Slovo úvodem. Váţené dámy, váţení pánové,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo úvodem. Váţené dámy, váţení pánové,"

Transkript

1 Slovo úvodem Váţené dámy, váţení pánové, v roce 2010 jsme se v příspěvkové organizaci Domov pro seniory Stráţnice soustředili zejména na oblast vzdělávání zaměstnanců, další zkvalitňování péče a účelné hospodaření organizace Domov pro seniory Stráţnice se zapojil v roce 2010 do projektu Jihomoravského kraje Gerontologické a organizační supervize příspěvkových organizací sociálních sluţeb zřizovaných Jihomoravským krajem v oblasti péče o seniory. Realizátorem projektu je Katedra řízení a supervize v sociálních sluţbách a organizací UK FHS, Česká alzeimerovská společnost a Gerontologické centrum Praha 8. Vzdělávací program bude probíhat do konce roku Řada aktivit v Domově byla proto spojena s touto oblastí, především vzdělávání zaměstnanců v komunikaci s uţivateli, ve specifickém přístupu k uţivatelům postiţených demencí, anebo práce na vybavení části prostor Domova tak, aby byla co nejvíce přizpůsobena uţivatelům trpícím tímto onemocněním. V září 2010 absolvovali dva pracovníci Domova odbornou týdenní stáţ v rámci programu Leonardo da Vinci, projektu Vyměňujte si zkušenosti v neziskovém sektoru ( Exchange Experiences in Non- Profit Sector ) ve Španělsku. Cílem projektu bylo získat nové informace, poznatky a příklady dobré praxe, které lze uplatnit v zařízeních sociální péče v ČR. Rok 2010 přinesl uţší spoluprácí se Základní školou Školní ulice v podobě hodiny výuky ţáků 7. třídy přímo v prostorách Domova, kde byli ţáci zajímavou formou seznámeni se specifiky chování vůči seniorům špatně slyšícím, špatně pohyblivým nebo i postiţeným demencí. Dařilo se i pokračovat ve stavebních opravách a zlepšování vybavení Domova. Vyměnili jsme okna na nové budově směrem do dvora, hodnota opravy byla 251 tis. Kč. V hodnotě 340 tis. Kč jsme instalovali signalizační bezpečnostní systém pro uţivatele, kterým si mohou kdykoliv zavolat personál v případě jeho nepřítomnosti na pokoji anebo na sociálních zařízeních. Do kuchyně jsme pořídili konvektomat umoţňující efektivnější vaření racionální stravy a úsporu času, kuchyňský robot a nový kotel v celkové částce 449 tis, Kč. Pokračovali jsme v obměně rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, aby měli naši uţivatelé co největší komfort. V rámci neustálého zlepšování péče a kontrolních mechanismů jsme vypracovali Příručku pro uţivatele a jejich rodinné příslušníky, jak uplatnit stíţnost na poskytovanou péči, chování zaměstnanců, dodrţování práv, stravu, apod.. Za účelem zvyšování spokojenosti jsme provedli dotazníkový průzkum, kde byla zjišťována znalost postupu pro podávání stíţností jak u uţivatelů, tak rodinných příslušníků. Z hlediska finančního hospodaření se nám podařilo v roce 2010 zvýšit výnosy od zdravotních pojišťoven a příspěvku na péči ve srovnání s plánem o 169 tis. Kč. 1

2 Obdrţeli jsme finanční i věcné dary v celkové výši 309 tis. Kč. Tyto dary byly vyuţity ve prospěch kvalitněji poskytované péče. V roce 2010 jsme hospodařili s hospodářským výsledkem 292 tis. Kč. Naším cílem jiţ v prvním pololetí roku 2011 je mimo jiné otevření specializovaného oddělení pro seniory postiţené Alzheimerovou demencí. Proto bude i vzdělávání pracovníků zaměřeno na péči o tuto cílovou skupinu uţivatelů a budou pokračovat další práce na úpravě prostor, kde bude toto oddělení fungovat. V návaznosti na to se v roce 2012 budeme snaţit získat certifikát Váţka, který je zárukou kvalitně a odborně poskytované péče seniorům postiţeným demencí. V roce 2011 budeme pracovat na revizi standardů kvality soc. sluţeb a hledání dalších finančních zdrojů, včetně případných úspor tak, aby byla i nadále zabezpečeno kvalitní poskytování sociálních sluţeb v našem Domově. JUDr. Ivana Kyjovská ředitelka 2

3 Obsah: SLOVO ÚVODEM 1 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 5 I.1. Management 5 Organizační schéma 6 Změny v průběhu roku 7 Konkrétní realizované kroky k optimalizaci sociálních sluţeb po stránce ekonomické a kvality a rozsahu poskytované péče 7 Významná pozitivní reprezentace příspěvkové organizace 9 Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů 9 Řešení mimořádných událostí, při nichţ byl ohroţen majetek, zdraví nebo ţivot 9 I.2. Sociální péče 10 Kapacita zařízení 10 Počet příjmů a ukončení pobytu 10 Aktuální stav ţádostí o umístění ţadatelů o soc. sluţbu k Věková struktura uţivatelů, průměrný věk uţivatelů 11 Úroveň poskytovaných sluţeb - ubytování 11 Úroveň poskytovaných sluţeb - stravování 12 Náklady na stravování 13 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 14 I.3. Zdravotní péče a rehabilitace 16 Zajištění lékařské péče 16 Trţby od zdravotních pojišťoven 18 Problematika dekubitů, prevence 19 Rehabilitace 19 Restriktivní opatření 21 I.4. Provozní činnosti 21 Specifikace, popis provozních činností 21 Srovnání nákladů na provozní činnosti 22 Zapojení do vzdělávacího projektu 22 Další poskytované sluţby 23 II. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI 24 Struktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií - pohyb zaměstnanců v roce Průměrné platové třídy 26 Dodrţování bezpečnosti práce, pracovní úrazy 27 Pracovní neschopnost dle funkcí 27 Rozbor výše jednotlivých zvláštních příplatků dle funkcí 28 Práce přesčas 28 Vzdělávání zaměstnanců 28 3

4 III. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ 32 III.1. Výnosy 32 Podrobný rozpis všech výnosů 32 Rozbor plných úhrad 34 Příspěvek na péči 35 III.2. Náklady 36 Podrobný rozpis čerpání nákladů 36 Komentář k nákladům na svoz a likvidaci odpadu 39 Zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých poloţek nákladů 39 Nákladovost na lůţko za jednotlivé typy sluţeb 40 III.3. Finanční majetek 40 III.4. Pohledávky a závazky 41 III.5. Dotace a příspěvky 41 III.6. Investice 42 III.7. Doplňková činnost 42 IV. AUTOPROVOZ 42 V. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM 43 VI. KOMENTÁŘ K TABULCE PŘEHLED O TVORBĚ A ČERPÁNÍ PENĚŢNÍCH FONDŮ 44 VII. KONTROLNÍ ČINNOST 46 VIII. INFORMACE O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKŮ A ZÁVAZKŮ 48 Přílohy 4

5 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace I.1. Management Uvedení údajů o organizaci, vedoucích pracovnících, organizační schéma, změny v průběhu roku Název: Domov pro seniory Stráţnice, příspěvková organizace Adresa: Preláta Horného 515, Stráţnice IČ: Tel Fax: www: ddstraznice.cz ředitelka : JUDr. Ivana Kyjovská, tel , vedoucí úseku soc. péče: Bc. Miroslava Kouřilová, tel , vedoucí úseku zdravotní péče: Jitka Fojtíková, tel , sociální pracovnice: Mgr. Lucie Gürtlerová, tel , sociální pracovnice: Barbora Urbanová, DiS., tel , vedoucí provozního úseku: Milan Komoň, tel , 5

6 Organizační schéma 6

7 Změny v průběhu roku Od nabylo účinnosti Rozhodnutí ředitelky č. 1/2009 o organizační změně, na základě které došlo ke změně struktury pracovních míst. Byla zrušena čtyři pracovní místa ošetřovatelka, která byla zařazena v úseku zdravotní péče a zřídila se čtyři pracovní místa pracovník sociální péče přímá obsluţná, která jsou zařazena do úseku sociální péče. Důvodem této organizační změny byla moţnost ţádat o finanční prostředky v rámci dotace na MPSV na tato pracovní místa, coţ u ošetřovatelek nelze. Od na základě Rozhodnutí ředitelky č.1/2010 došlo ke změně zařazení pracovních míst. Pět pracovních míst uklízečka, která byla zařazena v úseku sociální péče se zařadila do úseku zdravotní péče. Byl zvýšen počet zaměstnanců o jednoho pracovníka sociální péče přímá obsluţná a jednoho fyzioterapeuta bohuţel toto pracovní místo se nám během celého roku z důvodů nezájmu nepodařilo obsadit. Proto bylo dočasně obsazeno pracovníkem sociální péče. Konkrétní realizované kroky k optimalizaci sociálních sluţeb po stránce ekonomické a kvality a rozsahu poskytované péče Z důvodů zvýšení kvality poskytované sociální péče došlo od ke sníţení počtu uţivatelů v zařízení na celkový počet 89, z toho 52 uţivatelů je na oddělení soc. sluţby domov se zvláštním reţimem a 37 uţivatelů na oddělení soc. sluţby domov pro seniory. Změnou počtu uţivatelů došlo ke sníţení jejich počtu na pokojích a tím k lepšímu dodrţování standardů kvality soc. sluţeb, zejména z hlediska dodrţování práv. Za účelem kvalitněji poskytované péče došlo ke zvýšení počtu zaměstnanců o dva fyzioterapeut a pracovník sociální péče-přímá obsluţná. Z důvodů nezájmu se nám nepodařilo obsadit pracovní místo fyzioterapeut, proto bylo dočasně obsazeno pracovníkem sociální péče. Jednotliví klíčoví pracovníci mají menší počet uţivatelů a tím je větší prostor pro individuální přístup a větší aktivizaci uţivatele dle jeho zájmu. Rok 2010 byl v oblasti standardů kvality sociálních sluţeb zaměřen zejména na revize jednotlivých standardů a s tím související případné úpravy vnitřních předpisů. Byly provedeny revize níţe uvedených standardů: Revize Standardu č. 1 Cíle a způsoby poskytování soc. sluţby zhodnocení cílů roku 2009 a stanovení krátkodobých cílů na rok 2010 předefinování cílové skupiny soc. sluţby domov se zvláštním reţimem Cílová skupina byla rovněţ upravena v registru soc. sluţeb a následně upravena Zřizovací listina. Revize Standardu č. 2 Okruhy práv uţivatelů, jejich moţné oblasti porušování a předcházení porušování doplnění standardu Revize Standardu č. 3 Jednání se zájemcem o sociální sluţbu doplnění standardu o Mimořádné situace a jejich řešení 7

8 Revize Standardu č. 4 Smlouva o poskytování sociální sluţby přepracování smlouvy Revize Standardu č. 5 Individuální plánování průběhu sociální sluţby přepracování metodiky Pravidla pro vedení individuálních záznamů v PC Revize Standardu č. 7 Stíţnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální sluţby doplnění o anonymní podávání stíţností imobilními uţivateli Revize Standardu č. 8 Návaznost na další zdroje přepracování Revize Standardu č. 12 Informovanost o poskytované sociální sluţbě přepracování Revize Standardu č. 14 Nouzové a havarijní situace v zařízení a jejich řešení a revize Příručky pro uţivatele - Nouzové a havarijní situace dopracování o nové druhy rizik do příručky byly přidány obrázky pro lepší srozumitelnost Byla vypracována Příručka pro seznámení a vysvětlení smlouvy o poskytování sociální sluţby Vypracovali jsme Příručku pro uţivatele a jejich rodinné příslušníky jak uplatnit stíţnost na poskytovanou péči, chování zaměstnanců, dodrţování práv, stravu, apod.. Za účelem zvyšování spokojenosti jsme provedli dotazníkový průzkum, kde byla zjišťována znalost postupu pro podávání stíţností jak u uţivatelů, tak rodinných příslušníků. Naše zařízení je součástí centralizovaného nákupu energií od nákup elektrické energie, čímţ došlo k úsporám finančních prostředků. Významné z hlediska zlepšení péče o uţivatele byla instalace signalizačního systému sestra pacient na pokojích a sociálních zařízeních, který umoţňuje přivolání personálu v době jeho nepřítomnosti na pokoji. Za účelem úspory tepla byla vyměněna část oken na nové budově. Tím došlo i ke zvýšení komfortu uţivatelů, kdy byla odstraněna netěsnící okna. 8

9 Významná pozitivní reprezentace příspěvkové organizace V květnu 2010 jsme uspořádali jako kaţdoročně Konferenci pracovníků v sociálních sluţbách zaměřenou na další vzdělávání pracovníků v oblasti sociálních sluţeb a ve zdravotnictví. V září 2010 absolvovali dva pracovníci Domova odbornou týdenní stáţ v rámci programu Leonardo da Vinci, projektu Vyměňujte si zkušenosti v neziskovém sektoru ( Exchange Experiences in Non-Profit Sector ) ve Španělsku. Cílem projektu bylo získat nové informace, poznatky a příklady dobré praxe, které lze uplatnit v zařízeních sociální péče v ČR a zároveň představit naše zkušenosti s poskytáním sluţeb soc.péče. Při pracovních diskusích, porovnávajících organizaci a metody práce na jednotlivých pracovištích španělských domovů pro seniory, jsme s potěšením shledali, ţe péče o seniory v našem Domově je v řadě aspektů lepší neţ ve Španělsku, zejména v oblasti ochrany práv klientů a individuálního přístupu k nim. Ve Španělsku je naopak praktikováno velké zapojení rodiny do aktivit seniorů přímo v zařízeních sociální péče. Dne se uskutečnil v Kyjově Veletrh sociálních sluţeb, kde se prezentovalo i naše zařízení. V rámci říjnového Týdne sociálních sluţeb se uskutečnil Den otevřených dveří kdy přímo v prostorách Domova proběhla výuka ţáků 7. třídy Základní školy Školní ulice. Rovněţ uţivatelé oslavili Den seniorů spojený s poslechem cimbálové muziky. Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů Během roku 2010 jsem obdrţeli finanční dary ve výši ,- Kč, tyto byly pouţity na zakoupení signalizačního systému sestra pacient, který slouţí ke zvýšení bezpečnosti uţivatelů v nepřítomnosti personálu. Za částku ,- Kč byl nakoupen zdravotnický materiál. Rovněţ jsme obdrţeli jako dar jídelní stolek ve výši 2 900,- Kč. Řešení mimořádných událostí, při nichţ byl ohroţen majetek, zdraví nebo ţivot Dne došlo k mimořádné události, kdy vlivem silného bouřkového větru došlo ke zničení části střešní krytiny. Tato událost byla ihned nahlášena pojišťovně, která uhradila v rámci pojistného plnění vzniklou škodu ve výši ,- Kč. Dne nám byl Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského krajem územní pracoviště Hodonín potvrzen výskyt infekčního koţního onemocní v zařízení. Na základě doporučení KHS byla přijata protiepidemická opatření, včetně zákazu návštěv do K dalšímu výskytu tohoto onemocnění jiţ nedošlo. O všech mimořádných událostech byl zřizovatel informován v souladu se Zásadami vztahů JMK k příspěvkovým organizacím. 9

10 I.2. Sociální péče Kapacita zařízení Kapacita zařízení v roce 2010 byla celkem 89 uţivatelů. Poskytovaná sluţba Domov pro seniory (DS): Poskytovaná sluţba Domov se zvláštním reţimem (DZR): Počet uţivatelů k : celkem 89 uţivatelů. DS 37 uţivatelů DZR 52 uţivatelů 37 uţivatelů 52 uţivatelů Vyuţití obloţnosti zařízení celkem: 100,2 % vyuţití obloţnosti: DS 101,3 % vyuţití obloţnosti: DZR 99,5 % Počet příjmů a ukončení pobytu Počet příjmů celkem: 13 uţivatelů Počet příjmů na soc. sluţbu: DS 1 uţivatel DZR 12 uţivatelů Ukončení pobytu celkem: 16 uţivatelů DS 3 uţivatelé (2 uţivatelé zemřeli a 1 uţivatel odešel do soukromí) DZR 13 uţivatelů (13 uţivatelů zemřelo) Aktuální stav ţádostí o umístění ţadatelů o soc. sluţbu k Počet neuspokojených ţadatelů o soc. sluţbu Domov pro seniory: Počet neuspokojených ţadatelů o soc. sluţbu Domov se zvláštním reţimem: 44 ţadatelů. 47 ţadatelů. Přehled ţadatelů je aktualizován vţdy před jednáním poradní skupiny, která rozhoduje o přijetí uţivatele do zařízení, anebo pokud není ţádný příjem, aktualizuje se jednou za 3 měsíce. Poslední aktualizace Přehledu ţadatelů soc. sluţby Domov pro seniory byla provedena dne a soc. sluţby Domov se zvláštním reţimem byla provedena dne

11 Věková struktura uţivatelů, průměrný věk uţivatelů Věková struktura k Soc. sluţba Domov pro seniory: Věková struktura Počet uţivatelů ve věku do 65 let 8 ve věku let 6 ve věku let 12 ve věku let 11 Soc. sluţba Domov se zvláštním reţimem: Věková struktura Počet uţivatelů ve věku do 65 let 2 ve věku let 3 ve věku let 33 ve věku let 12 ve věku nad 95 let 2 Průměrný věk uţivatelů: 80,7 let. DS 77,7 let DZR 82,8 let Úroveň poskytovaných sluţeb - ubytování Pokoj Počet celkem DS DZR jednolůţkový dvoulůţkový třílůţkový čtyřlůţkový pětilůţkový Počet pokojů celkem Na pětilůţkových pokojích jsou umístěni uţivatelé, kteří vyţadují zvýšenou ošetřovatelskou péči, jsou pravidelně pouţívány zástěny mezi uţivateli z důvodů dodrţování jejich práv např. při provádění hygieny. Všechny pokoje jsou bezbariérové, vybaveny nábytkem, polohovacím lůţkem. Uţivatelé si mohou vybavit pokoje vlastními drobnostmi, televizorem, ledničkou, radiopřijímačem, apod.. Další televizory jsou umístěny ve společenských místnostech, kam uţivatelé dochází, případně jsou dovezeni pracovníky Na kaţdé sociální sluţbě je kuchyňka, kde si mohou uţivatelé připravit jednodušší jídlo, uvařit kávu, čaj sami, případně ve spolupráci s pracovníky. Sociální zařízení jsou společná na chodbě, tří a vícelůţkové pokoje mají umývadlo. 11

12 Úhrada za ubytování V roce 2010 jsme zvyšovali úhradu za ubytování od Zvyšovalo se o 5,-Kč na den, tzn. o 150,-Kč měsíčně. Úhrada za ubytování od Počet lůţek Úhrada za ubytování denně v Kč Úhrada za ubytování měsíčně v Kč jednolůţkový dvoulůţkový třílůţkový čtyř a vícelůţkový Úhrada za ubytování od Počet lůţek Úhrada za ubytování denně v Kč Úhrada za ubytování měsíčně v Kč jednolůţkový dvoulůţkový třílůţkový čtyř a vícelůţkový Úroveň poskytovaných sluţeb - stravování Stravování uţivatelů je zabezpečováno vlastními zaměstnanci. Denně je připravováno jídlo v následující skladbě: - stravu racionální - dietu ţlučníkovou - dietu diabetickou - dietu šetřící, lehce stravitelnou - dietu s omezením bílkovin Dle poţadavků uţivatelů je podávána i strava mixovaná. Uţivatelům je umoţněno i stravování formou výţivných nápojů Nutridrink v závislosti na zdravotním stavu. Uţivatelé mají stravu 4x - 5x denně dle svých diet. 12

13 Náklady na stravování Od došlo ke zvýšení úhrad za stravování, a to v reţijních nákladech o 2,- Kč denně, tj. 60,- Kč měsíčně. Norma spotřeby potravin: LEDEN 2010 Počet celodenních jídel normální,dietní diabetická Uživatelé stravovací jednotka výrobní režie Kč celkem Kč % ,- 36,- 34, , ,- 36,- 33, ,00 Zaměstnanci Počet obědů ,00 Ostatní - obědy doplňková činnost Počet obědů-dieta 3, , , ,00 -dieta , ,00 norma spotřeby potravin za leden / ,00 Norma spotřeby potravin: ÚNOR - PROSINEC 2010 Počet celodenních jídel normální,dietní diabetická Uživatelé stravovací jednotka výrobní režie Kč % ,- 38,- 35, , ,- 38,- 34, ,00 Zaměstnanci , ,00 Počet obědů-dieta 3,4 -dieta 9 Ostatní-obědy doplňková činnost , , , ,00 norma spotřeby potravin za únor-prosinec / ,00 Spotřeba potravin: 1. Uživatelé 2. Zaměstnanci 3. Doplňková činnost , ,00 účet ,00 účet ,00 spotřeba potravin za rok celkem: ,00 13

14 Jídelníček je pravidelně sestavován na období 4 6 týdnů vedoucí oddělení stravování ve stravovací komisi a konzultován s ošetřující lékařkou.ve stravovací komisi jsou vedoucí úseku soc. péče, vedoucí úseku zdravotní péče, sociální pracovnice, zástupce kuchařů, vedoucí odd. stravování a ředitelka. Rovněţ pravidelně dochází zástupce uţivatelů, jehoţ připomínky a návrhy se projednávají a slouţí jako podněty pro sestavování jídelníčku. Své poţadavky a přání mohou uţivatelé také napsat do Knih přání, podnětů a připomínek, které jsou umístěny v obou jídelnách. Tyto připomínky jsou rovněţ řešeny ve stravovací komisi. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Ergoterapeutka ve spolupráci s vedoucí úseku sociální péče, sociálními pracovnicemi a dalšími pracovníky připravuje v rámci aktivizace uţivatelů různé soutěţe, společenské a kulturní akce přímo v zařízení i mimo něj. V letošním roce došlo k zapojení dobrovolníků. Naši uţivatelé navštěvují kaţdý rok akce mimo zařízení - folklorní slavnosti, stráţnické vinobraní apod. Uţivatelé obou sociálních sluţeb se v roce 2010 zúčastnili těchto akcí: Novoroční večírek - zpívání písniček (lidových, mariánských, mysliveckých a na přání uţivatelů) při harmonice Módní přehlídka - modelů studentek ze SOŠ oděvní Stráţnice Promítání fotografií z kulturních akcí konaných v minulém roce Promítání DVD - film o řádu Piaristů, ve filmu byla ukázána i budova našeho domova Vystoupení dětí z MŠ - vystoupení, které si děti nacvičily ke Dni matek Vystoupení maţoretky - uţivatele přišly potěšit malé maţoretky z Domu dětí a mládeţe Volby voleb do Poslanecké sněmovny se zúčastnilo celkem 18 uţivatelů Sportovní hry seniorů Pohádkový den uţivatelé soutěţili v 7 pohádkových disciplínách Vystoupení Klokánků z MŠ Domeček - děti z MŠ předvedly pásmo písniček, básniček a tanečků Mezinárodní folklorní festival Stráţnice uţivatelé shlédli ve stráţnickém parku pořad zahraničních souborů z Chile, Mexika a z Rumunska Promítání fotografií - ze sportovního dne z let 2009 a

15 Stráţnické vinobraní na náměstí zahrála dechová hudba ŠOHAJÉ a představily se domácí a další soubory a sbory z blízkého okolí Opékání špekáčků - uţivatelé si zazpívali známé písničky, jiní si zase povídali a všichni si pochutnali na opečeném špekáčku Plavba lodí - hodinová plavba lodí Ámos po Baťově kanále Posezení u cimbálky - muzikanti hráli známé stráţnické písničky i písničky z okolí a uţivatelé si s nimi zazpívali při příleţitosti oslavy Dne seniorů Vystoupení ţáků ze ZŠ - ţáci 3.třídy ZŠ M. Kudeříkové přednesli našim uţivatelům básničky na téma Stráţnice, které sami ţáci sloţili Reminiscenční terapie - uţivatelé si prohlíţeli spoustu starých fotografií, věcí a knih Promítání filmu - promítání dokumentu BBC o australské krajině a zvířatech Vystoupení studentů z místního gymnázia - studenti místního gymnázia zazpívali ve všech pokojích vánoční koledy, které si nacvičili Taneční odpoledne - pan Petr Veleta (taneční mistr) vyzval uţivatele k tanci, tancovalo se na rytmus valčíku, foxtrotu, kankánu i stepu Ţivý Betlém - ţáci ze ZŠ Školní a studenti místního gymnázia předvedli vánoční pásmo Ţivý Betlém. Přehled aktivizačních akcí: leden pečení z listového těsta, výroba dekorace do oken se zimní tématikou, výroba krmítek pro ptactvo za okno, na terasu, k zavěšení na strom, krmení ptáčků, odstrojování vánočních stromků a úklid vánoční výzdoby 15

16 únor Fašaňk, pečení Boţích milostí, příprava jarní dekorace interiéru domova, práce s textilem, výroba rohoţek z odstřiţků různých látek a ze zbytků vlny, zahradničení, výsev letniček do truhlíků březen pletení pomlázek, setí obilí k dekoraci, pečení z perníkového těsta, zdobení perníků, výroba kraslic, velikonočních přáníček, jarní a velikonoční dekorace, pobyt na zahradě duben výroba salátu z pekingského zelí, pečení jarního koláče, výroba čarodějnic k dekoraci interiéru, práce s papírem a barvami, zahradničení květen výroba jednohubek, výsadba muškátů, výroba obrázků z ústřiţků látek, práce s modelovací hmotou červen výtvarné práce s přírodním materiálem, papírem, lepidlem, nůţkami - květina - dekorace do okna, skládání papíru - výroba dárkové kabelky, pobyt na zahradě červenec turnaj v kuţelkách, hodu pytlíkem a velkou kostkou, výroba ovocného poháru, výroba ozdob do oken, pletení košíků z novinového papíru, práce s přírodním materiálem srpen příprava jablečného kompotu, práce s mozaikou, výroba přáníček, pobyt na zahradě, sbírání jablek, trhání černého bezu, společenské hry září příprava zeleninové čalamády, dekorace z přírodních materiálů, práce s barevným papírem, kartonem a přírodním materiálem, pobyt na zahradě říjen výroba jednohubek, pouštění draků, výroba draků z papíru, práce s keramickou hlínou, nácvik orientace v prostoru, soběstačnosti, pobyt na zahradě listopad výroba vánočních přáníček, vánočních ozdob na stromeček, modelování z hlíny, pobyt na zahradě prosinec pečení perníků, zdobení perníčků, výroba svícnů, vánočních ozdob, papírových hvězdiček, zvonků a jiných ozdob, aranţování betlémů a zdobení stromečků I.3. Zdravotní péče a rehabilitace Zajištění lékařské péče Zdravotní péči v Domově pro seniory Stráţnice, příspěvková organizace zajišťuje praktická lékařka MUDr. Jana Knotková. Dochází do zařízení 2x týdně v rozsahu 3 4 hod. dle zájmu a potřeb uţivatelů. Ordinace probíhá v pondělí v odpoledních hodinách hod. a ve čtvrtek ráno od 8 hod. do 11 hod. Předpisy léků zajišťuje praktická lékařka a lékaři specialisté, kteří jsou oprávněni předepisovat příslušné skupiny léků. Předpisy poukazů na pomůcky a inkontinentní pomůcky předepisuje praktická lékařka podle preskripce stanovené zdravotními pojišťovnami. Mimo ordinační dobu zajišťuje lékařskou péči RZS. Lékaři, kteří pravidelně poskytují odbornou péči našim uživatelům: MUDr. Grossmann diabetolog, návštěva v zařízení 1x měsíčně. Návštěvy v DIA poradně jsou dle platných norem dispenzární péče. Celkový počet diabetiků se pohybuje během roku cca 44. MUDr. Kvasnička psychiatr, pečuje o osm uţivatelů dle jejich potřeby. 16

17 MUDr. Pálenský psychiatr, pečuje o 42 uţivatelů. Dochází do zařízení 1x měsíčně, vţdy v úterý od 13:00 hodin. Odbornou psychiatrickou péči potřebuje celkem 50 klientů. MUDr. Odrazil internista, ordinuje v zařízení 1x měsíčně. Zajišťuje pravidelnou dispenzární péči u ICHSCH, hypertenzí, hyperlipidemíí, antikoagulační léčbu Warfarinem u pěti ţen a tří muţů. Dále pak předoperační interní vyšetření dle poţadavků. Průměrně 60 uţivatelů. MUDr. Hudečková neurolog, návštěvy v neurolog. ambulanci dle objednání pacientů. MUDr. Kaňáková, MUDr. Hořáková, MUDr. Karas - stomatologové, kteří poskytují nepravidelnou péči, na poţádání dle potřeb a přání uţivatelů. MUDr. Plesníková - oční lékařka, ordinuje ve Stráţnici na zdravotním středisku 2 x týdně (Út. + Čt.) a návštěvy probíhají po předchozí domluvě, k zajištění odvozu našich uţivatelů vyuţíváme sluţeb Charity Stráţnice. Další odborná péče u jiných specialistů je zajišťována na poliklinice ve Veselí nad Mor., v nemocnici Hodonín a Kyjov dle spádové odborné ambulance. Pro sluchově postiţené uţivatele zajišťujeme výměny baterií, nastavení naslouchadel, poradenský servis a jednoduché opravy sluchadel prostřednictvím Poradenského centra ve Veselí nad Moravou. Jeho zástupce dochází do našeho zařízení pravidelně 1x měsíčně. V rámci poskytované zdravotní péče /odbornost 913/ a její úhrady za provedené zdravotnické výkony má zařízení uzavřenu Zvláštní smlouvu celkem s šesti zdravotními pojišťovnami. 17

18 Trţby od zdravotních pojišťoven 18

19 Problematika dekubitů, prevence Uţivatelé mají polohovací lůţka vybavena polohovacími polštáři, podloţkami na podkládání nohou, zad, věnečky na podloţení hýţdí nebo pod paty. V rámci prevence dekubitů máme vypracovaný plán, uţivatele polohujeme podle polohovacích hodin (přes den po 2 hodinách, v noci po 4 hodinách) a vedeme záznamy o polohování s podpisem odpovědného pracovníka. V roce 2010 byli o správném polohování proškoleni všichni pracovníci. V zařízení pouţíváme 10 aktivních antidekubitních matrací, které vkládáme do lůţka uţivatelů nejvíce ohroţených vznikem dekubitů. Všechna lůţka jsou vybavena pasivní antidekubitní matrací. Dále pouţíváme v prevenci proleţenin a opruzenin ochranné mycí pěny, ochranné krémy a oleje pečující o namáhanou pokoţku. Vzhledem k počtu imobilních uţivatelů, u kterých je potřeba polohování (25), je výskyt dekubitů nízký. Dva aţ tři dekubity maximálně do III. stupně a o velikosti do 4-5 cm2. Dekubity IV. stupně se v roce 2010 v našem zařízení nevyskytly. Převáţnou část péče o ránu tvoří bércové vředy a defekty způsobené poškozením křehké pokoţky uţivatelů. Převazy provádíme podle ordinace ošetřujícího lékaře, chirurga, lékaře ambulance chronických ran nebo koţní lékařky. Dekubity a chronické rány ošetřujeme dle ordinace lékaře také způsobem tzv.vlhké terapie - např. TENDER-WET 24, HYDROSORB, Hydrosorb gel,flamigel,dále GRASOLIND, ATRAUMAN, ATRAUMAN AG.,SORBALGON, PERMAFOAM. Tato terapie se nám velmi osvědčila a přinesla úlevu pro naše uţivatele, protoţe podstatně zkrátila dobu léčení defektu. Pro lepší a snadnější hojení dekubitů, přidáváme k běţné stravě výrobky obsahující zvýšené mnoţství proteinů, například Cubitan. Podávání tohoto produktu značně napomáhá hojení. U všech převazů ran a dekubitů vedeme převazové karty a záznamy o převazu v ošetřovatelské dokumentaci. Provádíme také fotodokumentaci ran a dekubitů. Rehabilitace Rehabilitační péči indikuje ošetřující lékař nebo odborný lékař (neurolog, ortoped, revmatolog) rehabilitační pracovnice s nimi konzultuje při kontrolách efekt rehabilitační péče v ambulancích. - Rehabilitační pracovnice předloţí vedoucí úseku zdravotní péče plán skupinové rehabilitační péče na následující rok. Individuální rehabilitaci indikuje ošetřující lékař nebo odborný lékař (neurolog, ortoped, revmatolog) a provádění ordinované rehabilitační péče kontroluje ošetřující lékař a vedoucí úseku zdravotní péče. Vybavenost rehabilitačními přístroji a pomůckami: - Přístroj Endomet, - parafínová lázeň, - rašelinové polštářky, - perličková koupel na dolní končetiny, - biolampa, - masáţní matrace, - rotoped, - chodítka, - vysoké chodítko na nácvik chůze, 19

20 - invalidní mechanické vozíky, - míčky na posilování prstů, - pruţné gumové pásy na posilování velkých svalů, - crossový trenaţér. Rehabilitační výkony poskytnuté v roce 2010 byly následující: Diadynamic Endomet - pouţit dle ordinace lékaře, většinou na ramenní klouby, krční páteř, bederní páteř (s přípravou cca 15 min.) Většinou uţívány proudy LP,CP, á 6 minut, á 9 minut celkem 40 x Biolampa - pouţívaná častěji pro lepší manipulaci a moţnost přenosu k leţícím klientům (dekubity, záněty)po 10 min min. celkem 50 x - PEP lampa pouţívá se podle ordinace lékaře a dle přání a potíţí uţivatelů, nejčastěji bederní páteř, krční páteř, kolena, lokty, ramenní klouby po dobu cca 20 min. celkem 10x Aplikace tepla (parafínové 1/2hod., rašelinové-1 hod., gelové obklady 1 hod.) - na ramena, kolena, ruce o nahřání v parafínové lázni nebo po pouţití biolampy prováděny masáţe krční páteře, ramen, paţí a rukou celkem 98 x Masáže - byly dále prováděny podle ordinace lékaře a dle přání a potíţí uţivatelů- nejčastěji bederní páteř, krční páteř, dlaň, ruky, paţe, kříţové oblasti i celková masáţ zad a dolních končetin, lymfatická masáţ, masáţ plosek rukou cca 20 min. celkem 250 x Masáže pomocí masážní matrace celkem 55x Skupinová cvičení - probíhají pravidelně 2 x týdně (Út + Čt) - vţdy cca 20 uţivatelů, posilování zádového svalstva, paţí, dolních končetin, kondiční a dechová cvičení při zpěvu, případně při hudbě, protahování a posilování svalů HK, DK, cvičení paměti celkem 67x Individuální cvičení LTV - léčebně tělesná výchova nácviky chůzí, sedu, pasivní a aktivní cvičení na lůţku v rozmezí min. - cvičení na lůţku po endoprotézách, nácvik stoje, chůze po rovině, do a ze schodů, - cvičení po CMP, nácvik chůze se 2 nebo 1 francouzskou holí, eventuálně s chodítkem. celkem 486x Bazální stimulace - byla pracovníkem rehabilitace prováděna u 6 uţivatel po 20 minutách. Trénink kognitivních funkcí Nácvik stoje a chůze s kompenzační pomůckou (chodítko, berle) Nácvik a edukace používání invalidního vozíku celkem 67x á 30 min. celkem 528 x celkem 36 x 20

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2011 Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace Preláta Horného č. 515, 696 62 Strážnice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2011 www.ddstraznice.cz 1 Slovo úvodem Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2011 OSTRAVA!!! Obsah: Popis

Více

Slovo úvodem. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi seznámit Vás, jak jsme žili v našem Domově v roce 2015.

Slovo úvodem. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi seznámit Vás, jak jsme žili v našem Domově v roce 2015. Slovo úvodem Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi seznámit Vás, jak jsme žili v našem Domově v roce 2015. Kromě stálé snahy o další zkvalitňování péče poskytované našim uživatelům jsme se v loňském roce

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR 3 základní druhy sociálních služeb v ČR Služby sociální péče Sociální prevence Sociální poradenství

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009.

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009. Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2009 Obsah Sídlo organizace Vznik a postavení organizace Zaměření a organizace

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. Centra sociálních služeb Prostějov

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. Centra sociálních služeb Prostějov CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Prostějov, příspěvková organizace, Lidická 86, 796 01 PROSTĚJOV, IČ: 479 21 293; zapsáno:or Brno, vl. 1273 tel.: 582 321 111, fax 582 321 420 e-mail: reditel@csspv.cz; www.csspv.cz

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace. 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany.

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace. 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany. Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany.cz Z P R Á V A o činnosti a hospodaření za rok 2009 Název Domov Paprsek Olšany,

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Složení zkoušky: 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti- Dům sv. Antonína Moravské Budějovice (max. 50 bodů) 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva učebna VT, písárna (max. 50 bodů) Témata

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Český Brod 19.2.2016 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2012

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2012 Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace Preláta Horného č. 515, 696 62 Strážnice Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2012 1 www.dsstraznice.cz Slovo úvodem Vážené dámy, vážení pánové,

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2010 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 25, 787 01 Šumperk, tel.583 215 518 tel./fax: 583 213 935, e-mail: info@ddspk.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D (účinnost od 1. 2. 2011) Tento dokument

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 Hodonín, únor 2008 2 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Obyvatelé areálu Domova Naším posláním je poskytování komplexních celodenních sociálních služeb

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11 České Budějovice 1 Obecné údaje Název organizace: Domov

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č.ú. 35 4327880247/0100 Sazebník fakultativních služeb pro uživatele sociální služby

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015 Domov důchodců Bystřany Výroční zpráva 2015 Úvodní slovo ředitelky Vážení klienti domova, zaměstnanci, široká veřejnosti, přátelé, příznivci a podporovatelé, předkládáme další Výroční zprávu, v níž nabízíme

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Paprsek, příspěvková organizace K Čihadlu 679 679 63 Velké Opatovice

Paprsek, příspěvková organizace K Čihadlu 679 679 63 Velké Opatovice Paprsek, příspěvková organizace K Čihadlu 679 679 63 Velké Opatovice Zpráva o činnosti za rok 2015 1 Obsah I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 3 I.1 Management 3 I.2 Sociální a výchovná

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Český Brod 8.3.2010 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis služby

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Domov seniorů Břeclav, p. o., Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3. Výroční zpráva 2009

Domov seniorů Břeclav, p. o., Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3. Výroční zpráva 2009 Domov seniorů Břeclav, p. o., Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3 Výroční zpráva 2009 Břeclav, březen 2010 Obsah 1. Úvod 3 2. Obecné údaje... 4 3. Historie našeho domova.. 5 4. Poslání a charakteristika

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK K žádosti je nutné přiložit: 1. vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu žadatele, 2. kopie rozhodnutí o Příspěvku na péči, 3. kopie Listu

Více

DOMOV PRO SENIORY. Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008

DOMOV PRO SENIORY. Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 DOMOV PRO SENIORY Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Březen 2009 1) Sociální péče a služby 1.1. Uživatelé služeb a zaměstnanci poskytovatele 1.1.0. Počet a struktura uživatelů ke dni 31.12.: K

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2012 1. Úvod 1.1 Název: Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1) Úvodní slovo ředitele Domova 2) Základní identifikační údaje a. Způsob řízení

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace Preláta Horného č. 515, 696 62 Strážnice

Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace Preláta Horného č. 515, 696 62 Strážnice Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace Preláta Horného č. 515, 696 62 Strážnice Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013 www.dsstraznice.cz Slovo úvodem Vážené dámy, vážení pánové,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY 1. ÚVOD 1.1 Domov důchodců byl uveden do provozu v

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Motto: Domov není místo, kde bydlíš,

Motto: Domov není místo, kde bydlíš, Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 0 Motto: Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. Christian Morgenstern IČ 00511897

Více

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČ: 71 23 27 45, č. ú. 35 4327880247/0100 Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY DLL 4 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE 5 VEDENÍ ORGANIZACE 6 PROVOZY A ODDĚLENÍ 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 7 PROVOZNÍ

Více

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace Domov pro seniory Tovačov příspěvková organizace Vzdělávací plán organizace 2013-2016 Obsah str. 3 str. 3 1. Základní údaje o organizaci 2. Současný stav a struktura pracovníků str. 4 2.1 ekonomicko-provozní

Více

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní údaje o organizaci 2. Činnost organizace 2.1 Uživatelé bydlení a

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: -

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: - Odpovědný úsek: úsek ředitele Jméno Útvar Podpis Zpracoval: Mgr. Michal Kozár právník Schválil: Vydala: Ing. Jan Mlčák, MBA Rada Kraje Vysočina Vydáno dne: Účinnost od: ÚŘ Nahrazuje/ruší: - zřizovatel

Více

Obsah: IV. Autoprovoz. 46. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem. 46

Obsah: IV. Autoprovoz. 46. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem. 46 Obsah: Slovo úvodem 3 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace.. 5 1.Sociální péče... 5 a) kapacita zařízení, počet klientů.. 5 b) evidenční počet neuspokojených žadatelů o službu... 5 c) počet

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Zkouška je složena ze dvou částí. 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva Obsah 1. části Praktická část maturitní zkoušky bude probíhat v Domově

Více

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM/KYNÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE BRUNŠOV 365, 252 31 VŠENORY

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM/KYNÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE BRUNŠOV 365, 252 31 VŠENORY JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM/KYNÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE BRUNŠOV 365, 252 31 VŠENORY Číslo zájemce/kyně: Příjmení Jméno Datum narození Zdravotní pojišťovna

Více