Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289960"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: Toto musíte provést pouze pi prvním pouzití. Pi zadání císla produktu pouzijte program "MODUL SÍ OVÉHO SKENOVÁNÍ". Jestlize toto císlo neznáte, kontaktujte svého vydavatele. vlastnosti jsou specifikovány v str. 3. Postupy, popisované v tomto manuálu jsou pro Windows XP Zobrazení se mohou mnit v závislosti na verzi. Vasich Windows a konkrétním nastavení. Informace o svém operacním systému získáte pomocí manuálu k Vasemu OS, nebo pomocí online nápovdy. Tento manuál pedpokládá, ze bzné nastavení máte nainstalováno. Záruka Spolecnost SHARP vynalozila veskeré usílí k tomu, aby Vám usnadnila práci se svým pístrojem, pomocí tohoto manuálu. Nemze vsak poskytnout jakoukoliv záruku za problémy vzniklé v souvislosti s tímto manuálem. Vsechny informace zde obsazené se mohou zmnit bez upozornní. SHARP neopdovídá za jakékoliv pímé, ci nepíme skody, zpsobené v souvislosti s pouzitím tohoto manuálu. Copyright SHARP Corporation Vsechna práva vyhrazena. Kopírování, vyuzívání, nebo peklad bez pedchozího písemného povolení je zakázán, umoznn je pouze v rozsahu vyplývajícím z úpravy autorských práv. Známkoprávní ochrana Sharpdesk je ochranná známka spolecnosti Sharp. Operacní systém Microsoft Windows je registrovaná ochranná známka spolecnosti Microsoft v USA a dalsích zemích. Microsoft, Windows, Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP a Internet Explorer jsou registrované ochranné známky spolecnosti Microsoft v USA a dalsích zemích. Netscape Navigator je registrovaná ochranná známka spolecnosti Netscape Communications. Acrobat Reader Copyright Adobe Systems Incorporated. Vsechna práva vyhrazena. Adobe, logo Adobe, Acrobat a logo Acrobat jsou registrované ochranné známky spolecnosti Adobe Systems Incorporated. Vsechny ostatní ochranné známky a práva na oznacení jsou majetkem píslusných vlastník. Vyobrazení oken, vzkaz a názv kláves, popisovaných v manuálu se v nkterých pípadech mohou lisit od toho, co uvidíte na svém pístroji. Dvodem jsou nová vylepsení a modifikace pístroje. 1 OBSAH Strana ÚVOD FUNKCE SÍ OVÉHO SKENERU. 3 VLASTNOSTI A NASTAVENÍ DOPORUCENÉ PRO SDÍLENÉ SKENOVÁNÍ 4 PROHLÍZENÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK... 4 WEBOVÁ STRÁNKA ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ SÍ OVÉHO SKENOVÁNÍ NASTAVENÍ INFORMACÍ O ADRESÁTECH...

3 . 6 ULOZENÍ INFORMACÍ O ODESÍLATELI (Nacíst do u)... 8 NASTAVENÍ PARAMETR INTERNET-FAXU.. 8 NASTAVENÍ SERVER OCHRANA INFORMACÍ NA WEBOVÉ STRÁNCE ("Hesla")... 8 PODMÍNKY NASTAVENÍ SKENOVÁNÍ V REZIMU SKENERU. 9 POSÍLÁNÍ OBRAZU JEDNODUCHÁ METODA PENOSU. 12 METODY ZADÁNÍ ADRESÁTA.. 16 SKENOVÁNÍ A PENOS DVOJSTRANNÝCH DOKUMENT NASTAVENÍ SKENOVÁNÍ (VELIKOST ORIGINÁLU, EXPOZICE, ROZLISENÍ A FORMÁT SOUBORU) RUCNÍ NASTAVENÍ SKENOVANÉ VELIKOSTI UKLÁDÁNÍ, VYMAZÁNÍ A VYUZÍVÁNÍ VELIKOSTÍ PEDLOH...

4 ROZSÍENÝ PENOS VÝBR EXPOZICE VÝBR ROZLISENÍ VÝBR FORMÁTU SOUBORU SPECIÁLNÍ FUNKCE.. 25 VYMAZÁNÍ OKRAJOVÝCH STÍN (VÝMAZ) 25 PENOS DLENÉ PEDLOHY (DVOUSTRANNÉ SKENOVÁNÍ) AUTOMATICKÝ PEVOD V URCENÉM CASE (CASOVAC PEVODU).

5 .. 27 PEVOD DVOU STRAN PEDLOHY JAKO JEDNÉ (2V1) PEVOD OBOU STRAN POHLEDNICE (PRKAZU) NA JEDNU STRANU PAPÍRU (POHLEDNICE) PEVOD VELKÉHO POCTU STRÁNEK (VYTVÁENÍ ÚLOHY) PROGRAMOVÁNÍ CASTO POUZÍVANÝCH OPERACÍ (PROGRAM). 32 Strana PRIORITNÍ PEVOD ULOZENÉHO ÚKOLU..33 ZRUSENÍ PEVODU /FTP PIJÍMÁNÍ INTERNET FAXU PENOS PIJATÝCH INTERNET-FAX DO JINÉHO PÍSTROJE V PÍPADECH, KDY NELZE TISKNOUT (FUNKCE PEPOSLÁNÍ). 36 UKLÁDÁNÍ, EDITACE A VÝMAZ Z AKTIVNÍHO PANELU..37 UKLÁDÁNÍ JEDNODOTEKOVÝCH KLÁVES (pouze adresy pro Nacíst do u a Internet-Fax) EDITACE A VÝMAZ JEDNODOTEKOVÝCH KLÁVES...39 PROGRAMOVÁNÍ SKUPINOVÝCH KLÁVES. 40 EDITACE A VÝMAZ SKUPINOVÝCH KLÁVES...41 ULOZENÍ INFORMACÍ O ODESÍLATELI..

6 42 EDITACE A VÝMAZ INFORMACÍ O ODESÍLATELI.44 UKLÁDÁNÍ SKUPINOVÉHO ADRESÁE (INDEXU) TISK NAPROGRAMOVANÝCH ZADÁNÍ UKLÁDÁNÍ PROGRAMU EDITACE A MAZÁNÍ PROGRAM. 47 ODSTRAOVÁNÍ PROBLÉM..48 JESTLIZE JE VÁS VRÁCEN JESTLIZE SE VYSKYTNE CHYBA PI PENOSU.49 KONTROLA IP ADRESY DLEZITÉ POZNÁMKY PI POUZÍVÁNÍ SKENOVÁNÍ A POSÍLÁNÍ EM PROGRAMY UZIVATELE SEZNAM PROGRAM UZIVATEL POUZITÍ PROGRAM UZIVATEL NASTAVENÍ PROGRAM..

7 ..54 VÝTISK NASTAVENÍ SPECIFIKACE FUNKCE SÍ OVÉHO SKENERU AR-NS3 Modul Sít'ového Skenování rozsiuje moznosti Vaseho zaízení o funkci sít'ového skenování. Zaízení s touto funkcí skenuje dokumenty, fotografie a jiné tistné informace a pevádí je do formy datového souboru. Tyto soubory poté mzete posílat v rámci Intranetu, nebo Internetu. Podle toho, kam budete zasílat naskenovaná data, si mzete vybrat nkterou z následujících metod.

8 Naskenovaná data lze odeslat na vybrané PC. (odkazem na "Nacíst na plochu") Chcete-li pouzívat funkci Scan to desktop, je teba mít nainstalován Modul Síového Skenování, který je soucástí CD-ROM Modul Sít'ového Skenování. Naskenovaná data lze odeslat na píjemce. (odkazem na "Nacíst do u") Naskenovaná data lze také odeslat jako Internet-Fax. Pijetí Internet Faxu je také mozné. Naskenovaná data lze odeslat do síové úlozné pamti (vybraný adresá na FTP serveru). (odkazem na "Nacíst do FTP") Pi odesílání naskenovaných dat na FTP server, mzete píjemci zaslat e- mail s informací o lokaci ulozených dat. (odkazem na "Nacíst do Hypertextový odkaz") 3 VLASTNOSTI A NASTAVENÍ DOPORUCENÉ PRO SDÍLENÉ SKENOVÁNÍ Pi pouzívání sít'ového skenování musí být vytvoeny adresy píjemc a nastaveny servery jako SMTP a DNS. Chcete-li instalovat nastavení, pouzívejte pi pístupu na Web pístroje stejný pocítac, jako je ten, který je propojen se zaízením. Webovou stránku zobrazíte pomocí Vaseho prohlízece (Internet Explorer 5.5 a vyssí (Windows)/5.1 a vyssí (Macintosh), nebo Netscape Navigator 6.0 a vyssí). PROHLÍZENÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK K pístupu na internet postupujte podle následujících pokyn. 1 Otevete internetový prohlízec Vaseho PC. Podporované prohlízece: Internet Explorer 5.5 a vyssí (Windows)/5.1 a vyssí (Maciat". Mzete zde také editovat, nebo vymazat adresáta. Pi penosu naskenovaných dat pomocí u, mzete díky adresái jednoduse zadat adresáta. Obrazovka název souboru Tuto obrazovku uvidíte, kliknete-li na "Název souboru" v nastavení sít'ového skenování. Pro zadání dat, která chcete odeslat, kliknte na "Pidat". Jméno souboru mzete zmnit, nebo vymazat. Pi penosu dat pomocí u si mzete zvolit pednastavené jméno souboru. 5 VLASTNOSTI A NASTAVENÍ DOPORUCENÉ PRO SDÍLENÉ SKENOVÁNÍ Zmna rejstíku uzivatel Tato obrazovka se zobrazí, po kliknutí na "Rejstík zákazník". Nastavená umístní fungují jako jedno-dotekové odkazy v adresái. Dostupné jsou dva typy index, a to bu pro jednotlivce, nebo pro celé iacute; na plochu. Nacíst na plochu mzete pouzívat pouze jestlize je ve vasem PC nainstalován Network Scanner Tool. (Network Scanner Tool je soucástí Cd-ROMu dodávaného s Modulem Sít'ového Skenování.) Nacíst na plochu mzete ulozit z umístní na webové stránce, nebo v Network Scanner Tool. Doporucujeme normáln pouzít Network Scanner Tool, který provede automaticky nastavení. Web stránku pouzijete zejména pi nastavování stejných parametr pro nkolik pístroj, nebo jestlize tato nastavení provádí administrator. Jestlize se lisí informace uvedená zde a v hostitelském PC, penos a píjem nemusí probhnout správn. Podrobnosti naleznete v manuálu k Network Scanner Tool, na CD-ROMu, dodávaném s Modulem Sít'ového Skenování. Jestlize zadáte jméno hostitele v "Název hostitele nebo adresa IP", budete potebovat nastavení DNS, nebo WINS serveru. (Viz str. 8.) Ukládání umístní pro Internet-Fax Kliknte na "i-fax" ve Správ adresát. Toto pouzijte pi zadávání ových adres pro Internet-Fax. Umístní ohou být ulozena, mazána a editována také pomocí ovládacích tlacítek zaízení. (Viz str ) Pro provedení penosu pomocí Internet-Fax, musíte mít nastaven SMTP server. (Viz str. 8.) Ukládání skupin Jestlize pouzíváte Nacíst do u, nebo penos pomocí Internet-Faxu, naskenovaná data mohou být jedním úkonem rozeslána na mnoho adres. Chcete-li tuto funkci vyuzívat, musíte nejdíve nastavit skupiny adresát. Kliknte na "Skupina" a poté vyberte adresy, které chcete zaadit do skupiny. Dohromady lze ulozit az 500 adres. Pouze adresy pro , Fax, a Internet-Fax, addresy vyhledané pomocí globálního hledání a rucn zadané adresy mohou být ulozeny do skupin. Polozky spolecné pro vsechny metody penosu, kdyz ukládáme adresy Název, Název zobrazení Pi zadávání jména do "Název" a "Název zobrazení" lze pouzít pouze symboly abecedy. Pro max. pocet znak, které mzete zadat, kliknte na "Obecn" pod "Nápovda" v menu. "Název zobrazení" je jednodoteková ikona, zobrazující se na panelu pístroje. Jestlize zobrazený název není v pamti, prvních 18 znak z "Název", je automaticky pouzito jako zobrazovaný název. Pocátecní, Rejstík zákazník Známí adresáti jsou seazeni v "seznamu", který se zobrazí v zaízení. Jsou zde dva typy seznam: jednotlivci a skupiny. Seznam jednotlivc je azen podle písmen zadaných v "Pocátecní". Jestlize nkterou z adres pouzíváte casto, je vhodné ji zaadit do "Casto pouzívané" seznam "CASTO POUZ.". Skupinové seznamy ("Rejstík zákazník") Vám umozní adit jednotlivé adresy do skupin podle jejich zamení. (viz str. 6). Formát souboru Pi ulození adresáte si také mzete zvolit formu komprese a formát pi skenování materiál pro penos. Jako typ souboru mzete zvolit TIFF, nebo PDF, a MH (G3), MMR (G4), nebo "Zádné" jako formu komprese.

9 V základním nastavení jsou tyto funkce peddefinovány, takze je musíte mnit pouze pokud s nimi nebudete spokojeni. Pro popis jednotlivých metod penosu kliknte na "Obecn" pod "Nápovda" v menu. POZNÁMKA Internet-Fax má pouze formát TIFF-F, a proto zde není moznost výbru. Jako formu komprese lze zvolit bu MH (G3), nebo MMR (G4). 7 VLASTNOSTI A NASTAVENÍ DOPORUCENÉ PRO SDÍLENÉ SKENOVÁNÍ ULOZENÍ INFORMACÍ O ODESÍLATELI (Nacíst do u) Chcete-li ulozit informace o odesílateli (jméno, ová adresa), z u, kliknte na "Odesílatel" a poté na "Pidat". Mzete ulozit az 999 adres. Vyberte odesílatele z ulozených, pomocí ovládacího panelu, pi odesílání dat (str. 13). Vybraný odesílatel se zobrazí v píslusné kolonce. POZNÁMKA Jestlize pi odesílání dat nezadáte odesílatele, tato bude automaticky bude díky programu "Výchozí sada odesílatele" automaticky zadána. (str. 55) Kliknte na "Odesílatel" v Webové stránky a zadejte heslo pro zobrazení Správy odesílatel. Kliknte na "Pidat", pro zadání informací a odesílateli, které se zobrazí v cílovém zaízení (jméno odesílatele a jeho ová adresa). Obrazovka Správa odesílatel mze být pouzita také pro editaci, ci odstranní tchto údaj. Informace o odesílateli mze být také mnna, ulozena, ci vymazána pomocí ovládacího panlelu pístroje. (Viz str ) NASTAVENÍ PARAMETR INTERNET-FAXU V souvislosti s penosem a pijímáním dat pomocí Internet- Faxu, je teba nastavit jeho parametry. Tyto se pouzijí pi pouzívání Internet-Faxu. Jestlize pouzíváte pijetí pomocí Internet-Fax reception, musíte zadat nastavení POP3 serveru. V menu kliknte na "i- Fax" a zadejte heslo pro zobrazení Nastavení i-faxu. Po nastavení perametr kliknete na "Odeslat" a takto je ulozíte. NASTAVENÍ SERVER posílaný pomocí Nacíst do u, Internet-Fax nebo Nacíst do FTP (Hypertextový odkaz) pouzívá SMTP. Pi pouzívání jakékoliv z tchto metod musíte zadat nastaven SMTP serveru. Jestlize se pi ukládání umístní pihlásíte jako host, pi nactení do FTP (Nacíst do FTP (Hypertextový odkaz)), nebo pi Nacíst na plochu, budete muset zadat nastavení DNS, nebo WINS serveru. Kliknte na "Sluzby" v menu a zadejte heslo pro zobrazení Nastavení sluzeb. Vyberte pozadovaný server a zadejte pozadované údaje. Jestluze pouzíváte globální vyhledávání adres, budete protebovat nastavit také LDAP server. V menu webové stránky kliknte na "LDAP" a zadejte heslo, pro zobrazení okna nastavení LDAP Zadejte. pozadované parametry. OCHRANA INFORMACÍ NA WEBOVÉ STRÁNCE ("Hesla") Hesla mohou být nastavena pro zamezení pístupu a ochran nastavených parametr. Administrátor musí zmnit heslo ve výrobním nastavení a zapamatovat si nové heslo. Heslo je pozadováno pi nastavování parametr, v okn chránném heslem. Mzete nastavit heslo pro administrátora, i pro jednotlivé uzivatele. Jestlize se pihlásíte pouze pod uzivatelským jménem, nemzete mnit nastavení systému. Hesla pro "user" a "admin" jsou ob nastaveny od "Sharp". Jestluze chcete mnit hesla pi prvním nastavování, zadejte "Sharp" v "Heslo správce", pedtím, nez ulozíte nastavení. Heslo musí být tvoeno alfanumerickými znaky být delsí nez 7 znak. Hesla jsou citlivá na pílisnou jednoduchost. Po zadání hesla kliknte na "Odeslat". Po odeslání vypnte zaízení a poté jej znovu zapnte. Po nastavení hesla, budete o n pozádán pi kazdém chránném pístupu do sít. Do pole "Uzivatelské jméno", zadejte "user", jestlize vstupujete jako uzivatel, nebo "admin", jestlize vstupujete jako administrátor. Viz. "Obecn" v "Nápovda". 8 PODMÍNKY NASTAVENÍ SKENOVÁNÍ V REZIMU SKENERU Podmínky se zobraz stiskem [ODESLÁNÍ OBRAZU] (viz strany 1-12 "Návod k obsluze (vseobecné informace a obsluha kopírky)"), zatímco ostatní informace jsou zobrazovány na panelu.*1. V následujícím popise se pedpokládá, ze úvodní obrazovka, která se zobrazí po stisku [ODESLÁNÍ OBRAZU] je obrazovka nastavení. Jestlize máte nastaveno zobrazování seznamu adresát (dalsí strana), po stisku [ODESLÁNÍ OBRAZU], kliknte na [NASTAVENÍ PODMÍNKY] v adresái a zobrazte nastavení. Funkci "Výchozí nastavení zobrazení" (viz str. 54) lze vyuzít tak, ze pi stisku [ODESLÁNÍ OBRAZU] zobrazí bu podmínky nastavení, nebo Adresá (dalsí strana) *1 V závislosti na pouzité charakteristice stisknte [PEPN. REZIMU] pro výbr /FTP nebo INTERNET-FAX., POZNÁMKA Pro blizsí informace o operacním panelu a dalsích cástech jednotky odkazujeme na strany 1-9 a 1-12 Návod k obsluze (vseobecné informace a obsluha kopírky). Pro spolecné cásti viz. kapitola 4 Návodu k obsluze (pro tiskárnu). Obrazovka podmínek nastavení Displej je od výroby nastaven k zobrazování následujících podmínek jako pocátecních. Ilustrace dole ukazuje obrazovku v rezimu /FTP. PIPRAVENO K POSLÁNÍ. AUTO EXPOZICE 300x300dpi ROZLISENÍ ZNOVU ODESLAT /FTP PEPN. REZIMU ADRESÁ PEHLED ADRES SPECIÁL REZIMY PDF MMR(G4) FORMÁT SOUBORU VLOZENÍ ADRESY ODESL.

10 NASTAV. SOUBOR RYCHLÝ SOUBOR AUTO ORIGINÁL Stavový displej Zde se zobrazují zprávy o aktuálních procesech pístroje. Je-li pístroj pipraven k odesílání, ikona se objeví vlevo. Klávesa [ ] (Rychlá) (str. 17) Jestliz pidáte jednodotekovou, nebo skupinovou klávesu, pístroj jí automaticky piadí tzv. Quick key (rychlou klávesu), díky níz se zrychlí procedura penosu dat. Klávesa [PEPN. REZIMU] Tato klávesa slouzí k pechodm mezi rezimy /FTP a INTERNET-FAX. Mze být také vyuzita pro rezim FAX, je-li jím pístroj vybaven. Klávesa [ZNOVU ODESLAT] Tato funkce slouzí k optovnému odeslání na adresu, na kterou bylo odesíláno naposledy. Jakmile je tato adresa zadána, objeví se [DALSÍ ADRESA]. klávesa [ADRESÁ] (str. 14) Zobrazí Adresá (dalsí strana). Pouzijte tuto funkci chcete-li pouzít píkaz, který má naprogramovánu skupinu ci umístní. Klávesa [PEHLED ADRES] (str. 18) Pi provádní hromadného penosu, pouzijte tuto funkci pro kontrolu adresát. Vybraní se zobrazí jako seznam, který mzete editovat. Klávesa [SPECIÁL REZIMY] Tuto funkci vyuzijete pro volbu speciálních rezim. Mazání (str. 25) Kop.dvoj. str (str. 26) Timer (str. 27) 2v1 (str. 28) Pohlednice (str. 29) Vytváení úlohy (str. 31) Program (str. 32) 9 PODMÍNKY NASTAVENÍ SKENOVÁNÍ V REZIMU SKENERU Klávesa [SOUBOR] (str. 14) Touto klávesou ulozíte penásený obraz (dokument) na harddisk. (vyberete jméno uzivatele, souboru a umístní). Klávesa [RYCHLÝ SOUBOR] (str. 14) Touto klávesou ulozíte penásený dokument pouze docasn. [ODESL. NASTAV.] (str. 12) Touto klávesou zadáte pedmt, jméno souboru a jméno odesílatele. Displej pamti a pijetí Toto ukazuje velikost volné faxové pamti, pi nastavené volitelné faksmilii. Klávesa [VLOZENÍ ADRESY] (str. 16) Pi akci Nacíst do u, pouzijte tuto klávesu, chcete-li zadat adresu píjemce rucn, namísto pouzití jednodotekové klávesy. Ikona oboustranného skenování (str. 19) Ikona se objeví, pokud kliknete na [ORIGINÁL] a vyberet oboustranné skenování. Na ikony lze kliknout I chcete-li otevít okna pro výbr. Klávesa [ORIGINÁL] (str ) Tuto klávesu pouzijete, jestlize chcete rucn nastavit velikost skenovaného dokumentu, nebo skenovat ob strany. Klávesa [FORMÁT SOUBORU] (str. 24) Touto klávesou nastavíte formát obrazu, který budete penáset. Vybrané nastavení formátu bude svítit po klávesou. Tovární nastavení je "PDF MMR(G4)". Klávesa [ROZLISENÍ] (str. 23) Touto klávesou mzete mnit nastavené rozlisení obrazu, který chcete skenovat. Vybrané rozlisení bude svítit pod klávesou. Tovární nastavení je "300x300dpi" (rezim /FTP) nebo "STANDARD" (rezim INTERNET-FAX ). Klávesa [EXPOZICE] (str. 23) Touto klávesou mzete zmnit nastavení expozice skenování. Zvolená expozice bude svítit pod klávesou. Tovární nastavení je "AUTO". Zobrazení Adresáe Kliknte na [ADRESÁ] v obrazovce podmínky nastavení (pedchozí strana), chcete-li zobrazení dole vpravo. Jestlize máte výchozí nastavení adresáe, základní obrazovka se zobrazí následujícím zpsobem. Adresáti ulození pomocí sít'ové stránky jsou seskupeni v indexech ( ), podle písmen zadaných v "Pocátecní", u kazdého adresáta, a jména zadaného v "Název zobrazení" a pístupného pomocí jednotlacítkové klávesy. ( ). Následující zobrazení je adresá s abecedním poadím. Adresá mze být nastaven jako výchozí obrazovka. (Viz "Výchozí nastavení zobrazení" v str. 54). PIPRAVENO K POSLÁNÍ. KOMU TEST1 TEST3 TEST5 CASTÉ POUZ. ABCD CC TEST2 TEST4 TEST6 EFGHI JKLMN OPQRST UVWXYZ BCC ZNOVU ODESLAT NASTAVENÍ PODMÍNKY PEHLED ADRES GLOBÁLNÍ VYHL. ADRESY ABC SKUP. Stránka správy u. UZ.1 UZ.2 UZ.3 UZ. 4 UZ.5 UZ.6 ABC SKUP. Klávesa [KOMU] (str. 14) Po výbru adresáta kliknte na tuto klávesu. Pi Nacíst do u nebo pi penosu Internet-Fax, mzete zvolit více adresátu ped tím, nez stisknete tuto klávesu. Klávesa [CC] (str. 14) Chcete-li poslat "CC" ("Kopii") penásených dat i jiným adresátm, nez hlavnímu, po výbru adres, za pouzití jednoduché klávesy, stisknte tuto klávesu. 10 PODMÍNKY NASTAVENÍ SKENOVÁNÍ V REZIMU SKENERU Ped kliknutím na tuto klávesu mzete vybrat více adresát. Klávesa [BCC] (str. 14) Tato klávesa se zobrazuje, pouze pokud je nastaveno "Zobrazit BCC". Jestlize si pejete poslat "BCC" ("Slepou kopii"), kliknte na tuto klávesu. Ostatní adresáti nebudou vdt, ze kopie byla zaslána "BCC" adresátm. Ped kliknutím na tuto klávesu mzete vybrat více adresát. Displej klávesy One-touch (jednodotekové) Zobrazuje one-touch klávesy, které byly ulozeny na vybrané "index kart". Typ klávesy je indikován ikonou vpravo. : Nacíst do u : Nacíst do FTP : Nacíst na plochu : Internet-Fax : Fax Volitelné rozptí faksmilie je doporuceno. : Vícenásobné adresy zahrnující Nacíst do u a Faxové adresy Toto mze být zmnno na 6 nebo 9 pomocí operacního programu "Nastavení poctu pímých adres/zobrazených odesílatel" (str. 54). Zobrazuje klávesy - pepínace V pípadech, kdy jednodotekové klávesy nemohou být na displeji zobrazeny vsechny, ukazuje, kolik kláves je nalevo.

11 Pro posun mezi obrazovkami kliknte na " "" ". Klávesa [NASTAVENÍ PODMÍNKY] Toto zobrazí podmínky nastavení (str. 9), které slouzí k nastavení podmínek. Klávesa [GLOBÁLNÍ VYHL. ADRESY] (str. 17) Tento profil umozuje vyhlédavat ové adresy v internetu a intranetu. Chcete-li pouzívat tuto funkci, musíte mít nastavenu IP adresu (nebo sít'ové jméno) LDAP serveru, stejn jako pístupové jméno a heslo. Tato nastavení jsou v pístroji nakonfirurována po pístupu na sít' z PC. Kliknte na "LDAP", na web stránce, zobrazte Nastavení LDAP. Klávesa [ABC SKUP. ] Na tuto klávesu kliknte pro pepnutí mezi abecedním seznamem a skupinami. Index klávesy Umístní adresát jednodotekových kláves je ukládáno podle skupin, nebo jednotlivc do seznam. Kliknte na klávesu index pro zobrazení seznamu. Pokazdé, kdy vyberete stejnou index klávesu, poadí zobrazovaných kláves se zmní následujícím zpsobem: Poadí registrace Abecední poádek Zptný abecední poádek. Skupinové indexy umozují adit jednodotekové klávesy do skupin a pidlit jim jména pro jednodussí rozpoznání. Toto se dlá pomocí uzivatelského nastavení (viz str. 6). Casto pouzívané jednodotekové klávesy mohou být ulozeny pod CASTÉ POUZ. POZNÁMKA Jestlize chcete, mzete pouzívat operacní program "Výchozí nastavení zobrazení" (str. 54), k nastavení automatického zobrazování skupinových adresá. 11 POSÍLÁNÍ OBRAZU JEDNODUCHÁ METODA PENOSU 1 Ujistte se, ze pístroj je v rezimu skener. DATA ODESLÁNÍ OBRAZU Jestlize svítí [ODESLÁNÍ OBRAZU], pístroj je v LINE rezimu skener. Jestlize DATA nesvítí, kliknte na KOPÍROVÁNÍ klávesu [ODESLÁNÍ UZIVATELSKÁ OBRAZU]. STAV ÚLOHY NASTAVENÍ V závislosti na pouzitém profilu, kliknte na [PEPN. REZIMU], pro výbr mezi rezimy /FTP a INTERNET-FAX. 4 Jestlize potebujete, navyste rozlisení. (Viz str. 23.) EXPOZICE 300x300dpi ROZLISENÍ PDF MMR(G4) FORMÁT SOUBORU Tovární nastavení je "300x300dpi" (rezim /FTP), nebo "STANDARD" (rezim Internet-Fax). AUTO A4 nastavení je ORIGINÁL 5 Jestlize potebujete, navyste expozice. (Viz str. 23.) AUTO EXPOZICE 300x300dpi ROZLISENÍ 2 Vlozte originál. Blizsí informace ke vkládání originálu viz str. 4-3 "Návodu k obsluze (vseobecné informace a obsluha kopírky)". Tovární nastavení "AUTO". PDF MMR(G4) FORMÁT SOUBORU AUTO A4 vyberte formát je potebujete, 6 Jestlize (Viz str. 24.) souboru. POZNÁMKA Nelze nacíst zárove dokumenty z obou podavac a ze skla a poslat je v jednom penosu. EXPOZICE 300x300dpi ROZLISENÍ Tovární nastavení "PDF MMR(G4)". PDF MMR(G4) FORMÁT SOUBORU 3 Zkontrolujte originální velikost. 300x300dpi ROZLISENÍ AUTO A4 ORIGINÁL PDF MMR(G4) FORMÁT SOUBORU AUTO A4 ORIGINÁL Originální velikost je detekována automaticky. Pi zakládání nestandardní velikosti dokumentu, nebo zmn skenované velikosti, kliknte na klávesu [ORIGINÁL] a nastavte velikost dokumentu. (Viz str. 20.) 7 Kliknte na klávesu [ODESL. NASTAV.]. VLOZENÍ ADRESY ODESL. NASTAV. Tento krok není nutný pro Nacíst do FTP nebo, na plochu. Jdte pímo na krok 18 (str. 14). POZNÁMKY Pro oboustranné skenování, viz str. 19. Pro otocení dokumentu o 90 ped penosem, viz str. 20. POZNÁMKY Nastavení zasílání mzete peskocit (Pokracujte krokem 18). Jestlize peskocíte toto nastavení, bude automaticky pouzit Pedmt a jméno souboru, nastavené na webu a jméno odesílatele nastavené operacním programem. Pedmty, názvy soubor a odesilatelé jsou ukládáni webem. Mze být ulozeno více nez 30 pedmt a více nez 999 odesilatel. Pedmt a jméno souboru mzete vlozit pímo, postupem dalsí strana. 12 POSÍLÁNÍ OBRAZU 8 Kliknte na klávesu [PEDMT]. ODESLAT NASTAVENÍ PEDMT NÁZEV SOUBORU NÁZEV ODESÍL. PIDEJ ODES Pokracujte krokem 11. Zobrazí se vybraný pedmt. Zobrazí se seznam pedmt, zaregistrovaných na webu. Pi Nacíst do FTP a na plochu nelze nastavit pedmt. 12 Vyberte název souboru, nebo jej zadejte. Výbr mezi zobrazenými provedete kliknutím. C.04 Vybraný bude svítit. C.02 Minutes of regular brie C. 05 Jestlize se spletete, C.03 Overtime management lis C.06 kliknte na správný a ten se poté rozsvítí. Pro píme zadání názvu souboru kliknte na [PÍMÝ VSTUP] a zadejte název souboru. Vybraný, nebo zadaný název souboru se objeví v u. PEDNASTAVENÍ C.01 Material for planning 9 Vyberte zadejte. pozadovaný pedmt, nebo jej POZNÁMKA Jestlize zvolíte "URCITÉ STRÁNKY V SOUBORU", pi Nacíst do u, zvolený název souboru se pouzije pro vsechny a k nmu se automaticky pidá poadové císlo, nap Pro výbr mezi PEDNASTAVENÍ zobrazenými pedmty C. 01 Sub:schedule coordinati kliknte na pozadovaný. C.02 Monthly schedule C.05 Vybraný pedmt se C.03 Sub:Minutes of planning C.06 podsvítí. Jestlize se spletete, kliknte na správnou klávesu. Svítit bude nov zvolený. Pro pímé zadání pedmtu kliknte na [PÍMÝ VSTUP] a zadejte pedmt. Vybraný, nebo zadaný pedmt bude pedmt u. 13 Kliknte na klávesu [OK]. ZNOVU ODESLAT ZRUSIT OK /5 10 C.04 C.05 C.06 Kliknte na klávesu [OK]. ZNOVU ODESLAT ZRUSIT OK 14 Kliknte na klávesu [NÁZEV ODESÍL.]. ODESLAT NASTAVENÍ PEDMT Sub:schedu NÁZEV SOUBORU Material NÁZEV ODESÍL.

12 Uvidíte obrazovku název odesílatele. Zobrazí se seznam registrovaných odesílatel. 1/5 PÍMÝ VSTUP 11 Kliknte na klávesu [NÁZEV SOUBORU]. Objeví se obrazovka ODESLAT NASTAVENÍ název souboru. Zobrazí se Sub:schedu seznam taregistrovaných PEDMT POZNÁMKA PIDEJ ODES NÁZEV SOUBORU NÁZEV ODESÍL. PIDEJ ODESÍ názv soubor. Pi Nacíst do FTP Nacíst na plochu, a Internet-Fax, penosu, nelze nastavit název odesílatele. Pokracujte krokem Kliknte na vybraný název odesílatele. NÁZEV ODESÍL. Vybraný název svítí. Jestlize se spletete, test1 test4 kliknte na správný a ten test2 test5 bude poté svítit. test3 test6 Jméno odesílatele lze VSICHNI ODES ABCD EFGHI JKLMN zadat pímo pomocí klávesy [VLOZENÍ ADRESY] a zadáním ové adresy. Vybraný odesílatel bude i odesílatelem u. 13 POSÍLÁNÍ OBRAZU 16 Kliknte na klávesu [OK]. ZNOVU ODESLAT ZRUSIT POZNÁMKY Viz str. 6 az 7 - informace o programování jednodotekových kláves. Pi pouzívání jednodotekové klávesy jsou na vzkazovém displeji zobrazovány souvisejíci data z adresáe. Lze zobrazit az 35 znak, podle toho, kolik jich bylo zadáno. Pro zadání adresy lze mimo jednodotykové klávesy pouzít i rucní zadání adresy, Quick key, nebo globální hledání. Pi Nacíst do u a Internet-Faxu lze zadat více adresát, pro hromadné rozeslání (str. 16). OK 1/1 VLOZENÍ ADRESY POZNÁMKA Chcete-li kopii dokumentu odeslat vybranému odesílateli jako CC pouzijte zaskrtávací polícko [PIDAT ODESÍLATELE DO KOPIE]. 21 Nastavení speciálních funkcí. MAIL/FTP N. REZIMU Mzete nastavit funkci vymazání (str. 25), dvoustránkové nacítání PEHLED ADRES (str. 26), casovac (str. SPECIÁL REZIMY 27), 2v1 (str. 28), Pohlednice (str. 29), SOUBOR ADRESY Vytváení úlohy (str. 31), a Program (str. 32), kliknutím na klávesu [SPECIÁL REZIMY]. 17 Kliknte na klávesu [OK]. OK ADRESÁ NÍ 18 Kliknte na klávesu [ADRESÁ]. ZNOVU ODESLAT E- MAIL/FTP PEPN. REZIMU Objeví se adresá. kliknte na 22 Jestlize to chcete, SOUBOR]. [SOUBOR], nebo na [RYCHLÝ Tyto klávesyse pouzívají k ulození naskenovaného SPECIÁL REZIMY obrazu, na harddisku pístroje. Ulozený obraz SOUBOR VLOZENÍ ADRESY mze být odeslán, nebo vytistn kdykoliv pozdji. ODESL. NASTAV. RYCHLÝ SOUBOR Pro informace o této funkci, viz "Ukládání dokument" v kapitole 7 pod Návod k obsluze (vseobecné informace a obsluha kopírky). Jestlize klávesa [SOUBOR] není aktivní, lze vybrat pouze klávesu rychlý soubor [RYCHLÝ SOUBOR]. Jestlize zvolíte [RYCHLÝ SOUBOR], objeví se dotaz, zda chcete potvrdit ulození. Kliknte na [OK] a pokracujte dalsím krokem. Pejete-li si zrusit ulozené, kliknte na [RYCHLÝ SOUBOR] poté, co jste zadali [OK], takze [RYCHLÝ SOUBOR] uz nebude svítit. PEPN. REZIMU ADRESÁ PEHLED ADRES SPECIÁL REZIMY PEHLED ADRES 19 Jednodotekovou klávesou zvolte adresáta. PIPRAVENO K POSLÁNÍ. KOMU TEST1 TEST3 TEST5 CASTÉ POUZ. ABCD CC TEST2 TEST4 TEST6 EFGHI JKLMN OPQR BCC Vybraná polozka svítí. Jestlize jste zvolili spatn, kliknte na ni jest jednou a zruste tak výbr. Displej se vrátí zpt do normálu. 20 Kliknte na klávesu [KOMU]. Pi Nacíst do u, mzete posílat "CC" a KOMU BCC CC "BCC" kopie. Kliknte TEST1 TEST2 na pozadované adresáty TEST3 TEST4 a poté na [CC] nebo TEST5 TEST6 [BCC]. "BCC" lze zadat CASTÉ POUZ. ABCD EFGHI JKLMN OPQRS pouze, jestlize je v programu nastaveno "Zobrazit BCC". (str. 55) PIPRAVENO K POSLÁNÍ. 14 POSÍLÁNÍ OBRAZU Pouzívání automatického podavace 24 Jestlze budete skenovat dalsí stránku, tak je vymte a stisknte opt [START]. Toto opakujte, dokud nebudete mít naskenovány vsechny stránky. Rozlisení a expozici mzete mnit u kazdé stránky zvlást'(viz str. 23). Jestlize nevyvíjíte zádnou cinnost po dobu jedné minuty, skenování automaticky skoncí a data budou ulozena. 23 Kliknte na klávesu [START]. Zacne skenování a penos je ulozen. ( Toto zacne probíhat, jkmile jsou dokoncena pedchozí zadání.) Jestlize je skenování v poádku dokonceno, pístroj vydá pípavý zvuk, jako signál, ze data byla ulozena. Ve vzkazovém ádku se objeví [ÚLOHA ULOZENA.]. naskenování poslední stránky 25 Po klávesu [KONEC CTENÍ]. kliknte na RIGINÁL. (Pg2) RT]. ISKNTE [KONEC CTENÍ]. Pouzívání prostoru (skla) pro skenování 23 Kliknte na klávesu [START]. Originál je naskenován a zobrazí se [KONEC CTENÍ]. Pístroj Vás bude pípnutím upozorní, ze penos byl ulozen a ve vzkazovém ádku se objeví [ÚLOHA ULOZENA.]. (Umístní je KONEC CTENÍ automaticky oznaceno a skenované dokumenty zkompletovány.) Otevete kryt pístroje a odstrate dokumenty. POZNÁMKY Perusení pevodu Pro perusení pevodu bhem [SKENOVÁNÍ ORIGINÁLU...] n nebo ped stiskem [KONEC CTENÍ], stisknte [C], nebo [CA]. Pro zrusení ulozeného pevodu stisknte [STAV ÚLOHY] a zruste úlohu podle str. 34. Dlezité body pi pouzívání Nacíst do u. Bute opatrní pi posílání vtsího objemu dat. Administrátor Vaseho postovního serveru pravdpodobn nastavil maximální velikost dat, zasílaných v jednom u. Jestlize tento limit pekrocíte, nebude dorucen píjemci. Pokud se stane, ze limit není nastaven, pesto mzou nastat pi penosu velkých objem dat problémy, nap.

13 s otevením takového u. Mzou nastat problémy s petízením sít a v nketrých pípadech mze dojít ke kolapsu systému. Jestlize potebujete rozesílat velké objemy dat, nebo hromadné y, snazte se, aby penásené informace byly v horsím rozlisení. Pouzijte operacní program "Nastavení maximálního mnozství odesílaných dat." (str. 55), k nastavení limitu odesílaných dat pomocí u. Jestlize je perusen pívod el. energie bhem skenování dokumentu z automatického podavace, pístroj se zastaví a v dokumentu nastane chyba. Po obnovení energie odstrate dokument podle vysvtlení na str of "Návod k obsluze (vseobecné informace a obsluha kopírky)". Jakmile je provedený úkol ulozen, objeví se jeho císlo spolu s "ÚLOHA ULOZENA.". Jestlize si toto císlo poznacíte, mzete pak jednoduse sobor dohledat pi dalsím pouzívání, napíklad pi dalsím rozesílání (str. 18), a i dalsí práci s ním. 15 POSÍLÁNÍ OBRAZU METODY ZADÁNÍ ADRESÁTA V cásti "ZÁKLADNÍ METODY PENOSU", je adresát zadáván pomocí jednodotekové klávesy (kroky 18 az 20). Tento pístroj tedy umozuje následující metody zadání. Rucní zadávání: Pímo zadejte ovou adresu. (pouze pi Nacíst do u a Internet-Fax ) (Rychlá) klávesa: Po kliknutí na klávesu, zadejte tícíselné císlo, které balo pidleno pi zaregistrování adresy. Globální vyhledávání adresy: Hledejte adresu v databázi internet, nebo intranet. Mzete také zadat více adres pro hromadné rozesílání. Rucní zadání adresy 1 kliknte na klávesu [VLOZENÍ ADRESY]. /FTP PEPN. REZIMU ADRESÁ PEHLED A V rezimu Internet-Fax, je zobrazen dotaz na pozadavek odpovdi na píchozí zprávu. Kliknte podle výbru na klávesu [NE], nebo [ANO]. Vrátíte se do výchozí pozice. POZNÁMKA "BCC" lze zadat pouze je-li nastaven operacním programem, "Zobrazit BCC". (str. 55) SPECIÁL R VLOZENÍ ADRESY SOUBO ODESL. NASTAV. RYCHLÝ SO 2 q a z Zadejte ovou adresu. ZRUSIT 5 Chcete-li zadat kroky 1 az 4. OK _ o l dalsí adresu, zopakujte ADRESA E- POSTY Pi Nacíst do FTP a na plochu nelze provést hromadné rozeslání. POZNÁMKY Jestlize byl DALSÍ ADRESA program nastaven tak, ze je teba NASTAVENÍ vzdy kliknout na PODMÍNKY klávesu [DALSÍ ADRESA] (str. 54) a vy chcete zadat dalsí adresu, kliknte na klávesu [DALSÍ ADRESA]. Jestlize casto rozesíláte hromadn urcité skupin, je vhodné si jejich adresy nastavit jako skupinu. (str. 7) w s x e d c r f v t g b y h n u j m i k -. ABC abc FORMÁT SOUBORU MEZERA 12#$ Jestlize udláte chybu, kliknte na klávesu a posute kursor () zpt na chybu, a poté zadejte správn. 3 Kliknte na klávesu [OK]. ZRUSIT OK _ Objeví se obrazovka, se zadanou adresou. i k o l 4 Vyberte, kam vlozíte adresu. ZVOLTE, KAM VLOZÍTE ADRESU. KOMU CC BCC Bzn kliknete na klávesu [KOMU]. Avsak jestlize budete provádt hromadné rozesílání a chcete poslat dokument i "CC" nebo "BCC", potom klinte na [CC], nebo [BCC]. Po kliknutí na nketrou klávesu se vrátíte na výchozí obrazovku. 16 POSÍLÁNÍ OBRAZU Zadání adresy klávesy pomocí (Rychlé) 2 Kliknte na pozadovaný LDAP server. ZMNA PERUSENÍ Document division 1 Document division 2 A1210 project team Software development centre ZRUSIT 1 Kliknte na. OK 1/2 /FTP PEPN. REZIMU Pro hledání svítícího serveru, pokracujte krokem 3. 3 Kliknte na klávesu [OK]. 2 Zadejte pidlené tímístné císlo. Po zadání císla bude odpovídající adresa nastavena jako adresa píjemce. Nuly mzete vynechat. V tomto pípad bude adresa zadána, kliknete-li na [DALSÍ ADRESA] nebo. Pomocí [C] vymazete chybné a poté mzete zadat správné císlo. ZRUSIT OK 1/2 4 Zadejte klícové slovo pro vyhledávání. GLOBÁLNÍ VYHL. ADRESY q a w s x e d c r f v t g b y h n u j m i k ZRUSIT NAJÍT 3 Chcete-li zadat kroky 1 az 2. dalsí adresu, opakujte o l. _ Pi Nacíst do FTP a na plochu nelze provést hromadné rozeslání. z ABC abc MEZERA AB/ab 12#$ AÄÂ/aäâ Zadání adresy pomocí globálního vyhledávání 5 Kliknte na [NAJÍT]. ZRUSIT NAJÍT 1 Kliknte na ADRESY]. klávesu [GLOBÁLNÍ VYHL. Zobrazí se zmna serveru. Jestlize byl nastaven pouze server LDAP je zobrazeno, globální vyhledávání adresy. Pokracujte krokem 4. i k Nalezené výsledky se zobrazí jako adresy. PODMÍNKY PEHLED ADRES GLOBÁLNÍ VYHL. ADRESY UVWXYZ ABC SKUP. o l _ KOMU tanaka CC DETAIL tanaka a tanaka b tanaka c NASTAVENÍ PODMÍNKY PEHLED ADRES ZNOVU HLEDAT ADRESÁ Jestlize není nic nalezeno, objeví se vzkaz, oznamující výsledek. V tomto pípad kliknte na klávesu [OK] a [ZNOVU HLEDAT], pro návrat ke kroku POSÍLÁNÍ OBRAZU 6 Kliknte na vybranou adresu. tanaka Pomocí [OK] se vrátíte na základní obrazovku. POZNÁMKA Pi hromadném rozesílání bude pouzita komprese, nastavená programem, "Rezim komprese pi vysílání" (str. 55), pro vsechny adresáty. Výchozí nastavení je "MMR (G4)".

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-203E http://cs.yourpdfguides.com/dref/1290000

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-203E http://cs.yourpdfguides.com/dref/1290000 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289959

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289959 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro XEROX WORKCENTRE 5135. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP MP3130 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920418

Vaše uživatelský manuál HP MP3130 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920418 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 350 http://cs.yourpdfguides.com/dref/587131

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 350 http://cs.yourpdfguides.com/dref/587131 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 350. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Průvodce nastavením systému

Průvodce nastavením systému MODEL: MX-2300N MX-2700N MX-3500N MX-350N MX-4500N MX-450N Průvodce nastavením systému Obsah O tomto návodu.............................. 2 Systémová nastavení......................... 4 SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ

Více

Vaše uživatelský manuál ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1257867

Vaše uživatelský manuál ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1257867 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ABBYY SOFTWARE

Více

Vaše uživatelský manuál MICROSOFT OFFICE 2007 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2332536

Vaše uživatelský manuál MICROSOFT OFFICE 2007 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2332536 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PHOTOSMART

Více

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie.

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie. Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/882523

Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/882523 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SERVER TC2110. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP SERVER TC2110 v uživatelské

Více

Uživatelský manuál služby

Uživatelský manuál služby Uživatelský manuál služby Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je moderní forma fakturace, která Vám umožní vystavovat, odesílat a pijímat faktury v elektronické podob. Služba @FAKTURA 24 Vám ušetí

Více

Vaše uživatelský manuál CANON FAX-JX510P http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378843

Vaše uživatelský manuál CANON FAX-JX510P http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378843 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál GARMIN MAPFACTOR NAVIGATOR 10 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2737040

Vaše uživatelský manuál GARMIN MAPFACTOR NAVIGATOR 10 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2737040 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro GARMIN MAPFACTOR NAVIGATOR 10. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows SHARP CORPORATION Copyright 2012 2015 SHARP CORPORATION Všechna práva vyhrazena. 1 Obsah 1 Přehled... 4 2 Poznámky k použití... 5 3 Instalace

Více

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Web: http://www.csas.cz/multicash Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA SLUŽBY MULTICASH... - 3-1.1. Funkce služby MultiCash... - 3-2. Technické podmínky pro provoz aplikace... - 4-2.1.

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Android

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Android Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Android SHARP CORPORATION Copyright 2012 2015 SHARP CORPORATION Všechna práva vyhrazena. 1 Obsah 1 Přehled... 4 2 Poznámky k použití... 5 3 Instalace

Více

Vaše uživatelský manuál CANON LEGRIA FS36 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3355214

Vaše uživatelský manuál CANON LEGRIA FS36 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3355214 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 3500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/895401

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 3500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/895401 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 3500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

Vaše uživatelský manuál UMAX VISIONBOOK 4100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3226132

Vaše uživatelský manuál UMAX VISIONBOOK 4100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3226132 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál CANON LEGRIA HF S100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378703

Vaše uživatelský manuál CANON LEGRIA HF S100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378703 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro zařízení iphone

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro zařízení iphone Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro zařízení iphone SHARP CORPORATION Copyright 2012 2015 SHARP CORPORATION Všechna práva vyhrazena. 1 Sharpdesk Mobile v2.1

Více

Program pro sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie. IDES-CZ Verze 2.0

Program pro sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie. IDES-CZ Verze 2.0 Program pro sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie IDES-CZ Verze 2.0 eský statistický úad Ministerstvo financí-generální editelství cel leden 2005 Obsah: 1. Program

Více

Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu)

Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu) Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu) Obsah 1. Úvodní informace... 2 1.1 Struné seznámení...

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DC5100 SMALL FORM FACTOR PC http://cs.yourpdfguides.com/dref/863611

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DC5100 SMALL FORM FACTOR PC http://cs.yourpdfguides.com/dref/863611 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ DC5100 SMALL FORM FACTOR PC. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP

Více

INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11

INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11 Podvojné úetnictví !"#"$" 2 Obsah INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11 TLAÍTKO ZAVI / VSTUP

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3952236

Vaše uživatelský manuál NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3952236 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON

Více

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o.

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o. Domácí úetnictví Uživatelská píruka KASTNER software s.r.o. Obsah 1. Úvod...5 1.1. Funkce programu...5 1.2. Licence...6 1.3. Licenní a záruní podmínky...6 1.4. Instalace programu...8 1.4.1. Instalace

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server.

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace, které nejsou

Více