Biblické sobotní úkoly. Boží zdravotní plán pro lidstvo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Biblické sobotní úkoly. Boží zdravotní plán pro lidstvo"

Transkript

1

2

3 Biblické sobotní úkoly Boží zdravotní plán pro lidstvo Duben červen 2015

4 Obsah 1. Zdraví pro všechny Nemoc a její příčiny prevence nemocí: Boží cesta (I) Prevence nemoci: Boží cesta (II) Prvky přírody ve zdravotnictví Odět se Boží slávou Boží způsoby léčení Péče o vaše zdravé srdce Nebezpečí extremismu Falešné léčebné metody Rada pro lékařské misionáře Vzdělávání v oblasti zdraví Zdraví na Nové Zemi 80 Úlohy sobotní školy,jsou denním studijním programem, založeným pouze na Bibli a Duchu prorockém bez dalších komentářů. Citace jsou zkrácené tak, aby poskytly výstižné a přímé myšlenky. V [ ] jsou uvedeny některé případy pro zajištění jasnosti, správného kontextu a plynulého čtení. Velmi se doporučuje další studium ve zdrojových materiálech. Úlohy sobotní školy (USPS ), sv. 90, č. 3, duben červen Vydávané čtvrtletně Adventisty sedmého dne Reformačního hnutí pro-středí Generální konference, Oddělení Sobotní školy. Copyright 2015, tištěný a distribuovaný od Reformation Herald Publishing Association, 5240 Hollins Road, Roanoke, Virginia , U.S.A. Periodické poštovné uhrazené v Roanoke, Virginia WEB: 4

5 Předmluva Pád našich prvních rodičů ovlivnil nejen duchovní povahu lidstva, ale také tělesnou přirozenost. Kvůli hříchu se naše přirozenost stala závislá na fyzickém rozpadu a smrti. Proto plán spasení přemýšlí o kompletní obnově naší přirozenosti - duchovní, duševní a tělesné - narušené rozkladem, který způsobil hřích. «Nebo přišel Syn člověka, aby hledal a spasil, což bylo zahynulo.» (Lukáš 19:10). Správně pochopené evangelium Ježíše Krista je nejen moc, aby nás zachránila od hříchu, moc očistit naše duše skrze poslušnost pravdě; je to také moc k obnovení fyzického zdraví; aby se nám a našim tělům zjevil Bůh prostřednictvím přírodních zákonů zdraví. Ve chvílích Ježíšovy služby na této zemi je pozoruhodné, že strávil více času, uzdravováním nemocných, než kázáním evangelia. Není pochyb o tom, že je to ponaučení pro nás. Přivádění duší ke Kristu, a uzdravování nemocných, musí jít ruku v ruce. Všude tam, kde není náležitá pozornost věnována zdravotní práci (Matouš 10: 7-8), založené na principech křesťanské střídmosti (Skutky 24: 25; Galatským 5: 22-23), má služba evangelia velkou nevýhodu. Jak je dobře známo, je mnoho faktorů, které mají vliv na zdraví. Nicméně, většina lidí věnuje těmto faktorům malou pozornost, dokud není příliš pozdě. Každý rok lidé utrácejí miliardy dolarů na zdravotní péči. Podle průzkumu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (2011), USA v průměru utratí dolarů za každou osobu na zdravotní péči; Švýcarsko vynakládá dolarů; dolarů utratí v Nizozemsku; dolarů v Německu; dolarů ve Francii; a dolarů v Kanadě. To, co si mnozí neuvědomují je, že Bible obsahuje kompletní zdravotní plán, který vám ušetří nejen peníze, ale v první řadě předchází nemocem. Boží zdravotní plán, pokud je věrně zachovávaný, nabízí nejlepší možné zdraví pro ducha, duši i tělo, jaké tento svět může nabídnout. Biblické lekce sobotní školy pro toto čtvrtletí, nazvané «Boží zdravotní plán pro lidstvo,» se zamýšlí nad biblickými principy, které vedou k dobrému zdraví. Zatímco poselství zdravotní reformy není evangelium samo, moudře představuje to, že může otevřít cestu k uzdravení duše. Zdravotní evangelium má schopné obhájce, avšak jejich dílo bylo velice ztíženo, protože mnozí kazatelé, konferenční předsedové a jiní vlivní činitelé zapomněli její souvislost s poselstvím, jež je vyjádřeno vztahem pravé ruky k tělu. Counsels on Health, p Je naší modlitbou, aby tyto lekce inspirovaly naše čtenáře k tomu, aby této práci věnovali jeho správné místo mezi Božím lidem, a to nejen tím, že každá duše bude prospívat a bude v dobrém zdravotním stavu, ale že mnoho duší bude přivedeno k Ježíši skrze zdravotní službu. Generální konference, Oddělení sobotní školy 5

6 Sobota 4. dubna 2015 SBÍRKA PRVNÍ SOBOTY PRO ÚSTŘEDÍ NA HAITI Haiti je malá karibská země s počtem obyvatel téměř 10 milionů, sdílející ostrov s Dominikánskou republikou. Největší část obyvatelstva se hlásí k římskokatolické víře (80%); i protestantská víra také učinila pokrok v této zemi (16%). Práce adventistů sedmého dne reformního hnutí na Haiti začala v roce a vyrostla uprostřed problémů. Přes všechny těžkosti, které v této zemi existují, se práce značně rozvinula díky úsilí oddaných pracovníků vedených Duchem svatým. Sobotní škola se neustále rozrůstá. V poslední době jsme cítili potřebu lepší správy. Církev nemá vhodnou kancelář nebo sídlo k tomu, aby vedlo nezbytná jednání. Máme velkou potřebu pořídit oboje, modlitebnu i ústředí mise. Naším plánem je vybudovat toto zařízení v Croix-des-Bouquets, asi 12 km od hlavního města Port-au-Prince. V současné době máme bohoslužbu každou sobotu v pronajatých prostorách s účastí nejméně 70 lidí, z nichž 20 jsou členové. Máme parcelu, ale ne prostředky, abychom mohli postavit budovu. Z toho důvodu se obracíme na naše členy sobotní školy z celého světa o finanční pomoc. «Je-li vzbuzen zájem v kterémkoli velkém městě nebo městečku, měl by tento zájem být sledován. Místo by mělo být důkladně zpracované, dokud skromný dům uctívání nestojí jako znamení, památník Boží soboty, světlo uprostřed mravní temnoty. Tyto památníky ať stojí na mnoha místech, jako svědkové pravdy. Bůh ve svém milosrdenství způsobí, že poslové evangelia půjdou do všech zemí, ke všem jazykům a národům, dokud korouhev pravdy nebude ustavena ve všech částech obydleného světa. «Všude tam, kde je společnost věřících ustavena, dům uctívání by měl být postaven. Ať dělníci neopouští takové místo bez dosažení tohoto úspěchu.» Gospel Workers, str Kéž Bůh skrze svého Ducha svatého osloví naše bratry, sestry a přátele po celém světě, aby upřímně a hojně tuto první sobotu přidali svůj kámen do budovy Božího díla na Haiti! Bratři a sestry z Haiti 6

7 Lekce 1 sobota 4. dubna 2015 ZDRAVÍ PRO VŠECHNY Nejmilejší, žádámť obzvláštně, abys se dobře měl a zdráv byl, tak jako duše tvá dobře se má. ( 3 Janova 1: 2). Bůh stanovil, aby nemocní, nešťastní a ti, kdož jsou sužováni zlými duchy, uslyšeli jeho hlas skrze jeho služebníky. Přeje si být skrze své lidské pomocníky Utěšitelem, jakého svět nezná. Touha věků, str. 244; DA 351. Doporučená četba: Život naplněný pokojem, str , ; MH pp , Neděle 1. ZMĚNA V LIDSKÉM ZDRAVÍ a. Popište stav lidského zdraví před pádem. Genesis 1:26-27, března Genesis 1:26-27, 31; Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad hovady, a nadevší zemí, i nad všelikým zeměplazem hýbajícím se na zemi. I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je. 31. A viděl Bůh vše, což učinil, a aj, bylo velmi dobré. I byl večer a bylo jitro, den šestý. Když člověk vzešel z ruky svého Stvořitele, byl vysoké postavy a dokonale souměrný. Jeho vzezření bylo zdravé a planul světlem života a radosti. Patriarchové a proroci, str. 22; PP 45. «Skutečnost, že [člověk] přes 6000 let vydržel stále rostoucí břemeno nemocí a kriminality, je nezvratným důkazem o síle odolnosti, kterou byl původně obdařen.» The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 1, p b. Jak se lidské zdraví postupně zhoršovalo po pádu? Genesis 11: 28; Žalm 90: 10; Jan 5: 3. Genesis 11: 28; Umřel pak Háran prvé než Táre otec jeho v zemi narození svého, totiž v Ur Kaldejských. Žalm 90:10; Všech dnů let našich jest let sedmdesáte, aneb jest-li kdo silnější-ho přirození, osmdesát let, a i to, což nejzdárnějšího v nich, jest práce a bída, a když to pomine, tožť ihned rychle zaletíme. Jan 5:3; Kdežto leželo množství veliké neduživých, slepých, kulhavých, suchých, očekávajících hnutí vody. 7 Pamatujte prosím na sbírku první soboty pro ústředí na Haiti!

8 Tělesné znetvoření, duševní méněcennost, nemoci a lidské utrpení doléhají od doby pádu víc a víc na každou následující generaci, a přece lidstvo spí a nevšímá si skutečných příčin. Lidé neberou v úvahu, že oni sami jsou z velké části vinni tímto žalostným stavem věcí. Ze svého utrpení obviňují obyčejně Boha. Ale základem všeho tohoto trápení je nestřídmost většího či menšího stupně. Vybraná poselství, sv. 2, str. 322; 2SM 411. Pondělí 2. TOUHA NEMOCNÝCH 30. března a. Jaký je (někdy nevýslovný) bolestný výkřik každého nemocného člověka, který dosud nebyl opuštěn Duchem svatým? Matouš 8: 2; Marek 10:47. Matouš 8:2; A aj, malomocný přišed, klaněl se jemu, řka: Pane, kdybys jen chtěl, můžeš mne očistiti. Marek 10:47; A když uslyšel, že by to byl Ježíš Nazaretský, počal volati a říci: Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Jak často zdraví lidé zapomínají na podivuhodnou milost, kterou přijímají dennodenně a každý rok. Nepřinášejí Bohu žádnou oběť chvály za všechna Jeho dobrodiní. Když však přijde nemoc, vzpomenou si na Boha. Mocná touha po uzdravení je žene k horlivé modlitbě, a je to správné. Bůh je naším útočištěm v nemoci i ve zdraví. Svědectví pro církev, sv. 5, str. 141; 5T 315. b. I když nemocný zdánlivě netouží po uzdravení (například když je závislý na drogách nebo jiných zlozvycích), jaká je někdy realita? Lukáš 8: Lukáš 8: 27-29; A když z lodí vystoupil na zemi, potkal jej muž jeden z města, kterýž měl ďábelství od mnoha časů, a rouchem se neodíval, ani v domu býval, ale v hrobích. Ten uzřev Ježíše zkřikl a padl před ním, a hlasem velikým řekl: Co je tobě do mne, Ježíši, Synu Boha nejvyššího? Prosím tebe, netrap mne. Nebo přikazoval duchu nečistému, aby vyšel z toho člověka. Po mnohé zajisté časy jím lomcoval, a býval ukován řetězy a v poutech ostříhán, ale on polámal okovy a býval od ďábelství puzen na poušť. S mocí přikázal Ježíš nečistým duchům, aby z nich (z posedlých v Gadara) vyšli. Jeho slova pronikla zatemnělou myslí nešťastníků. Jen nejasně si uvědomovali, že blízko nich je ten, jenž je může zbavit mučivých démonů. Padli k nohám Spasitelovým, aby ho uctili; když však otevřeli ústa, aby si od něho vyprosili milost, promluvili z nich zlí duchové pronikavým hlasem: Co je tobě do mne, Ježíši, Synu Boha nejvyššího? Prosím tebe, netrap mne. (Lukáš 8 28) Touha věků, str. 235; DA c. Jaké společné přání bychom měli mít pro ty, kteří jsou nám nejblíže? 3 Janova 1: 2; Kdo jiný sdílí tuto touhu? Jan 5: 6; Jan 5:6; Toho uzřev Ježíš ležícího, a poznav, že jest již dávno nemocen, dí jemu: Chceš-li zdráv býti? 8

9 Bůh si přeje, abychom dosáhli té míry dokonalosti, jaká nám byla umožněna darem Krista. Vybízí nás, abychom se správně rozhodli, abychom se spojili s nebeskými prostředky a přijali zásady, které v nás obnoví Boží obraz. Ve svém psaném slově a ve velké knize přírody zjevuje Bůh principy života. Je na nás, abychom je poznali a řídili se jimi, abychom spolupracovali s Bohem při vracení zdraví tělu i duši. «Bůh si přeje, aby Jeho světlo vždy způsobilo udržet si vysoký standard před ostatními. Podle přikázání a příkladu musejí držet tuto dokonalou normu vysoko nad falešným standardem satana, který, pokud je následován, povede k bídě, rozkladu, nemoci a smrti, pro tělo i duši.» The Review a Herald, Úterý 3. BOŽÍ ODPOVĚĎ 31. března a. Jakou prosbu má k nám Kristus dnes? Matouš 11: Má se to vztahovat pouze na naše duchovní zdraví? Matouš 11:28-30; Pojdtež ke mně všickni, kteříž pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám. 29 Vezměte jho mé na se, a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete odpočinutí dušem vašim. Jho mé zajisté jestiť rozkošné, a břímě mé lehké. Slova našeho Spasitele: Pojďte ke mně a já vám dám odpočinout (Matouš 11: 28) jsou především k léčbě tělesných, duševních a duchovních nemocí. Ačkoli si lidé způsobují utrpení sami svým nesprávným jednáním, pohlíží na ně Kristus se soucitem. V něm mohou najít pomoc. Kristus učiní velké věci pro ty, kdo v něho věří. Život naplněný pokojem, str. 51; MH 115; Pravé náboženství a zákony zdraví jdou ruku v ruce. Není možné pracovat pro záchranu mužů a žen bez toho, abychom je neupozornili na potřebu skoncovat se škodlivým ukájením, které ničí zdraví, ponižuje duši a pravdě Boží brání ovlivnit mysl. Muže a ženy třeba poučit, aby důkladně zkoumali každý zvyk a způsob a okamžitě odstranili to, co tak zatemňuje mysl. --Zdravotní rady a naučení, str. 175; CH 445. b. Odkud léčivá síla přijde? Jan 5: 21; Malachiáš 4: 2; Jan 5:21; Nebo jakož Otec křísí mrtvé a obživuje, tak i Syn, kteréž chce, obživuje. Malachiáš 4:2; Vám pak, kteříž se bojíte jména mého, vzejde slunce spravedlnosti, a zdraví bude na paprslcích jeho. Tedy vycházeti budete,a porostete jako telata vykrmená. Je-li evangelium přijato ve své ryzosti a síle, je lékem na nemoci, které vznikly z hříchu. Slunce spravedlnosti vychází se zdravím na paprscích (Malachiáš 4: 2). Nic z toho, co poskytuje tento svět, nemůže vyléčit zlomené srdce, ani nabídnout pokoj mysli, ani zaplašit starost, ani zapudit nemoc. Veškerý talent, veškerý génius, veškerý věhlas, všechno to nedokáže potěšit ustarané srdce, ani obnovit zmařený život. Jedinou nadějí člověka je život podle Boží vůle. 9 Pamatujte prosím na sbírku první soboty pro ústředí na Haiti!

10 Kristova láska, která proniká do celé bytosti, je oživující silou. Každé živé části mozku, srdci, nervům přináší svým dotekem zdraví. Povzbuzuje nejlepší síly člověka k činnosti. Osvobozuje člověka od viny, zbavuje ho starostí a žalu, strachu a úzkosti, která deptá životní síly. S ní přichází klid a jistota. Vštěpuje do duše radost, kterou nedokáže pokazit nic na zemi, radost v duchu svatém, radost, která dává zdraví a život. Život naplněný pokojem, str. 51; MH 115; Středa 1. dubna 4. KRISTUS, NÁŠ PŘÍKLAD VE ZDRAVOTNÍ PRÁCI a. Jak byla prorokovaná Kristova práce? Izaiáš 61: 1-3; Jak se naplnilo toto proroctví? Marek 1: 32-34; Izajáš 61:1-3; Duch Panovníka Hospodina jest nade mnou, proto že pomazal mne Hospodin, abych kázal evangelium tichým. Poslal mne, abych uvázal rány skroušených srdcem, abych vyhlásil jatým svobodu, a vězňům otevření žaláře, Abych vyhlásil léto milostivé Hospodinovo, a den pomsty Boha našeho, abych těšil všecky kvílící, Abych způsobil radost kvílícím Sionským, a dal jim okrasu místo popela, olej veselé místo smutku, oděv chvály místo ducha sevřeného. I nazvání budou stromové spravedlnosti, štípení Hospodinovo, abych oslavován byl. Marek 1:32-34; Večer pak již při západu slunce, nosili k němu všecky nemocné i ďábelníky. A bylo se všecko město sběhlo ke dveřům. I uzdravoval mnohé ztrápené rozličnými neduhy, a ďábelství mnohá vymítal, a nedopustil mluviti ďáblům; nebo znali ho. Během své služby na zemi věnoval Ježíš více času uzdravování nemocných než kázání. Jeho zázraky svědčily o pravdě jeho slov, že nepřišel, aby hubil, nýbrž aby zachraňoval. Jeho spravedlnost ho předcházela, a sláva Hospodinova byla jeho záštitou Když procházel městy a městečky, byl jako živý proud, rozdávající život a radost, kamkoli přišel. Touha věků, str. 244; DA 350. Pán Ježíš Kristus přišel na tento svět, aby neúnavně sloužil potřebám člověka. Onť jest vzal na se mdloby naše, a neduhy naše nesl. (Matouš 8: 17), aby mohl soužit všem potřebným lidem. Přišel z lidí sejmout břemeno nemocí, utrpení a hříchu. Přinesl jim úplnou obnovu. Přišel jim dát zdraví, pokoj a dokonalost povahy. Život naplněný pokojem, str. 9; MH 17; b. Jak Kristus ukázal vztah mezi duchovní a tělesnou povahou lidstva? Jan 5: 14; Jan 5: 14; Potom pak nalezl jej Ježíš v chrámě, a řekl jemu: Aj, zdráv jsi učiněn; nikoli víc nehřeš, ať by se něco horšího nepřihodilo. Mnohým z postižených, které uzdravil, Kristus pravil: Nikoli více nehřeš, ať by se něco horšího nepřihodilo. (Jan 5: 14) Tím učil, že nemoc je důsledkem přestoupení zákonů Božích, a to přírodních i duchovních. Nebylo by tak velké bídy na světě, kdyby lidé žili v souladu s plánem Stvořitelovým. DA 824. Přestupování přírodního zákona s následným utrpením a předčasnou smrtí se tak rozmohlo, že se tyto následky pokládají za lidský osud, ale Bůh nestvořil lidstvo tak 10

11 zeslabené. To není dílem vševědoucího, ale dílo člověka. Je to výsledek nesprávných zvyků přestupování zákonů, které Bůh dal na usměrnění lidské existence. Ustavičné přestupování přírodních zákonů je stálým přestupováním Božího zákona. Kdyby lidé vždy poslouchali zákon Desatera a svůj život usměrňovali podle těchto příkazů, zlořečenství chorob, jaké dnes zaplavuje svět, by nebylo existovalo. Zdravotní rady a naučení, str. 13; CH Čtvrtek 5. BOŽÍ SPOLUPRACOVNÍCI 2. dubna a. Jakou prací Kristus pověřil své učedníky v současnosti?? Matouš 10: 7-8; Matouš 10: 7-8; Jdouce pak, kažte, řkouce: Že se přiblížilo království nebeské. Nemocné uzdravujte, malomocné čisťte, mrtvé křeste, ďábelství vymítejte; darmo jste vzali, darmo dejte. Následovníci Kristovi mají pracovat tak, jako pracoval On. Máme sytit hladové, odívat nahé, utěšovat trpící a postižené, Máme sloužit zoufajícím, vdechovat naději zoufalým Misionář nemůže léčit jen tělesné nemoci, ale může zavést hříšníka a Velkému Lékaři, který může očistit duši od malomocenství hříchu. Touha věků, str. 244; DA b. Co by si měli ti, kteří jsou zasvěceni Bohu uvědomit, kdž jsou sužováni nespokojenosti, nevděčností, nebo dokonce nevěrou? Izaiáš 42: 4; 53: 3; Jan 6: 38; Izaiáš 42:4; Nebude neochotný, ani přísný, dokudž soudu na zemi nevykoná, a učení jeho ostrovové očekávati budou. Izaiáš 53:3; Nejpohrdanější zajisté a nejopovrženější byl z lidí, muž bolestí, a kterýž zkusil nemocí, a jako ukrývající tvář svou; nejpohrdanější, pročež jsme ho za nic nevážili. Jan 6:38; Neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal; Zkoušky a překážky jsou metody, které Pán zvolil, aby je naučil kázni, a které stanovil jako podmínky úspěchu. Život naplněný pokojem, str. 244; MH 471. Je třeba, abychom se varovali sebelítosti. Nepřipouštěj si pocit, že nejsi oceňován tak, jak bys měl být, že tvé úsilí není doceněno, že tvá práce je příliš těžká. Pomyšlení na to, co pro nás vytrpěl Kristus, by mělo umlčet každou myšlenku na reptání. S námi se přece jedná lépe, než se jednalo s naším Pánem A ty bys hledal sobě velikých věcí? Nehledej. ( Jeremiáš 45:5) Pán nemá místo ve svém díle pro ty, kdo si více přejí získat korunu než nést kříž. MH 476 Pamatujte prosím na sbírku první soboty pro ústředí na Haiti! 11

12 Pátek OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ 3. dubna 1. Jaká je příčina mnohých nemoci a utrpení dnes? 2. Ve kterých dvou situacích bychom měli myslet na Boha jako na naše útočiště? 3. Jaká je naše úloha v procesu léčení? 4. Pokud neustále porušujeme zákony přírody, co vlastně děláme, a jaký bude výsledek? 5. Jaké jsou některé z překážek, se kterými se setkáme v lékařské misijní práci, a jak je můžeme překonat? 12

13 Lekce 2 sobota 11. dubna 2015 NEMOC A JEJÍ PŘÍČINY A řekl: Jestliže skutečně poslouchati budeš hlasu Hospodina Boha svého Žádné nemoci, kterouž jsem dopustil na Egypt, nedopustím na tebe Nebo já jsem Hospodin, kterýž tě uzdravuji. (Exodus 15: 26) Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí ( Galatským 6:7). Ten, kdo své nadání a své prostředky utrácí na sobecké zájmy a ukájení svých nejnižších vášní, bude žnout zkázu. Jeho žeň je jistá. Svědectví pro církev, sv. 4, str. 271; 4T 343. Doporučená četba: Mysl, charakter a osobnost sv, 2, str ; MCP pp Neděle 1. NEMOC A SMRT a. Proč je země tak plná nemoci? Přísloví 14:12; 26: dubna Přísloví 14:12; Cesta zdá se přímá člověku, a však dokonání její jest cesta k smrti. Přísloví 26:2; Jako vrabec přenáší se, a vlaštovice létá, tak zlořečení bez příčiny nedojde. Hřích, kterého se Izraelští dopustili u Betfegor způsobil, že na národ v zápětí dopadly rány Boží. Není nutné, aby týž hřích byl dnes potrestán stejně rychle; dojde však zajisté odplaty. Jestližeť kdo chrámu Božího poskvrňuje, tohoť zatratí Bůh (1 Kor 3 :17). Příroda stíhá tyto zločiny strašnými tresty, které dříve či později postihnou každého hříšníka. Právě tyto hříchy zavinily strašlivou degeneraci našeho pokolení a způsobily nemoci a bídu, jimiž je svět postižen. Hříšníku se může podařit utajit svůj hřích před svými bližními, neunikne však zajisté jeho následkům utrpení nemocem, slabomyslnosti nebo smrti. PP 461. b. Co to je, co Bůh slíbil poslušným? Exodus 15:26. Co se stane neposlušným? Deuteronomium 28: 58-61; Exodus 15:26; A řekl: Jestliže skutečně poslouchati budeš hlasu Hospodina Boha svého, a činiti budeš, což spravedlivého jest před očima jeho, a nakloníš uší k přikázaním jeho, a ostříhati budeš všech ustavení jeho: žádné nemoci, kterouž jsem dopustil na Egypt, nedopustím na tebe; nebo já jsem Hospodin, kterýž tě uzdravuji. Deuteronomium 28:58-61; Nebudeš-li ostříhati a činiti všech slov zákona tohoto, kteráž psána jsou v knize této, abys se bál toho veleslavného a hrozného jména 13

14 Hospodina Boha svého: Rozmnoží ku podivení Hospodin rány tvé, a rány semene tvého, rány veliké a trvánlivé, i nemoci těžké a dlouhé. A obrátí na tebe všecky neduhy Egyptské, jichžs se strašil, a přichytí se tebe. Všelijaký také neduh a všelikou ránu, kteráž není psána v knize zákona tohoto, uvede Hospodin na tebe, dokudž nebudeš vyhlazen. Když Kristus léčil nemoci, upozornil mnohé z postižených: Už nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího! (Jan 5: 14). Tím dával na srozuměnou, že si nemoc přivodili sami, protože přestupovali Boží zákony, a že zdraví může být zachováno pouze poslušností. Život naplněný pokojem, str. 50; MH 113; Pondělí 2. PŘÍČINA A NÁSLEDEK dubna a. Co Bible říká o vztahu mezi příčinou a následkem, který existuje vpřirozeném světě? Galatským 6: 7. Jak toto spojení souvisí s naším zdravím? Deuteronomium 28:15, 22. Galatským 6:7; Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Deuteronomium 28:15,22; Jestliže pak hlasu Hospodina Boha svého poslouchati, a všech přikázaní a ustanovení jeho, kteráž já dnes přikazuji tobě, ostříhati a činiti nebudeš, přijdou na tě všecka zlořečenství tato a postihnou tě. 22 Bíti tě bude Hospodin souchotinami, zimnicí, pálivostí, horkem, mečem, suchem a rudou, a budou tě stíhati, až tě i zkazí. Podle božích zákonů v přírodě každá příčina vede zákonitě k nějakým důsledkům. Žeň ukáže, zdali jsme dobře zaseli Bůh nezahubí nikoho. Každý, kdo bude zatracen, se zahubí sám. Kristova podobenství, str. 45; COL 84. Bůh nám dal schopnosti, které máme využívat, rozvíjet a zdokonalovat výchovou. Měli bychom uvažovat a přemýšlet, pozorně rozlišovat mezi příčinou a důsledkem. Svědectví pro církev, sv. 4, str. 433; 4T 548. b. Je nemoc vždy důsledkem našich vlastních činů? Exodus 34: 7 (poslední část); Jan 9: 2-3; Exodus 34,7 (poslední část); Navštěvuje nepravost otců na synech, a na synech synů do třetího i čtvrtého pokolení. Jan 9: 2-3; I otázali se učedlníci jeho, řkouce: Mistře, kdo jest zhřešil, tento-li, čili rodičové jeho, že se slepý narodil? Odpověděl Ježíš: Ani tento nezhřešil, ani rodičové jeho, ale aby zjeveni byli skutkové Boží na něm. «Je velmi přirozené, lidským bytostem, aby si myslely, že velká dopuštění jsou spolehlivým ukazatelem velkých zločinů a obrovských hříchů; ale lidé často dělají chybu v takovém posuzování charakteru.!» The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 3, p

15 Mnozí trpí nemocí pro hřích svých rodičů, Ačkoli nejsou odpovědni za to, co dělali jejich rodiče, je přesto jejich povinností zjistit, co je a co není přestoupení zákonů zdraví. Měli by se vyvarovat zlozvyků svých rodičů a správným životem by sami sobě měli vytvořit lepší podmínky. MH 121. c. Co ukazuje, že někdy Bůh dopouští, že spravedliví lidé onemocní, i když mohou být věrní podle zásad dobrého zdraví? 2 Korintským 12: 7-9; Job 2: 3-7; 2 Korintským 12:7-9; A abych se vysokostí zjevení nad míru nepozdvihl, dán mi jest osten do těla, totiž anděl satan, aby mne poličkoval, abych se nad míru nepovyšoval. Za to třikrát jsem Pána prosil, aby to odstoupilo ode mne. Ale řekl mi: Dosti máš na mé milosti, neboť moc má v nemoci dokonává se. Nejraději tedy chlubiti se budu nemocmi svými, aby ve mně přebývala moc Kristova. Job 2: 3-7; I řekl Hospodin Satanovi: Spatřil-lis služebníka mého Joba, že není jemu rovného na zemi, že jest muž sprostný a upřímý, bojící se Boha, a varující se zlého, a že po dnes trvá v upřímnosti své, ačkoli jsi ty mne popudil proti němu, abych jej hubil bez příčiny. A odpovídaje Satan Hospodinu, řekl: Kůži za kůži, a všecko, což má člověk, dá za sebe samého. Ale vztáhni nyní ruku svou, a dotkni se kostí jeho, a masa jeho, nebude-liť v oči zlořečiti tobě. Tedy řekl Hospodin Satanovi: Aj, v moci tvé buď, a však zachovej ho při životu. Protož vyšed Satan od tváři Hospodinovy, ranil Joba nežitem nejhorším, od zpodku nohy jeho až do vrchu hlavy jeho. «Job byl těžce postižený, a jeho přátelé se snažili, aby uznal, že jeho utrpení bylo důsledkem hříchu,... ale Pán je pokáral za jejich odsouzení jeho věrného služebníka. «Existuje zlo v našem světě, ale všechno utrpení není výsledkem zvráceného běhu života. Job nám byl představen jako člověk, u kterého Bůh dovolil, aby ho Satan soužil.» The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 3, p Úterý 3. PŘEKONÁNÍ ZASTRAŠOVÁNÍ 7. dubna a. Co udělal Eliáš, když byl naplněn pochybností a skleslosti? 1 Královská 19: 1-4. Co jsme často v pokušení dělat? Job 7:11; 1 Královská 19:1-4; Tedy oznámil Achab Jezábel všecko to, což učinil Eliáš, a že naprosto všecky proroky její pobil mečem. A protož poslala Jezábel posla k Eliášovi, řkuci: Toto ať mi učiní bohové a toto přidadí, jestliže v tuto hodinu zítra neučiním tobě, jako ty kterému z nich. Což když zvěděl, vstana, odšel pro zachování života svého, a přišel do Bersabé, jenž jest v Judstvu, kdež nechal mládence svého. Sám pak šel předce po poušti cestou dne jednoho, a přišed, usadil se pod jedním jalovcem, a žádal sobě smrti a řekl: Jižť jest dosti, ó Hospodine, vezmi duši mou, nebť nejsem lepší otců svých. Job 7:11; Protož nemohuť já zdržeti úst svých, mluvím v soužení ducha svého, naříkám v hořkosti duše své. Není moudré pozorovat se a zkoumat své emoce. Jestliže to děláme, nepřítel nám bude předkládat nesnáze a pokušení, které oslabí víru a připraví nás o odvahu. 15

16 Pečlivě zkoumat svá citová rozpoložení a dávat průchod svým pocitům znamená připravovat půdu pochybnostem a komplikovat si život. Máme odvracet pohled od sebe a upírat svůj zrak na Ježíše. MH 249. Takoví křesťané, kteří stále jen naříkají a jimž radost a štěstí připadají jako hřích, nemají pravé náboženství. Lidé, kteří se zabývají jen smutnými věcmi, které okolo sebe spatřují v přírodě, kteří se raději dívají na ztrouchnivělé listí, místo aby sbírali krásné živé květy, a nevidí krásu velehor ani v údolích svěží zeleň, kteří uzavírají své smysly radostnému hlasu, jímž k nim promlouvá příroda a jenž je naslouchajícímu uchu příjemný a lahodný, takoví lidé opravdu nepoznali Krista. Shromažďují pro sebe šero a tmu, zatímco by mohli mít světlo. Mohlo by jim svítit Slunce spravedlnosti, které by vyšlo v jejich srdcích a přineslo zdraví na svých paprscích. Život naplněný pokojem, str. 131; MH 251; b. Jaký protijed Bůh dává na depresi? Ž 37: 7-8; Matouš11:28, 30; Žalm 37:7-8; Mlčelivě se měj k Hospodinu, a očekávej na něj pečlivě. Nekormuť se příčinou toho, jemuž se daří na cestě jeho, příčinou člověka, kterýž provodí, cožkoli umyslil. Pusť mimo sebe hněv, a zanech prchlivosti; nezpouzej se tak, abys zle činiti chtěl. Matouš 11: 28, 30; Pojdtež ke mně všickni, kteříž pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám. 30 Jho mé zajisté jestiť rozkošné, a břímě mé lehké. Přepadnou-li vás pokušení ve chvíli, kdy se zdá, že se utopíte ve starostech, zmatcích a temnotě, vzhlédněte tam, kde jste naposled viděli světlo. Zklidněte se v Kristově lásce a odpočiňte si v jeho ochraně a péči. Když hřích bojuje o nadvládu v srdci, když pocit viny tíží duši a obtěžkává svědomí, když nevíra zatemňuje mysl, pamatujte, že Kristova milost stačí k tomu, aby zvítězila nad hříchem a zahnala tmu. Navážeme-li spojení se Spasitelem, vstupujeme do oblasti pokoje Nic nepodpoří naše tělesné zdraví lépe než projev vděčnosti a chválení. Odolávat malomyslnosti, smutným myšlenkám a pocitům nespokojenosti je právě tak nutné, jako je potřebné se modlit. Máme-li namířeno do nebe, pak přece nemůžeme jít jako procesí truchlících lidí, kteří po celou cestu k domovu svého Otce vzdychají a naříkají Kdybychom více hovořili o své víře a více se radovali z požehnání, o nichž víme, že jsme je přijali, totiž z velké Boží milosti a lásky, měli bychom více víry a větší radost. Život naplněný pokojem, str ; MH ; Středa 4. JEDNÁNÍ VE STRESU dubna a. Proč mnozí mají vysoký krevní tlak a nervová zhroucení? Matouš 6:31, 34; Matouš 6:31, 34; Nepečujtež tedy, říkajíce: Co budeme jísti? anebo: Co budeme píti? anebo: Čím se budeme odívati? 34 Protož nepečujte o zítřejší den, nebo zítřejší den pečovati bude o své věci. Dostiť má den na svém trápení. Bůh nás obdaroval určitým množstvím životní síly. Stvořil nás s orgány, které mají

17 udržovat různé životní funkce, a určil, že tyto orgány budou fungovat ve vzájemném souladu. Šetříme-li pečlivě životní energií a udržujeme-li jemné ústrojí těla v pořádku, jsme odměněni zdravím. Je-li však životní síla vyčerpána příliš rychle, čerpá nervový systém sílu pro současnou potřebu ze svých energetických zásob. Je-li poškozen jeden orgán, jsou poškozeny všechny. Život naplněný pokojem, str. 121; MH b. Která zaslíbení bychom měli mít vždy na paměti? Deuteronomium 33:25; Matouš 6: 26-30; Deuteronomium 32:25; Meč uvede sirobu vně, a v pokojích bude strach, tak na mládenci jako panně, dítěti prsí požívajícím i muži šedivém. Matouš 6:26-30; Hleďte na ptactvo nebeské, žeť nesejí ani žnou, ani shromažďují do stodol, avšak Otec váš nebeský krmí je. I zdaliž vy jich mnohem nepřevyšujete? A kdo z vás pečlivě mysle, může přidati ku postavě své loket jeden? A o oděv proč pečujete? Poučte se na kvítí polním, kterak roste, nepracuje ani přede. A aj, pravím vám, že ani Šalomoun ve vší slávě své tak odín nebyl, jako jedno z nich. Poněvadž tedy trávu polní, ješto dnes jest, a zítra do peci bývá vložena, Bůh tak odívá, i zdaliž mnohem více vám toho nečiní, ó malé víry? Musíme denně, ba každou hodinu důvěřovat Ježíši. On zaslíbil, že jaké jsou naše dny, taková bude naše síla. Jeho milostí můžeme nést všechna břemena přítomné doby a plnit její povinnosti. Mnozí ale budou přitlačeni k zemi, protože budoucí potíže vybírají předem. Neustále se pokoušejí přenést starosti zítřka na dnešek. Velká část jejich zkoušek spočívá proto na domněnkách. Na to Ježíš neučinil žádná opatření. On zaslibuje pomoc jen pro tento den. Nemáme se zatěžovat starostmi a nesnázemi zítřka; neboť dosti má den na svém trápení. (Matouš 6: 34) Svědectví pro církev, sv. 5, str. 89; 5T 200. c. Co bychom měli vzít v úvahu, když nás tíží finanční tlaky? Matouš 6: 8, 33; Matouš 6: 8, 33; Nepřirovnávejtež se tedy jim, neboť ví Otec váš, čeho jest vám potřebí, prve nežli byste vy ho prosili. 33. Ale hledejte vy nejprve království Božího a spravedlnosti jeho, a toto vše bude vám přidáno. Stále znovu a znovu je mi ukazováno, že když lidé začnou usilovat o to, aby dosahovali stále vyšších mezd, stane se v jejich zkušenosti něco, co je postaví tam, kde se již nenacházejí na výhodném postavení. Když však přijímají takovou mzdu, která na první pohled odhaluje tu skutečnost, že přinášejí oběť, Pán vidí jejich sebezapření a dává jim úspěch a vítězství. Na tuto věc je mi neustále pokazováno. Pán Bůh, který vidí v skrytu, odplatí zjevně za každou oběť, kterou Jeho služebníci byli ochotni přinést. MCP 612. Čtvrtek 5. PROCES STÁRNUTÍ 9. dubna a. Jak uvažujeme o účincích stárnutí, co by mělo být naší modlitbou? Žalm 17

18 71:18-19; 17: 5; Žalm 71:18-19; Protož také i do starosti a šedin, Bože, neopouštěj mne, až v známost uvedu rámě tvé tomuto věku, a všechněm potomkům sílu tvou. Nebo spravedlnost tvá, Bože, vyvýšená jest, provodíš zajisté věci veliké. Bože, kdo jest podobný tobě? Žalm 17: 5; Zdržuj kroky mé na cestách svých, aby se neuchylovaly nohy mé. Byl mi ukázán David úpěnlivě prosící Hospodina, aby ho neopouštěl, až bude starý a viděla jsem také to, co ho přimělo k tak vážné modlitbě. Viděl, že většina starých lidí kol něho je nešťastná a že se nešťastné charakterové rysy zvláště věkem stupňují. Je-li člověk od přírody nesdílný a chamtivý, stává se věkem velmi nepříjemný. Je-li žárlivý, nedůvěřivý, mrzutý, podrážděný a netrpělivý, je takovým ještě ve větší míře ve stáří. Svědectví pro církev, sv. 1, str. 184; 1T 422. b. Jak nás naše uplynulé dětství a mládí ovlivňuje, když jsme staří, a jak by nás měl tento faktor ovlivňovat, když jsme mladí? Kazatel 12: 1; Ezechiel 16: 60; Kazatel 12: 1; A pamatuj na stvořitele svého ve dnech mladosti své, prvé než nastanou dnové zlí, a přiblíží se léta, o nichž díš: Nemám v nich zalíbení; Ezechiel 16: 60; A však rozpomenu se na smlouvu svou s tebou ve dnech mladosti tvé, potvrdím, pravím, tobě smlouvy věčné. «Ó, kéž si mládež uvědomí, jak je důležité, zachovat si mysl nezkaženou a čistou od zkažených myšlenek, a zachovat duši od všech ponižujících praktik, protože čistota nebo nečistota mládeže se odráží ve stáří.» The Youth s Instructor, c. Jak může mládež a ti ve věku pracovat společně ke vzájemnému prospěchu? «Jak je dojemné vidět mladé a staré spoléhat se jeden na druhého, mládež vzhlížet k letitým pro radu a moudrost; a ty v letech vzhlížet k mládeži o pomoc a pochopení. To je tak, jak by to mělo být.» Sons and Daughters of God, p Pátek OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ 10. dubna 1. Obecně existuje důvod k nemocem; co je hlavní příčinou? 2. Vyjmenujte některé případy, kdy nemoc není důsledkem našich vlastních činů. 3. Jak můžeme zvítězit nad skleslosti a depresí? 4. Co bychom měli vzít v úvahu při pokušení svého přepracování? 5. Co je důležité pro mládež ktomu, aby brala ohled na seniory? 18

19 Lekce 3 sobota 18. dubna 2015 PREVENCE NEMOCÍ: BOŽÍ CESTA I (Hle, předložil jsem tobě dnes život a dobré, smrt i zlé), vyvoliž sobě tedy život, abys živ byl ty i símě tvé (Deuteronomium 30:15, 19) Pravá střídmost na nás požaduje, abychom se zdržovali všeho škodlivého a moudře užívali toho, co je zdraví prospěšné. Jen málokdo si správně uvědomuje, jak velice těsně souvisí způsob stravování s jeho zdravím, s jeho povahou, s jeho užitečností na tomto světě a s jeho věčným určením. PP 562. Doporučená četba: Healthful Living, pp (Zdravý život) Neděle 1. VÝZNAM HYGIENY A ČISTOTY 12. dubna a. Jaké bylo, v době Izraele, pravidlo pro každého, kdo byl podezřelý nebo o něm bylo známo, že měl infekční nebo nakažlivou chorobu? Leviticus 13:45-46; Numeri 5: 2-4; Leviticus 13:45-46; Malomocný pak, na němž by ta rána byla, bude míti roucho roztržené a hlavu odkrytou a ústa zastřená, a Nečistý, nečistý jsem! volati bude. Sám bydliti bude, vně za stany bude přebývání jeho. Numeri 5:2; Přikaž synům Izraelským, ať vyženou ze stanů každého malomocného a každého trpícího tok semene, i každého nad mrtvým poškvrněného. Nejen při náboženských obřadech, ale ve všech náležitostech každodenního života se dbalo na rozdíl mezi čistým a nečistým. Všichni, kdo přišli do styku s nakažlivými nemocemi, byli izolováni mimo tábor a nebylo jim dovoleno, aby se do něho navrátili, dokud neprovedli dokonalou očistu těla a šactva. MH 277. b. Které starozákonní příklady nám ukazují na důležitost čistoty? Exodus 19:10; Deuteronomium 23:12-13; Exodus 19:10; Řekl dále Hospodin Mojžíšovi: Jdi k lidu, a posvěť jich dnes a zítra; a nechť svá roucha zeperou. Deuteronomium 23:12-13; Také místo budeš míti vně za stany, abys tam chodíval ven; A budeš míti kolík mezi jinými nástroji svými, a když bys chtěl sednouti vně, 19

20 vykopáš jím důlek, a obrátě se, zahrabeš nečistotu svou. «V každém ohledu [Izraelité] byli pro zachovávání čistoty. Nestrpěli ve svém okolí nic nedbalého nebo nezdravého, nic, co by poskvrnilo čistotu prostředí. Vnitřně i navenek měli být čistí.» The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 1, p Pondělí 2. SPRÁVNÁ STRAVA 13. dubna a. Jaká byla původní strava daná lidstvu v ráji? Genesis 1: 29; Co bylo přidané ihned po pádu? Genesis 3: 18 (poslední část). Genesis 1:29; Řekl ještě Bůh: Aj, dal jsem vám všelikou bylinu, vydávající símě, kteráž jest na tváři vší země, a všeliké stromoví, (na němž jest ovoce stromu), nesoucí símě; to bude vám za pokrm. Genesis 3:18 (poslední část); budeš jísti byliny polní. Strava, kterou nám vyvolil Stvořitel, se skládá z obilí, ovoce, ořechů a zeleniny. Tyto pokrmy, připravené pokud možná co nejprostěji a nejpřirozeněji, jsou nejzdravější a nejvýživnější. Dávají sílu, vytrvalost a svěží rozum, jak tomu není u složitější a dráždivé stravy. Bůh dal našim prarodičům stravu, kterou lidstvu určil. Nebylo v souladu s jeho plánem, aby zvířata byla připravována o život. V ráji neměla smrt existovat. Člověk měl jíst ovoce rajských stromů. CD 81. b. Jak hlavní změna stravy přispěla k výraznému zkrácení lidského života? Genesis 9: 3, 29; 11:24-25; Genesis 9:3, 29; Všecko, což se hýbe a jest živo, bude vám za pokrm; jako i bylinu zelenou, dal jsem vám to všecko. 29. A tak bylo všech dnů Noé devět set a padesáte let; i umřel jest. Genesis 11:24-25; Náchor pak živ byl dvadceti a devět let, a zplodil Táre. A živ byl Náchor po zplození Táre sto a devatenácte let; a plodil syny a dcery. Po potopě lidé jedli hodně masa. Bůh viděl, že jejich cesty jsou zkažené a že se staví pyšně proti Stvořiteli a jdou podle svých žádostí. Dovolil tedy, aby dlouhověké pokolení jedlo živočišnou stravu, aby se jejich hříšný život zkrátil. Brzy po potopě lidé rapidně ztráceli na výšce i na délce let. CD 373. c. Jaké směrnice Bůh vydal pro svůj lid, aby je chránil před nemocemi, které nyní převládají v civilizovaných zemích (rakovina a kardiovaskulární onemocnění)? Leviticus 3: 17; Leviticus 3: 17; Právem věčným po rodech vašich, ve všech příbytcích vašich žádného tuku a žádné krve nebudete jísti. 20

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Půst 1/3 9. 10. 2012

Půst 1/3 9. 10. 2012 Půst 1/3 9. 10. 2012 Matouš 6:16 nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se totiž tváří ztrápeně, aby lidem ukázali, že se postí. Matouš 6:16-18 Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a D r. A n d r e w D a v i s se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a An Approach to Extended Memorization of Scripture

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení - záchrana, smíření s Bohem, věčný život máme jistotu, že jsme spasení? Nevědět, mít nejistotu, jestli jsem spasen je hrozné. Bůh to ví, a proto

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu 1 Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

Kdy byl stvořen Měsíc? Záleží na tom?

Kdy byl stvořen Měsíc? Záleží na tom? Kdy byl stvořen Měsíc? Záleží na tom? Stvořitelův kalendář je založen na Měsíci a Slunci, jak uvádí Písmo. S tím jak narůstají důkazy pro pravý kalendář, narůstají i pošetilé argumenty proti němu. Kdy

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

neděle 20. (7.) září 2015

neděle 20. (7.) září 2015 neděle 20. (7.) září 2015 Narození Přesvaté Bohorodice pondělí 21. (8.) září Otázky na opakování 1. Jaká jsou dvě největší přikázání? 2. Co o Bohu víme a jak Ho můžeme poznávat? 3. Určete, která tvrzení

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Variace. Zdravý životní styl

Variace. Zdravý životní styl Variace 1 Zdravý životní styl Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Zdravý životní styl Zdravý životní

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Matouš 13, 24-30 (plevel, pšenice, spálení, stodola) Předložil jim jiné podobenství: S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel

Více

Podstata víry 19.9.2010

Podstata víry 19.9.2010 Podstata víry 19.9.2010 Exodus 20,1-7 Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Yahuwahovy Svátky: Trvale Závazné

Yahuwahovy Svátky: Trvale Závazné Yahuwahovy Svátky: Trvale Závazné Bible promlouvá s hlasitým voláním ke každému žijícímu na zemi. Bojte se Yahuwaha, a vzdejte jemu chválu, neboť přišla hodina soudu jeho; a klanějte se tomu, kterýž učinil

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace Velký pátek Samotná jitøní celý text a notace Velkopáteèní jitøní Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií Kanonický èas pro zaèátek této jitøní je ve ètvrtek 2. hodina noèní (tj. 19. 20. hodina

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

PhDr. Andrea Kousalová Světov ětov náboženství stv

PhDr. Andrea Kousalová Světov ětov náboženství stv Člověk a společnost 1. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 1

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU 8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU Pán Ježíš miloval velice pravdu. Často doporučoval, abychom byli upřímní a pravdomluvní. Ďábla nazýváme správně otcem veškeré lži,

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25. Týden od 17. do 23. února 8 Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.26; 10,28 31 Základní verš Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete,

Více

Neděle 31. (18.) ledna

Neděle 31. (18.) ledna Neděle 31. (18.) ledna Otázky na opakování 1. Co je to svatá tajina pokání? 2. Mohou být v tajině pokání odpuštěny všechny hříchy? 3. Proč nás Bůh stvořil? 4. Co je to Boží zjevení? 5. Který egyptský poustevník

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více