III.DĚJINY KŘESŤANSKÉ KULTURY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "III.DĚJINY KŘESŤANSKÉ KULTURY"

Transkript

1 III.DĚJINY KŘESŤANSKÉ KULTURY Franská říše, sv. Bonifác,islám, Karel Vel., obrazoborectví, první pokusy o východní schizma, sv. Cyril a Metoděj Franská říše sv. Bonifác Křesťanství v průběhu stol. přeneslo těţiště svého vlivu z jihu na sever. Hlavním nositelem křesťanské víry uţ není Římská říše, tzn: Jiţní Evropa, Blízký východ a Severní Afrika, ale západní a stř. Evropa, později také Východní Evropa. Křesťanští Frankové na území dnešní Francie vytvořili první raně feudální stát Evropy, který měl navazovat na tradice Římské říše. Franští králové se povaţovali za obránce křesťanství. Odtud vycházely misijní impulzy směrem na východ, coţ znamenalo také rozšíření Franské říše na území dnešního Německa. Vojenské síle Franků lze děkovat za to, ţe mohamedánští Arabové zastavili svůj výboj na Pyrenejském poloostrově. V stol. bylo hlásáno evangelium také na území dnešního Německa, kde vynikl zejména mučedník sv. Bonifác, který je uctíván jako apoštol a patron Německa. Za svého patrona jej povaţují také Holanďané, neboť na jejich území poloţil svůj ţivot. Byl největším anglosaským misionářem na pevnině, průkopník křesťanského společenství evropských států. Svou organizátorskou a reformátorskou činností přivedl stagnující franskou říši k univerzálnímu církevnímu smýšlení, vytrhl ji z izolace a spojil s Římem, středem obecné církve. Připravoval tak svazek franské říše s papeţstvím, a umoţnil vývoj, ve kterém pokračoval Karel Vel. a Ota I.Vel. Bez sv. Bonifáce by byla myšlenka středověké univerzální říše nemyslitelná. Winfried Bonifác- sv.bonifác /nar v království Wessexu/. Vychován byl v klášterech, zaloţenými benediktinskými misionáři, poslanými do Anglie Řehořem Vel. Tam poznal veškerou současnou vzdělanost. Po 20 letém usilovném a úspěšném působení v Německu dostal od papeţe ustanovení legátem pro Bavorsko, Alamanii, Hesensko a Durynsko se zvláštním úkolem zavést v těchto zemích pevnější církevní organizaci. Stanovil přesné hranice jednotlivým biskupstvím, ustanovil nová. Samotný Bonifác se stal metropolitou v Mohuči /Mainz/. R. 743 mohl Bonifác konat Synodu Germánie, která mimo jiné provedla nové uspořádání církve na některých územích Německa a Rakouska.. R. 734 a 745 následovaly další takové synody, které toto provedly na celém germánském území. Sv. Bonifác prováděl reformy v těsné dohodě s franskými panovníky. Ti se postavili nejen za reformní myšlenky, ale i za těsné spojení s Římem. R. 747 sloţili biskupové na synodě pod vedením Bonifácovým slavnostní slib věrnosti papeţi. R. 754 se vydal na poslední misijní cestu do Fríska. Tam byl spolu s 52 druhy pohanskými Frísy zavraţděn. Byl slavnostně pohřben ve Fuldě. Jeho dílo dále po smrti přinášelo své plody. Islám Islám je náboţenství, které vzniklo jakousi symbiózou ţidovských, pohanských a křesťanských prvků. Jeho zakladatelem byl arabský obchodník Mohamed, který ve městě Mekka na Arabském poloostrově začal hlásat striktní monoteismus, coţ mu vyneslo pronásledování a emigraci do sousedního města Medina. To se stalo r. 622, od toho roku počítají mohamedáni svůj letopočet. V Medině byl lépe přijat a podařilo se mu vojensky

2 vytáhnout na Mekku, kterou dobyl. Své učení Mohamed vyloţil v Koránu, který se odvolává na vidění a zjevení, kterých se Mohamedovi údajně dostalo. Mohamed uznává za Boţí proroky Mojţíše i Jeţíše Krista, nicméně sebe povaţuje za nejvýznamnějšího proroka. Korán vybízí k víře v jednoho Boha, k modlitbě, postu, poutím, skutkům lásky k bližním a pohostinnosti. Narozdíl od Nového zákona však nezná odpuštění a lásku k nepřátelům. Mohamed přikazuje svým vyznavačům svatou válku proti nevěřícím psům, jimiţ rozumí pohany, nikoli ţidy a křesťany, které hodnotí výš, nicméně v praxi později muslimové /nikoliv Arabové ale Turci/ mezi pohany a křesťany moc nerozlišovali. /Svatá válka Dţihád, je nadřazena i konání dobrých skutků aj. Pouhá účast ve svaté válce po dobu od jednoho podojení velbloudice k druhému, zajistí bojovníkovi místo v Alláhově ráji. Uţ za ţivota Mohamedova postupují muslimská vojska směrem na sever, kde zakládají kníţectví, zv. emíráty, odkud podnikají nájezdy na byzantskou říši. /Kníţectví = emíráty, Chalífát měl být původně jen jeden, jako analogie k císařství + náboţenské vůdcovství. Byl zřízen v Damašku, později přenesen do nově vybudovaného Bagdádu. Později však vzniká další chalífát v Egyptě a v Cordobě/. Islám slibuje muslimovi ráj,v podobě smyslné krásné zahrady, jakoby harému. Tuto blaţenost dosáhne Mohamedův vyznavač nejsnadněji v hrdinském boji proti nevěřícím,v němţ padne. S tím se pojil i fatalismus, tzn. víra osud. Určil-li někomu Alláh poslání padnout v bitvě, nevyhne se tomu. Naopak, určil-li někomu zemřít přirozenou smrtí, nezasáhne ho střela protivníka. To bylo motorem odvahy mohamedánských bojovníků. V průběhu 7. stol. obsadili mohamedáni celý Blízký východ, kde se jim podařilo křesťanství v krátké době zcela zlikvidovat. Totéţ učinili i v Severní Africe. Kalif Omar nařídil spálit proslulou alexandrijskou knihovnu s odůvodněním, ţe buď je v knihách, které jsou tam uloţeny napsáno to, co je v Koránu a potom je zbytečná, nebo je v oněch knihách napsáno něco jiného, a potom je škodlivá. Kdysi kvetoucí křesťanské obce přestaly existovat. Objektivně nutno říci, ţe částečně byly zdecimovány uţ v 5. stol. vpádem Vandalů do severozápadní Afriky, rozhodující ránu jim však zasadili mohamedáni. Jejich vojska se vydala na pochod do Evropy přes Gibraltarskou úţinu, a obsadila celý Pyrenejský poloostrov. Jejich postup zastavil teprve franský vojevůdce Karel Martell r. 732 v památné bitvě u Poitiers. Osud asijských a afrických církevních obcí nám připomíná, ţe nemáme zajištěno, ţe církev ve střední Evropě nemůţe potkat podobný osud. To bude hodně záviset na kvalitě křesťanského ţivota u nás. Karel Veliký karolinská renesance Doba 8. století Karel Martell /majordomus = nejvyšší hodnostář merovejských králů, jejich moc upadala/, se stává zakladatelem tzv. karolínské dynastie, která nahrazuje předchozí Franskou dynastii merovejskou. Jeho syn Pipin Krátký poskytl papeţi Štěpánu II. pomoc proti Langobardům, kteří ohroţovali město Řím. Z vděčnosti za záchranu Věčného města papež udělil Pipinovi pomazání, jímţ ho duchovně určil za nástupce římských císařů a Franskou říši za dědičku kdysi slavného římského impéria. Pipin si nárokoval politickou moc nad Římem, kterou propůjčil papeţi, jemuţ svěřil také světskou moc nad přilehlým územím, které dostalo název Církevní stát. Papeţ Lev II. Potom slavnostně pomazal a korunoval Pipinova syna Karla Vel. r. 800 za římského císaře. Tím začíná středověk ve vlastním slova smyslu. Tj. doba, která je charakterizována polaritou mezi dvěma nositeli autority: papežstvím a císařstvím. Papeţ přestává být pouhou duchovní hlavou církve, a stává se zároveň i představitelem světské moci. Tento proces probíhal uţ od 5. stol., počínaje papeţem Lvem Vel. Papeţům tento úkol, být zároveň i světskými

3 panovníky, byl původně vnucen spíše proti jejich vůli. Politická moc papeţů byla dvojsečnou zbraní. Na jedné straně zajišťovala papeţům potřebnou dávku nezávislosti a autority při výkonu jejich duchovního poslání, na druhé straně skrývala v sobě nebezpečí zesvětštění. Budoucnost ukázala, ţe toto nebezpečí bylo reálné. Franským, později německým panovníkům přísluší potom vojenská obrana západního křesťanstva. Ne vţdy vyuţívají své moci k tomuto cíli, častokrát chtějí zasahovat i do záleţitostí čistě duchovních, které přísluší církevní autoritě. Papeţ a císař nejvyšší duchovní a nejvyšší světská moc se tak stávají v evropské křesťanské společnosti nejen nejvyššími autoritami, ale zároveň i rivaly, kteří si navzájem do svých kompetencí zasahují. To bylo vţdy k neprospěchu křesťanství. Karel Veliký byl prvním císařem ve středověkém pojetí, tzn. Ochráncem církve po linii vojenské a politické.. Podporoval ji jak mohl. Spolu s tím klade také základy středověké křesťanské kultury a civilizace svou péčí o vzdělání a rozkvět písemnictví i architektury v klášterech a jiných církevních objektech. Za tím účelem povolává z Irska učeného mnicha Alkuina, který zaloţil při Karlově dvoře tzv. Scholu palatinu, jakýsi ústav pro výchovu kléru. Karlovou ctiţádostí je přivést vzdělanost ve franské říši, kterou chápal jako nástupkyni Římské říše na její úroveň. Zatímco v Římské říši na sklonku její éry bylo nepředstavitelné, aby kněţí neuměli číst a psát, stejně tak státní úředníci a velká část měšťanstva, ve franské říši byl analfabetismus téměř stoprocentní. Kněţí stěţí přelouskali latinské texty, jimţ moc nerozuměli. Jedinými perfektně gramotnými lidmi byli mniši v klášterech. Proto právě jim svěřil Karel Vel. výchovu kléru. Osobně zkoušel adepty kněţství ze čtení a tomu, kdo plynule nepřečetl daný text, neudělil souhlas ke svěcení. Tuto snahu o kulturní povznesení nazýváme Karolínskou renesancí, neboť znamenala renesanci římské vzdělanosti. To s sebou neslo i zvýšený zájem o antické písemnictví, pěstované rovněţ v klášterech. Karel Vel. podporoval misijní úsilí benediktinů. Je třeba prohlásit za štěstí pro církev i pro evropské národy, ţe misijní práce se obešla většinou bez asistence světské moci. Christianizace evropských národů proběhla pokojnou cestou bez krveprolití. Jedinou výjimkou je násilné pokřtění germánského kmene Sasů, který ohroţoval loupeţivými výjezdy Franskou říši. Karel Vel. zorganizoval proti nim vojenské taţení, přemohl je a s drastickou krutostí je přinutil přistoupit ke křtu. Kdo odmítl, byl bez milosti popraven. Proti tomu protestoval mnich Alkuin i další církevní hodnostáři. /Asi není náhodou, ţe právě ze Saska vyšla Luterova reformace.../. Ovšem i jinde byl křest přijímán ve většině případů masově a povrchně. Staré pohanství zůstalo vedle nové víry. Proto není divu, ţe v neděli navštěvovali mši sv. v kostele /falcké kostely byly většinou malé, většina lidu se do nich nevešla, a tak se prostí venkované účastnili mše, stojíce před kostelem/, ale jiný den obětovali pohanským modlám v posvátném háji, coţ bylo často provázeno nevázanými orgiemi. Proto poslání misionářů nekončilo přijetím křtu. Šlo o to přesvědčit nově pokřtěné, aby vedli opravdu křesťanský ţivot. Aby se vzdali mnohoţenství, krevní msty, aby přestali zabíjet válečné zajatce a otroky, aby skončil s pohanskými oběťmi, aby se usadili a přestali napadat, loupit a plenit okolní země. Aby vedli řádný ţivot zemědělců a řemeslníků. Sám Karel Vel. měl několik manţelek. U jiných křesťanských národů Evropy byla situace ještě horší. Trvalo celá staletí, neţ se podařilo církvi, tedy misionářům, kněţím, mnichům a svatým biskupům trpělivým a vytrvalým hlásáním evangelních zásad posunout aspoň o kousek morální úroveň našich předků. Právě takovými misionáři byli sv. Cyril a Metoděj. Přišli na Velkou Moravu, kde převáţná většina obyvatel byla uţ formálně pokřtěna, ale jejich ţivot tomu zdaleka neodpovídal. Proto

4 se sv. Metoděj dostal do konfliktu s kníţetem Svatoplukem, jemuţ vytýkal mnohoţenství a surové mravy a pak i s dalšími velmoţi. Proto musel zemřít násilnou smrtí sv. Václav, a odejít do vyhnanství sv. Vojtěch, neboť se stavěli proti mnohoţenství, krevní mstě a ţádali respektování práva azylu v chrámových prostorách. Takové mučedníky má kaţdý evropský národ. Mnoho obětavých misionářů je bezejmenných. Jaká byla tehdy vlastní duchovní správa. Oproti Římské říši kde křesťanské obce fungovaly ve městech, se těţiště pastorace přenáší na venkov. Ve franské říši se města vyskytovala jen zřídka. Převládajícím typem správního střediska bylo hradiště /tzv. Falc (Phalz) - měl různou podobu - od podoby hradiska (jako později u nás v časech velkomoravských a raně přemyslovských), až po pouhý opevněný či jen ohrazený velkostatek/, kde sídlil buď panovník nebo velmoţ. Panovník neměl své stálé sídlo, většinou cestoval od jednoho hradiště /tzv. falce/ ke druhému. Poněkud více se usadil teprve Karel Vel. který se zdrţoval častěji v Cáchách, kde je téţ pohřben. I on ovšem objíţděl své falce v doprovodu své druţiny o síle 255 jezdců. Jedno místo by je trvale neuţivilo. Na hradisku sídlil také kněz nebo biskup, tam byla postavena kaple nebo chrám, kde se scházel lid z okolních poddanských vesnic na bohosluţbu. Příslušný feudál chápal většinou biskupa nebo kněze jako svého dvorního kaplana, úředníka pro duchovní záleţitosti. Ţivil ho ze svého majetku, proto takový duchovní musel plnit jeho příkazy a také mlčet k jeho hříchům.vůči této vrchnostenské duchovní správě stála jakoby v opozici klášterní duchovní správa. Benediktinské kláštery rostly ve Franské říši jako houby po dešti. Měly své majetkové zabezpečení díky polnostem, které jim někdo zboţný odkázal, coţ jim zajišťovalo určitou nezávislost. Mezi duchovními vrchnostenskými a klášterními docházelo často ke sporům o kompetenci. Lid více tíhl k mnichům,kteří rozuměli jeho rolnické dřině, často s nimi i pracovali, učili je, jak dosahovat lepších výnosů. Kláštery se tak stávaly jakýmisi přirozenými pastoračními centry, ke kterým tíhlo venkovské obyvatelstvo, neboť benediktini zakládali své kláštery výhradně na venkově. Nezávislost benediktinských klášterů na světské moci inspirovaly i mnohé biskupy, kteří nelibě nesli, ţe jsou pokládáni jen za dvorské kaplany. Proto od 7. stol. byly zakládány při biskupských kostelech sbory kleriků, kteří neskládali řeholní sliby, ale byli vázáni společnou modlitbou a mohli vlastnit společný majetek, a tak být nezávislými na světské moci. Jedná se o tzv. kapituly, nebo-li sbory kanovníků. Boj duchovenstva o nezávislost na světské feudální moci trval nepřerušeně po celý středověk. Ikonoklasmus Misionářské úsilí se stávalo stále více v raném středověku bez ohledu na obětavost misionářů a proti jejich vůli předmětem politických vlivů a získání politické moci. Franská říše podporou misijního úsilí směrem na východ sledovala zároveň i rozšíření svého vlivu.v tom se ovšem střetávala s byzantskou říší, která usilovala o totéţ. Řecká Byzanc sice zachovávala jednotu s Římem a tehdejší světovou církví, nicméně v praxi si počínala stále nezávisleji na papeţi. Nesporným přínosem pro církev byla její péče o pravověrnost a svolávání ekumenických koncilů. Událostí v Byzanci, která se stala předmětem zájmu v celé církvi byl v 8. stol. spor o úctu sv. obrazů. Císař Lev III. uzavřel po dlouhých válkách mír s mohamedánskými Araby, které úcta ikon, rozšířená zejména na východě,maximálně dráţdila, neboť si vysvětlovali stejně jako ţidé starozákonní příkaz Desatera : nezhotovíš si podobu svého Boha... jako striktní zákaz figurálního sakrálního umění jako takového. Úctu, prokazovanou obrazům a sochám

5 povaţovali za modlosluţbu. Lev III. Zakázal ctít ikony a nařídil jejich ničení. Kdo se nechtěl podřídit, byl uvězněn, nebo i popraven, jako sv. Jan Damašský. Papeţ Řehoř II. kategoricky odmítl byzantské obrazoborectví, jeho nástupce Řehoř III. dokonce císaře exkomunikoval, nicméně císař na to nedbal. Opat sv. Štěpán, kdyţ byl tázán, proč se vzpírá ničení svatých obrazů, poţádal, aby mu dali peníz,na němţ byl vyobrazen císař. Tázal se, zda jej smí pošlapat. Odpověděli, ţe by to byla uráţka císařského majestátu, která se trestá smrtí. Vidíte, uráţku vladaře trestáte smrtí, a uráţku Krále králů Jeţíše Krista nařizujete. Teprve císařovna Irena s podporou papeţe Hadriána I. svolala do Niceje 7. všeobecný sněm v letech 786-7,který vešel do dějin jako II. Nicejský. Tam bylo rozhodnuto, ţe ikony mají být uctívány, neboť úcta jim prokazovaná je úctou vůči těm, které představují, tj. P. Ježíši, P. Marii, andělům a svatým. Rovněž byla schválena úcta sv. Kříži, neboť se jedná o nástroj našeho vykoupení. Ale po smrti císařovny obnovili její nástupci boj proti ikonám. Teprve v 9. stol. císařovna Teodora s podporou patriarchy Methodia ukončila definitivně tento spor a rozhodla o tom, ţe úcta ikon je oprávněná ba ţádoucí a napříště nikdo nesmí pronásledovat ty, kdo obrazy uctívat chtějí, ani jim klást jakékoliv překáţky. Toto nařízení bylo vyhlášeno na 1. neděli postní a vešlo do dějin východních církví jako velký svátek ortodoxie. První pokus o východní schizma Ve 2. pol. 9. stol. byl podniknut váţný pokus o schizma, tj. úplné odtrţení východní církve od latinské západní. Stalo se tak, kdyţ císař Michal III. sesadil protiprávně cařihradského patriarchu Ignatia, protoţe ten nepustil ke sv. přijímání císařova strýce a poručníka Bardase, kvůli jeho nezřízenému ţivotu. Místo něho dosadil svého sekretáře a velitele tělesné stráţe Fotia, laika, jednoho z nejvzdělanějších muţů říše. Ten přijal během 5 dní všechna svěcení aţ k biskupskému a usedl na patriarchův stolec. Protoţe to znamenalo váţné porušení práv církve, papeţ Mikuláš I. Fotia i císaře exkomunikoval a potvrdil právní platnost Ignatiovu. Fotios za podpory císaře prohlásil východní církev za nezávislou na Římu a popřel autoritu římského papeže. Patriarcha Ignatios se hlásil o své zákonné právo, proto byl císař nucen svolat v pořadí jiţ 8. všeobecný církevní sněm, známý jako 4. cařihradský. Ten potvrdil jednotu s Římem, sesadil Fotia a opět uznal Ignatia. Na 200 let byla tak jednota církve ještě zachráněna. Misie sv. Konstantina a Metoděje Zde je třeba vědět, ţe Konstantin byl původně ţákem a přítelem samozvaného patriarchy Fotia. Ale po jeho rozkolu se s ním rozešel a zachoval věrnost Římu. Konstantin byl původně knihovníkem při chrámu Boţí Moudrosti v Cařihradě, později profesorem filozofie na císařské dvorní škole. Metoděj byl původně císařským místodrţícím, vzdal se však svého postavení, neboť touţil po řeholním ţivotě. Odešel do kláštera na Olympu /jedná se o maloasijský Olymp, ne o Olymp v Řecku, u města Byrsi, dnes v Turecku a je nazýván Ulu Dag. Metodějův klášter se nyzýval Polychron/, kde se stal převorem. Oba bratři byli tedy výkvětem říše a národa. Proto je Byzantská říše pouţívala jako misionáře, přičemţ sledovala mimo jiné i cíle politické, právě tak jako říše Franská na západě. Konstantin se účastnil r. 851 disputace byzantské delegace v Bagdadu u arabského kalifa, /Kalif Muttawkil, sídlící v Samaře 80 km severně od Bagdadu/, kde skvělými argumenty vyvracel Mohamedovo učení. Císař podporoval ideu christianizace mohamedánských Arabů, coţ se ale nesetkalo s úspěchem. Konstantin s bratrem Metodějem se také účastnili cesty byzantského poselstva k Chazarům. Šlo o národ blízký Tatarům v Jiţním Rusku. Jejich víra byla jakousi směsí

6 ţidovství, křesťanství a islámu. Konstatntin se pustil do polemiky s Chazarskými teology a ţidovskými rabíny, a svou výmluvností a učeností si získal přízeň chazarského vládce. Nepřijal nabízené dary, poţadoval pouze propuštění řeckých válečných zajatců. Protoţe věděl, ţe třetí papeţ sv. Klement zemřel ve vyhnanství na Chersonu, dal se do hledání a nalezl ostatky sv Klementa. Zápal, s jakým se dali do hledání ostatků svědčí o jejich věrnosti a oddanosti Petrovu nástupci, římskému papeţi. Svou věrnost Římu dokázali oba bratři okamţitou ochotou odcestovat do Říma, kdyţ je papeţ Mikuláš I.o to poţádal. Konstantin v Římě zemřel r. 869, kdyţ předtím vstoupil do kláštera a přijal jméno Cyril. Papeţ Hadrián II. schválil slovanskou liturgii, coţ svědčí o důvěře, kterou si oba bratři v Římě získali. To by nebylo moţné, kdyby nesmýšleli katolicky, tj. tak, ţe uznávali papeţe za nejvyššího rozhodčí ve věcech víry a mravů. Také kdyţ byl Metoděj vezněn a mučen bavorskými biskupy, zasáhl opět se vší rázností papeţ Jan VIII., ujal se Metoděje a vyhlásil exkomunikaci nad pasovským biskupem Hermanarichem. Svou poslušnost dokázal Metoděj i potom, kdyţ papeţ Jan VIII. nejdříve zakázal slovanskou liturgii. Podrobil se zákazu. Nakonec se dočkal papeţské buly Industriae tuae, kterou papeţ slovanskou liturgii opět povolil. Sv. Cyril a Metoděj přišli na Moravu k lidu z velké části jiţ pokřtěnému, ale současně oddanému pohanským mravům a také pohanskému kultu. Velkomoravští velmoţové měli na způsob mohamedánských vladařů harémy, lid obětoval modlám v posvátných hájích, coţ doprovázel často bezuzdnými orgiemi. To se nepodařilo vymýtit ani iroskotským misionářům, kteří působili na Moravě zhruba do pol. 9. stol. / zřejmě u nás působili pokračovatelé iroskotů, vlastní, původní působení iroskotů je doloženo na východě nejdále v Kremmsmunteru. Posledním iroskotským biskupem byl sv. Virgil v Solnohradě, současník sv. Bonifáce sv. Bonifác po jeho smrti povýšil solnohradské biskupství na arcibiskupství. Přesto přímé působení iroskotů na Moravě nelze vyloučit/, ani bavorským kněţím. Latinská liturgie a germánský jazyk znamenaly pro Moravany jazykovou bariéru. Proto nemohli tito misionáři vybudovat na Moravě křesťanskou kulturu a civilizaci, na jejímţ vzniku měl kníţe Rastislav velký zájem, neboť tím by se mohla Velká Morava legalizovat jako kulturní stát na úrovni Franků nebo Byzantinců. Kdyţ hledal misionáře znalé slovanského jazyka, nemohli mu vyhovět v Římě, nikdo takový tam nebyl. /Papeţ byl snad svázán také politickými ohledy na franskou říši/. Proto se Rastislav obrátil do Byzance. Svatí bratři nebyli všude a vţdy na Velké Moravě přijímáni s nadšením. Úklady Svatoplukovy proti jiţ arcibiskupovi Metodějovi měly svou příčinu v tom, ţe Metoděj se nedokázal smířit s pohanským způsobem ţivota kníţete a dalších velmoţů. Ţivotopis Metodějův uvádí, ţe Svatopluk byl otrokem ţenských rozkoší a kruté povahy, za coţ ho arcibiskup káral. Solunští bratři naráţeli na tytéţ problémy jako ostatní misionáři té doby, kteří nemlčeli k neřestem uţ pokřtěného obyvatelstva. Zatímco bavorští duchovní ve snaze být se Svatoplukem zadobře, neboť měli na mysli, ţe jsou především Němci, tudíţ musí na prvém místě sledovat zájmy svého vládce, mlčeli k pohanskému způsobu ţivota našich předků, Cyril a Metoděj naproti tomu zapomněli při své práci na to, ţe jsou Byzantinci a mají poslání šířit mocenskopolitický vliv své říše. Byli si vědomi, ţe jsou na prvém místě apoštoly Kristovými a teprve potom vším ostatním. Byzantská misie částečně na Velké Moravě ztroskotala, kdyţ Svatopluk po smrti Metodějově vyhnal jeho žáky a vyţádal si na Římu zákaz slovanské liturgie. / S vyhnáním Metodějových žáků souviselo i zničení Metodějovy církevní organizace, na které pasovský klerus i nitranský biskup němec Wiching neměli zájem, bez které se ovšem velkomoravské imperium nemohlo správně udržet, a proto se toto stalo jedním z hlavním

7 důvodů rozpadu Velké Moravy/. Brzy na to ovšem, počátkem 10. stol. zanikla nakonec i Velkomoravská říše, která podlehla náporu divokých Maďarů. Slovanská liturgie však nezanikla. Je známo, ţe sv. Václav měl na svém dvoře kněze latinského i slovanského obřadu. Českým výkvětem staroslovanské liturgie je sv. Prokop a jím zaloţený benediktinský klášter na Sázavě. K podobné symbióze obou ritů nedocházelo jen u nás, ale i v jiných zemích střední Evropy a na Balkáně.

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 1 Velkomoravská říše Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Velká Morava první státní útvar na našem území existuje okolo

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Zanes na časovou osu všechny důležité mezníky středověku (uč. D. str. 10) STŘEDOVĚK

Zanes na časovou osu všechny důležité mezníky středověku (uč. D. str. 10) STŘEDOVĚK 1 STŘEDOVĚK Zanes na časovou osu všechny důležité mezníky středověku (uč. D. str. 10) STŘEDOVĚK období od pádu Západořímské říše (476) do objevení Ameriky Španěly (1492), v českých dějinách je za konec

Více

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky Velkomoravské říše a jejími panovníky Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Třída:

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Komentář k pracovnímu listu

Komentář k pracovnímu listu Komentář k pracovnímu listu Název: Islám Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: Cílem PL je procvičit a upevnit si znalosti o islámu, zároveň jej zasadit do souvislostí s ostatními

Více

Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku

Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku Vývoj lidstva několik milionů let Vyrábění nástrojů, umění Víra v posmrtný život Ve 4. století př. n. l. příchod Keltů na naše území (oppida, železné

Více

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Historie pravoslaví na našem území

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Historie pravoslaví na našem území Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku je autokefální, tzn. zcela samostatnou církví, nezávislou na pravoslavných církvích v jiných zemích.

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116 Velkomoravská říše Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116 Pojem Velkomoravská říše, popř. Velká Morava není oficiálním názvem, ale pouze ustáleným označením historiků pro státní útvar, který vznikl v první

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Procházka. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Procházka. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Dějepis Středověk Téma Svatá říše římská a boj o investituru Ročník 1 Autor Mgr.

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Po stopách svatých Cyrila a Metoděje informace a zamyšlení na téma Cyril a Metoděj 1150 let od jejich příchodu

Po stopách svatých Cyrila a Metoděje informace a zamyšlení na téma Cyril a Metoděj 1150 let od jejich příchodu Po stopách svatých Cyrila a Metoděje informace a zamyšlení na téma Cyril a Metoděj 1150 let od jejich příchodu Životopis Sv. Cyrila a Metoděje Svatí Cyril a Metoděj se narodili v řecké Soluni. Pocházeli

Více

Počátky českých dějin

Počátky českých dějin Počátky českých dějin Mgr. Hana Kvasničková 1 Ověřování znalostí učiva o počátcích českých dějin. 9.1. 2012 Vyjmenuje některé významné osobnosti a památná místa českých dějin. Žádné Pohané, Slované, kupec

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

RANÝ STŘEDOVĚK období od 5. stol. do 10. stol.

RANÝ STŘEDOVĚK období od 5. stol. do 10. stol. RANÝ STŘEDOVĚK RANÝ STŘEDOVĚK období od 5. stol. do 10. stol. po r. 500 zánik západořímské říše - říši obsadily germánské kmeny - hospodářský život se přenesl na venkov, města upadala po r. 500 zánik západořímské

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

České země do vymření Přemyslovců. Benjamin Březina, 4.B

České země do vymření Přemyslovců. Benjamin Březina, 4.B České země do vymření Přemyslovců Benjamin Březina, 4.B Slované v temných staletích 6.-7. stol. Stěhování národů V 6. stol (odhad 535) nahrazení germánského obyvatelstva slovanským Střet s Avary První

Více

Taháky. Dějepis - středověk

Taháky. Dějepis - středověk Taháky Dějepis - středověk Copyright: Autor: Fejk Fejkal Vydal: Martin Koláček E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-115-8 (epub) 978-80-7512-116-5 (mobipocket) 978-80-7512-117-2 (pdf) Úvodem (i když ho

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

St S ř t e ř d e o d v o ě v k ě k

St S ř t e ř d e o d v o ě v k ě k Středověk Byzantske umeni ˇ Byzanc je označení Západořímské říše od roku 476 (pád Západořímské říše) do roku 1453, kdy podlehla Tureckým nájezdníkům. Byzanc byla v této době nejrozvinutější říší Evropy,

Více

6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky

6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky 6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA Anotace : příčiny, průběh a výsledky Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 7.června 2013 Autorem materiálu

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

JAN BRUNER RANÝ STŘEDOVĚK. www.bruner.cz

JAN BRUNER RANÝ STŘEDOVĚK. www.bruner.cz JAN BRUNER RANÝ STŘEDOVĚK www.bruner.cz 375 395 476 527 vpád Hunů počátek stěhování národů rozdělení Římské říše zánik Západořímské říše symbolický konec antiky na západě nástup Justiniána I. počátek vrcholné

Více

BYZANTSKÉ DIVADLO. Pokračování antické tradice

BYZANTSKÉ DIVADLO. Pokračování antické tradice BYZANTSKÉ DIVADLO Pokračování antické tradice Římské divadlo úpadek římského divadla pokleslé divadelní formy mimus, pantomimus 2 Světci a divadlo patroni herců sv. Pelageia sv. Pelageia Margarito (Marina)

Více

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství Islám Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství starší (návaznost na židovskou tradici). Proroci

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE. Marcela Ryšavá Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE. Marcela Ryšavá Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_04_Velkomoravská říše VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:velehrad.jpg

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 432 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 26.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

Pronikání islámu Arabové

Pronikání islámu Arabové Pronikání islámu Arabové Arabští obchodníci v Kérale od 7. století (sňatky s indickými dívkami) 711: arabský vpád do Sindhu žádné mocenské zájmy v indické historii jen epizoda Turci turečtí důstojníci

Více

Svatá říše římská Albrecht Itálie

Svatá říše římská Albrecht Itálie Svatá říše římská 12-13. st. vládne dynastie Štaufů (Fridrich I. Barbarossa, Fridrich II.) 1254 vymírá tato dynastie poté 20 let bezvládí = interregnum o roste moc šlechty, chybí centrální vláda politická

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Islám. Monoteistické světové náboženství (1.6 miliard muslimů na světě) Svatá kniha- Korán, Bůh- Alláh, prorok- Mohamed

Islám. Monoteistické světové náboženství (1.6 miliard muslimů na světě) Svatá kniha- Korán, Bůh- Alláh, prorok- Mohamed Islám Monoteistické světové náboženství (1.6 miliard muslimů na světě) Svatá kniha- Korán, Bůh- Alláh, prorok- Mohamed Mekka, Medína- sv. Města islámu Islám převládá v S Africe, na Blízkém východě Mešita-

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

I. České církevní dějiny Sv. Cyril a Metoděj

I. České církevní dějiny Sv. Cyril a Metoděj I. České církevní dějiny Sv. Cyril a Metoděj 1/ České země v době stěhování národů Čechové, Moravané a Slováci sídlí ve své vlasti uţ bezmála 1500 let. Jejich vstup do těchto území souvisel s mocným pohybem

Více

Víra a náboženství jsou u Ukrajinců zakořeněny daleko více než u Čechů a náboženství (zvláště pravoslavné) silně ovlivňuje každodenní život na

Víra a náboženství jsou u Ukrajinců zakořeněny daleko více než u Čechů a náboženství (zvláště pravoslavné) silně ovlivňuje každodenní život na Víra a náboženství jsou u Ukrajinců zakořeněny daleko více než u Čechů a náboženství (zvláště pravoslavné) silně ovlivňuje každodenní život na Ukrajině. Za věřící se na dnešní Ukrajině považuje: 68% žen

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Název dokumentu: Velkomoravskáříše. PhDr. Jana Burianová. Autor: šablony: III/2 VY_32_INOVACE_DE.S9.07. 2 vacíoblast: Člověk a společnost Dějepis

Název dokumentu: Velkomoravskáříše. PhDr. Jana Burianová. Autor: šablony: III/2 VY_32_INOVACE_DE.S9.07. 2 vacíoblast: Člověk a společnost Dějepis Číslo šablony: Číslo materiálu: III/2 Název dokumentu: VY_32_INOVACE_E.S9.07 Velkomoravskáříše Autor: Ročník: Phr. Jana Burianová 2. Vzdělávac vacíoblast: Vzdělávac vacíobor: Člověk a společnost ějepis

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

VY_32_INOVACE_09.07 1/5 3.2.09.7. IQ cesta raným středověkem

VY_32_INOVACE_09.07 1/5 3.2.09.7. IQ cesta raným středověkem 1/5 3.2.09.7 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Světová náboženství Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_12 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8. Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8. Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová Čeština Člověk

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 6. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT aktivity Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

České země od příchodu. Slovanů. po Velkou Moravu II. ZDENĚK MĚŘÍNSKÝ

České země od příchodu. Slovanů. po Velkou Moravu II. ZDENĚK MĚŘÍNSKÝ České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu II. ZDENĚK MĚŘÍNSKÝ Nakladatelství Libri Praha 2006 prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., 2006 Illustrations archiv autora, 2006 Odborný recenzent: PhDr. Vladimír

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

PhDr. Andrea Kousalová Světov ětov náboženství stv

PhDr. Andrea Kousalová Světov ětov náboženství stv Člověk a společnost 1. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 1

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Vývoj Polska, vývoj hranic

Vývoj Polska, vývoj hranic Vývoj Polska, vývoj hranic 3 velké etapy ději: Polsko do dělení (do konce 18. stol.) období národní nesvodový (do začátku 20. stol.) obnovení Polska (od r. 1918) Ad 1 etapa: formování etnického státu (piastovská

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

Napoleon Bonaparte (stručný životopis)

Napoleon Bonaparte (stručný životopis) Napoleon Bonaparte (stručný životopis) narodil se 15. srpna 1769 ve městě Ajaccio ve zchudlé šlechtické rodině na Korsice (krátce předtím připojené k Francii) = malý Korsičan studoval různé vojenské školy

Více

Plán akcí na rok 2013

Plán akcí na rok 2013 Plán akcí na rok 2013 P.č. Datum Den Program na rok 2013 odvědná oba odvědný oddíl 1 7.1.2013 2 11.1.2013 pá Svátek narození Jeţíše Krista; Vernisáţ Ikon "Sláva na výstech Bohu", RSVK, Praha Novoroční

Více

5.5.2 Dějepis povinný předmět

5.5.2 Dějepis povinný předmět 5.5.2 Dějepis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Předmět Dějepis je vyučován v dotaci 8 hodin

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 OBJEVNÉ PLAVBY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_09 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav Finger

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. ZAKROUŽKUJTE SPRÁVNOU ODPOVĚĎ a) Do jakého podnebného pásu patří Česká republika? A) tropického B) mírného C) subtropického b) Které pohoří z dvojice Šumava, Alpy je starší?

Více

VOLÍM SI SOFII Pracovní listy pro děti předškolního věku

VOLÍM SI SOFII Pracovní listy pro děti předškolního věku VOLÍM SI SOFII Pracovní listy pro děti předškolního věku... RODINA Svatý Konstantin a svatý Metoděj byli bratři. Narodili se ve městě, které se jmenuje Soluň. Metoděj byl o hodně starší než Konstantin.

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Historie české správy. Správní vývoj v 9. 12. století /2.část/

Historie české správy. Správní vývoj v 9. 12. století /2.část/ Historie české správy Správní vývoj v 9. 12. století /2.část/ Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

EVROPA PO REVOLUCI 1848

EVROPA PO REVOLUCI 1848 EVROPA PO REVOLUCI 1848 1 Velká Británie koloniální velmoc / Malta, Cejlon, Nový Zéland, Austrálie,Kanada, Egypt, Súdán, jižní Afrika, Indie = "perla britského impéria ", císařství, anglický král je indickým

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více