III.DĚJINY KŘESŤANSKÉ KULTURY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "III.DĚJINY KŘESŤANSKÉ KULTURY"

Transkript

1 III.DĚJINY KŘESŤANSKÉ KULTURY Franská říše, sv. Bonifác,islám, Karel Vel., obrazoborectví, první pokusy o východní schizma, sv. Cyril a Metoděj Franská říše sv. Bonifác Křesťanství v průběhu stol. přeneslo těţiště svého vlivu z jihu na sever. Hlavním nositelem křesťanské víry uţ není Římská říše, tzn: Jiţní Evropa, Blízký východ a Severní Afrika, ale západní a stř. Evropa, později také Východní Evropa. Křesťanští Frankové na území dnešní Francie vytvořili první raně feudální stát Evropy, který měl navazovat na tradice Římské říše. Franští králové se povaţovali za obránce křesťanství. Odtud vycházely misijní impulzy směrem na východ, coţ znamenalo také rozšíření Franské říše na území dnešního Německa. Vojenské síle Franků lze děkovat za to, ţe mohamedánští Arabové zastavili svůj výboj na Pyrenejském poloostrově. V stol. bylo hlásáno evangelium také na území dnešního Německa, kde vynikl zejména mučedník sv. Bonifác, který je uctíván jako apoštol a patron Německa. Za svého patrona jej povaţují také Holanďané, neboť na jejich území poloţil svůj ţivot. Byl největším anglosaským misionářem na pevnině, průkopník křesťanského společenství evropských států. Svou organizátorskou a reformátorskou činností přivedl stagnující franskou říši k univerzálnímu církevnímu smýšlení, vytrhl ji z izolace a spojil s Římem, středem obecné církve. Připravoval tak svazek franské říše s papeţstvím, a umoţnil vývoj, ve kterém pokračoval Karel Vel. a Ota I.Vel. Bez sv. Bonifáce by byla myšlenka středověké univerzální říše nemyslitelná. Winfried Bonifác- sv.bonifác /nar v království Wessexu/. Vychován byl v klášterech, zaloţenými benediktinskými misionáři, poslanými do Anglie Řehořem Vel. Tam poznal veškerou současnou vzdělanost. Po 20 letém usilovném a úspěšném působení v Německu dostal od papeţe ustanovení legátem pro Bavorsko, Alamanii, Hesensko a Durynsko se zvláštním úkolem zavést v těchto zemích pevnější církevní organizaci. Stanovil přesné hranice jednotlivým biskupstvím, ustanovil nová. Samotný Bonifác se stal metropolitou v Mohuči /Mainz/. R. 743 mohl Bonifác konat Synodu Germánie, která mimo jiné provedla nové uspořádání církve na některých územích Německa a Rakouska.. R. 734 a 745 následovaly další takové synody, které toto provedly na celém germánském území. Sv. Bonifác prováděl reformy v těsné dohodě s franskými panovníky. Ti se postavili nejen za reformní myšlenky, ale i za těsné spojení s Římem. R. 747 sloţili biskupové na synodě pod vedením Bonifácovým slavnostní slib věrnosti papeţi. R. 754 se vydal na poslední misijní cestu do Fríska. Tam byl spolu s 52 druhy pohanskými Frísy zavraţděn. Byl slavnostně pohřben ve Fuldě. Jeho dílo dále po smrti přinášelo své plody. Islám Islám je náboţenství, které vzniklo jakousi symbiózou ţidovských, pohanských a křesťanských prvků. Jeho zakladatelem byl arabský obchodník Mohamed, který ve městě Mekka na Arabském poloostrově začal hlásat striktní monoteismus, coţ mu vyneslo pronásledování a emigraci do sousedního města Medina. To se stalo r. 622, od toho roku počítají mohamedáni svůj letopočet. V Medině byl lépe přijat a podařilo se mu vojensky

2 vytáhnout na Mekku, kterou dobyl. Své učení Mohamed vyloţil v Koránu, který se odvolává na vidění a zjevení, kterých se Mohamedovi údajně dostalo. Mohamed uznává za Boţí proroky Mojţíše i Jeţíše Krista, nicméně sebe povaţuje za nejvýznamnějšího proroka. Korán vybízí k víře v jednoho Boha, k modlitbě, postu, poutím, skutkům lásky k bližním a pohostinnosti. Narozdíl od Nového zákona však nezná odpuštění a lásku k nepřátelům. Mohamed přikazuje svým vyznavačům svatou válku proti nevěřícím psům, jimiţ rozumí pohany, nikoli ţidy a křesťany, které hodnotí výš, nicméně v praxi později muslimové /nikoliv Arabové ale Turci/ mezi pohany a křesťany moc nerozlišovali. /Svatá válka Dţihád, je nadřazena i konání dobrých skutků aj. Pouhá účast ve svaté válce po dobu od jednoho podojení velbloudice k druhému, zajistí bojovníkovi místo v Alláhově ráji. Uţ za ţivota Mohamedova postupují muslimská vojska směrem na sever, kde zakládají kníţectví, zv. emíráty, odkud podnikají nájezdy na byzantskou říši. /Kníţectví = emíráty, Chalífát měl být původně jen jeden, jako analogie k císařství + náboţenské vůdcovství. Byl zřízen v Damašku, později přenesen do nově vybudovaného Bagdádu. Později však vzniká další chalífát v Egyptě a v Cordobě/. Islám slibuje muslimovi ráj,v podobě smyslné krásné zahrady, jakoby harému. Tuto blaţenost dosáhne Mohamedův vyznavač nejsnadněji v hrdinském boji proti nevěřícím,v němţ padne. S tím se pojil i fatalismus, tzn. víra osud. Určil-li někomu Alláh poslání padnout v bitvě, nevyhne se tomu. Naopak, určil-li někomu zemřít přirozenou smrtí, nezasáhne ho střela protivníka. To bylo motorem odvahy mohamedánských bojovníků. V průběhu 7. stol. obsadili mohamedáni celý Blízký východ, kde se jim podařilo křesťanství v krátké době zcela zlikvidovat. Totéţ učinili i v Severní Africe. Kalif Omar nařídil spálit proslulou alexandrijskou knihovnu s odůvodněním, ţe buď je v knihách, které jsou tam uloţeny napsáno to, co je v Koránu a potom je zbytečná, nebo je v oněch knihách napsáno něco jiného, a potom je škodlivá. Kdysi kvetoucí křesťanské obce přestaly existovat. Objektivně nutno říci, ţe částečně byly zdecimovány uţ v 5. stol. vpádem Vandalů do severozápadní Afriky, rozhodující ránu jim však zasadili mohamedáni. Jejich vojska se vydala na pochod do Evropy přes Gibraltarskou úţinu, a obsadila celý Pyrenejský poloostrov. Jejich postup zastavil teprve franský vojevůdce Karel Martell r. 732 v památné bitvě u Poitiers. Osud asijských a afrických církevních obcí nám připomíná, ţe nemáme zajištěno, ţe církev ve střední Evropě nemůţe potkat podobný osud. To bude hodně záviset na kvalitě křesťanského ţivota u nás. Karel Veliký karolinská renesance Doba 8. století Karel Martell /majordomus = nejvyšší hodnostář merovejských králů, jejich moc upadala/, se stává zakladatelem tzv. karolínské dynastie, která nahrazuje předchozí Franskou dynastii merovejskou. Jeho syn Pipin Krátký poskytl papeţi Štěpánu II. pomoc proti Langobardům, kteří ohroţovali město Řím. Z vděčnosti za záchranu Věčného města papež udělil Pipinovi pomazání, jímţ ho duchovně určil za nástupce římských císařů a Franskou říši za dědičku kdysi slavného římského impéria. Pipin si nárokoval politickou moc nad Římem, kterou propůjčil papeţi, jemuţ svěřil také světskou moc nad přilehlým územím, které dostalo název Církevní stát. Papeţ Lev II. Potom slavnostně pomazal a korunoval Pipinova syna Karla Vel. r. 800 za římského císaře. Tím začíná středověk ve vlastním slova smyslu. Tj. doba, která je charakterizována polaritou mezi dvěma nositeli autority: papežstvím a císařstvím. Papeţ přestává být pouhou duchovní hlavou církve, a stává se zároveň i představitelem světské moci. Tento proces probíhal uţ od 5. stol., počínaje papeţem Lvem Vel. Papeţům tento úkol, být zároveň i světskými

3 panovníky, byl původně vnucen spíše proti jejich vůli. Politická moc papeţů byla dvojsečnou zbraní. Na jedné straně zajišťovala papeţům potřebnou dávku nezávislosti a autority při výkonu jejich duchovního poslání, na druhé straně skrývala v sobě nebezpečí zesvětštění. Budoucnost ukázala, ţe toto nebezpečí bylo reálné. Franským, později německým panovníkům přísluší potom vojenská obrana západního křesťanstva. Ne vţdy vyuţívají své moci k tomuto cíli, častokrát chtějí zasahovat i do záleţitostí čistě duchovních, které přísluší církevní autoritě. Papeţ a císař nejvyšší duchovní a nejvyšší světská moc se tak stávají v evropské křesťanské společnosti nejen nejvyššími autoritami, ale zároveň i rivaly, kteří si navzájem do svých kompetencí zasahují. To bylo vţdy k neprospěchu křesťanství. Karel Veliký byl prvním císařem ve středověkém pojetí, tzn. Ochráncem církve po linii vojenské a politické.. Podporoval ji jak mohl. Spolu s tím klade také základy středověké křesťanské kultury a civilizace svou péčí o vzdělání a rozkvět písemnictví i architektury v klášterech a jiných církevních objektech. Za tím účelem povolává z Irska učeného mnicha Alkuina, který zaloţil při Karlově dvoře tzv. Scholu palatinu, jakýsi ústav pro výchovu kléru. Karlovou ctiţádostí je přivést vzdělanost ve franské říši, kterou chápal jako nástupkyni Římské říše na její úroveň. Zatímco v Římské říši na sklonku její éry bylo nepředstavitelné, aby kněţí neuměli číst a psát, stejně tak státní úředníci a velká část měšťanstva, ve franské říši byl analfabetismus téměř stoprocentní. Kněţí stěţí přelouskali latinské texty, jimţ moc nerozuměli. Jedinými perfektně gramotnými lidmi byli mniši v klášterech. Proto právě jim svěřil Karel Vel. výchovu kléru. Osobně zkoušel adepty kněţství ze čtení a tomu, kdo plynule nepřečetl daný text, neudělil souhlas ke svěcení. Tuto snahu o kulturní povznesení nazýváme Karolínskou renesancí, neboť znamenala renesanci římské vzdělanosti. To s sebou neslo i zvýšený zájem o antické písemnictví, pěstované rovněţ v klášterech. Karel Vel. podporoval misijní úsilí benediktinů. Je třeba prohlásit za štěstí pro církev i pro evropské národy, ţe misijní práce se obešla většinou bez asistence světské moci. Christianizace evropských národů proběhla pokojnou cestou bez krveprolití. Jedinou výjimkou je násilné pokřtění germánského kmene Sasů, který ohroţoval loupeţivými výjezdy Franskou říši. Karel Vel. zorganizoval proti nim vojenské taţení, přemohl je a s drastickou krutostí je přinutil přistoupit ke křtu. Kdo odmítl, byl bez milosti popraven. Proti tomu protestoval mnich Alkuin i další církevní hodnostáři. /Asi není náhodou, ţe právě ze Saska vyšla Luterova reformace.../. Ovšem i jinde byl křest přijímán ve většině případů masově a povrchně. Staré pohanství zůstalo vedle nové víry. Proto není divu, ţe v neděli navštěvovali mši sv. v kostele /falcké kostely byly většinou malé, většina lidu se do nich nevešla, a tak se prostí venkované účastnili mše, stojíce před kostelem/, ale jiný den obětovali pohanským modlám v posvátném háji, coţ bylo často provázeno nevázanými orgiemi. Proto poslání misionářů nekončilo přijetím křtu. Šlo o to přesvědčit nově pokřtěné, aby vedli opravdu křesťanský ţivot. Aby se vzdali mnohoţenství, krevní msty, aby přestali zabíjet válečné zajatce a otroky, aby skončil s pohanskými oběťmi, aby se usadili a přestali napadat, loupit a plenit okolní země. Aby vedli řádný ţivot zemědělců a řemeslníků. Sám Karel Vel. měl několik manţelek. U jiných křesťanských národů Evropy byla situace ještě horší. Trvalo celá staletí, neţ se podařilo církvi, tedy misionářům, kněţím, mnichům a svatým biskupům trpělivým a vytrvalým hlásáním evangelních zásad posunout aspoň o kousek morální úroveň našich předků. Právě takovými misionáři byli sv. Cyril a Metoděj. Přišli na Velkou Moravu, kde převáţná většina obyvatel byla uţ formálně pokřtěna, ale jejich ţivot tomu zdaleka neodpovídal. Proto

4 se sv. Metoděj dostal do konfliktu s kníţetem Svatoplukem, jemuţ vytýkal mnohoţenství a surové mravy a pak i s dalšími velmoţi. Proto musel zemřít násilnou smrtí sv. Václav, a odejít do vyhnanství sv. Vojtěch, neboť se stavěli proti mnohoţenství, krevní mstě a ţádali respektování práva azylu v chrámových prostorách. Takové mučedníky má kaţdý evropský národ. Mnoho obětavých misionářů je bezejmenných. Jaká byla tehdy vlastní duchovní správa. Oproti Římské říši kde křesťanské obce fungovaly ve městech, se těţiště pastorace přenáší na venkov. Ve franské říši se města vyskytovala jen zřídka. Převládajícím typem správního střediska bylo hradiště /tzv. Falc (Phalz) - měl různou podobu - od podoby hradiska (jako později u nás v časech velkomoravských a raně přemyslovských), až po pouhý opevněný či jen ohrazený velkostatek/, kde sídlil buď panovník nebo velmoţ. Panovník neměl své stálé sídlo, většinou cestoval od jednoho hradiště /tzv. falce/ ke druhému. Poněkud více se usadil teprve Karel Vel. který se zdrţoval častěji v Cáchách, kde je téţ pohřben. I on ovšem objíţděl své falce v doprovodu své druţiny o síle 255 jezdců. Jedno místo by je trvale neuţivilo. Na hradisku sídlil také kněz nebo biskup, tam byla postavena kaple nebo chrám, kde se scházel lid z okolních poddanských vesnic na bohosluţbu. Příslušný feudál chápal většinou biskupa nebo kněze jako svého dvorního kaplana, úředníka pro duchovní záleţitosti. Ţivil ho ze svého majetku, proto takový duchovní musel plnit jeho příkazy a také mlčet k jeho hříchům.vůči této vrchnostenské duchovní správě stála jakoby v opozici klášterní duchovní správa. Benediktinské kláštery rostly ve Franské říši jako houby po dešti. Měly své majetkové zabezpečení díky polnostem, které jim někdo zboţný odkázal, coţ jim zajišťovalo určitou nezávislost. Mezi duchovními vrchnostenskými a klášterními docházelo často ke sporům o kompetenci. Lid více tíhl k mnichům,kteří rozuměli jeho rolnické dřině, často s nimi i pracovali, učili je, jak dosahovat lepších výnosů. Kláštery se tak stávaly jakýmisi přirozenými pastoračními centry, ke kterým tíhlo venkovské obyvatelstvo, neboť benediktini zakládali své kláštery výhradně na venkově. Nezávislost benediktinských klášterů na světské moci inspirovaly i mnohé biskupy, kteří nelibě nesli, ţe jsou pokládáni jen za dvorské kaplany. Proto od 7. stol. byly zakládány při biskupských kostelech sbory kleriků, kteří neskládali řeholní sliby, ale byli vázáni společnou modlitbou a mohli vlastnit společný majetek, a tak být nezávislými na světské moci. Jedná se o tzv. kapituly, nebo-li sbory kanovníků. Boj duchovenstva o nezávislost na světské feudální moci trval nepřerušeně po celý středověk. Ikonoklasmus Misionářské úsilí se stávalo stále více v raném středověku bez ohledu na obětavost misionářů a proti jejich vůli předmětem politických vlivů a získání politické moci. Franská říše podporou misijního úsilí směrem na východ sledovala zároveň i rozšíření svého vlivu.v tom se ovšem střetávala s byzantskou říší, která usilovala o totéţ. Řecká Byzanc sice zachovávala jednotu s Římem a tehdejší světovou církví, nicméně v praxi si počínala stále nezávisleji na papeţi. Nesporným přínosem pro církev byla její péče o pravověrnost a svolávání ekumenických koncilů. Událostí v Byzanci, která se stala předmětem zájmu v celé církvi byl v 8. stol. spor o úctu sv. obrazů. Císař Lev III. uzavřel po dlouhých válkách mír s mohamedánskými Araby, které úcta ikon, rozšířená zejména na východě,maximálně dráţdila, neboť si vysvětlovali stejně jako ţidé starozákonní příkaz Desatera : nezhotovíš si podobu svého Boha... jako striktní zákaz figurálního sakrálního umění jako takového. Úctu, prokazovanou obrazům a sochám

5 povaţovali za modlosluţbu. Lev III. Zakázal ctít ikony a nařídil jejich ničení. Kdo se nechtěl podřídit, byl uvězněn, nebo i popraven, jako sv. Jan Damašský. Papeţ Řehoř II. kategoricky odmítl byzantské obrazoborectví, jeho nástupce Řehoř III. dokonce císaře exkomunikoval, nicméně císař na to nedbal. Opat sv. Štěpán, kdyţ byl tázán, proč se vzpírá ničení svatých obrazů, poţádal, aby mu dali peníz,na němţ byl vyobrazen císař. Tázal se, zda jej smí pošlapat. Odpověděli, ţe by to byla uráţka císařského majestátu, která se trestá smrtí. Vidíte, uráţku vladaře trestáte smrtí, a uráţku Krále králů Jeţíše Krista nařizujete. Teprve císařovna Irena s podporou papeţe Hadriána I. svolala do Niceje 7. všeobecný sněm v letech 786-7,který vešel do dějin jako II. Nicejský. Tam bylo rozhodnuto, ţe ikony mají být uctívány, neboť úcta jim prokazovaná je úctou vůči těm, které představují, tj. P. Ježíši, P. Marii, andělům a svatým. Rovněž byla schválena úcta sv. Kříži, neboť se jedná o nástroj našeho vykoupení. Ale po smrti císařovny obnovili její nástupci boj proti ikonám. Teprve v 9. stol. císařovna Teodora s podporou patriarchy Methodia ukončila definitivně tento spor a rozhodla o tom, ţe úcta ikon je oprávněná ba ţádoucí a napříště nikdo nesmí pronásledovat ty, kdo obrazy uctívat chtějí, ani jim klást jakékoliv překáţky. Toto nařízení bylo vyhlášeno na 1. neděli postní a vešlo do dějin východních církví jako velký svátek ortodoxie. První pokus o východní schizma Ve 2. pol. 9. stol. byl podniknut váţný pokus o schizma, tj. úplné odtrţení východní církve od latinské západní. Stalo se tak, kdyţ císař Michal III. sesadil protiprávně cařihradského patriarchu Ignatia, protoţe ten nepustil ke sv. přijímání císařova strýce a poručníka Bardase, kvůli jeho nezřízenému ţivotu. Místo něho dosadil svého sekretáře a velitele tělesné stráţe Fotia, laika, jednoho z nejvzdělanějších muţů říše. Ten přijal během 5 dní všechna svěcení aţ k biskupskému a usedl na patriarchův stolec. Protoţe to znamenalo váţné porušení práv církve, papeţ Mikuláš I. Fotia i císaře exkomunikoval a potvrdil právní platnost Ignatiovu. Fotios za podpory císaře prohlásil východní církev za nezávislou na Římu a popřel autoritu římského papeže. Patriarcha Ignatios se hlásil o své zákonné právo, proto byl císař nucen svolat v pořadí jiţ 8. všeobecný církevní sněm, známý jako 4. cařihradský. Ten potvrdil jednotu s Římem, sesadil Fotia a opět uznal Ignatia. Na 200 let byla tak jednota církve ještě zachráněna. Misie sv. Konstantina a Metoděje Zde je třeba vědět, ţe Konstantin byl původně ţákem a přítelem samozvaného patriarchy Fotia. Ale po jeho rozkolu se s ním rozešel a zachoval věrnost Římu. Konstantin byl původně knihovníkem při chrámu Boţí Moudrosti v Cařihradě, později profesorem filozofie na císařské dvorní škole. Metoděj byl původně císařským místodrţícím, vzdal se však svého postavení, neboť touţil po řeholním ţivotě. Odešel do kláštera na Olympu /jedná se o maloasijský Olymp, ne o Olymp v Řecku, u města Byrsi, dnes v Turecku a je nazýván Ulu Dag. Metodějův klášter se nyzýval Polychron/, kde se stal převorem. Oba bratři byli tedy výkvětem říše a národa. Proto je Byzantská říše pouţívala jako misionáře, přičemţ sledovala mimo jiné i cíle politické, právě tak jako říše Franská na západě. Konstantin se účastnil r. 851 disputace byzantské delegace v Bagdadu u arabského kalifa, /Kalif Muttawkil, sídlící v Samaře 80 km severně od Bagdadu/, kde skvělými argumenty vyvracel Mohamedovo učení. Císař podporoval ideu christianizace mohamedánských Arabů, coţ se ale nesetkalo s úspěchem. Konstantin s bratrem Metodějem se také účastnili cesty byzantského poselstva k Chazarům. Šlo o národ blízký Tatarům v Jiţním Rusku. Jejich víra byla jakousi směsí

6 ţidovství, křesťanství a islámu. Konstatntin se pustil do polemiky s Chazarskými teology a ţidovskými rabíny, a svou výmluvností a učeností si získal přízeň chazarského vládce. Nepřijal nabízené dary, poţadoval pouze propuštění řeckých válečných zajatců. Protoţe věděl, ţe třetí papeţ sv. Klement zemřel ve vyhnanství na Chersonu, dal se do hledání a nalezl ostatky sv Klementa. Zápal, s jakým se dali do hledání ostatků svědčí o jejich věrnosti a oddanosti Petrovu nástupci, římskému papeţi. Svou věrnost Římu dokázali oba bratři okamţitou ochotou odcestovat do Říma, kdyţ je papeţ Mikuláš I.o to poţádal. Konstantin v Římě zemřel r. 869, kdyţ předtím vstoupil do kláštera a přijal jméno Cyril. Papeţ Hadrián II. schválil slovanskou liturgii, coţ svědčí o důvěře, kterou si oba bratři v Římě získali. To by nebylo moţné, kdyby nesmýšleli katolicky, tj. tak, ţe uznávali papeţe za nejvyššího rozhodčí ve věcech víry a mravů. Také kdyţ byl Metoděj vezněn a mučen bavorskými biskupy, zasáhl opět se vší rázností papeţ Jan VIII., ujal se Metoděje a vyhlásil exkomunikaci nad pasovským biskupem Hermanarichem. Svou poslušnost dokázal Metoděj i potom, kdyţ papeţ Jan VIII. nejdříve zakázal slovanskou liturgii. Podrobil se zákazu. Nakonec se dočkal papeţské buly Industriae tuae, kterou papeţ slovanskou liturgii opět povolil. Sv. Cyril a Metoděj přišli na Moravu k lidu z velké části jiţ pokřtěnému, ale současně oddanému pohanským mravům a také pohanskému kultu. Velkomoravští velmoţové měli na způsob mohamedánských vladařů harémy, lid obětoval modlám v posvátných hájích, coţ doprovázel často bezuzdnými orgiemi. To se nepodařilo vymýtit ani iroskotským misionářům, kteří působili na Moravě zhruba do pol. 9. stol. / zřejmě u nás působili pokračovatelé iroskotů, vlastní, původní působení iroskotů je doloženo na východě nejdále v Kremmsmunteru. Posledním iroskotským biskupem byl sv. Virgil v Solnohradě, současník sv. Bonifáce sv. Bonifác po jeho smrti povýšil solnohradské biskupství na arcibiskupství. Přesto přímé působení iroskotů na Moravě nelze vyloučit/, ani bavorským kněţím. Latinská liturgie a germánský jazyk znamenaly pro Moravany jazykovou bariéru. Proto nemohli tito misionáři vybudovat na Moravě křesťanskou kulturu a civilizaci, na jejímţ vzniku měl kníţe Rastislav velký zájem, neboť tím by se mohla Velká Morava legalizovat jako kulturní stát na úrovni Franků nebo Byzantinců. Kdyţ hledal misionáře znalé slovanského jazyka, nemohli mu vyhovět v Římě, nikdo takový tam nebyl. /Papeţ byl snad svázán také politickými ohledy na franskou říši/. Proto se Rastislav obrátil do Byzance. Svatí bratři nebyli všude a vţdy na Velké Moravě přijímáni s nadšením. Úklady Svatoplukovy proti jiţ arcibiskupovi Metodějovi měly svou příčinu v tom, ţe Metoděj se nedokázal smířit s pohanským způsobem ţivota kníţete a dalších velmoţů. Ţivotopis Metodějův uvádí, ţe Svatopluk byl otrokem ţenských rozkoší a kruté povahy, za coţ ho arcibiskup káral. Solunští bratři naráţeli na tytéţ problémy jako ostatní misionáři té doby, kteří nemlčeli k neřestem uţ pokřtěného obyvatelstva. Zatímco bavorští duchovní ve snaze být se Svatoplukem zadobře, neboť měli na mysli, ţe jsou především Němci, tudíţ musí na prvém místě sledovat zájmy svého vládce, mlčeli k pohanskému způsobu ţivota našich předků, Cyril a Metoděj naproti tomu zapomněli při své práci na to, ţe jsou Byzantinci a mají poslání šířit mocenskopolitický vliv své říše. Byli si vědomi, ţe jsou na prvém místě apoštoly Kristovými a teprve potom vším ostatním. Byzantská misie částečně na Velké Moravě ztroskotala, kdyţ Svatopluk po smrti Metodějově vyhnal jeho žáky a vyţádal si na Římu zákaz slovanské liturgie. / S vyhnáním Metodějových žáků souviselo i zničení Metodějovy církevní organizace, na které pasovský klerus i nitranský biskup němec Wiching neměli zájem, bez které se ovšem velkomoravské imperium nemohlo správně udržet, a proto se toto stalo jedním z hlavním

7 důvodů rozpadu Velké Moravy/. Brzy na to ovšem, počátkem 10. stol. zanikla nakonec i Velkomoravská říše, která podlehla náporu divokých Maďarů. Slovanská liturgie však nezanikla. Je známo, ţe sv. Václav měl na svém dvoře kněze latinského i slovanského obřadu. Českým výkvětem staroslovanské liturgie je sv. Prokop a jím zaloţený benediktinský klášter na Sázavě. K podobné symbióze obou ritů nedocházelo jen u nás, ale i v jiných zemích střední Evropy a na Balkáně.

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Středověk 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Středověk 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Středověk 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. únor 2011 Mgr.Jitka Cihelníková STŘEDOVĚK - vymezen pádem říše západořímské a objevem Ameriky

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu VY_52_INOVACE_CVSD2_06_4A Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Autor: Ţák se prostřednictvím pracovního listu seznámí s dějinnou události

Více

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 1 Velkomoravská říše Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Velká Morava první státní útvar na našem území existuje okolo

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky Velkomoravské říše a jejími panovníky Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Zanes na časovou osu všechny důležité mezníky středověku (uč. D. str. 10) STŘEDOVĚK

Zanes na časovou osu všechny důležité mezníky středověku (uč. D. str. 10) STŘEDOVĚK 1 STŘEDOVĚK Zanes na časovou osu všechny důležité mezníky středověku (uč. D. str. 10) STŘEDOVĚK období od pádu Západořímské říše (476) do objevení Ameriky Španěly (1492), v českých dějinách je za konec

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: Jméno autora: VY_32_INOVACE_104 Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII.

Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII. Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2701 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII. Datum: 8.9.2011 Předmět: Dějepis Ročník: 7. Klíčová slova: Francká

Více

OBSAH. Nicetius z Trevíru Úvod... 13

OBSAH. Nicetius z Trevíru Úvod... 13 OBSAH Úvod... 13 "FRANSKÉ" KMENY PŘED VZNIKEM FRANSKÉHO KMENOVÉHO SVAZU... 15 SPOLEČNÁ HISTORIE ŘÍMANŮ A FRANSKÉHO KMENOVÉHO SVAZU... 38 Rané kontakty......................................... 38 Vztahy

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Třída:

Více

Komentář k pracovnímu listu

Komentář k pracovnímu listu Komentář k pracovnímu listu Název: Islám Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: Cílem PL je procvičit a upevnit si znalosti o islámu, zároveň jej zasadit do souvislostí s ostatními

Více

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Historie pravoslaví na našem území

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Historie pravoslaví na našem území Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku je autokefální, tzn. zcela samostatnou církví, nezávislou na pravoslavných církvích v jiných zemích.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_105 Jméno autora: Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_06 Sada: II. Ověření ve výuce Třída: 7.A Datum:15.2.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 293 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 2. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) SEDMÝ Člověk

Více

Počátky uherského státu

Počátky uherského státu Počátky uherského státu Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0114 Maďaři patřili ke kočovným kmenům, které se pohybovaly na severu Evropy okolo řek Kamy a Visly na území dnešního Ruska. Během stěhování národů

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 282 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30.3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický list

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116 Velkomoravská říše Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116 Pojem Velkomoravská říše, popř. Velká Morava není oficiálním názvem, ale pouze ustáleným označením historiků pro státní útvar, který vznikl v první

Více

Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku

Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku Vývoj lidstva několik milionů let Vyrábění nástrojů, umění Víra v posmrtný život Ve 4. století př. n. l. příchod Keltů na naše území (oppida, železné

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Přemyslovci - Boleslav II.

Přemyslovci - Boleslav II. Tematická oblast Přemyslovci - Boleslav II. Přemyslovci Datum vytvoření 17.11.2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód První Vlivem evropské politiky ztratil Boleslav II. na konci své vlády rozsáhlá

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Procházka. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Procházka. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Dějepis Středověk Téma Svatá říše římská a boj o investituru Ročník 1 Autor Mgr.

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států - určí časově příchod nových etnik na evropské

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

VY_32_INOVACE_2Kuch. Velkomoravská říše

VY_32_INOVACE_2Kuch. Velkomoravská říše Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 768 02 Zdounky 59 tel.: 573 365 130, fax.: 573 365 939, email: skola@zszdounky.cz Označení VY_32_INOVACE_2Kuch Název vzdělávacího materiálu

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

http://www.prezentace-pro-dejepis.freeeee.net Prusko Řád německých rytířů Pohanské Prusy Již v době před naším letopočtem sídlily ve východním Pobaltí baltské kmeny Prusů. Prusové nepřijali křesťanskou

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_CJL_1 Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_CJL_1 Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 13. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_CJL_1 Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Skládačka. Autorkou všech fotografií je Ivana Pekárková. Fotografie byly pořízeny v Archeoskanzenu Modrá u Velehradu.

Skládačka. Autorkou všech fotografií je Ivana Pekárková. Fotografie byly pořízeny v Archeoskanzenu Modrá u Velehradu. Skládačka Návod na přípravu skládačky: Každá skládačka se v tomto souboru skládá ze tří částí: 1) karta se zadáním, 2) karta s odpověďmi, 3) fotografie. Všechny tři části vytiskneme. Každou skládačku můžeme

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

Po stopách svatých Cyrila a Metoděje informace a zamyšlení na téma Cyril a Metoděj 1150 let od jejich příchodu

Po stopách svatých Cyrila a Metoděje informace a zamyšlení na téma Cyril a Metoděj 1150 let od jejich příchodu Po stopách svatých Cyrila a Metoděje informace a zamyšlení na téma Cyril a Metoděj 1150 let od jejich příchodu Životopis Sv. Cyrila a Metoděje Svatí Cyril a Metoděj se narodili v řecké Soluni. Pocházeli

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Počátky polského státu

Počátky polského státu Počátky polského státu Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0113 V oblasti dnešního Polska se usadily během stěhování národů tři velké kmeny západní větve Slovanů: Polané, Vislané a Slezané. Tyto kmeny vedly

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

České země do vymření Přemyslovců. Benjamin Březina, 4.B

České země do vymření Přemyslovců. Benjamin Březina, 4.B České země do vymření Přemyslovců Benjamin Březina, 4.B Slované v temných staletích 6.-7. stol. Stěhování národů V 6. stol (odhad 535) nahrazení germánského obyvatelstva slovanským Střet s Avary První

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

Konstantin a Metoděj

Konstantin a Metoděj Eva Vítková Fr.Halase 405 Kunštát 679 72 Gymnázium Boskovice Palackého nám. 1 Boskovice 680 11 Konstantin a Metoděj Jazykový přínos písmo Seminární práce do předmětu Společensko vědního semináře Gymnázium

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0106

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0106 Byzantská říše Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0106 Byzantská říše je u historiků ustálený pojem, který však není oficiálním názvem státu. Jméno říše je odvozeno od názvu starověké osady Byzantion. Její

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 2)Období zápasu dvou kulturstaroslověnské a latinské (= 10. a 11.stol.) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Počátky českých dějin

Počátky českých dějin Počátky českých dějin Mgr. Hana Kvasničková 1 Ověřování znalostí učiva o počátcích českých dějin. 9.1. 2012 Vyjmenuje některé významné osobnosti a památná místa českých dějin. Žádné Pohané, Slované, kupec

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení vybírá a užívá vhodné

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

RANÝ STŘEDOVĚK období od 5. stol. do 10. stol.

RANÝ STŘEDOVĚK období od 5. stol. do 10. stol. RANÝ STŘEDOVĚK RANÝ STŘEDOVĚK období od 5. stol. do 10. stol. po r. 500 zánik západořímské říše - říši obsadily germánské kmeny - hospodářský život se přenesl na venkov, města upadala po r. 500 zánik západořímské

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0107

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0107 Arabská říše Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0107 Do 7. století netvořily jednotný stát. Arabské kmeny se živily především pastevectvím. Vzhledem ke geografické poloze, kde Arabové žili, probíhaly mezi

Více

Otázky užívání písma u Slovanů v předcyrilometodějské době Staroslověnské památky psány dvojím různým písmem hlaholicí nebo cyrilicí (jen tzv. Frizins

Otázky užívání písma u Slovanů v předcyrilometodějské době Staroslověnské památky psány dvojím různým písmem hlaholicí nebo cyrilicí (jen tzv. Frizins Vznik slovanského písma a jeho vývoj Kyjevské listy Otázky užívání písma u Slovanů v předcyrilometodějské době Staroslověnské památky psány dvojím různým písmem hlaholicí nebo cyrilicí (jen tzv. Frizinské

Více

Taháky. Dějepis - středověk

Taháky. Dějepis - středověk Taháky Dějepis - středověk Copyright: Autor: Fejk Fejkal Vydal: Martin Koláček E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-115-8 (epub) 978-80-7512-116-5 (mobipocket) 978-80-7512-117-2 (pdf) Úvodem (i když ho

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Dějepis pro 2. stupeň základní školy Ukázka zpracována s využitím

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU

ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU 1. Doplňte neúplný text. Po smrti Ludvíka Jagellonského byl roku 1526 zvolen na český trůn člen mocného evropského rodu, který pocházel

Více

St S ř t e ř d e o d v o ě v k ě k

St S ř t e ř d e o d v o ě v k ě k Středověk Byzantske umeni ˇ Byzanc je označení Západořímské říše od roku 476 (pád Západořímské říše) do roku 1453, kdy podlehla Tureckým nájezdníkům. Byzanc byla v této době nejrozvinutější říší Evropy,

Více

1. Konstantin a Metoděj 2. Velkomoravská misie 3. Působení Konstantina a Metoděje v Římě, Metoděj arcibiskupem moravským 4.

1. Konstantin a Metoděj 2. Velkomoravská misie 3. Působení Konstantina a Metoděje v Římě, Metoděj arcibiskupem moravským 4. 1. Konstantin a Metoděj 2. Velkomoravská misie 3. Působení Konstantina a Metoděje v Římě, Metoděj arcibiskupem moravským 4. Díla psaná ve staroslověnštině pocházeli z řecké Soluně (vliv prostředí) Konstantin

Více

BYZANTSKÉ DIVADLO. Pokračování antické tradice

BYZANTSKÉ DIVADLO. Pokračování antické tradice BYZANTSKÉ DIVADLO Pokračování antické tradice Římské divadlo úpadek římského divadla pokleslé divadelní formy mimus, pantomimus 2 Světci a divadlo patroni herců sv. Pelageia sv. Pelageia Margarito (Marina)

Více

JAN BRUNER RANÝ STŘEDOVĚK. www.bruner.cz

JAN BRUNER RANÝ STŘEDOVĚK. www.bruner.cz JAN BRUNER RANÝ STŘEDOVĚK www.bruner.cz 375 395 476 527 vpád Hunů počátek stěhování národů rozdělení Římské říše zánik Západořímské říše symbolický konec antiky na západě nástup Justiniána I. počátek vrcholné

Více

STŘEDOVĚK počátky středověku D 50

STŘEDOVĚK počátky středověku D 50 STŘEDOVĚK počátky středověku D 50 1. Doplň jména panovníků/úředníků: a) porazil Araby v bitvě u Poitiers. b) vyvrátil říši Vandalů. c) vyvrátil říši Avarů. d) dobyl říši Burgundů. e) dobyl území v Itálii

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1

STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1 STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1 Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Stručný přehled základních faktů o počáteční fázi domácího písemnictví. Očekávaný přínos Procvičení a opakování klíčových informací o počátcích slovesné

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Katolická církev v Československu v letech Nesvoboda v době totality

Katolická církev v Československu v letech Nesvoboda v době totality Katolická církev v Československu v letech 1945 1989. Nesvoboda v době totality Jitka Jonová Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Po II. světové válce měla katolická církev

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

JAN BRUNER RANÝ STŘEDOVĚK.

JAN BRUNER RANÝ STŘEDOVĚK. JAN BRUNER RANÝ STŘEDOVĚK www.bruner.cz 375 395 476 527 vpád Hunů počátek stěhování národů rozdělení Římské říše zánik Západořímské říše symbolický konec antiky na západě nástup Justiniána I. počátek vrcholné

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Otázka: Scholastika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael

Otázka: Scholastika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael Otázka: Scholastika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Scholastika (periodizace a charakteristika, představitelé, základní problémy, spor o univerzálie, myšlení sv. Tomáše) Periodizace

Více

Výukový materiál. VY_32_INOVACE_d_5_01.notebook. December 28, Na co navazujeme ze středověku a raného novověku I

Výukový materiál. VY_32_INOVACE_d_5_01.notebook. December 28, Na co navazujeme ze středověku a raného novověku I VY_32_INOVACE_d_5_01.notebook Výukový materiál Na co navazujeme ze středověku a raného novověku I zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) Předmět:

Více

Pronikání islámu Arabové

Pronikání islámu Arabové Pronikání islámu Arabové Arabští obchodníci v Kérale od 7. století (sňatky s indickými dívkami) 711: arabský vpád do Sindhu žádné mocenské zájmy v indické historii jen epizoda Turci turečtí důstojníci

Více

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství Islám Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství starší (návaznost na židovskou tradici). Proroci

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 DIGITÁLNÍ

Více

Panovníci českých zemí

Panovníci českých zemí Panovníci českých zemí také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Jana Eislerová Staré pověsti české Martina Drijverová JEŽÍŠ a jeho příběh Staré řecké báje a pověsti

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

OBSAH. Úvod 13 DEMOGRAFIE, TECHNIKA A EKONOMIKA

OBSAH. Úvod 13 DEMOGRAFIE, TECHNIKA A EKONOMIKA OBSAH Úvod 13 DEMOGRAFIE, TECHNIKA A EKONOMIKA Obyvatelstvo a využívání půdy 23 Světová populace 23 Využívání půdy 27 Získávání nové půdy a kolonizace 27 Intenzifikace využívání půdy 32 Zavádění nových,

Více

6. Vývoj křesťanstva a) Velké schizma (1054)

6. Vývoj křesťanstva a) Velké schizma (1054) 6. Vývoj křesťanstva a) Velké schizma (1054) Řetěz významných změn v Evropě kolem r. 1000 byl doprovozen i úplným rozdělením světového křesťanstva na východní a západní část. Tento církevní rozkol se nazývá

Více

6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky

6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky 6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA Anotace : příčiny, průběh a výsledky Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 7.června 2013 Autorem materiálu

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Středověk ( ) Zánik západořímské říše objev Ameriky

Středověk ( ) Zánik západořímské říše objev Ameriky Středověk (476-1492) Zánik západořímské říše objev Ameriky někdy se datuje do 17. st. (tzv. pozdní středověk) Změny: starověké říše vznikají na Apeninském a Peloponéském poloostrově projevení středověku

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 409 Jméno autora Mgr. Romana BLÁHOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 5. 2. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 4. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více