VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY STŘEDISKA RESPITNÍ PÉČE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY STŘEDISKA RESPITNÍ PÉČE"

Transkript

1 VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY STŘEDISKA RESPITNÍ PÉČE Sociální služby města Havířova Přemyslova 1618/ Havířov - Město ( uvedená adresa je adresou pro doručování veškerých písemností) Pracoviště poskytování odlehčovacích služeb Středisko sociálních a zdravotnických zařízení- Respitní péče Moskevská 1103/1f Havířov Město Rozsah základních činností respitní péče (tzv. odlehčovací služba) je uveden v zákoně o sociálních službách a poskytovatel služby je povinen uvedené činnosti zabezpečit (povinnost vyplývá ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění později přijatých novel, USTANOVENÍ O ODLEHČOVACÍ SLUŽBĚ JE UVEDENO V 44, jednotlivé úkony jsou vymezeny ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění později přijatých novel, 10). Sociální služby města Havířova (dále jen Poskytovatel) nabízí základní úkony, jejichž rozsah je uveden ve vnitřních pravidlech o poskytování služby respitní péče a v informačním letáku.tyto úkony jsou poskytovány pouze občanům města Havířova. Pouze v případě volné kapacity zařízení je možno poskytnout péči i občanům s trvalým bydlištěm mimo Havířov. Vedle základních činností Poskytovatel nabízí i fakultativní služby (nenárokové, nepovinné služby), neboli služby, které nejsou vymezeny zákonem. Jejich aktuální nabídka je dostupná na vyžádání. Zahrnuje např. tyto činnosti: půjčování kompenzačních pomůcek, pedikérské a kadeřnické služby apod. Služba respitní péče je poskytována na základě žádosti občana. Žádost mohou podat také blízké osoby občana, ošetřující lékař či instituce zabývající se poskytováním sociálních i zdravotních služeb, ovšem za předpokladu souhlasu klienta s poskytovanou službou. Žádost může být podána ústně nebo písemně na předepsaném formuláři. Potřebnost žádané služby klient v žádosti dokládá vlastním zdůvodněním. Současně se žádostí je potřeba doložit písemné zhodnocení zdravotního stavu ošetřujícím lékařem, nesmí být starší 3 měsíců, dokládá se na předepsaném formuláři. Toto zhodnocení si občan pořizuje na své vlastní náklady. Péče je určena pouze klientům, jejichž zdravotní stav je stabilizovaný a nevyžaduje stálý lékařský dohled. Přijatá žádost se zaeviduje. Poskytovatel uvedenou žádost vyřídí ve lhůtě 14-ti kalendářních dnů, v případě, že péče bude zahájena do 1 kalendářního měsíce od podání žádosti. V případě, že tato žádost nebude v dané lhůtě vyřízena je Poskytovatel povinen žadatele písemně vyrozumět odůvodněním, proč daná žádost nebyla v předepsané lhůtě vyřízena. Na základě žádosti je provedeno sociální šetření v domácnosti žadatele, jehož cílem je posouzení individuální potřebnosti žádané služby. Tato služba je financována především z rozpočtu statutárního města Havířova a je určena občanům, kterým je pomoc zabezpečována rodinnými pečovateli a v případě jejich nezbytného odpočinku může klient využívat službu respitní péče. V domácnosti žadatele se sepíše cíl a plán poskytované služby. Úkony, které zabezpečují rodinní příslušníci mohou být taktéž v odborné dokumentaci klienta zaevidovány. Na základě provedeného šetření a doložených dokladů je žádost posouzena odbornou komisí, která rozhodne o umístění žadatele do zařízení respitní péče i o délce pobytu. O termínu pobytu je pak následně klient informován telefonicky nebo písemně. Smlouva o poskytování a úhradě služby v zařízení respitní péče ( dále jen Smlouva) bude uzavřena až po rozhodnutí uvedené komise, včetně přílohy č. 1, která Vnitřní pravidla poskytování respitní péče

2 zahrnuje rozsah a frekvenci poskytované péče. Smlouva a její příloha č. 1 je podepisována v den nástupu klienta do zařízení. Celková doba pobytu v zařízení respitní péče je od 2 dnů do třech měsíců. V případě potřeby prodloužení doby pobytu nad dobu uvedenou v příloze č. 1 Smlouvy je nutno podat písemnou žádost se zdůvodněním. O prodloužení pobytu opět rozhoduje jmenovaná komise. Prodloužení pobytu je možné pouze v případě volné kapacity zařízení. Po provedení šetření se založí dokumentace klienta karta s pořadovým číslem, která obsahuje Smlouvu a její dodatky, žádost klienta, vyjádření lékaře, dohodu o spolupráci a dále obsahuje informace o průběhu poskytované péče, plány a cíle péče. Je upřesněn kontakt na sociálního pracovníka, který se stává jeho průvodcem poskytované péče. O průběhu poskytované péče je veden odborný záznam v rozsahu nezbytně nutném pro poskytování sjednaného rozsahu péče v odpovídající kvalitě a na úrovni, která odpovídá současnému stavu poznání v dané odbornosti. Péče je poskytována 24 hodin denně. Všichni pracovníci Poskytovatele jsou povinni prokázat se služebním průkazem. Při nástupu klienta do zařízení je proveden soupis cenností a osobních věcí, formulář je součásti vnitřních pravidel a zahrnuje i soupis věcí, které je klient povinen při nástupu do zařízení mít s sebou. Veškeré věci, včetně osobního prádla je nutné opatřit jmenovkou klienta, jinak středisko Respitní péče nenese odpovědnost za jeho případnou ztrátu. V zařízení respitní péče není k dispozici stálá lékařská služba. Klient i po nástupu do našeho zařízení zůstává v péči registrujícího praktického lékaře, který v rámci návštěvní služby zajišťuje návštěvy u lůžka, v případě zhoršení zdravotního stavu předepisuje potřebné léky, pleny, poukazy na přepravu do zdravotnického zařízení a také žádanky na doporučená vyšetření. Klienti s bydlištěm mimo Havířov jsou povinni si před nástupem do zařízení zajistit péči místním lékařem, který jim tuto skutečnost potvrdí na předepsaném tiskopise a bude zajišťovat nezbytnou zdravotní péči v době jejich pobytu na respitním oddělení. Úhrada za poskytované základní úkony je stanovena na základě cen uvedených v aktuálním ceníku Poskytovatele pro dané období. V závislosti na posouzení individuální situace při nedostatku příjmů na úhradu poskytovaných služeb je možno s klientem sepsat dohodu o splátkách. Její sepsání se řídí stanovenými pravidly Poskytovatele. Při stanovení výše úhrady za poskytované základní úkony (ubytování a stravování) se posuzuje příjem klienta (klient je povinen předložit aktuální důchodový výměr či doklady o dalších příjmech). Pro určení výše úhrady za úkony péče se posuzuje výše příspěvku na péči. Příspěvek na péči je přiznáván občanům právě k úhradě nákladů za poskytované sociální služby. Ceník služeb je přístupný na vyžádání. Dle právních předpisů je maximální výše úhrady 180.-Kč/1 den za ubytování, 160.-Kč/1 den za celodenní stravování. Úhrada nákladů za poskytovanou péči tzv. úkony péče (str. č. 4) se stanoví ve výši přiznaného příspěvku na péči. Změny příjmů a změny v příspěvku na péči (navýšení příspěvku, odebrání příspěvku, přiznání příspěvku) musí být Poskytovateli dány na vědomí ve lhůtě do 10-ti kalendářních dnů od nabytí účinnosti této změny. Fakultativní úkony jsou plně hrazeny klientem dle kalkulovaných nákladů Poskytovatele. Ceník je přístupný na vyžádání. Vyjmenované úkony jsou splatné v den poskytnutí úkonu. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu cen za poskytované služby. Úhrada za poskytované služby je placena formou zálohy jednou za kalendářní měsíc dle počtu dnů, ve kterých bude péče poskytována (doba poskytování služby je sjednána v příloze č. 1 Smlouvy). Každý měsíc je provedeno vyúčtování složené zálohy podle skutečně využívaných služeb za období daného kalendářního měsíce. Přehled poskytovaných úkonů za kalendářní měsíc je evidován a slouží jako podklad pro vyúčtování výše měsíční úhrady za poskytované služby. Podklady jsou založeny v evidenci Poskytovatele a jsou klientům na vyžádání přístupné. Výběr stravného a úhrad probíhá ve stanovených pokladních hodinách a ve stanovených dnech. Jednat ve věcech smluvních je oprávněn pouze klient. Klient taktéž může stanovit další osoby, které mohou jednat ve věcech smluvních a povolit poskytovateli sdělovat Vnitřní pravidla poskytování respitní péče

3 informace o průběhu poskytované péče předem uvedeným osobám. Seznam osob, které mohou jednat za klienta ve věcech smluvních a mohou jim být sdělovány informace o průběhu poskytované péče, je potřeba písemně vyhotovit na předepsaném formuláři. Přechodné změny časového rozsahu je možno provádět pouze u úkonů, které jsou smluvně sjednány a jsou uvedeny v příloze č. 1. Smlouvy. Jedná se zejména o odhlášení předplacené péče či opětovné přihlášení péče. Trvalé změny rozsahu i obsahu služby se týkají rozšíření služby o další úkony, které klient nemá uvedeny ve Smlouvě a potřebuje je trvale využívat s ohledem na snížení schopnosti si daný úkon zabezpečit svépomocí. Za trvalou změnu je pokládaná i žádost o prodloužení pobytu v zařízení respitní péče. Další změny týkající se smluvního ujednání, změna adresy trvalého bydliště, změna okruhu osob, kterým je možno sdělovat informace, změny zdravotního stavu, změny lékové terapie a další změny mající vliv na charakter a kvalitu poskytované péče se klient zavazuje neprodleně sdělit Poskytovali služby. Oprávněná osoba Poskytovatele sjednat uvedené změny a doplňky ke Smlouvě je sociální pracovnice. Veškeré změny týkající se rozsahu i obsahu služby musí být Poskytovatelem odsouhlašeny, za odsouhlašení změn je zodpovědná sociální pracovnice. U trvalých změn časového rozsahu i obsahu služby je stanovena lhůta na vyřízení žádosti o rozšíření služby nejdéle však 30 kalendářních dnů. Odhlášení služeb je možné provést i telefonicky na tel čísle Odhlášení je nutno provést vždy předem, a to 1 pracovní den do hodin. Zrušení poskytovaných služeb formou výpovědi Smlouvy je nutno učinit písemně. O zrušení smlouvy se vyhotoví dodatek o zrušení Smlouvy. Výpovědní lhůta je uvedena ve Smlouvě a činí 10 kalendářních dnů. V případě, že klient neodebral péči ve smluvně dohodnutém rozsahu a neuvědomil Poskytovatele o odhlášení služby bude klientovi účtována částka jako za provedený úkon dle aktuálního ceníku Poskytovatele - vztahuje se na cenu stravy. Při ukončení péče provede Poskytovatel konečné vyúčtování podle lhůt uvedených ve Smlouvě, ve lhůtě do 20-ti kalendářních dnů po uplynutí měsíce, ve kterém byla služba naposledy poskytována připraví vyúčtování finanční hotovosti (záloha) a dodatek o zrušení Smlouvy. V případech, kdy nebudou ve lhůtě do 3 kalendářních měsíců od ukončení Smlouvy vyzvednuty osobní věci klienta, případně prádlo je Poskytovatel služby oprávněn tyto věci nechat zlikvidovat. Při úmrtí klienta je vyúčtování poskytovaných služeb součástí dědického řízení. V případech, kdy klient nevyužívá službu - při přerušení pobytu na vlastní žádost či z důvodu hospitalizace - v období delším než je 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích, bude mu Smlouva jednostranně vypovězena. O ukončení Smlouvy bude klient písemně informován. Popis zařízení: Zařízení respitní péče se nachází v objektu Denních a pobytových služeb pro seniory na ul. Moskevská 1103/1f v Havířově Městě (3.NP). Jedná se účelové zařízení, které se specializuje na poskytovaní respitní péče formou pobytové sociální služby. Cílem zařízení je poskytnout ubytování, stravování a péči osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení a umožnit tak nezbytný odpočinek rodinnému pečovateli na přechodnou dobu (max. 3 měsíců). Pro klienty jsou v průběhu celého roku připravovány společenské akce i přednášky. Také je připravována pestrá nabídka aktivizačních činností. Péči klientům na základě odborného zhodnocení zdravotního stavu poskytuje také ergoterapeutka. Pracoviště respitní péče je soustředěno v jednom podlaží. Kromě klientských pokojů (základní informace o vybavení pokojů jsou uvedeny ve Smlouvě) je zde pracoviště personálu, bezbariérová koupelna se speciálním sprchovým lůžkem pro koupání obtížně pohyblivých klientů. Každé klientské lůžko je vybaveno komunikačním systémem pro přivolání si pomoci. Vnitřní pravidla poskytování respitní péče

4 Klientům je dále k dispozici v prvním podlaží kuchyňka pro nácvik sebeobsluhy. Druhé podlaží je orientováno na realizaci aktivizačních činností, je zde umístěna tělocvična, ergoterapeutická dílna a pracovní místo ergoterapeuta. Vybavovací prvky jsou přizpůsobeny seniorům a osobám se zdravotním postižením, vybavení vytváří příjemnou domáckou atmosféru. Klientům jsou k dispozici kompenzační pomůcky. Celodenní strava, která je klientům zajišťována je připravována společností Zámek Havířov s.r.o., v prostorách objektu Magistrátu města Havířova, ul. Svornosti 2, Havířov Město. Strava odpovídá svou skladbou a způsobem výroby potřebám klientů respitní péče. Je přizpůsobena věku a v případě diety i potřebám dietního stravování. Garantována nutričním terapeutem. Na výběr jsou 3 druhy jídel : 1) Racionální strava - cena 135.-Kč 2) Dieta diabetická (dieta č. 9) cena 145.-Kč 3) Dieta šetřící (dieta č. 2) cena 135.-Kč Uvedené ceny jsou platné pouze pro obyvatele města Havířova. Pro klienty trvalým pobytem mimo Havířov je cena za stravovací jednotku - cena 150.-Kč Klientům je umožněno stravovat se na svých pokojích, které jsou vybaveny jídelním stolem a židlí. Součástí celodenní stravy je i zajištění pitného režimu. Celý objekt včetně venkovních prostor přiléhajících k objektu je bezbariérový, jsou zde dva výtahy, jeden z nich je lůžkový. Objekt je dostupný prostředky veřejné dopravy, je v těsné blízkosti autobusových zastávek (autobusové linky MHD 403, 409, 412 zastávka pro výstup: Město, ul. Mánesova) a je situován v blízkosti centra města Havířova. V objektu a jeho těsné blízkosti jsou vytvořeny stání pro osobní automobily. Parkovací místo je možno zajistit zapůjčením vratné parkovací karty. PŘEHLED POSKYTOVANÝCH ÚKONŮ (dle 10, č. 505 Sb., 2006) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v zařízení respitní péče (tzv. odlehčovací služby) se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: (1) Základní činnosti při poskytování odlehčovacích služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: o 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití, o 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, o 3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, o 4. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: o 1. pomoc při úkonech osobní hygieny, o 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty, o 3. pomoc při použití WC, c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: o 1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, d) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby: o 1. ubytování, o 2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení, Vnitřní pravidla poskytování respitní péče

5 e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: o 1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, f) sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: o 1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, o 2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí, h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: o 1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, Tyto základní činnosti jsou poskytovány klientům v rámci úkonu péče. 1. Ošetřovatelská péče je prováděna se zaměřením na uspokojování základních potřeb člověka. 2. Fakultativní úkony Soupis fakultativních úkonů NÁZEV ÚKONU INFORMACE O POSKYTOVANÝCH ÚKONECH ORIENTAČNÍ ČAS POSKYTOVÁNÍ Aplikace léčiv Příprava a podání léků sestrou v zařízení Bezdrátové připojení k síti WI- FI Odběr biologického materiálu Např. aplikace inzulínu. Úkon je účtován pouze v případě, že není hrazen ze zdravotního pojištění. Léky jsou připravovány do zásobníku, nebo jsou také připravovány a podávány přímo v domácnosti. Úkon je účtován pouze v případě, že není hrazen ze zdravotního pojištění. Je účtována platba za den Odběr krve, moči, stolice. Úkon je účtován pouze v případě, že není hrazen ze zdravotního pojištění. Donáška léků Vyzvednutí RCP, eventuelně léků v lékarně úkon Pronájem televizního přístroje Nutná pochůzka Je účtována taxa na den Zajištění chybějících hygienických pomůcek, v případě nepřítomnosti rodiny v době pobytu klienta v zařízení úkon den den úkon Pedikúra Je prováděna na základě individuální objednávky klienta, minimálně 1 týden předem. Externí zaměstnanec - pedikérka dochází za klientem. Úhrada za poskytnutou službu se hradí v den provedení přímo pedikérce. Kadeřnické služby Je prováděna na základě individuální objednávky klienta, minimálně 1 týden předem. Externí zaměstnanec - kadeřnice dochází za klientem. Úhrada za poskytnutou službu se hradí v den provedení přímo kadeřnici. Pouze ve všední dny Pouze ve všední dny Provozní doba: Recepce: každý pracovní den od (poskytnutí základních informací o poskytovaných službách, možnosti přihlášení a odhlášení služeb) Sociální pracovníci: pondělí a čtvrtek od a v ostatních pracovních dnech dle dohody Vnitřní pravidla poskytování respitní péče

6 Účetní: termíny výběru stravného a úhrad (jsou stanoveny vždy dopředu na kalendářní rok) pokladní hodiny mimo výše uvedené termíny: po čt Poskytovatel služby si vyhrazuje právo změny provozních hodin pracoviště. Pobyt v zařízení je dále upraven Pobytovým řádem, který je k dispozici v zařízení. Klienti jsou průběžně o všech změnách, které se týkají poskytované služby včas informováni. V Havířově Revizi a aktualizaci provedla: Iveta Konkolská vedoucí střediska Respitní péče Vnitřní pravidla poskytování respitní péče

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY v DENNÍM STACIONÁŘI

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY v DENNÍM STACIONÁŘI VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY v DENNÍM STACIONÁŘI Sociální služby města Havířova Středisko sociálních zařízení Moskevská 1103/1f 736 01 Havířov Město (uvedená adresa je adresou pro doručování veškerých

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Strana 1 (celkem 8) PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro pracoviště: Pečovatelská služba Stříbro Třešňová 1439 349 01 Stříbro IČO 00260177 www.mustribro.cz (dále jen Poskytovatel)

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

detašované pracoviště Křižatecká čp.16 Litvínov 476 742 042

detašované pracoviště Křižatecká čp.16 Litvínov 476 742 042 Domovy sociálních služeb Litvínov příspěvková organizace Zátiší 177 435 42 Litvínov-Janov 476 765 117 (fax), 476 742 030 608 117 204,e-mail: dss@dsslitvinov.cz detašované pracoviště Křižatecká čp.16 Litvínov

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/ paní..... (jméno a příjmení) narozen/a.. (datum narození)

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. v

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Ústav sociálních služeb Milíčeves Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory, dle 49 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Popis realizace poskytované sociální služby Název poskytovatele POKOJ o.p.s. Název služby 51 Chráněné bydlení 1. Veřejný závazek

Popis realizace poskytované sociální služby Název poskytovatele POKOJ o.p.s. Název služby 51 Chráněné bydlení 1. Veřejný závazek Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Číslo smlouvy:... Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Lukov, p. o., služba Domov pro seniory I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace Hradská

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č /ze dne. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem Plachým ředitelem

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271

Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271 smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služba, identifikátor služby: 6466123 Smlouva o poskytnutí sociální služby vychází ze zákona o sociálních službách. Ve smlouvě se poskytovatel a uživatel

Více

Smlouva číslo /2015 o poskytování služby sociální péče v domově se zvláštním režimem ze dne

Smlouva číslo /2015 o poskytování služby sociální péče v domově se zvláštním režimem ze dne Smlouva číslo /2015 o poskytování služby sociální péče v domově se zvláštním režimem ze dne Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i (1) Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, příspěvková

Více

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace se sídlem: Komenského 291, 783

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace

Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace Dlouhoveská 91/1915, 748 01 Hlučín IČ: 71295046 Tel.: 595020571 e-mail: recepce@ddhlucin.cz www.ddhlucin.cz Číslo jednací: HLU-./VIC-.. S M L O U V A o poskytování

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Praze 4 příspěvková organizace Podolská 208/31, 147 00 Praha 4, IČ: 70886199. e-mail: USS4@iol.cz, info@uss4.cz www.uss4.

ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Praze 4 příspěvková organizace Podolská 208/31, 147 00 Praha 4, IČ: 70886199. e-mail: USS4@iol.cz, info@uss4.cz www.uss4. ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Praze 4 příspěvková organizace Podolská 208/31, 147 00 Praha 4, IČ: 70886199 1 telefon 241 434 160, 241 433 599, fax 241 433 587 e-mail: USS4@iol.cz, info@uss4.cz www.uss4.cz

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

PRAVIDLA DOMOV PRO SENIORY

PRAVIDLA DOMOV PRO SENIORY PRAVIDLA pro ubytované klienty v Geriatrickém centru DOMOV PRO SENIORY Vypracovala: Bc. Petra Šimečková vedoucí sociální 1. 10. 2007 pracovnice Spolupracovali Mgr. Jitka Hejnová Bc. Lýdie Plančíková Mgr.

Více

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1) Domácí řád Domova pro seniory ONDRÁŠ, p. o. (dále jen DSO) vychází ze zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY příspěvková organizace Máchova 210 396 01 Humpolec telefon: 565535630,565532318,565532023 E -mail: dduchhumpolec@quick.cz www.ddhum.cz IČO 00511862 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA PRO SENIORY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA PRO SENIORY Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i pan (paní), nar., bydliště, (v textu této smlouvy dále jen klient ), varianta pro omezení způsobilosti

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov se zvláštním režimem Petrklíč, Západní 1315/7, Plzeň Bolevec, 323 00 Plzeň

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov se zvláštním režimem Petrklíč, Západní 1315/7, Plzeň Bolevec, 323 00 Plzeň Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň DOMÁCÍ ŘÁD Domov se zvláštním režimem Petrklíč, Západní 1315/7, Plzeň

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Domov Březiny, příspěvková organizace, Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald Řád č. 04/15/ZVR ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Zpracovali: Ing. Pavel Zelek, Bc. Pavla Hýžová, Datum

Více