Slovo úvodem. Váţené dámy, váţení pánové,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo úvodem. Váţené dámy, váţení pánové,"

Transkript

1 Slovo úvodem Váţené dámy, váţení pánové, v roce 2010 jsme se v příspěvkové organizaci Domov pro seniory Stráţnice soustředili zejména na oblast vzdělávání zaměstnanců, další zkvalitňování péče a účelné hospodaření organizace Domov pro seniory Stráţnice se zapojil v roce 2010 do projektu Jihomoravského kraje Gerontologické a organizační supervize příspěvkových organizací sociálních sluţeb zřizovaných Jihomoravským krajem v oblasti péče o seniory. Realizátorem projektu je Katedra řízení a supervize v sociálních sluţbách a organizací UK FHS, Česká alzeimerovská společnost a Gerontologické centrum Praha 8. Vzdělávací program bude probíhat do konce roku Řada aktivit v Domově byla proto spojena s touto oblastí, především vzdělávání zaměstnanců v komunikaci s uţivateli, ve specifickém přístupu k uţivatelům postiţených demencí, anebo práce na vybavení části prostor Domova tak, aby byla co nejvíce přizpůsobena uţivatelům trpícím tímto onemocněním. V září 2010 absolvovali dva pracovníci Domova odbornou týdenní stáţ v rámci programu Leonardo da Vinci, projektu Vyměňujte si zkušenosti v neziskovém sektoru ( Exchange Experiences in Non- Profit Sector ) ve Španělsku. Cílem projektu bylo získat nové informace, poznatky a příklady dobré praxe, které lze uplatnit v zařízeních sociální péče v ČR. Rok 2010 přinesl uţší spoluprácí se Základní školou Školní ulice v podobě hodiny výuky ţáků 7. třídy přímo v prostorách Domova, kde byli ţáci zajímavou formou seznámeni se specifiky chování vůči seniorům špatně slyšícím, špatně pohyblivým nebo i postiţeným demencí. Dařilo se i pokračovat ve stavebních opravách a zlepšování vybavení Domova. Vyměnili jsme okna na nové budově směrem do dvora, hodnota opravy byla 251 tis. Kč. V hodnotě 340 tis. Kč jsme instalovali signalizační bezpečnostní systém pro uţivatele, kterým si mohou kdykoliv zavolat personál v případě jeho nepřítomnosti na pokoji anebo na sociálních zařízeních. Do kuchyně jsme pořídili konvektomat umoţňující efektivnější vaření racionální stravy a úsporu času, kuchyňský robot a nový kotel v celkové částce 449 tis, Kč. Pokračovali jsme v obměně rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, aby měli naši uţivatelé co největší komfort. V rámci neustálého zlepšování péče a kontrolních mechanismů jsme vypracovali Příručku pro uţivatele a jejich rodinné příslušníky, jak uplatnit stíţnost na poskytovanou péči, chování zaměstnanců, dodrţování práv, stravu, apod.. Za účelem zvyšování spokojenosti jsme provedli dotazníkový průzkum, kde byla zjišťována znalost postupu pro podávání stíţností jak u uţivatelů, tak rodinných příslušníků. Z hlediska finančního hospodaření se nám podařilo v roce 2010 zvýšit výnosy od zdravotních pojišťoven a příspěvku na péči ve srovnání s plánem o 169 tis. Kč. 1

2 Obdrţeli jsme finanční i věcné dary v celkové výši 309 tis. Kč. Tyto dary byly vyuţity ve prospěch kvalitněji poskytované péče. V roce 2010 jsme hospodařili s hospodářským výsledkem 292 tis. Kč. Naším cílem jiţ v prvním pololetí roku 2011 je mimo jiné otevření specializovaného oddělení pro seniory postiţené Alzheimerovou demencí. Proto bude i vzdělávání pracovníků zaměřeno na péči o tuto cílovou skupinu uţivatelů a budou pokračovat další práce na úpravě prostor, kde bude toto oddělení fungovat. V návaznosti na to se v roce 2012 budeme snaţit získat certifikát Váţka, který je zárukou kvalitně a odborně poskytované péče seniorům postiţeným demencí. V roce 2011 budeme pracovat na revizi standardů kvality soc. sluţeb a hledání dalších finančních zdrojů, včetně případných úspor tak, aby byla i nadále zabezpečeno kvalitní poskytování sociálních sluţeb v našem Domově. JUDr. Ivana Kyjovská ředitelka 2

3 Obsah: SLOVO ÚVODEM 1 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 5 I.1. Management 5 Organizační schéma 6 Změny v průběhu roku 7 Konkrétní realizované kroky k optimalizaci sociálních sluţeb po stránce ekonomické a kvality a rozsahu poskytované péče 7 Významná pozitivní reprezentace příspěvkové organizace 9 Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů 9 Řešení mimořádných událostí, při nichţ byl ohroţen majetek, zdraví nebo ţivot 9 I.2. Sociální péče 10 Kapacita zařízení 10 Počet příjmů a ukončení pobytu 10 Aktuální stav ţádostí o umístění ţadatelů o soc. sluţbu k Věková struktura uţivatelů, průměrný věk uţivatelů 11 Úroveň poskytovaných sluţeb - ubytování 11 Úroveň poskytovaných sluţeb - stravování 12 Náklady na stravování 13 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 14 I.3. Zdravotní péče a rehabilitace 16 Zajištění lékařské péče 16 Trţby od zdravotních pojišťoven 18 Problematika dekubitů, prevence 19 Rehabilitace 19 Restriktivní opatření 21 I.4. Provozní činnosti 21 Specifikace, popis provozních činností 21 Srovnání nákladů na provozní činnosti 22 Zapojení do vzdělávacího projektu 22 Další poskytované sluţby 23 II. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI 24 Struktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií - pohyb zaměstnanců v roce Průměrné platové třídy 26 Dodrţování bezpečnosti práce, pracovní úrazy 27 Pracovní neschopnost dle funkcí 27 Rozbor výše jednotlivých zvláštních příplatků dle funkcí 28 Práce přesčas 28 Vzdělávání zaměstnanců 28 3

4 III. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ 32 III.1. Výnosy 32 Podrobný rozpis všech výnosů 32 Rozbor plných úhrad 34 Příspěvek na péči 35 III.2. Náklady 36 Podrobný rozpis čerpání nákladů 36 Komentář k nákladům na svoz a likvidaci odpadu 39 Zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých poloţek nákladů 39 Nákladovost na lůţko za jednotlivé typy sluţeb 40 III.3. Finanční majetek 40 III.4. Pohledávky a závazky 41 III.5. Dotace a příspěvky 41 III.6. Investice 42 III.7. Doplňková činnost 42 IV. AUTOPROVOZ 42 V. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM 43 VI. KOMENTÁŘ K TABULCE PŘEHLED O TVORBĚ A ČERPÁNÍ PENĚŢNÍCH FONDŮ 44 VII. KONTROLNÍ ČINNOST 46 VIII. INFORMACE O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKŮ A ZÁVAZKŮ 48 Přílohy 4

5 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace I.1. Management Uvedení údajů o organizaci, vedoucích pracovnících, organizační schéma, změny v průběhu roku Název: Domov pro seniory Stráţnice, příspěvková organizace Adresa: Preláta Horného 515, Stráţnice IČ: Tel Fax: www: ddstraznice.cz ředitelka : JUDr. Ivana Kyjovská, tel , vedoucí úseku soc. péče: Bc. Miroslava Kouřilová, tel , vedoucí úseku zdravotní péče: Jitka Fojtíková, tel , sociální pracovnice: Mgr. Lucie Gürtlerová, tel , sociální pracovnice: Barbora Urbanová, DiS., tel , vedoucí provozního úseku: Milan Komoň, tel , 5

6 Organizační schéma 6

7 Změny v průběhu roku Od nabylo účinnosti Rozhodnutí ředitelky č. 1/2009 o organizační změně, na základě které došlo ke změně struktury pracovních míst. Byla zrušena čtyři pracovní místa ošetřovatelka, která byla zařazena v úseku zdravotní péče a zřídila se čtyři pracovní místa pracovník sociální péče přímá obsluţná, která jsou zařazena do úseku sociální péče. Důvodem této organizační změny byla moţnost ţádat o finanční prostředky v rámci dotace na MPSV na tato pracovní místa, coţ u ošetřovatelek nelze. Od na základě Rozhodnutí ředitelky č.1/2010 došlo ke změně zařazení pracovních míst. Pět pracovních míst uklízečka, která byla zařazena v úseku sociální péče se zařadila do úseku zdravotní péče. Byl zvýšen počet zaměstnanců o jednoho pracovníka sociální péče přímá obsluţná a jednoho fyzioterapeuta bohuţel toto pracovní místo se nám během celého roku z důvodů nezájmu nepodařilo obsadit. Proto bylo dočasně obsazeno pracovníkem sociální péče. Konkrétní realizované kroky k optimalizaci sociálních sluţeb po stránce ekonomické a kvality a rozsahu poskytované péče Z důvodů zvýšení kvality poskytované sociální péče došlo od ke sníţení počtu uţivatelů v zařízení na celkový počet 89, z toho 52 uţivatelů je na oddělení soc. sluţby domov se zvláštním reţimem a 37 uţivatelů na oddělení soc. sluţby domov pro seniory. Změnou počtu uţivatelů došlo ke sníţení jejich počtu na pokojích a tím k lepšímu dodrţování standardů kvality soc. sluţeb, zejména z hlediska dodrţování práv. Za účelem kvalitněji poskytované péče došlo ke zvýšení počtu zaměstnanců o dva fyzioterapeut a pracovník sociální péče-přímá obsluţná. Z důvodů nezájmu se nám nepodařilo obsadit pracovní místo fyzioterapeut, proto bylo dočasně obsazeno pracovníkem sociální péče. Jednotliví klíčoví pracovníci mají menší počet uţivatelů a tím je větší prostor pro individuální přístup a větší aktivizaci uţivatele dle jeho zájmu. Rok 2010 byl v oblasti standardů kvality sociálních sluţeb zaměřen zejména na revize jednotlivých standardů a s tím související případné úpravy vnitřních předpisů. Byly provedeny revize níţe uvedených standardů: Revize Standardu č. 1 Cíle a způsoby poskytování soc. sluţby zhodnocení cílů roku 2009 a stanovení krátkodobých cílů na rok 2010 předefinování cílové skupiny soc. sluţby domov se zvláštním reţimem Cílová skupina byla rovněţ upravena v registru soc. sluţeb a následně upravena Zřizovací listina. Revize Standardu č. 2 Okruhy práv uţivatelů, jejich moţné oblasti porušování a předcházení porušování doplnění standardu Revize Standardu č. 3 Jednání se zájemcem o sociální sluţbu doplnění standardu o Mimořádné situace a jejich řešení 7

8 Revize Standardu č. 4 Smlouva o poskytování sociální sluţby přepracování smlouvy Revize Standardu č. 5 Individuální plánování průběhu sociální sluţby přepracování metodiky Pravidla pro vedení individuálních záznamů v PC Revize Standardu č. 7 Stíţnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální sluţby doplnění o anonymní podávání stíţností imobilními uţivateli Revize Standardu č. 8 Návaznost na další zdroje přepracování Revize Standardu č. 12 Informovanost o poskytované sociální sluţbě přepracování Revize Standardu č. 14 Nouzové a havarijní situace v zařízení a jejich řešení a revize Příručky pro uţivatele - Nouzové a havarijní situace dopracování o nové druhy rizik do příručky byly přidány obrázky pro lepší srozumitelnost Byla vypracována Příručka pro seznámení a vysvětlení smlouvy o poskytování sociální sluţby Vypracovali jsme Příručku pro uţivatele a jejich rodinné příslušníky jak uplatnit stíţnost na poskytovanou péči, chování zaměstnanců, dodrţování práv, stravu, apod.. Za účelem zvyšování spokojenosti jsme provedli dotazníkový průzkum, kde byla zjišťována znalost postupu pro podávání stíţností jak u uţivatelů, tak rodinných příslušníků. Naše zařízení je součástí centralizovaného nákupu energií od nákup elektrické energie, čímţ došlo k úsporám finančních prostředků. Významné z hlediska zlepšení péče o uţivatele byla instalace signalizačního systému sestra pacient na pokojích a sociálních zařízeních, který umoţňuje přivolání personálu v době jeho nepřítomnosti na pokoji. Za účelem úspory tepla byla vyměněna část oken na nové budově. Tím došlo i ke zvýšení komfortu uţivatelů, kdy byla odstraněna netěsnící okna. 8

9 Významná pozitivní reprezentace příspěvkové organizace V květnu 2010 jsme uspořádali jako kaţdoročně Konferenci pracovníků v sociálních sluţbách zaměřenou na další vzdělávání pracovníků v oblasti sociálních sluţeb a ve zdravotnictví. V září 2010 absolvovali dva pracovníci Domova odbornou týdenní stáţ v rámci programu Leonardo da Vinci, projektu Vyměňujte si zkušenosti v neziskovém sektoru ( Exchange Experiences in Non-Profit Sector ) ve Španělsku. Cílem projektu bylo získat nové informace, poznatky a příklady dobré praxe, které lze uplatnit v zařízeních sociální péče v ČR a zároveň představit naše zkušenosti s poskytáním sluţeb soc.péče. Při pracovních diskusích, porovnávajících organizaci a metody práce na jednotlivých pracovištích španělských domovů pro seniory, jsme s potěšením shledali, ţe péče o seniory v našem Domově je v řadě aspektů lepší neţ ve Španělsku, zejména v oblasti ochrany práv klientů a individuálního přístupu k nim. Ve Španělsku je naopak praktikováno velké zapojení rodiny do aktivit seniorů přímo v zařízeních sociální péče. Dne se uskutečnil v Kyjově Veletrh sociálních sluţeb, kde se prezentovalo i naše zařízení. V rámci říjnového Týdne sociálních sluţeb se uskutečnil Den otevřených dveří kdy přímo v prostorách Domova proběhla výuka ţáků 7. třídy Základní školy Školní ulice. Rovněţ uţivatelé oslavili Den seniorů spojený s poslechem cimbálové muziky. Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů Během roku 2010 jsem obdrţeli finanční dary ve výši ,- Kč, tyto byly pouţity na zakoupení signalizačního systému sestra pacient, který slouţí ke zvýšení bezpečnosti uţivatelů v nepřítomnosti personálu. Za částku ,- Kč byl nakoupen zdravotnický materiál. Rovněţ jsme obdrţeli jako dar jídelní stolek ve výši 2 900,- Kč. Řešení mimořádných událostí, při nichţ byl ohroţen majetek, zdraví nebo ţivot Dne došlo k mimořádné události, kdy vlivem silného bouřkového větru došlo ke zničení části střešní krytiny. Tato událost byla ihned nahlášena pojišťovně, která uhradila v rámci pojistného plnění vzniklou škodu ve výši ,- Kč. Dne nám byl Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského krajem územní pracoviště Hodonín potvrzen výskyt infekčního koţního onemocní v zařízení. Na základě doporučení KHS byla přijata protiepidemická opatření, včetně zákazu návštěv do K dalšímu výskytu tohoto onemocnění jiţ nedošlo. O všech mimořádných událostech byl zřizovatel informován v souladu se Zásadami vztahů JMK k příspěvkovým organizacím. 9

10 I.2. Sociální péče Kapacita zařízení Kapacita zařízení v roce 2010 byla celkem 89 uţivatelů. Poskytovaná sluţba Domov pro seniory (DS): Poskytovaná sluţba Domov se zvláštním reţimem (DZR): Počet uţivatelů k : celkem 89 uţivatelů. DS 37 uţivatelů DZR 52 uţivatelů 37 uţivatelů 52 uţivatelů Vyuţití obloţnosti zařízení celkem: 100,2 % vyuţití obloţnosti: DS 101,3 % vyuţití obloţnosti: DZR 99,5 % Počet příjmů a ukončení pobytu Počet příjmů celkem: 13 uţivatelů Počet příjmů na soc. sluţbu: DS 1 uţivatel DZR 12 uţivatelů Ukončení pobytu celkem: 16 uţivatelů DS 3 uţivatelé (2 uţivatelé zemřeli a 1 uţivatel odešel do soukromí) DZR 13 uţivatelů (13 uţivatelů zemřelo) Aktuální stav ţádostí o umístění ţadatelů o soc. sluţbu k Počet neuspokojených ţadatelů o soc. sluţbu Domov pro seniory: Počet neuspokojených ţadatelů o soc. sluţbu Domov se zvláštním reţimem: 44 ţadatelů. 47 ţadatelů. Přehled ţadatelů je aktualizován vţdy před jednáním poradní skupiny, která rozhoduje o přijetí uţivatele do zařízení, anebo pokud není ţádný příjem, aktualizuje se jednou za 3 měsíce. Poslední aktualizace Přehledu ţadatelů soc. sluţby Domov pro seniory byla provedena dne a soc. sluţby Domov se zvláštním reţimem byla provedena dne

11 Věková struktura uţivatelů, průměrný věk uţivatelů Věková struktura k Soc. sluţba Domov pro seniory: Věková struktura Počet uţivatelů ve věku do 65 let 8 ve věku let 6 ve věku let 12 ve věku let 11 Soc. sluţba Domov se zvláštním reţimem: Věková struktura Počet uţivatelů ve věku do 65 let 2 ve věku let 3 ve věku let 33 ve věku let 12 ve věku nad 95 let 2 Průměrný věk uţivatelů: 80,7 let. DS 77,7 let DZR 82,8 let Úroveň poskytovaných sluţeb - ubytování Pokoj Počet celkem DS DZR jednolůţkový dvoulůţkový třílůţkový čtyřlůţkový pětilůţkový Počet pokojů celkem Na pětilůţkových pokojích jsou umístěni uţivatelé, kteří vyţadují zvýšenou ošetřovatelskou péči, jsou pravidelně pouţívány zástěny mezi uţivateli z důvodů dodrţování jejich práv např. při provádění hygieny. Všechny pokoje jsou bezbariérové, vybaveny nábytkem, polohovacím lůţkem. Uţivatelé si mohou vybavit pokoje vlastními drobnostmi, televizorem, ledničkou, radiopřijímačem, apod.. Další televizory jsou umístěny ve společenských místnostech, kam uţivatelé dochází, případně jsou dovezeni pracovníky Na kaţdé sociální sluţbě je kuchyňka, kde si mohou uţivatelé připravit jednodušší jídlo, uvařit kávu, čaj sami, případně ve spolupráci s pracovníky. Sociální zařízení jsou společná na chodbě, tří a vícelůţkové pokoje mají umývadlo. 11

12 Úhrada za ubytování V roce 2010 jsme zvyšovali úhradu za ubytování od Zvyšovalo se o 5,-Kč na den, tzn. o 150,-Kč měsíčně. Úhrada za ubytování od Počet lůţek Úhrada za ubytování denně v Kč Úhrada za ubytování měsíčně v Kč jednolůţkový dvoulůţkový třílůţkový čtyř a vícelůţkový Úhrada za ubytování od Počet lůţek Úhrada za ubytování denně v Kč Úhrada za ubytování měsíčně v Kč jednolůţkový dvoulůţkový třílůţkový čtyř a vícelůţkový Úroveň poskytovaných sluţeb - stravování Stravování uţivatelů je zabezpečováno vlastními zaměstnanci. Denně je připravováno jídlo v následující skladbě: - stravu racionální - dietu ţlučníkovou - dietu diabetickou - dietu šetřící, lehce stravitelnou - dietu s omezením bílkovin Dle poţadavků uţivatelů je podávána i strava mixovaná. Uţivatelům je umoţněno i stravování formou výţivných nápojů Nutridrink v závislosti na zdravotním stavu. Uţivatelé mají stravu 4x - 5x denně dle svých diet. 12

13 Náklady na stravování Od došlo ke zvýšení úhrad za stravování, a to v reţijních nákladech o 2,- Kč denně, tj. 60,- Kč měsíčně. Norma spotřeby potravin: LEDEN 2010 Počet celodenních jídel normální,dietní diabetická Uživatelé stravovací jednotka výrobní režie Kč celkem Kč % ,- 36,- 34, , ,- 36,- 33, ,00 Zaměstnanci Počet obědů ,00 Ostatní - obědy doplňková činnost Počet obědů-dieta 3, , , ,00 -dieta , ,00 norma spotřeby potravin za leden / ,00 Norma spotřeby potravin: ÚNOR - PROSINEC 2010 Počet celodenních jídel normální,dietní diabetická Uživatelé stravovací jednotka výrobní režie Kč % ,- 38,- 35, , ,- 38,- 34, ,00 Zaměstnanci , ,00 Počet obědů-dieta 3,4 -dieta 9 Ostatní-obědy doplňková činnost , , , ,00 norma spotřeby potravin za únor-prosinec / ,00 Spotřeba potravin: 1. Uživatelé 2. Zaměstnanci 3. Doplňková činnost , ,00 účet ,00 účet ,00 spotřeba potravin za rok celkem: ,00 13

14 Jídelníček je pravidelně sestavován na období 4 6 týdnů vedoucí oddělení stravování ve stravovací komisi a konzultován s ošetřující lékařkou.ve stravovací komisi jsou vedoucí úseku soc. péče, vedoucí úseku zdravotní péče, sociální pracovnice, zástupce kuchařů, vedoucí odd. stravování a ředitelka. Rovněţ pravidelně dochází zástupce uţivatelů, jehoţ připomínky a návrhy se projednávají a slouţí jako podněty pro sestavování jídelníčku. Své poţadavky a přání mohou uţivatelé také napsat do Knih přání, podnětů a připomínek, které jsou umístěny v obou jídelnách. Tyto připomínky jsou rovněţ řešeny ve stravovací komisi. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Ergoterapeutka ve spolupráci s vedoucí úseku sociální péče, sociálními pracovnicemi a dalšími pracovníky připravuje v rámci aktivizace uţivatelů různé soutěţe, společenské a kulturní akce přímo v zařízení i mimo něj. V letošním roce došlo k zapojení dobrovolníků. Naši uţivatelé navštěvují kaţdý rok akce mimo zařízení - folklorní slavnosti, stráţnické vinobraní apod. Uţivatelé obou sociálních sluţeb se v roce 2010 zúčastnili těchto akcí: Novoroční večírek - zpívání písniček (lidových, mariánských, mysliveckých a na přání uţivatelů) při harmonice Módní přehlídka - modelů studentek ze SOŠ oděvní Stráţnice Promítání fotografií z kulturních akcí konaných v minulém roce Promítání DVD - film o řádu Piaristů, ve filmu byla ukázána i budova našeho domova Vystoupení dětí z MŠ - vystoupení, které si děti nacvičily ke Dni matek Vystoupení maţoretky - uţivatele přišly potěšit malé maţoretky z Domu dětí a mládeţe Volby voleb do Poslanecké sněmovny se zúčastnilo celkem 18 uţivatelů Sportovní hry seniorů Pohádkový den uţivatelé soutěţili v 7 pohádkových disciplínách Vystoupení Klokánků z MŠ Domeček - děti z MŠ předvedly pásmo písniček, básniček a tanečků Mezinárodní folklorní festival Stráţnice uţivatelé shlédli ve stráţnickém parku pořad zahraničních souborů z Chile, Mexika a z Rumunska Promítání fotografií - ze sportovního dne z let 2009 a

15 Stráţnické vinobraní na náměstí zahrála dechová hudba ŠOHAJÉ a představily se domácí a další soubory a sbory z blízkého okolí Opékání špekáčků - uţivatelé si zazpívali známé písničky, jiní si zase povídali a všichni si pochutnali na opečeném špekáčku Plavba lodí - hodinová plavba lodí Ámos po Baťově kanále Posezení u cimbálky - muzikanti hráli známé stráţnické písničky i písničky z okolí a uţivatelé si s nimi zazpívali při příleţitosti oslavy Dne seniorů Vystoupení ţáků ze ZŠ - ţáci 3.třídy ZŠ M. Kudeříkové přednesli našim uţivatelům básničky na téma Stráţnice, které sami ţáci sloţili Reminiscenční terapie - uţivatelé si prohlíţeli spoustu starých fotografií, věcí a knih Promítání filmu - promítání dokumentu BBC o australské krajině a zvířatech Vystoupení studentů z místního gymnázia - studenti místního gymnázia zazpívali ve všech pokojích vánoční koledy, které si nacvičili Taneční odpoledne - pan Petr Veleta (taneční mistr) vyzval uţivatele k tanci, tancovalo se na rytmus valčíku, foxtrotu, kankánu i stepu Ţivý Betlém - ţáci ze ZŠ Školní a studenti místního gymnázia předvedli vánoční pásmo Ţivý Betlém. Přehled aktivizačních akcí: leden pečení z listového těsta, výroba dekorace do oken se zimní tématikou, výroba krmítek pro ptactvo za okno, na terasu, k zavěšení na strom, krmení ptáčků, odstrojování vánočních stromků a úklid vánoční výzdoby 15

16 únor Fašaňk, pečení Boţích milostí, příprava jarní dekorace interiéru domova, práce s textilem, výroba rohoţek z odstřiţků různých látek a ze zbytků vlny, zahradničení, výsev letniček do truhlíků březen pletení pomlázek, setí obilí k dekoraci, pečení z perníkového těsta, zdobení perníků, výroba kraslic, velikonočních přáníček, jarní a velikonoční dekorace, pobyt na zahradě duben výroba salátu z pekingského zelí, pečení jarního koláče, výroba čarodějnic k dekoraci interiéru, práce s papírem a barvami, zahradničení květen výroba jednohubek, výsadba muškátů, výroba obrázků z ústřiţků látek, práce s modelovací hmotou červen výtvarné práce s přírodním materiálem, papírem, lepidlem, nůţkami - květina - dekorace do okna, skládání papíru - výroba dárkové kabelky, pobyt na zahradě červenec turnaj v kuţelkách, hodu pytlíkem a velkou kostkou, výroba ovocného poháru, výroba ozdob do oken, pletení košíků z novinového papíru, práce s přírodním materiálem srpen příprava jablečného kompotu, práce s mozaikou, výroba přáníček, pobyt na zahradě, sbírání jablek, trhání černého bezu, společenské hry září příprava zeleninové čalamády, dekorace z přírodních materiálů, práce s barevným papírem, kartonem a přírodním materiálem, pobyt na zahradě říjen výroba jednohubek, pouštění draků, výroba draků z papíru, práce s keramickou hlínou, nácvik orientace v prostoru, soběstačnosti, pobyt na zahradě listopad výroba vánočních přáníček, vánočních ozdob na stromeček, modelování z hlíny, pobyt na zahradě prosinec pečení perníků, zdobení perníčků, výroba svícnů, vánočních ozdob, papírových hvězdiček, zvonků a jiných ozdob, aranţování betlémů a zdobení stromečků I.3. Zdravotní péče a rehabilitace Zajištění lékařské péče Zdravotní péči v Domově pro seniory Stráţnice, příspěvková organizace zajišťuje praktická lékařka MUDr. Jana Knotková. Dochází do zařízení 2x týdně v rozsahu 3 4 hod. dle zájmu a potřeb uţivatelů. Ordinace probíhá v pondělí v odpoledních hodinách hod. a ve čtvrtek ráno od 8 hod. do 11 hod. Předpisy léků zajišťuje praktická lékařka a lékaři specialisté, kteří jsou oprávněni předepisovat příslušné skupiny léků. Předpisy poukazů na pomůcky a inkontinentní pomůcky předepisuje praktická lékařka podle preskripce stanovené zdravotními pojišťovnami. Mimo ordinační dobu zajišťuje lékařskou péči RZS. Lékaři, kteří pravidelně poskytují odbornou péči našim uživatelům: MUDr. Grossmann diabetolog, návštěva v zařízení 1x měsíčně. Návštěvy v DIA poradně jsou dle platných norem dispenzární péče. Celkový počet diabetiků se pohybuje během roku cca 44. MUDr. Kvasnička psychiatr, pečuje o osm uţivatelů dle jejich potřeby. 16

17 MUDr. Pálenský psychiatr, pečuje o 42 uţivatelů. Dochází do zařízení 1x měsíčně, vţdy v úterý od 13:00 hodin. Odbornou psychiatrickou péči potřebuje celkem 50 klientů. MUDr. Odrazil internista, ordinuje v zařízení 1x měsíčně. Zajišťuje pravidelnou dispenzární péči u ICHSCH, hypertenzí, hyperlipidemíí, antikoagulační léčbu Warfarinem u pěti ţen a tří muţů. Dále pak předoperační interní vyšetření dle poţadavků. Průměrně 60 uţivatelů. MUDr. Hudečková neurolog, návštěvy v neurolog. ambulanci dle objednání pacientů. MUDr. Kaňáková, MUDr. Hořáková, MUDr. Karas - stomatologové, kteří poskytují nepravidelnou péči, na poţádání dle potřeb a přání uţivatelů. MUDr. Plesníková - oční lékařka, ordinuje ve Stráţnici na zdravotním středisku 2 x týdně (Út. + Čt.) a návštěvy probíhají po předchozí domluvě, k zajištění odvozu našich uţivatelů vyuţíváme sluţeb Charity Stráţnice. Další odborná péče u jiných specialistů je zajišťována na poliklinice ve Veselí nad Mor., v nemocnici Hodonín a Kyjov dle spádové odborné ambulance. Pro sluchově postiţené uţivatele zajišťujeme výměny baterií, nastavení naslouchadel, poradenský servis a jednoduché opravy sluchadel prostřednictvím Poradenského centra ve Veselí nad Moravou. Jeho zástupce dochází do našeho zařízení pravidelně 1x měsíčně. V rámci poskytované zdravotní péče /odbornost 913/ a její úhrady za provedené zdravotnické výkony má zařízení uzavřenu Zvláštní smlouvu celkem s šesti zdravotními pojišťovnami. 17

18 Trţby od zdravotních pojišťoven 18

19 Problematika dekubitů, prevence Uţivatelé mají polohovací lůţka vybavena polohovacími polštáři, podloţkami na podkládání nohou, zad, věnečky na podloţení hýţdí nebo pod paty. V rámci prevence dekubitů máme vypracovaný plán, uţivatele polohujeme podle polohovacích hodin (přes den po 2 hodinách, v noci po 4 hodinách) a vedeme záznamy o polohování s podpisem odpovědného pracovníka. V roce 2010 byli o správném polohování proškoleni všichni pracovníci. V zařízení pouţíváme 10 aktivních antidekubitních matrací, které vkládáme do lůţka uţivatelů nejvíce ohroţených vznikem dekubitů. Všechna lůţka jsou vybavena pasivní antidekubitní matrací. Dále pouţíváme v prevenci proleţenin a opruzenin ochranné mycí pěny, ochranné krémy a oleje pečující o namáhanou pokoţku. Vzhledem k počtu imobilních uţivatelů, u kterých je potřeba polohování (25), je výskyt dekubitů nízký. Dva aţ tři dekubity maximálně do III. stupně a o velikosti do 4-5 cm2. Dekubity IV. stupně se v roce 2010 v našem zařízení nevyskytly. Převáţnou část péče o ránu tvoří bércové vředy a defekty způsobené poškozením křehké pokoţky uţivatelů. Převazy provádíme podle ordinace ošetřujícího lékaře, chirurga, lékaře ambulance chronických ran nebo koţní lékařky. Dekubity a chronické rány ošetřujeme dle ordinace lékaře také způsobem tzv.vlhké terapie - např. TENDER-WET 24, HYDROSORB, Hydrosorb gel,flamigel,dále GRASOLIND, ATRAUMAN, ATRAUMAN AG.,SORBALGON, PERMAFOAM. Tato terapie se nám velmi osvědčila a přinesla úlevu pro naše uţivatele, protoţe podstatně zkrátila dobu léčení defektu. Pro lepší a snadnější hojení dekubitů, přidáváme k běţné stravě výrobky obsahující zvýšené mnoţství proteinů, například Cubitan. Podávání tohoto produktu značně napomáhá hojení. U všech převazů ran a dekubitů vedeme převazové karty a záznamy o převazu v ošetřovatelské dokumentaci. Provádíme také fotodokumentaci ran a dekubitů. Rehabilitace Rehabilitační péči indikuje ošetřující lékař nebo odborný lékař (neurolog, ortoped, revmatolog) rehabilitační pracovnice s nimi konzultuje při kontrolách efekt rehabilitační péče v ambulancích. - Rehabilitační pracovnice předloţí vedoucí úseku zdravotní péče plán skupinové rehabilitační péče na následující rok. Individuální rehabilitaci indikuje ošetřující lékař nebo odborný lékař (neurolog, ortoped, revmatolog) a provádění ordinované rehabilitační péče kontroluje ošetřující lékař a vedoucí úseku zdravotní péče. Vybavenost rehabilitačními přístroji a pomůckami: - Přístroj Endomet, - parafínová lázeň, - rašelinové polštářky, - perličková koupel na dolní končetiny, - biolampa, - masáţní matrace, - rotoped, - chodítka, - vysoké chodítko na nácvik chůze, 19

20 - invalidní mechanické vozíky, - míčky na posilování prstů, - pruţné gumové pásy na posilování velkých svalů, - crossový trenaţér. Rehabilitační výkony poskytnuté v roce 2010 byly následující: Diadynamic Endomet - pouţit dle ordinace lékaře, většinou na ramenní klouby, krční páteř, bederní páteř (s přípravou cca 15 min.) Většinou uţívány proudy LP,CP, á 6 minut, á 9 minut celkem 40 x Biolampa - pouţívaná častěji pro lepší manipulaci a moţnost přenosu k leţícím klientům (dekubity, záněty)po 10 min min. celkem 50 x - PEP lampa pouţívá se podle ordinace lékaře a dle přání a potíţí uţivatelů, nejčastěji bederní páteř, krční páteř, kolena, lokty, ramenní klouby po dobu cca 20 min. celkem 10x Aplikace tepla (parafínové 1/2hod., rašelinové-1 hod., gelové obklady 1 hod.) - na ramena, kolena, ruce o nahřání v parafínové lázni nebo po pouţití biolampy prováděny masáţe krční páteře, ramen, paţí a rukou celkem 98 x Masáže - byly dále prováděny podle ordinace lékaře a dle přání a potíţí uţivatelů- nejčastěji bederní páteř, krční páteř, dlaň, ruky, paţe, kříţové oblasti i celková masáţ zad a dolních končetin, lymfatická masáţ, masáţ plosek rukou cca 20 min. celkem 250 x Masáže pomocí masážní matrace celkem 55x Skupinová cvičení - probíhají pravidelně 2 x týdně (Út + Čt) - vţdy cca 20 uţivatelů, posilování zádového svalstva, paţí, dolních končetin, kondiční a dechová cvičení při zpěvu, případně při hudbě, protahování a posilování svalů HK, DK, cvičení paměti celkem 67x Individuální cvičení LTV - léčebně tělesná výchova nácviky chůzí, sedu, pasivní a aktivní cvičení na lůţku v rozmezí min. - cvičení na lůţku po endoprotézách, nácvik stoje, chůze po rovině, do a ze schodů, - cvičení po CMP, nácvik chůze se 2 nebo 1 francouzskou holí, eventuálně s chodítkem. celkem 486x Bazální stimulace - byla pracovníkem rehabilitace prováděna u 6 uţivatel po 20 minutách. Trénink kognitivních funkcí Nácvik stoje a chůze s kompenzační pomůckou (chodítko, berle) Nácvik a edukace používání invalidního vozíku celkem 67x á 30 min. celkem 528 x celkem 36 x 20

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Zkouška je složena ze dvou částí. 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva Obsah 1. části Praktická část maturitní zkoušky bude probíhat v Domově

Více

Výroční zpráva 2009 výběr

Výroční zpráva 2009 výběr Výroční zpráva 2009 výběr 1. Úvod Na svém začátku rok 2009 pro nás znamenal především první zkušenost s inspekcí kvality sociálních sluţeb, která proběhla ve dnech 9. 2. 11. 2. 2009. Přesto, ţe jsme se

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR 3 základní druhy sociálních služeb v ČR Služby sociální péče Sociální prevence Sociální poradenství

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Složení zkoušky: 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti- Dům sv. Antonína Moravské Budějovice (max. 50 bodů) 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva učebna VT, písárna (max. 50 bodů) Témata

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2008 www.domovjedli.cz

Více

Obsah: IV. Autoprovoz. 46. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem. 46

Obsah: IV. Autoprovoz. 46. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem. 46 Obsah: Slovo úvodem 3 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace.. 5 1.Sociální péče... 5 a) kapacita zařízení, počet klientů.. 5 b) evidenční počet neuspokojených žadatelů o službu... 5 c) počet

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2009 www.domovjedli.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2009 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace Preláta Horného č. 515, 696 62 Strážnice

Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace Preláta Horného č. 515, 696 62 Strážnice Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace Preláta Horného č. 515, 696 62 Strážnice Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013 www.dsstraznice.cz Slovo úvodem Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem. SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013

Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem. SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013 SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013 ÚHRADA ZA UBYTOVÁNÍ (hrazeno z příjmu uživatele) část A TYP POKOJE I. II. III. IV. V. POPIS POKOJE Jednolůžkový ošetřovatelské oddělení Jednolůžkový pečovatelské oddělení

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 , Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Název organizace: Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace Sídlo: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ organizace: 45671702 Číslo účtu: 29537-741/0100 Telefon/fax:

Více

Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647

Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 Výroční zpráva Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 2013 Obsah: 1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. POPIS REALIZACE SLUŽBY ORGANIZAČNÍ

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice Název organizace: Sídlo organizace: Právní forma: Domov na rozcestí Svitavy T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Hodonín, únor 2009 1 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Výroční zpráva 2010. Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace. Alejní 375/22, 747 21 Kravaře IČ 4715868

Výroční zpráva 2010. Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace. Alejní 375/22, 747 21 Kravaře IČ 4715868 Výroční zpráva 2010 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Alejní 375/22, 747 21 Kravaře IČ 4715868 Druh sluţby: domov pro seniory Identifikátor sluţby: 2651592 Zřizovatel Město

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva za rok 2010 www.domovjedli.cz Základní informace

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 0 Motto: Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. Christian Morgenstern Domov důchodců

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č.ú. 35 4327880247/0100 Sazebník fakultativních služeb pro uživatele sociální služby

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Ţulová

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Ţulová Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Ţulová Koncepce rozvoje sociálních služeb DD Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace v letech 2010 2012

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. Centra sociálních služeb Prostějov

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. Centra sociálních služeb Prostějov CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Prostějov, příspěvková organizace, Lidická 86, 796 01 PROSTĚJOV, IČ:479 21 293;zapsáno:OR Brno,vl. 1273 tel.:582 321 111,fax 582 321 420 e-mail-reditel@csspv.cz;www.csspv.cz reg.č.poskytovatele

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MÚSS KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ V ROCE 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MÚSS KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ V ROCE 2007 GE Money Bank Klášterec nad Ohří, č.ú.: 3301305784/0600 e-mail: mussklno@quick.cz IČO: 650 82 125 tel., fax: 474 375 414 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MÚSS KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ V ROCE 2007 Věra Bobisudová ředitelka

Více

Plán činnosti na rok 2013

Plán činnosti na rok 2013 Plán činnosti na rok 2013 Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace Předkládá: Ing. Pavla Drabinová, ředitelka organizace 1 Název zařízení Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice poskytované

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

SeniorCentrum Skuteč. Domov pro seniory, Domov pro osoby se zdravotním postižením, Pečovatelská služba, Denní stacionář. Smetanova 946, Skuteč, 539 73

SeniorCentrum Skuteč. Domov pro seniory, Domov pro osoby se zdravotním postižením, Pečovatelská služba, Denní stacionář. Smetanova 946, Skuteč, 539 73 SeniorCentrum Skuteč Domov pro seniory, Domov pro osoby se zdravotním postižením, Pečovatelská služba, Denní stacionář Smetanova 946, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva za rok 2009 Obsah Obsah str. 1 Charakteristika

Více

Obsah: IV. Autoprovoz... 40. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem... 41

Obsah: IV. Autoprovoz... 40. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem... 41 Obsah: I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace..................... 3-10 1. Sociální péče............................................ 3 a) kapacita zařízení, počet klientů, obložnost....................

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012 Penzion pro seniory, příspěvková organizace, Lískovecká 86, Frýdek - Místek ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012 Zpracoval: Ing. Chlebek Jaroslav leden 2013 ředitel penzionu OBSAH 1)Vyhodnocení

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Rodina se Vám nemůže věnovat během dne či týdne? (pracovní povinnosti, vzdálenost)

Rodina se Vám nemůže věnovat během dne či týdne? (pracovní povinnosti, vzdálenost) Cítíte se osaměle? Váš zdravotní stav Vám znemožňuje se o sebe dobře postarat? Rodina se Vám nemůže věnovat během dne či týdne? (pracovní povinnosti, vzdálenost) Potřebujete zajistit teplé jídlo? Potřebujete

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5.

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. 2015 Poslání odlehčovacích sluţeb Posláním odlehčovacích služeb

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: 1. 1. 2010 Strategické

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Sociální služby Lanškroun Domov pro seniory Odlehčovací služby Vážení, Předkládáme Vám zprávu o činnosti a hospodaření Domova pro seniory a Odlehčovací

Více

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Výroční zpráva 2012-Domov důchodců Proseč u Pošné, p.o. Stránka 0 Motto: Domov není místo, kde bydlíš,

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách. Ing. Martina Čuhajová

Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách. Ing. Martina Čuhajová Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách Ing. Martina Čuhajová Proč je HARTMANN partnerem projektu? Hartmann Rico, a.s. nabízí kvalitní výrobky, služby a různá řešení zeefektivňující

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2014 Penzion pro seniory, příspěvková organizace, Lískovecká 86, Frýdek - Místek ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2014 Zpracoval: Ing. Chlebek Jaroslav leden 2015 ředitel penzionu - 1 - OBSAH 1)Vyhodnocení

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2014 1 Obsah: Popis služby,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

Výroční zpráva Domova se zvláštním režimem Bílsko, o. p. s. Bílsko 38, 783 22 Cholina IČ: 01693182 2014

Výroční zpráva Domova se zvláštním režimem Bílsko, o. p. s. Bílsko 38, 783 22 Cholina IČ: 01693182 2014 Výroční zpráva Domova se zvláštním režimem Bílsko, o. p. s. Bílsko 38, 783 22 Cholina IČ: 01693182 2014 Obsah: Poslání a základní informace o o.p.s. Údaje o přijímání uživatelů, počtu, struktuře Přehled

Více

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 0 Motto: Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. Christian Morgenstern Domov důchodců

Více

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM/KYNÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE BRUNŠOV 365, 252 31 VŠENORY

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM/KYNÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE BRUNŠOV 365, 252 31 VŠENORY JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM/KYNÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE BRUNŠOV 365, 252 31 VŠENORY Číslo zájemce/kyně: Příjmení Jméno Datum narození Zdravotní pojišťovna

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011 Příloha č. 8 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST školní rok 2010/2011 Příloha č. 6 Ročního

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2007 ZA PSYCHIATRICKOU LÉČEBNU ČERVENÝ DVŮR

ROČNÍ ZPRÁVA 2007 ZA PSYCHIATRICKOU LÉČEBNU ČERVENÝ DVŮR ROČNÍ ZPRÁVA 2007 ZA PSYCHIATRICKOU LÉČEBNU ČERVENÝ DVŮR Obsah roční zprávy: 1. Základní informace str. 3 2. Organizační struktura str. 4-5 3. Personální údaje str. 5-6 Struktura zaměstnanců dle věku a

Více

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 Školní jídelna Kojetín příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 2 Počet zapsaných strávníků v roce 2010 947 strávníků v roce 2011 852strávníků

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Více

Pokyny pro začínající pečovatele

Pokyny pro začínající pečovatele PROJEKT PRO RODINNÉ PEČUJÍCÍ O SENIORY PECUJDOMA.CZ Pokyny pro začínající pečovatele 1 POKYNY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PEČOVATELE Stalo se, že vám z nemocnice vracejí vašeho blízkého již nesoběstačného? Rozhodli

Více

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218 REHABILITACE Adresa: Nemocnice následné péče Mor. Třebová Svitavská 25, 57101 Mor. Třebová 3. budova v přízemí, výtah pro imobilní pacienty se nachází v pravé části budovy. KONTAKT Objednání pacientů 461

Více

Dětské jesle o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 Zbraslav, 156 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Dětské jesle o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 Zbraslav, 156 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1 1. Základní údaje o společnosti Název společnosti: Dětské jesle o. p. s. Zřizovatel: Městská část Zbraslav (prostory jsou majetkem MČ Zbraslav) Sídlo: Jaromíra Vejvody 1400,

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 1 Výroční zpráva za rok 2006 Ústav sociálních služeb Milíčeves 2 Obsah výroční zprávy: 1. Veřejný závazek a informace pro veřejnost Poslání Cílová skupina Principy poskytovaných služeb Cíle zařízení Základní

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP)

Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP) Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP) Informace pro zájemce o služby Domova důchodců Pohoda. Zřizovatel: Adresa domova: WEB: Telefon: Město Turnov Domov důchodců Pohoda 28. října 812 511 01 Turnov www.zsst.cz

Více