III.DĚJINY KŘESŤANSKÉ KULTURY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "III.DĚJINY KŘESŤANSKÉ KULTURY"

Transkript

1 III.DĚJINY KŘESŤANSKÉ KULTURY Franská říše, sv. Bonifác,islám, Karel Vel., obrazoborectví, první pokusy o východní schizma, sv. Cyril a Metoděj Franská říše sv. Bonifác Křesťanství v průběhu stol. přeneslo těţiště svého vlivu z jihu na sever. Hlavním nositelem křesťanské víry uţ není Římská říše, tzn: Jiţní Evropa, Blízký východ a Severní Afrika, ale západní a stř. Evropa, později také Východní Evropa. Křesťanští Frankové na území dnešní Francie vytvořili první raně feudální stát Evropy, který měl navazovat na tradice Římské říše. Franští králové se povaţovali za obránce křesťanství. Odtud vycházely misijní impulzy směrem na východ, coţ znamenalo také rozšíření Franské říše na území dnešního Německa. Vojenské síle Franků lze děkovat za to, ţe mohamedánští Arabové zastavili svůj výboj na Pyrenejském poloostrově. V stol. bylo hlásáno evangelium také na území dnešního Německa, kde vynikl zejména mučedník sv. Bonifác, který je uctíván jako apoštol a patron Německa. Za svého patrona jej povaţují také Holanďané, neboť na jejich území poloţil svůj ţivot. Byl největším anglosaským misionářem na pevnině, průkopník křesťanského společenství evropských států. Svou organizátorskou a reformátorskou činností přivedl stagnující franskou říši k univerzálnímu církevnímu smýšlení, vytrhl ji z izolace a spojil s Římem, středem obecné církve. Připravoval tak svazek franské říše s papeţstvím, a umoţnil vývoj, ve kterém pokračoval Karel Vel. a Ota I.Vel. Bez sv. Bonifáce by byla myšlenka středověké univerzální říše nemyslitelná. Winfried Bonifác- sv.bonifác /nar v království Wessexu/. Vychován byl v klášterech, zaloţenými benediktinskými misionáři, poslanými do Anglie Řehořem Vel. Tam poznal veškerou současnou vzdělanost. Po 20 letém usilovném a úspěšném působení v Německu dostal od papeţe ustanovení legátem pro Bavorsko, Alamanii, Hesensko a Durynsko se zvláštním úkolem zavést v těchto zemích pevnější církevní organizaci. Stanovil přesné hranice jednotlivým biskupstvím, ustanovil nová. Samotný Bonifác se stal metropolitou v Mohuči /Mainz/. R. 743 mohl Bonifác konat Synodu Germánie, která mimo jiné provedla nové uspořádání církve na některých územích Německa a Rakouska.. R. 734 a 745 následovaly další takové synody, které toto provedly na celém germánském území. Sv. Bonifác prováděl reformy v těsné dohodě s franskými panovníky. Ti se postavili nejen za reformní myšlenky, ale i za těsné spojení s Římem. R. 747 sloţili biskupové na synodě pod vedením Bonifácovým slavnostní slib věrnosti papeţi. R. 754 se vydal na poslední misijní cestu do Fríska. Tam byl spolu s 52 druhy pohanskými Frísy zavraţděn. Byl slavnostně pohřben ve Fuldě. Jeho dílo dále po smrti přinášelo své plody. Islám Islám je náboţenství, které vzniklo jakousi symbiózou ţidovských, pohanských a křesťanských prvků. Jeho zakladatelem byl arabský obchodník Mohamed, který ve městě Mekka na Arabském poloostrově začal hlásat striktní monoteismus, coţ mu vyneslo pronásledování a emigraci do sousedního města Medina. To se stalo r. 622, od toho roku počítají mohamedáni svůj letopočet. V Medině byl lépe přijat a podařilo se mu vojensky

2 vytáhnout na Mekku, kterou dobyl. Své učení Mohamed vyloţil v Koránu, který se odvolává na vidění a zjevení, kterých se Mohamedovi údajně dostalo. Mohamed uznává za Boţí proroky Mojţíše i Jeţíše Krista, nicméně sebe povaţuje za nejvýznamnějšího proroka. Korán vybízí k víře v jednoho Boha, k modlitbě, postu, poutím, skutkům lásky k bližním a pohostinnosti. Narozdíl od Nového zákona však nezná odpuštění a lásku k nepřátelům. Mohamed přikazuje svým vyznavačům svatou válku proti nevěřícím psům, jimiţ rozumí pohany, nikoli ţidy a křesťany, které hodnotí výš, nicméně v praxi později muslimové /nikoliv Arabové ale Turci/ mezi pohany a křesťany moc nerozlišovali. /Svatá válka Dţihád, je nadřazena i konání dobrých skutků aj. Pouhá účast ve svaté válce po dobu od jednoho podojení velbloudice k druhému, zajistí bojovníkovi místo v Alláhově ráji. Uţ za ţivota Mohamedova postupují muslimská vojska směrem na sever, kde zakládají kníţectví, zv. emíráty, odkud podnikají nájezdy na byzantskou říši. /Kníţectví = emíráty, Chalífát měl být původně jen jeden, jako analogie k císařství + náboţenské vůdcovství. Byl zřízen v Damašku, později přenesen do nově vybudovaného Bagdádu. Později však vzniká další chalífát v Egyptě a v Cordobě/. Islám slibuje muslimovi ráj,v podobě smyslné krásné zahrady, jakoby harému. Tuto blaţenost dosáhne Mohamedův vyznavač nejsnadněji v hrdinském boji proti nevěřícím,v němţ padne. S tím se pojil i fatalismus, tzn. víra osud. Určil-li někomu Alláh poslání padnout v bitvě, nevyhne se tomu. Naopak, určil-li někomu zemřít přirozenou smrtí, nezasáhne ho střela protivníka. To bylo motorem odvahy mohamedánských bojovníků. V průběhu 7. stol. obsadili mohamedáni celý Blízký východ, kde se jim podařilo křesťanství v krátké době zcela zlikvidovat. Totéţ učinili i v Severní Africe. Kalif Omar nařídil spálit proslulou alexandrijskou knihovnu s odůvodněním, ţe buď je v knihách, které jsou tam uloţeny napsáno to, co je v Koránu a potom je zbytečná, nebo je v oněch knihách napsáno něco jiného, a potom je škodlivá. Kdysi kvetoucí křesťanské obce přestaly existovat. Objektivně nutno říci, ţe částečně byly zdecimovány uţ v 5. stol. vpádem Vandalů do severozápadní Afriky, rozhodující ránu jim však zasadili mohamedáni. Jejich vojska se vydala na pochod do Evropy přes Gibraltarskou úţinu, a obsadila celý Pyrenejský poloostrov. Jejich postup zastavil teprve franský vojevůdce Karel Martell r. 732 v památné bitvě u Poitiers. Osud asijských a afrických církevních obcí nám připomíná, ţe nemáme zajištěno, ţe církev ve střední Evropě nemůţe potkat podobný osud. To bude hodně záviset na kvalitě křesťanského ţivota u nás. Karel Veliký karolinská renesance Doba 8. století Karel Martell /majordomus = nejvyšší hodnostář merovejských králů, jejich moc upadala/, se stává zakladatelem tzv. karolínské dynastie, která nahrazuje předchozí Franskou dynastii merovejskou. Jeho syn Pipin Krátký poskytl papeţi Štěpánu II. pomoc proti Langobardům, kteří ohroţovali město Řím. Z vděčnosti za záchranu Věčného města papež udělil Pipinovi pomazání, jímţ ho duchovně určil za nástupce římských císařů a Franskou říši za dědičku kdysi slavného římského impéria. Pipin si nárokoval politickou moc nad Římem, kterou propůjčil papeţi, jemuţ svěřil také světskou moc nad přilehlým územím, které dostalo název Církevní stát. Papeţ Lev II. Potom slavnostně pomazal a korunoval Pipinova syna Karla Vel. r. 800 za římského císaře. Tím začíná středověk ve vlastním slova smyslu. Tj. doba, která je charakterizována polaritou mezi dvěma nositeli autority: papežstvím a císařstvím. Papeţ přestává být pouhou duchovní hlavou církve, a stává se zároveň i představitelem světské moci. Tento proces probíhal uţ od 5. stol., počínaje papeţem Lvem Vel. Papeţům tento úkol, být zároveň i světskými

3 panovníky, byl původně vnucen spíše proti jejich vůli. Politická moc papeţů byla dvojsečnou zbraní. Na jedné straně zajišťovala papeţům potřebnou dávku nezávislosti a autority při výkonu jejich duchovního poslání, na druhé straně skrývala v sobě nebezpečí zesvětštění. Budoucnost ukázala, ţe toto nebezpečí bylo reálné. Franským, později německým panovníkům přísluší potom vojenská obrana západního křesťanstva. Ne vţdy vyuţívají své moci k tomuto cíli, častokrát chtějí zasahovat i do záleţitostí čistě duchovních, které přísluší církevní autoritě. Papeţ a císař nejvyšší duchovní a nejvyšší světská moc se tak stávají v evropské křesťanské společnosti nejen nejvyššími autoritami, ale zároveň i rivaly, kteří si navzájem do svých kompetencí zasahují. To bylo vţdy k neprospěchu křesťanství. Karel Veliký byl prvním císařem ve středověkém pojetí, tzn. Ochráncem církve po linii vojenské a politické.. Podporoval ji jak mohl. Spolu s tím klade také základy středověké křesťanské kultury a civilizace svou péčí o vzdělání a rozkvět písemnictví i architektury v klášterech a jiných církevních objektech. Za tím účelem povolává z Irska učeného mnicha Alkuina, který zaloţil při Karlově dvoře tzv. Scholu palatinu, jakýsi ústav pro výchovu kléru. Karlovou ctiţádostí je přivést vzdělanost ve franské říši, kterou chápal jako nástupkyni Římské říše na její úroveň. Zatímco v Římské říši na sklonku její éry bylo nepředstavitelné, aby kněţí neuměli číst a psát, stejně tak státní úředníci a velká část měšťanstva, ve franské říši byl analfabetismus téměř stoprocentní. Kněţí stěţí přelouskali latinské texty, jimţ moc nerozuměli. Jedinými perfektně gramotnými lidmi byli mniši v klášterech. Proto právě jim svěřil Karel Vel. výchovu kléru. Osobně zkoušel adepty kněţství ze čtení a tomu, kdo plynule nepřečetl daný text, neudělil souhlas ke svěcení. Tuto snahu o kulturní povznesení nazýváme Karolínskou renesancí, neboť znamenala renesanci římské vzdělanosti. To s sebou neslo i zvýšený zájem o antické písemnictví, pěstované rovněţ v klášterech. Karel Vel. podporoval misijní úsilí benediktinů. Je třeba prohlásit za štěstí pro církev i pro evropské národy, ţe misijní práce se obešla většinou bez asistence světské moci. Christianizace evropských národů proběhla pokojnou cestou bez krveprolití. Jedinou výjimkou je násilné pokřtění germánského kmene Sasů, který ohroţoval loupeţivými výjezdy Franskou říši. Karel Vel. zorganizoval proti nim vojenské taţení, přemohl je a s drastickou krutostí je přinutil přistoupit ke křtu. Kdo odmítl, byl bez milosti popraven. Proti tomu protestoval mnich Alkuin i další církevní hodnostáři. /Asi není náhodou, ţe právě ze Saska vyšla Luterova reformace.../. Ovšem i jinde byl křest přijímán ve většině případů masově a povrchně. Staré pohanství zůstalo vedle nové víry. Proto není divu, ţe v neděli navštěvovali mši sv. v kostele /falcké kostely byly většinou malé, většina lidu se do nich nevešla, a tak se prostí venkované účastnili mše, stojíce před kostelem/, ale jiný den obětovali pohanským modlám v posvátném háji, coţ bylo často provázeno nevázanými orgiemi. Proto poslání misionářů nekončilo přijetím křtu. Šlo o to přesvědčit nově pokřtěné, aby vedli opravdu křesťanský ţivot. Aby se vzdali mnohoţenství, krevní msty, aby přestali zabíjet válečné zajatce a otroky, aby skončil s pohanskými oběťmi, aby se usadili a přestali napadat, loupit a plenit okolní země. Aby vedli řádný ţivot zemědělců a řemeslníků. Sám Karel Vel. měl několik manţelek. U jiných křesťanských národů Evropy byla situace ještě horší. Trvalo celá staletí, neţ se podařilo církvi, tedy misionářům, kněţím, mnichům a svatým biskupům trpělivým a vytrvalým hlásáním evangelních zásad posunout aspoň o kousek morální úroveň našich předků. Právě takovými misionáři byli sv. Cyril a Metoděj. Přišli na Velkou Moravu, kde převáţná většina obyvatel byla uţ formálně pokřtěna, ale jejich ţivot tomu zdaleka neodpovídal. Proto

4 se sv. Metoděj dostal do konfliktu s kníţetem Svatoplukem, jemuţ vytýkal mnohoţenství a surové mravy a pak i s dalšími velmoţi. Proto musel zemřít násilnou smrtí sv. Václav, a odejít do vyhnanství sv. Vojtěch, neboť se stavěli proti mnohoţenství, krevní mstě a ţádali respektování práva azylu v chrámových prostorách. Takové mučedníky má kaţdý evropský národ. Mnoho obětavých misionářů je bezejmenných. Jaká byla tehdy vlastní duchovní správa. Oproti Římské říši kde křesťanské obce fungovaly ve městech, se těţiště pastorace přenáší na venkov. Ve franské říši se města vyskytovala jen zřídka. Převládajícím typem správního střediska bylo hradiště /tzv. Falc (Phalz) - měl různou podobu - od podoby hradiska (jako později u nás v časech velkomoravských a raně přemyslovských), až po pouhý opevněný či jen ohrazený velkostatek/, kde sídlil buď panovník nebo velmoţ. Panovník neměl své stálé sídlo, většinou cestoval od jednoho hradiště /tzv. falce/ ke druhému. Poněkud více se usadil teprve Karel Vel. který se zdrţoval častěji v Cáchách, kde je téţ pohřben. I on ovšem objíţděl své falce v doprovodu své druţiny o síle 255 jezdců. Jedno místo by je trvale neuţivilo. Na hradisku sídlil také kněz nebo biskup, tam byla postavena kaple nebo chrám, kde se scházel lid z okolních poddanských vesnic na bohosluţbu. Příslušný feudál chápal většinou biskupa nebo kněze jako svého dvorního kaplana, úředníka pro duchovní záleţitosti. Ţivil ho ze svého majetku, proto takový duchovní musel plnit jeho příkazy a také mlčet k jeho hříchům.vůči této vrchnostenské duchovní správě stála jakoby v opozici klášterní duchovní správa. Benediktinské kláštery rostly ve Franské říši jako houby po dešti. Měly své majetkové zabezpečení díky polnostem, které jim někdo zboţný odkázal, coţ jim zajišťovalo určitou nezávislost. Mezi duchovními vrchnostenskými a klášterními docházelo často ke sporům o kompetenci. Lid více tíhl k mnichům,kteří rozuměli jeho rolnické dřině, často s nimi i pracovali, učili je, jak dosahovat lepších výnosů. Kláštery se tak stávaly jakýmisi přirozenými pastoračními centry, ke kterým tíhlo venkovské obyvatelstvo, neboť benediktini zakládali své kláštery výhradně na venkově. Nezávislost benediktinských klášterů na světské moci inspirovaly i mnohé biskupy, kteří nelibě nesli, ţe jsou pokládáni jen za dvorské kaplany. Proto od 7. stol. byly zakládány při biskupských kostelech sbory kleriků, kteří neskládali řeholní sliby, ale byli vázáni společnou modlitbou a mohli vlastnit společný majetek, a tak být nezávislými na světské moci. Jedná se o tzv. kapituly, nebo-li sbory kanovníků. Boj duchovenstva o nezávislost na světské feudální moci trval nepřerušeně po celý středověk. Ikonoklasmus Misionářské úsilí se stávalo stále více v raném středověku bez ohledu na obětavost misionářů a proti jejich vůli předmětem politických vlivů a získání politické moci. Franská říše podporou misijního úsilí směrem na východ sledovala zároveň i rozšíření svého vlivu.v tom se ovšem střetávala s byzantskou říší, která usilovala o totéţ. Řecká Byzanc sice zachovávala jednotu s Římem a tehdejší světovou církví, nicméně v praxi si počínala stále nezávisleji na papeţi. Nesporným přínosem pro církev byla její péče o pravověrnost a svolávání ekumenických koncilů. Událostí v Byzanci, která se stala předmětem zájmu v celé církvi byl v 8. stol. spor o úctu sv. obrazů. Císař Lev III. uzavřel po dlouhých válkách mír s mohamedánskými Araby, které úcta ikon, rozšířená zejména na východě,maximálně dráţdila, neboť si vysvětlovali stejně jako ţidé starozákonní příkaz Desatera : nezhotovíš si podobu svého Boha... jako striktní zákaz figurálního sakrálního umění jako takového. Úctu, prokazovanou obrazům a sochám

5 povaţovali za modlosluţbu. Lev III. Zakázal ctít ikony a nařídil jejich ničení. Kdo se nechtěl podřídit, byl uvězněn, nebo i popraven, jako sv. Jan Damašský. Papeţ Řehoř II. kategoricky odmítl byzantské obrazoborectví, jeho nástupce Řehoř III. dokonce císaře exkomunikoval, nicméně císař na to nedbal. Opat sv. Štěpán, kdyţ byl tázán, proč se vzpírá ničení svatých obrazů, poţádal, aby mu dali peníz,na němţ byl vyobrazen císař. Tázal se, zda jej smí pošlapat. Odpověděli, ţe by to byla uráţka císařského majestátu, která se trestá smrtí. Vidíte, uráţku vladaře trestáte smrtí, a uráţku Krále králů Jeţíše Krista nařizujete. Teprve císařovna Irena s podporou papeţe Hadriána I. svolala do Niceje 7. všeobecný sněm v letech 786-7,který vešel do dějin jako II. Nicejský. Tam bylo rozhodnuto, ţe ikony mají být uctívány, neboť úcta jim prokazovaná je úctou vůči těm, které představují, tj. P. Ježíši, P. Marii, andělům a svatým. Rovněž byla schválena úcta sv. Kříži, neboť se jedná o nástroj našeho vykoupení. Ale po smrti císařovny obnovili její nástupci boj proti ikonám. Teprve v 9. stol. císařovna Teodora s podporou patriarchy Methodia ukončila definitivně tento spor a rozhodla o tom, ţe úcta ikon je oprávněná ba ţádoucí a napříště nikdo nesmí pronásledovat ty, kdo obrazy uctívat chtějí, ani jim klást jakékoliv překáţky. Toto nařízení bylo vyhlášeno na 1. neděli postní a vešlo do dějin východních církví jako velký svátek ortodoxie. První pokus o východní schizma Ve 2. pol. 9. stol. byl podniknut váţný pokus o schizma, tj. úplné odtrţení východní církve od latinské západní. Stalo se tak, kdyţ císař Michal III. sesadil protiprávně cařihradského patriarchu Ignatia, protoţe ten nepustil ke sv. přijímání císařova strýce a poručníka Bardase, kvůli jeho nezřízenému ţivotu. Místo něho dosadil svého sekretáře a velitele tělesné stráţe Fotia, laika, jednoho z nejvzdělanějších muţů říše. Ten přijal během 5 dní všechna svěcení aţ k biskupskému a usedl na patriarchův stolec. Protoţe to znamenalo váţné porušení práv církve, papeţ Mikuláš I. Fotia i císaře exkomunikoval a potvrdil právní platnost Ignatiovu. Fotios za podpory císaře prohlásil východní církev za nezávislou na Římu a popřel autoritu římského papeže. Patriarcha Ignatios se hlásil o své zákonné právo, proto byl císař nucen svolat v pořadí jiţ 8. všeobecný církevní sněm, známý jako 4. cařihradský. Ten potvrdil jednotu s Římem, sesadil Fotia a opět uznal Ignatia. Na 200 let byla tak jednota církve ještě zachráněna. Misie sv. Konstantina a Metoděje Zde je třeba vědět, ţe Konstantin byl původně ţákem a přítelem samozvaného patriarchy Fotia. Ale po jeho rozkolu se s ním rozešel a zachoval věrnost Římu. Konstantin byl původně knihovníkem při chrámu Boţí Moudrosti v Cařihradě, později profesorem filozofie na císařské dvorní škole. Metoděj byl původně císařským místodrţícím, vzdal se však svého postavení, neboť touţil po řeholním ţivotě. Odešel do kláštera na Olympu /jedná se o maloasijský Olymp, ne o Olymp v Řecku, u města Byrsi, dnes v Turecku a je nazýván Ulu Dag. Metodějův klášter se nyzýval Polychron/, kde se stal převorem. Oba bratři byli tedy výkvětem říše a národa. Proto je Byzantská říše pouţívala jako misionáře, přičemţ sledovala mimo jiné i cíle politické, právě tak jako říše Franská na západě. Konstantin se účastnil r. 851 disputace byzantské delegace v Bagdadu u arabského kalifa, /Kalif Muttawkil, sídlící v Samaře 80 km severně od Bagdadu/, kde skvělými argumenty vyvracel Mohamedovo učení. Císař podporoval ideu christianizace mohamedánských Arabů, coţ se ale nesetkalo s úspěchem. Konstantin s bratrem Metodějem se také účastnili cesty byzantského poselstva k Chazarům. Šlo o národ blízký Tatarům v Jiţním Rusku. Jejich víra byla jakousi směsí

6 ţidovství, křesťanství a islámu. Konstatntin se pustil do polemiky s Chazarskými teology a ţidovskými rabíny, a svou výmluvností a učeností si získal přízeň chazarského vládce. Nepřijal nabízené dary, poţadoval pouze propuštění řeckých válečných zajatců. Protoţe věděl, ţe třetí papeţ sv. Klement zemřel ve vyhnanství na Chersonu, dal se do hledání a nalezl ostatky sv Klementa. Zápal, s jakým se dali do hledání ostatků svědčí o jejich věrnosti a oddanosti Petrovu nástupci, římskému papeţi. Svou věrnost Římu dokázali oba bratři okamţitou ochotou odcestovat do Říma, kdyţ je papeţ Mikuláš I.o to poţádal. Konstantin v Římě zemřel r. 869, kdyţ předtím vstoupil do kláštera a přijal jméno Cyril. Papeţ Hadrián II. schválil slovanskou liturgii, coţ svědčí o důvěře, kterou si oba bratři v Římě získali. To by nebylo moţné, kdyby nesmýšleli katolicky, tj. tak, ţe uznávali papeţe za nejvyššího rozhodčí ve věcech víry a mravů. Také kdyţ byl Metoděj vezněn a mučen bavorskými biskupy, zasáhl opět se vší rázností papeţ Jan VIII., ujal se Metoděje a vyhlásil exkomunikaci nad pasovským biskupem Hermanarichem. Svou poslušnost dokázal Metoděj i potom, kdyţ papeţ Jan VIII. nejdříve zakázal slovanskou liturgii. Podrobil se zákazu. Nakonec se dočkal papeţské buly Industriae tuae, kterou papeţ slovanskou liturgii opět povolil. Sv. Cyril a Metoděj přišli na Moravu k lidu z velké části jiţ pokřtěnému, ale současně oddanému pohanským mravům a také pohanskému kultu. Velkomoravští velmoţové měli na způsob mohamedánských vladařů harémy, lid obětoval modlám v posvátných hájích, coţ doprovázel často bezuzdnými orgiemi. To se nepodařilo vymýtit ani iroskotským misionářům, kteří působili na Moravě zhruba do pol. 9. stol. / zřejmě u nás působili pokračovatelé iroskotů, vlastní, původní působení iroskotů je doloženo na východě nejdále v Kremmsmunteru. Posledním iroskotským biskupem byl sv. Virgil v Solnohradě, současník sv. Bonifáce sv. Bonifác po jeho smrti povýšil solnohradské biskupství na arcibiskupství. Přesto přímé působení iroskotů na Moravě nelze vyloučit/, ani bavorským kněţím. Latinská liturgie a germánský jazyk znamenaly pro Moravany jazykovou bariéru. Proto nemohli tito misionáři vybudovat na Moravě křesťanskou kulturu a civilizaci, na jejímţ vzniku měl kníţe Rastislav velký zájem, neboť tím by se mohla Velká Morava legalizovat jako kulturní stát na úrovni Franků nebo Byzantinců. Kdyţ hledal misionáře znalé slovanského jazyka, nemohli mu vyhovět v Římě, nikdo takový tam nebyl. /Papeţ byl snad svázán také politickými ohledy na franskou říši/. Proto se Rastislav obrátil do Byzance. Svatí bratři nebyli všude a vţdy na Velké Moravě přijímáni s nadšením. Úklady Svatoplukovy proti jiţ arcibiskupovi Metodějovi měly svou příčinu v tom, ţe Metoděj se nedokázal smířit s pohanským způsobem ţivota kníţete a dalších velmoţů. Ţivotopis Metodějův uvádí, ţe Svatopluk byl otrokem ţenských rozkoší a kruté povahy, za coţ ho arcibiskup káral. Solunští bratři naráţeli na tytéţ problémy jako ostatní misionáři té doby, kteří nemlčeli k neřestem uţ pokřtěného obyvatelstva. Zatímco bavorští duchovní ve snaze být se Svatoplukem zadobře, neboť měli na mysli, ţe jsou především Němci, tudíţ musí na prvém místě sledovat zájmy svého vládce, mlčeli k pohanskému způsobu ţivota našich předků, Cyril a Metoděj naproti tomu zapomněli při své práci na to, ţe jsou Byzantinci a mají poslání šířit mocenskopolitický vliv své říše. Byli si vědomi, ţe jsou na prvém místě apoštoly Kristovými a teprve potom vším ostatním. Byzantská misie částečně na Velké Moravě ztroskotala, kdyţ Svatopluk po smrti Metodějově vyhnal jeho žáky a vyţádal si na Římu zákaz slovanské liturgie. / S vyhnáním Metodějových žáků souviselo i zničení Metodějovy církevní organizace, na které pasovský klerus i nitranský biskup němec Wiching neměli zájem, bez které se ovšem velkomoravské imperium nemohlo správně udržet, a proto se toto stalo jedním z hlavním

7 důvodů rozpadu Velké Moravy/. Brzy na to ovšem, počátkem 10. stol. zanikla nakonec i Velkomoravská říše, která podlehla náporu divokých Maďarů. Slovanská liturgie však nezanikla. Je známo, ţe sv. Václav měl na svém dvoře kněze latinského i slovanského obřadu. Českým výkvětem staroslovanské liturgie je sv. Prokop a jím zaloţený benediktinský klášter na Sázavě. K podobné symbióze obou ritů nedocházelo jen u nás, ale i v jiných zemích střední Evropy a na Balkáně.

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky Velkomoravské říše a jejími panovníky Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Historie pravoslaví na našem území

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Historie pravoslaví na našem území Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku je autokefální, tzn. zcela samostatnou církví, nezávislou na pravoslavných církvích v jiných zemích.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku

Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku Vývoj lidstva několik milionů let Vyrábění nástrojů, umění Víra v posmrtný život Ve 4. století př. n. l. příchod Keltů na naše území (oppida, železné

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Třída:

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Po stopách svatých Cyrila a Metoděje informace a zamyšlení na téma Cyril a Metoděj 1150 let od jejich příchodu

Po stopách svatých Cyrila a Metoděje informace a zamyšlení na téma Cyril a Metoděj 1150 let od jejich příchodu Po stopách svatých Cyrila a Metoděje informace a zamyšlení na téma Cyril a Metoděj 1150 let od jejich příchodu Životopis Sv. Cyrila a Metoděje Svatí Cyril a Metoděj se narodili v řecké Soluni. Pocházeli

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Taháky. Dějepis - středověk

Taháky. Dějepis - středověk Taháky Dějepis - středověk Copyright: Autor: Fejk Fejkal Vydal: Martin Koláček E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-115-8 (epub) 978-80-7512-116-5 (mobipocket) 978-80-7512-117-2 (pdf) Úvodem (i když ho

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství Islám Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství starší (návaznost na židovskou tradici). Proroci

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. ZAKROUŽKUJTE SPRÁVNOU ODPOVĚĎ a) Do jakého podnebného pásu patří Česká republika? A) tropického B) mírného C) subtropického b) Které pohoří z dvojice Šumava, Alpy je starší?

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

I. České církevní dějiny Sv. Cyril a Metoděj

I. České církevní dějiny Sv. Cyril a Metoděj I. České církevní dějiny Sv. Cyril a Metoděj 1/ České země v době stěhování národů Čechové, Moravané a Slováci sídlí ve své vlasti uţ bezmála 1500 let. Jejich vstup do těchto území souvisel s mocným pohybem

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Plán akcí na rok 2013

Plán akcí na rok 2013 Plán akcí na rok 2013 P.č. Datum Den Program na rok 2013 odvědná oba odvědný oddíl 1 7.1.2013 2 11.1.2013 pá Svátek narození Jeţíše Krista; Vernisáţ Ikon "Sláva na výstech Bohu", RSVK, Praha Novoroční

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Stěhování národů a raný středověk

Stěhování národů a raný středověk Stěhování národů a raný středověk ÚLOHA 1: Nájezdy barbarů přinesly v roce 476 pád Západořímské říše. S pomocí učiva o úpadku a konci Západořímské říše posuďte, do jaké míry byly germánské kmeny útočící

Více

Slovanská liturgie na Velké Moravě

Slovanská liturgie na Velké Moravě Podle přednášky SLLic. Ing. Pavla Kopečka, Th. D. upravil O. Divácký. Slovanská liturgie na Velké Moravě Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, předseda České biskupské konference, a Jan Graubner, olomoucký

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Zánik lidských kultur, přírodních národů Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.33 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

váš informační měsíčník na měsíc

váš informační měsíčník na měsíc váš informační měsíčník na měsíc Červenec 2008 5. ročník, č. 7 pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely, Náměstí 1, 251 67 Pyšely Milí přátelé, Ti z vás, kteří používají týdenní stolní kalendář, jej

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Církevní dějiny 300+, koncily

Církevní dějiny 300+, koncily Církevní dějiny 300+, koncily Legalizace křesťanství 311 Galerius pronásledoval sice po vzoru Diokleciána křesťany, ale nedlouho před svou smrtí vydal toleranční edikt, kterým povolil kř. vyznání v říši

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_344 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Doba reformace Německo: zakladatel reformace v Německu a současně její ideologický představitel byl Martin Luther odmítal scholastickou filozofii jeho spor s katolickou církví vyvrcholil v r. 1517, kdy

Více

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?...

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?... OBSAH Úvodní slovo pana profesora Luboše Kropáčka.. 16 Úvod 000 18... 21 1 Odkud se vzal vesmír?... 22 1.1 Úvod - Kde a kdy?... 22 1.2 Neustálé rozpínání - Jak a kdo?... 24 1.3 Hodiny a jejich výrobce...

Více

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 Puritáni čistí, vzorem kalvinismus cílem očista anglikánské církve od katolicismu prostý oděv, vlasy nakrátko kulaté hlavy, morálka,

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

VY_32_INOVACE_09.12 1/5 3.2.09.12 IQ cesta čekým středověkem

VY_32_INOVACE_09.12 1/5 3.2.09.12 IQ cesta čekým středověkem 1/5 3.2.09.12 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

ARCHEOLOGIE RANĚ STŘEDOVĚKÉ EVROPY (1) 1.ROČNÍK MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU ARCHEOLOGIE Katedra archeologie ZČU Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc.

ARCHEOLOGIE RANĚ STŘEDOVĚKÉ EVROPY (1) 1.ROČNÍK MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU ARCHEOLOGIE Katedra archeologie ZČU Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc. ARCHEOLOGIE RANĚ STŘEDOVĚKÉ EVROPY (1) 1.ROČNÍK MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU ARCHEOLOGIE Katedra archeologie ZČU Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc. TÉMATICKÉ OKRUHY KURZU 1. Úvod do archeologie raně středověké

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA. A)Evropská B)Orientální

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA. A)Evropská B)Orientální 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA A)Evropská B)Orientální A)EVROPSKÁ po zániku západořímské říše roku 476 n.l. se začínají rozvíjet jednotlivé národní literatury centrem jsou kláštery, chrámy, školy, univerzity

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více

ALEXAMENOS SE MODLÍ KE SVÉMU BOHU. Graffiti, 2. století, Muzeum Diokletiánových lázní Řím

ALEXAMENOS SE MODLÍ KE SVÉMU BOHU. Graffiti, 2. století, Muzeum Diokletiánových lázní Řím ALEXAMENOS SE MODLÍ KE SVÉMU BOHU Graffiti, 2. století, Muzeum Diokletiánových lázní Řím Mozaika z Tripolisu, 3. století Katakomby na Via Latina, Řím Mezi kterou vrstvou římského obyvatelstva se KŘESŤANSTVÍ

Více

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky.

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky. Nové hnutí s mnoha současnými populárními prvky Zdeněk Vojtíšek Církev essénsko-křesťanská je poměrně nový náboženský útvar. Byla založena roku 1971 v Německu a od té doby se rozšířila do více než dvaceti

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. S2 VY_32_INOVACE_D_379 ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 4. 5. 2013 Datum pilotáže: 22. 5. 2013 Metodika: pomocí prezentace, učebnice a mapy seznámit

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima 2 hodiny týdně dataprojektor (s připojením

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_118 Jméno autora: Třída/ročník: Pavlína Sluková

Více

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ZEMĚ BEZ KRÁLE ČEŠI ODMÍTLI ZIKMUNDA, KTERÝ MĚL PO VÁCLAVOVI IV. NASTOUPIT NA TRŮN ZEMĚ SE VZPAMATOVÁVALA Z VÁLKY ZŮSTALI ZDE KATOLÍCI I PŘÍVRŽENCI HUSA TAKÉ ČEŠTÍ BRATŘI,

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Tvoje cesta k biblickému vzdělání

Tvoje cesta k biblickému vzdělání Tvoje cesta k biblickému vzdělání Informace o studiu na pobočce -- 2013 Biblická škola Seznam předmětů -- podzim 2013 popis předmětu učitel datum HIS2203 Dějiny církve od Letnic k reformaci Modul uvede

Více

5. července: Slavnost svatých Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, spolupatronů Evropy

5. července: Slavnost svatých Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, spolupatronů Evropy 5. července: Slavnost svatých Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, spolupatronů Evropy VSTUPNÍ ANTIFONA Proglas k čtveroev. 24-27 Slyšte Slovo, které od Boha přišlo, slovo, které krmí lidské duše, slovo,

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více