Slovo úvodem. Váţené dámy, váţení pánové,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo úvodem. Váţené dámy, váţení pánové,"

Transkript

1 Slovo úvodem Váţené dámy, váţení pánové, v roce 2010 jsme se v příspěvkové organizaci Domov pro seniory Stráţnice soustředili zejména na oblast vzdělávání zaměstnanců, další zkvalitňování péče a účelné hospodaření organizace Domov pro seniory Stráţnice se zapojil v roce 2010 do projektu Jihomoravského kraje Gerontologické a organizační supervize příspěvkových organizací sociálních sluţeb zřizovaných Jihomoravským krajem v oblasti péče o seniory. Realizátorem projektu je Katedra řízení a supervize v sociálních sluţbách a organizací UK FHS, Česká alzeimerovská společnost a Gerontologické centrum Praha 8. Vzdělávací program bude probíhat do konce roku Řada aktivit v Domově byla proto spojena s touto oblastí, především vzdělávání zaměstnanců v komunikaci s uţivateli, ve specifickém přístupu k uţivatelům postiţených demencí, anebo práce na vybavení části prostor Domova tak, aby byla co nejvíce přizpůsobena uţivatelům trpícím tímto onemocněním. V září 2010 absolvovali dva pracovníci Domova odbornou týdenní stáţ v rámci programu Leonardo da Vinci, projektu Vyměňujte si zkušenosti v neziskovém sektoru ( Exchange Experiences in Non- Profit Sector ) ve Španělsku. Cílem projektu bylo získat nové informace, poznatky a příklady dobré praxe, které lze uplatnit v zařízeních sociální péče v ČR. Rok 2010 přinesl uţší spoluprácí se Základní školou Školní ulice v podobě hodiny výuky ţáků 7. třídy přímo v prostorách Domova, kde byli ţáci zajímavou formou seznámeni se specifiky chování vůči seniorům špatně slyšícím, špatně pohyblivým nebo i postiţeným demencí. Dařilo se i pokračovat ve stavebních opravách a zlepšování vybavení Domova. Vyměnili jsme okna na nové budově směrem do dvora, hodnota opravy byla 251 tis. Kč. V hodnotě 340 tis. Kč jsme instalovali signalizační bezpečnostní systém pro uţivatele, kterým si mohou kdykoliv zavolat personál v případě jeho nepřítomnosti na pokoji anebo na sociálních zařízeních. Do kuchyně jsme pořídili konvektomat umoţňující efektivnější vaření racionální stravy a úsporu času, kuchyňský robot a nový kotel v celkové částce 449 tis, Kč. Pokračovali jsme v obměně rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, aby měli naši uţivatelé co největší komfort. V rámci neustálého zlepšování péče a kontrolních mechanismů jsme vypracovali Příručku pro uţivatele a jejich rodinné příslušníky, jak uplatnit stíţnost na poskytovanou péči, chování zaměstnanců, dodrţování práv, stravu, apod.. Za účelem zvyšování spokojenosti jsme provedli dotazníkový průzkum, kde byla zjišťována znalost postupu pro podávání stíţností jak u uţivatelů, tak rodinných příslušníků. Z hlediska finančního hospodaření se nám podařilo v roce 2010 zvýšit výnosy od zdravotních pojišťoven a příspěvku na péči ve srovnání s plánem o 169 tis. Kč. 1

2 Obdrţeli jsme finanční i věcné dary v celkové výši 309 tis. Kč. Tyto dary byly vyuţity ve prospěch kvalitněji poskytované péče. V roce 2010 jsme hospodařili s hospodářským výsledkem 292 tis. Kč. Naším cílem jiţ v prvním pololetí roku 2011 je mimo jiné otevření specializovaného oddělení pro seniory postiţené Alzheimerovou demencí. Proto bude i vzdělávání pracovníků zaměřeno na péči o tuto cílovou skupinu uţivatelů a budou pokračovat další práce na úpravě prostor, kde bude toto oddělení fungovat. V návaznosti na to se v roce 2012 budeme snaţit získat certifikát Váţka, který je zárukou kvalitně a odborně poskytované péče seniorům postiţeným demencí. V roce 2011 budeme pracovat na revizi standardů kvality soc. sluţeb a hledání dalších finančních zdrojů, včetně případných úspor tak, aby byla i nadále zabezpečeno kvalitní poskytování sociálních sluţeb v našem Domově. JUDr. Ivana Kyjovská ředitelka 2

3 Obsah: SLOVO ÚVODEM 1 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 5 I.1. Management 5 Organizační schéma 6 Změny v průběhu roku 7 Konkrétní realizované kroky k optimalizaci sociálních sluţeb po stránce ekonomické a kvality a rozsahu poskytované péče 7 Významná pozitivní reprezentace příspěvkové organizace 9 Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů 9 Řešení mimořádných událostí, při nichţ byl ohroţen majetek, zdraví nebo ţivot 9 I.2. Sociální péče 10 Kapacita zařízení 10 Počet příjmů a ukončení pobytu 10 Aktuální stav ţádostí o umístění ţadatelů o soc. sluţbu k Věková struktura uţivatelů, průměrný věk uţivatelů 11 Úroveň poskytovaných sluţeb - ubytování 11 Úroveň poskytovaných sluţeb - stravování 12 Náklady na stravování 13 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 14 I.3. Zdravotní péče a rehabilitace 16 Zajištění lékařské péče 16 Trţby od zdravotních pojišťoven 18 Problematika dekubitů, prevence 19 Rehabilitace 19 Restriktivní opatření 21 I.4. Provozní činnosti 21 Specifikace, popis provozních činností 21 Srovnání nákladů na provozní činnosti 22 Zapojení do vzdělávacího projektu 22 Další poskytované sluţby 23 II. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI 24 Struktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií - pohyb zaměstnanců v roce Průměrné platové třídy 26 Dodrţování bezpečnosti práce, pracovní úrazy 27 Pracovní neschopnost dle funkcí 27 Rozbor výše jednotlivých zvláštních příplatků dle funkcí 28 Práce přesčas 28 Vzdělávání zaměstnanců 28 3

4 III. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ 32 III.1. Výnosy 32 Podrobný rozpis všech výnosů 32 Rozbor plných úhrad 34 Příspěvek na péči 35 III.2. Náklady 36 Podrobný rozpis čerpání nákladů 36 Komentář k nákladům na svoz a likvidaci odpadu 39 Zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých poloţek nákladů 39 Nákladovost na lůţko za jednotlivé typy sluţeb 40 III.3. Finanční majetek 40 III.4. Pohledávky a závazky 41 III.5. Dotace a příspěvky 41 III.6. Investice 42 III.7. Doplňková činnost 42 IV. AUTOPROVOZ 42 V. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM 43 VI. KOMENTÁŘ K TABULCE PŘEHLED O TVORBĚ A ČERPÁNÍ PENĚŢNÍCH FONDŮ 44 VII. KONTROLNÍ ČINNOST 46 VIII. INFORMACE O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKŮ A ZÁVAZKŮ 48 Přílohy 4

5 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace I.1. Management Uvedení údajů o organizaci, vedoucích pracovnících, organizační schéma, změny v průběhu roku Název: Domov pro seniory Stráţnice, příspěvková organizace Adresa: Preláta Horného 515, Stráţnice IČ: Tel Fax: www: ddstraznice.cz ředitelka : JUDr. Ivana Kyjovská, tel , vedoucí úseku soc. péče: Bc. Miroslava Kouřilová, tel , vedoucí úseku zdravotní péče: Jitka Fojtíková, tel , sociální pracovnice: Mgr. Lucie Gürtlerová, tel , sociální pracovnice: Barbora Urbanová, DiS., tel , vedoucí provozního úseku: Milan Komoň, tel , 5

6 Organizační schéma 6

7 Změny v průběhu roku Od nabylo účinnosti Rozhodnutí ředitelky č. 1/2009 o organizační změně, na základě které došlo ke změně struktury pracovních míst. Byla zrušena čtyři pracovní místa ošetřovatelka, která byla zařazena v úseku zdravotní péče a zřídila se čtyři pracovní místa pracovník sociální péče přímá obsluţná, která jsou zařazena do úseku sociální péče. Důvodem této organizační změny byla moţnost ţádat o finanční prostředky v rámci dotace na MPSV na tato pracovní místa, coţ u ošetřovatelek nelze. Od na základě Rozhodnutí ředitelky č.1/2010 došlo ke změně zařazení pracovních míst. Pět pracovních míst uklízečka, která byla zařazena v úseku sociální péče se zařadila do úseku zdravotní péče. Byl zvýšen počet zaměstnanců o jednoho pracovníka sociální péče přímá obsluţná a jednoho fyzioterapeuta bohuţel toto pracovní místo se nám během celého roku z důvodů nezájmu nepodařilo obsadit. Proto bylo dočasně obsazeno pracovníkem sociální péče. Konkrétní realizované kroky k optimalizaci sociálních sluţeb po stránce ekonomické a kvality a rozsahu poskytované péče Z důvodů zvýšení kvality poskytované sociální péče došlo od ke sníţení počtu uţivatelů v zařízení na celkový počet 89, z toho 52 uţivatelů je na oddělení soc. sluţby domov se zvláštním reţimem a 37 uţivatelů na oddělení soc. sluţby domov pro seniory. Změnou počtu uţivatelů došlo ke sníţení jejich počtu na pokojích a tím k lepšímu dodrţování standardů kvality soc. sluţeb, zejména z hlediska dodrţování práv. Za účelem kvalitněji poskytované péče došlo ke zvýšení počtu zaměstnanců o dva fyzioterapeut a pracovník sociální péče-přímá obsluţná. Z důvodů nezájmu se nám nepodařilo obsadit pracovní místo fyzioterapeut, proto bylo dočasně obsazeno pracovníkem sociální péče. Jednotliví klíčoví pracovníci mají menší počet uţivatelů a tím je větší prostor pro individuální přístup a větší aktivizaci uţivatele dle jeho zájmu. Rok 2010 byl v oblasti standardů kvality sociálních sluţeb zaměřen zejména na revize jednotlivých standardů a s tím související případné úpravy vnitřních předpisů. Byly provedeny revize níţe uvedených standardů: Revize Standardu č. 1 Cíle a způsoby poskytování soc. sluţby zhodnocení cílů roku 2009 a stanovení krátkodobých cílů na rok 2010 předefinování cílové skupiny soc. sluţby domov se zvláštním reţimem Cílová skupina byla rovněţ upravena v registru soc. sluţeb a následně upravena Zřizovací listina. Revize Standardu č. 2 Okruhy práv uţivatelů, jejich moţné oblasti porušování a předcházení porušování doplnění standardu Revize Standardu č. 3 Jednání se zájemcem o sociální sluţbu doplnění standardu o Mimořádné situace a jejich řešení 7

8 Revize Standardu č. 4 Smlouva o poskytování sociální sluţby přepracování smlouvy Revize Standardu č. 5 Individuální plánování průběhu sociální sluţby přepracování metodiky Pravidla pro vedení individuálních záznamů v PC Revize Standardu č. 7 Stíţnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální sluţby doplnění o anonymní podávání stíţností imobilními uţivateli Revize Standardu č. 8 Návaznost na další zdroje přepracování Revize Standardu č. 12 Informovanost o poskytované sociální sluţbě přepracování Revize Standardu č. 14 Nouzové a havarijní situace v zařízení a jejich řešení a revize Příručky pro uţivatele - Nouzové a havarijní situace dopracování o nové druhy rizik do příručky byly přidány obrázky pro lepší srozumitelnost Byla vypracována Příručka pro seznámení a vysvětlení smlouvy o poskytování sociální sluţby Vypracovali jsme Příručku pro uţivatele a jejich rodinné příslušníky jak uplatnit stíţnost na poskytovanou péči, chování zaměstnanců, dodrţování práv, stravu, apod.. Za účelem zvyšování spokojenosti jsme provedli dotazníkový průzkum, kde byla zjišťována znalost postupu pro podávání stíţností jak u uţivatelů, tak rodinných příslušníků. Naše zařízení je součástí centralizovaného nákupu energií od nákup elektrické energie, čímţ došlo k úsporám finančních prostředků. Významné z hlediska zlepšení péče o uţivatele byla instalace signalizačního systému sestra pacient na pokojích a sociálních zařízeních, který umoţňuje přivolání personálu v době jeho nepřítomnosti na pokoji. Za účelem úspory tepla byla vyměněna část oken na nové budově. Tím došlo i ke zvýšení komfortu uţivatelů, kdy byla odstraněna netěsnící okna. 8

9 Významná pozitivní reprezentace příspěvkové organizace V květnu 2010 jsme uspořádali jako kaţdoročně Konferenci pracovníků v sociálních sluţbách zaměřenou na další vzdělávání pracovníků v oblasti sociálních sluţeb a ve zdravotnictví. V září 2010 absolvovali dva pracovníci Domova odbornou týdenní stáţ v rámci programu Leonardo da Vinci, projektu Vyměňujte si zkušenosti v neziskovém sektoru ( Exchange Experiences in Non-Profit Sector ) ve Španělsku. Cílem projektu bylo získat nové informace, poznatky a příklady dobré praxe, které lze uplatnit v zařízeních sociální péče v ČR a zároveň představit naše zkušenosti s poskytáním sluţeb soc.péče. Při pracovních diskusích, porovnávajících organizaci a metody práce na jednotlivých pracovištích španělských domovů pro seniory, jsme s potěšením shledali, ţe péče o seniory v našem Domově je v řadě aspektů lepší neţ ve Španělsku, zejména v oblasti ochrany práv klientů a individuálního přístupu k nim. Ve Španělsku je naopak praktikováno velké zapojení rodiny do aktivit seniorů přímo v zařízeních sociální péče. Dne se uskutečnil v Kyjově Veletrh sociálních sluţeb, kde se prezentovalo i naše zařízení. V rámci říjnového Týdne sociálních sluţeb se uskutečnil Den otevřených dveří kdy přímo v prostorách Domova proběhla výuka ţáků 7. třídy Základní školy Školní ulice. Rovněţ uţivatelé oslavili Den seniorů spojený s poslechem cimbálové muziky. Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů Během roku 2010 jsem obdrţeli finanční dary ve výši ,- Kč, tyto byly pouţity na zakoupení signalizačního systému sestra pacient, který slouţí ke zvýšení bezpečnosti uţivatelů v nepřítomnosti personálu. Za částku ,- Kč byl nakoupen zdravotnický materiál. Rovněţ jsme obdrţeli jako dar jídelní stolek ve výši 2 900,- Kč. Řešení mimořádných událostí, při nichţ byl ohroţen majetek, zdraví nebo ţivot Dne došlo k mimořádné události, kdy vlivem silného bouřkového větru došlo ke zničení části střešní krytiny. Tato událost byla ihned nahlášena pojišťovně, která uhradila v rámci pojistného plnění vzniklou škodu ve výši ,- Kč. Dne nám byl Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského krajem územní pracoviště Hodonín potvrzen výskyt infekčního koţního onemocní v zařízení. Na základě doporučení KHS byla přijata protiepidemická opatření, včetně zákazu návštěv do K dalšímu výskytu tohoto onemocnění jiţ nedošlo. O všech mimořádných událostech byl zřizovatel informován v souladu se Zásadami vztahů JMK k příspěvkovým organizacím. 9

10 I.2. Sociální péče Kapacita zařízení Kapacita zařízení v roce 2010 byla celkem 89 uţivatelů. Poskytovaná sluţba Domov pro seniory (DS): Poskytovaná sluţba Domov se zvláštním reţimem (DZR): Počet uţivatelů k : celkem 89 uţivatelů. DS 37 uţivatelů DZR 52 uţivatelů 37 uţivatelů 52 uţivatelů Vyuţití obloţnosti zařízení celkem: 100,2 % vyuţití obloţnosti: DS 101,3 % vyuţití obloţnosti: DZR 99,5 % Počet příjmů a ukončení pobytu Počet příjmů celkem: 13 uţivatelů Počet příjmů na soc. sluţbu: DS 1 uţivatel DZR 12 uţivatelů Ukončení pobytu celkem: 16 uţivatelů DS 3 uţivatelé (2 uţivatelé zemřeli a 1 uţivatel odešel do soukromí) DZR 13 uţivatelů (13 uţivatelů zemřelo) Aktuální stav ţádostí o umístění ţadatelů o soc. sluţbu k Počet neuspokojených ţadatelů o soc. sluţbu Domov pro seniory: Počet neuspokojených ţadatelů o soc. sluţbu Domov se zvláštním reţimem: 44 ţadatelů. 47 ţadatelů. Přehled ţadatelů je aktualizován vţdy před jednáním poradní skupiny, která rozhoduje o přijetí uţivatele do zařízení, anebo pokud není ţádný příjem, aktualizuje se jednou za 3 měsíce. Poslední aktualizace Přehledu ţadatelů soc. sluţby Domov pro seniory byla provedena dne a soc. sluţby Domov se zvláštním reţimem byla provedena dne

11 Věková struktura uţivatelů, průměrný věk uţivatelů Věková struktura k Soc. sluţba Domov pro seniory: Věková struktura Počet uţivatelů ve věku do 65 let 8 ve věku let 6 ve věku let 12 ve věku let 11 Soc. sluţba Domov se zvláštním reţimem: Věková struktura Počet uţivatelů ve věku do 65 let 2 ve věku let 3 ve věku let 33 ve věku let 12 ve věku nad 95 let 2 Průměrný věk uţivatelů: 80,7 let. DS 77,7 let DZR 82,8 let Úroveň poskytovaných sluţeb - ubytování Pokoj Počet celkem DS DZR jednolůţkový dvoulůţkový třílůţkový čtyřlůţkový pětilůţkový Počet pokojů celkem Na pětilůţkových pokojích jsou umístěni uţivatelé, kteří vyţadují zvýšenou ošetřovatelskou péči, jsou pravidelně pouţívány zástěny mezi uţivateli z důvodů dodrţování jejich práv např. při provádění hygieny. Všechny pokoje jsou bezbariérové, vybaveny nábytkem, polohovacím lůţkem. Uţivatelé si mohou vybavit pokoje vlastními drobnostmi, televizorem, ledničkou, radiopřijímačem, apod.. Další televizory jsou umístěny ve společenských místnostech, kam uţivatelé dochází, případně jsou dovezeni pracovníky Na kaţdé sociální sluţbě je kuchyňka, kde si mohou uţivatelé připravit jednodušší jídlo, uvařit kávu, čaj sami, případně ve spolupráci s pracovníky. Sociální zařízení jsou společná na chodbě, tří a vícelůţkové pokoje mají umývadlo. 11

12 Úhrada za ubytování V roce 2010 jsme zvyšovali úhradu za ubytování od Zvyšovalo se o 5,-Kč na den, tzn. o 150,-Kč měsíčně. Úhrada za ubytování od Počet lůţek Úhrada za ubytování denně v Kč Úhrada za ubytování měsíčně v Kč jednolůţkový dvoulůţkový třílůţkový čtyř a vícelůţkový Úhrada za ubytování od Počet lůţek Úhrada za ubytování denně v Kč Úhrada za ubytování měsíčně v Kč jednolůţkový dvoulůţkový třílůţkový čtyř a vícelůţkový Úroveň poskytovaných sluţeb - stravování Stravování uţivatelů je zabezpečováno vlastními zaměstnanci. Denně je připravováno jídlo v následující skladbě: - stravu racionální - dietu ţlučníkovou - dietu diabetickou - dietu šetřící, lehce stravitelnou - dietu s omezením bílkovin Dle poţadavků uţivatelů je podávána i strava mixovaná. Uţivatelům je umoţněno i stravování formou výţivných nápojů Nutridrink v závislosti na zdravotním stavu. Uţivatelé mají stravu 4x - 5x denně dle svých diet. 12

13 Náklady na stravování Od došlo ke zvýšení úhrad za stravování, a to v reţijních nákladech o 2,- Kč denně, tj. 60,- Kč měsíčně. Norma spotřeby potravin: LEDEN 2010 Počet celodenních jídel normální,dietní diabetická Uživatelé stravovací jednotka výrobní režie Kč celkem Kč % ,- 36,- 34, , ,- 36,- 33, ,00 Zaměstnanci Počet obědů ,00 Ostatní - obědy doplňková činnost Počet obědů-dieta 3, , , ,00 -dieta , ,00 norma spotřeby potravin za leden / ,00 Norma spotřeby potravin: ÚNOR - PROSINEC 2010 Počet celodenních jídel normální,dietní diabetická Uživatelé stravovací jednotka výrobní režie Kč % ,- 38,- 35, , ,- 38,- 34, ,00 Zaměstnanci , ,00 Počet obědů-dieta 3,4 -dieta 9 Ostatní-obědy doplňková činnost , , , ,00 norma spotřeby potravin za únor-prosinec / ,00 Spotřeba potravin: 1. Uživatelé 2. Zaměstnanci 3. Doplňková činnost , ,00 účet ,00 účet ,00 spotřeba potravin za rok celkem: ,00 13

14 Jídelníček je pravidelně sestavován na období 4 6 týdnů vedoucí oddělení stravování ve stravovací komisi a konzultován s ošetřující lékařkou.ve stravovací komisi jsou vedoucí úseku soc. péče, vedoucí úseku zdravotní péče, sociální pracovnice, zástupce kuchařů, vedoucí odd. stravování a ředitelka. Rovněţ pravidelně dochází zástupce uţivatelů, jehoţ připomínky a návrhy se projednávají a slouţí jako podněty pro sestavování jídelníčku. Své poţadavky a přání mohou uţivatelé také napsat do Knih přání, podnětů a připomínek, které jsou umístěny v obou jídelnách. Tyto připomínky jsou rovněţ řešeny ve stravovací komisi. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Ergoterapeutka ve spolupráci s vedoucí úseku sociální péče, sociálními pracovnicemi a dalšími pracovníky připravuje v rámci aktivizace uţivatelů různé soutěţe, společenské a kulturní akce přímo v zařízení i mimo něj. V letošním roce došlo k zapojení dobrovolníků. Naši uţivatelé navštěvují kaţdý rok akce mimo zařízení - folklorní slavnosti, stráţnické vinobraní apod. Uţivatelé obou sociálních sluţeb se v roce 2010 zúčastnili těchto akcí: Novoroční večírek - zpívání písniček (lidových, mariánských, mysliveckých a na přání uţivatelů) při harmonice Módní přehlídka - modelů studentek ze SOŠ oděvní Stráţnice Promítání fotografií z kulturních akcí konaných v minulém roce Promítání DVD - film o řádu Piaristů, ve filmu byla ukázána i budova našeho domova Vystoupení dětí z MŠ - vystoupení, které si děti nacvičily ke Dni matek Vystoupení maţoretky - uţivatele přišly potěšit malé maţoretky z Domu dětí a mládeţe Volby voleb do Poslanecké sněmovny se zúčastnilo celkem 18 uţivatelů Sportovní hry seniorů Pohádkový den uţivatelé soutěţili v 7 pohádkových disciplínách Vystoupení Klokánků z MŠ Domeček - děti z MŠ předvedly pásmo písniček, básniček a tanečků Mezinárodní folklorní festival Stráţnice uţivatelé shlédli ve stráţnickém parku pořad zahraničních souborů z Chile, Mexika a z Rumunska Promítání fotografií - ze sportovního dne z let 2009 a

15 Stráţnické vinobraní na náměstí zahrála dechová hudba ŠOHAJÉ a představily se domácí a další soubory a sbory z blízkého okolí Opékání špekáčků - uţivatelé si zazpívali známé písničky, jiní si zase povídali a všichni si pochutnali na opečeném špekáčku Plavba lodí - hodinová plavba lodí Ámos po Baťově kanále Posezení u cimbálky - muzikanti hráli známé stráţnické písničky i písničky z okolí a uţivatelé si s nimi zazpívali při příleţitosti oslavy Dne seniorů Vystoupení ţáků ze ZŠ - ţáci 3.třídy ZŠ M. Kudeříkové přednesli našim uţivatelům básničky na téma Stráţnice, které sami ţáci sloţili Reminiscenční terapie - uţivatelé si prohlíţeli spoustu starých fotografií, věcí a knih Promítání filmu - promítání dokumentu BBC o australské krajině a zvířatech Vystoupení studentů z místního gymnázia - studenti místního gymnázia zazpívali ve všech pokojích vánoční koledy, které si nacvičili Taneční odpoledne - pan Petr Veleta (taneční mistr) vyzval uţivatele k tanci, tancovalo se na rytmus valčíku, foxtrotu, kankánu i stepu Ţivý Betlém - ţáci ze ZŠ Školní a studenti místního gymnázia předvedli vánoční pásmo Ţivý Betlém. Přehled aktivizačních akcí: leden pečení z listového těsta, výroba dekorace do oken se zimní tématikou, výroba krmítek pro ptactvo za okno, na terasu, k zavěšení na strom, krmení ptáčků, odstrojování vánočních stromků a úklid vánoční výzdoby 15

16 únor Fašaňk, pečení Boţích milostí, příprava jarní dekorace interiéru domova, práce s textilem, výroba rohoţek z odstřiţků různých látek a ze zbytků vlny, zahradničení, výsev letniček do truhlíků březen pletení pomlázek, setí obilí k dekoraci, pečení z perníkového těsta, zdobení perníků, výroba kraslic, velikonočních přáníček, jarní a velikonoční dekorace, pobyt na zahradě duben výroba salátu z pekingského zelí, pečení jarního koláče, výroba čarodějnic k dekoraci interiéru, práce s papírem a barvami, zahradničení květen výroba jednohubek, výsadba muškátů, výroba obrázků z ústřiţků látek, práce s modelovací hmotou červen výtvarné práce s přírodním materiálem, papírem, lepidlem, nůţkami - květina - dekorace do okna, skládání papíru - výroba dárkové kabelky, pobyt na zahradě červenec turnaj v kuţelkách, hodu pytlíkem a velkou kostkou, výroba ovocného poháru, výroba ozdob do oken, pletení košíků z novinového papíru, práce s přírodním materiálem srpen příprava jablečného kompotu, práce s mozaikou, výroba přáníček, pobyt na zahradě, sbírání jablek, trhání černého bezu, společenské hry září příprava zeleninové čalamády, dekorace z přírodních materiálů, práce s barevným papírem, kartonem a přírodním materiálem, pobyt na zahradě říjen výroba jednohubek, pouštění draků, výroba draků z papíru, práce s keramickou hlínou, nácvik orientace v prostoru, soběstačnosti, pobyt na zahradě listopad výroba vánočních přáníček, vánočních ozdob na stromeček, modelování z hlíny, pobyt na zahradě prosinec pečení perníků, zdobení perníčků, výroba svícnů, vánočních ozdob, papírových hvězdiček, zvonků a jiných ozdob, aranţování betlémů a zdobení stromečků I.3. Zdravotní péče a rehabilitace Zajištění lékařské péče Zdravotní péči v Domově pro seniory Stráţnice, příspěvková organizace zajišťuje praktická lékařka MUDr. Jana Knotková. Dochází do zařízení 2x týdně v rozsahu 3 4 hod. dle zájmu a potřeb uţivatelů. Ordinace probíhá v pondělí v odpoledních hodinách hod. a ve čtvrtek ráno od 8 hod. do 11 hod. Předpisy léků zajišťuje praktická lékařka a lékaři specialisté, kteří jsou oprávněni předepisovat příslušné skupiny léků. Předpisy poukazů na pomůcky a inkontinentní pomůcky předepisuje praktická lékařka podle preskripce stanovené zdravotními pojišťovnami. Mimo ordinační dobu zajišťuje lékařskou péči RZS. Lékaři, kteří pravidelně poskytují odbornou péči našim uživatelům: MUDr. Grossmann diabetolog, návštěva v zařízení 1x měsíčně. Návštěvy v DIA poradně jsou dle platných norem dispenzární péče. Celkový počet diabetiků se pohybuje během roku cca 44. MUDr. Kvasnička psychiatr, pečuje o osm uţivatelů dle jejich potřeby. 16

17 MUDr. Pálenský psychiatr, pečuje o 42 uţivatelů. Dochází do zařízení 1x měsíčně, vţdy v úterý od 13:00 hodin. Odbornou psychiatrickou péči potřebuje celkem 50 klientů. MUDr. Odrazil internista, ordinuje v zařízení 1x měsíčně. Zajišťuje pravidelnou dispenzární péči u ICHSCH, hypertenzí, hyperlipidemíí, antikoagulační léčbu Warfarinem u pěti ţen a tří muţů. Dále pak předoperační interní vyšetření dle poţadavků. Průměrně 60 uţivatelů. MUDr. Hudečková neurolog, návštěvy v neurolog. ambulanci dle objednání pacientů. MUDr. Kaňáková, MUDr. Hořáková, MUDr. Karas - stomatologové, kteří poskytují nepravidelnou péči, na poţádání dle potřeb a přání uţivatelů. MUDr. Plesníková - oční lékařka, ordinuje ve Stráţnici na zdravotním středisku 2 x týdně (Út. + Čt.) a návštěvy probíhají po předchozí domluvě, k zajištění odvozu našich uţivatelů vyuţíváme sluţeb Charity Stráţnice. Další odborná péče u jiných specialistů je zajišťována na poliklinice ve Veselí nad Mor., v nemocnici Hodonín a Kyjov dle spádové odborné ambulance. Pro sluchově postiţené uţivatele zajišťujeme výměny baterií, nastavení naslouchadel, poradenský servis a jednoduché opravy sluchadel prostřednictvím Poradenského centra ve Veselí nad Moravou. Jeho zástupce dochází do našeho zařízení pravidelně 1x měsíčně. V rámci poskytované zdravotní péče /odbornost 913/ a její úhrady za provedené zdravotnické výkony má zařízení uzavřenu Zvláštní smlouvu celkem s šesti zdravotními pojišťovnami. 17

18 Trţby od zdravotních pojišťoven 18

19 Problematika dekubitů, prevence Uţivatelé mají polohovací lůţka vybavena polohovacími polštáři, podloţkami na podkládání nohou, zad, věnečky na podloţení hýţdí nebo pod paty. V rámci prevence dekubitů máme vypracovaný plán, uţivatele polohujeme podle polohovacích hodin (přes den po 2 hodinách, v noci po 4 hodinách) a vedeme záznamy o polohování s podpisem odpovědného pracovníka. V roce 2010 byli o správném polohování proškoleni všichni pracovníci. V zařízení pouţíváme 10 aktivních antidekubitních matrací, které vkládáme do lůţka uţivatelů nejvíce ohroţených vznikem dekubitů. Všechna lůţka jsou vybavena pasivní antidekubitní matrací. Dále pouţíváme v prevenci proleţenin a opruzenin ochranné mycí pěny, ochranné krémy a oleje pečující o namáhanou pokoţku. Vzhledem k počtu imobilních uţivatelů, u kterých je potřeba polohování (25), je výskyt dekubitů nízký. Dva aţ tři dekubity maximálně do III. stupně a o velikosti do 4-5 cm2. Dekubity IV. stupně se v roce 2010 v našem zařízení nevyskytly. Převáţnou část péče o ránu tvoří bércové vředy a defekty způsobené poškozením křehké pokoţky uţivatelů. Převazy provádíme podle ordinace ošetřujícího lékaře, chirurga, lékaře ambulance chronických ran nebo koţní lékařky. Dekubity a chronické rány ošetřujeme dle ordinace lékaře také způsobem tzv.vlhké terapie - např. TENDER-WET 24, HYDROSORB, Hydrosorb gel,flamigel,dále GRASOLIND, ATRAUMAN, ATRAUMAN AG.,SORBALGON, PERMAFOAM. Tato terapie se nám velmi osvědčila a přinesla úlevu pro naše uţivatele, protoţe podstatně zkrátila dobu léčení defektu. Pro lepší a snadnější hojení dekubitů, přidáváme k běţné stravě výrobky obsahující zvýšené mnoţství proteinů, například Cubitan. Podávání tohoto produktu značně napomáhá hojení. U všech převazů ran a dekubitů vedeme převazové karty a záznamy o převazu v ošetřovatelské dokumentaci. Provádíme také fotodokumentaci ran a dekubitů. Rehabilitace Rehabilitační péči indikuje ošetřující lékař nebo odborný lékař (neurolog, ortoped, revmatolog) rehabilitační pracovnice s nimi konzultuje při kontrolách efekt rehabilitační péče v ambulancích. - Rehabilitační pracovnice předloţí vedoucí úseku zdravotní péče plán skupinové rehabilitační péče na následující rok. Individuální rehabilitaci indikuje ošetřující lékař nebo odborný lékař (neurolog, ortoped, revmatolog) a provádění ordinované rehabilitační péče kontroluje ošetřující lékař a vedoucí úseku zdravotní péče. Vybavenost rehabilitačními přístroji a pomůckami: - Přístroj Endomet, - parafínová lázeň, - rašelinové polštářky, - perličková koupel na dolní končetiny, - biolampa, - masáţní matrace, - rotoped, - chodítka, - vysoké chodítko na nácvik chůze, 19

20 - invalidní mechanické vozíky, - míčky na posilování prstů, - pruţné gumové pásy na posilování velkých svalů, - crossový trenaţér. Rehabilitační výkony poskytnuté v roce 2010 byly následující: Diadynamic Endomet - pouţit dle ordinace lékaře, většinou na ramenní klouby, krční páteř, bederní páteř (s přípravou cca 15 min.) Většinou uţívány proudy LP,CP, á 6 minut, á 9 minut celkem 40 x Biolampa - pouţívaná častěji pro lepší manipulaci a moţnost přenosu k leţícím klientům (dekubity, záněty)po 10 min min. celkem 50 x - PEP lampa pouţívá se podle ordinace lékaře a dle přání a potíţí uţivatelů, nejčastěji bederní páteř, krční páteř, kolena, lokty, ramenní klouby po dobu cca 20 min. celkem 10x Aplikace tepla (parafínové 1/2hod., rašelinové-1 hod., gelové obklady 1 hod.) - na ramena, kolena, ruce o nahřání v parafínové lázni nebo po pouţití biolampy prováděny masáţe krční páteře, ramen, paţí a rukou celkem 98 x Masáže - byly dále prováděny podle ordinace lékaře a dle přání a potíţí uţivatelů- nejčastěji bederní páteř, krční páteř, dlaň, ruky, paţe, kříţové oblasti i celková masáţ zad a dolních končetin, lymfatická masáţ, masáţ plosek rukou cca 20 min. celkem 250 x Masáže pomocí masážní matrace celkem 55x Skupinová cvičení - probíhají pravidelně 2 x týdně (Út + Čt) - vţdy cca 20 uţivatelů, posilování zádového svalstva, paţí, dolních končetin, kondiční a dechová cvičení při zpěvu, případně při hudbě, protahování a posilování svalů HK, DK, cvičení paměti celkem 67x Individuální cvičení LTV - léčebně tělesná výchova nácviky chůzí, sedu, pasivní a aktivní cvičení na lůţku v rozmezí min. - cvičení na lůţku po endoprotézách, nácvik stoje, chůze po rovině, do a ze schodů, - cvičení po CMP, nácvik chůze se 2 nebo 1 francouzskou holí, eventuálně s chodítkem. celkem 486x Bazální stimulace - byla pracovníkem rehabilitace prováděna u 6 uţivatel po 20 minutách. Trénink kognitivních funkcí Nácvik stoje a chůze s kompenzační pomůckou (chodítko, berle) Nácvik a edukace používání invalidního vozíku celkem 67x á 30 min. celkem 528 x celkem 36 x 20

Obsah: IV. Autoprovoz. 46. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem. 46

Obsah: IV. Autoprovoz. 46. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem. 46 Obsah: Slovo úvodem 3 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace.. 5 1.Sociální péče... 5 a) kapacita zařízení, počet klientů.. 5 b) evidenční počet neuspokojených žadatelů o službu... 5 c) počet

Více

Obsah: IV. Autoprovoz... 40. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem... 41

Obsah: IV. Autoprovoz... 40. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem... 41 Obsah: I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace..................... 3-10 1. Sociální péče............................................ 3 a) kapacita zařízení, počet klientů, obložnost....................

Více

Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace Preláta Horného č. 515, 696 62 Strážnice

Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace Preláta Horného č. 515, 696 62 Strážnice Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace Preláta Horného č. 515, 696 62 Strážnice Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013 www.dsstraznice.cz Slovo úvodem Vážené dámy, vážení pánové,

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4 OBSAH I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4 strana I.1. Management 4 Základní údaje o organizaci, vedení, změny 4 Organizační schéma 5 Optimalizace sluţby 5 Pozitivní prezentace 6 Mimorozpočtové

Více

Domov na Jarošce, příspěvková organizace Jarošova 3, 695 01 Hodonín

Domov na Jarošce, příspěvková organizace Jarošova 3, 695 01 Hodonín Domov na Jarošce, příspěvková organizace Jarošova 3, 695 01 Hodonín OBSAH I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4 strana I.1. Management 4 Základní údaje o organizaci, vedení, změny 4 Organizační

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2012

Zpráva o činnosti organizace za rok 2012 IČO 6815825 Zpráva o činnosti organizace za rok 212 Předkládá: Ing. Milan Novák ředitel Frýdek-Místek, březen 213 Obsah : Úvod 3 A. Vyhodnocení plnění úkolů organizace 1. Plnění úkolů hlavní činnosti 1.1.

Více

Zpráva o činnosti organizace. Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Domov pro seniory. Sokolnice dne 24. 2. 2013

Zpráva o činnosti organizace. Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Domov pro seniory. Sokolnice dne 24. 2. 2013 1 Zpráva o činnosti organizace Domov pro seniory příspěvková organizace Sokolnice Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, za rok 2012 Sokolnice dne 24. 2. 2013 2 Obsah: I. Plnění úkolů v oblasti

Více

PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE. Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace Sportovní 432, 664 84 Zastávka

PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE. Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace Sportovní 432, 664 84 Zastávka PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Management Název a adresa Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace Sportovní 432, 664 84 Zastávka IČO: 00212733 telefon: 546 418 811 fax: 546

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 DOMOV PRO SENIORY HEŘMANŮV MĚSTEC ZŘIZOVATEL HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MASARYKOVO NÁM. 37, 538 03 HEŘMANŮV MĚSTEC VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 IČO 70876258 tel. 469 695 121, 469 695 683, e-mail: domov@domov-hm.cz,

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

Zpráva o činnosti v roce 2011 Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti v roce 2011 Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace Zpráva o činnosti v roce 011 Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace Motto: Nebyl na světě zbytečně ten, kdo pomáhal ulehčit břemeno druhým. Charles Dickens. I. I. Plnění úkolů v oblasti hlavní

Více

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 DOMOV HORIZONT příspěvková organizace Strážovská 1096, 697 01 Kyjov Domov Horizont, příspěvková organizace, Stráţovská 1096, 697 01 Kyjov 2 Název organizace: Domov Horizont,

Více

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 únor 2009 zpracoval: Ing.Ivo Kubín Název organizace: Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace Sídlo organizace: Letovice,

Více

Výroční zpráva za rok 2010. S centrum Hodonín, p.o., Na Pískách 4037/11

Výroční zpráva za rok 2010. S centrum Hodonín, p.o., Na Pískách 4037/11 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 1 OBSAH: : ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY 3 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-23 I.1 Management 7-8 I.2 Charakteristika poskytovaných služeb 9-11 I.3 Zdravotní péče

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV HVĚZDA, příspěvková organizace Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Nové Hvězdlice 25.2.2013 Mgr. Pavel Ševela ředitel

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. za rok 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. za rok 2010 Nemocnice Milosrdných bratří Letovice příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2010 V Letovicích dne 25.2.2011 Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice - Telefony: 516 474 151, 516

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014 DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 22 Název: Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 6 82 Brno Ředitel domova: PhDr. Jiří Altman Adresa: Hlavní účel: poskytování

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 D o m o v p r o s e n i o r y S v ě t l o Drhovle 44, 397 01 Písek IČ: 708 69 812 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem OBSAH I. Úvodní slovo ředitelky Domova pro Seniory Světlo

Více

ZPRÁVA VÝROČNÍ DOMOV ROŽĎALOVICE ROK 289 34 ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1. předkládá Miroslava Zajíčková,

ZPRÁVA VÝROČNÍ DOMOV ROŽĎALOVICE ROK 289 34 ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1. předkládá Miroslava Zajíčková, ZPRÁVA VÝROČNÍ ROK 2012 DOMOV ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1 289 34 ROŽĎALOVICE předkládá Miroslava Zajíčková, zástupce ředitelky 1 Únor 2013 OBSAH: I. A. Plnění úkolů

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace za rok 2012 SRDCE V DOMĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace za rok 2012 ÚNOR 2013 KLENTNICE 81, 692 01 MIKULOV 1 Obsah 1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 1.1. Management...3

Více

Výroční zpráva 2010. Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204

Výroční zpráva 2010. Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204 Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204 Výroční zpráva 2010 Domov pro seniory Chýnov je příspěvkovou organizací Jihočeského kraje 2 str. 3 str. 5 str. 6 str. 8 str. 10 str. 13 str.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2010 Ústav sociální péče pro mládež Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2010 Název organizace : Ústav sociální péče pro mládež Jeseník, příspěvková organizace 1 Sídlo organizace: Moravská

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

CENTRUM ROŢMITÁL POD TŘEMŠÍNEM poskytovatel sociálních sluţeb Na Spravedlnosti 589 262 42 Roţmitál pod Třemšínem

CENTRUM ROŢMITÁL POD TŘEMŠÍNEM poskytovatel sociálních sluţeb Na Spravedlnosti 589 262 42 Roţmitál pod Třemšínem Budeme Vám oporou Výroční zpráva za rok 2009 CENTRUM ROŢMITÁL POD TŘEMŠÍNEM poskytovatel sociálních sluţeb Na Spravedlnosti 589 262 42 Roţmitál pod Třemšínem 1 Základní údaje Úvodní slovo Nadále jsme se

Více

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Obsah: 1 Domov seniorů 7 2 Domov se zvláštním režimem 8 3 Pečovatelská služba 8 4 Žadatelé o pobytovou službu 8 5 Poskytované služby 9 6 Rozdělení příspěvků na péči 9

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec - Dolní Líštná Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013 Zřizovatel: Město Třinec Právní forma:

Více