Joachim Wanke, Postavit světlo na svícen, Prožívá církev krizi středního věku?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Joachim Wanke, Postavit světlo na svícen, Prožívá církev krizi středního věku?"

Transkript

1 Joachim Wanke, Postavit světlo na svícen, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní vydří 2005, str.6-25, kapitola 1. Prožívá církev krizi středního věku? 1. PREVENTIVNÍ REZIGNACE Životopisné zkušenosti jednotlivce a životopisné zkušenosti společenství jsou v určité míře v souladu. Na životní pouti mnoho lidí někdy po letech a desetiletích výstavby či konsolidace zakusí určité ochabnutí. Právě lidé zvyklí na úspěch jsou takovou krizí zasaženi obzvlášť silně. Tomuto stavu se říká krize středního věku. Nachází se v takové krizi i naše katolická církev? Příznaků se ukazuje více než dost. Situaci považuji za kritickou na základě následujících postřehů: z naší katolické církve se vytratilo přesvědčení, že by se normální nepokřtěný člověk mohl stát katolickým křesťanem. Obecně se spoléháme na křest malých dětí jako na automatický prostředek rozmnožování křesťanů. Proti to mu nelze v zásadě nic namítat. Ale to, že se z malého pokřtěného dítěte stane trvalý křesťan, rozhodně není tou nejsamozřejmější věcí na světě. Mnozí rodiče to sami bolestně pociťují, když vidí, jak se děti přes veškerou jejich snahu vzdalují církvi. Rychle se pak utěšujeme větou: Tak už to dnes chodí! A někteří I dodají: Za to může sama církev! čímž se míní, že se církev dostatečně nepřizpůsobila dnešním životním postojům a zvyklostem. Dospěl jsem k názoru, že tichý odchod tolika mladých pokřtěných z církve a chybějící povědomí mnoha křesťanů o přitažlivosti vlastní víry spolu trochu souvisí. Existuje něco jako preventivní rezignace, která říká: Já osobně jsem a zůstanu nějakým způsobem katolík, ale ostatní tím nechci obtěžovat! Problém vězí právě v pojmu nějakým způsobem. Odsunujeme své křesťanství, svou katolicitu do soukromí. Zatímco například sexuální otázky se veřejně probírají do nejmenších detailů, o dvou otázkách se zjevně mluvit nesmí: o vlastním platu a o vlastní náboženské orientaci. To je posuzováno jako neslušné, odporující zásadám společenského chování.

2 2. POSTKOMUNISTICKÉ STÁTY JSOU NÁBOŽENSKY NEMUZIKÁLNÍ Zmíněná preventivní rezignace má jistě základy i ve zkušenosti církve ve střední Evropě. Mnozí návštěvníci ze Západu se domnívali, že po tak dlouhém potlačování veškerého náboženského a částečně i církevního života musí v církvích nastat příliv. Znalci vnitřní mentality tohoto území však měli jasno už dříve: Východní Němci jsou nábožensky nemuzikální! (M. Weber). A církev je pro ně když ne něčím exotickým, tak alespoň něčím velmi cizím, nesrozumitelným. K tomuto závěru existuje mnoho chytrých pojednání. V diagnóze jsou pozorovatelé většinou zajedno, méně už ve vysvětlení příčin této skutečnosti, nemluvě pak o terapii. Realisticky musíme počítat s tím, že většina obyvatelstva postkomunistických zemí kvůli indoktrinaci, ale i přivyknutím na naprostou nábožensko-církevní abstinenci těžko najde v dohledné době přístup k náboženské či dokonce církevně laděné víře. Poznamenejme také, že tady na Východě to zrovna netáhne samou zbožností! I když existuje několik nových náboženských kroužků a skupinek, nehraje to v množství obyvatelstva východního bloku žádnou roli. Mohlo by to souviset s tím, že přijímání životních hodnot Západu i jejich nositelů tak jako tak ustává, na druhou stranu to může být jistý postoj vzdoru: Nám, lidem z Východu Západ všechno sebral, ale svůj ateismus si vzít nenecháme! Snad je to formulováno trochu přehnaně, ale považuji toto vysvětleni vzdálenosti východní Evropy od náboženství a církve alespoň do určité míry za oprávněné. Ateismus se u nás dědí již tři nebo čtyři generace často ještě z předválečné doby. Přesto bych chtěl dodat: Výslovný ateismus je, zvláště po pádu komunismu, promíchán s unaveným, z části rezignujícím skepticismem nebo agnosticismem. Skutečný ateismus je totiž intelektuálně příliš namáhavý. Lidé na Východě jsou spíše umělci života, kteří si své základní přesvědčení (pokud vůbec nějaké mají či mít chtějí) uhnětli sami - z předsudků z vlastní životní zkušenosti, z pozůstatků komunistické výchovy, ze západního pozitivismu atd. Církve nenarážejí na Východě pouze na odmítání, i když to také. Vedle toho se však objevuje i zvědavost, zájem, přátelská účast, ale jen zřídka skutečný životní obrat na základě křesťanské víry v Boha.

3 3. KATOLICKÉ GHETO Tímto pojmem označuji katolický postoj uzavírání se, který se vytvořil dlouhodobou, dvě až tři generace trvající bojovou situací věřících a církve. Pozitivně bychom tento postoj mohli nazývat společenstvím bojové soudržnosti, v němž se snese i nějaké znevýhodnění či šikana, v negativním pohledu je to ale strukturální slabost, totiž právě uzavřenost, nebezpečí, že takto vymezená skupina už nebude schopna správně vnímat společenskou skutečnost, případné adekvátně jednat. To se jasně ukázalo po převratu, když šlo o to, aby obyvatelé střední a východní Evropy přejali určité životní modely, jež vyrostly v prostředí západního katolického života: činnost spolků, výuku náboženství ve školách, přítomnost v médiích, dialog s kulturou a vědou atd. Naše nedostatečná kompetence ve zmíněných oblastech, které překračují vnitřně církevní prostor, určitě souvisí s chybějící zkušeností a částečně i s malým počtem nás věřících, ale také, a to především, s naším duševním a duchovním postojem, který je stále spíše ohraničováním se a sebeobranou než otevřením a dialogem s okolím. Tato hesla s nadsázkou označují zásadní pastorační rozhodnutí, která tak chemicky čistě a izolovaně neexistují. Vedle otevírání se existuje také nutnost hranic, v dialogu je nutná i profilace. Vždyť bez ní by se dialog vůbec nemohl uskutečnit. Například v ekumeně jsou, podle mého názoru, všichni stejní - ale právě proto jsou také nudní! Přesto bych chtěl upozornit na určitou strukturální a duchovní slabost našeho východního diasporního katolicismu: Neobjevili jsme dosud skutečnost, že ve společnosti můžeme být duševně a duchovně přítomni s velkou razancí, podněcovat a mířit k druhým lidem, že můžeme být hybateli. a nikoli udržovateli. Nestavíme světlo nasvícen. Tím nemyslím naše vlastní světlo, ale světlo víry v Boha, které i nám bylo darováno, které nás - věřící i nevěřící - chce společně osvěcovat.

4 4. CÍRKEVNÍ DIVOKÝ ZÁPAD Po převratu jsem se ještě trochu naivně domníval, že život církve zůstane ušetřen turbulencí společenského zlomu. Vždyť jsme nemuseli změnit své Krédo a zůstal nám i církevní rok. Ale od té doby jsem svůj názor zásadně přehodnotil: Život naší církve byl také vtažen do oněch změn, které vyvolává demokratická a liberální společnost. V této souvislosti odkazuji na to, co se po převzetí západních církevních struktur musíme učit: uspořádaný, i když také zavazující vztah mezi státem a církví, duchovní péče v armádě, přítomnost ve školách, spolky, charita jako samostatná obecně prospěšná společnost, která sice přijímá státní peníze, ale zároveň je musí vyúčtovávat, a vůbec blahodárná nutnost brát vážně realitu financování církevního života. Mnohé věci jsou potěšující a mnohému jsme se rychle naučili, třeba právě v oblasti charity, ale i při zakládání škol, ve vlivu na politiku (kde má náš hlas větší váhu, než by se podle našeho skromného počtu mohlo zdát), v jednání s médii atd. Například některé rozhlasové stanice jsou obdivuhodně otevřeny církevním záležitostem, v neposlední řadě také díky tolika aktivním křesťanům, kteří se zde dobře uchytili. A přesto je třeba vidět, že právě nyní, v situaci přelomu a nového začátku, v situaci, kdy je i pole naší společností přeoráváno máme více možností, než si uvědomujeme. V jistém smyslu to platí pro všechna období dějin církve. Ale situace v zemích s obnovenou demokracií ještě ani zdaleka neztvrdla a nezkornatěla tak, jak se částečně stalo na Západě. Ještě tu leccos teče, duchovně a strukturálně se pohybuje, jen buďme bdělí a připraveni napřít své síly. V tomto bodě také prosím diecéze na Západě o duševní podporu a duchovní pomoc: církev na Východě potřebuje právě teď další solidaritu, nejen finanční, ale i osobní a ideovou. Z duchovního i církevního pohledu jsme tady na Východě úsekem fronty, kde se bude rozhodovat i o vývoji na Západě. Jistě: i v ovzduší starých, bohatých a liberálních západoevropských měst a univerzit stojí církev na válečném poli. Ale tady na Východě dojde, podle mého názoru, k exemplárnímu rozhodnutí, zda zvěstování evangelia, a to zvěstování prostřednictvím církve, někoho osloví nebo ne. Na Východě bude muset církev uvést do chodu síly, které by dokázaly dát evangeliu v postmoderní společností nový lesk. Ale nemám na mysli jen pracovní síly církve na Východě (že jsme zaměstnanci církve, je víceméně náhoda), nýbrž všechny na Východě i na Západě kteří cítí, že je na čase, aby se na naší církvi a na způsobu, jak ji tvoříme, něco změnilo. Postkomunistické státy by se pro západní katolicismus měly stát něčím jako církevním Divokým západem, ve kterém se dá ještě něco utvářet a budovat. Myslím si, že tuto výzvu doby částečně pochopily řády a i se svými slabými silami začaly na Východě dobrou práci.

5 5. POTŘEBUJEME KVAS PRO KŘESŤANSKÝ LID Když to tak líčím, uvědomuji si, jak jsme i na Východě vtaženi do zřetelné všeobecné nejistoty místních církví. Na tuto situaci již upozorňovali a analyzovali ji pater Kehl SJ, F. X. Kaufmann, M. N. Ebertz a další. Zmíněná nejistota samozřejmě souvisí s hluboko sahajícím kulturním převratem, který vyvolává trvalý posun směrem k uvolnění, aniž bychom věděli, kde to skončí. Stručně řečeno: Člověk je odsouzen k životu bez směrovek. Ubývají mu nosné základy, na nichž by mohl budovat a rozvíjet individuální a sociální život. K těmto mizejícím směrovkám patří i křesťanská tradice. Vrátím se k diskusi o památníku obětem holokaustu v Berlíně: příznačná byla Habermasova námitka proti návrhu Richarda Schrödera umístit na památník hebrejsky napsané biblické přikázání Nezabiješ. Kromě rozšířeného argumentu, že by to neodpovídalo jedinečnosti událostí holokaustu, Habermas říkal, že dnes již nelze odůvodňovat zákaz vražd náboženskou tradicí. Jako církve si samozřejmě nesmíme nechat vzít právo kárat etické prohřešky. Ale musíme počítat s tím, že svůj postoj nemůžeme vysvětlovat jen nábožensky. A to je výzva této doby, na kterou v zásadě ještě neumíme odpovědět. Máme tedy přece jen o Bohu mluvit nenábožensky (Bonhoeffer)? Nebo máme o Bohu mluvit ze strmých výšin, takže jej budeme líčit jen jako negaci odsouzeníhodného světa (evangelikálové)? Nebo se máme jen pokusit navazovat na lidské touhy a požadavky, nebo dokonce jen rozšiřovat a probouzet transcendenci člověka, která nepřekračuje hranice tohoto světa, jak se o to pokoušejí nová náboženská hnutí? Otázka za otázkou. I když v současné době neexistují konečné odpovědi, příliš se tím netrápím. Vždyť je to znamení převratné doby, kdy klesají všechny staré horizonty, ale nové ještě nejsou zřetelné. Starostí mi však dělá možnost, že by náboženské otázky zcela utichly. Friedrich Nietzsche je dnes možná aktuálnější než na konci minulého století, přinejmenším proročtější než marxismus, který měl nakonec ještě vizi budoucnosti, ovšem čistě pozemskou, takže před stavoval jakési křesťanství bez Boha. Naproti to tomu Nietzsche už viděl mžourajícího člověka, který všechno prohlédne, až nakonec nevidí nic. Nietzsche viděl člověka, který si svůj životní prostor tak zaplnil výtvory svých rukou a svého ducha, že nevidí Boha. Pravou výzvou naší církve tedy není otázka po církvi, ale otázka po Bohu. Naším úkolem je zcela nově objevovat evangelium, snad přímo u samotné ho učitele - Ježíše - přes všechny církevní tradice, které potřebujeme jako kontrolu, ale které už nedokážou probudit život víry. Když to tak formuluji, je jasné že šance pro evangelium nemůžeme vytvářet my. Existuje jen onen kairos, který nám Bůh nově dává v každé době. Můžeme však ještě poctivěji vnímat duchovní situaci doby, nehnat se za iluzemi, ale soustředit se na podstatu toho, proč vlastně církev existuje. Musíme být přesvědčeni, že právě my máme (přesněji řečeno; ne my, ale Boží Duch skrze nás) i dnes zvěstovat lidem pravdu, která rozhoduje o životě či smrti. Toto pře svědčení nám chybí. A proto ani nevíme, jak bychom měli tuto zprávu sdělovat. To se změní, až my sami evangelium nově pochopíme nebo lépe; až nás evangelium zasáhne a promění. Příznaky takového nového kvasu mezi křesťany existují.

6 6. CO NÁM CHCE SDĚLIT BOŽÍ DUCH Neprozradím žádné tajemství, když řeknu, že i biskupové někdy hodnotí současnou situaci víry a církve naprosto rozdílně. Snad by bylo možno sjednotit se na hodnocení objektivních skutečností - odchody z církve, úbytek křtů, nedostatek duchovních povolání, zákopové války uvnitř církve a nadávání na církev ze všech stran. Nejsou snad tato fakta, před nimiž nikdo nemůže zavírat oči, dostatečným důvodem k pesimismu a rezignaci? A přesto znám spolubratry biskupy, kteří při rozhovorech o současné situaci církve nemluví jen pesimisticky. Víra, láska a naděje Božího lidu nemohou být posuzovány jen na základě průzkumu veřejného mínění a pro zhodnocení situace církve nejsou nejlepší metodou ani sociologická šetření. Boží Duch se vždy dokáže o nějaké překvapení postarat - skutečně i dnes? Vyjděme ze základního předpokladu, že Boží Duch je v každé době a v každé historické situaci přítomen stejnou měrou. Co mu brání v jeho obnovujícím a osvobozujícím působení, je vždy spíše naše vlastní lenivost, slabost a hřích, než nedostatečná Boží náklonnost k jeho lidu. Nemusíme s námahou hledat Božího Ducha, ale naopak sám Duch Boží hledá, jak proniknout do izolovaného a často se sebou velmi spokojeného světa našeho života a naší církve. Objevit pronikání Ducha Když klesám na duchu a přepadají mě záchvaty pastoračního pesimismu přistihnu se někdy že sahám po historické církevní četbě. Víc než vznešené pravdy, které uchovala má znalost nauky a Bible, mi pomáhá pohled do uplynulých období dějin víry a církve, ať už mě utěšují v tom smyslu že to tenkrát také nebylo lepší než dnes, či mě povzbuzují protože s úžasem vidím, z jak malých počátků může Boží Duch nechat vyrůst něco velikého. Takový pohled zpět posiluje mou důvěru, že Boží Duch i dnes hledá skuliny, skrze které by mohl narušit naši falešnou sebejistotu a nasycenost. Zatímco sepisuji tyto věty, zdá se mi, že jsem zaslechl první zabušení Božího Ducha na dveře našeho života. Zmíněná sebejistota a nasycenost je v naší společnosti na ústupu. Podle obecného názoru tučná léta skončila. Šíří se nejistota staré jistoty (např. jistota údajně nezadržitelného pokroku) se rozplývají. Dnešní člověk už dávno není prométheovským typem dobyvatele a spolutvůrce světa, který se nebojí žádných těžkostí. Ptá se naopak s hrůzou, co se to stalo z duchů, které kdysi vyvolal. Jeho svět vykolejil. Mnohé otázky, které byly ještě v minulé generací pokládány za plně zodpovězené (například otázka, jakou budoucnost má zbožnost v moderní době), jsou zcela otevřené. Karty se nově míchají. Když se na věc díváme z uvedených hledisek, dává duchovní mapa naší společnosti slovu krize úplně nový zvuk. Období krizí jsou samozřejmě také obdobími zániku. Staré a osvědčené odumírá, ztrácí se, často bez povšimnuti, jako by to ani nikdy nemělo význam. Kdo takhle ve svém životě prožívá ztrátu hodnot a postojů, které pro něho byly kdysi důležité, může být znejistěn až v hloubi své existence. Doby krizí jsou ale i obdobími růstu. Někdy může nepozorovaně, nesměle a v náznacích vyrůst něco nového, co později získá všeobecnou platnost a rozvine svou proměňující sílu. Například otroci byli i v křesťansky zaměřené společnosti naprosto samozřejmým jevem. Ani otcům amerického prohlášení nezávislosti nepřipadalo otroctví jako něco nepatřičného. A najednou přišel čas, kdy se každý diví, jak mohl někdo dříve takto uvažovat a usuzovat.

7 Rostoucí požadavek svobody Jeden z průlomů Božího Ducha do světa vidím v rostoucím požadavku svobody. Někdo by z toho mohl vyvodit přesně opačné závěry třeba poukázáním na rostoucí liberálnost a subjektivní zvůli, se kterou dnes lidé bezohledně prosazují vlastní Svobodu na úkor svobody druhých. Ale stejně bychom neměli připustit, aby nám krizové jevy v tomto procesu růstu zabránily rozpoznat základní linie ležící v pozadí. Epochální nástup svobody ve střední a východní Evropě byl více než jen touha připojit se ke konzumnímu životu Západu a možnostem cestování. Takové převraty jsou samozřejmě složitými událostmi s různými, i protichůdnými tendencemi a motivy. Přesto je toto volání po svobodě od společenského systému, který opovrhuje lidmi a je vystavěn na lži, pronikáním Ducha, znamením doby, které je třeba bděle sledovat. Cit pro autenticitu Něco podobného platí i o zjištění, nad kterým se hodně zamýšlím. Lidé mají jemný cit pro opravdovou autenticitu, jak se dnes s oblibou říká. I obrazová média, která mohou být samozřejmě používána také k manipulaci a sebestylizaci musí kapitulovat, když se u lidí ukáže jiskra opravdovosti. Politiky to možná někdy obtěžuje a i my, duchovní pastýři a biskupové, se děsíme tohoto měřítka, kterým sdělovací prostředky hodnotí i nás. Současníci však neodbytně a mimo ochranné fasády (úřadu, učenosti, úspěchu atd.) požadují to, co má dnes větší váhu než všechno ostatní: Jsi opravdový? A také neúprosnost, někdy dokonce dějinná nespravedlnost, s níž se pátrá po minulé vině, poukazuje na tento pohyb hledání pravdy, ale pravdy, která znamená více než správnost. Jde o pravdivost až do kořenů vlastní existence. Co když za tím stojí dílo Ducha Božího? Nové ocenění jednotlivce Vidím, že se objevuje pozornost věnovaná jedinci a jeho důstojnosti, jeho lidské tváři. Asi tímto názorem sklidím především nesouhlas, vždyť právě dnešní doba vypadá jako doba nejhlubší nelidskosti. Uvedu jen vysoký počet potratů, debatu o eutanázii, rostoucí kriminalitu mládeže, nemluvě o teroru a masových vraždách jako prostředku politiky a zajištění moci. A přece se odvažuji tvrdit, že na vzdory tomu existuje hluboký cit pro nenahraditelnou hodnotu jednotlivce. Chceme, aby se s námi jednalo lidsky. Co tím vlastně míníme? Určitě se někdy zachází lidštěji se zvířaty než s lidmi. A přece je tu snaha hledat, jak se vymanit z nelidských sítí společnosti myslící čistě ekonomicky, vystavěné na hospodářských a finančních tlacích. Hovoří se o tom, že společnost, která odepisuje pět až deset procent svých členů, si nezaslouží označení lidská. Pozoruji, jak na základě těchto názorů vyrůstá alternativní jednání. Zjišťuji, že lidé si více váži lidské vzájemnosti než vlastnictví nějaké věci. Setkávám se s lidmi, kteří si stanovili svůj cíl na opačné straně, než je majetek a požitky, a v odevzdání se druhým rostou ve svém lidství. A uprostřed hluku senzacechtivé společnosti, pro kterou jsou i zprávy o politickém dění zábavou, vidím lidi, kteří milují tichost, kteří se brání trvalému ovlivňování médii, kteří jsou otevřeni meditaci (světské či náboženské), kteří si cení opakování coby prostoru pro cvičení trpělivosti, vyrovnanosti a soustředění. Samozřejmě je to jako obvykle provázeno chybami a omyly, módní esoterikou a duchovním sebeukájením, nesmyslnými nápady a žádostivosti vyzkoušet uprostřed všeobecné nudy zase něco, co tu ještě nikdy nebylo. Ale přesto se Duch Boži snaží člověka rozhýbat. A když nás zkouší probudit oklikou přes ekologickou posedlost kdo by proti tomu něco namítal? Vždyť nám Lidem dal i rozum, abychom rozeznali hlouposti od směrodatných a

8 prospěšných poučení. Může se klidně stát, že si člověk, který se dnes angažuje v ochraně želv, začne zítra všímat i života v mateřském lůně. Pátrání po Ty A jako příklad pronikání Ducha dnes výslovně uvádím požadavek hlubší jednoty a společenství. I zde jsou patrné opačné tendence. Roztříštěnost a přetrvávající zákopové války, stranický duch a bezuzdný individualismus jsou v naší společnosti nepřehlédnutelně přítomny. Duch doby říká: Užívej si života! Uspořádej si ho podle všech pravidel umění - i na účet druhého! Roste ale temně podezření, že kvůli takovým životním postojům přijdu nakonec zkrátka. Strach, že bych snad mohl něco propást, je jedním z nejskrytějších popudů naší konzumní a spotřební společnosti. A přece za tímto strachem vězí také podnět Ducha Božího. Protože když byl někdo dost dlouhou dobu svobodný, časem zjišťuje, že je sám a že ho i ostatní lidé nechávají samotného. Možná potom novým způsobem objeví Ty, ne jako ohrožení, ale jako obohacení. Může ucítit, že jsou vazby, které nezotročují, ale dávají svobodu, tak jako horolezecké lano svazuje horolezce, ale zároveň ho nechává bezpečně lézt. Mladým lidem nepomáhají k naplněnému manželskému svazku kázání o morálce (sama o sobě), ale Boží Duch, který jim v partnerově Ty dává zakusit své vlastní božské Ty. Ne všichni, kdo dnes už netouží po sňatku, to činí z čistého egoismu a sobectví. Vidím podněty Ducha i u těch, kteří sice ještě ztroskotávají na nečestnosti svého okolí a na své vlastní neschopnosti, ale přesto nevzdali hledání blízkého člověka - nějakého Ty. Měli bychom ve svých farnostech a společenstvích dokázat každého přijmout s otevřenou náručí. Pak k nám bude přicházet více lidí a budou se nás ptát: Kde bydlíš? (srov. dotaz učedníků Ježíši, Jan 1,38). Budou se ptát, protože se jim zošklivila nezakotvenost vlastní existence. Kéž bychom je mohli pozvat k sobě a jako Pán jim říci: Pojďte a uvidíte!

Němečtí biskupové. Čas rozsévání. Být církví misionářskou. Vydal: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonner Talweg 177, 53 129 Bonn

Němečtí biskupové. Čas rozsévání. Být církví misionářskou. Vydal: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonner Talweg 177, 53 129 Bonn Němečtí biskupové 68 Čas rozsévání Být církví misionářskou 26. listopad 2000 Vydal: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonner Talweg 177, 53 129 Bonn Na úvod... 3 I. Svět, ve kterém žijeme...

Více

Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Marie Monsportová Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Studijní skripta ÚVOD DO SPIRITUALITY. SM Mgr. Ludmila Jana Pospíšilová OSF

Studijní skripta ÚVOD DO SPIRITUALITY. SM Mgr. Ludmila Jana Pospíšilová OSF I N S T I T U T F R A N T I Š K Á N S K Ý C H S T U D I Í Studijní skripta ÚVOD DO SPIRITUALITY SM Mgr. Ludmila Jana Pospíšilová OSF Praha 2014 Mgr. Jana Pospíšilová 2 OBSAH SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY..

Více

JEŽÍŠ NA NĚJ S LÁSKOU POHLEDĚL A ŘEKL: JEDNO TI SCHÁZÍ... (MK 10,21A)

JEŽÍŠ NA NĚJ S LÁSKOU POHLEDĚL A ŘEKL: JEDNO TI SCHÁZÍ... (MK 10,21A) JEŽÍŠ NA NĚJ S LÁSKOU POHLEDĚL A ŘEKL: JEDNO TI SCHÁZÍ... (MK 10,21A) FÓRUM MLÁDEŽE 27. 29. 1. 2006 Homilie o. Jiřího Mikuláška pátek při zahajovací mši sv. Svatost v dnešním světě vzor mladého svatého

Více

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Svatojánská kolej VOŠP Svatý Jan pod Skalou Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Absolventská práce 2006 Vypracovala: Anna Krutská Vedoucí práce: Martina Špinková Prohlašuji, že jsem

Více

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007 Církevní

Více

Všeobecná teologická etika 1. Výběr studijních textů (pracovní, nekorigovaný text)

Všeobecná teologická etika 1. Výběr studijních textů (pracovní, nekorigovaný text) Všeobecná teologická etika 1 Výběr studijních textů (pracovní, nekorigovaný text) 1 Rozpis zpracovaných témat Úvod aktuální otázky (s.3) 1. Uvedení do problematiky (s.15) 2. Základní otázky: Antropologie

Více

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Křesťanská etika - jednat jako křesťan, jednat podle svého svědomí Milióny křesťanů

Více

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve Pozvání na cestu Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života podle sociálního učení katolické církve Autorský tým Centra pro sociální otázky při ČBK pod vedením Lubomíra Mlčocha celková

Více

ISE. stav politiky ve světě zápas se změnami klimatu slovo do diskuse o nedávné minulosti INSTITUT PRO STŘEDOEVROPSKOU KULTURU A POLITIKU

ISE. stav politiky ve světě zápas se změnami klimatu slovo do diskuse o nedávné minulosti INSTITUT PRO STŘEDOEVROPSKOU KULTURU A POLITIKU Ročník 21. únor 2008 130 stav politiky ve světě zápas se změnami klimatu slovo do diskuse o nedávné minulosti ISE INSTITUT PRO STŘEDOEVROPSKOU KULTURU A POLITIKU obsah SE 130/2008 Úvodní slovo Násilí

Více

Josef Sudbarack Duchovní vedení. Místo předmluvy. Milý N. N.

Josef Sudbarack Duchovní vedení. Místo předmluvy. Milý N. N. Josef Sudbarack Duchovní vedení Místo předmluvy Milý N. N. Dostal jsem tvůj dopis, právě když koriguji obsah sazby své knížky o duchovní vedení. Především bych ti chtěl vyjádřit dík a radost z toho, že

Více

KDYŽ KÁMEN MLUVÍ OBČASNÍK LANŠKROUNSKÉ FARNOSTI. ZÁŘÍ 2002 číslo: 24 ročník: V. - ZDARMA - Vážení a milí čtenáři,

KDYŽ KÁMEN MLUVÍ OBČASNÍK LANŠKROUNSKÉ FARNOSTI. ZÁŘÍ 2002 číslo: 24 ročník: V. - ZDARMA - Vážení a milí čtenáři, OBČASNÍK LANŠKROUNSKÉ FARNOSTI ZÁŘÍ 2002 číslo: 24 ročník: V. - ZDARMA - Vážení a milí čtenáři, trvalo dosti dlouhou dobu než, bylo možné opět vydat nové číslo Svítání. V každém případě je opět na světě,

Více

Svět, jak jej neznáte

Svět, jak jej neznáte Svět, jak jej neznáte Napsal: Marcel Brus Milí přátelé, dovoluji si vám předložit toto dílko, s jedinou prosbou, totiž abyste si ho přečetli. Uspokojivé vysvětlení toho, proč mi na získání vaší pozornosti

Více

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU 1 7. 4. 1988 KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU NÁBOŽENSKÝ ROZMĚR VÝCHOVY V KATOLICKÉ ŠKOLE VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 1994 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) ÚVOD 1. 28.10. 1965 II. Vatikánský

Více

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním Úvod Oblast axiologie mne začala zajímat v době, kdy jsem začala cítit zodpovědnost sama za sebe a za svá rozhodnutí. Přemýšlela jsem, která řešení situací jsou správná, a tím pádem mne dovedou k duševnímu

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY ETICKÉ VÝCHOVY pro učitele na druhém stupni základních škol a na školách středních

VYBRANÉ PROBLÉMY ETICKÉ VÝCHOVY pro učitele na druhém stupni základních škol a na školách středních UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI P E D A G O G I C K Á F A K U L T A K A T E D R A S P O L EČENSKÝCH VĚD VYBRANÉ PROBLÉMY ETICKÉ VÝCHOVY pro učitele na druhém stupni základních škol a na školách středních

Více

Katecheze pro mládež. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8.

Katecheze pro mládež. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8. 2014 Katecheze pro mládež Témata: 1. práce a slavení 2. předávání víry v rodině 3. mezigenerační

Více

DEUS CARITAS EST. Svatý otec Benedikt. V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu

DEUS CARITAS EST. Svatý otec Benedikt. V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu DEUS CARITAS EST Svatý otec Benedikt V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu Encyklika Benedikta XVI. DEUS CARITAS EST ÚVOD 1.?Bůh je láska; kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm?

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Vyrovnání se s odchodem blízkého člověka v hospici pro pozůstalé s vyznáním a bez vyznání. DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Vlasta Sýkorová Sociální

Více

Děti v ringu dnešního světa

Děti v ringu dnešního světa RODINA Děti v ringu dnešního světa Hodnotové orientace dětí ve věku 6 až 15 let TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 Děti v ringu dnešního

Více

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 České země byly občas bitevním pole, častěji mostem Benedikt XVI. na letišti, Praha Stará Ruzyně 26.9.2009 Pane presidente, milí páni kardinálové

Více

Misiologické. fórum. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 2/2014 červen / jún Cena 30 Kč /1,20 EUR

Misiologické. fórum. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 2/2014 červen / jún Cena 30 Kč /1,20 EUR Misiologické Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 2/2014 červen / jún Cena 30 Kč /1,20 EUR fórum Téma čísla: MISIE A UZDRAVOVÁNÍ (B. Baštecká, P. Pokorný, P. Hynek, A. Eglin, J. Tomčániová,

Více

ECCLESIA IN EUROPA. Posynodální apoštolská exhortace. o Ježíši Kristu žijícím ve své církvi, prameni naděje pro Evropu ECCLESIA IN EUROPA

ECCLESIA IN EUROPA. Posynodální apoštolská exhortace. o Ježíši Kristu žijícím ve své církvi, prameni naděje pro Evropu ECCLESIA IN EUROPA 82 28. června 2003 ECCLESIA IN EUROPA Posynodální apoštolská exhortace Jana Pavla II. biskupům, kněžím a jáhnům, zasvěceným osobám a všem věřícím laikům o Ježíši Kristu žijícím ve své církvi, prameni naděje

Více

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II.

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II. 2.2.1994 Dopis rodinám papeže JANA PAVLA II. 1994 Rok rodiny # 1 Drahé rodiny! 1. Rok rodiny, který letos slavíme, mi poskytuje vítanou příležitost zaklepat na dveře Vašich domovů. S velkou láskou bych

Více

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

Život a poslání: věrnost a osobní spokojenost. Br. Felicísimo Martínez, OP

Život a poslání: věrnost a osobní spokojenost. Br. Felicísimo Martínez, OP Život a poslání: věrnost a osobní spokojenost Br. Felicísimo Martínez, OP 1. Evangelní věrnost a osobní spokojenost Naše řeholní profese v sobě zahrnuje dvě stránky: náš život a naše poslání, službu. Postihnout

Více

12 září 2000 POKOJ A DOBRO. List k sociálním otázkám v České republice k veřejné diskusi

12 září 2000 POKOJ A DOBRO. List k sociálním otázkám v České republice k veřejné diskusi 12 září 2000 POKOJ A DOBRO List k sociálním otázkám v České republice k veřejné diskusi VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2000 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 2 POKOJ A DOBRO List k sociálním

Více

Rozkvět nebo zhouba civilizace?

Rozkvět nebo zhouba civilizace? Lidstvo na rozcestí Rozkvět nebo zhouba civilizace? Přelom tisíciletí byl všeobecně spojován s přelomem v dějinách lidstva. O lidstvu bylo napsáno mnoho analýz a prognóz - optimistických i pesimistických.

Více

3-4. Budoucnost církve

3-4. Budoucnost církve Budoucnost církve Formovat mládež - prioritní poslání pro církev (P. Fabio Attard SDB) Nové způsoby bytí církve v kontextu současnosti (P. Klaus Hofstetter) Sociologický pohled na mladé dle sčítání účastníků

Více