informaãní bulletin 2 / 2003 Úřad v novém sídle Setkání předsedy Úřadu se starostou Městské části Praha 7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "informaãní bulletin 2 / 2003 Úřad v novém sídle Setkání předsedy Úřadu se starostou Městské části Praha 7"

Transkript

1 informaãní bulletin Úřad v novém sídle Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR rozhodla na schůzi o zamítnutí vládního návrhu novely zákona o ochraně osobních údajů. Sídlem Úřadu pro ochranu osobních údajů se podle něj mělo stát Brno. Dne navštívili Úřad v jeho novém sídle na Praze 7 členové Petičního výboru PS v čele s jeho předsedkyní Zuzkou Rujbrovou, aby se seznámili s prostory, v nichž Úřad pracuje. Předseda Úřadu RNDr. Karel Neuwirt na setkání podal zprávu o současných aktivitách Úřadu v rámci legislativy a aplikace zákona o ochraně osobních údajů a informoval o působení Úřadu v kontextu evropské ochrany osobních údajů; poslanci také živě debatovali s předsedou a dalšími pracovníky Úřadu o konkrétních problémech ochrany osobních údajů, s nimiž se setkávají. Spontánní shoda názorů panovala v souvislosti se zprávou o záměru Úřadu věnovat pozornost výchově mladé generace k chápání potřeby chránit osobní údaje jakožto základní předpoklad ochrany soukromí a v tomto kontextu i k odpovědnému a korektnímu využívání možností, které nabízí elektronická komunikace. Shoda názorů panovala i v tom, že soustavné informování poslanců, členů Petičního výboru je v zájmu efektivního přístupu k problémům, které vyvstávají ve společnosti a je třeba je řešit aplikací zákona o ochraně osobních údajů. Jako přínos byl nahlížen i tok informací o směřování vývoje v ochraně osobních údajů v zahraničí, které Úřad získává díky své rozvinuté zahraniční spolupráci. Setkání předsedy Úřadu se starostou Městské části Praha 7 Dne se setkal starosta Městské části Praha 7 Radek Mikšík a jeho přizvaní spolupracovníci na společné snídani s předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů RNDr. Karlem Neuwirtem, jeho náměstkem a tiskovou mluvčí. Na neformální schůzce představil dr. Neuwirt instituci, kterou řídí a která nalezla sídlo v MěČ Prahy 7. Starosta Prahy 7 provedl zástupce Úřadu zejména historicky cennými prostorami svého úřadu. Ze setkání vyplynula deklarace o vzájemné soustavné komunikaci a podpoře obou institucí. Úřad pro ochranu osobních údajů cítí jako svou mj. i morální povinnost poskytnout úřadu MěČ Prahy 7 vždy neprodleně konzultace ve všech oblastech, kde bude pociťována potřeba nalézt právně důsledné řešení v nakládání s osobními údaji, chce poskytovat soustavně také informace o směřování vývoje v ochraně osobních údajů v zahraničí a předpokládá, že i osobní setkání s řadou zahraničních hostů Úřadu mohou být pro chod Úřadu MěČ Praha 7, jeho starostu, radní, zastupitele i oborově příslušné zaměstnance cenným vkladem pro jejich práci. Úřad pro ochranu osobních údajů nabízí rovněž své odborné přispění na setkáních s občany i v edukaci mladé generace na Praze 7. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2002 V únoru letošního roku vydal Úřad, tak jak mu ukládá zákon, svou Výroční zprávu za rok Obsahuje mj. informace o činnosti Úřadu v oblasti legislativní a právní, číselné informace o registraci povolených zpracování osobních údajů a souhrnnou tabulku přehledně odrážející činnost Úřadu. Obsahem Výroční zprávy jsou také kapitoly věnované dozoru nad dodržováním povinností stanovených zákonem při zpracování osobních údajů. Tato pasáž rovněž sumarizuje nejčastější problémy, s nimiž 1

2 se kontrolní složka Úřadu nejčastěji setkává. Další kapitoly VZ jsou věnovány stykům se zahraničím a zapojení Úřadu do mezinárodní spolupráce, stykům s veřejností, hospodaření Úřadu a dalším jeho činnostem v uplynulém roce. Výroční zpráva je přílohou Věstníku č. 23 a je umístěna také na internetových stránkách Úřadu (www.uoou.cz). Pro zahraniční partnery Úřadu a evropské orgány bylo rovněž vydáno anglické resumé VZ. Jako přílohu Výroční zprávy nabízí Úřad zájemcům CD-ROM, na němž je seznam povolených zpracování osobních údajů zaregistrovaných od do , platných k Do seznamu nejsou zahrnuta zpracování, která byla před tímto datem ukončena. Z úsporných důvodů Úřad vydává CD-ROM pouze pro zájemce, kteří projeví výslovně svůj zájem. Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů V částce 22 publikoval Úřad pouze nové a zrušené registrace. Částka 23 Věstníku přinesla v rubrice K problémům z praxe vyjádření Úřadu Monitorování elektronické pošty a ochrana soukromí a osobních údajů zaměstnanců. Materiál se týká mj. problému, k němuž Úřad zaznamenal velmi živou diskusi totiž práva zaměstnance na ochranu soukromí na pracovišti. Adekvátní řešení tohoto problému je při současném dynamickém rozvoji komunikačních technologií stále naléhavější a je předmětem zájmu nejenom v České republice, ale i v zahraničí. Pod titulkem Nové knihy informuje Úřad o dvou nových publikacích o ochraně osobních údajů, které zpracovaly autorské kolektivy složené z pracovníků Úřadu pro ochranu osobních údajů. Tyto publikace vyplňují citelnou mezeru na českém odborném knižním trhu v této oblasti: Kučerová, A., Bartík, V., Peca, J., Neuwirt, K., Nejedlý, J.: Zákon o ochraně osobních údajů. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2003, 406 s. Matoušová, M., Hejlík, L.: Osobní údaje a jejich ochrana. 1. vydání. Praha: ASPI Publishing, 2003, 415 s. Přílohou 23. částky je rovněž Výroční zpráva Úřadu za rok V částce 24 Věstníku je publikován překlad Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES o soukromí a elektronických komunikacích, který mj. navazuje na výše uveřejněný výklad Úřadu Monitorování elektronické pošty a ochrana soukromí a osobních údajů zaměstnanců, zveřejněný ve třiadvacáté částce Věstníku. Tuto Směrnici musejí členské státy EU implementovat do svých právních řádů do a kandidátské země do svého vstupu do EU. Částky Věstníku 23 a 24 samozřejmě přinášejí také aktualizaci změn v registru povolených zpracování osobních údajů. Zapojení Úřadu do mezinárodní spolupráce Úřad je stále více zapojován do spolupráce na mezinárodní úrovni. V březnu byl jeho předseda RNDr. Karel Neuwirt Radou Evropy požádán o expertní spolupráci v projektu RE pro Ruskou federaci, jehož hlavním cílem je vytvořit efektivní systém vydávání identifikačních dokumentů utečencům z Čečenska a Ingušska. Úřad byl rovněž Radou Evropy požádán o uspořádání semináře o ochraně osobních údajů pro experty z Bosny a Hercegoviny. Seminář zajišťují pracovníci Úřadu a proběhne v Praze na konci května. Stanoviska, Doporučení RE, příklady zpraxe Úřad pravidelně zaujímá stanoviska k různým problémům a napomáhá tak ke správné a korektní interpretaci zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 2

3 Materiály vycházejí jednak v rubrice K problémům z praxe, jednak jako oficiální stanoviska Úřadu. Speciální rubriky jsou pro ně vytvořeny ve Věstníku Úřadu, stanoviska vycházejí rovněž jako tzv. barevné listy Úřadu. Zveřejňovány jsou rovněž na webových stránkách v příslušných rubrikách. Záměrem jejich zveřejnění je pomoci veřejnosti, aby porozuměla zákonu o ochraně osobních údajů. Vzhledem k integraci České republiky do evropských struktur je třeba i v praxi ochrany osobních údajů a při tvorbě právních předpisů vycházet z doporučení a směrnic vydávaných evropskými orgány. Jejich informativní překlad publikuje Úřad rovněž ve svém Věstníku a na webových stránkách. Publikovaná bibliografie uvedených materiálů chce přispět k již potřebné lepší orientaci o materiálech dostupných v uvedených publikačních zdrojích Úřadu. Přehled stanovisek vydaných Úřadem pro ochranu osobních údajů Stanovisko č. 1/ Vedení dokumentace pacientů ve zdravotnictví (Věstník 1/2001) Stanovisko č. 1/ Zveřejňování jmen dlužníků (Věstník 3/2001) Stanovisko č. 2/ Zpracování citlivého osobního údaje členství v odborových organizacích v souvislosti s odváděním členských příspěvků členů odborových organizací (Věstník 12/2001) Stanovisko č. 1/ Zpracování osobních údajů v souvislosti se zajišťováním zdravotní péče (Věstník 19/2002) Stanovisko č. 2/ Zpracovávání osobních údajů v souvislosti s činností knihovny (Věstník 20/2002) k problémům zpraxe - přehled č. 1/ K pojmu osobní údaj (Věstník 3/2001) č. 2/ Ke zpracování osobních údajů v souvislosti s poplatkem za komunální odpad (Věstník 7/2001) č. 3/ Předávání osobních údajů Policii České republiky (Věstník 11/2001) č. 4/ Nahlížení do spisů podle správního řádu (Věstník 11/2001) č. 5/ Mohou se studenti při své praxi seznamovat s osobními údaji pacientů nebo klientů? (Věstník 11/2001) č. 6/ Nepřípustné propojování databází pro marketingové účely (Věstník 13/2002) č. 7/ Prokázání státního občanství České republiky pro zápis do matriky studentů (Věstník 13/2002) č. 1/ Výpisy ze zdravotní dokumentace (Věstník 16/2002) č. 2/ Evidence ubytovaných (Věstník 16/2002) č. 3/ Místní poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt (Věstník 16/2002) č. 4/ Používání rodného čísla (Věstník 17/2002) č. 5/ Služby soukromých detektivů (Věstník 17/2002) č. 6/ Poskytování osobních údajů o zaměstnancích (Věstník 18/2002) č. 7/ Zpracování osobních údajů zemřelých osob (Věstník 18/2002) č. 1/ Monitorování elektronické pošty a ochrana soukromí a osobních údajů zaměstnanců (Věstník 23/2003) Přehled Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy členským státům zveřejněných Úřadem Doporučení č. R(99)5 - Týkající se ochrany soukromí na Internetu (Věstník 13/2002) Doporučení č. R(90)19 - O ochraně osobních údajů používaných při platebních a jiných souvisejících operacích (Věstník 15/2002) 3

4 Doporučení č. R(91)10 - O sdělování osobních údajů v držení veřejných orgánů třetím stranám (Věstník 16/2002) Doporučení č. R(97)18 - O ochraně osobních údajů shromažďovaných a zpracovávaných pro statistické účely (Věstník 17/2002) Doporučení č. R(92)1 - O využívání analýzy deoxyribonukleové kyseliny (DNA) v rámci systému trestní justice (Věstník 18/2002) Doporučení č. R(97)5 - O ochraně zdravotních údajů (Věstník 19/2002) Doporučení č. R(87)15 - O úpravě používání osobních dat v policejním sektoru (Věstník 20/2002) Doporučení č. R(95)4 - O ochraně osobních údajů v oblasti telekomunikačních služeb, se zvláštním zřetelem k telefonním službám (Věstník 21/2002) Ze zahraničí Švýcarsko CO JE SPAM A JAK SE MU BRÁNIT Co je to vlastně SPAM? Elektronická pošta je rychlá, její používání jednoduché a levné. V několika sekundách umožňuje odeslat dopis na kterékoli místo planety, přičemž počet těch, kteří ji využívají je stále větší. Inzerentům samozřejmě netrvalo příliš dlouho, aby pochopili výhody tohoto prostředku a čím dál více jej používají k šíření svých inzertních letáků a reklam. A tak vznikl spam, který je v odborném žargonu označením pro hromadné rozesílání různých nevyžádaných sdělení elektronickou poštou. Tento postup (jinak v angličtině označovaný též jako junk mail nebo unsolicited bulk ) je pro adresáty těchto sdělení často velmi nepříjemný a nežádoucí: Kromě jiného je vyrušuje například při práci a přetěžuje počítačové sítě, někdy až k jejich kolapsu. Aby toho nebylo málo, adresáti mohou v důsledku takové činnosti nést i tíži zvýšených komunikačních nákladů. Tento článek by chtěl čtenáři nabídnout stručný přehled možných způsobů, jak se podobným nežádoucím aktivitám bránit a ukázat některé právní prostředky, které v této souvislosti poskytuje zákon o ochraně osobních údajů. Jak se někdo může zmocnit vaší ové adresy Při každém přístupu na internet za sebou zanecháváte stopy své návštěvy, přičemž při návštěvě většiny webových stránek k tomu dokonce dochází bez vašeho vědomí. Někdy ovšem své stopy zanecháváte i vědomě, například poskytnete-li při návštěvě tzv. chatu nebo diskusních skupin (nebo např. při vyplňování jakéhosi elektronického formuláře, elektronické objednávky apod.) svou elektronickou adresu a další osobní údaje. Existují zvláštní programy, jejichž prostřednictvím lze ové adresy systematicky shromažďovat a vytvářet seznamy potenciálních zákazníků, určené pro rozesílání reklamní pošty. Preventivní technické prostředky ochrany proti SPAMu Filtrace příchozích ů podle určitých kritérií, kupříkladu podle textu v záhlaví u nebo podle hlavního textu v u, a to se zadáním určitých klíčových slov. Toto lze provést prostřednictvím poskytovatele přístupu na internet nebo i správce sítě. Podmínky filtrace mohou být pravidelně modifikovány. Nevýhodou této metody může být případná eliminace i nevinných, osobních ů, které si přejete dostávat. Blokování určitých adres. Tento postup umožňuje řada poštovních programů a internetových poštovních služeb. Odesílatel, jehož adresa byla zablokována, vám nadále nemůže svou poštu zasílat. Spammeři však své ové adresy mohou měnit a mohou dokonce disponovat fiktivními adresami. Využívat několika účtů elektronické pošty: Vždy lze chránit svůj ový poštovní účet tak, že 4

5 příslušnou adresu poskytneme jen velmi omezenému okruhu lidí. Určitá nevýhoda této metody je, že uživateli poněkud komplikuje práci. Vyhnout se udávání své elektronické adresy: (diskusní skupiny, rozesílací seznamy, objednávky, www-stránky všeobecně). Adresáta pak lze vyhledat velmi obtížně (jenomže některé služby jsou realizovatelné pouze tehdy, uvedeme-li svou ovou adresu). Poskytnout mírně modifikovanou ovou adresu: Například před a za znakem zavináče uděláme mezeru. Systém po takové úpravě většinou nerozpozná, že jde o ovou adresu. Avšak i toto opatření může být v určitých situacích nevýhodou. Co dělat, pokud jste se již stali obětí spammingu? Pokuste se na základě údajů v obdrženém u identifikovat spammera. Sdělte svému poskytovateli elektronické poštovní služby, že jste obtěžováni spammingem a že si tuto poštu přejete blokovat. Poskytovatel těchto služeb pak může učinit odpovídající protiopatření. Co lze podniknout proti spammingu z právního hlediska? Podařilo-li se vám zjistit adresu spammera, dejte mu na vědomí, že si od něj nadále nepřejete dostávat jeho sdělení. Požádejte ho, aby vaši ovou adresu odstranil ze svého rozesílacího seznamu (tzv. uzamčení adresy). Navíc máte na základě čl. 8 (švýcarského, pozn. překladatele) zákona o ochraně osobních údajů právo požádat držitele takového seznamu, aby vám sdělil, kterými dalšími osobními údaji o vaší osobě disponuje. Upozornění Švýcarská legislativa týkající se ochrany osobních údajů se vztahuje pouze na osoby, které zpracovávají osobní údaje ve Švýcarsku. Doporučujeme tedy, abyste byli obezřetní v tom, komu vlastně své osobní údaje poskytujete. Jestliže ke zneužití vašich osobních údajů došlo mimo území Švýcarska, bude možnost uplatnit v této věci vaše práva nesmírně obtížná. V takových případech pak je aplikovatelná příslušná právní úprava platná v těch zemích, kde byla vaše práva porušena. Pro více informací nabízíme výběr několika webových stránek týkajících se této problematiky: Další zajímavé adresy na toto téma lze najít prostřednictvím vyhledávacích internetových služeb, zadáním klíčového slova např. antispam. Poznámka: Naprostá většina doporučení a rad zmíněných v tomto článku je platná i pro české uživatele internetu. Itálie K OCHRANĚ SOUKROMÍ NA INTERNETU: ELEKTRONICKÉ ADRESY NEJSOU VEŘEJNÉ To, že jsou na internetu zveřejňovány různé elektronické poštovní adresy ještě neznamená, že jsou kdykoli volně použitelné libovolnou osobou. Existence a všeobecná známost ových adres na internetu nijak nelegitimuje plné využívání tohoto osobního údaje k různým účelům jinými osobami, které rovněž na internet přistupují. ové adresy zkrátka nejsou veřejné, alespoň 5

6 ne v tom smyslu, jak je tomu v případě osobních údajů publikovaných například v běžných telefonních seznamech. K tomuto závěru došla pracovní komise italského úřadu pro ochranu osobních údajů (ve složení: S. Rodotą, G. Santaniello, G. Rasi a M. Paesan), která nedávno posuzovala různé případy uživatelů internetu, upozorňujících na všeobecně rozšířenou praxi rozesílání komerčních a inzertních ů na elektronické adresy, získané na webových stránkách. Společnosti, které takové y rozeslaly, však reagovaly na stížnosti dotčených osob tvrzením, že k žádnému porušení práv na ochranu osobních údajů nedošlo, neboť zmiňované adresy byly získány z internetu (často se tak dělo prostřednictvím speciálně pro tento účel vyvinutého softwaru) a byly tudíž, podle nich, veřejné. Jde o velký omyl, soudí v této souvislosti výše uvedená komise. Tyto elektronické adresy totiž nebyly předmětem veřejných seznamů, rejstříků či dalších dokumentů vydaných nebo zpracovaných veřejným subjektem a jako takové nepodléhaly právnímu režimu plné použitelnosti libovolnou osobou. Prostá okolnost, že určitá elektronická adresa je v jistém okamžiku fakticky známa určitým osobám, ještě nezakládá možnost volně s touto adresou nakládat a nikoho neopravňuje k tomu, aby na takovou adresu odesílal jakákoli sdělení, nabídky či jiné informace bez předchozího souhlasu adresáta (a to ani v případech, kdy tyto informace nemají komerční nebo reklamní charakter). Komise italského úřadu dále zdůraznila skutečnost, že existence a případná disponibilita těchto e- mailových adres na internetu je vždy dána nějakým konkrétním záměrem instituce, firmy či jiného subjektu, který adresy zveřejňuje, s tím, že toto zveřejnění má sloužit právě a především tomuto záměru. Tento argument platí zejména v souvislosti se zneužíváním programových nástrojů, které v prostředí internetu automaticky shromažďují velká množství ových adres a pro různé účely systematicky vytvářejí jejich seznamy. Odesílat či hromadně rozesílat komerční a jiné informace na elektronické adresy získané na internetu, aniž jsou přitom porušena práva uživatelů webu na ochranu jejich soukromí, lze pouze a výhradně se získáním předchozího souhlasu k takové činnosti. Jeden z posledních případů, jímž se zmíněná komise zabývala, se týkal vysokoškolského učitele, který na svou osobní elektronickou adresu, uvedenou na internetových stránkách univerzity, a to čistě pro účely této instituce, opakovaně dostával reklamní y. VZPOMÍNKA MILÁ (?) NA MILÁNO Stávající evropské právo včetně našeho zákona č. 101/2000 Sb. principiálně nepřipouští užívání nepravdivých a nepřesných osobních údajů. Příslušná ustanovení představují jeden z pilířů této právní úpravy. Rozhodně je nelze považovat za jakýsi zoufalý morální výkřik pouze nedopatřením převedený do řeči paragrafů. Naopak, jde o záležitost nanejvýš praktickou. Je sice faktem, že přísloví o pravdě, která vždy vyplave na povrch, se na rozdíl od mnoha jiných velmi často naplní, nicméně příliš se jím utěšovat nelze. Ostatně, jak můžeme vystopovat, na praktičnost v úvodu připomenutého pravidla jsme my Češi dokázali Evropu upozornit již před více než osmi sty lety. Tedy přesněji řečeno roku Tehdy se česká družina spolu s celým vojskem císaře Fridricha Barbarossy zúčastnila výpravy proti odbojnému Milánu. Obyvatelům nepříliš známé země uprostřed Evropy neprodyšně obklopené horami byl v těch časech připisován téměř ďábelský původ. A tak bylo odsud pocházející vojsko císařem raději urychleně vysláno jako předvoj na nepřátelskou půdu za Alpami. Na cestě ležící Verona, budoucí město nesmrtelné milenecké dvojice, je zjevně ovlivněna týmiž informacemi. Blížícím se Čechům proto okamžitě poskytuje tučné výpalné. Jen aby se co nejrychleji odsunuli dále k Brescii. Zde naši krajané vytvořili spolehlivý pevný bod pro zahájení hlavního pochodu. 6

7 Miláňané ovšem v předtuše nedobrých konců raději již předem strhli mosty přes řeku Addu a vybudovali zde obranu. Ta se však našim předkům musela jevit přímo směšně. Dne 23. července bez větších obtíží přebrodili vodní tok poblíž Cassana a vmžiku zahnali na útěk přítomný nepřátelský oddíl. Následující den pak postavili most a jakoby mimochodem odrazili pokus o další protiútok. Nyní již může přejít přes řeku celé vojsko. Dne 31. července doráží k městu Lodi a 5. srpna stojí před samotným Milánem. Následující den je nešťastné město obklíčeno. Fridrichovo vojsko však není natolik početné, aby vytvořilo souvislý pás obležení. Kryje pouze brány města. Ihned se však ukazuje, že obléhací tábory jsou od sebe až příliš vzdálené. Při výpadu milánských už v podvečer 6. srpna je oddíl falckraběte Konráda na pokraji zkázy. Situaci musí zachránit čeští lučištníci a jízda. Poté je obkličovací okruh více sevřen. Milánští zasypávají některé městské brány a jejich výpady ustávají. Hrůza z českých ďáblů však stále vzrůstá. Našim krajanům to však vůbec není proti mysli. Z těsta zformují podobu lidského těla a tuto potravu si opékají i konzumují na dohled od hradeb. Kolem města neustále objíždí kůň nesoucí dva jezdce oblečené v jedněch šatech. Mohou se tak dívat do různých stran a obyvatelé Milána se dále utvrzují v dojmu, že proti nim bojuje samo peklo. To už ale přichází den rozhodného útoku. Nemá však příliš komplikovaný průběh. Češi útočí se škraboškami na hlavách a Miláňané se v děsu a bez boje vzdávají. Vzápětí nepochybně zjišťují, s kým vlastně po celou dobu bojovali. Žádné pekelné stvůry proti nim rozhodně nestály. O tom, že by oprava příslušného citlivého údaje pojednávajícího o rasovém původu nepřátel provedená v onom okamžiku měla větší praktický efekt, bych si ovšem troufl pochybovat. JM 7

8 VYDÁVÁ ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ EDITOR: PHDR. HANA ŠTĚPÁNKOVÁ ADRESA REDAKCE: ÚOOÚ, PPLK. SOCHORA 27, PRAHA 7, TELEFON: , FAX: E MAIL: INTERNETOVÁ ADRESA: PERIODIKUM JE ZAPSÁNO V EVIDENCI PERIODICKÉHO TISKU POD ČÍSLEM MK ČR E ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ DÁNO DO TISKU

2 /2007. informační bulletin. Návštěva prezidenta republiky v Úřadě pro ochranu osobních údajů

2 /2007. informační bulletin. Návštěva prezidenta republiky v Úřadě pro ochranu osobních údajů informační bulletin 2 /2007 Návštěva prezidenta republiky v Úřadě pro ochranu osobních údajů Historie Úřadu pro ochranu osobních údajů je poměrně krátká, neboť se začala psát teprve v roce 2000 v souvislosti

Více

informaãní bulletin 3 / 2003 Druhé čtvrtletí třetího roku Tisková konference

informaãní bulletin 3 / 2003 Druhé čtvrtletí třetího roku Tisková konference informaãní bulletin Druhé čtvrtletí třetího roku Úřad pro ochranu osobních údajů si v druhém čtvrtletí roku 2003 připomněl, že 1. června dosáhl věku 3 let. V tomto stáří lidský tvor obvykle jde do mateřské

Více

Úřad pro ochranu osobních údajů, 2014 ISBN 978-80-210-6700-4

Úřad pro ochranu osobních údajů, 2014 ISBN 978-80-210-6700-4 Výroční zpráva 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů, 2014 ISBN 978-80-210-6700-4 Ohlédnutí předsedy Úřadu za rokem 2013 Úřad v průběhu roku konstatoval, že kromě přetrvávajících problémů s praxí odpovědných

Více

Ochrana osobních údajů z pohledu pracovního práva

Ochrana osobních údajů z pohledu pracovního práva Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Ochrana osobních údajů z pohledu pracovního práva Rigorózní práce Mgr. Dana Zerzánová 2007 Prohlašuji že

Více

informační bulletin 3 4 / 2005 Přeji si dialog s veřejností Informační bulletin

informační bulletin 3 4 / 2005 Přeji si dialog s veřejností Informační bulletin informační bulletin Přeji si dialog s veřejností Za dobu svého působení ve funkci předsedy Úřadu jsem získal jasnou představu o tom, že prosazování principů ochrany osobních údajů do povědomí veřejnosti

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Bakalářská práce Ochrana osobních údajů Zpracovala: Petra Staňková Plzeň, 2014 Prohlašují, že jsem tuto diplomovou/bakalářskou práci zpracoval/a samostatně,

Více

Rok 2008 z pohledu předsedy Úřadu

Rok 2008 z pohledu předsedy Úřadu V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8 Rok 2008 z pohledu předsedy Úřadu Při ohlédnutí za rokem 2008 nemám pocit, že by se mnoho změnilo v trendu upředňostňování kolektivní bezpečnosti na úkor práva na ochranu

Více

2 /2008. informační bulletin 1. TADY A TEĎ

2 /2008. informační bulletin 1. TADY A TEĎ informační bulletin 2 /2008 1. TADY A TEĎ Přehled událostí za druhé čtvrtletí roku 2008 (Období od tiskové konference konané 23. dubna do tiskové konference dne 18. června) Úřad pro ochranu osobních údajů

Více

VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ĚSTNÍK VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 2011 Částka 58 23. května 2011 Cena 90,- Kč OBSAH Úvod........................................................................... 3286 I. Registrace Přehled zrušených

Více

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ JUDr. Václav Bartík JUDr. Eva Janečková OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ŽIVOTĚ PODNIKATELE 103 ŘEŠENÍ MODELOVÝCH SITUACÍ základní pojmy a výjimky z působnosti zákona omezení při práci s osobními údaji povinnosti

Více

Úřad pro ochranu osobních údajů, 2015 ISBN 978-80-210-7758-4

Úřad pro ochranu osobních údajů, 2015 ISBN 978-80-210-7758-4 Výroční zpráva 2014 Úřad pro ochranu osobních údajů, 2015 ISBN 978-80-210-7758-4 Ohlédnutí předsedy Úřadu Vážení, je to po desáté a naposled, co Vám předkládám výroční zprávu o činnosti instituce, která

Více

Úřad pro ochranu osobních údajů, 2012 ISBN 978-80-210-5787-6

Úřad pro ochranu osobních údajů, 2012 ISBN 978-80-210-5787-6 Výroční zpráva 11 Úřad pro ochranu osobních údajů, 2012 ISBN 978-80-210-5787-6 Ohlédnutí předsedy Úřadu za rokem 2011 V roce 2011 pokračovalo pro Úřad pro ochranu osobních údajů přelomové období: K novým

Více

knihovna Elektronické databáze osobních údajů

knihovna Elektronické databáze osobních údajů Digitální sbírky a data knihovna Elektronické databáze osobních údajů Jan Folda jan.folda@sos-vesnicky.cz Žijeme ve světě, který je stále více závislý na počítačových technologiích. Nevyhnutelným důsledkem

Více

OBSAH ÚVOD 3 1. HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 4 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 10 3. PRACOVNÍ POMĚR 12 4. UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 22

OBSAH ÚVOD 3 1. HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 4 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 10 3. PRACOVNÍ POMĚR 12 4. UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 22 OBSAH ÚVOD 3 1. HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 4 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 10 3. PRACOVNÍ POMĚR 12 4. UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 22 5. PRÁVA ZAMĚSTNANCE A DOZOROVÉ ORGÁNY JAKO POMOCNÁ RUKA 26 ORGÁNY PRO OCHRANU OSOBNÍCH

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ĚSTNÍK VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 2012 Částka 62 29. června 2012 Cena 124,- Kč OBSAH Úvod.......................................................................... 3430 I. Registrace Přehled zrušených

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Ochrana osobních práv zaměstnance 2012 Tereza Hanzalová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko Inzertní společnosti, které zveřejňují osobní údaje na svých internetových stránkách, mají postavení správců údajů ve smyslu čl. 2 písm. d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES, o ochraně fyzických

Více

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů Leonardo da Vinci Ochrana osobních údajů Vybrané otázky. Příručka pro podnikatele. OBSAH PŘEDMLUVA 4 1. ÚVOD 5 2. EVROPSKÁ A NÁRODNÍ LEGISLATIVA A ZÁKLADNÍ DEFINICE 6 2.1. Evropské a národní zákony o ochraně

Více

Svobodný přístup k informacím z trestního spisu v ukončené věci Mgr. Jiří Nezhyba

Svobodný přístup k informacím z trestního spisu v ukončené věci Mgr. Jiří Nezhyba Obsah: Svobodný přístup k informacím z trestního... 1 Několik poznámek ke stanovám 3 Vydávání tzv. radničních novin 5 Kým a proč (ne)jsou vymáhány evropské 8 Stavební uzávěry účinný nástroj obcí 11 Ochrana

Více

I. Kategorie soukromí

I. Kategorie soukromí V srpnu 2011 IuRe spustilo na stránkách www.slidilove.cz právní poradnu v otázkách ochrany soukromí. Ze zhruba 50 dotazů, které do poradny přišly jsme vybrali nejčastější otázky a odpovědi. Z dosavadního

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18.

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jak odhadnout daňové příjmy Vliv daňového řádu na hospodaření obcí Strategie

Více

Vážený pan Mgr. Bohuslav Sobotka Ministr financí Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1. V Praze dne 30. srpna 2005. Vážený pane ministře,

Vážený pan Mgr. Bohuslav Sobotka Ministr financí Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1. V Praze dne 30. srpna 2005. Vážený pane ministře, Vážený pan Mgr. Bohuslav Sobotka Ministr financí Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1 V Praze dne 30. srpna 2005 Vážený pane ministře, v příloze zasílám odpovědi k otázkám z Konzultačního

Více

12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Dohoda s Českou poštou platí

12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Dohoda s Českou poštou platí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Z jednání Rady Ke kalkulačce RUD Dohoda s Českou poštou platí Majetkové

Více

VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ĚSTNÍK VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 2007 Částka 46 5. října 2007 Cena 96, Kč OBSAH Úvod............................................................. 2686 I. Registrace Přehled zrušených registrací

Více

společnost, aby byly informační systémy veřejné správy dále rozšiřovány a byly ku prospěchu samotné veřejné správě i veřejnosti. Z hlediska vnitřního

společnost, aby byly informační systémy veřejné správy dále rozšiřovány a byly ku prospěchu samotné veřejné správě i veřejnosti. Z hlediska vnitřního Úvod Tato diplomová práce si klade za cíl zmapovat rozvoj informační společnosti v České republice na pozadí informační politiky ČR a rozvoje informačních systémů veřejné správy. Informační společností

Více

Veřejný ochránce práv, jeho místo v systému záruk zákonnosti, působnost, komparace s vybranou zákonnou úpravou

Veřejný ochránce práv, jeho místo v systému záruk zákonnosti, působnost, komparace s vybranou zákonnou úpravou PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ KATEDRA SPRÁVNÍ VĚDY, SPRÁVNÍHO PRÁVA A FINANČNÍHO PRÁVA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Veřejný ochránce práv, jeho místo v systému záruk zákonnosti, působnost, komparace

Více

Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon)

Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon) Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon) 1 Rozsah: 30 hodin Anotace: Kurz popisuje co jsou osobní údaje, citlivé osobní údaje a jiné pojmy tématu ochrany osobních údajů. Přehledně vysvětluje

Více

I. POSELSTVÍ A POSTOJE Z EVROPSKÉ UNIE

I. POSELSTVÍ A POSTOJE Z EVROPSKÉ UNIE informační bulletin 1 /2010 Vážení čtenáři, vydání toho čísla Informačního bulletinu Úřadu pro ochranu osobních údajů navazuje na druhé číslo z roku 2006, které jsme plně věnovali mladým lidem, dětem a

Více