informaãní bulletin 2 / 2003 Úřad v novém sídle Setkání předsedy Úřadu se starostou Městské části Praha 7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "informaãní bulletin 2 / 2003 Úřad v novém sídle Setkání předsedy Úřadu se starostou Městské části Praha 7"

Transkript

1 informaãní bulletin Úřad v novém sídle Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR rozhodla na schůzi o zamítnutí vládního návrhu novely zákona o ochraně osobních údajů. Sídlem Úřadu pro ochranu osobních údajů se podle něj mělo stát Brno. Dne navštívili Úřad v jeho novém sídle na Praze 7 členové Petičního výboru PS v čele s jeho předsedkyní Zuzkou Rujbrovou, aby se seznámili s prostory, v nichž Úřad pracuje. Předseda Úřadu RNDr. Karel Neuwirt na setkání podal zprávu o současných aktivitách Úřadu v rámci legislativy a aplikace zákona o ochraně osobních údajů a informoval o působení Úřadu v kontextu evropské ochrany osobních údajů; poslanci také živě debatovali s předsedou a dalšími pracovníky Úřadu o konkrétních problémech ochrany osobních údajů, s nimiž se setkávají. Spontánní shoda názorů panovala v souvislosti se zprávou o záměru Úřadu věnovat pozornost výchově mladé generace k chápání potřeby chránit osobní údaje jakožto základní předpoklad ochrany soukromí a v tomto kontextu i k odpovědnému a korektnímu využívání možností, které nabízí elektronická komunikace. Shoda názorů panovala i v tom, že soustavné informování poslanců, členů Petičního výboru je v zájmu efektivního přístupu k problémům, které vyvstávají ve společnosti a je třeba je řešit aplikací zákona o ochraně osobních údajů. Jako přínos byl nahlížen i tok informací o směřování vývoje v ochraně osobních údajů v zahraničí, které Úřad získává díky své rozvinuté zahraniční spolupráci. Setkání předsedy Úřadu se starostou Městské části Praha 7 Dne se setkal starosta Městské části Praha 7 Radek Mikšík a jeho přizvaní spolupracovníci na společné snídani s předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů RNDr. Karlem Neuwirtem, jeho náměstkem a tiskovou mluvčí. Na neformální schůzce představil dr. Neuwirt instituci, kterou řídí a která nalezla sídlo v MěČ Prahy 7. Starosta Prahy 7 provedl zástupce Úřadu zejména historicky cennými prostorami svého úřadu. Ze setkání vyplynula deklarace o vzájemné soustavné komunikaci a podpoře obou institucí. Úřad pro ochranu osobních údajů cítí jako svou mj. i morální povinnost poskytnout úřadu MěČ Prahy 7 vždy neprodleně konzultace ve všech oblastech, kde bude pociťována potřeba nalézt právně důsledné řešení v nakládání s osobními údaji, chce poskytovat soustavně také informace o směřování vývoje v ochraně osobních údajů v zahraničí a předpokládá, že i osobní setkání s řadou zahraničních hostů Úřadu mohou být pro chod Úřadu MěČ Praha 7, jeho starostu, radní, zastupitele i oborově příslušné zaměstnance cenným vkladem pro jejich práci. Úřad pro ochranu osobních údajů nabízí rovněž své odborné přispění na setkáních s občany i v edukaci mladé generace na Praze 7. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2002 V únoru letošního roku vydal Úřad, tak jak mu ukládá zákon, svou Výroční zprávu za rok Obsahuje mj. informace o činnosti Úřadu v oblasti legislativní a právní, číselné informace o registraci povolených zpracování osobních údajů a souhrnnou tabulku přehledně odrážející činnost Úřadu. Obsahem Výroční zprávy jsou také kapitoly věnované dozoru nad dodržováním povinností stanovených zákonem při zpracování osobních údajů. Tato pasáž rovněž sumarizuje nejčastější problémy, s nimiž 1

2 se kontrolní složka Úřadu nejčastěji setkává. Další kapitoly VZ jsou věnovány stykům se zahraničím a zapojení Úřadu do mezinárodní spolupráce, stykům s veřejností, hospodaření Úřadu a dalším jeho činnostem v uplynulém roce. Výroční zpráva je přílohou Věstníku č. 23 a je umístěna také na internetových stránkách Úřadu (www.uoou.cz). Pro zahraniční partnery Úřadu a evropské orgány bylo rovněž vydáno anglické resumé VZ. Jako přílohu Výroční zprávy nabízí Úřad zájemcům CD-ROM, na němž je seznam povolených zpracování osobních údajů zaregistrovaných od do , platných k Do seznamu nejsou zahrnuta zpracování, která byla před tímto datem ukončena. Z úsporných důvodů Úřad vydává CD-ROM pouze pro zájemce, kteří projeví výslovně svůj zájem. Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů V částce 22 publikoval Úřad pouze nové a zrušené registrace. Částka 23 Věstníku přinesla v rubrice K problémům z praxe vyjádření Úřadu Monitorování elektronické pošty a ochrana soukromí a osobních údajů zaměstnanců. Materiál se týká mj. problému, k němuž Úřad zaznamenal velmi živou diskusi totiž práva zaměstnance na ochranu soukromí na pracovišti. Adekvátní řešení tohoto problému je při současném dynamickém rozvoji komunikačních technologií stále naléhavější a je předmětem zájmu nejenom v České republice, ale i v zahraničí. Pod titulkem Nové knihy informuje Úřad o dvou nových publikacích o ochraně osobních údajů, které zpracovaly autorské kolektivy složené z pracovníků Úřadu pro ochranu osobních údajů. Tyto publikace vyplňují citelnou mezeru na českém odborném knižním trhu v této oblasti: Kučerová, A., Bartík, V., Peca, J., Neuwirt, K., Nejedlý, J.: Zákon o ochraně osobních údajů. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2003, 406 s. Matoušová, M., Hejlík, L.: Osobní údaje a jejich ochrana. 1. vydání. Praha: ASPI Publishing, 2003, 415 s. Přílohou 23. částky je rovněž Výroční zpráva Úřadu za rok V částce 24 Věstníku je publikován překlad Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES o soukromí a elektronických komunikacích, který mj. navazuje na výše uveřejněný výklad Úřadu Monitorování elektronické pošty a ochrana soukromí a osobních údajů zaměstnanců, zveřejněný ve třiadvacáté částce Věstníku. Tuto Směrnici musejí členské státy EU implementovat do svých právních řádů do a kandidátské země do svého vstupu do EU. Částky Věstníku 23 a 24 samozřejmě přinášejí také aktualizaci změn v registru povolených zpracování osobních údajů. Zapojení Úřadu do mezinárodní spolupráce Úřad je stále více zapojován do spolupráce na mezinárodní úrovni. V březnu byl jeho předseda RNDr. Karel Neuwirt Radou Evropy požádán o expertní spolupráci v projektu RE pro Ruskou federaci, jehož hlavním cílem je vytvořit efektivní systém vydávání identifikačních dokumentů utečencům z Čečenska a Ingušska. Úřad byl rovněž Radou Evropy požádán o uspořádání semináře o ochraně osobních údajů pro experty z Bosny a Hercegoviny. Seminář zajišťují pracovníci Úřadu a proběhne v Praze na konci května. Stanoviska, Doporučení RE, příklady zpraxe Úřad pravidelně zaujímá stanoviska k různým problémům a napomáhá tak ke správné a korektní interpretaci zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 2

3 Materiály vycházejí jednak v rubrice K problémům z praxe, jednak jako oficiální stanoviska Úřadu. Speciální rubriky jsou pro ně vytvořeny ve Věstníku Úřadu, stanoviska vycházejí rovněž jako tzv. barevné listy Úřadu. Zveřejňovány jsou rovněž na webových stránkách v příslušných rubrikách. Záměrem jejich zveřejnění je pomoci veřejnosti, aby porozuměla zákonu o ochraně osobních údajů. Vzhledem k integraci České republiky do evropských struktur je třeba i v praxi ochrany osobních údajů a při tvorbě právních předpisů vycházet z doporučení a směrnic vydávaných evropskými orgány. Jejich informativní překlad publikuje Úřad rovněž ve svém Věstníku a na webových stránkách. Publikovaná bibliografie uvedených materiálů chce přispět k již potřebné lepší orientaci o materiálech dostupných v uvedených publikačních zdrojích Úřadu. Přehled stanovisek vydaných Úřadem pro ochranu osobních údajů Stanovisko č. 1/ Vedení dokumentace pacientů ve zdravotnictví (Věstník 1/2001) Stanovisko č. 1/ Zveřejňování jmen dlužníků (Věstník 3/2001) Stanovisko č. 2/ Zpracování citlivého osobního údaje členství v odborových organizacích v souvislosti s odváděním členských příspěvků členů odborových organizací (Věstník 12/2001) Stanovisko č. 1/ Zpracování osobních údajů v souvislosti se zajišťováním zdravotní péče (Věstník 19/2002) Stanovisko č. 2/ Zpracovávání osobních údajů v souvislosti s činností knihovny (Věstník 20/2002) k problémům zpraxe - přehled č. 1/ K pojmu osobní údaj (Věstník 3/2001) č. 2/ Ke zpracování osobních údajů v souvislosti s poplatkem za komunální odpad (Věstník 7/2001) č. 3/ Předávání osobních údajů Policii České republiky (Věstník 11/2001) č. 4/ Nahlížení do spisů podle správního řádu (Věstník 11/2001) č. 5/ Mohou se studenti při své praxi seznamovat s osobními údaji pacientů nebo klientů? (Věstník 11/2001) č. 6/ Nepřípustné propojování databází pro marketingové účely (Věstník 13/2002) č. 7/ Prokázání státního občanství České republiky pro zápis do matriky studentů (Věstník 13/2002) č. 1/ Výpisy ze zdravotní dokumentace (Věstník 16/2002) č. 2/ Evidence ubytovaných (Věstník 16/2002) č. 3/ Místní poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt (Věstník 16/2002) č. 4/ Používání rodného čísla (Věstník 17/2002) č. 5/ Služby soukromých detektivů (Věstník 17/2002) č. 6/ Poskytování osobních údajů o zaměstnancích (Věstník 18/2002) č. 7/ Zpracování osobních údajů zemřelých osob (Věstník 18/2002) č. 1/ Monitorování elektronické pošty a ochrana soukromí a osobních údajů zaměstnanců (Věstník 23/2003) Přehled Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy členským státům zveřejněných Úřadem Doporučení č. R(99)5 - Týkající se ochrany soukromí na Internetu (Věstník 13/2002) Doporučení č. R(90)19 - O ochraně osobních údajů používaných při platebních a jiných souvisejících operacích (Věstník 15/2002) 3

4 Doporučení č. R(91)10 - O sdělování osobních údajů v držení veřejných orgánů třetím stranám (Věstník 16/2002) Doporučení č. R(97)18 - O ochraně osobních údajů shromažďovaných a zpracovávaných pro statistické účely (Věstník 17/2002) Doporučení č. R(92)1 - O využívání analýzy deoxyribonukleové kyseliny (DNA) v rámci systému trestní justice (Věstník 18/2002) Doporučení č. R(97)5 - O ochraně zdravotních údajů (Věstník 19/2002) Doporučení č. R(87)15 - O úpravě používání osobních dat v policejním sektoru (Věstník 20/2002) Doporučení č. R(95)4 - O ochraně osobních údajů v oblasti telekomunikačních služeb, se zvláštním zřetelem k telefonním službám (Věstník 21/2002) Ze zahraničí Švýcarsko CO JE SPAM A JAK SE MU BRÁNIT Co je to vlastně SPAM? Elektronická pošta je rychlá, její používání jednoduché a levné. V několika sekundách umožňuje odeslat dopis na kterékoli místo planety, přičemž počet těch, kteří ji využívají je stále větší. Inzerentům samozřejmě netrvalo příliš dlouho, aby pochopili výhody tohoto prostředku a čím dál více jej používají k šíření svých inzertních letáků a reklam. A tak vznikl spam, který je v odborném žargonu označením pro hromadné rozesílání různých nevyžádaných sdělení elektronickou poštou. Tento postup (jinak v angličtině označovaný též jako junk mail nebo unsolicited bulk ) je pro adresáty těchto sdělení často velmi nepříjemný a nežádoucí: Kromě jiného je vyrušuje například při práci a přetěžuje počítačové sítě, někdy až k jejich kolapsu. Aby toho nebylo málo, adresáti mohou v důsledku takové činnosti nést i tíži zvýšených komunikačních nákladů. Tento článek by chtěl čtenáři nabídnout stručný přehled možných způsobů, jak se podobným nežádoucím aktivitám bránit a ukázat některé právní prostředky, které v této souvislosti poskytuje zákon o ochraně osobních údajů. Jak se někdo může zmocnit vaší ové adresy Při každém přístupu na internet za sebou zanecháváte stopy své návštěvy, přičemž při návštěvě většiny webových stránek k tomu dokonce dochází bez vašeho vědomí. Někdy ovšem své stopy zanecháváte i vědomě, například poskytnete-li při návštěvě tzv. chatu nebo diskusních skupin (nebo např. při vyplňování jakéhosi elektronického formuláře, elektronické objednávky apod.) svou elektronickou adresu a další osobní údaje. Existují zvláštní programy, jejichž prostřednictvím lze ové adresy systematicky shromažďovat a vytvářet seznamy potenciálních zákazníků, určené pro rozesílání reklamní pošty. Preventivní technické prostředky ochrany proti SPAMu Filtrace příchozích ů podle určitých kritérií, kupříkladu podle textu v záhlaví u nebo podle hlavního textu v u, a to se zadáním určitých klíčových slov. Toto lze provést prostřednictvím poskytovatele přístupu na internet nebo i správce sítě. Podmínky filtrace mohou být pravidelně modifikovány. Nevýhodou této metody může být případná eliminace i nevinných, osobních ů, které si přejete dostávat. Blokování určitých adres. Tento postup umožňuje řada poštovních programů a internetových poštovních služeb. Odesílatel, jehož adresa byla zablokována, vám nadále nemůže svou poštu zasílat. Spammeři však své ové adresy mohou měnit a mohou dokonce disponovat fiktivními adresami. Využívat několika účtů elektronické pošty: Vždy lze chránit svůj ový poštovní účet tak, že 4

5 příslušnou adresu poskytneme jen velmi omezenému okruhu lidí. Určitá nevýhoda této metody je, že uživateli poněkud komplikuje práci. Vyhnout se udávání své elektronické adresy: (diskusní skupiny, rozesílací seznamy, objednávky, www-stránky všeobecně). Adresáta pak lze vyhledat velmi obtížně (jenomže některé služby jsou realizovatelné pouze tehdy, uvedeme-li svou ovou adresu). Poskytnout mírně modifikovanou ovou adresu: Například před a za znakem zavináče uděláme mezeru. Systém po takové úpravě většinou nerozpozná, že jde o ovou adresu. Avšak i toto opatření může být v určitých situacích nevýhodou. Co dělat, pokud jste se již stali obětí spammingu? Pokuste se na základě údajů v obdrženém u identifikovat spammera. Sdělte svému poskytovateli elektronické poštovní služby, že jste obtěžováni spammingem a že si tuto poštu přejete blokovat. Poskytovatel těchto služeb pak může učinit odpovídající protiopatření. Co lze podniknout proti spammingu z právního hlediska? Podařilo-li se vám zjistit adresu spammera, dejte mu na vědomí, že si od něj nadále nepřejete dostávat jeho sdělení. Požádejte ho, aby vaši ovou adresu odstranil ze svého rozesílacího seznamu (tzv. uzamčení adresy). Navíc máte na základě čl. 8 (švýcarského, pozn. překladatele) zákona o ochraně osobních údajů právo požádat držitele takového seznamu, aby vám sdělil, kterými dalšími osobními údaji o vaší osobě disponuje. Upozornění Švýcarská legislativa týkající se ochrany osobních údajů se vztahuje pouze na osoby, které zpracovávají osobní údaje ve Švýcarsku. Doporučujeme tedy, abyste byli obezřetní v tom, komu vlastně své osobní údaje poskytujete. Jestliže ke zneužití vašich osobních údajů došlo mimo území Švýcarska, bude možnost uplatnit v této věci vaše práva nesmírně obtížná. V takových případech pak je aplikovatelná příslušná právní úprava platná v těch zemích, kde byla vaše práva porušena. Pro více informací nabízíme výběr několika webových stránek týkajících se této problematiky: Další zajímavé adresy na toto téma lze najít prostřednictvím vyhledávacích internetových služeb, zadáním klíčového slova např. antispam. Poznámka: Naprostá většina doporučení a rad zmíněných v tomto článku je platná i pro české uživatele internetu. Itálie K OCHRANĚ SOUKROMÍ NA INTERNETU: ELEKTRONICKÉ ADRESY NEJSOU VEŘEJNÉ To, že jsou na internetu zveřejňovány různé elektronické poštovní adresy ještě neznamená, že jsou kdykoli volně použitelné libovolnou osobou. Existence a všeobecná známost ových adres na internetu nijak nelegitimuje plné využívání tohoto osobního údaje k různým účelům jinými osobami, které rovněž na internet přistupují. ové adresy zkrátka nejsou veřejné, alespoň 5

6 ne v tom smyslu, jak je tomu v případě osobních údajů publikovaných například v běžných telefonních seznamech. K tomuto závěru došla pracovní komise italského úřadu pro ochranu osobních údajů (ve složení: S. Rodotą, G. Santaniello, G. Rasi a M. Paesan), která nedávno posuzovala různé případy uživatelů internetu, upozorňujících na všeobecně rozšířenou praxi rozesílání komerčních a inzertních ů na elektronické adresy, získané na webových stránkách. Společnosti, které takové y rozeslaly, však reagovaly na stížnosti dotčených osob tvrzením, že k žádnému porušení práv na ochranu osobních údajů nedošlo, neboť zmiňované adresy byly získány z internetu (často se tak dělo prostřednictvím speciálně pro tento účel vyvinutého softwaru) a byly tudíž, podle nich, veřejné. Jde o velký omyl, soudí v této souvislosti výše uvedená komise. Tyto elektronické adresy totiž nebyly předmětem veřejných seznamů, rejstříků či dalších dokumentů vydaných nebo zpracovaných veřejným subjektem a jako takové nepodléhaly právnímu režimu plné použitelnosti libovolnou osobou. Prostá okolnost, že určitá elektronická adresa je v jistém okamžiku fakticky známa určitým osobám, ještě nezakládá možnost volně s touto adresou nakládat a nikoho neopravňuje k tomu, aby na takovou adresu odesílal jakákoli sdělení, nabídky či jiné informace bez předchozího souhlasu adresáta (a to ani v případech, kdy tyto informace nemají komerční nebo reklamní charakter). Komise italského úřadu dále zdůraznila skutečnost, že existence a případná disponibilita těchto e- mailových adres na internetu je vždy dána nějakým konkrétním záměrem instituce, firmy či jiného subjektu, který adresy zveřejňuje, s tím, že toto zveřejnění má sloužit právě a především tomuto záměru. Tento argument platí zejména v souvislosti se zneužíváním programových nástrojů, které v prostředí internetu automaticky shromažďují velká množství ových adres a pro různé účely systematicky vytvářejí jejich seznamy. Odesílat či hromadně rozesílat komerční a jiné informace na elektronické adresy získané na internetu, aniž jsou přitom porušena práva uživatelů webu na ochranu jejich soukromí, lze pouze a výhradně se získáním předchozího souhlasu k takové činnosti. Jeden z posledních případů, jímž se zmíněná komise zabývala, se týkal vysokoškolského učitele, který na svou osobní elektronickou adresu, uvedenou na internetových stránkách univerzity, a to čistě pro účely této instituce, opakovaně dostával reklamní y. VZPOMÍNKA MILÁ (?) NA MILÁNO Stávající evropské právo včetně našeho zákona č. 101/2000 Sb. principiálně nepřipouští užívání nepravdivých a nepřesných osobních údajů. Příslušná ustanovení představují jeden z pilířů této právní úpravy. Rozhodně je nelze považovat za jakýsi zoufalý morální výkřik pouze nedopatřením převedený do řeči paragrafů. Naopak, jde o záležitost nanejvýš praktickou. Je sice faktem, že přísloví o pravdě, která vždy vyplave na povrch, se na rozdíl od mnoha jiných velmi často naplní, nicméně příliš se jím utěšovat nelze. Ostatně, jak můžeme vystopovat, na praktičnost v úvodu připomenutého pravidla jsme my Češi dokázali Evropu upozornit již před více než osmi sty lety. Tedy přesněji řečeno roku Tehdy se česká družina spolu s celým vojskem císaře Fridricha Barbarossy zúčastnila výpravy proti odbojnému Milánu. Obyvatelům nepříliš známé země uprostřed Evropy neprodyšně obklopené horami byl v těch časech připisován téměř ďábelský původ. A tak bylo odsud pocházející vojsko císařem raději urychleně vysláno jako předvoj na nepřátelskou půdu za Alpami. Na cestě ležící Verona, budoucí město nesmrtelné milenecké dvojice, je zjevně ovlivněna týmiž informacemi. Blížícím se Čechům proto okamžitě poskytuje tučné výpalné. Jen aby se co nejrychleji odsunuli dále k Brescii. Zde naši krajané vytvořili spolehlivý pevný bod pro zahájení hlavního pochodu. 6

7 Miláňané ovšem v předtuše nedobrých konců raději již předem strhli mosty přes řeku Addu a vybudovali zde obranu. Ta se však našim předkům musela jevit přímo směšně. Dne 23. července bez větších obtíží přebrodili vodní tok poblíž Cassana a vmžiku zahnali na útěk přítomný nepřátelský oddíl. Následující den pak postavili most a jakoby mimochodem odrazili pokus o další protiútok. Nyní již může přejít přes řeku celé vojsko. Dne 31. července doráží k městu Lodi a 5. srpna stojí před samotným Milánem. Následující den je nešťastné město obklíčeno. Fridrichovo vojsko však není natolik početné, aby vytvořilo souvislý pás obležení. Kryje pouze brány města. Ihned se však ukazuje, že obléhací tábory jsou od sebe až příliš vzdálené. Při výpadu milánských už v podvečer 6. srpna je oddíl falckraběte Konráda na pokraji zkázy. Situaci musí zachránit čeští lučištníci a jízda. Poté je obkličovací okruh více sevřen. Milánští zasypávají některé městské brány a jejich výpady ustávají. Hrůza z českých ďáblů však stále vzrůstá. Našim krajanům to však vůbec není proti mysli. Z těsta zformují podobu lidského těla a tuto potravu si opékají i konzumují na dohled od hradeb. Kolem města neustále objíždí kůň nesoucí dva jezdce oblečené v jedněch šatech. Mohou se tak dívat do různých stran a obyvatelé Milána se dále utvrzují v dojmu, že proti nim bojuje samo peklo. To už ale přichází den rozhodného útoku. Nemá však příliš komplikovaný průběh. Češi útočí se škraboškami na hlavách a Miláňané se v děsu a bez boje vzdávají. Vzápětí nepochybně zjišťují, s kým vlastně po celou dobu bojovali. Žádné pekelné stvůry proti nim rozhodně nestály. O tom, že by oprava příslušného citlivého údaje pojednávajícího o rasovém původu nepřátel provedená v onom okamžiku měla větší praktický efekt, bych si ovšem troufl pochybovat. JM 7

8 VYDÁVÁ ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ EDITOR: PHDR. HANA ŠTĚPÁNKOVÁ ADRESA REDAKCE: ÚOOÚ, PPLK. SOCHORA 27, PRAHA 7, TELEFON: , FAX: E MAIL: INTERNETOVÁ ADRESA: PERIODIKUM JE ZAPSÁNO V EVIDENCI PERIODICKÉHO TISKU POD ČÍSLEM MK ČR E ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ DÁNO DO TISKU

Právo v informačních technologiích

Právo v informačních technologiích Právo v informačních technologiích JUDr. Bohumír Štědroň, LL.M. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz 1 Obsah 1. České právo upravující

Více

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Soukromí nade vše Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Ochrana osobních údajů Ochrana osobnosti Antispamový zákon Zákon o regulaci

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO DODATEČNÉ IP ADRESY. Poslední verze ze dne 29. 11. 2012

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO DODATEČNÉ IP ADRESY. Poslední verze ze dne 29. 11. 2012 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO DODATEČNÉ IP ADRESY Poslední verze ze dne 29. 11. 2012 ČLÁNEK 1: PŘEDMĚT Tyto zvláštní podmínky doplňují všeobecné podmínky služby. Mají za cíl definovat podmínky rezervace zdrojů

Více

Pravidla pro zveřejňování informací o doménových jménech.eu (WHOIS)

Pravidla pro zveřejňování informací o doménových jménech.eu (WHOIS) Pravidla pro zveřejňování informací o doménových jménech.eu (WHOIS) 1/7 DEFINICE Pojmy definované v Podmínkách a/nebo v Pravidlech řešení sporů týkajících se domén.eu se zde používají s velkým písmenem.

Více

Legislativní hranice identifikovatelnosti pacienta. Mgr. Konstantin Lavrushin

Legislativní hranice identifikovatelnosti pacienta. Mgr. Konstantin Lavrushin Legislativní hranice identifikovatelnosti pacienta Mgr. Konstantin Lavrushin OSOBNÍ A CITLIVÝ ÚDAJ Osobní údaj Jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se

Více

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s.

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. I. Pojmy zákona 101/2002 Sb. Zákon se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně, či jinými

Více

Jak a proč se vyhnout spamování?

Jak a proč se vyhnout spamování? Jak a proč se vyhnout spamování? Klubový večer WebTop100, Kavárna Mineralia 3. dubna 2014 Zdeněk Kučera Baker & McKenzie, advokát Baker & McKenzie International je švýcarské sdružení právních firem působících

Více

Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících. JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director

Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících. JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director 11/06/2010 Obsah Základní pojmy zákon na ochranu osobních údajů Základní pojmy zákon o některých službách

Více

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Částka 7 Ročník 2008 Praha 17. července 2008 OBSAH: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU 39 Výzva k podávání žádostí o udělení poštovní licence 40 Vyslovení

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Tento materiál byl zpracován po konzultacích s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace: Červenec 2005

Více

Věstník ČNB částka 9/2011 ze dne 4. srpna ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. července 2011

Věstník ČNB částka 9/2011 ze dne 4. srpna ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. července 2011 Třídící znak 2 1 2 1 1 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. července 2011 o seznamu minimálních záznamů, které povinné osoby vedou podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu I. Působnost

Více

Reklamní právo v praxi. KONFERENCE DATA MARKETING Praktické tipy pro správce databází. Petr Kůta. Mgr. Libor Štajer, advokát

Reklamní právo v praxi. KONFERENCE DATA MARKETING Praktické tipy pro správce databází. Petr Kůta. Mgr. Libor Štajer, advokát Reklamní právo v praxi KONFERENCE DATA MARKETING Praktické tipy pro správce databází Petr Kůta Mgr. Libor Štajer, advokát 16.4.2010 OBSAH Základní definice Praktické tipy Sankce a činnost ÚOOÚ Diskuse

Více

Smlouva o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou

Smlouva o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou Smlouva o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou Moravský Peněžní Ústav spořitelní družstvo, se sídlem Praha, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČ 25307835, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání

Všeobecné smluvní podmínky užívání Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb poskytovaných na serveru Ovcee.cz (dále jen Podmínky ) Nahráním souboru na server Ovcee.cz nebo zaregistrováním se a vytvořením účtu uživatele souhlasí uživatel

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů Obsah: 1. POJMY A ZKRATKY 2. ÚČEL A OBLAST PLATNOSTI DOKUMENTU 3. ODPOVĚDNOSTI A PRAVOMOCI 4. ZÁSADY PRO PRÁCI S OSOBNÍMI ÚDAJI 5. EVIDENCE MÍST SBĚRU, ULOŽENÍ A ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Postavení a působnost úřadu. Článek 3 Organizační struktura úřadu. Článek 4 Řízení úřadu

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Postavení a působnost úřadu. Článek 3 Organizační struktura úřadu. Článek 4 Řízení úřadu INTERNÍ SMĚRNICE Č. 9/2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD MODŘICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD schváleno Radou města Modřice dne 2014-04-07 Účinnost 2014-04-07 Zpracovala Bc. Andrea Kovářová Strana 1 (celkem 6) ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO BLOKY RIPE. Verze z 11/02/2011

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO BLOKY RIPE. Verze z 11/02/2011 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO BLOKY RIPE Verze z 11/02/2011 Výklad pojmů RIPE: Regionální registr odpovídající za správu IP adres na evropském kontinentu a v části Asie. OVH.CZ: Společnosti OVH.CZ, s.r.o., se

Více

Vnitřní směrnice: Název: Ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.

Vnitřní směrnice: Název: Ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. Vnitřní směrnice: Název: Ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. Článek I. Základní ustanovení (1) Tento vnitřní předpis stanoví pravidla pro zacházení s osobními a citlivými údaji uživatelů

Více

Reklamní právo v prax Zpracování osobních údajů v zákaznických centrech CONTACT CENTER DAY

Reklamní právo v prax Zpracování osobních údajů v zákaznických centrech CONTACT CENTER DAY Reklamní právo v prax Zpracování osobních údajů v zákaznických centrech CONTACT CENTER DAY Petr Kůta Mgr. Libor Štajer, advokát 24.09.2013 ÚOOÚ A PRAXE OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBLAST, KTERÁ SE NEUSTÁLE

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Tento materiál byl zpracován po konzultacích s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004 Zpřístupňování a zveřejňování

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0105 rev.00. Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0105 rev.00. Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0105 rev.00 Administrativní zázemí a archivace Datum vydání: 15.09.2014 Datum účinnosti: 19.09.2014 Doba platnosti: Bez omezení, revize

Více

1. V části první se za dosavadní bod 9 vkládají nové body, které znějí:

1. V části první se za dosavadní bod 9 vkládají nové body, které znějí: PS160049917 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2016 7. volební období 238 USNESENÍ Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj z 50. schůze ve středu dne 14. prosince 2016 Vládní návrh zákona,

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem a provozovatelem této internetové stránky: PIXEBLE s.r.o. Rybná 716/24 110

Více

Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy

Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY S T A N D A R D N Í O P E R AČNÍ POSTUP S O P _10000_05 rev.00 Administrativní zázemí a archivace Úroveň dokumentu: IV Datum vydání: 01.06.2011 Datum účinnosti: 01.06.2011

Více

Školy a ochrana osobních dat žáků

Školy a ochrana osobních dat žáků Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK Praha F2D, ZS 2013/2014 Školy a ochrana osobních dat žáků Seminární práce k předmětu Základy informační politiky Praha 11. 12. 2013 Zpracovala: Světlana Formanová

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 02 VY 32 INOVACE 0114 0302

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 02 VY 32 INOVACE 0114 0302 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 02 VY 32 INOVACE 0114 0302 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje Králický zpravodaj. Elektronická Spis. značka: PP/167/P/2014 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje Králický zpravodaj. Elektronická Spis. značka: PP/167/P/2014 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje Králický zpravodaj Elektronická Spis. značka: PP/167/P/2014 Originál: Kancelář úřadu BOX verze: Platnost od: 09.04.2014 Účinnost od : 09.04.2014

Více

Prezentace na konferenci CIIA. Ochrana osobních údajů

Prezentace na konferenci CIIA. Ochrana osobních údajů Prezentace na konferenci CIIA Ivo Janda 24. 3. 2010 Obsah Úvod Základní pojmy Forenzní audit a ochrana osobních údajů některé aspekty Předání osobních údajů do jiných států March 24, 2010 2 Poznámky na

Více

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 101 ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Ochrana osobních údajů ( 1 48) Hlava I Úvodní ustanovení

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky dne 20.02.2015 Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Směrnice pro poskytování informací Zpracováno dne: 26.8.2013 Vypracoval: Helena Vaňková

Více

Legislativní novinky týkající se evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů

Legislativní novinky týkající se evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů Konference Moderní veřejná správa Praha, 15. 16. 9. 2016 Legislativní novinky týkající se evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů JUDr. Zdeněk Němec ředitel odboru správních činností

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad Viz přílohu k důvodové zprávě. 2. Důvod předložení návrhu zákona

Více

PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ RADNIČNÍHO ZPRAVODAJE

PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ RADNIČNÍHO ZPRAVODAJE PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ RADNIČNÍHO ZPRAVODAJE I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Vydavatelem Radničního zpravodaje (dále RZ) je město Litoměřice. 2. RZ je registrován u Ministerstva kultury pod evidenčním číslem

Více

2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 101/2000 ve znění 250/2014 Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Zpráva pro uživatele CA

Zpráva pro uživatele CA Verze 2.5 Podpis podepsáno elektronicky Podpis podepsáno elektronicky Datum Datum Garant dokumentu Ing. Miroslav Trávníček Schvalovatel Ing. Pavel Plachý Funkce vedoucí odd. vývoje QCA/VCA Funkce vedoucí

Více

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR Příloha č. 5 Zpracoval: Mgr. Jan Řehola Tel.: 257042823 Datum: 19.4.2011 Verze: 1 Schválil: Ing. Karel Korynta Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR Projednávaná věc: Zelená kniha EK O on-line hazardních

Více

Obecné pokyny k nařízení o zneužívání trhu Osoby, jimž je sondování trhu určeno

Obecné pokyny k nařízení o zneužívání trhu Osoby, jimž je sondování trhu určeno Obecné pokyny k nařízení o zneužívání trhu Osoby, jimž je sondování trhu určeno 10/11/2016 ESMA/2016/1477 CS Obsah 1 Působnost... 3 2 Odkazy, zkratky a definice... 3 3 Účel... 4 4 Dodržování předpisů a

Více

Článek 1. (2) Konkrétní podmínky, týkající se 10 odst. 1 písm. f) zákona jsou následující:

Článek 1. (2) Konkrétní podmínky, týkající se 10 odst. 1 písm. f) zákona jsou následující: Praha 3. září 2014 Čj. ČTÚ-38 773/2014-610/III. vyř. Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. a) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 28.1.2013

Více

INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ YIT STAVO

INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ YIT STAVO INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ YIT STAVO Vážení, dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že společnost YIT Stavo s.r.o. (dále jen YIT Stavo ) shromažďuje, zpracovává a uchovává některé

Více

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Registrací do provizního programu potvrzuje partner i poskytovatel provizního programu svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami. Poskytovatelem

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 400 USNESENÍ hospodářského výboru z 52. schůze konané dne 22.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 400 USNESENÍ hospodářského výboru z 52. schůze konané dne 22. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2006 4. volební období 400 USNESENÍ hospodářského výboru z 52. schůze konané dne 22. února 2006 k Vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991

Více

odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 29/2007

odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 29/2007 S t a novisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 29/2007 Označení stanoviska: Trvalé označování psů a evidence označených psů a jejich chovatelů Právní předpis: Ustanovení:

Více

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Částka 11 Ročník 2007 Praha 8. listopadu 2007 OBSAH: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU 50 Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek 51 Změna poštovních

Více

Aktuální hrozby internetu. 1.Trojské koně (malware) 2.Phishing 3.Sociální sítě

Aktuální hrozby internetu. 1.Trojské koně (malware) 2.Phishing 3.Sociální sítě Aktuální hrozby internetu 1.Trojské koně (malware) 2.Phishing 3.Sociální sítě Trojské koně Viz předchozí hodina. Škodlivý program, který v počítači vytváří podmínky pro přijímání dalších škodlivých programů.

Více

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR.

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace červenec

Více

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK Platné od 1. 2. 2011 Těmito Všeobecnými podmínkami inzerce upravuje společnost Sanoma Media Praha s.r.o. (dále jen "vydavatel"), poskytování a zveřejňování

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Úřední věstník EU: Databáze Pre-Lex:

Úřední věstník EU:  Databáze Pre-Lex: Z LEGISLATIVY Evropské unie Účelem této rubriky je podat přehled o vybraných významných právě připravovaných či již přijatých legislativních aktech Evropské unie, které mají z hlediska svého obsahu vazby

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty 11Reg5104_4.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo 02 otisk podacího razítka fi nančního úřadu PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T.G.Masaryka, Uherské Hradiště Mařatice, 1.máje 55, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 13. SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Pedagogická rada projednala

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Český telekomunikační úřad Čj. 3 049/2007-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Praha dne: 20. 2. 2007 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí

Více

Zásady pro vydávání Zpravodaje města Kraslic

Zásady pro vydávání Zpravodaje města Kraslic Zásady pro vydávání Zpravodaje města Kraslic Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady upravují vydávání periodika Zpravodaj města Kraslic (dále jen zpravodaj ) zejména z hlediska: tematického zaměření a obsahové

Více

Předcházení využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu

Předcházení využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu DOKUMENTY EU Předcházení využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu Informační podklad k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 3 k usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 664 Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád Článek 1 Organizace jednání 1) Výbor pro Evropskou unii na pracovní

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

Oi INTERNET POD DROBNOHLEDEM STRÁŽCŮ SOUKROMÍ

Oi INTERNET POD DROBNOHLEDEM STRÁŽCŮ SOUKROMÍ Oi INTERNET POD DROBNOHLEDEM STRÁŽCŮ SOUKROMÍ Petr Kůta Mgr. Libor Štajer, advokát 17.5.2012 OBSAH 1. ÚVOD 2. OSOBNÍ ÚDAJE A INTERNET+SOUHLASY 3. PŘÍPRAVA NOVÉ EVROPSKÉ LEGISLATIVY 4. RIZIKA VERSUS DOZOROVÉ

Více

1. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu má každý účastník soutěže možnost získat výhru.

1. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu má každý účastník soutěže možnost získat výhru. Pravidla soutěže Kdopak to mluví? I. Obecná ustanovení II. 1. Soutěž Kdopak to mluví? (dále jen soutěž ) probíhá v rozhlasovém vysílání radia City 93,7 FM v termínu od 09. 10. 2015 do 31. 12. 2015 nebo

Více

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 září 2014 Obsah: Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 2. Transparentnost...

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PREAMBULE Společnost BEZREKLAMKY s.r.o. je provozovatelem unikátního a inovativního internetového inzertního portálu www.bezreklamky.cz. Na internetovém inzertním

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

POUČENÍ o registrech Sdruţení SOLUS

POUČENÍ o registrech Sdruţení SOLUS POUČENÍ o registrech Sdruţení SOLUS I. ÚVOD Jednotliví členové sdružení SOLUS, zájmového sdruţení právnických osob, IČ 69346925 (též jen SOLUS nebo jen Sdruţení SOLUS ) mají společný zájem podílet se na

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

Směrnice k poskytování informací vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb.

Směrnice k poskytování informací vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Směrnice k poskytování informací vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. Název: Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Právní forma: příspěvková organizace

Více

pro vydávání zpravodaje KOSTELEC NAD ORLICÍ

pro vydávání zpravodaje KOSTELEC NAD ORLICÍ Město Kostelec nad Orlicí PALACKÉHO NÁMĚSTÍ Č.P. 38, 517 41 KOSTELEC NAD ORLICÍ Z Á S A D Y pro vydávání zpravodaje KOSTELEC NAD ORLICÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Zásady upravují vydávání zpravodaje

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Dnem 1. ledna 2004 nabyl účinnosti zákon č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č.

Více

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), přináší oproti předchozí právní úpravě zcela novou povinnost

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky dne 25.08.2015 Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb poskytovaných společností Nodus Technologies spol. s r.o. na serveru Ulož.to (dále jen Podmínky )

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb poskytovaných společností Nodus Technologies spol. s r.o. na serveru Ulož.to (dále jen Podmínky ) Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb poskytovaných společností Nodus Technologies spol. s r.o. na serveru Ulož.to (dále jen Podmínky ) Nahráním souboru na server Ulož.to nebo zaregistrováním se a

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Otevřený přístup (Open Access) v Akademii věd ČR

Otevřený přístup (Open Access) v Akademii věd ČR Otevřený přístup (Open Access) v Akademii věd ČR Iva Burešová buresova@knav.cz Úvodní část tohoto článku čtenáře stručně seznamuje s Politikou otevřeného přístupu Akademie věd České republiky (AV ČR),

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 31. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j. 28/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 19.

Více

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1.

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1. Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě (ve znění platném k 1. lednu 2008) OBSAH První část: Definice Kapitola 1: Zkrácené výrazy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1

Více

Pokyny k funkci pověřence pro ochranu osobních údajů (dokument WP 243, ze dne ) Příloha Často kladené otázky

Pokyny k funkci pověřence pro ochranu osobních údajů (dokument WP 243, ze dne ) Příloha Často kladené otázky Pokyny k funkci pověřence pro ochranu osobních údajů (dokument WP 243, ze dne 13. 12. 2016) Příloha Často kladené otázky Tato příloha má organizacím poskytnout jednoduché a snadno srozumitelné odpovědi

Více

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Částka 4 Ročník 2011 Praha 14. dubna 2011 OBSAH: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU 22 Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek 23 Vyslovení souhlasu

Více

Obecné pokyny k nařízení o zneužívání trhu

Obecné pokyny k nařízení o zneužívání trhu Obecné pokyny k nařízení o zneužívání trhu Informace týkající se trhů s komoditními deriváty nebo souvisejících spotových trhů pro účely vymezení vnitřních informací o komoditních derivátech 17/01/2017

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

1. Definice základních pojmů

1. Definice základních pojmů Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti iwebs s.r.o., IČ: 26977966, se sídlem Praha, Kunratice, Františka Šimáčka

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 8934/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 31.03.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni:

Více

Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013

Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013 Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013 Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který zcela, jasně a závazně upravuje pravidla soutěže s názvem "Nejkrásnější realizace roku 2013". Pravidla soutěže

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Č. 91/PDK/2016 (dále jen smlouva )

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Č. 91/PDK/2016 (dále jen smlouva ) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Č. 91/PDK/2016 (dále jen smlouva ) Městská část Praha 7 se sídlem nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7 zastoupená Mgr. Janem Čižinským, starostou IČO: 000 63 754 DIČ: CZ00063754

Více

Pravidla Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro poskytování peněžních darů do zahraničí v souladu s usnesením vlády č.

Pravidla Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro poskytování peněžních darů do zahraničí v souladu s usnesením vlády č. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-18114/2015 Pravidla Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro poskytování peněžních darů do zahraničí v souladu s usnesením vlády č. 348/2015

Více

Výbor pro zahraniční věci NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro zahraniční věci NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 21. 9. 2009 2009/0104(CNS) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zahraniční věci pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci k návrhu nařízení

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

PROTOKOL O KONTROLE. Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Praha Holešovice, IČ: (dále jen Úřad )

PROTOKOL O KONTROLE. Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Praha Holešovice, IČ: (dále jen Úřad ) *UOOUX007THR9* V Praze 4. března 2015 Čj. UOOU-10507/14-10 PROTOKOL O KONTROLE podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části. č.j.: 65/2013

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části. č.j.: 65/2013 č.j.: 65/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 60 ze dne 30.01.2013 Koncepce Radniční noviny - listy městské části Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1.

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více