. Karty se nově míchají. Když se na věc díváme z uvedených hledisek, dává duchovní mapa naší společnosti slovu krize úplně nový zvuk. Období krizí jsou samozřejmě také obdobími zániku. Staré a osvědčené odumírá, ztrácí se, často bez povšimnuti, jako by to ani nikdy nemělo význam. Kdo takhle ve svém životě prožívá ztrátu hodnot a postojů, které pro něho byly kdysi důležité, může být znejistěn až v hloubi své existence. Doby krizí jsou ale i obdobími růstu. Někdy může nepozorovaně, nesměle a v náznacích vyrůst něco nového, co později získá všeobecnou platnost a rozvine svou proměňující sílu. Například otroci byli i v křesťansky zaměřené společnosti naprosto samozřejmým jevem. Ani otcům amerického prohlášení nezávislosti nepřipadalo otroctví jako něco nepatřičného. A najednou přišel čas, kdy se každý diví, jak mohl někdo dříve takto uvažovat a usuzovat.

7 Rostoucí požadavek svobody Jeden z průlomů Božího Ducha do světa vidím v rostoucím požadavku svobody. Někdo by z toho mohl vyvodit přesně opačné závěry třeba poukázáním na rostoucí liberálnost a subjektivní zvůli, se kterou dnes lidé bezohledně prosazují vlastní Svobodu na úkor svobody druhých. Ale stejně bychom neměli připustit, aby nám krizové jevy v tomto procesu růstu zabránily rozpoznat základní linie ležící v pozadí. Epochální nástup svobody ve střední a východní Evropě byl více než jen touha připojit se ke konzumnímu životu Západu a možnostem cestování. Takové převraty jsou samozřejmě složitými událostmi s různými, i protichůdnými tendencemi a motivy. Přesto je toto volání po svobodě od společenského systému, který opovrhuje lidmi a je vystavěn na lži, pronikáním Ducha, znamením doby, které je třeba bděle sledovat. Cit pro autenticitu Něco podobného platí i o zjištění, nad kterým se hodně zamýšlím. Lidé mají jemný cit pro opravdovou autenticitu, jak se dnes s oblibou říká. I obrazová média, která mohou být samozřejmě používána také k manipulaci a sebestylizaci musí kapitulovat, když se u lidí ukáže jiskra opravdovosti. Politiky to možná někdy obtěžuje a i my, duchovní pastýři a biskupové, se děsíme tohoto měřítka, kterým sdělovací prostředky hodnotí i nás. Současníci však neodbytně a mimo ochranné fasády (úřadu, učenosti, úspěchu atd.) požadují to, co má dnes větší váhu než všechno ostatní: Jsi opravdový? A také neúprosnost, někdy dokonce dějinná nespravedlnost, s níž se pátrá po minulé vině, poukazuje na tento pohyb hledání pravdy, ale pravdy, která znamená více než správnost. Jde o pravdivost až do kořenů vlastní existence. Co když za tím stojí dílo Ducha Božího? Nové ocenění jednotlivce Vidím, že se objevuje pozornost věnovaná jedinci a jeho důstojnosti, jeho lidské tváři. Asi tímto názorem sklidím především nesouhlas, vždyť právě dnešní doba vypadá jako doba nejhlubší nelidskosti. Uvedu jen vysoký počet potratů, debatu o eutanázii, rostoucí kriminalitu mládeže, nemluvě o teroru a masových vraždách jako prostředku politiky a zajištění moci. A přece se odvažuji tvrdit, že na vzdory tomu existuje hluboký cit pro nenahraditelnou hodnotu jednotlivce. Chceme, aby se s námi jednalo lidsky. Co tím vlastně míníme? Určitě se někdy zachází lidštěji se zvířaty než s lidmi. A přece je tu snaha hledat, jak se vymanit z nelidských sítí společnosti myslící čistě ekonomicky, vystavěné na hospodářských a finančních tlacích. Hovoří se o tom, že společnost, která odepisuje pět až deset procent svých členů, si nezaslouží označení lidská. Pozoruji, jak na základě těchto názorů vyrůstá alternativní jednání. Zjišťuji, že lidé si více váži lidské vzájemnosti než vlastnictví nějaké věci. Setkávám se s lidmi, kteří si stanovili svůj cíl na opačné straně, než je majetek a požitky, a v odevzdání se druhým rostou ve svém lidství. A uprostřed hluku senzacechtivé společnosti, pro kterou jsou i zprávy o politickém dění zábavou, vidím lidi, kteří milují tichost, kteří se brání trvalému ovlivňování médii, kteří jsou otevřeni meditaci (světské či náboženské), kteří si cení opakování coby prostoru pro cvičení trpělivosti, vyrovnanosti a soustředění. Samozřejmě je to jako obvykle provázeno chybami a omyly, módní esoterikou a duchovním sebeukájením, nesmyslnými nápady a žádostivosti vyzkoušet uprostřed všeobecné nudy zase něco, co tu ještě nikdy nebylo. Ale přesto se Duch Boži snaží člověka rozhýbat. A když nás zkouší probudit oklikou přes ekologickou posedlost kdo by proti tomu něco namítal? Vždyť nám Lidem dal i rozum, abychom rozeznali hlouposti od směrodatných a

8 prospěšných poučení. Může se klidně stát, že si člověk, který se dnes angažuje v ochraně želv, začne zítra všímat i života v mateřském lůně. Pátrání po Ty A jako příklad pronikání Ducha dnes výslovně uvádím požadavek hlubší jednoty a společenství. I zde jsou patrné opačné tendence. Roztříštěnost a přetrvávající zákopové války, stranický duch a bezuzdný individualismus jsou v naší společnosti nepřehlédnutelně přítomny. Duch doby říká: Užívej si života! Uspořádej si ho podle všech pravidel umění - i na účet druhého! Roste ale temně podezření, že kvůli takovým životním postojům přijdu nakonec zkrátka. Strach, že bych snad mohl něco propást, je jedním z nejskrytějších popudů naší konzumní a spotřební společnosti. A přece za tímto strachem vězí také podnět Ducha Božího. Protože když byl někdo dost dlouhou dobu svobodný, časem zjišťuje, že je sám a že ho i ostatní lidé nechávají samotného. Možná potom novým způsobem objeví Ty, ne jako ohrožení, ale jako obohacení. Může ucítit, že jsou vazby, které nezotročují, ale dávají svobodu, tak jako horolezecké lano svazuje horolezce, ale zároveň ho nechává bezpečně lézt. Mladým lidem nepomáhají k naplněnému manželskému svazku kázání o morálce (sama o sobě), ale Boží Duch, který jim v partnerově Ty dává zakusit své vlastní božské Ty. Ne všichni, kdo dnes už netouží po sňatku, to činí z čistého egoismu a sobectví. Vidím podněty Ducha i u těch, kteří sice ještě ztroskotávají na nečestnosti svého okolí a na své vlastní neschopnosti, ale přesto nevzdali hledání blízkého člověka - nějakého Ty. Měli bychom ve svých farnostech a společenstvích dokázat každého přijmout s otevřenou náručí. Pak k nám bude přicházet více lidí a budou se nás ptát: Kde bydlíš? (srov. dotaz učedníků Ježíši, Jan 1,38). Budou se ptát, protože se jim zošklivila nezakotvenost vlastní existence. Kéž bychom je mohli pozvat k sobě a jako Pán jim říci: Pojďte a uvidíte!

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Příprava na start 1: Nefér výhoda?

Příprava na start 1: Nefér výhoda? Příprava na start 1: Nefér výhoda? 29.12.2014 Než půjde naše dítě poprvé do školy, má za sebou již šest nebo sedm let vývoje, kdy je schopno se samo se učit, byť to bylo s naší pomocí jako rodičů, od kamarádů,

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860)

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860) IRACIONALISMUS CHARAKTERISTIKA iracionalis - nerozumový; podstatu skutečnosti lze pochopit jedině citem, vůlí, intuicí, vírou skepse vůči rozumu, zdůraznění jiných cest pochopení světa než rozumových dvě

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

- rozumí křesťanským symbolům, se kterými se setkává v kultuře a umění

- rozumí křesťanským symbolům, se kterými se setkává v kultuře a umění Nepovinný předmět 5.26 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: NÁBOŽENSTVÍ OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět náboženství rozvíjí a podporuje základní předpoklady křesťanského

Více

CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž

CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž Liberec, 31.05.2014 Povídání na téma: Jak najít kód, odtajnit Boha a učinit tak z Hospodina životního přítele? Ty n n.vltavou, 06.09.2014 Setkání

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori V tomto článku se blíže zamyslíme nad dílem světoznámé pedagogické pracovnice a zakladatelky pedagogického směru Marie Montessori.

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ

ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru (Vzdělávací obsah je koncipován jako východisko pro povinný předmět na církevních základních školách) Charakteristika: Obor Římskokatolické

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU 1. Počátek nového roku, který je Božím darem lidstvu, se pro mne stává výzvou adresovat

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

plné zaslíbení, je v každém z nás. Aby ale mohlo prolomit slupku, jež ho zahaluje, potřebuje ticho. Pouze tak může náš život dozrát a být plodný.

plné zaslíbení, je v každém z nás. Aby ale mohlo prolomit slupku, jež ho zahaluje, potřebuje ticho. Pouze tak může náš život dozrát a být plodný. Úvod Při setkání s vyčerpaným člověkem si pokaždé povšimneme stejné věci: působí nejen rezignovaným a sklíčeným dojmem, ale také jako by mu doslova scházel dech. Říká, že potřebuje čas, aby se mohl opět

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie)

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie) Otázka: Základní problematika politických stran Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kateřina Novotná význam, systém, dělení; teorie vstupu člověka do politiky, politické zájmy; liberalismus x

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Staňme se architekty vlastního života i světa

Staňme se architekty vlastního života i světa Staňme se architekty vlastního života i světa Miluše Kubíčková Všichni lidé se rodíme do proměnlivého a velmi členitého světa, který je podivuhodně vnitřně spojitý a celistvý. V něm společně se vším stvořeným

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? Ondřej Bečev 1) Vysvětlivky K použitým písmům

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

1. Je pravda, že po třicítce je matematik odepsaný?

1. Je pravda, že po třicítce je matematik odepsaný? Kapitola 8 1. Je pravda, že po třicítce je matematik odepsaný? Matematika Tento široce rozšířený mýtus je založen na chybné představě o povaze matematického nadání. Lidé si s oblibou představují matematiky

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

PROJEV O UMĚNÍ V CYKLU MLADÁ LITERATURA

PROJEV O UMĚNÍ V CYKLU MLADÁ LITERATURA PROJEV O UMĚNÍ V CYKLU MLADÁ LITERATURA Jan Vladislav Jan Vladislav Jsou otázky, které snad nemají odpovědí. Ale tím, že tyto otázky odpovědí nemají, nejsme nikterak zproštěni nutnosti položit je. Právě

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Informální edukace a její metody

Informální edukace a její metody doc. Michal Kaplánek, Th.D. Jabok ZS 2011/2012 Informální edukace a její metody Přednáška č. 2 Volný čas, výchova ve volném čase a pro volný čas, možnosti výchovy v NZDM Chápání volného času v současnosti

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Křesťanská sociální etika. M. Martinek 2010. 3

Křesťanská sociální etika. M. Martinek 2010. 3 Křesťanská sociální etika Jabok 200 . Úvod, literatura, definice, témata, metoda, biblické a historické inspirace Předmět křesťanská sociální etika Je součástí teologické etiky, která se souběžně učí na

Více

Zbožnost je užitečná. Pěstování duchovního života. Jan Asszonyi

Zbožnost je užitečná. Pěstování duchovního života. Jan Asszonyi Zbožnost je užitečná Pěstování duchovního života Jan Asszonyi Zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i budoucí. 1Tm 4,8 III. O modlitbě Naladit se k modlitbě Modlitba je jako

Více

Josef Hons Pohádky silnic, mostů a tratí

Josef Hons Pohádky silnic, mostů a tratí Pohádka uměleckonaučná Snahy o reformu pohádkového žánru, o jeho příklon k realitě soudobého života, o to, aby pohádka vypovídala o skutečnosti, vedly zcela přirozeně také k cestě, na jejímž konci stojí

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata + SOCIÁLNÍ HNUTÍ + Sociální hnutí 2 Skupiny lidí nejčastěji neformálně sdružené, které mají společný cíl, jenž chtějí prosadit Systematická kolektivní snaha o žádoucí změnu Decentralizovaná organizační

Více

ETIKA A MANAGEMENT OBCHODU. Lubomír Kroupa

ETIKA A MANAGEMENT OBCHODU. Lubomír Kroupa ETIKA A MANAGEMENT OBCHODU Lubomír Kroupa 15.5.2014 Manažerská etika,,rozmach manažerské etiky nelze považovat ani za projev naivního idealismu, ani altruismu. Jeho nejhlubší oporou je víra, že etika se

Více

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Více

Proč hledat svou druhou polovičku?

Proč hledat svou druhou polovičku? Proč hledat svou druhou polovičku? Vyšší úrovní lidské lásky je spojení jedné duše ve dvou tělech. Šrí Aurobindo Vždy existovala potřeba najít svou spřízněnou duši*, svou druhou polovičku, tedy toho jediného

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 2./01/ 03/09 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace Mezilidské vztahy, komunikace ZÁŘÍ Práva a povinnosti žáků školní řád, BOZ 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi

Více

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie Otázka: Politické ideologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Jacob Politické ideologie - soustava idejí, teorií a názorů, vyjadřující zásadní životní postoje a cíle určité sociální skupiny,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více