Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávku a implementaci informačního systému

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávku a implementaci informačního systému"

Transkript

1 Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávku a implementaci informačního systému Veřejná zakázka zadávaná v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ), ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen veřejná zakázka ) Zadavatel veřejné zakázky: Městská část Praha 1 se sídlem Vodičkova 681/18, Praha 1, IČO: (dále jen zadavatel )

2 Obsah Obsah... 2 Preambule Údaje o zadavateli Informace o veřejné zakázce Účel a předmět plnění veřejné zakázky Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky Klasifikace, doba a místo plnění veřejné zakázky Požadavky na kvalifikaci Základní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady Technické kvalifikační předpoklady Způsob zpracování a forma nabídky Členění nabídky Forma Varianty nabídky Kritéria hodnocení nabídek Nabídková cena Způsob stanovení nabídkové ceny Ostatní informace Lhůta, způsob a místo pro podání nabídky Způsob ukončení zadávacího řízení Dodatečné informace k zadávací dokumentaci Práva zadavatele Důvěrnost informací Obchodní podmínky PŘÍLOHA Č. 1. TITULNÍ STRANA PŘÍLOHA Č. 2 - KRYCÍ LIST PŘÍLOHA Č. 3 - DOLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY

3 Preambule Tato zadávací dokumentace je souborem dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku (dále také nabídka ). Definice pojmů Členové sdružení Dodavatel Obchodní zákoník Oprávněná osoba Prohlášení Smlouva Jednotliví členové sdružení, tedy jednotliví dodavatelé podávající nabídku společně. Dodavatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje služby či dodávky, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Statutární orgán dodavatele nebo jím řádně plnou mocí zmocněná osoba (resp. v případě, kdy nabídku podává více dodavatelů společně, osoba, které bylo zmocnění řádně uděleno statutárními orgány všech těchto dodavatelů) k jednáním týkajícím se podání nabídky za dodavatele, resp. k dalším úkonům s tím souvisejících. Jedná se o jakékoliv čestné prohlášení o existenci relevantních skutečností, resp. splnění určitých podmínek, podle této zadávací dokumentace. Prohlášení musí být učiněno oprávněnou osobou, přičemž pravost podpisu nemusí být úředně ověřena. Smlouvou se rozumí smlouva o dílo. Sdružení Několik dodavatelů podávajících nabídku společně (dle 51 odst. 5 ZVZ). Městská část Praha 1 Městská část Praha 1, sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, IČO: Uchazeč Zadávací dokumentace Zadávací podmínky Uchazečem je dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení. Dokument označený jako zadávací dokumentace k veřejné zakázce a obsahující zadávací podmínky pro zadávací řízení. Souhrn podmínek zadávacího řízení na veřejnou zakázku obsažený ve výzvě pro podání nabídek a zadávací dokumentaci. Zadavatel Zadavatelem této veřejné zakázky je Městská část Praha 1. 3

4 ZVZ Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 4

5 1. ÚDAJE O ZADAVATELI Základní údaje o zadavateli Zadavatel: Městská část Praha 1 Název: Městská část na základě zákona 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze Právní status: Vodičkova 681/18, Praha 1 Sídlo: IČO: Bankovní spojení: CZ Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: /0800 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Oldřich Lomecký, starosta Městské části Praha 1 Osoba zmocněná jednat jménem zadavatele ve všech právních věcech týkajících se Veřejné zakázky AK Janstová, Smetana & Nevečeřal Zmocněná osoba: JUDr. Tomáš Nevečeřal, advokát Sídlo: Vinohradská 404/19, Praha 2 IČO: DIČ: Číslo evidence ČAK Kontaktní osoba: Kontaktní adresa zadavatele pro veškeré úkony související se zadávacím řízením CZ Mgr. Petr Prášek AK Janstová, Smetana & Nevečeřal, Vinohradská 404/19, Praha 2 5

6 2. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 2.1 Účel a předmět plnění veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace informačního systému pro potřeby Nemocnice na Františku (dále jen Nemocnice ), specifikovaného dále v této výzvě, pro účely usnadnění řízení provozu nemocnice, pro zajištění služby elektronického řízení dokumentů a pro zajištění některých dalších potřeb zadavatele. Pro operativní řízení a zkvalitnění svých aktivit chce Nemocnice zavést komplexní informační systém, který umožní efektivní výkon a správu procesů. V prostředí nemocnice neexistuje platforma pro týmovou práci, úkolování jednotlivých týmů a zaměstnanců, platforma pro jednotné úložiště dokumentů a platforma pro centralizaci a optimalizaci nákupního procesu. 2.2 Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky Požadavky na systém vycházejí ze zjištění a doporučení realizovaného interního auditu. V rámci vývoje systému budou dodavatelem zpracovány následující moduly, které doplní stávající systémy a odstraní zjištěné nedostatky: 1. Správa dokumentů 2. Správa úkolů 3. Řízení nákupů a skladové správy Všechny tři moduly by měly být provázány, jak z pohledu uživatelského prostředí, tak z pohledu systémově technického a procesního. Zadavatel klade důraz na dokument jako nositele informační entity, který je přirozenou částí informačního systému ať už v oblasti žádankového systému, v oblasti organizačních opatřeních, či v oblasti evidence a správy úkolů. Zadavatel požaduje, aby byl dodaný systém vytvořen na bázi otevřenosti a bylo jej možné průběžně doplňovat dalšími moduly na základě požadavků zadavatele a aby jej bylo možno integrovat s dalšími systémy v rámci nemocnice. Zadavatel požaduje oprávnění k užití systému, resp. těch částí systému, které naplní znaky autorského díla dle zákona č. 120/2001 Sb., autorského zákona minimálně v rozsahu udělení časově, územně a formou užití neomezené nevýhradní licence po dobu alespoň 10 let. Součástí této licence bude možnost zadavatele libovolným způsobem zasahovat do systému nebo jej měnit či dále vyvíjet a to sám nebo prostřednictvím třetí osoby zvolené zadavatelem. Zadavatel počítá s tím, že systém bude využíván cca 100 registrovanými uživateli, systém musí být škálován na 35 simultánních přístupů. 6

7 Zadavatel rovněž požaduje, aby v případě, že součástí plnění dodaného dodavatelem budou produkty třetích osob, které mají povahu autorského díla, dodal dodavatel k těmto produktům zadavateli licence k užití těchto produktů nejméně po dobu trvání smlouvy o dílo vymezené v této zadávací dokumentaci. Cena za dodávku licencí k produktům třetích osob bude započtena do nabídkové ceny dodavatele. Zadavatel rovněž požaduje předání veškerých zdrojových a strojových kódů k poskytovanému plnění a to vždy v aktuální verzi, tj. v případě, že na základě požadavku zadavatele, nebo na základě plnění SLA dodavatelem dojde k úpravě systému, bude dodavatel povinen bezprostředně po nasazení této změny na provozní servery zadavatele předat zadavateli nové aktuální zdrojové a strojové kódy k produktu. Veškerá data, která budou do systému vložena uživateli, nebo dle pokynu zadavatele dodavatelem jsou výlučným vlastnictvím zadavatele a dodavatel je není oprávněn použít jinak, než pro účely plnění této veřejné zakázky. Zadavatel v této souvislosti předpokládá, že v rámci provozu Nemocnice bude ročně generováno cca desetitisíce dokumentů. Zadavatel z důvodu usnadnění správy klientských stanic a z důvodů standardizace jednotlivých PC preferuje řešení s webovým klientem. Zadavatel akceptuje jak dodávku již hotového řešení v případě, kdy toto řešení obsahuje veškeré zadavatelem požadované funkcionality, tak i vývoj řešení na míru zadavateli v případě, že budou dodrženy veškeré požadavky zadavatele. Možná je i kombinace obou výše uvedených přístupů. Systém dodaný dodavatelem bude obsahovat alespoň následující moduly a funkcionality: Modul I - Správa dokumentů Modul bude řešit především požadavky ekonomického a organizačního oddělení, ale jedná se také o vybudování jednotné platformy správy dokumentů, která může být v budoucnu použita pro celou Nemocnici. Modul Správy dokumentů bude obsahovat Document management systém (DMS) umožňující tvorbu, úpravu a publikování dokumentů (článků) prostřednictvím webového rozhraní, dle níže uvedené funkcionality: V systému je umožněno vytvářet a vkládat dokumenty, a to včetně možnosti hromadného ukládání dokumentů. Dokumenty lze ukládat také přímo z ostatních aplikací (např. MS Office). K dokumentům jsou evidovány jednotlivé identifikační, popisné a kategorizační informace (např. autor, typ, popis) a lze s nimi dále pracovat a podle některých informací o dokumentu vyhledávat a třídit dle kategorií. Typy vkládaných dokumentů jsou systémem automaticky rozpoznávány. 7

8 V systému jsou evidované a přístupné jednotlivé historické verze vložených dokumentů. Dokumentům jsou navíc dle číselné řady přidělována čísla umožňující jednoznačnou identifikaci správné verze dokumentu. Uživatelé mají možnost dokument archivovat a to buď ručně, nebo automaticky dle zadaného pravidla na typu dokumentu. K dokumentům lze také připojit skartační znaky, podle kterých dojde k automatickému převedení do archivu případně samotné skartaci. K archivovaným dokumentům může přistupovat pouze skupina oprávněných uživatelů, kteří mohou dle evidovaných informací také vyhledávat dokumenty v archivu. K vloženým dokumentům bude dostupný odkaz pro přímý přístup na stránku s dokumentem a přímý odkaz na jeho stažení. K jednotlivým dokumentům lze vkládat komentáře, spouštět definované procesy workflow a přidávat jednorázové úkoly. Systém umožní definovat pokročilá workflow vztahující se k jednomu či více souborů najednou. Jedná se hlavně o různé procesy, při kterých dochází k postupnému zkvalitnění zadaných informací či dokumentů jednotlivými rolemi. Dále se jedná o postupné, či paralelní schvalování dokumentů různými skupinami uživatelů. Modul II - Správa úkolů Modul Správa úkolů bude řídícím pracovníkům zadavatele umožňovat přidělování úkolů jednotlivým zaměstnancům a kontrolu stavu jejich plnění. Modul bude pokrývat alespoň níže uvedené funkcionality: Systém zajistí uživateli možnost přidělovat úkoly ostatním zaměstnancům (v návaznosti na hierarchické vazby a na základě rolí jednotlivých uživatelů) a práva k dokumentům. Důležitá je vazba na správu dokumentů tak, aby v rámci přidělování úkolů bylo možné poskytnout zaměstnancům, kteří budou úkol řešit, přímé odkazy na příslušné dokumenty. V systému jsou evidovány splněné i nesplněné úkoly ve vazbě na jednotlivé zaměstnance, nebo skupiny zaměstnanců. Dále je evidován zdroj úkolu a vazba na jednotlivé soubory. Zadavatel úkolu a přidělení zaměstnanci mohou vkládat komentáře a poznámky k úkolu. Nadřízený má možnost zobrazení úkolů svých podřízených. Systém umožní zasílat ové upozornění na nový úkol a automaticky generovat upozornění na termín splnění úkolu. Zápisy z porad Vkládání zápisů z porad a možnost zadání úkolů, které z nich vyplývají, přiřazení úkolů zodpovědným zaměstnancům, zpřístupnění příslušných dokumentů. Kontrola plnění úkolů z předchozích porad, automatické generování upozornění na neplněné úkoly ve vazbě na zadaný termín. Možnost vazby přístupu k informacím z jednotlivých porad na uživatelské účty konkrétních zaměstnanců. Nastavení notifikací 8

9 Generovaní upozornění na vybrané události a to jak upozornění na akce jiných uživatelů (např. splnění úkolu), tak i upozornění, která jsou vázána k přednastaveným událostem (např. odstávka systému). Dále vybraným uživatelům zobrazit operativně zadané informace a možnost upravit nastavení odesílání ů s upozorněními. Příkazy ředitele Evidence platných interních předpisů a evidence příkazů ředitele. Možnost zadávání úkolů a opatření ve vazbě na interní předpisy zadavatele. Modul III Řízení nákupů a skladová správa Modul III bude obsahovat žádankový systém, řízení nákupu (databázi dodavatelů), nástroj pro správu produktů (včetně pozitivního listu) a nástroj pro řízení skladového hospodářství. Tento modul bude obsahovat následující funkcionality: 1) Jednotlivá oddělení Na jednotlivých odděleních vznikají požadavky na nakoupení léků, zdravotnického materiálu, dalších potřeb a služeb. Je uplatňována standardní doba dodání nebo přednostní doba dodání. Data na požadavku, tj. dodavatel a cena, odpovídají aktuálnímu číselníku výrobků a aktuálnímu pozitivnímu listu. Požadavky podléhají procesu schvalování nadřízenou autoritou (přednosta kliniky). Schvalování může probíhat v několika úrovních. V rámci schvalovacího procesu je možno změnit požadované množství jednotlivých položek a zaměnit produkt za alternativní produkt. 2) Zpracování požadavků Správa databáze dodavatelů. Správa katalogu výrobků a služeb: Zakládání nových položek, úprava položek. Dodavatelské ceníky. Správa pozitivního listu. Schválené požadavky jsou sdružovány podle dodavatelů příslušných produktů. Je možné nahradit položku alternativním výrobkem. Ze schválených požadavků vznikají interní nákupní objednávky. Pro jednoho dodavatele vzniká jedna interní objednávka. 3) Objednávky Na skladě je možné zadat počáteční stavy do katalogu výrobků a provádět inventury. Zpracování interní objednávky. Pokud je objednávané zboží na skladě, není třeba ho objednávat. Objednané množství na objednávce se může upravit dle aktuálního stavu na skladě. 9

10 Na základě interní objednávky vzniká dodavatelská objednávka. Ta je potvrzena a odeslána. Po dodání zboží je z objednávky generována příjemka a po odsouhlasení je zboží přijato na sklad. Po přijetí zboží na sklad je vygenerována dle čísel požadavků na vyřízené objednávce sestava očekávaných příjmů pro jednotlivá střediska. Zboží je distribuováno na jednotlivá oddělení - jako doklad vznikají výdejky do spotřeby na jednotlivá oddělení, tím se zboží postupně vyskladňuje. Software neumožňuje vydávat pod stav zboží. Software umožňuje zadávat a hlídat minimální množství produktu na skladě a na základě stavu skladu pod minimální množství generovat dodavatelskou objednávku. Na přijaté zboží je možno uplatnit reklamaci a vrátit ho dodavateli. Centrální sklad bude integrován s interní agendou účetnictví např. dávkové výstupy skladových transakcí do účetnictví. Obecné technické požadavky na poskytované plnění - Součástí dodávky budou zdrojové a strojové kódy dodaného díla včetně programátorské, uživatelské a technické dokumentace. Zadavatel zároveň jako součást dodávky požaduje proškolení alespoň 5 zaměstnanců zadavatele, kteří následně budou schopni působit jako školitelé a naučí se systémem pracovat zbylé zaměstnance zadavatele. - Zadavatel požaduje licence pro alespoň 35 simultánních přístupů bez omezení počtu jedinečných uživatelů. - Systém umožňuje omezení přístupu neautorizovaných uživatelů k datům, dále umožňuje vytváření/rušení uživatelských účtů, včetně možnosti nastavení rozdílných práv pro jednotlivé uživatele. Přístupová práva bude možné přidělovat uživatelům ve vztahu k jednotlivým souborům. Systém bude umožňovat definici jednotlivých uživatelských rolí a to tak, aby bylo možné využít řízení přístupu přidělením aktivních funkcionalit pro jednotlivé uživatele. - Součástí zakázky není dodávka HW. Systém bude provozován na virtuálních serverech Nemocnice (VMware). Systém musí být možné provozovat na virtuálním serveru s minimální konfigurací: 4-jádrový procesor Intel Xeon 2,2 GHz, 8 MB cache 32 GB RAM 1TB harddisk - Součástí předmětu plnění je poskytování SLA v rozsahu definovaném smlouvou, která je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace po dobu 1 roku od akceptace poslední části díla zadavatelem. Poskytování SLA je zahrnuto v ceně díla. 10

11 2.3 Klasifikace, předpokládaná hodnota, doba a místo plnění veřejné zakázky Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky dle CPV (společný slovník pro veřejné zakázky) je: Dodávka programového vybavení Implementace programového vybavení Konfigurace programového vybavení Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí ,- Kč bez DPH. Dodavatel zahájí plnění dle této smlouvy bezprostředně po podpisu Smlouvy, dle předpokladu od Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, předmět plnění bude dodavatelem vytvořen, implementován a předán zadavateli nejpozději do 8 měsíců od uzavření smlouvy. Následně bude dodavatel zadavateli poskytovat 24 měsíců podporu. Místem plnění veřejné zakázky je Nemocnice na Františku, Na Františku 847, Praha 1. 11

12 3. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI Zadavatel požaduje prokázání splnění minimální úrovně základních, profesních, a technických kvalifikačních předpokladů uvedených dále v této zadávací dokumentaci. Dodavatel je povinen předložit rovněž čestné prohlášení o své ekonomické a finanční schopnosti plnit veřejnou zakázku v souladu s 50 odst. 1 písm. c) ZVZ. Dodavatelé ve zjednodušeném podlimitním řízení prokáží splnění kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že příslušný dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Je-li zadavatelem vyžadováno prohlášení, musí být učiněno oprávněnou osobou; není-li v daném případě oprávněnou osobou statutární orgán dodavatele, doporučuje zadavatel, aby přílohou nabídky byla platná plná moc udělená oprávněné osobě a podepsaná statutárním orgánem dodavatele. Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva podle 82 ZVZ, bude povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení 82 odst. 4 ZVZ. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky. Subdodavatel, prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit - doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem a - smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a). Společná nabídka Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) ZVZ a 12

13 profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se 51 odst. 4 ZVZ použije obdobně. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle 51 odst. 5 ZVZ společně několika dodavateli, jsou zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění a) základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 ZVZ a b) profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 písm. a) až d) ZVZ v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce Základní kvalifikační předpoklady Dodavatel je v souladu s 62 odst. 3 zákona povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením prohlášení, z nějž bude vyplývat, že splňuje základní kvalifikační předpoklady podle 53 odst. 1 ZVZ. Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; o jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; o podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; 13

14 o tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; o jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; o podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; o tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) ZVZ požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. 14

15 Vybraný uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva podle 82 ZVZ, bude povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, tedy: - výpisu z evidence Rejstříku trestů pro kvalifikační předpoklady podle 53 odst. 1, písm. a) a b) ZVZ - potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani a čestného prohlášení (ve vztahu ke spotřební dani) pro kvalifikační předpoklady podle 53 odst. 1, písm. f) ZVZ - potvrzení příslušného orgánu či instituce pro kvalifikační předpoklady podle 53 odst. 1, písm. h) ZVZ - čestného prohlášení pro splnění kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1, písm. c) až e) a g) až k) ZVZ Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení 82 odst. 4 ZVZ. 15

16 3.2 Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje minimální úroveň profesních kvalifikačních předpokladů stanovených níže: a) dodavatel disponuje výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, dle 54 písmeno a) ZVZ a b) dodavatel disponuje oprávněním k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména příslušným živnostenským oprávněním či licencí dle 54 písmeno b) ZVZ minimálně v rozsahu odpovídajícímu předmětu plnění veřejné zakázky. Vybraný uchazeč, se kterým bude na základě výsledků zadávacího řízení uzavřena smlouva podle 82 ZVZ, bude povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, tedy: - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, dle 54 písm. a) ZVZ a - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, dle 54 písm. b) ZVZ minimálně v rozsahu odpovídajícímu předmětu plnění veřejné zakázky. 16

17 3.3. Technické kvalifikační předpoklady Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje minimální úroveň technických kvalifikačních předpokladů stanovených níže: Dodavatel v posledních třech letech realizoval významné dodávky dle 56 odst. 1, písm. a) ZVZ. Dodavatel předloží seznam významných dodávek poskytnutých Dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být: - osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, - osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo - smlouvy s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle předchozího bodu od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Minimální úroveň pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanovena takto: dodavatel prokáže, že realizoval alespoň 2 významné dodávky, jejichž předmětem bylo dodání ekonomického či účetního SW v minimální hodnotě alespoň 2 mil. Kč bez DPH jednomu objednateli. Dodavatel v posledních třech letech realizoval významné služby dle 56 odst. 2, písm. a) ZVZ. Dodavatel předloží seznam významných služeb poskytnutých Dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být: - osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány pro veřejného zadavatele, - osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo - smlouvy s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle předchozího bodu od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Minimální úroveň pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanovena takto: dodavatel prokáže, že realizoval alespoň jednu významnou službu, jejímž předmětem bylo vytvoření resp. customizace DMS (document management system) pro správu alespoň 10 tis. dokumentů. 17

18 dodavatel prokáže, že realizoval alespoň jednu významnou službu, jejímž předmětem bylo poskytování služeb SLA v rozsahu alespoň 3 MD (manday) měsíčně jednomu objednateli a to kontinuálně po dobu alespoň jednoho roku. Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců podle 56 odst. 2, písm. e) ZVZ. Dodavatel předloží seznam osob, včetně informací o odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dle 56 odst. 2 písm. e) ZVZ, jež se budou podílet na plnění Veřejné zakázky bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance Dodavatele či osoby v jiném vztahu k Dodavateli. Seznam bude vypracován ve formě Prohlášení, z něhož bude vyplývat, že v realizačním týmu Dodavatele, určeném k plnění Veřejné zakázky, jsou zahrnuty níže uvedené osoby splňující požadavky Zadavatele na odbornou kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců, s uvedením druhu činnosti, kterou se mají tito technici podílet na plnění Veřejné zakázky: - Vedoucí projektu Minimální úroveň pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanovena takto: Vedoucí projektu VŠ vzdělání 3 roky praxe při vedení projektů vývoje resp. customizace SW Pokud není Dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění technických kvalifikačních předpokladů způsoby stanovenými Zadavatelem, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými doklady, avšak Zadavatel má právo z objektivních důvodů tyto jiné doklady odmítnout. Vybraný uchazeč, se kterým bude na základě výsledků zadávacího řízení uzavřena smlouva podle 82 ZVZ, bude povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, tedy: - Seznam významných služeb a dodávek poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech dle 56 odst. 1 písm. a) ZVZ a 56 odst. 2, písm. a) ZVZ z něhož bude vyplývat splnění minimální úrovně těchto technických kvalifikačních předpokladů dle požadavků zadavatele. V seznamu významných služeb resp. dodávek bude u každé ze služeb resp. dodávek uveden rozsah služby resp. dodávky a doba jejího poskytnutí a přílohou tohoto seznamu budou: - osvědčení vydaná veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány, resp. zboží dodáváno veřejnému zadavateli, nebo - osvědčení vydaná jinou osobou, pokud byly služby poskytovány, resp. zboží dodáváno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo - smlouvy s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle předchozího bodu od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. 18

19 - Doklad prokazující, že dodavatel disponuje Osvědčením o vzdělání a odborné kvalifikaci dle 56 odst. 2, písm. e) ZVZ Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení 82 odst. 4 ZVZ. 19

20 4. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A FORMA NABÍDKY Dodavatel zpracuje nabídku v písemné formě, v českém jazyce, v souladu s požadavky zadavatele uvedenými ve výzvě zadávacího řízení a v této zadávací dokumentaci. Zadavatel doporučuje, aby jednotlivé kapitoly nabídky byly odděleny samostatnými prázdnými listy (tzv. oddělovače), které umožní jednoduchou orientaci mezi jednotlivými částmi textu nabídky a jejími přílohami. Požadavky zadavatele na způsob zpracování a formu nabídky mají zajistit přehlednost a porovnatelnost předkládaných nabídek a jsou pouze doporučující povahy. 4.1 Členění nabídky Zadavatel doporučuje, aby nabídka dodavatele byla členěna v souladu s níže uvedeným řazením: 1. Titulní strana nabídky, dodavatel může využít vzor uvedený v Příloze č. 1. této zadávací dokumentace 2. Obsah nabídky 3. Krycí list nabídky (vzor uvedený v Příloze č. 2 této zadávací dokumentace) 4. Listina o společné a nerozdílné zodpovědnosti - smlouva o sdružení resp. jiná obdobná listina, pokud nabídku podává sdružení 5. Seznam subdodavatelů včetně uvedení jejich identifikačních údajů a podílu na realizaci předmětu veřejné zakázky 6. Plná moc udělená oprávněné osobě statutárním orgánem dodavatele (resp. statutárními orgány všech členů sdružení) zmocňující oprávněnou osobu k jednáním spojeným s podáním nabídky za dodavatele, nebo za sdružení 7. Doklady dle 68 odst. 3 ZVZ: a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 8. Doklady o splnění základních kvalifikačních předpokladů 9. Doklady k prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů 10. Čestné prohlášení dodavatele o ekonomické a finanční způsobilosti plnit veřejnou zakázku 11. Doklady k prokázání technických kvalifikačních předpokladů 12. List s uvedením nabídkové ceny a její popis v předepsaném členění (viz závazný vzor uvedený v příloze č. 3 Doložení nabídkové ceny). 13. Vyplněný katalog požadavků zadavatele (viz závazný vzor v příloze č. 5) 14. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. 20

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Nákup IT vybavení pro projekty CZ. 1.07/1.3.00/51.0036 a CZ.1.07/1.1.00/55.0005 II Veřejná zakázka je zadávaná v souladu s ustanovením 12

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. V Praze dne 13. 12. 2010 Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Statutární město Děčín Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková, primátorka města Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV IČ: 00261238 DIČ: CZ00261238 nezapsáno

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Výběr informačního systému pro veřejnou vysokou školu

Výběr informačního systému pro veřejnou vysokou školu Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Výběr informačního

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky Č. j.: 12007/2014-RVV zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zavedení jednotného ekonomického informačního systému řízení příspěvkových organizací Plzeňského kraje

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zavedení jednotného ekonomického informačního systému řízení příspěvkových organizací Plzeňského kraje ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 27 a 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Zavedení jednotného ekonomického informačního

Více

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ )

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ ) VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD VÝZVA K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona a dle Směrnice rady města Lovosice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

Poskytnutí úvěru na akci "Modernizace farmy Požáry"

Poskytnutí úvěru na akci Modernizace farmy Požáry Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Poskytnutí úvěru

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ MAJETKU, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Druh zadávacího

Více

Odborné zajištění přezkumu vnitřních předpisů, personální agendy a systému vzdělávání

Odborné zajištění přezkumu vnitřních předpisů, personální agendy a systému vzdělávání UZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ ve verzi 1.3. platné od 15.10.2009 a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Dodávka

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

Dodávka gazometrického přístroje do pavilonu FLD

Dodávka gazometrického přístroje do pavilonu FLD Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Dodávka gazometrického

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva, a Ing. Lubomírem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více