Závěrečná zpráva. ve věci podnětu ods. M.K. A - Obsah podnětu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva. ve věci podnětu ods. M.K. A - Obsah podnětu"

Transkript

1 V Brně dne 16. srpna 2010 Sp. zn.: 5977/2009/VOP/JPK Závěrečná zpráva ve věci podnětu ods. M.K. A - Obsah podnětu Se svým podnětem se na veřejného ochránce práv obrátil ods. M.K., v té době ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Oráčov. Ve svém dopisu si stěžoval na následující skutečnosti: 1. Ve Věznici Oráčov mu není poskytována náležitá zdravotní péče a zacházení, v důsledku čehož se již dvakrát sebepoškodil a byl za to opakovaně kázeňsky potrestán. Konkrétně uvedl, že trpí závažnou poruchou osobnosti a alkoholismem ve 4. stupni, které jsou mj. příčinou úzkostných, depresivních a sebepoškozujících stavů a projevů chování. 2. Vzhledem k výše uvedenému považuje kázeňské potrestání za neoprávněné a požadoval výmaz kázeňských trestů. 3. Dále uváděl, že ačkoliv v lékařské zprávě po provedeném zákroku (chirurgické šití po sebepoškozujícím aktu) bylo stanoveno, že má mít klid na ošetřovně, byl umístěn na oddělení výkonu kázeňských trestů (dále jen OVKT ) po sebepoškození dne Požadoval umístění do jiné věznice a samostatné ubytování nebo ubytování na cele maximálně pro dvě osoby. 5. Stěžoval si na vysazení léku diazepam a požadoval, aby si vězeńský lékař vyžádal zdravotní zprávy z pobytu na svobodě, které by vysvětlily, proč se sebepoškozuje. Dále žádal, aby mu byly provedeny jaterní testy a byl přemístěn do Věznice Heřmanice, kde se vykonává ochranná léčba protialkoholní. Ve svém doplnění z 6. ledna t.r. uvedl, že byl přemístěn do Věznice Vinařice a že Generální ředitelství Vězeňské služby ČR (dále jen GŘ VS ČR ) uzavřelo prošetřování jeho stížnosti, aniž by jí přiznalo důvodnost, a dále rozšířil předmět své stížnosti (směřující však proti Věznici Vinařice) o následující tři body: 6. Ve výkonu trestu odnětí svobody (dále jen VTOS ) nemá k dispozici Trestní zákoník. 7. Nebyla mu poskytnuta kopie vyhotovení rozsudku, který je založený v jeho osobním spisu na správním oddělení a byl odkázán, aby si jej vyžádal u soudu.

2 8. Znovu zopakoval, že trest odnětí svobody u jeho osoby nesplňuje účel. Ve smyslu ustanovení 1 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, se ochránce zabývá jak postupem Vězeňské služby ČR (dále jen VS ČR ), tak podmínkami výkonu trestu odnětí svobody. Vzhledem k tomu, že byly splněny všechny náležitosti podnětu dle 11 citovaného zákona, bylo v souladu s ustanovením 14 tohoto zákona zahájeno šetření, jehož cílem bylo zjistit, zda uvedeným postupem nedošlo k porušení právních předpisů a principů dobré správy. V souladu se zákonem o veřejném ochránci práv jsem se od ujala dalšího šetření. B - Skutková zjištění Od Věznice Oráčov i Vinařice byly vyžádány podklady a materiály, včetně zdravotnické dokumentace stěžovatele. Na jejich základě bylo zjištěno, že: 1. Lék diazepam byl stěžovateli vysazen na přímé doporučení psychiatrických odborníků z vězeňské nemocnice v Brně z toho důvodu, že obsahuje látky, na kterých byl odsouzený závislý před nástupem do VTOS. Z tohoto hlediska se jeho sebepoškození mohlo jevit i jako účelová forma nátlaku, jak si vynutit jeho opětovné nasazení. 2. Za sebepoškozující jednání byl stěžovatel skutečně potrestán umístěním do uzavřeného oddělení, s výjimkou doby stanovené k plnění určených úkolů programu zacházení, na dobu 14 dnů dle 46 odst. 3 písm. f) zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů. 3. Po sebepoškození dne musel stěžovatel vykonat kázeňský trest bezprostředně po návratu do věznice z civilního zdravotnického zařízení, avšak stěžovatelův stav nevyžadoval hospitalizaci, a proto nebyl důvod ke zrušení umístění na OVKT. Bylo mu povoleno lůžko a matrace. S umístěním vyslovil souhlas lékař, navíc vhodnost tohoto opatření lze chápat i jako prevenci dalšího sebepoškozování, protože na OVKT neměl přístup k holicím potřebám. 4. Ve Věznici Oráčov byl přemístěn z ubytovny č. 1 na ubytovnu č. 9, která je kapacitou nejmenší (18 odsouzených). Věznice Oráčov nedisponuje celovým systémem. Tím bylo reagováno na doporučení v propouštěcí zprávě z Psychiatrického oddělení VN Brno (v takovém prostředí se údajně choval bezproblémově). Následně byl přemístěn do Věznice Vinařice. 5. Jaterní testy byly stěžovateli provedeny dne Některé dílčí informace o zdravotním stavu ods. M.K. z doby pobytu na svobodě byly sice v jeho zdravotnické dokumentaci založeny (1 list papíru), nikoliv však zdaleka komplexní informace o jeho zdravotním stavu, které by vysvětlovaly důvody jeho sebepoškozování. Toto však bylo později doplněno podrobným vyšetřením 2

3 stěžovatele ve vězeňské nemocnici v Brně. Žádost o umístění do Věznice Heřmanice na oddělení určené pro protialkoholní léčbu byla podána, bohužel pro nedostatek kapacit musela být zamítnuta dne Nicméně nadále platí rozhodnutí soudu o povinnosti podrobit se nařízené ústavní protialkoholní léčbě. 6. Právní normy jsou odsouzeným dle vyjádření ředitele Věznice Vinařice k dispozici na oddílech ubytoven, dále pak u vychovatelů a odborných zaměstnanců oddělení výkonu trestu, další materiály (literaturu a jiné podklady) si můžou rovněž nechat do věznice zaslat. 7. Požadovaná kopie rozsudku nebyla stěžovateli skutečně poskytnuta s odkazem na 17 odst. 2 a 3 NGŘ 50/2008, kde se výslovně uvádí, že: 2) informace se poskytují pouze z dokumentů vzniklých z činnosti Vězeňské služby, 3) požaduje-li vězněná osoba fotokopii dokumentu zaslaného orgánem činným v trestním řízení (např. rozsudku), požádá o pořízení kopie přímo příslušný orgán činný v trestním řízení GŘ VS ČR znění tohoto ustanovení zdůvodnilo následovně: V případě poskytnutí kopie rozsudku z osobního spisu odsouzeného se nejedná o poskytnutí informace, která souvisí s působností vězeňské služby. Rozšiřování působnosti vězeňské služby v tom ohledu, že musí oprávněné osobě poskytnout materiály, které patří do působnosti jiného orgánu (v tomto případě soudu), nemá oporu v zákoně a není důvodné požadovat po vězeňské službě poskytování všech dokumentů a podkladů orgánů činných v trestním řízení a soudů je nad rámec její zákonné povinnosti a docházelo by k zatěžování administrativního aparátu nad únosnou míru Zde je z věcného hlediska třeba předně upozornit na to, že jsem se nedotazovala GŘ VS ČR na důvody neposkytování kopií všech dokumentů a podkladů vzniklých z činnosti orgánů činných v trestním řízení, nýbrž pouze těch dokumentů, které má VS ČR aktuálně tak jako tak k dispozici na správním oddělení příslušné věznice. 8. To, zda nařízení výkonu trestu odnětí svobody splňuje u stěžovatele M.K. účel trestu, mi nepřísluší posuzovat, neboť to je ve výlučné kompetenci soudů. Dle jednotlivých bodů: C - Právní posouzení U bodů 1., 3., 6. a 8. nebylo z věcného hlediska zjištěno nic, co by mohlo zakládat porušení práva. Níže jsou rozvedeny body stížnosti, v nichž jsem shledala více či méně závažné pochybení pracovníků vězeňské služby. Bod 2 stížnosti - Oprávněnost kázeňského trestání odsouzených v případech, kdy se sebepoškozují je předmětem častých stížností veřejnému ochránci práv. Již v dřívějších kauzách ochránce požadoval v případech návrhu na kázeňské trestání za sebepoškozování, aby nejprve došlo k lékařskému vyšetření takového odsouzeného. Účelem vyšetření je zjistit příčinu jednání odsouzeného. Pouze pokud lékař stanoví, že se jedná o manipulativní nebo nátlakové účelové jednání, lze mít za prokázanou vinu odsouzeného, a tedy i přičitatelnost. Pouze v takovém případě lze 3

4 za takové jednání uložit kázeňský trest. V opačném případě (například pokud se jedná o projev psychické nemoci, jejímž důsledkem je omezení rozpoznávacích nebo ovládacích složek vůle) nelze za sebepoškozující chování trestat. Vzhledem k tomu, že před uložením kázeňských trestů ( a ) nedošlo k posouzení odsouzeného lékařem z hlediska příčin sebepoškozování, a toto nebylo zhojeno ani během rozhodování o stížnosti proti uložení kázeňského trestu v případě druhého kázeňského trestu, vyvolává průběh kázeňských řízení pochybnost, která je ještě více umocněny následujícími fakty: a) stěžovatel opakovaně uváděl v průběhu kázeňských řízení, že trpí smíšenou poruchou osobnosti, což dokládají i informace z jeho zdravotní dokumentace, b) sebepoškozování se dopouštěl údajně i na svobodě (viz vyjádření vedoucí odboru zdravotnické služby GŘ VS ČR, ze dne ), c) dle propouštěcí lékařské zprávy z vězeňské nemocnice v Brně se v malém kolektivu choval zcela bezproblémově (a to i po vyřazení léků, na kterých byl závislý!). Naopak, pokud by se v případě sebepoškozování stěžovatele jednalo o prokazatelně účelové nátlakové jednání s cílem vynutit si samostatné ubytování, nebo dokonce opětované nasazení léků obsahujících láky, na kterých byl dříve závislý což naznačují záznamy o průběhu výkonu trestu z Vězeňského informačního systému signované psycholožkou (PhDr. K.), vychovateli i speciálními pedagogy (Mgr. S., Mgr. D.), i krátká poznámka MUDr. B. 1 z jeho vyjádření ze dne učiněná na výzvu ochránce, bylo třeba toto stanovisko důkazně podložit. Je proto závažným nedostatkem, že již před rozhodnutím o uložení kázeňského trestu nedošlo k posouzení a zaujetí jednoznačného stanoviska lékařem k dané problematice. Výše uvedená poznámka MUDr. B. totiž vznikla až 13 dnů po rozhodnutí o zamítnutí stížnosti proti udělení kázeňského trestu, při samotném kázeňském řízení proto nemohla být brána v úvahu. Vzhledem k výše uvedenému předmětná kázeňská řízení vykazují závažnou vadu, jejímž důsledkem je nedostatečně prokázaná způsobilost subjektu být činěn sankčně odpovědným za spáchání kázeňského přestupku, respektive trvající pochybnost o této způsobilosti. Z důvodu uplatňování pravidla in dubio pro reo (v pochybnostech ve prospěch obviněného) při veřejnoprávním trestání jsem toho názoru, že pro udělení kázeňských trestů nebyla dostatečně zjištěna deliktní způsobilost ods. M.K. Bod 4 stížnosti - Umísťování a přemísťování vězňů je plně v kompetenci vězeňské služby a neexistuje právní nárok na přemístění nebo umístění konkrétního odsouzeného do konkrétní cely nebo oddílu, pokud jsou splněna kriteria zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a vyhlášky č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, které stanoví oddělené ubytování pro některé kategorie odsouzených (např. oddělené ubytování mladistvých, prvotrestaných apod.), což však není tento případ. V takovém případě je další 1 Navíc ještě pouze ve formě: Jednání jmenovaného se jeví jako velmi účelové. 4

5 umísťování odsouzených v kompetenci VS ČR, která je vázána pouze principy dobré správy a navíc limitována kapacitními a konstrukčními možnostmi příslušné věznice. V této souvislosti jsem neshledala zásadní pochybení vážící se k bodu 4. stížnosti ods. M.K., nicméně důrazně apeluji na vězeňskou službu, aby se maximálně snažila respektovat doporučení obsažené v propouštěcí zprávě z VN Brno ze dne , kde se jednoznačně uvádí:... vhodné umístění v menším kolektivu, během hospitalizace u nás při pobytu v menším kolektivu zcela bezproblémový umístění v menším kolektivu by mohlo redukovat další sebepoškozování Výše uvedený postup lze dovodit právě z principů dobré správy na úseku vězeňství. Bod 5 stížnosti - V souladu s principy dobré praxe a zajištěním kvalitní zdravotní péče je též oprávněný požadavek na to, aby si zdravotnické středisko příslušné věznice vyžádalo potřebné dokumenty o zdravotním stavu odsouzeného z jeho pobytu na svobodě (pokud je známo kam se obrátit), a to tím spíše, že se jednalo o značně problémového odsouzeného, u něhož byla diagnostikována psychiatrická nemoc. Vyzývám příslušné pracovníky, aby v podobných situacích přistupovali ke zjišťování informací o zdravotním stavu pacienta aktivněji, nicméně vzhledem k hospitalizaci stěžovatele ve vězeňské nemocnici v Brně nelze rovněž v tomto bodě stížnosti spatřovat v postupu VS zásadní pochybení. Bod 7 stížnosti - Nejzávažnější pochybení z hlediska výkonu veřejné správy na úseku vězeňství spatřuji v daném případě v odpírání poskytnout stěžovateli kopii rozsudku, na jehož základě vykonává trest odnětí svobody. Tento postup je sice v souladu s 17 odst. 2 a 3 2 NGŘ č. 50/2008, nicméně mám za to, že postup v souladu s tímto nařízením odporuje základním zásadám činnosti správních orgánů, které jsou dle 177 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád (dále též SŘ), závazné i pro případ, kdy zvláštní zákon 3 vylučuje použití správního řádu jako celku. I když je sice pravda, že žádná právní norma tuto povinnost konkrétně nejmenuje, je rovněž pravda, že principy správního řádu obsahují pravidla, kterými se má VS ČR ve své činnosti jednoznačně řídit. Tato pravidla mají za cíl mj.: 1. zefektivnit výkon státní správy jako celku (bez resortních barier) 2. zvýšit uživatelský komfort výstupů státní správy pro občana 3. v důsledku též šetřit prostředky a administrativní aparát státu jako celku. Tyto výše naznačené zásady jsou konkrétně vtěleny do 6 odst. 1 SŘ správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných průtahů, 6 odst. 2 SŘ správní orgán postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje, a dále rovněž do 8 odst. 1 SŘ správní orgány dbají vzájemného souladu všech postupů. Z výše uvedeného jednoznačně dovozuji, že příslušná ustanovení NGŘ 50/2008 jsou zcela evidentně minimálně v rozporu s ustanovením 6 odst. 2 SŘ. 2 Požaduje-li vězněná osoba o fotokopii dokumentu zaslaného orgánem činným v trestním řízení (např. rozsudku), požádá o pořízení fotokopie přímo příslušný orgán činný v trestním řízení. 3 Zde zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů. 5

6 Námitky, že se v uvedeném případě nejedná o poskytnutí informace, která souvisí s působností vězeňské služby, nemohu akceptovat. Trvám na stanovisku, že je zcela zřejmé, že požadovaná informace (v tomto případě rozsudek) se nachází v osobním spisu stěžovatele v přímém důsledku působnosti VS ČR, neboť byla vězeňské službě poskytnuta orgány činnými v trestním řízení v přímé souvislosti s její působností a k jejímu výkonu. A jestliže se v ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen informační zákon), hovoří o poskytování informace vztahujících se k působnosti příslušného povinného subjektu, je zcela zřejmé, že zákonodárcem zvolená formulace je širší než formulace pochází z působnosti nebo mají původ v činnosti příslušného orgánu, což by formulačně odpovídalo interpretaci GŘ VS ČR. Jestliže však zákonodárce použil širší termín vztahující se k působnosti, je zcela zřejmé, že se může jednat i o informace, které nemají původ v činnosti příslušného úřadu, ale které s jeho činností nějak souvisejí a tento úřad je má k dispozici. Je rovněž zcela zřejmé, že bez rozsudku by vězeňská služba vůbec nemohla danou osobu omezit na osobní svobodě, a proto má kopii rozsudku k dispozici právě pro výkon své působnosti. Z toho plyne, že informace v rozsudcích se velmi úzce vztahují k působnosti vězeňské služby. Bezdůvodné zužování rozsahu poskytovaných informací je tak v rozporu nejen s principy správního řádu, potažmo dobré správy, které se uplatňují i na poskytování informací dle informačního zákona, 4 nýbrž neodpovídá ani doslovné dikci výše citovaného ustanovení tohoto zákona, které upravuje rozsah poskytovaných informací. V daných souvislostech má však toto dle mého názoru pochybení další negativní důsledky, neboť vzhledem k sociální situaci konkrétního stěžovatele 5 (odkázaného na tzv. sociální kapesné 100,- Kč měsíčně) může vyvolávat okolnosti, které mu zabraňují, nebo alespoň významně ztěžují realizaci práva na obhajobu, která je garantována i normami nejvyšší právní síly (čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod 6 ). V žádném případě nelze tohoto práva fakticky zbavit z důvodu nedostatku finančních prostředků, potřebných k zaplacení pořízení kopií, tím spíše pokud požadovaného výsledku lze dosáhnout s nižšími náklady (zde pořízením kopií rozsudku založeného v osobním spisu odsouzeného) v samotné věznici. Rovněž vytváření procesně zdlouhavých postupů, které ve svém důsledku ztěžují, ne-li zabraňují efektivní realizaci práva na obhajobu, 7 lze považovat za porušení základního práva dle výše citovaného článku Listiny. V tomto případě spatřuji porušení principů dobré správy z toho důvodu, že jinak oprávněná snaha VS (totiž minimalizovat vlastní náklady) rovněž přispívá nebo mohla přispívat ke zhoršení možnosti pro stěžovatele řádně si připravit obhajobu, tedy práva na právní ochranu v konkrétním případě a navíc způsobuje odsouzeným 4 Viz ustanovení 20 odst. 4 písm. c) informačního zákona. 5 Jedná se o ods. M.K., který požadoval kopie odsuzujícího rozsudku, jenž mu nebyl doručen, neboť před uvězněním žil jako bezdomovec a který požadovanou kopii potřeboval pro přípravu obhajoby v dalším soudním jednání. 6 Zákon č. 2/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 7 Např. při běžně účtovaném poplatku kolem 15,- Kč za stranu, mohou při rozsáhleji odůvodněném rozsudku náklady za pořízení jeho kopie překročit výši sociálního kapesného (100,- Kč za měsíc), které však má sloužit i na pokrytí dalších základních potřeb odsouzených, např. na hygienu, doplatky za léky a regulační poplatky apod. A to už ani nemluvě o dalších překážkách jako je povinnost uhradit poplatek na soudech v kolcích, zdlouhavost celého procesu atd. V případě vyžádání si rozsudku prostřednictvím advokáta (případ nutné obhajoby ex offo) se pak celá procedura prodražuje pro stát ještě o úkony advokáta, nehledě na zdlouhavost celého procesu. 6

7 zbytečné náklady finanční i časové. Mám dokonce za to, že požadování nepřiměřeně vysokých poplatků (vzhledem k finanční situaci konkrétního odsouzeného) za vyhotovení kopií rozsudků uložených na správním oddělení věznice, pořizovaných byť třeba i samotnou věznicí (což není tento případ), by bylo způsobilé rovněž porušit právo na obhajobu. Nelze zde totiž použít argument, že na svobodě by dotyčný musel rovněž zaplatit za pořízení kopií rozsudku, protože na svobodě by například mohl být uznán za osobu v hmotné nouzi a pobírat příslušné dávky, nebo by soud mohl navštívit osobně a rozsudek si prostudovat. Aktem zbavení určité osoby svobody převzal na sebe stát jisté povinnosti, mj. i tu, že osoba ve vazbě nebude zbavena některých svých práv (čl. 40 LZPS odst. 3) a bude jí zajišťovat určitý minimální standard zabezpečení (netýká se jen stravy a odívání, ale nepochybně i výkonu práv), jiná práva nebudou omezena nepřiměřeně a bude dbáno principů dobré správy. Jestliže by bylo porušením práva i požadování nepřiměřeně vysokých poplatků za pořízení kopií samotnou věznicí, tím spíše by byl porušením práva postup dle platného znění 17 odst. 2 a 3 cit. NGŘ. I z výše uvedených důvodů finanční přiměřenosti je proto z praktického hlediska vhodnější, aby požadované kopie poskytovala vězeňská služba (a nikoliv např. soud), neboť tato může přiměřeně reagovat na finanční možnosti konkrétního žadatele, protože o nich má lepší přehled. Shrnu-li své stanovisko k bodu 7., musím konstatovat, že v případě, že není pochybnost 8 o tom, že občan má právo dostat od jakéhokoliv povinného subjektu požadované informace a tyto má správní oddělení věznice v souvislosti se svojí činností k dispozici, musí mu je poskytnout, neboť dikce 2 odst. 1 informačního zákona hovoří o informacích, vztahujících se k působnosti povinného subjektu, nikoliv o informacích, které mají původ v jeho činnosti. Opačná interpretace, totiž požadavek na administrativně složitější postup, než je nezbytně nutný, musí být považován nejen za bezdůvodné zúžení zákonné formulace rozsahu poskytovaných informací dle 2 odst. 1 informačního zákona, nýbrž rovněž za porušení zásad správního práva dle 6 odst. 1 a 2 a 8 SŘ, jejichž účelem je snižovat finanční a časové náklady administrativy, jak pro občany, tak pro stát jako celek. Na poskytování informací dle informačního zákona se tyto zásady zcela nepochybně vztahují. Nadto zpoplatnění poskytování informací a kopií 9 dokumentů, které odsouzení potřebují pro svoji obhajobu a které není přiměřené finančním možnostem odsouzených, lze považovat za porušení čl. 40 odst. 3 Listiny. D - Závěr Konstatuji tedy, že při kázeňských přestupcích odsouzeného M.K. ( a ) nebyla dostatečně v kázeňském řízení prokázána subjektivní složka 8 Pokud existovala důvodná pochybnost, zda by požadované informace měly být žadateli zpřístupněny, měla by VS ČR postupovat tak, že buď své pochybnosti bude konzultovat se subjektem, v jehož působnosti příslušné dokumenty vznikly, nebo věc tomuto orgánu postoupí. Výběr mezi těmito dvěma variantami podléhá rovněž principům správního řádu, tedy i výše uváděným ustanovením 6/1,2 a 8. 9 I případně prováděné ve vlastní režii věznice. 7

8 zavinění, čímž oprávněnost uložení trestu zůstala pochybná, respektive dle pravidla in dubio pro reo při ukládání veřejnoprávních sankcí neodůvodněná, čímž došlo k pochybení VS Věznice Oráčov. Zřejmě ještě závažnější pochybení, protože je navíc systémového charakteru, jsem však shledala při odmítání poskytnout stěžovateli kopii stejnopisu rozsudku, uloženého na správním oddělení Věznice Vinařice. Vzhledem k finanční situaci odsouzeného M.K. (100,- Kč sociálního kapesného za měsíc) může mít požadavek, aby stěžovatel požádal o fotokopii OČTŘ, charakter zamezení nebo výrazného omezení realizace práva seznámit se s textem odsuzujícího rozsudku vůči vlastní osobě a náležitě si připravit vlastní obhajobu. Samotné odkázání (bez ohledu na finanční situaci stěžovatele) na jiné orgány (zde OČTŘ) při poskytování informací, které se vztahují k působnosti (jakýchkoliv informací, nikoliv tedy jen rozsudku), je potom v rozporu jednak s principy rychlosti, minimalizace nákladů a hospodárnosti, tedy s principy dobré správy, jež jsou zakotveny správním řádem a na postup dle informačního zákona se vztahují. Za druhé jsou však dokonce v rozporu i s doslovnou dikcí 2 odst. 1 informačního zákona. Z výše uvedených důvodů považuji předmětná ustanovení 17 odst. 2 a 3 citovaného NGŘ v rozporu s nadřazenými právními normami. Došlo tedy k pochybení na straně GŘ VS ČR při jeho vydání. V souladu s ustanovením 18 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, jsem vyzvala ředitele Věznice Oráčov a generálního ředitele Vězeňské služby ČR, aby se k mým závěrům do 30 dnů vyjádřili a informovali mě, jaká opatření k nápravě byla přijata. RNDr. Jitka S e i t l o v á zástupkyně veřejného ochránce práv 8

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Odsouzená osoba nemá právní nárok na předání k výkonu trestu odnětí svobody dle Úmluvy o předávání odsouzených osob. I když je vyslovení souhlasu odsuzujícího státu s předáním výsledkem jeho volné úvahy,

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření Nesprávné stanovení data vzniku invalidity posudkovým lékařem je nesprávným postupem orgánů sociálního zabezpečení podle zákona o důchodovém pojištění. Pokud tedy nově stanovené datum vzniku invalidity

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana S. K. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana S. K. A Obsah podnětu V Brně dne 2. srpna 2010 Sp. zn.:1697/2010/vop/ld Zpráva o šetření ve věci podnětu pana S. K. A Obsah podnětu Dne 12. 3. 2010 (doplněno 2. 4. 2010) se na veřejného ochránce práv obrátil pan S.K. (dále

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský I. Při hodnocení trvání nároku na příspěvek na živobytí je orgán pomoci v hmotné nouzi povinen postupovat v souladu se zásadou co nejmenšího zatěžování dotčených osob. II. III. IV. Pokud má orgán pomoci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Aps 9/2013-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 5/2010-67 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Marie

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o.

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o. Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze,, IČ: Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala

Více

Domácí porody. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA

Domácí porody. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA Domácí porody 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Dopis ze dne 20.3.2012 jsem těhotná...přeji si rodit své první dítě doma za asistence

Více

U S N E S E N Í. takto: Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. takto: Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 5 Azs 25/2007-72 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Ludmily Valentové, JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Marie Turkové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ans 6/2011-82 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Dagmar

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Ads 14/2003-73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného

Více

STANOVISKO KST. Odběr orgánu od osoby zemřelé ve výkonu vazby nebo trestu Vydáno: 3. února 2015 Klíčová slova: dárce, vazba, odnětí svobody

STANOVISKO KST. Odběr orgánu od osoby zemřelé ve výkonu vazby nebo trestu Vydáno: 3. února 2015 Klíčová slova: dárce, vazba, odnětí svobody Věc: Odběr orgánu od osoby zemřelé ve výkonu vazby nebo trestu Vydáno: 3. února 2015 Klíčová slova: dárce, vazba, odnětí svobody Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod (Listina),

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013 *UOHSX0056078* UOHSX0056078 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 326/2014-33 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 119/2006-65 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera, v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

Právo na informace a ochrana osobních údajů vybraná stanoviska veřejného ochránce práv

Právo na informace a ochrana osobních údajů vybraná stanoviska veřejného ochránce práv Právo na informace a ochrana osobních údajů vybraná stanoviska veřejného ochránce práv Ústavněprávní limity práva na informace a jejich zákonné provedení Čl. 17 odst. 4 Listiny Formální omezení zákonem

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 17. srpna 2010 Sp. zn.: 5299/2008/VOP/PPO Závěrečné stanovisko ve věci podnětu pana X. Y. vydané podle ustanovení 18 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv A - Závěry ze zprávy o výsledku šetření

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 70/2007-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína

Více

Ze zprávy o výsledku šetření

Ze zprávy o výsledku šetření V Brně dne 7. prosince 2009 Sp. zn.: 1133/2008/VOP/MV Ze zprávy o výsledku šetření A - Obsah podnětu Dne 28. 2. 2008 byl Kanceláři veřejného ochránce práv (dále také KVOP ) doručen podnět pana E. P. S.

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření Jestliže příjemce důchodu řádně splnil svou ohlašovací povinnost a přeplatek důchodu následně vznikl na základě zavinění ČSSZ (průtahy v řízení o odnětí dávky), nemá ČSSZ právo na vrácení přeplatku, který

Více

Zpráva o šetření. ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu V Brně dne 15. ledna 2009 Sp. zn.: 2794/2008/VOP/ZV Zpráva o šetření ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu Na veřejného ochránce práv se obrátil Ing. Š., bytem Brno (dále jen stěžovatel ), se stížností na

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vyvěšeno: -39 Sňato: ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Alenou Hockou v právní věci žalobce: L. P., bytem P., proti žalované: Česká správa sociálního

Více

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS )

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS ) Výkladové stanovisko č. 20 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k problematice ochraně lidského těla po smrti člověka v NOZ

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, Šafaříkova 9, příspěvková organizace POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Pokyn

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 59/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv V Brně dne 27. května 2011 Sp. zn.: 3912/2010/VOP/JSV Zpráva o šetření veřejného ochránce práv ve věci nástavby objektu sociálních služeb č. p. na ul. H., Praha 9 A - Obsah podnětu Dne 26. 7. 2010 obdržel

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014 *UOHSX005Y416* UOHSX005Y416 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011 Pan Zeqirja Sahatciu jednatel společnosti Z-PRINC GOLD, s.r.o. Stará Louka 326/64 360 01 Karlovy Vary ----------------------------------------------- IČ 263 55 906 Váš dopis značka / ze dne Naše značka

Více

ČÁST I. Obecná ustanovení. Čl. 1 Předmět směrnice. Čl. 2 Základní pojmy

ČÁST I. Obecná ustanovení. Čl. 1 Předmět směrnice. Čl. 2 Základní pojmy Směrnice č. 6/2006 města Holešova, kterou se stanovují pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic Rada města Holešova schválila dne 15. června 2006 podle ustanovení 102 odst. 2 písm. n) zákona

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

Č. j. 2R 2/2001-Ju V Brně dne 7.2.2001

Č. j. 2R 2/2001-Ju V Brně dne 7.2.2001 Č. j. 2R 2/2001-Ju V Brně dne 7.2.2001 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 14.12.2000 podaném Ministerstvem obrany ČR, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6, zast. ministrem obrany RNDr. Vladimírem Vetchým,

Více

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 18. června 2009 Rada vlády pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti diskriminaci k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně,

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 2. prosince 2011 Sp. zn.: 5383/2010/VOP/EHŠ Závěrečné stanovisko ve věci podnětu paní V.P. A Na základě podání paní V.P. (dále také stěžovatelka ), bylo ve smyslu ustanovení 14 zákona č. 349/1999

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 37/2005-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a

Více

Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv

Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv V Brně dne 28. srpna 2012 Sp. zn.: 663/2011/VOP/SN Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv - nečinnost úřadů v případě nepovolené stavební činnosti a nepovoleného užívání staveb A - Úvodní popis věci

Více

Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo. takto:

Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo. takto: Doručeno dne: 20. 2. 2015 kancelář ministra vnitra Nad Štolou 3 Praha 7 17034 Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo vnitra, jako nadřízený věcně

Více

Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv

Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv V Brně dne 3. prosince 2013 Sp. zn.: 7637/2012/VOP/JSV Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv ve věci měšťanského domu U Tří andělů, k.ú. Hradčany, Praha 1 A - Obsah podnětu Dne 27. 11. 2012 se na

Více

*UOHSX0044J9G* UOHSX0044J9G

*UOHSX0044J9G* UOHSX0044J9G *UOHSX0044J9G* UOHSX0044J9G Číslo jednací: Vyřizuje/linka/fax: V Brně dne: ÚOHS-P900/2011/VZ-4823/2012/940/PZa Mgr. Zatloukal/kl. 360/fax 115 11.4.2012 Výsledek šetření podnětu Úřad pro ochranu hospodářské

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření V Brně dne 10. srpna 2011 Sp. zn.: 645/2011/VOP/MS Průběžná zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu ods. K. Š. Obecně představují osobní prohlídky zásah do lidské důstojnosti vězněných osob. V prostředí

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 18Ad 46/2014-39 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobce J. I., zastoupeného Mgr. Kateřinou Štěpánovou, advokátkou

Více

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR -přednáška pro Justiční akademii SR Pezinok, 24. září 2009 7 (1) Právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím mají účastníci řízení, ve kterém bylo vydáno

Více

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základní informace Právní zakotvení inspekcí Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Pokud o dávky pomoci v hmotné nouzi požádá osoba v důsledku podstatné ztráty příjmu či jeho části (např. příjmu z výdělečné činnosti, podpory v nezaměstnanosti, rodičovského příspěvku), nebere orgán pomoci

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı

Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Štěpánská 15 120 00 Praha 2 V Praze dne 17. ledna 2012 Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı podle 110

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R8/2014/VZ-8339/2015/321/IPs Brno 3. dubna 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R8/2014/VZ-8339/2015/321/IPs Brno 3. dubna 2015 *UOHSX006XWC3* UOHSX006XWC3 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R8/2014/VZ-8339/2015/321/IPs Brno 3. dubna 2015 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 2. 1. 2014 (doručeném

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv Správní řád ani soudní řád správní neřeší, jak má správní orgán postupovat v případě, kdy nemá pravomocně skončená některá řízení ve spisu vedená, avšak musí spis postoupit na vyžádání jinému správnímu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 48/2009-91 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R2/2011/VZ-5073/2011/310/JSl V Brně dne: 3. května 2011

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R2/2011/VZ-5073/2011/310/JSl V Brně dne: 3. května 2011 *UOHSX003IAC7* UOHSX003IAC7 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R2/2011/VZ-5073/2011/310/JSl V Brně dne: 3. května 2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 4. 1. 2011

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana N. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana N. A Obsah podnětu V Brně dne 1. dubna 2011 Sp. zn.: 4098/2010/VOP/PH Zpráva o šetření ve věci podnětu pana N A Obsah podnětu Na veřejného ochránce práv se dne 9. 8. 2010 obrátil pan N (dále také stěžovatel ), se žádostí

Více

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007 - Vymezení předmětu správního řízení I.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 61/2005-85 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu I. Skutečnost, že určité podání je primárně adresováno podnikatelskému subjektu, nikoliv inspektorátu ČOI, nemá žádný vliv na povinnost dozorového orgánu řádně prošetřit podezření ze spáchání správního

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 54/2011-63 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Miluše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 50/2008-62 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a Mgr. Radovana

Více

IČO: 00064581 se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 00

IČO: 00064581 se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 00 Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze, Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala MAŠÍNOVÁ

Více

*MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor

*MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor *MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 94960-2/ODK-2015 Obec Doubravčice Doubravčice 94 282 01 Český Brod

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s532/2012/vz-20960/2012/511/kče V Brně dne 22. října 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s532/2012/vz-20960/2012/511/kče V Brně dne 22. října 2012 *UOHSX004JUOT* UOHSX004JUOT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s532/2012/vz-20960/2012/511/kče V Brně dne 22. října 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ROZHODNUTÍ. Č.j.:VZ/S075/DO-VP/2006/550-Ná V Praze dne 5.5.2006

ROZHODNUTÍ. Č.j.:VZ/S075/DO-VP/2006/550-Ná V Praze dne 5.5.2006 R063 ze dne 4. 12. 2006 nabylo právní moci dne 7. prosince 2006 - změna - zrušeno, Úřad není věcně příslušný k rozhodnutí o návrhu ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS S451/2011/VZ 19467/2011/520/EMa V Brně dne: 9. prosince 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS S451/2011/VZ 19467/2011/520/EMa V Brně dne: 9. prosince 2011 *uohsx003x99e* UOHSX003X99E ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS S451/2011/VZ 19467/2011/520/EMa V Brně dne: 9. prosince 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 34/2006-49 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S347/2011-12616/2011/540/ZČa V Brně dne: 5.9.2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S347/2011-12616/2011/540/ZČa V Brně dne: 5.9.2011 *UOHSX003PX9M* UOHSX003PX9M ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S347/2011-12616/2011/540/ZČa V Brně dne: 5.9.2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 A 61/2011-31 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudců JUDr. Hany Pipkové a JUDr. Marcely Rouskové v právní věci

Více

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová I. Dle zákona o regulaci reklamy je zakázána nejen reklama, jejíž zákaz je upraven v samotném zákoně o regulaci reklamy, ale také veškerá reklama, jejíž protizákonnost vyplývá z jiných právních předpisů.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 58 Ad 3/2015-48 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, rozhodl samosoudkyní Mgr. Karolínou Tylovou, LL.M. v právní věci žalobkyně: Z.N., bytem XX, proti

Více

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu v oblasti odpadového hospodářství. Může

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2 Ads 67/2003-78 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců Mgr. Jana Passera a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R40/2014/VZ-16792/2014/310/BRy Brno: 13. srpna 2014

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R40/2014/VZ-16792/2014/310/BRy Brno: 13. srpna 2014 *UOHSX00658ZO* UOHSX00658ZO PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R40/2014/VZ-16792/2014/310/BRy Brno: 13. srpna 2014 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 13. 2. 2014, doručeném

Více

t akt o : I. Dovolání se zamítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

t akt o : I. Dovolání se zamítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. 1 3 Cdo 123/2011 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka ve věci

Více

Judikatura soudů. Vysoká nad L. zamítnutí žaloby o náhradu škody ÚP Jistebnice zrušení OOP z důvodu procesní i věcné nezákonnosti

Judikatura soudů. Vysoká nad L. zamítnutí žaloby o náhradu škody ÚP Jistebnice zrušení OOP z důvodu procesní i věcné nezákonnosti Judikatura soudů Vysoká nad L. zamítnutí žaloby o náhradu škody ÚP Jistebnice zrušení OOP z důvodu procesní i věcné nezákonnosti Autor příspěvku: Ing. Petr Háp Vysoká nad Labem Žaloba na zaplacení cca

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 As 73/2006-180 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 32/2013-18 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 9/2007-109 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Petra

Více

záměr uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu:

záměr uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu: Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný správní orgán podle 108 odst. 1 písm. d) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 155/2012-21 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Radovana Suchánka a soudců Vojtěcha Šimíčka (soudce zpravodaj) a Jiřího Zemánka ve věci ústavní

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 06/16/2010 Spisová značka: 29 Cdo 2126/2009 ECLI:CZ:NS:2010:29.CDO.2126.2009.1. Akciová společnost Valná hromada

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 06/16/2010 Spisová značka: 29 Cdo 2126/2009 ECLI:CZ:NS:2010:29.CDO.2126.2009.1. Akciová společnost Valná hromada Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 06/16/2010 Spisová značka: 29 Cdo 2126/2009 ECLI: ECLI:CZ:NS:2010:29.CDO.2126.2009.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Advokacie Akciová společnost Valná hromada Dotčené

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

Usnesení. Rady vlády ČR pro lidská práva ze dne září 2008

Usnesení. Rady vlády ČR pro lidská práva ze dne září 2008 Usnesení návrh Rady vlády ČR pro lidská práva ze dne září 2008 k řešení problému s hrazením regulačních poplatků za lékařskou péči žadatelů o udělení mezinárodní ochrany Rada vlády ČR pro lidská práva

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005UZES* UOHSX005UZES ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S753/2013/VZ-5499/2014/531/RKr Brno 12. března 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 26/2010-45 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, a soudkyně JUDr. Ludmily Valentové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 10/2006-87 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milady Haplové a JUDr.

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX0078ETS* UOHSX0078ETS PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R263/2014/VZ-27406/2015/322/DRu Brno 11. září 2015 V řízení o rozkladu ze dne 16. 7. 2014 doručeném Úřadu

Více

*MVCRX028BDR4* MVCRX028BDR4 prvotní identifikátor

*MVCRX028BDR4* MVCRX028BDR4 prvotní identifikátor Doručeno dne: 7. 1. 2015 *MVCRX028BDR4* MVCRX028BDR4 prvotní identifikátor Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV-170926-4/ODK-2014 Praha 6. ledna 2015 ROZHODNUTÍ

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 88/2013-24 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

*MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor

*MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor Doručeno dne: 9. 3. 2015 *MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor odbor právní náměstí Hrdinů 1634/3 P.O. BOX 155/P 140 21 Praha 4 Č. j.: MV-17688-46/P-2015 Praha 3. března 2015 Počet listů: 6

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 40/2004-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové a

Více