Léto Muzejní noc se vydařila

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Léto 2013. Muzejní noc se vydařila"

Transkript

1 ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ Léto 2013 červenec/srpen Z obsahu: Co projednala rada a zastupitelstvo 2 Vy se ptáte 4 Soutěž hasičů na Pustinách 5 Rally Bohemia 6 Proběhly oslavy Dne dětí 10 Koncert žáků ZUŠ 12 Historie desenského kina 16 cena 10 Kč Původ křestních jmen 15. července JINDŘICH něm. Heinrich, dán., švéd., maď. Henrik, fr. Henri, angl. Henry, it. Enrico, pol. Henry,. lat. Henricus. Původně něm. jméno Heimerich, tj. vládce domu (Heim=domov, Ríši=vládce, dneš. Reich=říše). 16. července LUBOŠ domácká forma k Lubomír (=milovník míru), nebo přetvořená forma jména Lubor. 22. července MAGDALÉNA ve starší výslovnosti Majdalena. Lat. Magdalena=magdalská, z Magdaly pocházející. Aramejské magdala=věž. Z konce tohoto jména vzniklo jméno Alena. 25. července JAKUB pův. Jákob fr. Jacques, angl. James i Jack, it. Giacomo. Lat. Iacobus a řec. Iákóbos odráží hebrejské hákéhb=pata. 28. července VIKTOR z latiny victor=vítěz (victoria=vítězství). Smyslem podobná jména Vítězslav, z cizích Vincenc, Zikmund, Nikodém. 4. srpna DOMINIKA odvozeno od Dominik je to přídavné jméno k lat. dominus=pán, tedy pánův, z ženského tvaru dies dominica=den páně vzniklo románské označení pro neděli. Toto ženské jméno je poměrně vzácné. 9. srpna ROMAN odraz latinského romanus, romana=římský, římská. 12. srpna KLÁRA něm. Klara, fr. Claire, it. Chiara, angl. Klara. Lat. clara= jasná. (smyslem podobná jména Lucie, Světlana, Roxana) 19. srpna LUDVÍK něm. Ludwig, fr. Louis, slov. L udovít, it. Lodovico (Luigi). Vychází ze staroněm. Hlutwig =slavný bojem. Arabizovaná forma tohoto jména dala vznik jménu Alois. Muzejní noc se vydařila V pátek 7. června proběhla v pořadí druhá MUZEJNÍ NOC V DESNÉ. Letos přinesla zajímavý a pestrý program od odpolední dětské soutěže Hádej, co to je přes výklad paní Slámové o zdejším muzeu až po prohlídku výstavy. Výstava měla několik částí: unikátní výstava originálů kronik města od doby jejich poválečného zpracování komentovaná prohlídka minulosti regionu s noční návštěvou Riedelovy hrobky se středověkými zpěvy v loučemi osvětlených prostorách projekce historických dokumentů V první, tedy dětské části programu byly připraveny muzejní exponáty, které měly děti za úkol identifi kovat a zapsat jejich číslo k příslušnému názvu. Předmětů bylo 25, některé snadno poznatelné (cep, struhadlo, síto, žehlička, mlýnek), další o něco obtížnější (sklářská píšťala, nůžky na sklo, kroužky na vyšívání, valcha), ale i takové, kde se poučili i rodiče (lis na tvaroh, navíječ vlny, lavice na výrobu šindelů, lopata na obilí). pokračování na straně 11

2 Informace z radnice Z rady a zastupitelstva města CO PROJEDNALA RADA MĚSTA Na svém 11. zasedání 17. května mimo jiné: schválila Výzvu na zakázku malého rozsahu na akci Rekonstrukce sociálního zařízení ve Zdravé mateřské škole v Desné I, schválila komisi pro otevírání a hodnocení nabídek výše zmíněné zakázky ve složení Radek Seidel, Aleš Nigrin, Ing. Eva Směšná,. Náhradníci Jaroslav Žák, Mgr. Antonín Bělonožník, Ing. Ivan Indráček. Na svém 12. zasedání 29. května mimo jiné: vzala na vědomí informaci o vyúčtování záloh a uložila panu R. Seidelovi předložit na příští radu materiál doplněný o spotřebu GJ a spotřebu m 3 vody, vyhlásila výzvu k podání žádosti o finanční příspěvek dle Pravidel pro poskytnutí fi nančních prostředků z rozpočtu města Desná na rok 2013 s termínem pro podání žádosti do středy , schválila ZŠ a MŠ Desná udělení výjimky pro školní rok 2013/2014 v počtu dětí na jednu třídu z 24 až do 26 dětí, vzala na vědomí vydané finanční prostředky na Sympozium Desná 2013, vzala na vědomí změnu provozní doby Kulturně informačního střediska Riedelova vila, schválila poskytnutí jednorázového fi nančního příspěvku ve výši Kč pro SDH Pustiny na pořádání Okrskové soutěže hasičů Desná Kořenov, schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč ZŠ a MŠ Desná na nákup učebnic a pomůcek pro budoucí žáky 1. ročníku 2013/2014, vzala na vědomí informaci o plánovaném uzavření Zdravé MŠ Desná z důvodu plánované rekonstrukce sociálního zařízení školy, schválila finanční dotaci Městské policii Desná na zajištění závodu O pohár MP Desná ve výši Kč vzala na vědomí informaci o obnově kulturní památky Protržená přehrada na Bílé Desné, udělila souhlas s umístěním reklamní tabule na objekt Krkonošská 456, Desná. CO PROJEDNALO ZASTUPITELSTVO Na svém 3. zasedání 15. května mimo jiné: po projednání schválilo vypustit z návrhu územního plánu města Desná záměr kruhová křižovatka (plocha II P4) a koridor územní rezervy v okruhu pro in-line bruslení (R3), po projednání nabídky pojistného programu pro město Desná schválilo přijmout nabídku pojišťovny Triglav Příspěvky do DN můžete odevzdávat: Osobně v redakci Desenských novin se sídlem v Kulturním středisku Riedelova vila (Krkonošská 120), nebo v podatelně MěÚ Desná (Krkonošská 318). Redakce DN je zpět v Riedelově vile. Zasílat elektronicky na adresu: Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení či nezařazení dodaného materiálu. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři. Uzávěrka zářijového čísla je ve čtvrtek 15. srpna do 12 hodin. Později zaslané příspěvky budou uveřejněny v zářijovém čísle. pojišťovna, a. s., za celkovou pojistnou částku Kč, schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č ze dne uzavřené mezi městem Desná a Českou spořitelnou, a. s. a pověřilo starostu města jeho podpisem, schválilo kupní smlouvu na dodávku laserového rychloměrult1 20/20 TruCAM, vyjádřilo vůli podpořit žádost Železniční společnosti Tanvald, o. p. s. o fi - nanční podporu na přípravu a rozjezd projektu Zubačka magnet cestovního ruchu Mikroregionu Tanvaldsko, vzalo na vědomí informace starosty města o: připravovaných projektech Mikroregionu Tanvaldsko, připravované rekonstrukci komunikace Polubenská v Desné III, plánované opravě KD Sklář, ČOV Nyčovy domky, průběhu Sympozia Desná 2013 a Desenské pouti, oslavě 30. výročí otevření hasičárny v Desné II, připravované nostalgické jízdě Cyklostezkou Járy Cimrmana. DŮLEŽITÉ KONTAKTY Kulturní středisko Riedlova vila Krkonošská 120, Desná tel.: , Knihovna tel.: , Desenské noviny redakce tel.: , , , DN na webu: Desenské noviny. Vydává: Město Desná, IČO: , Krkonošská 318, Desná. Odpovědný redaktor: Mgr. Dana Nývltová. Redakční rada: Mgr. Martina Hrubá, Mgr. Dana Nývltová, Mgr. Daniela Strnadová. Adresa redakce: Riedlova vila, Krkonošská 120, Desná, tel.: , , , , Grafika a tisk: Jablonecká tiskárna, Podhorská 22, Jablonec nad Nisou, Vychází měsíčně nákladem 400 výtisků. Datum vydání: 1. červenec Povoleno pod registračním číslem MK ČR E Desenské noviny léto 2013

3 Společenská kronika Gratulace červencovým a srpnovým jubilantům Svá životní jubilea v červenci oslaví: Alena Dvořáková Jiřina Zajíčková Miloslav Pelc Zora Pačesová Petr Martínek Sigfrid Schneider Bohuslav Janoušek Anna Šimonová Stanislav Radoch Marie Humpoláková Božena Kovaříková Anna Hillová Zdeněk Petřík Karlota Šramlová Jiří Havlík František Laňka Mira Pačesová Miroslav Volman Jana Haňáková Helena Čílová V srpnu budou oslavovat: Marie Mikičová Jaroslav Kolísek Ervín Jiříček František Petříček Anna Doubková Do dalších let přejeme mnoho zdraví. Jubilanti narození v měsíci září, kteří nechtějí být zveřejněni, mohou napsat na MěÚ nebo zavolat na telefon: , Vítání nových občánků v červnu V sobotu 15. června proběhlo v Riedelově vile tradiční vítání nově narozených dětí do řad občanů Desné. Na tuto tradiční a milou společenskou akci, kterou připravuje SPOZ (Sbor pro občanské záležitosti ) ve spolupráci s kulturním střediskem a městem Desná, přijali pozvání rodiče a příbuzní sedmi dětí. Role hostitele se tentokrát ujal místostarosta města pan Petr Šikola. Příjemnou kulturní vložkou bylo vystoupení slečny Kateřiny Schmiedové, která si pro přítomné připravila dvě klavírní skladby, které zpříjemnily atmosféru v sále. SPOZ si pak při této příležitosti pro děti připravil dárky a pro maminky květiny. Rodiče dětí se následně podepsali do pamětní knihy. Slavíte? Slavte! Dalším slavením bylo setkání žáků 8. B z naší základní školy, ročník 1989/90. Posezení proběhlo v pátek o desenské pouti v kavárně kina Alfa a věřte, že to bylo vskutku veselé Děkuji všem za účast. KM Blahopřání Milé mamince Margitě Mrklasové k jejím narozeninám přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky všech jejích blízkých. S láskou přejí dcery Marcela a Bohunka Poděkování Kulturní a informační centrum Riedelova vila děkuje všem, kteří podporovali humanitární sbírku pro občanské sdružení Diakonie Broumov, která se uskutečnila ve středu 12. června Tato nezisková organizace poskytuje materiální pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce. Děkujeme za Vaši pomoc. KIS RV Poděkování manželům Wagnerovým V dnešní době plné negativních zpráv i skutečností bych chtěla vyslovit naopak jedno veskrze pozitivní zjištění: náš hřbitov je opět důstojným místem pro ty, kteří tu navždy odpočívají. Myslím, že všichni cítíme, že hřbitov je důležitou částí každého města i vesnice. Navštěvují ho nejen lidé, kteří zde pečují o pietní místo věčného odpočinku svých drahých, ale i náhodní návštěvníci našeho města. Proto je zcela na místě vřele poděkovat Jolaně a Horstovi Wagnerovým za vzornou péči, kterou hřbitovu věnují. Cestičky jsou stále uhrabané, je posekaná tráva, koše nejsou nikdy přeplněné, zkrátka všechno je, jak má být, a stále je oba vidět v plné práci. Myslím, že toto není jen můj názor, ale že mluvím z duše všech pravidelných i náhodných návštěvníků. Proto ještě jednou děkuji manželům Wagnerovým a přeji jim hodně zdraví, aby se s chutí mohli dále věnovat této záslužné práci. H. Maďarová Kurz PC pro seniory Město Desná pořádá kurz pro seniory práce na počítači. Kurz bude zahájen v říjnu Probíhat bude v prostorách Základní školy v Desné. Cena 500 Kč. Přihlásit se můžete v Kulturním a informačním centru Riedelova vila v Desné. Bližší informace budou uveřejněny v zářijovém čísle Desenských novin a na webových stránkách města. Desenské noviny léto

4 Informace z radnice MĚSTO DESNÁ Tajemník městského úřadu Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318 Tel.: , fax: , mobil: Oznámení O vyhlášení výběrového řízení Město Desná vyhlašuje výběrové řízení na místo Zaměstnanec odboru Kulturní a informační středisko Desná se zaměřením na zajištění chodu městské knihovny Pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup od nebo dle dohody. Platové zařazení: 7. třída Pracovní náplň: zajištění chodu městské knihovny, zajišťování internetu pro věřejnost, zajišťování činnosti v rámci odboru Kulturní a informační středisko Desná. Místo výkonu práce: budovy Městského úřadu v Desné Požadavky: minimálně středoškolské vzdělání výborné organizační a komunikační schopnosti,fl exibilita dobrá znalost práce na PC znalost jednoho cizího jazyka (AJ, NJ) výhodou řidičský průkaz skupiny B praxe v oblasti knihovnictví nebo kultury vítána praxe v oblasti grantů, dotací a jejich zúčtování vítána. Bližší informace poskytne tajemník městského úřadu, tel.: , Přihlášky zasílejte na adresu: Městský úřad, k rukám tajemníka, Krkonošská 318, Desná v Jizerských horách Termín pro podání přihlášky: 19.července 2013 Přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození, státní příslušnost zájemce, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, a datum a podpis zájemce. K přihlášce doložte: profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se pracovního místa výpis z rejstříku trestů ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit i bez udání důvodu. Písemné materiály poskytnuté k výběrovému řízení budou neúspěšným uchazečům vráceny. Mgr. A.Bělonožník, tajemník MěÚ Vyvěšeno: Sejmuto: Havárie vodovodu V úterý 4. června ve večerních hodinách došlo k havárii na vodovodním zařízení v Desné I. V důsledku toho musela být přerušena dodávka pitné vody v objektech, jichž se havárie bezprostředně dotkla, tedy v objektech Údolní č. p. 325 a č. p Dodávka vody byla zajištěna náhradním způsobem. K odstranění havárie došlo ve středu 5. června 2013 v dopoledních hodinách. Návrh závěrečného účtu města Desná za rok 2012 Zastupitelstvo města na svém zasedání dne projednávalo výsledky hospodaření města za rok 2012: Závěrečný účet města Desná za rok 2012 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města v roce 2012 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu v roce 2012 Projednávaný materiál mohl být připomínkován i ze strany veřejnosti, a proto byl zveřejněn na úřední desce. Materiál byl občanům k dispozici nejen na úřední desce před budovou MěÚ Desná Krkonošská 318, ale také na elektronické úřední desce v části Zastupitelstvo a rovněž i v aktualitách na webových stránkách města. Případné nejasnosti bylo možno projednat na MěÚ v kanceláři č. 1 s vedoucí ekonomického odboru ing. Martinou Čermákovou nebo přímo při jednání zastupitelstva města, které se uskutečnilo od 17 hodin v zasedací místnosti Riedelovy vily. Zasedání zastupitelstva proběhlo po uzávěrce tohoto čísla. Informace z jednání přineseme v zářijovém čísle. Vy se ptáte Dnešní otázka vyplynula z červnové besedy s občany, která proběhla na Černé Říčce. Týkala se kácení stromů. Konkrétní situace byla předmětem jednání v dané lokalitě. Ale tato problematika je vlastně celodesenská, a tak je dobře vědět, jak to s kácením stromů vlastně je. Provádí se z podnětu občanů nebo na základě rozhodnutí správce komunikace či podnětu odboru životního prostředí a na základě dendrologického posudku. Kácení je možné provádět pouze v souladu se zákonem a stanovenými pravidly. Rozhodnutí pak vydá orgán ochrany přírody Odbor životního prostředí při MěÚ. Rozhodnutí lze vydat na základě řádně podané žádosti vlastníka pozemku, na němž strom stojí, nebo musí mít žadatel písemně doložený souhlas vlastníka pozemku. Pokud je strom na pozemku v majetku města, musí žádost projednat rada města. Doba, v níž je možné stromy kácet, je od 1. října do 15. dubna, tedy v období vegetačního klidu. V období od 16. dubna do 30. září lze povolení udělit pouze tehdy, jde-li o mimořádnou situaci ohrožující bezpečnost lidí a majetku. Za úklid veškeré dřevní hmoty je odpovědný žadatel. Výměna řidičských průkazů Odbor dopravy MěÚ Tanvald upozorňuje občany na poslední etapu výměny dosavadních řidičských průkazů. Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince K výměně je nutno předložit platný občanský průkaz, jednu současnou průkazovou fotografii a platný řidičský průkaz. Žádost o výměnu řidičského průkazu každý žadatel obdrží a vyplní při podání žádosti přímo u podací přepážky odboru. Výměna řidičského průkazu je bezplatná a doba vyřízení žádosti je do 20 pracovních dnů. S pozdravem Eva Kráslová, MěÚ Tanvald 4 Desenské noviny léto 2013

5 Ze sportu Proplakané Pustiny Ne snad, že by plakali účastníci této tradiční a populární hasičské soutěže, většina hýřila vtipy, veseleji snad bylo více než jindy. Skončila dlouholetá tradice pěkného počasí, málokdo si vzpomněl, kdy při soutěži naposled pršelo. Bylo to dosti dlouho, ale jednou to přijít muselo. Letos v sobotu 1. června to stálo za to, všude veliké kaluže vody, bahno, rozmoklá louka na požární útok. Na nasazení a výkony jednotek to ale vliv nemělo. Mírně klesla úroveň pořadové přípravy, plného počtu bodů nedosáhl nikdo. Se ztrátou jednoho bodu se na prvním místě umístila Černá Říčka, druhou příčku obsadila Desná I a na třetím místě skončila družstva z Desné II A a Horního Polubného. Štafetu nejlépe zvládlo družstvo z Příchovic časem 0:54:7, na druhém místě skončila Černá Říčka časem 0:55:3 a na třetím Desná III časem 0:57:2. Královskou disciplínou požárního sportu je útok. V letošním roce došlo ke změně, všechny jednotky musely použít stejný stroj, a měly tak stejné podmínky. Výhoda upravených motorů a čerpadel tak odpadla. Na prvním místě se tentokrát umístila stejným časem 0:31:4 družstva z Příchovic a Černé Říčky, na druhém družstvo Desná II B časem 0:35:5 a na třetím Horní Polubný časem 0:37:8. Soutěže se také zúčastnilo jediné družstvo žen, a to z Příchovic. Celkovým vítězem letošních Pustin se stalo družstvo z Příchovic před Černou Říčkou. Kvůli neustálému dešti se nekonal tradiční zahajovací nástup. Vyhodnocení proběhlo v příjemně vytopené klubovně pustinských hasičů. Výsledky v dosti hlučné atmosféře vyhlásil a ceny předal Standa Pelc. Desenský starosta Jaroslav Kořínek nám všem na závěr poděkoval za účast a popřál další úspěchy. Osobně považuji také za velmi příznivé, že se soutěže účastnila i družstva ze sborů, kde byly zásahové jednotky zrušeny. Takže na shledanou na příští soutěži, doufejme, že opět na sluncem prozářených Pustinách. D. Lauer Poznávací zájezd zdravotně postižených Výbor OS zdravotně postižených Tanvald splnil dne 22. května jeden z významných bodů ročního plánu činnosti. Byl to poznávací zájezd do německého lázeňského městečka Bad Schandau. Pro veliký zájem musely být zajištěny dva výletní autokary přihlásilo se 96 zájemců (z Rejdic, Kořenova, Desné a Tanvaldu). V časných ranních hodinách odstartovali všichni do Děčína. V přístavu Labské společnosti přesedli do příjemně vybavené motorové výletní lodi historického jména POSEIDON. Následovaly dvě hodiny pozoruhodné cesty po proudu Labe. Díky sledování krásné přírody v jeho povodí, společenské zábavě, zpěvu známých lidových písniček a dobrému obědu na lodi uběhla všem cesta v dobré pohodě. A pak už přišla prohlídka městečka a jeho historických i novodobých objektů, upravených parků se spoustou kvetoucích květin, kterých bylo hodně i v soukromých zahradách. Nesmělo chybět ani posezení v útulných kavárničkách na ukončení příjemné procházky. Ani drobné dešťové přeháňky nemohly pokazit zajímavé prožitky. Cesta domů proti proudu Labe, delší o hodinu, nic neubrala na dobré náladě. Probíhala v duchu vzájemných srdečných pohovorů o našich bolestech a různých možnostech jejich krocení od rehabilitací přes cvičení, čajíčky, mastičky prostě kurýrování všemi možnostmi. Součástí cesty bylo samozřejmě i skvělé občerstvení. Opět nechyběla harmonika a mnoho písniček, aby cesta dobře uběhla. Dobrá a veselá nálada pokračovala i v v autokarech, které nás vezly domů. Ve večerních hodinách jsme pak všichni spokojení a zdravější ukončili naše putování. Za úspěšný průběh a hezké zážitky všichni poděkovali hlavní organizátorce zájezdu, obětavé Evě Malé a jejím pomocníkům z výboru. Poděkování patří i oběma pánům řidičům autokarů z Rejdic. M. Šimon Desenské noviny léto

6 Ze sportu Fotbalová sezona 2012/2013 u konce Posledním hvizdem rozhodčího byla ukončena fotbalová sezóna 2012/2013 a nezbývá nám, než se poohlédnout za právě ukončenou sezónou, zhodnotit, co se nám povedlo a co naopak ne. Desenský fotbal měl v uplynulé sezóně přihlášena do soutěží mužstva ve všech věkových kategoriích. Těžko najdete oddíly kopané s tak velkou účastí v nejvyšších soutěžích Libereckého kraje, vyjma velkých oddílů jako je například Baumit Jablonec. I to je vizitka dobré práce všech dobrovolných funkcionářů, kteří svou práci vykonávají v době svého osobního volna, bez nároku na finanční ohodnocení. Vykonávají tuto mravenčí práci jen proto, že jim není lhostejný osud desenského fotbalu. Přesto je v oddíle stále nedostatek trenérů a funkcionářů, proto bych chtěl požádat každého, kdo to myslí s desenským fotbalem vážně, ať se zapojí, každá pomoc bude vítána. A nyní již k jednotlivým týmům. A-mužstvo se pod vedením K. Vokála v konečné tabulce krajského přeboru umístilo na 12. místě, tedy těsně nad sestupovými příčkami. Jarní sezóna byla hodně vyrovnaná co se týče týmů ohrožených sestupem (zhruba 7 týmů). Naši hráči rozhodli o záchraně v soutěži až v předposledním kole, kdy dokázali porazit doma na jaře skvělou Skalici. Toto vítězství zajistilo týmu účast v přeboru kraje i pro nadcházející sezónu, ale nad týmem visí hodně otazníků. Můžeme být hrdi na to, že tým je tvořen z 90 % odchovanci našeho oddílu a věkový průměr tohoto týmu je kolem dvaceti let. Na druhou stranu je tým hodně úzký, tvoří ho zhruba 15 hráčů, což při absenci některého hráče může mít pro tým fatální následky. Bude nutné proto tým v letní přestávce doplnit několika hráči, v úvahu připadají hráči končící v dorostenecké kategorii. Nezbývá, než popřát týmu dobrou letní přípravu na novou sezónu v krajském přeboru. Tým dorostu pod vedením V. Žanty nebyl rovněž pro jarní sezónu zrovna nejširší, ale dokázal se neuvěřitelně stmelit a patřil v jarní části sezóny ke štikám celé soutěže. V jarní části dokázal nasbírat neuvěřitelných 23 bodů do tabulky a zcela jasně se odpoutal od sestupových vod. Dokázal porazit například i mnohem zvučnější týmy, jako například Semily nebo Mšeno. Velký dík patří celému kolektivu dorostu za předváděné výkony na jaře, pro některé hráče je to zároveň i pozvánka do A-týmu dospělých. Týmy starších a mladších žáků nám už takovou radost neudělaly a tady je třeba hledat rezervy v práci celých kolektivů, včetně trenérů. Tým starších žáků se umístil v krajském přeboru těsně nad sestupovými příčkami, nutno dodat, že hráčský materiál v této kategorii je opravdu na této úrovni. Bez lepší práce s mladšími žáky se bohužel tato situace do budoucna zřejmě nezlepší. Mladší žáci obsadili ve své kategorii poslední místo v kraji a to není pro budoucnost dobrá zpráva. U těchto kategorií je třeba hledat nenalezené rezervy, jinak se nám může jinak dobrá práce v oddíle do budoucna zhroutit jak domeček z karet. Starší přípravka, tzv. minižáci, pod vedením trenérů R. Schmieda a T. Dubského odváděla po celou sezónu slušné výsledky v přeboru okresu, kde se umisťovali na předních příčkách. Několik turnajů dokázali naši borci i vyhrát a to je dobrá předzvěst do budoucnosti mladších žáků. Velkou radost nám po celou uplynulou sezonu dělala mladší přípravka, tzv. mikrožáci. Pod vedením J. Ducháče, M. Kochánka a V. Albla si tito nejmladší borci vybojovali renomé nejlepší přípravky na okrese, když dokázali získat titul okresního přeborníka. V sezóně absolvovali téměř třicítku turnajů, v nichž se dokázali umisťovat na nejvyšších příčkách. Snad i proto budou tito borci od příští sezóny hrát soutěž o kategorii výše přesto, že by mohli ještě jednu sezónu hrát ve své kategorii. Pro další růst těchto hráčů je to ale nezbytné a bude jen na nich a trenérech, jak se k tomuto dalšímu cíli postaví. Závěrem bych chtěl všem hráčům a funkcionářům popřát klidnou dovolenou, aby dokázali nabrat nové síly do nové sezóny 2013/2014. J. Ducháč Do našeho kraje se blíží závod 40. Rally Bohemia 40. Rally Bohemia, jako nejvýznamnější sportovní akce v regionu, přiláká do oblasti Mladoboleslavska, Jablonecka a Liberecka množství diváků a návštěvníků soutěže. Ovlivní ale také množství obcí a osob kolem tratí rychlostních zkoušek. 40. Rally Bohemia odstartuje v Mladé Boleslavi ve dnech 12. až 14. července 2013 jako závod FIA Evropského poháru s nejvyšším koefi cientem 10 a současně i Mediasport.cz mezinárodního mistrovství České republiky v rally. Na tratích rychlostních zkoušek se představí kompletní domácí špička rally, kterou rozšíří i někteří zahraniční jezdci a také členové továrního týmu Škoda Motorsport. Za hlavním polem soutěžních vozů budou moci občané dotčených obcí a diváci sledovat i pole označené jako Rally Bohemia Legend, kde bude možné spatřit soutěžní vozy a jezdce nedávné minulosti s historickými vozy. Na organizaci 40. Rally Bohemia se podílí více než 1500 osob a organizátoři rally mají všechna povolení dotčených obcí, Policie ČR a dalších orgánů včetně národní sportovní autority Autoklubu ČR. Hlavním partnerem rally je společnost Škoda Auto, a. s. Špičkové soutěžní posádky přijede v době konání rally sledovat několik desítek tisíc diváků, kteří jsou nezanedbatelným ekonomickým přínosem pro region, kde bydlí, stravují se a využívají dalších služeb. Jubilejní 40. Rally Bohemia ale zasáhne do běžného víkendového života obcí na trati rychlostních zkoušek a některé silnice uzavře. Pořadatelský sbor děkuje občanům za toleranci významné sportovní akce a žádá je o dodržování bezpečnostních opatření během soutěže, se kterými je seznámí traťoví komisaři v daném úseku. Prosíme, poslouchejte pokyny pořadatelů a respektujte zakázané prostory a uzavírky. Organizátoři 40. Rally Bohemia vás zvou k návštěvě soutěže. Více informací o 40. Rally Bohemia najdete na internetových stránkách Sledujte ofi ciální facebook Organizační tým RB 2013 Ing. Petr Eliáš, tiskový mluvčí 6 Desenské noviny léto 2013

7 Z kultury Pozdně jarní muzicírování V pátek 14. června patřila zahrada Riedelovy vily dobré náladě, zpívání a moravskému vínu. Na rozdíl od loňského medardovského muzicírování bylo letos i počasí shovívavé a přineslo dokonce i sluníčko. Sbor dobrovolných muzikantů připravil svůj tradičně zábavný a příjemný program, kde se prolínala lidová tvorba s umělou, zastoupeni byli i klasici zvučných jmen Mozart a Bach. I když ve venkovním prostředí není akustika úplně stoprocentní, Historické slavnosti města mění tvář 14. a 15. září 2013 proběhnou Historické slavnosti města Desná. Mění se tím několikaletá tradice, protože tyto slavnosti probíhaly v dvouletých intervalech. Není to ale jediná změna. Letošní ročník chceme pojmout v duchu město městu a celou akci uspořádat pouze za účasti a pomoci místních spolků a organizací. Proto nebudou trvat pouze jedno odpoledne, ale dva dny. Součástí sobotních slavností totiž bude nedělní běh Přes desenské kopce. Další změnou je místo konání. Slavnosti proběhnou v zahradě Riedelovy vily a budou mít podobu jarmarku s doprovodným kulturním programem. Každý místní spolek a organizce bude mít prostor se představit a prezentovat právě v areálu Riedelovy vily. Prezentace může mít podobu programu pro děti nebo dospělé, soutěže, nabídky prodeje, ukázky práce nebo dovednosti. Pokud tedy máte co nabídnout, obraťte se, prosím, na vedoucí kultury Lenku Neumannovou do konce července. Je potřeba sestavit program Historických slavností města Desná a vše v klidu a pohodě zrealizovat ke spokojenosti návštěvníků, účastníků i organizátorů. V neděli pak proběhne druhá část slavností běh Přes desenské kopce. Po loňském velice úspěšném pokusu o obnovení tohoto tradičního závodu budou i letos připraveny tratě jak pro nejmenší závodníky (50 m) tak i pro starší školní děti poběží podle věku tratě od 200 do 1200 m, hlavní závod má délku 12 km a uspořádán bude také oblíbený nesoutěžní Běh pro zdraví v délce 1 km.soutěže dětí budou startovat od 10 hodin, běžci hlavního závodu na trať vyběhnou v 11 hodin. Vy, kteří máte chuť si zazávodit, nebo se jen tak proběhnout pro zdraví, zakroužkujte si 15. září v kalendáři a přiveďte na start i své ratolesti. V loňském roce byla účast velice pěkná běželo na spokojenost a výbornou náladu posluchačů, podpořenou dobrým moravským vínem, to v žádném případě vliv nemělo. Muzicírování si v průběhu let našlo své publikum a patří k událostem, na které se každý rok těšíme. Kulturní středisko děkuje všem účinkujícím i hostům, kteří po skončení koncertu SDM pomohli při bleskovém úklidu židlí a stanů ze zahrady Riedelovy vily. Red přes 100 závodníků všech věkových kategorií.pro všechny účastníky i přihlížející bude zajištěno občerstvení v zázemí fotbalových kabin. Letošní slavnosti mají ještě jednu zvláštnost budou probíhat v roce stého výročí povýšení Desné z obce na městys. Přínos tohoto povýšení byl v tom, že se tu mohly konat týdenní a dobytčí trhy. Toto právo obce neměly. Zároveň městys plnil i funkci spádového městečka pro okolní obce. Bližší informace o akci budou zveřejněny na webových stránkách města Desná a také v zářijových Desenských novinách. Red Desenské noviny léto

8 Rozhovor, Okénko zajímavostí Kino Alfa slaví 10 let Kateřína Melicharová Letos slaví 10. narozeniny kino Alfa, a tak se ptáme nadšené organizátorky Kateřiny Melicharové na provoz nejen kina, ale její kulturní činnosti vůbec. 1. Jste známá jako neúnavná organizátorka akcí pro děti. Co Vás k tomu vede? Je to hned několik věcí. Ta nejdůležitější je asi skutečnost, že mám ráda děti. Původně jsem chtěla studovat pedagogickou fakultu, pak jsem si to rozmyslela, ale láska k dětem mě neopustila. Další věc je, že chci pomoci rodičům, zpestřit nabídku města a v této práci, která mě naplňuje, se vlastně realizuji. A v neposlední řadě chci samozřejmě využít prostory kina. 2. Váš dětský klub Čmeláčci fungoval pravidelně, teď už se konají pouze jednorázové akce (většinou jednou za měsíc). Můžete prozradit, proč? Je pravdou, že jsme jej měli každou středu. Probíhaly tu pravidelné akce s programem. Jejich cílem nebylo konkurovat školce, ale pomoci rodičům, aby měli ve středu, kdy je úřední den, možnost zařídit si, co potřebují, aby měli děti pod odborným dohledem tam, kde se b udou zabývat nějakou smysluplnou činností. Proto jsme zařazovali vedle četby pohádek a práce s textem i pohybové hry (máme i trampolínu) a činnosti na rozvoj motoriky. Mrzí mě, že ač ceny byly velmi nízké, zájem postupně upadal. Na tomhle místě chci poděkovat mým dvěma učitelkám, které se mnou spolupracovaly a spolupracují dodnes. Pořádáme zájezdy, výlety, divadélka, promítání pro děti 3. Snažíte se udržet v provozu místní kino. Promítáním filmů se určitě neuživí, takže je potřeba ho využívat i jinak. Jak? Ona se ta moje práce prolíná aktivity dětského klubu se snahou udržet chod kina. Je to pochopitelné, když obojí dělám já, že to nelze oddělit. Máte pravdu, že fi lmy nás skutečně neuživí. To je ještě příliš slabé vyjádření, promítání je silně prodělečné. Takže se snažím promítat pro mateřské školky (na jejich přání), zvát malá divadélka zkrátka orientovat se na malé diváky. Teď se rozbíhá i spolupráce se základní školou s prvním a druhým ročníkem. Nejedná se jenom o fi lmy, ale i o besedy. Jmenovat můžeme dvě poslední - Ptáci u krmítka ve spolupráci s libereckou ZOO a Dopravní dopoledne ve spolupráci s Dopravním hřištěm Jablonec. 4. A pro dospělé nabízíte v prostorách kina také alternativní programy? Samozřejmě že ano. A snažím se nabídku stále rozšiřovat. Probíhají tu besedy (i s promítáním videozáznamů) např. pan Kominík a jeho povídání o Keni, Kubě, nebo MVDr. Klára Pospíšilová s besedou na téma jejího kalendáře a druhá o knížce Putování s vílou Izerínou, MVDr. Jurek a jeho Putování s medvědy (na Aljašce) i beseda o Africe. Pravidelně už probíhá fi lmový festival Expediční kamera a Filmový festival zimních sportů. Pořádali jsme burzy dětského oblečení, charitativní sbírky. Prostory kina využíváme i k pořádání karnevalů, Mikulášské, oslav narozenin a už jsme zase u dětí. Říkala jsem, že se moje činnosti prolínají. Bohužel, žádná z nich není výdělečná, i když dělám, co můžu. Chci kino udržet, protože k Desné patří. Dalo by se říct, že je to pro mě takový hodně nákladný koníček. 5. Jak je to se spoluprací s kulturním střediskem? Jsme malé město, takže o spolupráci jsem vždycky stála. Nemá smysl si lézt do zelí, ale domluvit se, aby se akce nekryly nebo nebyly tuplované. Ne vždy se to dařilo, spolupráce se začala rozvíjet v roce 2010, pak to nějak moc nefungovalo, ale teď se snad blýská na lepší časy. Byla jsem vyzvána ke spolupráci s kulturní komisí, společnou kulturu podporuje i současné vedení města i Riedelovy vily. 6. Moje pravidelná závěrečná otázka máte nějaké přání směrované k obyvatelům Desné, nějaký vzkaz pro ně? Je to těžké. Je škoda, že lidí chodí málo. Nabídka je široká, ceny nízké. Prostory kina jsou k pronájmu za rozumné peníze na různé akce. Lidé by měli být rádi, že máme kulturní středisko, kino, divadla, přednášky poměrně širokou nabídku a hlavně za rozumné ceny. Mrzí mě, že tohle oceňují převážně návštěvníci Desné, rekreanti, kteří se diví malé účasti Deseňáků, závidí pestrost nabídky a hlavně nízké ceny. Ráda bych, aby k nám našli cestu hlavně obyvatelé našeho města. Děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů v další práci. D N y Co to znamená, když se řekne... SISYFOVSKÁ PRÁCE Často se stává, že vynaložíme mnoho sil na něco, co se nevydaří. Nejhorší je, víme-li, že je to práce marná, a přesto ji musíme dělat. Pak si často povzdechneme a postěžujeme na to, že je to stejně sisyfovská práce. A proč zrovna tohle přirovnání? Otevřeme-li knížku Staré řecké báje a pověsti od Eduarda Petišky, najdeme odpověď. V jeho převyprávění Homérových eposů Ilias a Odyssea najdeme i báji o Sisyfovi, který se provinil proti božským zákonům a chtěl se stát nesmrtelným. Jeho touha by se dala pochopit, zvlášť ve chvíli, kdy si pro něj přišla smrt v podobě boha Thanata. Ale způsob, jak toho chtěl dosáhnout, olympští bohové museli potrestat. Sisyfos totiž boha Thanata uvěznil, jenomže tím nezajistil nesmrtelnost jenom sobě, ale všemu, co bylo živé (obdobu můžeme najít v naší pohádce Dobře, že je smrt na světě ). Zeus proto poslal za Sisyfem boha války (Árés), který nakonec Sisyfa přemohl, osvobodil Thanata a odvedl Sisyfa do říše stínů. Až sem by mu ještě bohové jeho smělý čin patrně odpustili. Ale Sisyfos je chtěl přelstít, a to se trestá. Než se nechal odvést do podsvětí, domluvil se s manželkou na tom, že jeho tělo nenechá pohřbít a nebude přinášet žádné oběti. V podsvětí pak bědoval a naříkal, co jeho žena provádí, až se bohové smilovali a dovolili mu na určitou dobu návrat na zemi, aby mohl manželce domluvit. Sisyfos ale nesplnil slib, že se po vyřízení záležitosti vrátí zpět do říše stínů. Zeus proto znovu zaúřadoval, poslal boha Herma, kterému se nakonec podařilo Sisyfa odvést tam, kam patřil. Za to, že podvedl bohy, ho ale čekal krutý trest: musí valit do kopce těžký kámen, který se vždy, když už je skoro na vrcholu, skutálí zpět na úpatí a Sisyfos musí začít znovu. Přitom ví, jaký bude výsledek jeho práce. DNy 8 Desenské noviny léto 2013

9 Okénko zajímavostí Osobnosti se vztahem k Desné Wilhelm Riedel ( ) Mezi velmi významné osobnosti, které přispěly k rozvoji a významu naší dnešní Desné, patří nesporně prostřední syn Josefa Riedela, Wihelm Riedel. Později, zejména Wilhelmovou zásluhou, byl jeho otec nazýván. Králem jizerskohorských sklářů. Josef Riedel sen. byl bezesporu pozoruhodnou osobností patřící do skupiny tzv. gründerů průmyslu 19. století. Byl nejen zakladatelem polubenské větve Riedelů, významného činitele jizerskohorského sklářství, textilním podnikatelem, ale i zdatným obchodníkem a neofi - ciálním bankéřem Jablonecka.. V roce 1849 získal od Ignatze Friedricha nově postavenou polubenskou sklářskou huť, kterou postupně mimo provoz rekonstruoval a později i rozšířil, a v roce 1854 zprovoznil Po skončení platnosti nájemní smlouvy na provoz hutě v Antonínově se v roce 1858 přestěhoval (se svými syny z prvního manželství s Marií Annou Riedelovou (+1855)) do Dolního Polubného. Podruhé se oženil v roce 1859 s Johannou Neuwingerovou, se kterou měl 2 děti, dceru Rosu (1860) a syna Josefa (1962). Úspěšně pokračoval v rozvoji sklářské výroby v Polubném a na Malé Jizeře, kde v roce 1866 postavil moderní huť. V roce 1867 postavil sklářskou huť v Kořenově. Současně podnikal i v textilním průmyslu vlastnil textilku v Dolním Maxově a Kořenově. Účastnil se mnohými aktivitami zlepšování podmínek pro rozvoj průmyslu na Tanvaldsku. Svého nejstaršího syna Huga (1848), výborného sklářského technologa, pověřil, po skončení jeho studií v cizině v roce 1871, vedením základního závodu v Polubném. Po jeho předčasné smrti v roce 1883 povolal Josef Riedel sen. do vedení podniku, svého prostředního syna Wilhelma, vedoucího závodu v Dolním Maxově, jako senioršefa. Wilhelm byl nejen všestranným sklářským a textilním odborníkem, ale i výborným stavařem. Tuto dobrou vlastnost uplatnil již při svém působení v Maxově. Ihned, jak se ujal vedení fi rmy, ji oprostil od dodavatelů stavebních prací. Za tím účelem vytvořil vlastní stavební oddělení, které realizovalo jeho projekty. Než získal schopného stavitele a políra, vedl oddělení sám. Jako první provedl drobné úpravy vily čp. 704, kterou nechal postavit zemřelý Hugo Riedel a do které se v roce 1885 z Maxova přestěhoval. Kolem vily vybudoval rozsáhlou zahradu s tenisovým kurtem, bazénem a domkem pro zahradníka. Později (v roce 1889) na jejím jižním konci, na zalesněném vršku, nechal postavit rodinnou hrobku. Její stavbu z muchovské žuly a hořického pískovce svěřil libereckému staviteli. Jeho otec svěřoval Wilhemovi stále více a více odpovědnosti ve správě firmy. Sám se přibližně od roku 1880 stáhl z vedení fi rmy a věnoval se dozoru a svým obchodním zálibám. Na počátku Wilhelmovy činnosti provozovala firma hutě v Dolním Polubném, na Příchovicích, v Dolním Maxově, na Malé Jizeře, v Kořenově, jakož i textilky v Kořenově a v Dolním Maxově. Kromě uvedených závodů kupovala firma i konkurenční závody, které záhy likvidovala, podobně jako uhelné doly v severozápadních Čechách. Na území dnešní Desné postavil pro vedení firmy novou budovu centrály, rozšířil příchovickou huť, postavil sklady tyčového skla, laboratoř, perlovku, pomocné provozy včetně tzv. bronzovny, pro postavenou rafinerii skla přistavěl vzorkovnu a výrobnu pánví a šamotových doplňků včetně jejich skladiště. Rozšířil polubenskou huť o pomocné prostory a novou huť dutého skla se dvěma pecemi a sociálním zařízením včetně koupelny i sprch pro zaměstnance. Jako poslední počin v tomto areálu položil v roce 1914 základy tzv. Josefské hutě. V roce 1913 postavil desenskou huť na výrobu perličkových trubiček. Mimo výrobní provozy věnoval značnou pozornost bydlení a životu zaměstnanců. V roce 1900 rozšířil budovu hotelu Sklář, bývalé sklářské pivnice (Hütteschänke) o taneční sál a jeviště. V její blízkosti budovu pošty a četnické stanice, v Šírově koutu postavil ubytovnu pro skláře čp. 239, tzv. hospodářství rozšířil o moderní stáje pro koně i dobytek. V Dolním Polubném nechal postavit obytné domy pro úředníky a mistry čp.780, 781 a 156, pro dělníky domy 707 a 708 a v r Sedmidomky. Pro úředníky vedení v Potočné nechal postavit honosný dům čp. 398 tzv. Götzhaus (na jeho místě stojí dnes panelový dům čp a budova pošty, řeznictví a penzion pro seniory). Pro dělníky postavil v Desné I v Zásnubní ulici Landhaus. Wilhelm Ridel byl všestranně nadaný technik, zdatný obchodník a ekonom. Vypsat všechny jeho aktivity (spolu s manželkou v dobročinných a kulturních spolcích, jeho vedoucí postavení v obecně prospěšných činnostech při výstavbě vodních přehrad a železnic na Jablonecku) je pro omezený rozsah tohoto článku nemožné. V roce 1914 předal vedení fi rmy Josefu Riedlovi jun. a odstěhoval se do své vily v Liberci, kde se věnoval funkci vicepresidenta Obchodní a živnostenské komory. Zemřel ve věku 80 let v roce Byl nositelem mnoha státních i jiných vyznamenání, majitelem mnoha patentů a patří bezesporu k nejzáslužnějším občanům našeho domova. Ing. Ladislav Žák, duben 2013 Desenské noviny léto

10 Oslavy Dne dětí Den dětí na Zubačce V sobotu se uskutečnil již osmý ročník tradičního Dne dětí na Zubačce. I přes uplakané počasí dorazily oba zvláštní vlaky z Tanvaldu do Kořenova plné nedočkavých dětí s rodiči i prarodiči. Před vydatným deštěm jsme se schovali do nádražní budovy a zde na malé účastníky čekalo jako každý rok několik soutěžních disciplín, po jejichž splnění dostal každý nejen diplom, ale i něco na zub a nějakou tu drobnost. Děti se mohly povozit na modelech parní a motorové lokomotivy, každý si mohl vytvořit originální zubačkové tričko a zasoutěžit o pěkné ceny namalováním obrázku. Na nástupišti byla pro všechny návštěvníky připravena malá ukázka výcviku psů, kterou nám se svými psy předvedli strážnici Městské policie z Desné, pan Vladimír Zelinka a pan Aleš Flídr. Po celý den bylo také možné svézt se historickým autobusem RTO 706 na Jizerku a na Příchovice k místu, kde se další týden slavnostně otevíralo muzeum a rozhledna Járy Cimrmana. Vedle nádražní budovy byla zprovozněna důlní železnice, na jedné z vedlejších kolejí byla v provozu ruční drezína. Tímto bychom chtěli poděkovat sponzorům, díky nimž jsme mohli odměnit každého účastníka nějakou maličkostí. Letošní ročník podpořili: České dráhy, Liberecký kraj, Město Desná, Desko a.s., Preciosa Ornela a.s., Pekárna Jaroslav Schneider a spol. Tanvald, Lékárna Desná, Samoobsluha Prima Desná, Papírnictví Vedral Desná. Nemalý dík patří také dobrovolníkům, kteří pomáhali při samotné organizaci. I přes nepřízeň počasí se této akce zúčastnilo na 200 dětí a my se již nyní těšíme na další ročník. LK Dětský den se Čmeláčky V sobotu 1. června 2013 proběhla společná akce města (Riedelova vila) a o. p. s. Paraplíčko (dětský klub Čmeláčci). Děti dostaly letos k svátku hezký dárek v podobě zajímavého zábavného odpoledne. Měl jím být zájezd do liberecké ZOO. Protože letošní počasí dělá všechno pro to, aby překazilo plány, museli jsme i my program změnit. Z původního záměru zůstalo vystoupání na věž v Lidových sadech, kde děti dostaly svačinu, dáreček a narozeninový perník, který byl připraven pro Lucku Jakouběovou, jejíž narozeniny jsme si tím připomněli. A pak přišlo překvapení místo moknutí v ZOO jsme navštívili DINOPARK. Určitě nikdo nelitoval, že byl program změněn. Díky patří panu Laňkovi za bezproblémové zajištění dopravy. Děti měly vše zdarma, protože to byl dárek,o jehož úhradu se postarala o.p.s. Paraplíčko společně s městem Desná. KM Dětský den v Černé Říčce Tak jako na Pustinách, pršelo i u nás, proto jsme tradiční dětský den o jeden týden odložili a udělali jsme dobře. 8. června odpoledne nám krásně hřálo sluníčko, nic tedy nebránilo asi patnácti dětem, aby mohly na mnoha atrakcích vyzkoušet své umění a zručnost. Byla připravena malá překážková dráha, srážení plechovek, střelba ze vzduchovky, lanová dráha a mnoho dalších. Součástí programu byla i ukázka výcviku policejních psů, kterou zajistila MP Desná. Na závěr se konal jako vždy závod v pojídání koláčů, mimochodem byly výborné, okusit je mohli i organizátoři, kterých bylo asi stejně jako dětí. Tečkou za příjemným odpolednem bylo opékání buřtů. Myslím si, že se takto strávený čas ve Skiareálu Černá Říčka všem líbil. D L 10 Desenské noviny léto 2013

11 Muzejní noc Muzejní noc se vydařila Pokračování z titulní strany V 19 hodin byla za přítomnosti starosty města muzejní noc slavnostně otevřena paní doktorkou Helenou Sobkovou, jejíž krásný vztah k Desné byl patrný z každého jejího slova. Připomněla významné osobnosti našeho města Josefa Schindlera a Josefa Riedela, ale také svoji milovanou Boženu Němcovou, která ji provází všude. Milým a nevtíravým způsobem upozornila na potřebu zastavit se v uspěchaném způsobu života a uvědomit si, kolik krásy nám zanechali naši předkové a kolik jí je stále kolem nás, když ji umíme najít. Následovala přednáška Mgr. Jiřího Bartoše Sturce a Jana Marka z historie regionu, v níž seznámili s vývojem nejen sklářství v naší oblasti, připomněli významné rody, které měly podíl na rozvoji průmyslu v regionu a vše dokumentovali promítnutím obrazové prezentace. Čas do 22. hodiny, tedy do odchodu k Riedelově hrobce, mohli návštěvníci vyplnit prohlížením kronik města, prohlídkou muzejních exponátů s výkladem paní Slámové či občerstvením v baru nebo povídáním na terase Riedelovy vily. Ve 22 hodin se všichni přesunuli k Riedelově hrobce. Pohled na tuto nádhernou novorománsko-gotickou stavbu osvícenou loučemi byl skutečně impozantní. Také uvnitř byly rozmístěny louče a svíčky a celý muzejní program tu byl zakončen zpěvem středověkých dvojhlasů v podání členů libereckého divadla Jiřího Bartoše Sturce a Radka Holuba. Byl to působivý závěr. A hrobka může snad už klidně shlížet do údolí, protože se jí vrací důstojnost, kterou si zaslouží. DNy Desenské noviny léto

12 Ze školy a školky Světový den mléka Že jste o něm neslyšeli? Nejste sami. Nebýt paní Melicharové, nevěděli bychom to ani my, žáci prvních tříd. Byli jsme trochu zvědaví, když nám paní učitelky sdělily, že v úterý 28. května, nás čeká překvapení. A také bylo. Paní Melicharová nám připravila doslova mléčné hody. Ochutnávali jsme jednohubky se sýrem, chlebíčky s tvarohem, housky se sýrovými trojúhelníčky, mohli jsme si vybrat podle chuti vanilkový nebo jahodový jogurt. A aby toho nebylo málo, vše jsme zapíjeli kakaem. Moc nám to chutnalo a byli jsme úplně přecpaní. Ale nebojte se, že jsme jenom jedli. Samozřejmě jsme si vypravovali o správné výživě, o mléku a výrobcích z něho. Byla to moc pěkná vyučovací hodina a my bychom chtěli tímto příspěvkem paní Melicharové moc a moc poděkovat. Nejen za ten nápad něco pro nás udělat, ale i za velikou práci, kterou vynaložila na přípravu všeho toho dobrého, co jsme snědli takovou rychlostí, jako bychom opravdu už dlouho nejedli. Díky moc, paní Melicharová! Pasování prvňáčků Ve čtvrtek 6. června měli svůj svátek malí čtenáři. V Riedelově vile proběhl již druhý ročník velice hezké akce pasování prvňáčků na čtenáře. Stejně jako v loňském roce jím byl zakončen projekt Knížka pro prvňáčka. Také Marek Šolmes Srazil, který nadchl loňské prvňáčky, přijel se svým skvělým programem a děti před slavnostní chvílí pěkně rozparádil. Pak už přišel slavnostní okamžik rytíř Knihomol z Říše knih a kněžna Pohádka z Pohádkové země se ujali svého úkolu. Rytíř děti pasoval, kněžna předala diplom a knížku. Děti odcházely plné krásných zážitků a dojmů. A paní učitelky (Jana Dvořáková a Jana Fleknová) velmi dobře věděly, tento den už žádné vyučování nemá cenu. Pohled na rozzářené a nadšené děti stál ale určitě za to. Malí muzikanti V pondělí 27. května se v Riedelově vile sešli malí hudebníci. Desenské děti tady totiž měly třídní přehrávku. Představila se tu dvacítka dětí, které se učí hrát na flétnu, klavír, ale slyšet jsme mohli i ukázku hry na saxofon či keybord. Výkony a délka vystoupení odpovídaly věku dětí a také délce docházky. Vystoupení těch nejmenších byla roztomilá a dojemná. Ti větší pak už předváděli muzikantské umění, při kterém se někdy tajil dech. Bylo velmi příjemné sledovat výkony dětí, které mají krásného koníčka hudbu. Musí mu věnovat hodně času. Každý, kdo někdy zkoušel hrát na nějaký nástroj, ví, kolik úsilí, času a někdy doslova dřiny stojí jedna jediná předvedená skladba. Je moc dobře, že máme v Desné takové děti. Přejme našim malým muzikantům, ať jim láska k hudbě vydrží. Nemusí z nich být zrovna virtuozové. Stačí, když budou hrát pro radost sobě i druhým. Prázdninový provoz MŠ v Desné v době letních prázdnin V období červenec srpen bude provoz mateřských škol probíhat následovně v části prázdnin budou otevřeny obě, v další se budou střídat a 3 týdny budou obě školky uzavřeny obě MŠ MŠ Desná II obě MŠ uzavřeny MŠ Desná II Zdravá MŠ Zdravá MŠ obě MŠ V době od do mohou rodiče využít příměstský tábor, který opět připravuje dětský klub Čmeláčci. Bližší informace a program na straně Desenské noviny léto 2013

13 Ze školky Loučení se školkou aneb Školkiáda 2013 Nastal závěr školního roku a s ním tradiční setkání rodičů s dětmi v desenském kině Alfa na Školkiádě. V letošním roce již poosmé. V úvodu děti společně zazpívaly školní hymnu a po slavnostních nástupech obou tříd začal hlavní program. Zahájily ho děti ze třídy Koťátek. Mladší se proměnily ve Šmouly a zatančily několik tanečků. Starší děti sehrály krátké scénky z Večerníčků. Děti ze třídy Myšáků předvedly svou zdatnost a obratnost při překonávání překážek a při cvičení s kroužky. Společně sehrály pohádku s písničkami Na našem dvorečku. Budoucí prvňáčci byli pasováni na školáky. Obdrželi šerpu, knihu s věnováním a osobní dopis. Mezi diváky jsme v letošním roce poprvé přivítali pana starostu, který se ochotně ujal tradičního losování vstupenek o ceny. V průběhu programu mohli diváci zhlédnout fotografi e dětí, učitelek a několik krátkých videí z akcí školy. V závěru se o slovo přihlásil pan starosta a za rodiče pan Želinský. Byly jsme potěšeny, když ocenili naši práci s dětmi a předali nám kytičky. Za pomoc při realizaci Školkiády děkujeme panu Müllerovi a paní Ackermannové. Odměnou všem dětem za jejich snažení byl bouřlivý potlesk diváků. Každé dítě si odneslo domů drobný upomínkový dáreček. Hana Bambuszová,učitelka, MŠ podporující zdraví Desná Návštěva ve školce Dne 11. červny 2013 přijali pozvání do naší mateřské školy strážníci Městské policie v Desné v J. h. pan Aleš Flídr, pan Vladimír Zelinka a pan Ing. Miroslav Erlebach, aby předvedli dětem ukázku výcviku služebních a civilních psů. Děti zhlédly perfektní poslušnost psů na pokyny psovoda, vyhledávání skrytých předmětů, zadržení hledané osoby, obranu svého pána i fyzickou zdatnost při překonávání různých překážek. Děti se mohly samy zapojit do hry na přetahování se psem, bohužel se vždy ukázalo, že pes je předvídavější a zdatnější. Děkujeme za příjemně strávené dopoledne a doufáme, že nás příští rok opět navštívíte! MŠ RV Desenské noviny léto

14 Ze školy Eko program 2013 Na naší základní škole úspěšně pokračuje již čtvrtým rokem projekt podpořený Nadací pro záchranu a obnovu Jizerských hor. Tentokrát se na turistickou výpravu za poznáním vydali žáci 8. a 6. ročníku. Žáci 8. ročníku pěší túru absolvovali května. Prošli naučnou stezku Vodopády Černé Desné a pokračovali na Nýčovy domky, kde měli zajištěno ubytování na jednu noc. Cestou pozorovali přírodu, poznávali hlasy ptáků, trénovali přenos raněného. V rámci projektu také kontrolovali obsah záchytných nádob určených pro obojživelníky, které jsou umístěné u silnice vedoucí kolem přehradní nádrže Souš. Žáci si také sami vařili. Došlo i na opékání buřtů a vaření čaje v kotlíku na rozdělaném ohni. Zpátky do školy se vraceli přes chatu Emilku a Sokolskou chatu. A jak to viděli žáci? Ve středu 29. května jsme se s třídou vydali prozkoumávat krásy a záhady Jizerských hor. Sešli jsme se v 8 hodin u školy, kde náš výlet začal a pokračovali jsme nahoru, směr vodopády. Cestou jsme plnili různé úkoly a hráli hry. Cesta byla dlouhá, počasí nám přálo. Když jsme dorazili, šli jsme si Žáci 6. ročníku měli program naplánovaný na června. Jeli vlakem do Josefova Dolu, odkud se pěšky dostali přes Josefodolskou přehradu do Hrabětic na chatu Tesanku. Podnikli také výlet na Prezidentskou chatu a rozhlednu Slovanku. Ubytování měli zajištěné i s plnou penzí. Cestou plnili přírodovědné úkoly pod vedením paní učitelky Romany Jůnové, která se na celém projektu aktivně podílí. Cílem projektu je otevřít žákům oči, naučit je pozorovat přírodu, vnímat krásu naší krajiny, seznámit se s živočichy a rostlinami, které nás obklopují, a alespoň na chvíli je vyrvat jejich fi ktivním, počítačovým světům, které se stávají čím dál víc veškerou náplní jejich volného času. MHr rozdělit pokoje a vybalit věci. Hned potom jsme rozdělali oheň, posilnili se buřty a vyrazili na odpolední výlet. K večeři jsme se rozhodli uvařit si gulášovou polévku a špagety. Rozdělili jsme se do skupin a pustili se do toho. Kluci mezitím venku na ohni uvařili čaj. Když bylo jídlo hotové, sešli jsme se ve společenské místnosti a pustili se do něj. Následoval večerní program v podobě her a soutěží. Po náročném, ale užitém dni plném zážitků jsme ulehli do svých postelí. Ráno, když jsme se probudili, šli jsme se nasnídat, udělat si svačinu, sbalit si věci a společně jsme vyrazili na zpáteční cestu. Výlet jsme si užili a zároveň jsme se dozvěděli řadu zajímavostí. Iva Komló, 8.A Dne 4. června 2013 v 7.40 jela 6. B a 6. A na dvoudenní výlet do Hrabětic. Vybrali se kapitáni, kteří jmenovali svůj trojčlenný tým. Každý tým dostal nějaké jméno. Jelo se vlakem do Josefova Dolu. Tam jsme začali plnit úkoly, sbírat brouky, fotit okolí atd. Naše chata se jmenovala Tesanka. Byl to velký penzion s několika pokoji Michal Szalai, 6. B Nejlepší zážitek byl na Josefodolské přehradě, která vypadala jako moře. Říkáte si, že přehrada a moře se nedá splést! Ale byla taková mlha, že nebyl vidět druhý břeh Dan Komló, 6. A 14 Desenské noviny léto 2013

15 Desenští turisté, pouť Jaro a desenská turistika Letošní jaro nebylo turistice příliš nakloněné. Časté deště a chladno, málo sluníčka, to vše spíše odrazovalo než lákalo vydat se do přírody. Přesto náš oddíl KČT Desná uskutečnil od března do června 10 akcí. Pěší výlety jsme směřovali na Turnovsko, kde jsme navštívili Sedmihorky, Borecké skály, Hruboskalské skalní město, Sychrov, Svijany. Tradičně jsme se zúčastnili pochodu Koberovské šlápoty. Vydařil se nám autobusový zájezd do Saského Švýcarska, kde jsme vystoupali na 3 stolové hory a ve Hřensku se neutopili. Na kolech jsme projeli kolem řeky Mandavy z Varnsdorfu do Hrádku n. N., kde nás doprovázeli němečtí kamarádi cyklisté, takže jsme viděli opravdu samá zajímavá místa. Tři a půl dne jsme strávili ve městě Králíky a tam jsme putovali po turistické oblasti Králický Sněžník. Samozřejmě, že hlavním cílem byl vrch Králického Sněžníku, ale zdolali jsme i další tisícové vrcholy. Mezi nimi vrchol Klepý nebo také Klepáč, polsky Trójmorski Wierch, kde se sbíhají hranice 3 evropských úmoří. Ochutnali jsme vodu z pramene Moravy a Tiché Orlice a prošli kolem největší dokončené dělostřelecké pevnosti hraničního opevnění Boudy. Chutnalo nám pivo Holba (ryzí pivo z hor) přímo v pivovaru v Hanušovicích. Všechny výlety jsme zvládli bez deště, jen při červnovém za čerty na Čerťák jsme promokli tak, že jsme si to vybrali za celé jaro. Ale teď už je před námi léto a s ním slovenské putování po Malých Karpatech. Věříme, že bude pohodové a jenom za sluníčka. Tím ale naše činnost nekončí. Těšíme se na setkání s Vámi se všemi od září na některém z našich výletů. Srdečně Vás zveme. EJi Desenská pouť Tradiční Desenská pouť, jejíž termín určují Velikonoce, proběhla již druhý víkend v květnu a tentokrát jí počasí moc nepřálo. I když to zpočátku vypadalo dobře a některé atrakce jsme si mohli vyzkoušet již o středečním dnu volna, celkový dojem z počasí byl dost špatný. Pamětníci, kteří zažili i nedělní sníh, se tentokrát museli spokojit s vydatným pátečním deštěm. Ten prakticky odradil všechny milovníky atrakcí a přinutil je rázným krokem spěchat do místní hasičárny. Ta nedávno oslavila své třicátiny a na nápor žíznivých návštěvníků byla řádně připravena po celý víkend. I přes nepřízeň počasí si děti mohly užít své houpačky, kolotoče, autíčka, strašidelné hrady apod. Těm, co toho pro ně bylo málo, nezbývá než třeba navštívit blížící se Železnobrodský jarmark a nám ostatním pak než se těšit na příští rok. Je málo pravděpodobné, že by k nám atrakce bratří Janečků a pana Novotného s rodinou zase nepřijely. Desenské noviny léto

16 Došlo do redakce Jarní zájezd důchodců 23. května pár minut po půl osmé odjíždíme pod vedením pana Štefana Pustaie na hrad Grabštejn. Kolem deváté hodiny jsme na místě, kde se nás ujímá velmi šikovný průvodce. Dozvídáme se, že hrad byl založen ve 13. století. Až do poloviny 16. století vlastnil hrad rod Donínů. Ti se dostali do fi nančních problémů. a tak hrad kupuje zemský rada a místokancléř Jiří Mehl ze Střelic. Ten nechal hrad přebudovat na renesanční zámek, který se skládal z horní části hrad a dolní části zámek. Cennou perlou hradu je celoplošně vymalovaná kaple sv. Barbory s unikátními renesančními lavicemi stallami. Je to nejkrásnější renesanční kaple českého venkova. V roce 1945 přišel na zámek inteligentní velitel, který nechal udělat soupis všech věcí, které zde byly, a dal je převézt do depozitáře převážně na zámek Frýdlant. Podle tohoto seznamu byly téměř všechny věci vráceny zpátky na Grabštejn. Zcela opuštěný hrad velmi rychle chátral. Obnovy se dočkal až po roce Kromě velmi citlivé rekonstrukce je na záchraně hradu unikátní a obdivuhodný podíl neziskového a nestátního sektoru (např. benefi ční koncerty, které organizoval pan L. Vele, sólista opery Národního divadla). O tom, jak moc práce se udělalo na Grabštjně, jsme se mohli přesvědčit na panelech při vchodu do hradu, které ukazují hrad a jeho části před rekonstrukcí a po ní. Po prohlídce dvou poschodí hradu jdou někteří na věž, odkud je krásný pohled do údolí Lužické Nisy. Věž je nejvýznamnější památkou na nejstarší fázi stavebních dějin Grabštejna. Po prohlídce hradu i věže odjíždíme do nedalekého Hrádku nad Nisou, kde máme zajištěn oběd. Po dobrém obědě v příjemném prostředí restaurace hotelu Hrádecký Dvůr odcházíme na krátkou prohlídku náměstí, které prošlo velkou rekonstrukcí dokončenou v roce Obdivujeme krásnou fontánu s 9 tryskami, kde se proud vody stále mění, zajímavé jsou i sluneční hodiny. Středověká studna byla objevena na Horním Desenské kino V minulém čísle Desenských novin jsme uveřejnili blahopřání kinu Alfa k jeho 10. výročí působení. Kořeny našeho kina ale sahají mnohem dál až do 20. let minulého století, kdy bylo postaveno. Se stavbou se začalo v červnu roku 1927 a během šesti měsíců byla dokončena. Od začátku roku 1928 se tedy promítalo v novém kině, které dostalo název Hvězda. Slavnostní otevření proběhlo za účasti starosty, radních i obou farářů a tehdejšího tisku. Zpočátku se promítaly němé fi l- my, proto bylo kino opatřeno orchestřištěm, kde seděl klavírista, popř. další hudebníci, a děj byl doprovázen hudbou. Kino mělo přes 200 sedadel v sále a 6 lóží, z toho 2 v prvním patře. Po celé délce budovy byla u stropu okna. Kino mělo i přístavbu sahající až k řece, kde bylo zázemí (šatny apod.). Sloužilo i k provozování divadelních představení. Scházela se zde celá obec, kdo nebyl v kině, jako by neexistoval. S příchodem zvuku v roce 1930 proběhla v kině i první rekonstrukce, která se týkala nejen přístrojů, ale i sálu. Stále bylo hodně navštěvováno a plnilo funkci společenského centra města. V 50. letech začal zájem o kino mírně upadat. Bylo to v souvislosti se zahájením vysílání Československé televize v roce Proběhla další rekonstrukce (snad v roce 1957). Po ní se znovu otevřelo promítáním fi lmu Synové hor (podle románu Fr. Kožíka o Hančovi a Vrbatovi) s následnou besedou s účastníkem legendárního tragického závodu Oswaldem Bartelem. 70. léta byla dobou další rekonstrukce (byla zahájena v dubnu roku 1973). Od roku 1974 má kino svoji dnešní podobu. Zmizelo orchestřiště, přístavba u řeky, stará dřevěná sedadla byla na- náměstí naproti radnici. V současné době je přikryta skleněnou deskou. K zcela mimořádnému objevu došlo v r v Kostelní ulici. V jámě hluboké pouze 20 cm byla pod vrstvou keramiky ze 14. století objevena kostra muže. Byl pochován zvlášť nepietním způsobem, tj. obličejem dolů do země. Hrob byl mimo areál hřbitova asi půl metru vně od původní severní zdi hřbitova. Kostru vampýra, kterému dali jméno Tobiáš, jsme si prohlédli v budově informačního střediska. Po prohlídce náměstí odjíždíme směrem na hrad Sloup. Po krátkém strmém výstupu jsme na místě. Osamocená, přes 30 m vysoká a 100 m dlouhá pískovcová skála, skýtala útočiště lidem od nepaměti. Od počátku 14. století až do 17. století patřilo toto místo Berkům z Dubé. Hradu se nevyhnuly ani novodobé válečné události. Třicetiletá válka, přinášející časté plenění dobytých území, zasáhla i Sloup. Kraj trpěl nejvíce průchody švédských vojsk. Nejvýrazněji se do skály zapsalo období baroka. Hrabě Ferdinand Hroznata z Kokořova koncem 17. století zahájil velkolepou přestavbu s úmyslem vytvořit zde poutní místo obsluhované terciáři žijícími ve společné komunitě. Tehdy vznikl jak kostel s lucernou a přilehlým ambitem, tak jižní terasy s nikami křížové cesty a později libosad s vinicí. Smrtí F. Hroznaty byly práce zastaveny. Příchodem hrabat Kinských v r dochází k dalším stavebním úpravám a ke změnám v pojetí poustevny. Šlechtická rodina Kinských se zasloužila o značný rozkvět celého panství, které vlastnili do roku Po smrti A. F. Kinského přechází vlastnictví na jeho zetě, německého šlechtice Emanuela Preysinga. V r byl celý majetek znárodněn a skalní suk později prohlášen kulturní památkou. Po prohlídce hradu odjíždíme do Cvikova, kde tradičně zakončujeme zájezd v cukrárně. Děkujeme panu Štefanu Pustaiovi za perfektně připravený zájezd. Poděkování patří i řidiči panu Petříčkovi za bezpečnou jízdu. Již se těšíme na podzimní výlet. AS hrazena čalouněnými, zmizely lóže z prvního patra a také okna u stropu. Celé kino bylo zevnitř obloženo čalouněním pohlcujícím zvuk a dostalo svoji šedou barvu. Další důležitou úpravou bylo to, že promítací plátno bylo vyměněno za širokoúhlé a desenské kino se stalo prvním kinem na Tanvaldsku, kde se mohly promítat širokoúhlé fi lmy. V této době také dostalo nové jméno Máj. Sloužilo až do sametové revoluce. Pak začala návštěvnost rapidně klesat. V roce 1995 bylo z rozhodnutí MěÚ kino zavřeno jako vysoce prodělečné. Byl vypsán konkurz na nového majitele. V květnu 1997 si kino pronajali manželé Tombovi, kteří v něm působili 6 let. Zřídili tu čajovnu, dělali výstavy, pořádali koncerty, přednášky a besedy. Nebyla to ale šťastná volba. Tito provozovatelé po sobě zanechali vysoké dluhy a právě z fi nančních důvodů z kina k odešli. Kino si do pronájmu vzala paní Ilona Ackermanová. Provedla ředu úprav v neuvěřitelně krátké době 29. května téhož roku (tedy 2003) se kino znovu otevřelo pod svým již třetím jménem Alfa. Došlo tu k velkým úpravám. V suterénu byla vybudována vinárna, kde se pořádaly i zábavy s hudbou a tancem a dětské diskotéky. V předsálí kina vznikla kavárna, do lóží byly instalovány stolečky. V příjemném prostředí se opět začalo promítat. Jenže zájem lidí je menší a menší, promítací technika zastaralá, instalace nové promítací technologie (jako má např. Tanvald) fi nančně neúnosná, a tedy nerealizovatelná. Vyvstává tedy otázka, co dál. Nikdy přece není všechno ztraceno. Snad naše kino nepotká to nejhorší. Snad se časem najdou finance. Snad. Kino je naše a k Desné přece patří. DNy 16 Desenské noviny léto 2013

17 Dětský koutek Najdi v kalendáři a poskládej slovo z počátečních písmen každého jména: Přejeme Vám, děti, prázdniny plné U bludiště O prázdninách určitě pojedeš na nějaký hrad nebo zámek. Prozatím si k němu zkus najít cestu na papíře Prázdninová básnička svítí, řeka volá: dneska už nám končí Vyrazíme na prázdniny, teď z nás bude někdo jiný. Nebudem úkoly, nemusíme do 2 volna máme, co s tím časem uděláme? Někdo lesních na tábor, jiný učí zpívat sbor, na palouku, hlavně že jsme přitom venku. Start Někdo do dálek, chce poznávat celý svět. Jiný jede k, která žije v. Cíl Ať je to tak nebo tak, budeme si užívat! SUDOKU pro předškoláčky Osmisměrka Najdeš tato slova v kostce písmenek SLEPICE, KRMELEC, KOHOUT, POTKAN, KRO- CAN, KOCOUR, FENKA, BERAN, KLASY, BOUDA, KOZA, OVCE, ZRNO, SENO, PES Desenské noviny léto

18 Došlo do redakce Hana Potměšilová (NFOZP): I zdravotně postižený může pracovat, potřebuje jen šanci V České republice dnes žije přibližně jeden milion osob se zdravotním postižením, tedy 10 procent populace. Zaměstnání přitom většina z nich shání marně. Firmy, organizace, státní správa a samospráva, tedy všichni potenciální zaměstnavatelé, jsou i v roce 2013 sevřeni předsudky vůči lidem se zdravotním postižením. O této problematice jsme si povídali s Hanou Potměšilovou, ředitelkou Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP). S jakými předsudky v této oblasti jste se setkala nejčastěji? A jak s nimi lze bojovat? Společnost si většinou pod pojmem postižená osoba představí vozíčkáře. Viditelná postižení však tvoří velmi malé procento mezi celou skupinou zdravotně postižených osob (OZP). Málokdo ví, že OZP jsou také lidé s těžší formou alergie, lupénkou, epileptici či ženy po rakovině prsu. Tito lidé však mají odbornou kvalifi kaci stejně jako zdraví lidé. A jak s tím bojovat? Potřebujeme především vzdělané personalisty, podnikatele a manažery, kteří budou dobře znát základy legislativy. A hlavně poznají při různých formálních i neformálních setkáních, školeních v rámci vzdělávacích projektů životní příběhy lidí se zdravotním postižením, kteří pracují na manažerských pozicích. Lépe tak pochopí, kdo to vlastně člověk se zdravotním postižením je. Z čeho mají zaměstnavatelé strach? Firmy se při zmínce o možnosti přijmout do svých řad osobu se zdravotním postižením ohrazují tím, že takový člověk by je stál fi nance navíc už tím, že by musely upravit pracoviště a vytvořit mu speciální podmínky. A zde opět hrají roli předsudky. Zdaleka ne všichni zdravotně postižení jsou na vozíčku nebo výrazně pohybově omezení. Zdaleka ne všichni potřebují speciální podmínky na pracovišti. Potřebují jen dostat šanci stejně jako zdraví lidé. Proč by měly firmy zaměstnat osobu se zdravotním postižením? Nejenom proto, že každý zaměstnavatel s více jak 25 zaměstnanci, tedy i úřad, škola, ale i nezisková organizace, které nezaměstnávají OZP, musí buď platit již zmíněné pokuty, nebo mohou využít tzv. náhradního plnění. Uvedu příklad. Pokud má např. základní škola ve vašem okolí více jak 25 zaměstnanců a nezaměstnává člověka s postižením, musí odvést za jednoho chybějícího zdravotně postiženého kolegu odvod do státního rozpočtu v částce téměř Kč nebo nakoupit výrobky či služby z chráněného trhu práce za více jak Kč. Co ale taková škola od chráněných dílen nakoupit skutečně může? Přefakturovat přes ně učebnice nebo školní pomůcky? To je od roku 2012 ale už za hranou zákona, a vystavila by se tak riziku, že přijde kontrola z inspektorátu práce, která jí doměří odvod do státního rozpočtu. A ještě pokutu. Nebylo by lepší, kdyby škola měla na pozici paní učitelky třeba ženu po ablaci prsu nebo v pozici školníka člověka po infarktu? Nejenom, že by tak získala pracovitého a kvalifi kovaného člověka, ale vyplatilo by se jí to i z ekonomického hlediska. Na co se nadační fond především zaměřuje a co se vám již podařilo? Nadační fond již sedmým rokem podporuje projekty u organizací a firem, které dávají práci lidem s postižením. Usiluje o změnu zákonů, věnuje se cílenému vzdělávání personalistů, zákonodárců, neziskových organizací a lidí s postižením jako takových. Náš tým má za sebou řadu úspěšných vzdělávacích a edukačních kampaní. Mezi ně patřila třeba ta s názvem No a co?!, která jako první upozorňovala širokou veřejnost na kvalitní práci osob se zdravotním postižením a s tím související ochrannou známku Práce postižených, která je součástí projektu Česká kvalita. Na stránkách cz naleznou zájemci řadu výrobků označených touto ochrannou známkou, které vyrobily osoby se zdravotním postižením. Zakoupením výrobku, např. jako dárku pro sebe či blízké, podpoříte prověřené zaměstnavatele zdravotně postižených a zároveň zde najdete výrobky a služby, které můžete pořídit v rámci náhradního plnění od prověřených zaměstnavatelů. Jedním z našich velmi důležitých projektů je sekce Práce OZP a poradny na portálu Prace.cz, které odborně zaštiťujeme. Díky tomu jsme ve spojení s více než 40 tisíci personalisty z celé republiky a stovkami osob se zdravotním postižením. Naší téměř každodenní činností je také školení personalistů a potenciálních zaměstnavatelů zdravotně postižených a osob se zdravotním postižením. Za zmínku jistě stojí také zcela aktuální projekt Start bez překážek. Díky významným fi rmám a školám, které jsou do něj zapojeny, se projekt snaží řešit problémy vysokoškoláků se zdravotním postižením, kteří kvůli svému zdravotnímu stavu těžko získávají praxi, a tedy i práci. Zapojené společnosti nabídnou absolventům placené půlroční stáže, aby mohli potřebnou praxi získat. Více o činnosti a projektech nadačního fondu, ale také současné legislativě se dozvíte na Povodně 2013 Zase jsou tu povodně, stejně jako před léty, přijdeme zas o hodně řekou stoleté mety. Povodňové plány na kaskádě Vltavy jsou již dávno známy, změny nejsou vítány. Co se hodí, nehodí, to není věc starostů, rozhoduje Povodí, města jsou pak bez mostů. Odpouštět dlouho nešlo, nestály všechny zábrany, pomalé bylo město - to jsou ale záhady! Hráze, ty se dostavěly, některé zas pozdě, jedenáct let času měli - voda řádí hrozně. Po deštích ministr zavelel: Trochu přivřít přehrady! Že by starosty byl naveden? Vybočil tím ze řady! Na pár dnů je dojemné, že jsme všichni spolu, pomáháme vzájemně zmenšit tíhu bolu. (Zdeněk Joukl) Příroda Škoda, že příroda nemluví, to by bylo řečí, s lidmi poradit si neumí, a tak tiše brečí Pane doktore, dejte mi nějaké prášky proti chamtivosti. Ale dejte mi jich hodně, hodně, hodně!!! (13) 18 Desenské noviny léto 2013

19 Pozvánky srpna 2013 Smržovka, lesopark a Parkhotel pátek 16. srpna od hodin festival 21. ročník Jiří Schmitzer, Ladě, Mucha, Budoár staré dámy, Odvážní bobříci sobota 17. srpna od 10 hodin letní slavnost 22. ročník Lenka Filipová, Medicimbal, František Lamač a Jana Heryánová-Ryklová, Apple Spice, Divadlo Hnedle vedle, Hudba Tanvald, Tasmina, lanolezení, horostěna, pouťové atrakce, malování na obličej, exhibice na trampolínách, večerní veselení, výstava Očista těla i ducha v Zámečku, Muzeum místní historie, prohlídky kostela sv. Archanděla Michaela, vyhlídkový vláček, soutěž Vystřel si ze svého starosty, běh Smržovská pětka a další. neděle 18. srpna od 10 hodin Pivrncova jízda veteránů 3. ročník Průběžná výstava automobilů a motocyklů, spanilé jízdy, doprovodný program pro děti i dospělé, k tanci a poslechu zahraje Naboso, program v Zámečku. Festival DOLÁNKY V Dolánkách u Turnova Festival v Dolánkách je největší letní kulturní akcí na území Českého ráje. Navazuje na tradiční Folkovou noc její 28. ročník je součástí festivalu. Program refl ektuje celoroční nabídku spolupořádajícího proslulého Klubu Na Rampě v Jablonci nad Nisou. Od loňského ročníku je festival dvoudenní a má řadu specifi k, kterými je výjimečný mezi dalšími festivaly obdobné velikosti: Kvalitní a spíše melodický rock, folkrock, worldmusic i folk na dvou pódiích hlavní stage a vedlejší stan, tuzemské i zahraniční kapely. Přímo v areálu zdarma kemp, parkování cca 200 m. Hudba je hlavní náplní festivalu, ale ne jedinou. Po celou dobu četné sportovní i další atrakce pro děti, divadelní scéna, vodní hrátky včetně neckiády představení bizarních plavidel a další. Festivalová školka možnost umístit děti pod dohled zkušených instruktorů Ben Poole (Velká Británie), Skampida (Jižní Amerika Kolumbie), Čači Vorba (Polsko), Ivan Mládek a Banjo band, Čankišou, Květy, Sto zvířat, Vltava, Hudba Praha, Echt!, Jablkoň, Quanti Minoris, Berušky, Maršál Bazén, Exil 51, Mydy Rabycad, Nautica a řada dalších jmen z folkového i rockového prostředí, celkem cca 26 kapel, včetně některých fi nalistů soutěží Stárplej v Klubu Na Rampě a Folkového kvítku. Spolupořadatelem festivalu je Klub Na Rampě z Jablonce nad Nisou. festivaldolanky 9. Anenská sklářská slavnost na Jizerce sobota 27. července hodin Příjezd zakladatele skláren na Jizerce F. A. Riedela a požehnání slavnosti / Ukázky sklářských a ostatních tradičních řemesel a prodej výrobků / Vystoupení folklórního souboru Šafrán / Pro děti milé překvapení / Loutkové divadlo se zpěvy Rolnička / Příjezd výpravy historických kol z polského Orle / Soutěže taneční, dřevorubecké, lyžařská štafeta / Jizerské hory v historických fi lmech / Rýžování drahých kamenů / Pozorování Slunce hvězdářskými dalekohledy / Občerstvení tradiční i netradiční / Po celý den prohlídky Muzea Jizerských hor. Kyvadlová doprava Kořenov (nádraží) Horný Polubný (kostel) Jizerka a zpět zajištěna od 9 do 18 hodin. Pro automobily zajištěna parkoviště na Jizerce, v Kořenově a Horním Polubném. Kittelovo muzeum v roce Den pravěkých sekerek Ukázky výroby nástrojů z kamene, který byl před lety těžen a zpracováván nedaleko od muzea. Muzeum se nachází v domě č. p. 11, který leží mezi Burkem a kostelem sv. Josefa. Expozice je zaměřena nejen na život a léčení pověstného doktora Kittela, ale i na historii Kittelovska, lidového léčitelství, bylinkářství a dobového bydlení. Mezi největší lákadla patří například alchymistická Kittelova pracovna nebo replika tzv. Smržovského grimoáru, čarodějné knihy připisované právě Kittelovi. V muzeu se lze dozvědět řadu rad a informací z dob našich babiček z oblasti vaření, pečení, bylinkářství, vyšívání, praní nebo výroby skleněných šperků. Novinkou letošního roku bude expozice věnovaná řemeslům nebo škole našich předků. Necelý kilometr od budovy Kittelova muzea probíhala v době kamenné (5500 let před n. l.) těžba a zpracování kamene na výrobu pravěkých sekerek. Ty byly tehdy významným obchodním artiklem po celé Evropě. V muzeu je sekerkám věnovaná samostatná expozice. V prodejně muzea mohou návštěvníci zakoupit mnoho kittelovských suvenýrů medicinální vína a sirupy Kitl, turistické známky, magnetky, knihy o Kittelovi a další. Muzeum je otevřeno v letní sezóně od května do září. Více o muzeu najdete na Desenské noviny léto

20 Pozvánky Nostalgické jízdy na Zubačce let Zubačky, Den železnice na Dolním Slezsku let elektrizace trati Jelenia Góra Kořenov Borůvková parní sobota na Zubačce Bramborové ukončení sezóny na Zubačce s Krakonošem 20 Desenské noviny léto 2013

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE. TERMÍN 10. 20. července 2016

XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE. TERMÍN 10. 20. července 2016 XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE TERMÍN 10. 20. července 2016 MÍSTO - RADÍKOV U OLOMOUCE Blízká lokalita tábora je velkou výhodou snížení nákladů na dopravu dítěte UBYTOVÁNÍ celkem max. 100 dětí ve

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Dne se konala brigáda na sázení stromků. Dne proběhl v naší obci sběr starého železa. Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů.

Dne se konala brigáda na sázení stromků. Dne proběhl v naší obci sběr starého železa. Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů. 2007 Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů. Dne 10. 3. se konala brigáda na sázení stromků. Dne 31. 3. proběhl v naší obci sběr starého železa. - 1 - Dne 1. 5. proběhlo na sportovním areálu

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci. Vystoupení dětí ZŠ Cotkytle. I když

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 5.6.2013 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Tomáš Rulec, zastupitel Dále přítomno: 5 občanů, dle prezenční listiny

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006

Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006 Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006 Poslání MC Domeček Posláním a cílem MC Domeček je odstranění izolace rodičů na mateřské dovolené a její zpestření, usnadnění jejich návratu zpět do zaměstnání a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Zprávičky ze školní družiny

Zprávičky ze školní družiny 7.A POCHOĎÁK Pavel Mikliš Byl to krásný slunečný den (byla celkem zima :D ) všichni jsme spali a najednou jsme si uvědomili! My jdeme dneska na pochoďák!!! Některým se nechtělo, tak zůstali doma. Ale my

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

Pozvánka na 15. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013

Pozvánka na 15. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013 Pozvánka na 15. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE Vážení čtenáři, přinášíme Vám druhé letošní číslo zpravodaje, ve kterém se dočtete něco málo z dění v naších obcích. Z obsahu: z jednání zastupitelstva, z historie obce,

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ VII/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

RC Klub SIG N. A. L. Třebíč P R O P O Z I C E. Lo-30 Seriál EX 2013 ( EX So, EX- 500 Ne)

RC Klub SIG N. A. L. Třebíč P R O P O Z I C E. Lo-30 Seriál EX 2013 ( EX So, EX- 500 Ne) RC klub SIG - N. A. L. Třebíč P R O P O Z I C E soutěží lodních modelářů 1) 5. kolo Moravského poháru 2013, 2) 5. kolo seriálu Mistrovství České republiky 2013 kategorie EX Pořadatel: Čísla soutěží: RC

Více

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava Klub chovatelů jezevčíků ČR - Středočeská pobočka a Praha, Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM AREÁL HOTELU NA STATKU, NEPŘEVÁZKA (45 km od Prahy, sjezd č. 40 z dálnice Praha- Mladá Boleslav) PROGRAM SOBOTA:

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF Open přebor HZS

Více

Brusnický zpravodaj. Dolno - Ve zpravodaji naleznete: obecní měsíčník listopad 2011. Listopad. Historie hotelu Pod Zvičinou. str.

Brusnický zpravodaj. Dolno - Ve zpravodaji naleznete: obecní měsíčník listopad 2011. Listopad. Historie hotelu Pod Zvičinou. str. Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2011 Historie hotelu Pod Zvičinou Ve zpravodaji naleznete: Historie hotelu Pod Zvičinou str. 1 a 2 Historická pohlednice hotelu

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 13. zasedání rady města konané dne v hod. na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 13. zasedání rady města konané dne v hod. na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 13. zasedání rady města konané dne 10. 6. 2013 v 16.00 hod. na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Marek Pieter, Ing. Pavel Michek,

Více

MÍSTO - RADÍKOV U OLOMOUCE

MÍSTO - RADÍKOV U OLOMOUCE XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE TERMÍN 10. 20. července 2016 MÍSTO - RADÍKOV U OLOMOUCE Blízká lokalita tábora je velkou výhodou snížení nákladů na dopravu dítěte 1 UBYTOVÁNÍ celkem max. 100 dětí ve

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Motto: Pohyb správným směrem Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Motto: Pohyb správným směrem Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Motto: Pohyb správným směrem 16. 22. 9. 2012 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Kampaň Evropský týden mobility připomíná problémy s narůstající automobilovou dopravou a je určena všem obyvatelům měst

Více

Projektový management - MÍ

Projektový management - MÍ Projektový management - MÍ Pořádání šluknovských slavností Jana Koukolová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Cíl projektu...3 Časová náročnost...3 Časový

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle U nás je taky hezky Soutěž Vesnice roku Že je v Radimovicích hezky, to víme, proto tu také bydlíme. Ale od června je už také hezká chodba v budově obecního úřadu a místní knihovna. Stěny chodby zdobí nové

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné

U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné Přítomní: Marek Pieter, Jaroslav, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský číslo usnesení hlasování

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA BŘEZEN 2017 ŠKOLNÍ PLES V pátek 3. března se konal v Kodymově národním domě v Opočně stužkovací ples naší školy, kde byli

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU s ADAMEM 2011 Mezinárodní atletické závody pro žáky 1.- 5.třídy základních škol - z polskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, w Jaworze a ze ZŠ z okrsku Turnovsko T U R N O V, Městský

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Kořínek Jaroslav, Šikola Petr, Ing. Michek

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než bychom jim dali naše hranice, to si ještě

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více