5/ Hodinová dotace Konverzace v anglickém jazyce. 0 0 R (2) 2 Hodinová dotace Blok předmětů v anglickém jazyce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5/3 3 3 3 Hodinová dotace Konverzace v anglickém jazyce. 0 0 R (2) 2 Hodinová dotace Blok předmětů v anglickém jazyce"

Transkript

1 5.1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk - Anglický jazyk (první cizí jazyk) Konverzace v anglickém jazyce Blok předmětů v anglickém jazyce Příprava na jazykové zkoušky Ročník Hodinová dotace Anglický jazyk 5/ Hodinová dotace Konverzace v anglickém jazyce 0 0 R (2) 2 Hodinová dotace Blok předmětů v anglickém jazyce R (2) Hodinová dotace Příprava na jazykové zkoušky R (2) R (2) Charakteristika předmětu Anglický jazyk: Výuka anglického jazyka patří na naší škole k prioritám, o čemž svědčí i skutečnost, že v angličtině se zde vyučuje učivo z oblasti např. zeměpisu, biologie, které je zařazeno do Bloku předmětů v anglickém jazyce. Cílem výuky předmětů v anglickém jazyce je upevnění odborné terminologie jednotlivých předmětů a rozvoj komunikační schopnosti žáků o odborná témata. Nabídka předmětů vyučovaných v anglickém jazyce se každý rok mění, podstatné učivo příslušných předmětů je vyučováno ovšem v českém jazyce. Slabší studenti mají v 1. ročníku vyššího stupně gymnázia výuku angličtiny rozšířenou o dvě hodiny týdně, přičemž žáci pokročilejší žáci v té době navštěvují blok předmětů v anglickém jazyce. Navazujícím předmětem v maturitním ročníku je Konverzace v anglickém jazyce. Na začátku školního roku jsou žáci ve třídě s počten nad 23 žáků rozděleni pomocí písemného testu na dvě skupiny podle stupně pokročilosti. Výuka probíhá především v kmenové třídě a v jazykové učebně, případně v počítačové učebně a v učebnách, kde je k dispozici interaktivní tabule. Výuka je zaměřena na intenzivní rozvíjení a doplňování jazykových dovedností, které studenti získali během základního vzdělávání. Důraz je kladen na komunikační schopnosti studentů a kultivaci jazykových dovedností. Ti mají být nejen schopni dorozumět se s cizincem v běžných každodenních situacích, ale zároveň by měli prokázat schopnost hovořit i o tématech odbornějšího rázu, se kterými se setkávají v průběhu celé školní výuky. (Osobnostní a sociální výchova). Studenti se postupně seznamují mimo jiné s reáliemi anglicky mluvících zemí, což jim pomáhá pochopit různá cizojazyčná společenství a jejich kulturu a vede k prohloubení tolerance k odlišným způsobům života. (Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Mediální výchova). Žáci pracují s učebnicemi, anglickými časopisy (Bridže, Drive, Gate), internetem a dvojjazyčnými a výkladovými slovníky. Výuka je založena především na modelu britské angličtiny. Její součástí je i návštěva divadelních představení v angličtině, promítání anglicky mluvených filmů a četba beletrie v anglickém jazyce. Pro tyto účely má škola k dispozici výběr adaptovaných děl z angloamerické literatury v různých úrovních náročnosti. Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních a souvislostech Multikulturní výchova Mediální výchova 164

2 Výchovné a vzdělávací strategie: Učitel Prezentuje novou látku v návaznosti na látku již probranou. Studenti si tak upevní již získané znalosti a dají je do souvislostí s novými informacemi. Tyto informace si dále upevní mj. i prostřednictvím zadaných domácích úkolů (kompetence k učení). Prezentuje určitou problematiku (vychází z témat v učebnici nebo v anglickém časopise). Poté se studenti ve dvojicích nebo ve skupinách snaží problém vyřešit, diskutují na zadané téma. Svá řešení a výsledky diskuse pak prezentují před celou třídou (kompetence k řešení problému, kompetence komunikativní, občanská, sociální a personální). S chybami, kterých se studenti během svých projevů dopouští, učitel se třídou dále pracuje a vede studenty, aby si chyb sami všímali a opravovali je (kompetence k učení). Vede studenty k dalšímu upevňování a rozšiřování již získaných vědomostí, schopností a dovedností prostřednictvím psaní souvislých textů na zadané téma (kompetence komunikativní, kompetence k řešení problému). Pomáhá upevňovat poslechové schopnosti pomocí poslechových cvičení z učebnic, časopisu Bridge, popř. z poslechů, které jsou k dispozici na internetových stránkách věnovaných výuce angličtiny, např. bridge-online.cz, helpforenglish.cz (kompetence komunikativní). Klíčové kompetence: Kompetence k učení žak/kyně si osvojí různé způsoby a metody učení, plánování a organizace učení, projevuje ochotu dále se vzdělávat, vyhledává a třídí informace, uvádí jednotlivé poznatky do souvislostí Kompetence komunikativní žák/kyně se výstižně a souvisle vyjadřuje k určité problematice, nebojí se mluvit ze strachu, že se dopustí chyb, rozumí psanému a mluvenému projevu Kompetence sociální a personální žák/kyně naučí se pracovat ve skupině, posílí svůj smysl pro týmovou práci, pomůže popřípadě požádá o pomoc, v rozhovorech vyjadřuje své názory, respektuje skutečnost, že se dopouští chyb stejně jako ostatní studenti Kompetence občanské žák/kyně respektuje odlišnosti jiných společenství a kultur Kompetence pracovní žák/kyně využívá a rozvíjí získané vědomosti, schopnosti a dovednosti Očekávané výstupy: Žák porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického ústního projevu složitějšího obsahu na aktuální téma, postihne jeho hlavní a doplňující informace rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, identifikuje různý styl, citové zabarvení, názory a stanoviska jednotlivých mluvčích porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického čteného textu či písemného projevu složitějšího obsahu na aktuální téma identifikuje strukturu textu a rozliší hlavní a doplňující informace vyhledá a shromáždí informace z různých textů na méně běžné, konkrétní téma a pracuje se získanými informacemi odvodí význam neznámých slov na základě již osvojené slovní zásoby, kontextu, znalosti tvorby slov a internacionalismů využívá různé druhy slovníků, informativní literaturu, encyklopedie a média čte s porozuměním literaturu ve studovaném jazyce postihne zápletku i sled událostí ve filmu či hře formuluje svůj názor srozumitelně, gramaticky správně, spontánně a plynule volně a srozumitelně reprodukuje přečtený nebo vyslechnutý autentický text se slovní zásobou a jazykovými strukturami odpovídajícími náročnějšímu textu přednese souvislý projev na zadané téma 165

3 sestaví souvislý text na širokou škálu témat a vyjádří své stanovisko podrobně popíše své okolí, své zájmy a činnosti s nimi související logicky a jasně strukturuje formální i neformální písemný projev různých slohových stylů s porozuměním přijímá a srozumitelně i gramaticky správně předává obsahově složitější informace používá bohatou všeobecnou slovní zásobu k rozvíjení argumentace, aniž by redukoval to, co chce sdělit využívá výkladové a odborné slovníky při zpracování písemného projevu na neznámé téma vyjádří a obhájí své myšlenky, názory a stanoviska vhodnou písemnou i ústní formou adekvátně a gramaticky správně okomentuje a prodiskutuje odlišné názory různých faktografických i imaginativních textů reaguje spontánně a gramaticky správně v složitějších, méně běžných situacích užitím vhodných výrazů a frazeologických obratů komunikuje plynule a foneticky správně na témata abstraktní i konkrétní v méně běžných i odborných situacích při setkání s rodilými mluvčími zahájí, vede a zakončí dialog a zapojí se do živé diskuse na různá témata týkající se odbornějších zájmů Charakteristika předmětu Blok předmětů v anglickém jazyce Vzdělávací obsah předmětu není součástí žádného oboru v RVP. Výuka se realizuje ve třech větvích: humanitní, přírodovědné a technické. Humanitní větev integruje obsah vybraných částí vzdělávacích oborů RVP G dějepis, základy společenských věd, cizí jazyk. Přírodovědná větev spojuje obsah některých částí vzdělávacích oborů biologie, zeměpis, případně fyzika a chemie. Technická větev navazuje na vybrané části vzdělávacích oborů matematika, informatika a výpočetní technika. Není nutné, aby žák absolvoval všechny větve. Vyučovaná větev může korelovat s převládajícími zájmy žáků třídy, škola nemusí zařazovat každý rok do výuky všechny větve o výběru v daném školním roce rozhoduje ředitel školy. Předmět je vyučován ve všech ročnících. Výjimkou může být první ročník a to v případě, pokud žáci nejsou ještě dostatečně připraveni na výuku v cizím jazyce. V prvním ročníku jsou do výuky bloku předmětů v anglickém jazyce zařazeni žáci s pokročilejší znalostí jazyka (méně pokročilí žáci navštěvují doplňující hodiny angličtiny). V ostatních ročnících je předmět určen všem žákům. Jsou děleni do skupin podle aktuálně nabízené větve (či vybraného oboru v anglickém jazyce) a podle vlastního zájmu, mohou být vytvářeny vzdělávací skupiny žáků z různých z ročníků. Výuka probíhá především v kmenové třídě a v jazykové učebně, případně v počítačové učebně a v učebnách, kde je k dispozici interaktivní tabule. Smyslem výuky předmětů v anglickém jazyce je rozšířit odbornou terminologii všeobecně vzdělávacích předmětů v anglickém jazyce, doplnit informace z příslušných vzdělávacích oborů a především zlepšit komunikační schopnosti studentů v jednotlivých oborech (Osobnostní a sociální výchova). Žáci by měli prokázat schopnost hovořit na přiměřené úrovni o tématech odborného charakteru. V rámci přírodovědné větve je kladen důraz na problémy související s ochranou životního prostředí. Své dovednosti v angličtině žáci prezentují na ekologické konferenci školy. (Environmentální výchova). Žáci pracují s odbornými texty, internetem, s vybranými články anglických časopisů (Bridge), v případě humanitní větve i s anglickou či americkou beletrií. Připravují referáty a prezentace. (Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Mediální výchova). Průřezová témata: Environmentální výchova Osobnostní a sociální výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních a souvislostech 166

4 Multikulturní výchova Mediální výchova Výchovné a vzdělávací strategie: Učitel prezentuje novou látku, studenti si dají fakta do souvislostí s dříve získanými poznatky a seznámí se s novými pojmy. Tyto informace si dále upevní mj. i prostřednictvím zadaných domácích úkolů (kompetence k učení). Učitel studentům prezentuje určitou problematiku (vychází z odborných článků či literárních textů). Poté studenti ve dvojicích nebo ve skupinách problematiku zobecní, diskutují na zadané téma. Svá řešení a výsledky diskuse pak prezentují před celou třídou (kompetence k řešení problému, kompetence komunikativní, občanská, sociální a personální). Učitel vede studenty k dalšímu upevňování a rozšiřování již získaných vědomostí, schopností a dovedností prostřednictvím referátů a prezentací (kompetence komunikativní, kompetence k řešení problému). Učitel zadá téma a žáci vyhledají samostatně informace, které se k němu vztahují (kompetence k učení, kompetence k řešení problémů). Učitel vhodně zvolenými tématy vede žáky k respektování různorodosti názorů, hodnot a postojů (kompetence občanská). Klíčové kompetence: Kompetence k učení žák/kyně si osvojí různé způsoby a metody učení, plánování a organizace učení, projevuje ochotu dále se vzdělávat, vyhledává a třídí informace, uvádí jednotlivé poznatky do souvislostí Kompetence komunikativní žák/kyně se výstižně a souvisle vyjadřuje k určité problematice, rozumí odborným textům na přiměřené úrovni Kompetence sociální a personální žák/kyně se naučí pracovat ve skupině, posílí svůj smysl pro týmovou práci, pomůže, popřípadě požádá o pomoc, v rozhovorech vyjadřuje své názory Kompetence občanské žák/kyně respektuje odlišnosti jiných společenství a kultur Kompetence pracovní žák/kyně využívá a rozvíjí získané vědomosti, schopnosti, dovednosti Kompetence k podnikavosti žák/kyně rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj rozvoj v osobním a profesním životě Očekávané výstupy: Žák: 1 porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického čteného textu či písemného projevu složitějšího obsahu na aktuální téma 2 odvodí význam neznámých slov na základě již osvojené slovní zásoby, kontextu, znalosti tvorby slov a internacionalismů 3 využívá různé druhy slovníků, informativní literaturu, encyklopedie a média 4 čte s porozuměním literaturu ve studovaném jazyce 5 volně a srozumitelně reprodukuje přečtený nebo vyslechnutý autentický text se slovní zásobou a jazykovými strukturami odpovídajícími náročnějšímu textu 6 přednese souvislý projev na zadané téma 7 s porozuměním přijímá a srozumitelně i gramaticky správně předává obsahově složitější informace 8 využívá výkladové a odborné slovníky při zpracování písemného projevu na neznámé téma 9 vyjádří a obhájí své myšlenky, názory a stanoviska vhodnou písemnou i ústní formou 10 rozliší umělecký text od neuměleckého, nalezne jevy, které činí text uměleckým 11 objasní rozdíly mezi fikčním a reálným světem; vysvětlí, jak se reálný svět promítá do literárního textu, jaký vliv může mít svět fikce na myšlení a jednání reálných lidí 167

5 12 rozliší a specifikuje jednotky vyprávění (časoprostor, vypravěč, postavy) a zhodnotí jejich funkci a účinek na čtenáře 13 postihne smysl textu, vysvětlí důvody a důsledky různých interpretací téhož textu, porovná je a zhodnotí, odhalí eventuální dezinterpretace textu. 14 samostatně interpretuje dramatické, filmové a televizní zpracování literárních děl 15 vystihne podstatné rysy základních period vývoje anglické a americké literatury, významných uměleckých směrů, uvede jejich představitele a charakterizuje jejich přínos pro vývoj literatury a literárního myšlení 16 čte s porozuměním literaturu ve studovaném jazyce 17 postihne zápletku i sled událostí ve filmu či hře 18 respektuje kulturní odlišnosti a rozdíly v projevu příslušníků různých sociálních skupin, na příkladech doloží, k jakým důsledkům mohou vést předsudky 19 objasní podstatu některých sociálních problémů současnosti a popíše možné dopady sociálně patologického chování na jedince a společnost 20 objasní důvody evropské integrace, posoudí její význam pro vývoj Evropy 21 posoudí projevy globalizace, uvede příklady globálních problémů současnosti, analyzuje jejich příčiny a domýšlí jejich možné důsledky 22 vyhotoví potřebnou dokumentaci pro přijímací řízení k dalšímu studiu i ve zvolené profesi 23 vhodně prezentuje vlastní osobu a práci, vhodně vystupuje při přijímacím pohovoru nebo konkurzu 24 uvede postup, jak uzavřít pracovní smlouvu a podat výpověď 25 vysvětlí na základě konkrétní, reálné a aktuální situace ve společnosti mechanismy fungování trhu 26 analyzuje skrytý obsah reklamy, kriticky posuzuje podíl marketingu na úspěchu výrobku na trhu 27 rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy a výdaje a na základě toho sestaví rozpočet domácnosti 28 využívá znalosti o orgánových soustavách pro pochopení vztahů mezi procesy probíhajícími v lidském těle 29 pozná a pojmenuje významné živočišné druhy a uvede jejich ekologické nároky 30 charakterizuje pozitivní a negativní působení živočišných druhů na lidskou populaci 31 charakterizuje základní typy chování živočichů 32 pozná a pojmenuje významné rostlinné druhy a uvede jejich ekologické nároky 33 zhodnotí problematiku ohrožených rostlinných druhů a možnosti jejich ochrany 34 porovná postavení Země ve vesmíru a podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy 35 zhodnotí na příkladech dynamiku vývoje obyvatelstva na Zemi, geografické, demografické a hospodářské aspekty působící na chování, pohyb, rozmístění a zaměstnanost obyvatelstva 36 charakterizuje základní metabolické procesy a jejich význam 37 vysvětlí anatomii pohlavních orgánů 38 ovládá slovní zásobu týkající se první pomoci 39 vysvětlí problematiku ústní hygieny 40 rozlišuje mikroregionální, regionální, makroregionální a globální klimatické problémy 41 orientuje se v možnostech uplatnění ICT v různých oblastech společenského poznání a praxe 42 využívá dostupné služby informačních sítí k vyhledávání informací, ke komunikaci, k vlastnímu vzdělávání a týmové spolupráci 43 posuzuje tvůrčím způsobem aktuálnost, relevanci a věrohodnost informačních zdrojů a informací 44 využívá informační a komunikační služby v souladu s etickými, bezpečnostními a legislativními požadavky 168

6 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Předmět: Jazyk a jazyková komunikace První cizí jazyk Anglický jazyk Očekávané výstupy žáka 1, 7 4, 6 19 Rozpracované výstupy žáka Porozumění a poslech: rozumí známým výrazům a větám, které souvisí s osvojovanými tématy rozumí jednoduché a zřetelné promluvě rozumí instrukcím a požadavkům, které se týkají organizace jazykové výuky Čtení: přečte foneticky správně přiměřeně náročný text, rozumí jeho obsahu odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu využívá dvojjazyčný slovník seznamuje se s výkladovým slovníkem přečte adaptované literární dílo, čte časopis určený pro výuku angličtiny Mluvení: dokáže se vyjádřit k probranému tématu shrne hlavní myšlenky přečteného textu Učivo Fonetika a pravopis - fonetická transkripce, intonace a přízvuk, správnost v písemném projevu Mluvnice - podstatná jména a členy určité a neurčité, počitatelnost, nepočitatelnost přídavná jména, stupňování zájmena číslovky slovesné časy přítomné a minulé prosté a průběhové formy předpřítomný čas prostý budoucí čas, vazba going to modální slovesa frázová slovesa pomocná slovesa příslovce předložky, předložkové vazby spojky, pořádek slov ve větě Slovní zásoba: rodina, vztahy škola a vzdělání Průřezová témata OSV Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti VMEGS Žijeme v Evropě MuV Sociokulturní rozdíly, Ročník, pozn

7 14 1 zapojí se do rozhovoru, dbá na jazykovou správnost Psaní: napíše dopis v požadovaném rozsahu vyplní formulář vytvoří popis, biografii zvolené osobnosti, převypráví příběh z přečteného anglicky psaného literárního díla, ze zhlédnutého anglicky mluveného filmu Porozumění a poslech: rozumí známým výrazům a větám, které souvisí s osvojovanými tématy rozumí zřetelné promluvě, instrukcím a požadavkům, které se týkají organizace jazykové výuky i oblastí vztahujících se k životu mimo školu 5 Čtení: přečte foneticky správně přiměřeně náročný text, rozumí jeho obsahu, odvodí pravděpodobný význam bydlení volný čas a zájmová činnost popis obrázku, člověka - vzhled,charakter oblékání, nakupování omluva cestování, orientace ve městě příroda, životní prostředí svátky a tradice, anglicky mluvící země, ČR Komunikační situace: seznamování se, loučení žádost o pomoc, o informaci vyjádření souhlasu, nesouhlasu komunikace v rodině, s přáteli, ve škole, v obchodě vyprávění jednoduchého příběhu Slohové útvary: neformální dopis vyplňování formuláře, psaní pohlednice vyprávění, příběh biografie popis Fonetika a pravopis - fonetická transkripce, intonace a přízvuk, správnost v písemném projevu Mluvnice - podstatná jména a členy určité a neurčité, počitatelnost, nepočitatelnost interkulturalita MV Média a mediální produkce Tato průřezová témata se uplatňují v průběhu celého ročníku OSV Poznávání a rozvoj vlastní

8 nových slov z kontextu začíná se orientovat i v autentických textech v anglických novinách, časopisech, na internetu, využívá dvojjazyčný slovník, pracuje s výkladovým slovníkem, přečte adaptované literární dílo čte časopis určený pro výuku angličtiny 19 Mluvení: dokáže mluvit o probraném tématu shrne hlavní myšlenky přečteného textu zapojí se do rozhovoru, diskuse dbá na jazykovou správnost vyjadřuje se vhodným způsobem v různých komunikačních situacích vyjádří své postoje zájmena číslovky slovesné časy přítomné a minulé prosté a průběhové formy předpřítomný čas prostý, průběhový předminulý čas vyjadřování budoucnosti, going to modální slovesa frázová slovesa podmiňovací způsoby (první, druhý) vazba used to trpný rod předložky, předložkové vazby spojky souvětí souřadná, podřadná Slovní zásoba: rodina, vztahy a výchova škola a vzdělání bydlení volný čas a zájmová činnost popis obrázku, člověka - vzhled, charakter oblékání, nakupování zdraví cestování, orientace ve městě příroda, životní prostředí svátky a tradice, anglicky mluvící země, ČR komunikační situace: seznamování se, loučení žádost o pomoc, o informaci osobnosti OSV Sociální komunikace VMEGS Globální problémy, jejich příčiny a důsledky MuV Sociokulturní rozdíly, interkulturalita MV Média a mediální produkce

9 9 Psaní: napíše dopis v požadovaném rozsahu, převypráví příběh z přečteného anglicky psaného literárního díla, ze shlédnutého anglicky mluveného filmu 2 Porozumění a poslech: porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického ústního projevu identifikuje názory mluvčích, postihne zápletku a sled událostí ve filmu 3, 18 Čtení: přečte foneticky správně přiměřeně náročný text, rozumí jeho obsahu, odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu začíná se orientovat i v autentických textech v anglických novinách, časopisech, na internetu, využívá dvojjazyčný slovník pracuje s výkladovým slovníkem přečte adaptované literární dílo čte časopis určený pro výuku angličtiny plní úkoly v časopise uvedené vyjádření souhlasu, nesouhlasu, názoru komunikace v rodině, s přáteli, ve škole, v obchodě, u lékaře, v hotelu, na cestách telefonování, poskytnutí rady Slohové útvary: formální a neformální dopis vyprávění, příběh Fonetika a pravopis - fonetická transkripce, intonace a přízvuk, správnost v písemném projevu Mluvnice - podstatná jména a členy určité a neurčité, počitatelnost, nepočitatelnost přídavná jména, stupňování zájmena číslovky Slovesné časy - přítomné a minulé, prosté a průběhové formy, předpřítomný čas prostý, průběhový, předminulý čas, vyjadřování budoucnosti, going to, modální slovesa frázová slovesa kolokace idiomy podmiňovací způsoby (první, druhý, třetí) trpný rod předložky, předložkové vazby spojky Tato průřezová témata se uplatňují v průběhu celého ročníku OSV Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 3 172

10 12, 14 Mluvení: dokáže mluvit o probraném tématu shrne hlavní myšlenky přečteného textu zapojí se do rozhovoru, diskuse dbá na jazykovou správnost vyjadřuje se vhodným způsobem v různých komunikačních situacích srozumitelně reprodukuje autentický text a předává složitější informace 13, 14 Psaní: napíše dopis v požadovaném rozsahu, převypráví příběh z přečteného anglicky psaného literárního díla, ze shlédnutého anglicky mluveného filmu používá jasné a srozumitelné argumentace 2, 3 Porozumění a poslech: porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického ústního projevu složitějšího obsahu rozliší názory a stanoviska jednotlivých mluvčích 8 Čtení: přečte foneticky správně autentický text, rozumí jeho obsahu Slovní zásoba: rodina, vztahy a výchova škola a vzdělání bydlení volný čas a zájmová činnost popis obrázku, člověka - vzhled,charakter média oblékání, nakupování zdraví, sport cestování, sport, umění příroda, životní prostředí, počasí finance, práce s čísly svátky a tradice, reálie, ČR komunikační situace: komunikace v rodině, s přáteli, ve škole, v obchodě, u lékaře, v hotelu, na cestách telefonování, poskytnutí rady žádosti a nabídky životní styl Slohové útvary: formální a neformální dopis vyprávění, příběh, popis biografie Fonetika a pravopis - intonace a přízvuk, správnost v písemném projevu Mluvnice - podstatná jména a členy určité a neurčité Slovesné časy - přítomné a minulé, MuV Sociokulturní rozdíly, interkulturalita MV Média a mediální produkce OSV Poznávání a rozvoj vlastní

11 10, 11, 16, 17, 20, 21, 22, 23 odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu orientuje se i v autentických textech v anglických novinách, časopisech, na internetu využívá dvojjazyčný slovník pracuje s výkladovým slovníkem, přečte původní anglické literární díl Mluvení: dokáže mluvit o probraném tématu shrne hlavní myšlenky přečteného textu zapojí se do rozhovoru, diskuse dbá na jazykovou správnost vyjadřuje se vhodným způsobem v různých komunikačních situacích komunikuje plynule na témata konkrétní i abstraktní vyjádří a obhájí své myšlenky a stanoviska 13, 15 Psaní: napíše dopis v požadovaném rozsahu převypráví příběh z přečteného anglicky psaného literárního díla, ze zhlédnutého anglicky mluveného filmu, napíše úvahu na zadané téma prosté a průběhové formy, předpřítomný čas prostý, průběhový, předminulý čas, vyjadřování budoucnosti, going to, budoucí čas, průběhový, předbudoucí čas modální slovesa, frázová slovesa pomocná slovesa kolokace, idiomy podmiňovací způsoby (první, druhý, třetí, zero conditional) nepřímá řeč, nepřímé otázky trpný rod předložky, předložkové vazby Slovní zásoba a komunikační situace vycházejí ze zadaných maturitních témat. osobnosti MuV Sociokulturní rozdíly, interkulturalita MV Média a mediální produkce Slohové útvary: formální a neformální dopis, vyprávění, příběh, úvaha, popis, biografie 174

12 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Předmět: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Očekávané výstupy žáka 10, 11, 16, 17, 20, 21, 22, 23 Rozpracované výstupy žáka Učivo Průřezová témata Mluvení: dokáže se plynule a gramaticky správně vyjádřit k probíranému tématu zapojí se do rozhovoru, diskuse dbá na jazykovou správnost vyjadřuje se vhodným způsobem v různých komunikačních situacích srozumitelně formuluje své myšlenky přednese souvislý projev na zadané téma reaguje spontánně používá bohatou slovní zásobu Vlastní životopis Cestování Vzdělání Volný čas Bydlení Sociální problémy Sporty a hry Komunikace Brno a okolí Česká republika Anglická literatura Práce a kariéra Spojené státy americké New York a další místa v USA Svátky a tradice Velká Británie Londýn a další místa ve Velké Británii Jídlo a nápoje Evropská unie Anglicky mluvící země Americká literatura Podnebí, roční období a příroda Praha a další města ČR Zdraví a nemoc Nakupování, móda a oblečení MuV Sociokulturní rozdíly, interkulturalita MV Média a mediální produkce OSV Sociální komunikace VMEGS Globální problémy, jejich příčiny a důsledky VMEGS Žijeme v Evropě MVEGS vzdělávání v Evropě a ve světě Ročník, pozn

13 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Předmět: Jazyk a jazyková komunikace Informatika a informační a komunikační technologie Očekávané výstupy žáka 4, 41 4, 5 4, 5, 12 42, 43 3, 4, Cizí jazyk, Informatika a informační a komunikační technologie Blok předmětů v anglickém jazyce Informatika Rozpracované výstupy žáka Učivo Průřezová témata Ročník, pozn. Digitální svět vysvětlí význam počítačů v dnešní době uvědomuje si význam počítačů pro každodenní život a pro různá povolání ovládá základní slovní zásobu pro uživatele PC popíše základní části počítače a jednoduše vysvětlí jejich funkce pojmenuje základní procesy při práci s PC definuje pojmy software a hardware pojmenuje základní typy počítačů a jednoduše vysvětlí rozdíly mezi nimi vysvětlí, co je paměť počítače, jak se měří a jaká zařízení se používají k ukládání dat vysvětlí význam internetu a u napíše správně strukturovaný popíše části webové stránky umí vyhledat požadované informace na webu rozumí základním pojmům týkajících se počítačové grafiky vyjmenuje některé možnosti grafických programů chápe pravidla bezpečnosti při používání internetu a uvědomuje si možná nebezpečí vysvětlí pojem telekomunikace vyjmenuje příklady telekomunikačních prostředků a vysvětlí jejich význam (např. mobilní telefon, fax, teletext ) pojmenuje základní druhy videoher a vysvětlí, v čem se liší uvědomuje si klady a zápory videoher Základní struktura počítače Software a hardware Internet, , web Grafika a design Pravidla bezpečnosti při používání internetu Telekomunikace Videohry MeV 1. 2., 3., nebo ročník ICT 176

14 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Předmět: Člověk a společnost, Člověk a svět práce Očekávané výstupy žáka 22, , 25, Cizí jazyk, Člověk a svět práce, Občanský a společenskovědní základ Blok předmětů v anglickém jazyce Základy společenských věd Rozpracované výstupy žáka Učivo Průřezová témata vhodně prezentuje vlastní osobu a práci dokáže napsat vlastní životopis a žádost o práci posoudí své předpoklady pro další studium i profesní orientaci rozvíjí své komunikační dovednosti pro případný přijímací pohovor posoudí profesní nabídku a poptávku na mezinárodním trhu práce vytvoří si vyvážený pracovní rozvrh s ohledem na relaxaci a rozvoj osobních vztahů porozumí obsahu pracovních smluv a uvede, které údaje musí obsahovat rozumí pojmům týkajícím se práv a povinností v pracovněprávních vztazích, mzdy, odměny, výpovědi, bezpečnosti práce vysvětlí podstatu tržní ekonomiky objasní stanovení ceny zboží či pracovní síly seznámí se s některými globálními ekonomickými otázkami vysvětlí základy marketingu posoudí význam a účinnost reklamy vyjmenuje nejdůležitější části státního rozpočtu sestaví rozpočet domácnosti rozumí nejběžnějším pojmům týkajícím se investic a financí Profesní volba, mezinárodní trh práce, osobní management Pracovněprávní vztahy Tržní ekonomika Finance OSV Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti MeV Média a mediální produkce MeV Účinky mediální produkce a vliv médií Ročník, pozn. 2., 3., nebo ročník 177

15 3, 20, 21 objasní důvody a význam evropské integrace rozlišuje funkce orgánů EU a uvede příklady jejich činnosti posoudí vliv Evropské unie na každodenní život občanů uvede příklady činnosti některých významných mezinárodních organizací uvede příklady institucí, na něž se může při pobytu v zahraničí obrátit posoudí projevy globalizace uvede příklady globálních problémů současnosti, vysvětlí jejich důvody a možné důsledky Mezinárodní vztahy Globální svět VMEGS Globalizační a rozvojové procesy VMEGS Žijeme v Evropě 2., 3., nebo ročník 9, 18, 19 uvede druhy mezilidské komunikace analyzuje základní sociální fenomény /rodina, práce, masmédia, životní prostředí/ objasní podstatu některých sociálních problémů současnosti (např. nezaměstnanost, kriminalita, rasismus, extremismus) Člověk ve společnosti OSV - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů MV Role médií v moderních dějinách MuV 2., 3., nebo ročník Očekávané výstupy žáka Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Předmět: Jazyk a jazyková komunikace Rozpracované výstupy žáka Cizí jazyk, Biologie, Zeměpis zvládá základní odbornou terminologii pro popis funkce jednotlivých orgánů seznámí se s pojmy těla a orgánů v anglickém jazyce dokáže ve větách charakterizovat nejznámější užívané drogy, jejich účinky a následky jejich užívání Učivo Lidské tělo, orgány, končetiny Drogy a jejich zneužívání Blok předmětů v anglickém jazyce Biologie, Zeměpis Průřezová témata 1., 2., 178

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

3.2. Ročníkový učební plán

3.2. Ročníkový učební plán 3.2. Ročníkový učební plán Třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků Vzdělávací oblasti (obory) 1. ročník (kvinta) 2. ročník (sexta) 3. ročník (septima) 4. ročník (oktáva) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace

Více

Další cizí jazyk anglický jazyk

Další cizí jazyk anglický jazyk Další cizí jazyk anglický jazyk 1) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Náplň předmětu anglický jazyk jako druhý cizí jazyk je koncipován tak, aby žáci v budoucnu dosáhli minimálně B1, případně

Více

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 1 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových

Více

Žáci VI-VII a 2.-3. ročníku se mohou účastnit recitační a konverzační soutěže v anglickém jazyce.

Žáci VI-VII a 2.-3. ročníku se mohou účastnit recitační a konverzační soutěže v anglickém jazyce. Anglická konverzace Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglická konverzace vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Cílem vzdělávání v Anglické konverzaci v této etapě je dosažení

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto Příloha č. 3

Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto Příloha č. 3 Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto Příloha č. 3 Učební plán pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium + osnovy volitelných předmětů Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace

Více

IV.část Učební plán a učební osnovy pro obchodní akademii

IV.část Učební plán a učební osnovy pro obchodní akademii IV.část Učební plán a učební osnovy pro obchodní akademii Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Učební osnovy... 8 2.1 Český jazyk a literatura... 8 2.1.1 Charakteristika vyučovacího

Více

5. 17 Konverzace v anglickém jazyce

5. 17 Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu 5. 17 Konverzace v anglickém jazyce Cílem výuky Konverzace v anglickém jazyce je rozvíjet u žáků předpoklady pro mezikulturní komunikaci v rámci Evropy i světa a k užívání jazyka

Více

6.2 Anglický jazyk. 6.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.2 Anglický jazyk. 6.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.2 Anglický jazyk 6.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk a vznikl rozpracováním obsahu vzdělávací

Více

5.2 Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk na nižším i vyšším gymnáziu a ve čtyřletém studiu vychází ze

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium VG. 5. 2 Anglický jazyk

Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium VG. 5. 2 Anglický jazyk 5. 2 Anglický jazyk Charakteristika, obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk je zařazen do výuky v 1. 4. ročníku čtyřletého gymnázia. Předmět vychází

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název ŠVP: RADOST Zpracován podle programu: RVP ZV Gymnázium Platí pro primu až kvartu osmiletého gymnázia Zaměření studia: všeobecné studium Program platí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (zpracován dle RVP G) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (zpracován dle RVP G) Volitelné předměty ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (zpracován dle RVP G) Volitelné předměty 1 Součástí školního vzdělávacího programu V čase a prostoru se neztratíme jsou volitelné předměty dvouleté a jednoleté. OBSAH SEZNAM VOLITELNÝCH

Více

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy vyšší stupeň gymnázia.

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy vyšší stupeň gymnázia. Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gasos-ro.cz d_rancova@gasos-ro.cz Učební osnovy vyšší stupeň gymnázia Moje škola Motto: Úspěch

Více

Školní vzdělávací program dle RVP

Školní vzdělávací program dle RVP Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 Fakultní škola přírodovědecké fakulty UK Fakultní škola matematicko-fyzikální fakulty UK Školní vzdělávací program dle RVP (pro čtyřleté studium a vyšší gymnázium osmiletého

Více

DODATEK č. 2 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

DODATEK č. 2 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DODATEK č. 2 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Platnost: 2.9. 2013 Číslo jednací: VP/2013/34/GY Mgr. Marek Výborný ředitel gymnázia Obsah Český jazyk a literatura... 3 Anglický jazyk... 28 Francouzský jazyk...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (zpracován dle RVP G) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (zpracován dle RVP G) Volitelné předměty ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (zpracován dle RVP G) Volitelné předměty 1 Součástí školního vzdělávacího programu V čase a prostoru se neztratíme jsou volitelné předměty dvouleté a jednoleté. OBSAH SEZNAM VOLITELNÝCH

Více

Anglický jazyk vyšší gymnázium

Anglický jazyk vyšší gymnázium Anglický jazyk vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Cílem vzdělávání v Anglickém jazyce v této etapě je dosažení

Více

3.13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY. Klíč. Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami:

3.13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY. Klíč. Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami: 13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY Klíč Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami: Zkratka: Název předmětu: CJ Český jazyk a literatura AJ Anglický jazyk FJ Francouzský jazyk NJ Německý

Více

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu. Zdravotnický asistent večerní forma vzdělávání

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu. Zdravotnický asistent večerní forma vzdělávání Střední zdravotnická škola Kroměříž Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Zdravotnický asistent večerní forma vzdělávání Ředitelka školy, Mgr. Dagmar Ondrušková, vydává po projednání se členy

Více

Francouzský jazyk vyšší gymnázium

Francouzský jazyk vyšší gymnázium Francouzský jazyk vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Další cizí jazyk. Obsah výuky DCJ je na čtyřletém gymnáziu i na vyšším stupni víceletého

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

9. Učební plány jednotlivých vzdělávacích oborů 9.1. Vzdělávací obor český jazyk Charakteristika vzdělávacího oboru Název vzdělávacího oboru: Český jazyk a literatura Hodinová dotace podle současného učebního

Více

Přehled očekávaných výstupů

Přehled očekávaných výstupů 63-41-M/02 Obchodní akademie Jazykové vzdělávání a komunikace Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka Brno, Botanická 70 Školní vzdělávací program čtyřleté studium všeobecné studium název: gymnázium 79-41-K/41 sportovní studium 79-42-K/41 název: gymnázium se sportovní

Více

Identifikační údaje. Školní vzdělávací program Jezdecká akademie

Identifikační údaje. Školní vzdělávací program Jezdecká akademie Identifikační údaje Název školy: Jezdecká akademie střední odborná škola Sídlo: 353 01 Mariánské Lázně 569 Zřizovatel: Jezdecká akademie - střední odborná škola Mariánské Lázně s.r.o. Školní vzdělávací

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (Nabídka volitelných seminářů) Semináře pro studijní obor 79-41-K/41 (79-41-K/81) Gymnázium: Seminář z dějepisu - třetí ročník, septima

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

PODNIKÁNÍ. Školní vzdělávací program pro obor Podnikání. Dálkové studium. Identifikační údaje:

PODNIKÁNÍ. Školní vzdělávací program pro obor Podnikání. Dálkové studium. Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro obor PODNIKÁNÍ Dálkové studium Identifikační údaje: Název instituce : Střední škola automobilní a informatiky, Praha 10, Weilova 4 Zřizovatel: Název ŠVP : Kód a název oboru

Více