99/35 Státní finanční aktiva a pasiva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "99/35 Státní finanční aktiva a pasiva"

Transkript

1 Č "'tk a 3 Vhtlllk ~ ~jyyhího kontrolního liřadu ZO{)O Stn".. 1S0 99/35 Státní finanční aktiva a pasiva Kontrolní akce byla za řaz e na do pl ánu kontrolní č i n nosti Nejvy ššího kontrolního úřadu na rok 1999 pod č í s lem Kontrolní akci řídil a kontrolní závě r vy pracoval č len NKŮ Ing. Zde nčk Smělik. Cílem kontroly bylo prověřit stav stá tních finančních a ktiv a pasiv (dále jen "SFAP") ve vybran ých položkách a zhod notit. jak je s těmi to mímorozpoč tovým í prost ředky hospodařeno. Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo financí (dále jen,.mf ). kontrolovaným obdobim rok V ně kterých př í pa d ec h byl posu zován v)... oj i v delším ča sov ém období. Ko ntrolu provedla v období od listopadu 1999 do b ře zn a 2000 skupina kontrolujících z odboru stá tních přijmů NKÚ. Námítky proti kontrolnímu protokolu, které podalo MF. byl y vypo řá dá ny vedoucí skupiny kontrolující ch. Odvoláni MF proti ro zhodnutí o námitkách bylo vypořádáno usnesením Kolegia NKŮ. K o l e g i u m N K Ú na svém XII. zasedání, konaném dne , s c h v á I í I o usn ese nim Č. Il/XII/2000 k o ntrolní z áv ě r v tomto zněn í : SFAP za hrnuj í pen ě žní pro středky na účtech státu, které spravuje M F, s v ýjimkou účtů běžného ho spoda ře - ní st átní ho rozpoč tu, dá le po hledávky státu \"C správě MF a závazky České republiky z mínulých let (státní dluh). Rozpočtová p ravidla republiky definují tuto oblast pouze obec ně. SFAP nejsou součás tí státniho rozpočtu České republiky. Do bilance státních finančních aktiv (dále jen.sfa-) patří zejména pen ě žn í prost ředky uložené na bank ovních účtech. vládní a ostatní pohledávky státu vůč i zah ran ičí. majetkové účast i státu a cenné papíry, jejichž maj itelem je stá t. Dá le pohledávky st átu L, poskytnut ých státních půjček. návratných fina nčníchv ýpomoc í a realizovaných státních zá ruk za bankovní úvě ry, které představují prostředky poskytnuté státem na období pře sahující roz po čtový ro k. Státním í finančními pasiv)' j sou p ředevším závazky státu z přij a tých za hra ni č ních půjček. za h ra nič n í závaz ky přev zaté od Če skosl oven ské obchodní banky (dá le jen "ČSO B") a závazky z em isí státních cenných papírů. SFA dosáhla ke dní t émě ř 26 2 mld. K č a objem státních finančních pasiv č i n i l ke stejnému datu 19.J mld. Kč. Kontrola byla za mě ře na na vybran é po lo žk y SFA P. u kterých byl v průběhu kontrolovaného období evidová n výrazně j š í pohyb. popř. které do sud nebyly kontro 10ványNKÚ. v ývoj stavu vybraných kon trolovan ých položek SFAP ve sledova né m období zobrazuje ná sledující přehled: (v mil. Kč) Ukazatel k ] I k I. I k Jaderný účet 153, Včel záruč ních vkladů u SOB 2 097, ,8 2.J76.1 Prostředky z malé prívatizacc na výdaje ze zániku včcnvch břemen ]53.8 Maietkové účasti státu u tuzemských společností 3 64J..J 2J J98.6 Státní pů jčka na nlvnárensk éwbranéintegrační akce J 077,7 Program půjček na opravy, moderni zaci a rozšíření bvtovéhc fondu I Návratn é finanční v ýpo mocípro Zdravotní poji šťovnu Mi nisterstva vnitra J Státní oůičk oostoueenčch DOhledávek za. Polskem 1 339,6 I Státní záruka za úvěr pro s. P. Mitas Praha Státní záruka Zll úvěrpro Sev eročeské papímv, n p. Stčt í Státní záruka za úvěr pro Chepos Enginee ring Brno. spol. s r. o , 7 I Státní záruka ve prospěch CNB , Záruka za úhradu ztrátov ých pohledávek Ccské srořttclnv za AH Bankou, a. s Ručení v rámci postoupení pohledáve k CSOB za Slovenskou inkasní, sool. s r. o Střednědobé státní dluhooisv emitované v roce Stá tní povodňové dluhopisv

2 Částka J Vhtník :oo; ejv),šiiho kontrolního úřad u 2000 Strana 181 ll Oblasti SFAP vyb ran éke kontrole 1. Operace s finančními prostředky na vybraných účtech SFA J adern ýúčet V bilanci SFAP je mezi ostatními bankovntmí účty SFA vedenými II České národní banky (dálejen " ČNB" ) začl e něn i jaderný účet (dá le jen..jó"), jehož režim upravuje zákon Č. 18/1997 Sb., o mirovém využ íván íjadern é energie a ioni zujíciho zá ření (atomový zá kon). Pod le toboto zákona spravuje účet MF a o použil i jeho prostředků rozhoduje vláda. Příj my JÓ j sou zej ména prostředky získané od p ů vodců jademých odpadů, úroky z JÚ a ")' nosy z operaci s prost ředky JÚ na finan čnim trhu. Z JÚ je hrazena či n nost spojená s ukládáním radioaktivních odpadů, nakládání s t ě m i to odpady ajejich správa. Zůs t a t ky JÚ mohou být investovány na finančním trhu výhradn ě do urče ných d ruhů cenných pap írů, např. do likvidních dluhopisů státu, ČNB či dl uhopisu se státními záruk ami, popř. do cenných papí rů emiten t ů s vysok ým s t u pn ě m ohodnocem. F i na nč n í investo váni pros t ředk ů JÚ - nákup a prodej cenných p a pí rů i j iných než státních dluhopisů je obchodní činnost. Finanční investov án! m ůže MF zaj išťovat prost řcdníctvím jiných osob ; doposud však investov án í prová dějí pově řen í zamě s tnanci MF. Od února 1998 byly investice realizovány buď formou primárního nákupu státních pokladničních po ukázek (dál e jen "SPP-') a jej ich držbou do splatností. nebo formou krátkodob ých operaci se SPP nebo poukázkami ČNB na sekundárním trhu, Do konce roku 1998 byly postupně investov ány prostředky JÓ v rozsahu 2 ""38 mil. K č: celkový výnos získaný za toto období č i n il cca ""3,3 mil. Kč. Náklady dosáhly v roce 1998 celkem 709 tis, Kč a týkaly se pouze odměn vyplacených za provád ěn é či n nost i (vč. povinných odvodů pojistného). Uvedené náklady byly vyp láceny z prosttedkůjú. Ú čet záručních vklad ů u ČSOB Na zá kla dě j edná ní mezi MF a ČNB převzala v roce ČSOB, a. s., po úpadku Banky Bohcmia, a. s., (dá le jen,.bb" )její vybraná pasiva a vyp latila jej í závad)' v ů či vkladatelům. Uved ený post up byl realizován na zákla d ě tzv. rámcové sm louvy uzavřen é mezi BB a Č SO B. která byla garantována ČNB a MF. Ke kompenzací nákladů a škod, které vznikly a vzniknou ČSOB v souvislosti s p řevzet ím vybraných položek pas iv BB, uzavřely ČNB a MF s ČSOB následně dohodu o úhradě nák ladů a škod. K úhraděškod ČSOB byly pro ČNB a MF zřízeny u ČSOB tzv. " ú čty zá ruč ní c h v k la dů". na ně ž byly od těchto subjektů ročn ě převáděny pří slušné peně žní část ky.', kt er é vyplynuly jako rozdíl mezi předepsanými a skutečně provedenými splátka mi BB. Převod na účet zá ru č n í ch vk l a dů MF v celkové výši I 669,4 mil. Kč byl pro veden ze čty ř ú čtů SFA veden ých u ČNB. a to z ú čtů.p ro st ředky z clearingu se Slovenskem 1993",. Dmo řova c í ú čet - o "Účet pro úh radu rest i tucí Ministerstva zemědě l s tví- a "Zvláštní účel ové prost ředky', kde byly uloženy volné prostředky. K původn ě převedeným pro s t ř edk ům z roku 1995 byly v následujících třech letech připsány úro ky v celkové vý ši 806,7 mil. Kč. Prostředky z malé prtvanzace na výdaje ze zániku věcných břemen Na základě zákona č. 500 / 1990 Sb., o působnosti orgánů České repub liky ve věcech převodů vlastnictví stá tu k n ěkt erým věcem na jiné pr ávnick é nebo fyzické osoby, ve znění zákona Č. 164/1998 Sb., došlo k převedení pro středků z Fondu národního majetku (dále jen " FNM" ) na zvl áštn í ú čet SFA. Ty10 pros tředky ' z výnosu z prodeje provozníchjednotek v rámci malé privatizace byly určen}' ke krytí nezbytn ých výdaj ů vyvolaných zánikem věcných b řemen váznoucí ch na majetku vydaném op rávně n ýmosobám a výdajů souvisejících s náhradou za majetek státu sloužící účelům výzkumu a výv oje vydaný opravn ěným osobám. Celková převáděná částka ve v ýš í 5,""8 mld. Kč byla poukázána z FNM na kontrolovan ý účet SFA vede n)' u ČNB a ná s ledně na p ř íjmov ý účet státní ho rozpočtu k financování stanovených úkolu. Zúčtované nevyčerpané prostředky vrá tilo Mf z p ě t z p řijmevé bo ú č t u státního rozpočtu na úče t SFA. V.dodatkovém" období ro zpočto v éh o roku 1998 (od 1. I. do ) však použilo MF doča sně voln é p rostředky v cel kové čá stce 775 mil. K č z p řcdm čtn ého účtu SFAke kryti schodku státního rozpočtu za rok Tyto tzv. vypůjčen é prostředky byly vrá ceny na účet SFA až dne 21. I. 1999, 2. Změny v majetkov ých ú č aste c h státu II tuzemskýcb společností Evidence majetkových ú častí státu v tuze mský ch společnostech je vedena na MF v rámci SFA. Ze stan l majetkových účastí státu mezi a vyplynul rozdíl ,5 mil. K č, který vznikl zahrnutím účast í realizovaných státem zpětně do stavu k I. I Jednalo se o vklady do akciových spo leč nos tí Česká tl pografle, Povodí (Morava. Vltava. Labe, Ohře, Odra), Strojírny Koš íře a Inst itut pro testování a certifikaci, o kterých neby lo MF v minulých obdobích informováno. 3. Pohledalo'ky z posk)1nutj'ch státních p ůj ček a návratných finančnícb \'ýpomocí Státní půjčka na plyn árenské vybran é Inte gra ční akce Státní půj čka na fi nancován í výs tavby plynárenských vybran ých integra čních akcí je dlouhodobě nej v ý znamn ěj š í položkou státních půjček posk ytovan ých ze státního rozpočtu. Půjčka je nadále poskytov ána z prostředk ů státního rozpočtu (z kapitoly Všeobec ná pok lad -

3 Č á~tka 3 \ 'htnlk :"iejvyuího kontrolního úřa du 2000 Slrana 182 ní správa) a j ejí splátky se realizují dod ávkami zemního plynu z teritoria bývalého SSSR. Program půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu Program poskytování státních p ůj ček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu byl v roce 1997 delimitov án na Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen "MMR"). MF od té dob y vede v rámci SFA pou ze evidenci pohledávek vzniklých z tohoto titulu podl e pod k ladů p ředávan ý ch MMR. V roce 1998 bylo z prost ředk ů státního rozpočtupros t řed n ictvím kapitoly MMR k tomuto účelu pou žito 300 míl. Kča rozpočtov ým opatřením bylo do kapitoly MMR dodatečn ě přiděleno 115 mi l. Kč na nápravy škod na bytovém fondu zp ůsobených povodněmi. N ávretné finanční' 'Ýpomoci pro ždravctni pojíšrovnu Ministerstn vnitra Vláda přijala usnesení ze dne Č, 226 ve vě ci n ávratné finanční výpomocí ze státního rozpočtu poskytované v návaznosti na s l oučen í Zdravotní poj íšťovny Ministerstva vnitra (dále jen,..zp MV"') a GRÁL Železniční zdravotní pojišťovny (dále jen,.grál"). Vláda souhlasila s tím. že ZP MV budou na úhradu p řevzatýc h závazků z rušené p oj i šťovny GRÁL poskytnuty návratné finanční ')'pomoci ze stá tního rozpočtu maximáln ě do celkové v ýše 776 mil. K č. Tato částka v roce 1998 nebyla ješt ě vyčerpána. Státní p ůjčk~' z pcstcupen ýebpohledávek za Polskem Usnesením vlády ze dn c Č byla tešena úhrada pasi vního salda Polské republiky v ů či ČR ve výši 57,037 mil. USD, podle něhož byla mezi ČR a Polskem sjednána dohoda o úhradě dluhu dodávkami polského zboží a služeb č e sk ý m subjektům. Jednalo se p řevažně o výstavbu v rámci ekologi ck ých akci v p říhraníčn í oblasti. MF postoupilo svou pohledávku za Polskemjednotlívým konkrétním odběratelůmslužeb a zboží - převá žně městům a obcím. které pak podlc smluv uzav ř e ných mezi nimi a MF pohled ávky splácej í. V roce 1998 byl dluh polské stra ny plně splacen a nad ále z ů s t á vá pou ze vztah mezi MF a jednotlivými odběrateli slu žeb po lských dodavate lů. 4. Státní záruk)' poskvtmn ě za nitřní bankovní úvěrya zahrani čn í půjčky Státní záruka za ůvěr pro s. p. Mit as Praha Na zá k l a dě souhlasu vlády ČR s ru čením za poskytnu tí úvěru byla v roce 1990 uzav řena ú v ě rová smlouva mezi I nve s ti č n í bankou a s. p. Mitas na čá stku 365 mil. Kč ; úvěr byl spla tný do 30..J MF převzalo záruku za poskytnut)' ů v č r v plné výši. Jelikož Mítas, a. s. (na kterou byl s. p. Mitas transformován), neplnil svoji povinnost splátek, MF jako ručitel začalo úvěr ve 2. čtvrtl e tí 1990 splácet. Celkem bylo uhrazeno ze státního rozpočtu a ze SFA 22 5,9 míl. Kč. Tato čá s t ka se sta la pohledávkou státu vůči Mít as, a. s.. a je vedena ve SFA. Státní zárukaza úvěr pro n, p. Severočesk é papím,., Stětí V roce 1988 poskytlo Fed erální ministerstvo financi státní záruku za úvěr na invest iční akci ~Grafick}' papír II - Štětí", kterou realizoval)' Severoče ské papírny. n. p., Stětí (dále jen,.sepap Š tětn na č á s t ku 103 mil. Kč, splatnou K realizaci státní zá ruky nedošlo. Státní záruka za z a h ran ič ní bankovn í úvě r pro Chepos Engineering Brno, spol. s r. o. Vláda usn esenim ze dne Č. 7 1 k návrhu na řešen í fi nančn í probl ematiky ve vztahu k Írán ské islámské republice uložila ministru fina nci poskytnout státní zá ruk u pro Cbepos Engineeríng Brno, spol. s r. o., (dále jen..chepos" ) na p řeklenova cf úvěr vyvolaný odkladem splátek u obchodního případu..a lum ina Plant Project Írán" na dobu 2,5 roku ve výši mld Kč (158,255 mil. USD). Uveden)' úvěr byl poskytnut bankou Credít Lyonnais Bank Praha. a. s. Chepos ten to úvěr ve sml uvn ích termínech nespl ácel a z toho důvodu je od roku 1997 realizována státní záruka. Celkem bylo za rokl' 1997 a 1998 uhrazeno ze státního rozpočtu 3, ~ 15 mld. Kč. Tato čá stka je ved ena jako pohledávka ve SFA. 5. Záruky poskytnuté MF na stabilizaci banko,'ního sektoru a jin é záruk)' pro komerční banky Státní záruka ve prospěch ČNB Podl e usnesení vlády ze dne Č. 5 1 poskyt 10 MF státní zá ruku ČNB 7.3 pohledávky, vystavené záruk)' a p řevzatá akt iva vzniklé v souvislosti s konso lida cí a stabilizaci bankovního sektoru. a to ve výši 22.5 mld. Kč na dobu desetí let. Do uvedené státní zá ruky je zahrnuta i čá st ka 500 mil. Kč na vypo řádá n í v ěřitelů bývalé České bank)'. Záruka na úhradu ztr átových pohledávek České spořitelny, a. s., za AB Bankou, a. s. V roce 1995 byla AB Banka, a. s. se sídlem v Mladé Boleslaví (dále jen..ah Banka") uvedena do stavu likvidace ajejí závazky vů či vkladatelům přev zala Česká spořite lna, a. s" (dálejen " Č S" ). Na podklad ě dohody.bankovní čty řky " byla nekryt á čá st ztrátových pohledávek ČS za AS Bankou zajištěna formou vystave ní záruk}'mf, Listinu o poskytnutí státní záruky podepsal ministr financí v prosinci 1995 s tím. že zá ruka se poskytuje do konce roku 1998 do vý še.j. I mld. Kč, Ve skutečností byla v roce 1998 z rezervy na realizací státních záruk uhrazena částka-t 063 mil. Kč.

4 Čás tka 3 Vh tník :'i ejv" Uího kont r olního uhdu 2000 Strana 18 3 Ru čen í \' rámci postou pení pohled ávek ČSOB za Stovenskou in kasní, spol. s r. o. Ministr financí na zákl adě zmoc ně n í vlády uzavřel rámcovou smlouvu s ministrem financí Sloven ské republiky a s Č SO B o základních principech ll. fáze transformace ČSOB. Součást í teto transformace bylo i za ložení inkas ních jednotek obou republik. Z ČSOB byla vyč len ě na řada nckvalitnich aktiv a tato aktiva byla úplatně pře vedena na tyto inka sní jednotky, j ejichž za klad ateli byla ministerstva financí. Obč inkasní jednotky se zabývají realizací t ě žko dobyt nýc h pohledávek, j sou refi na ncovány ČSOB a ztráty vyplj... ající zjejich aktivuje zavázá n hra dil "1M MF SR neh radilo ztráty Slovenské inka sn í, spo l. s r. o., (dá le jen..slovenská in kasní"), a tím vz nikl a da lší pohledávka ČSOB. ČSOB se bez ú spě šně snažila o smírné vy řešení vzniklé situace, a proto zahájila proti Slovenské republice arbitr ážní ří z e n í před Mezi národním st ředi skem pro řešeni sporů z investic ve Washingtonu, kte ré dosud trvá. Původně 269 změ něn a uvažovaná forma státní záruky byla na základě usnesení vlády ze dne l-l Č. na smlouvu o postoupení pohled ávky mezi ČSOB a MF, která byla uzavře na dne H Dne byl na majetek Slovenské ínkasní vyhlášen konkurz. Z toho důvodu byla dne mezi ČSOB a MF u zav řen a.smlouva o řeše n i otáze k spojen ých s b ilanční stabilizací ČS OB", v níž je ja sně vyjádř e n závazek MF plnit ve vzta hu k ČS OB ve vý ší 90 % hodnoty pohledávky ke d ni splatnosti 3 1. ll bez ohledu na to, zda pohledávky za Slovenskou inkasní zauíknou. 6. Em ise státních cenných papíru \' ruce 1998 Závazky stát u vyplj... ajici z vydává ní státních dluho pi sů js ou evidovány na MF v rámci státníc h finan č ních pas iv. V roce 1998 byly k romě 40 emisí kr átkod o bých SPP vydány č ty ři emise střednědobých stá tních d lu hopis ů (dále jen..550" ) pod pořadovým i č í s ly 22. až 25. Dvacátá druhá až dvacátá čtv rt á emise byly vydány podle zákona Č. 348/1 997 Sb., o státrum rozpočtu České republik")' na rok 1998, který stanovil emitovat SSO v roce 1998 do výše 15 mld. K č na úhradu jistin státního dluh u. Po vyč erp á n í zákonného lim itu byla je ště vydá na dvacátá pátá emise SSO dne 6. l l v nominální hodnotě 5 mld. K č. 8, Realizace doh od o dělení SFAP po rozdělení československé federace K I. L 1993 byly z úč tů býval é č s. federace převedeny do SFAP ČR položky aktiv a pasiv v úhrn né v ý ší mil. Kč. Ro zdělení SFAP bylo podloženo ústavn ím zákonem č. 5 ~ 1/ 1992 Sb. Podle principů dě leni sta nove ných ůsravním zákonem (územ ní pri ncip a pri ncip podle počt u obyvat el) bylo vypracováno a podepsáno osm mezivládních dohod, které řeši ly rozd ělen í jedn ot livý ch b l oků SFAP. Dořešení p roblé mů v této oblasti p řed st avuj e Sm louva mezi Čes kou republikou a Slovensko u republikou o společném postupu při dčlcní majetku Če ské a Slovensk é Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku a o j eho přec hodu na Čes kou rep ubliku a Slovenskou republiku, kterou schválily obě komor)' Parlamentu ČR. II I. Skutečnos ti zjištěné pti kon trole 1, Systémové nedostatky MF jako ústřední orgá n státní správy, mj. pro hospoda ření s maje tkem státu, má vést ú četnictv í o stavu a pohybu tohoto majetku. Pro středky vedené na účtech SFA nejsou dosud za řaze ny v úče t ním systému a MF nezajistíl o sledování majetku získa ného správou sv ě ře ný ch p rost ředků jaderné ho účtu v ú č et nícrvt. Nákupy a prodeje cenných papíru reali zovan é v rámci finančního investován í zůstatků jadern ého účtu byly na MF pouze evidován)'. Maj etek ve fo rmě cenných papírů přit om představoval k celke m 850 poukázek vede ných \ 1 ČNB na zvláštním majet kovém účtu. Nebyla zaj iště na do statečná právn í úprava pro nakladání s p rostředky SFA v průb ěhu rozpoč t ového rok u. Doča sně volné pro s tředky soustředě né na účtech SFA pro jiné úče ly p řevedl o MF na "Účet záručníc h vkl adů u ČSOB "', zřízený k úhradě škod ČSOB. Při použití prost ředků vedených na účtu SFA _Prostředky z malé prtvatízace na výdaje ze zániku v ěc nýc h b ř e men" na úh radu schod ku státního rozpočt u postupo valo MF podobně jako v předc házej ícím p řípadě, tím že využilo d oča sně volné prostředky na u sp ořá da cí ch ú č tech SFA ke kryt íjiných splatn ých závazků. Nakl á dání s pro s t ředky SFA v p růběhu ro zpočt ového roku uení upraveno právním předpisem či alespoň interními pravidly. Po skonče ní ro zpoč t ového roku 1998 použitím prostředků z účtů SFA(na dobu několika dní) k částe č né úhra dě schodku státní ho rozpoč t u nepostupovale MF v souladu s ro zpoč tov ý mi pravi dly republi ky, stancvujíciml pro podob né operace souhlas vlád y. 7, Státní dluhopisy na financováni odstranění následků povodn í \' roce 1997 Podle zá kona Č. 162/1997 Sb. byly vydány 3 emise státn ích povod ň ovýc h dluhopisů v souhrnném objemu 5 mld. Kč. Příprava emisí zahrnovala rovněž výběr na výkon funkce admin ist r átorů jednotlivých emisi. 2, Nedodržování právních předpisů A. V ustanoven! 761 ods t. 1 zákona Č, 513/1991 Sb., obchodnízákoník, je uvedeno: "Právo hospodalení státních organizací s majetkem státu se lídi dosavadními pěedpisy, včetně ustanove-

5 Věstník Nejv y U ih o konlrolnlho úf'adu 2000 Str ana 184 ní 6-1, 65 a 71 at 7-lb hospodáfského zákoníku, do vydánínové úpravy zákony Federálního shromá!. dění a národn ích rad. " MF poruiilo 73 odst. 1 hospodářského zákoníku, kde je uvedeno: " Organizace, která vykonávtiprávo hospodařenís pohledávkou státu,jepovinna pečovato to, aby všechny povinnosti dlužníka byly včas a fádně splněny, popfipadě, ahy pohledávka státu hyla včas uplatněna u pfíslušnj'ch orgánů a aby rozhodnuti těchto orgánů byla včas vykonána... v případě postoupení pohledávky za Polskem městu Ostrava - obvodu Michálkovice nevymá halo MF na tomto dluž níkovi splátku pohledávky ve výši I,-t mil. Kč v souladu se smlouvou a do doby ukončení kontroly dlužnou částku neurgovalo. MF zaslalo dne Mitasu, a. s., návrh. Smlouvy o uplatněn í náhrady za reali zovanou st átn í zá ruku", včetně uavr ženého splátkového kalendáře. Další upomínkaill, opět formou n ávrhu obdobné smlouvy. byla tomuto dlužníkovi zaslána dne 25. I I Mitas, a. s.. na návrhy vů bec nereagoval. přesto od uvedeného data až do uko nčení kontroly nepodníklo MF žádné kroky vedoucí k ú h radě dlu žné čás t ky. B. MF nepostupovalo podle ustanovení 36 odst. I písm. b) zákona č. 576/ 1990 Sb., o pravidl ech hospodařeni s rozpočtovými prostředky České republik)' a obcí v Čes ké republic e (rozpočtová pravidla republik)"), ve znění zákona č Sb., kde je mj. u\'edeno: "Ministrfinancíje oprávněn... b) poskytovat státní záruky k zajištění splátek úvěrú a obdobných forem finančn í výpomoci a úroků z nich... určených kfinancování vládou sch válenj'ch rozvojových programů." Konso lida ce a stabilizace bankovního sektoru není rozvojovým programem ve smyslu výše uveden ého ustanove ní ro zpo č tových pravidel republiky. V případech nestandardních záruk, konkrétně pro ČNB i pro ČS, tak nebyly na p lněny podmínky pro posk ytování stát ních záruk. MF navrhlo v l á dě ke schválení poskytnutí této státní záruky, ačkoliv věděl o, že není naplněna lato zákonem stanovená podmínka. C. MF nepostupevalc podle ustanoveni 4 odst. I zákona Č. 348/1997 Sb., o státním roz počt u České republiky na rok 1998, kde je uvedenu:..min ist erstvo financí mule vydat v průhěhu roku 1998 statní dluhopisy a! do vj'še Kč na úhradu jistin státního dluhu. " Limit stanovený zákonem č. 348/1997 Sb, bl"! vyč e r pán ji ž vydáním 22. až 24. emise SSD. Přes to MF vyda lo koncem roku , emisi SSD v objcmu dal ších 5 mld. Kč. MF po tom nerespektovalo ani zákon Č. 530/ 1990 Sb., o dluhopisech. stanovující podm ínky pro vydávání státních dluhopis ů. D. MF nepostupovalo podle ustanovení 10 písm. a) nařízení "U dy ČR č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní spr ávy, některých dal ších orgánů a obci, kde je uvedeno: "Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout odměnu a) za úspěšné spln ění mimo/ádného... pracovního úkolu,... " Za činno s t na úseku finančního investován í zůs t a t ků jadernéhc účtu zabezpečovanou pově řenými zaměst nan ci byly vypláceny prav idelné mě síční odměny. Tuto č inn os t vykonáva nou pravidelně a dl ouhodobě a označova nou MF ja ko rutinní provoz prováděný pln)' poče t dn í fondu pracovní doby v jed notli vých měsících roku proto nelze odměňova t podle LO písm. a) naří zen í vlády ČR č. 253/l992 Sb., tj, poskytovat odměnu za úspěšné spl ně ní m imořádného pracovního úkolu. Zvolený režim odměňován í up latňova lo MF dva roky, přitom poskytování těc ht o měsíčních odměn bylo odsouhlaseno při zahájení investován í počátkem roku 1998 ja ko prozatímní a doča sně platné. 3. Ostatni zjiitěn í a) Atomov ýzákon za členil prost ředky JÚdo oblasti SFAP, která je pouze obecně vymeze na v dosud platn ých rozpočtových pravidle ch. Tento stav umožnil. že finanční investování zůstatků JÚprováděli pověření zam ěstnanci MF j iž od roku 1998, aniž by byla tatojejich č innos t podrobněji upra vena, b) Vk lady státu do základního jmění sledovan ých akciových společno stí byly real izován y pos tupně v letech 1990 až 19%. Jednor ázovým zpět ný m zařazením těchto vkl adů do evidence SFA k I. I bylo v předchozím období zkresleno vykazován í stavů tě c h to majetkových účastí státu ve státních z á v ě rečn ýc h účtech (dále jen "SZ& ). c) Objem skuteč ně real izovaných splátek dlužníky z pohledávek za Polskem - kontrolovan ýpodle výpi sů ban kovních účtu - byl porovnán s objemem splátek uvád čným ve SZÚ za rok Podle bankovních výpis ů činí objem uskute čn ěn ých splátek 5 15,4 mil. Kč. Ve SZÚ za rok 1998 je však uvedena čá s t ka ve vý ši -t53 mil. K č. MF tedy nezahrnulo do celkové sumy splátek z postoupených pohledávek za Polskem cca 62 mil. Kč. O tuto částku byl zkreslen i ce lkový objem všec h splátek od dlu žníků a stav pohledávek ze státních půj ček a návratných finančních výpomocí k 3 J d) Státní záruka poskytnutá za úvěr pro Sepap Š t ětí ve vý ši 103 mil. Kč byla uv ádě na je ště ve SZÚ za rok 1998, přestož e úvěr byl splacen j iž ke dni , a tím doš lo ke zkreslení údajů SZÚ za rok MF v tomto případě nebylo v kontaktu se subjektem. kterému poskytlo státní záruku za úvěr, a p růbě žně nesledovalo, v ja kém stavu je jím za ruč e ný úv ěr. e) Na úseku realizovaných státních záruk je nejvě tš ím dlužníkem z posled ní doby. který nesplácí své závaz -

6 Částka J \'~!tník N ~jv,. Uí ho kontrolního liřadu 2000 Stran a 18!' k y, spo lečnost s ručen ím ome zeným Chepos. vym áh á telnost této pohledávky státu záleží pouze na ochotě Írá nu sp latit svoje závazky vůči Cheposu, což írá nská strana dosud odmítá. Pti poskytování st átn í záruky nebyl o bráno v úvahu riziko teritoria umísťovan é invcstícc ani riziko splatnosti pohledávky státu vzhlede m k právní formě organizace. t) Provedená úhrada záruky poskytnut éčs z titulu ztrátových pohledávek za AB Bankou nebyla zařazena mezi po hled ávky státu z realizovan ých státních záruk a do bilance SfAP 7..3 rok 1998 nebyla promítnuta. O část ku uhrazené záruky za Č S neby ly tedy zvý šeny pohledávky státu za dlužn íky. g) Při řešení situace týkajici se pohledávek ČSOB za Slovenskou in kasní se předpokládalo zapojení prostřed ků FNM, aby nebyl jednostranně zatěžován pouze statní rozpočet. MF v šak toto ř e še n í nevyužilo. Z kontroly dále vy plynulo, že MF nepodniklo kroky pro další jednání se slovenskou stranou. které by vedlo k plnění jejích závazků. Závazek slovenské strany ta k p l ně zů s tává v rizikové po hledávce státu za soukromým subjektem. přestože česká strana plní své závazky vůči Č S OB. nap ř. prost řednictvím České inkasní. IV. vyhodnoceni V průběhu roku 1998 se snížila SFA, tj. pohledá vk y státu, o 21, 7 mld. Kč. Na \')"\'oj stanl SFA působ ila celá řada vlivů, např. : - snížení zahran ičních pohledávek státu vlivem kurzo \'j'ch rozdílů, - nově poskytnuté státní pujčky a n ávratné finančnívj' pomoci, - kreditní úroky na bankovnfcb účtech, - čerpání prostředku státního rozpočtudle dádních rozhodnutí a uz avřených sm luv, - splátky půjček, popř. zaručených prostředkuod dlužníků. Značná část uvedených \'líni je objektivní povahy a nelze je \'jtazněji změnitzásahy kontrolovan éosoby. Tj'ká se to např. kurzo\)'cb rozdílů,splácení půjčekzahraničními dlužník)' (pohled ávka za plynárenskými ''Ybranými integračnímiakcem i), bankovních úroků, po- ~1ování prostředků na základě prá\ních p ředpi su (prostředk)' z malé prívatízac e, návratn é fin anční \J'pomoci). Státní finančn í pasiva, tj. závazk)' státu, vzrostla \"C sledovaném období o 27,2 mld. Kč. Jejich stav ovlivníl)' zejménaemisestátních dluhopisůna řešení schodků státního rozpočtu a vj'k",'ď běžného hospodaření rozpočtu. Z proveden ékontrol)' vyhraných položek SFAPvypl)' nulo: Při hospodaření s roz hodujícím objemem SFAP nelze použít obecná pravidla, která platí pro nakládání s prostředky státního rozpočtu. Hodnocen)' však byly postupy MF při posk)'todní státních záruk, u kterých stá\'ajícílegíslativní rámec (rozpočtová pravidla republiky) p ře ds tavuj e jen malé omezení, zejména \' souvislosti s potenciálními platbami při jejichnásledné realizaci ze státních prostředků. Při stoupající rizíkovosti státních záruk se po několika letech stává peskymut á garance po\innjm \jdajem, který omezuje \')'dajo\"f)ustránku budoucích rozpoltu. Toto platí zvl á št ě u všech ko ntrolovan ých položek tzv. nestandardních státních záruk (pro ČS, ČNB a ČSOB), které v případě realizace představuji " skl")10u formu dotací" poskyt ovaných bankovnímu sektoru ze státního rozpočtu. Oblast SFAP i p ůsobnost M F na tomto specifickém úseku jeho činnosti je pouze r ámcov ě vymezena \' dosu d platnj'ch rezpočtovýeh pravidlech republiky, anižby byly např. stanoveny závazné postupy pro nakládání s peněž ními prostředky státu na bankcvnich účtech SFA přededím \' pruběhu rozpočtovébc roku. Chybělyprávní normy, popř.,nitřní předpisy,které b)' stanovené nové úkoly začlenilydo č inn o s t í MF. Dlouhodobé pcbled ávkv státu za dlužnickými subjekt) \)'plj'vajícíz realizovanj'ch státníchzáruk b)'i)' v několika případechpouze nidm'án)' bez destatečn ého dúra Ztl MF na jejich vymáh ání, Na základč této kontroly i předchozích zjištění doporučil NKÚ Pcstanec ké s n ěmov n ě Parlamentu ČR no "OU úpravu SFAPv rámci novelizace rozpočtových pravtdel republiky. Zejména jde o výrazn é zpřísněn í pravídel pro poskytován í státníchzáruk a dále o začlenění operací se SFA do státního rozpočtu.

99/25. b) fyzické osoby: Stanislava Ncboisová - Kožešiny Nebojsa, P řerov, Kainarova

99/25. b) fyzické osoby: Stanislava Ncboisová - Kožešiny Nebojsa, P řerov, Kainarova 6ístka 2 Vhtnlk N~j ",..Ulho kontrolnlho úřad.. 2000 Slrana 101 99/25 Prostředky státního rozpočtua prostředky zahraniční pomoci určené na státní politiku zaměstnanosti Předm é tná ko ntrola byla zařazena

Více

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících.

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících. ( 'ástka 4 Vhtnik ;liejvyhlbo kontrolniho uhdu 2001 Strana J28 01/32 Finanční prostředky státu vynakládané na zlepšení čistoty vod v povodí Odry Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnos ti

Více

00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží

00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží Yhtnik :'IiejvyUlho kontrolnlbo úhdu 2 000 Strana 2 3 2 00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží Kontroln í akce byla zařaze na do plánu

Více

03/10 Záruky poskytnuté státem nad rámec schválených rozvojových programů

03/10 Záruky poskytnuté státem nad rámec schválených rozvojových programů Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2003 Strana 364 03/10 Záruky poskytnuté státem nad rámec schválených rozvojových programů Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků

01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků Yhlnlk :'I/ei" yulbo k o n t r o ln i bo u hdu 2002 Stra n. t 9 0 01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků Kontrolní akce byla za řaze na do plánu kon trolní č

Více

00/02. Č, 00/02/36 ze dne 21. 6. 2000. Se n á t N K Ú (ve složeni: JUDr. Jan Holeček

00/02. Č, 00/02/36 ze dne 21. 6. 2000. Se n á t N K Ú (ve složeni: JUDr. Jan Holeček Částkll. J Vhtnik ;'I; ejl"'hího kontro lního úhdu 2 000 Stran.. 191 00/02 Neinvestičnídotace nestátním subjektůmposkytujícím sociální služby Kont rolní akce byla zařazena do plánu kontrolní č i n nost

Více

99/21. říz e ni pod le 28 zákona Č. 166/ 199 3 Sb., o Nejvyšš im kontrolním úřadu. dvě kontrolované osoby, byla vypo ř ád ána usneseními Kolegia NKU.

99/21. říz e ni pod le 28 zákona Č. 166/ 199 3 Sb., o Nejvyšš im kontrolním úřadu. dvě kontrolované osoby, byla vypo ř ád ána usneseními Kolegia NKU. Částka 2 Vh tnik ~ ~j"yuího konlrolního ú řad. 2000 Strana 87 99/21 Daň z příjmů právnických osob Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrol ní činnosli Nejvyššího kontrolního úřadu na rok 1999 pod

Více

U projektů. občansk é sdruženi, minimálně 30 %,

U projektů. občansk é sdruženi, minimálně 30 %, Čbtkll 2 Vistnik :"iejvyhibo kontrolnlho úf'adu 2001 Strana 108 00/21 Účelové dotaceze státního rozpočtuz kapitoly Všeobecná pokladní správa určené na výdaje realizované v rámci Komplexních součinnostních

Více

00/13. daně z přidan é hodnot)' a spot řebn ích daní včet ně vymáhání

00/13. daně z přidan é hodnot)' a spot řebn ích daní včet ně vymáhání ( btkl! 4 \'istn lk :"ie jvyhlho kontroln lho úhdu 2000 Str ana 262 00/13 Daň z přidané hodnoty a spotřební daně *) Kontro lní akce byla zarazena do plánu kontrolní činnosti Nej vy ššlho kontrolního ú

Více

02/07. z řizova t zař íze ní pro vzděláván í peda gogů. vzdělávacích a kcí. A. Ministerstvo ~kolsh"í. mládeže a tělovýchovy

02/07. z řizova t zař íze ní pro vzděláván í peda gogů. vzdělávacích a kcí. A. Ministerstvo ~kolshí. mládeže a tělovýchovy Čás tka.. Vhtník.'i~jvyUiho ko ntrolní ho úř a du 2002 St rana 21 0 02/07 P ros t řed ky státního rozpoč tu na čin n os t pedagogic kých center Ko ntrola byla zařazena do pl án u kontrolní č i nnos t i

Více

05/10 Podpora zemědělství a lesního hospodářství poskytovaná prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s.

05/10 Podpora zemědělství a lesního hospodářství poskytovaná prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s. Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 482 05/10 Podpora zemědělství a lesního hospodářství poskytovaná prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s. Kontrolní

Více

03/11 Majetek státu, se kterým je oprávněna hospodařit Česká konsolidační agentura

03/11 Majetek státu, se kterým je oprávněna hospodařit Česká konsolidační agentura Částka 2 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 121 03/11 Majetek státu, se kterým je oprávněna hospodařit Česká konsolidační agentura Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více

97114 Kontrolní závěr z kontroly "Pohledávky z poskytnutých státních půjček, návratných

97114 Kontrolní závěr z kontroly Pohledávky z poskytnutých státních půjček, návratných Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 1997 Strana 373 97114 Kontrolní závěr z kontroly "Pohledávky z poskytnutých státních půjček, návratných finančních výpomocí a realizovaných státních záruk"

Více

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA [1998]

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA [1998] BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA [1998] BURZA CENNÝCH Vybrané ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy burzovní komory 4 Významné události ve vývoji burzy 6 Rozhovor s generálním tajemníkem 8

Více

IV. Vývoj státních finančních aktiv a pasiv

IV. Vývoj státních finančních aktiv a pasiv IV. Vývoj státních finančních aktiv a pasiv Vývoj státních finančních aktiv a pasiv za 1. pololetí 2010 charakterizují následující údaje : v mld. Kč S t a v k Změna za 1.1.2010 30.6.2010 1. pololetí 2010

Více

Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2011

Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2011 Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2011 Úvodní slovo předsedy Výboru a předsedkyně Dozorčí rady Fondu Přehled právních předpisů 1. Roční účetní závěrka za rok 2011

Více

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S.

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. Tf BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. Úvodní slovo předsedy burzovní kom ory 4 Zpráva generálního tajemníka Burza v podmínkách českého kapitálového trhu 7 Struktura trhu s cennými papíry 9 Základní údaje

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad. Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad. Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 květen 2007 Nejvyšší kontrolní úřad Sp. zn.: 354/07-45/104/07 V Praze dne 23. května 2007

Více

Analýza transformačních nákladů v letech 1991-2004

Analýza transformačních nákladů v letech 1991-2004 Analýza transformačních nákladů v letech 1991-2004 Obsah: I.Východiska analýzy... 1 II. Metoda zpracování... 2 III. Transformační náklady hrazené transformačními institucemi,čnb a z prostředků SR... 3

Více

II. Státní fond dopravní infrastruktury. Výroční zpráva. o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2007

II. Státní fond dopravní infrastruktury. Výroční zpráva. o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2007 II. Státní fond dopravní infrastruktury Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2007 únor 2008 Obsah materiálu Výroční zprávy za rok 2007 Souhrnné údaje

Více

Půjčky a návratné finanční výpomoci poskytnuté ze státního rozpočtu a státních finančních aktiv

Půjčky a návratné finanční výpomoci poskytnuté ze státního rozpočtu a státních finančních aktiv Věstník NKÚ, kontrolní závěry 87 07/15 Půjčky a návratné finanční výpomoci poskytnuté ze státního rozpočtu a státních finančních aktiv Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2008

Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2008 Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2008 1. Roční účetní závěrka za rok 2008 Přehled ukazatelů finančního hospodaření SFRB za rok 2008 Rozvaha Komentář k finančnímu

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad STANOVISKO K NÁVRHU STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 Nejvyšší kontrolní úřad Sp. zn.: 186/13-NKU45/85/13 V Praze dne 28. května

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 7 1

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 7 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 1 OBSAH Základní údaje akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Zpráva dozorčí rady 14 Doplňující informace o společnosti 16 Zpráva o vztazích mezi

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ Čj. MF-40046/2013/11-1101 ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY 398 VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA ZA ROK 2012

MINISTERSTVO FINANCÍ Čj. MF-40046/2013/11-1101 ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY 398 VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA ZA ROK 2012 MINISTERSTVO FINANCÍ Čj. MF-40046/2013/11-1101 ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY 398 VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA ZA ROK 2012 Duben 2013 Obsah: A. Úvod... - 2 - B. Příjmy kapitoly Všeobecná pokladní správa... - 2 -

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ Čj. MF-11 929/2015/1101 ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY 398 VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA ZA ROK 2014

MINISTERSTVO FINANCÍ Čj. MF-11 929/2015/1101 ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY 398 VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA ZA ROK 2014 MINISTERSTVO FINANCÍ Čj. MF-11 929/2015/1101 ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY 398 VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA ZA ROK 2014 duben 2015 Obsah A. Úvod... - 2 - B. Příjmy kapitoly Všeobecná pokladní správa... - 2 - B.1.

Více

Peněžní prostředky určené na podporu bydlení

Peněžní prostředky určené na podporu bydlení Věstník NKÚ, kontrolní závěry 247 09/24 Peněžní prostředky určené na podporu bydlení Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok 2009 pod

Více

Kontrolovaným obdobím byly roky 2003 až 2011, v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující.

Kontrolovaným obdobím byly roky 2003 až 2011, v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující. Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/17 Prostředky státního rozpočtu poskytnuté Municipální finanční společnosti a.s., peněžní prostředky se zárukou státu a majetková účast státu v této společnosti Kontrolní

Více