Po stopách svatých Cyrila a Metoděje informace a zamyšlení na téma Cyril a Metoděj 1150 let od jejich příchodu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Po stopách svatých Cyrila a Metoděje informace a zamyšlení na téma Cyril a Metoděj 1150 let od jejich příchodu"

Transkript

1 Po stopách svatých Cyrila a Metoděje informace a zamyšlení na téma Cyril a Metoděj 1150 let od jejich příchodu Životopis Sv. Cyrila a Metoděje Svatí Cyril a Metoděj se narodili v řecké Soluni. Pocházeli ze vznešené a bohaté rodiny. Otec, jménem Lev, byl vysoký státní hodnostář. Zemřel, když Cyrilovi bylo čtrnáct let. Matka Marie byla údajně ze slovanského rodu. Mladší z bratrů, Konstantin, který jméno Cyril přijal až později, se narodil roku 827 jako nejmladší ze sedmi dětí. Když mu zemřel otec, ujal se jej Theoktist, nejvyšší ministr v říši, a vzal jej k císařskému dvoru do Konstantinopole (dnes Istanbulu). Jevil veliké nadání pro duchovní vědy. Po studiích na univerzitě, kde byl žákem patriarchy (v raných dobách církve biskup, nadřízený arcibiskupům a biskupům určité oblasti) Fótia, přijal kněžské svěcení. Krátkou dobu přednášel na vysoké škole, kde se tak proslavil, že byl nazýván filozof. Potom vstoupil do kláštera na hoře Olymp, ve kterém žil jeho bratr Metoděj. Metoděj se narodil roku 815. Po studiích působil jako vysoký úředník ve státní službě. Byl správcem v severní Makedonii, osídlené slovanským obyvatelstvem. Brzy se však vzdal státních služeb a uchýlil se do kláštera sv. Basila, aby tam zasvětil svůj život Bohu. V roce 860 byl Konstantin spolu se svým bratrem Metodějem zařazen do poselstva k Chazarům (obyvatelům raně feudálního státu v dolním Povolží a části severního Kavkazu). Cestou na poloostrově Krymu u města Chersonu se podařilo Konstantinovi objevit hrob sv. Klimenta. Spolu s bratrem vyzvedli ostatky sv. Klimenta a vzali je s sebou do vlasti a poté i na Moravu. Roku 862 přišli do Konstantinopole poslové velkomoravského knížete Rastislava ( ) s žádostí, aby na Moravu byli vysláni kněží mluvící slovanským jazykem. Císař Michal III. ( ) pověřil touto misií (hlásáním křesťanství mezi pohany) Konstantina a Metoděje. Ti se na své poslání pečlivě připravili. Konstantin vytvořil zvláštní, pro slovanské hlásky upravené písmo, hlaholici. Oba bratři přeložili některé části Písma svatého a potřebné liturgické (bohoslužebné) knihy do jazyka slovanského. Po této přípravě se vydali na cestu. Do hlavního města velkomoravské říše Velehradu přišli v červnu roku 863. Hned se dali do práce. Hlásali evangelium, vyučovali, připravovali kandidáty na kněžství. Za spolupráce svých učedníků dokončili překlad Písma svatého. Výsledkem jejich práce bylo, že se Morava stala během pěti let katolickou. Papežem Mikulášem I. ( ), který se dověděl o jejich úspěšném působení na Moravě, byli povoláni do Říma. Soluňští bratři pozvání uvítali, protože se tam již sami dříve chystali, aby podali zprávu o své misionářské činnosti. Než však došli do Říma, zemřel papež Mikuláš I. Jeho nástupce, papež Hadrián II. ( ), když uslyšel, že soluňští bratři nesou ostatky sv. Klimenta, vyšel jim naproti s průvodem kněži a obyvatel města. Ostatky světce byly slavnostně uloženy do chrámu sv. Klimenta. Počátkem roku 868 papež Hadrián II. slavnostně schválil liturgii ve slovanském jazyce a samostatné biskupství na Moravě. Nechal vysvětit na kněze žáky moravských věrozvěstů. V Římě Konstantin onemocněl a v předtuše blížící se smrti vstoupil do kláštera, kde přijal jméno Cyril. Po padesáti dnech podlehl svému těžkému utrpení a 14. února zemřel. Byl pohřben v bazilice svatého Klimenta. Papež Hadrián II. vysvětil Metoděje na arcibiskupa Panonie (tj. území, které zahrnovalo dnešní východní Rakousko, západní Maďarsko, západní Slovensko a Moravu). Cestou zpět na

2 Moravu byl Metoděj na příkaz bavorských biskupů zajat a vězněn. Papež Jan VIII. ( ) jej v roce 873 vysvobodil z vězení. Metoděj se vrátil na Moravu. Podle Kristiánovy legendy (latinské dílo s nástinem nejstarších českých dějin z 10. století) v roce 874 pokřtil českého knížete Bořivoje a jeho ženu Ludmilu. Němečtí kněží vedení Wichingem, pozdějším biskupem v Nitře, obvinili Metoděje u papeže, že šíří bludařské učení. Metoděj se v Římě, kam se musel v roce 879 znovu odebrat, před papežem ospravedlnil z nařčení, že je bludař, a obhájil slovanskou liturgii. Od papeže obdržel v červnu 880 potvrzení slovanské liturgie i svého úřadu. Potom mohl Metoděj přes všechny těžkosti působit na Moravě a dokončit započaté dílo. Zemřel 6. dubna 885 na moravském Velehradě. Metodějovi žáci byli po jeho smrti vyhnáni z Moravy. Uchýlili se do Bulharska, Chorvatska, Polska a Čech. Papež Štěpán VI. ( ) v roce 896 zakázal používat při bohoslužbách slovanský jazyk. Na Moravě se dodnes zachovalo na místech, kudy se ubírali moravští věrozvěstové sv. Cyril a Metoděj, mnoho památek. Vedle studánek na Velehradě, v Podivíně, v Přibicích a jinde, jsou to kříže. Cyrilometodějské kříže jsou nahrubo otesané kameny tvaru křesťanského kříže, různé velikosti, věky sešlé a všelijak nachýlené. O jejich starobylosti svědčí patina (změna povrchu uměleckého díla dlouhodobým vlivem prostředí) materiálu. Způsob opracování napovídá, že jde o kamenické práce z 9. století. Cyrilometodějský kříž u Krakovce (okres Prostějov) také připomíná, že se tudy ubírali sv. Cyril a Metoděj. Ti s oblibou kázávali poblíž pohanských svatyň, kde se shromažďovalo veliké množství lidu. Také u Krakovce byla pohanská svatyně. Stávala na kopci, který vévodí dalekému okolí. Věrozvěsti pohanskou svatyni posvětili na křesťanský kostel a kopec dostal nový název Světinská hora." Dnes je na Světinské hoře" kaple sv. Antonína Paduánského, postavená vletech a opravená v letech Morava vždy uctívala slovanské světce. Olomoucký biskup Karel II. hr. Lichtenštejn ( ) v roce 1676 obnovil slavení svátku sv. Cyrila a Metoděje, který na mnoha místech upadl v zapomenutí. Velehrad se stal místem slavných národních poutí. V 17. století se poutě konaly třikrát do roka. Byla to jarní pouť připadající na 9. březen (byl to původní cyrilometodějský svátek, přesunutý teprve v souvislosti s oslavou milénia roku 1863 na 5. červenec), pouť na Boží tělo a sv. Bernarda (20. 8.), patrona cisterciáků, spravujících Velehrad. V 19. století moravští knězi využívali cyrilometodějské myšlenky a jubilejní roky 1863, 1869 a 1885 k národnímu probuzení a k posilování vlastenectví. Velké úsilí šíření cyrilometodějské úcty vyvinul ThDr. Antonín Cyril Stojan ( ), od roku 1921 arcibiskup olomoucký. Založil družstvo Velehrad, Misijní ústav, Akademii velehradskou, časopis Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje a Tiskový spolek cyrilometodějský. Jistě není bez zajímavosti, že vysoká škola připravující bohoslovce má na Moravě název Cyrilometodějská teologická fakulta a že svěcení bohoslovců na kněze bývalo v Olomouci 5. července, na svátek sv. Cyrila a Metoděje. Sv. Cyril a Metoděj jsou nejčastěji zobrazováni společně. Sv. Metoděj bývá zobrazen v biskupském rouchu, s berlou, mitrou a s knihou života" na základě citátu: Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k němu před svým Otcem a před jeho anděly (Zj 3,5). Sv. Cyril je zobrazován v řeholním šatě s patriarchálním křížem a ostatky sv. Klimenta, uloženými ve skříňce označené zkratkou S. CL. V ruce má knihu, která symbolizuje jeho překlad

3 Písma svatého. (Napsal také tzv. Proglas, básnický předzpěv k slovanskému překladu čtveroevangelia.) Za uvedení křesťanství na Moravu jsou sv. Cyril a Metoděj nazýváni apoštoly Slovanů. Encyklikou (papežským listem) Lva XIII. ( ) ze dne 30. září 1880 byl svátek obou bratří rozšířen na celou římskokatolickou církev. Jsou také patrony slovanských národů. V roce 1980 prohlásil papež JAN PAVEL II. sv. Cyrila a Metoděje za spolupatrony Evropy (se sv. Benediktem), protože jejich dílo evangelizace je i dnes příkladem, jak zpřístupnit evangelium všem lidem a národům. Mgr. Karel Konečný Převzato z Katechetických listů, roč. 1996

4 Obrazy sv. Cyrila a Metoděje

5

6 Svatý Metoděj Svatý Konstantin

7

8

9 Hlaholice Jeho název pochází ze staroslověnského slovesa glagolati hovořit nebo podstatného jména glagolъ slovo. Písmo tvořilo základ kultury a vzdělanosti Velké Moravy, později se rozšířilo do jiných slovanských zemí, kde se nejdéle udrželo v Chorvatsku. Během 10. století Slované přešli buď k latince nebo cyrilici (která má na hlaholici nezávislý původ) a hlaholice byla odsunuta na okraj. Hlaholice měla původně 41 znaků, Na Moravě se hlaholice používala v letech pro oficiální státní a bohoslužebné účely. Vyučovala se na škole (akademii), kterou založil Konstantin nebo Metoděj a kde byli vychováváni jejich učedníci.

10 Původní cyrilice kolem roku 900: Přestože podle názvu písma se může zdát, že by tvůrcem cyrilice mohl být svatý Cyril, není tomu tak. Sv. Cyril vytvořil složitější a starší písmo hlaholici v 60. letech 9. století, zatímco cyrilice vznikla až koncem 9. století v Bulharsku. Cyrilice (též cyrilika) je písmo původně vymyšlené pro zápis staroslověnštiny a posléze používané pro zápis církevní slovanštiny, která na staroslověnštinu navázala. Cyrilici sloužilo za vzor řecké písmo. Památky ve staroslovanštině Píseň Odpověděl Filozof Konstantin Odpověděl jim Filosof. Cožpak nepadá déšť od Boha stejně na všechny, ani slunce nesvítí všem stejně, či nedýcháme na vzduchu všichni stejně? Vždyť my známe mnoho národů, které ovládají umění písma a vzdávají Bohu slávu každý svým jazykem. David přece volá, řka: Pějte Pánu všechny země, pějte Pánu píseň novou. Chvalte Boha, všechny národy, velebte ho, všichni lidé, a vše, co dýchá, ať chválí Pána. Odpověděl Filozof Konstantin. Obrana Konstantinova v Benátkách r. 868 z alba Chvění, Jiří Pavlica, Hradišťan a Moravská filharmonie Brno

11 Část textu tzv. Kyjevských listů psaných hlaholicí Stránka z kodexu Zografského, psaného na přelomu 10. a 11. století v klášteře na hoře Athos

POKOJ A DOBRO. Obsah. Na cestu Dary Ducha svatého na dovolenou Desatero Svatí Cyril a Metoděj Klučina Toník luštěnka Jaký poklad nám přinesli?

POKOJ A DOBRO. Obsah. Na cestu Dary Ducha svatého na dovolenou Desatero Svatí Cyril a Metoděj Klučina Toník luštěnka Jaký poklad nám přinesli? MĚSÍČNÍK STAROBOHUMÍNSKÉ FARNOSTI POKOJ A DOBRO R O Č N Í K 9, Č Í S L O 7 Č E R V E N E C 2 0 1 3 Obsah Na cestu Dary Ducha svatého na dovolenou Desatero Svatí Cyril a Metoděj Klučina Toník luštěnka Jaký

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ČERVEN - ČERVENEC 2013

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ČERVEN - ČERVENEC 2013 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ČERVEN - ČERVENEC 2013 "Víra zachraňuje svět a svět spasí jen ti, kdo se na něj dívají s vírou". ( Louis Evely) Drazí přátelé,

Více

KONCERT V ZÁMECKÉ KAPLI

KONCERT V ZÁMECKÉ KAPLI VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 1/2013 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: 3/2013 Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E 18030 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, Dovolte mi, abych Vás touto cestou pozdravil

Více

VOLÍM SI SOFII Pracovní listy pro II. stupeň ZŠ

VOLÍM SI SOFII Pracovní listy pro II. stupeň ZŠ VOLÍM SI SOFII Pracovní listy pro II. stupeň ZŠ... MÍSTA ŽIVOTA SV. KONSTANTINA MÍSTA ŽIVOTA SV. KONSTANTINA Jadranské moře Sv. Konstantin, velmi nadaný a snivý chlapec, se narodil na přelomu let 826-7

Více

Stálé Okénko Seniorům

Stálé Okénko Seniorům Červen 2011 Stálé Okénko Seniorům 27 Najdete uvnitř: Některé akce zblízka Příspěvky od Vás Žena ve středověku II. část Zjistili jsme 10 největších světových náboženství - Cyril a Metoděj - Léčivé rostliny

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2009 Číslo 2 Ročník 15 Úvodník P. Jiří Koníček Liturgický kalendář Rosteme ve víře Svatý Pavel a Církev Rosteme ve víře Ut unum sint Harfa podobenství Východní liturgie

Více

VOLÍM SI SOFII Pracovní listy pro I. stupeň ZŠ

VOLÍM SI SOFII Pracovní listy pro I. stupeň ZŠ VOLÍM SI SOFII Pracovní listy pro I. stupeň ZŠ... DĚTSTVÍ Sv. Konstantin a sv. Metoděj byli bratři. Narodili se v městě Soluni. Jejich otec byl Řek, jmenoval se Lev. Byl to druhý nejmocnější muž země,

Více

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Historie pravoslaví na našem území

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Historie pravoslaví na našem území Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku je autokefální, tzn. zcela samostatnou církví, nezávislou na pravoslavných církvích v jiných zemích.

Více

Jubilejní velehradská pouť 2013. Nabídka vzdělávacích. pro školní rok 2013/2014

Jubilejní velehradská pouť 2013. Nabídka vzdělávacích. pro školní rok 2013/2014 9 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 září 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velehradské pouti se zúčastnilo šedesát tisíc poutníků Několik set kněží,

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

ROČNÍK XVII ČERVENEC-SRPEN

ROČNÍK XVII ČERVENEC-SRPEN POUTNÍK ROČNÍK XVII ČERVENEC-SRPEN 2013 POHNUTÉ OSUDY BRATRŮ ZE SOLUNĚ Je tomu již 1150 let, co se krajinou zlatou dozrávajícím obilím a zelenou kudrnatými lesíky v údolí řeky Moravy, jež se rozprostírá

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Snímek Martin Kučera Důstojnost krásy výstava v kryptě katedrály sv. Václava

Více

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký OTEVŘENÉ BRÁNY Jsem rád, že k loňské zkušenosti s projektem Otevřené brány se letos přidávají další kostely. Kdysi bylo samozřejmostí, že kostely byly otevřené denně a zastavovali se v nich nejen věřící

Více

Všechny věřící vyzývám k modlitbám za Svatého otce Františka

Všechny věřící vyzývám k modlitbám za Svatého otce Františka 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 duben 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Všechny věřící vyzývám k modlitbám za Svatého otce Františka Nového papeže

Více

V modlitbách budeme prosit Pána Ježíše, aby Vám dal sílu pro nelehkou službu, která Vám byla svěřena.

V modlitbách budeme prosit Pána Ježíše, aby Vám dal sílu pro nelehkou službu, která Vám byla svěřena. Vážený Otče biskupe, přijměte od nás tento sborník prací biřmovanců z farností Havlíčkova Borová a Velká Losenice jako poděkování za udělení svátosti biřmování. V modlitbách budeme prosit Pána Ježíše,

Více

METODIKA VOLÍM SI SOFII VOLÍM SI SOFII. VOLÍM SI SOFII Pracovní listy. VOLÍM SI SOFII Pracovní listy VOLÍM SI SOFII ... ... ... ...

METODIKA VOLÍM SI SOFII VOLÍM SI SOFII. VOLÍM SI SOFII Pracovní listy. VOLÍM SI SOFII Pracovní listy VOLÍM SI SOFII ... ... ... ... METODIKA VOLÍM SI SOFII VOLÍM SI SOFII Pracovní listy... VOLÍM SI SOFII Pracovní listy... VOLÍM SI SOFII Pracovní listy... VOLÍM SI SOFII Pracovní listy pro... ako sv o vyslance. onstantin yl vyslán do

Více

cervenec 07/2013 casopis krajanské rodiny v New Yorku ZVON Kaple sv. Cyrila a Metoděje v semináři v Olomouci

cervenec 07/2013 casopis krajanské rodiny v New Yorku ZVON Kaple sv. Cyrila a Metoděje v semináři v Olomouci cervenec 07/2013 casopis krajanské rodiny v New Yorku ZVON 2013 Kaple sv. Cyrila a Metoděje v semináři v Olomouci Anděl Jasu (Poselství shůry, Anselm Grün vydalo Karmelitánské nakladatelství v Kostelním

Více

communio Starokatolická církev v ČR 3/13

communio Starokatolická církev v ČR 3/13 communio Starokatolická církev v ČR 3/13 slovo na cestu Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě, a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my. (J

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Duchovní přerovského děkanátu Zleva: jáhen Mariusz Karkoszka, jáhen Miroslav Jáně, P. Pavel Hofírek, P. Bedřich Horák, P. Zdeněk Gerhard Klimeš, P. Pavel Šíra, P. Sławomir

Více

Připravujeme se na slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Prožíváme Rok víry: Katecheze o Vyznání víry (s. 7 9)

Připravujeme se na slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Prožíváme Rok víry: Katecheze o Vyznání víry (s. 7 9) Předáváme, co jsme poznali Praktická příloha revue Cesty katecheze č. 1/2013 Nedílnou součástí každého čísla revue Cesty katecheze je od roku 2011 tzv. praktická příloha. V letošním ročníku bude mít nový

Více

Proseč Nové Hrady Perálec. cena: dobrovolný příspěvek www.farnispolecenstvi.cz (náklady na jeden výtisk Kč 10.-)

Proseč Nové Hrady Perálec. cena: dobrovolný příspěvek www.farnispolecenstvi.cz (náklady na jeden výtisk Kč 10.-) Proseč Nové Hrady Perálec cena: dobrovolný příspěvek www.farnispolecenstvi.cz (náklady na jeden výtisk Kč 10.-) Milí farníci, pěkně vás zdravím na začátku školního roku. Jsem moc rád, že jsme dětem z našich

Více

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 1 2 Ročenka Občanského sdružení Matice velehradská - 2009 Obsah Slovo předsedy Matice 4 Činnost Matice velehradské v roce 2009 5 Návrh plánu činnosti

Více

ZPRAVODAJ NÁRODNÍ RADY SFŘ 2009 2012

ZPRAVODAJ NÁRODNÍ RADY SFŘ 2009 2012 Poutní zájezd SFŘ do Říma ČÍSLO 11 ZPRAVODAJ NÁRODNÍ RADY SFŘ 2009 2012 LISTOPAD 2011 Uvnitř naleznete: Z jednání NR, o formačním semináři, Slovo muslimům, o pouti na Hostýn, za sv. Františkem na hřebeny

Více

Michal Fárník hovořil s předsedou AV ČR Jiřím Drahošem a Klausem Helmrichem o výzkumu klastrů v molekulových paprscích.

Michal Fárník hovořil s předsedou AV ČR Jiřím Drahošem a Klausem Helmrichem o výzkumu klastrů v molekulových paprscích. 20 let ČR akademickýav Elegantní experimentální uspořádání, jež umožňuje táhnout mikroobjekty proti proudu fotonů, v terminologii sci-fi známé jako tažný nebo vlečný svazek. V Ústavu přístrojové techniky

Více

Slovanská liturgie na Jadranu

Slovanská liturgie na Jadranu Slovanská liturgie na Jadranu Prof. Dr. Matthias Murko (Štýrský Hradec) Studie napsaná v době pontifikátu sv. Pia X. Kdo navštíví kostel na Kvarnerských ostrovech, které tvoří diecézi Krk, najde všude,

Více

Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 20 červen 2010 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Na Svatém Kopečku byla otevřena nová poutní cesta Snímek Ivo Buráň Novou

Více

Dějiny Zemí koruny České v datech

Dějiny Zemí koruny České v datech Dějiny Zemí koruny České v datech F. Čapka Obsah časová osa I. ČESKÉ ZEMĚ V PRAVĚKU (do 5. stol. n. l.) II. SLOVANSKÉ OSÍDLENÍ DO ZÁNIKU VELKÉ MORAVY (pol. 5. stol. - poč. 10. stol.) III. ČESKÝ STÁT ZA

Více

Linda Mikulenková. Dějepis 7

Linda Mikulenková. Dějepis 7 Linda Mikulenková Dějepis 7 PRACOVNÍ SEŠIT 1. procvičování 1 2 3 4 5 2. diskuse, úvaha 1 2 3 4 5 3. pokus, praktická úloha 1 2 3 4 5 4. hra 1 2 3 4 5 5. práce s textem 1 2 3 4 5 6. práce se zdroji (internet,

Více

ČESTNÝ SLOUP NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V OLOMOUCI

ČESTNÝ SLOUP NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V OLOMOUCI ČESTNÝ SLOUP NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V OLOMOUCI Fotografie: Monika Čechmánková Připravila: Milada Čechmánková Vydala Jednota Orel Olomouc Grafická úprava: Jiří Topol, Pavla Ševčíková, Ing. Arch. Anka Žížková

Více

Noc kostelů byla úspěšná Páteční Noc kostelů (28. května) přilákala do setmělých

Noc kostelů byla úspěšná Páteční Noc kostelů (28. května) přilákala do setmělých 7-8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 20 červenec srpen 2010 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Požehnání Poutní cesty růžence V neděli 13. června byla požehnána

Více