Starověká kultura. 1. Charakteristika období. 2. Sumerská literatura Epos o Gilgamešovi. 3. Indická a čínská literatura Védy, upanišady

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Starověká kultura. 1. Charakteristika období. 2. Sumerská literatura Epos o Gilgamešovi. 3. Indická a čínská literatura Védy, upanišady"

Transkript

1 Starověká kultura 1. Charakteristika období 2. Sumerská literatura Epos o Gilgamešovi 3. Indická a čínská literatura Védy, upanišady 4. Egyptská literatura Sinuhet Náboženské hymny 5. Hebrejská literatura Starý zákon Nový zákon 6. Antické Řecko Lyrika Epika Drama Řečnictví 7. Antický Řím Poezie Próza Drama Řečnictví

2 1. Charakteristika období a) Od pravěku starověk odlišuje pevnější organizace společnosti, odpoutané od příbuzenských (rodových) vztahů. O starověku tak můžeme začít uvažovat teprve se vznikem prvních států. Začátek starověku tedy můžeme určit kolem 5. tisíciletí před Kristem, kdy vznikají první velké státy Egypt, Sumerská říše, Chetitská říše, Čína. b) Datovat konec starověku a počátek středověku je podstatně obtížnější a je možné takových dat uvést hned několik. Nejčastěji však bývá uváděn zánik Západořímské říše roku 476 po Kristu. c) Kultura starověku je spojena velkým důrazem, který tyto civilizace kladly na mýtus. Ten ovlivňoval jejich každodenní život. d) Jednotlivé druhy umění se v těchto kulturách výrazně liší, protože období je to časově i geograficky nesmírně rozsáhlé. e) Naši (euroamerickou) kulturu dodnes silně ovlivňují tři části starověké kultury: židovské náboženství, řecká věda a římské právo. Mýtus Od počátku nám známých dějin se lidé pokoušejí vysvětlovat svět okolo sebe, svět v němž žijí. Mýtus je právě takovýmto vysvětlením jevů v okolním světě. Je to propracovaný logický systém, který svět a jeho jevy vysvětluje zčásti přírodními jevy a zčásti zásahem bohů nebo božských bytostí.

3 2. Sumerská literatura Sumerská kultura vzniká mezi Eufratem a Tigridem už ve 4. tisíciletí před Kristem. Vytváří zajímavou architekturu s centrem vysokých věží s náboženským významem, která později dala vzniknout pověsti o babylonské věži. Literatura zprvu plní funkci náboženskou a administrativní, později se rozvíjí umělecká literatura. Zapisovala se klínovým písmem do hliněných tabulek, které se potom vypalovaly. Sumerské klínové písmo později převzali Babylóňané a Chetité. Epos o Gilgamešovi. Nejstarší dochované literární dílo, asi 2500 let před Kristem. Bylo objeveno na několika vypálených hliněných úlomcích, napsané klínovým písmem. Popis potopy zřejmě inspiroval o tisíc let později jednoho z autorů Starého zákona. Hrdinský starověký epos o vládci města Uruku- napůl Bohu a napůl člověku Gilgamešovi. Tento vládce chce své město obehnat mohutnými hradbami, a proto všichni muži musí robotovat na stavbě. Obyvatelé prosí bohy, aby se nad nimi slitovali a Gilgameše odvrátili od jeho úmyslu. Bohové proto sesílají na zemi divokého muže Enkidua, který Gilgameše porazí, potom však ztratí podporu zvířat a podrobí se mu. Prožívají spolu velká dobrodružství, ale Enkidu urazí bohyni Ištar a v bolestech umírá. Gilgameš se zalekne smrti a vydá se hledat nesmrtelnost. Ptá se jediného muže (Utanapišti), který ji získal poté, co mu bohové umožnili přežít potopu světa, a ten mu poradí, že musí splnit několik podmínek. To se Gilgamešovi nepodaří a musí se smířit se svojí smrtelností. Starověký hrdinský epos rozsáhlý veršovaný epický žánr, který zachycuje nejčastěji mýtického hrdinu, který prožívá neuvěřitelná dobrodružství, často za účasti bohů a fantastických postav kouzelnice, obři, víly Je to umělecky zachycený mýtický výklad světa. Zpočátku se epos tradoval ústně, proto se v něm často opakují určitá ustálená spojení, která pomáhala vypravěčově paměti.

4 3. Indická a čínská starověká literatura Technicky vyspělé civilizace (papír, střelný prach, ), jejichž kultura je úzce spojena s náboženstvím. V maximální míře to lze tvrdit o literatuře. Teprve daleko později, v době jejich úpadku, se objevují světské texty, které doplní náboženskou literaturu. Indie Védy Zachycovaly náboženské mýty, odpovídaly na základní otázky lidského bytí. Jsou to hymnické básnické skladby rozdělené do čtyř částí. Nejznámější z těchto částí jsou Rgvédy, které obsahují asi tisíc takovýchto hymnických skladeb. Upanišady Pokračování a doplňování véd. Je napsáno ve formě rozhovoru (dialogu ) mezi žákem a učitelem. Mahabharáta Velký národní epos ze čtvrtého až třetího století př. Kristem, který zachycuje spor dvou větví jednoho mocného rodu o moc. Ramáiána (Život Rámův) Epos z konce druhého století př. Kristem. Králi Rámovi unese král démonů, Ráván, manželku Sítu. Ráma ji hledá a na své cestě prožívá desítky dobrodružství. Pomocníkem mu je i opičí král Sugríva se svým ministrem Hanumanem. Nakonec se jim podaří Sítu objevit na ostrově Lanka a zabít Rávána. Čína V Číně dochází o něco později k rozvoji akademické lyriky, využívající stále stejné motivy. Vrcholu tato lyrika dosahuje až v prvních stoletích po Kristu. Li Po To Fu Zajímavá je filozofická literatura, zejména taoistická a díla Konfuciova.

5 4. Egyptská literatura Egyptská kultura je známá především architekturou honosných náhrobků svých vládců pyramidami, jediným dochovaným divem ze sedmi starověkých divů světa. Literatura vzniká v Egyptě už na konci 3. tisíciletí před Kristem. Jsou to převážně písně pastýřů a nosičů vody. V polovině 2. tisíciletí př. Kristem se objevuje také historická a filozofická próza a epické písně o válečných vítězstvích faraonů. Napsána je hieroglyfickým (obrázkovým) písmem zachyceným na papyrus. Zajímavými doklady jsou také tzv. Knihy mrtvých. Sinuhet Vlastní životopis Sinuhet je lékařem samotného faraa. Náhodou v zahradách paláce vyslechne rozmluvu spiklenců chystajících se otrávit faraona. Je ohrožen jeho život a on prchá z Egypta. Díky své odvaze a znalostem se stane manželem princezny jednoho z nepodmaněných kmenů a posléze i jeho vládcem. Protože egyptské náboženství tvrdí, že duše mrtvého, který není pohřben v deltě Nilu nedojde pokoje, vydává se do rukou dalšího z egyptských vládců a prosí o milost. Ta mu je nakonec udělena a Sinuhet stráví zbytek života sepsáním svých vzpomínek. Ve skutečnosti byl zřejmě vyhnán pro milostný poměr s faraovou sestrou.

6 5. Starožidovská literatura Bible Jméno získala z řečtiny (biblos = knihy). Posvátná kniha křesťanů. Skládá se ze dvou částí Starého zákona a Nového zákona. Svou současnou podobu získala ve čtvrtém století po Kristu. Do českého prostředí se dostává v 9. století v Konstantinově staroslověnském překladu Nového zákona. Nejznámějším českým překladem je dílo učenců Jednoty bratrské Bible kralická ze 16. století. Dnes se užívá ekumenický překlad = překlad, kterého se účastnili zástupci většiny křesťanských církví. Ten vznikl ve druhé polovině 20. století. Existuje i překlad z počátku tohoto tisíciletí, který se však ještě tolik neprosadil. Starý zákon Je to posvátná kniha křesťanství a judaizmu (židovského náboženství). Vznikl v průběhu prvního tisíciletí př. Kristem. Je napsán směsicí hebrejštiny a aramejštiny. Obsahuje historická, společensko-kritická, právnická a básnická díla většího počtu autorů. Dělí se do tří oddílů: Thóra (pět knih Mojžíšových) Nejstarší část Starého zákona. Genesis - stvoření světa, zvířat a člověka, vyhnání z ráje, potopa světa Exodus - hromadný odchod Židů vedených Mojžíšem z egyptského zajetí Leviticus - obětní a obřadní předpisy judaizmu Numeri - desetileté putování po poušti Deuteronomium - smlouva s Hospodinem, Mojžíš obdrží desatero Božích přikázání. Knihy proroků, knihy soudců a knihy královské Jsou mladší než Thora, zachycují dějiny židovského národa, životy a skutky proroků a králů Davida, Šalamouna,. Knihy básnického rázu Jsou to především milostné a svatební písně, ale také žalmy. Jde například o Knihu Rút, Knihu Jobovu, Šalamounovu Píseň písní,

7 Nový zákon Vznikl mnohem později a v daleko kratším úseku, během druhé a třetí třetiny prvního století po Kristu. Byl napsán řecky, ale rozšířil se hlavně v latinském překladu (vulgatha). Skládá se ze čtyř částí. Evangelia Jméno je z řeckého eu angelia = dobrá zpráva. Popisují narození, život, smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Autory jsou Matouš, Marek, Lukáš a Jan. Všechny evangelia popisují stejný děj, ale každý z nich z jiného pohledu. Skutky apoštolské Popisují skutky svatého Petra a svatého Pavla. Autorem této části je zřejmě Lukáš. Listy (epistoly) Tato část obsahuje dopisy sv. Pavla, Petra a Jana v nichž vysvětlují některé sporné články víry. Adresovány jsou věřícím v jednotlivých obcích. (Římanům, Korintským, ) Zjevení Janovo (Apokalypsa) Nejstarší část Nového zákona. Obsahuje vidinu konce světa, posledního soudu. O Ježíšovi a jeho následovnících pojednává celá řada dalších textů, které se však nestaly oficiální částí Nového zákona mluvíme o apokryfech.

8 6. Antické Řecko Ve starověkém Řecku vzniká první velká kultura historicky známé Evropy. Architektura, sochařství a literatura, ale i věda a filozofie ovlivnily evropskou kulturu na několik dalších tisíciletí. Řecká věda a umění slouží po staletí jako vzor a předloha, k níž se Evropa opakovaně vrací středověk, renesance, klasicismus. Jako písmo využili Řekové fénickou abecedu, kterou si přizpůsobili. V literatuře dochází k úplnému rozdělení základních žánrů existuje vedle sebe lyrika, epika, drama i řečnictví, které se pak dále rozdělují na další literární druhy. a) Lyrika Vznikla z písní doprovázených strunným nástrojem, lyrou, odtud název lyrika. Anakreon (2. pol. 6. století př. Kristem) Začínal jako autor básní burcujících k boji proti Peršanům. Známější je však jeho pozdější tvorba, plná klidu a životní pohody. Je autorem uhlazených milostných básní a zejména básní pijáckých. Ty se staly natolik populárními, že našly desítky napodobitelů. Mluví se proto o anakreonské poezii. Z Knihy třetí Z Knihy první 44 5 Nuž hola, číši hochu! Míčem nachovým hází sem Sem s ní, bych dlouhým douškem po mně, zase mě vybízí se napil! Deset číšek Erós kadeří zlatých k hrám vlij vody, pět jen vína: s dívkou v střevíčcích pestrých. jak jindy bez zpupnosti Té však z hrdého Lesbu je! rej bakchický chci slavit! té se nelíbí kštice má - vždyť je sivá a po jiném Nuž zanechme již pitky, v touze otvírá ústa! kde řev a hluk se snoubí, jak Skythové to činí: my vína upíjejme a pějme krásné písně! Sapfo (7. 6. století př. Kristem) Aristokratická básnířka z ostrova Lesbu. Sapfiny verše jsou ženským vyjádřením řeckého ideálu kalokagathie. Zaměřují se na duševní i tělesnou krásu. Tyto verše jsou silně osobní, vyjadřují lásku, žárlivost, stesk i smutek z neopětované lásky. Vzbuzují údiv svojí erotickou otevřeností. Právě podle této básnířky získala své jméno lesbická láska.

9 Verše na Afroditu Afrodito na zdobném trůně, věčná, Dcero Dia, předoucí lsti, prosím, nepokořuj trudy a útrapami, paní, mé srdce! Sem přijď jakos jindy už vyslyšela hlas mé prosby znějící k tobě z dálky, vystrojila zlatý svůj vůz a přišla z otcova domu. Krásní, rychlí vezli tě opeřenci. Mžikem byli u cíle. Ty, ó božská, mělas úsměv na tváři nesmrtelné, a ty ses mě tázala, co mě bolí, cože tě volám, po čem opět vášnivým srdcem toužím, co bych ráda. Koho má Peitho zase přivést tvému přátelství? Kdo ti, Sapfo, působí bolest? Vyznání Nesmrtelným zdá se mi roven bohům onen muž, jenž naproti tobě sedí tváří v tvář a naslouchá zblízka tvému sladkému hlasu, i jak zní tvůj lahodný smích. To všechno zmatkem naplní vždy mé srdce v prsou. Jak jen vzhlédnu nakrátko k tobě, slůvko nevyjde z úst mých. Jazyk se mi podlomí, jemný oheň pot se po mně rozlévá, mrazivé chvění jímá celou bytost, jsem trávy bledšímálo jenom schází, bych, Agallido, mrtvou se zdála! Ale všechno nutno je snést! Prchá-li ti, brzy tě stíhat bude, nechce-li tvých darů, však dávat bude, a když nemiluje, však rychle vzplane, třebas i nechtíc. b) Epika Starořecké mýty Ústně tradované mýty. Bohové řídí dění na Zemi a svými vlastnostmi a chováním se naprosto neodlišují od člověka. Jsou stejně svéhlaví, svárliví i zamilovaní jako lidé. K nejznámějším patří mýtus o Prometheovi, posledním z Titánů, nebo mýtus o Argonautech hledajících zlaté rouno. Tyto mýty využili ve svých dílech i první autoři hrdinských eposů. Hesiodos (Konec 8. a začátek 7. století př. Kr.) Stejně jako Homér užívá řecký hexametr. Zanechal po sobě řadu skladeb v obdobném duchu jako jsou Homérovy eposy. Dnes z nich známe jen zlomky. Do jisté míry doplnění Homéra, či spíše polemika s ním. Hésiodos se jeho chaotickému světu bohů pokouší dát systém a řád. Využívá k tomu příbuzenské vztahy mezi jednotlivými bohy. Jedná se o dílo stojící na samém konci mýtického vysvětlování světa.

10 Homér (2. pol. 9. stol. začátek 8. stol.) Podle starořecké tradice slepý aoid (pěvec). O jeho životě kolují pouze neprokazatelné zkazky a anekdoty. Už ve starověku se dohadovalo sedm řeckých měst o to, které z nich je skutečným Homérovým rodištěm. Podle obdobně nedoložených zpráv zemřel, protože nemohl rozluštit hádanku, kterou mu dali na ostrově Naxu. Ve skutečnosti se narodil ve Smyrně a plastičnost jeho popisů svědčí proti domněnce, že byl slepý. Živil se zřejmě v aristokratických kruzích. Jsou mu připisovány dva rozsáhlé eposy Ilias a Odyssea, ale dnes se většina odborníků domnívá, že jejich autorem zřejmě není stejný básník. Protože šlo o epiku tradovanou ústně objevují se zde opakovaně stejné obraty, i celé stejné veršové pasáže, které měly ulehčit pěvcově paměti. Ilias Starověký hrdinský epos o válce mezi Řeky a Trójany. Nezachycuje celých deset let války o Troju (Ilion), ale pouze jejích posledních čtyřicet dnů. Podává tedy obraz sporu Agamemnona s Achillem o otrokyni přináležející ke kořisti a Achilleův hněv. Končí smrtí obou nejstatečnějších bojovníků Achillea a Hektora a následující lstí ithackého krále Odyssea, která Řekům umožní Tróju dobýt. O událostech předchozích deseti let se dozvídáme z četných odboček a rozhovorů. V celém ději vystupují bohové, rozdělení na dvě části, kteří pomáhají jedné nebo druhé straně. Ilias (ukázka) O hněvu Achilleově, tak zhoubném, nám zpívej, ó Múzo! Hněv ten tisíce běd a strastí způsobil Řekům, mnoho statečných duší těch hrdinů do Hádu seslal, mrtvoly jejich však psům a dravcům napospas chystal za kořist k bohatým hodům - tak dála se Diova vůle od té doby, co v hádce se rozešel s Agamemnonem, vrchním vůdcem všech vojsk, syn Péleův, Achilleus božský. Kterýpak z bohů je přiměl k té rozmíšce, sváru a k půtkám? Létin a Diův syn. Ten rozhněván na krále vznítil v táboře nákazu zlou. Lid válečný napořád hynul za to, že kněze Chrýsa syn Átreův zneuctil. Přišel s nesmírným výkupným kněz ten až k rychlým achájským lodím, aby si vykoupil dceru; i Foiba, Přesného střelce, vínek na zlatém žezle měl v ruce a horoucně prosil všechny achájské muže a především oba dva syny Átreovy - byl jeden i druhý vůdcem svých mužstev. "Bratři a ostatní též, vy Achájci v důkladné zbroji, kéž vám dopřejí bozi, co sídlí v olympských domech, vyvrátit trójské město a šťastně se navrátit domů:

11 pusťte však milou mou dceru a přijměte výkupné za ni, Foiba, Diova syna, vždy Přesného střelce, se bojte!" Tehdy Achájci všichni hned najevo dali svůj souhlas, božího kněze mít v úctě a nádherné výkupné přijmout, toliko Agamemnón to nelibě nesl v svém srdci, se zlou propouštěl kněze a přidával důraznou hrozbu: "Ať já tě u dutých lodí už podruhé nestihnu, starče, buď že bys nyní tu meškal neb později zase bys přišel, sic ti pak nebude na nic tvůj božský vínek a žezlo! Nevydám tuhletu dívku! To spíše ji zastihne stáří v Argu v paláci našem, tak daleko z vlasti, kde bude při práci obcházet stav a se mnou sdílet i lůžko. Táhni a nedráždi mě, ať odtud se ve zdraví vrátíš!" Odysseia Starověký hrdinský epos navazující na Illiadu. Král Odysseus se vrací na Ithaku za svou manželkou Penelopou. Zasloužil si svým trójským koněm nepřízeň části bohů, a proto jeho návrat od Tróje domů trvá deset let, během nichž zažívá desítky dobrodružství se Sirénami, jednookým obrem Kyklopem, s kouzelnicí Kirké,. Nakonec se vrátí domů, se svým synem Telemachem pobije nápadníky své ženy a chopí se vlády. Ezop (Aisopos) Tradice o něm vypráví, že byl nesmírně ošklivým a němým otrokem. Díky bohům se mu vrátila řeč a pro jeho inteligenci si ho koupil filozof Xanthos z ostrova Samos. Právě proto, aby Ezop upozornil na jeho chyby a zároveň nebyl potrestán bitím, vymyslel žánr bajky. Díky své moudrosti získal Ezop od občanů ostrova Samos svobodu a vstoupil do služeb perského krále Lykurga. Při návštěvě Delf byl křivě obviněn z krádeže a přinucen skočit ze skály. Bajky Bajka Krátký epický žánr, veršovaný nebo prozaický, v němž zvířata mají lidské vlastnosti a jednají jako lidé. Závěr bajky je tvořen mravním ponaučením. Liška a hrozny Když viděla hladová liška, jak z révy pnoucí se po stromě visí hrozny, chtěla se k nim dostat ale nebylo to možné. Šla tedy nenasycena pryč a pro sebe si povídala: Beztak jsou kyselé. Tak i mezi lidmi někteří, když nejsou schopni dosáhnout úspěchu, svádějí vinu na okolnosti.

12 Vlk a beránek Vlk spatřil beránka pijícího z potoka a chtěl ho pod nějakou záminkou sníst. Proto se postavil nad ním a obviňoval ho, že mu kalí vodu a nedovoluje mu, aby se napil. Když se beránek bránil, že se dotýká vody jen špičkami svých pysků a není možné, aby kalil vodu proti proudu, řekl vlk, že loni nadával jeho otci. Beránek se bránil, že ještě nebyl na světě, ale vlk ho stejně sežral. Bajka ukazuje, že kdo si usmyslil křivdit, u toho ani spravedlivá obhajoba nemá naději na úspěch. Filozofická próza Ve starověkém Řecku dochází k prvním pokusů o vysvětlení nám známého světa pomocí rozumu, nikoliv pomocí mýtu. K největším filozofům patří Sokrates, Platon a Aristoteles. Platon ( př. n. l. ) Autor dialogů, rozhovorů na filozofická témata, jejichž hlavním hrdinou je Platonův učitel Sokrates. Svoji teorii poznání vyložil v metafoře o jeskyni. Podle této teorie jsme schopni poznávat jen odraz skutečnosti. Skutečnost samou (svět idejí) se tak snažíme alespoň napodobovat, a touto nápodobou (mimesis) vzniká umění. Aristoteles ( p. n. l.) Platonův žák, učitel Alexandra Makedonského. Aristoteles naopak tvrdí, že idea je obsažena v každém předmětu. Vytvořil základní teorii tragédie. Tvrdí, že musí existovat jednota místa, času a děje. Historická próza Herodotos ( p. n. l.) Autor pojednání o řecko perských válkách, nazýván také otcem dějepisu. Thukydides ( př. Kristem) Nejlepší řecký historik, autor dějin peloponéských válek, ve kterých bojoval. c) Drama Vzniká z náboženských oslav boha Dionýsia. Tyto oslavy se konaly dvakrát ročně podzimní byly veselé a v průvodu byly neseny odznaky mužnosti komos. Z nevázaných zpěvů, které si vyměňoval chór a herec, se vyvinula komedie. Jarní slavnosti byly pochmurné a ze zpěvů chóru v kozlích maskách tragos- vznikla tragedie. Původně se hry odehrávaly na volných prostranstvích města, později se přenesly do půlkruhových amfiteátrů s dokonalou akustikou. Herci směli být pouze muži, ženy neměly

13 zpočátku přístup ani do hlediště. Hrálo se v konvenčně označených maskách před symbolickými kulisami. Herci byli od doby Sofoklovy tři, chór byl dvanácti nebo patnáctičlenný. Hry byly doprovázeny hudbou flétny. Dodržuje se jednota místa času a děje, o ostatních událostech se dovídáme díky chóru nebo z úst poslů či účastníků hry. Aischylos ( př. Kr.) Zavedl na scénu druhého herce a umožnil tak vznik dialogu. Oresteia Třídílná tragédie vycházející z homérské tradice. Hlavní hrdina Orestés je synem velitele řecké armády před Trójou, Agamemnona. Ten je po návratu domů zákeřně zabit vlastní ženou Oresteovou matkou. Orestes vykoná pomstu a zabije ji, ale Erínye, bohyně pomsty, ho pronásledují za vraždu vlastní matky. Nakonec je díky bohyni Athéně omilostněn. Sofokles ( př. Kr.) Autor osudových tragédií. Jeho hrdinové jsou svázáni svým osudem, kterému nemohou uniknout, třebaže se o to sebevíc snaží. Zápletky her jsou složitější, protože Sofokles omezil zpěvy sboru a umístil na scénu třetího herce. Král Oidipus Zřejmě nejdokonalejší příklad osudového dramatu, kde se všichni účastníci snaží svůj osud změnit a přesto, nebo právě proto, jej naplní. Antigona Sofokles rozvinul spor o to, zda je nutné poslouchat zákony i v případě, že jsou špatné a odporují božským zákonům ve svědomí člověka. Euripides Autor tragedií se složitými dějovými zápletkami, které někdy musel řešit zásahem bohů (deus ex machina). Elektra Oresteova sestra, která mu pomůže zabít matku, aby společně pomstili otcovu smrt. Obdobné téma viny a trestu jako u Aischyla je pojato z pohledu ženy. Médeia Také v tomto dramatu je hrdinkou žena žena zrazená a nelítostně se mstící.

14 Aristofanes ( př. Kristem) Autor komedií. Ve svých hrách se vysmívá lidské hlouposti, omezeným politikům a válce. Jeho hry totiž vznikají v době peloponéské války Athéňanů a Sparťanů. Lysistráta Hrdinkou je žena, která už nechce ztrácet své milované ve válce, a tak po dobu války s ostatními ženami odpírá plnit manželské povinnosti a donutí muže uzavřít mír. Jezdci Ptáci d) Řečnictví V Řecku nesmírně důležitý žánr. Veškeré společenské a politické dění se odehrávalo na veřejných fórech, kde bylo nutno ostatní přesvědčit svým proslovem. Na základě řečnického utkání odpůrců rozhodovaly soudy, byly zadávány státní zakázky i voleni vojevůdci nebo politici. Vznikl celý studijní obor rétorika, která se řečnickými projevy zabývala. Učitelům rétoriky se říkalo sofisté. Demosthenes První veřejné řeči přednesl k soudu, kde bojoval o své dědictví. Soud zcela prohrál, protože mluvil tiše, šišlal a stále se hrbil. Několik let strávil denním tréninkem na břehu moře a stal se nejslavnějším řeckým řečníkem. Řeči proti Filipovi (filipiky) Velmi ostré politické řeči k Athéňanům, které chtěl přesvědčit o nutnosti boje proti makedonskému králi Filipovi, otci Alexandra Velikého. Byl úspěšný, ale po porážce Athén byl zabit. Dnes za filipiku považujeme každou útočnou, vášnivou řeč.

15 7. Antický Řím Řím přinesl do kolébky evropské civilizace především smysl pro právo. Římské právo se stalo základem celého evropského soudního systému a najdeme ho v něm dodnes. V umění pak spíše napodobuje řecké vzory, do kterých dodává důraz na občanské ctnosti. a) Próza Nedosahuje úrovně poezie ani dramatu. Žánr spíše vědeckých a úředních pojednání, v beletrii užívaný méně. Julius Gaius Caesar ( p. n. l.) Zápisky o válce galské Vzpomínky římského vojevůdce a státníka na boje s galskými kmeny v dnešní Francii a na vylodění v Británii. Zápisky o válce občanské Volně navazují na předcházející knihu. Poněkud jednostranně popisují okolnosti střetnutí Caesara s Pompeiem a Caesarovo vítězství. b) Poezie Po formální stránce se drží řeckých vzorů, ale po stránce obsahové je naprosto originální. Kromě hrdinských eposů se objevují také převyprávění bájí a pověstí, ale především dochází k rozkvětu milostné lyriky. Autoři vesměs píší jak lyrickou, tak epickou poezii. Z římské literatury má právě poezie, spolu s naučnou prózou nejvyšší úroveň. Publius Vergilius Maro ( p. n. l. ) epos Aenais /Eneás/ Tento hrdinský epos navazuje na Homérovu Iliadu. Priamův syn Aenais prchá z hořící Tróje se zbytky obyvatel, aby naplnil své poslání, založil Řím. Po nesmírných útrapách a bojích tento svůj životní úkol splní. Aenais měl symbolizovat všechny tradiční ctnosti Římana věrnost, zodpovědnost, odvahu. sbírka Zpěvy pastýřské sbírka Zpěvy rolnické Obě sbírky jsou oslavou klidného venkovského života stranou od politických třenic a touhy po moci.

16 Publius Ovidius Naso ( 43 p. n. l. 18 n. l. ) sbírka Umění milovat Rady mladým mužům a ženám, jak si získat náklonnost druhého pohlaví. sbírka Proměny Nejvýznamnější Ovidiovo dílo, které zachycuje proměny v 250 příbězích řecké a římské mytologie např. proměnu Dia v býka, který unese krásnou Evropu. sbírka Žalozpěvy Sbírka vzniká ve vyhnanství u Černého moře, kam Ovidia poslal z nejasných příčin císař Augustus. Ovidius prosí o odpuštění a vzpomíná na milovaný Řím. Ve vyhnanství Ovidius nakonec nešťasten umírá. c) Drama Tragédie se drží řeckých vzorů, ale zdaleka nedosahují jejich úrovně. Lepší situace je u komedií, postavených obvykle na komické situaci vyplývající z charakterové vady. Titus Maccius Plautus ( p. n. l. ) Autor komedií, které vycházejí z běžného života, obvykle z jediné vlastnosti vychloubačnost, lakota. Využívá prostý hovorový jazyk, typické jsou postavy naivního mladíka, lstivého otroka nebo nešťastné dívky. Jeho náměty využili později další autoři, např. Moliere. Vychloubačný voják Komedie o hrnci d) Řečnictví Marcus Tullius Cicero ( p. n. l. ) Římský politik, konzul, zastánce republiky proti pokusům o uchopení vlády jedince. Zavražděn po Caesarově smrti. Řeči proti Catilinovi Čtyři Ciceronovy řeči proti římskému velmoži Catilinovi, který se pokusil násilím získat absolutní moc nad Římem. Byly proneseny v senátu a svojí patetičností a přesvědčivostí jej přiměly ke Catilinovu odsouzení a popravě.

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Literatura antického Řecka

Literatura antického Řecka Literatura antického Řecka Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

2. báseň složená z pravidelně se střídajících kratších a delších veršů

2. báseň složená z pravidelně se střídajících kratších a delších veršů Staroorientální a antická literatura 1. Správně přiřaď do tabulky: tragédie, epos, komedie, epóda, bajka, óda 1. krátké veršované nebo prozaické vyprávění jinotajného příběhu směřující k obecnému poučení,

Více

Prezentace 17-CJL -1-ročník Antické písemnictví (1)

Prezentace 17-CJL -1-ročník Antické písemnictví (1) Prezentace 17-CJL -1-ročník Antické písemnictví (1) Antika = historická epocha, která završuje éru starověku. V rámci starověku zahrnuje dějiny existence starověkého (antického) Řecka a Říma. Starořecká

Více

Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC2

Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC2 Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 Antika: Řecko Období Hlavní autoři Období 1. Ve kterém období existovalo antické Řecko? 2. Co bylo polis? Uveď dva nejznámější zástupce + jejich charakter. 3.

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_CJL_1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_CJL_1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_CJL_1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Starověká mimoevropská literatura

Starověká mimoevropská literatura Starověká mimoevropská literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Počátky starověké literatury

Počátky starověké literatury Počátky starověké literatury Písmo V pravěku pouze nástěnné malby či ozdobné předměty Ve starověku potom rozvoj písma a s ním související počátky literatury Obrázková písma: vztahují se k vizuální podobě

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 291 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Žánry

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘECKA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘECKA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_17 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_92 Jméno autora: Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

PhDr. Jana Bros-Svobodová. Počátky psané literatury ve světě. Antická literatura Řecko

PhDr. Jana Bros-Svobodová. Počátky psané literatury ve světě. Antická literatura Řecko Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: PhDr. Jana Bros-Svobodová Počátky psané literatury ve světě Antická literatura Řecko Pracovní list má podobu různých typů cvičení, lze je

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

4. tisíciletí př. Kr. (př. n. l. ) 1. tisíciletí př. Kr. (př. n. l.)

4. tisíciletí př. Kr. (př. n. l. ) 1. tisíciletí př. Kr. (př. n. l.) 4. tisíciletí př. Kr. (př. n. l. ) 1. tisíciletí př. Kr. (př. n. l.) UDÁLOSTI FAKTA rozpad kmenové a rodové společnosti vývoj od měst ke státům roste role jednotlivce panovníka původní osídlení v úrodných

Více

O bozích a lidech (Aeneas, adaptace lit. díla)

O bozích a lidech (Aeneas, adaptace lit. díla) O bozích a lidech (Aeneas, adaptace lit. díla) Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Datum (období) tvorby: listopad 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: literární výchova práce s literárními texty Tento projekt

Více

Nejstarší památky světové a evropské literatury

Nejstarší památky světové a evropské literatury Maturitní otázka č. 1, E4 Nejstarší památky světové a evropské literatury Osnova: 1. Nejstarší písemné památky starověku: Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína, Persie 2. Řecká literatura: - periodizace řecké

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Literatura TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ prima Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden, 70hod/rok Literatura pro 1. ročník středních

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. B) Antická literatura

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. B) Antická literatura 1.STAROVĚKÁ LITERATURA B) Antická literatura Antické odívání Spartská dívka Tunika ŘECKÁ evropská literatura má své počátky ve starověkém Řecku původní ústně vyprávěné mýty se staly základem dvou eposů

Více

a úkoly září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

a úkoly září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk

Více

1. Antická literatura, počátky středověké literatury

1. Antická literatura, počátky středověké literatury Literatura starověkého Řecka 1. Antická literatura, počátky středověké literatury ČJL 1. Antická literatura, počátky středověké literatury 1/5 1. Archaické období Od 8. do 6. stol. př. n. l. Rozvíjí se

Více

Starověké Řecko. Otestuj své znalosti!

Starověké Řecko. Otestuj své znalosti! Starověké Řecko Otestuj své znalosti! 1. Tento chrám v Aténách se jmenuje a/ Pentathlon b/ Parthenon c/ Artemidin http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/2006_01_21_ath%c3%a8nes_parth%c3%a9non.jpg/800px-

Více

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_20 Tématický celek: Umění

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Antická mytologie. Odysseus

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Antická mytologie. Odysseus Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Antická mytologie Odysseus Odysseova hlava Řecké sochařství 2. st. př. n. l., muzeum Sperlonga. Převzato z: http://en.wikipedia.org/wiki/file:head_odysseus_

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Řecká literatura - nejstarší evropská literatura. - písmo přejato od Féničanů, přidány samohlásky.

Řecká literatura - nejstarší evropská literatura. - písmo přejato od Féničanů, přidány samohlásky. Antická literatura - označení pro starověkou řeckou a římskou literaturu ( 9. stol. přnl 529 n.l.) - antické období je základem řecké kultury a vzdělanosti, v tomto bdobí dochází nejen ke vzniku evropské

Více

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Kultura obecné vymezení a dělení Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Křesťanství Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2012 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Prezentace v POWERPOINTu

Prezentace v POWERPOINTu Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot12 Vypracoval(a),

Více

Hebrejská literatura. Bible. Starý zákon. nejpřekládanější kniha světa biblos = kniha, bible je kniha knih 1. tisíciletí př.n.l - 200 př.n.l.

Hebrejská literatura. Bible. Starý zákon. nejpřekládanější kniha světa biblos = kniha, bible je kniha knih 1. tisíciletí př.n.l - 200 př.n.l. Hebrejská literatura Bible nejpřekládanější kniha světa biblos = kniha, bible je kniha knih 1. tisíciletí př.n.l - 200 př.n.l. Starý zákon psán hebrejsky uznáván židy a křesťany části: Tóra - pět knih

Více

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník VY_32 _INOVACE_D_ 371 STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 9. 2. 2013 Datum pilotáže: 18. 2. 2013 Metodika: test je určen k prověření

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_87 : Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Antika: Řím (lyrika, epika, drama)

Antika: Řím (lyrika, epika, drama) Antika: Řím (lyrika, epika, drama) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC6 Antika: Řím Hlavní autoři a významná díla Hlavní autoři Publius Vergilius Maro Publius Ovidius Naso Titus Maccius Plautus

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Literatura poznámky 5.A GVN

Literatura poznámky 5.A GVN Literatura poznámky 5.A GVN Martin Konhefr, GVN 9. ledna 2007 Úvod do teorie literatury Vztahy člověka ke skutečnosti 1. vztah materialisticko-praktický člověk posuzuje skutečnost podle toho, jak je (bude)

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 288 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 31. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Starověké Řecko. Bartošová

Starověké Řecko. Bartošová Starověké Řecko Bartošová Antické Řecko Vznik Cca před 3500-4000 let KRÉTA Konec rozmach křesťanství vliv na jazyk, politiku, vzdělávací systém, filozofii, vědu a umění. Zejména městské státy (krom období

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY,

POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, pracovní list První evropské státy

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

ANTICKÉ DRAMA. Ročník 1. Stupeň a typ vzdělávání. Datum 31.7 2013

ANTICKÉ DRAMA. Ročník 1. Stupeň a typ vzdělávání. Datum 31.7 2013 ANTICKÉ DRAMA Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Stručný přehled faktů o počátcích divadelního umění, charakteristika zásadních děl. Očekávaný přínos Procvičení základních informací o významné epoše starověkých

Více

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT aktivity Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

www.zlinskedumy.cz LYRICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz LYRICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz LYRICKÉ ŽÁNRY 1. PÍSEŇ nejstarší ţánr poezie útvar určený ke zpěvu spojena s hudbou pravidelná stavba, rytmus, rým častý refrén rozděluje se podle původu na lidovou a umělou, duchovní,

Více

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. leden 2011 Mgr.Jitka Cihelníková STAROVĚK - vznik nejstarších států podmíněn určitou

Více

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1)

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Po uplynutí baroka se vývoj opět vrátil k pluralitě. Evangelické (protestantské) náboženství se opět stalo výrazem politického přesvědčení.

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Základy filozofie. Co je filozofie? Původ filozofie. Filozofie a mýtus.

Základy filozofie. Co je filozofie? Původ filozofie. Filozofie a mýtus. Základy filozofie Co je filozofie? Původ filozofie. Filozofie a mýtus. Neboť kdysi i dnes pobízí lidi k filozofování údiv. Kdo se však táže a je udiven, pociťuje nevědomost. Aby tedy unikli nevědomosti,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 STAROŘECKÉ DRAMA - EURÍPIDÉS MÉDEIA emoce nakonec hlavní postavu zcela pohltí ve své tvorbě byl dost inovativní, kritizoval aktuální problémy v Athénách postavil se proti tradičním

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Maturita Literatura. také v tištěné verzi. Objednat můžete na www.fragment.cz

Maturita Literatura. také v tištěné verzi. Objednat můžete na www.fragment.cz Maturita Literatura také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Maturita Český jazyk e-kniha Maturita Společenské vědy e-kniha Maturita Němčina e-kniha Literatura

Více

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: poznejbibli biblické studie pro mladé Vedoucí skupiny: LEKCE 1: Mojžíš Princ Další doporučená čtení: Numeri 26,58-59 Skutky 7, 17-29 Přečti si:

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Trojská válka Vytvořila: Anna Jakoubková Dne: 13. 2. 2014

Trojská válka Vytvořila: Anna Jakoubková Dne: 13. 2. 2014 Vytvořila: Anna Jakoubková Dne: 13. 2. 2014 Spor tří bohyní Když nebyla bohyně sváru Eris pozvána na svatbu bohyně Thetis a krále Pélea, tak vhodila do sálu jablko s nápisem Té nejkrásnější. Jablko pro

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ2

SADA VY_32_INOVACE_CJ2 SADA VY_32_INOVACE_CJ2 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus 7.PREROMANTISMUS PREROMANTISMUS 2. polovina 18. století zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus Ossianovy zpěvy zdůrazňuje právo autora řídit se víc citem než rozumem Fonthill

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Anglická renesanční literatura

Anglická renesanční literatura Anglická renesanční literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

PL Renesanční drama; William Shakespeare: Romeo a Julie

PL Renesanční drama; William Shakespeare: Romeo a Julie PL Renesanční drama; William Shakespeare: Romeo a Julie Renesanční drama: 1. Dobový kontext: 2. Renesanční autoři: 3. Druhy renesančního dramatu: a) anglické (alžbětínské) W. Shakespeare b) španělské (veršované

Více

Starověký Egypt. Učební text STAROVĚKÝ EGYPT

Starověký Egypt. Učební text STAROVĚKÝ EGYPT STAROVĚKÝ EGYPT Klíčová slova: sjednocení, Nil, zemědělství, záplavové a závlahové hospodářství, společnost, faraon, pyramidy, Gíza, řemeslo, bydlení, vzdělání, hieroglyfy, věda, mumifikace, mnohobožství,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Umění. Umění: tvoří-li člověk krásné věci Máme různé typy umění: Nás bude zajímat především literatura

Umění. Umění: tvoří-li člověk krásné věci Máme různé typy umění: Nás bude zajímat především literatura Teorie literatury Estetické Estetické: to, co v nás zanechává dojem, co je nějakým způsobem krásné, popř. zajímavé Člověk vyhledává a tvoří estetické věci Tím, co je estetické, se zabývá estetika Krásné

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

POČÁTKY EVROPSKÉHO DRAMATU

POČÁTKY EVROPSKÉHO DRAMATU POČÁTKY EVROPSKÉHO DRAMATU Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Datum (období) tvorby: 1. - 15. 8. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: český jazyk literární výchova Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Bible. 1. schůzka. - Hledání v Bibli podle názvu, kapitoly a verše o

Bible. 1. schůzka. - Hledání v Bibli podle názvu, kapitoly a verše o Bible Disciplína devítiboje o Bibli vás uvede do poznávání úžasného Pána Boha, Jeho slov a zajímavých příběhů božího lidu. Také vám dá základní poznání této knihy a jejích částí. A jako vítaný bonus vám

Více

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku 03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Úvod Má práce má název Hlavní mezníky při studiu člověka

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Starověk. Věda: Matematika šedesátková soustava, rozvoj geometrie, násobilka, mocniny Kalendář podle záplav, aby věděli, kdy přijdou

Starověk. Věda: Matematika šedesátková soustava, rozvoj geometrie, násobilka, mocniny Kalendář podle záplav, aby věděli, kdy přijdou Starověk vznik starověkých říší: Přední východ, Dálný východ (Indie, Čína), Egejská oblast 1) Staroorientální říše v Asii (od 3500 let př.n.l.) 2) Klasické říše u středozemního moře (od 1000 let př.n.l.)

Více

VY_12_INOVACE_42. Vzdělávací oblast : Základní škola a mateřská škola Herálec, Herálec 38, 582 55; IČ: 70987882; tel.: 569445137.

VY_12_INOVACE_42. Vzdělávací oblast : Základní škola a mateřská škola Herálec, Herálec 38, 582 55; IČ: 70987882; tel.: 569445137. Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: ŠKOLA PRO ŽIVOT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2362 Kód: 01.02 Číslo materiálu: 42 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h POČÁTEK EVROPSKÉ FILOSOFIE (ŘECKO) Ø VÝZNAM ANTIKY UMĚNÍ (EGYPT X ŘECKO) MYŠLENÍ (FILOSOFIE X MÝTUS) POLITIKA (VZNIK ČLOVĚKA) UMĚNÍ PŘEDANTICKÉ UMĚNÍ ŘÍDÍ JEJ NEZMĚNITELNÝ KÁNON (NEZAJÍMÁ SE O SKUTEČNOST

Více

Deník duchovních cvičení

Deník duchovních cvičení Třetí meditace: Horské kázání. Bylo nutné omezit námět této meditace. Horské kázání je nepochybně nejvznešenějším projevem mravní a náboženské pravdy, jaký lidstvo zná. Vždyť je to dílo Ježíše Krista!

Více