Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém"

Transkript

1 Domácí řád Domova pro seniory v Bystrém

2 Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy v denním chodu Domova pro seniory v Bystrém (dále jen DpS ) a pomáhá k tomu, aby se zde budoucí klienti zařízení i noví zaměstnanci mohli rychle orientovat. Obsahuje popis činností, se kterými přijdou klienti i zaměstnanci do styku téměř denně a měl by být návodem k jejich co nejlepšímu řešení. Jeho úkolem je, dopředu informovat klienty i zaměstnance o zásadách uvnitř zařízení a přispět tak k tomu, aby v DpS díky vzájemné informovanosti a jednotným, předem známým postupům, vládlo přátelské prostředí a spokojenost. Článek 1 Přijímání klientů do DpS Žadatelé, kteří mají zájem o přijetí do DpS podají písemnou žádost, kterou doručí na poštovní adresu DpS (Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, Bystré). O jejím zaevidování jsou písemně informováni. Pokud není v DpS v době podání žádosti volné místo, je žádost zařazena do evidence žádostí do doby uvolnění místa. K přijetí do DpS a následnému nástupu je třeba uzavření Smlouvy o poskytování sociálních služeb, kterou uzavře zástupce DpS a klient. Článek 2 Ubytování v DpS Pověřeným pracovníkem pro ubytování klientů je zpravidla staniční sestra, či sociální pracovník. Klient se po příchodu do DpS ubytuje na pokoji, který mu byl nabídnut v rámci jednání o přijetí. Při ubytování klientů přihlíží pověřený pracovník ke kapacitním možnostem DpS, k tomu, aby bylo vyhověno klientovi a aby byl zohledněn jeho zdravotní stav. Dále je přihlíženo k okolnostem, které se jeví jako zásadní pro spokojený život klienta a neodporují možnostem zařízení. Klient si může po dohodě s vedoucím DpS přinést do pokoje vlastní předměty, na které je zvyklý a které jsou bezpečné a hygienicky nezávadné. Může také po dohodě používat svoje části nábytku a vybavení, které nezabrání volnému průchodu v pokoji a manipulaci u lůžka. Klienti mohou po dohodě s vedoucím DpS užívat svoje elektrospotřebiče, které mohou být považovány za bezpečné. Za vlastní rozhlasový a televizní přijímač a používání pevné telefonní linky hradí klient poplatky z vlastních prostředků.

3 Klienti nemohou používat ponorné vařiče, teplomety, nebo podušky, přísně zakázáno je zapalování svíček. Klient může být v DpS přihlášen k trvalému pobytu. Každý klient obdrží od pověřeného pracovníka klíč od pokoje, balkonu a skříněk. Náhradní klíče jsou uloženy v kanceláři vedoucího DpS, při ztrátě klíčů hradí pořízení nového klient. Ubytování klientů je jedním ze základních atributů jejich spokojeného života v DpS, a ze strany pracovníků DpS bude vždy dbáno na zachování co největšího soukromí klientů a co možná největší komfort. Článek 3 Úschova cenností v DpS Při nástupu a v průběhu pobytu v DpS může klient požádat vedoucího DpS, nebo sociální pracovnici o uložení cenných věcí, vkladních knížek, ev. finanční hotovosti do úschovy. Převzetí cenností probíhá za účasti dvou pracovníků DpS (zpravidla vedoucí DpS a sociální pracovnice) a je o tom vyhotoven oboustranně podepsaný zápis. Převzetí cenností zpět klientem probíhá opět za účasti dvou pracovníků DpS a opět je o tom vyhotoven oboustranně podepsaný zápis. Za cennosti, které si klient ponechá ve svém pokoji, neodpovídá žádný pracovník DpS a doporučujeme klientům jejich zamykání do uzamykatelných zásuvek. Článek 4 Stravování v DpS Strava v domově je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu klientů, o dietním stravování rozhoduje lékař. Pokud klient odmítne dietní stravu a požádá o racionální stravu, bude staniční sestrou upozorněn na možné zdravotní komplikace, které u něho mohou nastat v důsledku nedodržení dietního režimu, a toto bude zaznamenáno v dokumentaci klienta. Za dodržování předepsané kvality a porcí stravy odpovídá kuchařka, či pracovník vydávající stravu.

4 Jídlo se klientům podává v jídelně na oddělení, pro imobilní klienty je donášeno na pokoje. Denní strava sestává ze snídaně, oběda, večeře a II. večeře. Doba podávání: Snídaně 07:30 09:00 Oběd 11:30 13:00 Večeře 17:30 18:30 II. večeře 20:30 21:30 V jídelně na oddělení mají klienti k dispozici po celý den teplé nápoje, pro imobilní klienty zajistí nápoje na pokoj službu mající pracovník. Vlastní potraviny mohou mít klienti uloženy v chladničce, která je v jídelně na oddělení. Tyto je třeba řádně označit, aby nedocházelo k záměně. Pracovníci DpS si vyhrazují právo kontroly obsahu ledničky proto, aby zabránili konzumaci jídla s prošlou lhůtou spotřeby. O likvidaci tohoto případně nalezeného jídla se dohodne službu mající personál s klientem. Zbytky potravin se ukládají do předem určených nádob na oddělení a jsou likvidovány v souladu se zákonem. Článek 5 Zdravotní a ošetřovatelská péče v DpS Součástí služeb v DpS je poskytování zdravotní a ošetřovatelské péče klientům, odpovídající jejich zdravotnímu stavu, v souladu s ordinací lékaře a příslušnými zákonnými normami. Ordinaci této péče provádí ošetřující lékař, poskytují ji zdravotničtí pracovníci DpS dle své odbornosti a kompetencí. Potřebu lékařského vyšetření, nebo způsobený úraz hlásí klient sestře, která je ve službě. Klient, u něhož ošetřující lékař konstatuje podezření na infekční onemocnění, bude neodkladně hospitalizován na infekčním oddělení spádové nemocnice.

5 Článek 6 Pravidla hygieny v DpS V DpS pečují klienti ve spolupráci s personálem o osobní čistotu, čistotu šatstva, prádla a obuvi a o pořádek na pokojích. Výměnu osobního prádla zajišťuje personál zařízení dle potřeby, nejméně dvakrát týdně. Znečištěné prádlo se předává k vyprání denně, dle potřeby. Praní a sušení osobního prádla na pokojích se nedoporučuje, tato služba je zajištěna prádelnou DpS. Osobní hygienu provádí klient nejméně jednou týdně sám, nebo za pomoci personálu DpS. Ošetřující personál dbá o větrání pokojů s ohledem na zdravotní stav klienta a klimatické podmínky. Kouření klientů na pokojích je zakázáno. Umožněno je pouze ve zvlášť vymezených prostorách. V DpS je zakázáno nadměrné požívání alkoholických nápojů a omamných látek. Opakované nedodržování zásad osobní hygieny je považováno za porušení domácího řádu a může být důvodem k ukončení pobytu klienta v DpS. Článek 7 Soužití obyvatel v DpS Doba nočního klidu je stanovena od 22:00hod. do 6:00hod. V této době nesmí být klienti rušeni s výjimkou nutnosti podat léky, nebo poskytnout nutnou ošetřovatelskou nebo lékařskou péči. V době nočního klidu mohou klienti poslouchat rozhlas nebo sledovat TV ve společenské místnosti tak, aby nedocházelo k rušení nočního klidu. Chov domácích zvířat v DpS může být povolen po dohodě s vedoucím DpS a spolubydlícími. Opakované nedodržování uvedených zásad je považováno za porušení domácího řádu a může být důvodem k ukončení pobytu klienta v DpS.

6 Článek 8 Pobyt mimo DpS DpS je uzavřen denně od 19:00 hod. do 6:00 hod. Klienti mohou vycházet a pobývat mimo areál DpS kdykoliv, ale v zájmu jejich bezpečnosti doporučujeme odchod z areálu nahlásit službu konajícímu personálu. Lékař může doporučit omezení vycházek, na které budou klienti upozorněni. Klienti budou upozorněni službu konajícím personálem na nepříznivé počasí nebo náledí. Klient vždy oznámí službu konajícímu personálu, pokud se nedostaví k některému z hlavních jídel, nebo chce pobývat mimo DpS déle, než do 19 hod. Pokud se klient vrací do DpS po jeho uzamčení použije zvonek u vchodu označený sesterna A Pokud chce klient pobývat mimo DpS po dobu delší než 12 hodin vyplní tiskopis Hlášení o pobytu mimo DpS a odevzdá jej službu konajícímu personálu. Za pobyt mimo domov je klientovi vrácena stanovená částka za každý ohlášený den pobytu mimo DpS podle vnitřní směrnice. Dnem pobytu mimo DpS se rozumí kalendářní den, kdy klient pobývá mimo DpS a neodebral žádné jídlo. Pobyt ve zdravotnickém zařízení se předem považuje za předem oznámený pobyt mimo DpS. Článek 9 Návštěvy v DpS Klienti mohou přijímat návštěvy v době od 8:00hod do 20:00hod. Po předchozí dohodě se službu konajícím personálem lze návštěvu uskutečnit i mimo výše stanovenou dobu, ve dvoulůžkových a čtyřlůžkových pokojích po dohodě se spolubydlícími. Návštěvy jsou povinny nenarušovat klid a pořádek v DpS,léčebný a dietní režim klientů a soukromí spolubydlících osob. Návštěvy mohou být zakázány pouze při mimořádných událostech (vyhlášení epidemie, vážné technické či bezpečnostní důvody). Návštěvy mohou využít ubytování v DpS za úhradu. Vzájemné návštěvy klientů na pokojích nejsou omezeny.

7 Článek 10 Kulturní život v DpS Klienti se mohou dle svého zájmu a zdravotního stavu účastnit kulturního a společenského života v DpS i mimo něj. Kulturní a společenské akce pořádané v DpS nebo organizované pracovníky DpS budou klientům oznamovány předem vhodnou formou. Článek 11 Stížnosti v DpS Klienti mají právo si stěžovat na kvalitu či způsob poskytování sociálních služeb vedoucímu DpS. Stížnost může být podána ústně nebo písemně. Podrobná pravidla k postupu při podávání stížností jsou zveřejněna na nástěnkách v jídelnách a klienti jsou s nimi seznámeni při přijetí sociální pracovnicí. Článek 12 Závěrečná ustanovení Vedoucí DpS nebo sociální pracovnice seznámí nově příchozího klienta nebo zaměstnance s tímto domácím řádem, což klient i zaměstnanec potvrdí svým podpisem. Domácí řád DpS bude vyvěšen na nástěnkách ve všech jídelnách. V Bystrém dne Jiřina Leinweberová vedoucí DpS v Bystrém

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová IČ Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová IČO: 00194263 Tel. 461 318 252 Fax: 461 353 348 E-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro

Více

Oblastní charita Rokycany, Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II, Rokycany

Oblastní charita Rokycany, Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II, Rokycany Oblastní charita Rokycany, Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II, Rokycany Služba Domov pro seniory K zajištění klidného a spokojeného života uživatelů služeb Domova pro seniory je vydán v souladu

Více

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád Domácí řád Vážení klienti, vítáme Vás v naší sociální pobytové službě VIA s.r.o. a děkujeme za Vaší důvěru, kterou jste nám projevili. Svými službami poskytujeme péči a podporu klientům po dobu, než jim

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Pravidla soužití slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova důchodců (dále jen DD) k seznámení

Více

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV PRO SENIORY KAPLICE. Detašované pracoviště Český Krumlov

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV PRO SENIORY KAPLICE. Detašované pracoviště Český Krumlov DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV PRO SENIORY KAPLICE Detašované pracoviště Český Krumlov Obsah: Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Článek 7 Článek 8 Článek 9 Článek 10 Článek 11 Článek 12 Článek 13

Více

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor. Domácí řád

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor. Domácí řád Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor Domácí řád Poslání: Posláním Domova pro seniory Vychodilova je zmírnění negativních vlivů stárnutí

Více

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice Štrossova 357, 530 03 Pardubice tel.: 466 613 176 www.ssmpce.cz e-mail: kostelicek@ssmpce.cz A - VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo Příloha č. 2 Smlouvy o poskytování sociální služby VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Centrum sociálních služeb Znojmo,

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace DOMOV DŮCHODCŮ Proseč u Pošné, p.o. Proseč u Pošné 1 PACOV 395 01 Tel.: 565 442 295 Informace č.: 1 pro žadatele, klienty, kontaktní osoby a návštěvy Domova 1) Úvod Domácí řád Domova důchodců Proseč u

Více

SMĚRNICE č. 2/2014. Domovní řád

SMĚRNICE č. 2/2014. Domovní řád Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Úvod Domácí řád upravuje normy

Více

Domácí řád. Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28.října 2155, 738 01 Frýdek-Místek

Domácí řád. Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28.října 2155, 738 01 Frýdek-Místek Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28.října 2155, 738 01 Frýdek-Místek Domácí řád Účinnost : 1. července 2012 Zpracoval: Bc. Dana Kusá Mgr. Michaela Balejová Mgr. Petra Gallová Schválil:

Více

Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích Domov na zámku Myslibořice 1, 675 60 MYSLIBOŘICE, IČ : 00839345

Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích Domov na zámku Myslibořice 1, 675 60 MYSLIBOŘICE, IČ : 00839345 Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích Domov na zámku Myslibořice 1, 675 60 MYSLIBOŘICE, IČ : 00839345 DOMOVNÍ ŘÁD Článek 1 Účel domovního řádu Domovní řád obsahuje zásady pro klidné a ohleduplné soužití

Více

Domácí řád. Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 2155, 738 01 Frýdek-Místek

Domácí řád. Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 2155, 738 01 Frýdek-Místek Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 2155, 738 01 Frýdek-Místek Domácí řád Účinnost : 1. února 2015 Zpracoval: Mgr. Dana Kusá Mgr. Michaela Balejová Mgr. Monika Lipovská Bc.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích VNITŘNÍ PRAVIDLA Domova pro seniory POHODA v Netolicích Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2007 Poslední provedená aktualizace platí od 1.7.2015. Tímto dnem končí platnost předchozího dokumentu.

Více

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory Dokument: K dokumentu: Název: Domácí řád Název: Platnost od: 1. 1. 2015 do : Aktualizace č.: 8 Strana:

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. na sociálních lůžkách Nemocnice Sušice o.p.s. ÚVOD

VNITŘNÍ PRAVIDLA. na sociálních lůžkách Nemocnice Sušice o.p.s. ÚVOD VNITŘNÍ PRAVIDLA na sociálních lůžkách Nemocnice Sušice o.p.s. Tato pravidla nabývají účinnosti dne 1.1.2011 Schválil: MUDr.Jiří Šedivý, ředitel Nemocnice Sušice o.p.s. ÚVOD 1/ Vnitřní pravidla upravují

Více

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Motto: Stáří je přirozenou součástí života. I my budeme, jedou takoví, jako jsou nyní naši uživatelé. Dejme jim takovou péči, abychom si sami mohli říct: Tak bych

Více

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory Přílohy Příloha č.

Více

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD. Domova se zvláštním režimem

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD. Domova se zvláštním režimem Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD Domova se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem v Jiříkově (dále jen Domov) poskytuje občanům (dále jen

Více

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově.

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově. D O M Á C Í Ř Á D Domácí řád jsou pravidla určená návštěvníkům, klientům a zaměstnancům domova, která vydává ředitel organizace. Stanoví především práva a povinnosti klientů při poskytování pobytových,

Více

Domov pro seniory SENIOR B

Domov pro seniory SENIOR B SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory SENIOR B Přílohy Příloha

Více

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby PAPRSEK, příspěvková organizace K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice Vnitřní pravidla poskytování sociální služby Domácí řád domova pro osoby se zdravotním postižením /příloha č. 5 smlouvy o poskytování

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská. D o m á c í ř á d. Informace o službě Domácí řád

Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská. D o m á c í ř á d. Informace o službě Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská D o m á c í ř á d Obsah: Informace o službě Domácí řád 0 INFORMACE O SLUŽBĚ Adresa: Telefon: Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ZÁKLADNÍ SLUŽBY

SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ZÁKLADNÍ SLUŽBY SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD Posláním Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace, je poskytovat zejména lidem v seniorském věku potřebnou pomoc, péči a podporu. Chceme především působit

Více

Domovní řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách

Domovní řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách Domovní řád pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách Základní údaje o organizaci: Název a sídlo : Domov důchodců Sloup v Čechách p.o. Benešova 1, 471 52 Sloup v Čechách Pracoviště:

Více

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1) Domácí řád Domova pro seniory ONDRÁŠ, p. o. (dále jen DSO) vychází ze zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Městská správa sociálních služeb Havlíčkova 19 680 01 Boskovice Platí s účinností od 1.9.2011 Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Vypracoval: Tým pracovníků DS Schválila : Bc.

Více