FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ KATEDRA TEORIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ KATEDRA TEORIE"

Transkript

1 FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ KATEDRA TEORIE BIOLOGICKÁ NEURO-PSYCHO-PATOLOGIE Jiří Adamec Brno

2 BIOLOGICKÁ NEURO-PSYCHO-PATOLOGIE Jiří Adamec F i l o s o f i c k ý s e m i n á ř K a t e d r a t e o r i e B r n o

3 Jiří Adamec ISBN

4 Ú V O D (k druhému vydání) Dostupnost novější literatury umožnila vytvořit v textu drobné úpravy. I tak se povšechné studium velkých biologických a neurologických témat z akademické literatury jeví stále nosnější, nežli je pouhé spolehání se na předložený manuál, který je třeba chápat vždy, jen jako vstup k základní, zejména pojmové orientaci a výbavě. 1. Z. Ambler a kol., Klinická neurologie, část obecná, (Triton), Praha 2008; 2. Z. Ambler a kol., Klinická neurologie, část speciální (sv. I. - II.), Praha (triton) 2010; 3. R. J. Sternberg, Kognitivní psychologie, Praha (Portál) 2009; 4. Netter s Neurologie, (Thieme Verlag) Stuttgart 2007; 5. N. A. Campbell, Biologie, München 2006 (a násl. vyd.); 6. J. Raboch, R. Jirák, I. Paclt, Psychofarmakologie pro praxi, Praha (Triton), 2007; 7. D. P. Clark, Molecular biology, (Southern Illinois University), San Diego, Callifornia (USA), 2010; 8. J. H. Menkes, H. B. Sarnat..., Dětská neurologie (sv. I. II.), Praha (Triton) Možnosti, které česká literatura nabízí je odborná a didaktická rovnocennost s publikacemi, vydávanými již po léta také v zahraničí. Adamec Jiří Brno, červen

5 Ú V O D (k prvnímu vydání) Po sedmnácti letech pravidelného fungování Filosofického semináře (první přednášky byly realisovány v květnu roku 1990) a jím otevíraného oborového studia psychologie, které se dnes rozrostlo do čtyř, poměrně bohatě koncipovaných ročníků a praktických cvičení jsem stejně, jako posluchači pociťoval nutnost vyrovnat se písemně s biologickou problematikou, která tak jako tak propojuje a stmeluje naprostou většinu předkládaného studijního zaměření. Tento příspěvek má studentům pomoci zorientovat se v náročném labyrintu prvního kontaktu s pojmy a hledisky, která jsou dnes neodmyslitelnou součástí psychologických věd. Nelze proto hovořit o původním autorském díle, které samo o sobě čerpá z jiných zdrojů, aby pouze vyhovělo specifickým požadavkům jednoho skromnějšího účelu. Velmi si cením odborné literatury, kterou dnes můžeme nalézt na knižních pultech a jejíž existence mi fakticky, jako jediný zdroj informací, pomohla koncipovat tento několika stránkový svazeček. Tituly jako Velký lékařský slovník (Vokurka, 2007; 6 vydání); Vnitřní lékařství (Klener, 2006); Duševní a behaviorální poruchy (Smolík, 2004); Klinická neurologie (Amber, 2004); Psychiatrie (Höschl, 2006); Psychiatrie (Raboch, 2002) mi byly zásadní oporou při sestavování inspiračního materiálu z nějž postupně vznikaly formulace vět a odstavců (paragrafů) odpovídajících představám o potřebě vyhovující posluchačům našeho semináře. Musel jsem brát v úvahu předně to, že většinu absolventů u nás tvoří posluchačky ženy, které se i po více letech rozhodly něco dalšího pro sebe vykonat ve věci vzdělávání. Zdráhal jsem se proto rozvíjet téma textu do podrobnějších citací a odkazů. Přijal jsem to, co ode mne často samy očekávají, stručně a výstižně. Rovněž jsem tentokrát, proti svému obvyklému zvyku upustil od filosofických spekulací, abych text nepřetěžoval tématickými přesahy. 5

6 Jelikož si to odborný přístup dnes nevyhnutelně vyžaduje, využil jsem rovněž materiálů, které nabízí zahraniční vědecká produkce, pokud mi to bylo časově dovoleno, během několika letošních zahraničních studijních pobytů: Einführung in die Neuro - psychopatologie (Kasten, München 2007); Psychoterapie Ausbildung in Östereich (Stumm, Wien 2006); Internationale Klassifikation psychischer Störungen (Verlag Huber, Bern 2005); Vademekum clinque Du diagnostic au traitement (Fattorusso, Paris 2006); Manie et dépresssion Comprendre et soigner les troubeles bipolaires (Bourgeois, Paris 2007). Musím přiznat, že doposud nejsem spokojen s celkovým výsledkem, který zde předkládám. Doufám, že v krátké budoucnosti budu mít dostatek času a chuti nastřádaný materiál rozvinout v druhém vydání, od něhož si slibuji další zveřejnění zajímavých poznatků v oboru čímž, jak pevně doufám, tak opět posílím studijního ducha posluchačů. Adamec Jiří Brno, srpen

7 1. Způsob současného nahlížení na biologickou problematiku psychologie není samozřejmý. Předcházející vývoj je poměrně složitý a zahrnuje jak otázky exaktně vědecké, tak i témata výrazně filosofická, metafysická a náboženská. To je způsobeno zvl. tím, že problematika života je zásadní a odpovědět na nejdůležitější otázku: Co je smyslem života? - není také dnes nijak jednoduché a upřímně řečeno, tuto otázku doposud zodpovězenu nemáme. V jednotlivých postojích k otázce života se uplatňovaly v minulosti názory, které obsahovaly jednak mechanistická, ale i dynamická schémata. V mechanistickém pojetí to znamenalo, že se otázka života řešila jako následnost jevů, které měly své prvotní příčiny a které byly vzhledem k těmto příčinám rovněž definitivní (například stvoření světa bohem, působením ducha a nebo spirituální existencí). V dynamických systémech se začíná uplatňovat poněkud relativističtější pohled na kategorii života. Příroda si podle tohoto modelu již vystačí plně sama a je na člověku, co z jejích 7

8 fenoménů vypozoruje, aby tak mohl pro sebe odvodit znalost o její schopnosti tvořit život sám ze sebe ze své hmotné příčiny, která vzniká, proměňuje se, zaniká atd. 2. Pokud můžeme s jistotou konstatovat alespoň několik základních fakt, na něž je v současnosti upřena vědecká pozornost, právě vzhledem k problematice života a jeho nejobecnějším charakteristikám, potom je to vědomost o tom, že život se odvíjí tam, kde může probíhat látková výměna. Tato skutečnost je známa již několik staletí. Látková výměna tvoří složitý komplex biochemických reakcí, které uvádí do pohybu nejrůznější mechanismy na úrovni molekulární činnosti. Dokonce víme, že tato činnost je zaměřena na tzv. autoreprodukci, tj., že biologický útvar je schopen na základě takové činnosti sebe sama reprodukovat (rozmnožovat). Nejjednodušší organismy jsou toho schopny bez kontaktu s jiným organismem, například již rostlinná, ale i živočišná buňka se rozmnožuje sama dělením, tj. autoreprodukcí. Její struktura je následující: membrána, endoplasmatické 8

9 retikulum, Golgiho komplex, ribozomy, mitochondrie, jádro. 3. Membrána je obal, který odděluje buňku od vnějšího prostředí, obsahuje elektrický náboj (vně - na povrchu plusové hodnoty, uvnitř - těsně pod povrchem hodnoty mínusové); endoplasmatické retikulum je struktura biomechanismů, které dovolují uvnitř buňky tvorbu zejména bílkovinných látek; Golgiho komplex zpracovává látky, které jsou určeny k vyloučení z buňky, mimo buněčné tělo; ribozomy se spolupodílí na tvorbě bílkovin uvnitř těla buňky a současně na genetickém útvaru rrna (ribonukleová kyselina specifického druhu); mitochondrie tvoří základní energetickou zásobárnu pro impulsy umožňující látkovou výměnu (obsahuje rovněž základní genetickou informaci tzv. matrix DNA); jádro (nukleolus) obsahuje chromozomy DNA a nervové jádro (systém látek pro tvorbu šedé kůry mozkové atd.) Jak se ukazuje, tyto znalosti dnes nejsou definitivní a výzkumy buňky (cytologie) budou přinášet i nadále nová zjištění. 9

10 4. Každá buňka má schopnost prostřednictvím citlivosti na podněty prostředí (teplo, chlad, vůně, zápach, fysický kontakt hrubšího zacházení...) reagovat buďto sklonem tento podnět dále vyhledávat nebo se od podnětu distancovat. U vyšších organismů se to potom projevuje schopností zahájit konkrétní reaktivitu jako je boj nebo útěk. Pro buňky to však znamená, že při déletrvajícím nátlaku těchto podnětů si začínají vytvářet specifické obranné nebo jiné buněčné útvary jako je např. zmnožení buněk do systému ochlupení, tam kde je třeba se bránit chladu či utváření vnitřních možností přijmout určitý jev jako potravu přizpůsobením trávícího ústrojí atd. Naopak ty organické části, které již neslouží svému záměru organismus nechává postupně zakrňovat, až zmizí docela většinou zůstávají jen nepatrné anatomické stopy u člověka je to např. znát u chrupu nebo na zadní části skeletu pozůstatek původní oháňky na konci páteře atp. V této souvislosti potom můžeme hovořit o mechanismu vývoje a zániku orgánů. Jejich dynamickou složkou je vlastní účelnost působení. 10

11 5. Tak zvaně konzervativní fixace v souvislosti s působením vnějších podnětů způsobuje jednak udržování daného orgánu pro činnost a případně také jeho další specializaci. Pokud hovoříme o tzv. neidentičnosti, znamená to, že dané podněty vymizely a organismus již nemá potřebu příslušný nástroj k používání udržovat v provozu. Jak tedy vidíme, autoreprodukce nezahrnuje pouze roznožovací proces, ale také proces růstu a zániku orgánů potřebných k přežití organismu v daném prostředí. 6. Buňka a buněčné systémy pracují v souvislosti s autoreprodukcí na úrovni a prostřednictvím molekul, které mezi sebou vytváří nejrůznější syntézu bílkovinných sloučenin jakož i vazeb mezi atomy. Vzniklé látky a jiné charakteristiky pro metabolismus nazýváme metabolity. Látková výměna (metabolismus) zahrnuje 1. asimilaci (současně také anabolismus), kdy buněčný útvar přijímá 11

12 látky pro stavbu a udržování vlastního těla; 2. disimilaci (a katabolismus), kdy buněčný útvar látky, které nepotřebuje vylučuje z těla buňky ven. Enzymy v těle buňky umožňují rozdělovat potřebnou energii a nepotřebnou energii tak, aby potřebná energie zůstávala v těle buňky a nepotřebná energie byla z těla buňky vyloučena. Jedná se o různé druhy a stupně chemické energie, která tímto způsobem spoluutváří veškerou existenční podstatu života buňky a buněčných útvarů organismů na úrovni bytí v prostředí a možnostech účelného přizpůsobování se mu. 7. Vedle těchto schopností, které nám i přes svoji zjevnost zůstávají v mnohém zahaleny se buněčné útvary dokáží chovat přesto způsobem, kdy při vzniku vlastního rodu (fylogeneticky) zachovávají základní znaky v takové kvalitě, která je zkopírována každým další jedincem rodovým přenašečem (ontogeneticky) v pokračující linii. Tuto schopnost živým organismům umožňuje genetická informace, tzv. dědičnost. 12

13 Je to schopnost organismu předávat své znaky a vlastnosti dalším generacím. Dochází k ní teprve tehdy, až jsou molekuly určené pro autoreprodukci ve své fázi činnosti dostatečně stabilní, tj., až není na jejich činnost kladen prvořadý význam a mohou být zastoupeny enzymovým mechanismem. To umožňuje molekulární činnost, která utváří souběžně autoreprodukci a regulaci syntésy bílkovin nukleových kyselin (deoxyribonukleon acid DNA). 8. Lidský genom tvoří převážně látky, které označujeme jako: A (adenin), G (guanin), C (cytosin) a T (thymidin). Vedle jmenovaných látek jsou to, také ještě F (fosfor), B (báse) a U (uracil), D (deoxyribosa), P (fosfátové zbytky). Mezi jednotlivými dvojicemi látek jsou tzv. vodíkové můstky, které uspořádávají genetickou informaci do tvaru, kterému říkáme genetická dvoušroubovice. Výzkum uspořádání DNA, není doposud ukončen. Gen (genom) zajišťuje přenos informace v živých organismech, na molekulární úrovni (zápis, 13

14 uchování a přenos informace nelze slučovat s přenosem, přeměnou a uchováním látek v metabolickém významu). 9. Pokud dochází vlivem genetiky ke změnám organismu, hovoříme o mutacích. Rozdíl mezi metabolickou změnou a změnou vyvolanou geneticky je v tom, že u metabolické změny se jedná pouze o dodání látky, která působí v konkrétním místě organismu. U genetické změny můžeme již sledovat např. způsob růstu skeletu, např. končetiny proměňující se v ruku se schopností jemné motoriky. Otázka evolučnosti vývoje svá sporná místa nepochybně má, ovšem sledujeme-li vývoj živých organismů od mikrobů až k člověku a nemáme-li prozatím jinou exaktní teorii i s praktickými znalostmi o existenci života, musíme se, tak jako tak, smířit s faktem, že se život vyvíjí, a to je, zdá se, prozatím těžko napadnutelné. Vývoj věd o životě - - antropologie, embryologie, cytologie, medicína aj., z posledních staletí ukazují na fakt, že je to zejména dráždivost a nejrůznější 14

15 schopnosti živých organismů se s touto skutečností vyrovnávat. Buďto se objevují nové organismy nebo jejich mutace či patofysiologické obměny, které sledujeme v jejich vývoji jako předmět medicíny. Konečně mít odpověď na všechny otázky, působí rovněž přinejmenším lehký úsměv či podezření Dráždivost představuje ve vývojovém světě organismů novou kvalitu bytí. Jednak je to vznik nervových vláken a rovněž specifická forma uspořádání neuronových sítí v organismu. Vedle toho je to také vznik hladkého a příčně pruhovaného svalstva čili tkání, které jsou schopné nejrůznějšími stahy reagovat na podněty, které tyto nervy umožňují a tím organismu dopomoci ke specifickému způsobu reagování pohybem, který může přerůst až do schopnosti měnit prostředí, doposud považované za jediný a výlučný způsob existence. Dochází tedy ke vzniku nervové buňky a jejích částí stejně jako ke shlukování nervových buněk do konkrétních míst, která jsou tak přízpůsobována vnímání. 15

16 11. Nervová buňka: je v současnosti předmětem bezpočtu výzkumů po celém světě. Každoročně vychází stovky publikací s novinkami, které jsou zjišťovány vzhledem k její funkci, zejména v lidském těle. Zásadní zastoupení zde mají výzkumy týkající se lidského mozku. Je to vcelku pochopitelné neboť se za poslední desetiletí zmnohonásobil počet duševních poruch, takže psychopatologie má co dělat, aby exaktními výzkumy dokázala tomuto nárůstu čelit zejména tím, že bude schopná dávat odpovídající informace o možnostech léčebných vlivů, které budou s to pacientům pomáhat při odstraňování jejich duševních obtíží. Složení nervové buňky je diferencováno obdobně jako klasická živočišná buňka. Má ovšem jednu zásadní změnu ve svém postavení - - je specialisována pouze k tvorbě, přenosu a předávání impulsů (vzruchů), a to je vše. Nervovou buňku označujeme jako neuron. Základním fysickým fenoménem je tzv. tělo buňky a jeho rozložení do buněčných výčnělků. Ty se dělí na tzv. dendrity převádí vzruchy z jiné nervové buňky do 16

17 vlastního buněčného těla a tzv. neurity odvádí své vzruchy po nervových vláknech mimo vlastní buněčné tělo. Nervová buňka, její membrána má své vlastní elektrické pole. Dalšími součástmi nervové buňky jsou synapse mikroskopické otvory vyplněné neurotransmiterovými látkami - zapadající do opačně uzpůsobených výstupů mezi tzv. neuromuskulární ploténkou a svalovým vláknem. Neurotransmitery umožňují, aby se nervový vzruch po nervovém vláknu šířil co nejvyšší rychlostí (dnes se uvádí cca 3000 m/s). Počet neuronů v lidském těle se předpokládá až do 20 miliard jednotlivých buněk. Stejně tak jejich druhy podle specialisace jsou, až na několik vyjímek, vlastně stále ještě neznámé. Nervová vlákna (axony) mohou být dlouhá jen nanometrické hodnoty, stejně jako mohou mít délku od hlavy až k palci u nohy. Nejjednodušší funkci zajišťují nervy ve svalech. Složitější funkčnost představují nervy našich smyslových orgánů - - oko, čich, sluch, hmat, chuť. Dalším stupněm složitosti nervové organisace a funkčnosti představuje mozek a prodloužená mícha, kde 17

18 jsou nervy umožňující funkci vnitřních orgánů: žaludek, plíce, hormony, krvetvorba, srdce atd. Nejsložitější je nervová soustava tam, kde se utváří citové a myšlenkové jevy a v neposlední řadě také vědomí - - frontální lalok mozku (šedá kůra mozková, která je tvořena tzv. gliovými buňkami). Dráždivost, zdůrazněme, sama o sobě je také součástí regulace adaptivního chování a její zvláštností je, že prostřednictvím ní se organismus stává schopným samoregulace těchto adaptačních potřeb, a to zejména v souvislosti s prostředím. 12. Obecně lze říci, že se dá velmi dobře vysledovat vývoj nervového systému člověka podle znaků na jeho antropoidních předchůdcích. Zejména tam, kde se jedná o možnosti ontogenetického nabývání vědomí ve vztahu k potřebám člověka. V této souvislosti se již v 19. století uplatňují nové vědní obory: srovnávací anatomie, srovnávací embryologie, paleontologie, fysiologie a patofysiologie aj. Tyto obory tvoří součást antropogenese, která se postupně rozrůstá do dalších 18

19 vědních disciplín. Největší zásluhu na tom mají dnes již klasické osobnosti: Darwin, Huxley, Haeckel, Mendel, Galton, Weisman, De Vries, Morgan, J.D. Watson. 13. Abychom mohli i my lépe prostudovat základy lidské nervové soustavy, tak budeme respektovat v současné době uznávanou vývojovou teorii. Srovnávací studie výše jmenovaných badatelů, se ve většině základních poznatků shoduje v tom, že člověk vznikl z nižších druhů živočichů, primátů s antropoidními znaky. Tito živočichové se nazývají driopithecus. Doba, v níž se patrně poprvé začínají objevovat spadá do mladších třetihor (tj. asi 15 miliónů let před naším letopočtem). Člověk však není přímým potomkem těchto pralidí, ale je patrně pouze jednou ze souběžných vývojových řad, vedle dnes již známých primátů: orangutanů, šimpanzů a goril. Co prakticky způsobilo toto rozvětvení vývojové linie je dnes předmětem neutuchajících badatelských zájmů. Otázka je na výsost důležitá, neboť možná odpověď by 19

20 nabízela přiblížení k tajemství smyslu bytí člověka ve světě, alespoň co se týče zdůvodnění tohoto osamostatnění lidské existence vedle existence ostatních živočichů. 14. Tato badatelská rozhraní jsou navíc předmětem kritiky i z jiného důvodu. Existuje totiž hledisko vysvětlující vznik a vývoj člověka na základě respektování tzv. monofyletického pojetí, kdy se uvažuje o jediném výchozím předchůdci člověka a nebo polyfyletickém určení, kde se uvažuje hned několik na sobě nezávislých druhů, z nichž je (souběžně) vznik člověka možno vysvětlovat. Konečně, doposud také nepadl jednotný názor o místě vzniku člověka, pokud vůbec něco takového určit lze. 15. Poměrně známé je, v tomto ohledu, základní dělení antropoidních živočichů a skupin předlidí na: australopithecus, pithecantropus, sinanthropus, 20

21 neandrtálec a homo sapiens... Všechny uvedené skupiny charakterizuje nějaký životní styl, z něhož můžeme odvodit poznatek k našemu tématu - - vývoj nervové soustavy člověka. Pro určování vývoje nervové soustavy nehrají nejdůležitější roli pouze poznatky z oblasti obecné biologie, ale stejně tak i poznatky z kulturně - společenského života našich předchůdců. Pro austrolopitheca je charakteristické lovení ve vzpřímené pozici, tedy na dvou nohách a s předníma končetinama schopnýma zápasu za pomocí samostatně zhotoveného nástroje. Tato okolnost svědčí o jisté nemalé dávce sebevědomí, podstupovat takové střety, tedy o síle paží a celkové fysické zdatnosti. Fakt, že mohly být vytvářeny zbraně (opracované kameny, větve atp.) k záměrnému užívání pro lov a tím i získání potravy svědčí ve prospěch doměnky, že tito pralidé chápali také potřebu, plánovitost, tedy schopnost uvědomovat si kvantitu úlovku vzhledem k množství těch, kteří náleželi k tlupě atd. S největší pravděpodobností lze na tomto místě již hovořit o plném vědomí, čili sebereflexi. 21

22 16. Vedle těchto poznatků existují také nálezy nejstarších nástěnných maleb (Španělsko) dosvědčujících, že tito pralidé se potřebovali se svým prostředím zcela konkrétně identifikovat - - nástěnné kresby lovených zvířat, výjevy z přírodního prostředí, scenérie aj. Je tak možno chápat, že celkový vývoj těchto pralidí dosáhl vysokého stupně racionality; vnímání významu starat se o vlastní existenci vlastními způsoby jednání. Smyslové vnímání a vědomá zangažovanost na každodenním životě již znamenají vyrovnané a plně lidským způsobem uplatňované schopnosti. Jak to bylo, v této době s řečí a myšlením možná není až toliko nejdůležitější otázkou, i když najít nějaký směr k vědomosti a způsobu dorozumívání mezi sebou, by současnému badateli mnohé osvětlilo. 17. Antropologické učebnice udávají, po srovnávacích zjištěních, že velikost mozku u našich předků se pohybovala někde mezi 600 až 800 ccm 22

23 (australopithecus) a 1300 až 2400 ccm (homo sapiens). Nechali se slyšet i někteří vědci (H. Spencer, Lévy-Bruhl) že současného člověka odlišuje od pračlověka, co do vědomí a inteligence, jen jiné množství konkrétně uplatňovaných informací. Pakliže budeme vycházet z tohoto tvrzení, můžeme také dojít k závěru, že vskutku nějaký konkrétní jazykový materiál tu byl již používán, neboť se, např. lovci patrně museli umět správně informovat o místě a způsobu lovu. Jen stěží si dokážeme představit, že australopithecus vyrazil na lov jako pouze instinktem nebo jen hladem poháněné zvíře, které bezprostředně po dopadení své kořisti se na ně vrhne a hltavě je sežere bez toho, aniž by se dělilo. Co je však záhadou je společenský život australopitheca. Jeho život se patrně utvářel jen ve velmi malých skupinkách, spíše charakteru rodinného počtu příslušníků. 18. Druhá skupina antropoidních pralidí (pithecanthropus, sinanthropus, neandrtálci) je typisována již širším polem schopností, zejména v oblasti sociálního soužití. Tito 23

24 pralidé svůj společenský život již organisovali (rozložení staveb a pohřebišť), vyráběli vlastní a nikoliv jen přírodní nástroje k lovu, obživě, opracování kůže, výzdoba... Zejména estetisace předmětů (nádoby, zbraně) a kult zemřelých - - ukládání do země, přidávání posmrtných artefaktů, poloha hrobů a pozice mrtvých. Také nálezy zásobáren obilí a jiných potravin naznačují, že vědomí těchto našich předků mělo již ve svém obsahu časové, roční plánování, bylo vnímáno střídání ročních období. 19. Pro naše téma je tak jisté, že se v této epoše vývoje člověka setkáváme s rozvinutím druhé signální soustavy. Tj., že již není uplatňováno pouze hledisko instinktivně pudové, ale záměrného vědomí, které svým tvůrčím naplněním překračuje hodnocení pouze toho, co jest, směrem k uvědomování si toho, co má nebo by mělo být. Od jednoduchého vnímání se vývoj posunul k vědomé, záměrné činnosti v níž je zahrnuto také vnímání sebe sama. Než-li však k tomuto způsobu vědomé operace s informacemi mohlo dojít, musely se jednotlivé počitky 24

25 v nervovém systému specializovat do té míry, aby jako funkce první signální soustavy vymezovaly jen tu oblast vnímání, která bude zajišťovat konkrétní reaktivitu na jevy jako je vůně, zrakový počitek, sluchový atd. 20. Počitek je, ve své podstatě, jednoduchý signál. Utváří se jako vztah mezi specialisovaným receptorem (např. okem) a vnějším prostředím, které produkuje impulsy k dráždění (např. světlo). Tato specialisace oka na světelné dráždění mu dovoluje reagovat vždy stejným způsobem. Nervová zakončení v oku zachytí signál dráždění a inervují nervové vlákno vedoucí od oka do mozku (occipitální lalok). Tam je signál světelného dráždění předán a CNS stimuluje obsah signálu zpět do výkonného orgánu oka. Říkáme, že signál dráždění je centrálně zprostředkován. Aby celá operace mohla proběhnout co nejrychleji, prochází informace od CNS do výkonného orgánu, zajišťujícího vnímání specialisovaného počitku, nejbližší nervovou drahou zpět, avšak nikoliv tou stejnou, kterou byla do CNS přivedena. Během prvního 25

26 převodu vzruchu (od oka do CNS) došlo vlivem inervace nervového vlákna k jeho částečné únavě. Myelinové složky byly narušeny a proces vedení vzruchu zpět, po stejné dráze by tak hrozil nebezpečím, že by informace nebyla stoprocentní. Podobně, jako když nám vlivem nějakého rušení vypadává nebo zrní obraz při televizním přenosu. Vzruch zpět do výkonného orgánu je veden proto nejblíže těsnou cestou, vedle původního nervového vlákna. Zde užíváme označení nervový oblouk. Dále, proces vedení vzruchu od výkonného orgánu do CNS a zpět je trvale kontrolován dalšími neuronovými sítěmi, aby byl jednak doveden do správného místa zpracování v CNS a opět vrácen přesně tam odkud byl původně vyslán. Nervy, které odvádí informaci (vzruch od výkonného orgánu do CNS) nazýváme aferentní nervy. Ty nervy, které vedou vzruch od CNS zpět k výkonnému orgánu nazýváme eferentní nervy. Tyto nervy však fungují také u vnitřních orgánů (srdce, plíce, žaludek atd.). Jejich rozložení a vzájemná propojenost je velmi provázána a souvisí s míchou. Na její vnitřní straně, směrem do těla jsou nervy zajišťující funkci vnitřních 26

27 orgánů; vně míchy, směrem k zádům jsou uložena nervová zapojení ovlivňující funkci svalové hmoty pro pohyb končetin a jejich koordinaci. To vše samozřejmě za přispění vzájemné komunikace s CNS (cerebellum, senzomotorické centrum in lobus parietalis, viz níže). 20. Vývoj samotného mozku je rovněž předmětem specialisovaných studií a oborových zaměření. Lidský mozek - telencefalon představuje několika stupňovou složeninu. Jednak je to původní mozková hmota uložená v samém středu, pod dvěma viditelnými mozkovými polokoulemi - hemispheras a jeho levá a pravá strana rozdělená tzv. centrální rýhou sulcus na dvě téměř rovnocenně velké části a dále tzv. závity - gyrus. V přední (čelní) části mozku lobus frontalis jsou uložena centra myšlení, vědomí, plánování, ukládají se tam nejnovější poznatky informace a tvoří se i logika. V oblasti spánkové se nachází lobus temporalis. Jeho funkce zajišťuje zejména propojení motorické schopnosti řeči (Broccovo centrum) s myšlením rozpoznáváním 27

28 řečových signálů (Wernickeovo centrum). Obě centra jsou uložena v tzv. Brodmannově oblasti představující svým rozsahem plošné celky. Lobus parietalis je uložený v temenní oblasti a zajišťuje senzomotorické funkce, kožní citlivost a reaktivitu na ni. Lobus occipitalis v zadní části hlavy je specializován jako zrakové centrum a prostorová orientace. Zadní mozek (někdy též jako mozeček) cerebellum v týlní oblasti, vyhodnocuje svalovou tenzi, rovnováhu těla, koordinovanost pohybů končetin. Je také přímo napojen na prodlouženou míchu. Mozkový kmen truncus cerebri v týlní oblasti hlavy, jako součást hlavového zakončení prodloužené míchy, se podílí na funkčnosti krevního oběhu jako celku, dýchání aj. vnitřních orgánů a zajišťuje retikulární formace (přepojování impulsů v mozku mezi L a P hemisférou, důležité pro vnitřní neuro-bio-komunikaci CNS). Tímto rozdělením a popisem zdaleka nevyčerpáváme všechnu bohatost složení lidského mozku. Chceme postupovat pomalu, neboť množství informací je široké, a tak nyní popíšeme další souvislosti s tím, co již víme a můžeme tak učinit provázanou informací. 28

29 21. Počitky se nachází nejblíže instinktivně pudovému způsobu chování jedince. Představují nezměnitelný soubor reakcí mezi potřebami a možnostmi jejich dosažení v prostředí, které je z hlediska naučených signálů živočich schopen zvládnou jako směřování ke zdroji nebo činností vedoucí od zdroje, který vyvolal počitek. Tento soubor jednání zahrnujeme do oblasti tzv. první signální soustavy, která je utvořena z tísícileté zkušenosti a představuje základní funkční složky pro organické přežití. Zahrnuje rovněž Pavlovem zjištěné reflexní jednání na základě vrozených a během života (např. učením) získaných impulsů. 22. Vrozené reflexy jsou utvořeny z jednoduchých nebo kombinovaných reakcí na jednoduché nebo kombinované signály: např. hlad a orientačně pátrací způsob chování spadají do vrozených reflexů stejně jako úhybný manévr rukou tam, kde hrozí nebezpečí popálení. 29

30 Získané reflexy charakterizuje jejich dočasnost a specifičnost pro pobývání jen v určité době a na určitém místě. Např. po přestěhování do jiného bytu s odlišnou architekturou budu ještě po několik dní z ložnice do kuchyně vycházet vlevo namísto vpravo, neboť jsem se doposud nenaučil správně rozlišovat rozdíl nového prostředí oproti předešlému. Rozdíl mezi vrozenými reflexy a získanými reflexy spočívá v rozdílu mezi neměnnými reakcemi, tvořícími součást instinktivně pudového chování od chování dočasně naučeného a vlivem prostředí a jiných situací měnitelného podle stávajících potřeb. Tuto schopnost organismu, jednat naučeným nebo vrozeným způsobem zajišťuje dynamika nervových spojů. Naše individuální rozlišení potom spočívá ve vzájemném poměru těch impulsů, které je třeba ustálit, zaměňovat nebo na ně nereagovat vůbec, případně tuto reakci dynamicky zvýšit na úroveň dosažení předpokládaného výsledku. Tzv. vyšší nervová činnost zajišťuje naši schopnost rozvíjet získané impulsy také v dalších souvislostech. 30

31 23. Pro rozvinutí vrozených a zejména získaných reflexů (první signální soustava) člověku pomáhá tzv. druhá signální soustava. Je to soubor schopností vědomě a řečí se spolupodílet na vlastní existenci a nebýt závislým pouze na instinktivně pudovém základu. Druhá signální soustava obsahuje zejména řeč a její schopnost zobecňování. Ve vztahu k určitému jevu, např. teplu nezalézám do ledničky, ale beru si z ní pouze chladivý nápoj pro osvěžení. Tuto okolnost jsem schopen také převyprávět ve srozumitelném podání, kterému ten, ke komu hovořím, jednoduše porozumí. Druhá signální soustava má i jiné vymoženosti. Když zvolám: Hoří!!! s náležitým důrazem, okolní lidé budou s největší pravděpodobností jednat útěkem z budovy, kde se právě nachází. Druhá signální soustava nám tedy umožňuje do pojmů vložit celé soubory obsahů, které můžeme využívat jako znaky reality, která se buďto právě uskutečňuje nebo nikoliv a přesto budou tyto znaky chápány jako fakt přítomného stavu věcí. Např. při hovoru o blížící se bouřce. 31

32 24. Pokusme se problematiku funkce druhé signální soustavy pochopit také z jiného úhlu pohledu a lépe porozumět jejímu významu pro praktický život člověka. Uveďme v této sovislosti některé důležité znaky související s logikou. Druhou signální soustavou se člověk vyděluje od pouze biogenně (smyslově a reflexivně) podmíněného vnímání reality k čistě racionálnímu zacházení s realitou. V minulosti, v době kdy vznikala klasická psychoanalýsa se zvl. němečtí filosofové, neokantovských škol dopracovali k tvrzení, že vnímání a myšlení není odrážení reality nýbrž její vytváření. Problematika biologické elementace v té době ještě zdaleka nebyla na úrovni dnešních znalostí a tak, se v teorii a praxi od sebe oddělovali obě funkce jako v podstatě neprovázané, neslučitelné. To však nemohlo zabránit dalšímu vývoji výzkumu, který se zaměřoval na dynamické faktory (Pavlov a behavioristé). Jinými slovy, mezi chováním a jeho podmíněním, zejm. vzhledem k neurogenní problematice byly nacházeny vztahy se zákonitými propojeními. 32

FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ KATEDRA TEORIE

FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ KATEDRA TEORIE ADAMEC JIŘÍ FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ KATEDRA TEORIE DEPRESE A NEUROLOGIE ( Rekurentní poruchy nálad v klinické praxi ) Brno 2010 1 DEPRESE A NEUROLOGIE ( Rekurentní poruchy nálad v klinické praxi ) Adamec Jiří

Více

FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ KATEDRA TEORIE

FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ KATEDRA TEORIE ADAMEC JIŘÍ FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ KATEDRA TEORIE Závislost a návykové poruchy u dětí a dospívajících Brno 2009 1 Závislost a návykové poruchy u dětí a dospívajících Adamec Jiří B r n o 2 0 0 9 2 Adamec Jiří

Více

1. Úvod - Metoda učení PQRST

1. Úvod - Metoda učení PQRST R. L. Atkinsonová a kol.: Psychologie; Victoria Publishing, Praha 1995 část 1/2 (str. 1-75) 1. Úvod - Metoda učení PQRST Přístup ke studiu QPRST se skládá z pěti etap. Etapy P a T se týkají kapitoly jako

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PSYCHOLOGIE Ladislava Doležalová Marie Vlková Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVOD DO PSYCHOLOGIE...6 STRUČNÉ DĚJINY PSYCHOLOGIE...6

Více

Psychologie člověka pro manažery

Psychologie člověka pro manažery Psychologie člověka pro manažery 1 Psychologie člověka pro manažery Vydala Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Vydání první - pilotní verze Brno, 2002 Doc. PhDr. Božena Buchtová, CSc.

Více

psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery.

psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery. psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery. Obsah 2 Nad současností a budoucností české psychiatrie

Více

ZÁKLADY OBECNÉ PSYCHOLOGIE

ZÁKLADY OBECNÉ PSYCHOLOGIE ZÁKLADY OBECNÉ PSYCHOLOGIE EVA ZACHAROVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, PROSINEC 2012 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

OP INSPEC. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Katedra učitelství a humanitních věd. Psychologie učení. 1. část

OP INSPEC. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Katedra učitelství a humanitních věd. Psychologie učení. 1. část OP INSPEC Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Katedra učitelství a humanitních věd Psychologie učení 1. část Autor: PhDr. Václava Nývltová, CSc. Praha 2015 Inovace studijního programu Specializace

Více

Volnočasové aktivity u duševně nemocných

Volnočasové aktivity u duševně nemocných Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola Mills s.r.o. Volnočasové aktivity u duševně nemocných Sociální práce Vedoucí práce: MgA. Lucie Kráčmerová Vypracovala: Pavlína Östergaardová Čelákovice

Více

Vývojová psychologie pro sociální práci

Vývojová psychologie pro sociální práci Vývojová psychologie pro sociální práci Vývojová psychologie pro sociální práci Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s: Autoři: PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA 1,2 RNDr. Hana Kuželová

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA AUTISMUS U DÍTĚTE VE ŠKOLNÍM VĚKU ASPERGERŮV SYNDROM

MASARYKOVA UNIVERZITA AUTISMUS U DÍTĚTE VE ŠKOLNÍM VĚKU ASPERGERŮV SYNDROM MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY AUTISMUS U DÍTĚTE VE ŠKOLNÍM VĚKU ASPERGERŮV SYNDROM Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. Vypracovala:

Více

Stres, zátěž a jejich zvládání

Stres, zátěž a jejich zvládání Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Stres, zátěž a jejich zvládání Autoři studijního textu : MUDr. PhDr. Miroslav Orel PaedDr. Mgr. Věra

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra pedagogiky a psychologie PROBLEMATIKA PAMĚTI VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Vojtěch

Více

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ 1. Úvod V současné době se stále více setkáváme s termínem zdravotní znevýhodnění. Osoby se zdravotním znevýhodněním spadají ve vzdělávací oblasti podle školského zákona (zákon č.

Více

1. Charakteristika lidí s mentální retardací. 1.1. Terminologie

1. Charakteristika lidí s mentální retardací. 1.1. Terminologie Úvod Výběr tématu diplomové práce byl pro mě jednoduchý. Tato oblast je mi velice blízká, protože v současné době pracuji ve speciální škole Modrý klíč základní škola speciální a mateřská škola speciální,

Více

První pomoc pro školy

První pomoc pro školy První pomoc pro školy MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Publikace byla vytvořena v projektu CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem: PAMATUJ - POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor projektu: Občanské

Více

Souvislost regulace emocí s onemocněním štítné žlázy

Souvislost regulace emocí s onemocněním štítné žlázy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie Souvislost regulace emocí s onemocněním štítné žlázy Connection between Regulation of Emotions and Thyroid Disorders Bakalářská diplomová

Více

Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor.

Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor. Průvodka dokumentem: Počet úrovní nadpisů 2 Názvy stylů: úroveň 1 styl Nadpis 1 úroveň 2 styl Nadpis 2 Znak # označuje začátek kapitoly. Znak $ je na začátku a na konci odlišně formátovaného textu. Vložený

Více

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: Doc. PaedDr. Jiřina

Více

Základy ekologie. Mgr. Bronislav Křístek. Elektronická učebnice

Základy ekologie. Mgr. Bronislav Křístek. Elektronická učebnice Základy ekologie Elektronická učebnice Mgr. Bronislav Křístek Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H Předmluva, úvod... 4 Základy biologie...

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2008 Bc. Petra Huttová MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KOMPLEXNÍ PODPORA JEDINCŮ S DUCHENNEOVOU SVALOVOU DYSTROFIÍ Diplomová práce

Více

Úvod do obecné psychologie, psychologická propedeutika

Úvod do obecné psychologie, psychologická propedeutika Úvod do obecné psychologie, psychologická propedeutika Zpracovala PhDr. at PaedDr.Věra Kosíková, Ph.D. Obsah: 10 kapitol 1. Předmět psychologie, struktura psychologických věd, psychologický výzkum a jeho

Více

Vývojová psychologie. (určeno studentům oboru Učitelství pro mateřské školy) PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D.

Vývojová psychologie. (určeno studentům oboru Učitelství pro mateřské školy) PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D. Vývojová psychologie (určeno studentům oboru Učitelství pro mateřské školy) PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D. 2010 UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE PhDr. Iva Wedlichová,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výtvarné výchovy Role motivace ve výtvarné výchově na I. a II. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí práce: PaedDr..Hana Stadlerová Autor práce:

Více

Mgr. Jana Šrámková, Mgr. Miroslava Vinklerová, Mgr. Tomáš Hlavsa

Mgr. Jana Šrámková, Mgr. Miroslava Vinklerová, Mgr. Tomáš Hlavsa Učební texty pro kvintu, první ročník a společenskovědní seminář Mgr. Jana Šrámková, Mgr. Miroslava Vinklerová, Mgr. Tomáš Hlavsa verze 2011 PSYCHOLOGIE JAKO VĚDA teoretické poznání člověka = jeden ze

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie PhDr. Jiřina Pávková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

Výchova dítěte s Downovým syndromem v rodině

Výchova dítěte s Downovým syndromem v rodině Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Výchova dítěte s Downovým syndromem v rodině Bakalářská práce Brno 2007 Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D. Vypracovala:

Více

1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA - MENTÁLNÍ RETARDACE

1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA - MENTÁLNÍ RETARDACE 9 1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA - MENTÁLNÍ RETARDACE 1.1 Psychický vývoj osobnosti Člověka jako lidskou osobnost lze hodnotit na základě jeho jednotlivých psychických vlastností a procesů, tj. duševních funkcí,

Více