99/35 Státní finanční aktiva a pasiva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "99/35 Státní finanční aktiva a pasiva"

Transkript

1 Č "'tk a 3 Vhtlllk ~ ~jyyhího kontrolního liřadu ZO{)O Stn".. 1S0 99/35 Státní finanční aktiva a pasiva Kontrolní akce byla za řaz e na do pl ánu kontrolní č i n nosti Nejvy ššího kontrolního úřadu na rok 1999 pod č í s lem Kontrolní akci řídil a kontrolní závě r vy pracoval č len NKŮ Ing. Zde nčk Smělik. Cílem kontroly bylo prověřit stav stá tních finančních a ktiv a pasiv (dále jen "SFAP") ve vybran ých položkách a zhod notit. jak je s těmi to mímorozpoč tovým í prost ředky hospodařeno. Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo financí (dále jen,.mf ). kontrolovaným obdobim rok V ně kterých př í pa d ec h byl posu zován v)... oj i v delším ča sov ém období. Ko ntrolu provedla v období od listopadu 1999 do b ře zn a 2000 skupina kontrolujících z odboru stá tních přijmů NKÚ. Námítky proti kontrolnímu protokolu, které podalo MF. byl y vypo řá dá ny vedoucí skupiny kontrolující ch. Odvoláni MF proti ro zhodnutí o námitkách bylo vypořádáno usnesením Kolegia NKŮ. K o l e g i u m N K Ú na svém XII. zasedání, konaném dne , s c h v á I í I o usn ese nim Č. Il/XII/2000 k o ntrolní z áv ě r v tomto zněn í : SFAP za hrnuj í pen ě žní pro středky na účtech státu, které spravuje M F, s v ýjimkou účtů běžného ho spoda ře - ní st átní ho rozpoč tu, dá le po hledávky státu \"C správě MF a závazky České republiky z mínulých let (státní dluh). Rozpočtová p ravidla republiky definují tuto oblast pouze obec ně. SFAP nejsou součás tí státniho rozpočtu České republiky. Do bilance státních finančních aktiv (dále jen.sfa-) patří zejména pen ě žn í prost ředky uložené na bank ovních účtech. vládní a ostatní pohledávky státu vůč i zah ran ičí. majetkové účast i státu a cenné papíry, jejichž maj itelem je stá t. Dá le pohledávky st átu L, poskytnut ých státních půjček. návratných fina nčníchv ýpomoc í a realizovaných státních zá ruk za bankovní úvě ry, které představují prostředky poskytnuté státem na období pře sahující roz po čtový ro k. Státním í finančními pasiv)' j sou p ředevším závazky státu z přij a tých za hra ni č ních půjček. za h ra nič n í závaz ky přev zaté od Če skosl oven ské obchodní banky (dá le jen "ČSO B") a závazky z em isí státních cenných papírů. SFA dosáhla ke dní t émě ř 26 2 mld. K č a objem státních finančních pasiv č i n i l ke stejnému datu 19.J mld. Kč. Kontrola byla za mě ře na na vybran é po lo žk y SFA P. u kterých byl v průběhu kontrolovaného období evidová n výrazně j š í pohyb. popř. které do sud nebyly kontro 10ványNKÚ. v ývoj stavu vybraných kon trolovan ých položek SFAP ve sledova né m období zobrazuje ná sledující přehled: (v mil. Kč) Ukazatel k ] I k I. I k Jaderný účet 153, Včel záruč ních vkladů u SOB 2 097, ,8 2.J76.1 Prostředky z malé prívatizacc na výdaje ze zániku včcnvch břemen ]53.8 Maietkové účasti státu u tuzemských společností 3 64J..J 2J J98.6 Státní pů jčka na nlvnárensk éwbranéintegrační akce J 077,7 Program půjček na opravy, moderni zaci a rozšíření bvtovéhc fondu I Návratn é finanční v ýpo mocípro Zdravotní poji šťovnu Mi nisterstva vnitra J Státní oůičk oostoueenčch DOhledávek za. Polskem 1 339,6 I Státní záruka za úvěr pro s. P. Mitas Praha Státní záruka Zll úvěrpro Sev eročeské papímv, n p. Stčt í Státní záruka za úvěr pro Chepos Enginee ring Brno. spol. s r. o , 7 I Státní záruka ve prospěch CNB , Záruka za úhradu ztrátov ých pohledávek Ccské srořttclnv za AH Bankou, a. s Ručení v rámci postoupení pohledáve k CSOB za Slovenskou inkasní, sool. s r. o Střednědobé státní dluhooisv emitované v roce Stá tní povodňové dluhopisv

2 Částka J Vhtník :oo; ejv),šiiho kontrolního úřad u 2000 Strana 181 ll Oblasti SFAP vyb ran éke kontrole 1. Operace s finančními prostředky na vybraných účtech SFA J adern ýúčet V bilanci SFAP je mezi ostatními bankovntmí účty SFA vedenými II České národní banky (dálejen " ČNB" ) začl e něn i jaderný účet (dá le jen..jó"), jehož režim upravuje zákon Č. 18/1997 Sb., o mirovém využ íván íjadern é energie a ioni zujíciho zá ření (atomový zá kon). Pod le toboto zákona spravuje účet MF a o použil i jeho prostředků rozhoduje vláda. Příj my JÓ j sou zej ména prostředky získané od p ů vodců jademých odpadů, úroky z JÚ a ")' nosy z operaci s prost ředky JÚ na finan čnim trhu. Z JÚ je hrazena či n nost spojená s ukládáním radioaktivních odpadů, nakládání s t ě m i to odpady ajejich správa. Zůs t a t ky JÚ mohou být investovány na finančním trhu výhradn ě do urče ných d ruhů cenných pap írů, např. do likvidních dluhopisů státu, ČNB či dl uhopisu se státními záruk ami, popř. do cenných papí rů emiten t ů s vysok ým s t u pn ě m ohodnocem. F i na nč n í investo váni pros t ředk ů JÚ - nákup a prodej cenných p a pí rů i j iných než státních dluhopisů je obchodní činnost. Finanční investov án! m ůže MF zaj išťovat prost řcdníctvím jiných osob ; doposud však investov án í prová dějí pově řen í zamě s tnanci MF. Od února 1998 byly investice realizovány buď formou primárního nákupu státních pokladničních po ukázek (dál e jen "SPP-') a jej ich držbou do splatností. nebo formou krátkodob ých operaci se SPP nebo poukázkami ČNB na sekundárním trhu, Do konce roku 1998 byly postupně investov ány prostředky JÓ v rozsahu 2 ""38 mil. K č: celkový výnos získaný za toto období č i n il cca ""3,3 mil. Kč. Náklady dosáhly v roce 1998 celkem 709 tis, Kč a týkaly se pouze odměn vyplacených za provád ěn é či n nost i (vč. povinných odvodů pojistného). Uvedené náklady byly vyp láceny z prosttedkůjú. Ú čet záručních vklad ů u ČSOB Na zá kla dě j edná ní mezi MF a ČNB převzala v roce ČSOB, a. s., po úpadku Banky Bohcmia, a. s., (dá le jen,.bb" )její vybraná pasiva a vyp latila jej í závad)' v ů či vkladatelům. Uved ený post up byl realizován na zákla d ě tzv. rámcové sm louvy uzavřen é mezi BB a Č SO B. která byla garantována ČNB a MF. Ke kompenzací nákladů a škod, které vznikly a vzniknou ČSOB v souvislosti s p řevzet ím vybraných položek pas iv BB, uzavřely ČNB a MF s ČSOB následně dohodu o úhradě nák ladů a škod. K úhraděškod ČSOB byly pro ČNB a MF zřízeny u ČSOB tzv. " ú čty zá ruč ní c h v k la dů". na ně ž byly od těchto subjektů ročn ě převáděny pří slušné peně žní část ky.', kt er é vyplynuly jako rozdíl mezi předepsanými a skutečně provedenými splátka mi BB. Převod na účet zá ru č n í ch vk l a dů MF v celkové výši I 669,4 mil. Kč byl pro veden ze čty ř ú čtů SFA veden ých u ČNB. a to z ú čtů.p ro st ředky z clearingu se Slovenskem 1993",. Dmo řova c í ú čet - o "Účet pro úh radu rest i tucí Ministerstva zemědě l s tví- a "Zvláštní účel ové prost ředky', kde byly uloženy volné prostředky. K původn ě převedeným pro s t ř edk ům z roku 1995 byly v následujících třech letech připsány úro ky v celkové vý ši 806,7 mil. Kč. Prostředky z malé prtvanzace na výdaje ze zániku věcných břemen Na základě zákona č. 500 / 1990 Sb., o působnosti orgánů České repub liky ve věcech převodů vlastnictví stá tu k n ěkt erým věcem na jiné pr ávnick é nebo fyzické osoby, ve znění zákona Č. 164/1998 Sb., došlo k převedení pro středků z Fondu národního majetku (dále jen " FNM" ) na zvl áštn í ú čet SFA. Ty10 pros tředky ' z výnosu z prodeje provozníchjednotek v rámci malé privatizace byly určen}' ke krytí nezbytn ých výdaj ů vyvolaných zánikem věcných b řemen váznoucí ch na majetku vydaném op rávně n ýmosobám a výdajů souvisejících s náhradou za majetek státu sloužící účelům výzkumu a výv oje vydaný opravn ěným osobám. Celková převáděná částka ve v ýš í 5,""8 mld. Kč byla poukázána z FNM na kontrolovan ý účet SFA vede n)' u ČNB a ná s ledně na p ř íjmov ý účet státní ho rozpočtu k financování stanovených úkolu. Zúčtované nevyčerpané prostředky vrá tilo Mf z p ě t z p řijmevé bo ú č t u státního rozpočtu na úče t SFA. V.dodatkovém" období ro zpočto v éh o roku 1998 (od 1. I. do ) však použilo MF doča sně voln é p rostředky v cel kové čá stce 775 mil. K č z p řcdm čtn ého účtu SFAke kryti schodku státního rozpočtu za rok Tyto tzv. vypůjčen é prostředky byly vrá ceny na účet SFA až dne 21. I. 1999, 2. Změny v majetkov ých ú č aste c h státu II tuzemskýcb společností Evidence majetkových ú častí státu v tuze mský ch společnostech je vedena na MF v rámci SFA. Ze stan l majetkových účastí státu mezi a vyplynul rozdíl ,5 mil. K č, který vznikl zahrnutím účast í realizovaných státem zpětně do stavu k I. I Jednalo se o vklady do akciových spo leč nos tí Česká tl pografle, Povodí (Morava. Vltava. Labe, Ohře, Odra), Strojírny Koš íře a Inst itut pro testování a certifikaci, o kterých neby lo MF v minulých obdobích informováno. 3. Pohledalo'ky z posk)1nutj'ch státních p ůj ček a návratných finančnícb \'ýpomocí Státní půjčka na plyn árenské vybran é Inte gra ční akce Státní půj čka na fi nancován í výs tavby plynárenských vybran ých integra čních akcí je dlouhodobě nej v ý znamn ěj š í položkou státních půjček posk ytovan ých ze státního rozpočtu. Půjčka je nadále poskytov ána z prostředk ů státního rozpočtu (z kapitoly Všeobec ná pok lad -

3 Č á~tka 3 \ 'htnlk :"iejvyuího kontrolního úřa du 2000 Slrana 182 ní správa) a j ejí splátky se realizují dod ávkami zemního plynu z teritoria bývalého SSSR. Program půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu Program poskytování státních p ůj ček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu byl v roce 1997 delimitov án na Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen "MMR"). MF od té dob y vede v rámci SFA pou ze evidenci pohledávek vzniklých z tohoto titulu podl e pod k ladů p ředávan ý ch MMR. V roce 1998 bylo z prost ředk ů státního rozpočtupros t řed n ictvím kapitoly MMR k tomuto účelu pou žito 300 míl. Kča rozpočtov ým opatřením bylo do kapitoly MMR dodatečn ě přiděleno 115 mi l. Kč na nápravy škod na bytovém fondu zp ůsobených povodněmi. N ávretné finanční' 'Ýpomoci pro ždravctni pojíšrovnu Ministerstn vnitra Vláda přijala usnesení ze dne Č, 226 ve vě ci n ávratné finanční výpomocí ze státního rozpočtu poskytované v návaznosti na s l oučen í Zdravotní poj íšťovny Ministerstva vnitra (dále jen,..zp MV"') a GRÁL Železniční zdravotní pojišťovny (dále jen,.grál"). Vláda souhlasila s tím. že ZP MV budou na úhradu p řevzatýc h závazků z rušené p oj i šťovny GRÁL poskytnuty návratné finanční ')'pomoci ze stá tního rozpočtu maximáln ě do celkové v ýše 776 mil. K č. Tato částka v roce 1998 nebyla ješt ě vyčerpána. Státní p ůjčk~' z pcstcupen ýebpohledávek za Polskem Usnesením vlády ze dn c Č byla tešena úhrada pasi vního salda Polské republiky v ů či ČR ve výši 57,037 mil. USD, podle něhož byla mezi ČR a Polskem sjednána dohoda o úhradě dluhu dodávkami polského zboží a služeb č e sk ý m subjektům. Jednalo se p řevažně o výstavbu v rámci ekologi ck ých akci v p říhraníčn í oblasti. MF postoupilo svou pohledávku za Polskemjednotlívým konkrétním odběratelůmslužeb a zboží - převá žně městům a obcím. které pak podlc smluv uzav ř e ných mezi nimi a MF pohled ávky splácej í. V roce 1998 byl dluh polské stra ny plně splacen a nad ále z ů s t á vá pou ze vztah mezi MF a jednotlivými odběrateli slu žeb po lských dodavate lů. 4. Státní záruk)' poskvtmn ě za nitřní bankovní úvěrya zahrani čn í půjčky Státní záruka za ůvěr pro s. p. Mit as Praha Na zá k l a dě souhlasu vlády ČR s ru čením za poskytnu tí úvěru byla v roce 1990 uzav řena ú v ě rová smlouva mezi I nve s ti č n í bankou a s. p. Mitas na čá stku 365 mil. Kč ; úvěr byl spla tný do 30..J MF převzalo záruku za poskytnut)' ů v č r v plné výši. Jelikož Mítas, a. s. (na kterou byl s. p. Mitas transformován), neplnil svoji povinnost splátek, MF jako ručitel začalo úvěr ve 2. čtvrtl e tí 1990 splácet. Celkem bylo uhrazeno ze státního rozpočtu a ze SFA 22 5,9 míl. Kč. Tato čá s t ka se sta la pohledávkou státu vůči Mít as, a. s.. a je vedena ve SFA. Státní zárukaza úvěr pro n, p. Severočesk é papím,., Stětí V roce 1988 poskytlo Fed erální ministerstvo financi státní záruku za úvěr na invest iční akci ~Grafick}' papír II - Štětí", kterou realizoval)' Severoče ské papírny. n. p., Stětí (dále jen,.sepap Š tětn na č á s t ku 103 mil. Kč, splatnou K realizaci státní zá ruky nedošlo. Státní záruka za z a h ran ič ní bankovn í úvě r pro Chepos Engineering Brno, spol. s r. o. Vláda usn esenim ze dne Č. 7 1 k návrhu na řešen í fi nančn í probl ematiky ve vztahu k Írán ské islámské republice uložila ministru fina nci poskytnout státní zá ruk u pro Cbepos Engineeríng Brno, spol. s r. o., (dále jen..chepos" ) na p řeklenova cf úvěr vyvolaný odkladem splátek u obchodního případu..a lum ina Plant Project Írán" na dobu 2,5 roku ve výši mld Kč (158,255 mil. USD). Uveden)' úvěr byl poskytnut bankou Credít Lyonnais Bank Praha. a. s. Chepos ten to úvěr ve sml uvn ích termínech nespl ácel a z toho důvodu je od roku 1997 realizována státní záruka. Celkem bylo za rokl' 1997 a 1998 uhrazeno ze státního rozpočtu 3, ~ 15 mld. Kč. Tato čá stka je ved ena jako pohledávka ve SFA. 5. Záruky poskytnuté MF na stabilizaci banko,'ního sektoru a jin é záruk)' pro komerční banky Státní záruka ve prospěch ČNB Podl e usnesení vlády ze dne Č. 5 1 poskyt 10 MF státní zá ruku ČNB 7.3 pohledávky, vystavené záruk)' a p řevzatá akt iva vzniklé v souvislosti s konso lida cí a stabilizaci bankovního sektoru. a to ve výši 22.5 mld. Kč na dobu desetí let. Do uvedené státní zá ruky je zahrnuta i čá st ka 500 mil. Kč na vypo řádá n í v ěřitelů bývalé České bank)'. Záruka na úhradu ztr átových pohledávek České spořitelny, a. s., za AB Bankou, a. s. V roce 1995 byla AB Banka, a. s. se sídlem v Mladé Boleslaví (dále jen..ah Banka") uvedena do stavu likvidace ajejí závazky vů či vkladatelům přev zala Česká spořite lna, a. s" (dálejen " Č S" ). Na podklad ě dohody.bankovní čty řky " byla nekryt á čá st ztrátových pohledávek ČS za AS Bankou zajištěna formou vystave ní záruk}'mf, Listinu o poskytnutí státní záruky podepsal ministr financí v prosinci 1995 s tím. že zá ruka se poskytuje do konce roku 1998 do vý še.j. I mld. Kč, Ve skutečností byla v roce 1998 z rezervy na realizací státních záruk uhrazena částka-t 063 mil. Kč.

4 Čás tka 3 Vh tník :'i ejv" Uího kont r olního uhdu 2000 Strana 18 3 Ru čen í \' rámci postou pení pohled ávek ČSOB za Stovenskou in kasní, spol. s r. o. Ministr financí na zákl adě zmoc ně n í vlády uzavřel rámcovou smlouvu s ministrem financí Sloven ské republiky a s Č SO B o základních principech ll. fáze transformace ČSOB. Součást í teto transformace bylo i za ložení inkas ních jednotek obou republik. Z ČSOB byla vyč len ě na řada nckvalitnich aktiv a tato aktiva byla úplatně pře vedena na tyto inka sní jednotky, j ejichž za klad ateli byla ministerstva financí. Obč inkasní jednotky se zabývají realizací t ě žko dobyt nýc h pohledávek, j sou refi na ncovány ČSOB a ztráty vyplj... ající zjejich aktivuje zavázá n hra dil "1M MF SR neh radilo ztráty Slovenské inka sn í, spo l. s r. o., (dá le jen..slovenská in kasní"), a tím vz nikl a da lší pohledávka ČSOB. ČSOB se bez ú spě šně snažila o smírné vy řešení vzniklé situace, a proto zahájila proti Slovenské republice arbitr ážní ří z e n í před Mezi národním st ředi skem pro řešeni sporů z investic ve Washingtonu, kte ré dosud trvá. Původně 269 změ něn a uvažovaná forma státní záruky byla na základě usnesení vlády ze dne l-l Č. na smlouvu o postoupení pohled ávky mezi ČSOB a MF, která byla uzavře na dne H Dne byl na majetek Slovenské ínkasní vyhlášen konkurz. Z toho důvodu byla dne mezi ČSOB a MF u zav řen a.smlouva o řeše n i otáze k spojen ých s b ilanční stabilizací ČS OB", v níž je ja sně vyjádř e n závazek MF plnit ve vzta hu k ČS OB ve vý ší 90 % hodnoty pohledávky ke d ni splatnosti 3 1. ll bez ohledu na to, zda pohledávky za Slovenskou inkasní zauíknou. 6. Em ise státních cenných papíru \' ruce 1998 Závazky stát u vyplj... ajici z vydává ní státních dluho pi sů js ou evidovány na MF v rámci státníc h finan č ních pas iv. V roce 1998 byly k romě 40 emisí kr átkod o bých SPP vydány č ty ři emise střednědobých stá tních d lu hopis ů (dále jen..550" ) pod pořadovým i č í s ly 22. až 25. Dvacátá druhá až dvacátá čtv rt á emise byly vydány podle zákona Č. 348/1 997 Sb., o státrum rozpočtu České republik")' na rok 1998, který stanovil emitovat SSO v roce 1998 do výše 15 mld. K č na úhradu jistin státního dluh u. Po vyč erp á n í zákonného lim itu byla je ště vydá na dvacátá pátá emise SSO dne 6. l l v nominální hodnotě 5 mld. K č. 8, Realizace doh od o dělení SFAP po rozdělení československé federace K I. L 1993 byly z úč tů býval é č s. federace převedeny do SFAP ČR položky aktiv a pasiv v úhrn né v ý ší mil. Kč. Ro zdělení SFAP bylo podloženo ústavn ím zákonem č. 5 ~ 1/ 1992 Sb. Podle principů dě leni sta nove ných ůsravním zákonem (územ ní pri ncip a pri ncip podle počt u obyvat el) bylo vypracováno a podepsáno osm mezivládních dohod, které řeši ly rozd ělen í jedn ot livý ch b l oků SFAP. Dořešení p roblé mů v této oblasti p řed st avuj e Sm louva mezi Čes kou republikou a Slovensko u republikou o společném postupu při dčlcní majetku Če ské a Slovensk é Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku a o j eho přec hodu na Čes kou rep ubliku a Slovenskou republiku, kterou schválily obě komor)' Parlamentu ČR. II I. Skutečnos ti zjištěné pti kon trole 1, Systémové nedostatky MF jako ústřední orgá n státní správy, mj. pro hospoda ření s maje tkem státu, má vést ú četnictv í o stavu a pohybu tohoto majetku. Pro středky vedené na účtech SFA nejsou dosud za řaze ny v úče t ním systému a MF nezajistíl o sledování majetku získa ného správou sv ě ře ný ch p rost ředků jaderné ho účtu v ú č et nícrvt. Nákupy a prodeje cenných papíru reali zovan é v rámci finančního investován í zůstatků jadern ého účtu byly na MF pouze evidován)'. Maj etek ve fo rmě cenných papírů přit om představoval k celke m 850 poukázek vede ných \ 1 ČNB na zvláštním majet kovém účtu. Nebyla zaj iště na do statečná právn í úprava pro nakladání s p rostředky SFA v průb ěhu rozpoč t ového rok u. Doča sně volné pro s tředky soustředě né na účtech SFA pro jiné úče ly p řevedl o MF na "Účet záručníc h vkl adů u ČSOB "', zřízený k úhradě škod ČSOB. Při použití prost ředků vedených na účtu SFA _Prostředky z malé prtvatízace na výdaje ze zániku v ěc nýc h b ř e men" na úh radu schod ku státního rozpočt u postupo valo MF podobně jako v předc házej ícím p řípadě, tím že využilo d oča sně volné prostředky na u sp ořá da cí ch ú č tech SFA ke kryt íjiných splatn ých závazků. Nakl á dání s pro s t ředky SFA v p růběhu ro zpočt ového roku uení upraveno právním předpisem či alespoň interními pravidly. Po skonče ní ro zpoč t ového roku 1998 použitím prostředků z účtů SFA(na dobu několika dní) k částe č né úhra dě schodku státní ho rozpoč t u nepostupovale MF v souladu s ro zpoč tov ý mi pravi dly republi ky, stancvujíciml pro podob né operace souhlas vlád y. 7, Státní dluhopisy na financováni odstranění následků povodn í \' roce 1997 Podle zá kona Č. 162/1997 Sb. byly vydány 3 emise státn ích povod ň ovýc h dluhopisů v souhrnném objemu 5 mld. Kč. Příprava emisí zahrnovala rovněž výběr na výkon funkce admin ist r átorů jednotlivých emisi. 2, Nedodržování právních předpisů A. V ustanoven! 761 ods t. 1 zákona Č, 513/1991 Sb., obchodnízákoník, je uvedeno: "Právo hospodalení státních organizací s majetkem státu se lídi dosavadními pěedpisy, včetně ustanove-

5 Věstník Nejv y U ih o konlrolnlho úf'adu 2000 Str ana 184 ní 6-1, 65 a 71 at 7-lb hospodáfského zákoníku, do vydánínové úpravy zákony Federálního shromá!. dění a národn ích rad. " MF poruiilo 73 odst. 1 hospodářského zákoníku, kde je uvedeno: " Organizace, která vykonávtiprávo hospodařenís pohledávkou státu,jepovinna pečovato to, aby všechny povinnosti dlužníka byly včas a fádně splněny, popfipadě, ahy pohledávka státu hyla včas uplatněna u pfíslušnj'ch orgánů a aby rozhodnuti těchto orgánů byla včas vykonána... v případě postoupení pohledávky za Polskem městu Ostrava - obvodu Michálkovice nevymá halo MF na tomto dluž níkovi splátku pohledávky ve výši I,-t mil. Kč v souladu se smlouvou a do doby ukončení kontroly dlužnou částku neurgovalo. MF zaslalo dne Mitasu, a. s., návrh. Smlouvy o uplatněn í náhrady za reali zovanou st átn í zá ruku", včetně uavr ženého splátkového kalendáře. Další upomínkaill, opět formou n ávrhu obdobné smlouvy. byla tomuto dlužníkovi zaslána dne 25. I I Mitas, a. s.. na návrhy vů bec nereagoval. přesto od uvedeného data až do uko nčení kontroly nepodníklo MF žádné kroky vedoucí k ú h radě dlu žné čás t ky. B. MF nepostupovalo podle ustanovení 36 odst. I písm. b) zákona č. 576/ 1990 Sb., o pravidl ech hospodařeni s rozpočtovými prostředky České republik)' a obcí v Čes ké republic e (rozpočtová pravidla republik)"), ve znění zákona č Sb., kde je mj. u\'edeno: "Ministrfinancíje oprávněn... b) poskytovat státní záruky k zajištění splátek úvěrú a obdobných forem finančn í výpomoci a úroků z nich... určených kfinancování vládou sch válenj'ch rozvojových programů." Konso lida ce a stabilizace bankovního sektoru není rozvojovým programem ve smyslu výše uveden ého ustanove ní ro zpo č tových pravidel republiky. V případech nestandardních záruk, konkrétně pro ČNB i pro ČS, tak nebyly na p lněny podmínky pro posk ytování stát ních záruk. MF navrhlo v l á dě ke schválení poskytnutí této státní záruky, ačkoliv věděl o, že není naplněna lato zákonem stanovená podmínka. C. MF nepostupevalc podle ustanoveni 4 odst. I zákona Č. 348/1997 Sb., o státním roz počt u České republiky na rok 1998, kde je uvedenu:..min ist erstvo financí mule vydat v průhěhu roku 1998 statní dluhopisy a! do vj'še Kč na úhradu jistin státního dluhu. " Limit stanovený zákonem č. 348/1997 Sb, bl"! vyč e r pán ji ž vydáním 22. až 24. emise SSD. Přes to MF vyda lo koncem roku , emisi SSD v objcmu dal ších 5 mld. Kč. MF po tom nerespektovalo ani zákon Č. 530/ 1990 Sb., o dluhopisech. stanovující podm ínky pro vydávání státních dluhopis ů. D. MF nepostupovalo podle ustanovení 10 písm. a) nařízení "U dy ČR č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní spr ávy, některých dal ších orgánů a obci, kde je uvedeno: "Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout odměnu a) za úspěšné spln ění mimo/ádného... pracovního úkolu,... " Za činno s t na úseku finančního investován í zůs t a t ků jadernéhc účtu zabezpečovanou pově řenými zaměst nan ci byly vypláceny prav idelné mě síční odměny. Tuto č inn os t vykonáva nou pravidelně a dl ouhodobě a označova nou MF ja ko rutinní provoz prováděný pln)' poče t dn í fondu pracovní doby v jed notli vých měsících roku proto nelze odměňova t podle LO písm. a) naří zen í vlády ČR č. 253/l992 Sb., tj, poskytovat odměnu za úspěšné spl ně ní m imořádného pracovního úkolu. Zvolený režim odměňován í up latňova lo MF dva roky, přitom poskytování těc ht o měsíčních odměn bylo odsouhlaseno při zahájení investován í počátkem roku 1998 ja ko prozatímní a doča sně platné. 3. Ostatni zjiitěn í a) Atomov ýzákon za členil prost ředky JÚdo oblasti SFAP, která je pouze obecně vymeze na v dosud platn ých rozpočtových pravidle ch. Tento stav umožnil. že finanční investování zůstatků JÚprováděli pověření zam ěstnanci MF j iž od roku 1998, aniž by byla tatojejich č innos t podrobněji upra vena, b) Vk lady státu do základního jmění sledovan ých akciových společno stí byly real izován y pos tupně v letech 1990 až 19%. Jednor ázovým zpět ný m zařazením těchto vkl adů do evidence SFA k I. I bylo v předchozím období zkresleno vykazován í stavů tě c h to majetkových účastí státu ve státních z á v ě rečn ýc h účtech (dále jen "SZ& ). c) Objem skuteč ně real izovaných splátek dlužníky z pohledávek za Polskem - kontrolovan ýpodle výpi sů ban kovních účtu - byl porovnán s objemem splátek uvád čným ve SZÚ za rok Podle bankovních výpis ů činí objem uskute čn ěn ých splátek 5 15,4 mil. Kč. Ve SZÚ za rok 1998 je však uvedena čá s t ka ve vý ši -t53 mil. K č. MF tedy nezahrnulo do celkové sumy splátek z postoupených pohledávek za Polskem cca 62 mil. Kč. O tuto částku byl zkreslen i ce lkový objem všec h splátek od dlu žníků a stav pohledávek ze státních půj ček a návratných finančních výpomocí k 3 J d) Státní záruka poskytnutá za úvěr pro Sepap Š t ětí ve vý ši 103 mil. Kč byla uv ádě na je ště ve SZÚ za rok 1998, přestož e úvěr byl splacen j iž ke dni , a tím doš lo ke zkreslení údajů SZÚ za rok MF v tomto případě nebylo v kontaktu se subjektem. kterému poskytlo státní záruku za úvěr, a p růbě žně nesledovalo, v ja kém stavu je jím za ruč e ný úv ěr. e) Na úseku realizovaných státních záruk je nejvě tš ím dlužníkem z posled ní doby. který nesplácí své závaz -

6 Částka J \'~!tník N ~jv,. Uí ho kontrolního liřadu 2000 Stran a 18!' k y, spo lečnost s ručen ím ome zeným Chepos. vym áh á telnost této pohledávky státu záleží pouze na ochotě Írá nu sp latit svoje závazky vůči Cheposu, což írá nská strana dosud odmítá. Pti poskytování st átn í záruky nebyl o bráno v úvahu riziko teritoria umísťovan é invcstícc ani riziko splatnosti pohledávky státu vzhlede m k právní formě organizace. t) Provedená úhrada záruky poskytnut éčs z titulu ztrátových pohledávek za AB Bankou nebyla zařazena mezi po hled ávky státu z realizovan ých státních záruk a do bilance SfAP 7..3 rok 1998 nebyla promítnuta. O část ku uhrazené záruky za Č S neby ly tedy zvý šeny pohledávky státu za dlužn íky. g) Při řešení situace týkajici se pohledávek ČSOB za Slovenskou in kasní se předpokládalo zapojení prostřed ků FNM, aby nebyl jednostranně zatěžován pouze statní rozpočet. MF v šak toto ř e še n í nevyužilo. Z kontroly dále vy plynulo, že MF nepodniklo kroky pro další jednání se slovenskou stranou. které by vedlo k plnění jejích závazků. Závazek slovenské strany ta k p l ně zů s tává v rizikové po hledávce státu za soukromým subjektem. přestože česká strana plní své závazky vůči Č S OB. nap ř. prost řednictvím České inkasní. IV. vyhodnoceni V průběhu roku 1998 se snížila SFA, tj. pohledá vk y státu, o 21, 7 mld. Kč. Na \')"\'oj stanl SFA působ ila celá řada vlivů, např. : - snížení zahran ičních pohledávek státu vlivem kurzo \'j'ch rozdílů, - nově poskytnuté státní pujčky a n ávratné finančnívj' pomoci, - kreditní úroky na bankovnfcb účtech, - čerpání prostředku státního rozpočtudle dádních rozhodnutí a uz avřených sm luv, - splátky půjček, popř. zaručených prostředkuod dlužníků. Značná část uvedených \'líni je objektivní povahy a nelze je \'jtazněji změnitzásahy kontrolovan éosoby. Tj'ká se to např. kurzo\)'cb rozdílů,splácení půjčekzahraničními dlužník)' (pohled ávka za plynárenskými ''Ybranými integračnímiakcem i), bankovních úroků, po- ~1ování prostředků na základě prá\ních p ředpi su (prostředk)' z malé prívatízac e, návratn é fin anční \J'pomoci). Státní finančn í pasiva, tj. závazk)' státu, vzrostla \"C sledovaném období o 27,2 mld. Kč. Jejich stav ovlivníl)' zejménaemisestátních dluhopisůna řešení schodků státního rozpočtu a vj'k",'ď běžného hospodaření rozpočtu. Z proveden ékontrol)' vyhraných položek SFAPvypl)' nulo: Při hospodaření s roz hodujícím objemem SFAP nelze použít obecná pravidla, která platí pro nakládání s prostředky státního rozpočtu. Hodnocen)' však byly postupy MF při posk)'todní státních záruk, u kterých stá\'ajícílegíslativní rámec (rozpočtová pravidla republiky) p ře ds tavuj e jen malé omezení, zejména \' souvislosti s potenciálními platbami při jejichnásledné realizaci ze státních prostředků. Při stoupající rizíkovosti státních záruk se po několika letech stává peskymut á garance po\innjm \jdajem, který omezuje \')'dajo\"f)ustránku budoucích rozpoltu. Toto platí zvl á št ě u všech ko ntrolovan ých položek tzv. nestandardních státních záruk (pro ČS, ČNB a ČSOB), které v případě realizace představuji " skl")10u formu dotací" poskyt ovaných bankovnímu sektoru ze státního rozpočtu. Oblast SFAP i p ůsobnost M F na tomto specifickém úseku jeho činnosti je pouze r ámcov ě vymezena \' dosu d platnj'ch rezpočtovýeh pravidlech republiky, anižby byly např. stanoveny závazné postupy pro nakládání s peněž ními prostředky státu na bankcvnich účtech SFA přededím \' pruběhu rozpočtovébc roku. Chybělyprávní normy, popř.,nitřní předpisy,které b)' stanovené nové úkoly začlenilydo č inn o s t í MF. Dlouhodobé pcbled ávkv státu za dlužnickými subjekt) \)'plj'vajícíz realizovanj'ch státníchzáruk b)'i)' v několika případechpouze nidm'án)' bez destatečn ého dúra Ztl MF na jejich vymáh ání, Na základč této kontroly i předchozích zjištění doporučil NKÚ Pcstanec ké s n ěmov n ě Parlamentu ČR no "OU úpravu SFAPv rámci novelizace rozpočtových pravtdel republiky. Zejména jde o výrazn é zpřísněn í pravídel pro poskytován í státníchzáruk a dále o začlenění operací se SFA do státního rozpočtu.

Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv

Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv Očekávaný vývoj státních finančních aktiv a pasiv vymezených rozpočtovými pravidly (tj. 36 zákona č. 218/2000 Sb.) za léta 2011 až 2012 je souhrnně

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk sestavena k : 31.12.2009 v K Název, sídlo a právní forma rok m síc I O ú etní jednotky Obec Zelenecká Lhota 2009 13 00271829 Zelenecká Lhota

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34 MÚZO PRAHA - 2009/4Q VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Strana: 1/ 5 Název nadřízeného orgánu: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. (v tis. KČ na dvě des.místa) Ústavní soud ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00288250 Obec Horní Štěpánov Horní Štěpánov 326, 798 47 Horní Štěpánov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 Podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. 1/ Rozpočet, hospodářský výsledek / údaje jsou v Kč, po

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2008 organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

IV. Vývoj státních finančních aktiv a pasiv

IV. Vývoj státních finančních aktiv a pasiv IV. Vývoj státních finančních aktiv a pasiv Vývoj státních finančních aktiv a pasiv za 1. pololetí 2010 charakterizují následující údaje : v mld. Kč S t a v k Změna za 1.1.2010 30.6.2010 1. pololetí 2010

Více

+-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance)

+-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance) +-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance) sestavená k 31.12.2009 (v tisících Kč na dvě desetinná místa) IČ Město Kojetín 00301370 Masarykovo

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 70157863 DSO Plynofikace Podzvičinska Doubravice čp. 155, 544 51 Doubravice netýká se nás A.2. sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst.

Více

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Cheznovice IČ: 00258750 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 5.2.2015 10:35:09 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2008 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 2008 13 49458833

Více

Závěrečný účet DSO Českého Švýcarska za rok 2013

Závěrečný účet DSO Českého Švýcarska za rok 2013 Závěrečný účet DSO Českého Švýcarska za rok 2013 Rozpočet DSO Českého Švýcarska na rok 2013 byl schválen usnesením členské schůze SOČŠ dne 7.12.2012 jako přebytkový v objemu příjmů 63.000,-Kč, ve výdajů

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Obory, Obory 18 26301 Obory,, IČ:00242926 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností na

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Obec Budětice IČ: 00255289. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Budětice IČ: 00255289. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Budětice IČ: 00255289 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2013 Fenix 7.30.007, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 24.2.2014 9:48:03 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení

4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení 4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení 19 11 1. Tabulky dle vyhlášky č. 342/29 Sb. 111 112 113 114 2. Hodnotící zpráva k finančnímu hospodaření Státního fondu rozvoje bydlení za rok 21 Návrh

Více

1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013

1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013 2011 2012 2013 PŘÍJMY 2 093 595,94 2 048 205,55 2 401 927,56 VÝDAJE 1 532 110,46 1 955 490,15 1 583 762,82 SALDO 561 485,48 92 715,40 818 164,74 1.1. Běžný rozpočet

Více

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Město Vysoké Veselí IČ: 00272418 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 4.3.2013 11:45:59 1. Plnění rozpočtu za

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Terezín, 78 69614, Obec, IČ:00488461

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Terezín, 78 69614, Obec, IČ:00488461 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Terezín, 78 69614, Obec, IČ:00488461 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 13/2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Převodový můstek 2009-2010

Převodový můstek 2009-2010 Převodový můstek 2009-2010 Pro rok 2010 je zveřejněna řada nových vyhlášek, které přinášejí rozsáhlé změny do účetnictví a výkaznictví obcí, DSO, OSS a jimi zřízených příspěvkových organizací. Vyhláška

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Skřinářov IČ: 00599824 N á v r h ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Návrh ZÚ 2012 byl projednán a schválen ZO Skřinářov dne 15.3.2013 Návrh ZÚ vyvěšen na ÚD od 16.3.2013 do 16.4.2013 Vypracoval: Ing. Vítězslav

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Vysoká Srbská, 1 54931 Vysoká Srbská, Obec, IČ:00273228 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s

Více

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Bezkov, Bezkov 71 66902 Bezkov, Obec, IČ:00600121 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

A K T I V A B ě ž n é o b d o b í Minulé období Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M 19008892.34 6289426.35 12719465.99 18621000.

A K T I V A B ě ž n é o b d o b í Minulé období Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M 19008892.34 6289426.35 12719465.99 18621000. R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Soběšín, 28509 Soběšín, Obec, IČ:00498581 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností na dvě

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

A. stálá aktiva součet položek 9+15+26+33+41+206

A. stálá aktiva součet položek 9+15+26+33+41+206 ROZVAHA (BILANCE) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč rok Jl'ěsíc lčo 2009 l3 00600059 Název, sídlo a právní fom účetní jednotky Obec Polooú 20 79855 Polooú ~ Název pol žky AKTIVA

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Kožlí, 23 39807 Kožlí, Obec, IČ:00582948

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Kožlí, 23 39807 Kožlí, Obec, IČ:00582948 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Kožlí, 23 39807 Kožlí, Obec, IČ:00582948 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě

Více

Příklady k procvičení :

Příklady k procvičení : Příklady k procvičení : Příklad 1 Uveďte příklady informací o podniku, které vypovídají o jevech: - ekonomických - sociálních - technických - historických - psychologických - ekologických Příklad 2 Rozhodněte,

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Korouhev, 234 56993 Korouhev, Obec, IČ:00276855

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Korouhev, 234 56993 Korouhev, Obec, IČ:00276855 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Korouhev, 234 56993 Korouhev, Obec, IČ:00276855 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Nová Ves u Mladé Vožice

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Nová Ves u Mladé Vožice Okamžik sestavení: 18.3.2015 10:18:00 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a ke dni 1.1.2014 se stala plátcem DPH. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Výroční zpráva o hospodaření Základní školy, Děčín II,, příspěvková organizace Základní škola Děčín II, je příspěvkovou organizací, jejíž

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Věstník NKÚ, kontrolní závěry 289 10/18 Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ

Více

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Svazek obcí Mezihoří, 66 68334 Nemotice, Obec, IČ:75070065 sestaven k : 31.12.2010 za období: 12/2010 v Kč A K T

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Město Benešov nad Ploučnicí, náměstí Míru 1 40722 Benešov nad Ploučnicí, Obec, IČ:00261181 Sestavená k : 31.12.2012

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Obec Říčky v Orlických horách IČ: 00579149 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Říčky v Orlických

Více

Státní finanční aktiva, zejména prostředky soustředěné na jaderném účtu

Státní finanční aktiva, zejména prostředky soustředěné na jaderném účtu Věstník NKÚ, kontrolní závěry 71 11/09 Státní finanční aktiva, zejména prostředky soustředěné na jaderném účtu Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21. května 2015 Ing. Vít Sušila KUZL 908/2015 KUSP

Více

Závěrečný účet DSO Českého Švýcarska za rok 2012

Závěrečný účet DSO Českého Švýcarska za rok 2012 Závěrečný účet DSO Českého Švýcarska za rok 2012 DSO Českého Švýcarska na rok 2012 byl schválen usnesením členské schůze SOČŠ dne 9.12.2011 jako vyrovnaný v objemu příjmů 101.000,-Kč, ve výdajů 101.000,-Kč.

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Zvíkov, Zvíkov, Lišovská 60 37372 Lišov, Obec, IČ:00581968 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč,

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Příloha.txt. Příloha účetní závěrky

Příloha.txt. Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Došlo

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Závěrečný účet. Státního fondu rozvoje bydlení

Závěrečný účet. Státního fondu rozvoje bydlení 4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení 115 116 117 118 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K FINANČNÍMU HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ ZA ROK 2008 Návrh rozpočtu Fondu na rok 2008 byl schválen usnesením

Více

A K T I V A B ě ž n é o b d o b í Minulé období Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M 205133418.63 7039282.02 198094136.61 204708000.

A K T I V A B ě ž n é o b d o b í Minulé období Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M 205133418.63 7039282.02 198094136.61 204708000. R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Šatavsko, Bratčice 36 66467 Bratčice, DSO, IČ:68730756 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Tišnovská Nová Ves 29

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Tišnovská Nová Ves 29 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Okamžik sestavení: 22.3.2015 18:36:15 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračovala ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím

Více

ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1

ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1 PrÏõÂloha cï. 3 k vyhlaâsïce cï. 560/2006 Sb. Vzor formulá e pro záv re né vyhodnocení akce ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1 Název akce : Evid. íslo ISPROFIN : pod. j.: Ú

Více

Informace z kontrolní akce č. 11/09 Státní finanční aktiva, zejména prostředky soustředěné na jaderném účtu

Informace z kontrolní akce č. 11/09 Státní finanční aktiva, zejména prostředky soustředěné na jaderném účtu Informace z kontrolní akce č. 11/09 Státní finanční aktiva, zejména prostředky soustředěné na jaderném účtu Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 71227075 DSO Mariánská zahrada Bukvice 27, 506 01 Jičín sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Šatavsko, Bratčice 36 66467 Bratčice, DSO, IČ:68730756 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností

Více

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Lešetice IČ: 00473855 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 6.4.2015 17:14:04 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

IČ: 00269638 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Stračov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČ: 00269638 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Stračov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2014 18:12:31 Název účetní

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Svazek znojemských vinařských obcí "Daníž", Znojemská 113 66902 Hnanice, Svazek obcí, IČ:68729235 Sestavená k :

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2014 71211721 Svazek obcí "ÚPA" Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení

Více

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 Obec Drunče IČ: 00666912 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

2118-prodej plynového zařízení 0 181.500 181.506 3632-prodej pozemků 680.000 680.000 272.000 Kapitálové příjmy 680.000 861.500 453.

2118-prodej plynového zařízení 0 181.500 181.506 3632-prodej pozemků 680.000 680.000 272.000 Kapitálové příjmy 680.000 861.500 453. Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E R Y M I C E ZA ROK 2011 Závěrečný účet Obce Rymice je zpracován na základě ustanovení 43 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a 17 ods. 1 až 7,

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Závěrečný účet Obce Bezděkov za rok 2009

Závěrečný účet Obce Bezděkov za rok 2009 Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 12.2.2010 v elektronické podobě dne: 12.2.2010 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:.. v elektronické podobě dne: Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 16.4.2014 10:54:48 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nic nenasvědčuje tomu, že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/02/V/1998 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/02/V/1998 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: O vytvoř ení a použití úč elového fondu obce v rámci Programu poskytování státních pů j č ek na opravy bytového fondu pro rok 1999 urč eného pro obce

Více