Metodika implementace pra ce na da lku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika implementace pra ce na da lku"

Transkript

1 Metodika implementace pra ce na da lku Verze: Datum vydání: Autor: Ing. Jakub Heikenwälder

2 Anotace Tato metodika vznikla v rámci projektu Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči, CZ.1.04/5.1.01/ , který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu. Poděkování Společnosti The Telework Association (TWA) za cenné podněty a připomínky a za zapůjčení materiálů Panu Peteru Thomson, Director of Research (TWA) za nápady a diskuze a cenné rady Paní Shirley Borett, Development Director (TWA) za kontakty, doporučení a podnětné dotazy Společnostem Leucanta, Icontio a Elsremo a jejich pracovníkům za evaluaci metodiky a připomínky k ní. Kapitola: Anotace 2

3 Obsah Anotace... 2 Poděkování... 2 Úvod Práce na dálku základní vymezení Práce na dálku Základní pojmy Práce na dálku Mobile working Home-based working Home office Flexibilní formy práce Práce na dálku ve světě Práce na dálku v českém prostředí Přínosy implementace práce na dálku pro zaměstnavatele Zvýšení produktivity Snížení nemocnosti a absencí Zvýšení flexibility pracovníků Snížení fluktuace pracovníků Snížení nákladů na provoz Snížení nadbytečných cestovních nákladů pro pracovníky v terénu Využití pracovníků v jiných lokalitách nebo časových pásmech Možnost zaměstnat osoby se zdravotním postižením Možnost využití odborníků nebo příležitostných pracovníků Snížení dopadů živelných katastrof Kapitola: 3

4 3 Přínosy využití práce na dálku pro zaměstnance Snížení nákladů na dopravu Snížení dalších nákladů souvisejících s každodenní přítomností v kanceláři Vyšší uspokojení z práce Zvýšení osobní produktivity Sladění pracovního a osobního života Dostupnost práce ve venkovských a vzdálených oblastech Větší šance na udržení práce i při stěhování a změnách bydliště Dostupnost práce pro osoby se zdravotními problémy a postižením Omezení a nevýhody práce na dálku Nedůvěra managementu ke změně Nedostatek důvěry a monitoring pracovníků Ztráta motivace pracovníků Izolace pracovníků a související ztráta podnikové kultury Bezpečnostní rizika Náklady na pořízení vybavení a technická podpora Potřeba nových interních politik a procesů Technologická omezení Potřeba oddělovat pracovní a osobní život Izolace od spolupracovníků a firemního prostředí Snížení možnosti kariérního růstu Omezený přístup ke školením Obavy o osobní bezpečnost Obava z přesunu do režimu OSVČ Právní aspekty práce na dálku Kapitola: 4

5 5.1 Zakotvení práce na dálku v právním řádu Práce na dálku jako práce zvláštní povahy Možné způsoby výkonu práce na dálku Typ pracovněprávního vztahu Rozvržení pracovní doby Překážky v práci Náhrada nákladů zaměstnance v souvislosti s výkonem práce Dávky nemocenského pojištění Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) Pracovní úrazy Možnosti smluvního ujednání Shrnutí Organizační a procesní aspekty implementace Změny organizační struktury Organizační kultura Pozice vhodné pro práci na dálku Nastavení základních procesů Zadávání a kontrola úkolů Komunikace Porady Docházka a výkazy práce Předávání fyzických materiálů Eskalační procedury Technologie při práci na dálku Dostupné nástroje a jejich využití Kapitola: 5

6 7.1.1 Videokonference Telekonference y Chat Sdílení a ukládání dokumentů Webináře Řízení projektů, zadávání úkolů a vykazování Online kanceláře Google Apps Office Software pro práci na dálku Třebíč Školení a trénink Cílové skupiny Pracovníci v režimu práce na dálku Nadřízení pracovníků v režimu práce na dálku Spolupracovníci pracující ze sídla společnosti Udržitelnost systému vzdělávání Noví zaměstnanci a vstupní školení Systém zpětné vazby Doporučené postupy při implementaci práce na dálku v organizaci Studie proveditelnosti Pilotní implementace Sestavení realizačního týmu Identifikace nákladů a přínosů v oblasti pilotního projektu Identifikace vhodných pracovních míst a činností Kapitola: 6

7 9.2.4 Výběr vhodných pracovníků pro zapojení do pilotního projektu Návrh a úprava směrnic a pracovních smluv Realizace školení pro pracovníky a management Zajištění nákupu a instalace potřebného vybavení Poskytnutí kontinuální podpory pracovníkům v novém režimu práce Monitoring a vyhodnocení pilotní implementace Plná implementace Udržitelnost a rozvoj systému práce na dálku Vyhodnocování a zpětná vazba Nástup nových zaměstnanců Rozvoj systému práce na dálku Závěr Další zdroje Literatura Česká Zahraniční Webové stránky Přílohy Návrh interní směrnice společnosti práce na dálku Kapitola: 7

8 Úvod Tato metodika implementace práce na dálku má být dalším příspěvkem do rozrůstající se oblasti zavádění flexibilních forem práce v českém prostředí. Fenomén práce na dálku se stále více rozšiřuje u firem a odtud se dostává také do neziskového sektoru a do veřejné správy. I když jsme v rozšíření a využití možností, které práce na dálku a flexibilní formy práce obecně nabízejí, stále ještě na začátku, již se můžeme opřít o zkušenosti z prvních českých projektů a čerpat inspiraci a zkušenosti ze zahraničí, kde se této problematice věnují dlouhodobě. Metodika vychází, jak z vlastních analýz a zjištění, tak z doporučení a materiálů poskytnutých zahraničním partnerem projektu, neziskovou organizací The Telework Association z Velké Británie. Konkrétní postupy však pouze nepřenáší, ale doplňuje a upravuje je dle místních specifik a zjištění, především v oblasti legislativní, ale i v mnoha dalších. Díky tomu nabízí praktická návrhy a postupy, plně využitelné v českém prostředí. Součástí metodiky jsou také vzory konkrétních dokumentů, které je možné využít při implementaci práce na dálku. Vzory těchto dokumentů a řada dalších jsou také volně dostupné v elektronické podobě na webovém portále Práce na dálku přináší řadu výhod jak organizacím, tak jednotlivcům. Cílem této metodiky je představit možnosti a výhody implementace především z pohledu organizace. Jedna kapitola také pojednává o nevýhodách a limitech práce na dálku a jak jim předcházet, případně je řešit. Důležité je také zmínit, že tento způsob práce není možné uplatnit ve všech organizacích a pro všechny činnosti. Těžiště metodiky spočívá v doporučeném postupu implementace, který vás provede od prvotních analýz a rozhodnutí, zda a v jaké míře práci na dálku do organizace zavádět, přes podrobnější analýzy a návrh procesů a úprav organizačního chování k návrhu pilotní implementace včetně jejího vyhodnocení, zapracování úprav až k následnému plnému zavedení práce na dálku. I když je tento postup označen za doporučený, nebude vhodný pro všechny případy a situace. Proto je možné jednotlivá doporučení a fáze implementačního procesu brát také samostatně a jejich provedení upravovat na míru konkrétním potřebám. Pokud uvažujete o rozsáhlejší implementaci, neváhejte se obrátit na odborníky, kteří rádi Kapitola: Úvod 8

9 prostřednictvím osobních konzultací předloží návrhy na řešení konkrétních situací. V rámci projektu Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči jsou tyto konzultace v letech 2013 až 2015 poskytovány zdarma. Budeme také rádi za zpětnou vazbu na metodiku, kterou do jejího upraveného vydání zapracujeme. Využijte tedy kontakty na webu a zašlete nám svůj názor. Věříme, že naše metodika Vám umožní získat přehled o práci na dálku a aspektech souvisejících s její implementací do organizace. Doufáme, že s pomocí námi navrhovaného postupu budete moci úspěšně implementaci vyzkoušet v pilotním projektu a získat i pro sebe a svoji organizaci výhody, které tento způsob práce přináší. Kapitola: Úvod 9

10 1 Práce na dálku základní vymezení V první části metodiky je uvedena stručná charakteristika základních termínů v oblasti práce na dálku a je popsána aktuální pozice práce na dálku ve světě a v českém prostředí. Jednotlivé definice a termíny se mohou mírně lišit v závislosti na konkrétních zdrojích jejich označení. 1.1 Práce na dálku České slovní spojení práce na dálku je aktuálně nejpoužívanějším překladem pojmu teleworking. V anglicky mluvících zemích se však rozlišuje řada dalších pojmenování, které více specifikují, o jaký typ práce se jedná. Nejčastěji souhrnný termín teleworking bývá především v USA zastoupen termínem telecommuting, dále je možné setkat se s označením distance working, flexible working, mobile working, home working případně remote working. V zemích Evropské unie se v poslední době nově objevuje termín e-working. V českém prostředí kromě označení práce na dálku se můžeme potkat také s termínem práce z domu. Podrobnému rozlišení a charakteristice jednotlivých forem práce se věnuje kapitola 1.3. Charakteristiky práce na dálku Prvním důležitým vymezením je fakt, že práce na dálku není sama o sobě pracovní náplní. Jedná se o způsob, jakým zaměstnanec vykonává své (vlastní) zaměstnání. Pro naše potřeby budeme definovat práci na dálku jako práci vykonávanou vzdáleně od osoby nebo instituce, která pracovníka platí, s využitím informačních a komunikačních technologií pro kontakt se zaměstnanci, kolegy nebo zákazníky. Osoby pracující na dálku nepracují pouze ze svého domova, ale z jakéhokoli vyhovujícího místa jako je například co-workingové centrum, kavárna nebo pracovna na zahradě. Práce mimo kancelář v naprosté většině případů probíhá pouze část pracovního týdne. Důležitou charakteristikou z právního hlediska je to, že zaměstnanec pracující na dálku je stále zaměstnancem společnosti nejedná se tedy o kontraktovanou práci nebo jakékoli varianty na tzv. švarcsystém. Velice často je práce na dálku součástí širšího systému flexibilního zaměstnávání bývá doplněna o flexibilní pracovní dobu, klouzavou pracovní dobu, částečné nebo stlačené Kapitola: Práce na dálku základní vymezení 10

11 pracovní úvazky. Toto komplexní pojetí bývá nově souhrnně označováno termínem agile working. 1.2 Základní pojmy Obsahem této kapitoly je rozlišit základní názvosloví označující různé formy práce na dálku a popsat jejich základní charakteristiky Práce na dálku Jak již bylo zmíněno výše, práce na dálku je práce vykonávaná tak, že pracovník se při výkonu své práce nenachází na stejném místě jako organizace, pro kterou práci vykonává Mobile working Mobilní práce je podmnožinou práce na dálku a zahrnuje ty případy práce, kdy pracovník operuje v terénu. Pracovníci v režimu mobile workingu často nemají ani vlastní kancelář nebo pevné pracovní místo. Typickým příkladem je práce obchodníků, servisních techniků a podobných profesí Home-based working Home-based working tedy práce z domu představuje takový režim, kdy zaměstnanec pracuje výhradně z domu naprostou většinu pracovní doby. Zaměstnanci v tomto režimu většinou nemají vlastní kancelář ani pevné pracovní místo v sídle firmy Home office Home office označuje ty případy práce, kdy pracovník část své pracovní doby realizuje z domova. Zpravidla se jedná o 1 2 dny v pracovním týdnu, může jich být ale i více. Tito pracovníci zpravidla mají vlastní nebo sdílené pracovní místo (stůl) i v sídle společnosti, pro kterou pracují Flexibilní formy práce Jedná se o všechny podoby práce, které umožňují ovlivnit čerpání pracovního fondu jiným než rovnoměrným způsobem (5x 8 hodin týdně). Zahrnuje částečné úvazky, kompresní pracovní dobu, klouzavou pracovní dobu a další podobné formy práce. Často se vyskytují v kombinaci s různými formami práce na dálku. Kapitola: Práce na dálku základní vymezení 11

12 Flexibilní formy práce Sdílená pracovní místa Konta pracovní doby Práce na dálku Pružná pracovní doba Práce z domova Práce z kavárny 1.3 Práce na dálku ve světě Různé podoby práce na dálku jsou ve světě poměrně rozšířeným nástrojem firem ke zvýšení flexibility a spokojenosti zaměstnanců. Řada firem pracuje dokonce převážně v tomto režimu, existují firmy, jejichž pracovníci permanentně pracují z domu a tyto firmy vůbec nemají kanceláře. Práci na dálku ve stále větší míře zavádějí zejména velké nadnárodní podniky, které díky své velikosti získávají znatelné úspory v provozních nákladech. Například společnost IBM díky převodu části pracovníků do režimu práce na dálku ušetří za pronájem prostor milióny dolarů každý rok oproti předchozímu stavu. V řadě světových zemí je i ze strany místních samospráv snaha motivovat firmy k využití těchto přístupů k práci. Díky práci na dálku dochází například ve velkých aglomeracích ke snížení dopravního provozu a tím ke snížení spotřeby pohonných hmot a ke snížení znečištění ovzduší. Studie společnosti The Telework Research Network (GB) přinesla podrobnou kalkulaci úspor rovněž v oblasti snížení nehodovosti v dopravních špičkách pracovních dní. Kapitola: Práce na dálku základní vymezení 12

13 Práci na dálku ve světě aktivně využívá velká řada neziskových organizací, pro které je tento přístup možností, jak získat pracovníky bez nutnosti zajištění a vybavení kanceláří. Zároveň jim umožňuje nabídnout spolupráci odborníkům ze vzdálenějších míst. Práci na dálku úspěšně využívají v některých státech vládní organizace a úřady. To jim umožňuje redukovat potřebu nových vybavených kanceláří a v případě větších organizací také nabídnout možnost práce v odlehlejších lokalitách. Například londýnská radnice má některá svá call centra umístěna ve Skotsku a zaměstnává tak několik desítek lidí ve venkovských oblastech země. 1.4 Práce na dálku v českém prostředí V českém prostředí je práce na dálku známá především z velkých zahraničních firem. V současné době se práce na dálku v kombinaci s dalšími flexibilními formami práce rozšiřuje i v prostředí menších firem, i když u těchto firem a jejich manažerů stále vládne určitá nedůvěra. Tato nedůvěra je způsobena především chybějící legislativou, která by jednoznačně pomáhala specifikovat práci na dálku a postihovala by případy, které mohou nastat. Firmy pak mají často obavy z nejasného vymezení problematiky směrem k pracovnímu právu, a proto tento systém práce raději vůbec nezavedou. Problematice legislativy je věnována samostatná kapitola metodiky. Dalším faktorem, který ovlivňuje rozšířenost práce na dálku, je dostupnost moderních technologií a především kvalitního připojení k internetu. V tomto ohledu již připojení k internetu pro firmy a podnikatelský sektor není většinou problémem. Přesto však stále jsou domácnosti a oblasti, které nejsou pokryty vysokorychlostním připojením k internetu. V českém prostředí svoji roli také relativně často hrají i konzervativní přístupy managementu, které odvozují výkon pracovníka od jeho přítomnosti na pracovišti, i když výstupy nejsou v řadě případů kontrolovány. V poslední době se však i v České republice objevily projekty, které propagují práci na dálku a jejichž výstupy je možné použít. Jedním z těchto projektů je portál který nabízí webináře zabývající se širokou oblastí práce na dálku od legislativní problematiky přes organizační a procesní nastavení až po využití dostupných SW nástrojů. Dalším projektem Kapitola: Práce na dálku základní vymezení 13

14 je projekt Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči. Toto centrum poskytuje vzdělávání cílovým skupinám projektu formou seminářů a webinářů. Zájemci z řad firem i jednotlivců mohou centrum osobně navštívit a využít bezplatné konzultace k problematice práce na dálku. Koordinační centrum práce na dálku v Třebíči také provozuje webový portál kde je možné získat informace, články, studie a doporučení pro implementaci práce na dálku v organizaci, vzory dokumentů a také příběhy úspěšných firem i jednotlivců, kteří práci na dálku každodenně využívají. Součástí projektu v Třebíči je také bezplatné poskytnutí softwaru pro podporu práce na dálku, který si může jakákoli firma zaregistrovat a vyzkoušet si jeho jednotlivé moduly a tím bez jakýchkoli investic do infrastruktury vyřešit problematiku dostupných nástrojů. Tento software vznikl na zakázku přímo dle zadání projektu a specifikace práce na dálku, proto v maximální míře odpovídá nejrozšířenějším potřebám pracovníků. Více o tomto softwaru bude popsáno v kapitole o softwarových nástrojích. Podobným projektem zabývajícím se propagací práce na dálku především u firem je projekt města Hodonín. V rámci projektu se uskuteční semináře a webináře a bude poskytnuta metodická a konzultační podpora firmám i osobám ze znevýhodněných skupin. Ambiciózním projektem ve veřejné správě je implementace práce na dálku do prostředí Krajského úřadu Královehradeckého kraje. Zde se již povedlo některé pracovníky převést na tento režim práce. Smělým plánem do budoucna je několik desítek pracovníků pracujících částečně z domova. V českém prostředí se tedy i přes určitou nedůvěru managementu i samotných pracovníků práce na dálku spolu s dalšími flexibilními formami práce rozšiřuje i mimo velké zahraniční firmy a díky několika projektům také do veřejné správy. Kapitola: Práce na dálku základní vymezení 14

15 2 Přínosy implementace práce na dálku pro zaměstnavatele Vhodná implementace práce na dálku a dalších flexibilních forem práce může zaměstnavateli nabídnout řadu výhod. Některé výhody jsou patrné až při dlouhodobější aplikaci a obtížněji se vyčísluje jejich finanční přínos. Přesto pokud je pro zaměstnavatele důležité dlouhodobě zlepšovat produktivitu a efektivitu pracovníků i celé firmy, je zavedení práce na dálku vhodným nástrojem, jak těchto cílů postupnými kroky dosáhnout. Samotné firmy uvádějí různé přínosy práce na dálku, které se odvíjejí od převažující činnosti firmy a jejího interního nastavení. Pro míru přínosu je důležitý výchozí stav, ve kterém firma zahájí implementaci práce na dálku. 2.1 Zvýšení produktivity Možnost práce na dálku u pracovníků firmám přináší zvýšení produktivity pracovníků a tím často i zvýšení jejich spokojenosti s vykonávanou prací. Základní faktory, které pracovníci uvádějí v souvislosti se zvýšením produktivity díky zavedení práce na dálku, jsou následující: - Snížení vyrušení/redukce rušivých vlivů pracovníkům pracujícím z domova odpadá vyrušování způsobené návštěvami a komunikací kolegů v kanceláři, telefonními hovory a provozním hlukem v kancelářích typu open-space, - Snížení času potřebného na řízení a tzv. mikromanagement při správně nastavených procesech a vyhodnocování realizované práce není nutné pracovníky řídit na úrovni mikromanagementu a obvykle stačí zadat úkol a následně vyhodnotit jeho splnění. Vedoucí pracovníci musí také lépe a jednoznačněji zadávat konkrétní úkoly. Zvýšení produktivity je závislé na správné implementaci práce na dálku. Při vhodném nastavení procesů a dostatečnému proškolení pracovníků lze dosáhnout výrazných hodnot pro celou firmu. 2.2 Snížení nemocnosti a absencí Možnost pracovat z domu vede často ke snížení absencí z důvodu lehčích onemocnění a nachlazení, při kterých pracovník nechce rozšiřovat svoji chorobu cestou do práce a mezi kolegy a navíc tím prodlužovat dobu nutnou k vyléčení. Při práci z domova má možnost vytvořit Kapitola: Přínosy implementace práce na dálku pro zaměstnavatele 15

16 si takové prostředí, které mu umožní podávat plnohodnotný pracovní výkon i přes momentální nepříznivý zdravotní stav. Využití flexibilních forem práce (například klouzavé pracovní doby) ve spojení s prací z domu umožňuje pracovníkům zařídit si řadu úkolů a řešit problémy každodenního života a přitom se vyhnout nutnosti brát si půldenní nebo celodenní dovolenou. 2.3 Zvýšení flexibility pracovníků V některých oblastech působnosti firem může být velkým přínosem možnost lépe nastavit kapacity zaměstnanců v průběhu dne. Může se jednat o služby, o které je větší zájem v určité části dne a poptávka po nich není rovnoměrná například se jedná o služby spojené s dopravními špičkami nebo s přítomností zákazníků u nich doma (doručovací služby apod.) V případě práce na dálku je možné a pro pracovníky více schůdné rozdělit například pracovní směnu na dvě části, které jsou oddělené větší přestávkou. V případě nutnosti zůstat po celou dobu v kanceláři zaměstnavatele by toto řešení nebylo vhodné ani pro zaměstnavatele, který by musel mít k dispozici po celou dobu zvýšený počet pracovníků, ani pro zaměstnance, který by musel trávit čas v práci i v době, kdy by nebylo dost práce. 2.4 Snížení fluktuace pracovníků Možnost pracovat na dálku se řadí ke stále žádanějším benefitům. Díky její implementaci tak dochází ke zvýšení spokojenosti pracovníků. S využitím možnosti částečně nebo plně pracovat na dálku také nemusí pracovníci měnit zaměstnání v případě přestěhování nebo změny lokality zaměstnavatele. Firma tak má možnost udržet si pracovníky, do kterých investovala značné prostředky v rámci školení a kteří představují pro firmu důležité nositele zkušeností. Také tím ušetří náklady spojené s náborem, výběrem a zaškolením nových pracovníků. 2.5 Snížení nákladů na provoz Provozní náklady především větších společností mohou dosahovat velmi výrazných částek. Pro malé firmy pak může být finančně nedostupné zajistit pracovní místa a kanceláře pro všechny pracovníky. V případě, že pracovníci nepotřebují být v kanceláři přítomni celý týden, není nutné pro každého zaměstnance zařizovat a mít k dispozici pracovní stůl a s tím související kancelářské vybavení. Díky tomu mohou firmy ušetřit značné finanční náklady za vybavení Kapitola: Přínosy implementace práce na dálku pro zaměstnavatele 16

17 pracovních míst, dále pak za nákup příslušenství a nábytku a následně také například na provozu budov, tedy na výdajích za topení, vodu a elektrické energie. 2.6 Snížení nadbytečných cestovních nákladů pro pracovníky v terénu Pracovníkům, kteří často pracují v terénu, u zákazníků nebo za den realizují více cest, umožňuje práce na dálku spolu s poskytnutím vhodného vybavení ušetřit čas a náklady spojené s cestou do kanceláře a následně až k zákazníkovi. Pokud odpadne nutnost každodenní návštěvy kanceláře, je možné efektivněji plánovat obchodní i servisní cesty, zorganizovat si větší počet schůzek a zefektivnit pracovní dobu a ušetřit tím čas i náklady na přejíždění do kanceláře a zpátky. 2.7 Využití pracovníků v jiných lokalitách nebo časových pásmech Pro některé zaměstnavatele je práce na dálku cestou k získání pracovníků, kteří mohou pracovat v odlišných lokalitách nebo časových zónách. Dostupnost pracovníků v jiných časových pásmech je výhodná pro zajištění služeb vyžadovaných v non-stop režimu bez jakýchkoli omezení. Díky tomu je možné zapojit pracovníky v jejich denní pracovní době a není nutné v rámci jednoho časového pásma realizovat třísměnný non stop provoz. Využití pracovníků z jiných lokalit může být příčinou ke snížení mzdových nákladů při zachování stejných standardů služeb. V některých případech u nadnárodních firem zákazníci požadují a kladně hodnotí možnost poskytování podpory od místních pracovníků, kteří znají kontext konkrétní lokality. 2.8 Možnost zaměstnat osoby se zdravotním postižením Využití přístupu práce na dálku umožňuje zaměstnat také pracovníky, pro které by bylo obtížné nebo nemožné každodenní dojíždění do práce z důvodu zdravotních omezení. Tím může firma splnit zákonnou povinnost zaměstnání osob v různých kategoriích zdravotních omezení, ale může tak navíc získat kvalitní odborníky, kteří například po úraze nemají možnost každodenního cestování. 2.9 Možnost využití odborníků nebo příležitostných pracovníků Práce na dálku poskytuje firmám příležitost oslovit ke spolupráci s odborníky a specialisty, kteří nemají zájem, případně pro ně nemá význam stěhovat se za prací (například vzhledem ke krátkodobým projektům). Firma tak může získat vysoce kvalifikovanou pracovní sílu bez Kapitola: Přínosy implementace práce na dálku pro zaměstnavatele 17

18 nutnosti řešit nebo dokonce platit náklady na relokaci konkrétního pracovníka. Při menších problémech spojených s vykonáváním práce je pak také vyšší ochota kvalifikovaných pracovníků pro nástup i na časově omezené projekty Snížení dopadů živelných katastrof V závislosti na klimatickém podnebí mohou činnost firem ovlivňovat různé živelné pohromy. V našem prostředí to jsou nejčastěji záplavy a sněhové vánice (kalamity). V případě, že část pracovníků pracuje z domu, nemusí na činnost firmy tyto katastrofy mít téměř žádný vliv. Pracovníci navíc nejsou stresování cestováním do práce v nepříznivých podmínkách, kdy hrozí, že na cestě zcela uvíznou. Kapitola: Přínosy implementace práce na dálku pro zaměstnavatele 18

19 3 Přínosy využití práce na dálku pro zaměstnance 3.1 Snížení nákladů na dopravu Každodenní dojíždění do práce pro zaměstnance přináší řadu nákladů. Hlavními náklady jsou ty cestovní, ať už ve formě jízdenek nebo nákladů na pohonné hmoty. K těm je dále možné přičíst například náklady související s pořízením a využívání dopravních prostředků, typicky nákup automobilu, jeho servis a pojištění, v některých případech ještě náklady na parkování. Ve větších městech a aglomeracích je možné využívat pro přesun do firmy hromadnou dopravu. I ta však sebou přináší náklady (související s nákupem jízdenek) a také vyšší časové nároky na samotnou cestu Snížení dalších nákladů souvisejících s každodenní přítomností v kanceláři Méně zřejmými náklady souvisejícími s každodenní prací v kanceláři mohou být také náklady spojené se stravováním pracovníků v prostorách zaměstnavatele. Při práci z domova jsou náklady na stravování většinou nižší než v případě stravování u zaměstnavatele. Neopomenutelným nákladem při dojíždění do práce je pak čas pracovníků, který tráví na cestě. V některých případech se může jednat až o hodinu nebo dvě denně, které pracovník stráví na cestě do práce a z práce. Tato doba málokdy patří do volného času, na druhou stranu není ani zahrnuta do pracovní mzdy. V případě každodenní půlhodinové cesty autem se za rok může jednat až o 12 celých dní, strávených řízením vozu. Díky možnosti částečně nebo plně pracovat z domova nebo na dálku je tedy možné ušetřit přímé náklady v souvislosti s cestou, dále pak náklady související s dopravními prostředky a na závěr v nemalé míře ušetřit čas, který je možné věnovat svým koníčkům nebo svým blízkým a tím udržovat lepší soulad osobního a pracovního života. 3.2 Vyšší uspokojení z práce Zaměstnanci, kteří pracují na dálku, mají větší prostor i potřebu samostatnosti a také odpovědnosti. Díky tomu více přebírají odpovědnost za dosažení stanovených cílů a splnění úkolů. Ze strany firmy pak tento pracovní režim vnímají jako projev důvěry v jejich schopnosti. U pracovníků využívajících flexibilní formy práce je dlouhodobě vykazována nižší fluktuace. Kapitola: Přínosy využití práce na dálku pro zaměstnance 19

20 Prostřednictvím práce na dálku pracovníci také často omezí rušivé vlivy na pracovišti, případně pracovní stres, což jim umožňuje více se soustředit na práci, lépe plnit úkoly a tím i dosahovat vyšší osobní spokojenosti. 3.3 Zvýšení osobní produktivity Osobní produktivita souvisí především se snížením rušivých vjemů souvisejících s pobytem v kanceláři (telefonické hovory kolegů, diskuze a náhodné návštěvy spolupracovníků, ) a také s možností rozvrhnout si individuálně plnění úkolů. V případě, že má pracovník správně zadány úkoly, které má za daný den splnit, je pak záležitostí každého pracovníka, aby je realizoval způsobem, který mu bude nejvíce vyhovovat a umožní mu tak co nejlépe využít své silné stránky a odevzdat co nejkvalitnější výstupy. Díky omezení vyrušení a možnosti sám si rozvrhnout úkoly a jejich plnění tak pracovníci dosahují vyšší produktivity. 3.4 Sladění pracovního a osobního života Kombinace práce na dálku a flexibilních forem práce umožňuje lépe sladit požadavky pracovního i osobního života. Možnost práci přerušit a následně v ní pokračovat umožňuje rodičům malých dětí jejich odvoz do školky, školy nebo zájmových kroužků a následné dokončení práce v odpoledních nebo večerních hodinách. Flexibilní pracovní doba pak umožňuje zorganizovat si osobní čas pro potřebu zařizování například soukromých a úředních záležitostí tak, že si pracovník nemusí brát dovolenou a svoje pracovní úkoly dokončí v pozdějším čase (například odpoledne nebo navečer). Možnost flexibilního rozvrhnutí práce tak přispívá k lepší rovnováze pracovního a osobního života. O úskalích, která s tímto tématem souvisí, pojednává následující kapitola. 3.5 Dostupnost práce ve venkovských a vzdálených oblastech I přes vysokou koncentraci osob ve městech a stále silnou tendenci mladých přesouvat se za prací do měst se začínají objevovat případy rodin i jednotlivců, kteří naopak chtějí žít mimo město ve venkovských oblastech. Případně existují lidé, kteří se nemohou nebo nechtějí z různých důvodů za prací do města přestěhovat, a přesto můžou nabídnout odbornost a ochotu podávat kvalitní pracovní výkon, který v místě bydliště žádná společnost není schopna využít. Kapitola: Přínosy využití práce na dálku pro zaměstnance 20

21 Možnost pracovat na dálku je pro tyto osoby způsobem, jak nabídnout, získat nebo si udržet práci a současně bydlet mimo město. V případě, že je potřeba dojíždění omezena například na několik málo dní v měsíci, jsou pak pracovníci ochotni dojíždět i mnohem delší vzdálenost, než v případě každodenního dojíždění. 3.6 Větší šance na udržení práce i při stěhování a změnách bydliště Změna bydliště z důvodu stěhování může zásadním způsobem ovlivnit podmínky dojíždění a dostupnosti lokality původního pracoviště. V některých případech může být zhoršení dostupnosti natolik výrazné, že se pracovník rozhodne svůj pracovní poměr v dané společnosti ukončit a musí pak hledat jinou práci. Možnost pracovat na dálku mu umožní ponechat si stávající práci a například ji vykonávat jiným způsobem třeba i při přestěhování do jiného města nebo vzdálenější oblasti. Pracovník tak nemusí ukončovat pracovní poměr a hledat si jiný a firma nepřijde o zkušeného pracovníka. 3.7 Dostupnost práce pro osoby se zdravotními problémy a postižením V důsledku zdravotních omezení a postižení některé osoby nemohou každý den dojíždět do práce, přestože mají kapacitu i chuť pracovat. Práce z domu je pro ně prostředkem, jak se stát plnohodnotným zaměstnancem a podílet se tak na dosahování cílů organizace. Pro osoby s tímto znevýhodněním je pak každá nabídka práce velkou výzvou a často se pak stávají nejvýkonnějšími pracovníky, aby potvrdili, že danou šanci dostali právem. Kapitola: Přínosy využití práce na dálku pro zaměstnance 21

Práce na dálku o krok blíž k vám Ochutnávka z metodiky

Práce na dálku o krok blíž k vám Ochutnávka z metodiky Práce na dálku o krok blíž k vám Ochutnávka z metodiky Obsah Úvod 4 1 Práce na dálku základní vymezení 5 1.1 Slovník pojmů 5 2 Přínosy implementace práce na dálku pro zaměstnavatele 7 3 Přínosy využití

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ

PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ KONFERENCE NA TÉMA: SLADĚNÍ

Více

Metodika implementace pra ce na da lku

Metodika implementace pra ce na da lku Metodika implementace pra ce na da lku Verze: 2.0.1 Datum vydání: 19. 12. 2014 Autor: Ing. Jakub Heikenwälder Kapitola: Anotace Anotace Metodika vznikla v rámci projektu Vybudování koordinačního centra

Více

Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013

Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013 Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013 I přes prokazatelné přínosy neumí firmy v ČR pracovat na dálku chybí jim k tomu podmínky i dovednosti! www.pracenadalku.cz 1 ZÁKLADNÍ

Více

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 Závěrečná konference, 24. 3. 2015, Třebíč VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační

Více

PILOTNÍ PROJEKT PRÁCE

PILOTNÍ PROJEKT PRÁCE PILOTNÍ PROJEKT PRÁCE NA DÁLKU NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ 10. Národní konference kvality ve veřejné správě Hradec Králové, 18.-19. února 2014 VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační

Více

Práce na dálku (z domova) prakticky

Práce na dálku (z domova) prakticky Práce na dálku (z domova) prakticky Ing. Radka Nepustilová konzultantka společnosti Idealine Solutions Telefon: 602 666 336 Email: radka.nepustilova@workline.cz Weby: www.workline. cz www.webinare. cz

Více

Work Life Balance. Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy

Work Life Balance. Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy Work Life Balance Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy Work Life Blance Work-life balance (zkráceně WLB), či český ekvivalent slaďování práce a rodiny, případně kombinace (nebo dokonce konflikt) pracovního

Více

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY čj. KJJ 2011/006/Ř Spisový znak: A10 Ředitel Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Praha 4 Braník, Roškotova 4 (dále jen škola ) vydává směrnici, jejímž cílem je sjednotit postup při podávání

Více

Metodika práce na dálku. Jihlava 6. 11. 2013

Metodika práce na dálku. Jihlava 6. 11. 2013 Metodika práce na dálku Jihlava 6. 11. 2013 Dobrý den! konzultant, metodik, projektový manažer milovník portského vína +420 605 985 082 heikenwälder [hajkenveldr] st. něm., 1. veselé lesy 2. borové lesy

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Flexi práce a O2. Aneta Steiglová Tomáš Doležel

Flexi práce a O2. Aneta Steiglová Tomáš Doležel Flexi práce a O2 Aneta Steiglová Tomáš Doležel 11. dubna 2014 Telefónica Czech Republic Největší operátor Telefónica provozuje více než sedm miliónů mobilních a pevných linek Významný zaměstnavatel Telefónica

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Mobilní komunikace a zvyšování efektivity. Stanislav Bíža ISSS 2010

Mobilní komunikace a zvyšování efektivity. Stanislav Bíža ISSS 2010 Mobilní komunikace a zvyšování efektivity Stanislav Bíža ISSS 2010 Mobilní komunikace Mobilita zaměstnanců dnes představuje významný faktor zvašování efektivity. Mobilita vyžaduje přístup k informačním

Více

PRAKTICKÉ ASPEKTY FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE. Hana Salačová Svobodová

PRAKTICKÉ ASPEKTY FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE. Hana Salačová Svobodová PRAKTICKÉ ASPEKTY FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE Hana Salačová Svobodová Flexibilní formy práce zkrácený pracovní úvazek ( 78 až 80 ZP) nejčastěji 20 hod. za týden (4 hod./den) nebo 30 hod. za týden (6 hod./den)

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

METODIKA FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE

METODIKA FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, PhD. E-mail: pavlik@mc-triton.cz Název projektu: Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný Číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00208 METODIKA FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Definice pracovní doby ( 78 odst. 1 písm. a) ZPr) Pozitivní definice veškerá doba, kdy je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce

Více

Rámcová dohoda o práci na dálku

Rámcová dohoda o práci na dálku Rámcová dohoda o práci na dálku 1. Všeobecné úvahy V kontextu Evropské strategie zaměstnanosti vyzvala Evropská rada sociální partnery, aby vyjednali dohody, které by modernizovaly organizaci práce, včetně

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Pracovní právo Metodický list číslo 1

Pracovní právo Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Pracovní právo Metodický list číslo 1 Pracovní právo, pracovně právní vztah, pracovní poměr Tematický celek je věnován objasnění postavení pracovního práva

Více

Teorie a praxe slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti. Lenka Formánková

Teorie a praxe slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti. Lenka Formánková Teorie a praxe slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti Lenka Formánková Potřeba slaďování práce a rodiny v ČR Ekonomická aktivita žen o 18%, než u mužů. Rozdíl v platech žen a mužů čtvrtý

Více

Sekundární příležitosti práce na dálku. Mgr. David Surý

Sekundární příležitosti práce na dálku. Mgr. David Surý Sekundární příležitosti práce na dálku Mgr. David Surý Vymezení nových forem práce Změny v organizaci práce Zavedení technologický změn (synchronní a asynchronní komunikace) Dostupnost asynchronní komunikace

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno VÝCHODISKA Rozhodnutí krajské samosprávy schválení realizace projektů: Smart kraj = smart

Více

Svět se mění! Měníte se s ním? Michal Martoch, www.pracenadalku.cz

Svět se mění! Měníte se s ním? Michal Martoch, www.pracenadalku.cz Svět se mění! Měníte se s ním? Michal Martoch, www.pracenadalku.cz V čem se liší práce na dálku od práce z domova? Práce na dálku Pracujte od zákazníka, z coworking centra, kavárny, hotelu, autobusu nebo

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Aplikační software. Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE

Aplikační software. Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Aplikační software Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014 Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Volně použito podkladů z Internetových serverů www.vikupedie.com a dalších. 1 Procesy a dokumenty

Více

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO VAŠI FIRMU VOLBA / NEZÁVISLOST / ŠIRŠÍ MOŽNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Jsme distributor s přidanou hodnotou působící v oboru informačních a komunikačních

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

PROBLEMATIKA SLADĚNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA V ČR

PROBLEMATIKA SLADĚNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA V ČR PROBLEMATIKA SLADĚNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA V ČR Zahajovací konference Programu CZ 13 Praha 26. května 2014 Rut Kolínská předsedkyně Výboru sladění pracovního, soukromého a rodinného života I.

Více

Dynamické ověřování nákupních podmínek v systému PROe.biz

Dynamické ověřování nákupních podmínek v systému PROe.biz Dynamické ověřování nákupních podmínek v systému PROe.biz Ing. Zbyněk Dohnal DONASY s.r.o. Sídlo: 787 01 Šumperk, Nezvalova20 Poštovní adresa: 623 00 Brno, Chopinova 13 GSM: +420 602 730 976 email: dohnal@donasy.cz

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hana Potměšilová 7. února 2013 Zákonná úprava 2 Ústava Souběh invalidního důchodu s výdělečnou činností Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ( ZoZ ) část III. 67-84

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Úvod V České republice existuje několik iniciativ týkajících se zeleného nakupování (pro veřejné organizace). Nicméně většina z nich vychází z neziskových

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace

Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace (projekt ) MUDr. Vladimíra Lipšová SZÚ, CHPPL Informace o projektu Účastníci Výběr tématu Cíle, cílové skupiny E-learning Web anketa, výsledky Závěr, kontakty

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe

Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe 1 Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe Jana Brabcová poradkyně a hodnotitelka Auditu rodina & zaměstnání jednatelka Grafia, s.r.o. 2 ZKUŠENOSTI Z AUDITOVANÝCH SUBJEKTŮ

Více

Adaptace nových zaměstnanců

Adaptace nových zaměstnanců Adaptace nových zaměstnanců OBECNÁ ČÁST Adaptace nových zaměstnanců Adaptací nového zaměstnance je myšleno jeho začlenění do firemní struktury a kolektivu, efektivní zapracování a zjednodušení orientace

Více

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa)

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) Výstup konzultací v rámci projektu Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování www.lunch4you.cz modelu řízení

Více

Zabezpečené vzdálené přístupy k aplikacím případová studie. Ing. Martin Pavlica Corpus Solutions a.s. divize Security Expert

Zabezpečené vzdálené přístupy k aplikacím případová studie. Ing. Martin Pavlica Corpus Solutions a.s. divize Security Expert případová studie Ing. Martin Pavlica Corpus Solutions a.s. divize Security Expert Sektor veřejné správy Zpracovává řadu agend potřebných pro život občanů IT představuje strategický pilíř, o který se opírá

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda. Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu

Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda. Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu Naše potřeby v podnikání sdílet informace v rámci pracovních týmů evidence požadavků a úkolů přehlednost

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011)

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Hlavními cíli výzkumu bylo zjistit rozsah využívání alternativních forem práce ve firmách na českém trhu.

Více

Odpověď na dotaz k Výzvě

Odpověď na dotaz k Výzvě Odpověď na dotaz k Výzvě Název zakázky: Vzdělávání v měkkých dovednostech pro ELTODO-CITELUM, s. r. o. Předmět zakázky: Zajištění školících akcí měkkých dovedností Aktualizace dne: 1.4.2011 Dotaz č. 4:

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět směrnice Směrnice upravuje rozsah pracovní doby, pracovní režim, evidenci odpracované a neodpracované doby, doklady evidence pracovní doby, způsoby a postupy schvalování

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

Výzva Školení je šance

Výzva Školení je šance Příloha 1 Výzva Školení je šance Zaměření výzvy Výzva je zaměřena na zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 8. DISPOZICE PROJEKTU, MANAŽER PROJEKTU, ČLENOVÉ PROJEKTOVÉHO TÝMU, PLÁNOVACÍ PROCES Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ pro Euroface Consulting s. r. o. Martin Jára, LOM Rámec Přelom 2012-3 7 zaměstnavatelů Zlínský a Moravskoslezský kraj

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová Konference Práce na dálku Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen Sítě MC od září 2006 Spolupráce s více jak 100 organizacemi a specialisty

Více

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 OBSAH ZÁKONÍK PRÁCE X NOVÝ OZ vztah právních předpisů; důležité změny; nové instituty; aktuální nejčastější

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009)

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Školskými zařízeními pro zájmové vzdělávání jsou střediska volného času, školní kluby a školní družiny.

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Organizace. Standardizačního procesu ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě. Měníme zvyky a posouváme mentální bloky

Organizace. Standardizačního procesu ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě. Měníme zvyky a posouváme mentální bloky Organizace Standardizačního procesu ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky PARTNERSKÁ SKUPINA PROJEKTU Zde rádi přivítáme Vás PARTNERSKÁ SKUPINA

Více

Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč

Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč Ing. Harry Löwit Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč Propojeni soukromého a veřejného sektoru

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ZÆhlav A5 oranzove.qxd 21.10.2003 8:50 StrÆnka 1 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci new BOZP narod prirucka.qxd 21.10.2003 8:45 StrÆnka

Více

Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure

Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure Případová studie Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure Millennium je první společnost na Slovensku, která zcela zmigrovala svou IT infrastrukturu a profituje z flexibility a

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. 10. října 2005. PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti

TISKOVÁ ZPRÁVA. 10. října 2005. PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti TISKOVÁ ZPRÁVA 10. října 2005 PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti Společnost Sodexho Pass Česká Republika, a.s., ve spolupráci s úřady práce ve Znojmě, Vyškově a Hodoníně a s Ministerstvem

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Plán udržitelné mobility Plzně

Plán udržitelné mobility Plzně Plán udržitelné mobility Plzně Zdroj: www.mobilityplans.eu Úrovně zapojení do projektu 1. 2. 3. Pracovní skupina = tým vytvářejících průběžné i závěrečné výstupy PUMP, složený z odborníků s gescí v oboru

Více