Cesta Zraněného Léčitele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cesta Zraněného Léčitele"

Transkript

1 Dvouletý akreditovaný kurz v artefiletice a arteterapii Závěrečná práce Osobní zkušenost v expresivní arteterapii z hlediska humanistické psychologie Cesta Zraněného Léčitele sebereflektivní úvaha autor frekventant Tomáš Záhořík Název této reflexe zní možná jako úvod trochu komplikovaně, ale použil jsem toto spojení slov a pojmů z upřímných důvodů abych dokázal popsat svou osobní zkušenost malíře / expresivního terapeuta / profilujícího se v pomáhajících profesích. Cílem je pokusit se formulovat a sdělit mé přesvědčení, že osobní prožitek, z něj nabyté poznání a jeho předávání i sdílení, je nejlepší prostředek k učení a růstu celistvé osobnosti jak terapeuta, tak klienta. Věřím, a díky svým prožitkům vím, že umění a jeho vytváření v sobě nese terapeutický potenciál využitelný pro správné nasměrování a obnovení lidských sebeuzdravujících a seberozvíjejících schopností, doposud třeba skrytých a neuvědomovaných. Nejsem akademicky vzdělán v oboru psychologie, avšak kromě své umělecké činnosti jsem absolventem výcviků a kurzů se zaměřením na arteterapii a artefiletiku, a ve spojení s konkrétními životními zkušenostmi a osobnostními dispozicemi jsem přesvědčen, že mohu ( a měl bych ) předávat takto získané dovednosti v roli průvodce a terapeuta všem, kteří hledají svou cestu k naplnění životního smyslu. Filosofickým východiskem pro mou praxi jsou témata existenciální filosofie potažmo psychoterapie smrt, svoboda, existenciální osamělost, absence smyslu - s kterými se každý klient, více či méně uvědoměle, ve svém životě potkává. Prvky gestalt terapie, která se zaměřuje na přítomnost, na prožívání a vyjadřování emocí, mi pomáhají vytvářet s klientem autentický terapeutický vztah a podporují jeho úsilí být v kontaktu sám se sebou. Ani psychoanalytický nebo kognitivně-behaviorální přístup během terapeutické práce s klientem nevylučuji pokud cítím, že mi může pomoci porozumět více klientovu vnitřnímu nastavení a sebevnímání. Během počátečních setkání zkrátka zjišťuji, který z terapeutických přístupů mi může usnadnit cestu ke klientovi a naopak vzbudit jeho důvěru ke mně. V dalších fázích ovšem preferuji a nabízím expresivní arteterapeutické prostředky k dosažení cíle, který jsme na počátku společně s klientem nebo skupinou srozumitelně stanovili. Skupinová dynamika terapeutické nebo osobnostně-rozvojové práce zahrnuje jak individuální cíle, tak konsenzus celé skupiny o směřování nadcházejícího procesu.vzájemná úcta, respekt, tolerance, jednota i rozmanitost, společná reflexe to vše a další aspekty obohacují všechny zúčastněné. To jak

2 intenzivní a hluboká bude moje intervence do klientova sebeporozumění, nebo jestli budu pouze průvodcem na jeho cestě kreativního osobnostního růstu, se odvíjí od toho zda se u něj jedná o psychopatologii obecnou či speciální ( s výjimkou psychóz biochemického původu, které spadají do lékařské psychiatrické péče ), nebo psychospirituální krizi či touhu o hlubší sebepoznání a nalezení většího kontaktu se sebou. Další oblastí mého působení je lektorská činnost ve výuce expresivních výtvarných technik s nabídkou arteterapeuticko-artefiletického přesahu a také edukační proces ve školním prostředí ( 2.stupeň ZŠ a SŠ ), kterému se opět přizpůsobuje technika, forma a obsah mé snahy o rozvoj emoční a sociální inteligence žáků a studentů. Nyní tedy přejdu k základnímu paradigmatu, z kterého vycházím při své arteterapeutické i artefiletické práci, kdy se tyto oba pojmy vzájemně prolínají a jejich odstupňované užití závisí na cílové skupině klientů a stanovených cílech. Humanistická psychologie vznikla v roce 1962, kdy skupina psychologů založila Společnost pro humanistickou psychologii jako alternativu k psychoanalytickému a behaviorálnímu přístupu. Humanistický směr je zaměřen ponejvíce terapeuticky, poradensky, či výchovně. Ve svém programu člověka nerozkládá, ale přistupuje k němu celostně (holisticky). Zajímá se o každodennost lidí, řešení jejich problémů. Upozorňuje na jedinečnost a hodnotu každého člověka. Tento psychologický směr se řídí několika základními principy : Prožívání konkrétního člověka se stává podstatou psychologického přístupu k osobnosti, člověk není pouze objektem studia, je nutné ho pochopit z jeho subjektivního hlediska, tudíž terapeut se musí stát partnerem. Lidé nejsou jednoduše motivování primárními pudy či fyziologickými potřebami, ale mají přirozenou potřebu rozvíjet své schopnosti. Objekt ( klient ) má individuální význam není jen samotným objektem, i když to občas znamená použití méně přesné metody. Smysluplnost musí při výběru problému předcházet objektivitě. Primární je zájem terapeuta o hodnocení lidského bytí, zejména o důstojnost a plnost existence člověka a posilování vyšších lidských vlastností, k nimž patří svoboda volby, seberealizace, kreativita aj. Cílem je pochopit, nikoli určovat či kontrolovat chování lidí. Hlavními představiteli jsou Abraham H. Maslow a Carl R. Rogers. Ovšem i další psychologové měli a mají humanistické postoje, např. Carl Gustav Jung, Alfred Adler, Erik Erikson, Irvin D. Yalom, jejichž pohled se liší od analytického pohledu Sigmunda Freuda.

3 Pojetí člověka v humanistické ( a na ni navazující transpersonální ) psychologii je mi blízké z důvodů mého vnímání lidské bytosti jako bio-psycho-spirituálního celku. Je založeno na plném respektování klientovy hodnoty, důstojnosti a schopnosti hledat svou vlastní cestu. Tento přístup tedy vylučuje autoritativní, lékařský model psychoterapie. Nevyužívá klientův kreativní projev k diagnostice a k analýze. Věří, že vytvoření empatického, přijímajícího, upřímného, tvořivého prostředí mu umožní postupně nacházet své bytostné Já. Transpersonální psychologie, jejímž zakladatelem je Stanislav Grof spolu s A.H. Maslowem, je navíc rozšířena o transcendentní, spirituální aspekty lidského vědomí, které, jak předpokládá a věří, nejsou jen něčím co se vytváří v lidském mozku, ale co je součástí universálního vědomí sahajícího za hranice času a prostoru. Terapeutické metody těchto psychologických směrů používají meditativní a rituální techniky, expresivní práci s tělem a emocemi a v případě transpersonální psychoterapie také práci se změněnými stavy vědomí navozenými holotropním dýcháním, entheogeny nebo šamanskými a jinými spirituálními technikami. V práci s klienty tyto techniky nepoužívám, jen je zmiňuji pro ucelenou představu. ( Entheogen - možno přeložit jako to, co ukazuje boha uvnitř či probuzení vnitřního boha, je to psychoaktivní, obvykle přírodní látka, používaná při náboženských, léčebných, rituálních obřadech ). Expresivní arteterapie je jednou z mnoha metod ve službách humanistických psychologických přístupů. Zahrnuje výtvarný projev, pohyb, hudbu, psaní, poezii nebo improvizační dramatické ztvárnění prožívaných emocí. Já se zaměřím v této sebereflexi pouze na výtvarný projev, neboť s ním mám největší zkušenosti. Pochopitelně vycházím ze stejného přístupu, který uplatňuji v klientské praxi. V tomto případě tedy použiji pojem expresivní arteterapie tak jak jej používá Natalie Rogers, dcera C.R. Rogerse. Pro účel této reflexe, která je popisem osobní zkušenosti, jsem vybral ze své tvorby 5 autoportrétů ( viz obrázky 1-5 na konci textu ), symbolizujících určitá období mého života. Reflektují určité osobní nastavení dané chvíle tak intenzivně, že není pochyb o jejich autobiografickém obsahu. Ale existuje vůbec nějaké expresivní dílo, které nezrcadlí autorovu duši a jeho vnímání skutečnosti? To je ovšem téma na samostatnou práci. Budu se tedy protentokrát držet těchto 5-ti obrazů. Tato díla nejsou při svém vzniku primárně zamýšlena jako autoarteterapeutická cvičení, ale jejich reflexe pochopitelně tento rozměr vnímání umožňuje. Samotný proces jejich vytváření je terapeutický, neboť umožňuje objevování archetypu JÁ usnadňuje proces sebepřijetí, sebeúcty a z toho vzniklé sebedůvěry. Myslím, že je potřebné pro pochopení souvislostí zmínit některé mé anamnestické údaje. Tedy podstoupit jistou formu autokazuistického předporozumění. To by ještě donedávna nebylo možné, neboť jsem po svém biologickém i faktickém původu začal intenzivně pátrat teprve nedávno, abych tak podpořil a upevnil své směřování k celistvosti. Narodil jsem se v roce 1963 v Trutnově, na gynekologicko-porodnickém oddělení zdejší nemocnice. Poté jsem byl umístěn do trutnovského kojeneckého ústavu a po třech měsících si mě matka vzala domů na naléhání sociální pracovnice, neboť to již dovolovala sociální situace rodiny, kterou tvořila ona, otec a sestra. Druhá sestra byla osvojena matčiným bratrem před mým narozením. ( Můj otec měl z prvního manželství šest dětí, když jeho první žena zemřela, ocitlo se pět z nich v dětských domovech a jedno bylo osvojeno. V mém případě existují jisté pochybnosti o jeho biologickém otcovství, protože matka udržovala vztahy i s dalšími muži / s otcem nebyli manželé / a povaha těchto vztahů byla s největší

4 pravděpodobností více než pouze přátelská ) Když mi bylo devět měsíců, otec tragicky zahynul po střetnutí s vlakem. Matka mě dala zpět do kojeneckého ústavu a souhlasila s případným osvojením nebo adopcí. Zanedlouho nastoupila do výkonu trestu ( souvislosti neznám ) a sestra byla poslána do dětského domova. Asi po třech dalších měsících jsem byl adoptován a začala tak historie mé dvojí identity. Biologické a sociální. V době adopce bylo mým adoptivním rodičům přes 40 let. Otec zemřel v roce 2012, matka doposud žije. Moje biologická matka zemřela v roce 1995 nikdy jsme se, mimo těch několik málo týdnů po narození, nesetkali. Zatím se mi podařilo najít, po 48 letech, jednu sestru má lehkou mentální retardaci a žije v ústavu sociální péče od svých jedenácti let. Dětství a dospívání nebudu zmiňovat protože to není, přísně vzato, účelem této práce a budu se stručně věnovat mé dospělosti. Tím samozřejmě není vyloučen fakt vývojových změn a podmíněností, které nějakým způsobem ovlivnily pozdější strukturu mé osobnosti a z toho plynoucí skutečnosti. Po absolvování Gymnázia a před nástupem vojenské služby v roce 1982 jsem se oženil. Z tohoto manželství mám dvě děti. Po deseti letech jsme se rozvedli. Znovu jsem se oženil v roce 1997 a s nynější ženou máme šest dětí. Nyní chci podrobněji reflektovat několik životních období, která jsou spojena s autoportréty. V roce 1996 vznikl autoportrét č.1, zobrazující pijáka absinthu. V té době jsem pracoval v divadle jako jevištní technik - kulisák a životní styl, který jsem do té doby vedl, se propojil s tímto zaměstnáním a umocnil již od adolescentního věku se projevující sklony k nadměrné konzumaci návykových látek ( alkohol, THC ). Bylo to také období mezi dvěma manželstvími, můj život postrádal smysl a ukotvení. Před tím, v roce 1992, jsem také absolvoval jednu krátkou psychiatrickou epizodu v důsledku abúzu alkoholu a suicidálních sklonů tím také začalo mé docházení do individuální psychoterapie, s různě dlouhými pauzami, trvající do současnosti. Kolorovaná kresba vyjadřuje vnitřní rozpor mezi slastí a utrpením, které konzumace alkoholu přináší. Zelená barva je v této souvislosti barvou smrti, rozkladu. Není zde ani potřeba ztvárnit skutečnou podobu, ale jen rozpoložení duše. Jako by to byl někdo cizí, koho pozoruji. Jako by to byla cizí ruka, která nabízí sklenici již přeplněnému konzumentovi. Neztotožňuji se s ním a přece jsem to já. Myslím, že je to výraz obrany před tím, že se můj svět hroutí vlastním přičiněním a neschopností se osvobodit. Nemožnost sebepřijetí a touha po smrti, jako prostředku k úniku z tíživé reality vlastního bytí. V roce 2003 jsem pracoval v Kontaktním centru pro uživatele drog, kam jsem nastoupil v roce 2001, kdy začala moje cesta v oborech sociální práce. Tehdy jsem měl pochybnosti, jestli mám místo přijmout pro jeho souvislost s mým nedořešeným vztahem k návykovým látkám, ale zároveň mě ta nabídka lákala jako by mě přitahovalo právě to riziko, vyzkoušet sám sebe jestli dokážu pomáhat sobě i druhým a také potřeba otestovat se, jestli jsem schopen s těmito klienty pracovat. Nebyl jsem ještě plně připraven na náročnost této pozice, ale ve zpětném pohledu jsem za tuto zkušenost vděčný, protože urychlila moji potřebu transformace. Současně jsem byl zaměstnán na telefonické Lince důvěry. Moje schopnost empatie a přijímání, i práce s rodinnými příslušníky klientů přinesla své ovoce, ale postupně během tří let se změnila v identifikaci a posléze ve vyhoření, takže už jsem nepomáhal - jen spoluprožíval. Od úzkosti a stresu jsem si odlehčoval užíváním nealkoholových drog ( THC, krátkodobě metamfetamin ) - jak jsem byl navyklý z minulosti - to mi sice neznemožňovalo chodit do práce, jako to často činí nadměrná konzumace alkoholu, ale vnitřní rozpor mezi rolemi, ve kterých jsem se pohyboval začal být neúnosný. Rozhodl jsem se změnit

5 zaměstnání a zároveň se mi podařilo radikálně zastavit pravidelné užívání návykových látek - zůstal zvyk se sociálním kontextem. Těsně před odchodem z tohoto zaměstnání jsem také započal výcvik v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii SUR s arteterapeutickým zaměřením. Byl to začátek velmi náročného období, skutečného zápasu o vlastní identitu a integritu - o život. Nastoupil jsem do zaměstnání na Střední škole aplikované kybernetiky jako psychosociální poradce. Na obraze č.2, který nese název Žlutý muž, je síla žluté barvy znásobena právě názvem tohoto autoportrétu. Symbolizuje silnou touhu po změně s uvědomováním si vlastního, doposud nevyužitého, potenciálu k této změně. Intuice hovoří o tom, že to nebude lehká cesta, ale stojí za to ji podniknout. Stát se hrdinou vlastního osudu. Boží oko, jakoby zaseknuté do čela, ujišťuje o transcendentním rozměru bytí a možnosti čerpat z něj sílu a inspiraci, vidět a vědět neboť smrtí život nekončí. Bude to bolestivá transformace o to hodnotnější, když se ji podaří dokončit. Dole, místo signace, je symbol planety Mars, který se zároveň používá v biologii pro označení mužského pohlaví. Štít a oštěp dva atributy bojovníka. V roce 2008, ze kterého je obraz č.3 nazvaný Klaun 45, jsem úspěšně ukončil psychoterapeutický výcvik. Toto plátno jsem použil také jako součást závěrečné výcvikové prezentace. Do výcviku jsem šel v roce 2003 s tím nastavením, o kterém vypovídá obr.2. A to také přineslo své plody nejen v pozitivním smyslu osobnostního růstu, ale i v jeho dramatičnosti. Těm, kteří prošli kterýmkoliv psychoterapeutickým výcvikem pro zvýšení své autentičnosti v terapeutických profesích, nemusím objasňovat co se může s člověkem dít, pokud se účastní výcviku naplno a s poctivou otevřeností. Ano, otevřel jsem se jako prošlá konzerva - vše vytěsněné, skryté, nepřijaté vyletělo ven a zaplavilo vědomí nečekanými obsahy. V souvislosti s tehdy prožívanými osobními životními těžkostmi ( krize manželství, naléhavost existenciálních témat ) a nepravidelným - intenzitou kolísajícím, ale stále udržovaným jistou potřebou, užíváním návykových látek ( alkohol, THC ), se výcvik stal skutečným nástrojem osobní katarze. Asi v polovině výcviku, v roce 2005, jsem se tak ocitl v hospitalizaci na psychiatrické klinice s akutní psychotickou poruchou. Když ataka pominula, odcházel jsem domů s diagnózou - emočně nestabilní porucha osobnosti, smíšená úzkostně depresivní poruchou u disponované osobnosti. Ve výcviku jsem po krátké rekonvalescenci pokračoval. V následujících letech se úzkostně depresivní stavy vracely s železnou pravidelností, vždy v přibližně stejném ročním období na konci jara. S možností sociálního stažení se do pracovní neschopnosti a přicházejícími letními prázdninami, jsem se vždycky nějak přes toto období přenesl a boj nevzdával. Získal jsem schopnost, tyto stavy procházet a nemírnit je intoxikací, ale s každým jejich překonáním se stávat odolnějším. V roce 2009 jsem byl znovu hospitalizován, tentokrát na vlastní žádost tedy ne již na tzv. uzavřeném oddělení, ale v resocializačním programu s terapeutickou péčí. Diagnóza byla stejná, doplněna o narcistické rysy osobnosti. Měl jsem zde možnost malovat v arteterapeutickém ateliéru, čehož jsem s radostí a uspokojením využíval. To mi výrazně

6 pomohlo překonat i toto období. Tyto osobní zkušenosti mi zprostředkovaly formu učení pro profesi expresivního arteterapeuta intenzivněji, než jakýkoliv jiný druh studia. Za nejdůležitější považuji fakt, že jsem dosáhl takového postoje k návykovým látkám, který pro mě není sebedestruktivní, nevytváří psychosociální zátěž a závislost, nezpůsobuje vnitřní konflikty. A s tím je spojen stav vědomí ( vycházející z potřeb nevědomí ), kdy již není ovlivňováno cravingem - tedy potřebou dosahovat změněného stavu prostřednictvím těchto substancí za účelem otupění nepříjemných emočních stavů a odkládání řešení emočních konfliktů ale naopak umožňuje zpracování těchto konfliktů a porozumění jejich souvislostem. Přispěla k tomu intenzivní výcviková práce v rámci skupinové dynamiky a individuální terapeutická práce s osobními existenciálními tématy, jejich nový náhled a víra v možnost změny. Ale jistě i existence rodiny s mnoha dětmi, jelikož tento fakt ve mně udržoval jistou úroveň zodpovědnosti. Schopnost udržet si náhled na situaci střídaný s krizovými osobními stavy považuji za trénink vpravdě jungovský - být emočně zúčastněn a zároveň pozorovat sám sebe a svou situaci považuji za podstatu mého uzdravení - za dar! Další adiktologické úvahy, o míře a důvodech nebo typu mých překonaných sklonů k závislostem, by byly samozřejmě možné a tato individuální cesta mnou není doporučována klientům, neboť každý jedinec s podobnou problematikou má jiné osobnostní a psychopatologické dispozice. Pro mnoho osob není jiná cesta z pekla závislosti, než absolutní abstinence. Tato sebereflexe ovšem není úzce zaměřena pouze na toto téma. Chci tím jen poukázat na důležitost vnímání a respektování jedinečnosti každé lidské bytosti a tedy hledání individuálního terapeutického přístupu a péče. Obraz č.3 skutečně nese poselství nepřeberného množství osobních témat, která se za pět let výcviku nashromáždila a čekají na zpracování. Jakoby můj svět byl poskládán z mnoha částí mozaiky, která se mnou tvoří celek z něhož se snažím vymanit, abych si ho mohl prohlédnout s odstupem. A proč Klaun 45? Protože klaun pro mě představuje symbol tragikomičnosti bytí člověka v mnoha životních rolích, střídajících se emočních stavech a aspektech osobnosti. Ty je možné integrovat do jednoho celku, aniž by byly popřeny jedny na úkor druhých. Bylo mi v tom roce 45 let. Čísla čtyři i pět jsou symbolem celistvosti, fyzické reality člověka usilujícího o spojení s realitou světa prostřednictvím uskutečňování vizí. Zaběhnuté fungování ega je vyzýváno ke změně skrze intuitivní potřebu stát se součástí kosmu stát se tím, kým jsem. S tímto odhodláním jsem ukončil pětiletý výcvik. Tyto autoportréty pochopitelně nejsou jediným obrazovým materiálem, který mapuje můj vnitřní svět jsou vybrány jen jako zástupci jednotlivých, ne přímo navazujících, životních fází. Maluji po celou dobu, o které je v této práci řeč a nyní s odstupem času jasně vidím, jak mi tato tvůrčí práce umožňovala a umožňuje nést kříž sebepoznání a sebepřijetí. Díky ní mohu pomáhat sobě i druhým v jejich hledání. To je také smyslem této reflexe prostřednictvím osobní zkušenosti ukázat, jak může přirozená kreativní činnost osvobozovat tělo, srdce, mysl, ducha i duši ze zajetí svazujících, geneticky podmíněných, vývojově vzniklých nebo z podstaty lidské existence vyplývajících, stereotypů. Dostávám se k obrazu z roku To byl první rok, po předešlých čtyřech letech, bez pracovní neschopnosti nebo hospitalizace. Byl jsem již schopen rekapitulovat uplynulé období a přemýšlet o podstatě mých krizových stavů mysli i těla. Nechci nijak popírat oprávněnost diagnostikování mých psychických potíží, protože rozumím tomu, že vycházelo ze seriózního

7 lékařského přístupu, potvrzeného mnoha a mnoha lety praxe, studia a výzkumu. Jen kladu otázku sám sobě zda-li je možné, že spouštěcí faktory které jsem uvedl a moje silná potřeba rozumět existenciálním osobním tématům, mohli být příčinou psychospirituální krize tak, jak ji popisuje transpersonální psychologie. A zároveň mě napadá, že poruchy osobnosti a úzkostně depresivní stavy, které se naplno projevily z mnoha kontinuálních příčin až v tomto dospělém věku, nijak nevylučují i tuto alternativu současně s psychiatrickou diagnózou. Obojí může být pravdivým popisem skutečnosti. Právě moje snaha porozumět tomu, co přivodilo tuto dlouhodobou krizi tedy příležitost ke změně, mě dovedla k seznámení se s transpersonální psychologií a existenciální psychoterapií. Zde jsem objevil mnohá možná objasnění příčin mých těžkostí, včetně nečekaných stavů změněného (rozšířeného ) vědomí, které se zároveň stali branou k širšímu a bohatšímu sebepojetí. Obraz č.4 se jmenuje Autotransfigurace - přetváření osobnosti za aktivní účasti jí samé. To znamená, že nedávám pouze volný průchod psychosomatickým a spirituálním změnám navozeným nečekanými vnějšími nebo vnitřními faktory, ale cíleně (např.meditací, modlitbou, řízenou imaginací, expresivním tvůrčím sebevyjadřováním, občas s pomocí entheogenů ) tyto podmínky vytvářím a využívám k osobnostnímu růstu a hledání skutečného středu, pravému já zakotveném v Bohu, v Universálním Vědomí - chcete-li. K tomu patří právě spirituální rozměr člověka, který sice vnímám již od útlého dětství, ale teprve nyní v posledních letech jsem schopen ho plně integrovat jako samozřejmou součást mého lidství. Konvertoval jsem ke křesťanství před čtrnácti lety, avšak nyní má víra získala jasnější podobu - kdy hmota a vědomí již nejsou v dualistickém protikladu, ale tvoří svatou jednotu - ( volná parafráze myšlenek křesťanského filozofa P. Teilharda de Chardin ). Přes zájem o šamanismus a krátkou osobní zkušenost s ním, jsem se dostal zpět ke křesťanské mystice, která pro mě představuje širší a hlubší alternativu oproti běžnému institucionalizovanému pojetí spirituality křesťanských církví. Barvy na obraze jsou jasnější a pokládány volnější formou než na předešlých plátnech. Bezstarostnost a jistota symbolizovaná volně loženou cigaretou v pootevřených ústech kontrastuje s rozkládající se tváří v nepřetržitém pohybu nebude to bezbolestný proces, jistota budoucí proměny by se neměla stát arogantní sebestředností. Aby mohlo vzniknout nové, musí zaniknout staré nic se neztratí, jen bude vše jinak poskládáno a nabude novou, přetvořenou kvalitu. Autoportrét č.5 z roku 2011 navazuje na předešlý nejen podobnou formou v použití barev a dynamismu malby, ale také pokračováním příběhu. Transfigurace transformace proběhla, ne že by byla ukončena, ale odstartovala novou, další etapu na cestě k celistvosti. Výraz a podoba tváře je nejrealističtější ze všech zde uvedených autoportrétů. Tím je zdůrazněna síla potřeby ztotožnit se maximálně se svou fyzickou existencí v těle a ve světě, aniž by byl vytěsňován duchovní, mystický aspekt. Ten je zastoupen modrou a fialovou barvou, použitými jakoby v mírném množství a intenzitě trpělivost a pokora se v této oblasti poznání vyplácí. Červená barva stékající, obmývající tvář kolem černé průrvy je léčebným, životadárným potenciálem ukrytým hluboko v duši. Může symbolizovat i Kristovu oběť, která se mě osobně týká a vyzývá mě k osobnímu obětování - ztrátě starého, bezpečného ale ničivého sebepojetí a vybudování skutečné lásky k sobě a k druhým - Miluj svého bližního, jako sám sebe! - Ježíš tím myslí to, co říká - nic víc, nic míň! Černá průrva se vztahuje k ještě neprozkoumaným oblastem nevědomí, ale i jeho stinným a temným aspektům, jejichž

8 poznání a prožití mi umožňuje nacházet novou úplnost. Její zlaté ohraničení a další použití jiného odstínu zlaté v malbě hovoří o bohatství ducha, díky kterému tato transformace může existovat a pokračovat. Miroslav Tomáš Maxmilián Nohýnek Záhořík Šarközi všechna tato jména, která jsou názvem obrazu, vytvářejí mou autobiografickou - sociální, biologickou, psychickou i spirituální historii a dotvářejí současnost do podoby budoucího a z budoucnosti tvoří to, co je TADY a TEĎ! Mohl bych ještě mnoho hovořit o prezentovaných autoportrétech a interpretovat svou malířskou tvorbu, ale myslím, že to není pro účel této reflexe nezbytné. Mám za to, že jako ukázka mé expresivní tvorby a jejího vlivu na uzdravující proces, kterým jsem prošel a procházím je uvedený materiál dostačující. Navíc, jak jsem podotkl na začátku, není interpretace a analýza expresivního tvůrčího projevu v humanistických terapeutických směrech primárním nástrojem léčby a růstu. Tím je samotný fakt tvůrčího procesu a jeho akceptování terapeutem spolu s klientem. On sám ví, co prožívá při svém tvůrčím zaujetí a co mu to přináší nebo bere. Můžeme pracovat i společně každý ve svém prostoru neboť i to vytváří atmosféru kongruence. Samozřejmě jsem nablízku a k dispozici jako průvodce, ba jako druh, kterému může důvěřovat. Obrátí-li se na mě s žádostí o podání pomocné ruky - neváhám mu ji poskytnout. Interpretaci jeho práce se úplně nevyhýbám - chci porozumět jeho nastavení, ale nemusím ji verbálně sdělovat pokud o to nestojí. A pakliže ano, nabízím ji jen jako inspiraci a neustále si ověřuji, zda není v přímém protikladu k jeho porozumění souvislostem, zda je v souladu s jeho vnímáním a prožíváním. On sám mě vede k sobě a dovoluje mi podílet se na jeho sebeuzdravení. Učím se a dozvídám se od něj něco o sobě a předávám mu svou zkušenost. Forma a obsah expresivního sebevyjadřování pomáhá nenásilně otevírat jeho spirituální složku osobnosti, o které jsem přesvědčen, že je přirozenou součástí každého člověka a skrze ni lze nalézat odpovědi na základní existenciální otázky. V této interakci se oba stáváme plně lidskými bytostmi. Věřím, že tyto zkušenosti nabyté během mé profesní a osobní cesty, se mohou stát povzbuzením pro všechny, kteří podobným způsobem usilují o své vnitřní uzdravení i pro ty, kteří postupně s touto snahou v sobě objevují potenciál k provázení a službě těm, kteří takovou pomoc hledají. Jako symbol a posilu pro toto směřování vnímám starobylý příběh z řecké mytologie o kentaurovi jménem Cheirón. Cheirón byl nejmoudřejším z kentaurů. Odmítnut a opuštěn matkou, otce nepoznal. Nešťastnou shodou okolností byl zasažen a zraněn otráveným šípem namočeným v Hydřině krvi. Jelikož byl nesmrtelný, tato rána mu způsobovala věčnou bolest. Když hledal způsob jak se vyléčit, našel cestu jak léčit druhé. Při předávání léčitelského umění ostatním, nalézal velkou míru úlevy od vlastního utrpení. STAL SE ZRANĚNÝM LÉČITELEM JEHO ARCHETYPEM

9 Věnováno Ondřeji Bičovskému (spolubojovníkovi ze zmíněného psychoterapeutického výcviku ), který v tomto roce opustil tělo a tento svět, směřujíc k bodu Omega Prosinec 2011 Použitá literatura a jiné zdroje : Vytváření mandaly, Susanne F. Fincher, Pragma, 1997 Existenciální psychoterapie, Irvin D. Yalom, Portál s.r.o., 2006 Přístupy v arteterapii, Judith Aron Rubinová, TRITON, 2008 Mapy k extázi, Gabrielle Roth, Dharma Gaia, 2010 Internet,Wikipedie otevřená encyklopedie

10 Obr.1 Absinth, kolorovaná kresba tuží, karton, 42x29cm, 1996 Obr.2 Žlutý muž, olej, tempera, sololit, 85x75cm, 2003

11 Obr.3 Klaun 45, akryl, plátno, 120x120cm, 2008 Obr.4 Autotransfigurace, akryl, plátno, 70x70cm, 2010

12 Obr.5 M.T.M.N.Z.Š., akryl, plátno, 120x120cm, 2011

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 předběžný rozvrh seminární práce 1. Úvod, spiritualita a psychoterapie, 25. února spiritualita v psychoterapii 2. Nové myšlení a techniky sebezlepšení 4. března

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

ESF projekt v Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje

ESF projekt v Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje ESF projekt v Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Registrační číslo CZ.04.1.03/3.2.15.2/0351 projektu: Žadatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Název projektu: Letní

Více

S optimismem a respektem. Průvodní slovo. Arteterapie jako součást léčby

S optimismem a respektem. Průvodní slovo. Arteterapie jako součást léčby 2014 S optimismem a respektem V životě se setkáváme s radostmi, štěstím, ale také s problémy. Ať už nás překvapí nečekaně, nebo s nimi bojujeme dlouhodobě, je důležité mít vedle sebe lidi, na které se

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Doprovázení umírajících a pozůstalých

Doprovázení umírajících a pozůstalých Doprovázení umírajících a pozůstalých PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D. n.spatenkova@gmail.com Ostrava 17. března 2015 Umírání a smrt Život každého člověka jednou skončí i můj, i Váš, nás všech Zdravý selský

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Humanistická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Humanistická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Humanistická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 12 Název materiálu: Humanistická

Více

Obsah. Summary... 11 Úvod... 12

Obsah. Summary... 11 Úvod... 12 Obsah Summary... 11 Úvod... 12 1 Spánek a bdění... 15 1.1 Biologické rytmy... 15 1.2 Cirkadiánní rytmy... 16 1.2.1 Historie výzkumu cirkadiánních rytmů... 16 1.2.2 Regulace cirkadiánních rytmů... 18 1.2.2.1

Více

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví Marta Hošťálková Úvod total pain - tzv. celková bolest tělesná bolest spjata a vzájemně se ovlivňuje s bolestí v oblasti psychické, sociální i duchovní koncept celostní

Více

Obecná psychologie: základní pojmy

Obecná psychologie: základní pojmy Obecná psychologie: základní pojmy ZS 2009/2010 Přednáška 1 Mgr. Ondřej Bezdíček Definice psychologie Je věda o chování a prožívání, o vědomých i mimovědomých oblastech lidské psychiky. Cíle psychologie

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie 7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie Obecné cíle výuky Psychologie Předmět a výuka Psychologie je koncipována tak, aby žáky vedla k utváření realistického

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

Výcvik v koučování pomocí Gestalt přístupu

Výcvik v koučování pomocí Gestalt přístupu Výcvik v koučování pomocí Gestalt přístupu Ve výcviku Gestalt Essence se můžete naučit základnímu řemeslu koučinku jak vést hovor, jak klást otázky, jak dávat zpětnou vazbu, ale i umění Gestalt přístupu

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori V tomto článku se blíže zamyslíme nad dílem světoznámé pedagogické pracovnice a zakladatelky pedagogického směru Marie Montessori.

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení MUDr. Miroslav Sekot 1. Konference integrativní psychoterapie EMAUZY 8.6.2014 Psychiatrická klinika 1 LF VFN a

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram Věznice Příbram Terapeutické programy Specializované oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování v důsledku d užíváníu psychotropních látek 40 odsouzených mužů umístěných ve věznici s ostrahou

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

Umění a kultura Výtvarná výchova

Umění a kultura Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Výtvarná výchova 3. období 8.- 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. vybírá, vytváří

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA Pedagogika Franze Ketta pojmenovává celistvý, na smysl zaměřený přístup ke vzdělávání a výchově. V tomto smyslu se jedná o alternativní pedagogický

Více

Absolvováním modulu získáte :

Absolvováním modulu získáte : Vzdělávací moduly a workshopy: NARATIVNÍ MANAGEMENT a SYSTEMICKÉ FIREMNÍ KONSTELACE - jako nástroj řešení firemních problémů, firemních strategií, utváření funkčních firemních leverage, řešení vztahových

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Psychická krize. Pojem krize

Psychická krize. Pojem krize Tento text je určen pouze ke studijním účelům; použité zdroje (a zároveň velmi doporučená literatura): Špatenková,N.a kol.: Krize psychologický a sociologický fenomén, Vodáčková,D.: Krizová intervence,

Více

Emocionální a interpersonální inteligence

Emocionální a interpersonální inteligence Emocionální a interpersonální inteligence MODELY První model emoční inteligence nabídli Salovey a Mayer v roce 1990. Emoční inteligence se v jejich formálním pojetí týká zpracovávání emočních informací

Více

Výběr z nových knih 5/2014 psychologie

Výběr z nových knih 5/2014 psychologie Výběr z nových knih 5/2014 psychologie 1. 5 elementů efektivního myšlení : [klíč k úspěchu ve studiu, práci i každodenním životě] / Edward B. Burger a Michael Starbird ; [překlad Helena Michková] -- 1.

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Prenatální psychologie a vnímání plodu v této rovině Na významu nabývá nejen zájem o fyzický vývoj plodu, ale dokládají

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

NĚKTERÉ POSTOJE TĚŽCE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH STUDENTŮ A JEJICH VLIV NA POZICI VE SKUPINĚ VRSTEVNÍKŮ

NĚKTERÉ POSTOJE TĚŽCE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH STUDENTŮ A JEJICH VLIV NA POZICI VE SKUPINĚ VRSTEVNÍKŮ S t a t i NĚKTERÉ POSTOJE TĚŽCE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH STUDENTŮ A JEJICH VLIV NA POZICI VE SKUPINĚ VRSTEVNÍKŮ Klára Konvičková Ve svém příspěvku vycházím ze zkušeností a postřehů z práce se zrakově postiženými.

Více

TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE

TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE ČÁST I. TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE 1. Jazyk, metafory a teorie rodinné terapie 1.1 Systemický přístup 1.2 Sociální konstruování 1.2.1 Sociální konstrukce a fakta 1.3 Narativní terapie 1.3.1 Příběhy

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Úrovně MT praxe. Pomocná k různým cílům v obasti edukace, komunikace a rozvoje osobnosti

Úrovně MT praxe. Pomocná k různým cílům v obasti edukace, komunikace a rozvoje osobnosti MT praxe Úrovně MT praxe Pomocná k různým cílům v obasti edukace, komunikace a rozvoje osobnosti Rozšiřující k posílení výsledků léčebných a terapeutických postupů Intenzivní má významnou roli v terapeutickém

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Několik obecných úvah o poradenství a koučování. www.andragogos.cz

Několik obecných úvah o poradenství a koučování. www.andragogos.cz Několik obecných úvah o poradenství a koučování www.andragogos.cz Život a svět kolem nás Tempo, jakým se vyvíjí a mění společnost i svět kolem nás se zrychluje! Změny kladou velké nároky na každého jednotlivce

Více

Co je a co není psychoterapie? PhDr. Jaroslava Dosedlová,, Ph.D. Psychologický ústav FF MU Brno

Co je a co není psychoterapie? PhDr. Jaroslava Dosedlová,, Ph.D. Psychologický ústav FF MU Brno Co je a co není psychoterapie? PhDr. Jaroslava Dosedlová,, Ph.D. Psychologický ústav FF MU Brno Psychoterapie je záměrnz rné a plánovit novité léčebné působení psychologickými prostředky s cílem c dosáhnout

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Motivace pro práci v

Motivace pro práci v Motivace pro práci v pomáhaj hajících ch profesích a spolupráce v týmu PhDr. Pavla Doležalov alová PhDr. Jiří Broža Neurotický projev/struktura Přirozená součást st každého tvořiv ivého člověka Určit itá

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

Obecná a vývojová psychologie Přednáška 12. Období dospívání (období pubescence a období adolescence)

Obecná a vývojová psychologie Přednáška 12. Období dospívání (období pubescence a období adolescence) Obecná a vývojová psychologie Přednáška 12 Období dospívání (období pubescence a období adolescence) Základní charakteristiky dospívání Biologické hledisko-první známky pohlavního zrání až dovršení pohlavní

Více

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 běhy 20.9.,

Více

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie Klinický psycholog 1. Duševní poruchy v dětství a adolescenci. 2. Neurotické poruchy v dětství. 3. Poruchy spánku u

Více

Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem

Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem Akreditovaný výcvikový vzdělávací program pod vedením PhDr. Mariny Stejskalové, CSc. Vzdělávací program Výcvikový vzdělávací program je jako

Více

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství vědní obor Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství 1 = samostatný vědní obor = zabývá se všemi složkami procesu ošetřování nemocného člověka = vědní disciplína zaměřená

Více

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Psychoterapie RS v praxi Motto: Učeň se ptá: Co je důležitější než vědění? Mistr

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy)

BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy) BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy) Stereotypy, jak je rozpoznat a využít při práci s klienty i v rámci týmu ANOTACE KURZU Introverti jsou asociální! Věc dělaná na poslední chvíli bude odfláknutá!

Více

- společensko-přírodní věda o člověku, jejímž předmětem je prožívání a chování jedince

- společensko-přírodní věda o člověku, jejímž předmětem je prožívání a chování jedince Otázka: Psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Peťan = věda o duši - z řečtiny psyché duše, logos věda - společensko-přírodní věda o člověku, jejímž předmětem je prožívání a chování

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let Motto: "Život je Hra, hraj ji život je Píseň, zpívej ji život je Boj, přijmi jej život je Sen, uskutečni ho život je Oběť, nabídni ji život je Láska,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Vyrovnávání se s genetickou diagnózou Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty Praha, Motol, 18.1. 2013

Vyrovnávání se s genetickou diagnózou Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty Praha, Motol, 18.1. 2013 Vyrovnávání se s genetickou diagnózou Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty Praha, Motol, 18.1. 2013 MUDr. V. Curtisová, Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny, FN Olomouc Dopady

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

PROGRAM PRACOVNÍ REHABILITACE

PROGRAM PRACOVNÍ REHABILITACE PROGRAM PRACOVNÍ REHABILITACE V RÁMCI PROJEKTU Chráněné a integrační pracoviště ve VFN v Praze - Kateřinská zahrada II., reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/35032 Cílová skupina: Klienti Psychiatrické kliniky VFN

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Výběr z nových knih 4/2014 psychologie

Výběr z nových knih 4/2014 psychologie Výběr z nových knih 4/2014 psychologie 1. Emoční inteligence dítěte a její rozvoj / Lawrence E. Shapiro ; [z anglického originálu... přeložila Hana Kašparovská] -- Vyd. 3. Praha : Portál, 2009 -- 267 s.

Více

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace PROJEKT k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova ) Příloha školního vzdělávacího programu Oáza Autor projektu: Mgr.

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více