Závěrečná zpráva. ve věci podnětu ods. M.K. A - Obsah podnětu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva. ve věci podnětu ods. M.K. A - Obsah podnětu"

Transkript

1 V Brně dne 16. srpna 2010 Sp. zn.: 5977/2009/VOP/JPK Závěrečná zpráva ve věci podnětu ods. M.K. A - Obsah podnětu Se svým podnětem se na veřejného ochránce práv obrátil ods. M.K., v té době ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Oráčov. Ve svém dopisu si stěžoval na následující skutečnosti: 1. Ve Věznici Oráčov mu není poskytována náležitá zdravotní péče a zacházení, v důsledku čehož se již dvakrát sebepoškodil a byl za to opakovaně kázeňsky potrestán. Konkrétně uvedl, že trpí závažnou poruchou osobnosti a alkoholismem ve 4. stupni, které jsou mj. příčinou úzkostných, depresivních a sebepoškozujících stavů a projevů chování. 2. Vzhledem k výše uvedenému považuje kázeňské potrestání za neoprávněné a požadoval výmaz kázeňských trestů. 3. Dále uváděl, že ačkoliv v lékařské zprávě po provedeném zákroku (chirurgické šití po sebepoškozujícím aktu) bylo stanoveno, že má mít klid na ošetřovně, byl umístěn na oddělení výkonu kázeňských trestů (dále jen OVKT ) po sebepoškození dne Požadoval umístění do jiné věznice a samostatné ubytování nebo ubytování na cele maximálně pro dvě osoby. 5. Stěžoval si na vysazení léku diazepam a požadoval, aby si vězeńský lékař vyžádal zdravotní zprávy z pobytu na svobodě, které by vysvětlily, proč se sebepoškozuje. Dále žádal, aby mu byly provedeny jaterní testy a byl přemístěn do Věznice Heřmanice, kde se vykonává ochranná léčba protialkoholní. Ve svém doplnění z 6. ledna t.r. uvedl, že byl přemístěn do Věznice Vinařice a že Generální ředitelství Vězeňské služby ČR (dále jen GŘ VS ČR ) uzavřelo prošetřování jeho stížnosti, aniž by jí přiznalo důvodnost, a dále rozšířil předmět své stížnosti (směřující však proti Věznici Vinařice) o následující tři body: 6. Ve výkonu trestu odnětí svobody (dále jen VTOS ) nemá k dispozici Trestní zákoník. 7. Nebyla mu poskytnuta kopie vyhotovení rozsudku, který je založený v jeho osobním spisu na správním oddělení a byl odkázán, aby si jej vyžádal u soudu.

2 8. Znovu zopakoval, že trest odnětí svobody u jeho osoby nesplňuje účel. Ve smyslu ustanovení 1 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, se ochránce zabývá jak postupem Vězeňské služby ČR (dále jen VS ČR ), tak podmínkami výkonu trestu odnětí svobody. Vzhledem k tomu, že byly splněny všechny náležitosti podnětu dle 11 citovaného zákona, bylo v souladu s ustanovením 14 tohoto zákona zahájeno šetření, jehož cílem bylo zjistit, zda uvedeným postupem nedošlo k porušení právních předpisů a principů dobré správy. V souladu se zákonem o veřejném ochránci práv jsem se od ujala dalšího šetření. B - Skutková zjištění Od Věznice Oráčov i Vinařice byly vyžádány podklady a materiály, včetně zdravotnické dokumentace stěžovatele. Na jejich základě bylo zjištěno, že: 1. Lék diazepam byl stěžovateli vysazen na přímé doporučení psychiatrických odborníků z vězeňské nemocnice v Brně z toho důvodu, že obsahuje látky, na kterých byl odsouzený závislý před nástupem do VTOS. Z tohoto hlediska se jeho sebepoškození mohlo jevit i jako účelová forma nátlaku, jak si vynutit jeho opětovné nasazení. 2. Za sebepoškozující jednání byl stěžovatel skutečně potrestán umístěním do uzavřeného oddělení, s výjimkou doby stanovené k plnění určených úkolů programu zacházení, na dobu 14 dnů dle 46 odst. 3 písm. f) zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů. 3. Po sebepoškození dne musel stěžovatel vykonat kázeňský trest bezprostředně po návratu do věznice z civilního zdravotnického zařízení, avšak stěžovatelův stav nevyžadoval hospitalizaci, a proto nebyl důvod ke zrušení umístění na OVKT. Bylo mu povoleno lůžko a matrace. S umístěním vyslovil souhlas lékař, navíc vhodnost tohoto opatření lze chápat i jako prevenci dalšího sebepoškozování, protože na OVKT neměl přístup k holicím potřebám. 4. Ve Věznici Oráčov byl přemístěn z ubytovny č. 1 na ubytovnu č. 9, která je kapacitou nejmenší (18 odsouzených). Věznice Oráčov nedisponuje celovým systémem. Tím bylo reagováno na doporučení v propouštěcí zprávě z Psychiatrického oddělení VN Brno (v takovém prostředí se údajně choval bezproblémově). Následně byl přemístěn do Věznice Vinařice. 5. Jaterní testy byly stěžovateli provedeny dne Některé dílčí informace o zdravotním stavu ods. M.K. z doby pobytu na svobodě byly sice v jeho zdravotnické dokumentaci založeny (1 list papíru), nikoliv však zdaleka komplexní informace o jeho zdravotním stavu, které by vysvětlovaly důvody jeho sebepoškozování. Toto však bylo později doplněno podrobným vyšetřením 2

3 stěžovatele ve vězeňské nemocnici v Brně. Žádost o umístění do Věznice Heřmanice na oddělení určené pro protialkoholní léčbu byla podána, bohužel pro nedostatek kapacit musela být zamítnuta dne Nicméně nadále platí rozhodnutí soudu o povinnosti podrobit se nařízené ústavní protialkoholní léčbě. 6. Právní normy jsou odsouzeným dle vyjádření ředitele Věznice Vinařice k dispozici na oddílech ubytoven, dále pak u vychovatelů a odborných zaměstnanců oddělení výkonu trestu, další materiály (literaturu a jiné podklady) si můžou rovněž nechat do věznice zaslat. 7. Požadovaná kopie rozsudku nebyla stěžovateli skutečně poskytnuta s odkazem na 17 odst. 2 a 3 NGŘ 50/2008, kde se výslovně uvádí, že: 2) informace se poskytují pouze z dokumentů vzniklých z činnosti Vězeňské služby, 3) požaduje-li vězněná osoba fotokopii dokumentu zaslaného orgánem činným v trestním řízení (např. rozsudku), požádá o pořízení kopie přímo příslušný orgán činný v trestním řízení GŘ VS ČR znění tohoto ustanovení zdůvodnilo následovně: V případě poskytnutí kopie rozsudku z osobního spisu odsouzeného se nejedná o poskytnutí informace, která souvisí s působností vězeňské služby. Rozšiřování působnosti vězeňské služby v tom ohledu, že musí oprávněné osobě poskytnout materiály, které patří do působnosti jiného orgánu (v tomto případě soudu), nemá oporu v zákoně a není důvodné požadovat po vězeňské službě poskytování všech dokumentů a podkladů orgánů činných v trestním řízení a soudů je nad rámec její zákonné povinnosti a docházelo by k zatěžování administrativního aparátu nad únosnou míru Zde je z věcného hlediska třeba předně upozornit na to, že jsem se nedotazovala GŘ VS ČR na důvody neposkytování kopií všech dokumentů a podkladů vzniklých z činnosti orgánů činných v trestním řízení, nýbrž pouze těch dokumentů, které má VS ČR aktuálně tak jako tak k dispozici na správním oddělení příslušné věznice. 8. To, zda nařízení výkonu trestu odnětí svobody splňuje u stěžovatele M.K. účel trestu, mi nepřísluší posuzovat, neboť to je ve výlučné kompetenci soudů. Dle jednotlivých bodů: C - Právní posouzení U bodů 1., 3., 6. a 8. nebylo z věcného hlediska zjištěno nic, co by mohlo zakládat porušení práva. Níže jsou rozvedeny body stížnosti, v nichž jsem shledala více či méně závažné pochybení pracovníků vězeňské služby. Bod 2 stížnosti - Oprávněnost kázeňského trestání odsouzených v případech, kdy se sebepoškozují je předmětem častých stížností veřejnému ochránci práv. Již v dřívějších kauzách ochránce požadoval v případech návrhu na kázeňské trestání za sebepoškozování, aby nejprve došlo k lékařskému vyšetření takového odsouzeného. Účelem vyšetření je zjistit příčinu jednání odsouzeného. Pouze pokud lékař stanoví, že se jedná o manipulativní nebo nátlakové účelové jednání, lze mít za prokázanou vinu odsouzeného, a tedy i přičitatelnost. Pouze v takovém případě lze 3

4 za takové jednání uložit kázeňský trest. V opačném případě (například pokud se jedná o projev psychické nemoci, jejímž důsledkem je omezení rozpoznávacích nebo ovládacích složek vůle) nelze za sebepoškozující chování trestat. Vzhledem k tomu, že před uložením kázeňských trestů ( a ) nedošlo k posouzení odsouzeného lékařem z hlediska příčin sebepoškozování, a toto nebylo zhojeno ani během rozhodování o stížnosti proti uložení kázeňského trestu v případě druhého kázeňského trestu, vyvolává průběh kázeňských řízení pochybnost, která je ještě více umocněny následujícími fakty: a) stěžovatel opakovaně uváděl v průběhu kázeňských řízení, že trpí smíšenou poruchou osobnosti, což dokládají i informace z jeho zdravotní dokumentace, b) sebepoškozování se dopouštěl údajně i na svobodě (viz vyjádření vedoucí odboru zdravotnické služby GŘ VS ČR, ze dne ), c) dle propouštěcí lékařské zprávy z vězeňské nemocnice v Brně se v malém kolektivu choval zcela bezproblémově (a to i po vyřazení léků, na kterých byl závislý!). Naopak, pokud by se v případě sebepoškozování stěžovatele jednalo o prokazatelně účelové nátlakové jednání s cílem vynutit si samostatné ubytování, nebo dokonce opětované nasazení léků obsahujících láky, na kterých byl dříve závislý což naznačují záznamy o průběhu výkonu trestu z Vězeňského informačního systému signované psycholožkou (PhDr. K.), vychovateli i speciálními pedagogy (Mgr. S., Mgr. D.), i krátká poznámka MUDr. B. 1 z jeho vyjádření ze dne učiněná na výzvu ochránce, bylo třeba toto stanovisko důkazně podložit. Je proto závažným nedostatkem, že již před rozhodnutím o uložení kázeňského trestu nedošlo k posouzení a zaujetí jednoznačného stanoviska lékařem k dané problematice. Výše uvedená poznámka MUDr. B. totiž vznikla až 13 dnů po rozhodnutí o zamítnutí stížnosti proti udělení kázeňského trestu, při samotném kázeňském řízení proto nemohla být brána v úvahu. Vzhledem k výše uvedenému předmětná kázeňská řízení vykazují závažnou vadu, jejímž důsledkem je nedostatečně prokázaná způsobilost subjektu být činěn sankčně odpovědným za spáchání kázeňského přestupku, respektive trvající pochybnost o této způsobilosti. Z důvodu uplatňování pravidla in dubio pro reo (v pochybnostech ve prospěch obviněného) při veřejnoprávním trestání jsem toho názoru, že pro udělení kázeňských trestů nebyla dostatečně zjištěna deliktní způsobilost ods. M.K. Bod 4 stížnosti - Umísťování a přemísťování vězňů je plně v kompetenci vězeňské služby a neexistuje právní nárok na přemístění nebo umístění konkrétního odsouzeného do konkrétní cely nebo oddílu, pokud jsou splněna kriteria zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a vyhlášky č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, které stanoví oddělené ubytování pro některé kategorie odsouzených (např. oddělené ubytování mladistvých, prvotrestaných apod.), což však není tento případ. V takovém případě je další 1 Navíc ještě pouze ve formě: Jednání jmenovaného se jeví jako velmi účelové. 4

5 umísťování odsouzených v kompetenci VS ČR, která je vázána pouze principy dobré správy a navíc limitována kapacitními a konstrukčními možnostmi příslušné věznice. V této souvislosti jsem neshledala zásadní pochybení vážící se k bodu 4. stížnosti ods. M.K., nicméně důrazně apeluji na vězeňskou službu, aby se maximálně snažila respektovat doporučení obsažené v propouštěcí zprávě z VN Brno ze dne , kde se jednoznačně uvádí:... vhodné umístění v menším kolektivu, během hospitalizace u nás při pobytu v menším kolektivu zcela bezproblémový umístění v menším kolektivu by mohlo redukovat další sebepoškozování Výše uvedený postup lze dovodit právě z principů dobré správy na úseku vězeňství. Bod 5 stížnosti - V souladu s principy dobré praxe a zajištěním kvalitní zdravotní péče je též oprávněný požadavek na to, aby si zdravotnické středisko příslušné věznice vyžádalo potřebné dokumenty o zdravotním stavu odsouzeného z jeho pobytu na svobodě (pokud je známo kam se obrátit), a to tím spíše, že se jednalo o značně problémového odsouzeného, u něhož byla diagnostikována psychiatrická nemoc. Vyzývám příslušné pracovníky, aby v podobných situacích přistupovali ke zjišťování informací o zdravotním stavu pacienta aktivněji, nicméně vzhledem k hospitalizaci stěžovatele ve vězeňské nemocnici v Brně nelze rovněž v tomto bodě stížnosti spatřovat v postupu VS zásadní pochybení. Bod 7 stížnosti - Nejzávažnější pochybení z hlediska výkonu veřejné správy na úseku vězeňství spatřuji v daném případě v odpírání poskytnout stěžovateli kopii rozsudku, na jehož základě vykonává trest odnětí svobody. Tento postup je sice v souladu s 17 odst. 2 a 3 2 NGŘ č. 50/2008, nicméně mám za to, že postup v souladu s tímto nařízením odporuje základním zásadám činnosti správních orgánů, které jsou dle 177 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád (dále též SŘ), závazné i pro případ, kdy zvláštní zákon 3 vylučuje použití správního řádu jako celku. I když je sice pravda, že žádná právní norma tuto povinnost konkrétně nejmenuje, je rovněž pravda, že principy správního řádu obsahují pravidla, kterými se má VS ČR ve své činnosti jednoznačně řídit. Tato pravidla mají za cíl mj.: 1. zefektivnit výkon státní správy jako celku (bez resortních barier) 2. zvýšit uživatelský komfort výstupů státní správy pro občana 3. v důsledku též šetřit prostředky a administrativní aparát státu jako celku. Tyto výše naznačené zásady jsou konkrétně vtěleny do 6 odst. 1 SŘ správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných průtahů, 6 odst. 2 SŘ správní orgán postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje, a dále rovněž do 8 odst. 1 SŘ správní orgány dbají vzájemného souladu všech postupů. Z výše uvedeného jednoznačně dovozuji, že příslušná ustanovení NGŘ 50/2008 jsou zcela evidentně minimálně v rozporu s ustanovením 6 odst. 2 SŘ. 2 Požaduje-li vězněná osoba o fotokopii dokumentu zaslaného orgánem činným v trestním řízení (např. rozsudku), požádá o pořízení fotokopie přímo příslušný orgán činný v trestním řízení. 3 Zde zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů. 5

6 Námitky, že se v uvedeném případě nejedná o poskytnutí informace, která souvisí s působností vězeňské služby, nemohu akceptovat. Trvám na stanovisku, že je zcela zřejmé, že požadovaná informace (v tomto případě rozsudek) se nachází v osobním spisu stěžovatele v přímém důsledku působnosti VS ČR, neboť byla vězeňské službě poskytnuta orgány činnými v trestním řízení v přímé souvislosti s její působností a k jejímu výkonu. A jestliže se v ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen informační zákon), hovoří o poskytování informace vztahujících se k působnosti příslušného povinného subjektu, je zcela zřejmé, že zákonodárcem zvolená formulace je širší než formulace pochází z působnosti nebo mají původ v činnosti příslušného orgánu, což by formulačně odpovídalo interpretaci GŘ VS ČR. Jestliže však zákonodárce použil širší termín vztahující se k působnosti, je zcela zřejmé, že se může jednat i o informace, které nemají původ v činnosti příslušného úřadu, ale které s jeho činností nějak souvisejí a tento úřad je má k dispozici. Je rovněž zcela zřejmé, že bez rozsudku by vězeňská služba vůbec nemohla danou osobu omezit na osobní svobodě, a proto má kopii rozsudku k dispozici právě pro výkon své působnosti. Z toho plyne, že informace v rozsudcích se velmi úzce vztahují k působnosti vězeňské služby. Bezdůvodné zužování rozsahu poskytovaných informací je tak v rozporu nejen s principy správního řádu, potažmo dobré správy, které se uplatňují i na poskytování informací dle informačního zákona, 4 nýbrž neodpovídá ani doslovné dikci výše citovaného ustanovení tohoto zákona, které upravuje rozsah poskytovaných informací. V daných souvislostech má však toto dle mého názoru pochybení další negativní důsledky, neboť vzhledem k sociální situaci konkrétního stěžovatele 5 (odkázaného na tzv. sociální kapesné 100,- Kč měsíčně) může vyvolávat okolnosti, které mu zabraňují, nebo alespoň významně ztěžují realizaci práva na obhajobu, která je garantována i normami nejvyšší právní síly (čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod 6 ). V žádném případě nelze tohoto práva fakticky zbavit z důvodu nedostatku finančních prostředků, potřebných k zaplacení pořízení kopií, tím spíše pokud požadovaného výsledku lze dosáhnout s nižšími náklady (zde pořízením kopií rozsudku založeného v osobním spisu odsouzeného) v samotné věznici. Rovněž vytváření procesně zdlouhavých postupů, které ve svém důsledku ztěžují, ne-li zabraňují efektivní realizaci práva na obhajobu, 7 lze považovat za porušení základního práva dle výše citovaného článku Listiny. V tomto případě spatřuji porušení principů dobré správy z toho důvodu, že jinak oprávněná snaha VS (totiž minimalizovat vlastní náklady) rovněž přispívá nebo mohla přispívat ke zhoršení možnosti pro stěžovatele řádně si připravit obhajobu, tedy práva na právní ochranu v konkrétním případě a navíc způsobuje odsouzeným 4 Viz ustanovení 20 odst. 4 písm. c) informačního zákona. 5 Jedná se o ods. M.K., který požadoval kopie odsuzujícího rozsudku, jenž mu nebyl doručen, neboť před uvězněním žil jako bezdomovec a který požadovanou kopii potřeboval pro přípravu obhajoby v dalším soudním jednání. 6 Zákon č. 2/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 7 Např. při běžně účtovaném poplatku kolem 15,- Kč za stranu, mohou při rozsáhleji odůvodněném rozsudku náklady za pořízení jeho kopie překročit výši sociálního kapesného (100,- Kč za měsíc), které však má sloužit i na pokrytí dalších základních potřeb odsouzených, např. na hygienu, doplatky za léky a regulační poplatky apod. A to už ani nemluvě o dalších překážkách jako je povinnost uhradit poplatek na soudech v kolcích, zdlouhavost celého procesu atd. V případě vyžádání si rozsudku prostřednictvím advokáta (případ nutné obhajoby ex offo) se pak celá procedura prodražuje pro stát ještě o úkony advokáta, nehledě na zdlouhavost celého procesu. 6

7 zbytečné náklady finanční i časové. Mám dokonce za to, že požadování nepřiměřeně vysokých poplatků (vzhledem k finanční situaci konkrétního odsouzeného) za vyhotovení kopií rozsudků uložených na správním oddělení věznice, pořizovaných byť třeba i samotnou věznicí (což není tento případ), by bylo způsobilé rovněž porušit právo na obhajobu. Nelze zde totiž použít argument, že na svobodě by dotyčný musel rovněž zaplatit za pořízení kopií rozsudku, protože na svobodě by například mohl být uznán za osobu v hmotné nouzi a pobírat příslušné dávky, nebo by soud mohl navštívit osobně a rozsudek si prostudovat. Aktem zbavení určité osoby svobody převzal na sebe stát jisté povinnosti, mj. i tu, že osoba ve vazbě nebude zbavena některých svých práv (čl. 40 LZPS odst. 3) a bude jí zajišťovat určitý minimální standard zabezpečení (netýká se jen stravy a odívání, ale nepochybně i výkonu práv), jiná práva nebudou omezena nepřiměřeně a bude dbáno principů dobré správy. Jestliže by bylo porušením práva i požadování nepřiměřeně vysokých poplatků za pořízení kopií samotnou věznicí, tím spíše by byl porušením práva postup dle platného znění 17 odst. 2 a 3 cit. NGŘ. I z výše uvedených důvodů finanční přiměřenosti je proto z praktického hlediska vhodnější, aby požadované kopie poskytovala vězeňská služba (a nikoliv např. soud), neboť tato může přiměřeně reagovat na finanční možnosti konkrétního žadatele, protože o nich má lepší přehled. Shrnu-li své stanovisko k bodu 7., musím konstatovat, že v případě, že není pochybnost 8 o tom, že občan má právo dostat od jakéhokoliv povinného subjektu požadované informace a tyto má správní oddělení věznice v souvislosti se svojí činností k dispozici, musí mu je poskytnout, neboť dikce 2 odst. 1 informačního zákona hovoří o informacích, vztahujících se k působnosti povinného subjektu, nikoliv o informacích, které mají původ v jeho činnosti. Opačná interpretace, totiž požadavek na administrativně složitější postup, než je nezbytně nutný, musí být považován nejen za bezdůvodné zúžení zákonné formulace rozsahu poskytovaných informací dle 2 odst. 1 informačního zákona, nýbrž rovněž za porušení zásad správního práva dle 6 odst. 1 a 2 a 8 SŘ, jejichž účelem je snižovat finanční a časové náklady administrativy, jak pro občany, tak pro stát jako celek. Na poskytování informací dle informačního zákona se tyto zásady zcela nepochybně vztahují. Nadto zpoplatnění poskytování informací a kopií 9 dokumentů, které odsouzení potřebují pro svoji obhajobu a které není přiměřené finančním možnostem odsouzených, lze považovat za porušení čl. 40 odst. 3 Listiny. D - Závěr Konstatuji tedy, že při kázeňských přestupcích odsouzeného M.K. ( a ) nebyla dostatečně v kázeňském řízení prokázána subjektivní složka 8 Pokud existovala důvodná pochybnost, zda by požadované informace měly být žadateli zpřístupněny, měla by VS ČR postupovat tak, že buď své pochybnosti bude konzultovat se subjektem, v jehož působnosti příslušné dokumenty vznikly, nebo věc tomuto orgánu postoupí. Výběr mezi těmito dvěma variantami podléhá rovněž principům správního řádu, tedy i výše uváděným ustanovením 6/1,2 a 8. 9 I případně prováděné ve vlastní režii věznice. 7

8 zavinění, čímž oprávněnost uložení trestu zůstala pochybná, respektive dle pravidla in dubio pro reo při ukládání veřejnoprávních sankcí neodůvodněná, čímž došlo k pochybení VS Věznice Oráčov. Zřejmě ještě závažnější pochybení, protože je navíc systémového charakteru, jsem však shledala při odmítání poskytnout stěžovateli kopii stejnopisu rozsudku, uloženého na správním oddělení Věznice Vinařice. Vzhledem k finanční situaci odsouzeného M.K. (100,- Kč sociálního kapesného za měsíc) může mít požadavek, aby stěžovatel požádal o fotokopii OČTŘ, charakter zamezení nebo výrazného omezení realizace práva seznámit se s textem odsuzujícího rozsudku vůči vlastní osobě a náležitě si připravit vlastní obhajobu. Samotné odkázání (bez ohledu na finanční situaci stěžovatele) na jiné orgány (zde OČTŘ) při poskytování informací, které se vztahují k působnosti (jakýchkoliv informací, nikoliv tedy jen rozsudku), je potom v rozporu jednak s principy rychlosti, minimalizace nákladů a hospodárnosti, tedy s principy dobré správy, jež jsou zakotveny správním řádem a na postup dle informačního zákona se vztahují. Za druhé jsou však dokonce v rozporu i s doslovnou dikcí 2 odst. 1 informačního zákona. Z výše uvedených důvodů považuji předmětná ustanovení 17 odst. 2 a 3 citovaného NGŘ v rozporu s nadřazenými právními normami. Došlo tedy k pochybení na straně GŘ VS ČR při jeho vydání. V souladu s ustanovením 18 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, jsem vyzvala ředitele Věznice Oráčov a generálního ředitele Vězeňské služby ČR, aby se k mým závěrům do 30 dnů vyjádřili a informovali mě, jaká opatření k nápravě byla přijata. RNDr. Jitka S e i t l o v á zástupkyně veřejného ochránce práv 8

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření Nesprávné stanovení data vzniku invalidity posudkovým lékařem je nesprávným postupem orgánů sociálního zabezpečení podle zákona o důchodovém pojištění. Pokud tedy nově stanovené datum vzniku invalidity

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 17. srpna 2010 Sp. zn.: 5299/2008/VOP/PPO Závěrečné stanovisko ve věci podnětu pana X. Y. vydané podle ustanovení 18 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv A - Závěry ze zprávy o výsledku šetření

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 24/2009-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vyvěšeno: -39 Sňato: ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Alenou Hockou v právní věci žalobce: L. P., bytem P., proti žalované: Česká správa sociálního

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 2. prosince 2011 Sp. zn.: 5383/2010/VOP/EHŠ Závěrečné stanovisko ve věci podnětu paní V.P. A Na základě podání paní V.P. (dále také stěžovatelka ), bylo ve smyslu ustanovení 14 zákona č. 349/1999

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 103/2012-45 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 124/2011-89 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary

Více

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 18. června 2009 Rada vlády pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti diskriminaci k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně,

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová I. Dle zákona o regulaci reklamy je zakázána nejen reklama, jejíž zákaz je upraven v samotném zákoně o regulaci reklamy, ale také veškerá reklama, jejíž protizákonnost vyplývá z jiných právních předpisů.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 32/2013-18 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu v oblasti odpadového hospodářství. Může

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Část I. Obecná ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Fyzické a právnické osoby nebo skupiny osob (dále jen stěžovatel)

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 119/2006-65 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera, v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Ans 6/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

Zpráva o šetření ve věci pana J.P.

Zpráva o šetření ve věci pana J.P. Orgán pomoci v hmotné nouzi jedná nezákonně, pokud při stanovení výše doplatku na bydlení zohlední náklady za ubytování na ubytovně za 30 dnů i v měsících, které mají 31 dnů. V Brně dne 19. srpna 2013

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 50/2013-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv V Brně dne 27. května 2011 Sp. zn.: 3912/2010/VOP/JSV Zpráva o šetření veřejného ochránce práv ve věci nástavby objektu sociálních služeb č. p. na ul. H., Praha 9 A - Obsah podnětu Dne 26. 7. 2010 obdržel

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 58 Ad 3/2015-48 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, rozhodl samosoudkyní Mgr. Karolínou Tylovou, LL.M. v právní věci žalobkyně: Z.N., bytem XX, proti

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Azs 415/2004-44 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a

Více

Zpráva o šetření ve věci pana J.V.

Zpráva o šetření ve věci pana J.V. I. Je-li pojišťovna povinna šetření škodní události provést s odbornou péčí a obezřetně ( 6 zákona o pojišťovnictví), je povinna k tomu využít veškerá svá oprávnění. Mezi tato opatření patří i právo nahlížet

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 22/2007-114 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové

Více

leden 2014 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2014

leden 2014 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2014 leden 2014 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2014 AKTUÁLNÍ TÉMA Úvodník - audiozáznamy a audiovizuální záznamy jako důkaz u soudu Vzhledem k mohutnému rozvoji technických prostředků, jako jsou chytré mobilní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 107/2005-67 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

Dávky pěstounské péče v praxi VOP

Dávky pěstounské péče v praxi VOP Dávky pěstounské péče v praxi VOP Mgr. Eva Hilšerová, právnička oddělení rodiny, zdravotnictví a práce Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Působnost a činnost ochránkyně Ochrana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 20/2013-19 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a Mgr. Aleše

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 4/2009-67 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 As 46/2003 71 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský I. Místopředseda soudu jako orgán státní správy soudu při výkonu státního dohledu nad exekuční činností musí dbát o to, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti ( 3 správního řádu),

Více

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více

*UOOUX0033E3G* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-2018/10-54

*UOOUX0033E3G* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-2018/10-54 *UOOUX0033E3G* Zn. SPR-2018/10-54 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 65/2011-111 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

Zpráva o šetření. z vlastní iniciativy veřejného ochránce práv ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. J.G. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. z vlastní iniciativy veřejného ochránce práv ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. J.G. A Obsah podnětu OSPOD je povinen doporučit osobám, jež fakticky převzaly dítě do péče, nejen právně vhodnou formou náhradní rodinné péče, ale rovněž je upozornit na souvislosti týkající se sociálních dávek (v daném případě

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 103/2006-63 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 48/2002 40 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Antonína Koukala a JUDr.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 71/2013-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení. Předmět úpravy

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení. Předmět úpravy VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 2013 č. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení Předmět úpravy 1. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy

Více

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu podle soudního řádu správního. doručovat do datové schránky 4memzkm. doručovat do datové schránky 4bxtaaw4

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu podle soudního řádu správního. doručovat do datové schránky 4memzkm. doručovat do datové schránky 4bxtaaw4 Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha-Nové Město do datové schránky snkabbm Odpověď na Váš dopis ze dne Naše značka JM 1/2013 Praha 6. 1. 2014 Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu podle

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 51/2005-76 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 *UOHSX003FM5X* UOHSX003FM5X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo. takto:

Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo. takto: Doručeno dne: 20. 2. 2015 kancelář ministra vnitra Nad Štolou 3 Praha 7 17034 Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo vnitra, jako nadřízený věcně

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 26/2004-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 26/2008-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Bohuslava

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 36/2009-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Milana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 6/2004-49 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Lenky

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 6/2011-86 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 103/2005-65 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

Povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce a zvláštní povolení insolvenčního správce

Povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce a zvláštní povolení insolvenčního správce KAPITOLA 3 Povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce a zvláštní povolení insolvenčního správce 3.1 Povolení k výkonu činnosti fyzické osoby Právní úprava: 4 odst. 1, 2, 3, 6 odst. 1, 3, 4, 5, 7,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 7/2003-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Petra Příhody a JUDr. Vojtěcha

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2013 září 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2013 září 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2013 září 2013

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 40/2003 47 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00 Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl sídlo Praha 2, Šafaříkova 1, PSČ 120 00, tel. + 222512215, fax + 224223424, e-mail tomaspohl@seznam.cz IČ 66208947, osvědčení České advokátní komory číslo 01461 Ústavní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 78/2007-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr.

Více

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ Označení dokumentu: S/18/2014 Skartační zn.: A Účinnost od: 01.11.2014 Typ dokumentu: Směrnice Revize: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Datum revize: Počet stran/příloh: 10/1 MĚSTO TŘINEC Jablunkovská

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Č. j. 7 As 87/2011-66 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 37- ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudců JUDr. Marcely Rouskové a JUDr. Hany Pipkové v právní věci žalobce:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 117/2012-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely

Více

Magistrát města Brna k rukám pana primátora Bc. Romana Onderky, MBA Dominikánské nám. 1 601 67 Brno. V Brně dne 6. srpna 2010. Vážený pane primátore,

Magistrát města Brna k rukám pana primátora Bc. Romana Onderky, MBA Dominikánské nám. 1 601 67 Brno. V Brně dne 6. srpna 2010. Vážený pane primátore, Magistrát města Brna k rukám pana primátora Bc. Romana Onderky, MBA Dominikánské nám. 1 601 67 Brno V Brně dne 6. srpna 2010 e primátore, podle nám dostupných zpráv máme důvodné podezření, že jednáním

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ads 82/2005-89 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 1 Azs 201/2004 61 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr.

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

Správní žaloba. Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha 1. Sp. zn.: (nepředchází) Slezská 56 120 00 Praha 2 DS: whehjsc

Správní žaloba. Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha 1. Sp. zn.: (nepředchází) Slezská 56 120 00 Praha 2 DS: whehjsc Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha 1 Sp. zn.: (nepředchází) Žalobce: Zastoupen: Tomáš Pecina Slezská 56 120 00 Praha 2 DS: whehjsc JUDr. Petrem Kočím, Ph.D., advokátem Opletalova 1535/4

Více

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu Zvláště za situace, kdy nebyla jednoznačně vyřešena otázka, zda lze v daném případě udělovat individuální výjimky ze zákazů či souhlasy s vyhrazením míst ke splouvání, měla Správa národního parku vést

Více

7.1 Orgány činné v trestním řízení

7.1 Orgány činné v trestním řízení 7 Trestní řízení Co je trestným činem a jaký trest lze za jeho spáchání uložit, již víme. Neméně důležitou otázkou však je i procesní stránka postihu korupce, tj. zejména jak se postupuje při oznamování

Více

Přijímání, evidence a vyřizování stížností

Přijímání, evidence a vyřizování stížností Účinnost od: 1. 4. Revize: 1x za 3 roky Rozsah působnosti: Všechna pracoviště, všechny pracovní pozice Obsah 1 Účel a předmět... 2 2 Pojmy a zkratky... 2 2.1 Pojmy... 2 2.2 Zkratky... 2 3 Související interní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 91/2011-98 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností

1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností 1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností 1. K povaze obchodních společností Definičním znakem právnických osob je mimo jiné jejich majetková samostatnost, jejímž výrazem je jednak to, že mají

Více

Čl. 1 Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Čl. 2 Kdo může podat stížnost

Čl. 1 Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Čl. 2 Kdo může podat stížnost Vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností Poskytovatel: Město Raspenava, název zařízení: Sociální služby, Frýdlantská 532, Raspenava druh služby: Pečovatelská služba Čl. 1 Stížnost na kvalitu

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 4. dubna 2013 Sp. zn.: 4110/2012/VOP/JBE Závěrečné stanovisko ve věci dotací z programu Zelená úsporám A - Závěry šetření Dne 16. 10. 2012 jsem vydala zprávu o šetření, které zahájil veřejný

Více

Zpráva o šetření. ve věci neuzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu

Zpráva o šetření. ve věci neuzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu V případě, že město chce některé byty ve svém majetku vymezit jako byty startovací pro mladé osoby, je nutné, aby to bylo předem stanoveno v transparentních pravidlech. Pokud nejsou byty předem jasně vymezeny

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana Z. H. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana Z. H. A Obsah podnětu V Brně dne 22. dubna 2011 Sp. zn.: 3152/2010/VOP/PJ Zpráva o šetření ve věci podnětu pana Z. H. A Obsah podnětu Pan Z. H. (dále také stěžovatel ), si v podnětu stěžoval na provozování telefonní služby

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 83/2007-98 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Karta záznamu. Ústavní soud České republiky. odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1

Karta záznamu. Ústavní soud České republiky. odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1 Identifikátor evropské judikatury Název soudu Karta záznamu Spisová značka I.ÚS 1665/13 Paralelní citace (Sbírka zákonů) Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení) Populární název Datum rozhodnutí 15.

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ans 10/2006-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a

Více

Zákon o kontrole (kontrolní řád) Ministerstvo vnitra Odbor dozoru a kontroly veřejné správy

Zákon o kontrole (kontrolní řád) Ministerstvo vnitra Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Zákon o kontrole (kontrolní řád) Ministerstvo vnitra Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Základní právní předpisy pro kontrolu od 1.1.2014 Procesní úprava: zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana L. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana L. A Obsah podnětu I. Dokud není soudem pravomocně rozhodnuto o tom, že rozvázání pracovního poměru je neplatné, považuje se rozvazovací úkon za platný a pracovní poměr za skončený ke dni, kdy měl skončit podle úkonu, který

Více

Zpráva o šetření. ve věci pana L.G. ml. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci pana L.G. ml. A - Předmět šetření V Brně dne 9. června 2014 Sp. zn.: 5727/2013/VOP/LDF Zpráva o šetření ve věci pana L.G. ml. A - Předmět šetření Na ochránce se obrátil pan L.G. st. v zastoupení svého syna L.G. ml. se stížností na postup

Více

POSTUP PŘI OZNAMOVÁNÍ KORUPČNÍHO JEDNÁNÍ NA SPRÁVĚ NP A CHKO ŠUMAVA

POSTUP PŘI OZNAMOVÁNÍ KORUPČNÍHO JEDNÁNÍ NA SPRÁVĚ NP A CHKO ŠUMAVA Evid. číslo: S 43 Č. j.: NPS 07387/2014 Strana: 1 z 10 Evid. číslo: S 43 Č. j.: NPS 07387/2014 Strana: 2 z 10 Obsah Rozdělovník... 3 Změnový list... 4 1. Účel... 5 2. Rozsah platnosti... 5 3. Termíny a

Více

Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů

Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů Mgr. Pavel Matějíček Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv seřaďte na časové ose možný průběh řízení o dávce, tedy

Více

Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra

Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra konference Autismus v kontextu občana, rodiny a společnosti 15. dubna 2015 Petr Polák, Oddělení rovného zacházení,

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 43 Ad 7/2014-46 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Dalilou Marečkovou v právní věci žalobkyně Mgr. Z. H., nar., trvale bytem L., Ř., zastoupené Mgr.

Více