Civilizační choroby diabetes mellitus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Civilizační choroby diabetes mellitus"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních služeb Civilizační choroby diabetes mellitus Bakalářská práce Autor: Dagmar Zogno Ekonomika a management zdravotních a sociálních sluţeb Vedoucí práce: doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc. Praha Duben 2012

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne 1. dubna 2012 Dagmar Zogno

3 Poděkování: Děkuji doc. RNDr. Jaroslavě Pavelkové, CSc. za odborné vedení bakalářské práce, za její cenné rady, připomínky a podněty, v neposlední řadě i za její trpělivost, vstřícnost a laskavý přístup.

4 Anotace Bakalářská práce je věnována civilizačním chorobám současné doby se zaměřením na diabetes mellitus 2. typu. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je věnována civilizačním chorobám a zdravotnímu stavu české populace s ohledem na ně. Podrobně je popsáno onemocnění, zvané úplavice cukrová (diabetes mellitus) a jeho zdravotní a ekonomické dopady na jedince i stát. Důraz je kladen na prevenci této civilizační choroby jako nejúčinnější nástroj v boji s tímto aţ pandemicky se šířícím onemocněním. Praktická část představuje výzkum, který ověřuje teoretické podklady práce a ukazuje na nutnost prevence této choroby v podobě dodrţování zdravého ţivotního stylu. Klíčová slova Civilizační choroby, diabetes mellitus, zdravotní stav české populace, Veřejné zdravotnictví, ekonomické dopady onemocnění, prevence Annotation The thesis is devoted to the present day civilization diseases with a focus on diabetes mellitus. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part focuses on diseases of civilization and state of health of the Czech population with regard to them. There is described in detail the disease called diabetes mellitus and its health and economic impacts on individuals and the state. The emphasis is on prevention of diseases of civilization to flow as the most effective tool to combat this pandemic to be spreading disease. The practical part presents research that verifies the theoretical principles of work and shows the need for prevention of this disease for maintaining a healthy lifestyle. Key words Civilization diseases, diabetes mellitus, the Czech population health, Public Health, economic impact of disease, prevention

5 Obsah ÚVOD... 7 CÍLE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE... 9 Obecné cíle... 9 Praktické cíle výzkumu... 9 TEORETICKÁ ČÁST Civilizační choroby Pojem civilizační choroby Zdravotní a společenská závaţnost civilizačních onemocnění Analýza informací o civilizačních chorobách Prevence civilizačních chorob Zdravotní stav české populace z pohledu civilizačních chorob Obor Veřejné zdravotnictví Faktory určující zdraví Nejčastější příčiny úmrtí Kouření Obezita Diabetes mellitus 2. typu Kardiovaskulární onemocnění Nádorová onemocnění Diabetes mellitus Historické údaje o diabetes mellitus Definice diabetes mellitus Metabolismus a vznik diabetes mellitus Klasifikace diabetes mellitus a jeho léčba Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Ostatní specifické diabetes mellitus Gestační diabetes mellitus Epidemiologie diabetes mellitus Prevence diabetes mellitus Dopady ekonomických aspektů léčby diabetes mellitus Diabetes mellitus jako zdravotní a ekonomická hrozba Náklady na diabetes mellitus 2. typu v České republice Náklady na diabetes mellitus 2. typu v Evropě PRAKTICKÁ ČÁST Cíl praktické části výzkumu Hypotézy výzkumu Charakteristika zkoumaného vzorku Metodika práce Pouţitá výzkumná metoda Výsledky... 56

6 9.1 Vyhodnocení Dotazníku pro závěrečnou bakalářskou práci na téma: Civilizační choroby diabetes mellitus Závěry výzkumu DISKUSE ZÁVĚR Seznam literatury Odborná literatura Internetové zdroje PŘÍLOHY Příloha č.1 Dotazník pro respondenty výzkumu Příloha č.1 Dotazník pro respondenty výzkumu - pokračování... 84

7 Úvod Pod pojmem zdraví si kaţdý jedinec představí určitě něco jiného. Zdraví je předpokladem šťastného ţivota kaţdého z nás. Zdraví nelze chápat jako pouhou nepřítomnost choroby či vady. Jedná se o mnohem komplexnější hodnotu, charakterizovanou jako nejvyšší stupeň tělesné, duševní a sociální pohody. Dojde-li k poruše v některé z těchto sloţek, hovoříme o nemoci, chorobě či onemocnění, coţ se můţe stát překáţkou pro klidný a spokojený ţivot v rovině osobní, rodinné, profesní atd. Současná doba je charakterizovaná vysokým tempem s psychickou zátěţí a stresem, technickým pokrokem s poklesem naší fyzické aktivity, enormní nabídkou nezdravé (aţ škodlivé) stravy, coţ vše obvykle ve vzájemné kombinaci vede k rozvoji civilizačních chorob, které tedy vznikají pod vlivem faktorů moderního ţivota. Problematika civilizačních chorob, které stojí na čele ţebříčků nemocnosti i úmrtnosti na celém světě, se dostává do popředí diskusí nejen zdravotnických odborníků. Problematikou se zabývají i ti, kteří mají na starosti organizaci poskytování zdravotní péče. Oni totiţ přijímají zásadní rozhodnutí, která mají dopad na preventivní opatření na národní úrovni. Mnohdy však je tato problematika předmětem i mezinárodních jednání, jelikoţ závaţnost některých rozhodnutí má dopady na lidskou populaci bez ohledu na hranice. V boji s civilizačními chorobami je potřeba jistě i politického vlivu, aby se podařilo změnit příslušnou legislativu (např. problematika kouření reklama, omezení ve veřejných prostorách apod). Současný demografický vývoj ve světě i v České republice jednoznačně ukazuje na zvyšující se věk obyvatel, coţ vede k nárůstu výskytu civilizačních chorob, které mají především charakter chorob chronických. Proces stárnutí populace (jistě umocněný značnými pokroky v moderní medicíně) má paradoxně negativní projev v četnosti jejich výskytu. Mezi nejčastěji skloňovanými příčinami civilizačních chorob vedou jednoznačně nezdravý ţivotní styl ve znečištěném prostředí, nadměrný příjem nevhodné stravy a nedostatečná fyzická aktivita. Někteří autoři 1 v souvislosti s prostředím uvádějí přímo průmyslové aglomerace. Podíl jednotlivých příčin je jistě záleţitostí individuální, důleţitá je jistě skutečnost, ţe podíl příčin, které jsou ovlivnitelné námi samotnými, převaţuje. 1 ) 7

8 Nejčastěji na prvních třech místech ( např. podle autorů Svačina 2008; Pelikánová 1999; Bartoš 1999; Adámková 2010) v ţebříčcích civilizačních chorob nalezneme diabetes mellitus 2. typu, kardiovaskulární a nádorová onemocnění. Kromě řady somatických onemocnění ţebříčky obsahují i nemoci psychické jako projev stupňující se stresové zátěţe, nedostatečného spánku či zrychlujícího se ţivotního stylu. Nejen výše zmíněná nemocnost a úmrtnost, ale v neposlední řadě i ekonomické dopady výskytu těchto chorob jsou závaţným problémem společnosti, a to nejen pro přímé náklady spojené s léčbou konkrétního onemocnění a jeho moţných komplikací, ale i pro náklady nepřímé, spojené s pracovní nemocností či invaliditou. Diabetes mellitus 2. typu pro četnost svého výskytu je označován za epidemii, někteří autoři hovoří aţ o pandemii. Jde o typickou civilizační chorobu, kde mezi příčinami dominují nezdravá a nadměrná výţiva spolu s nedostatečnou fyzickou aktivitou, často vyúsťující v nadváhu či obezitu, coţ bývá ve spojení s cukrovkou 2. typu typické. Praktická část práce se věnuje ověření řady parametrů uvedených v teoretické části na vzorku pacientů s diabetem mellitus. Je sledován rodinný výskyt cukrovky, moţné komplikace, přidruţené civilizační choroby, výskyt obezity, rizikové chování, úroveň poskytovaného ponaučení, ekonomické zatíţení jedince i státu potřebnou léčbou či úroveň fyzické aktivity. 8

9 Cíle bakalářské práce Obecné cíle Definovat civilizační choroby a stanovit jejich závaţnost, vyjádřit se k moţné prevenci Charakterizovat zdraví populace České republiky z pohledu civilizačních chorob Zdůvodnit zařazení diabetes mellitus mezi civilizační choroby Vyhledat informace o diabetes mellitus Poskytnout informace o ekonomických dopadech léčby diabetes mellitus na jedince i společnost Provést výzkum mezi diabetiky z pohledu zdravotních a ekonomických dopadů jejich onemocnění na ţivot a představit získané výsledky Praktické cíle výzkumu Zjistit, kolik lidí nemocných s diabetes mellitus ze zkoumaného vzorku trpí nadváhou Zjistit přítomnost komplikací diabetes mellitus a jiných civilizačních chorob u zkoumaného vzorku Zjistit úroveň poučení o diabetes mellitus poskytované zdravotníky Zjistit případná omezení léčby z ekonomického pohledu nemocných s diabetes mellitus Zjistit přítomnost rizikového chování (kouření) Zjistit úroveň fyzické aktivity lidí s diabetes mellitus 9

10 Teoretická část 1 Civilizační choroby 1.1 Pojem civilizační choroby Civilizační choroby jsou nemoci, které souvisejí s ţivotem v moderní civilizaci, především ve velkých průmyslových aglomeracích. Na jejich vzniku se podílí mimo jiné i nezdravý ţivotní styl. Zatímco změnu pracovního prostředí a bydliště příliš neovlivníme, tak na způsobu ţivota můţeme mnohé změnit a sníţit tak riziko vypuknutí některé z civilizačních chorob. 2 Kaţdé společenství se podle V. Adámkové (2010, 13) prezentuje jako moderní a rozvinutá společnost; choroby, které ji v daném čase provázejí, jsou tedy civilizačními nemocemi. Je jasné, ţe jejich seznam se mění tak, jak se mění společnost a styl jejího ţivota. V kaţdém případě jsou tímto pojmem označovány choroby, které danou společnost nejvíce trápí. Civilizační choroby prodělaly vývoj v čase: mění se etiologické poznatky choroby, které jsou také modifikovány stylem dané společnosti, dochází k určitým změnám v klinických projevech nemocí, protoţe i ty jsou do určité míry závislé na stupni vývoje dané společnosti (příkladně hygiena, proočkovanost populace a podobně), zásadní změnou jsou následně moţnosti léčby daných chorob, protoţe ty jsou jasně definovány stupněm vývoje společnosti. V současné době jsou rozdíly v moţnosti léčby; např. v případě domorodého obyvatelstva pralesa a obyvatele střední Evropy, coţ vyplývá z úrovně zdravotnictví země a z dostupnosti zdravotní péče, dané nejen lokalitou, ale i ekonomickými moţnostmi jednotlivých obyvatel. Pro rozšíření chorob jsou tedy důleţité jejich příčiny. Pro rozšíření některých rizikových faktorů současných chorob, zejména kardiovaskulárních, je zjevně důleţitý styl ţivota. Pro přenosné choroby infekční jsou důleţitá preventivní opatření, která ale musí být specificky zaměřená na jejich šíření. Obecně rozlišujeme preventivní opatření na 2 ) 10

11 individuální a populační. Individuální preventivní opatření směřují k zamezení manifestace sledované choroby u jedince nebo malé skupiny osob (úzký rodinný kruh); populační zamezují manifestaci chorob v širší komunitě osob. Podle názvů a řazení jednotlivých kapitol v publikaci V. Adámkové (2010) se orientujeme v jednotlivých civilizačních chorobách i s ohledem na jejich závaţnost: Kardiovaskulární choroby Úplavice cukrová Nádorová onemocnění Úrazy Infekční choroby Únavový syndrom Nemoci pohybového aparátu Psychické poruchy Obdobné členění uvádí i internetové stránky Zdravě.cz 3 ; zároveň je zde upozornění, ţe výčet chorob není konečný a postupem času se bude jistě dále doplňovat. Kardiovaskulární onemocnění Úplavice cukrová Obezita Rakovina Zánětlivá revmatická onemocnění Předčasné porody a potraty Deprese Chronický únavový syndrom Alzheimerova a Parkinsonova choroba Podle tohoto odkazu jsou civilizační choroby souhrnným názvem nemoci, na jejichţ vzniku se podílí neovlivnitelné faktory, jako jsou rodinná zátěţ nebo pohlaví; dále faktory ovlivnitelné, které jsou způsobené moderním ţivotním stylem, jako je nadměrná konzumace vysoce kalorických potravin, nedostatek pohybu, nekvalitní spánek, stres, alkohol, kouření a znečištěné ţivotní prostředí. Tyto příčiny způsobují nahromadění volných radikálů, které 3 ) 11

12 urychlují rozvoj mnoha nemocí. Civilizační choroby můţeme označit za nemoci moderní doby, přestoţe mnohé jsou známy po staletí. Zatímco lidé od nepaměti čelili nejrůznějším obdobím strádání, hladu a tvrdému boji o přeţití, dnes lidstvo ohroţují právě civilizační nemoci. V rozvoji jednotlivých chorob se významně uplatňuje proces stárnutí, coţ je jev naprosto přirozený a nevyhnutelný, avšak díky zlepšení ţivotních podmínek a pokroku lékařské vědy přibývá nemocí, kterých se dávné generace nedoţily. Přirozené stárnutí, stejně jako genetické dispozice kaţdého z nás, neovlivníme. Co můţeme však ovlivnit výrazně, je ţivotní styl jaký vedeme. 4 Na internetové straně Medispot.cz 5 jsou civilizační choroby definovány jako skupina onemocnění, která se spíše neţ popisem vymezuje výčtem, i kdyţ v obecnosti lze říci, ţe se jedná o choroby, které jsou spojeny s ţivotním stylem především moderní doby a větších měst. Hlavními příčinami vzniku těchto chorob jsou průmyslová velkovýroba a druhotně i příjem kaloricky bohatých potravin, zejména tučných a slaných a přeslazených jídel, které jsou převáţně z ţivočišných zdrojů; významný úbytek fyzického pohybu, nadměrná konzumace jídla, alkoholu, cigaret a zvýšený stres. Za civilizační chorobu tento portál 6 označuje: Cévní onemocnění Předčasná ateroskleróza Infarkt myokardu Cévní mozkové příhody Hypertenze Obezita Úplavice cukrová Nádory Předčasné stárnutí Zánětlivá revmatická onemocnění kloubů Předčasné porody a potraty Některé vrozené vývojové vady nervového systému novorozenců Deprese 4 ) 5 ) 6 ) 12

13 Demence, včetně Alzheimerovy choroby Chronický únavový syndrom. Proces stárnutí popisuje K. Dychtwald (1989, 34), který aniţ by ještě pouţil koncem 80. let minulého století pojem civilizační choroba, si všiml, ţe to není pouze věk, který by zákonitě s sebou přinášel nemoci, ale ţe je k tomu třeba ještě dalších faktorů: Pochopitelně, i nejzdravější organizmus stárne. Tento proces se odehrává v celém těle v nesčetných detailech a probíhá u nás všech. Časem buňky našeho těla ztrácejí tekutinu a tkáně scvrkávají. Kůţe se stává tenčí a ztrácí elasticitu. Srdce pozvolna ztrácí svoji sílu, metabolické procesy se zpomalují, kosti řídnou. Oči mohou být postiţeny kataraktou a jinými poruchami, sluch ztrácí původní rozsah. Jistota při udrţení rovnováhy klesá. Ale tyto procesy se nepřihodí kaţdému ve stejném věku či ve stejné intenzitě. Na organizmu, který byl dobře udrţován, se projevy stárnutí projeví pozvolna a mírně, a to aţ v osmdesáti, devadesáti či později. Stárnutí se odlišuje od choroby. Organizmus, který byl podrobován trvalému stresu, který musel zvládat nadváhu, který byl nepřetrţitě vystaven škodlivinám v ovzduší, který byl po léta nedostatečně ţiven a který ne zcela pravidelně cvičil, ukáţe dopady stárnutí o desetiletí dříve. Výzkumy Národního ústavu (in Dychtwald 1989) pro stárnutí naznačují, ţe mnohé problémy vysokého věku nejsou dány stárnutím jako takovým, ale spíše nesprávnou péčí o organizmus během jeho ţivota. Ukazuje se, ţe osmdesáti procentům zdravotních problémů starých lidí lze předcházet nebo jsou odsunutelné.mnoho z nás raději hovoří o stárnutí namísto o záleţitostech ţivotního stylu. Osteoporóza, diabetes melllitus a cévní onemocnění se obvykle označují jako nemoci stáří. Kdyţ jimi onemocní devadesátiletí, je to odpovídající. Ale kdyţ se objeví u šedesátiletých, nemohou být ničím jiným neţ výsledkem předčasného vyčerpání organizmu díky letité nedostatečné péči o něj. S optimální péčí je moţné stárnout s energií a nasazením, s absencí chorob. Charakteristiku civilizačních chorob, které přicházejí v souvislosti s rozvojem civilizace, vědy, techniky, se zlepšením ţivotních podmínek jako chorob z tohoto pohledu sociálních, přináší portál Naturell. 7 Stanovuje i rizika spojená se vznikem těchto chorob: Znečištění ţivotního prostředí Rostoucí tempo ţivota, stres a nervové vypětí Nedostatek fyzické aktivity 7 ) 13

14 Nesprávná výţiva O tom, ţe civilizační choroby jsou problémem celospolečenským, snad svědčí i fakt, ţe bylo ustaveno občanské sdruţení Svaz postiţených civilizačními chorobami v České republice, který provozuje i vlastní informační portál Svaz postiţených civilizačními chorobami (dále jen SPCCH v ČR, o.s). 8 Obdobně na civilizační choroby nahlíţejí i zahraniční zdroje, jako např. níţe uvedená charakteristika: Civilizační choroby jsou choroby, které se objevují v daleko větším rozsahu s postupující industrializací. Tyto choroby jsou odlišné od ostatních, protoţe jsou potenciálně preventabilní a jejich výskyt můţe být sníţen změnami v dietě, v ţivotním stylu, v ţivotním prostředí. 9 Za zmínku jistě stojí i skutečnost, ţe v zahraniční literatuře se pro pojem civilizační choroby pouţívají i synonyma nemoci dané ţivotním stylem, či nemoci dané dlouhým věkem (Pollan 2003). 1.2 Zdravotní a společenská závažnost civilizačních onemocnění Při zadání pojmu deset nejčastějších civilizačních chorob do vyhledavače Google ve světě se nám objeví více neţ deset miliónů hesel. To jistě svědčí o uvědomění si nesmírné závaţnosti uvedené problematiky. Při studiu jednotlivých odkazů kromě jiného lze zjistit, ţe materiály k danému tématu lze vystopovat po celém světě. Z tohoto pohledu je jistě zajímavé, ţe při zadání hesla civilizační choroby na webové stránky Ministerstva zdravotnictví České republiky se nezobrazí ţádná poloţka. 10 Obdobně se s tímto pojmem explicitně nesetkáme ani v kapitole Veřejné zdraví (článek 168) Smlouvy o fungování Evropské unie z roku Zde alespoň z obecné deklarace (2010) můţeme odvodit zájem o tuto problematiku: Činnost Unie je v této souvislosti zaměřena na zlepšování veřejného zdraví, předcházení lidským nemocem a odstraňování příčin ohroţení tělesného a duševního zdraví. Má zahrnovat boj proti nejzávaţnějším chorobám podporou výzkumu jejich příčin atd. Pro oblast veřejného zdraví v Evropské unii je dobře na stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky zpracován Portál Evropské unie o veřejném zdraví 12, kde lze získat mnoho cenných 8 ) 9 ) 10 ) 11 ) 12 ) 14

15 informací. Jak bylo řečeno v předchozí kapitole, k nejzávaţnějším civilizačním chorobám patří onemocnění kardiovaskulární. Z výše uvedeného portálu zjistíme k této problematice následující: Kardiovaskulární onemocnění postihují srdce a cévy a mohou mít mnoho podob, jako jsou například vysoký krevní tlak, ischemická choroba srdeční, onemocnění srdce a mozková mrtvice. Jsou nejčastější příčinou úmrtí v Evropské unii a ročně způsobují přibliţně 40 % neboli 2 miliony úmrtí. Finanční zátěţ systémů zdravotnictví Evropské unie související s těmito onemocněními se odhaduje na téměř 110 miliard eur (2006). To představuje 223 eur na osobu ročně, coţ je přibliţně 10 % celkových výdajů na zdravotní péči v celé Evropské unii. Kromě toho jsou také jednou z hlavních příčin dlouhodobé pracovní neschopnosti a způsobují ztráty na trhu práce. Kardiovaskulární onemocnění úzce souvisí se sociálními podmínkami a rozdíly v míře jejich výskytu poukazují na největší nerovnosti v oblasti zdraví mezi členskými státy i v rámci jednotlivých států. Zdraví srdce souvisí s chováním a ţivotním stylem jedince. Účinné strategie prevence proto musí být zaměřeny na hlavní faktory, jako je kouření, výţiva, fyzická aktivita, konzumace alkoholu a psychosociální stres. Evropská unie usiluje o podporu výzkumu a výměny informací a osvědčených postupů mezi členskými státy. Hlavní prioritou Evropské unie je zaměřit se na faktory určující zdraví a na prevenci, coţ odpovídá rozvoji vnitrostátních politik. Celkovým cílem je umoţnit občanům, aby se rozhodovali zdravěji. Ucelené a rozsáhlé národní strategie spojují zdravotnické odborníky, nevládní organizace, vlády, zdravotnické orgány, organizace pacientů, sdělovací prostředky a další subjekty. S cílem podstatně sníţit zátěţ, kterou kardiovaskulární onemocnění představují, vypracovaly Evropská síť pro zdraví (EHN, 1996) a Evropská kardiologická společnost s podporou programu pro veřejné zdraví Evropskou chartu kardiovaskulárního 13 zdraví. Světová zdravotnická organizace (WHO) aktuálně (2012) informuje o další závaţné civilizační chorobě diabetes mellitus, v kapitole What is diabetes? Nejprve je uvedena stručná charakteristika: Diabetes mellitus je chronické onemocnění, které se projeví, kdyţ slinivka břišní neprodukuje dostatek inzulínu, nebo kdyţ organizmus nemůţe inzulín efektivně vyuţít. Zvýšená hladina krevního cukru hyperglykémie je obecným projevem neléčeného diabetu a časem se projeví váţným postiţením orgánových systémů zvláště nervové a cévní soustavy. Následují závaţné statistické údaje 14 : 346 milionů na světě ţije 346 milionů obyvatel nemocných cukrovkou (srpen 2011) 13 ) 14 ) 15

16 V roce 2004 zemřelo odhadem 3,4 milionu lidí v souvislosti s vysokou hladinou cukru v krvi Více neţ 80 % úmrtí na cukrovku postihuje země s nízkým nebo středním příjmem WHO očekává, ţe počet úmrtí na cukrovku se mezi roky 2005 aţ 2030 zdvojnásobí Zdravá dieta, pravidelná tělesná aktivita, udrţování normální tělesné hmotnosti a vyloučení kouření mohou být prevencí cukrovky 2. typu či mohou oddálit jeho propuknutí Z výše uvedených důvodů byl v roce 2008 WHO vyhlášen Program diabetes mellitus, jehoţ posláním je prevence cukrovky, kdekoliv je to moţné a tam, kde to moţné není, tak minimalizovat komplikace cukrovky a zvyšovat kvalitu ţivota. Hlavní náplní činnosti je stanovit normy a standardy pro péči o nemocné s cukrovkou či o osoby v riziku cukrovky, podporovat sledování cukrovky, přesvědčovat k prevenci cukrovky, zvyšovat povědomí o cukrovce a usilovat o zvýšení preventivních a kontrolních opatření. Jedním z nejaktuálnějších je např. pouţití nového doplňkového testu, který byl přijat skupinou WHO expertů a který nabízí praktický přístup pomocí glykovaného hemoglobinu HbA1c při diagnostice tak vysilujícího a smrtelného onemocnění. 15 Obdobně je zpracována na elektronických stránkách WHO i problematika další civilizační choroby nádorového bujení. 16 Nejprve několik závaţných statistických dat: Rakovina je jednou z hlavních příčin úmrtí celosvětově a představuje 7,6 milionů zemřelých (13 % z celkového počtu) v roce 2008 Rakovina plic, ţaludku, tlustého střeva a prsu vede k nejčastějším úmrtím na rakovinu Zhruba 30 % úmrtí na rakovinu je v souvislosti s pěti hlavními riziky (v oblasti chování a diety, vysoký BMI, nízký příjem ovoce a zeleniny, nedostatečná fyzická aktivita, kouření a alkohol) Kouření je nejzávaţnější rizikový faktor rakoviny, způsobuje 22 % úmrtí na rakovinu celkově a 71 % úmrtí na rakovinu plic Celosvětově se očekává trvalý nárůst úmrtí na rakovinu, s odhadem 13,1 milionů v roce % úmrtí na rakovinu postihuje země s nízkým a středním příjmem 15 ) 16 ) 16

17 V zemích s nízkým příjmem je 20 % úmrtí na rakovinu způsobeno infekcemi virem ţloutenky typu B (HBV) a lidským papillomavirem (HPV) WHO i pro tuto závaţnou oblast nádorových onemocnění zpracovala program boje s rakovinou, který se v šesti modulech (zpracovaných v samostatných kniţních publikacích) zaměřuje v boji s rakovinou na: Plánování Prevenci Včasný záchyt Diagnostiku a léčbu Paliativní péči Strategie a podpora Publikace mají slouţit především významným veřejným činitelům a manaţerům zabývajícími se oblastí zdravotnictví. Všechny moduly jsou ve dvou jazycích anglickém a španělském. 17 Výše uvedené celosvětové či evropské programy jsou tedy zaměřeny na problematiku a řešení civilizačních chorob. Obdobně se můţeme orientovat i v různých národních programech, kde je zajímavé sledovat lokální specifiky jednotlivých zemí. Nicméně vţdy se setkáváme s těmi hlavními, dominujícími chorobami, rizikovými faktory a prognostickými úvahami, způsobenými nezadrţitelným postupem projevů civilizace (je otázkou, zda jsou pod zpětným úhlem pohledu vţdy prospěšné). Jak uvádí profesorka F. Al-Maskari (2010) z Fakulty Medicíny a zdravotních sluţeb ve Spojených arabských emirátech, vznikají civilizační choroby díky dlouhodobému působení především tří rizikových faktorů: Kouření Nezdravé stravování Fyzické inaktivita Výsledkem je poté rozvoj chronických onemocnění, obzvláště srdeční onemocnění, mrtvice, diabetes mellitus, obezita, metabolický syndrom, chronická obstrukční plicní nemoc 17 ) 17

18 a některé typy rakoviny. Dnes jsou chronická onemocnění největším problémem Veřejného zdravotnictví celosvětově. V roce 2005 Světová zdravotnická organizace (WHO) odhadla, ţe 61 % všech úmrtí a 49 % ze všech chorob připadlo na chronická onemocnění. V roce 2030 se očekává, ţe počet úmrtí na chronická onemocnění se zvýší na 70 % a v zastoupení všech onemocnění budou chronická činit jiţ 56 %. Přitom největší růst se očekává v Africe a na blízkém východě. Tato onemocnění mohou zapříčinit ztrátu nezávislosti, roky invalidity, smrt a způsobit značné ekonomické zatíţení systému zdravotní péče. 18 V roce 2008 v časopise The Times of India byly publikovány finanční náklady spojené s civilizačními chorobami, díky nimţ nebude pouze zkrácena doba individuálního přeţití, ale bude silně postiţena národní pokladna. Data byla vytvářena společně Světovou zdravotnickou organizací a Světovým ekonomických fórem. Do roku 2015 bude vytvořena kumulovaná ztráta 237 miliard dolarů jdoucí na vrub nezdravému ţivotnímu stylu (vliv kouření, malé fyzické aktivity) a špatnému dietnímu reţimu (vysoce kalorická fastfood strava). To vše vyústí v chronická onemocnění srdeční choroby, mrtvici, rakovinu, diabetes mellitus a respirační infekce, coţ jsou onemocnění mající dlouhé trvání a pomalou progresi a mohou váţně zasáhnout do hospodaření nemocných Analýza informací o civilizačních chorobách Z výše uvedených skutečností v předchozích kapitolách jednoznačně vyplývá, ţe: 1. Civilizační choroby jsou rozšířeny celosvětově 2. Civilizační choroby se v průběhu let mění, odlišná rychlost změn je v různých zemích světa v závislosti na stupni jejich vývoje 3. Civilizační choroby představují závaţné individuální zdravotní riziko 4. Civilizační choroby představují závaţné celospolečenské riziko 5. Civilizační choroby představují závaţné ekonomické riziko 6. Civilizační choroby se výčtem hlavních medicínských diagnóz celosvětově téměř neodlišují 7. Civilizační choroby jsou způsobeny především: nezdravým ţivotním stylem, nadměrným příjmem potravy, nedostatečnou fyzickou aktivitou 18) h/economicburdenonhealthservices 19 ) 18

19 8. Civilizační choroby mají charakter chronických onemocnění s dlouhým trváním a pomalou progresí 9. Civilizační choroby jsou nejčastěji prezentovány trojicí skupin onemocnění: kardiovaskulární choroby, diabetes mellitus, nádorová onemocnění 10. Civilizační choroby zapříčiňují vysokou morbiditu a mortalitu 11. Civilizační choroby s sebou paradoxně přináší trvale se rozvíjející a modernizující se společnost 19

20 1.4 Prevence civilizačních chorob Na první pohled se odpověď na prevenci civilizačních chorob zdá snadná, tedy vyhnout se všem moţným individuálně vázaným rizikovým faktorům. Ale ve hře je naše vůle, cílevědomost, spolehlivost, zodpovědnost, vytrvalost atd. Bohuţel boj jedince obvykle začíná, aţ kdyţ dojde k prvním projevům některých onemocnění. Obtíţněji lze bojovat s rizikovými faktory zevního prostředí, protoţe by to mnohdy znamenalo změnit např. místo bydliště. Jako uţitečné a jednoduché návody, jak překonat mnohé civilizační choroby, přináší řada různých zdrojů. Například pro sekundární prevenci srdečních onemocnění radí Amy Kreger-Boyton v článku z 26. ledna 2010 následující: Abstinence kouření Dostatečný příjem vody Dostatek spánku Racionální strava Denní fyzická aktivita Znalost hodnot krevního tlaku, cholesterolu, glykémie 20 Dr. Anil Singhal 21 přichází s uţitečnými radami v boji s civilizačními chorobami: Vytvořit denní harmonogram s dostatečným časem rezervovaným pro fyzickou aktivitu (sviţná chůze 15 minut, nebo kroků, nebo 2 3 km chůze) Zajistit dostatečné okysličování organismu Pouţívat ergonomické ţidle v práci i doma Vyhýbat se smaţeným jídlům, potravinám s konzervačními prostředky, s prošlou zárukou Podrobovat se pravidelným lékařským prohlídkám Dodrţovat stanovaná lékařská doporučení v případě problémů spojených s civilizační chorobami. 20 ) 21 ) 20

21 2 Zdravotní stav české populace z pohledu civilizačních chorob Problematika civilizačních chorob je v současné době aktuálním problémem, a to nejen v České republice; jedná se o problém celosvětový. Tzv. civilizační choroby jsou předmětem zájmu mnohých medicínských oborů; jedním z nich je např. Veřejné zdravotnictví. 2.1 Obor Veřejné zdravotnictví Veřejné zdravotnictví můţeme povaţovat podle A. Maliny (2012) za tzv. multidisciplinární obor medicíny, který vyuţívá a integruje poznatky z oblastí různých vědních disciplín. Základem je mnoţství medicínských, ale i společenskovědních oblastí, jako je např. sociální medicína, hygiena a epidemiologie; dále obory týkající se podpory zdraví populace, demografie, statistika, včetně sociologie a psychologie, či ekonomie, medicínského práva aj. Veřejné zdravotnictví je tedy moţné charakterizovat jako obor, který se systematicky zabývá problematikou zdraví a celou oblastí zdravotnictví. Veřejné zdravotnictví se nezabývá chorobou konkrétního pacienta, ale orientuje se na celé populační skupiny, do kterých je moţné jedince, dle určitých kritérií, zařadit. Mezi tato kritéria patří např. věk, pohlaví, stupeň dosaţeného vzdělání, sociální status, a především působení rizikových faktorů a to, jak zevního či pracovního prostředí nebo způsobu ţivota a ţivotního stylu (např. stravování, uţívání návykových látek - drog a alkoholu, kouření aj.), tak i vrozené dispozice. 22 Veřejné zdravotnictví je podle internetových stránek whatispublichealth.org 23 vědní obor zajišťující ochranu a posilování zdravotního stavu populace pomocí vzdělávacích aktivit, podporou zdravého ţivotního stylu, výzkumem chorob a prevencí úrazů. Veřejné zdravotnictví poskytuje preventivní opatření, aby zabránilo vzniku chorob. 22 ) 23 ) 21

22 2.2 Faktory určující zdraví Faktory určující zdraví jsou podle D. Müllerové (2003) činitelé, které významným způsobem ovlivňují lidské zdraví a zdraví celé populace. Mezi tyto činitele patří osobní, sociální a ekonomické faktory, dále faktory ţivotního prostředí (tj. kvalita ovzduší, vody a potravin, klima, úroveň hluku apod.). Důleţité jsou i tzv. genetické faktory, jako jsou např. vrozené vady a onemocnění, predispozice ke vzniku určité choroby, úroveň psychických schopností, aj.). Ţivotní styl je oblastí týkající se vlastního způsobu ţivota jedince či celé populace, jeho či její ţivotní úrovní, sociálními faktory: např. míra nezaměstnanosti, typ vykonávané práce, stres, úroveň dosaţeného vzdělání, způsob stravování, provozování pohybových aktivit, případně výskyt zneuţívání drog, alkoholu, či nikotinismus apod. A. Malina (2012) člení (viz níţe) faktory určující zdraví a hlavně se snaţí i o kvantifikaci vlivu těchto faktorů na zdravotní stav populace. Faktory určující zdraví: Faktory životního prostředí např. ovzduší, kvalita vody a potravin, klimatické podmínky, záření, hluk, chemické látky, biologické - infekční faktory Genetické faktory vrozené vady, dispozice ke vzniku nemoci, úroveň intelektových schopností, rozdíly ve zdraví muţů a ţen Životní styl (způsob života) např. ţivotní úroveň, sociální faktory, nezaměstnanost, způsob práce, stres, úroveň vzdělání, způsob stravování, pohybové aktivity, zneuţívání drog či alkoholu, kouření, postoj k vlastnímu zdraví a péče o něj Zdravotnické služby a jejich kvalita rozvoj medicíny a lékařské techniky, zdravotní politika, dostupnost zdravotní péče, zdravotnický systém, úroveň zdravotnictví, organizace financování a řízení zdravotnictví Kvantifikace vlivu výše definovaných faktorů odhad jejich vlivu na zdraví je následující: faktory ţivotního prostředí ovlivňují zdraví přibliţně z %, genetické faktory přibliţně z %, skupina faktorů ţivotního stylu 50 % 22

23 efektivita, kvalita a dostupnost zdravotní péče ovlivňuje zdravotní stav přibliţně pouze z % (Malina 2012) Bez zajímavosti jistě není ani fakt, který uvádí výše zmíněný autor, ţe váha vlivu těchto čtyř základních skupin faktorů je v různých společnostech odlišná. Např. v chudých rozvojových zemích jsou stále nejčastější příčinou úmrtí infekční a parazitární choroby, zatímco v bohatých zemích převládá úmrtnost na kardiovaskulární a onkologická onemocnění. 2.3 Nejčastější příčiny úmrtí V posledních letech se neustále zvyšuje, jak u ţen, tak i u muţů tzv. střední očekávaná délka ţivota (life expectancy); významně se sníţila kojenecká úmrtnost. Téţ došlo k významnému poklesu výše úmrtnosti na kardiovaskulární choroby (vysoký krevní tlak, ateroskleróza aj.). V oblasti onkologických chorob neustále od roku 1995 narůstá jejich incidence a také prevalence. V nárůstu počtu nádorových onemocnění patří Česká republika k celosvětově nejzatíţenějším státům. Zhoubné nádory jsou v České republice příčinou zhruba kaţdého čtvrtého úmrtí. 24 Vůbec nejvyšší je úmrtnost na tzv. kolorektální karcinom, nádory plic a prostaty u muţů. U ţen převaţují z onkologických chorob především nádory prsu, také kolorektální karcinom a nádory plic. Vysoká úmrtnost na kolorektální nádory je pro českou populaci daná zřejmě v důsledku genetické predispozice. Tento fakt vedl v roce 2002 k plošnému zavedení screeningového vyšetření u osob, které jsou starší padesáti let. Jedná se o vyšetření na okultní krvácení. Vysoká prevalence a incidence onkologických chorob představuje také závaţnou ekonomickou zátěţ pro oblast veřejného zdravotního pojištění. Jedinou alespoň částečně pozitivní skutečností je tvar křivky vývoje úmrtnosti na nádorová onemocnění, kde lze v posledních několika letech sledovat mírně se sniţující trend. Problémem je však zvyšující se incidence nádorových onemocnění. Pravděpodobnou příčinou je především důsledek stárnutí populace. Na grafech č. 1 a 2 můţeme sledovat vývoj standardizované úmrtnosti členěný podle příčin smrti v letech u muţů a u ţen. 24 ) 23

24 Graf č. 1 Vývoj standardizované úmrtnosti podle příčin smrti (na osob) - muţi Zdroj: Malina 2009 Graf č. 2 Vývoj standardizované úmrtnosti podle příčin smrti (na osob) - ţeny Zdroj: Malina Kouření V roce 2011 Ústav zdravotnických informací a statistiky (dále jen ÚZIS) zrealizoval šetření, které bylo zaměřeno na uţívání tabáku a kouření u osob v České republice. Z výzkumného šetření bylo zjištěno, ţe je v české populaci 24,5 % tzv. denních kuřáků. Z tohoto počtu je 30 % muţů a 19 % ţen. Dále tzv. příleţitostných kuřáků je 7,8 %, za bývalé kuřáky se povaţuje 16,5 %; 51,1 % osob, které uvádí, ţe nikdy nekouřily. Bylo provedeno porovnání s rokem 2002 a bylo zjištěno, ţe se podíl kuřáků v populaci rychle zvýšil. Průměrný počet vykouřených cigaret je u tzv. denních kuřáků 16 kusů u muţů a u ţen se 24

25 jedná o počet 12 kusů za den. Vystavení tabákovému kouři uvnitř místností v domácím prostředí, a to více neţ 1 hodinu denně, se týká počtu 9,1 % dotazovaných. Ve veřejných budovách jde o počet 6,4 % dotazovaných a na pracovišti pak o počet 7,4 % dotazovaných. 25 Tzv. denních kuřáků je mezi muţi více, a to 30,0 %. Z tohoto počtu je 13,1 % povaţováno za kuřáky silné. U ţen se jedná o počet 19,3 % ze skupiny denních kuřaček. Z hlediska věku je nejvyšší podíl denních kuřáků u muţů ve věkové skupině let, u ţen se jedná o věkovou skupinu let. 26 Několik zajímavých údajů najdeme na internetových stránkách projektu pro odvykání kouření 27 : Na následky kouření umírá celosvětově aţ 50 % kuřáků Kaţdá vykouřená cigareta zkracuje ţivot o 5 minut Na zemi zemře na následky kouření 560 lidí kaţdou hodinu, lidí kaţdý den, 4,8 milionu lidí za rok V České republice v důsledku kouření kaţdý den zemře 65 lidí. Týdně jde o 500 lidí a ročně lidí Pokud se počty kuřáků budou zvyšovat současným tempem, zemře v roce 2020 na následky kouření 10 milionů lidí Lidské zdraví ale není to jediné, co je kuřáctvím ohroţeno. Nepopiratelný je i dopad na ekonomiku, která se musí starat o nemocné a umírající kuřáky Zcela zásadní je zdravotní dopad kouření, který lze vyhledat na internetových stránkách Centra pro odvykání kouření Exnico, které zároveň upozorňují i na vysoké riziko pasivního kouření 28 : Kouření se podílí 20 aţ 25 % na výskytu kardiovaskulárních onemocnění, asi 30 % na nádorových onemocněních a asi 75 % na chronických plicních onemocněních, jako je bronchitida 25 ) 26 ) 27 ) 28 ) 25

26 Většina kuřáků nezemře na rakovinu plic (přestoţe asi 90 procent onemocnění rakovinou plic je zaviněno kouřením), ale na kardiovaskulární choroby, zejména na infarkt myokardu, a to především ve středním věku (tj. 35 aţ 65 let) Riziko infarktu myokardu je téměř dvakrát vyšší u lidí, jejichţ partner kouří, nebo kteří musí pracovat v zakouřeném prostředí Pasivní kouření zvyšuje riziko cévních mozkových příhod ( mozková mrtvice ) aţ o 82 % Rakovina plic - Vliv pasivního kouření byl opakovaně prokázán, riziko onemocnět rakovinou plic při vystavení pasivnímu kouření vzrůstá průměrně o 20 % V Česku kouří celkem 2,3 milionu lidí; z toho 1,7 milionu by chtělo přestat, milion to kaţdoročně zkusí. Úspěšná jsou ale jen dvě aţ tři procenta. 55 % českých kuřáků kouří déle neţ 10 let, 34 % kouří 4 aţ 10 let. V ČR je vysoká prevalence kouření lékařů (33 %) a sester (49 %), která je nesrovnatelná s 5 % u lékařů v USA a 17 % u sester v USA. V České republice zemře kaţdým rokem přibliţně osob. V důsledku vraţdy je to asi 200 osob, v důsledku sebevraţdy 1300 osob, v důsledku dopravní nehody 1000 osob, v důsledku ostatních úrazů asi 2000 osob, v důsledku uţívání drog méně neţ 50 osob. V důsledku kouření zemře ročně osob, z toho v produktivním věku. To je 60 kaţdý den. Tedy o 10 víc, neţ kolik jich zemře na uţívání nelegálních drog za celý rok. Současně je to jedna pětina všech úmrtí. 22 % všech zemřelých by ještě mohlo ţít, kdyby neexistovaly cigarety Obezita Obezita je podle P. Kohouta a J. Pavlíčkové (2001) chronické onemocnění, které jiţ dávno není problémem jen kosmetickým, ale především problémem zdravotním. Nadváha - obezita je nadměrné ukládání tělesného tuku v organismu, obvykle spojené se vzestupem hmotnosti. Podíl tuku v organismu je normálně u ţen do 25 aţ 30 procent a u muţů do 20 aţ 25 procent. Se stoupající tělesnou hmotností jsou spojená závaţná zdravotní rizika jako je cukrovka, srdečněcévní onemocnění, problémy s dýcháním, vysoký krevní tlak, onemocnění kloubů a nádorová onemocnění. V. Kudlička (1994) uvádí, ţe obézní lidé mají kromě zdravotních problémů i problémy sociální a psychické. Vyskytují se u nich deprese, zakomplexovanost, často mají sníţenou 29 ) 26

27 sebedůvěru a problémy při svém uplatnění v zaměstnání. Nadměrná tělesná hmotnost je druhou nejčastější příčinnou předčasného úmrtí. Dříve byla obezita spojována především s kardiovaskulární morbiditou a mortalitou. Dnes je obezita spojována s dalšími onemocněními, např. nádorovými. S obezitou je spojen i diabetes mellitus 2. typu, jak konstatují Š. Svačina a A. Bretšnajdrová (2003). V řadě vyspělých zemí včetně České republiky je přes 20 % obézních pacientů. Vezmeme-li však v úvahu i předstupeň obezity nadváhu (tedy váhu vyšší neţ je norma, která je podle BMI 18,5 24,9), tak se podle studií z počátku 21. století dostáváme mezi českou dospělou populací k číslu 75 %, coţ je jistě číslo znepokojivé. Navíc se obezita a cukrovka nesdruţují jenom vzájemně, ale spojují se s mnoha dalšími onemocněními (hypertenze, ateroskleróza, srdeční infarkt, mozková mrtvice). Dva následující grafy (graf č. 3 a 4) toto spojení dokumentují. 30 Graf č. 3 Procentní výskyt cukrovky v závislosti na váze Zdroj: STEM/MARK 2008 Graf č. 4 Procentní výskyt hypertenze v závislosti na váze Zdroj: STEM/MARK ) 27

28 V roce 2008 byl proveden výzkum v rámci projektu Ţij zdravě, který byl realizován za podpory Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. Výzkumné šetření bylo zrealizováno na reprezentativním vzorku, tj. vzorek kopírující českou populaci, v počtu osob, které byly starší 18 let. Odbornými garanty byli prof. MUDr. Š. Svačina, DrSc. a MUDr. M. Matoulek, Ph.D., z 3. interní kliniky 1. lékařské fakulty University Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Bylo provedeno rozdělení české populace pomocí hodnoty BMI, jak je znázorněno na grafu č Vysvětlení pojmu BMI nabízí například portál mte.cz: 32. BMI (z anglického Body Mass Index) je index, který se pouţívá pro klasifikaci podváhy, nadváhy či různé stupně obezity. Vzorec pro výpočet BMI je jednoduchý: BMI = tělesná váha(kg) / tělesná výška 2 (m) Např. člověk s váhou 80 kg a výškou 183 cm si BMI vypočítá podle uvedeného vzorce takto: BMI = 80 / 1,83 2 = 23,89 Graf č. 5 Rozdělení české populace dle Indexu tělesné hmotnosti (BMI) Zdroj: STEM/MARK ) 32 ) 28

29 Stanovení indexu BMI a rozdělení populace podle něj je celosvětově uznávaným měřítkem pro stanovení diagnózy obezity. Následující tabulka č. 1 zobrazuje zmíněné rozdělení, včetně určení míry zdravotních rizik. 33 Tabulka č. 1 Kategorizace populace podle BMI s úrovní zdravotních rizik BMI Kategorie Zdravotní rizika méně neţ 18,5 podváha vysoká 18,5-24,9 norma minimální 25,0-29,9 nadváha nízká aţ lehce vyšší 30,0-34,9 obezita 1. stupně zvýšená 35,0-39,9 obezita 2. stupně (závaţná) vysoká 40,0 a více obezita 3. stupně (těţká) velmi vysoká Zdroj: MTE spol. s r.o. podle WHO 2007 Jak konstatují Š. Svačina a A. Bretšnajdrová (2003), je problémem to, ţe zdravotní rizika stoupají jiţ od hodnoty 25, dále pak ostře rostou od 27 aţ 30 a tzv. morbidní obezita (nad 40 BMI) je závaţné onemocnění, kdy osoby s tímto stupněm obezity nepřeţívají 60 let. Za povšimnutí jistě stojí i zjištění z výše citovaného výzkumu 34 v rámci projektu Ţij zdravě, které se týká rozdílného postoje muţů a ţen v české populaci k problematice nadváhy a obezity: 78 % muţů nepovaţuje za problém nadváhu a 19 % obezitu. 91 % ţen povaţuje obezitu za problém. 33 ) 34 ) 29

30 2.6 Diabetes mellitus 2. typu Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, dochází k častému spojení obezity a cukrovky 2. typu. Jakoby obě nemoci měly společnou příčinu. Š. Svačina a A. Bretšnajdrová (2003) odhadují, ţe za výskytem obou nemocí stojí sníţení fyzické aktivity a nadměrný příjem jídla, protoţe výskyt je častý právě v těch zemích, kde ubylo pohybu a přibylo jídla. Autoři uvádějí, ţe je u nás kolem 5 % diabetiků; z nich pravděpodobně 90 % tvoří diabetici 2. typu. Výše uvedený vztah (obezita x diabetes mellitus) by se mohl výrazně změnit, kdyby nedocházelo ke stoupání BMI nad 25 mohlo by být zabráněno cukrovce 2. typu u 64 % muţů a 77 % ţen. Navíc by došlo ke sníţení počtu úmrtí na infarkt a jiné komplikace aterosklerózy srdečních tepen o %. Individuálně lze podle Š. Svačiny a A. Bretšnajdrové (2003) stanovit míru rizika vzniku cukrovky 2. typu. Mezi nejčastěji udávané faktory patří: Cukrovka 2. typu u rodičů a sourozenců Velký obvod pasu Růst hmotnosti ve středním věku Vysoká hladina inzulínu v krvi Glykémie na horní hranici normy Statistická data dokumentující vývoj počtu onemocnění nabízí Ústav zdravotnických informací a statistiky ve Zdravotnické ročence České republiky 2010 (2011). Poslední kompletní zpracovaný je ročník 2010, z něhoţ můţeme citovat následující závaţná data ) 35 : V roce 2010 bylo v péči lékařů více neţ 806 tisíc diabetiků (377 tisíc muţů a 429 tisíc ţen), tj. nárůst o 3 % oproti roku Většina trpěla diabetem mellitus 2. typu (91,8 %). Diabetici se léčili převáţně u specialistů diabetologů (83,4 %), ostatní u praktických lékařů (16,6 %). V průběhu roku byl diabetes mellitus nově zjištěn u 64 tisíc muţů a ţen, z toho 165 osob bylo ve věku do 19 let. Republikový průměr činil 6,2 nových případů na tisíc obyvatel, tj. o 6 % více neţ v roce Vzrostl také výskyt diabetických komplikací, a to z 221 tisíc v roce 2009 na 228 tisíc. Z toho bylo 42 % retinopatií, 38 % nefropatií a 20 % 35 ) 30

31 komplikací zvaných diabetická noha. Amputací na dolní končetině bylo provedeno 8 501, tj. nárůst o 62 amputací. 2.7 Kardiovaskulární onemocnění Pojmem kardiovaskulární choroby označujeme závaţná onemocnění jako je kornatění tepen, infarkt myokardu, angina pectoris či ischemická choroba srdeční. Tato onemocnění jsou hlavní příčinou úmrtí na celém světě. Výskyt koronárních srdečních onemocnění je vysoký ve vyspělých zemích, rozvojové země je však v tomto směru rychlým tempem dohánějí. Kardiovaskulární onemocnění jsou způsobeny hlavně nevhodným ţivotním stylem. Dalšími významnými rizikovými faktory jsou: vysoký krevní tlak, vysoká hladina sérového cholesterolu, cukrovka, obezita, kouření, dědičnost, věk a pohlaví. 36 Jak je uvedeno na internetových stránkách Flora.cz 37, kardiovaskulární onemocnění jsou historicky hlavní příčinou úmrtnosti v České republice. Mortalita i morbidita na tato onemocnění se ve srovnání se západní Evropou prudce zvýšila mezi 70. a 90. lety minulého století. Od 90. let minulého století bylo zaznamenáno sniţování kardiovaskulární mortality a průměrná délka ţivota české populace se zvýšila o čtyři roky. Tento pozitivní trend se v posledních letech zastavil a opět se začaly projevovat negativní tendence stagnuje pokles hladiny cholesterolu, zcela se zastavil pozitivní vývoj úmrtnosti na cévní onemocnění mozku, stoupající tendenci má výskyt hypertenze. V roce 2006 u nás na choroby srdce a cév zemřelo muţů (46,6 % všech úmrtí) a ţen (51,9 % všech úmrtí), hospitalizováno v nemocnicích bylo pacientů s tímto onemocněním. Pod stálým dohledem praktického lékaře z důvodu srdečních a cévních onemocnění bylo v roce ,6 milionu pacientů z důvodu hypertenze, z důvodu ischemické choroby srdeční a pacientů z důvodu cévních onemocnění mozku. K porovnání můţeme sledovat počty pacientů s kardiovaskulárními chorobami v roce 2010, jak je uvádí Zdravotnická ročenka České republiky 2010 (2011): Pod dohledem praktického či odborného lékaře bylo 1,707 milionu pacientů pro hypertenzní nemoci, 773 tisíc pro ischemické nemoci srdeční (ICHS), z toho 83 tisíc pro akutní infarkt myokardu, a pro cévní nemoci mozku 256 tisíc pacientů. Pro hypertenzi se tak léčil kaţdý pátý a pro ICHS kaţdý desátý registrovaný pacient. Z důvodu obezity (BMI 30) bylo sledováno 939 tisíc 36 ) 37 ) 31

32 pacientů, tj. 12 % z počtu registrovaných pacientů. Obdobné údaje můţeme pozorovat i rámci Evropské unie. Z těch nejzávaţnějších snad jen tato strohá konstatování o kardiovaskulárních onemocněních jsou nejčastější příčinou úmrtí v EU a ročně způsobují přibliţně 40 % neboli 2 miliony úmrtí Nádorová onemocnění Nádorová onemocnění jsou v České republice druhou nejčastější příčinou úmrtnosti. Ročně umírá na nádorová onemocnění více neţ 27 tisíc osob, coţ představuje 23 % z celkové úmrtnosti. Nádorová onemocnění jsou rovněţ druhou nejzávaţnější příčinou nemocnosti ekonomicky aktivní části obyvatelstva. Ročně je evidováno 33 tisíc případů pracovní neschopnosti způsobené onemocněním rakovinou. Celkově tvoří ztráty národního důchodu, vydané na léčbu, hospitalizaci, nemocenské dávky a invalidní důchody 8,3 miliardy Kč ročně. Příčiny vysoké úmrtnosti a ekonomických ztrát spočívají jednak v narůstající incidenci, jednak v pozdějším záchytu příznaků nádorových onemocnění. Česká republika zaujímá přední místo v celoevropských statistikách v incidenci rakoviny obecně a ve výskytu nádorů tlustého střeva a rekta u muţů. Karcinomy prsu u ţen vykazují vzestupný trend v jejich incidenci a rovněţ vysokou mortalitu. 39 Závaţným onemocněním, zejména pokud není diagnostikováno včas, jsou zhoubné novotvary, jak je opět uvedeno ve Zdravotnické ročence České republiky 2010 (2011): Představují čtvrtinu všech úmrtí v České republice a druhou nejčastější příčinu smrti po kardiovaskulárních onemocněních. I přes rostoucí incidenci standardizovaná úmrtnost na zhoubné nádory mírně klesá. V roce 2008 bylo do Národního onkologického registru České republiky nově nahlášeno celkem případů zhoubných nádorů. Počet nově zjištěných na 100 tisíc obyvatel meziročně mírně vzrostl o necelá 2 % na 768,6 případů u muţů a 719,3 u ţen. Zhoubné novotvary se častěji vyskytují ve vyšším věku, nejčastěji hlášeným zhoubným novotvarem podílem 24 % v roce 2008 byl zhoubný nádor kůţe, coţ je diagnóza s nízkou fatalitou. Druhým nejčastějším nádorem u muţů byl zhoubný nádor prostaty se 104,3 případy na 100 tisíc muţů a u ţen zhoubný nádor prsu se 120,7 případy na 100 tisíc ţen. Nejvyšší úmrtností se i v roce 2008 vyznačoval zhoubný nádor plic u muţů se 76,7 úmrtími na 100 tisíc muţů a zhoubný nádor prsu u ţen se 31,2 úmrtími na 100 tisíc ţen. I přes rostoucí incidenci má mortalita zhoubných nádorů prsu u ţen klesající trend. 38 ) 39 ) 32

33 3 Diabetes mellitus 3.1 Historické údaje o diabetes mellitus Diabetes mellitus (česky úplavice cukrová, cukrovka) je onemocnění látkové výměny způsobené nedostatkem inzulínu. Patří tedy mezi metabolická onemocnění. Onemocnění bylo známo jiţ 2000 let před Kristem. První písemné zprávy jsou obsaţeny ve sbírce receptů Papyru (egyptský tzv. Ebersův papyrus) 40, jehoţ vznik je datován rokem 1552 př.n.l. I řecký lékař Aretaios ve 2. století n. l. popisuje onemocnění s neuhasitelnou ţízní spojenou s nadměrným močením. Píše o podivné nemoci, jejíţ příčinou je vlhkost a chlad a při níţ se maso a kosti taví do moče. Nemocní nikdy nepřestávají močit, moč je vylučována z těla jako z otevřené hadice. Vznik a vývoj onemocnění vyţaduje určitý čas, ale dny nemocného jsou sečteny. Onemocnění dostává název diabetes mellitus neboli úplavice cukrová. V 5. století je indickými lékaři objevena sladká chuť moče, ale aţ v 15. století oddělila sladká moč pacienty s cukrovkou od ostatních nemocí s častějším močením. V 18. století byla odhalena i sladká chuť krve u nemocných. Teprve v 19. století byla zjištěna souvislost mezi slinivkou břišní a diabetem. Po chirurgickém odstranění tohoto orgánu u psa vědci Minkowski a Mering vyvolali u zvířete cukrovku, která brzy vedla ke smrti zvířete (Brázdová 2000). Osud nemocných se změnil aţ ve 20. století objevením inzulínu, který reguluje vyuţití cukru v těle. V roce 1921 Frederick Banting a Charles Best získali ze slinivky břišní psa látku, která sniţuje hladinu cukru v krvi. Odhalení tohoto tajemství znamenalo převratnou změnu v medicínském poznání a zejména v ţivotě osob trpících diabetem mellitus (Brázdová 2000, 10). 3.2 Definice diabetes mellitus Podle T. Pelikánové a V. Bartoše (1999, 11) pod pojmem diabetes mellitus rozumíme skupinu chronických metabolických chorob, jejichţ základním rysem je hyperglykémie. Diabetes mellitus vzniká v souvislosti s poruchou sekrece nebo účinku inzulínu a je provázen komplexní poruchou metabolismu cukrů, tuků a bílkovin. V průběhu choroby se postupně rozvíjejí dlouhodobé cévní komplikace, které jsou pro diabetes mellitus specifické 40 ) 33

34 (mikrovaskulární: retinopatie, nefropatie, neuropatie) nebo nespecifické (makrovaskulární: urychlená ateroskleróza). Stručnou charakteristiku cukrovky nabízí K. Kubát a kol. (2001). Diabetes mellitus onemocnění charakterizované přebytkem cukru v krvi, v moči, ve své podstatě přebytkem cukru v celém těle. Definici pomocí hodnoty glykémie pouţívají Š. Svačina a A.Bretšnajdrová (2003, 20), kdy cukrovkou označují onemocnění, při němţ je glykémie nalačno vyšší neţ 7,0 mmol/l. Brázdová a kol. uvádějí hodnotu 6,7 mmol/l a vyšší (Brázdová, 2000, 16). Při vyšetření většího mnoţství osob by nad touto hladinou bylo u nás 5 % osob. Jak uvádí J. Perušičová a kolektiv (1996, 10) je diabetes mellitus celosvětově rozšířené chronické onemocnění, které postihuje obě pohlaví, všechny věkové kategorie, rasy a etnické skupiny, i kdyţ prevalence jednotlivých typů cukrovky je v různých geografických polohách a u různých ras odlišná. Dále uvádí, ţe Světová zdravotnická organizace definuje diabetes mellitus jako stav chronické hyperglykémie, který vzniká jako následek řady zevních a genetických faktorů současně působících. 3.3 Metabolismus a vznik diabetes mellitus K pochopení podstaty onemocnění je třeba podle L. Brázdové (2000) porozumět základům látkové výměny a její funkci. Jedním z nejdůleţitějších úkolů procesu látkové přeměny (metabolismu) je získávání energie z potravy. Kaţdý organismus potřebuje k udrţení základních ţivotních funkcí (dýchání, práce srdce a ostatních svalů, regulace teploty apod.) trvalou dodávku energie. Při větší fyzické zátěţi organismu (pohyb, práce, nemoc atd.) je potřeba energie větší. Protoţe tělu dodáváme energii ve formě potravy nárazově, musí být energie v těle uchována v zásobní podobě a odtud podle aktuálních potřeb organismu uvolňována. Jak ukazuje tabulka č. 2, musí být příjem energie a její výdej v rovnováze, jinak dochází ke změnám ve smyslu tloustnutí a hubnutí. 34

35 Tabulka č. 2 Projevy nerovnováhy příjmu a výdeje energie Nadměrný přívod energie Nedostatečný výdej energie tloustnutí Nedostatečný přívod energie Nadměrný výdej energie hubnutí Zdroj: Brázdová 2000 Nadměrné množství stravy s nepřiměřeným malým výdejem energie je příčinou nadváhy podstatné části obyvatelstva ve vyspělých zemích. Energetickým zdrojem v potravě jsou tři skupiny ţivin: sacharidy, tuky, bílkoviny. Zdroj energie ze sacharidů je důleţitý, neboť tato přeměna je nejrychlejší. Cukry neboli sacharidy se vyskytují ve formě cukrů jednoduchých (glukóza, fruktóza), cukrů dvousloţkových (sacharóza, laktóza) a cukrů sloţených, které představuje škrob a zásobní glykogen. Glukóza, která je základním zdrojem energie, je krví roznášena ke všem buňkám těla. Hladina glukózy v krvi se nazývá glykémie a je měřena v milimolech na litr (mmol/l). Energetické vyuţití glukózy probíhá uvnitř buňky. Přestup glukózy z krve do buňky je umoţňován inzulínem (hormon produkovaný beta-buňkami v Langerhansových ostrůvcích slinivky břišní, latinsky ostrov insula). Výdej inzulínu do krve je řízen hladinou krevního cukru glukózy. Glukóza kolující v krvi není schopna bez inzulínu pronikat v dostatečném mnoţství do buněk a nemůţe být vyuţita k získání energie. Hladina krevního cukru stoupá nad normální hodnoty (3,3 5,6 mmol/l nalačno, nad 6,7 mmol/l za 1 hodinu po jídle), hovoříme o hyperglykémii. Přestoupí-li glykémie určitou hodnotu, nejsou jiţ ledviny schopny cukr v krvi udrţet a začnou jej vylučovat do moče glykosurie, odtud úplavice cukrová diabetes mellitus (Brázdová, 2000, 18). 35

36 3.4 Klasifikace diabetes mellitus a jeho léčba Do počátku 80. let 20. století se ve světě neuţívala jednotná terminologie a nebyly známy přesné charakteristiky typů diabetes mellitus. Klasifikací onemocnění se zabývala i Světová zdravotnická organizace (WHO), která v roce 1980 přijímá klasifikaci vycházející zejména z klinického obrazu diabetes mellitus. Toto doporučení je modifikováno v roce 1985 (Brázdová, 2000, 11). Klasifikace diabetes mellitus dle klinické symptomatologie (WHO, Geneva 1985) Diabetes mellitus (DM) Inzulín-dependentní DM (IDDM) Non-inzulín-dependentní DM (NIDDM) a) bez obezity b) s obezitou Malnutriční DM Gestační DM (GDM) DM provázející jiná onemocnění či syndromy Porucha glukózové tolerance bez obezity s obezitou Jak dále uvádí L. Brázdová (2000, 14) je porucha glukózové tolerance určována průběhem hladin glykémie po zátěţi glukózou. Tato porucha můţe přejít v diabetes mellitus. Proto je třeba pacienty s tímto rizikem pravidelně sledovat a rozhodnout o případném léčebném opatření. 36

37 V roce 1997 vydala Americká diabetologická asociace (ADA) novou klasifikaci diabetes mellitus vycházející z etiologie onemocnění. Klasifikace diabetes mellitus dle etiologie (ADA, 1997) I. Diabetes mellitus 1. typu A. autoimunní B. idiopatický II. Diabetes mellitus 2. typu III. Ostatní specifické typy diabetes mellitus IV. Gestační diabetes mellitus Diabetes mellitus 1. typu Nová klasifikace je přínosem pro potřeby praktické diabetologie, včetně rozdělení diabetes mellitus 1. typu do dvou podtypů. Příčinou je vţdy destrukce beta-buněk (beta-buňky ve slinivce břišní vyrábějí inzulín) 41, vedoucí k absolutnímu deficitu inzulínu, (dříve se pro tento typ cukrovky pouţívala synonyma juvenilní diabetes mellitus, diabetes mellitus dětí a mladistvých, vzhledem k výskytu u pacientů v první třetině ţivota). Diabetes mellitus 1. typu A provází zničení buněk autoimunním procesem, který probíhá u geneticky predisponovaných osob. Diabetes mellitus 1. typu B byl popsán v africké a asijské populaci, jeho etiologie není známá (Rybka a kol. 2006, 29). Cukrovka 1. typu je nevyléčitelná a nemocní jsou po celý zbytek ţivota odkázáni na inzulínové injekce. I kdyţ dnešní věda doposud nenašla ţádnou moţnost, jak zabránit tomuto onemocnění, pacienti by se měli co nejvíce snaţit předcházet vzniku doprovodných chorob souvisejících s cukrovkou (Botterman, Koppelwieserová 2008). Cukrovka 1. typu se podle J. Lébla, Š. Průhové a kolektivu (2005) vyskytuje asi u 5 % lidí z celkového počtu všech diabetiků Diabetes mellitus 2. typu Diabetes mellitus 2. typu, non-inzulíndependentní diabetes mellitus se rozvíjí pomaleji a dlouhou dobu můţe probíhat latentně bez příznaků. K manifestaci (jako následku genetické predispozice a vlivů vnějšího prostředí, jak uvádí J. Perušičová a kolektiv 1996) dochází častěji v pozdějším věku, proto bývá nazýván adultním typem cukrovky. Podstatou je inzulínová rezistence s nedostatečným účinkem inzulínu ve tkáních. Léčba spočívá především v časné dietě a perorálních antidiabeticích (Brázdová 2000, 13). 41 ) 37

38 Antidiabetika jsou určena pojišťovnami i svými indikacemi zatím pouze k léčbě cukrovky. Diabetes mellitus 2. typu je však onemocnění definované spíše kvantitativně neţ kvalitativně. Není proto překvapením, ţe se ukazuje, ţe úloha některých antidiabetik můţe začít jiţ u osob s porušenou glukózovou tolerancí nebo s glykémií v pásmu porušené glykémie nalačno, tedy mezi 5,6 6,9 mmol/l. Proto Americká diabetologická společnost v roce 2008 doporučila podání metforminu (metformin je lék sniţující hladinu cukru v krvi a inzulínovou rezistenci a zpomalující zhoršování cukrovky 2. typu) 42 u těchto pacientů s riziky jiţ před vznikem diabetes mellitus (Svačina 2008, 11). Jak uvádí J. Rybka a kolektiv (2006, 35) vyskytuje se diabetes mellitus 2. typu u % všech nemocných s diabetem mellitus. Klinická manifestace je nenápadná, symptomatologie chudá, nezřídka se manifestuje aţ chronickými diabetickými komplikacemi. Onemocnění můţe probíhat aţ 18 let latentně, záchyt bývá často náhodný. U obou typů diabetes mellitus (1. a 2. typ) je hladina glukózy vysoká a můţe způsobit příznaky, jako je: Ţízeň Časté močení (polyurie) Únava Rozmazané vidění Ztráta hmotnosti Nicméně přibliţně 50 % pacientů s diabetem mellitus 2. typu je asymptomatických a jsou diagnostikováni náhodně. Diabetes mellitus je závaţné onemocnění a můţe vést k těţkým komplikacím, není-li včas diagnostikován a správně léčen. Oba typy cukrovky postihují oči, ledviny, nervy a velké krevní cévy, coţ vede k poruchám vidění, amputacím, selhávání ledvin a infarktu myokardu. Těmto komplikacím lze předcházet nebo mohou být oddáleny provedením časné diagnózy a odpovídající léčbou. 43 Hlavním cílem léčby, jak uvádí J. Perušičová a kolektiv (1996, 39), je zajistit nemocnému přiměřenou kvalitu ţivota bez akutních a chronických komplikací. Léčba cukrovky neznamená pouze léčbu hyperglykémie, ale také léčbu celého komplexu symptomů provázejících jednotlivé typy cukrovky. Prevencí závaţných komplikací úplavice cukrové jsou trvale dosaţené hladiny glykémií, které se co 42 ) s572x7446.html 43 ) 38

39 nejvíce blíţí normálním hodnotám, normální hladiny lipidů, inzulinémie a normotenze. Skupina expertů z Evropské asociace pro studium diabetes mellitus (EASD) vypracovala standardní kritéria kompenzace diabetes mellitus 2. typu, která jsou uvedena v tabulce č. 3. Tabulka č. 3 Kritéria kompenzace diabetes mellitus 2. typu (podle expertů EASD) Kompenzace Výborná Uspokojivá Glykémie nalačno 1 hodina po jídle 2 hodiny po jídle Glykovaný hemoglobin Cholesterol HDL-cholesterol Triacyglycerol BMI ţeny muţi Krevní tlak < 6,5 < 8,5 < 7,8 < 6,5 < 5,2 > 1,1 < 1,7 < 24 < 25 < 130/80 < 7,8 mmol/l < 10,0mmol/l < 8,8 mmol/l < 7,5 % < 5,2 mmol/l > 0,9 mmol/l < 2,2 mmol/l < 26 < 27 < 140/90 mmhg Zdroj: Perušičová a kol Léčba úplavice cukrové je vţdy záleţitostí individuální. Před jejím zahájením musí lékař podle J. Perušičové a kolektivu (1996, 40) zváţit: Způsob ţivota nemocného Stravovací návyky Míru fyzické aktivity Závaţnost přidruţených chorob Uţívané léky 39

40 Taktiku léčby úplavice cukrové 2. typu významně ovlivní: Věk nemocného BMI [Body Mass Index = hmotnost (kg) / výška (m)²] Výsledky laboratorních vyšetření Iniciální a základní léčbou cukrovky 2. typu zůstává dieta a přiměřená fyzická aktivita. Teprve pokud tato léčba nezajistí během 2 3 měsíců uspokojivou kompenzaci cukrovky, přidávají se perorální antidiabetika, eventuelně inzulín. Úspěšnost léčby je aţ v 50 % závislá na edukaci nemocného, to znamená na jeho výchově, poučení a motivaci. Léčebné moţnosti u úplavice cukrové 2. typu: Dieta Fyzická aktivita Perorální antidiabetika Inzulín Edukace V boji s diabetem mellitus svoji nezastupitelnou roli hraje prevence (Svačina 2008, 10). Přestoţe v této oblasti poznatků přibývá, u nás i ve světě preventivní postupy v souboji s realitou prohrávají. Hlavní problémy vznikají při obtíţné praktické realizaci preventivních opatření. Problémem je malá ochota jednotlivců měnit svůj ţivotní styl. Cukrovka dlouho nebolí a nezpůsobuje komplikace, proto se osoby v riziku dají těţko přesvědčit ke spolupráci v reţimových opatřeních. Z toho důvodu má větší šanci na uplatnění v praxi farmakologická prevence vzniku diabetes mellitus. Je daleko snadnější brát preventivně tablety neţ měnit ţivotní styl (viz výše uvedené preventivní podávání metforminu) Ostatní specifické diabetes mellitus Cukrovkou bývají dosti často provázena onemocnění ţláz s vnitřní sekrecí. Patří sem zvýšená i sníţená funkce štítné ţlázy, zvýšená funkce kůry nadledvin a podvěsku mozkového. Cukrovka většinou nebývá příliš těţká, rozhodující je závaţnost základního onemocnění. Rovněţ řada chorob slinivky břišní bývá spojena s výskytem cukrovky (nejčastěji jde o chronický zánět slinivky pankreatitis). Z mnoha léků, které spíše neţ vyvolat cukrovku mohou urychlit její vznik, je moţno jmenovat Prednison, léky na odvodnění diuretika, některé hormony (Anděl 1999, 14). 40

41 3.4.4 Gestační diabetes mellitus Tento typ se manifestuje v průběhu druhé poloviny těhotenství. Většinou po porodu zmizí, avšak u jedné třetiny se objeví brzy po skončení těhotenství znovu, nebo dokonce vůbec nezmizí. U druhé třetiny ţen vznikne diabetes mellitus 2. typu do dvaceti let po porodu. U poslední třetiny se jiţ neobjeví vůbec. Diabetes mellitus vznikne v těhotenství častěji u těch ţen, které mají značný přírůstek tělesné hmotnosti (Anděl 1999, 15). 3.5 Epidemiologie diabetes mellitus Epidemiologie je věda o vzniku a šíření nemoci v lidské populaci. Jejím cílem je identifikace zdravotního problému a jeho řešení. Epidemiologie poskytuje teoretický základ pro preventivní medicínu. Jak dále uvádí J. Perušičová a kolektiv (1996, 17) je dnes na základě řady epidemiologických studií evidentní, že diabetes mellitus 2. typu je geneticky determinované onemocnění, jehoţ manifestace je závislá na ţivotním stylu. Závěry všech studií jsou jednoznačné: zvýšení životní úrovně = zvýšení výskytu diabetes mellitus 2. typu. Podle J. Rybky a kolektivu (2006, 23) je diabetes mellitus epidemie (časově a místně ohraničený hromadný výskyt nemoci) šířící se celým světem, přičemţ epidemie lze sotva kdy dostat pod kontrolu, pokud nejsou identifikovány jejich příčiny, nebo přinejmenším terapie zacíleny na usměrnění jejich devastujících důsledků. Autor s kolektivem dále uvádí, ţe Světová diabetická federace na základě údajů z roku 2003 (kdy bylo na světě 150 milionů diabetiků) odhaduje nárůst na 300 milionů v roce 2025, přitom u 9 z 10 případů se bude jednat o diabetes mellitus 2. typu. Obdobně situaci hodnotí i T. Edelsberger (2007, 17) diabetes mellitus má podle něj charakter epidemie. Pryč jsou doby, kdy byl diabetik v nemocnici spíše ojedinělým případem, nyní jsou naopak pacienti netrpící cukrovkou, zvláště na některých odděleních, často v menšině. Zejména v rychle se rozvíjejících ekonomikách tzv. třetího světa mají křivky incidence (nemocnost, demografický ukazatel počtu nových onemocnění k počtu obyvatel) a prevalence (demografický ukazatel, poměr počtu nemocných k počtu obyvatel) 44 diabetes mellitus alarmující průběh. 44 ) prevalence 41

42 Podle údajů J. Perušičové (2011, 19) se počet pacientů s cukrovkou 2. typu v České republice od roku 1977 ztrojnásobil. Vzhledem k prudkému nárůstu prevalence v posledním období se často hovoří o epidemii nebo dokonce o pandemii (hromadný výskyt onemocnění postihující obyvatelstvo bez prostorového omezení) 45 cukrovky. Největším problémem je zvýšení počtu pacientů s cukrovkou v zemích s rozvinutou a rozvíjející se ekonomikou. Příčiny zvyšujícího se počtu pacientů s diabetes mellitus 2. typu je nadměrný energetický příjem a sniţující se fyzická aktivita u geneticky predisponovaných jedinců. Nerovnováha mezi příjmem a výdejem energie vede k výraznému zvýšení prevalence obezity, která je důleţitým rizikovým faktorem pro rozvoj diabetes mellitus 2. typu. Výše uvedené konstatování o epidemii či dokonce pandemii dokládají následující grafy č. 6, 7 a 8. První v publikaci z roku 2008 uveřejňuje Š. Svačina (2008, 9). Jedná se o odhad Světové zdravotnické organizace (WHO), který předpovídá další vzestup onemocnění cukrovkou. Růst počtu diabetiků ve světě zatím plně podporuje nepříznivý odhad mezi roky 2000 aţ 2025, jak ukazuje graf č. 6. Graf č. 6 Prevalence diabetes mellitus 2. typu se celosvětově zvyšuje Počet dospělých celosvětově s diabetem 2. typu (v milionech) r r r Zdroj: Svačina 2008 Novější údaje nabízí i J. Perušičová (2011, 18), která pracuje s daty Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR), kde nejčerstvější data jsou z roku 2008, jak ukazuje graf č. 7. Pro statistická data a odhady ve světě pak pouţívá údaje od Mezinárodní diabetické federace (International Diabetes Federation IDF). 45 ) 42

43 Graf č. 7 Počet léčených diabetiků v ČR v roce 2008: celkem , poměr DM 2. typu (92 %) k DM 1. typu (8 %) Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 2010 Graf č. 8 ukazuje poměrně strmý nárůst prevalence DM ve světě v průběhu dalších 20 let podle údajů Mezinárodní diabetické federace (International Diabetes Federation IDF). Graf č. 8 Prevalence DM v roce 2010 a předpokládaná v roce 2030 ve světě Prevalence DM v r a předpokládaná v r ve světě v milionech podle IDF r r Zdroj: International Diabetes Federation 2011 Důleţité je téţ zdůraznit, ţe výskyt cukrovky stoupá s věkem a v posledních letech se stále zvyšuje, dále byla prokázána i jasná souvislost s růstem BMI (Svačina, Bretšnajdrová 2003, 34). 43

44 3.6 Prevence diabetes mellitus Úloha genetického základu u diabetes mellitus je nesporná (Zamrazil, Vondra, Šimečková 1997, 43). I kdyţ intenzivní studie lidského genomu probíhají, zatím touto cestou řešit diabetes mellitus a jeho komplikace nedovedeme. Víme však, ţe na vzniku a rozvoji diabetes mellitus se podílejí zevní faktory. Mezi ně patří zejména: Celková ţivotospráva nedostatek pohybu, stres, civilizační faktory Změna výţivy cukry, tuky x vláknina, energetická hodnota, růst hmotnosti, obezita Změny sloţení populace stárnutí populace, vyšší věk Toxické a lékové vlivy kouření, alkohol, kortikoidy, cytostatika Stručně rizikové faktory definuje také J. Perušičová a kolektiv (1996, 114): Věk Obezita Fyzická inaktivita Při znalosti těchto faktorů se lze zaměřit na preventivní opatření. Podle Š. Svačiny (2008, 109) výskyt cukrovky celosvětově i u nás závratně stoupá. Proto jsou preventivní opatření nezbytná. Diabetes mellitus je jedním z onemocnění, kde je prevence skutečně reálná. Preventivními postupy můţe být tak ovlivněna nejen mortalita a morbidita populací, ale také náklady na zdravotní péči. Léčba cukrovky je totiţ drahá, neboť zahrnuje nejen léky, ale také náklady personální, náklady na léčebné pomůcky a také náklady na časté specifické a nespecifické komplikace cukrovky. Americká diabetologická asociace doporučuje u diabetes mellitus 2. typu tato preventivní opatření: Vyhledávat diabetes mellitus u osob starších 45 let s BMI nad 25 kg/m² pomocí glykémie nalačno Vyhledávat diabetes mellitus u osob mladších 45 let s BMI nad 25 kg/m² a dalším rizikovým faktorem (gestační diabetes mellitus v anamnéze, hypertenze, dyslipidemie, ve Spojených státech i rizikové etnikum) Počet diabetiků 1. typu ve světě rovněţ narůstá, v České republice má také stoupající tendenci. Dnes částečně umíme pomocí antigenů detekovat jedince ohroţené autoimunitou, a tedy i cukrovkou 1. typu. Svoji roli zde kromě genetických vloh hraje i zevní prostředí zde 44

45 se klade do spojitosti především časný příjem kravského mléka, resp. kratší doba kojení a virové infekce, coţ by se mohlo podílet na vzniku autoimunitní reakce proti beta-buňkám. Proto se za racionální preventivní opatření u diabetes mellitus 1. typu dnes povaţuje jen prodlouţení doby kojení. Zcela nezbytnou je i prevence tzv. sekundární, tedy prevence zabraňující výskytu komplikací u pacientů léčených pro diabetes mellitus. Jde především o léky mající vliv na hladinu glykémie a tím na sníţení výskytu cévních, očních, ledvinných a dalších onemocnění, typických pro diabetes mellitus, dále se jedná o léky působící pozitivně na vývoj hmotnosti. Všechny preventivní strategie podle Š. Svačiny (2008, 131) zaznamenaly významné úspěchy. Důleţité je psychologické zvládnutí motivace pacientů k vytrvání zejména v reţimových a dietních opatřeních. Potřebu edukace zdůrazňuje i M. Kvapil (in Perušičová a kol. 1996, 68), kdy právě edukaci v diabetologii staví do popředí před jinými lékařskými obory. Cílem edukace je modifikovat pozitivně chování nemocného takovým způsobem, aby byla léčba jeho choroby maximálně úspěšná. Pod pojmem edukace rozumíme výchovu, vzdělávací proces, předávání informací nemocnému, výuku nových návyků, stereotypů. Základním předpokladem účinné edukace je dostatečná motivace nemocného, kterou se snaţíme o dosaţení maximální spolupráce diabetika, pozitivního vztahu, disciplinovanosti atd. Jak zmiňuje T. Edelsberger (2007, 239): do kaţdodenní praxe v ordinaci praktického lékaře či v diabetologické poradně se kromě edukace pacientů o dietě dostávají i informace o komplexní změně ţivotního stylu s důrazem na zvýšení pohybové aktivity a energetického výdeje. Uvědomění vlastní zodpovědnosti za své zdraví je tou nejlepší léčbou samo o sobě, tak jako kaţdá prevence. Bude sice trvat ještě několik generací, neţ se zbavíme historicky podmíněného chování a zkreslených představ o svém zdraví jako o hodnotě, za kterou je bezvýhradně zodpovědná společnost. Zatím aţ příliš často pacient vchází do ordinací lékařů s jednoznačným postojem: tak tady jsem, kdyţ uţ tu musím být, starejte se. Kéţ by se vynalezl zázračný brainwashing, který by vymýtil tuto lichou představu a nalil by do pacientů ochotu k pravidelným preventivním prohlídkám, zdravému ţivotnímu stylu a odpor ke kouření. 45

46 4 Dopady ekonomických aspektů léčby diabetes mellitus 4.1 Diabetes mellitus jako zdravotní a ekonomická hrozba Diabetes mellitus se stává pro budoucnost zdravotní a ekonomickou hrozbou. Největší náklady pro zdravotní systém způsobuje diabetes mellitus především potřebou léčby dlouhodobých komplikací. Proto je nezbytná důkladná analýza současné kvality léčby tohoto onemocnění, aby výskyt komplikací byl co nejniţší. Diabetes mellitus je typickým modelem chronického celoţivotního onemocnění, který je provázen postupně se vyvíjejícími komplikacemi (kardiovaskulární onemocnění, renální, neurologické či oční komplikace). Komplexní pohled na diabetes mellitus v dlouhodobém časovém horizontu s výpočtem ekonomických dopadů léčebných a preventivních postupů v dlouhodobém horizontu (desítky let) přináší farmakoekonomika. 46 Při práci s tímto závaţným zdravotně ekonomickým problémem byly v loňském roce odhadnuty náklady na diabetes mellitus pro Velkou Británii. Agentura Diabetes UK (největší dobročinná organizace Spojeného království pomáhající osobám s diabetes mellitus nebo s rizikem tohoto onemocnění, poskytující informace nejen pacientům, ale i profesionálům za účelem zvyšování kvality péče v celém systému, provádějící výzkumy v oblasti péče, léčby i prevence všech typů cukrovky, formou kampaní se snaţí zabránit rostoucímu trendu výskytu cukrovky 47 ukázala, ţe 10 % nákladů Národní zdravotní sluţby (NHS) jde právě na léčbu tohoto onemocnění. Za rok 2008 se jedná o částku ve výši 9 miliard liber ročně (jeden milión liber za hodinu). Pokud si k výše uvedeným informacím připojíme informace o nárůstu počtu diabetiků (srovnávající tento trend aţ s epidemií) z předchozích kapitol (např. Š. Svačina 2008), pak skutečně platí T. Doleţalem (2011) uvedené tvrzení o cukrovce jako o zdravotní a ekonomické hrozbě. Ostatně Světová zdravotnická organizace hovoří (září 2011) o cukrovce jako o břemeni, které narůstá celosvětově, především v rozvíjejících se zemích. 48 Příčiny jsou komplexní, ale ty hlavní spatřuje v rychle se zvyšující nadváze, obezitě a fyzické inaktivitě. 46) 47) 48) 46

47 4.2 Náklady na diabetes mellitus 2. typu v České republice Mezi prvními přicházejí v České republice (ČR) s komplexní farmakoekonomickou analýzou aspektů léčby diabetes mellitus D. Bartášková, R. Koţnarová a M. Kvapil (2004). Uvádějí, ţe celkové roční náklady na terapii cukrovky v ČR v roce 2002 činily 8,35 miliardy Kč a celkové roční náklady na terapii chronických komplikací diabetes mellitus pak 8,63 miliardy Kč. Celková částka na léčbu diabetes mellitus a jeho komplikací tak dosáhla 13,4 % z celkových výdajů na zdravotnictví, které byly hrazeny ze zdravotního pojištění. Pro ilustraci jen několik ekonomických dat v tabulce č. 4. Tabulka č. 4 Odhad ročních nákladů léčby jednoho diabetika Odhad ročních nákladů léčby diabetes mellitus u jednoho pacienta Způsob léčby Náklady (Kč) Dieta Perorální antidiabetika Perorální antidiabetika + inzulín Zdroj: Bartášková, Koţnarová, Kvapil 2004 Obdobně lze zpracovat i náklady na léčbu jednotlivých druhů komplikací, jak uvádí následující tabulka č. 5. Tabulka č. 5 Odhad ročních nákladů léčby komplikací cukrovky u jednoho pacienta Odhad ročních nákladů léčby komplikací cukrovky u jednoho pacienta Komplikace Nefropatie Hemodialýza Retinopatie Slepota Transplantace slinivky břišní Amputace Diabetická noha Náklady (Kč) Zdroj: Bartášková, Koţnarová, Kvapil 2004 Uvedená analýza se věnovala i moţnostem širšího uplatnění moderních způsobů léčby (častější denní monitorace hodnot glykémií s častějším dávkováním inzulínu, pouţívání inzulínových per), i kdyţ finančně náročnějším. Ve svých důsledcích však autoři dospívají 47

48 k závěru, ţe náklady na léčbu komplikací diabetes mellitus (viz tabulky výše) jsou tak vysoké, ţe vyšší výdaje na zajištění optimální metabolické kontroly cukrovky draţším způsobem léčby mohou přinést díky oddálení pozdních komplikací finanční úspory. Další data přináší farmakoekonomická analýza typu cost-of-illnes provedená koncem roku 2007, která měla za cíl vyčíslit náklady na jednoho průměrného diabetika 2. typu v našich podmínkách. 49 Zvolen byl tzv. bottom-up přístup, který znamená, ţe byla anonymní data pacientů v ordinacích diabetologů. Jednalo se o retrospektivní analýzu za minulých šest měsíců od návštěvy v ordinaci lékaře. Perspektivou nákladové analýzy byl pohled plátce zdravotní péče, tedy zdravotních pojišťoven. Kalkulovány byly úhrady léčiv, ambulantní a nemocniční péče podle aktuálních číselníků. Analýza byla provedena na základě souboru 495 pacientů s průměrným věkem 63 let, 52 % bylo muţů. Průměrná doba od diagnózy diabetes mellitus byla deset let. Ve starobním důchodu bylo 56,2 % sledované populace, invalidní důchod pobíralo 10 % sledovaných. V tabulce č. 6 jsou uvedeny základní charakteristiky sledovaného souboru. Tabulka č. 6 Základní charakteristiky souboru pro farmakoekonomickou analýzu Parametr Hodnota Váha (muţ/ţena) 92,6/82,0 kg Obvod pasu (muţ/ţena) 103,2/97,4 cm BMI (muţ/ţena) 29,9/31,1 Průměrný TK 141/80 mm Hg Zdroj: Postgraduální medicína 2007 Sledovány byly rovněţ diabetické komplikace členěné na mikrovaskulární a makrovaskulární. 50 Výsledky ukazují, ţe v průměru po deseti letech od záchytu diagnózy cukrovky 2. typu má jiţ přes 49 % pacientů alespoň jednu mikrovaskulární a přes 44 % pacientů alespoň jednu makrovaskulární komplikaci diabetes mellitus. Pro odpovídající analýzu nákladů bylo nezbytné vyjádřit náklady na farmakoterapii, ambulantní léčbu, hospitalizace, diagnostiku a laboratorní vyšetření, fyzioterapii a lázně. Pouze dietou bylo léčeno 10,51 % pacientů, perorálními antidiabetiky 49,9 % a na inzulínech 49 ) 50 ) 48

49 bylo 39,6 % pacientů. Analýzou perorálních antidiabetik bylo zjištěno, ţe 38 % diabetiků 2. typu je léčeno monoterapií metforminem, 36 % kombinací metforminu a derivátů sulfonylurey a 16 % monoterapií deriváty sulfonylurey. Struktura inzulinoterapie vypadala následovně 45 % bylo léčeno humánními inzulíny, 25 % pacientů analogy, ostatní potom různými kombinacemi humánních inzulínů a analog. Hypolipidemika uţívalo 63,4 % a antihypertenzíva 82,2 % pacientů. Základním cílem sběru dat bylo vyjádřit náklady na ambulantní a nemocniční péči. V období šesti měsíců došlo k návštěvě diabetologa u 98,99 % pacientů s průměrnou frekvencí 2,3 krát, 91,31 % navštívilo praktického lékaře s četností třikrát a časté byly i návštěvy u specialistů očního lékaře (45,05 %), kardiologa (24,65 %) a neurologa (18,79 %). Ve sledovaném období bylo hospitalizováno 16,16 % pacientů s průměrnou délkou hospitalizace 12,5 dne. Nejčastější příčinou byla terapie komplikací (kardiologických, očních, neurologických). Na základě těchto údajů bylo moţné kalkulovat přímé zdravotní náklady jednoho průměrného diabetika 2. typu. Výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 7. Z výsledků jednoznačně vyplývá, ţe největší poloţku v nákladech tvoří hospitalizace pro diabetické komplikace. Náklady na ambulantní péči tvoří jen 4 % přímých zdravotních nákladů. Součástí dotazníku byla také otázka pro pacienta na výši jeho měsíčního doplatku na předepsané léky (235 Kč) a měsíční výdaje na volně prodejné léky (97 Kč). Tabulka č. 7 Průměrné roční náklady na diabetika 2. typu v ČR Typ nákladů Náklady v Kč Vyjádřeno v % Hospitalizace Ambulantní péče Inzulíny Perorální antidiabetika Hypolipidemika Antihypertenziva Celkem ,0 7,0 15,0 4,0 9,0 4,0 100,0 Zdroj: Postgraduální medicína, 2007 Jaký je tedy celkový podíl přímých zdravotních nákladů na diabetiky 2. typu na celkových nákladech na zdravotnictví v České republice? Podle informací Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ČR bylo v České republice v roce 2006 celkem 49

50 diabetiků 2. typu. Při průměrných ročních nákladech Kč na jednoho diabetika tak docházíme k částce 17,5 miliardy Kč ročně. Při základu 180 miliard ze zdravotního pojištění tak terapie diabetes mellitus 2. typu tvoří více neţ 10 % celkových zdravotních nákladů v naší republice. Tímto číslem se vyrovnáváme údajům z Velké Británie a je to více neţ v Německu (6,5 %), Itálii (6,6 %) nebo Francii (3,4 %). Výše uvedená a diskutovaná čísla jednoznačně ukazují, ţe diabetes mellitus je nejen zdravotní, ale také ekonomickou hrozbou budoucnosti a je třeba analyzovat současnou kvalitu léčby pro co nejniţší výskyt dlouhodobých komplikací, které jsou největšími náklady pro zdravotní systém Náklady na diabetes mellitus 2. typu v Evropě Jak uvádí T. Doleţal (2009) je diabetes mellitus chronické celoţivotní onemocnění, které vedle zkrácení očekávané délky ţivota a sníţení kvality ţivota, také generuje významné náklady pro zdravotní systém. Přitom většina nákladů jde na léčbu komplikací diabetes mellitus (kolem 60 % v zahraničních farmakoekonomických analýzách). Ekonomickou náročnost zdůrazňuje L. Ettaro a kolektiv v roce 2004 konstatováním skutečnosti, ţe náklady na zdravotní péči diabetika jsou ve srovnání s běţnou populací dvoj- aţ pětinásobkem výdajů. Podle T. Doleţala (2009) je prvním krokem ve farmakoekonomické analýze kalkulace přímých a nepřímých zdravotních nákladů v daném zdravotním systému. Tyto náklady jsou obtíţně přenositelné mezi jednotlivými zeměmi, protoţe finanční toky, hodnota práce, vztah mezi zdravotním a sociálním systémem jsou odlišně nastaveny. Celá řada zahraničních studií ukazuje, ţe léčba komplikací diabetes mellitus převyšuje 50 % nákladů na léčbu této diagnózy (např. v USA přibliţně 60 %, Švédsku 58 %, UK 60 %.). To znamená, ţe nedostatečná kompenzace/léčba cukrovky přinese v budoucnu značný nárůst nákladů na léčbu dlouhodobých komplikací a naopak nové léčebné metody a účinnější léky mohou přes svou vyšší cenu přinést úspory v budoucnosti. Panevropská farmakoekonomická studie typu cost-of-illness (náklady onemocnění) CODE-2 (Cost of Diabetes in Europe - Type 2 náklady na diabetes mellitus 2. typu v Evropě) ukázala, ţe náklady na jednoho průměrného diabetika 2. typu jsou ročně. Nejniţší náklady jsou vynaloţeny na pacienta bez komplikací (1 505 ) a dále rostou v 51 ) 50

51 přítomnosti mikrovaskulární komplikace (2 563 ), makrovaskulární komplikace (3 148 ), nebo kombinace obou (5 226 ), jak uvádí B. Jonsson (2002). Význam studie je dán skutečností, ţe vůbec poprvé byly kvantifikovány přímé zdravotní náklady cukrovky 2. typu v osmi evropských zemích (Belgie, Francie, Německo, Itálie, Nizozemí, Španělsko, Švédsko a Velká Británie) podle stejného protokolu ) 51

52 Praktická část 5 Cíl praktické části výzkumu Zjistit, kolik lidí nemocných s diabetes mellitus ze zkoumaného vzorku trpí nadváhou Zjistit přítomnost komplikací diabetes mellitus a jiných civilizačních chorob u zkoumaného vzorku Zjistit úroveň poučení o diabetes mellitus poskytované zdravotníky Zjistit případná omezení léčby z ekonomického pohledu nemocných s diabetes mellitus Zjistit přítomnost rizikového chování (kouření) Zjistit ve sledovaném vzorku úroveň fyzické aktivity u lidí s diabetes mellitus 52

53 6 Hypotézy výzkumu 1. Výskyt obezity bude u diabetiků vyšší neţ je statistický průměr české populace 2. Pacienti s diabetes mellitus si budou stěţovat na nedostatečnou edukaci ze strany zdravotnických pracovníků a pracovišť 3. Pohybová aktivita bude u pacientů s diabetes mellitus na nízké úrovni 4. U pacientů s diabetes mellitus nebudou převaţovat kuřáci 5. Finanční zátěţ pacientů v souvislosti s léčbou cukrovky nebude významná 53

54 7 Charakteristika zkoumaného vzorku Dotazníkové šetření bylo provedeno u nemocných, kterým bylo diagnostikováno onemocnění úplavicí cukrovou a kteří byli hospitalizováni v nemocnici pro jiné onemocnění neţ diabetes mellitus; dále u ambulantních pacientů s diabetes mellitus, kteří se dostavili do diabetologické poradny na pravidelnou kontrolu. Dotazníků bylo vydáno celkem 150; vyplnilo a vrátilo jej celkem 136 dotazovaných. Mezi nimi byla menší převaha muţů nad ţenami (75/61) s vyšším věkem pohybujícím se nad 60 let (celkem tři čtvrtiny nemocných); dokonce skupina nad 75 let činila 40 %. Hmotnost nemocných byla nadprůměrná nadváhou a obezitou trpělo více neţ 75 %. 54

55 8 Metodika práce 8.1 Použitá výzkumná metoda Výzkum byl realizován kvantitativní formou. Vlastní šetření bylo provedeno formou dotazníkového šetření. Byla respektována naprostá dobrovolnost a anonymita dotazovaných. V dotazníku byl vysvětlen účel výzkumu a způsob vyuţití získaných dat. V rámci základní identifikace byly zjišťovány: pohlaví a věk pacientů, jejich výška a váha za účelem vypočítání BMI, vzdělání a dále způsob léčby diabetes mellitus (viz Příloha č. 1). Ve výzkumné části byly kladeny dotazy na přítomnost komplikací cukrovky a dalších základních civilizačních chorob a jejich rizikových faktorů. Výzkum se zabýval i úrovní poučení pacientů o jejich onemocnění ze strany zdravotnického personálu a případné omezení léčby z ekonomických důvodů. Dotaz směřoval i na zjištění aktivity samotných nemocných v oblasti prevence. Celkem dotazník obsahoval 17 otázek. Šetření probíhalo v měsících leden - březen roku

56 9 Výsledky Výsledky provedeného výzkumu byly vyhodnoceny vţdy s ohledem na pohlaví pacientů; toto zohlednění je uvedeno jen v případech, kde se výsledky významně statisticky liší. Vyhodnocení je komentováno a pro názornost zpracováno graficky s uvedením příslušných získaných hodnot, včetně procentuálního vyjádření. 9.1 Vyhodnocení Dotazníku pro závěrečnou bakalářskou práci na téma: Civilizační choroby diabetes mellitus 1. Pohlaví Z celkového počtu 150 oslovených nemocných s úplavicí cukrovou bylo vyplněno a odevzdáno 136 dotazníků. Z toho počtu bylo 61 (45 %) ţen a 75 (55 %) muţů, jak ukazuje tabulka č. 8 a graf č. 9. Jednalo se o náhodně vzniklou skupinu dotazovaných v danou dobu hospitalizovaných či ambulantně ošetřovaných. Tabulka č. 8 Počty a pohlaví zkoumaného vzorku Pohlaví Počet Počet (%) Muţi Ţeny Celkem Graf č. 9 Počty a pohlaví zkoumaného vzorku 56

57 2. Věková struktura Věkovou strukturu oslovených nemocných ukazuje tabulka č.9 a graf č. 10, kde je patrno jejich věkové rozloţení. Mladší nemocní (do 60 let) byli s velkou převahou muţi; ţeny do 60 let byly pouze dvě. Ze čtyř zvolených věkových kategorií byla nejvíce zastoupena skupina od 75 let výše. Tabulka č. 9 Věková struktura zkoumaného vzorku nemocných s úplavicí cukrovou počty v jednotlivých věkových kategoriích Věková struktura Počet Počet (%) 18 aţ 45 let aţ 60 let aţ 75 let let a více Celkem Graf č. 10 Věková struktura zkoumaného vzorku nemocných s úplavicí cukrovou počty v jednotlivých věkových kategoriích Protoţe je tabulky č. 9 a z grafu č. 10 patrná jasná hranice v počtech nemocných v polovině zvolených věkových skupin, byl vytvořeny ještě tabulka č. 10 a graf č. 11, který tuto hranici respektují a je z nich patrné, ţe zkoumaná skupina nemocných s úplavicí cukrovou se členila na dvě nestejně velké části, kde hranicí bylo šedesát let věku. Pod touto hranicí bylo 35 osob, nad ní 101 osob, takţe mladší skupina činila jednu čtvrtinu, starší pak tři čtvrtiny nemocných, coţ přesně odpovídá četnosti výskytu úplavice cukrové v České republice (L. Brázdová 2000; Zdravotnická ročenka České republiky 2010, 2011). 57

58 Tabulka č. 10 Věková struktura zkoumaného vzorku nemocných s úplavicí cukrovou, kde hranici tvoří věk 60 let Věková struktura Počet Počet (%) Pod 60 let Nad 60 let Celkem Graf č. 11 Věková struktura zkoumaného vzorku nemocných s úplavicí cukrovou, kde hranici tvoří věk 60 let 3. Index tělesné hmotnosti (Body Mass Index BMI) Na základě dotazu na výšku a váhu byla po vypočtení indexu tělesné hmotnosti skupina nemocných roztříděna do jednotlivých hmotnostních kategorií podle celosvětově uznávaného schématu (viz kapitola 2.5 Obezita). V našem vzorku byli zastoupeni nemocní všech kategorií s výjimkou poslední kategorie obezity 3. stupně (BMI 40 a více). Na tabulce č. 11 a grafu č. 12 je vidět podrobné rozdělení. Je potřeba konstatovat, ţe skupina muţů a ţen se z pohledu tohoto parametru nelišila. Tabulka č. 11 Struktura nemocných úplavicí cukrovou rozdělená podle BMI Struktura nemocných s diabetes mellitus podle BMI Počet Počet (%) Podváha 2 1 Norma Nadváha Obezita 1. stupně Obezita 2. stupně Celkem

59 Graf. č 12 Struktura nemocných úplavicí cukrovou rozdělená podle BMI Cukrovka a obezita, jak bylo poukázáno v teoretické části, se vyskytují často společně. Totéţ je patrné i v našem zkoumaném vzorku. Tabulka č 12 a graf č. 13 ukazuje, ţe pouze necelá jedna čtvrtina dotazovaných nemocných se pohybovala v pásmu hodnot, které určují podle hladiny BMI hmotnostní normu (aţ na dva nemocné z počtu 31, kteří se ocitli v kategorii pod normou v pásmu označovaném jako podváha). Naopak více neţ tři čtvrtiny však spadají do kategorií nadváhy a obezity (1. a 2. stupně). Tabulka č. 12 Struktura nemocných úplavicí cukrovou podle BMI orientačně rozdělených do skupiny nepřekračujících normální hmotnost a skupiny s nadvádou a obezitou Struktura nemocných s diabetes mellitus podle BMI (orientačně) Počet Počet (%) Nepřekračující normu Nadváha a obezita Celkem Graf č. 13 Struktura nemocných úplavicí cukrovou podle BMI orientačně rozdělených do skupiny nepřekračujících normální hmotnost a skupiny s nadvádou a obezitou 59

60 4. Vzdělání nemocných s úplavicí cukrovou Ve zkoumaném vzorku je přibliţně polovina osob se středoškolským a vysokoškolským vzděláním proti skupině vyučených a se základním vzděláním, jak je vidět v tabulce č. 13 a na grafu č. 14. Podrobným rozborem byla zjištěna mírně vyšší vzdělanostní struktura u muţů. Na další sledované parametry úroveň vzdělání neměla vliv. Tabulka č. 13 Struktura vzdělání nemocných úplavicí cukrovou ve zkoumaném vzorku Vzdělání nemocných s diabetes mellitus Počet Počet (%) Základní Úplné odborné Středoškolské Vysokoškolské Celkem Graf č. 14 Struktura vzdělání nemocných úplavicí cukrovou ve zkoumaném vzorku 5. Doba léčby úplavice cukrové Jak se dalo jiţ podle vyšší věkové struktury (viz tabulka č. 9 a graf č. 10) nemocných s úplavicí cukrovou ve zkoumaném vzorku předpokládat, i celková doba trvání onemocnění a jeho léčby byla, jak ukazuje tabulka č. 14 a graf č. 15, vyšší. 60

61 Tabulka č. 14 Doba léčby úplavice cukrové ve zkoumaném vzorku Doba léčby diabetes mellitus Počet Počet (%) Do 1 roku roky let let let a více Celkem Graf č. 15 Doba léčby úplavice cukrové ve zkoumaném vzorku 6. Způsob léčby úplavice cukrové Jak představuje tabulka č. 15 a graf č. 16, je léčba úplavice cukrové v našem zkoumaném vzorku zcela ve shodě s obecnými principy léčby tohoto onemocnění, coţ znamená především trvale dosahovat hladin glykémií blízkých normálním hodnotám. Toho docilujeme dietou, podáváním tablet (perorální antidiabetika) a inzulínem. Do komplexu léčby pak patří i fyzická aktivita (např. rychlá chůze) a dostatečně kvalifikovaně provedená edukace zdravotnickým personálem (J. Perušičová 1996/2011). 61

62 Tabulka č. 15 Způsob léčby úplavice cukrové ve zkoumaném vzorku Způsob léčby Počet Počet (%) Pouze dieta Tablety Inzulín Jiné 3 2 Celkem Graf č.16 Způsob léčby úplavice cukrové ve zkoumaném vzorku 7. Komplikace úplavice cukrové Skupina našich nemocných s úplavicí cukrovou vykazuje téţ obvyklý obraz tohoto onemocnění ve vztahu k přítomnosti komplikujících chorob. Ze 136 dotazovaných pacientů s cukrovkou se u 60 z nich vyskytly různé komplikující nemoci, jak je patrno z tabulky č. 16 a z grafu č. 17. Tabulka č. 16 Výskyt komplikujících onemocnění u zkoumaného vzorku pacientů s úplavicí cukrovou Výskyt komplikací diabetes mellitus Počet Počet (%) S komplikacemi Bez komplikací Celkem

63 Graf č. 17 Výskyt komplikujících onemocnění u zkoumaného vzorku pacientů s úplavicí cukrovou Konkrétní spektrum komplikujících onemocnění u pacientů s úplavicí cukrovou ve zkoumaném vzorku ukazuje tabulka č. 17 a graf č. 18. Vyšší počet těchto komplikací neţ ukazuje tabulka a graf, je způsoben tím, ţe u jednoho nemocného se vyskytuje více komplikací společně. Tabulka č. 17 Druhy komplikací u pacientů s úplavicí cukrovou Druhy komplikací Počet Počet (%) Oční Cévní Ledvinové Jiné 9 13 Celkem Graf č. 18 Druhy komplikací u pacientů s úplavicí cukrovou 63

64 8. Edukace pacientů Léčebné úspěchy tak závaţného onemocnění, jakým úplavice cukrová je, jsou podmíněny nejen dobře vedenou léčbou medikamentosní, ale i celým komplexem opatření v oblasti dietního reţimu, ţivotosprávy a tělesné aktivity. Pro dobrou znalost a orientaci v této široké problematice musí pacientovi vţdy pomoci zdravotnický personál. Proto byla zjišťována úroveň předávaných informací. Výsledek je, jak ukazuje tabulka č. 18 a graf č. 19, více neţ pozitivní. Tabulka č. 18 Informace o úplavici cukrové poskytované pacientům zdravotnickým personálem Informace o diabetes mellitus od zdravotníků Počet Počet (%) Málo informací Dost informací Celkem Graf č. 19 Informace o úplavici cukrové poskytované pacientům zdravotnickým personálem 9. Náklady pacientů na léčbu úplavice cukrové V rámci vybraných praktických cílů bylo stanoveno i ověření, zda finanční situace pacientů jim nezabraňuje dodrţovat všechny doporučené léčebné postupy. Byly proto zjišťovány měsíční náklady vynaloţené pacientem na léčení. Ukázalo se (viz tabulka č. 19 a 64

65 graf č. 20), ţe do kategorie 1000,- Kč za měsíc se zařadilo 120 pacientů ze 136, coţ je celých 88 procent. Aţ na jednoho pacienta se pak 15 zbylých (11 procent) pohybovalo v částce do 2000,- Kč. Tabulka č.19 Měsíční náklady vynaloţené pacientem na léčbu úplavice cukrové Náklady na léčbu diabetes mellitus v Kč Počet Počet (%) Méně neţ Jiné 1 1 Celkem Graf č. 20 Měsíční náklady vynaloţené pacientem na léčbu úplavice cukrové 10. Náklady pacienta na léčbu úplavice cukrové vyjádřené v procentech z jeho měsíčního příjmu K ověření, jak velké jsou výše uváděné částky ve vztahu k měsíčnímu příjmu nemocného, byl poloţen i následující dotaz zjišťující procentuální vyjádření nákladů na léčbu. Ukázalo se, ţe tato otázka byla pro pacienty tou nejtěţší (patrně pro potřebu vyjádřit se v relativních číslech). Tabulka č. 20 a graf č. 21 předkládá zjednodušené vyjádření vycházející ze značně rozptýlených odpovědí a lze na něm pozorovat, ţe odpovědi se 65

66 pohybují ve dvou téměř stejně velkých skupinách v první je pacienty vynakládáno do 10 procent svých měsíčních příjmů a v druhé pak mezi 10 aţ 20 procenty. Tabulka č. 20 Náklady vynaloţené pacientem na léčbu úplavice cukrové v relativním vyjádření Náklady na léčbu diabetes mellitus v % z měsíčního příjmu Počet Počet (%) Do 10 % % Celkem Graf č. 21 Náklady vynaloţené pacientem na léčbu úplavice cukrové v relativním vyjádření 11. Pravidelné kontroly onemocnění cukrovkou u lékaře Úplavice cukrová je onemocnění vyţadující pro správnou léčbu pravidelné kontroly, coţ bylo proto ověřováno i tímto dotazem. Tabulka č. 21 a graf č. 22 ukazují, ţe 15 % nemocných na pravidelné kontroly nechodí. Tabulka č. 21 Pravidelné kontroly pacientů s úplavicí cukrovou u lékaře Pravidelnost návštěv u lékaře Počet Počet (%) Ano Ne Celkem

67 Graf č. 22 Pravidelné kontroly pacientů s úplavicí cukrovou u lékaře 12. Hypertenze (vysoký krevní tlak) a úplavice cukrová Sledování hodnot krevního tlaku (a případná léčba zjištěné hypertenze) by mělo patřit k pravidelným měřením u pacientů s úplavicí cukrovou. Mezi několika dalšími parametry (viz tabulka č. 3 v kapitole Diabetes mellitus 2. typu) jsou to (např. vedle hodnot glykémie) i hodnoty krevního tlaku, které jsou-li v normě, hovoří o správné kompenzaci diabetes mellitus. Tabulka č. 22 a graf č. 23 představuje přítomnost hypertenze u zkoumaného vzorku. Je patrno, ţe dvě třetiny našich pacientů se s hypertenzí léčí. Tento vysoký výskyt hypertenze je ovlivněn především věkovou strukturou zkoumaného vzorku. Tabulka č. 22 Hypertenze a diabetes mellitus u zkoumaného vzorku Vysoký krevní tlak a diabetes mellitus Počet Počet (%) Ano Ne Celkem Graf č. 23 Hypertenze a diabetes mellitus u zkoumaného vzorku 67

68 13. Zhoubné nádory a úplavice cukrová Přítomnost zhoubných nádorů u zkoumaného vzorku je představena v tabulce č. 23 a grafu č. 24. Obdobně jako u předchozího grafu (č. 23) i zde jsou hodnoty ovlivněny vyšším věkovým průměrem zkoumaného vzorku pacientů a společně dokládají, jak nesmírně důleţitým prvkem v péči o tyto pacienty je preventivní vyhledávání těchto onemocnění (hypertense přítomná u 64 %, zhoubné nádory u 22 %). Tabulka č. 23 Zhoubné nádory a diabetes mellitus u zkoumaného vzorku Zhoubné nádory a diabetes mellitus Počet Počet (%) Ano Ne Celkem Graf č. 24 Zhoubné nádory a diabetes mellitus u zkoumaného vzorku 14. Kouření a úplavice cukrová Dále bylo zjišťováno i rizikové chování (konkrétně kouření) u našich nemocných s úplavicí cukrovou, které můţe mít negativní dopad např. na cévní systém, jenţ je jiţ primárně významně cukrovkou ohroţen. Bylo zjištěno, jak vyplývá z tabulky č. 24 a grafu č. 25, ţe skupina se v tomto směru chovala zodpovědně, protoţe 90 % z nich jsou nekuřáci. 68

69 Tabulka č. 24 Kouření a diabetes mellitus u zkoumaného vzorku Kouření a diabetes mellitus Počet Počet (%) Ano 11 8 Ne Chce přestat 2 2 Celkem Graf č. 25 Kouření a diabetes mellitus u zkoumaného vzorku 15. Pohybová aktivita a úplavice cukrová K důleţitým léčebným prvkům u onemocnění úplavicí cukrovou patří pohybová aktivita. Proto byl ve výzkumu i tento prvek zjišťován. Odpovědi jsou zpracovány v tabulce č. 25 a grafu č. 26. Výsledky jsou jistě ovlivněny tím, ţe tři čtvrtiny našich nemocných jsou ve věkové kategorii nad šedesát let; dokonce 40 % nad 75 let. Tabulka č. 25 Pohybová aktivita a úplavice cukrová u zkoumaného vzorku Pohybová aktivita Počet Počet (%) Procházky Rychlá chůze 8 6 Turistika 6 4 Jiné Celkem

70 Graf č. 26 Pohybová aktivita a úplavice cukrová u zkoumaného vzorku 16. Zájem nemocných o problematiku úplavice cukrové Z níţe uvedené tabulky č. 26 a grafu č. 27 vyplývá, ţe ve zkoumaném vzorku pacientů byl velký zájem o jejich onemocnění. Tři čtvrtiny odpověděli kladně na danou otázku, pouze necelá čtvrtina nejevila zájem o informace o vlastní chorobě či udávali, ţe nevědí, kde hledat dostupné informace. Tabulka č. 26 Zájem nemocných s úplavicí cukrovou o problematiku tohoto onemocnění Zájem o problematiku diabetes mellitus Počet Počet (%) Ano Ne Neví, kde hledat informace 5 4 Celkem Graf č. 27 Zájem nemocných s úplavicí cukrovou o problematiku tohoto onemocnění 70

71 17. Výskyt úplavice cukrové v rodině Jako poslední, spíše doplňující otázka (genetická disposice je u úplavice cukrové dostatečně známá), byla informace o výskytu tohoto onemocnění v rodině. Pozitivní odpovědi zazněly téměř u poloviny nemocných (viz tabulka č. 27 a graf č. 28). Tabulka č. 27 Výskyt úplavice cukrové v rodině Výskyt diabetes mellitus v rodině Počet Počet (%) Ano Ne Celkem Graf č. 28 Výskyt úplavice cukrové v rodině 71

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako Obezita a nadváha 10 skutečností o obezitě podle WHO 1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako BMI, které

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum podpory veřejného zdraví Oddělení podpory zdraví ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 25.6.204 Organizátor: Mgr. Dana Hronová, ZŠ Votice Místo: Votice OBSAH

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář Analýza zdravotního stavu - komentář Předkládaný materiál analyzuje a vyhodnocuje nejdůležitější ukazatele a charakteristiky zdravotního stavu obyvatelstva města a okresu a srovnává je s s průměry Zlínského

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Rekondice a regenerace

Rekondice a regenerace Rekondice a regenerace VY_32_INOVACE_163 AUTOR: Mgr. Andrea Továrková ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s problémy současného životního stylu, stručná charakteristika civilizačních chorob, příčiny

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města STRAKONICE II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 20 24.11.2003 Nemoci oběhové soustavy v Moravskoslezském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Normální hodnoty hladiny krevního cukru u zdravých lidí

Normální hodnoty hladiny krevního cukru u zdravých lidí Úvod Diabetes mellitus úplavice cukrová, lidově cukrovka je nemoc postihující miliony lidí. A jejich počty neustále narůstají. Světová zdravotnická organizace WHO z toho vyvozuje, že se počet diabetiků

Více

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do PL neprovádí důsledně skríning diabetu

Více

Evropská Charta pro zdraví srdce

Evropská Charta pro zdraví srdce Evropská Charta pro zdraví srdce Úvod Úmrtnost a nemocnost Kardiovaskulární choroby jsou nejčastější příčinou úmrtí žen a mužů v Evropě (1). Jsou zodpovědné za téměř polovinu všech úmrtí v Evropě, což

Více

SPORT NEJPŘIROZENĚJŠÍ PREVENCE ZDRAVOTNÍCH RIZIK

SPORT NEJPŘIROZENĚJŠÍ PREVENCE ZDRAVOTNÍCH RIZIK SPORT NEJPŘIROZENĚJŠÍ PREVENCE ZDRAVOTNÍCH RIZIK TISKOVÁ KONFERENCE 21. srpna 2012 České děti a mládež, dle mezinárodních studií, následují špatný životní styl zahrnující níže uvedené faktory: nedostatek

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová

Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová Klinika dětí a dorostu a Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy 3. LF UK a FNKV Honzík ve věku 11,5 let 128 kg, 184 cm, BMI 37,8

Více

ÚZIS Vyuţití dostupných dat o zdraví lidí (Informační základna) Mgr. Jiří Holub, ÚZIS ČR Konference ČZF 12. 10. 2011

ÚZIS Vyuţití dostupných dat o zdraví lidí (Informační základna) Mgr. Jiří Holub, ÚZIS ČR Konference ČZF 12. 10. 2011 Mgr. Jiří Holub, ČR Vyuţití dostupných dat o zdraví lidí (Informační základna) Konference ČZF 12. 10. 2011 Úvod Obsah sdělení NZIS základní pojetí ČR a hlavní úkoly Zdroje dat pro NZIS Formy poskytování

Více

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však

Více

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012 SPORT NEJPŘIROZENĚJŠÍ PREVENCE ZDRAVOTNÍCH RIZIK Tisková konference Praha 21. srpen 2012 ŠPATNÝ ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE nedostatek pohybových aktivit nevyváženost mezi výdejem a příjmem energie nezdravéstravování

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Obezita a její rizika Anotace Pracovní list informuje žáka o podstatě, příčinách a rizicích obezity. Zadané

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa. Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.cz Úmrtnost na onemocnění srdce a cév v ČR V současnosti v

Více

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H.

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H. Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století Hrstková H. Česká republika přední místo na světě ve výskytu kardiovaskulárních chorob Nejčastější příčina úmrtí Budoucí vývoj zdraví - ovlivňován

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Květen 212 Vypracovali: Mgr. Dana Strnisková, MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D. Krajská hygienická stanice Olomouckého e se sídlem v Olomouci Předmluva

Více

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Fakultní poliklinika,budova A, 1. patro Karlovo nám. 32, Praha 2, 128 08 tel.: 22486 6693 DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE Vážená paní, vážený pane Dostáváte se do péče

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena MODUL č. III Epidemiologie a Hygiena Definice epidemiologie a rozdělení Definice: Epidemiologie je nauka o teoretických a praktických otázkách ochrany před chorobami (infekčními i neinfekčními). Rozdělení

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

Závažnost chřipky, analýza výskytu úmrtí v interpandemickém a pandemickém období. Jan Kynčl

Závažnost chřipky, analýza výskytu úmrtí v interpandemickém a pandemickém období. Jan Kynčl Závažnost chřipky, analýza výskytu úmrtí v interpandemickém a pandemickém období Jan Kynčl Chřipka akutní vysoce nakažlivé virové onemocnění postihuje lidstvo každoročně v epidemiích, někdy v pandemiích

Více

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Problematika dětské obezity Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Obezita = nakupení tukové tkáně = rozdíl oproti obezitě dospělých Na nárůstu hmotnosti se podílí i rozvoj muskulosteletárního systému

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Máte potíže se srdcem?

Máte potíže se srdcem? Máte potíže se srdcem? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Srdečně-cévní onemocnění mohou mít negativní vliv na Váš sexuální život Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě

Více

MUDr.Vladimíra Lipšová SZÚ Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Obsah prezentace Determinanty zdraví Zdravotní indikátory OECD 2013 Zaměření projektů PZP - podklady Nová rizika Závěr Zdroje Zdraví

Více

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011 www.ceskosehybe.cz Co je Česko se hýbe? Nová nezávislá iniciativa motivující český lid k pravidelnému pohybu a zdravějšímu stravování. Čím více se lidé budou hýbat, tím méně budou nemocní a budou mít lepší

Více

Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha

Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha rychta@natur.cuni.cz +420 221951420 Struktura Zdraví a vzdělání v České

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Prof. MUDr Vladimír Tesař,DrSc. Klinika nefrologie 1.LF UK a VFN, Praha, Česká nadace pro nemoci ledvin Aktivity spojené se Světovým dnem ledvin

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Rakovina není náhoda

Rakovina není náhoda Rakovina není náhoda Výsledky průzkumu rizikových onkologických faktorů mezi studenty středních škol Agentura J.L.M. VII/2011 Výsledky průzkumu mezi studenty středních škol v rámci osvětové akce Rakovina

Více

Cukrovka Diabetes Mellitus. Chronic kidney disease chapter 4. Chronické onemocnění ledvin

Cukrovka Diabetes Mellitus. Chronic kidney disease chapter 4. Chronické onemocnění ledvin Diabetes Mellitus Chronic kidney disease chapter 4 Chronické onemocnění ledvin Diabetes mellitus neboli cukrovka je ze skupiny metabolických poruch, které ovlivňují různé orgány a tkáně. Vyznačuje se zvýšenou

Více

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice MUDr. Lidmila Hamplová Ministerstvo zdravotnictví ČR Evropská zdravotní politika Hlavním principem evropské zdravotní politiky je poznatek vztahu

Více

Úvod do veřejného zdravotnictví MUDr. Antonín Malina, PhD, MBA

Úvod do veřejného zdravotnictví MUDr. Antonín Malina, PhD, MBA Úvod do veřejného zdravotnictví MUDr. Antonín Malina, PhD, MBA Veřejné zdravotnictví, definice, vymezení, základní charakteristika oboru Veřejné zdravotnictví je multidisciplinární medicínský obor, který

Více

Zdravotní stav. obyvatel. Královéhradeckého kraje

Zdravotní stav. obyvatel. Královéhradeckého kraje Zdravotní stav obyvatel Královéhradeckého kraje Hradec Králové březen 2013 Předmluva Zpráva poskytuje přehled o zdravotním stavu obyvatel Královéhradeckého kraje ve vybraných ukazatelích. Ukazatele porovnává

Více

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě SOCIOEKONOMICKÁ DEPRIVACE A ZDRAVÍ STRUČNÝ PŘEHLED VÝSLEDKŮ VYBRANÝCH EPIDEMIOLOGICKÝCH STUDIÍ Šplíchalová Anna, Šlachtová Hana Fejtková Petra, Tomášková Hana Polaufová

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr. Helena Škrabová OŠETŘOVATELSKÁ

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2012. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2012

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2012. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 9. 7. 2013 24 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2012 Activity in the field of diabetology, care for

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více

Diabetes mellitus a pubertapohled. J. Venháčová, P. Venháčová Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc

Diabetes mellitus a pubertapohled. J. Venháčová, P. Venháčová Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc Diabetes mellitus a pubertapohled diabetologa J. Venháčová, P. Venháčová Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc Dospívání (adolescence) = přechod z dětství do dospělosti Věkově spadá

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2. Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.2013 Člověk s duševní nemocí Vítáme zástupce: sociálních služeb

Více

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Kardia, s.r.o. Prevencí ke zdraví Healthy Life Expectancy at Birth (HALE) Počet let prožitých ve zdraví Věk Pro Českou republiku: 58,8 roku Pro EU

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 MUDr. Helena Šebáková

Více

Long list - veřejné zdraví

Long list - veřejné zdraví Long list - veřejné Tabulka 1 Long list veřejné 1. Solidarita ve v evropském regionu 2. Spravedlnost ve 3. Zdravý start do života 4. Zdraví mladých Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Zdravotnické portály pro občany Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Anotace V oblasti zdraví je důležitá dostupnost občana

Více

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 2. 2012 3 Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Cerebrovascular diseases - hospitalized

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 30. 9. 2010 2010/2084(INI) NÁVRH ZPRÁVY o evropské iniciativě pro Alzheimerovu chorobu a jiné formy demence

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí

Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí Opravdu si myslíte, že máte zdravé ledviny? Bez preventivního vyšetření si nemůže být jistý vůbec nikdo. Brno, 6. března 2012: Už se stalo zvykem, že druhý čtvrtek

Více

ZDRAVOTNÍ BENEFITY POHYBU

ZDRAVOTNÍ BENEFITY POHYBU ZDRAVOTNÍ BENEFITY POHYBU Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Zdravotní benefity pohybu Autor Mgr. Alena Němečková

Více

Zdravotní stav obyvatel ČR. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Zdravotní stav obyvatel ČR. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zdravotní stav obyvatel ČR Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Metody hodnocení zdravotního stavu 1 Proč hodnotíme zdravotní stav?: Základ pro praktická opatření, prevenci a výchovu obyvatel Prevence

Více

Prevence dětských úrazů v České republice. www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz

Prevence dětských úrazů v České republice. www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz Prevence dětských úrazů v České republice www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz Prevence dětských úrazů v České republice OBSAH: Prevence dětských úrazů v dokumentech EU, WHO/EURO, ČR Národní akční plán prevence

Více

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A,

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A, Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace L U D M I L A K O Ž E N Á, V L A D I M Í R K E B Z A, S T Á T N Í Z D R A V O T N Í Ú S T A V, P

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více