5/ Hodinová dotace Konverzace v anglickém jazyce. 0 0 R (2) 2 Hodinová dotace Blok předmětů v anglickém jazyce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5/3 3 3 3 Hodinová dotace Konverzace v anglickém jazyce. 0 0 R (2) 2 Hodinová dotace Blok předmětů v anglickém jazyce"

Transkript

1 5.1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk - Anglický jazyk (první cizí jazyk) Konverzace v anglickém jazyce Blok předmětů v anglickém jazyce Příprava na jazykové zkoušky Ročník Hodinová dotace Anglický jazyk 5/ Hodinová dotace Konverzace v anglickém jazyce 0 0 R (2) 2 Hodinová dotace Blok předmětů v anglickém jazyce R (2) Hodinová dotace Příprava na jazykové zkoušky R (2) R (2) Charakteristika předmětu Anglický jazyk: Výuka anglického jazyka patří na naší škole k prioritám, o čemž svědčí i skutečnost, že v angličtině se zde vyučuje učivo z oblasti např. zeměpisu, biologie, které je zařazeno do Bloku předmětů v anglickém jazyce. Cílem výuky předmětů v anglickém jazyce je upevnění odborné terminologie jednotlivých předmětů a rozvoj komunikační schopnosti žáků o odborná témata. Nabídka předmětů vyučovaných v anglickém jazyce se každý rok mění, podstatné učivo příslušných předmětů je vyučováno ovšem v českém jazyce. Slabší studenti mají v 1. ročníku vyššího stupně gymnázia výuku angličtiny rozšířenou o dvě hodiny týdně, přičemž žáci pokročilejší žáci v té době navštěvují blok předmětů v anglickém jazyce. Navazujícím předmětem v maturitním ročníku je Konverzace v anglickém jazyce. Na začátku školního roku jsou žáci ve třídě s počten nad 23 žáků rozděleni pomocí písemného testu na dvě skupiny podle stupně pokročilosti. Výuka probíhá především v kmenové třídě a v jazykové učebně, případně v počítačové učebně a v učebnách, kde je k dispozici interaktivní tabule. Výuka je zaměřena na intenzivní rozvíjení a doplňování jazykových dovedností, které studenti získali během základního vzdělávání. Důraz je kladen na komunikační schopnosti studentů a kultivaci jazykových dovedností. Ti mají být nejen schopni dorozumět se s cizincem v běžných každodenních situacích, ale zároveň by měli prokázat schopnost hovořit i o tématech odbornějšího rázu, se kterými se setkávají v průběhu celé školní výuky. (Osobnostní a sociální výchova). Studenti se postupně seznamují mimo jiné s reáliemi anglicky mluvících zemí, což jim pomáhá pochopit různá cizojazyčná společenství a jejich kulturu a vede k prohloubení tolerance k odlišným způsobům života. (Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Mediální výchova). Žáci pracují s učebnicemi, anglickými časopisy (Bridže, Drive, Gate), internetem a dvojjazyčnými a výkladovými slovníky. Výuka je založena především na modelu britské angličtiny. Její součástí je i návštěva divadelních představení v angličtině, promítání anglicky mluvených filmů a četba beletrie v anglickém jazyce. Pro tyto účely má škola k dispozici výběr adaptovaných děl z angloamerické literatury v různých úrovních náročnosti. Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních a souvislostech Multikulturní výchova Mediální výchova 164

2 Výchovné a vzdělávací strategie: Učitel Prezentuje novou látku v návaznosti na látku již probranou. Studenti si tak upevní již získané znalosti a dají je do souvislostí s novými informacemi. Tyto informace si dále upevní mj. i prostřednictvím zadaných domácích úkolů (kompetence k učení). Prezentuje určitou problematiku (vychází z témat v učebnici nebo v anglickém časopise). Poté se studenti ve dvojicích nebo ve skupinách snaží problém vyřešit, diskutují na zadané téma. Svá řešení a výsledky diskuse pak prezentují před celou třídou (kompetence k řešení problému, kompetence komunikativní, občanská, sociální a personální). S chybami, kterých se studenti během svých projevů dopouští, učitel se třídou dále pracuje a vede studenty, aby si chyb sami všímali a opravovali je (kompetence k učení). Vede studenty k dalšímu upevňování a rozšiřování již získaných vědomostí, schopností a dovedností prostřednictvím psaní souvislých textů na zadané téma (kompetence komunikativní, kompetence k řešení problému). Pomáhá upevňovat poslechové schopnosti pomocí poslechových cvičení z učebnic, časopisu Bridge, popř. z poslechů, které jsou k dispozici na internetových stránkách věnovaných výuce angličtiny, např. bridge-online.cz, helpforenglish.cz (kompetence komunikativní). Klíčové kompetence: Kompetence k učení žak/kyně si osvojí různé způsoby a metody učení, plánování a organizace učení, projevuje ochotu dále se vzdělávat, vyhledává a třídí informace, uvádí jednotlivé poznatky do souvislostí Kompetence komunikativní žák/kyně se výstižně a souvisle vyjadřuje k určité problematice, nebojí se mluvit ze strachu, že se dopustí chyb, rozumí psanému a mluvenému projevu Kompetence sociální a personální žák/kyně naučí se pracovat ve skupině, posílí svůj smysl pro týmovou práci, pomůže popřípadě požádá o pomoc, v rozhovorech vyjadřuje své názory, respektuje skutečnost, že se dopouští chyb stejně jako ostatní studenti Kompetence občanské žák/kyně respektuje odlišnosti jiných společenství a kultur Kompetence pracovní žák/kyně využívá a rozvíjí získané vědomosti, schopnosti a dovednosti Očekávané výstupy: Žák porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického ústního projevu složitějšího obsahu na aktuální téma, postihne jeho hlavní a doplňující informace rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, identifikuje různý styl, citové zabarvení, názory a stanoviska jednotlivých mluvčích porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického čteného textu či písemného projevu složitějšího obsahu na aktuální téma identifikuje strukturu textu a rozliší hlavní a doplňující informace vyhledá a shromáždí informace z různých textů na méně běžné, konkrétní téma a pracuje se získanými informacemi odvodí význam neznámých slov na základě již osvojené slovní zásoby, kontextu, znalosti tvorby slov a internacionalismů využívá různé druhy slovníků, informativní literaturu, encyklopedie a média čte s porozuměním literaturu ve studovaném jazyce postihne zápletku i sled událostí ve filmu či hře formuluje svůj názor srozumitelně, gramaticky správně, spontánně a plynule volně a srozumitelně reprodukuje přečtený nebo vyslechnutý autentický text se slovní zásobou a jazykovými strukturami odpovídajícími náročnějšímu textu přednese souvislý projev na zadané téma 165

3 sestaví souvislý text na širokou škálu témat a vyjádří své stanovisko podrobně popíše své okolí, své zájmy a činnosti s nimi související logicky a jasně strukturuje formální i neformální písemný projev různých slohových stylů s porozuměním přijímá a srozumitelně i gramaticky správně předává obsahově složitější informace používá bohatou všeobecnou slovní zásobu k rozvíjení argumentace, aniž by redukoval to, co chce sdělit využívá výkladové a odborné slovníky při zpracování písemného projevu na neznámé téma vyjádří a obhájí své myšlenky, názory a stanoviska vhodnou písemnou i ústní formou adekvátně a gramaticky správně okomentuje a prodiskutuje odlišné názory různých faktografických i imaginativních textů reaguje spontánně a gramaticky správně v složitějších, méně běžných situacích užitím vhodných výrazů a frazeologických obratů komunikuje plynule a foneticky správně na témata abstraktní i konkrétní v méně běžných i odborných situacích při setkání s rodilými mluvčími zahájí, vede a zakončí dialog a zapojí se do živé diskuse na různá témata týkající se odbornějších zájmů Charakteristika předmětu Blok předmětů v anglickém jazyce Vzdělávací obsah předmětu není součástí žádného oboru v RVP. Výuka se realizuje ve třech větvích: humanitní, přírodovědné a technické. Humanitní větev integruje obsah vybraných částí vzdělávacích oborů RVP G dějepis, základy společenských věd, cizí jazyk. Přírodovědná větev spojuje obsah některých částí vzdělávacích oborů biologie, zeměpis, případně fyzika a chemie. Technická větev navazuje na vybrané části vzdělávacích oborů matematika, informatika a výpočetní technika. Není nutné, aby žák absolvoval všechny větve. Vyučovaná větev může korelovat s převládajícími zájmy žáků třídy, škola nemusí zařazovat každý rok do výuky všechny větve o výběru v daném školním roce rozhoduje ředitel školy. Předmět je vyučován ve všech ročnících. Výjimkou může být první ročník a to v případě, pokud žáci nejsou ještě dostatečně připraveni na výuku v cizím jazyce. V prvním ročníku jsou do výuky bloku předmětů v anglickém jazyce zařazeni žáci s pokročilejší znalostí jazyka (méně pokročilí žáci navštěvují doplňující hodiny angličtiny). V ostatních ročnících je předmět určen všem žákům. Jsou děleni do skupin podle aktuálně nabízené větve (či vybraného oboru v anglickém jazyce) a podle vlastního zájmu, mohou být vytvářeny vzdělávací skupiny žáků z různých z ročníků. Výuka probíhá především v kmenové třídě a v jazykové učebně, případně v počítačové učebně a v učebnách, kde je k dispozici interaktivní tabule. Smyslem výuky předmětů v anglickém jazyce je rozšířit odbornou terminologii všeobecně vzdělávacích předmětů v anglickém jazyce, doplnit informace z příslušných vzdělávacích oborů a především zlepšit komunikační schopnosti studentů v jednotlivých oborech (Osobnostní a sociální výchova). Žáci by měli prokázat schopnost hovořit na přiměřené úrovni o tématech odborného charakteru. V rámci přírodovědné větve je kladen důraz na problémy související s ochranou životního prostředí. Své dovednosti v angličtině žáci prezentují na ekologické konferenci školy. (Environmentální výchova). Žáci pracují s odbornými texty, internetem, s vybranými články anglických časopisů (Bridge), v případě humanitní větve i s anglickou či americkou beletrií. Připravují referáty a prezentace. (Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Mediální výchova). Průřezová témata: Environmentální výchova Osobnostní a sociální výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních a souvislostech 166

4 Multikulturní výchova Mediální výchova Výchovné a vzdělávací strategie: Učitel prezentuje novou látku, studenti si dají fakta do souvislostí s dříve získanými poznatky a seznámí se s novými pojmy. Tyto informace si dále upevní mj. i prostřednictvím zadaných domácích úkolů (kompetence k učení). Učitel studentům prezentuje určitou problematiku (vychází z odborných článků či literárních textů). Poté studenti ve dvojicích nebo ve skupinách problematiku zobecní, diskutují na zadané téma. Svá řešení a výsledky diskuse pak prezentují před celou třídou (kompetence k řešení problému, kompetence komunikativní, občanská, sociální a personální). Učitel vede studenty k dalšímu upevňování a rozšiřování již získaných vědomostí, schopností a dovedností prostřednictvím referátů a prezentací (kompetence komunikativní, kompetence k řešení problému). Učitel zadá téma a žáci vyhledají samostatně informace, které se k němu vztahují (kompetence k učení, kompetence k řešení problémů). Učitel vhodně zvolenými tématy vede žáky k respektování různorodosti názorů, hodnot a postojů (kompetence občanská). Klíčové kompetence: Kompetence k učení žák/kyně si osvojí různé způsoby a metody učení, plánování a organizace učení, projevuje ochotu dále se vzdělávat, vyhledává a třídí informace, uvádí jednotlivé poznatky do souvislostí Kompetence komunikativní žák/kyně se výstižně a souvisle vyjadřuje k určité problematice, rozumí odborným textům na přiměřené úrovni Kompetence sociální a personální žák/kyně se naučí pracovat ve skupině, posílí svůj smysl pro týmovou práci, pomůže, popřípadě požádá o pomoc, v rozhovorech vyjadřuje své názory Kompetence občanské žák/kyně respektuje odlišnosti jiných společenství a kultur Kompetence pracovní žák/kyně využívá a rozvíjí získané vědomosti, schopnosti, dovednosti Kompetence k podnikavosti žák/kyně rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj rozvoj v osobním a profesním životě Očekávané výstupy: Žák: 1 porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického čteného textu či písemného projevu složitějšího obsahu na aktuální téma 2 odvodí význam neznámých slov na základě již osvojené slovní zásoby, kontextu, znalosti tvorby slov a internacionalismů 3 využívá různé druhy slovníků, informativní literaturu, encyklopedie a média 4 čte s porozuměním literaturu ve studovaném jazyce 5 volně a srozumitelně reprodukuje přečtený nebo vyslechnutý autentický text se slovní zásobou a jazykovými strukturami odpovídajícími náročnějšímu textu 6 přednese souvislý projev na zadané téma 7 s porozuměním přijímá a srozumitelně i gramaticky správně předává obsahově složitější informace 8 využívá výkladové a odborné slovníky při zpracování písemného projevu na neznámé téma 9 vyjádří a obhájí své myšlenky, názory a stanoviska vhodnou písemnou i ústní formou 10 rozliší umělecký text od neuměleckého, nalezne jevy, které činí text uměleckým 11 objasní rozdíly mezi fikčním a reálným světem; vysvětlí, jak se reálný svět promítá do literárního textu, jaký vliv může mít svět fikce na myšlení a jednání reálných lidí 167

5 12 rozliší a specifikuje jednotky vyprávění (časoprostor, vypravěč, postavy) a zhodnotí jejich funkci a účinek na čtenáře 13 postihne smysl textu, vysvětlí důvody a důsledky různých interpretací téhož textu, porovná je a zhodnotí, odhalí eventuální dezinterpretace textu. 14 samostatně interpretuje dramatické, filmové a televizní zpracování literárních děl 15 vystihne podstatné rysy základních period vývoje anglické a americké literatury, významných uměleckých směrů, uvede jejich představitele a charakterizuje jejich přínos pro vývoj literatury a literárního myšlení 16 čte s porozuměním literaturu ve studovaném jazyce 17 postihne zápletku i sled událostí ve filmu či hře 18 respektuje kulturní odlišnosti a rozdíly v projevu příslušníků různých sociálních skupin, na příkladech doloží, k jakým důsledkům mohou vést předsudky 19 objasní podstatu některých sociálních problémů současnosti a popíše možné dopady sociálně patologického chování na jedince a společnost 20 objasní důvody evropské integrace, posoudí její význam pro vývoj Evropy 21 posoudí projevy globalizace, uvede příklady globálních problémů současnosti, analyzuje jejich příčiny a domýšlí jejich možné důsledky 22 vyhotoví potřebnou dokumentaci pro přijímací řízení k dalšímu studiu i ve zvolené profesi 23 vhodně prezentuje vlastní osobu a práci, vhodně vystupuje při přijímacím pohovoru nebo konkurzu 24 uvede postup, jak uzavřít pracovní smlouvu a podat výpověď 25 vysvětlí na základě konkrétní, reálné a aktuální situace ve společnosti mechanismy fungování trhu 26 analyzuje skrytý obsah reklamy, kriticky posuzuje podíl marketingu na úspěchu výrobku na trhu 27 rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy a výdaje a na základě toho sestaví rozpočet domácnosti 28 využívá znalosti o orgánových soustavách pro pochopení vztahů mezi procesy probíhajícími v lidském těle 29 pozná a pojmenuje významné živočišné druhy a uvede jejich ekologické nároky 30 charakterizuje pozitivní a negativní působení živočišných druhů na lidskou populaci 31 charakterizuje základní typy chování živočichů 32 pozná a pojmenuje významné rostlinné druhy a uvede jejich ekologické nároky 33 zhodnotí problematiku ohrožených rostlinných druhů a možnosti jejich ochrany 34 porovná postavení Země ve vesmíru a podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy 35 zhodnotí na příkladech dynamiku vývoje obyvatelstva na Zemi, geografické, demografické a hospodářské aspekty působící na chování, pohyb, rozmístění a zaměstnanost obyvatelstva 36 charakterizuje základní metabolické procesy a jejich význam 37 vysvětlí anatomii pohlavních orgánů 38 ovládá slovní zásobu týkající se první pomoci 39 vysvětlí problematiku ústní hygieny 40 rozlišuje mikroregionální, regionální, makroregionální a globální klimatické problémy 41 orientuje se v možnostech uplatnění ICT v různých oblastech společenského poznání a praxe 42 využívá dostupné služby informačních sítí k vyhledávání informací, ke komunikaci, k vlastnímu vzdělávání a týmové spolupráci 43 posuzuje tvůrčím způsobem aktuálnost, relevanci a věrohodnost informačních zdrojů a informací 44 využívá informační a komunikační služby v souladu s etickými, bezpečnostními a legislativními požadavky 168

6 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Předmět: Jazyk a jazyková komunikace První cizí jazyk Anglický jazyk Očekávané výstupy žáka 1, 7 4, 6 19 Rozpracované výstupy žáka Porozumění a poslech: rozumí známým výrazům a větám, které souvisí s osvojovanými tématy rozumí jednoduché a zřetelné promluvě rozumí instrukcím a požadavkům, které se týkají organizace jazykové výuky Čtení: přečte foneticky správně přiměřeně náročný text, rozumí jeho obsahu odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu využívá dvojjazyčný slovník seznamuje se s výkladovým slovníkem přečte adaptované literární dílo, čte časopis určený pro výuku angličtiny Mluvení: dokáže se vyjádřit k probranému tématu shrne hlavní myšlenky přečteného textu Učivo Fonetika a pravopis - fonetická transkripce, intonace a přízvuk, správnost v písemném projevu Mluvnice - podstatná jména a členy určité a neurčité, počitatelnost, nepočitatelnost přídavná jména, stupňování zájmena číslovky slovesné časy přítomné a minulé prosté a průběhové formy předpřítomný čas prostý budoucí čas, vazba going to modální slovesa frázová slovesa pomocná slovesa příslovce předložky, předložkové vazby spojky, pořádek slov ve větě Slovní zásoba: rodina, vztahy škola a vzdělání Průřezová témata OSV Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti VMEGS Žijeme v Evropě MuV Sociokulturní rozdíly, Ročník, pozn

7 14 1 zapojí se do rozhovoru, dbá na jazykovou správnost Psaní: napíše dopis v požadovaném rozsahu vyplní formulář vytvoří popis, biografii zvolené osobnosti, převypráví příběh z přečteného anglicky psaného literárního díla, ze zhlédnutého anglicky mluveného filmu Porozumění a poslech: rozumí známým výrazům a větám, které souvisí s osvojovanými tématy rozumí zřetelné promluvě, instrukcím a požadavkům, které se týkají organizace jazykové výuky i oblastí vztahujících se k životu mimo školu 5 Čtení: přečte foneticky správně přiměřeně náročný text, rozumí jeho obsahu, odvodí pravděpodobný význam bydlení volný čas a zájmová činnost popis obrázku, člověka - vzhled,charakter oblékání, nakupování omluva cestování, orientace ve městě příroda, životní prostředí svátky a tradice, anglicky mluvící země, ČR Komunikační situace: seznamování se, loučení žádost o pomoc, o informaci vyjádření souhlasu, nesouhlasu komunikace v rodině, s přáteli, ve škole, v obchodě vyprávění jednoduchého příběhu Slohové útvary: neformální dopis vyplňování formuláře, psaní pohlednice vyprávění, příběh biografie popis Fonetika a pravopis - fonetická transkripce, intonace a přízvuk, správnost v písemném projevu Mluvnice - podstatná jména a členy určité a neurčité, počitatelnost, nepočitatelnost interkulturalita MV Média a mediální produkce Tato průřezová témata se uplatňují v průběhu celého ročníku OSV Poznávání a rozvoj vlastní

8 nových slov z kontextu začíná se orientovat i v autentických textech v anglických novinách, časopisech, na internetu, využívá dvojjazyčný slovník, pracuje s výkladovým slovníkem, přečte adaptované literární dílo čte časopis určený pro výuku angličtiny 19 Mluvení: dokáže mluvit o probraném tématu shrne hlavní myšlenky přečteného textu zapojí se do rozhovoru, diskuse dbá na jazykovou správnost vyjadřuje se vhodným způsobem v různých komunikačních situacích vyjádří své postoje zájmena číslovky slovesné časy přítomné a minulé prosté a průběhové formy předpřítomný čas prostý, průběhový předminulý čas vyjadřování budoucnosti, going to modální slovesa frázová slovesa podmiňovací způsoby (první, druhý) vazba used to trpný rod předložky, předložkové vazby spojky souvětí souřadná, podřadná Slovní zásoba: rodina, vztahy a výchova škola a vzdělání bydlení volný čas a zájmová činnost popis obrázku, člověka - vzhled, charakter oblékání, nakupování zdraví cestování, orientace ve městě příroda, životní prostředí svátky a tradice, anglicky mluvící země, ČR komunikační situace: seznamování se, loučení žádost o pomoc, o informaci osobnosti OSV Sociální komunikace VMEGS Globální problémy, jejich příčiny a důsledky MuV Sociokulturní rozdíly, interkulturalita MV Média a mediální produkce

9 9 Psaní: napíše dopis v požadovaném rozsahu, převypráví příběh z přečteného anglicky psaného literárního díla, ze shlédnutého anglicky mluveného filmu 2 Porozumění a poslech: porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického ústního projevu identifikuje názory mluvčích, postihne zápletku a sled událostí ve filmu 3, 18 Čtení: přečte foneticky správně přiměřeně náročný text, rozumí jeho obsahu, odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu začíná se orientovat i v autentických textech v anglických novinách, časopisech, na internetu, využívá dvojjazyčný slovník pracuje s výkladovým slovníkem přečte adaptované literární dílo čte časopis určený pro výuku angličtiny plní úkoly v časopise uvedené vyjádření souhlasu, nesouhlasu, názoru komunikace v rodině, s přáteli, ve škole, v obchodě, u lékaře, v hotelu, na cestách telefonování, poskytnutí rady Slohové útvary: formální a neformální dopis vyprávění, příběh Fonetika a pravopis - fonetická transkripce, intonace a přízvuk, správnost v písemném projevu Mluvnice - podstatná jména a členy určité a neurčité, počitatelnost, nepočitatelnost přídavná jména, stupňování zájmena číslovky Slovesné časy - přítomné a minulé, prosté a průběhové formy, předpřítomný čas prostý, průběhový, předminulý čas, vyjadřování budoucnosti, going to, modální slovesa frázová slovesa kolokace idiomy podmiňovací způsoby (první, druhý, třetí) trpný rod předložky, předložkové vazby spojky Tato průřezová témata se uplatňují v průběhu celého ročníku OSV Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 3 172

10 12, 14 Mluvení: dokáže mluvit o probraném tématu shrne hlavní myšlenky přečteného textu zapojí se do rozhovoru, diskuse dbá na jazykovou správnost vyjadřuje se vhodným způsobem v různých komunikačních situacích srozumitelně reprodukuje autentický text a předává složitější informace 13, 14 Psaní: napíše dopis v požadovaném rozsahu, převypráví příběh z přečteného anglicky psaného literárního díla, ze shlédnutého anglicky mluveného filmu používá jasné a srozumitelné argumentace 2, 3 Porozumění a poslech: porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického ústního projevu složitějšího obsahu rozliší názory a stanoviska jednotlivých mluvčích 8 Čtení: přečte foneticky správně autentický text, rozumí jeho obsahu Slovní zásoba: rodina, vztahy a výchova škola a vzdělání bydlení volný čas a zájmová činnost popis obrázku, člověka - vzhled,charakter média oblékání, nakupování zdraví, sport cestování, sport, umění příroda, životní prostředí, počasí finance, práce s čísly svátky a tradice, reálie, ČR komunikační situace: komunikace v rodině, s přáteli, ve škole, v obchodě, u lékaře, v hotelu, na cestách telefonování, poskytnutí rady žádosti a nabídky životní styl Slohové útvary: formální a neformální dopis vyprávění, příběh, popis biografie Fonetika a pravopis - intonace a přízvuk, správnost v písemném projevu Mluvnice - podstatná jména a členy určité a neurčité Slovesné časy - přítomné a minulé, MuV Sociokulturní rozdíly, interkulturalita MV Média a mediální produkce OSV Poznávání a rozvoj vlastní

11 10, 11, 16, 17, 20, 21, 22, 23 odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu orientuje se i v autentických textech v anglických novinách, časopisech, na internetu využívá dvojjazyčný slovník pracuje s výkladovým slovníkem, přečte původní anglické literární díl Mluvení: dokáže mluvit o probraném tématu shrne hlavní myšlenky přečteného textu zapojí se do rozhovoru, diskuse dbá na jazykovou správnost vyjadřuje se vhodným způsobem v různých komunikačních situacích komunikuje plynule na témata konkrétní i abstraktní vyjádří a obhájí své myšlenky a stanoviska 13, 15 Psaní: napíše dopis v požadovaném rozsahu převypráví příběh z přečteného anglicky psaného literárního díla, ze zhlédnutého anglicky mluveného filmu, napíše úvahu na zadané téma prosté a průběhové formy, předpřítomný čas prostý, průběhový, předminulý čas, vyjadřování budoucnosti, going to, budoucí čas, průběhový, předbudoucí čas modální slovesa, frázová slovesa pomocná slovesa kolokace, idiomy podmiňovací způsoby (první, druhý, třetí, zero conditional) nepřímá řeč, nepřímé otázky trpný rod předložky, předložkové vazby Slovní zásoba a komunikační situace vycházejí ze zadaných maturitních témat. osobnosti MuV Sociokulturní rozdíly, interkulturalita MV Média a mediální produkce Slohové útvary: formální a neformální dopis, vyprávění, příběh, úvaha, popis, biografie 174

12 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Předmět: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Očekávané výstupy žáka 10, 11, 16, 17, 20, 21, 22, 23 Rozpracované výstupy žáka Učivo Průřezová témata Mluvení: dokáže se plynule a gramaticky správně vyjádřit k probíranému tématu zapojí se do rozhovoru, diskuse dbá na jazykovou správnost vyjadřuje se vhodným způsobem v různých komunikačních situacích srozumitelně formuluje své myšlenky přednese souvislý projev na zadané téma reaguje spontánně používá bohatou slovní zásobu Vlastní životopis Cestování Vzdělání Volný čas Bydlení Sociální problémy Sporty a hry Komunikace Brno a okolí Česká republika Anglická literatura Práce a kariéra Spojené státy americké New York a další místa v USA Svátky a tradice Velká Británie Londýn a další místa ve Velké Británii Jídlo a nápoje Evropská unie Anglicky mluvící země Americká literatura Podnebí, roční období a příroda Praha a další města ČR Zdraví a nemoc Nakupování, móda a oblečení MuV Sociokulturní rozdíly, interkulturalita MV Média a mediální produkce OSV Sociální komunikace VMEGS Globální problémy, jejich příčiny a důsledky VMEGS Žijeme v Evropě MVEGS vzdělávání v Evropě a ve světě Ročník, pozn

13 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Předmět: Jazyk a jazyková komunikace Informatika a informační a komunikační technologie Očekávané výstupy žáka 4, 41 4, 5 4, 5, 12 42, 43 3, 4, Cizí jazyk, Informatika a informační a komunikační technologie Blok předmětů v anglickém jazyce Informatika Rozpracované výstupy žáka Učivo Průřezová témata Ročník, pozn. Digitální svět vysvětlí význam počítačů v dnešní době uvědomuje si význam počítačů pro každodenní život a pro různá povolání ovládá základní slovní zásobu pro uživatele PC popíše základní části počítače a jednoduše vysvětlí jejich funkce pojmenuje základní procesy při práci s PC definuje pojmy software a hardware pojmenuje základní typy počítačů a jednoduše vysvětlí rozdíly mezi nimi vysvětlí, co je paměť počítače, jak se měří a jaká zařízení se používají k ukládání dat vysvětlí význam internetu a u napíše správně strukturovaný popíše části webové stránky umí vyhledat požadované informace na webu rozumí základním pojmům týkajících se počítačové grafiky vyjmenuje některé možnosti grafických programů chápe pravidla bezpečnosti při používání internetu a uvědomuje si možná nebezpečí vysvětlí pojem telekomunikace vyjmenuje příklady telekomunikačních prostředků a vysvětlí jejich význam (např. mobilní telefon, fax, teletext ) pojmenuje základní druhy videoher a vysvětlí, v čem se liší uvědomuje si klady a zápory videoher Základní struktura počítače Software a hardware Internet, , web Grafika a design Pravidla bezpečnosti při používání internetu Telekomunikace Videohry MeV 1. 2., 3., nebo ročník ICT 176

14 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Předmět: Člověk a společnost, Člověk a svět práce Očekávané výstupy žáka 22, , 25, Cizí jazyk, Člověk a svět práce, Občanský a společenskovědní základ Blok předmětů v anglickém jazyce Základy společenských věd Rozpracované výstupy žáka Učivo Průřezová témata vhodně prezentuje vlastní osobu a práci dokáže napsat vlastní životopis a žádost o práci posoudí své předpoklady pro další studium i profesní orientaci rozvíjí své komunikační dovednosti pro případný přijímací pohovor posoudí profesní nabídku a poptávku na mezinárodním trhu práce vytvoří si vyvážený pracovní rozvrh s ohledem na relaxaci a rozvoj osobních vztahů porozumí obsahu pracovních smluv a uvede, které údaje musí obsahovat rozumí pojmům týkajícím se práv a povinností v pracovněprávních vztazích, mzdy, odměny, výpovědi, bezpečnosti práce vysvětlí podstatu tržní ekonomiky objasní stanovení ceny zboží či pracovní síly seznámí se s některými globálními ekonomickými otázkami vysvětlí základy marketingu posoudí význam a účinnost reklamy vyjmenuje nejdůležitější části státního rozpočtu sestaví rozpočet domácnosti rozumí nejběžnějším pojmům týkajícím se investic a financí Profesní volba, mezinárodní trh práce, osobní management Pracovněprávní vztahy Tržní ekonomika Finance OSV Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti MeV Média a mediální produkce MeV Účinky mediální produkce a vliv médií Ročník, pozn. 2., 3., nebo ročník 177

15 3, 20, 21 objasní důvody a význam evropské integrace rozlišuje funkce orgánů EU a uvede příklady jejich činnosti posoudí vliv Evropské unie na každodenní život občanů uvede příklady činnosti některých významných mezinárodních organizací uvede příklady institucí, na něž se může při pobytu v zahraničí obrátit posoudí projevy globalizace uvede příklady globálních problémů současnosti, vysvětlí jejich důvody a možné důsledky Mezinárodní vztahy Globální svět VMEGS Globalizační a rozvojové procesy VMEGS Žijeme v Evropě 2., 3., nebo ročník 9, 18, 19 uvede druhy mezilidské komunikace analyzuje základní sociální fenomény /rodina, práce, masmédia, životní prostředí/ objasní podstatu některých sociálních problémů současnosti (např. nezaměstnanost, kriminalita, rasismus, extremismus) Člověk ve společnosti OSV - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů MV Role médií v moderních dějinách MuV 2., 3., nebo ročník Očekávané výstupy žáka Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Předmět: Jazyk a jazyková komunikace Rozpracované výstupy žáka Cizí jazyk, Biologie, Zeměpis zvládá základní odbornou terminologii pro popis funkce jednotlivých orgánů seznámí se s pojmy těla a orgánů v anglickém jazyce dokáže ve větách charakterizovat nejznámější užívané drogy, jejich účinky a následky jejich užívání Učivo Lidské tělo, orgány, končetiny Drogy a jejich zneužívání Blok předmětů v anglickém jazyce Biologie, Zeměpis Průřezová témata 1., 2., 178

16 36 získá informace o zdravém životním stylu interpretuje poznatky o zdravém stravování přečte, přeloží články v anglickém jazyce na uvedené téma 37 je seznámen s fázemi těhotenství a porodu Zdraví, výživa, racionální strava, diety Těhotenství a porod 39 ovládá základní názvy související se stomatologií Zuby, dentální hygiena 38 ovládá poskytnout první pomoc a slovní zásobu tomu odpovídající vyzná se v základních léčivech postižení, léky a léčba 29, 30, 31 32, 33 29, 32, získá informace o klasifikaci živočichů vypracuje prezentaci na zvolené téma v daném oboru rozliší nejzákladnější rostliny, orientuje se v anglických názvech rostlin Zásady první pomoci, zdravotní problémy, mentální a fyzická Zvířata a živočichové, jejich klasifikace, zajetí, volná příroda, domácí zvířata Příroda, stromy listnaté a jehličnaté, lesy, keře, rostliny, trávy, byliny, květiny, listy, plody OSV Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti OSV Sociální komunikace OSV, MV EVVO Probl. organismů a prostředí EVVO Probl. organismů a prostředí popíše proces potravního řetězce Potravní řetězec EVVO Probl. organismů a prostředí vysvětlí v jednoduchých větách vznik vesmíru popíše působení gravitační síly orientuje se v anglických termínech v daném oboru rozliší a vystihne jednotlivá roční období interpretuje poznatky o rozdílných klimatech orientuje se v mapě a zvládá potřebnou odbornou terminologii Země jako součást vesmíru, gravitace, sluneční soustava Klima, rozdílnost jednotlivých podnebí, roční období, atmosféra Státy politické rozdělení, ostrovy, poloostrovy, pohoří, řeky, jezera, moře, pouště, zálivy, průlivy, průplavy VMEGS Humanitární pomoc 3., nebo ročník 179

17 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Předmět: Člověk a svět práce Očekávané výstupy žáka 22, 23 45, 46 3, 25, , 20, 21 Cizí jazyk, Člověk a svět práce CZ.1.07/1.1.00/10143 Blok předmětů v anglickém jazyce Ekonomika Rozpracované výstupy žáka Učivo Průřezová témata Ročník vhodně prezentuje vlastní osobu a práci dokáže napsat vlastní životopis a žádost o práci posoudí své předpoklady pro další studium i profesní orientaci rozvíjí své komunikační dovednosti pro případný přijímací pohovor posoudí profesní nabídku a poptávku na mezinárodním trhu práce vytvoří si vyvážený pracovní rozvrh s ohledem na relaxaci a rozvoj osobních vztahů Definuje právní formy podnikání Vysvětlí základní právní normy týkající se podnikání vysvětlí podstatu tržní ekonomiky objasní stanovení ceny zboží či pracovní síly seznámí se s některými globálními ekonomickými otázkami vysvětlí základy marketingu posoudí význam a účinnost reklamy vyjmenuje nejdůležitější části státního rozpočtu sestaví rozpočet domácnosti rozumí nejběžnějším pojmům týkajícím se investic a financí objasní důvody a význam evropské integrace rozlišuje funkce orgánů EU a uvede příklady jejich činnosti posoudí vliv Evropské unie na každodenní život občanů uvede příklady činnosti některých významných mezinárodních organizací uvede příklady institucí, na něž se může při pobytu v zahraničí obrátit posoudí projevy globalizace uvede příklady globálních problémů současnosti, vysvětlí jejich důvody a možné důsledky Profesní volba, mezinárodní trh práce, osobní management Ekonomické subjekty Tržní ekonomika Finance Mezinárodní vztahy Globální svět OSV Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti MeV Média a mediální produkce MeV Účinky mediální produkce a vliv médií VMEGS Globalizační a rozvojové procesy VMEGS Žijeme v Evropě 3. nebo ročník 3. nebo ročník 180

18 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Předmět: Jazyk a jazyková komunikace Očekávané výstupy žáka 1, 3, 4, , 5, 9 Rozpracované výstupy žáka Čte foneticky správně přiměřeně náročný text, rozumí obsahu přiměřeně náročných textů Aktivně využívá dvojjazyčný slovník Čte anglické časopisy Cizí jazyk Běžně rozumí známým výrazům a větám se vztahem k osvojovaným tématům Rozumí instrukcím a požadavkům týkajících se organizace jazykové výuky Sestaví jednoduché sdělení týkající se probíraných tematických okruhů Napíše dopis na zadané téma, úvahu Vytvoří odborné sdělení týkající se probíraných tematických okruhů Reprodukuje jednoduchý text a dokáže shrnout jeho hlavní myšlenky V odborném textu vyhledá výrazy a fráze, Příprava na jazykové zkoušky CZ.1.07/1.1.00/10143 Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Vzorové testy pro mezinárodní Tato průřezová témata se jazykové zkoušky (úroveň B1 a B2) uplatňují v průběhu část Reading celého ročníku Porozumění textu OSV - rozvoj schopností a poznávání, sebepoznání Vzorové testy pro mezinárodní jazykové zkoušky (úroveň B1 a B2) část Listening Intonace Přízvuk Fráze a ustálená spojení Vzorové testy pro mezinárodní jazykové zkoušky (úroveň B1 a B2) část Writing Slovní zásoba: rodina, škola, místo, kde žijeme, bydlení, volný čas a zájmová činnost, jídlo, oblékání, zdraví, některé svátky, tradice, příroda, cizí země Dopis (osobní a formální) Úvaha Referát Četba a shrnutí obsahu textu Slovní zásoba (odborná terminologie týkající se okruhu zájmů žáka VMEGS - objevujeme Evropu a svět, co je Evropa, jazyková rozmanitost Evropy, ČR a Evropa MuV- Multikulturní diference Ročník

19 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Předmět: Jazyk a jazyková komunikace Očekávané výstupy žáka 9 1, 2, 7, 8 Rozpracované výstupy žáka Cizí jazyk odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu Rozumí přiměřeně složité promluvě, vybere určitou informaci z odborné zřetelné promluvy Dokáže požádat o pomoc, o informace (písemně i ústně), vyjádřit a obhájit svůj názor Účastní se rozhovoru na známé téma Dbá na jazykovou správnost Adekvátně reaguje v komunikačních situacích Rozumí základům anglické gramatiky a dokáže teorii aplikovat v praxi Srozumitelně formuluje své myšlenky Příprava na jazykové zkoušky Učivo Vzorové testy pro mezinárodní jazykové zkoušky (úroveň B1 a B2) část Speaking Vzorové testy pro mezinárodní jazykové zkoušky (úroveň B1 a B2) část Writing Žádost o pomoc, službu, informaci, souhlas, nesouhlas, vyjádření názoru, argumentace Vzorové testy pro mezinárodní jazykové zkoušky (úroveň B1 a B2) část Grammar in Use Slovesné časy (přítomný, minulý, předpřítomný, předminulý, vyjadřování budoucnosti) Modální slovesa Podmiňovací způsob Trpný a činný rod Nepřímá řeč Předložkové vazby Předložky, spojky Vztažné věty CZ.1.07/1.1.00/10143 Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Ročník

20 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Předmět: Jazyk a jazyková komunikace Očekávané výstupy žáka 6, 10, 11 Rozpracované výstupy žáka Napíše vyprávění na zadané téma Vytvoří popis (ústně i písemně) Aktivně používá slovní zásobu týkající se probíraných tematických okruhů Cizí jazyk Příprava na jazykové zkoušky Učivo Tázací dovětky Gramatické kategorie Podstatná jména a členy Počitatelnost Přídavná jména Zájmena Příslovce Popis Vyprávění CZ.1.07/1.1.00/10143 Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Ročník

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu Dodatek č.2 k IV.dílu ŠVP Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu 1 Platnost dokumentu : Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

5. 17 Konverzace v anglickém jazyce

5. 17 Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu 5. 17 Konverzace v anglickém jazyce Cílem výuky Konverzace v anglickém jazyce je rozvíjet u žáků předpoklady pro mezikulturní komunikaci v rámci Evropy i světa a k užívání jazyka

Více

Žáci VI-VII a 2.-3. ročníku se mohou účastnit recitační a konverzační soutěže v anglickém jazyce.

Žáci VI-VII a 2.-3. ročníku se mohou účastnit recitační a konverzační soutěže v anglickém jazyce. Anglická konverzace Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglická konverzace vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Cílem vzdělávání v Anglické konverzaci v této etapě je dosažení

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 žák komunikaci v rámci známých témat zvládá velmi dobře je zde nepatrný vliv mateřského jazyka, ale komunikace tím není vážněji narušena aktivně

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5 žák prezentuje jasný a detailní popis širokého okruhu témat, které se týkají jeho zájmů vyjádří svůj názor na dané téma a popíše výhody a nevýhody

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 104 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0

Více

7.2 Pojetí vyučovacího předmětu Cizí jazyk Anglický jazyk (úroveň B1, B2)

7.2 Pojetí vyučovacího předmětu Cizí jazyk Anglický jazyk (úroveň B1, B2) 7.2 Pojetí vyučovacího předmětu Cizí jazyk Anglický jazyk (úroveň B1, B2) Obecné cíle výuky Anglického jazyka(úroveň B1,B2) Předmět Anglický cizí jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedl k

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.2. Anglický jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.2. Anglický jazyk 4.3.2. Anglický jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení: Cílem vyučování je získat zájem o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu, osvojení potřebných jazykových znalostí

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Jazyk a jazyková komunikace Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování

Více

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka Zpracování osnov předmětu Seminář z německého jazyka koordinovala Mgr. Zuzana Böhmová. Časová dotace: Vyšší gymnázium: 5.N 2 hodiny 3.V 2 hodiny 6.N 2 hodiny 4.V 2 hodiny Celková dotace: vyššího gymnázia

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.4 Učební osnovy: Cizí jazyk 2 Ruský jazyk

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.4 Učební osnovy: Cizí jazyk 2 Ruský jazyk Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Ruský jazyk koordinoval Mgr. Vladimír Böhm. Časová dotace: Nižší

Více

5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba

5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba 5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba Ročník 1. 2 3. 4. Hodinová dotace Mediální a literární tvorba 0 R (1-2) R (1-2) 0 Mediální a literární tvorba v AJ 0 R (1-2)

Více

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Výstup rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici, v autentických materiálech s využitím vizuální opory vyhledá v textu známé výrazy, fráze a informace

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Hlavní metody vyučování slovní monologická metoda slovní dialogická metoda slovní metoda práce s učebnicí

Hlavní metody vyučování slovní monologická metoda slovní dialogická metoda slovní metoda práce s učebnicí 6.7 Pojetí vyučovacího předmětu Další cizí jazyk Španělský jazyk. Obecné cíle výuky španělského jazyka Předmět ŠJ a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Vzdělávací obsah předmětu získávání zájmu o studium angličtiny a vytváření pozitivního

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

5. 3. Anglický jazyk

5. 3. Anglický jazyk 5. 3. Anglický jazyk Charakteristika, obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk je zařazen do výuky v 5. 8. ročníku vyššího gymnázia. Předmět vychází

Více

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Předmět Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) OVO RVP OVO ŠVP Jazyková úroveň podle SERR (A2) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Mezipředmětové vztahy Zařazení

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Jazyk a jazyková komunikace Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk.

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. 4.1.3 Německý jazyk a Španělský jazyk Žák si volí další cizí jazyk německý nebo španělský. 4.1.3.1 Německý jazyk* * přečíslení kapitoly v rámci Dodatku 1 k ŠVP 4.1.3.2 Španělský jazyk DCJ - Španělský jazyk

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

5.2 Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk na nižším i vyšším gymnáziu a ve čtyřletém studiu vychází ze

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

Na začátku 4. ročníku zpracovávají žáci práci Významné osobnosti a absolvují jazykověmediální

Na začátku 4. ročníku zpracovávají žáci práci Významné osobnosti a absolvují jazykověmediální Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Při výuce anglického jazyka se využívají znalosti z dalších vzdělávacích oblastí,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium VG. 5. 2 Anglický jazyk

Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium VG. 5. 2 Anglický jazyk 5. 2 Anglický jazyk Charakteristika, obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk je zařazen do výuky v 1. 4. ročníku čtyřletého gymnázia. Předmět vychází

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2)

5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2) 5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2) Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 2 A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk se vyučuje se v rozsahu

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk. 2. stupeň ZŠ

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk. 2. stupeň ZŠ Cizí jazyk Předmět: Německý jazyk 2. stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 2. stupni se věnuje pozornost rozvoji všech řečových dovedností, zvláště pak dovednostem produktivním a interaktivním,

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Předmět: Německý jazyk Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Jazyk a jazyková komunikace Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování

Více

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na druhém stupni základní školy jako první

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK

CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení podporuje zájem o studium cizích jazyků obecně, bývá zpravidla volen jako první cizí jazyk v návaznosti na výuku angličtiny

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 3. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Časové a organizační vymezení Předmět německý jazyk jako další cizí jazyk je vyučován v 7. 9. ročníku s dotací 2 hodiny týdně. Obsahové vymezení:

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk. 1.stupeň

6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk. 1.stupeň 6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk 1.stupeň Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. Hodiny jsou zaměřeny

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.18 - Učební osnovy: Konverzace v anglickém jazyce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.18 - Učební osnovy: Konverzace v anglickém jazyce Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Zpracování osnovy předmětu Konverzace v anglickém jazyce koordinovala Mgr. Renata Horáková. Časová dotace Vyšší gymnázium: 5.N 2 hodiny, 3.V 2 hodiny

Více

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk.

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. 4.1.3 Německý jazyk a Španělský jazyk Žák si volí další cizí jazyk německý nebo španělský. 4.1.3.1 Německý jazyk* * přečíslení kapitoly v rámci Dodatku 1 k ŠVP 4.1.3.2 Španělský jazyk DCJ - Španělský jazyk

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 1. stupni je zařazen již od 1. ročníku.

Více