Cesta Zraněného Léčitele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cesta Zraněného Léčitele"

Transkript

1 Dvouletý akreditovaný kurz v artefiletice a arteterapii Závěrečná práce Osobní zkušenost v expresivní arteterapii z hlediska humanistické psychologie Cesta Zraněného Léčitele sebereflektivní úvaha autor frekventant Tomáš Záhořík Název této reflexe zní možná jako úvod trochu komplikovaně, ale použil jsem toto spojení slov a pojmů z upřímných důvodů abych dokázal popsat svou osobní zkušenost malíře / expresivního terapeuta / profilujícího se v pomáhajících profesích. Cílem je pokusit se formulovat a sdělit mé přesvědčení, že osobní prožitek, z něj nabyté poznání a jeho předávání i sdílení, je nejlepší prostředek k učení a růstu celistvé osobnosti jak terapeuta, tak klienta. Věřím, a díky svým prožitkům vím, že umění a jeho vytváření v sobě nese terapeutický potenciál využitelný pro správné nasměrování a obnovení lidských sebeuzdravujících a seberozvíjejících schopností, doposud třeba skrytých a neuvědomovaných. Nejsem akademicky vzdělán v oboru psychologie, avšak kromě své umělecké činnosti jsem absolventem výcviků a kurzů se zaměřením na arteterapii a artefiletiku, a ve spojení s konkrétními životními zkušenostmi a osobnostními dispozicemi jsem přesvědčen, že mohu ( a měl bych ) předávat takto získané dovednosti v roli průvodce a terapeuta všem, kteří hledají svou cestu k naplnění životního smyslu. Filosofickým východiskem pro mou praxi jsou témata existenciální filosofie potažmo psychoterapie smrt, svoboda, existenciální osamělost, absence smyslu - s kterými se každý klient, více či méně uvědoměle, ve svém životě potkává. Prvky gestalt terapie, která se zaměřuje na přítomnost, na prožívání a vyjadřování emocí, mi pomáhají vytvářet s klientem autentický terapeutický vztah a podporují jeho úsilí být v kontaktu sám se sebou. Ani psychoanalytický nebo kognitivně-behaviorální přístup během terapeutické práce s klientem nevylučuji pokud cítím, že mi může pomoci porozumět více klientovu vnitřnímu nastavení a sebevnímání. Během počátečních setkání zkrátka zjišťuji, který z terapeutických přístupů mi může usnadnit cestu ke klientovi a naopak vzbudit jeho důvěru ke mně. V dalších fázích ovšem preferuji a nabízím expresivní arteterapeutické prostředky k dosažení cíle, který jsme na počátku společně s klientem nebo skupinou srozumitelně stanovili. Skupinová dynamika terapeutické nebo osobnostně-rozvojové práce zahrnuje jak individuální cíle, tak konsenzus celé skupiny o směřování nadcházejícího procesu.vzájemná úcta, respekt, tolerance, jednota i rozmanitost, společná reflexe to vše a další aspekty obohacují všechny zúčastněné. To jak

2 intenzivní a hluboká bude moje intervence do klientova sebeporozumění, nebo jestli budu pouze průvodcem na jeho cestě kreativního osobnostního růstu, se odvíjí od toho zda se u něj jedná o psychopatologii obecnou či speciální ( s výjimkou psychóz biochemického původu, které spadají do lékařské psychiatrické péče ), nebo psychospirituální krizi či touhu o hlubší sebepoznání a nalezení většího kontaktu se sebou. Další oblastí mého působení je lektorská činnost ve výuce expresivních výtvarných technik s nabídkou arteterapeuticko-artefiletického přesahu a také edukační proces ve školním prostředí ( 2.stupeň ZŠ a SŠ ), kterému se opět přizpůsobuje technika, forma a obsah mé snahy o rozvoj emoční a sociální inteligence žáků a studentů. Nyní tedy přejdu k základnímu paradigmatu, z kterého vycházím při své arteterapeutické i artefiletické práci, kdy se tyto oba pojmy vzájemně prolínají a jejich odstupňované užití závisí na cílové skupině klientů a stanovených cílech. Humanistická psychologie vznikla v roce 1962, kdy skupina psychologů založila Společnost pro humanistickou psychologii jako alternativu k psychoanalytickému a behaviorálnímu přístupu. Humanistický směr je zaměřen ponejvíce terapeuticky, poradensky, či výchovně. Ve svém programu člověka nerozkládá, ale přistupuje k němu celostně (holisticky). Zajímá se o každodennost lidí, řešení jejich problémů. Upozorňuje na jedinečnost a hodnotu každého člověka. Tento psychologický směr se řídí několika základními principy : Prožívání konkrétního člověka se stává podstatou psychologického přístupu k osobnosti, člověk není pouze objektem studia, je nutné ho pochopit z jeho subjektivního hlediska, tudíž terapeut se musí stát partnerem. Lidé nejsou jednoduše motivování primárními pudy či fyziologickými potřebami, ale mají přirozenou potřebu rozvíjet své schopnosti. Objekt ( klient ) má individuální význam není jen samotným objektem, i když to občas znamená použití méně přesné metody. Smysluplnost musí při výběru problému předcházet objektivitě. Primární je zájem terapeuta o hodnocení lidského bytí, zejména o důstojnost a plnost existence člověka a posilování vyšších lidských vlastností, k nimž patří svoboda volby, seberealizace, kreativita aj. Cílem je pochopit, nikoli určovat či kontrolovat chování lidí. Hlavními představiteli jsou Abraham H. Maslow a Carl R. Rogers. Ovšem i další psychologové měli a mají humanistické postoje, např. Carl Gustav Jung, Alfred Adler, Erik Erikson, Irvin D. Yalom, jejichž pohled se liší od analytického pohledu Sigmunda Freuda.

3 Pojetí člověka v humanistické ( a na ni navazující transpersonální ) psychologii je mi blízké z důvodů mého vnímání lidské bytosti jako bio-psycho-spirituálního celku. Je založeno na plném respektování klientovy hodnoty, důstojnosti a schopnosti hledat svou vlastní cestu. Tento přístup tedy vylučuje autoritativní, lékařský model psychoterapie. Nevyužívá klientův kreativní projev k diagnostice a k analýze. Věří, že vytvoření empatického, přijímajícího, upřímného, tvořivého prostředí mu umožní postupně nacházet své bytostné Já. Transpersonální psychologie, jejímž zakladatelem je Stanislav Grof spolu s A.H. Maslowem, je navíc rozšířena o transcendentní, spirituální aspekty lidského vědomí, které, jak předpokládá a věří, nejsou jen něčím co se vytváří v lidském mozku, ale co je součástí universálního vědomí sahajícího za hranice času a prostoru. Terapeutické metody těchto psychologických směrů používají meditativní a rituální techniky, expresivní práci s tělem a emocemi a v případě transpersonální psychoterapie také práci se změněnými stavy vědomí navozenými holotropním dýcháním, entheogeny nebo šamanskými a jinými spirituálními technikami. V práci s klienty tyto techniky nepoužívám, jen je zmiňuji pro ucelenou představu. ( Entheogen - možno přeložit jako to, co ukazuje boha uvnitř či probuzení vnitřního boha, je to psychoaktivní, obvykle přírodní látka, používaná při náboženských, léčebných, rituálních obřadech ). Expresivní arteterapie je jednou z mnoha metod ve službách humanistických psychologických přístupů. Zahrnuje výtvarný projev, pohyb, hudbu, psaní, poezii nebo improvizační dramatické ztvárnění prožívaných emocí. Já se zaměřím v této sebereflexi pouze na výtvarný projev, neboť s ním mám největší zkušenosti. Pochopitelně vycházím ze stejného přístupu, který uplatňuji v klientské praxi. V tomto případě tedy použiji pojem expresivní arteterapie tak jak jej používá Natalie Rogers, dcera C.R. Rogerse. Pro účel této reflexe, která je popisem osobní zkušenosti, jsem vybral ze své tvorby 5 autoportrétů ( viz obrázky 1-5 na konci textu ), symbolizujících určitá období mého života. Reflektují určité osobní nastavení dané chvíle tak intenzivně, že není pochyb o jejich autobiografickém obsahu. Ale existuje vůbec nějaké expresivní dílo, které nezrcadlí autorovu duši a jeho vnímání skutečnosti? To je ovšem téma na samostatnou práci. Budu se tedy protentokrát držet těchto 5-ti obrazů. Tato díla nejsou při svém vzniku primárně zamýšlena jako autoarteterapeutická cvičení, ale jejich reflexe pochopitelně tento rozměr vnímání umožňuje. Samotný proces jejich vytváření je terapeutický, neboť umožňuje objevování archetypu JÁ usnadňuje proces sebepřijetí, sebeúcty a z toho vzniklé sebedůvěry. Myslím, že je potřebné pro pochopení souvislostí zmínit některé mé anamnestické údaje. Tedy podstoupit jistou formu autokazuistického předporozumění. To by ještě donedávna nebylo možné, neboť jsem po svém biologickém i faktickém původu začal intenzivně pátrat teprve nedávno, abych tak podpořil a upevnil své směřování k celistvosti. Narodil jsem se v roce 1963 v Trutnově, na gynekologicko-porodnickém oddělení zdejší nemocnice. Poté jsem byl umístěn do trutnovského kojeneckého ústavu a po třech měsících si mě matka vzala domů na naléhání sociální pracovnice, neboť to již dovolovala sociální situace rodiny, kterou tvořila ona, otec a sestra. Druhá sestra byla osvojena matčiným bratrem před mým narozením. ( Můj otec měl z prvního manželství šest dětí, když jeho první žena zemřela, ocitlo se pět z nich v dětských domovech a jedno bylo osvojeno. V mém případě existují jisté pochybnosti o jeho biologickém otcovství, protože matka udržovala vztahy i s dalšími muži / s otcem nebyli manželé / a povaha těchto vztahů byla s největší

4 pravděpodobností více než pouze přátelská ) Když mi bylo devět měsíců, otec tragicky zahynul po střetnutí s vlakem. Matka mě dala zpět do kojeneckého ústavu a souhlasila s případným osvojením nebo adopcí. Zanedlouho nastoupila do výkonu trestu ( souvislosti neznám ) a sestra byla poslána do dětského domova. Asi po třech dalších měsících jsem byl adoptován a začala tak historie mé dvojí identity. Biologické a sociální. V době adopce bylo mým adoptivním rodičům přes 40 let. Otec zemřel v roce 2012, matka doposud žije. Moje biologická matka zemřela v roce 1995 nikdy jsme se, mimo těch několik málo týdnů po narození, nesetkali. Zatím se mi podařilo najít, po 48 letech, jednu sestru má lehkou mentální retardaci a žije v ústavu sociální péče od svých jedenácti let. Dětství a dospívání nebudu zmiňovat protože to není, přísně vzato, účelem této práce a budu se stručně věnovat mé dospělosti. Tím samozřejmě není vyloučen fakt vývojových změn a podmíněností, které nějakým způsobem ovlivnily pozdější strukturu mé osobnosti a z toho plynoucí skutečnosti. Po absolvování Gymnázia a před nástupem vojenské služby v roce 1982 jsem se oženil. Z tohoto manželství mám dvě děti. Po deseti letech jsme se rozvedli. Znovu jsem se oženil v roce 1997 a s nynější ženou máme šest dětí. Nyní chci podrobněji reflektovat několik životních období, která jsou spojena s autoportréty. V roce 1996 vznikl autoportrét č.1, zobrazující pijáka absinthu. V té době jsem pracoval v divadle jako jevištní technik - kulisák a životní styl, který jsem do té doby vedl, se propojil s tímto zaměstnáním a umocnil již od adolescentního věku se projevující sklony k nadměrné konzumaci návykových látek ( alkohol, THC ). Bylo to také období mezi dvěma manželstvími, můj život postrádal smysl a ukotvení. Před tím, v roce 1992, jsem také absolvoval jednu krátkou psychiatrickou epizodu v důsledku abúzu alkoholu a suicidálních sklonů tím také začalo mé docházení do individuální psychoterapie, s různě dlouhými pauzami, trvající do současnosti. Kolorovaná kresba vyjadřuje vnitřní rozpor mezi slastí a utrpením, které konzumace alkoholu přináší. Zelená barva je v této souvislosti barvou smrti, rozkladu. Není zde ani potřeba ztvárnit skutečnou podobu, ale jen rozpoložení duše. Jako by to byl někdo cizí, koho pozoruji. Jako by to byla cizí ruka, která nabízí sklenici již přeplněnému konzumentovi. Neztotožňuji se s ním a přece jsem to já. Myslím, že je to výraz obrany před tím, že se můj svět hroutí vlastním přičiněním a neschopností se osvobodit. Nemožnost sebepřijetí a touha po smrti, jako prostředku k úniku z tíživé reality vlastního bytí. V roce 2003 jsem pracoval v Kontaktním centru pro uživatele drog, kam jsem nastoupil v roce 2001, kdy začala moje cesta v oborech sociální práce. Tehdy jsem měl pochybnosti, jestli mám místo přijmout pro jeho souvislost s mým nedořešeným vztahem k návykovým látkám, ale zároveň mě ta nabídka lákala jako by mě přitahovalo právě to riziko, vyzkoušet sám sebe jestli dokážu pomáhat sobě i druhým a také potřeba otestovat se, jestli jsem schopen s těmito klienty pracovat. Nebyl jsem ještě plně připraven na náročnost této pozice, ale ve zpětném pohledu jsem za tuto zkušenost vděčný, protože urychlila moji potřebu transformace. Současně jsem byl zaměstnán na telefonické Lince důvěry. Moje schopnost empatie a přijímání, i práce s rodinnými příslušníky klientů přinesla své ovoce, ale postupně během tří let se změnila v identifikaci a posléze ve vyhoření, takže už jsem nepomáhal - jen spoluprožíval. Od úzkosti a stresu jsem si odlehčoval užíváním nealkoholových drog ( THC, krátkodobě metamfetamin ) - jak jsem byl navyklý z minulosti - to mi sice neznemožňovalo chodit do práce, jako to často činí nadměrná konzumace alkoholu, ale vnitřní rozpor mezi rolemi, ve kterých jsem se pohyboval začal být neúnosný. Rozhodl jsem se změnit

5 zaměstnání a zároveň se mi podařilo radikálně zastavit pravidelné užívání návykových látek - zůstal zvyk se sociálním kontextem. Těsně před odchodem z tohoto zaměstnání jsem také započal výcvik v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii SUR s arteterapeutickým zaměřením. Byl to začátek velmi náročného období, skutečného zápasu o vlastní identitu a integritu - o život. Nastoupil jsem do zaměstnání na Střední škole aplikované kybernetiky jako psychosociální poradce. Na obraze č.2, který nese název Žlutý muž, je síla žluté barvy znásobena právě názvem tohoto autoportrétu. Symbolizuje silnou touhu po změně s uvědomováním si vlastního, doposud nevyužitého, potenciálu k této změně. Intuice hovoří o tom, že to nebude lehká cesta, ale stojí za to ji podniknout. Stát se hrdinou vlastního osudu. Boží oko, jakoby zaseknuté do čela, ujišťuje o transcendentním rozměru bytí a možnosti čerpat z něj sílu a inspiraci, vidět a vědět neboť smrtí život nekončí. Bude to bolestivá transformace o to hodnotnější, když se ji podaří dokončit. Dole, místo signace, je symbol planety Mars, který se zároveň používá v biologii pro označení mužského pohlaví. Štít a oštěp dva atributy bojovníka. V roce 2008, ze kterého je obraz č.3 nazvaný Klaun 45, jsem úspěšně ukončil psychoterapeutický výcvik. Toto plátno jsem použil také jako součást závěrečné výcvikové prezentace. Do výcviku jsem šel v roce 2003 s tím nastavením, o kterém vypovídá obr.2. A to také přineslo své plody nejen v pozitivním smyslu osobnostního růstu, ale i v jeho dramatičnosti. Těm, kteří prošli kterýmkoliv psychoterapeutickým výcvikem pro zvýšení své autentičnosti v terapeutických profesích, nemusím objasňovat co se může s člověkem dít, pokud se účastní výcviku naplno a s poctivou otevřeností. Ano, otevřel jsem se jako prošlá konzerva - vše vytěsněné, skryté, nepřijaté vyletělo ven a zaplavilo vědomí nečekanými obsahy. V souvislosti s tehdy prožívanými osobními životními těžkostmi ( krize manželství, naléhavost existenciálních témat ) a nepravidelným - intenzitou kolísajícím, ale stále udržovaným jistou potřebou, užíváním návykových látek ( alkohol, THC ), se výcvik stal skutečným nástrojem osobní katarze. Asi v polovině výcviku, v roce 2005, jsem se tak ocitl v hospitalizaci na psychiatrické klinice s akutní psychotickou poruchou. Když ataka pominula, odcházel jsem domů s diagnózou - emočně nestabilní porucha osobnosti, smíšená úzkostně depresivní poruchou u disponované osobnosti. Ve výcviku jsem po krátké rekonvalescenci pokračoval. V následujících letech se úzkostně depresivní stavy vracely s železnou pravidelností, vždy v přibližně stejném ročním období na konci jara. S možností sociálního stažení se do pracovní neschopnosti a přicházejícími letními prázdninami, jsem se vždycky nějak přes toto období přenesl a boj nevzdával. Získal jsem schopnost, tyto stavy procházet a nemírnit je intoxikací, ale s každým jejich překonáním se stávat odolnějším. V roce 2009 jsem byl znovu hospitalizován, tentokrát na vlastní žádost tedy ne již na tzv. uzavřeném oddělení, ale v resocializačním programu s terapeutickou péčí. Diagnóza byla stejná, doplněna o narcistické rysy osobnosti. Měl jsem zde možnost malovat v arteterapeutickém ateliéru, čehož jsem s radostí a uspokojením využíval. To mi výrazně

6 pomohlo překonat i toto období. Tyto osobní zkušenosti mi zprostředkovaly formu učení pro profesi expresivního arteterapeuta intenzivněji, než jakýkoliv jiný druh studia. Za nejdůležitější považuji fakt, že jsem dosáhl takového postoje k návykovým látkám, který pro mě není sebedestruktivní, nevytváří psychosociální zátěž a závislost, nezpůsobuje vnitřní konflikty. A s tím je spojen stav vědomí ( vycházející z potřeb nevědomí ), kdy již není ovlivňováno cravingem - tedy potřebou dosahovat změněného stavu prostřednictvím těchto substancí za účelem otupění nepříjemných emočních stavů a odkládání řešení emočních konfliktů ale naopak umožňuje zpracování těchto konfliktů a porozumění jejich souvislostem. Přispěla k tomu intenzivní výcviková práce v rámci skupinové dynamiky a individuální terapeutická práce s osobními existenciálními tématy, jejich nový náhled a víra v možnost změny. Ale jistě i existence rodiny s mnoha dětmi, jelikož tento fakt ve mně udržoval jistou úroveň zodpovědnosti. Schopnost udržet si náhled na situaci střídaný s krizovými osobními stavy považuji za trénink vpravdě jungovský - být emočně zúčastněn a zároveň pozorovat sám sebe a svou situaci považuji za podstatu mého uzdravení - za dar! Další adiktologické úvahy, o míře a důvodech nebo typu mých překonaných sklonů k závislostem, by byly samozřejmě možné a tato individuální cesta mnou není doporučována klientům, neboť každý jedinec s podobnou problematikou má jiné osobnostní a psychopatologické dispozice. Pro mnoho osob není jiná cesta z pekla závislosti, než absolutní abstinence. Tato sebereflexe ovšem není úzce zaměřena pouze na toto téma. Chci tím jen poukázat na důležitost vnímání a respektování jedinečnosti každé lidské bytosti a tedy hledání individuálního terapeutického přístupu a péče. Obraz č.3 skutečně nese poselství nepřeberného množství osobních témat, která se za pět let výcviku nashromáždila a čekají na zpracování. Jakoby můj svět byl poskládán z mnoha částí mozaiky, která se mnou tvoří celek z něhož se snažím vymanit, abych si ho mohl prohlédnout s odstupem. A proč Klaun 45? Protože klaun pro mě představuje symbol tragikomičnosti bytí člověka v mnoha životních rolích, střídajících se emočních stavech a aspektech osobnosti. Ty je možné integrovat do jednoho celku, aniž by byly popřeny jedny na úkor druhých. Bylo mi v tom roce 45 let. Čísla čtyři i pět jsou symbolem celistvosti, fyzické reality člověka usilujícího o spojení s realitou světa prostřednictvím uskutečňování vizí. Zaběhnuté fungování ega je vyzýváno ke změně skrze intuitivní potřebu stát se součástí kosmu stát se tím, kým jsem. S tímto odhodláním jsem ukončil pětiletý výcvik. Tyto autoportréty pochopitelně nejsou jediným obrazovým materiálem, který mapuje můj vnitřní svět jsou vybrány jen jako zástupci jednotlivých, ne přímo navazujících, životních fází. Maluji po celou dobu, o které je v této práci řeč a nyní s odstupem času jasně vidím, jak mi tato tvůrčí práce umožňovala a umožňuje nést kříž sebepoznání a sebepřijetí. Díky ní mohu pomáhat sobě i druhým v jejich hledání. To je také smyslem této reflexe prostřednictvím osobní zkušenosti ukázat, jak může přirozená kreativní činnost osvobozovat tělo, srdce, mysl, ducha i duši ze zajetí svazujících, geneticky podmíněných, vývojově vzniklých nebo z podstaty lidské existence vyplývajících, stereotypů. Dostávám se k obrazu z roku To byl první rok, po předešlých čtyřech letech, bez pracovní neschopnosti nebo hospitalizace. Byl jsem již schopen rekapitulovat uplynulé období a přemýšlet o podstatě mých krizových stavů mysli i těla. Nechci nijak popírat oprávněnost diagnostikování mých psychických potíží, protože rozumím tomu, že vycházelo ze seriózního

7 lékařského přístupu, potvrzeného mnoha a mnoha lety praxe, studia a výzkumu. Jen kladu otázku sám sobě zda-li je možné, že spouštěcí faktory které jsem uvedl a moje silná potřeba rozumět existenciálním osobním tématům, mohli být příčinou psychospirituální krize tak, jak ji popisuje transpersonální psychologie. A zároveň mě napadá, že poruchy osobnosti a úzkostně depresivní stavy, které se naplno projevily z mnoha kontinuálních příčin až v tomto dospělém věku, nijak nevylučují i tuto alternativu současně s psychiatrickou diagnózou. Obojí může být pravdivým popisem skutečnosti. Právě moje snaha porozumět tomu, co přivodilo tuto dlouhodobou krizi tedy příležitost ke změně, mě dovedla k seznámení se s transpersonální psychologií a existenciální psychoterapií. Zde jsem objevil mnohá možná objasnění příčin mých těžkostí, včetně nečekaných stavů změněného (rozšířeného ) vědomí, které se zároveň stali branou k širšímu a bohatšímu sebepojetí. Obraz č.4 se jmenuje Autotransfigurace - přetváření osobnosti za aktivní účasti jí samé. To znamená, že nedávám pouze volný průchod psychosomatickým a spirituálním změnám navozeným nečekanými vnějšími nebo vnitřními faktory, ale cíleně (např.meditací, modlitbou, řízenou imaginací, expresivním tvůrčím sebevyjadřováním, občas s pomocí entheogenů ) tyto podmínky vytvářím a využívám k osobnostnímu růstu a hledání skutečného středu, pravému já zakotveném v Bohu, v Universálním Vědomí - chcete-li. K tomu patří právě spirituální rozměr člověka, který sice vnímám již od útlého dětství, ale teprve nyní v posledních letech jsem schopen ho plně integrovat jako samozřejmou součást mého lidství. Konvertoval jsem ke křesťanství před čtrnácti lety, avšak nyní má víra získala jasnější podobu - kdy hmota a vědomí již nejsou v dualistickém protikladu, ale tvoří svatou jednotu - ( volná parafráze myšlenek křesťanského filozofa P. Teilharda de Chardin ). Přes zájem o šamanismus a krátkou osobní zkušenost s ním, jsem se dostal zpět ke křesťanské mystice, která pro mě představuje širší a hlubší alternativu oproti běžnému institucionalizovanému pojetí spirituality křesťanských církví. Barvy na obraze jsou jasnější a pokládány volnější formou než na předešlých plátnech. Bezstarostnost a jistota symbolizovaná volně loženou cigaretou v pootevřených ústech kontrastuje s rozkládající se tváří v nepřetržitém pohybu nebude to bezbolestný proces, jistota budoucí proměny by se neměla stát arogantní sebestředností. Aby mohlo vzniknout nové, musí zaniknout staré nic se neztratí, jen bude vše jinak poskládáno a nabude novou, přetvořenou kvalitu. Autoportrét č.5 z roku 2011 navazuje na předešlý nejen podobnou formou v použití barev a dynamismu malby, ale také pokračováním příběhu. Transfigurace transformace proběhla, ne že by byla ukončena, ale odstartovala novou, další etapu na cestě k celistvosti. Výraz a podoba tváře je nejrealističtější ze všech zde uvedených autoportrétů. Tím je zdůrazněna síla potřeby ztotožnit se maximálně se svou fyzickou existencí v těle a ve světě, aniž by byl vytěsňován duchovní, mystický aspekt. Ten je zastoupen modrou a fialovou barvou, použitými jakoby v mírném množství a intenzitě trpělivost a pokora se v této oblasti poznání vyplácí. Červená barva stékající, obmývající tvář kolem černé průrvy je léčebným, životadárným potenciálem ukrytým hluboko v duši. Může symbolizovat i Kristovu oběť, která se mě osobně týká a vyzývá mě k osobnímu obětování - ztrátě starého, bezpečného ale ničivého sebepojetí a vybudování skutečné lásky k sobě a k druhým - Miluj svého bližního, jako sám sebe! - Ježíš tím myslí to, co říká - nic víc, nic míň! Černá průrva se vztahuje k ještě neprozkoumaným oblastem nevědomí, ale i jeho stinným a temným aspektům, jejichž

8 poznání a prožití mi umožňuje nacházet novou úplnost. Její zlaté ohraničení a další použití jiného odstínu zlaté v malbě hovoří o bohatství ducha, díky kterému tato transformace může existovat a pokračovat. Miroslav Tomáš Maxmilián Nohýnek Záhořík Šarközi všechna tato jména, která jsou názvem obrazu, vytvářejí mou autobiografickou - sociální, biologickou, psychickou i spirituální historii a dotvářejí současnost do podoby budoucího a z budoucnosti tvoří to, co je TADY a TEĎ! Mohl bych ještě mnoho hovořit o prezentovaných autoportrétech a interpretovat svou malířskou tvorbu, ale myslím, že to není pro účel této reflexe nezbytné. Mám za to, že jako ukázka mé expresivní tvorby a jejího vlivu na uzdravující proces, kterým jsem prošel a procházím je uvedený materiál dostačující. Navíc, jak jsem podotkl na začátku, není interpretace a analýza expresivního tvůrčího projevu v humanistických terapeutických směrech primárním nástrojem léčby a růstu. Tím je samotný fakt tvůrčího procesu a jeho akceptování terapeutem spolu s klientem. On sám ví, co prožívá při svém tvůrčím zaujetí a co mu to přináší nebo bere. Můžeme pracovat i společně každý ve svém prostoru neboť i to vytváří atmosféru kongruence. Samozřejmě jsem nablízku a k dispozici jako průvodce, ba jako druh, kterému může důvěřovat. Obrátí-li se na mě s žádostí o podání pomocné ruky - neváhám mu ji poskytnout. Interpretaci jeho práce se úplně nevyhýbám - chci porozumět jeho nastavení, ale nemusím ji verbálně sdělovat pokud o to nestojí. A pakliže ano, nabízím ji jen jako inspiraci a neustále si ověřuji, zda není v přímém protikladu k jeho porozumění souvislostem, zda je v souladu s jeho vnímáním a prožíváním. On sám mě vede k sobě a dovoluje mi podílet se na jeho sebeuzdravení. Učím se a dozvídám se od něj něco o sobě a předávám mu svou zkušenost. Forma a obsah expresivního sebevyjadřování pomáhá nenásilně otevírat jeho spirituální složku osobnosti, o které jsem přesvědčen, že je přirozenou součástí každého člověka a skrze ni lze nalézat odpovědi na základní existenciální otázky. V této interakci se oba stáváme plně lidskými bytostmi. Věřím, že tyto zkušenosti nabyté během mé profesní a osobní cesty, se mohou stát povzbuzením pro všechny, kteří podobným způsobem usilují o své vnitřní uzdravení i pro ty, kteří postupně s touto snahou v sobě objevují potenciál k provázení a službě těm, kteří takovou pomoc hledají. Jako symbol a posilu pro toto směřování vnímám starobylý příběh z řecké mytologie o kentaurovi jménem Cheirón. Cheirón byl nejmoudřejším z kentaurů. Odmítnut a opuštěn matkou, otce nepoznal. Nešťastnou shodou okolností byl zasažen a zraněn otráveným šípem namočeným v Hydřině krvi. Jelikož byl nesmrtelný, tato rána mu způsobovala věčnou bolest. Když hledal způsob jak se vyléčit, našel cestu jak léčit druhé. Při předávání léčitelského umění ostatním, nalézal velkou míru úlevy od vlastního utrpení. STAL SE ZRANĚNÝM LÉČITELEM JEHO ARCHETYPEM

9 Věnováno Ondřeji Bičovskému (spolubojovníkovi ze zmíněného psychoterapeutického výcviku ), který v tomto roce opustil tělo a tento svět, směřujíc k bodu Omega Prosinec 2011 Použitá literatura a jiné zdroje : Vytváření mandaly, Susanne F. Fincher, Pragma, 1997 Existenciální psychoterapie, Irvin D. Yalom, Portál s.r.o., 2006 Přístupy v arteterapii, Judith Aron Rubinová, TRITON, 2008 Mapy k extázi, Gabrielle Roth, Dharma Gaia, 2010 Internet,Wikipedie otevřená encyklopedie

10 Obr.1 Absinth, kolorovaná kresba tuží, karton, 42x29cm, 1996 Obr.2 Žlutý muž, olej, tempera, sololit, 85x75cm, 2003

11 Obr.3 Klaun 45, akryl, plátno, 120x120cm, 2008 Obr.4 Autotransfigurace, akryl, plátno, 70x70cm, 2010

12 Obr.5 M.T.M.N.Z.Š., akryl, plátno, 120x120cm, 2011

Humanistický proud v psychologii

Humanistický proud v psychologii Humanistický proud v psychologii Humanistická psychologie Tzv. třetí síla v psychologii (k behaviorismu a psychoanalýze). Člověk není determinovaný, je schopen svobodné volby a účelného, tvořivého jednání.

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Obecná a vývojová psychologie. Přednáška č. 1 Co je psychologie? Cíle psychologie. Základní psychologické směry.

Obecná a vývojová psychologie. Přednáška č. 1 Co je psychologie? Cíle psychologie. Základní psychologické směry. Obecná a vývojová psychologie Přednáška č. 1 Co je psychologie? Cíle psychologie. Základní psychologické směry. Co je vlastně psychologie? Jak lze jednoduše a srozumitelně definovat psychologii? R. Atkinsonová

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE III. Radka Michelová

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE III. Radka Michelová TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE III. Radka Michelová V rámci teorií sp považovány oba směry za humanistické. Soustředění na člověka jako autonomní osobnost, která má hodnotu za všech okolností. Zaměření na vnitřní

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 předběžný rozvrh seminární práce 1. Úvod, spiritualita a psychoterapie, 25. února spiritualita v psychoterapii 2. Nové myšlení a techniky sebezlepšení 4. března

Více

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog)

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) 12. 11. 2013 O čem to dnes bude? Co vlastně psycholog v léčebně dělá? Proč děláme vyšetření, v čem se to liší

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

S optimismem a respektem. Průvodní slovo. Arteterapie jako součást léčby

S optimismem a respektem. Průvodní slovo. Arteterapie jako součást léčby 2014 S optimismem a respektem V životě se setkáváme s radostmi, štěstím, ale také s problémy. Ať už nás překvapí nečekaně, nebo s nimi bojujeme dlouhodobě, je důležité mít vedle sebe lidi, na které se

Více

Psychologie 08. Otázka číslo: 1. To, co si člověk z vlastního duševního života při prožívání neuvědomuje, nazýváme: bezvědomím.

Psychologie 08. Otázka číslo: 1. To, co si člověk z vlastního duševního života při prožívání neuvědomuje, nazýváme: bezvědomím. Psychologie 08 Otázka číslo: 1 To, co si člověk z vlastního duševního života při prožívání neuvědomuje, nazýváme: bezvědomím sebevědomím nevědomím Otázka číslo: 2 Prožívání je absolutně vždy: subjektivní

Více

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra psychologie. Diplomová práce obor Psychoterapeutická studia

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra psychologie. Diplomová práce obor Psychoterapeutická studia Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Diplomová práce obor Psychoterapeutická studia VYUŽITÍ EXPRESIVNÍCH TERAPIÍ V PROCESU LÉČBY DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ Vypracovala: Mgr. Klára

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

ESF projekt v Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje

ESF projekt v Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje ESF projekt v Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Registrační číslo CZ.04.1.03/3.2.15.2/0351 projektu: Žadatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Název projektu: Letní

Více

Diabasis občanské sdružení

Diabasis občanské sdružení Psychospirituální krize Michael Vančura Diabasis občanské sdružení Posláním o. s. Diabasis je zajišťovat pomoc lidem v krizové situaci, i která se projevuje j neobvyklými prožitky v oblasti duševního zdraví.

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

3. ročník a septima. viz Charakteristika předmětu a poznámky. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

3. ročník a septima. viz Charakteristika předmětu a poznámky. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář psychologie Psychologie 3. ročník a septima 2 hodiny týdně viz Charakteristika předmětu a poznámky Pojem psychologie Objasní původ psychologie, její

Více

Doprovázení umírajících a pozůstalých

Doprovázení umírajících a pozůstalých Doprovázení umírajících a pozůstalých PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D. n.spatenkova@gmail.com Ostrava 17. března 2015 Umírání a smrt Život každého člověka jednou skončí i můj, i Váš, nás všech Zdravý selský

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

Psychodiagnostika osobnosti 2.

Psychodiagnostika osobnosti 2. Psychodiagnostika osobnosti 2. Téma: Úvod do psychologie osobnosti. Dimenze osobnosti. Teorie osobnosti. Literatura: Ivana Šnýdrová. Psychodiagnostika. Praha: Grada Publishing, 2008. Marie Vágnerová. Psychologie

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví Marta Hošťálková Úvod total pain - tzv. celková bolest tělesná bolest spjata a vzájemně se ovlivňuje s bolestí v oblasti psychické, sociální i duchovní koncept celostní

Více

OBSAH. 1. ÚVOD il 3. MOZEK JAKO ORGÁNOVÝ ZÁKLAD PSYCHIKY POZORNOST 43

OBSAH. 1. ÚVOD il 3. MOZEK JAKO ORGÁNOVÝ ZÁKLAD PSYCHIKY POZORNOST 43 OBSAH 1. ÚVOD il 1.1 VYMEZENÍ OBECNÉ PSYCHOLOGIE 11 1.2 METODY POUŽÍVANÉ K HODNOCENÍ PSYCHICKÝCH PROCESŮ A FUNKCÍ 12 1.3 DÍLČÍ OBLASTI, NA NĚŽ JE ZAMĚŘENA OBECNÁ PSYCHOLOGIE 14 1.3.1 Psychologie poznávacích

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

Humanistická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Humanistická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Humanistická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 12 Název materiálu: Humanistická

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÁZEV POSKYTOVATELE: Společnost Podané ruce o.p.s. DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 37 odborné sociální poradenství IDENTIFIKÁTOR: 7235009 NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Centrum poradenství

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování

Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování (zahájení provozu v březnu 2011) za tým DS vypracovaly PhDr. Lenka Havlíčková a Mgr. Eliška Hrbková Charakteristika

Více

Výchova k občanství - Tercie

Výchova k občanství - Tercie - Tercie Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie 7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie Obecné cíle výuky Psychologie Předmět a výuka Psychologie je koncipována tak, aby žáky vedla k utváření realistického

Více

příběh jedné matky Ilona Preslová, Nikol Spůrová

příběh jedné matky Ilona Preslová, Nikol Spůrová příběh jedné matky Ilona Preslová, Nikol Spůrová anamnéza 30 let, biologická matka crimi, UD, nežije(+47l.) adoptovaná, konfliktní vztah, dobrý vztah s babičkou základní vzdělání, nedokončené odborné učiliště,

Více

Výcvik v koučování pomocí Gestalt přístupu

Výcvik v koučování pomocí Gestalt přístupu Výcvik v koučování pomocí Gestalt přístupu Ve výcviku Gestalt Essence se můžete naučit základnímu řemeslu koučinku jak vést hovor, jak klást otázky, jak dávat zpětnou vazbu, ale i umění Gestalt přístupu

Více

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Etický kodex z a m ě s t n a n c e Aktualizováno k 1. 7. 2011 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Etický kodex zaměstnance

Více

Obsah. Summary... 11 Úvod... 12

Obsah. Summary... 11 Úvod... 12 Obsah Summary... 11 Úvod... 12 1 Spánek a bdění... 15 1.1 Biologické rytmy... 15 1.2 Cirkadiánní rytmy... 16 1.2.1 Historie výzkumu cirkadiánních rytmů... 16 1.2.2 Regulace cirkadiánních rytmů... 18 1.2.2.1

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori V tomto článku se blíže zamyslíme nad dílem světoznámé pedagogické pracovnice a zakladatelky pedagogického směru Marie Montessori.

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Terapeutická komunita Výroční zpráva 2012

Terapeutická komunita Výroční zpráva 2012 Zařízení sociální intervence Kladno Terapeutická komunita Výroční zpráva 2012 ÚVODNÍ ČÁST Na úvod si dovolujeme připomenout, kdo jsme a jaký je cíl naší činnosti. Základním cílem poskytované služby je

Více

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení MUDr. Miroslav Sekot 1. Konference integrativní psychoterapie EMAUZY 8.6.2014 Psychiatrická klinika 1 LF VFN a

Více

VÝTVARNÁ TVORBA JAKO NENÁPADNÝ POMOCNÍK V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA

VÝTVARNÁ TVORBA JAKO NENÁPADNÝ POMOCNÍK V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA VÝTVARNÁ TVORBA JAKO NENÁPADNÝ POMOCNÍK V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA Před třemi lety jsem začala výtvarně pracovat s dětmi ze sociálně vyloučeného prostředí. V této době jsem nevěděla, že využívám prvky artefiletiky.

Více

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE I. Radka Michelová

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE I. Radka Michelová TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE I. Radka Michelová Psychodynamické perspektivy Psychoanalytické a psychoterapeutické směry, které čerpají z Freuda. Vliv na formování sp zejména na počátku 20. st., v současné době

Více

1. Vymezení normality a abnormality 13

1. Vymezení normality a abnormality 13 Úvod 11 1. Vymezení normality a abnormality 13 1.1 Druhy norem 15 Statistická norma 15 Sociokulturní norma 17 Funkční pojetí normality 19 Zdraví jako norma 20 M ediální norma 21 Ontogenetická norma 21

Více

Duchovní doprovázení Zájmový kurz celoživotního vzdělávání v r. 2016/2017

Duchovní doprovázení Zájmový kurz celoživotního vzdělávání v r. 2016/2017 Duchovní doprovázení Zájmový kurz celoživotního vzdělávání v r. 2016/2017 Pod záštitou děkana CMTF UP v Olomouci prof. Ing. Mgr. et Mgr. Petera Tavela, Ph.D. Mgr. František Hylmar SJ Licenciát ze spirituální

Více

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství Ošetřovatelství pojetí moderního ošetřovatelství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Tondrová Irena duben 2009 ošetřovatelství Pojetí

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Přístupy a strategie ve vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Workshop Brno

Přístupy a strategie ve vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Workshop Brno Přístupy a strategie ve vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení Workshop Brno 11.9. 2012 Příspěvky Přístupy a strategie k žákům s dyslexií (doc. Bartoňová) Dyskalkulie v kontextu řešení výzkumného

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická ociální pedagog Osobnost pedagoga volného času O čem to bude Kuchařka jak na to je v nás Každý jsme jiný, proto každý bude upřednostňovat jiné

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Obecná psychologie: základní pojmy

Obecná psychologie: základní pojmy Obecná psychologie: základní pojmy ZS 2009/2010 Přednáška 1 Mgr. Ondřej Bezdíček Definice psychologie Je věda o chování a prožívání, o vědomých i mimovědomých oblastech lidské psychiky. Cíle psychologie

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Úrovně MT praxe. Pomocná k různým cílům v obasti edukace, komunikace a rozvoje osobnosti

Úrovně MT praxe. Pomocná k různým cílům v obasti edukace, komunikace a rozvoje osobnosti MT praxe Úrovně MT praxe Pomocná k různým cílům v obasti edukace, komunikace a rozvoje osobnosti Rozšiřující k posílení výsledků léčebných a terapeutických postupů Intenzivní má významnou roli v terapeutickém

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

Absolvováním modulu získáte :

Absolvováním modulu získáte : Vzdělávací moduly a workshopy: NARATIVNÍ MANAGEMENT a SYSTEMICKÉ FIREMNÍ KONSTELACE - jako nástroj řešení firemních problémů, firemních strategií, utváření funkčních firemních leverage, řešení vztahových

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA Pedagogika Franze Ketta pojmenovává celistvý, na smysl zaměřený přístup ke vzdělávání a výchově. V tomto smyslu se jedná o alternativní pedagogický

Více

Emocionální a interpersonální inteligence

Emocionální a interpersonální inteligence Emocionální a interpersonální inteligence MODELY První model emoční inteligence nabídli Salovey a Mayer v roce 1990. Emoční inteligence se v jejich formálním pojetí týká zpracovávání emočních informací

Více

Několik obecných úvah o poradenství a koučování. www.andragogos.cz

Několik obecných úvah o poradenství a koučování. www.andragogos.cz Několik obecných úvah o poradenství a koučování www.andragogos.cz Život a svět kolem nás Tempo, jakým se vyvíjí a mění společnost i svět kolem nás se zrychluje! Změny kladou velké nároky na každého jednotlivce

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Umění a kultura Výtvarná výchova

Umění a kultura Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Výtvarná výchova 3. období 8.- 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. vybírá, vytváří

Více

Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika.

Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika. Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika. Motivace = souhrn hybných činitelů, který jedince podněcuje, podporuje, aktivizuje, dodává mu energii k určité činnosti či chování k sobě i ostatním,

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

PŘEDMLUVA ÚVOD 13

PŘEDMLUVA ÚVOD 13 / 5 OBSAH PŘEDMLUVA 11 1. ÚVOD 13 1.1 Původ a krátká historie transakční analýzy 13 1.1.1 Berneho kritika a nové myšlenky 13 1.1.2 Vývoj transakční analýzy 14 1.1.3 Transakční analýza dnes 14 1.2 Pohled

Více

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram Věznice Příbram Terapeutické programy Specializované oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování v důsledku d užíváníu psychotropních látek 40 odsouzených mužů umístěných ve věznici s ostrahou

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých kapitol O autorech Seznam zkratek Předmluva k druhému vydání Úvod... 19

OBSAH. Autoři jednotlivých kapitol O autorech Seznam zkratek Předmluva k druhému vydání Úvod... 19 OBSAH Autoři jednotlivých kapitol..................................... 11 O autorech................................................... 13 Seznam zkratek...............................................

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník

Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník Výtvarný obor Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

Výběr z nových knih 5/2014 psychologie

Výběr z nových knih 5/2014 psychologie Výběr z nových knih 5/2014 psychologie 1. 5 elementů efektivního myšlení : [klíč k úspěchu ve studiu, práci i každodenním životě] / Edward B. Burger a Michael Starbird ; [překlad Helena Michková] -- 1.

Více

Obecná a vývojová psychologie Přednáška 12. Období dospívání (období pubescence a období adolescence)

Obecná a vývojová psychologie Přednáška 12. Období dospívání (období pubescence a období adolescence) Obecná a vývojová psychologie Přednáška 12 Období dospívání (období pubescence a období adolescence) Základní charakteristiky dospívání Biologické hledisko-první známky pohlavního zrání až dovršení pohlavní

Více

Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem

Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem Akreditovaný výcvikový vzdělávací program pod vedením PhDr. Mariny Stejskalové, CSc. Vzdělávací program Výcvikový vzdělávací program je jako

Více

BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy)

BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy) BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy) Stereotypy, jak je rozpoznat a využít při práci s klienty i v rámci týmu ANOTACE KURZU Introverti jsou asociální! Věc dělaná na poslední chvíli bude odfláknutá!

Více