V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc brezen, cıslo 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc brezen, cıslo 1"

Transkript

1 V dobre m tonu e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc brezen, cıslo 1

2 UVNITR TOHOTO VYDA NI: U vodnı slovo predsedy Co se skry va pod nazvem HEFAISTOS Non-handicap 2006 Dalsı celostatnı konference je jiz minulostı Zucastnili jsme se Prectete si Co by Vas mohlo zajımat

3 U vodnı slovo predsedy Tımto prvnım cıslem roku 2006 se nas e-magazın v Dobrem tonu dosta va jizdo sveho c tvrteho roc nıku. Tak, jako v predcha zejıcıch letech, chceme tımto zpusobem informovat nase c tenare o sve c innosti, poskytovat jim informace o ňc asti nasich pracovnıku na nýkterych odbornych akcıch a zaroven tak upozornovat na jejich obsah a prınos pro kazdodennı zivot zdravotný postizenych osob. Dnesnı vyda nı e-magazınu Va s sezna mı predevsım s projektem, ktery o.s.orfeus resı v ra mci programu CIP EQUAL a nýkterymi za kladnımi informacemi o X. roc nıku specializovane vystavy pomucek a sluzeb pro zdravotný postizene non-handicap 2006.

4 Co se skry va pod nazvem HEFAISTOS HEFAISTOS je podle reckych ba jı syn Dia a Hery. Byl buh ohný, hutnictvı a umýnı. Umýlecky zpracova val nejen sperky a bibeloty, ale ňplný vsechno: pres ostýpy azpo truny, pres amfory az po zlate roboty. On zhotovil na pra nı Thetidy zbroj pro Achillea a umýlecky zpracoval jeho stıt na dhernymi vyjevy. Dılnu mýl na Limnosu, ale i kdekoliv jinde, kde byla sopka a ohen. Mýl silne paze jako kazdy kovar, ktery pracuje cely den s kladivem u kovadliny, zatımco jeho nohy byly atroficke. Hefaistos byl take kulhavy pro coz existujı dvý vysvýtlenı: podle jednoho vysvýtlenı, kdysi, kdyzse Zeus ha dal s Herou a Hefaistos se pripletl do ha dky, ve ktere obhajoval svou matku, chytil ho Zeus za nohu a shodil ho ve hnývu z Olympu. Jeden thra cky na rod Sinthiove, kterı se pristýhovali na Limnos, se Hefaista ujali, pec ovali o nýj, ale zustal kulhavy. Druhe vysvýtlenı uva dı, ze se Hefaistos narodil kulhavy a Hera ze studu utajila jeho zrozenı a shodila z Olympu. Hefaistos spadl do Ocea nu, odkud ho posbırala Tythis a Evrinomi, ktere ho vychovali v morske jeskyni. Po letech, kdyzse chtýl matce pomstıt, poslal jı darem trun, ktery sam zpracoval. Kdyz si na nýho Hera sedla, byla k nýmu najednou priva za na a nemohl jı odva zat nikdo kromý Hefaistose. A tak azna prosby druhych bohu se Hefaistos vra til na Olymp, aby Heru odva zal. Rıka se, ze Zeus, aby si ho udobril, dal mu za manzelku Afroditu. Pres to, ze byl Hefaistos skaredy, mýl vzdy pýkne zeny, protoze kromý Afrodity jsou uva dýny Chari ( zosobnýnı kra sy) a Aglaia, nejmladsı ze trı sudic ek. Z jeho synu jsou nejc astýji uva dýni Argonautis Palaimonas, sochar Ardalos, zlodýj Perifitis, ktery byl zabit Theseem a Erichthonios. HEFAISTOS je teznazev projektu, ktery v souc asne dobý resı o.s. ORFEUS v ramci programu CIP EQUAL c erpajıcıho prostredky z Evropskeho socia lnıho fondu. Uvedeny projekt je zamýren na nalezenı moznostı, zpusobu a podmınek pro vytvorenı prılezitostı, ktere by umoznily skupina m ohrozenym socia lnı exkluzı vra tit se zpýt Č tj. dosa hnout socia lnı inkluze. Tomuto za mýru je podrızena strategie rozvojoveho partnerstvı na na rodnı i nadna rodnı ňrovni. Projektu HEFAISTOS jsou výnova ny samostatne webove stra nky kde lze nalezt zakladnı cıle a za mýry uvedeneho projektu, zakladnı informace o vsech devıti narodnıch partnerech a take o trech nadna rodnıch partnerstvıch.

5 Non-handicap 2006 Ve dnech dubna se v nýkolika Krizıkovych pavilonech Prazskeho vystavistý v Holesovicıch uskutec nı jubilejnı, v poradı jizx.roc nık specializovane vystavy pomucek a sluzeb pro zdravotný postizene non Č handicap Organiza tor vystavy, spolec nost Incheba Praha, opýt pripravila pro vystavovatele i navstývnıky prıjemne prostredı a zajistila pro výtsı prostor pro kona nı doprovodnych programu spolec enskeho a odborneho charakteru. Odborny doprovodny program specializovane vystavy non-handicap 2006 tradic ný pripravuje obc anske sdruzenı ORFEUS ve spolupra ci s nýkterymi organizacemi NNO, zejmena z hl.m. Prahy. Nejinak tomu bude i pri tomto jubilejnım X.roc nıku. Zvysena pozornost bude výnova na opýt legislativý, zejmena za konu o socia lnıch sluzba ch, ktery by mýl tuto oblast v nadcha zejıcıch letech vyrazný ovlivnit. Na pracovnı setka nı klientu s jejich poskytovateli budou pozva ni take odbornıci z prıslusnych resortu a dalsıch institucı, do jejichzkompetence tato oblast spada. Na uvedenou akci bude navazovat konference organizovana Na rodnı radou zdravotný postizenych v CR dne na tema Budou leky a kompenzac nı pomucky dostupne pro zdravotný postizene?ú. Trvalym problemem, ktery vyrazný ovlivnuje zivot cele spolec nosti, i v souc asnosti sta le zusta va problematika vysoke nezamýstnanosti. Posilova nı uplatnýnı socia lný znevyhodnýnych skupin obyvatelstva na trhu pra ce, tedy i zdravotný postizenych osob, je výnova na pozornost v radý projektu c erpajıcıch financ nı prostredky poskytovane Evropskou uniı. Predstavenı jednoho z nich, projektu nesoucıho nazev HEFAISTOS, bude proto výnova n obsah specia lnıho seminare. Predpokla da na je i zahranic nı ňc ast nýkterych za stupcu uzavrenych nadna rodnıch partnerstvı. Uc astnıci seminare budou mimo jine sezna meni i se stavem prıprav a obsahem dvoudennı mezina rodnı konference Socia lnı ekonomikaú, ktera se uskutec nı ve dnech 7. Č 8. c ervna 2006 v Praze. Siroce diskutovanym tematem bude i problematika osobnı asistence poskytovane zdravotný postizenym osoba m a seniorum, ktera se po dlouhych letech snahy rady NNO dostala i do vyse uvedeneho za kona o socia lnıch sluzba ch. Na obsahovem zamýrenı setka nı za stupcu organizacı, ktere se osobnı asistencı zabyvajı, se bude podılet zejmena Prazska organizace vozıc karu. Soucastı odborneho doprovodneho programu bude i tradic ný poskytovane poradenstvı. Ve sta nku o.s. ORFEUS bude probıhat ve vymezenych termınech predevsım bezplatne socia lný pra vnı poradenstvı, specializovane sexuologicke poradenstvı pro zdravotný postizene osoby, psychoterapeuticke poradenstvı zamýrene na problematiku doma cıho nasilı a take poradenstvı v oblasti zamýstna va nı zdravotný postizenych. Odbornymi poradci budou zejmena dlouholetı spolupracovnıci o.s. ORFEUS a pracovnıci dalsıch odbornych organizacı. Pro na vstývnıky vystavy non Č handicap 2006 pla nuje v ra mci sve ňc asti poskytovat i dalsı specializovane poradenstvı take rada NNO, ktere k tomu budou mıt ze strany poradatelu akce sirokou a ňc innou podporu. Podrobnýjsı informace i jednotlivych akcıch budou postupný zverejnova ny zejmena prostrednictvım internetovych stra nek (www.incheba.cz/nonhandicap), c la nku v dennım tisku, pomocı leta ku a podobný.

6 Dalsı celostatnı koference je jiz minulostı Jak jste se mýli moznost z predcha zejıcıch vyda nı tohoto internetoveho magazınu dozvýdýt obc anske sdruzenı OR- FEUS nava zalo ve sve c innosti na predcha zejıcı aktivity SZdP v CR a v za výru lonskeho roku uspora dalo dalsı z cyklu celosta tnıch konferencı výnovanych problematice rodinneho zivota zdravotný postizenych obc anu. Pozornost tentokra t byla výnova na fenom nu domacıho nasilı. Na sto ňc astnıku konference, ktera se opýt konala v aule Pedagogicke fakulty Univerzity v Hradci Kra love mýlo moznost si vyslechnout celkem 10 zajımavych prıspývku. Mezi vystupujıcımi byli zastupci pusobıcı v teoreticke oblasti (JUDr. Miroslav Mitl hner CSc., Mgr. Karina Divisova, Mgr. Andrej Drbohlav, doc. PhDr. et PaedDr. Kamil Janis CSc., Mgr. Daniela Skutova, PhDr. Martina Venglarova ) i odbornıci z praxe (Mgr. Petr Sulista, MUDr. Jirı Mellan, MUDr. Jana Spilkova, JUDr. Ladislav Veleta). Nazvy jejich sdýlenı, vcetný nýkterych dalsıch souvisejıcıch informacı je mozne nalezt na internetovych stra nka ch pod heslem doma cı na silı. Na prıpravý uvedene konference o.s. ORFEUS spolupracovala v ramci uzavrene Dohody o partnerstvı a spolupra ci s Pedagogickou fakultou Univerzity v Hradci Kra love a to zejmena s katedrou socia lnı pra ce a socia lnı politiky. Uc astnıkum konference bylo, na zakladý spoluňc asti Sexuologicke spolec nosti Ceske lekarske spolec nosti Jana Evangelisty Purkyný, udýleno osvýdc enı v hodnotý jednoho certifika tu. Z nejruznýjsı duvodu se konference nemohlo zňc astnit nýkolik prednasejıcıch (Mgr. Jana Flechtnerova, Mgr. Zdenka Koza kova, Mgr. Zuzana Truhlarova, Mgr. Petra Zimmelova, PhDr. Marie Mackova ) a jejich prıspývky, odevzdane v pısemne podobý se staly nedılnou soucastı vydaneho sbornıku (ISBN ). Uvedeny sbornık je mozne si objednat za cenu 45,- Kc + 20,- Kc postovneho a balneho na adrese Centrum dennıch sluzeb, o.s. ORFEUS, Sdruzenı 39, Praha 4 nebo na telefonnım cısle a ove adrese:

7 Zucastnili jsme se Sta lı pracovnıci naseho obc anskeho sdruzenı ORFEUS se v ramci zvysova nı sve odbornosti pravidelný zňc astnujı rady ruznych odbornych akcı organizovanych jak sta tnımi orga ny tak i organizacemi nesta tnıho neziskoveho sektoru. Poznatky a kontakty zıskane pri jejich absolvova nı jim pak poma hajı pri obsahove prıpravý vlastnıch akcı. Konkretnım prıkladem je celosta tnı konference k problematice Doma cıho na silı, se kterou jste si mohli sezna mit v predcha zejıcım c la nku. Akcı, o ktere budou nasledujıcı ra dky jsou XVIII. Bohnick sexuologick dny FOTO u jmen Spilkova a Mitlohner, ktere se konaly ve dnech 23. a 24. ňnora Hlavnım tematem byla problematika sexualnı delikvence a deviace. Celkem bylo v oba pracovnı dny predneseno 23 prıspývku. Mezi prednasejıcımi byli i tri nasi dlouholetı spolupracovnıci a odbornı poradci a to MUDr. Jirı Mellan (Doma cı nasilı a zdravotný postizenı), MUDr. Jana Spilkova (Vliv drog na sexualitu u zavislych osob) a JUDr. Miroslav Mitl hner CSc. (Zabezpec ovacı detence). Z pohledu zamýrenı c innosti nasi organizace, zejmena odborneho socia lný a zdravotný pra vnıho poradenstvı, byli kromý prıspývku MUDr. Jirıho Mellana jistý prınosna vystoupenı PhDr. Kola rskeho CSc. (Co podstatný zlepsuje rozpozna va nı psychosexua lnıch anoma liı), MUDr. Vanıc kove, CSc. (Sexua lnı a komerc nı zneuzitı dýtı Č rozdıly ve varovnych zna mka ch), PhDr. Gerlove (Sexua lnı nasilı v manzelstvı) nebo MUDr. Procha zky, CSc. (20 let poradny pro HIV/ AIDS pri Sexuologickem ňstavu 1-LF UK a VFN). Vybornou studijnı pomuckou pro specificke poradenstvı a pra ci nýkterych pracovnıku, c i spolupracovnıku o.s. ORFEUS, se jistý stane i pripravovany Sbornık, ktery obohatı i nasi odbornou knihovnu pri Centru dennıch sluzeb. Dne 9. brezna 2006 se v Kaiserstejnskem pala ci uskutec nila konference na tema Pacient a jeho postavenı v syst muč, kterou pripravila asociace Czechmed. Modera torem konference byl prezident uvedene asociace Ing. Tomas Vican, MBA a v jejım prubýhu bylo predneseno nýkolik prıspývku, ktere se postavenı pacienta výnovalo z nýkolika pohledu. V prvnım bloku prıspývku vystoupil MUDr. Otto Herber Č Pacient v ordinaci lekare (Spolec nost vseobecneho lekarstvı CLS JEP), Ing. Josef Cekal Č Pojistýnec-pla tce-pacient (VZP CR) a MUDr. Tomas Julınek Č Co prinese reforma zdravotnictvı pacientum (Sena t Parlamentu CR Č Druhy blok byl výnova n prıspývkum MUDr. et Mg. Jany Kollrossove Č Pacient-advoka tuv klient (Ceska advoka tnı komora), MUDr. Jaroslava Nova ka, MBA. Č Nemocnice akciova spolec nost Č novodoby strasa k pacienta? (Nemocnice Ceske Budýjovice a.s.) a prof. RNDr. et PhDr. Heleny Haskovcove, CSc. Č Obc an a nemocny obc an (Fakulta humanitnıch studiı UK).

8 Poslednı blok zahrnoval vystoupenı Ing. Jaromıra Gajdacka Č Individua lnı zdravotnı smlouva a pacient (Svaz zdravotnıch pojisžoven CR), RNDr. Jaroslava Jandy Č Demokracie a ekonomie ve zdravotnictvı (Aksys s.r.o. Č a Mgr. Tomase Cikrta Č Pacienti-rukojmı nebo partneri hracu ceskeho zdravotnictvı (Koalice pro zdravı). Podrobnosti naleznete na Dne 14. brezna 2006 se v konferenc nı mıstnosti hotelu Prague uskutec nilo diskusnı setka nı pod na zvem Zdravotnictvı Č vıce sta tu nebo rozhodova nı obc ana?úpripravene redakcı Hospodarskych novin. Na dane tema vystoupili se svymi predstavami zejmena sena tor MUDr. Tomas Julınek (teze Č sta t ma mıt pouze omezenou roli tvurce pravidel a regula tora, existence regulovaneho trhu se zdravotnım pojistýnım a trhu poskytova nı zdravotnickych sluzeb) a ministr zdravotnictvı CR MUDr. David Rath (nutno vyresit Č objektivnı mýrenı kvality, dostatec na prıstupnost verejne zdravotnı pec e, pa ternı sıžneziskovych nemocnic, výtsı propojenı ambulantnı sıtý a nemocnic s výtsı efektivitou, verejna kontrola, dobrovolne komerc nı pripojistýnı ). Diskusi prıtomnych da l umocnila vystoupenı MUDr. Pavla Vepreka (obc anske sdruzenı OBCAN), MUDr. Milana Kubka (CLK), MUDr. Ivo Z ıdka (Sadili-AVENTIS) a Ing. Ondreje Schneidera PhD. (IES FSU UK Praha). Zkusenosti ze zdravotnicke reformy na Slovensku byly predmýtem vystoupenı Ing. Petera Pazitneho (Health Policy Institute).

9 Prectete si Z ivot zdravotný postizenych kazdodenný ovlivnuje rada nejruznýjsıch okolnıch vlivu, uda lostı a take informacı. Jednım ze zdroju relevantnıch informacı jsou i ňc elove publikace vyda vane nesta tnımi neziskovymi organizacemi. V na sledujıcıch ra dcıch Vas kra tce sezna mıme s nýkolika z nich. Dvý vydala Na rodnı rada zdravotný postizenych v CR a jednu o.s. ORFEUS. Prvnı z publikacı byla vydana v za výru roku 2004 a je nazva na Dobr prıklady prıstupu obcı k zamestnavanı osob se zdravotnım postiz enım v C esk republice a Velk BritaniiÚ. Jejı obsah pripravil pod vedenım JUDr. Jana Hutare autorsky kolektiv slozeny z Ing. Karla Rychtare, Mgr. Ivy Buria nove a Veroniky Purove. Publikace je rozdýlena do trı kapitol a na vıce nezpadesa ti stra nka ch se c tenar sezna mı se zahranic nımi prıstupy,situaci v CR a take tım, proc by mýla byt výnova na zamýstna va nı osob se zdravotnım postizenım výtsı pozornost nezdosud. Vyznamnou castı druhe kapitoly výnovane situaci v CR je oddıl výnovany moznostem obcı. Mezi hlavnı formy podle autoru patrı zejmena prıme zamýstna nı zdravotný postizenych osob, jejich zamýstna nı v organizacıch zrizovanych obcemi a zada va nı zaka zek. Opomenout nelze v teto souvislosti ani iniciova nı vzniku specializovanych subjektu, ktere by zamýstna valy osoby se zdravotnım postizenım (socia lnı podniky, druzstva nebo jine formy organizacı, ktere zajisžujı souc asný socia lnı sluzby a radu obsluznych c innostı pro mıstnı orga ny c i podnikatele a prıjmy pouzıvajı na pokryva nı podstatnych castı nakladu na socia lnı sluzby). Uvedena kapitola je doplnýna radou statistickych ňdaju a nýkolika prıklady z c innosti týchto specializovanych subjektu. Druhou publikaci predstavuje Sbornık prıspevk z I. konference o stavu lidsky ch a obcansky ch prav osob se zdravotnım postiz enım v CR, ktera se konala 12. kvýtna 2005 (ISBN ). Sbornık ve svem ňvodu obsahuje vystoupenı predsedy NRZP v CR Va clava Kra sy, 1. mıstopredsedy Sena tu Parlamentu CR doc. JUDr. Petra Pitharta a verejneho ochra nce pra v JUDr. Otakara Motejla. Podstatnou cast sbornıku predstavujı vystoupenı na tema: Solidarita a respekt v individualizovane spolec nosti (JUDr. et PhDr. Antonın Komenda PhD. Č katedra politologie a spolec enskych výd PF U Palackeho olomouc), Dimenze c lovýka se zdravotnım postizenım, jeho handicapy a diskriminace (prof. PaedDr. Jan Jesensky, CSc. Č Vysoka skola Jana Amose Komenskeho s.r.o. Praha), Lidska a obc anska pra va zdravotný postizenych v CR na prelomu stoletı (Mgr. et Paeddr. Jan Michalık, PhD. Č Vyzkumne centrum integrace zdravotný postizenych I.P.Pavlova Olomouc), Diskriminace lidı se zdravotnım postizenım-od pojmu k realitý (Mgr. Lenka Krhutova, katedra socia lnı pra ce Zdravotný socia lnı fakulty Ostravske univerzity), Osamýla odlisnost (MUDr. et PhDr. Lenka Hansmanova, Lekarska fakulta Č Fakultnı nemocnice Olomouc), Diskriminujıcı predsudky i marginalizujıcı postoje jako bariera v akceptova nı rovnopra vne obc anske pozice a zamýstna va nı obc anu se zdravotnım postizenım v CR (PhDr. et Mgr. Libor Novosad, PhD. ČTechnicka univerzita Liberec) a Diskriminace osob se zdravotnım postizenım na trhu pra ce a jejı dusledky (JUDr. Jan Hutar Č NRZP v CR). Ctenari uvedeneho sbornıku mohou pro svoji c innost vyuzıt i prehledu literatury, uvedene u nýkterych z vyse vyjmenovanych prednasek. Tretı publikaci vydalo o.s. ORFEUS a jejı obsah je výnova n celosta tnı konferenci, kterou uvedena organizace pripravila ve spolupra ci s Pedagogickou fakultou Univerzity v Hradci Kra love na den 9. prosince Tematem konference byla problematika doma cıho na silı a zdravotný postizenych. Sbornık dokument 㯇 Domacı nasilı a zdravotne postiz enı (ISBN ) obsahuje na 88 stra nka ch 10 prednesenych a 5 neprednesenych prıspývku, seznam odborne literatury a databa zi poma hajıcıch organizacı.

10 Co by Vas mohlo zajımat Srba servis s.r.o. Praha 㯇 zapad, Jılovistý 188 do konce brezna nabızı na veskere modely znac ky Opel, v ra mci podpory distribuc nı sıtý osobnıch a uzitkovych vozu pro týlesný postizene spoluobc any, radu slev. Vybrat si muzete mezi bohatou vybavou vozu poskytnutou zdarma nebo financ nı slevou, prıpadný kombinaci uvedenych moznostı. Prodejce souc asný nabızı neza vaznou konzultaci na toto tema, prezentaci jednotlivych modelu, cenovou kalkulaci zvolene varianty, sirokou ska lu moznostı financova nı (kromý hotovostnı platby a leasingu zajistýnı pujc ky) vc etný pojistýnı. Prodejce umozn uje i osobný si zvoleny vuz otestovat pri predva dýcı jızdý. Zcela konkretnı nabıdku predstavuje model Opel Agila za akc nı cenu ,- Kc Č jde o minivanú, ktery vyhovuje i spatný pohyblivym zakaznıkum. Blizsı informace naleznete na Koalice pro zdravı zorganizovala dne 4. ňnora 2006 Konferenci pacientskych organizacı novych c lenskych sta tu EU, ktere se zňc astnila rada za stupcu ze Slovenska, Polska, Litvy, Estonska a Kypru. Jedna nı bylo rozdýleno do c tyrech pracovnıch skupin a to k na sledujıcım tematum: Postavenı pacientskych organizacı v jednotlivych zemıch Č podobnosti a rozdıly Prıstup k modernı lec bý a lekum Spoluňc ast na rozhodova nı Č v legislativý, o cena ch leku, o koncepci zdravotnictvı Spolupra ce s farmaceutickym prumyslem Č jak, kdy nebo jestli vubec Blizsı informace o prubýhu a vysledcıch teto konference naleznete na Praz ska organizace vozıckar uskutec nila dne 14. ňnora 2006 seminar pod nazvem Osobnı asistence Č standardy kvality socia lnıch sluzeb a inspekceú. Seminar vedla a prıspývek k Zakonu o socia lnıch sluzba ch prednesla Ing. Jana Hrda, vedoucı metodickeho centra osobnı asistence POV. Za vla dnı vybor pro zdravotný postizene obc any vystoupil JUDr. Pavel Ptacnık. V sıdle POV se dne 8. brezna 2006 sesli zastupci poskytovatelu osobnı asistence na spolec ne schuzce, jejımzcılem bylo poradit se o dalsım spolec nem postupu. Prıtomnı zejmena projednali navrh Stanov Asociace poskytovatelu osobnı asistence, ktera by mýla vzniknout v nasledujıcım obdobı. Souc asný zvolili i prıpravny vybor pod vedenım pana Zdenka Skaroupky z Ligy za pra va vozıc karu v Brný. Problematice osobnı asistence bude výnova na pozornost i v ra mci odborneho doprovodneho programu X.roc nıku specializovane vystavy pomucek a sluzeb pro zdravotný postizene non-handicap 2006 dne 7.dubna od hodin v Krizıkový pavilonu 2C Prazskeho vystavistý v Holesovicıch. Na toto setka nı bylo pozva no vıce nezsto nejruznýjsıch organizacı. V prıpadý souhlasu prıtomnych je mozne, ze preroste do ustavujıcı Valne hromady vyse uvedene asociace. Dnem 3. brezna 2006 zacına v Ceske republice iniciativa za lepsı zivotnı styl, vytvorena Rakouskym retýzcem Drogerie markt Č dm, Koalicı pro zdravı a spolec nostı STOB Č stop obezitý. Jako motivaci dm nabızı zakaznıkum startovacı balıc ek zijme zdravýjiú, ktery kromý jineho obsahuje slevove kupony v celkove hodnotý pres 650,- Kc. V balıc ku je i adresar pacientskych organizacı s informacı o jejich c innosti. Soucastı uvedene iniciativy je rovnýzprojekt Koruna pro zdravı. Vytýzek urc eny Koalici pro zdravı bude pouzity na podporu projektu z oblasti prvence zdravı, zdrave vyzivy, pec e o zdravı dýtı a na podporu zdravotnı prevence v Ceske republice. Blizsı informace o uvedenem projektu najdete na webovych stra nka ch

11 Vydavatel o.s.orfeus, Centrum dennıch sluz eb, ul.sdruz enı 39, Praha 4 Odpovýdny redaktor: Ing. Jozef Slobodnık (JS) Za stupce redaktora: Dr. Josef Vanicky (JV) Redakcnı kruh: JUDr. Pavel Jungr, Ivana Maratkova, MUDr. Jirı Mellan, MUDr. Jana Spilkova, Mgr.Martina Venglarova, MUDr. Marie Vulterinova, CSc. Digitalizace a grafika: Josef Slobodnık jr. Kontakt: Uverejnen prıspevky nemusı vyjadrovat nazory vydavatele. Pretiskovanı clank je moz n s uvedenım zdroje.

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık paty, rok 2007, mýsıc duben, cıslo 2

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık paty, rok 2007, mýsıc duben, cıslo 2 V dobre m tonu e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS roc nık paty, rok 2007, mýsıc duben, cıslo 2 UVNITR TOHOTO VYDA NI: U vodnı slovo reditele Socia lnı ekonomika v Prıbrami Veletrh

Více

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık druhy, rok 2004, mýsıc rıjen, cıslo 6

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık druhy, rok 2004, mýsıc rıjen, cıslo 6 V dobre m tonu e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS roc nık druhy, rok 2004, mýsıc rıjen, cıslo 6 UVNITR TOHOTO VYDA NI: 1. No nepu jc si to a nekup si to... 2. Cena kvality v socialnı

Více

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık paty, rok 2007, mýsıc kvýten, cıslo 3

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık paty, rok 2007, mýsıc kvýten, cıslo 3 V dobre m tonu e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS roc nık paty, rok 2007, mýsıc kvýten, cıslo 3 UVNITR TOHOTO VYDA NI: U vodnıslovo reditele Blahoprejeme Akce, ktere by Vas mohly zajımat

Více

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc zarı, cıslo 4

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc zarı, cıslo 4 V dobre m tonu e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc zarı, cıslo 4 UVNITR TOHOTO VYDA NI: 1. U vodnı slovo reditele 2. Celostatnı odborny seminar 3. Co

Více

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc c ervenec, cıslo 3

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc c ervenec, cıslo 3 V dobre m tonu e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc c ervenec, cıslo 3 UVNITR TOHOTO VYDA NI: U vodnı slovo vykonneho reditele U loha socialnı ekonomiky

Více

V DOBREM TONU e-zin obc anskeho sdruzenı ORFEUS, roc nık druhy, rok 2004, cıslo 4 vyda no v c ervnu 2004

V DOBREM TONU e-zin obc anskeho sdruzenı ORFEUS, roc nık druhy, rok 2004, cıslo 4 vyda no v c ervnu 2004 V DOBREM TONU e-zin obc anskeho sdruzenı ORFEUS, roc nık druhy, rok 2004, cıslo 4 vyda no v c ervnu 2004 OBSAH ORFEUS na veletrhu neziskovy ch organizacı HANDICAP 2004 Chorvati v Praze Pomoc handicapovany

Více

V DOBRE M TONU vyda no v lednu 2004

V DOBRE M TONU vyda no v lednu 2004 V DOBRE M TONU vyda no v lednu 2004 Beseda u kulateho stolu Jak z ijıhandicapovanı? Akce, ktere byly Majı obcane se zdravotnım postiz enım u nas rovne prılez itosti a jak vubec se jim z ije? Tohle probrat

Více

DOMA CI NA SILI A ZDRAVOTNE POSTIZ ENI

DOMA CI NA SILI A ZDRAVOTNE POSTIZ ENI DOMA CI NA SILI A ZDRAVOTNEPOSTIZ ENI JUDr. Miroslav Mitlohner, CSc. Vedoucı katedry socialnı prace a socialnı politiky Pedagogickefakulty Univerzity v Hradci kralovea c len expertnıho tymu o.s.orfeus

Více

V dobrém tónu. e-zin občanského sdružení zdravotně postižených ORFEUS. ročník pátý, rok 2008, měsíc květen, číslo 4

V dobrém tónu. e-zin občanského sdružení zdravotně postižených ORFEUS. ročník pátý, rok 2008, měsíc květen, číslo 4 V dobrém tónu e-zin občanského sdružení zdravotně postižených ORFEUS ročník pátý, rok 2008, měsíc květen, číslo 4 UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Úvodní slovo výkonného ředitele Co je nového v sociální ekonomice

Více

VY ROCNI ZPRA VA O CINNOSTI GYMNA ZIA ZA SKOLNI ROK 2005/6

VY ROCNI ZPRA VA O CINNOSTI GYMNA ZIA ZA SKOLNI ROK 2005/6 GYMNA ZIUM, PRAHA 6,NAD ALEJI 952 NAD ALEJI 952 62 00 PRAHA 6 VY ROCNI ZPRA VA O CINNOSTI GYMNA ZIA ZA SKOLNI ROK 2005/6 Vyrocnızpravu schva lila skolska rada na sve m zaseda nıdne 2.0.2006. I. ZA KLADNI

Více

Mikroregion pomáhá zachraňovat str. 10 str. 17 str. 24

Mikroregion pomáhá zachraňovat str. 10 str. 17 str. 24 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO INZERCE INZERCE číslo 10, říjen 2014, ročník XXIII., ZDARMA Pochod Pod Zelenou Horou Budoucnost Polikliniky Nepomuk Mikroregion pomáhá zachraňovat

Více

VY ROCNI ZPRA VA O CINNOSTI GYMNA ZIA ZA SKOLNI ROK 2009/10

VY ROCNI ZPRA VA O CINNOSTI GYMNA ZIA ZA SKOLNI ROK 2009/10 GYMNA ZIUM, PRAHA 6,NAD ALEJI 952 NAD ALEJI 952 62 00 PRAHA 6 VY ROCNI ZPRA VA O CINNOSTI GYMNA ZIA ZA SKOLNI ROK 2009/0 Vyrocnızpravu schva lila skolska rada na sve m zaseda nıdne 9.0.200. I. ZA KLADNI

Více

hr is te Na Danıć ka ch.

hr is te Na Danıć ka ch. MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 9, zaří 2013, ročník XXII., ZDARMA UNIBRICK BĚH NEPOMUKEM SMS informace pro občany Den otevřených dveří ve FÉNIXU str. 4 str. 5 str.

Více

V DOBRE M TONU vyda no v unoru 2004

V DOBRE M TONU vyda no v unoru 2004 V DOBRE M TONU vyda no v unoru 2004 Akce, ktere budou Obcanska sdruzenı zdravotne postizeny m Na internetovy ch strankach naseho zpravodaje jsme jiz psali o Spolecnosti pro socialnı rehabilitaci obcanu

Více

Jmenova nı nove ho r editele

Jmenova nı nove ho r editele MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 07, červenec 2015, ročník XXIV., ZDARMA Výměna průkazů Rozhovor měsíce Základní škola Nepomuk str. 3 str. 7 str. 19-21 Jmenova nı

Více

str. 5 str. 9 str. 23

str. 5 str. 9 str. 23 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 3, březen 2013, ročník XXII., ZDARMA Nařízení obce Setkání partnerských Rozvojový plán 1/2013 měst 2014-2020 str. 5 str. 9 str. 23

Více

O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych

O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS, Anasta zova 23/5, 169 00 Praha 6, IC : 70893721, DIC ú006 ú70893721, u c et: 173081881/0300 Centrum dennıch sluz eb: ul. Sdruz enı39, Praha

Více

MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO. Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str. 23

MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO. Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str. 23 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 02, únor 2015, ročník XXIV., ZDARMA Zateplení Základní školy Návrat duše Zelené Hory Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str.

Více

str. 2 str. 5 str. 10

str. 2 str. 5 str. 10 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 11, listopad 2013, ročník XXII., ZDARMA UNIBRICK BĚH NEPOMUKEM Změna Živnostenského zákona Program MC Beruška Nepomuk str. 2 str.

Více

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003 e-zin občanského sdružení ORFEUS ročník první rok 2003 měsíc květen - zvláštní číslo Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením SKOK číslo 2/2007 8. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením vydává Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (www.nrzp.cz) Uzavírání smluv o poskytování

Více

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 7, červenec 2013, ročník XXII., ZDARMA Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA FÉNIX o prázdninách Pověsti z míst tajemných i kouzelných

Více

O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN

O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN MONOGRAFIE ROZHODOVA NI Z A KU ABSOLVENTSKY CH ROC NI KU ZA KLADNI CH S KOL O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN ROZHODOVÁNÍ ŽÁKŮ

Více

SETKA NI PARTNERSKY CH ME ST u příležitosti 620. výročí umučení Sv. Jana Nepomuckého

SETKA NI PARTNERSKY CH ME ST u příležitosti 620. výročí umučení Sv. Jana Nepomuckého MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 4, duben 2013, ročník XXII., ZDARMA Stavební akce v roce 2013 KTV Nepomuk dokončila digitalizaci přehled programů Ukliďme svět! str.

Více

V dobrém tónu. e-zin občanského sdružení zdravotně postižených ORFEUS. ročník pátý, rok 2008, měsíc září, číslo 7

V dobrém tónu. e-zin občanského sdružení zdravotně postižených ORFEUS. ročník pátý, rok 2008, měsíc září, číslo 7 V dobrém tónu e-zin občanského sdružení zdravotně postižených ORFEUS ročník pátý, rok 2008, měsíc září, číslo 7 UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Úvodní slovo výkonného ředitele Střípky z naší činnosti Mohlo by Vás

Více

Oslavy 870 let Nepomuka

Oslavy 870 let Nepomuka MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO INZERCE číslo 5, květen 2014, ročník XXIII., ZDARMA Pouťová pohádka, kabaret a trh Podpora technického vzdělávání Letní program ve FÉNIXU

Více

Nepomucka pouť v nove m

Nepomucka pouť v nove m MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 05, květen 2015, ročník XXIV., ZDARMA První kontejner na bioodpad Oslavy 70. výročí ukončení 2. sv. války v Nepomuku Změny u mateřské

Více

KOMPAS pro otevr enou radnici

KOMPAS pro otevr enou radnici MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 06, červen 2015, ročník XXIV., ZDARMA Kaple a kapličky na Nepomucku Poslední zásahy SDH Nepomuk Neobyčejná životní pouť J. J. Ryby

Více

VEDOUCÍ PŘEDSTAVITELÉ NRZP ČR

VEDOUCÍ PŘEDSTAVITELÉ NRZP ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 VEDOUCÍ PŘEDSTAVITELÉ NRZP ČR Václav Krása předseda NRZP ČR v.krasa@nrzp.cz Mgr. Jiří Morávek I. místopředseda NRZP ČR mistopredseda@nrzp.cz prof. PaedDr. Ján Jesenský, CSc místopředseda

Více

V dobrém tónu. e-zin občanského sdružení zdravotně postižených ORFEUS. ročník pátý, rok 2008, měsíc duben, číslo 3

V dobrém tónu. e-zin občanského sdružení zdravotně postižených ORFEUS. ročník pátý, rok 2008, měsíc duben, číslo 3 V dobrém tónu e-zin občanského sdružení zdravotně postižených ORFEUS ročník pátý, rok 2008, měsíc duben, číslo 3 UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Úvodní slovo výkonného ředitele Co je nového v sociální ekonomice

Více