VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O."

Transkript

1 VYOKÁ ŠKOLA HOELOVÁ V PRAZE 8, POL..R.O. Jana Riznerová Makrobiotika versus racionální strava akalářská práce 2014

2 VYOKÁ ŠKOLA HOELOVÁ V PRAZE 8, POL..R.O. Jana Riznerová Makrobiotika versus racionální strava akalářská práce 2014

3 Makrobiotika versus racionální strava akalářská práce Jana Riznerová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. Katedra hotelnictví tudijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: doc. MUDr. Karel Dohnal Cc. Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce:

4 achelor s Dissertation Macrobiotics diet versus rational diet Jana Riznerová he institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel Management Major: Hotel management hesis Advisor: doc. MUDr. Karel Dohnal Cc. Date of submission: Date of hesis Defense: Prague 2014th

5 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Makrobiotika versus racionální výživa zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 b., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s.r.o. V Praze dne. Jana Riznerová

6 ARAK RIZNEROVÁ, Jana. Makrobiotika versus racionální strava.. [akalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha : V bakalářské práci se zabývám problematikou alternativního výživového směru makrobiotiky ve srovnání s běžnou racionální výživou. Práce má dvě části teoretickou a praktickou. eoretická část popisuje vývoj a filozofii makrobiotiky, principy makrobiotického režimu a běžné praktiky makrobiotiků. Dále stručně popisuje racionální stravování, zahrnující potřebu energie a nezbytných složek stravy. V praktické části jsem sestavila jídelníčky pro makrobiotickou i racionální výživu, které budu porovnávat právě podle těchto složek, sepsala nejčastější kritiku nutričních odborníků na makrobiotickou výživu a pokusila se analyzovat, zda může být adekvátní či nadsazená. Jako poslední jsem vypracovala dotazník s otevřenými otázkami, který mi zodpověděli čtyři respondenti z řady makrobiotiků. outo prací bych chtěla poukázat na to, že makrobiotika není jen velmi omezený styl výživy, jak je na ni často poukazováno na internetových diskuzních fórech apod. a také uvést, zda a popřípadě v jaké míře může být náhradou pestré stravy. Klíčová slova: Makrobiotika, otevřené rozhovory, racionální výživa, složky potravy, zdravý životní styl

7 ARAC RIZNEROVÁ, Jana. Macrobiotics versus rational diet. [achelor thesis] he Institute of Hospitality Management in Prague: his thesis deals with the issue of alternative nutrition direction - macrobiotics, as compared with the common rational nutrition. he thesis has two parts - theoretical and practical. he theoretical part describes the development of the macrobiotics philosophy, macrobiotic mode principles and common practices of people following the diet. It also briefly describes the rational nutrition, including the energy needs and necessary components of the diet. In the practical part, I assembled menus for the macrobiotic and rational nutrition, which I then compared according to these components, I wrote down the most common criticism of nutritional experts regarding macrobiotic diets and tried to analyze whether it is appropriate or exaggerated. As the last part, I prepared a questionnaire with open questions answered by four respondents among the macrobiotics-oriented persons. In this work, I'd like to point out that macrobiotics is not just a very limited nutrition style diet, as it is often denoted in the Internet forums etc., and also indicate whether and to what degree can it be a substitute for a varied diet. Keywords: Macrobiotic, open debates, rational nutrition, food ingredients, healthy lifestyle.

8 Obsah ÚVOD EOREICKÁ ČÁ Makrobiotika Principy makrobiotiky Energie jin a jang Nový pohled na zdraví a nemoc Rakovina, výživa a makrobiotika Orientální diagnostika Nový pohled na jednotlivé potraviny z hlediska makrobiotiky Racionální výživa Zásady racionální výživy a zdravého životního stylu Potřeba energie Živiny PRAKICKÁ ČÁ Příjem Příjem bílkovin Příjem tuků Příjem sacharidů Pohled na makrobiotiku očima nutričních odborníků Nedostatek tekutin Zavrhování užívání léků a lékařských zákroků Nedostatek živočišných bílkovin, vitaminu 12, vápníku a železa Nedostatek vitaminu C Nadměrné množství vlákniny a zhoršení využitelnosti minerálních látek Dotazování makrobiotické veřejnosti NÁVRHY: ZÁVĚR EZNAM POUŽIÝCH ZDROJŮ LIERAURA: ELEKRONICKÉ ZDROJE: PŘÍLOHA Racionální jídelníček... 56

9 Makrobiotický jídelníček... 67

10 ÚVOD Je velmi důležité, aby se člověk cítil dobře po fyzické i duševní stránce. Díky technickému pokroku, který přinesl během posledních několika let výrazné změny ve způsobu stravování, působí na naše zdraví mnoho škodlivých faktorů. travovací návyky, které u lidí vznikají nejčastěji vlivem výchovy a stravovacím zvyklostem v rodině nejsou u mnoha lidí v souladu s potřebami lidského těla. V poslední době rapidně stoupá počet obézních lidí. V roce 1995 se počet obézních lidi na celém světě odhadoval na 200 milionů. V roce 2000 ovšem toto číslo stouplo na 300 milionů obézních lidí. Česká republika se propracovala na první místo v celé Evropě. 21% mužů a 31% žen je obézních. Jestliže sečteme nadváhu a obezitu, vyjde nám opravdu alarmující číslo 68% u žen a u mužů dokonce 72%. 1 Největší problém nastává u dětí. Jen mlčky můžeme kroutit hlavou nad tím, čím rodiče své děti krmí, aniž by si uvědomovali, jaký to má na jejich zdraví dopad. Děti jsou obézní jednak z nezdravé stravy, ale také z nedostatku pohybu. Názory odborníků na zdravý životní styl se v mnoha publikacích liší. Existuje také mnoho alternativních způsobů stravování, které se liší od běžného způsobu nebo oficiálními odborníky doporučovaného způsobu stravování. Například vegetariánství, které se pak dělí na několik tipů (demivegetariáni, lakto-ovo vegetariáni, laktovegetariáni, vegáni, frutariáni a vitariáni), makrobiotika jejímž smyslem je dělení potravin rostlinného původu na energie jin a jang a utvářet tak harmonii v těle, organická strava, která povoluje konzumaci pouze potravin organického původu a biopotravin (potraviny, které byly vypěstováni bez použití umělých hnojiv, pesticidů, herbicidů a nejsou průmyslově zpracovány), Atkinsova dieta, která minimalizuje množství sacharidů ve stravě a naopak zvyšuje poměr bílkovin, dále také dělená strava, která spočívá v oddělování konzumace jednotlivých skupin potravin, dieta podle krevních skupin, koktejly na hubnutí a další jednostranné diety (vajíčková, grapefruitová, tukožroutská atd.). 1 Obezita v ČR a ve světě: Vývoj ve světě. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: 8

11 Cílem této bakalářská práce je právě porovnání jednoho alternativního, v poslední době stále více populárního výživového směru makrobiotiky a racionální výživy, doporučované lékaři a nutričními terapeuty. Porovnávat budeme z hlediska nutričních hodnot a denního příjmu všech potřebných složek stravy. Zjistíme, jaké hodnoty v jakém množství makrobiotika postrádá, k čemuž nám pomůže propočítání hodnot sestaveného jídelního programu na celý týden, názory nutričních odborníků a také konkrétní zkušenosti makrobiotické veřejnosti. V teoretické části bakalářské stručně popíšeme historii makrobiotiky, blíže se seznámíme se s makrobiotickou filozofií a zásady stravování. Dále vymezíme zásady racionálního stravování a probereme jednotlivé složky potravy (bílkoviny, tuky, sacharidy). V praktické části sestavíme týdenní jídelníček pro oba výživové směry. Při důkladném propočítání nutričních hodnot obou jídelníčků probereme podrobněji výsledky výzkumu z hlediska racionální stravy. Zjistíme, jaké složky potravy v makrobiotické stravě chybí a v jaké míře může mít jejich úbytek vliv na zdraví člověka. Dále probereme kritiku nutričních odborníku na makrobiotiku a pokusíme se ji zdůvodnit, popřípadě vyvrátit. Jako poslední v praktické části, budeme dotazovat vybrané osoby z makrobiotické veřejnosti, zjistíme proč se rozhodli přejít na tento alternativní výživový směr a zjistíme jaký to mělo na jejich zdraví účinek. 9

12 1. EOREICKÁ ČÁ 1.1. Makrobiotika Makrobiotika je způsob stravování a života, známý několik tisíc let. lovo makrobiotika se poprvé objevilo v díle Hippokrata, otce medicíny, kde v jeho eseji Vzduch, voda a země (Airs, Waters, and Places) použil tento termín jako popis pro zdravého člověka, který se dožil dlouhého věku. kládá se ze dvou řeckých slov,,macro (velký) a,,bios (život). Ke konci 18. toletí začal tento termín používat německý fyzik a filozof Christophe W. Hufeland. Až téměř o sto let později se slovo makrobiotika objevilo v Japonsku. Dva učitelé, dr. agen Ishitsuka a Yukikazu akurazawa, se vyléčili ze závažných nemocí tím, že přijali jednoduchou stravu složenou z neloupané rýže, polévky miso, mořských rostlin a dalších tradičních potravin. Mnoho let zkoumali souvislost tradiční orientální medicíny a východní filozofie s židovskokřesťanskou naukou a novými holistickými směry ve vědě a lékařství. V roce 1920 přišel akurazawa do Paříže, kde přijal jméno George Oshawa a začal ve svém učení používat termín makrobiotika. Mezi jeho studenty patřil také autor mnoha knih Michio Kushi, který se vyučování teorie makrobiotiky začal věnovat a přizpůsobil ji požadavkům moderní doby. Makrobiotická teorie učí, že nemoci a smutek jsou přirozené obranné mechanismy, které nás nutí změnit stravu nebo dosavadní nezdravý způsob života. toupenci makrobiotiky zastávají názor, že obiloviny, luštěniny a zelenina z domácí produkce jsou primárními zdroji energie a výživy. Navíc je do této stravy zahrnuta sója, která se v Orientě používala stovky let, mořské řasy a ryby bohaté na minerály. Ryby a korýši podle nich nahrazují maso a drůbež. Mořská sůl nahrazuje kuchyňskou sůl a přírodní sladidla, jako rýžový sirup a ječmenný slad, řepný a třtinový cukr. V Americe spolupracovaly stovky lékařů a specialistů na výživu na výzkumném programu americké vlády, kteří se shodli, že změna stravy může vést ke snížení výskytu srdečních onemocnění, vysokého tlaku, obezity, jaterních a žlučových problémů a dokonce i rakoviny. Několik známých lékařů, dr. Keith lock, lékařský poradce ve věcech výživy pro C rádio v Chicagu a dr. Robert Mendelsohn, bývalý ředitel Americké mezinárodní nemocnice v Zionu ve státě Illinois, se kladně vyjádřilo o makrobiotické stravě jako o paprsku naděje při prevenci zdravotních potíží. Po 10

13 dlouhodobém zkoumání začala spousta lékařů doporučovat makrobiotiku svým pacientům Principy makrobiotiky Jednotný (universální) princip se zakládá na dvou základních protikladných energiích. yto dvě energie jsou centrem pro ovládání veškerého dění. V různých civilizacích byly nazývány odlišně. Na Dálném východě je to tzv. JIN (energie odstředivá, expanzivní) a JANG (energie dostředivá). Vzájemně se doplňují. tandardní makrobiotický způsob výživy představuje řadu obecných pokynů, vhodných pro každodenní dietní praxi v mírném klimatu se čtyřmi ročními obdobími. ento způsob je velmi vyvážený ve smyslu rovnováhy jin a jang. Lidé, kteří se dle tohoto režimu nestravují, přijímají dle makrobiotiků nadbytek potravin extrémně jin, extrémně jang nebo obojí a téměř všechny tzv. civilizační choroby včetně rakoviny, onemocnění kardiovaskulárního aparátu a sklerózy multiplex jsou důsledkem extrémní stravy: buď příliš jin nebo příliš jang nebo obojí. Zásady standardního makrobiotického režimu jsou: Nejméně 50% z celkového množství potravy by měly tvořit celozrnné obiloviny, připravené různými kuchyňskými způsoby, např. celozrnná rýže, kompletní pšeničné zrno (občas i ve formě chleba, placek a těstovin), ječmen (kroupy) proso, jáhly, oves, kukuřice (klasy, krupice, mouka), pohanka (celá zrna nebo nudle), žito atd. Zhruba 5% z denní stravy by měla tvořit polévka. Vhodná například polévka ochucená sójovou pastou miso nebo omáčkou tamari. Jedna až dvě misky za den. Chuť by neměla být příliš slaná. Do polévek se přidávají různé druhy zeleniny, mořské řasy a luštěniny. Každý pokrm by měl obsahovat asi 20%-30% zeleniny. Vhodná je zelenina, která vyrostla v našem nejbližším okolí. Dvě třetiny z celkového množství zeleniny by měly být tepelně zpracovány (varem ve vodě, varem v páře, dušením, zapečením). Luštěniny a řasy by měly tvořit asi 10-15% denní stravy. Pro denní spotřebu jsou nejvhodnější fazole azuki, cizrna, čočka a černá sója. Mořské řasy jako hiziki, 11

14 kombu, wakame, nori, dulse, agar-agar a irský mech se mohou připravovat různými způsoby. Dochucujeme sójovou omáčkou nebo mořskou solí. Z nápojů jsou vhodné: čaj ancha (grilovaný čaj z tříletých větviček), čaj Mu (z kořenů bylin), pampelišková káva, obilné čaje, čaje z tradičních bylin nikoliv však průmyslově zpracované. ohle byl soubor potravin, které jsou základem pro makrobiotický režim. Pro příležitostní zpestření můžeme jídelníček doplnit následujícími potravinami: ílé rybí maso nebo několik mlžů jednou až dvakrát týdně. Dvakrát až třikrát týdně tepelně upravené ovoce jako moučník (ovoce musí právě dozrávat a musí být z klimatické zóny, ve které žijeme) Pro rychlé občerstvení v omezeném množství pražená semínka, ořechy, pražené luštěniny či sušené ovoce. Další poznámky a podněty k makrobiotické praxi: Při přípravě pokrmů by se měly používat jen rostlinné tuky. K dochucování pokrmů se používá mořská, nerafinovaná sůl, sójová omáčka tamari a sójová pasta miso. Jako koření se doporučuje: gomasio (rozetřená sezamová či lněná semínka s mořskou solí), opražené mořské řasy, slané švestičky umeboši. Může se jíst jednou, dvakrát až třikrát denně, chcete-li i vícekrát. Podmínkou jsou správné poměry a dokonalé žvýkání (každé sousto nejméně 50 x), jíst by se nemělo 3 hodiny před spánkem Energie jin a jang Jin a jang ovládají všechny jevy a vytvářejí i ovlivňují ven nebo dovnitř směřující pohyb nebo tendenci. Jin, ven obrácená odstředivá energie, vede k expanzi. 2 KUHI, Michio. Makrobiotika a přírodní léčení. Pragma, s. IN

15 Jang, dovnitř směřující dostředivá energie, vede ke stažení, kontrakci. yto ovládající tendence najdeme v lidském těle, např. ve střídavém uvolňování a stahování srdečního svalu, plic a především v ovlivňování pohybů v žaludku a střev během přirozených zažívacích pochodů. V astronomii a geofyzice se obě energie projevují takto: JANG energie dostředivá, vychází ze lunce, hvězd a vzdálených galaxií a směřuje do středu Země. JIN odstředivá, směrem ven se rozpínající energie, vzniká otáčením kolem své vlastní osy. Lidé ve starověku je nazývali jako síla nebeská a síla zemská. Rovnováha jin a jang ve stravě Pro přizpůsobení stravy každého člověka je nutné, aby pochopil princip vyváženosti potravin v makrobiotické stravě. V obecné moderní stravě jsou potraviny příliš jin nebo příliš jang. ato nevyváženost způsobuje ochablé držení těla (jin) a vnitřní strnulost a tvrdost (jang). Nejočividnější známkou nevyváženosti ve stravě je obezita. Přísun potravin extrémně jang se projeví strnulým svalstvem a klouby, vodnatostí a tvrdnutím tepenných stěn. Makrobiotickou stravou tělo dosáhne vzhledu jang - celkové štíhlosti, pružnosti a uvolnění. Jestliže však tělo příjme nadmíru potravin jang, dostaví se chuť na sladké jin. Proto musí být tyto energie ve stravě vyvážené. ělo se pak cítí plné elánu. Hlavní složkou makrobiotické stravy jsou obiloviny, které jsou z hlediska těchto energií vyvážené. Luštěniny jsou naopak více jin, protože obsahují více bílkovin a tuku. Ovoce a zelenina se v makrobiotice vyvažují např. trochou sójové omáčky či mořskou solí. K odpolednímu či večernímu jídlu se jí polévka miso, která je svou charakteristikou jang, jelikož je slaná a bohatá na minerály, proto ji makrobiotici doplňují čerstvou, lehce napařenou zeleninou, salátem či kvašenou zeleninou. Jangové potraviny, ryby a mořské produkty se vyrovnávají přidáním potravin s převažujícím prvkem jin - listové zeleniny, bílé ředkve daikon, zázvoru či přírodní hořčice. aké dezerty z čerstvého ovoce nebo celých zrn, které se konzumují občasně a uspokojují přirozenou chuť na sladké, jsou jinové povahy. Pro plnění dokonalé výživové role by tedy tělo mělo odrážet rovnováhu energií jin a jang. Rozdělení potravin podle jin a jang 13

16 Prostřednictvím každého sousta do sebe tělo přijímá souhrn celého okolního prostředí: sluneční svit, půdu, vzduch a vodu. Klasifikace potravin do kategorií jin a jang je základem pro sestavení vyvážené diety. Různé faktory růstu a struktury označují u jednotlivých potravin, kterou energií jsou ovládány více. Jin energii vytváří a ovlivňuje: růst v horkém klimatu potraviny obsahující více vody ovoce a listy růst od základny přímo a vysoko vzhůru potraviny kyselé, hořké, ostře sladké a aromatické Jang energii vytváří a ovlivňuje: růst v chladném klimatu sušší strukturu stonky, kořeny a semena růst směrem dolů slanou, jemně sladkou a pikantní chuť Všechny potraviny mají zároveň vlastnosti typu jin a jang. Jedna z nejpřesnějších metod klasifikace je pozorování růstového cyklu rostlin. V zimě je klima chladnější (jang) = energie rostlin sestupuje do kořenového systému. Listí vadne, míza proudí do kořenů, rostlina se zhutňuje. Poživatelné rostliny, které rostou v pozdním podzimu, jsou sušší a hutnější. Je možné je déle skladovat. Když pak na jaře míza opět stoupá a pod vlivem teplého počasí způsobuje rašení zeleně, mají rostliny strukturu více jin. Letní zelenina je vodnatější, kazí se rychleji, ale v horkých měsících poskytuje nutné ochlazení. Největší životodárnou sílu má rostlina v pozdním podzimu. Plody dozrávají a 14

17 jsou sladké. Roční cyklus ukazuje střídání energií jin a jang. Obdobně může být tento cyklus aplikován i na oblasti z nichž potraviny pochází. Potraviny, které rostou hojně v tropech, jsou více jin, naopak potraviny pocházející ze severu či chladnějších oblastí více jang. Pro přesné určení v praxi je nutné přesně vybrat druh, kvalitu a množství rostlinné a živočišné potravy. Rostlinné druhy se jsou ve své podstatě více jin než živočichové, nicméně i mezi zeleninami lze rozlišovat zeleniny více jin a více jang. Obecně: jestliže se konzumuje rostlinná strava v létě nebo v teplé oblasti, vyvažují se jangové složky zeleninou z kategorie jin. Naopak v chladném ročním období je zastoupeno větší množství potravin z kategorie jang. Živočišná strava je extrémně jangové povahy (klasifikace od nejvíce jang k méně: sůl, vejce, maso, drůbež, slané sýry, ryby). Naopak ovoce, mléčné výrobky, cukr a kouření jsou povahy extrémně jin (klasifikace od nejvíce jin k méně: mléko a mléčné výrobky, tropické zeleniny a ovoce, káva a čaj, alkohol, koření, med, cukr). Uprostřed kategorie jin a jang se nacházejí obilná zrna, luštěniny a zelenina. Potraviny jednoho extrému jsou přitahovány potravinami druhého extrému. 15

18 abulka potravin z hlediska kvality energie Maximum energie odstředivé - JIN Drogy, většina léků Koření, alkohol, slazená zrnková káva Med, všechny druhy cukru Potraviny a nápoje s cukrem Ovocné džusy a šťávy ubtropické ovoce a tropická zelenina Kečupy, majonézy, ostře kořeněné omáčky Oleje, tuky Mléko a mléčné výrobky (kromě slaných sýrů) Aromatické bylinné čaje Papriky, houby, brambory, rajčata Pásmo zdraví: nearomatické čaje bez cukru kukuřice) radiční Ovoce naší klimatické zóny Ořechy, mandle, obilná káva emena Listová zelenina Kulatá tvrdá zelenina Kořenová zelenina Luštěniny Obilí (oves, žito, ječmen, Rýže natural Pásmo zdraví 16

19 Obilí (pohanka, jáhly, pšenice) Ryby a mořští živočichové lané sýry Vepřové maso Drůbež Hovězí maso Vejce ůl, sójová omáčka, sójová pasta Maximum energie dostředivé JANG Zdroj: PRŮCHOVÁ, Jarmila a Jaroslav PRŮCHA. O zdraví úplně jinak: Otevřeně, bez iluzí, z různých hledisek i pramenů. 1. vydání. Hradec Králové: VÍÁNÍ, IN Nový pohled na zdraví a nemoc Základní kritéria zdraví podle Oshawy: Dobrý spánek nerušená proměna energie únavy v energii odpočinku a svěžesti. Dobrá chuť k jídlu se dostaví při respektování polarity a neustálé výměny mezi námi a královstvím rostlin, mezi námi a vodou, mezi námi a vzduchem. Dobrá vitalita je svěží výměna obou polaritních energií. Je to schopnost soustředit se, přijímat železo z rostlinných zdrojů (ze živočišných je méně hodnotné), přijímat hořčík a kyslík. Dobrá paměť schopnost přijímat energii přicházející z kosmu. Radost a dobrá nálada, to je polarita daná v pásmu zdraví tabulky potravin vzájemným doplňováním hodnost nad středem, kde je rýže natural, a hodnot pod tímto středem. mysl pro pořádek, disciplínu a efektivnost na všech úrovních a ve všech oblastech života to je i schopnost mít intuici, která pomáhá dělat věci ve správnou chvíli, ve správný čas. mysl pro spravedlnost. Je-li nám vlastní, vše přichází automaticky. 17

20 ohle vše jsou v podstatě myšlenky G. Oshawy. Jeho největší přínos světu je myšlenka, že uskutečňujeme polaritu (výměnu energií) mezi největším jangem a největším jinem (nekonečnem). Dosáhnout všech sedmi kritérií je cílem makrobiotiky. Při makrobiotice není důležitá pouze strava, ale také voda, vzduch, vibrace energií z vesmíru a ze země. 3 Co je nemoc? Na tuhle otázku se ptal Oshawa ve svém spisku Zázrak dietetiky. Nemoc obecně vzniká především z přejídání a přepíjení se extrémními potravinami, jelikož vzniká nerovnováha v těle, která se pák následně projeví v jednotlivých stádiích chorob. Již od mládí bojoval Oshawa s plicní tuberkulózou, žaludečními vředy a dalšími chorobami. Přesto, že moderní západní medicína mu nedávala naději na uzdravení, studoval od osmnácti let nepřetržitě všechny prameny přírodní energetické medicíny, kde se zaměřil především na teorii a praxi výživy. ěhem pěti let se dopracoval až k úplnému zdraví. Po dalších dvaceti letech bádání našel klíč k problémům života, zdraví a nemoci. Potvrdil, že Člověk je jako ostatní bytosti přeměněná potrava a že pouze ten kdo správně jí, správně a dobře žije, správně myslí, mluví, jedná. Uvědomil si, že všechny potraviny vzešly z chlorofylu, tudíž nemůžeme jíst a žít bez rostlin a že živočišné produkty nejsou pro člověka původní hmotou, což znamená: máme si živit pouze rostlinami a jejich produkty. Nauka o výživě, která doporučuje maso, mléko a mléčné výrobky, je placená propaganda. Obyvatelé Dálného východu byli po tisíciletí vegetariány. yl to však vegetarianismus vybudovaný podle řádu vesmíru podle jednotného principu. Jeho konzumenti jsou naprosto zklamáni západním pojetí vegetariánství. Japonská vegetariánská jídla léčí, omlazují a posilují život. Nejzázračnější klinikou může být proto kuchyně. Dílna života Rakovina, výživa a makrobiotika Příčinou úmrtí jsou z 80% nemoci. Rakovina je v moderní době obrovskou hrozbou. Písemné záznamy sahají 2500 let nazpět. Zmínky jsou o ní také v bibli a základním díle lékařství staré Číny Nei-ching. V původně domorodých společnostech byla ovšem rakovina neznámou chorobou, což potvrdili četní badatelé, lékaři a 3 PRŮCHOVÁ, Jarmila a Jaroslav PRŮCHA. O zdraví úplně jinak: Otevřeně, bez iluzí, z různých hledisek i pramenů. 1. vydání. Hradec Králové: VÍÁNÍ, IN

21 misionáři, kteří cestovali po celém světě. Pokoušeli se poté lidem objasnit, proč jsou přírodní národy v tropech, polárních krajinách a na ostrovech tak jako další národy nedotčené civilizací imunní proti rakovině, srdečním chorobám a dokonce i vůči zubnímu kazu. Na základně důkladných výzkumů podložených laboratorními testy došli k závěru, že svůj původ má rakovina ve stravě bohaté na cukr, bílou mouku a dalších rafinovaných potravinách Orientální diagnostika Orientální diagnostika je významnou součástí orientální medicíny, kterou rozšířil Georges Oshawa. Umění diagnostikovat se mu podařilo prohloubit díky zkušenostem, které získal při styku s mnoha nemocnými. Metoda diagnostikování nevyžaduje žádnou obtížnou techniku, důležité je rychlé a přesné vnímání. Orientální medicína je svou filosofií protikladná a zároveň doplňuje běžnou západní medicínu, která léčí především příznaky pomocí léků a operací. V této západní medicíně slouží diagnostika k rozpoznání nemoci tím, že pozoruje její příznaky. Orientální diagnostik může předvídat vývoj nemoci, a to dříve, než člověk nemocný cítí příznaky jako například bolest. Hlavní nástroj diagnostiky je fyziognomie umět posoudit zdraví člověka podle rysů jeho tváře nebo podle tvarů a charakteristiky těla. Jejím základem je předpoklad, že na každém jedinci je viditelný dynamický průběh jeho vývoje. ilné a slabé stránky rodičů, okolí, prostředí, v němž byl vychováván, strava, kterou konzumoval to vše se projevuje na současné kondici jedince. Postava, držení těla, barva kůže, hlasové zabarvení a další rysy jsou vnější projevy toho, v jakém stavu je krev, orgány, nervový systém a kostra člověka. Orientální diagnostika umožní rozpoznat znaky nemoci, než se dostane do pokročilejšího stadia. Je možné dříve vědět, že se tvoří ledvinové kameny, rozšiřuje srdce nebo rozvíjí rakovina Nový pohled na jednotlivé potraviny z hlediska makrobiotiky 19

22 Mléko Některé kulturní oblasti (např. Dálný východ) měly k mléku velmi negativní postoj. Před několika lety napsal švýcarský autor Frank Oski knihu Nepijte mléko (Don t drink your milk), kde upozorňoval na škodlivost konzumace mléka a mléčných výrobků. Měl experimentálně vyzkoušeno, že vynecháním všeho z krávy přispívá k lepšímu zdraví. Od té doby přinesla věda spoustu argumentů proti nemateřskému mléku. O těch vážnějších naše oficiální věda do dneška nepřipouští diskuzi. Publikace argumentují, že kvality kravského mléka jsou určené pro vývoj telete, nikoli lidského těla. Po kravském mléce jiný živočišný druh nadměrně, neúměrně roste. Některé z výzkumů zjistily, že některé složky obsažené v mléce zabraňují využití vápníku pro stavbu kostí a kostry jsou mléčným vápníkem naopak odvápňovány. Při časté konzumaci mléko také zahleňuje, což způsobuje blokování nejen trávící a vstřebávací kapacitu střev, ale i přínos kyslíku do plic. Názory vědců se v tomhle smyslu stále rozdělují. Maso Podle Jednotného principu nelze dosáhnout harmonie v těle při konzumaci masa. Citát, který pochází od Michia Kushiho říká: nejezte maso savců, pojídali byste své bratrance. Konzumace rostlinné a živočišné potravy byla v minulosti závislá na klimatu čím tropičtější, tím větší podíl rostlinné potravy, čím blíže k pólu, tím větší podíl masa (např. potrava Eskymáků). My však žijeme mezi polární oblastí a tropy, kde archeologové na zbytcích sídlišť nalézají jak nádoby na obilná zrna, tak rybí kosti a kosti zvěře. Poživači masa tento tímto faktem argumentují. Konzumenti pouze rostlinné stravy naopak tím, že v dávných dobách se prostý lid živil převážně kašemi z obilných zrn a masožravé panovnické rody na rozdíl od nich degenerovaly. Cukr Profesor Renzebrink na svých přednáškách prezentoval, že látková výměna v mozku je odkázaná na určité množství cukru, cukr je v podstatě nositel lidského JÁ. Ovšem jedná se pouze o cukr složitý polysacharid, který získáme z obilných zrn, nikoli o disacharidy, ani cukr hroznový, řepný třtinový a ovocný ani jiné jednoduché cukry. yto jednoduché cukry jsou z hlediska makrobiotiky zdrojem agresivity, rozrušení, zloby, nesnášenlivosti a nesoustředěnost. Lidské JÁ by se mělo spojovat 20

23 s polysacharidem obilovin, který je pro něj přirozený. Představitelé fylosofie Dálného východu konstatují, že jednoduché cukry tělo rychle přijme, vstřebá a využije. Jsou to obrazně reakce výbuchu prudce a rychle se cukr přijme, zpracuje a pak vybuchne jako zločinná gesta a aktivity Racionální výživa Racionální výživa je výživa, při správném, optimálním poměru základních živin, minerálních látek a vitamínů. ato výživa je v souladu se současnými vědeckými výzkumy a pokrývá fyziologické potřeby člověka. Pro člověka je přirozená smíšená strava, která by měla být pestrá a měla by zahrnovat základní skupiny potravin: 1. Obilniny, celozrnné výrobky, pečivo, těstoviny 2. Rýže, luštěniny, ořechy 3. Zelenina 4. Ovoce 5. Mléko a mléčné výrobky 6. Maso, drůbež, ryby, masné výrobky, vejce Zásady racionální výživy a zdravého životního stylu 21

24 Energetická hodnota potravy energetický příjem stravy by měl odpovídat energetickému výdeji. U dětí se energetický příjem zvyšuje, jelikož se tělo vyvíjí. Postupem věku se energetický příjem snižuje. ložení stravy - je velmi důležité jej dodržovat, jelikož jeho nesprávné zvolení může vést ke vzniku civilizačních nemocí. Optimální množství a poměr živin ovlivňuje několik faktorů jako například hmotnost, pohlaví, věk, fyzické zatížení, zdravotní stav. Denně by tělo mělo přijmout zhruba 15% bílkovin, 30% tuků a 55% sacharidů. Z nejnovějších doporučení vyplývá snížená potřeba bílkovin živočišného původu, zvýšení podílu vlákniny a vitaminů ve stravě. Příprava potravy je nutné dbát na šetrnou úpravu pokrmů pro zachování jejich výživových vlastností. Časové rozložení jídel pro tělo je optimální pestrá strava rozložená do pěti jídel (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře) v časovém intervalu asi tří hodin. Důležité je nevynechávat snídani. Prostředí, ve kterém je jídlo konzumováno vzhled prostředí a pokrmu. Příměřená stálá tělesná hmotnost - je definována výpočtem MI (ody mass index) = hodnota vypočtená dle vzorce: váha v kg dělená výškou v metrech na druhou. Kategorie MI: Méně než 18,5 podváha (vysoké zdravotní riziko) 18,5 24,9 norma (minimální zdravotní riziko) 25,0 29,9 nadváha (nízká a lehce vyšší zdravotní rizika) 30,0 34,9 obezita 1. stupně (zvýšená zdravotní rizika) 35,0 39,9 obezita 2. stupně závažná (vysoká zdravotní rizika) 40,0 a více obezita 3. stupně těžká (velmi vysoká zdravotní rizika) Z důvodu určení rozložení tělesného tuku je vhodné výpočet MI kombinovat také s měřením obvodu pasu. Člověk s výpočtem MI nad 30 by se měl snažit svoji váhu 22

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Psychologie výživy a energie wellness jídla

Psychologie výživy a energie wellness jídla Psychologie výživy a energie wellness jídla Wellness jídlo Co je Wellness jídlo??? Jídlo, které vám dá víc energie než kolik má kalorií!!! Stupně stravovací úrovně Stupně stravovací úrovně jsou kvalitativně

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE Pavel Suchánek Jaké jsou výkonnostní požadavky na sportovce? Rychlost, ryclost na větš Akcelerace, výbušnost Síla, vytrvalost Dlouhodobá vysoká

Více

TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ

TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ Vegetariánský způsob stravování patří k nejstarším a nejrozšířenějším z alternativních způsobů stravování. Jedná se o bezmasou stravu. Myšlenka bezmasé stravy sahá hluboko do historie,

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0105 Játra Jsou největší žlázou v lidském těle váží přibližně 1,5 kg. Tvar je trojúhelníkový, barva

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz Alternativní směry ve výživě způsob stravování, který je praktikován dlouhodobě a podstatně se liší od obvyklé stravy: a) vegetariánství b) veganská strava c) lakto-ovo vegetariánská strava d) fruktariánská

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Martin Poklop SCM soustředění - 27.10.2014 Kladky u Konice Motivace Program přednášky Sportovní výkon z pohledu výživy Co si tedy dát? Zajímavá témata z pohledu zdravé

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život SRPEN 2014 Mastné kyseliny omega-3 a omega-6 Esenciální mastné kyseliny naše tělo neumí produkovat v dostatečném množství. Podporují růst, zrak a správnou funkci mozku. & omega 3 omega 6 Mastné kyseliny

Více

živé organismy získávají energii ze základních živin přeměnou látek v živinách si syntetizují potřebné sloučeniny, dochází k uvolňování energie některé látky organismy nedovedou syntetizovat, proto musí

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Výživa. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Výživa. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz Hubněte zdravě......a natrvalo Výživa pilíř zdraví www.stob.cz www.stobklub.cz Špatný životní styl a civilizační onemocnění I přesto, že jsou tato témata stále omílaná ve stovkách publikací, na internetových

Více

makroelementy, mikroelementy

makroelementy, mikroelementy ESENCIÁLNÍ ANORGANICKÉ (MINERÁLNÍ) LÁTKY makroelementy, mikroelementy MAKROELEMENTY Ca - 70kg/ 1200g Ca 98% kosti - 800 mg/denně, gravidní a kojící ženy o 20% více Obsah Ca v mg/100 g mléko 125 mg jogurt

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa těhotných a kojících žen Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa těhotné 1 Na výživě a zdravém životním stylu významně závisí dobrý průběh těhotenství a porození zdravého dítěte

Více

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc.

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc. OSLAVA MLÉKA 2009 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Od roku 1957 slaví světová mlékařská veřejnost každé čtvrté úterý v měsíci květnu SVĚTOVÝ DEN MLÉKA Podnět t k tomuto svátku dala konference významných světových

Více

Lipidy, důležité přírodní látky

Lipidy, důležité přírodní látky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Proč nám chutná Nezdravé?

Proč nám chutná Nezdravé? Proč nám chutná Nezdravé? Česká společnost pro Výživu a vegetariánství stavíme mosty k vegetariánství Každý kdo chce udělat jeden nebo deset kroků směrem ke zdravé výživě Musí jít tou cestou, kterou již

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

M L É K O. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

M L É K O. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze M L É K O Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Definice a trochu historie Mléko je sekret mléčné žlázy samic savců a je primárně

Více

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie DIETA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2118 (Dieta) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 4. 4.

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt.

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt. VSTUPNÍ DOTAZNÍK Jméno a příjmení Telefonní kontakt E-mail Povolání, popř. směnnost Základní informace o klientovi Doplňující informace o klientovi Věk Výška Váha BMI Vyplňte prosím dotazník co nejpečlivěji

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Výživa odpovídající potřebám organismu co do kvality i kvantity Primární prevence řady chorob Vychází z vědeckých poznatků

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce. Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství

Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce. Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství Bc. Blanka Sekerová Nutriční terapeutka Institut sportovního lékařství a.s. Vlastní poradenská činnost

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

Text Jana Jirková Photo Jana Jirková Cover Design Jana Jirková. ISBN 978-80-88174-01-1 (ve formátu PDF)

Text Jana Jirková Photo Jana Jirková Cover Design Jana Jirková. ISBN 978-80-88174-01-1 (ve formátu PDF) Text Jana Jirková Photo Jana Jirková Cover Design Jana Jirková ISBN 978-80-88174-01-1 (ve formátu PDF) Elektronické publikace: ISBN 978-80-88174-00-4 (ve formátu mobi) ISBN 978-80-88174-02-8 (ve formátu

Více

Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti

Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti Díl 4. Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti Abychom mohli pyramidu výživy pro děti správně používat, podrobněji se seznámíme s jednotlivými jejími patry. Základna pyramidy Základnu pyramidy tvoří

Více

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH MOŽNOSTI ÚPRAVY DIETNÍHO REŽIMU HEMODIALYZOVANÝCH PACIENTŮ PŘI HOSPITALIZACI Mengerová O. 1, Duchková M. 1, Hanzlíková P. 1, Teplan V. 2 ÚOP 1, KN TC 2 ; IKEM Praha DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH Musí

Více

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU HYGIENICKÁ SLUŽBA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA TEORETICKÁ VÝCHOVA A PRAKTICKÁ APLIKACE KE SPRÁVNÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU,

Více

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY Následující text podává informace o základních minerálních a stopových prvcích, jejich výskytu v potravinách, doporučených denních dávkách a jejich významu pro organismus. Význam

Více

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Častým terčem mýtů je mléko a mléčné výrobky, přesto že mléko

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU Příjem - Potraviny jednotlivě 10.4.2011-16.4.2011 Datum Název Množství Energetický Sacharidy Jednoduché Vláknina (g) Bílkoviny Živočišné Rostlinné Tuky Živočišné Rostlinné

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu.

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu. Datlový sirup TIENS Datlový sirup Čínští lékaři věří, že Jujuba Udržuje lidi fit Doplňuje energii Posiluje játra, slezinu a žaludek Vyživuje krev Zklidňuje nervy Moderní odborníci na výživu věří, že plody

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Tisková konference,. prosince 21, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 1 2 Praha 1 www.czso.cz Spotřeba potravin v ČR v dlouhodobém srovnání 2 Celková spotřeba

Více

Diabetes mellitus a stravování

Diabetes mellitus a stravování Diabetes mellitus a stravování Složení stravy Výživová hodnota (nutriční jakost) Energetická hodnota (výtěžnost) 1. Vitaminy 2. Minerální látky 3. Voda 1. Sacharidy 2. Bílkoviny 3. Tuky Rozdíly v diabetické

Více

Hodnocení polévek. Hodnocení hlavních jídel

Hodnocení polévek. Hodnocení hlavních jídel Hodnocení jídelníčku dle Nutričního doporučení Škola Mateřská škola Komenského, Komenského 1011, Kuřim Jídelníček za měsíc březen 2015 21 stravovacích dní Hodnotitel MVDr. Anna Niklová Hodnocení polévek

Více

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Dieta porodnická dia ve FNKV Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Obecná výživová doporučení pro těhotné ženy Příjem energie: Navýšení energetického příjmu od 10. týdne těhotenství u žen s převažující

Více

Za závažnou dehydrataci se považuje úbytek tekutin kolem 6%. Dehydratace se dá rozdělit na:

Za závažnou dehydrataci se považuje úbytek tekutin kolem 6%. Dehydratace se dá rozdělit na: Pitný režim Lidské tělo obsahuje 50-65% vody, samotné svaly obsahují až 70%. Už jen tento fakt snad dostatečně vypovídá o důležitosti vody v těle. Obyčejný pracující a nesportující člověk by měl přijmout

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0115 0215

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0115 0215 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 15 VY 32 INOVACE 0115 0215 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_LUK_PS_1_01

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Zpracoval: Předmět: Název

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní pojmy v oboru výživy a stravování

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní pojmy v oboru výživy a stravování Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 pátek 2.4.2010 Velikonoční prázdniny Velikonoční prázdniny změna jídelníčku vyhrazena Strana 1 http://www.zspribram.cz pondělí 5.4.2010 Duben 2010 týden 5.4. až 11.4.

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Zdravý životní styl předškolních dětí

Zdravý životní styl předškolních dětí Zdravý životní styl předškolních dětí Charakteristika předškolního věku dynamika vývoje a rozvoj dovedností ve všech oblastech, zejména v oblasti motorické, kognitivní, řečové a sociální rychlost růstu

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz - poruchy trávení a metabolismu - poruchy způsobené nevhodnou výživou - poruchy způsobené nedostatečnou pohybovou aktivitou nepoměr energetického příjmu a výdeje 1. Příjem energie (určité živiny nebo skupiny

Více

Co je důležité vědět o výživě. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Co je důležité vědět o výživě. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Co je důležité vědět o výživě. PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Co je výživa 2. Lidská výživa 3. Výživa dříve narozených 4. Problémy ve výživě seniorů 5. Vhodné stravování ve vyšším věku 6. Příklad

Více

Říjen 2015. týden 1.10. až 4.10.

Říjen 2015. týden 1.10. až 4.10. týden 1.10. až 4.10. čtvrtek 1.10.2015 Přesnídávka: chléb tuňáková pomazánka, okurek, bílá káva 1, 4, 7 Polévka: polévka bílá 7 Hlavní jídlo: vepřové na kmíně, rýže, kompot, čaj 1 Svačina: krupicová kaše,

Více

BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM DŮLEŢITÉ INFORMACE O BIOS LIFE SLIM

BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM DŮLEŢITÉ INFORMACE O BIOS LIFE SLIM BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM Je prvním klinicky prověřeným produktem na světě, který byl vyvinut, aby odbourával uložený tuk a k podpoře zdravých hladin cholesterolu. Je vyroben z přírodních ingrediencí.

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

Výživa. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa Soubor biochemických a fyziologických procesů, kterými organismus přijímá a využívá látky z vnějšího prostředí Nežijeme, abychom jedli, ale jíme,

Více

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy,

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy, Co si vzít na kurz s sebou? - Notebook (budete počítat jídelníčky v nutričním programu) - Kabelové připojení k internetu na pokojích stojí 100 Kč/den (v učebně, prostorech lobby a restaurace je k dispozici

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 2 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Obsah přednášky Složení potravin, energetická a biologická hodnota potravin Význam jednotlivých složek potravin pro výživu Složení

Více

Definice. jiný, zástupný, náhradní. konvenční výživa. nejednoznačná definice

Definice. jiný, zástupný, náhradní. konvenční výživa. nejednoznačná definice Hejmalová Michaela Definice jiný, zástupný, náhradní konvenční výživa nejednoznačná definice všechny dlouhodobě praktikované způsoby stravování, které se zásadním a podstatným způsobem liší od obvyklé

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha Jídelníček dorostenců, fotbalistů Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha Program přednášky 1. Základní složky výživy 2. Odlišnosti ve stravě dorostenců

Více

Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení. Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy

Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení. Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy Výživová doporučení Stravování a režim jednotlivců Stravování a režim skupin Stravování a režim populace

Více

Jak se probrat po zimě? Zkuste jarní detox! Napsal uživatel redakce Úterý, 30 Duben 2013 00:00 -

Jak se probrat po zimě? Zkuste jarní detox! Napsal uživatel redakce Úterý, 30 Duben 2013 00:00 - Jaro je obdobím nových začátků. Nejen, že se probouzí příroda, ale procitá i naše tělo. Proto je tato doba nejvhodnější k nastartování nových sil a k přípravě na další dny plné energie. Nejprve bychom

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Naše základní živiny. Tabulka: Součásti lidské stravy Obsahují energii (živiny) Neobsahují energii. soli (minerální látky) vláknina

Naše základní živiny. Tabulka: Součásti lidské stravy Obsahují energii (živiny) Neobsahují energii. soli (minerální látky) vláknina Naše základní živiny Všechny potraviny, které jíme, jsou složeny z několika málo základních skupin živin, i když mohou mít velmi různorodou chuť. Člověk s diabetem musí dobře porozumět složení stravy i

Více

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské

Více

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ. Dobrá výživa pro dobrý noční spánek. Výživa pro lepší život. Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ. Dobrá výživa pro dobrý noční spánek. Výživa pro lepší život. Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku BŘEZEN 2014 NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ Dobrá výživa pro dobrý noční spánek Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku Tip na dobrou výživu pro dobrý noční spánek Vápník potřebný pro udržení

Více

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Colostrum ESSENS kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Co je colostrum? Colostrum, česky mlezivo, je první mléko produkované savci několik hodin po porodu. Má jedinečné složení, které se liší od složení

Více

Diabetická dieta. Bc. Vladimíra Havlová, prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc., Centrum diabetologie IKEM, Praha

Diabetická dieta. Bc. Vladimíra Havlová, prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc., Centrum diabetologie IKEM, Praha Diabetická dieta Diabetická dieta je základem léčby diabetu. Stravou lze významně ovlivnit celkový zdravotní stav, zejména glykémii, hmotnost a krevní tuky. Bc. Vladimíra Havlová, prof. MUDr. Alexandra

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více