V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc brezen, cıslo 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc brezen, cıslo 1"

Transkript

1 V dobre m tonu e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc brezen, cıslo 1

2 UVNITR TOHOTO VYDA NI: U vodnı slovo predsedy Co se skry va pod nazvem HEFAISTOS Non-handicap 2006 Dalsı celostatnı konference je jiz minulostı Zucastnili jsme se Prectete si Co by Vas mohlo zajımat

3 U vodnı slovo predsedy Tımto prvnım cıslem roku 2006 se nas e-magazın v Dobrem tonu dosta va jizdo sveho c tvrteho roc nıku. Tak, jako v predcha zejıcıch letech, chceme tımto zpusobem informovat nase c tenare o sve c innosti, poskytovat jim informace o ňc asti nasich pracovnıku na nýkterych odbornych akcıch a zaroven tak upozornovat na jejich obsah a prınos pro kazdodennı zivot zdravotný postizenych osob. Dnesnı vyda nı e-magazınu Va s sezna mı predevsım s projektem, ktery o.s.orfeus resı v ra mci programu CIP EQUAL a nýkterymi za kladnımi informacemi o X. roc nıku specializovane vystavy pomucek a sluzeb pro zdravotný postizene non-handicap 2006.

4 Co se skry va pod nazvem HEFAISTOS HEFAISTOS je podle reckych ba jı syn Dia a Hery. Byl buh ohný, hutnictvı a umýnı. Umýlecky zpracova val nejen sperky a bibeloty, ale ňplný vsechno: pres ostýpy azpo truny, pres amfory az po zlate roboty. On zhotovil na pra nı Thetidy zbroj pro Achillea a umýlecky zpracoval jeho stıt na dhernymi vyjevy. Dılnu mýl na Limnosu, ale i kdekoliv jinde, kde byla sopka a ohen. Mýl silne paze jako kazdy kovar, ktery pracuje cely den s kladivem u kovadliny, zatımco jeho nohy byly atroficke. Hefaistos byl take kulhavy pro coz existujı dvý vysvýtlenı: podle jednoho vysvýtlenı, kdysi, kdyzse Zeus ha dal s Herou a Hefaistos se pripletl do ha dky, ve ktere obhajoval svou matku, chytil ho Zeus za nohu a shodil ho ve hnývu z Olympu. Jeden thra cky na rod Sinthiove, kterı se pristýhovali na Limnos, se Hefaista ujali, pec ovali o nýj, ale zustal kulhavy. Druhe vysvýtlenı uva dı, ze se Hefaistos narodil kulhavy a Hera ze studu utajila jeho zrozenı a shodila z Olympu. Hefaistos spadl do Ocea nu, odkud ho posbırala Tythis a Evrinomi, ktere ho vychovali v morske jeskyni. Po letech, kdyzse chtýl matce pomstıt, poslal jı darem trun, ktery sam zpracoval. Kdyz si na nýho Hera sedla, byla k nýmu najednou priva za na a nemohl jı odva zat nikdo kromý Hefaistose. A tak azna prosby druhych bohu se Hefaistos vra til na Olymp, aby Heru odva zal. Rıka se, ze Zeus, aby si ho udobril, dal mu za manzelku Afroditu. Pres to, ze byl Hefaistos skaredy, mýl vzdy pýkne zeny, protoze kromý Afrodity jsou uva dýny Chari ( zosobnýnı kra sy) a Aglaia, nejmladsı ze trı sudic ek. Z jeho synu jsou nejc astýji uva dýni Argonautis Palaimonas, sochar Ardalos, zlodýj Perifitis, ktery byl zabit Theseem a Erichthonios. HEFAISTOS je teznazev projektu, ktery v souc asne dobý resı o.s. ORFEUS v ramci programu CIP EQUAL c erpajıcıho prostredky z Evropskeho socia lnıho fondu. Uvedeny projekt je zamýren na nalezenı moznostı, zpusobu a podmınek pro vytvorenı prılezitostı, ktere by umoznily skupina m ohrozenym socia lnı exkluzı vra tit se zpýt Č tj. dosa hnout socia lnı inkluze. Tomuto za mýru je podrızena strategie rozvojoveho partnerstvı na na rodnı i nadna rodnı ňrovni. Projektu HEFAISTOS jsou výnova ny samostatne webove stra nky kde lze nalezt zakladnı cıle a za mýry uvedeneho projektu, zakladnı informace o vsech devıti narodnıch partnerech a take o trech nadna rodnıch partnerstvıch.

5 Non-handicap 2006 Ve dnech dubna se v nýkolika Krizıkovych pavilonech Prazskeho vystavistý v Holesovicıch uskutec nı jubilejnı, v poradı jizx.roc nık specializovane vystavy pomucek a sluzeb pro zdravotný postizene non Č handicap Organiza tor vystavy, spolec nost Incheba Praha, opýt pripravila pro vystavovatele i navstývnıky prıjemne prostredı a zajistila pro výtsı prostor pro kona nı doprovodnych programu spolec enskeho a odborneho charakteru. Odborny doprovodny program specializovane vystavy non-handicap 2006 tradic ný pripravuje obc anske sdruzenı ORFEUS ve spolupra ci s nýkterymi organizacemi NNO, zejmena z hl.m. Prahy. Nejinak tomu bude i pri tomto jubilejnım X.roc nıku. Zvysena pozornost bude výnova na opýt legislativý, zejmena za konu o socia lnıch sluzba ch, ktery by mýl tuto oblast v nadcha zejıcıch letech vyrazný ovlivnit. Na pracovnı setka nı klientu s jejich poskytovateli budou pozva ni take odbornıci z prıslusnych resortu a dalsıch institucı, do jejichzkompetence tato oblast spada. Na uvedenou akci bude navazovat konference organizovana Na rodnı radou zdravotný postizenych v CR dne na tema Budou leky a kompenzac nı pomucky dostupne pro zdravotný postizene?ú. Trvalym problemem, ktery vyrazný ovlivnuje zivot cele spolec nosti, i v souc asnosti sta le zusta va problematika vysoke nezamýstnanosti. Posilova nı uplatnýnı socia lný znevyhodnýnych skupin obyvatelstva na trhu pra ce, tedy i zdravotný postizenych osob, je výnova na pozornost v radý projektu c erpajıcıch financ nı prostredky poskytovane Evropskou uniı. Predstavenı jednoho z nich, projektu nesoucıho nazev HEFAISTOS, bude proto výnova n obsah specia lnıho seminare. Predpokla da na je i zahranic nı ňc ast nýkterych za stupcu uzavrenych nadna rodnıch partnerstvı. Uc astnıci seminare budou mimo jine sezna meni i se stavem prıprav a obsahem dvoudennı mezina rodnı konference Socia lnı ekonomikaú, ktera se uskutec nı ve dnech 7. Č 8. c ervna 2006 v Praze. Siroce diskutovanym tematem bude i problematika osobnı asistence poskytovane zdravotný postizenym osoba m a seniorum, ktera se po dlouhych letech snahy rady NNO dostala i do vyse uvedeneho za kona o socia lnıch sluzba ch. Na obsahovem zamýrenı setka nı za stupcu organizacı, ktere se osobnı asistencı zabyvajı, se bude podılet zejmena Prazska organizace vozıc karu. Soucastı odborneho doprovodneho programu bude i tradic ný poskytovane poradenstvı. Ve sta nku o.s. ORFEUS bude probıhat ve vymezenych termınech predevsım bezplatne socia lný pra vnı poradenstvı, specializovane sexuologicke poradenstvı pro zdravotný postizene osoby, psychoterapeuticke poradenstvı zamýrene na problematiku doma cıho nasilı a take poradenstvı v oblasti zamýstna va nı zdravotný postizenych. Odbornymi poradci budou zejmena dlouholetı spolupracovnıci o.s. ORFEUS a pracovnıci dalsıch odbornych organizacı. Pro na vstývnıky vystavy non Č handicap 2006 pla nuje v ra mci sve ňc asti poskytovat i dalsı specializovane poradenstvı take rada NNO, ktere k tomu budou mıt ze strany poradatelu akce sirokou a ňc innou podporu. Podrobnýjsı informace i jednotlivych akcıch budou postupný zverejnova ny zejmena prostrednictvım internetovych stra nek ( c la nku v dennım tisku, pomocı leta ku a podobný.

6 Dalsı celostatnı koference je jiz minulostı Jak jste se mýli moznost z predcha zejıcıch vyda nı tohoto internetoveho magazınu dozvýdýt obc anske sdruzenı OR- FEUS nava zalo ve sve c innosti na predcha zejıcı aktivity SZdP v CR a v za výru lonskeho roku uspora dalo dalsı z cyklu celosta tnıch konferencı výnovanych problematice rodinneho zivota zdravotný postizenych obc anu. Pozornost tentokra t byla výnova na fenom nu domacıho nasilı. Na sto ňc astnıku konference, ktera se opýt konala v aule Pedagogicke fakulty Univerzity v Hradci Kra love mýlo moznost si vyslechnout celkem 10 zajımavych prıspývku. Mezi vystupujıcımi byli zastupci pusobıcı v teoreticke oblasti (JUDr. Miroslav Mitl hner CSc., Mgr. Karina Divisova, Mgr. Andrej Drbohlav, doc. PhDr. et PaedDr. Kamil Janis CSc., Mgr. Daniela Skutova, PhDr. Martina Venglarova ) i odbornıci z praxe (Mgr. Petr Sulista, MUDr. Jirı Mellan, MUDr. Jana Spilkova, JUDr. Ladislav Veleta). Nazvy jejich sdýlenı, vcetný nýkterych dalsıch souvisejıcıch informacı je mozne nalezt na internetovych stra nka ch pod heslem doma cı na silı. Na prıpravý uvedene konference o.s. ORFEUS spolupracovala v ramci uzavrene Dohody o partnerstvı a spolupra ci s Pedagogickou fakultou Univerzity v Hradci Kra love a to zejmena s katedrou socia lnı pra ce a socia lnı politiky. Uc astnıkum konference bylo, na zakladý spoluňc asti Sexuologicke spolec nosti Ceske lekarske spolec nosti Jana Evangelisty Purkyný, udýleno osvýdc enı v hodnotý jednoho certifika tu. Z nejruznýjsı duvodu se konference nemohlo zňc astnit nýkolik prednasejıcıch (Mgr. Jana Flechtnerova, Mgr. Zdenka Koza kova, Mgr. Zuzana Truhlarova, Mgr. Petra Zimmelova, PhDr. Marie Mackova ) a jejich prıspývky, odevzdane v pısemne podobý se staly nedılnou soucastı vydaneho sbornıku (ISBN ). Uvedeny sbornık je mozne si objednat za cenu 45,- Kc + 20,- Kc postovneho a balneho na adrese Centrum dennıch sluzeb, o.s. ORFEUS, Sdruzenı 39, Praha 4 nebo na telefonnım cısle a ove adrese:

7 Zucastnili jsme se Sta lı pracovnıci naseho obc anskeho sdruzenı ORFEUS se v ramci zvysova nı sve odbornosti pravidelný zňc astnujı rady ruznych odbornych akcı organizovanych jak sta tnımi orga ny tak i organizacemi nesta tnıho neziskoveho sektoru. Poznatky a kontakty zıskane pri jejich absolvova nı jim pak poma hajı pri obsahove prıpravý vlastnıch akcı. Konkretnım prıkladem je celosta tnı konference k problematice Doma cıho na silı, se kterou jste si mohli sezna mit v predcha zejıcım c la nku. Akcı, o ktere budou nasledujıcı ra dky jsou XVIII. Bohnick sexuologick dny FOTO u jmen Spilkova a Mitlohner, ktere se konaly ve dnech 23. a 24. ňnora Hlavnım tematem byla problematika sexualnı delikvence a deviace. Celkem bylo v oba pracovnı dny predneseno 23 prıspývku. Mezi prednasejıcımi byli i tri nasi dlouholetı spolupracovnıci a odbornı poradci a to MUDr. Jirı Mellan (Doma cı nasilı a zdravotný postizenı), MUDr. Jana Spilkova (Vliv drog na sexualitu u zavislych osob) a JUDr. Miroslav Mitl hner CSc. (Zabezpec ovacı detence). Z pohledu zamýrenı c innosti nasi organizace, zejmena odborneho socia lný a zdravotný pra vnıho poradenstvı, byli kromý prıspývku MUDr. Jirıho Mellana jistý prınosna vystoupenı PhDr. Kola rskeho CSc. (Co podstatný zlepsuje rozpozna va nı psychosexua lnıch anoma liı), MUDr. Vanıc kove, CSc. (Sexua lnı a komerc nı zneuzitı dýtı Č rozdıly ve varovnych zna mka ch), PhDr. Gerlove (Sexua lnı nasilı v manzelstvı) nebo MUDr. Procha zky, CSc. (20 let poradny pro HIV/ AIDS pri Sexuologickem ňstavu 1-LF UK a VFN). Vybornou studijnı pomuckou pro specificke poradenstvı a pra ci nýkterych pracovnıku, c i spolupracovnıku o.s. ORFEUS, se jistý stane i pripravovany Sbornık, ktery obohatı i nasi odbornou knihovnu pri Centru dennıch sluzeb. Dne 9. brezna 2006 se v Kaiserstejnskem pala ci uskutec nila konference na tema Pacient a jeho postavenı v syst muč, kterou pripravila asociace Czechmed. Modera torem konference byl prezident uvedene asociace Ing. Tomas Vican, MBA a v jejım prubýhu bylo predneseno nýkolik prıspývku, ktere se postavenı pacienta výnovalo z nýkolika pohledu. V prvnım bloku prıspývku vystoupil MUDr. Otto Herber Č Pacient v ordinaci lekare (Spolec nost vseobecneho lekarstvı CLS JEP), Ing. Josef Cekal Č Pojistýnec-pla tce-pacient (VZP CR) a MUDr. Tomas Julınek Č Co prinese reforma zdravotnictvı pacientum (Sena t Parlamentu CR Č Druhy blok byl výnova n prıspývkum MUDr. et Mg. Jany Kollrossove Č Pacient-advoka tuv klient (Ceska advoka tnı komora), MUDr. Jaroslava Nova ka, MBA. Č Nemocnice akciova spolec nost Č novodoby strasa k pacienta? (Nemocnice Ceske Budýjovice a.s.) a prof. RNDr. et PhDr. Heleny Haskovcove, CSc. Č Obc an a nemocny obc an (Fakulta humanitnıch studiı UK).

8 Poslednı blok zahrnoval vystoupenı Ing. Jaromıra Gajdacka Č Individua lnı zdravotnı smlouva a pacient (Svaz zdravotnıch pojisžoven CR), RNDr. Jaroslava Jandy Č Demokracie a ekonomie ve zdravotnictvı (Aksys s.r.o. Č a Mgr. Tomase Cikrta Č Pacienti-rukojmı nebo partneri hracu ceskeho zdravotnictvı (Koalice pro zdravı). Podrobnosti naleznete na Dne 14. brezna 2006 se v konferenc nı mıstnosti hotelu Prague uskutec nilo diskusnı setka nı pod na zvem Zdravotnictvı Č vıce sta tu nebo rozhodova nı obc ana?úpripravene redakcı Hospodarskych novin. Na dane tema vystoupili se svymi predstavami zejmena sena tor MUDr. Tomas Julınek (teze Č sta t ma mıt pouze omezenou roli tvurce pravidel a regula tora, existence regulovaneho trhu se zdravotnım pojistýnım a trhu poskytova nı zdravotnickych sluzeb) a ministr zdravotnictvı CR MUDr. David Rath (nutno vyresit Č objektivnı mýrenı kvality, dostatec na prıstupnost verejne zdravotnı pec e, pa ternı sıžneziskovych nemocnic, výtsı propojenı ambulantnı sıtý a nemocnic s výtsı efektivitou, verejna kontrola, dobrovolne komerc nı pripojistýnı ). Diskusi prıtomnych da l umocnila vystoupenı MUDr. Pavla Vepreka (obc anske sdruzenı OBCAN), MUDr. Milana Kubka (CLK), MUDr. Ivo Z ıdka (Sadili-AVENTIS) a Ing. Ondreje Schneidera PhD. (IES FSU UK Praha). Zkusenosti ze zdravotnicke reformy na Slovensku byly predmýtem vystoupenı Ing. Petera Pazitneho (Health Policy Institute).

9 Prectete si Z ivot zdravotný postizenych kazdodenný ovlivnuje rada nejruznýjsıch okolnıch vlivu, uda lostı a take informacı. Jednım ze zdroju relevantnıch informacı jsou i ňc elove publikace vyda vane nesta tnımi neziskovymi organizacemi. V na sledujıcıch ra dcıch Vas kra tce sezna mıme s nýkolika z nich. Dvý vydala Na rodnı rada zdravotný postizenych v CR a jednu o.s. ORFEUS. Prvnı z publikacı byla vydana v za výru roku 2004 a je nazva na Dobr prıklady prıstupu obcı k zamestnavanı osob se zdravotnım postiz enım v C esk republice a Velk BritaniiÚ. Jejı obsah pripravil pod vedenım JUDr. Jana Hutare autorsky kolektiv slozeny z Ing. Karla Rychtare, Mgr. Ivy Buria nove a Veroniky Purove. Publikace je rozdýlena do trı kapitol a na vıce nezpadesa ti stra nka ch se c tenar sezna mı se zahranic nımi prıstupy,situaci v CR a take tım, proc by mýla byt výnova na zamýstna va nı osob se zdravotnım postizenım výtsı pozornost nezdosud. Vyznamnou castı druhe kapitoly výnovane situaci v CR je oddıl výnovany moznostem obcı. Mezi hlavnı formy podle autoru patrı zejmena prıme zamýstna nı zdravotný postizenych osob, jejich zamýstna nı v organizacıch zrizovanych obcemi a zada va nı zaka zek. Opomenout nelze v teto souvislosti ani iniciova nı vzniku specializovanych subjektu, ktere by zamýstna valy osoby se zdravotnım postizenım (socia lnı podniky, druzstva nebo jine formy organizacı, ktere zajisžujı souc asný socia lnı sluzby a radu obsluznych c innostı pro mıstnı orga ny c i podnikatele a prıjmy pouzıvajı na pokryva nı podstatnych castı nakladu na socia lnı sluzby). Uvedena kapitola je doplnýna radou statistickych ňdaju a nýkolika prıklady z c innosti týchto specializovanych subjektu. Druhou publikaci predstavuje Sbornık prıspevk z I. konference o stavu lidsky ch a obcansky ch prav osob se zdravotnım postiz enım v CR, ktera se konala 12. kvýtna 2005 (ISBN ). Sbornık ve svem ňvodu obsahuje vystoupenı predsedy NRZP v CR Va clava Kra sy, 1. mıstopredsedy Sena tu Parlamentu CR doc. JUDr. Petra Pitharta a verejneho ochra nce pra v JUDr. Otakara Motejla. Podstatnou cast sbornıku predstavujı vystoupenı na tema: Solidarita a respekt v individualizovane spolec nosti (JUDr. et PhDr. Antonın Komenda PhD. Č katedra politologie a spolec enskych výd PF U Palackeho olomouc), Dimenze c lovýka se zdravotnım postizenım, jeho handicapy a diskriminace (prof. PaedDr. Jan Jesensky, CSc. Č Vysoka skola Jana Amose Komenskeho s.r.o. Praha), Lidska a obc anska pra va zdravotný postizenych v CR na prelomu stoletı (Mgr. et Paeddr. Jan Michalık, PhD. Č Vyzkumne centrum integrace zdravotný postizenych I.P.Pavlova Olomouc), Diskriminace lidı se zdravotnım postizenım-od pojmu k realitý (Mgr. Lenka Krhutova, katedra socia lnı pra ce Zdravotný socia lnı fakulty Ostravske univerzity), Osamýla odlisnost (MUDr. et PhDr. Lenka Hansmanova, Lekarska fakulta Č Fakultnı nemocnice Olomouc), Diskriminujıcı predsudky i marginalizujıcı postoje jako bariera v akceptova nı rovnopra vne obc anske pozice a zamýstna va nı obc anu se zdravotnım postizenım v CR (PhDr. et Mgr. Libor Novosad, PhD. ČTechnicka univerzita Liberec) a Diskriminace osob se zdravotnım postizenım na trhu pra ce a jejı dusledky (JUDr. Jan Hutar Č NRZP v CR). Ctenari uvedeneho sbornıku mohou pro svoji c innost vyuzıt i prehledu literatury, uvedene u nýkterych z vyse vyjmenovanych prednasek. Tretı publikaci vydalo o.s. ORFEUS a jejı obsah je výnova n celosta tnı konferenci, kterou uvedena organizace pripravila ve spolupra ci s Pedagogickou fakultou Univerzity v Hradci Kra love na den 9. prosince Tematem konference byla problematika doma cıho na silı a zdravotný postizenych. Sbornık dokument 㯇 Domacı nasilı a zdravotne postiz enı (ISBN ) obsahuje na 88 stra nka ch 10 prednesenych a 5 neprednesenych prıspývku, seznam odborne literatury a databa zi poma hajıcıch organizacı.

10 Co by Vas mohlo zajımat Srba servis s.r.o. Praha 㯇 zapad, Jılovistý 188 do konce brezna nabızı na veskere modely znac ky Opel, v ra mci podpory distribuc nı sıtý osobnıch a uzitkovych vozu pro týlesný postizene spoluobc any, radu slev. Vybrat si muzete mezi bohatou vybavou vozu poskytnutou zdarma nebo financ nı slevou, prıpadný kombinaci uvedenych moznostı. Prodejce souc asný nabızı neza vaznou konzultaci na toto tema, prezentaci jednotlivych modelu, cenovou kalkulaci zvolene varianty, sirokou ska lu moznostı financova nı (kromý hotovostnı platby a leasingu zajistýnı pujc ky) vc etný pojistýnı. Prodejce umozn uje i osobný si zvoleny vuz otestovat pri predva dýcı jızdý. Zcela konkretnı nabıdku predstavuje model Opel Agila za akc nı cenu ,- Kc Č jde o minivanú, ktery vyhovuje i spatný pohyblivym zakaznıkum. Blizsı informace naleznete na Koalice pro zdravı zorganizovala dne 4. ňnora 2006 Konferenci pacientskych organizacı novych c lenskych sta tu EU, ktere se zňc astnila rada za stupcu ze Slovenska, Polska, Litvy, Estonska a Kypru. Jedna nı bylo rozdýleno do c tyrech pracovnıch skupin a to k na sledujıcım tematum: Postavenı pacientskych organizacı v jednotlivych zemıch Č podobnosti a rozdıly Prıstup k modernı lec bý a lekum Spoluňc ast na rozhodova nı Č v legislativý, o cena ch leku, o koncepci zdravotnictvı Spolupra ce s farmaceutickym prumyslem Č jak, kdy nebo jestli vubec Blizsı informace o prubýhu a vysledcıch teto konference naleznete na Praz ska organizace vozıckar uskutec nila dne 14. ňnora 2006 seminar pod nazvem Osobnı asistence Č standardy kvality socia lnıch sluzeb a inspekceú. Seminar vedla a prıspývek k Zakonu o socia lnıch sluzba ch prednesla Ing. Jana Hrda, vedoucı metodickeho centra osobnı asistence POV. Za vla dnı vybor pro zdravotný postizene obc any vystoupil JUDr. Pavel Ptacnık. V sıdle POV se dne 8. brezna 2006 sesli zastupci poskytovatelu osobnı asistence na spolec ne schuzce, jejımzcılem bylo poradit se o dalsım spolec nem postupu. Prıtomnı zejmena projednali navrh Stanov Asociace poskytovatelu osobnı asistence, ktera by mýla vzniknout v nasledujıcım obdobı. Souc asný zvolili i prıpravny vybor pod vedenım pana Zdenka Skaroupky z Ligy za pra va vozıc karu v Brný. Problematice osobnı asistence bude výnova na pozornost i v ra mci odborneho doprovodneho programu X.roc nıku specializovane vystavy pomucek a sluzeb pro zdravotný postizene non-handicap 2006 dne 7.dubna od hodin v Krizıkový pavilonu 2C Prazskeho vystavistý v Holesovicıch. Na toto setka nı bylo pozva no vıce nezsto nejruznýjsıch organizacı. V prıpadý souhlasu prıtomnych je mozne, ze preroste do ustavujıcı Valne hromady vyse uvedene asociace. Dnem 3. brezna 2006 zacına v Ceske republice iniciativa za lepsı zivotnı styl, vytvorena Rakouskym retýzcem Drogerie markt Č dm, Koalicı pro zdravı a spolec nostı STOB Č stop obezitý. Jako motivaci dm nabızı zakaznıkum startovacı balıc ek zijme zdravýjiú, ktery kromý jineho obsahuje slevove kupony v celkove hodnotý pres 650,- Kc. V balıc ku je i adresar pacientskych organizacı s informacı o jejich c innosti. Soucastı uvedene iniciativy je rovnýzprojekt Koruna pro zdravı. Vytýzek urc eny Koalici pro zdravı bude pouzity na podporu projektu z oblasti prvence zdravı, zdrave vyzivy, pec e o zdravı dýtı a na podporu zdravotnı prevence v Ceske republice. Blizsı informace o uvedenem projektu najdete na webovych stra nka ch

11 Vydavatel o.s.orfeus, Centrum dennıch sluz eb, ul.sdruz enı 39, Praha 4 Odpovýdny redaktor: Ing. Jozef Slobodnık (JS) Za stupce redaktora: Dr. Josef Vanicky (JV) Redakcnı kruh: JUDr. Pavel Jungr, Ivana Maratkova, MUDr. Jirı Mellan, MUDr. Jana Spilkova, Mgr.Martina Venglarova, MUDr. Marie Vulterinova, CSc. Digitalizace a grafika: Josef Slobodnık jr. Kontakt: Uverejnen prıspevky nemusı vyjadrovat nazory vydavatele. Pretiskovanı clank je moz n s uvedenım zdroje.

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: prosinec 2008-srpen 2009

Více

O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych

O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS, Anasta zova 23/5, 169 00 Praha 6, IC : 70893721, DIC ú006 ú70893721, u c et: 173081881/0300 Centrum dennıch sluz eb: ul. Sdruz enı39, Praha

Více

V DOBRE M TONU vyda no v lednu 2004

V DOBRE M TONU vyda no v lednu 2004 V DOBRE M TONU vyda no v lednu 2004 Beseda u kulateho stolu Jak z ijıhandicapovanı? Akce, ktere byly Majı obcane se zdravotnım postiz enım u nas rovne prılez itosti a jak vubec se jim z ije? Tohle probrat

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc zarı, cıslo 4

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc zarı, cıslo 4 V dobre m tonu e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc zarı, cıslo 4 UVNITR TOHOTO VYDA NI: 1. U vodnı slovo reditele 2. Celostatnı odborny seminar 3. Co

Více

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık paty, rok 2007, mýsıc duben, cıslo 2

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık paty, rok 2007, mýsıc duben, cıslo 2 V dobre m tonu e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS roc nık paty, rok 2007, mýsıc duben, cıslo 2 UVNITR TOHOTO VYDA NI: U vodnı slovo reditele Socia lnı ekonomika v Prıbrami Veletrh

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık paty, rok 2007, mýsıc kvýten, cıslo 3

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık paty, rok 2007, mýsıc kvýten, cıslo 3 V dobre m tonu e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS roc nık paty, rok 2007, mýsıc kvýten, cıslo 3 UVNITR TOHOTO VYDA NI: U vodnıslovo reditele Blahoprejeme Akce, ktere by Vas mohly zajımat

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc c ervenec, cıslo 3

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc c ervenec, cıslo 3 V dobre m tonu e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc c ervenec, cıslo 3 UVNITR TOHOTO VYDA NI: U vodnı slovo vykonneho reditele U loha socialnı ekonomiky

Více

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI Tyto výsledky jsou určeny pouze pro respondenty průzkumu a je zakázáno jejich šíření jakoukoliv formou bez souhlasu společnosti Innovative Business s.r.o.

Více

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık druhy, rok 2004, mýsıc rıjen, cıslo 6

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık druhy, rok 2004, mýsıc rıjen, cıslo 6 V dobre m tonu e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS roc nık druhy, rok 2004, mýsıc rıjen, cıslo 6 UVNITR TOHOTO VYDA NI: 1. No nepu jc si to a nekup si to... 2. Cena kvality v socialnı

Více

Vy sledky ankety 10 problemulibuse a Pısnice

Vy sledky ankety 10 problemulibuse a Pısnice Vy sledky ankety 0 problemulibuse a Pısnice realizace ME STSKA CA ST PRAHA Š LIBUS rok 200 Soucast projektu Zdrava Libusa Pısnice a mıstnı agenda 2 zpracovala: Jana Martınkova http://www.praha-libus.cz

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz Zdravotnictví 2015 Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví Parlamentu

Více

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem úterý 24.11.2015, středa 25.11.2015 - Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany Hlavní téma konference: 1. diskusní blok

Více

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem úterý 24.11.2015, středa 25.11.2015 - Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany Hlavní téma konference: 1. diskusní blok

Více

V DOBREM TONU e-zin obc anskeho sdruzenı ORFEUS, roc nık druhy, rok 2004, cıslo 4 vyda no v c ervnu 2004

V DOBREM TONU e-zin obc anskeho sdruzenı ORFEUS, roc nık druhy, rok 2004, cıslo 4 vyda no v c ervnu 2004 V DOBREM TONU e-zin obc anskeho sdruzenı ORFEUS, roc nık druhy, rok 2004, cıslo 4 vyda no v c ervnu 2004 OBSAH ORFEUS na veletrhu neziskovy ch organizacı HANDICAP 2004 Chorvati v Praze Pomoc handicapovany

Více

Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002

Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002 Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002 V ná sledujícím dokumentu jsme pro Vás připravili poměrně podrobný postup při instalaci software na Váš počítač. Postup je

Více

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU Happy Konto s.r.o. IC : 28814053 číslo:... U Lesoparku 981 250 91 Zeleneč obchodní zástupce:... zapsana v OR u KS v Hradci Kra love v odd. C, vlozka 28829 Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU A/ UDAJE

Více

VALNÁ HROMADA SUR 29. - 30. 5. 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014/2015

VALNÁ HROMADA SUR 29. - 30. 5. 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014/2015 VALNÁ HROMADA SUR 29. - 30. 5. 2015 Centrum Mariapoli Vinoř VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014/2015 SR pracovala v tomto složení: Věra Rašková (předsedkyně), Kamil Kalina (1. místopředseda), Marie Pečená (2.

Více

Financování zdravotních služeb a zdravotní pojištění Postavení a motivace subjektů Ladislav Friedrich generáln lní ředitel OZP červen 2004 ve zdravotnictví 1 Aktuáln lní stav z pohledu financování Skut.

Více

NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE

NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE KONFERENCE DIPLOMAT HOTEL PRAGUE, Evropská 15, Praha 6 Termín konání: 27. 11. 2014 Partnerem akce je Unie zaměstnavatelských svazů ČR 2 Zdravotnictví 2015 V České republice unikátní

Více

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Absolventi, kter i po skonc eni studia nezac nou pracovat, nebo se zaregistruji na u r adu pra ce, nemaji povinnost platit

Více

NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman

NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman Anotace Odborná veřejnost v oblasti elektronického zdravotnictví

Více

SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom

SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom Mladá fronta a. s. divize Medical Services Profesionální partner pro vydávání zdravotnické literatury PROSPEKT Nabídka firemní prezentace SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom (Nebojme se

Více

1. Seminá ř z české ho jazyka a literatury 4. ročník a oktá va Vyuč ující: Mgr. Jakub Hecht

1. Seminá ř z české ho jazyka a literatury 4. ročník a oktá va Vyuč ující: Mgr. Jakub Hecht 1. Seminá ř z české ho jazyka a literatury 4. ročník a oktá va Vyuč ující: Mgr. Jakub Hecht umění a literatura 2. poloviny 20. století, literá rní interpretace, filmové adaptace literá rních děl, vývoj

Více

ZPRÁVA O STAVU SPOLEČNOSTI

ZPRÁVA O STAVU SPOLEČNOSTI ERFLEX a.s. Valentinská 92/3, Praha 1, 110 00 Telefon +420 731 331 133 www.erflex.cz ZPRÁVA O STAVU SPOLEČNOSTI FR 2013 Tato zpráva je určena pouze k interním účelům. Na valné hromadě bude předána účastníkům.

Více

SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC

SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC Česká asociace sester pořádá ve spolupráci s IPVZ 5. podzimní konferenci Prezidia ČAS SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC 22. - 23. 11. 2012 Hotel DUO, Praha

Více

INTERNÁT PRO OSOBY S

INTERNÁT PRO OSOBY S Charitativní společnost pro pomoc invalidům m a lidem s mentáln lním m postižen ením Džerela (v v souladu se Zákonem Z O O sdružov ování občan anů) Charitativní ústav Džerela (v v souladu se Zákonem Z

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

PMS. RoSy ž PLAN. Uz ivatelsky manua l pro RoSy ž. PavEx Consulting, s.r.o.

PMS. RoSy ž PLAN. Uz ivatelsky manua l pro RoSy ž. PavEx Consulting, s.r.o. RoSy ž PMS PavEx Consulting, s.r.o. Uz ivatelsky manua l pro RoSy ž PLAN 1. Obsah 1. Obsah...2 2. Predmluva...3 3. Kontrola dat v RoSy š BASE...3 4. Spustenı RoSy š PLAN...3 5. Vypoc et v RoSy š PLAN...3

Více

dne 4. prosince 2014

dne 4. prosince 2014 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Katedra speciální pedagogiky v rámci projektu Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v

Více

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI LEDEN 2014 Šíření těchto výsledků jakoukoliv formou je možné pouze se souhlasem společnosti Innovative Business s.r.o. a v odsouhlaseném formátu. OBSAH

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

úterý 24.11.2015, středa 25.11.2015 - Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany Akce se koná pod záštitou:

úterý 24.11.2015, středa 25.11.2015 - Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany Akce se koná pod záštitou: Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje srdečně pozvat na odbornou konferenci úterý 24.11.2015, středa 25.11.2015 - Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany Akce se koná pod záštitou: MUDr. Přemysl

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Školitelé Prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. IV. interní klinika tel.: 224 962 558 fax: 224 962 518 e-mail: HUbenesji@lf1.cuni.czU Prof. Ing. Petr Berka, CSc. Vysoká škola

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

DESET LET V EVROPSKÉ UNII

DESET LET V EVROPSKÉ UNII ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DESET LET V EVROPSKÉ UNII STAV, ZKUŠENOSTI, PERSPEKTIVY Konference

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

Profesiona lnıdivadlo v Ceske republice ve statisticky ch datech

Profesiona lnıdivadlo v Ceske republice ve statisticky ch datech Profesiona lnıdivadlo v Ceske republice ve statisticky ch datech 1. Vy chozıdata o sledovany ch ch subjektech v Ceske republice v roce 2001 2. Srovna vacıu daje o divadle v c asove rad 1997 ů 2001 3. Statisticke

Více

VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ÚČAST V PROGRAMU

VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ÚČAST V PROGRAMU VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ÚČAST V PROGRAMU Stránka 1 ze 5 1. Úvod Alzheimer nadační fond vypisuje veřejné výběrové řízení na účast v programu Bon appetit (akreditace MPSV), pořádaném Českou alzheimerovskou

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

lní fond a jeho ití pro Českou republiku

lní fond a jeho ití pro Českou republiku Evropský sociáln lní fond a jeho využit ití pro Českou republiku Karlovy Vary 7. října 2004 JUDr. Čestmír Sajda,, MBA náměstek ministra Ministerstvo práce a sociáln lních věcív www.esfcr esfcr.cz Evropský

Více

úterý 24.11.2015, středa 25.11.2015 - Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany Akce se koná pod záštitou:

úterý 24.11.2015, středa 25.11.2015 - Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany Akce se koná pod záštitou: ěorganizace HealthCare Institute si Vás dovoluje srdečně pozvat na odbornou konferenci úterý 24.11.2015, středa 25.11.2015 - Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany Akce se koná pod záštitou: MUDr. Přemysl

Více

Pra vnıproblematika sexuality osob s menta lnım postizenım

Pra vnıproblematika sexuality osob s menta lnım postizenım Pra vnıproblematika sexuality osob s menta lnım postizenım JUDr. Miroslav Mitlo hner, CSc, vedoucı katedry socialnı prace a socialnı politiky Pedagogickefakulty Univerzity Hradec Kralove Problematiku sexuality

Více

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 26.4.2008 ČLK a 2. fáze reformy 24.11.2007 Ministr Julínek na sjezdu ČLK předal věcné záměry 7 zákonů a slíbil, že se

Více

Možnosti financování volnočasových aktivit dětí a mládeže prostřednictvím MŠMT (tuzemské a zahraniční zdroje)

Možnosti financování volnočasových aktivit dětí a mládeže prostřednictvím MŠMT (tuzemské a zahraniční zdroje) Možnosti financování volnočasových aktivit dětíd a mláde deže prostřednictv ednictvím m MŠMT M MT (tuzemské a zahraniční zdroje) Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel. 257193111 www.msmt.cz Problematikou práce

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Základní údaje Název organizace: Česká asociace adiktologů, o.s. Právní forma: občanské sdružení (od 1. 1. 2014 dle Občanského zákoníku přechází právní forma na spolek) Registrace

Více

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. Brno 2013 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Obsah

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách

Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách 21. 11. 22. 11. 2007 Hotel Voroněž I, Brno MEFANET 2007 1. celostátní konference lékařských fakult ČR na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů Informační a komunikační technologie

Více

Investice, financování a provoz domovů pro seniory v ČR

Investice, financování a provoz domovů pro seniory v ČR Investice, financování a provoz domovů pro seniory v ČR Ing. Jiří Horecký, MBA 2012 1 Obsah: Úvod 1. Rámcový popis pobytových služeb pro seniory 1.1 Domovy pro seniory 1.2 Bydlení pro seniory (ekvivalent

Více

Ř š ý Ť Ť Ť ř š ř š ů ž ó ů ó ó óř ý ý Š Š ř Ú ř ó ů ž ář Ú ů ž ú ý ý ž ů š ó ý ó á Ž ó š ú ý ž ó ú š ó š ú ý ř ú ň ó ú ý ů ú ů ý Ý š úř ř ó ý ř ó ř á š á Žá ř ř řá á ý Žá ž á ř ř š ž ň á ý á ý ž ž ř á

Více

NABÍDKA STÁŽE na Českém centru Berlín

NABÍDKA STÁŽE na Českém centru Berlín NABÍDKA STÁŽE na Českém centru Berlín České centrum v Berlíně hledá 2 stážisty se znalostí anglického a německého jazyka, a to od září 2015 do února 2016 (délka stáže: min. 3 měsíce, pracovní doba: ).

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Vec: Zdravotní výkon 63415 - "Superkonziliární ultrazvukové vyšetrení v prubehu prenatální péce"

Vec: Zdravotní výkon 63415 - Superkonziliární ultrazvukové vyšetrení v prubehu prenatální péce Ceská prumyslová zdravotní pojištovna JUDr. Petr Vanek, PhD. generální reditel Ceské prumyslové zdravotní pojištovny Jeremenkova 11 703 00 Ostrava - Vítkovice Vec: Zdravotní výkon 63415 - "Superkonziliární

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

IMPLEMENTACE STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU. Stručná informace o výstupech projektu Phare č. Kasnar1 - PHARE-CZ-PAO/MOLSA

IMPLEMENTACE STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU. Stručná informace o výstupech projektu Phare č. Kasnar1 - PHARE-CZ-PAO/MOLSA IMPLEMENTACE STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU Stručná informace o výstupech projektu Phare č. Kasnar1 - PHARE-CZ-PAO/MOLSA 1.1ZavZprStr1.doc Zadání a složení řešitelského týmu: Podle

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Osobní informace Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Trvalé bydliště: Za Poštou 904/11, 10000 Praha Datum narození: 27. 6. 1983 Národnost: Česká Telefonní číslo: +420 737105448 E-mail: sklenar.ondra@seznam.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013 Hnutí Humanita rní Pomoci L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko, Česká republika Telefon 516 418 727 Fax 516 418 727 http://hhp.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

Vnitrooborová a mezioborová spolupráce v sociální práci

Vnitrooborová a mezioborová spolupráce v sociální práci Ústav sociální práce Univerzity Hradec Králové pořádá mezinárodní vědeckou konferenci IX. Hradecké dny sociální práce Téma konference: Vnitrooborová a mezioborová spolupráce v sociální práci Hradec Králové

Více

Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze

Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze Přítomní členové Rady AKČR : 1., hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří

Více

VIII. Hradecké dny sociální práce. Od teorie k praxi, od praxe k teorii. 7. až 8. října 2011. Druhé oznámení

VIII. Hradecké dny sociální práce. Od teorie k praxi, od praxe k teorii. 7. až 8. října 2011. Druhé oznámení Ústav sociální práce Univerzity Hradec Králové pořádá mezinárodní vědeckou konferenci VIII. Hradecké dny sociální práce Téma konference: Od teorie k praxi, od praxe k teorii Hradec Králové 7. až 8. října

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné a Friedrich-Ebert-Stiftung si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské

Více

Efektivní nemocnice 2012

Efektivní nemocnice 2012 Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem Efektivní nemocnice 2012 Strategie nemocnic a zdravotních pojišťoven Dovolujeme si letos přivítat také vzácného hosta

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN

O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN MONOGRAFIE ROZHODOVA NI Z A KU ABSOLVENTSKY CH ROC NI KU ZA KLADNI CH S KOL O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN ROZHODOVÁNÍ ŽÁKŮ

Více

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v.

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v. Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Pokud rodic e maly ch de ti z a daji o podporu v nezame stnanosti, musi stejne jako ostatni uchazec i o zame stna ni splnit pro

Více

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE s mezinárodní účastí 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, jménem výboru České

Více

Revitalizace Litovického potoka v Hostivici. Prezentace pro konferenci

Revitalizace Litovického potoka v Hostivici. Prezentace pro konferenci Revitalizace Litovického potoka v Hostivici Prezentace pro konferenci Revitalizace vodních toků v urbanizovaném m prostoru Plzeň 13. dubna 2011 Litovický potok Pramení v polích západnz padně od obce Chýně

Více

2. KONFERENCE O UCELENÉ REHABILITACI I P V Z prosinec 2004. Potřebuje rehabilitace sociální pomoc a sociální pomoc rehabilitaci?

2. KONFERENCE O UCELENÉ REHABILITACI I P V Z prosinec 2004. Potřebuje rehabilitace sociální pomoc a sociální pomoc rehabilitaci? 2. KONFERENCE O UCELENÉ REHABILITACI I P V Z prosinec 2004 Potřebuje rehabilitace sociální pomoc a sociální pomoc rehabilitaci? Charakteristiky současného stavu 1. Systém m neřeší celkovou situaci,, nýbrn

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2015 (1. cirkulář) Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Zápis z náhradní valné hromady CzWA v roce 2014

Zápis z náhradní valné hromady CzWA v roce 2014 1(6) ASOCIACE PRO VODU ČR Masná 5, 602 00 Brno, Česká republika tel./fax 543 235 303 GSM 737 508 640 e-mail: czwa@czwa.cz Zápis z náhradní valné hromady CzWA v roce 2014 Datum: Místo konání: Přítomni:

Více

Project HOPE Česká republika o.p.s.

Project HOPE Česká republika o.p.s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 201 4 Project HOPE Česká republika o.p.s. O B S A H Úvodní slovo I. Představujeme se II. Statut společnosti III. Hlavní programy Program Nil Nocere: Ochrana pacientů před poškozením

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o V KOLÍNĚ a INFORMAČNÍ KANCELÁŘ RADY EVROPY V PRAZE Mezinárodní vědecká konference, která se koná pod záštitou paní MUDr. Džamily

Více

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Reforma zdravotnictví-forum.cz Pardubice, 18.4. 2006 OBSAH Dopady vyhlášek Ministerstva zdravotnictví ČR pro 1. pololetí 2006 Důsledky novel zdravotnických zákonů

Více