Výţiva pacienta s diagnózou Celiakie a Morbus Crohn Absolventská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výţiva pacienta s diagnózou Celiakie a Morbus Crohn Absolventská práce"

Transkript

1 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace Vyšší odborné studium Výţiva pacienta s diagnózou Celiakie a Morbus Crohn Absolventská práce Vypracovala: Ševčíková Veronika Vedoucí práce: Jana Szűcs Studijní obor: Diplomovaný Nutriční terapeut

2 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, ţe předloţená absolventská práce, je mým původním autorským dílem, které jsem vypracovala samostatně a pouţila jen uvedených pramenů a literatury, které v práci řádně cituji. Souhlasím, aby má absolventská práce byla vyuţívána ke studijním účelům a citována dle platných norem. V Ostravě podpis..

3 PODĚKOVÁNÍ Ráda bych touto cestou vyjádřila poděkování paní Janě Szűcs za její cenné rady, připomínky a ochotu při vedení absolventské práce.

4 OBSAH 1 ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST Anatomie a fyziologie Gastrointestinálního traktu (GIT) Úvod k trávicí soustavě Funkce trávicí soustavy Stavba stěny GIT Řízení hybnosti a sekrece GIT Stavba a funkce částí GIT Přídatné orgány GIT Celiakie Malabsorpční syndrom Duhringova herpetiformní dermatitida Alergie na lepek Laktózová intolerance Zajímavosti u celiakie Uţitečné rady Budoucnost celiakie Crohnova choroba (Regionální enterokolitida, CN) Idiopatické střevní záněty ( Inflammatory Bowel disease, IBD) Crohnova choroba PRAKTICKÁ ČÁST Charakteristika pacienta Identifikační údaje pacienta Anamnéza pacienta Výsledky vyšetření... 37

5 3.1.4 Subjektivní hodnocení Cíle nutriční intervence Nutriční terapie Nutriční péče Doporučení pro pacienta Hodnocení Závěrečné hodnocení kazuistiky ZÁVĚR RESUME A SUMMARY SEZNAM ZKRATEK SEZNAM OBRAZKŮ SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY SEZNAM PŘÍLOH... 59

6 1 ÚVOD Téma absolventské práce zní Výţiva pacienta s diagnózou celiakie a Morbus Crohn. Nejen celiakie sebou přináší velká omezení ve stravě, která se týkají potravin s obsahem lepku, ale i diagnóza Morbus Crohn do své léčby zahrnuje omezení potravin s vysokým obsahem nestravitelných zbytků, čili vlákniny. Cílem práce je přiblíţit veřejnosti problematiku těchto onemocnění, zaměřit se především na to, jaký má výţiva vliv na průběh nemocí a zda si pacient umí sestavit energeticky i biologicky plnohodnotný jídelní lístek. V práci je zkoumána i informovanost pacienta. Zařazeny jsou zde i nové recepty pro případné obohacení stravy těchto pacientů. Práce obsahuje část teoretickou a část praktickou. Teoretická část popisuje anatomii gastrointestinálního traktu. Zaobírá se charakteristikou idiopatických střevních zánětů, do kterých patří diagnóza Morbus Crohn a charakteristikou malabsorpčního syndromu, který zahrnuje celiakii. Dále nastíní historii a vývoj těchto onemocnění. Popsány zde jsou příčiny vzniku, příznaky, komplikace nejen ve výţivě a léčba jednotlivých diagnóz. Vzhledem k těmto vybraným onemocněním budou přiblíţeny zásady a omezení diety č. 5 s omezením nestravitelných zbytků a bezlepkové diety. Teoretická část nastíní také pojem probiotika, které jsou významné především ve výţivě pacientů s diagnózou Morbus Crohn. Jako metoda pro praktickou část práce je vybrána kazuistika. Zde je popsán stav sedmnáctiletého pacienta s výše uvedenými diagnózami, vznik a vývoj nemoci, jeho současné komplikace, psychický stav a vyšetření, která pacient podstoupil. Vypsány jsou jednotlivé anamnézy, rodinná, pracovní, sociální, alergická apod. Dále praktická část práce obsahuje zhodnocení jídelního lístku pacienta. V příloze jsou zahrnuty obrázky, kde je porovnaná zdravá a poškozená střevní sliznice, gastrointestinální trakt, bezlepkové recepty, cizojazyčná pomoc pro celiaky, webové odkazy pro celiaky, či různé speciální obchody s bezlepkovými potravinami. Propočty jídelních lístků, či lékařské zprávy pacienta jsou také zařazeny v přílohách. Klíčová slova: Morbus Crohn, regionální enterokolitida, celiakie, malabsorpční syndrom, celiakální sprue, gluténová enteropatie. 6

7 2 TEORETICKÁ ČÁST 2.1 Anatomie a fyziologie Gastrointestinálního traktu (GIT) Úvod k trávicí soustavě Trávicí soustava zahrnuje vlastní orgány trávicí trubice, ve kterých dochází k trávení a vstřebávání potravy. Je to dutina ústní, hltan, jícen, ţaludek, tenké a tlusté střevo, konečník. Dále přídatné orgány, které tvoří i shromaţďují trávicí šťávy, které pak odvádějí do GIT. Zde řadíme slinné ţlázy, játra, ţlučník a slinivku břišní. (Merkunová, 2008) Obrázek trávicí soustavy v. příloze č Funkce trávicí soustavy Mezi hlavní funkce trávicí soustavy patří přijímat potravu, zpracovat ji v sousto a polknout, přeměnit potravu v tekutou tráveninu, trávit potravu na sloţky schopné se vstřebat a vyloučit nevyuţité a odpadní sloţky pomocí stolice. Mezi další funkce patří sekrece hormonů, které řídí činnost GIT, produkce vitamínů pomocí bakteriálních kmenů v tlustém střevě či zneškodňování antigenních (škodných) součástí potravy, které zajišťuje kyselina chlorovodíková v ţaludeční šťávě a mízní tkáň v tenkém střevě tzv. Peyerovy pláty. (Merkunová, 2008) Stavba stěny GIT Stěna trávicí soustavy se skládá ze sliznice, která zahrnuje rychle regenerující epitel, vmezeřené vazivo a tenkou vrstvu hladké svaloviny, která přispívá k řasení ţaludku a tenkého střeva v klky neboli villi. Dále se skládá z podslizniční vrstvy, která obsahuje retikulární (síťovitě uspořádané) vazivo s hojnými krevními a mízními cévami, uzlíky mízní tkáně a síť nervových buněk. Třetí vrstvou je svalová vrstva příčně pruhovaná a hladká. V úseku od dutiny ústní po dolní třetinu jícnu a v zevním řitním svěrači najdeme příčně pruhovanou svalovinu. Hladká svalovina se nachází ve zbývajících částech GIT. Poslední vrstva stěny traktu se nazývá seróza, kterou tvoří pobřišnice neboli peritoneum. Pobřišnice je tenká blána tvořena dvěma listy: 7

8 peritoneum parietalis vystýlající stěnu dutiny břišní peritoneum visceralis přecházející na povrch orgánů. (Merkunová, 2008) Řízení hybnosti a sekrece GIT Přijatá potrava se v traktu zpracovává mechanicky pomocí hybnosti jednotlivých částí traktu a chemicky pomocí trávicích šťáv. Hybnost neboli motilita zahrnuje pohyby místní, slouţící k promíchávání obsahu s trávicími šťávami a pohyby celkové, neboli peristaltické, které posouvají obsah směrem od dutiny ústní ke konečníku. Hybnost a sekrece (vyměšování) je řízena nervově či humorálně. Nervové řízení sekrece se děje pomocí reflexů podmíněných (vrozených) a nepodmíněných (naučených). Podmíněným reflexem můţe být např. dráţdění stěny traktu potravou a nepodmíněným reflexem podnět zrakový, čichový či návyky, emoce. Reflexní hybnost i sekrece traktu je také řízena střevním neboli enterickým nervovým systémem. Někdy se mu také říká střevní mozek. Jeho činnost je nezávislá a řadí se mezi části autonomní nervové soustavy. (Merkunová, 2008) Humorální řízení sekrece zajišťují hormony tvořené v trávicím traktu. Nejdůleţitějšími hormony jsou gastrin, cholecystokinin, sekretin, somatostatin, glukagon nebo serotonin a mnoho dalších. (Merkunová, 2008) Stavba a funkce částí GIT Dutina ústní Dutina ústní, latinsky cavum oris, je ohraničena ze stran tvářemi a ze zevní strany horním a dolním rtem. Horní, zadní část je ohraničena tvrdým patrem a měkkým patrem. Ty oddělují dutinu ústní od nosní dutiny. Spodní část je tvořena jazykem s přídatnými svaly a důleţitou součástí jsou také zuby. Jazyk je tvořen příčně pruhovanou svalovinou. Na povrchu se vyskytuje rohovatějící epitel. Na vrchní i boční ploše jsou výstupky neboli papily. Některé obsahují chuťové pohárky či dotykové receptory. Jazyk je důleţitý pro ţvýkání, polykání nebo při řeči. Zuby jsou seřazeny do dolního a horního oblouku. Soubor všech zubů se nazývá chrup. Dle funkce se zuby rozdělují na řezáky, špičáky, třenové zuby a stoličky. 8

9 Chrup rozdělujeme na: o dočasný (mléčný, primární), který obsahuje 8 řezáků, 4 špičáky, 8 stoliček o trvalý (sekundární), který obsahuje 8 řezáků, 4 špičáky, 8 třenových zubů a 12 stoliček. Zubovina je základní zubní tkáň. Na zubu popisujeme korunku, kterou pokrývá sklovina, krček a kořen, který je poloţen v zubním lůţku a pokrývá ho cement. Vnitřní část zubu je tvořena dutinou s vazivovou dření a četným zastoupením nervů a cév. Upevnění kořene je zajištěno ozubicí. Zuby jsou ohraničené kostními výběţky a jsou pokryty gingivou neboli dásní. Sliny jsou neustále produkovány pomocí slinných ţláz, které jsou rozptýleny v sliznici ústní dutiny. Denně vzniká 1-1,5 l slin. Skládají se z vody (99 %), dále z rozpuštěných anorganických a organických látek jako je hlen, imunoglobulin A, lyzozym, alfa amyláza či odpadní látky. Sliny například zvlhčují potravu, mají antibakteriální účinek, chrání zuby před zubním kazem nebo pomáhají formovat sousto. V dutině ústní také popisujeme velké ţlázy, mezi které patří příušní, podčelistní a podjazyková ţláza. (Merkunová, 2008) Hltan a jícen Hltan, latinsky pharynx, má nálevkovitý tvar. Je tvořen příčně pruhovanou svalovinou. Sousto se dostane do místa hltanu pomocí polykacího reflexu: o Měkké patro se zvedne a tím uzavře vchod do nosohltanu. o Zaklopí se nosohltanová příklopka a tím uzavře vchod do hrtanu. o Vdech i výdech se zastaví. o Hlasové vazy se přiloţí k sobě. o Jícnový svěrač ochabne, příčně pruhovaná svalovina hltanu se stáhne a vpraví sousto do jícnu. Jícen, latinsky oesophagus, je uloţen v mezihrudí za průdušnicí a před páteří. Prochází bránicí a vstupuje do ţaludku. První dvě třetiny jsou tvořeny příčně pruhovanou svalovinou, poslední třetina svalovinou hladkou. Mezi jícnem a hltanem je horní jícnový svěrač a mezi jícnem a ţaludkem dolní jícnový svěrač. 9

10 Sousto postupuje jícnem pomocí peristaltické vlny, kterou vytváří svalovina. (Merkunová, 2008) Ţaludek Ţaludek neboli ventriculus je vak hákovitého tvaru uloţen v břišní dutině pod bránicí. Popisujeme na něm malé a velké zakřivení. Dále česlo, tělo, klenbu, vrátníkovou předsíň a vrátník, který je opatřen svěračem a přechází v tenké střevo. Ţaludek je fixován malou předstěrou k játrům a velkou předstěrou ke střevním kličkám. Sliznice prázdného ţaludku je řasnatá a obsahuje ţlázky produkující ţaludeční šťávu. Ta je sloţena z: o kyseliny chlorovodíkové, která např. dává ţaludeční šťávě kyselý charakter, způsobuje bobtnání vaziva, má antibakteriální účinek o hlenu, který chrání sliznici o pepsinogenu, který se aktivuje na pepsin a tráví bílkoviny v ţaludku o ţaludeční lipázy, které tráví pouze emulgované tuky o vnitřního Castleyeho faktoru, který chrání vitamín B 12 a pomáhá při jeho resorpci Ţaludek pojme 1-2 l rozmělněné potravy. Po posledním soustu se uzavře česlo, ţaludeční stěna se přimkne k obsahu, aby mohla působit ţaludeční šťáva. Dále probíhají nejdřív slabé, postupně zesilující pohyby, šířící se od česla k vrátníku a promíchávají obsah ţaludku s ţaludeční šťávou. Potrava se díky tomu mění na chymus. Kaţdá tato peristaltická vlna posunuje malé mnoţství tráveniny do tenkého střeva. Potrava setrvává v ţaludku dle skladby. Cukry kolem tří hodin, tuky aţ šest hodin. (Merkunová, 2008) Tenké střevo Tenké střevo, latinsky intestinum tenue, je dlouhé 3-4 m. Popisujeme na něm tři části: o duodenum neboli dvanáctník, který leţí za velkým zakřivením ţaludku a v jeho ohbí je uloţena hlava pankreas o jejunum neboli lačník o nejdelší konečnou část ileum neboli kyčelník. 10

11 Okruţí neboli mesenterium pokrývá a obkruţuje kličky tenkého střeva. Sliznice střeva je tvořena cylindrickými buňkami zvanými enterocyty. Tyto buňky mají mnoho funkcí. Například tvoří hlen, vstřebávají látky ze střeva do krve, mají schopnost fagocytózy (pohlcení škodlivých látek), produkují látky antimikrobiálního charakteru, tvoří hormony GIT jako sekretin nebo cholecystokinin a také jsou součástí tzv. Lieberkühnových krypt, coţ jsou ţlázky, které tvoří střevní šťávu. V podslizniční vrstvě se vyskytují Brunnerovy žlázy, které produkují silně zásaditý hlen. Ten neutralizuje tráveninu ze ţaludku. Tenké střevo vstřebává aţ 90 % ţivin a vody. Sliznice i podslizniční vrstva se řasí v kruhové řasy neboli plicae circulares. Sliznice vybíhá v klky neboli villi. Slizniční buňky mají tvar kartáčového lemu. Kaţdý klk je bohatě cévně i mízně zásoben. V tenkém střevě probíhají pohyby místní a celkové čili peristaltické. Místní pohyby promíchávají střevní obsah s trávicími šťávami. Jsou důleţité pro dostatečný kontakt tráveniny se stěnou střeva během vstřebávání. Peristaltické pohyby jsou prstencové stahy kruhové svaloviny, které posunují střevní obsah ke konečníku. Na konci tenkého střeva se nachází ileocekální chlopeň. Je to hladká svalovina uspořádaná do tvaru svěrače, která brání volnému pohybu obsahu z tenkého do tlustého střeva. Trávení ţivin v tenkém střevě probíhá pomocí pankreatické a střevní šťávy. Pankreatická šťáva zde přitéká ze slinivky v místě zvaném Vaterská papila. Ta má zásaditý charakter a proto také jako hlen neutralizuje kyselou tráveninu přicházející ze ţaludku. Tvoří se neustále i díky podnětům chemickým (sloţení potravy) a mechanickým (rozpínání stěny). Kartáčový lem enterocytů obsahuje enzymy, které dokončují trávení jednotlivých ţivin na látky schopné vstřebání. Jsou to o peptidázy, které dokončují štěpení bílkovin o disacharidázy, které štěpí cukry jednoduché a patří zde o sacharáza štěpící sacharózu (řepný cukr) na fruktózu a glukózu o laktáza štěpící laktózu (mléčný cukr) na glukózu a galaktózu o maltáza štěpící maltózu (sladový cukr) na dvě molekuly glukózy Tenké střevo je hlavním místem resorpce, jelikoţ jeho resorpční plocha činí asi 40 m 2. Pro správné vstřebávání je důleţitý dostatečný přísun krve, do které se vstřebává většina látek a dostupné mízní kapiláry, do kterých se vstřebávají látky s velkou molekulou. Resorpci máme aktivní nebo pasivní. 11

12 Aktivní resorpce je rychlá, vyţadující energii ve formě ATP (adenosintrifosfát) a umoţňuje transport proti koncentračnímu spádu. Pasivní resorpce nevyţaduje energii a látky pronikají prostou difúzí po spádu. Vstřebávání jednotlivých sloţek: o mastné kyseliny o s krátkým řetězcem (do 18 C) jsou vstřebány do krve a transportovány přímo do jater o s dlouhým řetězcem jsou ve formě chylomikronů vstřebány do mízy o glukóza a aminokyseliny se vstřebávají aktivním transportem do krve o vápník se převede působením kyseliny chlorovodíkové (HCL) do dvojmocné formy a je vstřebán pomocí přenašeče o ţelezo je přeměněno také vlivem HCL na trojmocnou formu a vstřebáno pomocí přenašeče transferinu o některé anionty, například síranové, zůstávají ve střevním obsahu o sodík se vstřebává aktivně, pasivně, nebo i pomocí přenašeče o voda se vstřebává pomocí osmózy do krve vlásečnic, denně asi 9 l o vitamíny A, D, E, K se vstřebávají ve formě micel o vitamín B 12 při vstřebávání tvoří komplex s vnitřním faktorem ţaludeční šťávy (Merkunová, 2008) Tlusté střevo Tlusté střevo, latinsky intestinum crassum, je dlouhé asi 1,5 m. Popisujeme na něm čtyři části: o Caecum neboli střevo slepé je uloţeno v pravé dolní části dutiny břišní. Do boční stěny ústí kyčelník, který je slepě zakončen. Vstup je uzavřen ileocekální chlopní. Nachází se zde také červovitý přívěsek válcovitého tvaru, který má asi 5-8 cm. o Colon neboli tračník, který se dělí na vzestupný, příčný a sestupný tračník. Je pokračováním slepého střeva. o Colon sigmoideum neboli esovitá klička, která se stáčí ke středu pánve a je pokračováním tračníku. 12

13 o Rectum neboli konečník, který je nasměrován před kost kříţovou a kostrč. Na povrch těla vyúsťuje řitním otvorem. Otvor je uzavřen vnitřním a zevním svěračem. Vnitřní svěrač se skládá z hladké svaloviny a zevní svěrač ze svaloviny příčně pruhované, kterou můţeme vědomě ovládat. Stěna tlustého střeva obsahuje podélnou svalovinu, která je po téměř celé délce zesílená do tří svazků. Mezi těmito svazky je svalovina oslabená, můţe i chybět a proto se při střevním pohybu neustále vytvářejí a zanikají měchýřkovité útvary neboli haustra. V tlustém střevě probíhají peristaltické, místní a velké pohyby. Místní a peristaltické se uplatňují v počátečním úseku a posunují obsah. V dalších dvou třetinách tračníku probíhají taktéţ velmi intenzivní peristaltické pohyby, díky kterým se střevo vyprazdňuje. Tato peristaltika je řízena především třemi reflexy: gastrokolickým, duodenokolickým a kolonokolickým. Gastrokolický reflex znamená rozepnutí ţaludku přijatou potravou, duodenokolický rozepnutí dvanáctníku tráveninou a kolonokolický rozepnutí tlustého střeva obsahem. Velké pohyby přicházejí po jídle a probíhají v krátkých sériích. Rychle posouvají obsah do konečníku. Trávenina prochází střevem přibliţně deset hodin, kdy se postupně mění ve stolici. Při defekaci (vyprazdňování střeva) se postupně přesunuje obsah z vyšších částí střeva a tím roste tlak v konečníku. Stěna rekta se rozepíná a tak jsou podráţděny receptory, které vysílají vzruchy do defekačního centra v kříţové míše. Centrum pak vyvolá staţení hladké svaloviny a přichází pocit nucení na stolici. Dále ochabne vnitřní svěrač. Pro vyprázdnění konečníku je důleţité vědomě uvolnit zevní svěrač. Pro defekaci jsou důleţité také břišní svaly neboli břišní lis. Stolice je sloţena z vody, anorganických látek, nestravitelných a nevstřebaných sloţek tráveniny, bakterií, částí trávicích šťáv a z odloučených epitelových buněk. Skladba je také ovlivněna potravou. Barvu vytvářejí ţlučová barviva. Tlusté střevo produkuje šťávu, která obsahuje hlen. Ten chrání stěnu tlustého střeva a obaluje stolici. Má zásaditý charakter, a proto vytváří vhodné prostředí pro bakteriální kmeny (saprofytické bakterie). Tyto bakterie produkují některé vitaminy skupiny B, vitamin K, zkvašují vlákninu, při čemţ vznikají plyny, které rozpínají střevo a podporují peristaltiku. V tlustém střevě se nacházejí i hnilobné bakterie, které způsobují hnití bílkovin. Při tomto procesu vznikají ve střevě jedovaté látky (indol, skatol, sirovodík), které vytvářejí charakteristický zápach stolice. 13

14 Některé tyto látky se ale vstřebávají, jsou transportovány do jater a zde jsou detoxikovány. Velmi důleţitý je dostatečný příjem vlákniny, aby byly udrţeny kvasné a hnilobné procesy střeva v rovnováze. (Merkunová, 2008) Přídatné orgány GIT Slinivka břišní Slinivka, latinsky pankreas, má úzký tvar. Popisujeme na ni ocas, tělo a hlavu, která je uloţena v oblouku dvanáctníku. Celá slinivka je uloţena retroperitoneálně, tzn. za pobřišnicí. Obsahuje tkáň s vnitřní a zevní sekrecí. Endokrinní tkáň neboli tkáň s vnitřní sekrecí je tvořena Langerhansovými ostrůvky, které vytvářejí hormony inzulin, glukagon a somatostatin a transportují je do krve. Exokrinní tkáň neboli tkáň se zevní sekrecí tvoří trávicí šťávu. Ta odtéká do tenkého střeva v místě Vaterovy papily. Ústí tohoto vývodu je opatřeno Oddiho svěračem. Šťáva slinivky má zásaditý charakter zásluhou přítomného bikarbonátu. Proto neutralizuje kyselé tráveniny, přicházející do tenkého střeva ze ţaludku. Šťáva obsahuje také enzymy. o Alfa amylázu, která štěpí škroby na maltózu. o Lipázu, která se ţlučí odštěpuje mastné kyseliny z látek tukového charakteru. o Proteolytické enzymy jako je trypsinogen, chymotripsinogen nebo prokarboxypeptidáza, které štěpí bílkoviny. Jsou vylučovány v neaktivní formě, aktivují se po příchodu do střeva na trypsin, chymotrypsin a karboxypeptidázu. o Nukleázu, která štěpí nukleové kyseliny. Vylučování šťávy slinivky je řízeno humorálně pomocí hormonů sekretinu, cholecystokininu a gastrinu a také nepodmíněnými reflexy (příchod potravy do trávicího traktu). (Merkunová, 2008) Játra Játra, latinsky hepar, jsou uloţeny v břišní dutině pod pravým ţeberním obloukem. Horní klenbou se dotýkají bránice. Celý orgán je pokryt vazivovým pouzdrem, které ho zároveň fixuje k bránici. Na játrech popisujeme 4 laloky. Pravý, levý, čtvercový a lalok dolní duté ţíly. Okysličenou krev s ţivinami přivádí do jater společná jaterní tepna, která se před vstupem dělí na pravou a levou jaterní tepnu pro pravý a levý lalok jater. 14

15 Odkysličenou krev s látkami vstřebanými z trávicího traktu zde do jater přivádí ţíla vrátnicová. Vrátnicová a okysličená tepenná krev se v játrech mísí. Buňky jater z této krve odebírají kyslík a vstřebané látky. Odpadní látky a odkysličenou krev odvádí z jater centrální ţíly, které se spojují aţ v jaterní ţílu. Ta vtéká do dolní duté ţíly. Základní stavební a funkční jednotkou jater je lobulus, neboli jaterní lalůček. Má tvar nepravidelného šestihranu. Je sloţen z trámců, které jsou hvězdicovitě uspořádány kolem centrální ţíly a jsou tvořeny dvěma řadami jaterních buněk. Trámec má krevní pól lemující kapiláry a ţlučový pól, u kterého slepě začínají ţlučové kanálky. Ţluč tvořena jaterními buňkami je do těchto kanálků vydávána. Na vrcholech šestihranu probíhají ţlučovody sbírající ţluč z kanálků, větve jaterní tepny a vrátnicové ţíly. Játra mají obrovské mnoţství funkcí. Podílejí se na metabolismu ţivin, tvoří plazmatické bílkoviny, zneškodňují mikroorganismy a cizorodé látky, mají detoxikační funkci (např. mění čpavek na močovinu), odbourává hormony (inzulin, aldosteron), podílejí se na metabolismu vitamínů a minerálních látek, odbourávají staré krvinky, chemicky upravují bilirubin, sniţují cholesterol, vytvářejí zdroj tepla a zásobárnu krve, podílejí se na sráţení krve, tvoří ţluč, udrţují glykémii či tvoří lipoproteiny. (Merkunová, 2008) Ţlučník a ţlučové cesty Ţlučník, latinsky vesica fellea, je uloţen na spodní ploše jater. Jeho tvar je hruškovitý. Ţlučník pojme ml ţluči. Voda se zde vstřebává ve velkém mnoţství, a proto se ţlutozelená ţluč zahušťuje. Má zásaditý charakter díky přítomnosti bikarbonátu. Dále obsahuje vodu, ţlučová barviva (biliverdin, bilirubin), ţlučové kyseliny a jejich soli, fosfolipid a lecitin. Ţluč odtéká z pravého levého laloku jater pravým a levým ţlučovodem, které se spojují ve společný jaterní vývod. K tomuto vývodu se připojí ţlučníkový vývod a pokračují do dvanáctníku jako ţlučovod. Výdej ţluči je řízen nervově (parasympatikus zvyšuje výdej) a humorálně pomocí hormonu cholecystokininu. Ţluč emulguje tuky. Je nezbytná pro vstřebávání mastných kyselin. ( Merkunová, 2008) 15

16 2.2 Celiakie Malabsorpční syndrom Portál uvádí, ţe malabsorpční syndrom je stav poruchy vstřebávání i trávení potravy v trávicím ústrojí. Zahrnuje i stavy, které v důsledku těchto poruch vznikají. Můţe se projevovat průjmy a různými příznaky, které vznikají z důvodu nedostatku ţivin, jako hubnutí, únava, sníţená odolnost, anémie apod. Malabsorpční syndrom rozdělujeme na primární a sekundární. K primární malabsorpci zahrnujeme celiakii, tropickou sprue, nebo deficit laktázy. Sekundární malabsorpce vzniká v důsledku jiných chorob, jako je syndrom krátkého střeva, syndrom slepé kličky, záněty, nádory apod. Celiakie (glutenová enteropatie, celiakální sprue, CS) Celiakie je autoimunitní, geneticky podmíněná chronická choroba, vyznačující se trvalou nesnášenlivostí glutenu (lepku). Autoimunitní onemocnění znamená, ţe u jedinců, kteří mají špatnou genetickou informaci, selhává imunitní systém. Protilátky se v těle začnou tvořit nejen proti cizím škodlivým látkám, ale i proti látkám vlastním. Historie o Ve 2. stol. n. l. popsal tuto chorobu jako první lékař Galén ve spisu Náchylnost k celiakii. Když žaludek reaguje negativně na jídlo a to projde skrz trakt nestrávené a nic se v těle nevstřebává, nazýváme tyto lidi celiaky. Tento spis vyšel v Evropě roku o Dále v roce 1888 byla celiakie popsána podrobněji. Postaral se o to Samuel Gee, který například uvedl, ţe úprava jídelníčku je hlavní část léčby. o Další knihu o celiakii vydal roku 1908 lékař C.A. Herter. Podle něj se nějaký čas říkalo celiakii Geeova-Herterova choroba. Tento lékař zařadil celiakii k dětským onemocněním, jelikoţ se projevovala bouřlivěji u nich, neţ u dospělých jedinců. o Roku 1918 poukázal britský pediatr Sir Frederick Still na škodlivost chleba. o Američan Howland rozdělil roku 1921 dietu na tři části. Ve třetí části uvedl, ţe chléb, obilí či brambor je zde zcela zakázán. (Červenková, 2006) 16

17 o Během druhé světové války, kdy byl nedostatek mouky, vědci zjistili, ţe průběh celiakie u dětí se výrazně zlepšil, zatím co po válce, kdy bylo mouky dostatek, docházelo k relapsům této choroby. (Kohout, 1994) o Po druhé světové válce bylo dokázáno, ţe nemocným dětem prospívá pouze vyloučení pšeničné, ţitné a ovesné mouky. Zaslouţil se o to nizozemský pediatr K.W. Dicke ve svých tézích pro universitu v Utrechtu. o Roku 1950 zavedli lékaři z anglického Birminghamu bezlepkovou dietu a zároveň J.W. Paulley popsal abnormalitu střevní výstelky. Potvrdil souvislost celiakie se zánětlivými střevními změnami díky pitvám mnoha nemocných celiaků. o Americký vojenský lékař plukovník Eddy Palmer vynalezl roku 1953 hadičku, díky které bylo moţno odebrat vzorek tkáně střeva pro laboratorní rozbor. Metoda se postupně zdokonalila, aţ se stala základní diagnostickou metodou. Crosbyho kapsle, ohebná verze této hadičky, se stala od roku 1957 nejpouţívanějším nástrojem pro biopsii. (Červenková, 2006) Gluten (gliadinoglutenový komplex) Bílkovinu v obilninách můţeme rozdělit na albumin (1/3), globulin (1/3) a gluten (1/3), který se dále skládá z glutinů a gliadinů.(kohout, 1994) Gluten (lepek) je bílkovina obsaţená v obilovinách jako oves, ječmen, ţito a pšenice. V ovsu se nachází bílkovinná část glutenu avenin, gliadin je část glutenu v pšenici, hordein je částí glutenu v ječmeni a sekalin v ţitě. Tyto části lepku způsobují onu střevní nesnášenlivost. Citlivost na lepek je však individuální, a proto na něj kaţdý organismus reaguje jiným způsobem. (Červenková, 2006) Příznaky Mezi celkové příznaky celiakie se řadí nedostatečné přibírání na váze u dětí, ztráta váhy u dospělých, pomalý růst, apatie, či neklid. Mezi další projevy nemoci patří nadýmání, nevolnost, bolest břicha, otoky, krvácivost, křeče, nebo parestezie. Pacienty často trápí objemná, kašovitá, mastná a velmi zapáchající stolice, zvaná steatorea, která se vyskytuje především u dětí. V průběhu let se můţe objevit sideropenická anémie, osteoporóza (metabolická choroba, řídnutí kostní tkáně), myopatie (svalová slabost), bolestivost kloubů, či artritida (bakteriální zánět kloubů). 17

18 Celiakie postihuje i nervový systém. Pacienti trpí migrénami. Objevit se můţe periferní neuropatie (zánět nervu), či ataxie (špatná koordinace pohybu). Ţeny jsou při této nemoci ohroţeny spontánními potraty a neplodností, nepravidelnou menstruací. Mezi koţní příznaky se řadí atopický ekzém. Pacientům se objevují v dutině ústní afty, nebo poruchy zubní skloviny. Někteří nemocní trpí depresemi, úzkostí. Komplikace Pokud je střevo dlouhodobě poškozené, můţou nastat těţké komplikace, jako je perforace (protrţení) střeva. Dále můţe dojít k opakovaným zlomeninám z důvodu sílící osteoporózy. Celiaci, kteří nedodrţují dietu, jsou velmi ohroţeni vznikem zhoubného střevního lymfomu. Je zde ovšem riziko vzniku i jiných onkologických nemocí. Diagnostika Celiakie se můţe projevit u dětí od 6 měsíců-2 let a u dospělých nejčastěji od roku ţivota. Ohroţeni touto chorobou jsou pak blízcí příbuzní, diabetici 1. typu, lidé s nízkou hladinou ţeleza, lidé s anémií. Dále jsou ohroţeni lidé s Downovým syndromem (onemocnění způsobené genomovou mutací, projevující se zpomaleným duševním vývojem), či Sjögrenovým syndromem (postiţení slinných, slzných a dalších ţláz). Screeningové vyšetření z 10-ti zemí prokázalo, ţe jeden celiak připadá na lidí. (Červenková, 2006) Obrázek 1 Fenomén ledovce u Celiakie (Zdroj: Rujner, 2006) Zde chci popsat tzv. fenomén ledovce u onemocnění celiakie. Mnoţství celiaků, které prokázala screeningová metoda popsaná výše, neodpovídá mnoţství pacientů, kteří jsou registrovaní u lékařů jako celiaci. Je to způsobeno tím, ţe u velkého mnoţství jedinců se příznaky celiakie prozatím neprojevili i přesto, ţe k tomu mají genetické dispozice. 18

19 Dřívější diagnostický postup při podezření na celiakii zahrnoval test permeability (propustnosti) u lactulosy či manitolu. Dále se prováděl test na protilátky proti gliadinu, retikulinu a endomysiu. Standart tvořila střevní biopsie. Případně se provádělo kontrolní histologické vyšetření střevní sliznice. (Kohout, 1994) V dnešní době máme dvě vyšetření, díky kterým pacient 100 % zjistí, ţe má onemocnění celiakii. Jedná se o sérologické vyšetření krve a o enterobiopsii. Sérologické vyšetření zjišťuje přítomnost protilátek proti vlastním antigenům (látky, vyvolávající imunitní reakci). Nejdůleţitější u diagnostiky celiakie je přítomnost autoantigenů k enzymu transglutamináze(tag) a endomysiu(ea). Enterobiopsie je vyšetření střevní tkáně. Vzorek tkáně se u dětí odebírá enterobioptickou kapslí, u dospělých pomocí gastroskopie (vyšetření ţaludku pomocí endoskopu) či enterobiopsie (vyšetření tenkého střeva pomocí endoskopu). Mikroskop pak odhalí stupeň poškození střevní sliznice. Obrázek postupné atrofie sliznice je v příloze č. 2. Kritéria Evropské společnosti pro dětskou gastroenterologii, hepatologii a výţivu v roce 1990 uvedlo, ţe enterobiopsie má být prováděna u dětí starších dvou let i u dospělých zásadně před nasazením bezlepkové diety. Pokud lékaři provedli vyšetření u dětí mladších dvou let, měli by ho zopakovat. Jestliţe pacient dodrţuje bezlepkovou dietu a nebyla mu provedena základní vyšetření, podrobí se enterobiopsii. Musí jí však předcházet tzv. expoziční test, při kterém se průběţně sleduje hladina protilátek v krvi, která poukáţe na známky porušení sliznice. Obrázek srovnání zdravé a porušené sliznice je v příloze č. 3. Pokud mají pacienti diagnostikovanou celiakii a nepodstoupili enterobiopsii, můţe být diagnostika mylná a dodrţování bezlepkové stravy není řešením. Spíše se problémy zhorší z důvodu zastření skutečných zdravotních komplikací. (Červenková, 2006) Léčba Jedinou účinnou léčbou celiakie je bezlepková strava. Ta musí být dodrţována celoţivotně, jelikoţ i celiakie je onemocněním celoţivotním. Při dodrţování této diety dojde k postupné změně střevní mikroflóry a k obnovení normální střevní sliznice. U dětí probíhá tato změna přibliţně tři měsíce, u dospělých i půl roku. Dále se uvedou do normy serologické krevní hodnoty (protilátky). Pacientům se také normalizuje jejich hmotnost. Zlepší se i ve zdrţenlivém duševním a tělesném vývoji. 19

20 V začátcích dodrţování bezlepkové diety je vhodné navýšit příjem vitamínů, ţeleza a vápníku. (Červenková, 2006) Obrázek 2 Znak bezlepkové potraviny (Zdroj: o Povolené a zakázané potraviny jsou popsány v příloze č. 4. Při výběru potravin u bezlepkové stravy je velmi důleţité sledovat potraviny, zda mají označení jako bezlepková potravina či ne, sledovat sloţení výrobků. Výrobky BIO či dietní nejsou automaticky bezlepkové. (Baláková, 2007) o Speciální prodejny v ČR a ve světě jsou uvedeny v příloze č. 5. Bezlepkové výrobky by měly mít maximum 10mg lepku na 100g sušiny či 100ml nápoje. Výrobky přirozeně bezlepkové stanovují 1mg na 100g sušiny či 100ml nápoje. Ostatní výrobky musí mít do detailů vypsané všechny alergenní sloţky na etiketě. Dodrţování předpisů kontroluje Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Dietní potraviny se testují ve Výzkumném ústavu potravinářském v Praze. (Červenková, 2006) Zásady bezlepkového vaření Nádobí by mělo být pro vaření čisté, bez zbytků běţné stravy. Bezlepkové potraviny by se měly skladovat odděleně od potravin běţných. Nejdříve připravujeme stravu bezlepkovou, po té stravu racionální. Ze začátku je dobré vařit recepty jednoduché. Jídla, která nemusíme, nezahušťujeme. Vaříme pomalu a s rozmyslem. Na dovolenou jsou velmi vhodnými potravinami rizoto, či těstoviny. V restauracích se nejdříve ptáme na skladbu jídla, pak objednáváme. (Červenková, 2006) Prevence Prevenci dělíme na primární a sekundární. Primární prevence zahrnuje delší dobu kojení. Sekundární prevence spočívá v zabránění relapsu (navrácení) příznaků a komplikací, čili v dodrţování bezlepkové diety. (Kohout, 1994) 20

21 2.2.2 Duhringova herpetiformní dermatitida Je to onemocnění rovnocenné s celiakií. Projevuje se úporným koţním ekzémem. Puchýřky se objevují hlavně na loktech, kolenou a hýţdích, také na zádech či v podpaţí. Toto onemocnění je častější u muţů. Proč se u některých jedinců nesnášenlivost lepku projevuje touto chorobou, se zatím neví. Stanovení diagnózy i léčebný postup je stejný jako u celiakie. Nepříjemný ekzém dokáţou zahnat léky DDS-sulfony. Mají však řadu neţádoucích účinků Alergie na lepek Při alergii na lepek reaguje organismus na rozdíl od celiakie ihned, nejdéle do několika hodin. Lepek vyvolá typ biochemické reakce, ve které hraje roli imunoglobulin E. Příznakem alergie na lepek můţe být úporné zvracení, průjem, případně obojí. Léčba u alergie je taktéţ bezlepková dieta. (Červenková, 2006) Laktózová intolerance Jedná se o poruchu vstřebávání laktózy (mléčného cukru). Je zde porušen enzym štěpící mléčný cukr, laktáza. K intoleranci dochází při poškození enterocytu, proto se projevuje u celiakie. Můţe však být způsobena například Morbus Crohnovou chorobou, nebo kdyţ jsou enterocyty poškozeny radiací či léky. Nesnášenlivost mléka se můţe projevit aţ během ţivota. Příznaky zahrnují nadýmání, bolesti břicha, průjmy aţ kvasnou dyspepsii. Laktóza totiţ není rozštěpena a nedochází k její resorpci. Léčba spočívá ve vyloučení mléčných výrobků ze stravy pacienta, či jen čerstvého mléka. Je to individuální u kaţdého pacienta. (Kohout, 1994) Zajímavosti u celiakie o Celiakie řecky koliakos znamená trpící na střeva. o Britští lékaři v roce 2004 zaznamenali, ţe u mnoha pacientů s diagnózou Celiakie dochází k neurologickým příznakům (migrény, poruchy učení). Z toho důvodu konstatují, ţe mezi celiaky je méně lidí s vysokoškolským vzděláním. Toto tvrzení však není doloţené ţádnou studií. o Pro rychlou diagnostiku celiakie byl vynalezen finskou firmou AniBiotech krevní test. Je podobný těhotenskému testu. Kapka krve z prstu se setře speciálním papírkem. Změněná barva do 5 minut můţe prokázat protilátky. 21

22 Spolehlivost tohoto testu je uváděna na 96,3 %. V některých zemích je jiţ tento test pouţíván. o Kdysi činil příspěvek pro celiaky 500, Kčs, kolem roku 2003 činil příspěvek 1800, Kč. Nyní je dávka na stravování celiaků zahrnuta do dávek sociální péče. (Rujner, 2006) o Výrok dítě, které nesmí lepek, nesmí ani kravské mléko je pouhým mýtem. Jakmile se sliznice dodrţováním bezlepkové diety obnoví, není zde důvod dále dodrţovat bezmléčnou stravu. o Odborná literatura zaznamenala případ, kdy bezlepková strava vylepšila stav těţce poškozených jater. Pacient se v tomto případě vyhnul transplantaci. o Děti, které přísně dodrţují bezlepkovou dietu, mají v dospělosti menší riziko projevu diabetes mellitus 1. typu. o V některých provinciích Itálie dostávají aţ 12 kg potravin na měsíc zdarma, jinde zase příspěvek do výše 100 eur. o Malta poskytuje celiakům měsíčně balík bezlepkových potravin. o Švédsko poskytuje dětem do 16 let dotované potraviny v lékárnách, starší dostávají příspěvek bez ohledu na jejich výdělek. o Celiaci si mohou místo piva dopřát skotskou whisky. Vyrábí se dvojitou destilací a lepek se tak zaručeně zničí. Obecně platí, ţe čím kvalitnější alkohol, tím méně lepku by měl obsahovat. (Červenková, 2006) o Webová stránka uvádí nejnovější Americkou studii z roku 2005 o zavedení lepku do stravy kojence, která říká: Zahájení podávání lepku v období, kdy je dítě kojeno, výrazně snižuje rozvoj celiakie. Děti by měli dostat lepek ne dříve, než po ukončeném čtvrtém měsíci a ne později, než po ukončeném sedmém měsíci. o Organizace pro celiaky a zahraniční pacientské společnosti jsou v příloze č. 6. o Cizojazyčná pomoc pro celiaky je uvedena v příloze č Uţitečné rady Rodiče, kteří mají malé dítě s diagnózou celiakie, by neměli ztrácet hlavu a z dané situace dělat tragédii. O to více přivedou dítě do stresových situací. Je správné dítě naučit brát bezlepkovou dietu s nadhledem, naučit ho, ţe se nijak zvlášť nevymyká ostatním kamarádům. 22

23 Důleţité je vysvětlit, v čem spočívá odlišnost stravování dítěte a to nejen rodině, blízkým ale i tam, kde se dítě často vyskytuje (škola, zájmové krouţky, tábory), aby nedošlo k nepříjemným situacím. Je samozřejmě nezbytné, aby i dítě vědělo, co se s ním děje. Čím menší děti jsou, tím kratší a názornější vysvětlování musí být. U nejmenších stačí názorný příklad formou pohádky. Nikdy však děti nestrašíme. U školáků stačí pastelky, či obrázky a popsat, co se s jídlem v našem těle děje a kde je zádrhel. Při úspěšné výchově děti pochopí, na co říct ano, na co okamţitě ne. Pokud dítě odjíţdí na výlet apod., je dobré, aby vědělo, kdo z dospělých ví o dietě, kdo mu případně poradí. V cizině je dobré mít tlumočníka, který by přeloţil zásady bezlepkové diety. Dítě by mělo mít vţdy v batůţku sladkosti, či něco k snědku z povolených potravin. Není na škodu přibalit dítěti list s potravinami, které smí a které nesmí pro méně informované jedince. (Červenková, 2006) Budoucnost celiakie Genové inţenýrství chce sníţit toxicitu lepku. S tím se však sníţí i jeho lepivý charakter. Italové zkoušejí vyrobit těsto ze speciálního kvásku, který obsahuje kmeny laktobacilů. Ty jsou schopny produkovat potřebné enzymy. Dále se vyvíjejí vakcíny na základě peptidů, které by blokovaly aktivitu lepku. Hledají se protilátky proti cytokinům, které vyvolávají zánět a atrofii sliznice. V řešení je i úprava propustnosti tenkého střeva. (Červenková, 2006) 23

24 2.3 Crohnova choroba (Regionální enterokolitida, CN) Idiopatické střevní záněty ( Inflammatory Bowel disease, IBD) Idiopatické střevní záněty nesou světový název Inflammatory bowel disease. Kdysi byly nazývány jako nespecifické střevní záněty. Od tohoto termínu se ustoupilo, protoţe nevyjadřuje přesný opak ke specifickým zánětlivým onemocněním. (Interní medicína pro praxi, 2008/10) Tyto střevní záněty postihují sliznici, nebo celou střevní stěnu. Podle toho je rozdělujeme na Ulcerózní kolitidu (poškození sliznice) a na Crohnovu chorobu (poškození celé stěny). Příčina je neznámá (idiopatická). Předpokladem pro vznik těchto chorob je genetická dispozice (často u jednovaječných dvojčat). U Aškenazim Ţidů je výskyt 3-5x vyšší. Určité faktory zevního prostředí pak podpoří vznik těchto onemocnění. Mezi takové patří faktory dietní, infekční (viry, bakterie), psychické (stres), případně jiné závaţnější onemocnění, které oslabí pacientovu imunitu. (Kohout, 2006) Crohnova choroba Nazývána téţ jako regionální enteritida, granulomatózní enteritida, terminální ileitida. (Interní medicína pro praxi, 2008/10) Tato choroba postihuje zánětem oblast tenkého střeva (20 %), tlustého střeva (20 %), či konečníku (30 %). Můţe postihovat i obě střeva zároveň (30 %). Postiţení je segmentální, coţ znamená, ţe se střídají úseky zdravé a nemocné. Není však vyloučeno působení zánětu i v ostatních částech trávicí soustavy. Zaznamenáno bylo i působení na mimostřevní orgány. Crohnova choroba nepostihuje pouze sliznici, ale celou stěnu. Z toho důvodu můţe dojít ke vzniku píštělí (spojky mezi střevními kličkami navzájem, či střevními kličkami a povrchem těla, či jiných orgánů - močový měchýř, pochva). Vzniknout mohou také abscesy (dutiny vyplněné hnisem). (Kohout, 2006) Ulcerózní kolitida K idiopatickým zánětům se řadí ulcerózní kolitida (také idiopatická proktokolitida). Na rozdíl od Crohnovy choroby postihuje pouze sliznici, nikoliv celou stěnu. 24

25 Postiţeny jsou vţdy konečník s různou částí tlustého střeva. Tenké střevo touto chorobou postiţeno nebývá. Dalším rozdílem od Morbus crohna je kontinuální šíření zánětu, takţe se zde nestřídají zdravé a nemocné úseky. Rozeznáváme zde lehký, středně těţký a těţký tvar. Lehký postihuje konečník a esovitou kličku. Tato forma je nejčastější (50 % pacientů). Středně těţký zahrnuje postiţení sestupného tračníku (20 % pacientů). Těţký tvar kolitidy zahrnuje postiţení příčného i vzestupného tračníku spolu s částí slepého střeva (30 % pacientů). Nejsou zde tendence ke vzniku píštělí, či abscesů. Při velkém postiţení dochází ke zjizvení střeva, ke ztrátě jeho funkce. Ulcerózní kolitida se projevuje průjmem s moţnou příměsí krve či hlenu. Objevují se zde tenesmy (bolestivé nucení na stolici bez efektu vyprázdnění), horečky, nechutenství, aţ rozvrat vnitřního prostředí. Můţe se rozvinout v septický stav. Pro diagnostiku kolitidy se pouţívá anamnéza, fyzikální vyšetření, laboratorní vyšetření, endoskopické vyšetření (kolonoskopie). Mezi komplikace této kolitidy se řadí tzv. toxické megakolon. Tento stav můţe vzniknout při těţkých formách kolitidy, či po podání léků proti průjmu. Dochází k ochabnutí hladké svaloviny střeva. Tím se rozšíří střevní průsvit a obsah zde stagnuje. Hromadí se zde bakterie, do organismu vcházejí různé toxiny. Hrozí zde aţ protrţení střevní stěny a následný zánět pobřišnice. Další moţnou komplikací je krvácení střeva. Je zde vyšší riziko vzniku rakoviny tlustého střeva. Léčba je medikamentózní (kyselina5-aminosalicylová, kortikoidy, imunosupresiva, probiotika atd.), psychická, nebo chirurgická (totální proktokolektomie-odstranění konečníku a tlustého střeva). (Kohout, 2006) Další nezbytnou součástí léčby je výţiva. Ve většině případů se u tohoto onemocnění ponechává příjem stravy ústy. Strava se tedy příliš neliší od diety racionální. Při komplikacích je vhodné sníţit příjem hrubé vlákniny. Důleţité je přidávat probiotika. Výţiva do ţíly se indikuje pouze u pacientů s toxickým megakolon, či při relapsu této choroby. Pacienti s malnutricí dostávají doplňky výţivy. (Kohout, 2004) Ulcerózní kolitida se nejčastěji vyskytuje u pacientů kolem 40. a 50. roku. Prevalence uvádí nemocných pacientů na obyvatel v ČR. Incidence uvádí 3-10 nových pacientů na obyvatel za rok. Postihuje častěji ţeny. (Kohout, 2006) 25

26 Historie Crohnovy nemoci Střevní zánětlivá onemocnění popsal Giovanni Battista Morgagni ( ). Dále se jimi zabýval roku 1904 polský lékař Antoni Leśniowski a roku 1913 skotský lékař T.Kennedy Dalziel. (www.wikipedia.org, online, 2012) Roku 1932 byla Crohnova choroba popsána jako zánětlivé onemocnění tenkého střeva Burrilem B. Crohnem, Oppenheimem a Ginzbergem. Po Crohnovi byla pojmenována. Roku 1960 byla choroba popsána i na tlustém střevě a odlišena od ulcerózní kolitidy. V Římě roku 1998 byla stanovena kritéria rozdělení Crohnovy choroby dle věku pacienta, lokalizace a tíţe onemocnění. Dle těchto kritérií se odvíjí i způsob léčby. (Kohout, 2006) Příznaky Crohnovy choroby Pacient trpí bolestmi břicha nejčastěji v pravém podbřišku. Častým příznakem jsou zde průjmy bez příměsi krve. Objevit se můţou horečky do 38 stupňů Celsia, úbytek na váze. Někdy choroba napodobuje apendicitidu (zánět červovitého výběţku slepého střeva). Dalším příznakem bývá ileus neboli neprůchodnost střeva. Pokud je postiţen velký úsek střeva, vyskytuje se zde malabsorpční syndrom. Mezi mimostřevní příznaky Crohnovy choroby patří artritida (bolest kloubů), abscesy či píštěle v hýţďové oblasti. (Kohout, 2006) Průběh nemoci Průběh nemoci rozdělujeme na ataku, remisi, relaps a recidivu. Ataka je první vzplanutí choroby. Remise znamená klidová fáze, relaps znovuvzplanutí potíţí a recidiva návrat přítomnosti choroby většinou po operacích. Greensteinova klasifikace rozděluje chorobu na typ agresivní, při kterém dochází k častému vzniku píštělí, abscesů a je nutné častých chirurgických zákroků a typ indolentní s málo častými znovuvzplanutími. Nejsou zde časté chirurgické zákroky. Z dalšího hlediska se choroba rozděluje na typ progresivní (zhoršující se), stacionární (ustálený) a regresivní (ustupující). Aktivitu této nemoci můţeme hodnotit dle klinického indexu CDAI (Crohns disease aktivity index). (Interní medicína pro praxi, 2008/10). 26

27 Web uvádí, ţe Index CDAI byl roku 1976 navrţen W.R. Bestemem a spolupracovníky z Midwest Regional Health Center v Illinois USA. Otázky jsou zaměřeny na počet řídkých stolic, bolesti břicha, celkový stav pacienta, hodnoty hematokritu apod. Pokud vyjde CDAI pod 150, znamená to remisi. Hodnoty větší neţ 450 znamenají těţký průběh Crohnovy nemoci. Pokud CDAI poklesne o více jak 70 bodů, znamená to kladnou odpověď na léčbu. Diagnostika Crohnovy choroby Crohnova choroba můţe postihovat nejen dospělé, ale i děti. Nejčastější výskyt je mezi 20. a 35. rokem. Prevalence uvádí nemocných pacientů na obyvatel ČR. Incidence uvádí u Crohnovy choroby 1-3 nových pacientů na obyvatel za rok. Obě pohlaví postihuje tato choroba stejně. (Kohout, 2006) Diagnóza u Crohnovy choroby by měla být komplexní se zaměřením nejen na střevní ale i mimostřevní příznaky, febrilie, anémie, váhový úbytek a rozsah poškození sliznice střeva zjištěný pomocí endoskopických metod. (Interní medicína pro praxi, 2008/10) Mezi diagnostické metody u Crohnovy choroby patří anamnéza, fyzikální vyšetření, laboratorní a zobrazovací vyšetření. Diferenciální diagnostika odlišuje tuto chorobu od jiných nemocí. Crohnovu chorobu je nutné odlišit od ulcerózní kolitidy, od průjmů z různých příčin, jako je infekční průjem či celiakie. Dále je důleţité ji odlišit od podvýţivy z jiné příčiny, od nádorového onemocnění střeva, či chudokrevnosti jiných příčin. (Kohout, 2006) Diferenciální diagnostika zde zahrnuje mnoho dalších moţných chorob jako je např. Behcetův syndrom (zánětlivá choroba postihující i více tělních systémů), alergické enterokolitidy (zánět tenkého střeva), divertikulitidy (zánět patologických vychlípek střeva), infekční kolitidy (zánět tlustého střeva), či např. kolitidy při Hirsprungově nemoci (vrozené onemocnění, projevující se střevní neprůchodností). (Interní medicína pro praxi 2008/10) o Anamnéza a fyzikální vyšetření Lékař hovoří s pacientem o jeho příznacích, genetické dispozici, způsobu ţivota apod. 27

28 Fyzikální vyšetření zahrnuje prohlédnutí pacienta (podvýţiva s otoky), pohmat či poklep (bolestivé břicho, infiltráty-prosakování), vyšetření per rektum (nález v konečníku, píštěle). o Laboratorní vyšetření Při laboratorním vyšetření dochází k odběru krve, která můţe poukázat na sníţené mnoţství ţeleza, coţ by signalizovalo anémii. Dále se projeví zvýšená sedimentace, zvýšená hladina bílých krvinek či krevních destiček, coţ je typický znak pro zánětlivé bujení v těle. Sledovány jsou také hodnoty celkové bílkoviny, albuminu, prealbuminu z důvodu moţné podvýţivy těchto pacientů. Aby se vyloučila moţnost infekčního původu zánětu, provádí se vyšetření stolice na bakteriologii a parazitologii. (Kohout, 2006) o Zobrazovací vyšetření Jelikoţ Crohnova choroba postihuje i horní úsek trávicího traktu, je vhodné podstoupit vyšetření gastroskopie, či enteroskopie na specializovaných zařízeních. Gastroskopie je vyšetření jícnu, ţaludku a dvanáctníku ohebným přístrojem endoskopem. Enteroskopie nám umoţní vstoupit aţ za dvanáctník, do jejuna (30-60cm). Pacient musí být lačný. Tzv. dvojbalónová enteroskopie slouţí k prohlédnutí celého tenkého střeva s moţností odběru tkáně. Kapslová endoskopie také odhalí Crohnovu chorobu. Jedná se o vyšetření trávicí trubice pomocí kapsle s mikrokamerou, kterou pacient spolkne. Je však vysoce specializované, proto se provádí aţ po všech ostatních vyšetřeních. Při podezření na postiţení ţlučových cest Morbus Crohnovou chorobou provádíme endoskopickou retrográdní cholangiopankreatografii (ERCP). Vyšetřují se zde ţlučové a pankreatické cesty pomocí sondy a kontrastní látky. Obrázek 3 Dvojbalónová enteroskopie ( Zdroj : 28

29 Při podezření na hmatné infiltráty, se pouţívá lépe snesitelné neinvazivní vyšetření pomocí ultrasonografie. Dopplerova sonda slouţí k posouzení tloušťky jednotlivých částí stěn střeva, coţ můţe taktéţ napomoct k diagnostice Crohnovy choroby. Další metodou je endosonografie, kdy se ultrazvuková sonda zavede pomocí endoskopického přístroje do střeva. Irigoskopie je rentgenové vyšetření střeva pomocí kontrastní látky, které se vyuţívá v situaci, kdy není moţno pacienta vyšetřit koloskopicky. Pouţívá se také tzv. enteroklýza (kontrastní látka se podává do střeva pomocí tenké sondy), která zjistí zúţení střeva, či přítomnost píštělí. Počítačová tomografie (CT) se vyuţívá při podezření na přítomnost abscesů. Magnetická rezonance (MR) můţe poukázat na přesný průběh píštělí. Leukocytární scan je vyšetření, při kterém se do krve aplikuje radioaktivní látka pro zobrazení, kde se nejvíce hromadí bílé krvinky. V místě hromadění se nachází největší zánětlivá aktivita nemoci. (Kohout, 2006) Obrázek 4 Endoskopické vyšetření horní a dolní části traktu ( Zdroj: o Komplikace Ke komplikacím Crohnovy choroby řadíme malnutrici, stenózy, píštěle, abscesy, masivní krvácení, perforaci (protrţení) střeva, vzácně toxické megakolon (ochabnutí hladké svaloviny střeva). Mezi mimostřevní komplikace se řadí erytema nodosum (bolestivé zčervenání kůţe), pyoderma gangrenosum (hluboké, nehojící se, hnisavé rány), artritidy (zánět kloubů), artralgie (bolest kloubů), iritida (zánět oční duhovky), primární sklerozující cholangoitida (zánět ţlučovodů, ţluč stagnuje), pneumonie (zánět plic) nebo např. nefritidy (zánět ledvin). 29

Vhled do embryologie. Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí

Vhled do embryologie. Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí Trávicí trakt Vhled do embryologie Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí Základní anatomie Dutina ústní (napojeny slinné

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY1_09 Název materiálu: Trávení a trávicí soustava Tematická oblast: Suroviny, 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup:

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_3.11

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus

Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus 1. Vypište názvy krevních tělísek a jejich početní poměr: 2. Hemoglobin obsahuje důležitý prvek a váže vzdušný. 3. Krevní skupiny objevil český

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

S O U S T A V A. Obecná charakteristika

S O U S T A V A. Obecná charakteristika T R Á V Í C Í S O U S T A V A Mgr. Aleš RUDA Obecná charakteristika funkce trávící soustavy příjem potravy rozklad potravy na základní složky vstřebávání živin výdej nestrávených zbytků mimobuněčné trávení

Více

Onemocnění žaludku a dvanáctníku

Onemocnění žaludku a dvanáctníku Onemocnění žaludku a dvanáctníku Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Anatomie žaludku a dvanáctníku Žaludek

Více

TRÁVICÍ SOUSTAVA TRÁVICÍ ŽLÁZY

TRÁVICÍ SOUSTAVA TRÁVICÍ ŽLÁZY Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_03_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA TRÁVICÍ ŽLÁZY TRÁVICÍ ŽLÁZY SLINIVKA BŘIŠNÍ (PANCREAS) protáhlá 14-18 cm 60-90 g uložená v ohbí dvanáctníku

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Karlova Univerzita v Praze 2.lékařská fakulta. Seminární práce z imunologie. Celiakie

Karlova Univerzita v Praze 2.lékařská fakulta. Seminární práce z imunologie. Celiakie Karlova Univerzita v Praze 2.lékařská fakulta Seminární práce z imunologie Celiakie Vypracovaly: Jana Kukrálová Tereza Riedlová (7.kruh) Celiakie, jinak zvaná také celiakální sprue, je celoživotní onemocnění

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

funkce: 1. příjem potravy a odstraňování nestravitelných odpadních látek 2. mechanické a chemické zpracování potravy 3.

funkce: 1. příjem potravy a odstraňování nestravitelných odpadních látek 2. mechanické a chemické zpracování potravy 3. funkce: 1. příjem potravy a odstraňování nestravitelných odpadních látek 2. mechanické a chemické zpracování potravy 3. vstřebávání živin trávicí trubice se skládá z: - ústní dutina hltan jícen žaludek

Více

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D Diarrhoea IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu 1 Diarrhoea - průjem častější vylučování většího

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE NEMOCI ČLOVĚKA CELIAKIE. Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov. Autor práce: Kateřina Švandová, IX.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE NEMOCI ČLOVĚKA CELIAKIE. Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov. Autor práce: Kateřina Švandová, IX. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov ABSOLVENTSKÁ PRÁCE NEMOCI ČLOVĚKA CELIAKIE Autor práce: Kateřina Švandová, IX.A Konzultant: Mgr. Radim Novotný Školní rok: 2010 2011 2010

Více

BÍLKOVINY A SACHARIDY

BÍLKOVINY A SACHARIDY BÍLKOVINY A SACHARIDY Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri Mgr. Petr Jebas Bílkoviny

Více

IDIOPATICKÉ STŘEVNÍ ZÁNĚTY. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

IDIOPATICKÉ STŘEVNÍ ZÁNĚTY. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové IDIOPATICKÉ STŘEVNÍ ZÁNĚTY Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové http://www.calgarycmmc.com/crohns_disease.jpg Crohnova choroba Morbus Crohn 1 Idiopatický zánět Chronický transmurální zánět trávicí

Více

VY_32_INOVACE_11.09 1/11 3.2.11.9 Trávicí soustava Trávicí soustava

VY_32_INOVACE_11.09 1/11 3.2.11.9 Trávicí soustava Trávicí soustava 1/11 3.2.11.9 Cíl znát druhy a princip trávení - popsat stavbu a funkci jednotlivých částí trávicí soustavy - charakterizovat druhy zubů - chápat důležitost složení potravy - objasnit pojmy metabolismus,

Více

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 21.9. 2009 Mgr. Radka Benešová Obecné zásady řízení a regulací: V organismu rozlišujeme dva základní

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2011 DIAGNOSTIKA A LÉČBA PACIENTŮ SE ZHOUBNÝM ONEMOCNĚNÍM SLINIVKY BŘIŠNÍ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2011 DIAGNOSTIKA A LÉČBA PACIENTŮ SE ZHOUBNÝM ONEMOCNĚNÍM SLINIVKY BŘIŠNÍ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 7 DIAGNOSTIKA A LÉČBA PACIENTŮ SE ZHOUBNÝM ONEMOCNĚNÍM SLINIVKY BŘIŠNÍ INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získat znalosti a praktické dovednosti umožňující poskytovat komplexní

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Psychosomatika a choroby zažívacího traktu. Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín

Psychosomatika a choroby zažívacího traktu. Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín Psychosomatika a choroby zažívacího traktu Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín Psychosomatika Psyché - duše, soma - tělo Zkoumá vliv psychických funkcí a pochodů na organizmus Psychosomatická

Více

CO JE CELIAKIE? KDE SE LEPEK VYSKYTUJE? CO JE AUTOIMUNITA? JAK CELIAKIE VZNIKÁ? LZE POVAŽOVAT CELIAKII ZA ALERGII?

CO JE CELIAKIE? KDE SE LEPEK VYSKYTUJE? CO JE AUTOIMUNITA? JAK CELIAKIE VZNIKÁ? LZE POVAŽOVAT CELIAKII ZA ALERGII? CELIAKIE STOP CO JE CELIAKIE? Celiakie je dědičné autoimunitní onemocnění dětí i dospělých způsobené trvalou nesnášenlivostí lepku neboli glutenu. Požití lepku vyvolává u postižených osob tvorbu protilátek

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

CELIAKIE, FENYLKETONURIE, DIABETES MELITUS

CELIAKIE, FENYLKETONURIE, DIABETES MELITUS CELIAKIE, FENYLKETONURIE, DIABETES MELITUS projevy, léčba, jídelníček CELIAKIE - autoimunitní dědičné onemocnění způsobeno nesnášenlivostí lepku - častější výskyt u žen, postihuje děti, kterým chybí enzym

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Míza Lymfa Krevní kapiláry jsou prostupné pro určité množství bílkovin

Více

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Jitka Fuchsová MÍZA (lymfa) Krevní kapiláry mají propustné stěny

Více

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Náhlé příhody břišní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 PhDr. Markéta Bednářová NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ (NPB) Akutní onemocnění

Více

CÍLENÝ SCREENING CELIAKIE (METODICKÝ POKYN)

CÍLENÝ SCREENING CELIAKIE (METODICKÝ POKYN) CÍLENÝ SCREENING CELIAKIE (METODICKÝ POKYN) Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Celiakie je hereditární autoimunitní onemocnění dětí a dospělých s celosvětovým výskytem způsobené celoživotní nesnášenlivosti lepku

Více

Léčebná výživa u laktózové intolerance

Léčebná výživa u laktózové intolerance Léčebná výživa u laktózové intolerance Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Nesnášenlivost mléka Příčiny Alergie na mléčnou bílkovinu Intolerance laktózy (deficit laktázy) První popis Holzel a spol.

Více

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Stavba Varlata testes = mužské pohlavní žlázy - párové vejčité orgány,

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY Pavel Rauch Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha Týden bezpečnosti potravin, VŠCHT Praha, květen 2006 ALERGIE JAKO MÓDA SOUČASNOSTI 20% POPULACE VĚŘÍ, ŽE MÁ INTOLERANCI

Více

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH MOŽNOSTI ÚPRAVY DIETNÍHO REŽIMU HEMODIALYZOVANÝCH PACIENTŮ PŘI HOSPITALIZACI Mengerová O. 1, Duchková M. 1, Hanzlíková P. 1, Teplan V. 2 ÚOP 1, KN TC 2 ; IKEM Praha DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH Musí

Více

Ošetřování N se zánětem VDN

Ošetřování N se zánětem VDN Ošetřování N se zánětem VDN Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: sinusitis = zánět

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Stavba dýchací soustavy

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY Seznam diet platných v Domově Březiny 0 tekutá 1 kašovitá 2 šetřící 3 racionální 3 M racionální mleté maso 9 diabetická 9 M diabetická mleté maso 9/2 diabetická šetřící BON

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Aktivita 2 Rozlišování škrobových zrn ve směsi Honza jde nakoupit. Má od maminky seznam. Má koupit nějaké pečivo, instantní hrachovou polévku, škrobovou moučku, hladkou

Více

Enterální výživa. Podávání speciálních přípravků dietetik s podmínkou vstřebávání živin ve střevě. Podání výživy jinou než parenterální cestou

Enterální výživa. Podávání speciálních přípravků dietetik s podmínkou vstřebávání živin ve střevě. Podání výživy jinou než parenterální cestou Enterální výživa Enterální výživa Podávání speciálních přípravků dietetik s podmínkou vstřebávání živin ve střevě Podání výživy jinou než parenterální cestou Možnosti podávání enterální výživy Sipping

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc.

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc. OSLAVA MLÉKA 2009 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Od roku 1957 slaví světová mlékařská veřejnost každé čtvrté úterý v měsíci květnu SVĚTOVÝ DEN MLÉKA Podnět t k tomuto svátku dala konference významných světových

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ILEUS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ileus Neprůchodnost střevní Porucha střevní pasáže Rozepnutí střevních kliček nad překážkou NPB Nemocný je ohrožen na životě, nutnost adekvátní léčby Ileus

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA ŠTÍTNÁ ŽLÁZA nejstarší žláza s vnitřní sekrecí u obratlovců (z fylogenetického hlediska) váží 30

Více

Dieta u nemocí žlučníku, žlučových cest a pankreatu

Dieta u nemocí žlučníku, žlučových cest a pankreatu Dieta u nemocí žlučníku, žlučových cest a pankreatu Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Postižení žlučových cest možnosti Akutní cholecystitida (kalkulózní, nekalkulózní) Jedná se o akutní břišní

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Mléčná žláza, laktace. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Mléčná žláza, laktace. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mléčná žláza, laktace Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Radka Benešová ANATOMIE MLÉČNÉ ŽLÁZY Mléčná žláza (glandula mammaria)

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

Variace Soustava krevního oběhu

Variace Soustava krevního oběhu Variace 1 Soustava krevního oběhu 21.7.2014 16:08:47 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SOUSTAVA KREVNÍHO OBĚHU KREV A KREVNÍ OBĚH Charakteristika krve Krev - složení fyzikální, chemické, biologické.

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

Je laktózová intolerance nemoc? Veronika Březková

Je laktózová intolerance nemoc? Veronika Březková Je laktózová intolerance nemoc? Veronika Březková Mléko 75 % populace má problém s trávením laktózy Lidé jsou jediný živočišný druh konzumující mléko jiného živočišného druhu po odstavení od mateřského

Více

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 9 DIAGNOSTIKA A LÉČBA PACIENTŮ SE

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Martin Poklop SCM soustředění - 27.10.2014 Kladky u Konice Motivace Program přednášky Sportovní výkon z pohledu výživy Co si tedy dát? Zajímavá témata z pohledu zdravé

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

Celiakie a. alergie na lepek. Co dělat?

Celiakie a. alergie na lepek. Co dělat? Celiakie a alergie na lepek Co dělat? Celiakie a alergie na lepek Celiakie je onemocnění, při kterém tělo není schopné strávit lepek, bílkovinu nacházející se v různých druzích obilovin. Mírnější forma

Více

FitLine All-in-1000 Plus

FitLine All-in-1000 Plus Probiotický - nové heslo? Mluvíme-li dnes o jogurtu a jiných kysaných mléčných výrobcích, nesmí chybět pojem probiotický. Ale co toto slovo vlastně znamená? Probiotica ( probiotický ) = pro život - jsou

Více

MUDr. Josef Jonáš. Teorie toxinů

MUDr. Josef Jonáš. Teorie toxinů MUDr. Josef Jonáš Teorie toxinů 1 Hlavní skupiny toxinů Opouzdřené emoce Capsulated emotions Mikrobiální ložisko Microbial focus Emocionální toxiny Suppressed emotions Zátěž stresem Stress burden Zátěž

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

Přírodní látky pracovní list

Přírodní látky pracovní list Přírodní látky pracovní list VY_52_INOVACE_199 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Přírodní látky pracovní list 1)Doplňte křížovku Tajenkou je název skupiny přírodních

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku)

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku) / přeměna látek spočívá v těchto dějích: 1. z jednoduchých látek - látky tělu vlastní vznik stavebních součástí buněk a tkání 2. vytváření látek biologického významu hormony, enzymy, krevní barvivo. 3.

Více