Joachim Wanke, Postavit světlo na svícen, Prožívá církev krizi středního věku?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Joachim Wanke, Postavit světlo na svícen, Prožívá církev krizi středního věku?"

Transkript

1 Joachim Wanke, Postavit světlo na svícen, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní vydří 2005, str.6-25, kapitola 1. Prožívá církev krizi středního věku? 1. PREVENTIVNÍ REZIGNACE Životopisné zkušenosti jednotlivce a životopisné zkušenosti společenství jsou v určité míře v souladu. Na životní pouti mnoho lidí někdy po letech a desetiletích výstavby či konsolidace zakusí určité ochabnutí. Právě lidé zvyklí na úspěch jsou takovou krizí zasaženi obzvlášť silně. Tomuto stavu se říká krize středního věku. Nachází se v takové krizi i naše katolická církev? Příznaků se ukazuje více než dost. Situaci považuji za kritickou na základě následujících postřehů: z naší katolické církve se vytratilo přesvědčení, že by se normální nepokřtěný člověk mohl stát katolickým křesťanem. Obecně se spoléháme na křest malých dětí jako na automatický prostředek rozmnožování křesťanů. Proti to mu nelze v zásadě nic namítat. Ale to, že se z malého pokřtěného dítěte stane trvalý křesťan, rozhodně není tou nejsamozřejmější věcí na světě. Mnozí rodiče to sami bolestně pociťují, když vidí, jak se děti přes veškerou jejich snahu vzdalují církvi. Rychle se pak utěšujeme větou: Tak už to dnes chodí! A někteří I dodají: Za to může sama církev! čímž se míní, že se církev dostatečně nepřizpůsobila dnešním životním postojům a zvyklostem. Dospěl jsem k názoru, že tichý odchod tolika mladých pokřtěných z církve a chybějící povědomí mnoha křesťanů o přitažlivosti vlastní víry spolu trochu souvisí. Existuje něco jako preventivní rezignace, která říká: Já osobně jsem a zůstanu nějakým způsobem katolík, ale ostatní tím nechci obtěžovat! Problém vězí právě v pojmu nějakým způsobem. Odsunujeme své křesťanství, svou katolicitu do soukromí. Zatímco například sexuální otázky se veřejně probírají do nejmenších detailů, o dvou otázkách se zjevně mluvit nesmí: o vlastním platu a o vlastní náboženské orientaci. To je posuzováno jako neslušné, odporující zásadám společenského chování.

2 2. POSTKOMUNISTICKÉ STÁTY JSOU NÁBOŽENSKY NEMUZIKÁLNÍ Zmíněná preventivní rezignace má jistě základy i ve zkušenosti církve ve střední Evropě. Mnozí návštěvníci ze Západu se domnívali, že po tak dlouhém potlačování veškerého náboženského a částečně i církevního života musí v církvích nastat příliv. Znalci vnitřní mentality tohoto území však měli jasno už dříve: Východní Němci jsou nábožensky nemuzikální! (M. Weber). A církev je pro ně když ne něčím exotickým, tak alespoň něčím velmi cizím, nesrozumitelným. K tomuto závěru existuje mnoho chytrých pojednání. V diagnóze jsou pozorovatelé většinou zajedno, méně už ve vysvětlení příčin této skutečnosti, nemluvě pak o terapii. Realisticky musíme počítat s tím, že většina obyvatelstva postkomunistických zemí kvůli indoktrinaci, ale i přivyknutím na naprostou nábožensko-církevní abstinenci těžko najde v dohledné době přístup k náboženské či dokonce církevně laděné víře. Poznamenejme také, že tady na Východě to zrovna netáhne samou zbožností! I když existuje několik nových náboženských kroužků a skupinek, nehraje to v množství obyvatelstva východního bloku žádnou roli. Mohlo by to souviset s tím, že přijímání životních hodnot Západu i jejich nositelů tak jako tak ustává, na druhou stranu to může být jistý postoj vzdoru: Nám, lidem z Východu Západ všechno sebral, ale svůj ateismus si vzít nenecháme! Snad je to formulováno trochu přehnaně, ale považuji toto vysvětleni vzdálenosti východní Evropy od náboženství a církve alespoň do určité míry za oprávněné. Ateismus se u nás dědí již tři nebo čtyři generace často ještě z předválečné doby. Přesto bych chtěl dodat: Výslovný ateismus je, zvláště po pádu komunismu, promíchán s unaveným, z části rezignujícím skepticismem nebo agnosticismem. Skutečný ateismus je totiž intelektuálně příliš namáhavý. Lidé na Východě jsou spíše umělci života, kteří si své základní přesvědčení (pokud vůbec nějaké mají či mít chtějí) uhnětli sami - z předsudků z vlastní životní zkušenosti, z pozůstatků komunistické výchovy, ze západního pozitivismu atd. Církve nenarážejí na Východě pouze na odmítání, i když to také. Vedle toho se však objevuje i zvědavost, zájem, přátelská účast, ale jen zřídka skutečný životní obrat na základě křesťanské víry v Boha.

3 3. KATOLICKÉ GHETO Tímto pojmem označuji katolický postoj uzavírání se, který se vytvořil dlouhodobou, dvě až tři generace trvající bojovou situací věřících a církve. Pozitivně bychom tento postoj mohli nazývat společenstvím bojové soudržnosti, v němž se snese i nějaké znevýhodnění či šikana, v negativním pohledu je to ale strukturální slabost, totiž právě uzavřenost, nebezpečí, že takto vymezená skupina už nebude schopna správně vnímat společenskou skutečnost, případné adekvátně jednat. To se jasně ukázalo po převratu, když šlo o to, aby obyvatelé střední a východní Evropy přejali určité životní modely, jež vyrostly v prostředí západního katolického života: činnost spolků, výuku náboženství ve školách, přítomnost v médiích, dialog s kulturou a vědou atd. Naše nedostatečná kompetence ve zmíněných oblastech, které překračují vnitřně církevní prostor, určitě souvisí s chybějící zkušeností a částečně i s malým počtem nás věřících, ale také, a to především, s naším duševním a duchovním postojem, který je stále spíše ohraničováním se a sebeobranou než otevřením a dialogem s okolím. Tato hesla s nadsázkou označují zásadní pastorační rozhodnutí, která tak chemicky čistě a izolovaně neexistují. Vedle otevírání se existuje také nutnost hranic, v dialogu je nutná i profilace. Vždyť bez ní by se dialog vůbec nemohl uskutečnit. Například v ekumeně jsou, podle mého názoru, všichni stejní - ale právě proto jsou také nudní! Přesto bych chtěl upozornit na určitou strukturální a duchovní slabost našeho východního diasporního katolicismu: Neobjevili jsme dosud skutečnost, že ve společnosti můžeme být duševně a duchovně přítomni s velkou razancí, podněcovat a mířit k druhým lidem, že můžeme být hybateli. a nikoli udržovateli. Nestavíme světlo nasvícen. Tím nemyslím naše vlastní světlo, ale světlo víry v Boha, které i nám bylo darováno, které nás - věřící i nevěřící - chce společně osvěcovat.

4 4. CÍRKEVNÍ DIVOKÝ ZÁPAD Po převratu jsem se ještě trochu naivně domníval, že život církve zůstane ušetřen turbulencí společenského zlomu. Vždyť jsme nemuseli změnit své Krédo a zůstal nám i církevní rok. Ale od té doby jsem svůj názor zásadně přehodnotil: Život naší církve byl také vtažen do oněch změn, které vyvolává demokratická a liberální společnost. V této souvislosti odkazuji na to, co se po převzetí západních církevních struktur musíme učit: uspořádaný, i když také zavazující vztah mezi státem a církví, duchovní péče v armádě, přítomnost ve školách, spolky, charita jako samostatná obecně prospěšná společnost, která sice přijímá státní peníze, ale zároveň je musí vyúčtovávat, a vůbec blahodárná nutnost brát vážně realitu financování církevního života. Mnohé věci jsou potěšující a mnohému jsme se rychle naučili, třeba právě v oblasti charity, ale i při zakládání škol, ve vlivu na politiku (kde má náš hlas větší váhu, než by se podle našeho skromného počtu mohlo zdát), v jednání s médii atd. Například některé rozhlasové stanice jsou obdivuhodně otevřeny církevním záležitostem, v neposlední řadě také díky tolika aktivním křesťanům, kteří se zde dobře uchytili. A přesto je třeba vidět, že právě nyní, v situaci přelomu a nového začátku, v situaci, kdy je i pole naší společností přeoráváno máme více možností, než si uvědomujeme. V jistém smyslu to platí pro všechna období dějin církve. Ale situace v zemích s obnovenou demokracií ještě ani zdaleka neztvrdla a nezkornatěla tak, jak se částečně stalo na Západě. Ještě tu leccos teče, duchovně a strukturálně se pohybuje, jen buďme bdělí a připraveni napřít své síly. V tomto bodě také prosím diecéze na Západě o duševní podporu a duchovní pomoc: církev na Východě potřebuje právě teď další solidaritu, nejen finanční, ale i osobní a ideovou. Z duchovního i církevního pohledu jsme tady na Východě úsekem fronty, kde se bude rozhodovat i o vývoji na Západě. Jistě: i v ovzduší starých, bohatých a liberálních západoevropských měst a univerzit stojí církev na válečném poli. Ale tady na Východě dojde, podle mého názoru, k exemplárnímu rozhodnutí, zda zvěstování evangelia, a to zvěstování prostřednictvím církve, někoho osloví nebo ne. Na Východě bude muset církev uvést do chodu síly, které by dokázaly dát evangeliu v postmoderní společností nový lesk. Ale nemám na mysli jen pracovní síly církve na Východě (že jsme zaměstnanci církve, je víceméně náhoda), nýbrž všechny na Východě i na Západě kteří cítí, že je na čase, aby se na naší církvi a na způsobu, jak ji tvoříme, něco změnilo. Postkomunistické státy by se pro západní katolicismus měly stát něčím jako církevním Divokým západem, ve kterém se dá ještě něco utvářet a budovat. Myslím si, že tuto výzvu doby částečně pochopily řády a i se svými slabými silami začaly na Východě dobrou práci.

5 5. POTŘEBUJEME KVAS PRO KŘESŤANSKÝ LID Když to tak líčím, uvědomuji si, jak jsme i na Východě vtaženi do zřetelné všeobecné nejistoty místních církví. Na tuto situaci již upozorňovali a analyzovali ji pater Kehl SJ, F. X. Kaufmann, M. N. Ebertz a další. Zmíněná nejistota samozřejmě souvisí s hluboko sahajícím kulturním převratem, který vyvolává trvalý posun směrem k uvolnění, aniž bychom věděli, kde to skončí. Stručně řečeno: Člověk je odsouzen k životu bez směrovek. Ubývají mu nosné základy, na nichž by mohl budovat a rozvíjet individuální a sociální život. K těmto mizejícím směrovkám patří i křesťanská tradice. Vrátím se k diskusi o památníku obětem holokaustu v Berlíně: příznačná byla Habermasova námitka proti návrhu Richarda Schrödera umístit na památník hebrejsky napsané biblické přikázání Nezabiješ. Kromě rozšířeného argumentu, že by to neodpovídalo jedinečnosti událostí holokaustu, Habermas říkal, že dnes již nelze odůvodňovat zákaz vražd náboženskou tradicí. Jako církve si samozřejmě nesmíme nechat vzít právo kárat etické prohřešky. Ale musíme počítat s tím, že svůj postoj nemůžeme vysvětlovat jen nábožensky. A to je výzva této doby, na kterou v zásadě ještě neumíme odpovědět. Máme tedy přece jen o Bohu mluvit nenábožensky (Bonhoeffer)? Nebo máme o Bohu mluvit ze strmých výšin, takže jej budeme líčit jen jako negaci odsouzeníhodného světa (evangelikálové)? Nebo se máme jen pokusit navazovat na lidské touhy a požadavky, nebo dokonce jen rozšiřovat a probouzet transcendenci člověka, která nepřekračuje hranice tohoto světa, jak se o to pokoušejí nová náboženská hnutí? Otázka za otázkou. I když v současné době neexistují konečné odpovědi, příliš se tím netrápím. Vždyť je to znamení převratné doby, kdy klesají všechny staré horizonty, ale nové ještě nejsou zřetelné. Starostí mi však dělá možnost, že by náboženské otázky zcela utichly. Friedrich Nietzsche je dnes možná aktuálnější než na konci minulého století, přinejmenším proročtější než marxismus, který měl nakonec ještě vizi budoucnosti, ovšem čistě pozemskou, takže před stavoval jakési křesťanství bez Boha. Naproti to tomu Nietzsche už viděl mžourajícího člověka, který všechno prohlédne, až nakonec nevidí nic. Nietzsche viděl člověka, který si svůj životní prostor tak zaplnil výtvory svých rukou a svého ducha, že nevidí Boha. Pravou výzvou naší církve tedy není otázka po církvi, ale otázka po Bohu. Naším úkolem je zcela nově objevovat evangelium, snad přímo u samotné ho učitele - Ježíše - přes všechny církevní tradice, které potřebujeme jako kontrolu, ale které už nedokážou probudit život víry. Když to tak formuluji, je jasné že šance pro evangelium nemůžeme vytvářet my. Existuje jen onen kairos, který nám Bůh nově dává v každé době. Můžeme však ještě poctivěji vnímat duchovní situaci doby, nehnat se za iluzemi, ale soustředit se na podstatu toho, proč vlastně církev existuje. Musíme být přesvědčeni, že právě my máme (přesněji řečeno; ne my, ale Boží Duch skrze nás) i dnes zvěstovat lidem pravdu, která rozhoduje o životě či smrti. Toto pře svědčení nám chybí. A proto ani nevíme, jak bychom měli tuto zprávu sdělovat. To se změní, až my sami evangelium nově pochopíme nebo lépe; až nás evangelium zasáhne a promění. Příznaky takového nového kvasu mezi křesťany existují.

6 6. CO NÁM CHCE SDĚLIT BOŽÍ DUCH Neprozradím žádné tajemství, když řeknu, že i biskupové někdy hodnotí současnou situaci víry a církve naprosto rozdílně. Snad by bylo možno sjednotit se na hodnocení objektivních skutečností - odchody z církve, úbytek křtů, nedostatek duchovních povolání, zákopové války uvnitř církve a nadávání na církev ze všech stran. Nejsou snad tato fakta, před nimiž nikdo nemůže zavírat oči, dostatečným důvodem k pesimismu a rezignaci? A přesto znám spolubratry biskupy, kteří při rozhovorech o současné situaci církve nemluví jen pesimisticky. Víra, láska a naděje Božího lidu nemohou být posuzovány jen na základě průzkumu veřejného mínění a pro zhodnocení situace církve nejsou nejlepší metodou ani sociologická šetření. Boží Duch se vždy dokáže o nějaké překvapení postarat - skutečně i dnes? Vyjděme ze základního předpokladu, že Boží Duch je v každé době a v každé historické situaci přítomen stejnou měrou. Co mu brání v jeho obnovujícím a osvobozujícím působení, je vždy spíše naše vlastní lenivost, slabost a hřích, než nedostatečná Boží náklonnost k jeho lidu. Nemusíme s námahou hledat Božího Ducha, ale naopak sám Duch Boží hledá, jak proniknout do izolovaného a často se sebou velmi spokojeného světa našeho života a naší církve. Objevit pronikání Ducha Když klesám na duchu a přepadají mě záchvaty pastoračního pesimismu přistihnu se někdy že sahám po historické církevní četbě. Víc než vznešené pravdy, které uchovala má znalost nauky a Bible, mi pomáhá pohled do uplynulých období dějin víry a církve, ať už mě utěšují v tom smyslu že to tenkrát také nebylo lepší než dnes, či mě povzbuzují protože s úžasem vidím, z jak malých počátků může Boží Duch nechat vyrůst něco velikého. Takový pohled zpět posiluje mou důvěru, že Boží Duch i dnes hledá skuliny, skrze které by mohl narušit naši falešnou sebejistotu a nasycenost. Zatímco sepisuji tyto věty, zdá se mi, že jsem zaslechl první zabušení Božího Ducha na dveře našeho života. Zmíněná sebejistota a nasycenost je v naší společnosti na ústupu. Podle obecného názoru tučná léta skončila. Šíří se nejistota staré jistoty (např. jistota údajně nezadržitelného pokroku) se rozplývají. Dnešní člověk už dávno není prométheovským typem dobyvatele a spolutvůrce světa, který se nebojí žádných těžkostí. Ptá se naopak s hrůzou, co se to stalo z duchů, které kdysi vyvolal. Jeho svět vykolejil. Mnohé otázky, které byly ještě v minulé generací pokládány za plně zodpovězené (například otázka, jakou budoucnost má zbožnost v moderní době), jsou zcela otevřené. Karty se nově míchají. Když se na věc díváme z uvedených hledisek, dává duchovní mapa naší společnosti slovu krize úplně nový zvuk. Období krizí jsou samozřejmě také obdobími zániku. Staré a osvědčené odumírá, ztrácí se, často bez povšimnuti, jako by to ani nikdy nemělo význam. Kdo takhle ve svém životě prožívá ztrátu hodnot a postojů, které pro něho byly kdysi důležité, může být znejistěn až v hloubi své existence. Doby krizí jsou ale i obdobími růstu. Někdy může nepozorovaně, nesměle a v náznacích vyrůst něco nového, co později získá všeobecnou platnost a rozvine svou proměňující sílu. Například otroci byli i v křesťansky zaměřené společnosti naprosto samozřejmým jevem. Ani otcům amerického prohlášení nezávislosti nepřipadalo otroctví jako něco nepatřičného. A najednou přišel čas, kdy se každý diví, jak mohl někdo dříve takto uvažovat a usuzovat.

7 Rostoucí požadavek svobody Jeden z průlomů Božího Ducha do světa vidím v rostoucím požadavku svobody. Někdo by z toho mohl vyvodit přesně opačné závěry třeba poukázáním na rostoucí liberálnost a subjektivní zvůli, se kterou dnes lidé bezohledně prosazují vlastní Svobodu na úkor svobody druhých. Ale stejně bychom neměli připustit, aby nám krizové jevy v tomto procesu růstu zabránily rozpoznat základní linie ležící v pozadí. Epochální nástup svobody ve střední a východní Evropě byl více než jen touha připojit se ke konzumnímu životu Západu a možnostem cestování. Takové převraty jsou samozřejmě složitými událostmi s různými, i protichůdnými tendencemi a motivy. Přesto je toto volání po svobodě od společenského systému, který opovrhuje lidmi a je vystavěn na lži, pronikáním Ducha, znamením doby, které je třeba bděle sledovat. Cit pro autenticitu Něco podobného platí i o zjištění, nad kterým se hodně zamýšlím. Lidé mají jemný cit pro opravdovou autenticitu, jak se dnes s oblibou říká. I obrazová média, která mohou být samozřejmě používána také k manipulaci a sebestylizaci musí kapitulovat, když se u lidí ukáže jiskra opravdovosti. Politiky to možná někdy obtěžuje a i my, duchovní pastýři a biskupové, se děsíme tohoto měřítka, kterým sdělovací prostředky hodnotí i nás. Současníci však neodbytně a mimo ochranné fasády (úřadu, učenosti, úspěchu atd.) požadují to, co má dnes větší váhu než všechno ostatní: Jsi opravdový? A také neúprosnost, někdy dokonce dějinná nespravedlnost, s níž se pátrá po minulé vině, poukazuje na tento pohyb hledání pravdy, ale pravdy, která znamená více než správnost. Jde o pravdivost až do kořenů vlastní existence. Co když za tím stojí dílo Ducha Božího? Nové ocenění jednotlivce Vidím, že se objevuje pozornost věnovaná jedinci a jeho důstojnosti, jeho lidské tváři. Asi tímto názorem sklidím především nesouhlas, vždyť právě dnešní doba vypadá jako doba nejhlubší nelidskosti. Uvedu jen vysoký počet potratů, debatu o eutanázii, rostoucí kriminalitu mládeže, nemluvě o teroru a masových vraždách jako prostředku politiky a zajištění moci. A přece se odvažuji tvrdit, že na vzdory tomu existuje hluboký cit pro nenahraditelnou hodnotu jednotlivce. Chceme, aby se s námi jednalo lidsky. Co tím vlastně míníme? Určitě se někdy zachází lidštěji se zvířaty než s lidmi. A přece je tu snaha hledat, jak se vymanit z nelidských sítí společnosti myslící čistě ekonomicky, vystavěné na hospodářských a finančních tlacích. Hovoří se o tom, že společnost, která odepisuje pět až deset procent svých členů, si nezaslouží označení lidská. Pozoruji, jak na základě těchto názorů vyrůstá alternativní jednání. Zjišťuji, že lidé si více váži lidské vzájemnosti než vlastnictví nějaké věci. Setkávám se s lidmi, kteří si stanovili svůj cíl na opačné straně, než je majetek a požitky, a v odevzdání se druhým rostou ve svém lidství. A uprostřed hluku senzacechtivé společnosti, pro kterou jsou i zprávy o politickém dění zábavou, vidím lidi, kteří milují tichost, kteří se brání trvalému ovlivňování médii, kteří jsou otevřeni meditaci (světské či náboženské), kteří si cení opakování coby prostoru pro cvičení trpělivosti, vyrovnanosti a soustředění. Samozřejmě je to jako obvykle provázeno chybami a omyly, módní esoterikou a duchovním sebeukájením, nesmyslnými nápady a žádostivosti vyzkoušet uprostřed všeobecné nudy zase něco, co tu ještě nikdy nebylo. Ale přesto se Duch Boži snaží člověka rozhýbat. A když nás zkouší probudit oklikou přes ekologickou posedlost kdo by proti tomu něco namítal? Vždyť nám Lidem dal i rozum, abychom rozeznali hlouposti od směrodatných a

8 prospěšných poučení. Může se klidně stát, že si člověk, který se dnes angažuje v ochraně želv, začne zítra všímat i života v mateřském lůně. Pátrání po Ty A jako příklad pronikání Ducha dnes výslovně uvádím požadavek hlubší jednoty a společenství. I zde jsou patrné opačné tendence. Roztříštěnost a přetrvávající zákopové války, stranický duch a bezuzdný individualismus jsou v naší společnosti nepřehlédnutelně přítomny. Duch doby říká: Užívej si života! Uspořádej si ho podle všech pravidel umění - i na účet druhého! Roste ale temně podezření, že kvůli takovým životním postojům přijdu nakonec zkrátka. Strach, že bych snad mohl něco propást, je jedním z nejskrytějších popudů naší konzumní a spotřební společnosti. A přece za tímto strachem vězí také podnět Ducha Božího. Protože když byl někdo dost dlouhou dobu svobodný, časem zjišťuje, že je sám a že ho i ostatní lidé nechávají samotného. Možná potom novým způsobem objeví Ty, ne jako ohrožení, ale jako obohacení. Může ucítit, že jsou vazby, které nezotročují, ale dávají svobodu, tak jako horolezecké lano svazuje horolezce, ale zároveň ho nechává bezpečně lézt. Mladým lidem nepomáhají k naplněnému manželskému svazku kázání o morálce (sama o sobě), ale Boží Duch, který jim v partnerově Ty dává zakusit své vlastní božské Ty. Ne všichni, kdo dnes už netouží po sňatku, to činí z čistého egoismu a sobectví. Vidím podněty Ducha i u těch, kteří sice ještě ztroskotávají na nečestnosti svého okolí a na své vlastní neschopnosti, ale přesto nevzdali hledání blízkého člověka - nějakého Ty. Měli bychom ve svých farnostech a společenstvích dokázat každého přijmout s otevřenou náručí. Pak k nám bude přicházet více lidí a budou se nás ptát: Kde bydlíš? (srov. dotaz učedníků Ježíši, Jan 1,38). Budou se ptát, protože se jim zošklivila nezakotvenost vlastní existence. Kéž bychom je mohli pozvat k sobě a jako Pán jim říci: Pojďte a uvidíte!

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát?

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? PROČ JSME TADY JAKO ČCE? Kontext, ve kterém se pohybujeme Předáváme evangelium Jsme

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Vývoj víry SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE. Mgr. Pavel Moravec

Vývoj víry SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE. Mgr. Pavel Moravec Vývoj víry SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE Mgr. Pavel Moravec 25. 10. 2013 Kojenec (do 1 roku) První půlrok žije človíček v symbióze s matkou, nerozlišuje ji od sebe Matka je pečující osoba, opora človíček získává

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život...

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život... TEST NOODYNAMIKY K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) Pohlaví: Délka pobytu v komunitě: Délka braní (přibližně): Věk: Fáze: Jsi praktikující věřící? Prosím, zakroužkuj odpověď, která odpovídá

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

1. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka?

1. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka? 1. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka? a. Víra jako svoboda nebo otroctví pro člověka, který uvěřil. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka b. Víra jako rozhodnuti

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 9. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Tematický okruh: Mezinárodní polit. situace

Více

POJMY Náboženství Věda

POJMY Náboženství Věda POJMY Náboženství Věda Systém věrouky, konkrétních rituálů a společenské organizace lidí, kteří s jeho pomocí vyjadřují a chápou svůj vztah k nadpřirozenu - Bohu Pohled na svět svrchu Systém a nástroj

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860)

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860) IRACIONALISMUS CHARAKTERISTIKA iracionalis - nerozumový; podstatu skutečnosti lze pochopit jedině citem, vůlí, intuicí, vírou skepse vůči rozumu, zdůraznění jiných cest pochopení světa než rozumových dvě

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž

CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž Liberec, 31.05.2014 Povídání na téma: Jak najít kód, odtajnit Boha a učinit tak z Hospodina životního přítele? Ty n n.vltavou, 06.09.2014 Setkání

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 7. ROČNÍK Člověk a morálka zná rozdíly mezi morální a právní normou, umí co je mravnost na příkladech

Více

A) Sjednocená teorie Všeho?

A) Sjednocená teorie Všeho? OBSAH BUĎ SVĚTLO! 13 A) Sjednocená teorie Všeho? 1. ZÁHADA SKUTEČNOSTI 16 Dvojí záhada 17 Nový model světa: Koperník, Kepler, Galilei 18 Církev proti přírodním vědám 19 Vítězství přírodních věd 21 2. FYZIKÁLNÍ

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Příprava na start 1: Nefér výhoda?

Příprava na start 1: Nefér výhoda? Příprava na start 1: Nefér výhoda? 29.12.2014 Než půjde naše dítě poprvé do školy, má za sebou již šest nebo sedm let vývoje, kdy je schopno se samo se učit, byť to bylo s naší pomocí jako rodičů, od kamarádů,

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová Společensko-vědní seminář je volitelný předmět v časové dotaci 1 hodiny týdně.

Více

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích Dějiny od konce 19.století do 1. světové války - umí charakterizovat hlavní změny koncem 19. a počátkem 20.století v oblasti hospodářské, společenské,kulturní a v mezinárodních vztazích - vysvětlí příčiny

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

- rozumí křesťanským symbolům, se kterými se setkává v kultuře a umění

- rozumí křesťanským symbolům, se kterými se setkává v kultuře a umění Nepovinný předmět 5.26 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: NÁBOŽENSTVÍ OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět náboženství rozvíjí a podporuje základní předpoklady křesťanského

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU

JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU PRŮZKUM MEZI ŽÁKY FZŠ Brdičkova 1878 za rok 2013 Dotazníkového šetření v listopadu 2013 se zúčastnilo 165 žáků 7. a 9. ročníku. Leden 2014 V listopadu 2013 již potřetí hodnotili žáci

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Dle Heideggera nestačí zkoumat jednolivá jsoucna, ale je třeba se ptát, co umožňuje existenci jsoucen tzn. zkoumat... bytí

Dle Heideggera nestačí zkoumat jednolivá jsoucna, ale je třeba se ptát, co umožňuje existenci jsoucen tzn. zkoumat... bytí Filozofie 06 Základní zadání k sérii otázek: V uvedených charakteristikách a tezích týkajících se moderní filosofie doplňte z nabízených adekvátní pojem, termín či slovo. Otázka číslo: 1 MARTIN HEIDEGGER

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU 1. Počátek nového roku, který je Božím darem lidstvu, se pro mne stává výzvou adresovat

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

EUROBAROMETR PARLEMETER: REGIONÁLNÍ ANALÝZA 2015 VNÍMÁNÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČESKÉ REPUBLICE EU28 NÁRODNÍ REGIONY

EUROBAROMETR PARLEMETER: REGIONÁLNÍ ANALÝZA 2015 VNÍMÁNÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČESKÉ REPUBLICE EU28 NÁRODNÍ REGIONY PARLEMETER: 2015 NÁRODNÍ REGIONY 1 PARLEMETER: 2015 METODICKÁ PŘÍLOHA: VÝSLEDKŮ EUROBAROMETRU Následující regionální analýza je založena na průzkumech provedených Evropským parlamentem pomocí Eurobarometru.

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

plné zaslíbení, je v každém z nás. Aby ale mohlo prolomit slupku, jež ho zahaluje, potřebuje ticho. Pouze tak může náš život dozrát a být plodný.

plné zaslíbení, je v každém z nás. Aby ale mohlo prolomit slupku, jež ho zahaluje, potřebuje ticho. Pouze tak může náš život dozrát a být plodný. Úvod Při setkání s vyčerpaným člověkem si pokaždé povšimneme stejné věci: působí nejen rezignovaným a sklíčeným dojmem, ale také jako by mu doslova scházel dech. Říká, že potřebuje čas, aby se mohl opět

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Názory na důvody vstupu do politických stran

Názory na důvody vstupu do politických stran TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory na důvody vstupu do politických stran

Více

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie)

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie) Otázka: Základní problematika politických stran Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kateřina Novotná význam, systém, dělení; teorie vstupu člověka do politiky, politické zájmy; liberalismus x

Více

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori V tomto článku se blíže zamyslíme nad dílem světoznámé pedagogické pracovnice a zakladatelky pedagogického směru Marie Montessori.

Více

Církev a památky dnes

Církev a památky dnes Církev a památky dnes Zátěž nebo výzva? P. Stanislav Přibyl, Česká biskupská konference Památkový fond církve Římskokatolická církev je jedním z největších vlastníků památek v České republice Památkový

Více

PROJEV O UMĚNÍ V CYKLU MLADÁ LITERATURA

PROJEV O UMĚNÍ V CYKLU MLADÁ LITERATURA PROJEV O UMĚNÍ V CYKLU MLADÁ LITERATURA Jan Vladislav Jan Vladislav Jsou otázky, které snad nemají odpovědí. Ale tím, že tyto otázky odpovědí nemají, nejsme nikterak zproštěni nutnosti položit je. Právě

Více

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech Část 1 NAROZENÍ DÍTĚTE LÁSKY Jak se narodí dítě lásky? Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech účastníků tréninku je přijít vědomě do pozemského života v podobě dítěte lásky. Kdo je dítě lásky? Obvykle

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Svět mezi světovými válkami Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Svět po 1. světové válce

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Křesťanská sociální etika. M. Martinek

Křesťanská sociální etika. M. Martinek Křesťanská sociální etika Jabok 2008 2008. . Úvod, literatura, definice, témata, metoda, biblické a historické inspirace 2008. 2 Předmět křesťanská sociální etika Je součástí teologické etiky, která se

Více

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

Josef Hons Pohádky silnic, mostů a tratí

Josef Hons Pohádky silnic, mostů a tratí Pohádka uměleckonaučná Snahy o reformu pohádkového žánru, o jeho příklon k realitě soudobého života, o to, aby pohádka vypovídala o skutečnosti, vedly zcela přirozeně také k cestě, na jejímž konci stojí

Více

Katechetika I. KŘESTNÍ KATECHUMENÁT: ZDROJ INSPIRACE PRO KATECHEZI V CÍRKVI

Katechetika I. KŘESTNÍ KATECHUMENÁT: ZDROJ INSPIRACE PRO KATECHEZI V CÍRKVI Katechetika I. KŘESTNÍ KATECHUMENÁT: ZDROJ INSPIRACE PRO KATECHEZI V CÍRKVI Inspirace katecheze prvky katechumenátu Poslání k národům = vzor veškeré misijní činnosti církve, křestní katechumenát, který

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ ÚKOL 1 VYTVOŘTE DVOJICE Co to znamená scholastika? Které období předchází vrcholné scholastice a kdo jsou jeho hlavní představitelé? CHARAKTERISTIKA fil. svět ovládnul

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? Ondřej Bečev 1) Vysvětlivky K použitým písmům

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Staňme se architekty vlastního života i světa

Staňme se architekty vlastního života i světa Staňme se architekty vlastního života i světa Miluše Kubíčková Všichni lidé se rodíme do proměnlivého a velmi členitého světa, který je podivuhodně vnitřně spojitý a celistvý. V něm společně se vším stvořeným

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ

ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru (Vzdělávací obsah je koncipován jako východisko pro povinný předmět na církevních základních školách) Charakteristika: Obor Římskokatolické

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více