Výţiva pacienta s diagnózou Celiakie a Morbus Crohn Absolventská práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výţiva pacienta s diagnózou Celiakie a Morbus Crohn Absolventská práce"

Transkript

1 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace Vyšší odborné studium Výţiva pacienta s diagnózou Celiakie a Morbus Crohn Absolventská práce Vypracovala: Ševčíková Veronika Vedoucí práce: Jana Szűcs Studijní obor: Diplomovaný Nutriční terapeut

2 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, ţe předloţená absolventská práce, je mým původním autorským dílem, které jsem vypracovala samostatně a pouţila jen uvedených pramenů a literatury, které v práci řádně cituji. Souhlasím, aby má absolventská práce byla vyuţívána ke studijním účelům a citována dle platných norem. V Ostravě podpis..

3 PODĚKOVÁNÍ Ráda bych touto cestou vyjádřila poděkování paní Janě Szűcs za její cenné rady, připomínky a ochotu při vedení absolventské práce.

4 OBSAH 1 ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST Anatomie a fyziologie Gastrointestinálního traktu (GIT) Úvod k trávicí soustavě Funkce trávicí soustavy Stavba stěny GIT Řízení hybnosti a sekrece GIT Stavba a funkce částí GIT Přídatné orgány GIT Celiakie Malabsorpční syndrom Duhringova herpetiformní dermatitida Alergie na lepek Laktózová intolerance Zajímavosti u celiakie Uţitečné rady Budoucnost celiakie Crohnova choroba (Regionální enterokolitida, CN) Idiopatické střevní záněty ( Inflammatory Bowel disease, IBD) Crohnova choroba PRAKTICKÁ ČÁST Charakteristika pacienta Identifikační údaje pacienta Anamnéza pacienta Výsledky vyšetření... 37

5 3.1.4 Subjektivní hodnocení Cíle nutriční intervence Nutriční terapie Nutriční péče Doporučení pro pacienta Hodnocení Závěrečné hodnocení kazuistiky ZÁVĚR RESUME A SUMMARY SEZNAM ZKRATEK SEZNAM OBRAZKŮ SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY SEZNAM PŘÍLOH... 59

6 1 ÚVOD Téma absolventské práce zní Výţiva pacienta s diagnózou celiakie a Morbus Crohn. Nejen celiakie sebou přináší velká omezení ve stravě, která se týkají potravin s obsahem lepku, ale i diagnóza Morbus Crohn do své léčby zahrnuje omezení potravin s vysokým obsahem nestravitelných zbytků, čili vlákniny. Cílem práce je přiblíţit veřejnosti problematiku těchto onemocnění, zaměřit se především na to, jaký má výţiva vliv na průběh nemocí a zda si pacient umí sestavit energeticky i biologicky plnohodnotný jídelní lístek. V práci je zkoumána i informovanost pacienta. Zařazeny jsou zde i nové recepty pro případné obohacení stravy těchto pacientů. Práce obsahuje část teoretickou a část praktickou. Teoretická část popisuje anatomii gastrointestinálního traktu. Zaobírá se charakteristikou idiopatických střevních zánětů, do kterých patří diagnóza Morbus Crohn a charakteristikou malabsorpčního syndromu, který zahrnuje celiakii. Dále nastíní historii a vývoj těchto onemocnění. Popsány zde jsou příčiny vzniku, příznaky, komplikace nejen ve výţivě a léčba jednotlivých diagnóz. Vzhledem k těmto vybraným onemocněním budou přiblíţeny zásady a omezení diety č. 5 s omezením nestravitelných zbytků a bezlepkové diety. Teoretická část nastíní také pojem probiotika, které jsou významné především ve výţivě pacientů s diagnózou Morbus Crohn. Jako metoda pro praktickou část práce je vybrána kazuistika. Zde je popsán stav sedmnáctiletého pacienta s výše uvedenými diagnózami, vznik a vývoj nemoci, jeho současné komplikace, psychický stav a vyšetření, která pacient podstoupil. Vypsány jsou jednotlivé anamnézy, rodinná, pracovní, sociální, alergická apod. Dále praktická část práce obsahuje zhodnocení jídelního lístku pacienta. V příloze jsou zahrnuty obrázky, kde je porovnaná zdravá a poškozená střevní sliznice, gastrointestinální trakt, bezlepkové recepty, cizojazyčná pomoc pro celiaky, webové odkazy pro celiaky, či různé speciální obchody s bezlepkovými potravinami. Propočty jídelních lístků, či lékařské zprávy pacienta jsou také zařazeny v přílohách. Klíčová slova: Morbus Crohn, regionální enterokolitida, celiakie, malabsorpční syndrom, celiakální sprue, gluténová enteropatie. 6

7 2 TEORETICKÁ ČÁST 2.1 Anatomie a fyziologie Gastrointestinálního traktu (GIT) Úvod k trávicí soustavě Trávicí soustava zahrnuje vlastní orgány trávicí trubice, ve kterých dochází k trávení a vstřebávání potravy. Je to dutina ústní, hltan, jícen, ţaludek, tenké a tlusté střevo, konečník. Dále přídatné orgány, které tvoří i shromaţďují trávicí šťávy, které pak odvádějí do GIT. Zde řadíme slinné ţlázy, játra, ţlučník a slinivku břišní. (Merkunová, 2008) Obrázek trávicí soustavy v. příloze č Funkce trávicí soustavy Mezi hlavní funkce trávicí soustavy patří přijímat potravu, zpracovat ji v sousto a polknout, přeměnit potravu v tekutou tráveninu, trávit potravu na sloţky schopné se vstřebat a vyloučit nevyuţité a odpadní sloţky pomocí stolice. Mezi další funkce patří sekrece hormonů, které řídí činnost GIT, produkce vitamínů pomocí bakteriálních kmenů v tlustém střevě či zneškodňování antigenních (škodných) součástí potravy, které zajišťuje kyselina chlorovodíková v ţaludeční šťávě a mízní tkáň v tenkém střevě tzv. Peyerovy pláty. (Merkunová, 2008) Stavba stěny GIT Stěna trávicí soustavy se skládá ze sliznice, která zahrnuje rychle regenerující epitel, vmezeřené vazivo a tenkou vrstvu hladké svaloviny, která přispívá k řasení ţaludku a tenkého střeva v klky neboli villi. Dále se skládá z podslizniční vrstvy, která obsahuje retikulární (síťovitě uspořádané) vazivo s hojnými krevními a mízními cévami, uzlíky mízní tkáně a síť nervových buněk. Třetí vrstvou je svalová vrstva příčně pruhovaná a hladká. V úseku od dutiny ústní po dolní třetinu jícnu a v zevním řitním svěrači najdeme příčně pruhovanou svalovinu. Hladká svalovina se nachází ve zbývajících částech GIT. Poslední vrstva stěny traktu se nazývá seróza, kterou tvoří pobřišnice neboli peritoneum. Pobřišnice je tenká blána tvořena dvěma listy: 7

8 peritoneum parietalis vystýlající stěnu dutiny břišní peritoneum visceralis přecházející na povrch orgánů. (Merkunová, 2008) Řízení hybnosti a sekrece GIT Přijatá potrava se v traktu zpracovává mechanicky pomocí hybnosti jednotlivých částí traktu a chemicky pomocí trávicích šťáv. Hybnost neboli motilita zahrnuje pohyby místní, slouţící k promíchávání obsahu s trávicími šťávami a pohyby celkové, neboli peristaltické, které posouvají obsah směrem od dutiny ústní ke konečníku. Hybnost a sekrece (vyměšování) je řízena nervově či humorálně. Nervové řízení sekrece se děje pomocí reflexů podmíněných (vrozených) a nepodmíněných (naučených). Podmíněným reflexem můţe být např. dráţdění stěny traktu potravou a nepodmíněným reflexem podnět zrakový, čichový či návyky, emoce. Reflexní hybnost i sekrece traktu je také řízena střevním neboli enterickým nervovým systémem. Někdy se mu také říká střevní mozek. Jeho činnost je nezávislá a řadí se mezi části autonomní nervové soustavy. (Merkunová, 2008) Humorální řízení sekrece zajišťují hormony tvořené v trávicím traktu. Nejdůleţitějšími hormony jsou gastrin, cholecystokinin, sekretin, somatostatin, glukagon nebo serotonin a mnoho dalších. (Merkunová, 2008) Stavba a funkce částí GIT Dutina ústní Dutina ústní, latinsky cavum oris, je ohraničena ze stran tvářemi a ze zevní strany horním a dolním rtem. Horní, zadní část je ohraničena tvrdým patrem a měkkým patrem. Ty oddělují dutinu ústní od nosní dutiny. Spodní část je tvořena jazykem s přídatnými svaly a důleţitou součástí jsou také zuby. Jazyk je tvořen příčně pruhovanou svalovinou. Na povrchu se vyskytuje rohovatějící epitel. Na vrchní i boční ploše jsou výstupky neboli papily. Některé obsahují chuťové pohárky či dotykové receptory. Jazyk je důleţitý pro ţvýkání, polykání nebo při řeči. Zuby jsou seřazeny do dolního a horního oblouku. Soubor všech zubů se nazývá chrup. Dle funkce se zuby rozdělují na řezáky, špičáky, třenové zuby a stoličky. 8

9 Chrup rozdělujeme na: o dočasný (mléčný, primární), který obsahuje 8 řezáků, 4 špičáky, 8 stoliček o trvalý (sekundární), který obsahuje 8 řezáků, 4 špičáky, 8 třenových zubů a 12 stoliček. Zubovina je základní zubní tkáň. Na zubu popisujeme korunku, kterou pokrývá sklovina, krček a kořen, který je poloţen v zubním lůţku a pokrývá ho cement. Vnitřní část zubu je tvořena dutinou s vazivovou dření a četným zastoupením nervů a cév. Upevnění kořene je zajištěno ozubicí. Zuby jsou ohraničené kostními výběţky a jsou pokryty gingivou neboli dásní. Sliny jsou neustále produkovány pomocí slinných ţláz, které jsou rozptýleny v sliznici ústní dutiny. Denně vzniká 1-1,5 l slin. Skládají se z vody (99 %), dále z rozpuštěných anorganických a organických látek jako je hlen, imunoglobulin A, lyzozym, alfa amyláza či odpadní látky. Sliny například zvlhčují potravu, mají antibakteriální účinek, chrání zuby před zubním kazem nebo pomáhají formovat sousto. V dutině ústní také popisujeme velké ţlázy, mezi které patří příušní, podčelistní a podjazyková ţláza. (Merkunová, 2008) Hltan a jícen Hltan, latinsky pharynx, má nálevkovitý tvar. Je tvořen příčně pruhovanou svalovinou. Sousto se dostane do místa hltanu pomocí polykacího reflexu: o Měkké patro se zvedne a tím uzavře vchod do nosohltanu. o Zaklopí se nosohltanová příklopka a tím uzavře vchod do hrtanu. o Vdech i výdech se zastaví. o Hlasové vazy se přiloţí k sobě. o Jícnový svěrač ochabne, příčně pruhovaná svalovina hltanu se stáhne a vpraví sousto do jícnu. Jícen, latinsky oesophagus, je uloţen v mezihrudí za průdušnicí a před páteří. Prochází bránicí a vstupuje do ţaludku. První dvě třetiny jsou tvořeny příčně pruhovanou svalovinou, poslední třetina svalovinou hladkou. Mezi jícnem a hltanem je horní jícnový svěrač a mezi jícnem a ţaludkem dolní jícnový svěrač. 9

10 Sousto postupuje jícnem pomocí peristaltické vlny, kterou vytváří svalovina. (Merkunová, 2008) Ţaludek Ţaludek neboli ventriculus je vak hákovitého tvaru uloţen v břišní dutině pod bránicí. Popisujeme na něm malé a velké zakřivení. Dále česlo, tělo, klenbu, vrátníkovou předsíň a vrátník, který je opatřen svěračem a přechází v tenké střevo. Ţaludek je fixován malou předstěrou k játrům a velkou předstěrou ke střevním kličkám. Sliznice prázdného ţaludku je řasnatá a obsahuje ţlázky produkující ţaludeční šťávu. Ta je sloţena z: o kyseliny chlorovodíkové, která např. dává ţaludeční šťávě kyselý charakter, způsobuje bobtnání vaziva, má antibakteriální účinek o hlenu, který chrání sliznici o pepsinogenu, který se aktivuje na pepsin a tráví bílkoviny v ţaludku o ţaludeční lipázy, které tráví pouze emulgované tuky o vnitřního Castleyeho faktoru, který chrání vitamín B 12 a pomáhá při jeho resorpci Ţaludek pojme 1-2 l rozmělněné potravy. Po posledním soustu se uzavře česlo, ţaludeční stěna se přimkne k obsahu, aby mohla působit ţaludeční šťáva. Dále probíhají nejdřív slabé, postupně zesilující pohyby, šířící se od česla k vrátníku a promíchávají obsah ţaludku s ţaludeční šťávou. Potrava se díky tomu mění na chymus. Kaţdá tato peristaltická vlna posunuje malé mnoţství tráveniny do tenkého střeva. Potrava setrvává v ţaludku dle skladby. Cukry kolem tří hodin, tuky aţ šest hodin. (Merkunová, 2008) Tenké střevo Tenké střevo, latinsky intestinum tenue, je dlouhé 3-4 m. Popisujeme na něm tři části: o duodenum neboli dvanáctník, který leţí za velkým zakřivením ţaludku a v jeho ohbí je uloţena hlava pankreas o jejunum neboli lačník o nejdelší konečnou část ileum neboli kyčelník. 10

11 Okruţí neboli mesenterium pokrývá a obkruţuje kličky tenkého střeva. Sliznice střeva je tvořena cylindrickými buňkami zvanými enterocyty. Tyto buňky mají mnoho funkcí. Například tvoří hlen, vstřebávají látky ze střeva do krve, mají schopnost fagocytózy (pohlcení škodlivých látek), produkují látky antimikrobiálního charakteru, tvoří hormony GIT jako sekretin nebo cholecystokinin a také jsou součástí tzv. Lieberkühnových krypt, coţ jsou ţlázky, které tvoří střevní šťávu. V podslizniční vrstvě se vyskytují Brunnerovy žlázy, které produkují silně zásaditý hlen. Ten neutralizuje tráveninu ze ţaludku. Tenké střevo vstřebává aţ 90 % ţivin a vody. Sliznice i podslizniční vrstva se řasí v kruhové řasy neboli plicae circulares. Sliznice vybíhá v klky neboli villi. Slizniční buňky mají tvar kartáčového lemu. Kaţdý klk je bohatě cévně i mízně zásoben. V tenkém střevě probíhají pohyby místní a celkové čili peristaltické. Místní pohyby promíchávají střevní obsah s trávicími šťávami. Jsou důleţité pro dostatečný kontakt tráveniny se stěnou střeva během vstřebávání. Peristaltické pohyby jsou prstencové stahy kruhové svaloviny, které posunují střevní obsah ke konečníku. Na konci tenkého střeva se nachází ileocekální chlopeň. Je to hladká svalovina uspořádaná do tvaru svěrače, která brání volnému pohybu obsahu z tenkého do tlustého střeva. Trávení ţivin v tenkém střevě probíhá pomocí pankreatické a střevní šťávy. Pankreatická šťáva zde přitéká ze slinivky v místě zvaném Vaterská papila. Ta má zásaditý charakter a proto také jako hlen neutralizuje kyselou tráveninu přicházející ze ţaludku. Tvoří se neustále i díky podnětům chemickým (sloţení potravy) a mechanickým (rozpínání stěny). Kartáčový lem enterocytů obsahuje enzymy, které dokončují trávení jednotlivých ţivin na látky schopné vstřebání. Jsou to o peptidázy, které dokončují štěpení bílkovin o disacharidázy, které štěpí cukry jednoduché a patří zde o sacharáza štěpící sacharózu (řepný cukr) na fruktózu a glukózu o laktáza štěpící laktózu (mléčný cukr) na glukózu a galaktózu o maltáza štěpící maltózu (sladový cukr) na dvě molekuly glukózy Tenké střevo je hlavním místem resorpce, jelikoţ jeho resorpční plocha činí asi 40 m 2. Pro správné vstřebávání je důleţitý dostatečný přísun krve, do které se vstřebává většina látek a dostupné mízní kapiláry, do kterých se vstřebávají látky s velkou molekulou. Resorpci máme aktivní nebo pasivní. 11

12 Aktivní resorpce je rychlá, vyţadující energii ve formě ATP (adenosintrifosfát) a umoţňuje transport proti koncentračnímu spádu. Pasivní resorpce nevyţaduje energii a látky pronikají prostou difúzí po spádu. Vstřebávání jednotlivých sloţek: o mastné kyseliny o s krátkým řetězcem (do 18 C) jsou vstřebány do krve a transportovány přímo do jater o s dlouhým řetězcem jsou ve formě chylomikronů vstřebány do mízy o glukóza a aminokyseliny se vstřebávají aktivním transportem do krve o vápník se převede působením kyseliny chlorovodíkové (HCL) do dvojmocné formy a je vstřebán pomocí přenašeče o ţelezo je přeměněno také vlivem HCL na trojmocnou formu a vstřebáno pomocí přenašeče transferinu o některé anionty, například síranové, zůstávají ve střevním obsahu o sodík se vstřebává aktivně, pasivně, nebo i pomocí přenašeče o voda se vstřebává pomocí osmózy do krve vlásečnic, denně asi 9 l o vitamíny A, D, E, K se vstřebávají ve formě micel o vitamín B 12 při vstřebávání tvoří komplex s vnitřním faktorem ţaludeční šťávy (Merkunová, 2008) Tlusté střevo Tlusté střevo, latinsky intestinum crassum, je dlouhé asi 1,5 m. Popisujeme na něm čtyři části: o Caecum neboli střevo slepé je uloţeno v pravé dolní části dutiny břišní. Do boční stěny ústí kyčelník, který je slepě zakončen. Vstup je uzavřen ileocekální chlopní. Nachází se zde také červovitý přívěsek válcovitého tvaru, který má asi 5-8 cm. o Colon neboli tračník, který se dělí na vzestupný, příčný a sestupný tračník. Je pokračováním slepého střeva. o Colon sigmoideum neboli esovitá klička, která se stáčí ke středu pánve a je pokračováním tračníku. 12

13 o Rectum neboli konečník, který je nasměrován před kost kříţovou a kostrč. Na povrch těla vyúsťuje řitním otvorem. Otvor je uzavřen vnitřním a zevním svěračem. Vnitřní svěrač se skládá z hladké svaloviny a zevní svěrač ze svaloviny příčně pruhované, kterou můţeme vědomě ovládat. Stěna tlustého střeva obsahuje podélnou svalovinu, která je po téměř celé délce zesílená do tří svazků. Mezi těmito svazky je svalovina oslabená, můţe i chybět a proto se při střevním pohybu neustále vytvářejí a zanikají měchýřkovité útvary neboli haustra. V tlustém střevě probíhají peristaltické, místní a velké pohyby. Místní a peristaltické se uplatňují v počátečním úseku a posunují obsah. V dalších dvou třetinách tračníku probíhají taktéţ velmi intenzivní peristaltické pohyby, díky kterým se střevo vyprazdňuje. Tato peristaltika je řízena především třemi reflexy: gastrokolickým, duodenokolickým a kolonokolickým. Gastrokolický reflex znamená rozepnutí ţaludku přijatou potravou, duodenokolický rozepnutí dvanáctníku tráveninou a kolonokolický rozepnutí tlustého střeva obsahem. Velké pohyby přicházejí po jídle a probíhají v krátkých sériích. Rychle posouvají obsah do konečníku. Trávenina prochází střevem přibliţně deset hodin, kdy se postupně mění ve stolici. Při defekaci (vyprazdňování střeva) se postupně přesunuje obsah z vyšších částí střeva a tím roste tlak v konečníku. Stěna rekta se rozepíná a tak jsou podráţděny receptory, které vysílají vzruchy do defekačního centra v kříţové míše. Centrum pak vyvolá staţení hladké svaloviny a přichází pocit nucení na stolici. Dále ochabne vnitřní svěrač. Pro vyprázdnění konečníku je důleţité vědomě uvolnit zevní svěrač. Pro defekaci jsou důleţité také břišní svaly neboli břišní lis. Stolice je sloţena z vody, anorganických látek, nestravitelných a nevstřebaných sloţek tráveniny, bakterií, částí trávicích šťáv a z odloučených epitelových buněk. Skladba je také ovlivněna potravou. Barvu vytvářejí ţlučová barviva. Tlusté střevo produkuje šťávu, která obsahuje hlen. Ten chrání stěnu tlustého střeva a obaluje stolici. Má zásaditý charakter, a proto vytváří vhodné prostředí pro bakteriální kmeny (saprofytické bakterie). Tyto bakterie produkují některé vitaminy skupiny B, vitamin K, zkvašují vlákninu, při čemţ vznikají plyny, které rozpínají střevo a podporují peristaltiku. V tlustém střevě se nacházejí i hnilobné bakterie, které způsobují hnití bílkovin. Při tomto procesu vznikají ve střevě jedovaté látky (indol, skatol, sirovodík), které vytvářejí charakteristický zápach stolice. 13

14 Některé tyto látky se ale vstřebávají, jsou transportovány do jater a zde jsou detoxikovány. Velmi důleţitý je dostatečný příjem vlákniny, aby byly udrţeny kvasné a hnilobné procesy střeva v rovnováze. (Merkunová, 2008) Přídatné orgány GIT Slinivka břišní Slinivka, latinsky pankreas, má úzký tvar. Popisujeme na ni ocas, tělo a hlavu, která je uloţena v oblouku dvanáctníku. Celá slinivka je uloţena retroperitoneálně, tzn. za pobřišnicí. Obsahuje tkáň s vnitřní a zevní sekrecí. Endokrinní tkáň neboli tkáň s vnitřní sekrecí je tvořena Langerhansovými ostrůvky, které vytvářejí hormony inzulin, glukagon a somatostatin a transportují je do krve. Exokrinní tkáň neboli tkáň se zevní sekrecí tvoří trávicí šťávu. Ta odtéká do tenkého střeva v místě Vaterovy papily. Ústí tohoto vývodu je opatřeno Oddiho svěračem. Šťáva slinivky má zásaditý charakter zásluhou přítomného bikarbonátu. Proto neutralizuje kyselé tráveniny, přicházející do tenkého střeva ze ţaludku. Šťáva obsahuje také enzymy. o Alfa amylázu, která štěpí škroby na maltózu. o Lipázu, která se ţlučí odštěpuje mastné kyseliny z látek tukového charakteru. o Proteolytické enzymy jako je trypsinogen, chymotripsinogen nebo prokarboxypeptidáza, které štěpí bílkoviny. Jsou vylučovány v neaktivní formě, aktivují se po příchodu do střeva na trypsin, chymotrypsin a karboxypeptidázu. o Nukleázu, která štěpí nukleové kyseliny. Vylučování šťávy slinivky je řízeno humorálně pomocí hormonů sekretinu, cholecystokininu a gastrinu a také nepodmíněnými reflexy (příchod potravy do trávicího traktu). (Merkunová, 2008) Játra Játra, latinsky hepar, jsou uloţeny v břišní dutině pod pravým ţeberním obloukem. Horní klenbou se dotýkají bránice. Celý orgán je pokryt vazivovým pouzdrem, které ho zároveň fixuje k bránici. Na játrech popisujeme 4 laloky. Pravý, levý, čtvercový a lalok dolní duté ţíly. Okysličenou krev s ţivinami přivádí do jater společná jaterní tepna, která se před vstupem dělí na pravou a levou jaterní tepnu pro pravý a levý lalok jater. 14

15 Odkysličenou krev s látkami vstřebanými z trávicího traktu zde do jater přivádí ţíla vrátnicová. Vrátnicová a okysličená tepenná krev se v játrech mísí. Buňky jater z této krve odebírají kyslík a vstřebané látky. Odpadní látky a odkysličenou krev odvádí z jater centrální ţíly, které se spojují aţ v jaterní ţílu. Ta vtéká do dolní duté ţíly. Základní stavební a funkční jednotkou jater je lobulus, neboli jaterní lalůček. Má tvar nepravidelného šestihranu. Je sloţen z trámců, které jsou hvězdicovitě uspořádány kolem centrální ţíly a jsou tvořeny dvěma řadami jaterních buněk. Trámec má krevní pól lemující kapiláry a ţlučový pól, u kterého slepě začínají ţlučové kanálky. Ţluč tvořena jaterními buňkami je do těchto kanálků vydávána. Na vrcholech šestihranu probíhají ţlučovody sbírající ţluč z kanálků, větve jaterní tepny a vrátnicové ţíly. Játra mají obrovské mnoţství funkcí. Podílejí se na metabolismu ţivin, tvoří plazmatické bílkoviny, zneškodňují mikroorganismy a cizorodé látky, mají detoxikační funkci (např. mění čpavek na močovinu), odbourává hormony (inzulin, aldosteron), podílejí se na metabolismu vitamínů a minerálních látek, odbourávají staré krvinky, chemicky upravují bilirubin, sniţují cholesterol, vytvářejí zdroj tepla a zásobárnu krve, podílejí se na sráţení krve, tvoří ţluč, udrţují glykémii či tvoří lipoproteiny. (Merkunová, 2008) Ţlučník a ţlučové cesty Ţlučník, latinsky vesica fellea, je uloţen na spodní ploše jater. Jeho tvar je hruškovitý. Ţlučník pojme ml ţluči. Voda se zde vstřebává ve velkém mnoţství, a proto se ţlutozelená ţluč zahušťuje. Má zásaditý charakter díky přítomnosti bikarbonátu. Dále obsahuje vodu, ţlučová barviva (biliverdin, bilirubin), ţlučové kyseliny a jejich soli, fosfolipid a lecitin. Ţluč odtéká z pravého levého laloku jater pravým a levým ţlučovodem, které se spojují ve společný jaterní vývod. K tomuto vývodu se připojí ţlučníkový vývod a pokračují do dvanáctníku jako ţlučovod. Výdej ţluči je řízen nervově (parasympatikus zvyšuje výdej) a humorálně pomocí hormonu cholecystokininu. Ţluč emulguje tuky. Je nezbytná pro vstřebávání mastných kyselin. ( Merkunová, 2008) 15

16 2.2 Celiakie Malabsorpční syndrom Portál uvádí, ţe malabsorpční syndrom je stav poruchy vstřebávání i trávení potravy v trávicím ústrojí. Zahrnuje i stavy, které v důsledku těchto poruch vznikají. Můţe se projevovat průjmy a různými příznaky, které vznikají z důvodu nedostatku ţivin, jako hubnutí, únava, sníţená odolnost, anémie apod. Malabsorpční syndrom rozdělujeme na primární a sekundární. K primární malabsorpci zahrnujeme celiakii, tropickou sprue, nebo deficit laktázy. Sekundární malabsorpce vzniká v důsledku jiných chorob, jako je syndrom krátkého střeva, syndrom slepé kličky, záněty, nádory apod. Celiakie (glutenová enteropatie, celiakální sprue, CS) Celiakie je autoimunitní, geneticky podmíněná chronická choroba, vyznačující se trvalou nesnášenlivostí glutenu (lepku). Autoimunitní onemocnění znamená, ţe u jedinců, kteří mají špatnou genetickou informaci, selhává imunitní systém. Protilátky se v těle začnou tvořit nejen proti cizím škodlivým látkám, ale i proti látkám vlastním. Historie o Ve 2. stol. n. l. popsal tuto chorobu jako první lékař Galén ve spisu Náchylnost k celiakii. Když žaludek reaguje negativně na jídlo a to projde skrz trakt nestrávené a nic se v těle nevstřebává, nazýváme tyto lidi celiaky. Tento spis vyšel v Evropě roku o Dále v roce 1888 byla celiakie popsána podrobněji. Postaral se o to Samuel Gee, který například uvedl, ţe úprava jídelníčku je hlavní část léčby. o Další knihu o celiakii vydal roku 1908 lékař C.A. Herter. Podle něj se nějaký čas říkalo celiakii Geeova-Herterova choroba. Tento lékař zařadil celiakii k dětským onemocněním, jelikoţ se projevovala bouřlivěji u nich, neţ u dospělých jedinců. o Roku 1918 poukázal britský pediatr Sir Frederick Still na škodlivost chleba. o Američan Howland rozdělil roku 1921 dietu na tři části. Ve třetí části uvedl, ţe chléb, obilí či brambor je zde zcela zakázán. (Červenková, 2006) 16

17 o Během druhé světové války, kdy byl nedostatek mouky, vědci zjistili, ţe průběh celiakie u dětí se výrazně zlepšil, zatím co po válce, kdy bylo mouky dostatek, docházelo k relapsům této choroby. (Kohout, 1994) o Po druhé světové válce bylo dokázáno, ţe nemocným dětem prospívá pouze vyloučení pšeničné, ţitné a ovesné mouky. Zaslouţil se o to nizozemský pediatr K.W. Dicke ve svých tézích pro universitu v Utrechtu. o Roku 1950 zavedli lékaři z anglického Birminghamu bezlepkovou dietu a zároveň J.W. Paulley popsal abnormalitu střevní výstelky. Potvrdil souvislost celiakie se zánětlivými střevními změnami díky pitvám mnoha nemocných celiaků. o Americký vojenský lékař plukovník Eddy Palmer vynalezl roku 1953 hadičku, díky které bylo moţno odebrat vzorek tkáně střeva pro laboratorní rozbor. Metoda se postupně zdokonalila, aţ se stala základní diagnostickou metodou. Crosbyho kapsle, ohebná verze této hadičky, se stala od roku 1957 nejpouţívanějším nástrojem pro biopsii. (Červenková, 2006) Gluten (gliadinoglutenový komplex) Bílkovinu v obilninách můţeme rozdělit na albumin (1/3), globulin (1/3) a gluten (1/3), který se dále skládá z glutinů a gliadinů.(kohout, 1994) Gluten (lepek) je bílkovina obsaţená v obilovinách jako oves, ječmen, ţito a pšenice. V ovsu se nachází bílkovinná část glutenu avenin, gliadin je část glutenu v pšenici, hordein je částí glutenu v ječmeni a sekalin v ţitě. Tyto části lepku způsobují onu střevní nesnášenlivost. Citlivost na lepek je však individuální, a proto na něj kaţdý organismus reaguje jiným způsobem. (Červenková, 2006) Příznaky Mezi celkové příznaky celiakie se řadí nedostatečné přibírání na váze u dětí, ztráta váhy u dospělých, pomalý růst, apatie, či neklid. Mezi další projevy nemoci patří nadýmání, nevolnost, bolest břicha, otoky, krvácivost, křeče, nebo parestezie. Pacienty často trápí objemná, kašovitá, mastná a velmi zapáchající stolice, zvaná steatorea, která se vyskytuje především u dětí. V průběhu let se můţe objevit sideropenická anémie, osteoporóza (metabolická choroba, řídnutí kostní tkáně), myopatie (svalová slabost), bolestivost kloubů, či artritida (bakteriální zánět kloubů). 17

18 Celiakie postihuje i nervový systém. Pacienti trpí migrénami. Objevit se můţe periferní neuropatie (zánět nervu), či ataxie (špatná koordinace pohybu). Ţeny jsou při této nemoci ohroţeny spontánními potraty a neplodností, nepravidelnou menstruací. Mezi koţní příznaky se řadí atopický ekzém. Pacientům se objevují v dutině ústní afty, nebo poruchy zubní skloviny. Někteří nemocní trpí depresemi, úzkostí. Komplikace Pokud je střevo dlouhodobě poškozené, můţou nastat těţké komplikace, jako je perforace (protrţení) střeva. Dále můţe dojít k opakovaným zlomeninám z důvodu sílící osteoporózy. Celiaci, kteří nedodrţují dietu, jsou velmi ohroţeni vznikem zhoubného střevního lymfomu. Je zde ovšem riziko vzniku i jiných onkologických nemocí. Diagnostika Celiakie se můţe projevit u dětí od 6 měsíců-2 let a u dospělých nejčastěji od roku ţivota. Ohroţeni touto chorobou jsou pak blízcí příbuzní, diabetici 1. typu, lidé s nízkou hladinou ţeleza, lidé s anémií. Dále jsou ohroţeni lidé s Downovým syndromem (onemocnění způsobené genomovou mutací, projevující se zpomaleným duševním vývojem), či Sjögrenovým syndromem (postiţení slinných, slzných a dalších ţláz). Screeningové vyšetření z 10-ti zemí prokázalo, ţe jeden celiak připadá na lidí. (Červenková, 2006) Obrázek 1 Fenomén ledovce u Celiakie (Zdroj: Rujner, 2006) Zde chci popsat tzv. fenomén ledovce u onemocnění celiakie. Mnoţství celiaků, které prokázala screeningová metoda popsaná výše, neodpovídá mnoţství pacientů, kteří jsou registrovaní u lékařů jako celiaci. Je to způsobeno tím, ţe u velkého mnoţství jedinců se příznaky celiakie prozatím neprojevili i přesto, ţe k tomu mají genetické dispozice. 18

19 Dřívější diagnostický postup při podezření na celiakii zahrnoval test permeability (propustnosti) u lactulosy či manitolu. Dále se prováděl test na protilátky proti gliadinu, retikulinu a endomysiu. Standart tvořila střevní biopsie. Případně se provádělo kontrolní histologické vyšetření střevní sliznice. (Kohout, 1994) V dnešní době máme dvě vyšetření, díky kterým pacient 100 % zjistí, ţe má onemocnění celiakii. Jedná se o sérologické vyšetření krve a o enterobiopsii. Sérologické vyšetření zjišťuje přítomnost protilátek proti vlastním antigenům (látky, vyvolávající imunitní reakci). Nejdůleţitější u diagnostiky celiakie je přítomnost autoantigenů k enzymu transglutamináze(tag) a endomysiu(ea). Enterobiopsie je vyšetření střevní tkáně. Vzorek tkáně se u dětí odebírá enterobioptickou kapslí, u dospělých pomocí gastroskopie (vyšetření ţaludku pomocí endoskopu) či enterobiopsie (vyšetření tenkého střeva pomocí endoskopu). Mikroskop pak odhalí stupeň poškození střevní sliznice. Obrázek postupné atrofie sliznice je v příloze č. 2. Kritéria Evropské společnosti pro dětskou gastroenterologii, hepatologii a výţivu v roce 1990 uvedlo, ţe enterobiopsie má být prováděna u dětí starších dvou let i u dospělých zásadně před nasazením bezlepkové diety. Pokud lékaři provedli vyšetření u dětí mladších dvou let, měli by ho zopakovat. Jestliţe pacient dodrţuje bezlepkovou dietu a nebyla mu provedena základní vyšetření, podrobí se enterobiopsii. Musí jí však předcházet tzv. expoziční test, při kterém se průběţně sleduje hladina protilátek v krvi, která poukáţe na známky porušení sliznice. Obrázek srovnání zdravé a porušené sliznice je v příloze č. 3. Pokud mají pacienti diagnostikovanou celiakii a nepodstoupili enterobiopsii, můţe být diagnostika mylná a dodrţování bezlepkové stravy není řešením. Spíše se problémy zhorší z důvodu zastření skutečných zdravotních komplikací. (Červenková, 2006) Léčba Jedinou účinnou léčbou celiakie je bezlepková strava. Ta musí být dodrţována celoţivotně, jelikoţ i celiakie je onemocněním celoţivotním. Při dodrţování této diety dojde k postupné změně střevní mikroflóry a k obnovení normální střevní sliznice. U dětí probíhá tato změna přibliţně tři měsíce, u dospělých i půl roku. Dále se uvedou do normy serologické krevní hodnoty (protilátky). Pacientům se také normalizuje jejich hmotnost. Zlepší se i ve zdrţenlivém duševním a tělesném vývoji. 19

20 V začátcích dodrţování bezlepkové diety je vhodné navýšit příjem vitamínů, ţeleza a vápníku. (Červenková, 2006) Obrázek 2 Znak bezlepkové potraviny (Zdroj: o Povolené a zakázané potraviny jsou popsány v příloze č. 4. Při výběru potravin u bezlepkové stravy je velmi důleţité sledovat potraviny, zda mají označení jako bezlepková potravina či ne, sledovat sloţení výrobků. Výrobky BIO či dietní nejsou automaticky bezlepkové. (Baláková, 2007) o Speciální prodejny v ČR a ve světě jsou uvedeny v příloze č. 5. Bezlepkové výrobky by měly mít maximum 10mg lepku na 100g sušiny či 100ml nápoje. Výrobky přirozeně bezlepkové stanovují 1mg na 100g sušiny či 100ml nápoje. Ostatní výrobky musí mít do detailů vypsané všechny alergenní sloţky na etiketě. Dodrţování předpisů kontroluje Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Dietní potraviny se testují ve Výzkumném ústavu potravinářském v Praze. (Červenková, 2006) Zásady bezlepkového vaření Nádobí by mělo být pro vaření čisté, bez zbytků běţné stravy. Bezlepkové potraviny by se měly skladovat odděleně od potravin běţných. Nejdříve připravujeme stravu bezlepkovou, po té stravu racionální. Ze začátku je dobré vařit recepty jednoduché. Jídla, která nemusíme, nezahušťujeme. Vaříme pomalu a s rozmyslem. Na dovolenou jsou velmi vhodnými potravinami rizoto, či těstoviny. V restauracích se nejdříve ptáme na skladbu jídla, pak objednáváme. (Červenková, 2006) Prevence Prevenci dělíme na primární a sekundární. Primární prevence zahrnuje delší dobu kojení. Sekundární prevence spočívá v zabránění relapsu (navrácení) příznaků a komplikací, čili v dodrţování bezlepkové diety. (Kohout, 1994) 20

21 2.2.2 Duhringova herpetiformní dermatitida Je to onemocnění rovnocenné s celiakií. Projevuje se úporným koţním ekzémem. Puchýřky se objevují hlavně na loktech, kolenou a hýţdích, také na zádech či v podpaţí. Toto onemocnění je častější u muţů. Proč se u některých jedinců nesnášenlivost lepku projevuje touto chorobou, se zatím neví. Stanovení diagnózy i léčebný postup je stejný jako u celiakie. Nepříjemný ekzém dokáţou zahnat léky DDS-sulfony. Mají však řadu neţádoucích účinků Alergie na lepek Při alergii na lepek reaguje organismus na rozdíl od celiakie ihned, nejdéle do několika hodin. Lepek vyvolá typ biochemické reakce, ve které hraje roli imunoglobulin E. Příznakem alergie na lepek můţe být úporné zvracení, průjem, případně obojí. Léčba u alergie je taktéţ bezlepková dieta. (Červenková, 2006) Laktózová intolerance Jedná se o poruchu vstřebávání laktózy (mléčného cukru). Je zde porušen enzym štěpící mléčný cukr, laktáza. K intoleranci dochází při poškození enterocytu, proto se projevuje u celiakie. Můţe však být způsobena například Morbus Crohnovou chorobou, nebo kdyţ jsou enterocyty poškozeny radiací či léky. Nesnášenlivost mléka se můţe projevit aţ během ţivota. Příznaky zahrnují nadýmání, bolesti břicha, průjmy aţ kvasnou dyspepsii. Laktóza totiţ není rozštěpena a nedochází k její resorpci. Léčba spočívá ve vyloučení mléčných výrobků ze stravy pacienta, či jen čerstvého mléka. Je to individuální u kaţdého pacienta. (Kohout, 1994) Zajímavosti u celiakie o Celiakie řecky koliakos znamená trpící na střeva. o Britští lékaři v roce 2004 zaznamenali, ţe u mnoha pacientů s diagnózou Celiakie dochází k neurologickým příznakům (migrény, poruchy učení). Z toho důvodu konstatují, ţe mezi celiaky je méně lidí s vysokoškolským vzděláním. Toto tvrzení však není doloţené ţádnou studií. o Pro rychlou diagnostiku celiakie byl vynalezen finskou firmou AniBiotech krevní test. Je podobný těhotenskému testu. Kapka krve z prstu se setře speciálním papírkem. Změněná barva do 5 minut můţe prokázat protilátky. 21

22 Spolehlivost tohoto testu je uváděna na 96,3 %. V některých zemích je jiţ tento test pouţíván. o Kdysi činil příspěvek pro celiaky 500, Kčs, kolem roku 2003 činil příspěvek 1800, Kč. Nyní je dávka na stravování celiaků zahrnuta do dávek sociální péče. (Rujner, 2006) o Výrok dítě, které nesmí lepek, nesmí ani kravské mléko je pouhým mýtem. Jakmile se sliznice dodrţováním bezlepkové diety obnoví, není zde důvod dále dodrţovat bezmléčnou stravu. o Odborná literatura zaznamenala případ, kdy bezlepková strava vylepšila stav těţce poškozených jater. Pacient se v tomto případě vyhnul transplantaci. o Děti, které přísně dodrţují bezlepkovou dietu, mají v dospělosti menší riziko projevu diabetes mellitus 1. typu. o V některých provinciích Itálie dostávají aţ 12 kg potravin na měsíc zdarma, jinde zase příspěvek do výše 100 eur. o Malta poskytuje celiakům měsíčně balík bezlepkových potravin. o Švédsko poskytuje dětem do 16 let dotované potraviny v lékárnách, starší dostávají příspěvek bez ohledu na jejich výdělek. o Celiaci si mohou místo piva dopřát skotskou whisky. Vyrábí se dvojitou destilací a lepek se tak zaručeně zničí. Obecně platí, ţe čím kvalitnější alkohol, tím méně lepku by měl obsahovat. (Červenková, 2006) o Webová stránka uvádí nejnovější Americkou studii z roku 2005 o zavedení lepku do stravy kojence, která říká: Zahájení podávání lepku v období, kdy je dítě kojeno, výrazně snižuje rozvoj celiakie. Děti by měli dostat lepek ne dříve, než po ukončeném čtvrtém měsíci a ne později, než po ukončeném sedmém měsíci. o Organizace pro celiaky a zahraniční pacientské společnosti jsou v příloze č. 6. o Cizojazyčná pomoc pro celiaky je uvedena v příloze č Uţitečné rady Rodiče, kteří mají malé dítě s diagnózou celiakie, by neměli ztrácet hlavu a z dané situace dělat tragédii. O to více přivedou dítě do stresových situací. Je správné dítě naučit brát bezlepkovou dietu s nadhledem, naučit ho, ţe se nijak zvlášť nevymyká ostatním kamarádům. 22

23 Důleţité je vysvětlit, v čem spočívá odlišnost stravování dítěte a to nejen rodině, blízkým ale i tam, kde se dítě často vyskytuje (škola, zájmové krouţky, tábory), aby nedošlo k nepříjemným situacím. Je samozřejmě nezbytné, aby i dítě vědělo, co se s ním děje. Čím menší děti jsou, tím kratší a názornější vysvětlování musí být. U nejmenších stačí názorný příklad formou pohádky. Nikdy však děti nestrašíme. U školáků stačí pastelky, či obrázky a popsat, co se s jídlem v našem těle děje a kde je zádrhel. Při úspěšné výchově děti pochopí, na co říct ano, na co okamţitě ne. Pokud dítě odjíţdí na výlet apod., je dobré, aby vědělo, kdo z dospělých ví o dietě, kdo mu případně poradí. V cizině je dobré mít tlumočníka, který by přeloţil zásady bezlepkové diety. Dítě by mělo mít vţdy v batůţku sladkosti, či něco k snědku z povolených potravin. Není na škodu přibalit dítěti list s potravinami, které smí a které nesmí pro méně informované jedince. (Červenková, 2006) Budoucnost celiakie Genové inţenýrství chce sníţit toxicitu lepku. S tím se však sníţí i jeho lepivý charakter. Italové zkoušejí vyrobit těsto ze speciálního kvásku, který obsahuje kmeny laktobacilů. Ty jsou schopny produkovat potřebné enzymy. Dále se vyvíjejí vakcíny na základě peptidů, které by blokovaly aktivitu lepku. Hledají se protilátky proti cytokinům, které vyvolávají zánět a atrofii sliznice. V řešení je i úprava propustnosti tenkého střeva. (Červenková, 2006) 23

24 2.3 Crohnova choroba (Regionální enterokolitida, CN) Idiopatické střevní záněty ( Inflammatory Bowel disease, IBD) Idiopatické střevní záněty nesou světový název Inflammatory bowel disease. Kdysi byly nazývány jako nespecifické střevní záněty. Od tohoto termínu se ustoupilo, protoţe nevyjadřuje přesný opak ke specifickým zánětlivým onemocněním. (Interní medicína pro praxi, 2008/10) Tyto střevní záněty postihují sliznici, nebo celou střevní stěnu. Podle toho je rozdělujeme na Ulcerózní kolitidu (poškození sliznice) a na Crohnovu chorobu (poškození celé stěny). Příčina je neznámá (idiopatická). Předpokladem pro vznik těchto chorob je genetická dispozice (často u jednovaječných dvojčat). U Aškenazim Ţidů je výskyt 3-5x vyšší. Určité faktory zevního prostředí pak podpoří vznik těchto onemocnění. Mezi takové patří faktory dietní, infekční (viry, bakterie), psychické (stres), případně jiné závaţnější onemocnění, které oslabí pacientovu imunitu. (Kohout, 2006) Crohnova choroba Nazývána téţ jako regionální enteritida, granulomatózní enteritida, terminální ileitida. (Interní medicína pro praxi, 2008/10) Tato choroba postihuje zánětem oblast tenkého střeva (20 %), tlustého střeva (20 %), či konečníku (30 %). Můţe postihovat i obě střeva zároveň (30 %). Postiţení je segmentální, coţ znamená, ţe se střídají úseky zdravé a nemocné. Není však vyloučeno působení zánětu i v ostatních částech trávicí soustavy. Zaznamenáno bylo i působení na mimostřevní orgány. Crohnova choroba nepostihuje pouze sliznici, ale celou stěnu. Z toho důvodu můţe dojít ke vzniku píštělí (spojky mezi střevními kličkami navzájem, či střevními kličkami a povrchem těla, či jiných orgánů - močový měchýř, pochva). Vzniknout mohou také abscesy (dutiny vyplněné hnisem). (Kohout, 2006) Ulcerózní kolitida K idiopatickým zánětům se řadí ulcerózní kolitida (také idiopatická proktokolitida). Na rozdíl od Crohnovy choroby postihuje pouze sliznici, nikoliv celou stěnu. 24

25 Postiţeny jsou vţdy konečník s různou částí tlustého střeva. Tenké střevo touto chorobou postiţeno nebývá. Dalším rozdílem od Morbus crohna je kontinuální šíření zánětu, takţe se zde nestřídají zdravé a nemocné úseky. Rozeznáváme zde lehký, středně těţký a těţký tvar. Lehký postihuje konečník a esovitou kličku. Tato forma je nejčastější (50 % pacientů). Středně těţký zahrnuje postiţení sestupného tračníku (20 % pacientů). Těţký tvar kolitidy zahrnuje postiţení příčného i vzestupného tračníku spolu s částí slepého střeva (30 % pacientů). Nejsou zde tendence ke vzniku píštělí, či abscesů. Při velkém postiţení dochází ke zjizvení střeva, ke ztrátě jeho funkce. Ulcerózní kolitida se projevuje průjmem s moţnou příměsí krve či hlenu. Objevují se zde tenesmy (bolestivé nucení na stolici bez efektu vyprázdnění), horečky, nechutenství, aţ rozvrat vnitřního prostředí. Můţe se rozvinout v septický stav. Pro diagnostiku kolitidy se pouţívá anamnéza, fyzikální vyšetření, laboratorní vyšetření, endoskopické vyšetření (kolonoskopie). Mezi komplikace této kolitidy se řadí tzv. toxické megakolon. Tento stav můţe vzniknout při těţkých formách kolitidy, či po podání léků proti průjmu. Dochází k ochabnutí hladké svaloviny střeva. Tím se rozšíří střevní průsvit a obsah zde stagnuje. Hromadí se zde bakterie, do organismu vcházejí různé toxiny. Hrozí zde aţ protrţení střevní stěny a následný zánět pobřišnice. Další moţnou komplikací je krvácení střeva. Je zde vyšší riziko vzniku rakoviny tlustého střeva. Léčba je medikamentózní (kyselina5-aminosalicylová, kortikoidy, imunosupresiva, probiotika atd.), psychická, nebo chirurgická (totální proktokolektomie-odstranění konečníku a tlustého střeva). (Kohout, 2006) Další nezbytnou součástí léčby je výţiva. Ve většině případů se u tohoto onemocnění ponechává příjem stravy ústy. Strava se tedy příliš neliší od diety racionální. Při komplikacích je vhodné sníţit příjem hrubé vlákniny. Důleţité je přidávat probiotika. Výţiva do ţíly se indikuje pouze u pacientů s toxickým megakolon, či při relapsu této choroby. Pacienti s malnutricí dostávají doplňky výţivy. (Kohout, 2004) Ulcerózní kolitida se nejčastěji vyskytuje u pacientů kolem 40. a 50. roku. Prevalence uvádí nemocných pacientů na obyvatel v ČR. Incidence uvádí 3-10 nových pacientů na obyvatel za rok. Postihuje častěji ţeny. (Kohout, 2006) 25

26 Historie Crohnovy nemoci Střevní zánětlivá onemocnění popsal Giovanni Battista Morgagni ( ). Dále se jimi zabýval roku 1904 polský lékař Antoni Leśniowski a roku 1913 skotský lékař T.Kennedy Dalziel. (www.wikipedia.org, online, 2012) Roku 1932 byla Crohnova choroba popsána jako zánětlivé onemocnění tenkého střeva Burrilem B. Crohnem, Oppenheimem a Ginzbergem. Po Crohnovi byla pojmenována. Roku 1960 byla choroba popsána i na tlustém střevě a odlišena od ulcerózní kolitidy. V Římě roku 1998 byla stanovena kritéria rozdělení Crohnovy choroby dle věku pacienta, lokalizace a tíţe onemocnění. Dle těchto kritérií se odvíjí i způsob léčby. (Kohout, 2006) Příznaky Crohnovy choroby Pacient trpí bolestmi břicha nejčastěji v pravém podbřišku. Častým příznakem jsou zde průjmy bez příměsi krve. Objevit se můţou horečky do 38 stupňů Celsia, úbytek na váze. Někdy choroba napodobuje apendicitidu (zánět červovitého výběţku slepého střeva). Dalším příznakem bývá ileus neboli neprůchodnost střeva. Pokud je postiţen velký úsek střeva, vyskytuje se zde malabsorpční syndrom. Mezi mimostřevní příznaky Crohnovy choroby patří artritida (bolest kloubů), abscesy či píštěle v hýţďové oblasti. (Kohout, 2006) Průběh nemoci Průběh nemoci rozdělujeme na ataku, remisi, relaps a recidivu. Ataka je první vzplanutí choroby. Remise znamená klidová fáze, relaps znovuvzplanutí potíţí a recidiva návrat přítomnosti choroby většinou po operacích. Greensteinova klasifikace rozděluje chorobu na typ agresivní, při kterém dochází k častému vzniku píštělí, abscesů a je nutné častých chirurgických zákroků a typ indolentní s málo častými znovuvzplanutími. Nejsou zde časté chirurgické zákroky. Z dalšího hlediska se choroba rozděluje na typ progresivní (zhoršující se), stacionární (ustálený) a regresivní (ustupující). Aktivitu této nemoci můţeme hodnotit dle klinického indexu CDAI (Crohns disease aktivity index). (Interní medicína pro praxi, 2008/10). 26

27 Web uvádí, ţe Index CDAI byl roku 1976 navrţen W.R. Bestemem a spolupracovníky z Midwest Regional Health Center v Illinois USA. Otázky jsou zaměřeny na počet řídkých stolic, bolesti břicha, celkový stav pacienta, hodnoty hematokritu apod. Pokud vyjde CDAI pod 150, znamená to remisi. Hodnoty větší neţ 450 znamenají těţký průběh Crohnovy nemoci. Pokud CDAI poklesne o více jak 70 bodů, znamená to kladnou odpověď na léčbu. Diagnostika Crohnovy choroby Crohnova choroba můţe postihovat nejen dospělé, ale i děti. Nejčastější výskyt je mezi 20. a 35. rokem. Prevalence uvádí nemocných pacientů na obyvatel ČR. Incidence uvádí u Crohnovy choroby 1-3 nových pacientů na obyvatel za rok. Obě pohlaví postihuje tato choroba stejně. (Kohout, 2006) Diagnóza u Crohnovy choroby by měla být komplexní se zaměřením nejen na střevní ale i mimostřevní příznaky, febrilie, anémie, váhový úbytek a rozsah poškození sliznice střeva zjištěný pomocí endoskopických metod. (Interní medicína pro praxi, 2008/10) Mezi diagnostické metody u Crohnovy choroby patří anamnéza, fyzikální vyšetření, laboratorní a zobrazovací vyšetření. Diferenciální diagnostika odlišuje tuto chorobu od jiných nemocí. Crohnovu chorobu je nutné odlišit od ulcerózní kolitidy, od průjmů z různých příčin, jako je infekční průjem či celiakie. Dále je důleţité ji odlišit od podvýţivy z jiné příčiny, od nádorového onemocnění střeva, či chudokrevnosti jiných příčin. (Kohout, 2006) Diferenciální diagnostika zde zahrnuje mnoho dalších moţných chorob jako je např. Behcetův syndrom (zánětlivá choroba postihující i více tělních systémů), alergické enterokolitidy (zánět tenkého střeva), divertikulitidy (zánět patologických vychlípek střeva), infekční kolitidy (zánět tlustého střeva), či např. kolitidy při Hirsprungově nemoci (vrozené onemocnění, projevující se střevní neprůchodností). (Interní medicína pro praxi 2008/10) o Anamnéza a fyzikální vyšetření Lékař hovoří s pacientem o jeho příznacích, genetické dispozici, způsobu ţivota apod. 27

28 Fyzikální vyšetření zahrnuje prohlédnutí pacienta (podvýţiva s otoky), pohmat či poklep (bolestivé břicho, infiltráty-prosakování), vyšetření per rektum (nález v konečníku, píštěle). o Laboratorní vyšetření Při laboratorním vyšetření dochází k odběru krve, která můţe poukázat na sníţené mnoţství ţeleza, coţ by signalizovalo anémii. Dále se projeví zvýšená sedimentace, zvýšená hladina bílých krvinek či krevních destiček, coţ je typický znak pro zánětlivé bujení v těle. Sledovány jsou také hodnoty celkové bílkoviny, albuminu, prealbuminu z důvodu moţné podvýţivy těchto pacientů. Aby se vyloučila moţnost infekčního původu zánětu, provádí se vyšetření stolice na bakteriologii a parazitologii. (Kohout, 2006) o Zobrazovací vyšetření Jelikoţ Crohnova choroba postihuje i horní úsek trávicího traktu, je vhodné podstoupit vyšetření gastroskopie, či enteroskopie na specializovaných zařízeních. Gastroskopie je vyšetření jícnu, ţaludku a dvanáctníku ohebným přístrojem endoskopem. Enteroskopie nám umoţní vstoupit aţ za dvanáctník, do jejuna (30-60cm). Pacient musí být lačný. Tzv. dvojbalónová enteroskopie slouţí k prohlédnutí celého tenkého střeva s moţností odběru tkáně. Kapslová endoskopie také odhalí Crohnovu chorobu. Jedná se o vyšetření trávicí trubice pomocí kapsle s mikrokamerou, kterou pacient spolkne. Je však vysoce specializované, proto se provádí aţ po všech ostatních vyšetřeních. Při podezření na postiţení ţlučových cest Morbus Crohnovou chorobou provádíme endoskopickou retrográdní cholangiopankreatografii (ERCP). Vyšetřují se zde ţlučové a pankreatické cesty pomocí sondy a kontrastní látky. Obrázek 3 Dvojbalónová enteroskopie ( Zdroj : 28

29 Při podezření na hmatné infiltráty, se pouţívá lépe snesitelné neinvazivní vyšetření pomocí ultrasonografie. Dopplerova sonda slouţí k posouzení tloušťky jednotlivých částí stěn střeva, coţ můţe taktéţ napomoct k diagnostice Crohnovy choroby. Další metodou je endosonografie, kdy se ultrazvuková sonda zavede pomocí endoskopického přístroje do střeva. Irigoskopie je rentgenové vyšetření střeva pomocí kontrastní látky, které se vyuţívá v situaci, kdy není moţno pacienta vyšetřit koloskopicky. Pouţívá se také tzv. enteroklýza (kontrastní látka se podává do střeva pomocí tenké sondy), která zjistí zúţení střeva, či přítomnost píštělí. Počítačová tomografie (CT) se vyuţívá při podezření na přítomnost abscesů. Magnetická rezonance (MR) můţe poukázat na přesný průběh píštělí. Leukocytární scan je vyšetření, při kterém se do krve aplikuje radioaktivní látka pro zobrazení, kde se nejvíce hromadí bílé krvinky. V místě hromadění se nachází největší zánětlivá aktivita nemoci. (Kohout, 2006) Obrázek 4 Endoskopické vyšetření horní a dolní části traktu ( Zdroj: o Komplikace Ke komplikacím Crohnovy choroby řadíme malnutrici, stenózy, píštěle, abscesy, masivní krvácení, perforaci (protrţení) střeva, vzácně toxické megakolon (ochabnutí hladké svaloviny střeva). Mezi mimostřevní komplikace se řadí erytema nodosum (bolestivé zčervenání kůţe), pyoderma gangrenosum (hluboké, nehojící se, hnisavé rány), artritidy (zánět kloubů), artralgie (bolest kloubů), iritida (zánět oční duhovky), primární sklerozující cholangoitida (zánět ţlučovodů, ţluč stagnuje), pneumonie (zánět plic) nebo např. nefritidy (zánět ledvin). 29

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Diplomovaný farmaceutický asistent

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Diplomovaný farmaceutický asistent Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Morbus Crohn Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí absolventské práce: MUDr. Petr Vojkůvka Vypracovala: Michala Staňková Čelákovice 2011

Více

Crohnova choroba a ulcerózní kolitida

Crohnova choroba a ulcerózní kolitida Crohnova choroba a ulcerózní kolitida Připraveno ve spolupráci s Pracovní skupinou pro nespecifické střevní záněty. kolektiv autorů Crohnova choroba a ulcerózní kolitida Připravila Pracovní skupina pro

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Celiakie. Diplomovaný farmaceutický asistent. Mgr. Miroslava Zachariášová

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Celiakie. Diplomovaný farmaceutický asistent. Mgr. Miroslava Zachariášová Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Celiakie Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce: Mgr. Miroslava Zachariášová Vypracovala: Eva Zíková Čelákovice 2010 Čestné prohlášení

Více

Porovnání diet a jejich nežádoucích vlivů na organismus. Dita Hladůvková

Porovnání diet a jejich nežádoucích vlivů na organismus. Dita Hladůvková Porovnání diet a jejich nežádoucích vlivů na organismus Dita Hladůvková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce řeší problematiku diet, které nepříznivě ovlivňují organismus. Jsou porovnány

Více

Výživa při prevenci a léčbě jaterních onemocnění. Lucie Neoralová

Výživa při prevenci a léčbě jaterních onemocnění. Lucie Neoralová Výživa při prevenci a léčbě jaterních onemocnění Lucie Neoralová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT 1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Fakulta sportovních studií. Katedra kineziologie

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Fakulta sportovních studií. Katedra kineziologie MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sportovních studií Katedra kineziologie JÁTRA, ŢLUČNÍK, SLINIVKA BŘIŠNÍ bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: doc. MUDr. Jitka Hanzlová, CSc. Vypracoval: Ladislav

Více

AUTOIMUNITNÍ HEPATITIDA, JATERNÍ PUNKCE AKUTNÍ STAVY SPOJENÉ S JATERNÍM SELHÁVÁNÍM

AUTOIMUNITNÍ HEPATITIDA, JATERNÍ PUNKCE AKUTNÍ STAVY SPOJENÉ S JATERNÍM SELHÁVÁNÍM Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS Obor: Diplomovaný zdravotnický záchranář AUTOIMUNITNÍ HEPATITIDA, JATERNÍ PUNKCE AKUTNÍ STAVY SPOJENÉ S JATERNÍM SELHÁVÁNÍM Vypracovala: Lucie Gregorová

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113. Absolventská práce. 2011 Kristýna Krilová

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113. Absolventská práce. 2011 Kristýna Krilová Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 Absolventská práce 2011 Kristýna Krilová Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram

Více

Dietní stravování u osob se zánětlivým onemocněním trávicího ústrojí. Eva Klimentová

Dietní stravování u osob se zánětlivým onemocněním trávicího ústrojí. Eva Klimentová Dietní stravování u osob se zánětlivým onemocněním trávicího ústrojí Eva Klimentová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zánětlivého onemocnění trávicího ústrojí.

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Hana Berková

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Hana Berková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Hana Berková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B5341 Hana Berková Studijní obor: Všeobecná

Více

Potřeby a kvalita ţivota klienta s Crohnovou chorobou Needs and quality of life for clients with Crohn s disease. Lucie Šutová

Potřeby a kvalita ţivota klienta s Crohnovou chorobou Needs and quality of life for clients with Crohn s disease. Lucie Šutová Potřeby a kvalita ţivota klienta s Crohnovou chorobou Needs and quality of life for clients with Crohn s disease Lucie Šutová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Hlavním pilířem bakalářské práce je Crohnova

Více

Souvislost výživy s rakovinou tlustého střeva. Anna Fialová

Souvislost výživy s rakovinou tlustého střeva. Anna Fialová Souvislost výživy s rakovinou tlustého střeva Anna Fialová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku souvislosti výživy s rakovinou tlustého střeva neboli kolorektálním

Více

VÝŢIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ. výukový program pro pedagogy na 2. stupni ZŠ

VÝŢIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ. výukový program pro pedagogy na 2. stupni ZŠ VÝŢIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ výukový program pro pedagogy na 2. stupni ZŠ PRAHA 2010 OBSAH: 1. ŢIVINY A VODA 6 1.1. ÚVOD 6 1.2. CÍL 7 1.3. DOPORUČENÝ HODINOVÝ ROZSAH 7 1.4. DOPORUČENÁ LITERATURA PRO UČITELE

Více

Středoškolská technika 2015 CROHNOVA CHOROBA

Středoškolská technika 2015 CROHNOVA CHOROBA Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT CROHNOVA CHOROBA Markéta Šťáhlavská Gymnázium Kladno Nám. E. Beneše 1573, Kladno, 272 01 Poděkování Děkuji vedoucím

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o Náměstí 5. května, č. 2, 250 88 Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o Náměstí 5. května, č. 2, 250 88 Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o Náměstí 5. května, č. 2, 250 88 Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Vedoucí práce: Mudr. Jaroslav Hnuta Vypracovala: Mottlová Edita Čelákovice 2011

Více

POTRAVNÍ DOPLŇKY VE VÝŽIVĚ BATOLAT A PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

POTRAVNÍ DOPLŇKY VE VÝŽIVĚ BATOLAT A PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. POTRAVNÍ DOPLŇKY VE VÝŽIVĚ BATOLAT A PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce : Vypracovala : Mgr. Miroslava Zachariášová

Více

VÝŽIVA PŘI ONEMOCNĚNÍ SLINIVKY BŘIŠNÍ. Denisa Horáčková

VÝŽIVA PŘI ONEMOCNĚNÍ SLINIVKY BŘIŠNÍ. Denisa Horáčková VÝŽIVA PŘI ONEMOCNĚNÍ SLINIVKY BŘIŠNÍ Denisa Horáčková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou související s výživou při prevenci a léčbě onemocnění slinivky břišní.

Více

Ošetřovatelský proces hemodialyzovaného pacienta

Ošetřovatelský proces hemodialyzovaného pacienta Bankovní institut vysoká škola, a. s. Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních sluţeb Ošetřovatelský proces hemodialyzovaného pacienta Bakalářská práce Autor: Obor: Sylva Linhová, DiS.

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Hodnocení libosti pachových látek u hematoonkologických pacientů v souvislosti s léčbou

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Hodnocení libosti pachových látek u hematoonkologických pacientů v souvislosti s léčbou Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Hodnocení libosti pachových látek u hematoonkologických pacientů v souvislosti s léčbou Bc. Magdaléna Jaňurová Diplomová práce 2012 ý ý í Í É Á Ě É Í

Více

Editorial. Vážení čtenáři,

Editorial. Vážení čtenáři, Editorial Vážení čtenáři, za hlavní téma podzimního čísla jsme se rozhodli zvolit nemoci trávicího systému. Tyto nemoci jsou totiž v celém vyspělém světě na vzestupu a bohužel ani Česká republika není

Více

Povědomí o civilizačních chorobách

Povědomí o civilizačních chorobách Bankovní institut vysoká škola, a. s. Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních sluţeb Povědomí o civilizačních chorobách Bakalářská práce Autor: Obor: Halina Zakuťanská Ekonomika a management

Více

Zdravá výţiva a zdravý ţivotní styl v současné společnosti

Zdravá výţiva a zdravý ţivotní styl v současné společnosti Bankovní institut vysoká škola, a. s. Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních sluţeb Zdravá výţiva a zdravý ţivotní styl v současné společnosti Bakalářská práce Autor: Vlasta Kušová Ekonomika

Více

Ošetřovatelský proces pacienta s Diabetes Mellitus 2. typu

Ošetřovatelský proces pacienta s Diabetes Mellitus 2. typu Bankovní institut vysoká škola Praha, a.s. Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních služeb Ošetřovatelský proces pacienta s Diabetes Mellitus 2. typu Bakalářská práce Autor: Aleš Linha,

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Mapa ošetřovatelské péče u žen s aktinoterapií v gynekologii.

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Mapa ošetřovatelské péče u žen s aktinoterapií v gynekologii. Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Mapa ošetřovatelské péče u žen s aktinoterapií v gynekologii Jedelská Michaela Bakalářská práce 2010 Prohlášení Tuto bakalářskou práci jsem vypracovala

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Diplomová práce Bc. Marie Tošovská Informovanost osob starších 40 let o možnostech prevence kolorektálního karcinomu

Více

SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ

SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ 1 FYZIOLOGIE VÝŽIVY Trávicí ústrojí a jeho části Vše, co živý organismus potřebuje na výstavbu a ustavičnou přestavbu svého těla, získává

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Pacienti s PEG v domácí péči Jitka Nováková

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Pacienti s PEG v domácí péči Jitka Nováková Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Pacienti s PEG v domácí péči Jitka Nováková Bakalářská práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace,

Více

"Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu".

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu. "Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu". Druhý díl: Ovlivnění zdravotního stavu dětí a dospívajících výživou Autorský kolektiv pod vedením prof. MUDr. Karla Martiníka, DrSc. Hradec Králové 2007

Více

Prevence pohlavně přenosných onemocnění a metody antikoncepce. Edukační materiál pro pedagogy sexuální výchovy základních škol

Prevence pohlavně přenosných onemocnění a metody antikoncepce. Edukační materiál pro pedagogy sexuální výchovy základních škol Prevence pohlavně přenosných onemocnění a metody antikoncepce Edukační materiál pro pedagogy sexuální výchovy základních škol Číţková Petra 2011 OBSAH ÚVOD... 3 1 Anatomie pohlavních orgánů... 4 1.1 Anatomie

Více

Pacient s diagnózou leukemie. Klára Bečicová

Pacient s diagnózou leukemie. Klára Bečicová Pacient s diagnózou leukemie Klára Bečicová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou pacienta s diagnózou leukemie. V teoretické části jsou zpracovány základní

Více