V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc brezen, cıslo 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc brezen, cıslo 1"

Transkript

1 V dobre m tonu e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc brezen, cıslo 1

2 UVNITR TOHOTO VYDA NI: U vodnı slovo predsedy Co se skry va pod nazvem HEFAISTOS Non-handicap 2006 Dalsı celostatnı konference je jiz minulostı Zucastnili jsme se Prectete si Co by Vas mohlo zajımat

3 U vodnı slovo predsedy Tımto prvnım cıslem roku 2006 se nas e-magazın v Dobrem tonu dosta va jizdo sveho c tvrteho roc nıku. Tak, jako v predcha zejıcıch letech, chceme tımto zpusobem informovat nase c tenare o sve c innosti, poskytovat jim informace o ňc asti nasich pracovnıku na nýkterych odbornych akcıch a zaroven tak upozornovat na jejich obsah a prınos pro kazdodennı zivot zdravotný postizenych osob. Dnesnı vyda nı e-magazınu Va s sezna mı predevsım s projektem, ktery o.s.orfeus resı v ra mci programu CIP EQUAL a nýkterymi za kladnımi informacemi o X. roc nıku specializovane vystavy pomucek a sluzeb pro zdravotný postizene non-handicap 2006.

4 Co se skry va pod nazvem HEFAISTOS HEFAISTOS je podle reckych ba jı syn Dia a Hery. Byl buh ohný, hutnictvı a umýnı. Umýlecky zpracova val nejen sperky a bibeloty, ale ňplný vsechno: pres ostýpy azpo truny, pres amfory az po zlate roboty. On zhotovil na pra nı Thetidy zbroj pro Achillea a umýlecky zpracoval jeho stıt na dhernymi vyjevy. Dılnu mýl na Limnosu, ale i kdekoliv jinde, kde byla sopka a ohen. Mýl silne paze jako kazdy kovar, ktery pracuje cely den s kladivem u kovadliny, zatımco jeho nohy byly atroficke. Hefaistos byl take kulhavy pro coz existujı dvý vysvýtlenı: podle jednoho vysvýtlenı, kdysi, kdyzse Zeus ha dal s Herou a Hefaistos se pripletl do ha dky, ve ktere obhajoval svou matku, chytil ho Zeus za nohu a shodil ho ve hnývu z Olympu. Jeden thra cky na rod Sinthiove, kterı se pristýhovali na Limnos, se Hefaista ujali, pec ovali o nýj, ale zustal kulhavy. Druhe vysvýtlenı uva dı, ze se Hefaistos narodil kulhavy a Hera ze studu utajila jeho zrozenı a shodila z Olympu. Hefaistos spadl do Ocea nu, odkud ho posbırala Tythis a Evrinomi, ktere ho vychovali v morske jeskyni. Po letech, kdyzse chtýl matce pomstıt, poslal jı darem trun, ktery sam zpracoval. Kdyz si na nýho Hera sedla, byla k nýmu najednou priva za na a nemohl jı odva zat nikdo kromý Hefaistose. A tak azna prosby druhych bohu se Hefaistos vra til na Olymp, aby Heru odva zal. Rıka se, ze Zeus, aby si ho udobril, dal mu za manzelku Afroditu. Pres to, ze byl Hefaistos skaredy, mýl vzdy pýkne zeny, protoze kromý Afrodity jsou uva dýny Chari ( zosobnýnı kra sy) a Aglaia, nejmladsı ze trı sudic ek. Z jeho synu jsou nejc astýji uva dýni Argonautis Palaimonas, sochar Ardalos, zlodýj Perifitis, ktery byl zabit Theseem a Erichthonios. HEFAISTOS je teznazev projektu, ktery v souc asne dobý resı o.s. ORFEUS v ramci programu CIP EQUAL c erpajıcıho prostredky z Evropskeho socia lnıho fondu. Uvedeny projekt je zamýren na nalezenı moznostı, zpusobu a podmınek pro vytvorenı prılezitostı, ktere by umoznily skupina m ohrozenym socia lnı exkluzı vra tit se zpýt Č tj. dosa hnout socia lnı inkluze. Tomuto za mýru je podrızena strategie rozvojoveho partnerstvı na na rodnı i nadna rodnı ňrovni. Projektu HEFAISTOS jsou výnova ny samostatne webove stra nky kde lze nalezt zakladnı cıle a za mýry uvedeneho projektu, zakladnı informace o vsech devıti narodnıch partnerech a take o trech nadna rodnıch partnerstvıch.

5 Non-handicap 2006 Ve dnech dubna se v nýkolika Krizıkovych pavilonech Prazskeho vystavistý v Holesovicıch uskutec nı jubilejnı, v poradı jizx.roc nık specializovane vystavy pomucek a sluzeb pro zdravotný postizene non Č handicap Organiza tor vystavy, spolec nost Incheba Praha, opýt pripravila pro vystavovatele i navstývnıky prıjemne prostredı a zajistila pro výtsı prostor pro kona nı doprovodnych programu spolec enskeho a odborneho charakteru. Odborny doprovodny program specializovane vystavy non-handicap 2006 tradic ný pripravuje obc anske sdruzenı ORFEUS ve spolupra ci s nýkterymi organizacemi NNO, zejmena z hl.m. Prahy. Nejinak tomu bude i pri tomto jubilejnım X.roc nıku. Zvysena pozornost bude výnova na opýt legislativý, zejmena za konu o socia lnıch sluzba ch, ktery by mýl tuto oblast v nadcha zejıcıch letech vyrazný ovlivnit. Na pracovnı setka nı klientu s jejich poskytovateli budou pozva ni take odbornıci z prıslusnych resortu a dalsıch institucı, do jejichzkompetence tato oblast spada. Na uvedenou akci bude navazovat konference organizovana Na rodnı radou zdravotný postizenych v CR dne na tema Budou leky a kompenzac nı pomucky dostupne pro zdravotný postizene?ú. Trvalym problemem, ktery vyrazný ovlivnuje zivot cele spolec nosti, i v souc asnosti sta le zusta va problematika vysoke nezamýstnanosti. Posilova nı uplatnýnı socia lný znevyhodnýnych skupin obyvatelstva na trhu pra ce, tedy i zdravotný postizenych osob, je výnova na pozornost v radý projektu c erpajıcıch financ nı prostredky poskytovane Evropskou uniı. Predstavenı jednoho z nich, projektu nesoucıho nazev HEFAISTOS, bude proto výnova n obsah specia lnıho seminare. Predpokla da na je i zahranic nı ňc ast nýkterych za stupcu uzavrenych nadna rodnıch partnerstvı. Uc astnıci seminare budou mimo jine sezna meni i se stavem prıprav a obsahem dvoudennı mezina rodnı konference Socia lnı ekonomikaú, ktera se uskutec nı ve dnech 7. Č 8. c ervna 2006 v Praze. Siroce diskutovanym tematem bude i problematika osobnı asistence poskytovane zdravotný postizenym osoba m a seniorum, ktera se po dlouhych letech snahy rady NNO dostala i do vyse uvedeneho za kona o socia lnıch sluzba ch. Na obsahovem zamýrenı setka nı za stupcu organizacı, ktere se osobnı asistencı zabyvajı, se bude podılet zejmena Prazska organizace vozıc karu. Soucastı odborneho doprovodneho programu bude i tradic ný poskytovane poradenstvı. Ve sta nku o.s. ORFEUS bude probıhat ve vymezenych termınech predevsım bezplatne socia lný pra vnı poradenstvı, specializovane sexuologicke poradenstvı pro zdravotný postizene osoby, psychoterapeuticke poradenstvı zamýrene na problematiku doma cıho nasilı a take poradenstvı v oblasti zamýstna va nı zdravotný postizenych. Odbornymi poradci budou zejmena dlouholetı spolupracovnıci o.s. ORFEUS a pracovnıci dalsıch odbornych organizacı. Pro na vstývnıky vystavy non Č handicap 2006 pla nuje v ra mci sve ňc asti poskytovat i dalsı specializovane poradenstvı take rada NNO, ktere k tomu budou mıt ze strany poradatelu akce sirokou a ňc innou podporu. Podrobnýjsı informace i jednotlivych akcıch budou postupný zverejnova ny zejmena prostrednictvım internetovych stra nek (www.incheba.cz/nonhandicap), c la nku v dennım tisku, pomocı leta ku a podobný.

6 Dalsı celostatnı koference je jiz minulostı Jak jste se mýli moznost z predcha zejıcıch vyda nı tohoto internetoveho magazınu dozvýdýt obc anske sdruzenı OR- FEUS nava zalo ve sve c innosti na predcha zejıcı aktivity SZdP v CR a v za výru lonskeho roku uspora dalo dalsı z cyklu celosta tnıch konferencı výnovanych problematice rodinneho zivota zdravotný postizenych obc anu. Pozornost tentokra t byla výnova na fenom nu domacıho nasilı. Na sto ňc astnıku konference, ktera se opýt konala v aule Pedagogicke fakulty Univerzity v Hradci Kra love mýlo moznost si vyslechnout celkem 10 zajımavych prıspývku. Mezi vystupujıcımi byli zastupci pusobıcı v teoreticke oblasti (JUDr. Miroslav Mitl hner CSc., Mgr. Karina Divisova, Mgr. Andrej Drbohlav, doc. PhDr. et PaedDr. Kamil Janis CSc., Mgr. Daniela Skutova, PhDr. Martina Venglarova ) i odbornıci z praxe (Mgr. Petr Sulista, MUDr. Jirı Mellan, MUDr. Jana Spilkova, JUDr. Ladislav Veleta). Nazvy jejich sdýlenı, vcetný nýkterych dalsıch souvisejıcıch informacı je mozne nalezt na internetovych stra nka ch pod heslem doma cı na silı. Na prıpravý uvedene konference o.s. ORFEUS spolupracovala v ramci uzavrene Dohody o partnerstvı a spolupra ci s Pedagogickou fakultou Univerzity v Hradci Kra love a to zejmena s katedrou socia lnı pra ce a socia lnı politiky. Uc astnıkum konference bylo, na zakladý spoluňc asti Sexuologicke spolec nosti Ceske lekarske spolec nosti Jana Evangelisty Purkyný, udýleno osvýdc enı v hodnotý jednoho certifika tu. Z nejruznýjsı duvodu se konference nemohlo zňc astnit nýkolik prednasejıcıch (Mgr. Jana Flechtnerova, Mgr. Zdenka Koza kova, Mgr. Zuzana Truhlarova, Mgr. Petra Zimmelova, PhDr. Marie Mackova ) a jejich prıspývky, odevzdane v pısemne podobý se staly nedılnou soucastı vydaneho sbornıku (ISBN ). Uvedeny sbornık je mozne si objednat za cenu 45,- Kc + 20,- Kc postovneho a balneho na adrese Centrum dennıch sluzeb, o.s. ORFEUS, Sdruzenı 39, Praha 4 nebo na telefonnım cısle a ove adrese:

7 Zucastnili jsme se Sta lı pracovnıci naseho obc anskeho sdruzenı ORFEUS se v ramci zvysova nı sve odbornosti pravidelný zňc astnujı rady ruznych odbornych akcı organizovanych jak sta tnımi orga ny tak i organizacemi nesta tnıho neziskoveho sektoru. Poznatky a kontakty zıskane pri jejich absolvova nı jim pak poma hajı pri obsahove prıpravý vlastnıch akcı. Konkretnım prıkladem je celosta tnı konference k problematice Doma cıho na silı, se kterou jste si mohli sezna mit v predcha zejıcım c la nku. Akcı, o ktere budou nasledujıcı ra dky jsou XVIII. Bohnick sexuologick dny FOTO u jmen Spilkova a Mitlohner, ktere se konaly ve dnech 23. a 24. ňnora Hlavnım tematem byla problematika sexualnı delikvence a deviace. Celkem bylo v oba pracovnı dny predneseno 23 prıspývku. Mezi prednasejıcımi byli i tri nasi dlouholetı spolupracovnıci a odbornı poradci a to MUDr. Jirı Mellan (Doma cı nasilı a zdravotný postizenı), MUDr. Jana Spilkova (Vliv drog na sexualitu u zavislych osob) a JUDr. Miroslav Mitl hner CSc. (Zabezpec ovacı detence). Z pohledu zamýrenı c innosti nasi organizace, zejmena odborneho socia lný a zdravotný pra vnıho poradenstvı, byli kromý prıspývku MUDr. Jirıho Mellana jistý prınosna vystoupenı PhDr. Kola rskeho CSc. (Co podstatný zlepsuje rozpozna va nı psychosexua lnıch anoma liı), MUDr. Vanıc kove, CSc. (Sexua lnı a komerc nı zneuzitı dýtı Č rozdıly ve varovnych zna mka ch), PhDr. Gerlove (Sexua lnı nasilı v manzelstvı) nebo MUDr. Procha zky, CSc. (20 let poradny pro HIV/ AIDS pri Sexuologickem ňstavu 1-LF UK a VFN). Vybornou studijnı pomuckou pro specificke poradenstvı a pra ci nýkterych pracovnıku, c i spolupracovnıku o.s. ORFEUS, se jistý stane i pripravovany Sbornık, ktery obohatı i nasi odbornou knihovnu pri Centru dennıch sluzeb. Dne 9. brezna 2006 se v Kaiserstejnskem pala ci uskutec nila konference na tema Pacient a jeho postavenı v syst muč, kterou pripravila asociace Czechmed. Modera torem konference byl prezident uvedene asociace Ing. Tomas Vican, MBA a v jejım prubýhu bylo predneseno nýkolik prıspývku, ktere se postavenı pacienta výnovalo z nýkolika pohledu. V prvnım bloku prıspývku vystoupil MUDr. Otto Herber Č Pacient v ordinaci lekare (Spolec nost vseobecneho lekarstvı CLS JEP), Ing. Josef Cekal Č Pojistýnec-pla tce-pacient (VZP CR) a MUDr. Tomas Julınek Č Co prinese reforma zdravotnictvı pacientum (Sena t Parlamentu CR Č Druhy blok byl výnova n prıspývkum MUDr. et Mg. Jany Kollrossove Č Pacient-advoka tuv klient (Ceska advoka tnı komora), MUDr. Jaroslava Nova ka, MBA. Č Nemocnice akciova spolec nost Č novodoby strasa k pacienta? (Nemocnice Ceske Budýjovice a.s.) a prof. RNDr. et PhDr. Heleny Haskovcove, CSc. Č Obc an a nemocny obc an (Fakulta humanitnıch studiı UK).

8 Poslednı blok zahrnoval vystoupenı Ing. Jaromıra Gajdacka Č Individua lnı zdravotnı smlouva a pacient (Svaz zdravotnıch pojisžoven CR), RNDr. Jaroslava Jandy Č Demokracie a ekonomie ve zdravotnictvı (Aksys s.r.o. Č a Mgr. Tomase Cikrta Č Pacienti-rukojmı nebo partneri hracu ceskeho zdravotnictvı (Koalice pro zdravı). Podrobnosti naleznete na Dne 14. brezna 2006 se v konferenc nı mıstnosti hotelu Prague uskutec nilo diskusnı setka nı pod na zvem Zdravotnictvı Č vıce sta tu nebo rozhodova nı obc ana?úpripravene redakcı Hospodarskych novin. Na dane tema vystoupili se svymi predstavami zejmena sena tor MUDr. Tomas Julınek (teze Č sta t ma mıt pouze omezenou roli tvurce pravidel a regula tora, existence regulovaneho trhu se zdravotnım pojistýnım a trhu poskytova nı zdravotnickych sluzeb) a ministr zdravotnictvı CR MUDr. David Rath (nutno vyresit Č objektivnı mýrenı kvality, dostatec na prıstupnost verejne zdravotnı pec e, pa ternı sıžneziskovych nemocnic, výtsı propojenı ambulantnı sıtý a nemocnic s výtsı efektivitou, verejna kontrola, dobrovolne komerc nı pripojistýnı ). Diskusi prıtomnych da l umocnila vystoupenı MUDr. Pavla Vepreka (obc anske sdruzenı OBCAN), MUDr. Milana Kubka (CLK), MUDr. Ivo Z ıdka (Sadili-AVENTIS) a Ing. Ondreje Schneidera PhD. (IES FSU UK Praha). Zkusenosti ze zdravotnicke reformy na Slovensku byly predmýtem vystoupenı Ing. Petera Pazitneho (Health Policy Institute).

9 Prectete si Z ivot zdravotný postizenych kazdodenný ovlivnuje rada nejruznýjsıch okolnıch vlivu, uda lostı a take informacı. Jednım ze zdroju relevantnıch informacı jsou i ňc elove publikace vyda vane nesta tnımi neziskovymi organizacemi. V na sledujıcıch ra dcıch Vas kra tce sezna mıme s nýkolika z nich. Dvý vydala Na rodnı rada zdravotný postizenych v CR a jednu o.s. ORFEUS. Prvnı z publikacı byla vydana v za výru roku 2004 a je nazva na Dobr prıklady prıstupu obcı k zamestnavanı osob se zdravotnım postiz enım v C esk republice a Velk BritaniiÚ. Jejı obsah pripravil pod vedenım JUDr. Jana Hutare autorsky kolektiv slozeny z Ing. Karla Rychtare, Mgr. Ivy Buria nove a Veroniky Purove. Publikace je rozdýlena do trı kapitol a na vıce nezpadesa ti stra nka ch se c tenar sezna mı se zahranic nımi prıstupy,situaci v CR a take tım, proc by mýla byt výnova na zamýstna va nı osob se zdravotnım postizenım výtsı pozornost nezdosud. Vyznamnou castı druhe kapitoly výnovane situaci v CR je oddıl výnovany moznostem obcı. Mezi hlavnı formy podle autoru patrı zejmena prıme zamýstna nı zdravotný postizenych osob, jejich zamýstna nı v organizacıch zrizovanych obcemi a zada va nı zaka zek. Opomenout nelze v teto souvislosti ani iniciova nı vzniku specializovanych subjektu, ktere by zamýstna valy osoby se zdravotnım postizenım (socia lnı podniky, druzstva nebo jine formy organizacı, ktere zajisžujı souc asný socia lnı sluzby a radu obsluznych c innostı pro mıstnı orga ny c i podnikatele a prıjmy pouzıvajı na pokryva nı podstatnych castı nakladu na socia lnı sluzby). Uvedena kapitola je doplnýna radou statistickych ňdaju a nýkolika prıklady z c innosti týchto specializovanych subjektu. Druhou publikaci predstavuje Sbornık prıspevk z I. konference o stavu lidsky ch a obcansky ch prav osob se zdravotnım postiz enım v CR, ktera se konala 12. kvýtna 2005 (ISBN ). Sbornık ve svem ňvodu obsahuje vystoupenı predsedy NRZP v CR Va clava Kra sy, 1. mıstopredsedy Sena tu Parlamentu CR doc. JUDr. Petra Pitharta a verejneho ochra nce pra v JUDr. Otakara Motejla. Podstatnou cast sbornıku predstavujı vystoupenı na tema: Solidarita a respekt v individualizovane spolec nosti (JUDr. et PhDr. Antonın Komenda PhD. Č katedra politologie a spolec enskych výd PF U Palackeho olomouc), Dimenze c lovýka se zdravotnım postizenım, jeho handicapy a diskriminace (prof. PaedDr. Jan Jesensky, CSc. Č Vysoka skola Jana Amose Komenskeho s.r.o. Praha), Lidska a obc anska pra va zdravotný postizenych v CR na prelomu stoletı (Mgr. et Paeddr. Jan Michalık, PhD. Č Vyzkumne centrum integrace zdravotný postizenych I.P.Pavlova Olomouc), Diskriminace lidı se zdravotnım postizenım-od pojmu k realitý (Mgr. Lenka Krhutova, katedra socia lnı pra ce Zdravotný socia lnı fakulty Ostravske univerzity), Osamýla odlisnost (MUDr. et PhDr. Lenka Hansmanova, Lekarska fakulta Č Fakultnı nemocnice Olomouc), Diskriminujıcı predsudky i marginalizujıcı postoje jako bariera v akceptova nı rovnopra vne obc anske pozice a zamýstna va nı obc anu se zdravotnım postizenım v CR (PhDr. et Mgr. Libor Novosad, PhD. ČTechnicka univerzita Liberec) a Diskriminace osob se zdravotnım postizenım na trhu pra ce a jejı dusledky (JUDr. Jan Hutar Č NRZP v CR). Ctenari uvedeneho sbornıku mohou pro svoji c innost vyuzıt i prehledu literatury, uvedene u nýkterych z vyse vyjmenovanych prednasek. Tretı publikaci vydalo o.s. ORFEUS a jejı obsah je výnova n celosta tnı konferenci, kterou uvedena organizace pripravila ve spolupra ci s Pedagogickou fakultou Univerzity v Hradci Kra love na den 9. prosince Tematem konference byla problematika doma cıho na silı a zdravotný postizenych. Sbornık dokument 㯇 Domacı nasilı a zdravotne postiz enı (ISBN ) obsahuje na 88 stra nka ch 10 prednesenych a 5 neprednesenych prıspývku, seznam odborne literatury a databa zi poma hajıcıch organizacı.

10 Co by Vas mohlo zajımat Srba servis s.r.o. Praha 㯇 zapad, Jılovistý 188 do konce brezna nabızı na veskere modely znac ky Opel, v ra mci podpory distribuc nı sıtý osobnıch a uzitkovych vozu pro týlesný postizene spoluobc any, radu slev. Vybrat si muzete mezi bohatou vybavou vozu poskytnutou zdarma nebo financ nı slevou, prıpadný kombinaci uvedenych moznostı. Prodejce souc asný nabızı neza vaznou konzultaci na toto tema, prezentaci jednotlivych modelu, cenovou kalkulaci zvolene varianty, sirokou ska lu moznostı financova nı (kromý hotovostnı platby a leasingu zajistýnı pujc ky) vc etný pojistýnı. Prodejce umozn uje i osobný si zvoleny vuz otestovat pri predva dýcı jızdý. Zcela konkretnı nabıdku predstavuje model Opel Agila za akc nı cenu ,- Kc Č jde o minivanú, ktery vyhovuje i spatný pohyblivym zakaznıkum. Blizsı informace naleznete na Koalice pro zdravı zorganizovala dne 4. ňnora 2006 Konferenci pacientskych organizacı novych c lenskych sta tu EU, ktere se zňc astnila rada za stupcu ze Slovenska, Polska, Litvy, Estonska a Kypru. Jedna nı bylo rozdýleno do c tyrech pracovnıch skupin a to k na sledujıcım tematum: Postavenı pacientskych organizacı v jednotlivych zemıch Č podobnosti a rozdıly Prıstup k modernı lec bý a lekum Spoluňc ast na rozhodova nı Č v legislativý, o cena ch leku, o koncepci zdravotnictvı Spolupra ce s farmaceutickym prumyslem Č jak, kdy nebo jestli vubec Blizsı informace o prubýhu a vysledcıch teto konference naleznete na Praz ska organizace vozıckar uskutec nila dne 14. ňnora 2006 seminar pod nazvem Osobnı asistence Č standardy kvality socia lnıch sluzeb a inspekceú. Seminar vedla a prıspývek k Zakonu o socia lnıch sluzba ch prednesla Ing. Jana Hrda, vedoucı metodickeho centra osobnı asistence POV. Za vla dnı vybor pro zdravotný postizene obc any vystoupil JUDr. Pavel Ptacnık. V sıdle POV se dne 8. brezna 2006 sesli zastupci poskytovatelu osobnı asistence na spolec ne schuzce, jejımzcılem bylo poradit se o dalsım spolec nem postupu. Prıtomnı zejmena projednali navrh Stanov Asociace poskytovatelu osobnı asistence, ktera by mýla vzniknout v nasledujıcım obdobı. Souc asný zvolili i prıpravny vybor pod vedenım pana Zdenka Skaroupky z Ligy za pra va vozıc karu v Brný. Problematice osobnı asistence bude výnova na pozornost i v ra mci odborneho doprovodneho programu X.roc nıku specializovane vystavy pomucek a sluzeb pro zdravotný postizene non-handicap 2006 dne 7.dubna od hodin v Krizıkový pavilonu 2C Prazskeho vystavistý v Holesovicıch. Na toto setka nı bylo pozva no vıce nezsto nejruznýjsıch organizacı. V prıpadý souhlasu prıtomnych je mozne, ze preroste do ustavujıcı Valne hromady vyse uvedene asociace. Dnem 3. brezna 2006 zacına v Ceske republice iniciativa za lepsı zivotnı styl, vytvorena Rakouskym retýzcem Drogerie markt Č dm, Koalicı pro zdravı a spolec nostı STOB Č stop obezitý. Jako motivaci dm nabızı zakaznıkum startovacı balıc ek zijme zdravýjiú, ktery kromý jineho obsahuje slevove kupony v celkove hodnotý pres 650,- Kc. V balıc ku je i adresar pacientskych organizacı s informacı o jejich c innosti. Soucastı uvedene iniciativy je rovnýzprojekt Koruna pro zdravı. Vytýzek urc eny Koalici pro zdravı bude pouzity na podporu projektu z oblasti prvence zdravı, zdrave vyzivy, pec e o zdravı dýtı a na podporu zdravotnı prevence v Ceske republice. Blizsı informace o uvedenem projektu najdete na webovych stra nka ch

11 Vydavatel o.s.orfeus, Centrum dennıch sluz eb, ul.sdruz enı 39, Praha 4 Odpovýdny redaktor: Ing. Jozef Slobodnık (JS) Za stupce redaktora: Dr. Josef Vanicky (JV) Redakcnı kruh: JUDr. Pavel Jungr, Ivana Maratkova, MUDr. Jirı Mellan, MUDr. Jana Spilkova, Mgr.Martina Venglarova, MUDr. Marie Vulterinova, CSc. Digitalizace a grafika: Josef Slobodnık jr. Kontakt: Uverejnen prıspevky nemusı vyjadrovat nazory vydavatele. Pretiskovanı clank je moz n s uvedenım zdroje.

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: prosinec 2008-srpen 2009

Více

V DOBRE M TONU vyda no v lednu 2004

V DOBRE M TONU vyda no v lednu 2004 V DOBRE M TONU vyda no v lednu 2004 Beseda u kulateho stolu Jak z ijıhandicapovanı? Akce, ktere byly Majı obcane se zdravotnım postiz enım u nas rovne prılez itosti a jak vubec se jim z ije? Tohle probrat

Více

O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych

O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS, Anasta zova 23/5, 169 00 Praha 6, IC : 70893721, DIC ú006 ú70893721, u c et: 173081881/0300 Centrum dennıch sluz eb: ul. Sdruz enı39, Praha

Více

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc zarı, cıslo 5

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc zarı, cıslo 5 V dobre m tonu e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc zarı, cıslo 5 UVNITR TOHOTO VYDA NI: 1. U vodnı slovo vykonne ho reditele 2. Byli jsme pri tom 3.

Více

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc zarı, cıslo 4

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc zarı, cıslo 4 V dobre m tonu e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc zarı, cıslo 4 UVNITR TOHOTO VYDA NI: 1. U vodnı slovo reditele 2. Celostatnı odborny seminar 3. Co

Více

VALNA HROMADA PR EDSEDA

VALNA HROMADA PR EDSEDA O R F E U S obc anskesdruzenı zdravotný postizenych Vyroc nı zpra va 2004 ORFEUS,Anastazova 23/5,Praha 6,PSC 169 00,ICO 70893721, c.u: 173081881/0300 www.orfeus-cr.cz e-mail: reditel@orfeus-cr.cz mob:

Více

O R F E U S obcanske sdruzenı zdravotný postizenych

O R F E U S obcanske sdruzenı zdravotný postizenych O R F E U S obcanske sdruzenı zdravotný postizenych Popis realizace poskytova nı socia lnı sluzby Centrum dennıch sluzeb ORFEUSč pobocka LIBEREC (dle é 45 za kona 108/2006) Posla nı: Posla nım Centra dennıch

Více

Čelíme. Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté

Čelíme. Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté www.cabrnoch.cz www.ouzky.cz Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté Olomouc, 19. leden 2006 1 MUDr. Milan Cabrnoch poslanec EP, výbor pro zaměstnanost a sociální politiku MUDr. Miroslav Ouzký

Více

Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2008

Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2008 II. Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2008 Rada vlády pro seniory a stárnutí populace byla zřízena usnesením vlády ze dne 22. března 2006 č. 288. Statut Rady byl schválen

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık paty, rok 2007, mýsıc duben, cıslo 2

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık paty, rok 2007, mýsıc duben, cıslo 2 V dobre m tonu e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS roc nık paty, rok 2007, mýsıc duben, cıslo 2 UVNITR TOHOTO VYDA NI: U vodnı slovo reditele Socia lnı ekonomika v Prıbrami Veletrh

Více

OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 2 Kategorie mezinárodních smluv podle jednotlivých kritérií... 21

OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 2 Kategorie mezinárodních smluv podle jednotlivých kritérií... 21 OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 1.1 Historicka pozna mka... 13 1.2 Pojem mezina rodnı smlouvy... 13 1.3 Funkce mezina rodnı smlouvy: smlouva kontraktua lnı a pravotvorna... 16 1.4 Pra vnı rez

Více

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık c tvrty, rok 2007, mýsıc leden, cıslo 1

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık c tvrty, rok 2007, mýsıc leden, cıslo 1 V dobre m tonu e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS roc nık c tvrty, rok 2007, mýsıc leden, cıslo 1 UVNITR TOHOTO VYDA NI: U vodnıslovo vykonne ho reditele Byli jsme pri tom Celosta

Více

Zdravotnictví 2016. 12. 11. 2015 Praha, Hotel Ambassador. www.uzs konference.cz. Mgr. Bohuslav Sobotka. MUDr. Svatopluk Němeček, MBA

Zdravotnictví 2016. 12. 11. 2015 Praha, Hotel Ambassador. www.uzs konference.cz. Mgr. Bohuslav Sobotka. MUDr. Svatopluk Němeček, MBA Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Mladá fronta a. s. pořádají konferenci pod záštitou předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky, ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA, České lékařské

Více

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık tretı, rok 2005, mýsıc kvýten, cıslo 2

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık tretı, rok 2005, mýsıc kvýten, cıslo 2 V dobre m tonu e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS roc nık tretı, rok 2005, mýsıc kvýten, cıslo 2 1. U vodnıslovo vykonne ho reditele ing. J. Slobodnık 2. NON-HANDICAP 2005 dr. J. Vanicky

Více

Program prevence kriminality Městské policie Liberec na rok 2010

Program prevence kriminality Městské policie Liberec na rok 2010 Program prevence kriminality Městské policie Liberec na rok 2010 realizátor programu: Odbor prevence kriminality Městské policie Liberec Zpracoval : Mgr. Luboš Raisner Předkládá: Mgr. Ladislav Krajčík

Více

Znalosti pro tržní praxi 2007

Znalosti pro tržní praxi 2007 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra aplikované ekonomie pod záštitou děkana FF UP Prof. PhDr. Ivo Bartečka, CSc. si vás dovolují pozvat na MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI Znalosti

Více

Biologie všedního dne

Biologie všedního dne Pavel Vlach Zdeňka Chocholoušková Biologie všedního dne Věnováno Tomáši Kučerovi recenzovali: hlavní recenzenti: Doc. PhDr. Petr Dostál, CSc. Katedra biologie a environmentálních studií PF UK Praha Prof.

Více

OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ORGÁNY SPOLEČNOSTI (STAV K 31. 12. 2012)... 4 3 PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2013... 8. 3.1 PRO NEETs AT / CZ...

OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ORGÁNY SPOLEČNOSTI (STAV K 31. 12. 2012)... 4 3 PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2013... 8. 3.1 PRO NEETs AT / CZ... VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2013 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ORGÁNY SPOLEČNOSTI (STAV K 31. 12. 2012)... 4 3 PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2013... 8 3.1 PRO NEETs AT / CZ... 8 4 PROJEKTY PŘIPRAVOVANÉ NA ROK

Více

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık druhy, rok 2004, mýsıc srpen, cıslo 5

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık druhy, rok 2004, mýsıc srpen, cıslo 5 V dobre m tonu e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS roc nık druhy, rok 2004, mýsıc srpen, cıslo 5 UVNITR TOHOTO VYDA NI: 1. Koalice pro zdravı 2. Iniciativa Spolec enstvıequal nastupuje

Více

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık paty, rok 2007, mýsıc kvýten, cıslo 3

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık paty, rok 2007, mýsıc kvýten, cıslo 3 V dobre m tonu e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS roc nık paty, rok 2007, mýsıc kvýten, cıslo 3 UVNITR TOHOTO VYDA NI: U vodnıslovo reditele Blahoprejeme Akce, ktere by Vas mohly zajımat

Více

Stínová vláda ČSSD. Vláda společenské odpovědnosti. www.cssd.cz

Stínová vláda ČSSD. Vláda společenské odpovědnosti. www.cssd.cz Stínová vláda ČSSD Vláda společenské odpovědnosti www.cssd.cz 14.7.2010 www.cssd.cz 1 Stínový předseda vlády Mgr. Bohuslav Sobotka Věk 38 Rodinný stav ženatý, 2 děti Vzdělání Právnická fakulta Masarykovy

Více

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví Parlamentu

Více

O právech pacientů a také o právech pojištěnců

O právech pacientů a také o právech pojištěnců O právech pacientů a také o právech pojištěnců JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. Centrum pro zdravotnické právo 3. LF UK Důležité oblasti práva - shrnutí Na jakou

Více

Novotná Jarmila předsedkyně sdružení Remešová Zdena místopředsedkyně Matulayová Irena Ing. Klementová Ljuba Horáková Věra

Novotná Jarmila předsedkyně sdružení Remešová Zdena místopředsedkyně Matulayová Irena Ing. Klementová Ljuba Horáková Věra VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Název organizace: Onko Niké Krnov sdružení žen s nádorovým onemocněním prsu Sídlo: Zámecké nám. 4, 794 01 Krnov Telefon: 607 126 930, 775 726 930 e-mail: onko.nike@centrum.cz, http:

Více

Lecebna se mínı na du m socia lnıch sluz eb

Lecebna se mínı na du m socia lnıch sluz eb Lecebna se mínı na du m socia lnıch sluz eb Valas ske Mezirıcı ě Zatım je to jedno velke stavenis tá. Tak rozsa hlou rekonstrukci nepros la byvala lecebna dlouhodobá nemocnych ve Valas skem Mezirıcı za

Více

Základní informace o projektu MANDALA 2015

Základní informace o projektu MANDALA 2015 Obsah: Základní informace o projektu MANDALA 2015 A. První část projektu Mandala: Olomoucká Arakiáda - Soutěž "Mladý posluchovský záchranář- 2.ročník" 12. 6. 2015 Pro koho je projekt určen Počet zapojených

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 819/107/2010 Ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši ½ pozemků pozemky vedené v katastru nemovitostí parc.č. St. 1687/1 o výměře 101 m 2 (zastavěná

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

P O Z V Á N K A V A L N O U H R O M A D U. dne 21. dubna 2015 od 14:00 hodin v konferenčním sále hotelu Adria, Václavské nám. 26, Praha 1.

P O Z V Á N K A V A L N O U H R O M A D U. dne 21. dubna 2015 od 14:00 hodin v konferenčním sále hotelu Adria, Václavské nám. 26, Praha 1. P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., svolává V A L N O U H R O M A D U Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., se sídlem Jeruzalémská 964/4,

Více

Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě

Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě Pozvánka na konferenci Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě Stěžejní témata: Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě Nový občanský zákoník jaké změny přinese nový občanský zákoník do veřejné správy

Více

5.7.Učební osnovy - Vlastivěda

5.7.Učební osnovy - Vlastivěda 5.7.Učební osnovy - Vlastivěda 5.4 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 5.4.1 Vzdělávací obor Člověk a jeho svět 5.4.1.3 NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: VLASTIVĚDA 5.4.1.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese:

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese: Rozhodujete se, kam jít na vysokou školu? Baví vás práce pro lidi a s lidmi? Chcete pomáhat lidem v obtížných životních situacích? Chcete pracovat v oboru, který za posledních 10 let prošel dynamickým

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 11

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 11 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 1. března 2013 OBĚŽNÍK č. 11 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/doc/obezniky 1. Oznámení s gratulací 2. Obhajoby

Více

Obsah. Seznam autorů... 9. Předmluva... 11. Hlavolamy diabetologie... 15 Milan Kvapil. Paradox obezity... 27 Hana Rosolová

Obsah. Seznam autorů... 9. Předmluva... 11. Hlavolamy diabetologie... 15 Milan Kvapil. Paradox obezity... 27 Hana Rosolová Obsah Seznam autorů... 9 Předmluva... 11 I. K zamyšlení Hlavolamy diabetologie... 15 Milan Kvapil Paradox obezity... 27 Hana Rosolová Vnímání rizika diabetu populací České republiky... 30 Dina Odarčenková

Více

Roční zpráva ČAZV za rok 2005

Roční zpráva ČAZV za rok 2005 Roční zpráva ČAZV za rok 25 červen 26 Č.j.: 32/26 Roční zpráva ČAZV za rok 25 (ve smyslu zákona č. 28/2 Sb. o rozpočtových pravidlech a vyhlášky č. 323/25 Sb.) a) Název zpracovatele: Česká akademie zemědělských

Více

Zápis ze zasedání tří akademických senátů JAMU 21.2. 2012

Zápis ze zasedání tří akademických senátů JAMU 21.2. 2012 Zápis ze zasedání tří akademických senátů JAMU 21.2. 2012 Přítomni: viz zvláštní prezenční listina Hosté: prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D., rektor JAMU, JUDr. Lenka Valová, kvestorka JAMU, doc. Richard

Více

V ro ní zpráva 2007 Projekty realizované v roce 2007 Zaji t ní pravidelné innosti ASK R Aktivity základních lánk Není jednoduché obsáhnout ve stru ném vyjád ení aktivity v ech základních lánk a len

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OBSAH CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (CRPDZ MSK) I. Základní údaje o občanském skružení... 3 II. Pracovníci sdružení... 4 III. Vznik, poslání a cílová skupina... 4 IV.

Více

Veřejné zasedání č. 18/ 2010

Veřejné zasedání č. 18/ 2010 Veřejné zasedání č. 18/ 2010 Dne 15.9.2010 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

ve spolupráci se Subkatedrou endokrinologie a 2. interní klinikou LF UK v Hradci Králové pořádají

ve spolupráci se Subkatedrou endokrinologie a 2. interní klinikou LF UK v Hradci Králové pořádají Česká endokrinologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se Subkatedrou endokrinologie a 2. interní klinikou LF UK v Hradci Králové pořádají Akce se koná pod pod záštitou děkana LF UK v Hradci Králové prof.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 21.4.2016

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 21.4.2016 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 21.4.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též

Více

VOJÁCI SPOLEČNĚ. Přijetí zástupců ASOCIACE Vojáci společně z. s. a válečných veteránů předsedou Senátu, Parlamentu ČR VYCHÁZÍ 29.

VOJÁCI SPOLEČNĚ. Přijetí zástupců ASOCIACE Vojáci společně z. s. a válečných veteránů předsedou Senátu, Parlamentu ČR VYCHÁZÍ 29. VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně z.s. VYCHÁZÍ 29. BŘEZNA 2016 Přijetí zástupců ASOCIACE Vojáci společně z. s. a válečných veteránů předsedou Senátu, Parlamentu ČR Předseda Senátu

Více

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz Zdravotnictví 2015 Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví

Více

FINÁLNÍ INFORMACE S PROGRAMEM

FINÁLNÍ INFORMACE S PROGRAMEM Rehabilitační oddělení KZ, a. s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. a Fakulta zdravotnických studií, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 16. ÚSTECKÁ REHABILITAČNÍ KONFERENCE REHABILITACE

Více

Česká pedagogická společnost

Česká pedagogická společnost Česká pedagogická společnost SJEZD ČESKÉ PEDAGOGICKÉ SPOLEČNOSTI - USNESENÍ Praha, Pedagogická fakulta UK 16. 2. 2011 Sjezd České pedagogické společnosti se konal dne 16. února 2011 v Praze na Pedagogické

Více

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK A JEHO PŘÍPRAVA K ZAPOJENÍ DO PRÁCE MULTIDISCIPLINÁRNÍHO TÝMU VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK A JEHO PŘÍPRAVA K ZAPOJENÍ DO PRÁCE MULTIDISCIPLINÁRNÍHO TÝMU VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK A JEHO PŘÍPRAVA K ZAPOJENÍ DO PRÁCE MULTIDISCIPLINÁRNÍHO TÝMU VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ Mojžíšová A., Nekola V. Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Více

www.socialni-zaclenovani.cz

www.socialni-zaclenovani.cz 9. SETKÁNÍ LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ VELKÉ HAMRY 20. června 2014 MěÚ Velké Hamry, 9:00 12:00 Účastníci: Město Velké Hamry Jaroslav Najman Lucie Večerníková Markéta Horneková Základní škola Velké Hamry Tereza

Více

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 3. prosinec 2009 9:00 14:30 hodin Kulturní klub U Hradeb

Více

10. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky 17. 4. 2013

10. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky 17. 4. 2013 10. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky 17. 4. 2013 Přítomni: Rybka, Kvapil, Letocha, Horák, Milata, Svačina, Borovka, Křen vz Račické, Nosálková, Perglová dia děti Ostrava Omluveni:

Více

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Společnost přátel gymnázia Český Brod Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 - 2 - Úvod Předkládáme Vám souhrn základních informací o Společnosti přátel gymnázia v Českém Brodě, o její činnosti, složení

Více

PROGRAM KONFERENCE Zvládání současných sociálně patologických jevů a rizikového chování

PROGRAM KONFERENCE Zvládání současných sociálně patologických jevů a rizikového chování PROGRAM KONFERENCE Zvládání současných sociálně patologických jevů a rizikového chování Prezence přihlášených účastníků 8.15 9.00 Zahájení konference 9.00 9.15 Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. proděkanka pro

Více

Ženy a management Kreativita inovace etika kvalitativní management

Ženy a management Kreativita inovace etika kvalitativní management Zdenek Dytrt a kolektiv Ženy a management Kreativita inovace etika kvalitativní management Bizbooks Brno 2014 Ženy a management Kreativita inovace etika kvalitativní management ZDENEK DYTRT A KOLEKTIV

Více

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık druhy, rok 2004, mýsıc rıjen, cıslo 6

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık druhy, rok 2004, mýsıc rıjen, cıslo 6 V dobre m tonu e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS roc nık druhy, rok 2004, mýsıc rıjen, cıslo 6 UVNITR TOHOTO VYDA NI: 1. No nepu jc si to a nekup si to... 2. Cena kvality v socialnı

Více

ZŠ a SŠ Credo, o. p. s. Školní minimální preventivní program

ZŠ a SŠ Credo, o. p. s. Školní minimální preventivní program ZŠ a SŠ Credo, o. p. s. Školní minimální preventivní program 2014/2015 Základní škola a Střední škola Credo, o.p.s. Ředitel školy: Mgr. Blanka Vacková Školní metodik prevence: Bc. Martina Malá Charakteristika

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2013 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú.

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. Preambule Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování společensky užitečné činnosti a poskytování služeb s takovou činností bezprostředně souvisejících

Více

Zpráva o činnosti ostravské pobočky JČMF za období 2010-2014

Zpráva o činnosti ostravské pobočky JČMF za období 2010-2014 Zpráva o činnosti ostravské pobočky JČMF za období 2010-2014 Činnost pobočky byla zaměřena v prvé řadě na péči o talenty, dále na organizaci konferencí a seminářů a přednáškovou činnost, kde bylo snahou

Více

Odborný časopis Zdravotnictví a medicína oznámil výsledky 16. ročníku soutěže Sestra roku

Odborný časopis Zdravotnictví a medicína oznámil výsledky 16. ročníku soutěže Sestra roku Tisková zpráva Odborný časopis Zdravotnictví a medicína oznámil výsledky 16. ročníku soutěže Sestra roku Praha 31. března 2016 Slavnostní předání ocenění 16. ročníku soutěže Sestra roku, které organizovalo

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. PaedDr. Květoslava KLÍMOVÁ, Ph.D. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. PaedDr. Květoslava KLÍMOVÁ, Ph.D. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2015 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů

Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO PODNIKY A PRŮMYSL Pokyny 1 V Bruselu dne 1. února 2010 - Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů 1. ÚVOD Účelem tohoto dokumentu je

Více

DOMÁCÍ ŘÁD STŘEDISKA DAR. Střediska pomoci dětem a rodičům. Adresa: Alžírská 647 / 1, Praha 6 Červený vrch, tel. 235 362 726, 724 985 405

DOMÁCÍ ŘÁD STŘEDISKA DAR. Střediska pomoci dětem a rodičům. Adresa: Alžírská 647 / 1, Praha 6 Červený vrch, tel. 235 362 726, 724 985 405 DOMÁCÍ ŘÁD STŘEDISKA DAR Střediska pomoci dětem a rodičům Adresa: Alžírská 647 / 1, Praha 6 Červený vrch, tel. 235 362 726, 724 985 405 Provozovatel: Dětské centrum Paprsek Hl. m. Prahy IČO: 70875413 Šestajovická

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc c ervenec, cıslo 3

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc c ervenec, cıslo 3 V dobre m tonu e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc c ervenec, cıslo 3 UVNITR TOHOTO VYDA NI: U vodnı slovo vykonneho reditele U loha socialnı ekonomiky

Více

Sociální podpora rodin, které pečují o dítě se zdravotním postižením v kontextu jejich potřeb

Sociální podpora rodin, které pečují o dítě se zdravotním postižením v kontextu jejich potřeb Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

Sociálně demografická analýza ( zdroj ČSÚ rok 2007 ke dni 31.5. 2008) Pozn. : Analýza je zaměřena především na kriminálně rizikové skupiny.

Sociálně demografická analýza ( zdroj ČSÚ rok 2007 ke dni 31.5. 2008) Pozn. : Analýza je zaměřena především na kriminálně rizikové skupiny. Podklad č. 3 ke Koncepci prevence kriminality hl.m. Prahy na léta 2009 až 2012 Sociálně demografická analýza ( zdroj ČSÚ rok 2007 ke dni 31.5. 2008) Pozn. : Analýza je zaměřena především na kriminálně

Více

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES.

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. PROJEKT NOVÝ PRALES NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES V roce 2010 se Nový Prales rozkládá

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 1. 2014 Bod pořadu jednání: Protokol z kontrolní akce "Kontrola výběru poskytovatelů revolvingového úvěru z pohledu

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

Hlavní cíle a oblasti činnosti v roce 2006. Projektová činnost. Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. 2 Výroční zpráva 2006

Hlavní cíle a oblasti činnosti v roce 2006. Projektová činnost. Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. 2 Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s., zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Hradci Králové. adresa: Jana Palacha 804, 511 01 Turnov, IČO 26004674 Vzdělávací

Více

Seznam oceněných pedagogů Medailí MŠMT v roce 2015

Seznam oceněných pedagogů Medailí MŠMT v roce 2015 Seznam oceněných pedagogů Medailí MŠMT v roce 2015 Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně - za vynikající pedagogickou činnost Mgr. Jan Ćwierz dlouhodobě usiluje o zlepšování podmínek

Více

Zápis ze zasedání. Rady expertů ASIS a odborné sekce ČAK. Lipová - lázně 15. 6. 2012

Zápis ze zasedání. Rady expertů ASIS a odborné sekce ČAK. Lipová - lázně 15. 6. 2012 Zápis ze zasedání Rady expertů ASIS a odborné sekce ČAK Lipová - lázně 15. 6. 2012 Přítomni: za RE ASIS: JUDr. Michal Ţiţlavský, JUDr. Daniel Ševčík, Ph.D., Mgr. Adam Sigmund, JUDr. Kateřina Martínková,

Více

LYMFOM HELP, o.s. / P ODZIM 2013. l tter

LYMFOM HELP, o.s. / P ODZIM 2013. l tter LYMFOM HELP, o.s. / P ODZIM 2013 Informace News l t letter lett l tter Obsah podzimního vydání 2 Obsah 3 Úvodní slovo 4 Nová informační brožura pro pacienty: Nemoc a naše psychika 5 Pohybové aktivity pro

Více

NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek. www.krtek-nf.cz

NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek. www.krtek-nf.cz NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek www.krtek-nf.cz NadaЛnМ fond dпtskи onkologie KRTEK byl zaloыen 15. listopadu 1999 v BrnП. Jeho posl nмm je napom hat v pїeklenov nм dosavadnмch mezer ve financov nм

Více

XV. Všesokolský slet 2012 - vyvrcholení oslav 150. výročí založení Sokola

XV. Všesokolský slet 2012 - vyvrcholení oslav 150. výročí založení Sokola XV. Všesokolský slet 2012 - vyvrcholení oslav 150. výročí založení Sokola 30. června 2012 se sokolové slétli do Prahy na XV. Všesokolský slet. 1. července se od 10 hodin konal sletový průvod Prahou z Václavského

Více

Spolek rodičů pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích o.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2013

Spolek rodičů pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích o.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2013 Spolek rodičů pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích o.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2013 V Pardubicích 21. 1. 2014 za představenstvo Dita Kes Poustecká, Denisa Lechnýřová

Více

Metodické pokyny Obsah

Metodické pokyny Obsah Metodické pokyny Obsah Metodické pokyny... 1 1. Úvod... 2 2. Definice... 2 2.1. Zahrnutí příjemci... 2 2.2. Kategorie plnění... 2 2.2.1. Plnění poskytovaná zdravotnickým odborníkům... 2 2.2.2. Plnění poskytovaná

Více

Preventivní program školní rok 2015 / 2016

Preventivní program školní rok 2015 / 2016 Preventivní program školní rok 2015 / 2016 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele Gymnázium, Praha 10,

Více

Předmětem dražby jsou nemovité věci ve vlastnictví povinného, a to:

Předmětem dražby jsou nemovité věci ve vlastnictví povinného, a to: Č.j. 198EX 13/06-121 Pův. sp. zn.: 59EX 13/06 Sp.zn.opr.: 1306 U s n e s e n í Mgr. Jaroslava Schafferová, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno venkov jmenovaný na základě rozhodnutí ministra spravedlnosti

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ROKU 2015. Unie ROSKA - ROSKA PRAHA, z. p. s.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ROKU 2015. Unie ROSKA - ROSKA PRAHA, z. p. s. -1- ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ROKU 2015 Unie ROSKA - ROSKA PRAHA, z. p. s. 1. Členství Naše samostatná regionální organizační jednotka je základním článkem spolku Unie Roska, České MS společnosti. Ve sledovaném

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2014 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ

I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ HRY DĚTÍD A MLÁDE DEŽE Město Havlíčkův v Brod 16.5.2014 SPONZOŘI I A OSTATNÍ PODPOROVATELÉ HER ŘÍDÍCÍ VÝBOR HER Ing. Ivan Kuželka JUDr. Vít V Fikar Mgr. Marek Topolovský

Více

Co se nám podařilo udělat díky věcné podpoře společnosti FINIDR, a. s. v první polovině roku 2012

Co se nám podařilo udělat díky věcné podpoře společnosti FINIDR, a. s. v první polovině roku 2012 Co se nám podařilo udělat díky věcné podpoře společnosti FINIDR, a. s. v první polovině roku 2012 HLAVNÍ PARTNER PRO VĚCNÉ DARY Stránka 1 z 12 Identita Celé Česko čte dětem POSLÁNÍ Posláním obecně prospěšné

Více

ČSPM ČSL J.E.P. Jiráskova 47 664 61, Rajhrad tel.: 547 232 223 www.paliativnimedicina.cz info@paliativnimedicina.cz

ČSPM ČSL J.E.P. Jiráskova 47 664 61, Rajhrad tel.: 547 232 223 www.paliativnimedicina.cz info@paliativnimedicina.cz ČSPM ČSL J.E.P. Jiráskova 47 664 61, Rajhrad tel.: 547 232 223 www.paliativnimedicina.cz info@paliativnimedicina.cz Vážený pan ředitel MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA Všeobecná zdravotní pojišťovna Orlická

Více

Z á p i s. p. Fialová, MUDr. Veselý, MUDr. Koblása, MUDr. Tichý, p. Fiala

Z á p i s. p. Fialová, MUDr. Veselý, MUDr. Koblása, MUDr. Tichý, p. Fiala Z á p i s z 30. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 5. 2012 od 14.00 hod., v zasedací místnosti Karla Čapka (N2.903) RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové

Více

Místní Agenda 21 jako metoda modernizace stě Chrudim

Místní Agenda 21 jako metoda modernizace stě Chrudim Místní Agenda 21 jako metoda modernizace veřejn ejné správy ve Zdravém m městm stě Chrudim a její propojení s CAF Projekt Zdravé město a místnm stní Agenda 21-2001 metoda modernizace veřejn ejné správy

Více

NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE

NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE KONFERENCE DIPLOMAT HOTEL PRAGUE, Evropská 15, Praha 6 Termín konání: 27. 11. 2014 Partnerem akce je Unie zaměstnavatelských svazů ČR 2 Zdravotnictví 2015 V České republice unikátní

Více

Zápis ze zasedání Výboru Spolku

Zápis ze zasedání Výboru Spolku Zápis ze zasedání Výboru Spolku j. č.5/2007, 2.8.2007 Přítomni: Mgr. Radim Petratur doc. PhDr. Karla Ondrášková, CSc. Mgr. Vladimír Tůma Mgr. Marie Jílková RNDr. Eva Janouškovcová Mgr. Tomáš Mozga JUDr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. Úvodní slovo Vážení přátelé, další rok naší práce se uzavřel. Uzavřel se kruh, na jehož konci se sčítají čísla a statistiky se doplňují o nové údaje.

Více

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme Školní družina Školní družina důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí - pomáhá dětem překonávat jejich handicapy - má důležitou roli v prevenci negativních

Více

úterý 29.11.2016, středa 30.11.2016 - Clarion Congress Hotel Prague - Vysočany Akce se koná pod záštitou:

úterý 29.11.2016, středa 30.11.2016 - Clarion Congress Hotel Prague - Vysočany Akce se koná pod záštitou: Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje srdečně pozvat na odbornou konferenci úterý 29.11.2016, středa 30.11.2016 - Clarion Congress Hotel Prague - Vysočany Akce se koná pod záštitou: MUDr. Přemysl

Více

Institut ochrany obyvatelstva

Institut ochrany obyvatelstva MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství HZS ČR Institut ochrany obyvatelstva pod záštitou náměstka generálního ředitele HZS ČR brigádního generála Ing. Miloše Svobody p o ř á d á XXI. Mezinárodní konferenci

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Do vlastních rukou akcionářů DEK a.s. POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti DEK a.s., se sídlem Tiskařská 10/257, PSČ 108 00, IČ: 276 36 801, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OBSAH CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (CRPDZ MSK) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah...2 I. Základní údaje o občanském sdružení...3 II. Pracovníci sdružení...4 III. Vznik, poslání

Více

2. mezinárodní konference

2. mezinárodní konference Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 2. mezinárodní konference O VÝCHOVĚ A VOLNÉM ČASE PROGRAM Konference se koná v rámci oslav 60. výročí vzniku fakulty pod záštitou

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 20. ledna 2014

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 20. ledna 2014 R6 52/2014 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 20. ledna 2014 Přítomni: Zapsala: p. Dobeš Augustin, JUDr. Marek

Více

Kandidáti do EK SPM (volby 2016)

Kandidáti do EK SPM (volby 2016) Kandidáti do EK SPM (volby 2016) Během volby na valné hromadě 10. 6. můžete odevzdat svůj hlas vybraným 5 kandidátům. MUDr. Romana Hronová (Praha) MUDr. Ivana Jirmanová (Paha) MUDr. Martina Mothejlová

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Rebečina Křídla za rok 2015

Výroční zpráva Nadačního fondu Rebečina Křídla za rok 2015 Výroční zpráva Nadačního fondu Rebečina Křídla za rok 2015 Pardubice, 26.5.2016 1 Základní údaje o nadačním fondu Název : Nadační fond Rebečina Křídla Sídlo : Mánesova 519, 53304 Sezemice IČ: 03644286

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/47/13, konaného dne 24.07.2013 od 16.00 hod. v kanceláři starosty - Švihov, nám. Dr.E.Beneše 38. Zasedání

Více