Postup tvorby studijní opory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postup tvorby studijní opory"

Transkript

1 Postup tvorby studijní opory RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D. Klíčová slova: Studijní opora, distanční studium, kurz, modl řízní vztahů dat, fáz tvorby kurzu, modl modulu Anotac: Při přípravě a vlastní tvorbě studijních opor, přdvším multimdiálních projktů, by měl být dodržn určitý obcný postup zahrnující stanovní cílů kurzu, cílové skupiny, vstupních požadavků, z ktrých vyplynou obsah kurzu, scénář, grafický návrh, funkční návrh, výběr prostřdí a vývoj produktu, akcptaci projktu a implmntaci produktu. Tvorba kurzu Měli bychom si uvědomit, ž tvorba kurzu j přdvším o pdagogic, nikoliv o informačních tchnologiích. Cílm každého kurzu by mělo být naučit studující lép, snadněji a s co njvyšší fktivitou. Jdním z hlavních přdpokladů dosažní tohoto cíl j dobř navržný obsah. Tvorbu kurzu si můžm z obcného hldiska rozdělit na jdnotlivé kroky a jjich cíl 1 : 1. Analýza (analysis) idntifikujm hlavní problém. Dochází k spolupráci návrhář s odborným xprtm, dfinuj s problémm, provádí s analýza potřb, výběr úlohy, stanovují s měřítka výkonu a provádí s odhad nákladů. 2. Dsign spcifikuj cíl programu a j zaměřn na činnosti, měřítka výkonu a podmínky výkonu. Cíl, obvykl hirarchi cíl hlavního a cílů dílčích, rprsntují požadovaný výstup uční. K jjich dosažní s projktují jdnotlivé kroky uční. Navrhují s nástroj hodnocní, vzdělávací matriály a další nástroj uční. 3. Vývoj (dvlopmnt) rozpracovává aktivity vdoucí k nauční. Konstruují s např. vzdělávací moduly, vzdělávací objkty, ktré jsou využitlné pro dané przntační prostřdky a pokud možno sdílní schopné nbo opakovaně použitlné. 4. Implmntac (implmntation) znamná uvdní kurzu do provozu. Výstupm j plán řízní kursu s sznamm courswar, stanovním přípravy -lktorů, popism 1 PAVLÍČEK J.: ISD vs svoboda -žáka. BELCOM'02 Praha 2002 On lin:

2 administrování kursu. Současně s spcifikuj výstupní balík programu dl standardů, spustitlnost v prostřdí LMS. J nutné s zabývat i činností lktorů. 5. Hodnocní (valuation) prochází clým procsm tvorby kursu. Hodnocní určuj hodnotu programu, stanovuj kritická místa, odhaluj vntuální chyby. Do hodnocní samozřjmě patří i to, zda byly splněny didaktické cíl a zda kurz má očkávané výstupy. Fáz tvorby kurzu Přístup k návrhu vzhldu a navigac aplikac by měl být mtodický. Návrh aplikac j možný např. pomocí modlu řízní vztahů dat (Rlationship Managmnt Data Modl - RMDM), ktrý s využívá na podporu tvorby hyprmdiálních aplikací nbo při tvorbě wbovských aplikací. RMDM vytváří určité řzy (slics), mohli bychom rovněž použít trmín sgmnty, tvořné ntitami, atributy a vztahy. Přístup k jdnotlivým základním prvkům podporuj navigac, např. jdnosměrné spojní, oboustranné spojní, sskupní, sznam apod. 2 Kroky RMM mtodologi jsou: 1. Požadavky, analýza. Na začátku vývoj j nutné si uvědomit, účl systému, ktrý tvořím, a požadavky, ktré musí tnto systém splňovat. Na základě analýzy požadavků návrhář začn určovat informační doménu, aplikační funkčnost, očkávané uživatl a jak aplikac bud používána. 2. E-R dsign. Vytvářní E-R diagramu, ktrý má zachycovat charaktristiky aplikační domény. Třmi základními objkty jsou ntity, atributy a vztahy. Entita j lmnt domény, charaktrizovaný souborm atributů. Atribut rprzntuj jdnotku informací. Atributy mají jméno, typ a jsou vždy spojny s jdinčnou ntitou nbo vztahm. Vztah j pojmové propojní mzi dvěma nbo víc ntitami. Vztah má kardinalitu 1:1, 1:N, N:1 nbo N:M. E-R dsign pomáhá určit kontxt jdnotlivých uzlů a funkcionalitu systému. ER-diagram nám pomůž vytvořit informační strukturu aplikac. 3. Dsign řzů. Návrhář vytváří vnitřní strukturu ntit, dfinuj jdnotlivé řzy. Řz j soubor atributů, patřících k dané ntitě. Něktrý atribut můž být částí víc nž jdnoho řzu. Przntační 2 WHITE B.: Wb Documnt Enginring. Stanford Linar Acclrator Cntr (SLAC) On lin: www5conf.inria.fr/fich_html/slids/tutorials/t14/all.htm

3 jdnotky s rozkládají do mnších jdnotk, ktré nazvm m-řzy ( m-slics ). Zajímavý j původ onoho "m" v "m-slic", údajně pochází z ruského matrjoška. Skládání a rozkládání pannk přsně vystihuj vytvářní řzů. M-řzy jsou užitčné k sskupování vlastností dané ntity do důlžitějších jdnotk. 4. Navigační dsign. Popisují s navigační vlastnosti aplikac. Navigační kontxt pracuj s řzy, ntitami a vztahy. V tomto kontxtoví návrháři vytvoří mnu uspořádání, používající sskupní a různé přístupové csty, používají indxy a další objkty. 5. Dsign konvrzního protokolu. Jd o konvrzi vzniklého modlu do sítě jdnotlivých stránk, obrazovk, dokumntů apod. J nutné určit postup přměny diagramů do sítě uzlů. Něktré vývojové systémy mají schopnost vykonat přměnu do jisté míry automaticky. Mzi řzy jsou vazby ralizovány prostřdnictvím kotv. 6. Dsign uživatlského intrfac. U lktronického systému s jdná přdvším o tvorbu obrazovk. Cílm j vytvořní co njpřívětivějšího uživatlského intrfac. Při jho tvorbě musím brát ohld na platformy, na ktrých bud systém provozován. Pro každý typ uzlu j nutné vybrat vhodné objkty z hldiska barvy, tvaru, funkčnosti, rozmístění, orintac na pracovní ploš atd. Tato fáz vlastně vd k vytvořní souboru spcifických šablon. 7. Vytvářní provozního chování. Do tohoto kroku s dají zařadit např. sznamy histori, sznamy čtností průchodů, statistiky odpovědí, zahrnutí vyhldávacích nástrojů, dynamická gnrac stran atd. 8. Instalac a tstování. Hotová aplikac j instalována do vzdělávacího systému, uvdna do provozu a tstována.

4 Postup tvorby studijní opory Dfinování vzdělávacího cíl Stanovní cílové skupiny Vysvětlivky: Hlavní kroky Vytvořní osnovy opory Urční vstupních znalostí Vytvořní sznamu témat Pomocné činnosti Napsání základního studijního txtu Rozdělní do kapitol Rozdělní na části s různou formou zpracování a przntac Vytvořní linárního txtu Volba ilustrací Vytvořní lktronické učbnic Volba multimdiálních objktů Tvorba samostatných úkolů Volba multimdiálních objktů Tvorba kontrolních dotazů Spsání shrnutí Vytvořní sznamu litratury a zdrojů Vytvořní sznamu klíčových slov Končný dsign studijní opory Vytvořní tstů Pilotní ověřní Vyhodnocní Obrázk 1 Schéma postupu tvorby studijní opory

5 Schéma postupu tvorby j znázorněno na přdchozím obrázku. Na začátku j potřba si stanovit vzdělávací cíl, popř. si jj rozdělit do skupiny podcílů, např.: - prohloubní znalosti v daném oboru, - prohloubní praktických znalostí při využívání praktických instrumntů, - nauční s vytvářt a modifikovat stratgi řšní konkrétních úkolů, - nauční s plánovat práci a formulovat úkoly, promýšlt odpovědi a jjich prcizní vyjádřní, - rozvíjní obcných komptncí pro výkon konkrétní profs apod. S stanovním vzdělávacího cíl úzc souvisí urční cílové skupiny pro daný kurz, např.: - vysokoškolští studnti, - pracovníci s vysokoškolským vzděláním apod., - pracovníci podstupující rkvalifikaci atd. Nsmím také podcnit formulaci požadovaných vstupních požadavků, např.: - požadované střdoškolské vzdělání, - absolvované kurzy na vysoké škol apod., - spciální odborné znalosti a dovdnosti atd. Tprv potom přistoupím k stanovní obsahu kurzu a vytvořní osnovy studijní opory. Vytvořím základní studijní txt, ktrý rozdělím do kapitol nbo mnších logických clků. Dl formy opory vybrm vhodné objkty (obrázky, animac, intraktivní prvky apod.). Vytvořím modl opory, z ktrého nám vyplynou vazby mzi částmi txtu a dalšími objkty a jjich rozdělní do jdnotlivých stránk, popř. obrazovk. Z modlu nám můž vyplynout i rozdělní na části s různou formou zpracování a przntac. Studijní opora by měla obsahovat i různé motivační a kontrolní prvky, jako jsou otázky, úkoly, zadání samostatných prací, různé tsty atd. Modl studijní opory Jak již bylo řčno, při návrhu aplikac j vhodné vytvořit modl aplikac. Řšní przntované v tomto článku vychází z modlu řízní vztahů dat, ktrý jsm doplnil o další prvky, potřbné pro vývoj lktronických kurzů. Prvky používané v diagramch při návrhu kurzů jsou obsažny v násldující tabulc.

6 Tabulka 1. Prvky v diagramch návrhu kurzů txt txt rám korspondnč ní úkol rolovaný txt zvuk intrnt vido obrázk hlasová komunikac obsah hirarchický mail obsah cíl pro zájmc spustit aplikaci animac přsun vstup diagram graf 0 nbo 1 tabulka průvodc 1 nbo víc shrnutí čas řšný příklad klíčová slova řšní písmná komunikac důlžité zdroj vidokonfrn c výběrová 1 správná odpověď s jdnoduchou odpovědí, možnost automatickéh o hodnocní přiřazovací oboustranný dichotomická (ano/n) výběrová víc správných odpovědí s rozsáhlou odpovědí, nmožnost automatického hodnocní uspořádací současný náhodný přístup otvřít dokumnt výstup 0 nbo víc něktrý odkaz přístup ntita atribut linární průchod ntitou linární průchod ntitou s odkazm podmíněný odkaz (ano) podmíněný odkaz (n)

7 odkaz przntační jdnotka slic m-slic xtrní indx nbo skupina, sskupní Na násldujícím obrázku j příklad modlu, v ktrém jsou obsažny prvky txtu, obrázky, řšné příklady, intraktivní prvky, otázky a úkoly s vyhodnocním atd.

8 vstup obsah modulu úvodm modulu cíl modulu klíčová slova průvodc průvodc p r ů v o d c t x t m Kapitola 1 cíl úvodm důlžité výklad ilustrac řšný příklad otázky a úkoly s vyhodnocním shrnutí p r ů v o d c t x t m Kapitola 2 cíl úvodm důlžité výklad ilustrac řšný příklad otázky a úkoly s vyhodnocním shrnutí průvodc shrnutí modulu další zdroj intrnt výstup Obrázk 2. Modl modulu

9 Ověřní výsldků Opomíjnou fází tvorby kurzu j ověřování výsldků. J vhodné pilotní ověřní na malém vzorku studntů pomocí didaktických tstů. Vyhodnocní fktivnosti programu na základě přírůstku vědomostí studntů s stan podkladm pro doporuční modifikac konstrukc studijní opory. Závěr Při přípravě a vlastní tvorbě studijních opor j vhodné dodržt určitý obcný postup i přsto, ž vývoj opory, multimdiální przntac nbo intraktivního vzdělávacího programu j individuální zálžitostí. Rozdělní procsu vývoj produktu do několika tap dává možnost vytvořit časově ohraničné úsky řšní. Při tvorbě kurzu bychom přd tchnologimi měli dát přdnost pdagogic, dfinovat cíl, ktré chcm dosáhnout, stanovit cílovou skupinu a na základě toho stanovit obsah kurzu a přistoupit k jho ralizaci. Při přípravě kurzu j vhodné vytvořit modl studijní opory. Litratura: PAVLÍČEK J.: ISD vs svoboda -žáka. BELCOM'02 Praha 2002 On lin: WHITE B.: Wb Documnt Enginring. Stanford Linar Acclrator Cntr (SLAC) On lin: www5conf.inria.fr/fich_html/slids/tutorials/t14/all.htm VANĚK, J.: Systémový i systmatický přístup k distančnímu vzdělávání. Acta acadmica karvininsis 1/2002, OPF SU Karviná 2002, ISSN X, str VANĚK J. Systmatický přístup k tvorbě lktronického kurzu. Sborník příspěvků z konfrnc Pdagogický softwar 2004, Čské Budějovic, 2004, ISBN VANĚK, J. Využití multimédií v řízní jakosti. Disrtační prác. VŠB-TU, Fakulta mtalurgi a matriálového inžnýrství, Ostrava 2006

BMDACCOUNT Integrované řešení pro informační systém podniku

BMDACCOUNT Integrované řešení pro informační systém podniku [BUSINESS ] SOFTWARE Intgrované řšní pro informační systém podniku Clkové řšní pro daňové poradc a auditory Kompltní řšní pro účtnictví Od faktury po kompltní řšní ERP CRM s přidanou hodnotou PROJECT Clkové

Více

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR Zdenka Kubištová, Zdeněk Pejsar Tvorba e-learningových kurzů v prostředí ProAuthor Ing. Zdenka Kubištová PaedDr. Zdeněk Pejsar,Ph.D. Tento projekt je

Více

PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT

PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT 1 OBSAH 1 ÚVOD Úvod 1 Základní informace 2 Vzdělávací program 5 Studium 8 Vzdělávací moduly 10 Slovník pojmů 17 Zdroje 20 Účel a obsah průvodce

Více

Informační systém pro řízení projektu vývoje software

Informační systém pro řízení projektu vývoje software ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA KYBERNETIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Informační systém pro řízení projektu vývoje software Praha, 2002 Jan Breznay Prohlášení Prohlašuji, že

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Studijní opory k přednáškám a cvičení z předmětu. Databázové systémy

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Studijní opory k přednáškám a cvičení z předmětu. Databázové systémy Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Studijní opory k přednáškám a cvičení z předmětu Databázové systémy Ing. Lukáš OTTE, Ph.D. Ostrava 2012 Anotace Cílem předkládaných studijních

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Aplikační software pro vývoj courseware

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Aplikační software pro vývoj courseware OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Aplikační software pro vývoj courseware Jiří Pavlíček Ostrava 2004 Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE O KURSU... 3 POPIS KURSU... 4 1. KONCEPCE COURSEWARE... 6

Více

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ VLADIMÍR SKLENÁŘ VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 JAROSLAV PROCHÁZKA JAROSLAV ŽÁČEK ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST TVORBA DISTANČNÍCH VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ PRO CELOŽIVOTNÍ

Více

PROJEKTOVÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

PROJEKTOVÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní PROJEKTOVÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Učební text předmětu Informační systémy Jolana Škutová Ostrava 2010/2011 Tyto studijní materiály vznikly

Více

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie 11 Informační systémy Důležitým nástrojem podniků jsou informační systémy, které pomáhají podnikům efektivně fungovat v mnoha oblastech. Tato kapitola je věnována úvodu do oblasti informačních systémů.

Více

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Bohumín 2004 A AICC STANDARD jeden z používaných standardů pro komunikaci mezi texty či testy s řídícím systémem. Jakýsi

Více

Úvod ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Východiska pro plánování

Úvod ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Východiska pro plánování Úvod Metodik ICT patří do managementu školy. Plánování je považováno za prioritní manažerskou funkci. Zabírá značnou část času, kterou má manažer k dispozici. Plánování je zaměřeno na stanovení budoucích

Více

ÚVOD DO DATABÁZÍ I (DISTANČNÍ VÝUKOVÁ OPORA)

ÚVOD DO DATABÁZÍ I (DISTANČNÍ VÝUKOVÁ OPORA) UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ÚVOD DO DATABÁZÍ I (DISTANČNÍ VÝUKOVÁ OPORA) Zdeňka Telnarová Ostravská univerzita 1 Modul 1... 5 1.1 Základní systémové pojmy... 5 1.1.1 Systém...5

Více

DATABÁZOVÉ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

DATABÁZOVÉ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava DATABÁZOVÉ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY Učební text Jana Šarmanová Ostrava 2007 Recenzoval: prof. RNDr. Alena Lukasová, CSc. Název: Databázové a informační systémy

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY

INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY Učební text Jana Šarmanová Ostrava 2007 Recenzoval: prof. RNDr. Alena Lukasová, CSc. Název: Informační systémy a datové

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více

Grafické rozhraní pro návrh workflow

Grafické rozhraní pro návrh workflow Grafické rozhraní pro návrh workflow Graphic interface for workflow concept Bc. Lukáš Soukup Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cílem diplomové práce je vytvořit grafické rozhraní pro návrh workflow. Zmapování

Více

Analýza procesů a řízení projektu veřejného IS Informační místa pro podnikatele (InMP)

Analýza procesů a řízení projektu veřejného IS Informační místa pro podnikatele (InMP) Analýza procesů a řízení projektu veřejného IS Informační místa pro () Autoři RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vysoká škola podnikání, a.s. Ostrava, vladimír.krajcik@vsp.cz Ing. Jan Ministr, Ph.D. VŠB-TU

Více

Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. března 2013. Den Země. Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova

Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. března 2013. Den Země. Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. břzna 2013 Dn Změ Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova PŘIJMEME KADEŘNICI JARNÍ NABÍDKA SALONU NAISY NAISY KOSMETICKÉ A KADEŘNICKÉ STUDIO KOSMETIKA kromě naší stálé nabídky

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY: PRAKTICKÁ ZKOUŠKA, MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA Publikace pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY: PRAKTICKÁ ZKOUŠKA, MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA Publikace pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY: PRAKTICKÁ ZKOUŠKA, MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA Publikace pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu POSPOLU

Více

Tvorba koncepce projektu

Tvorba koncepce projektu Tvorba koncepce projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0459 Zvyšování kompetencí studentů technických oborů prostřednictvím modulární inovace studijních programů 1 Název projektu: Registrační číslo projektu: Manažer

Více

E-learning a systém Moodle

E-learning a systém Moodle E-learning a systém Moodle Učební text pro autory materiálů a učitele dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro zefektivnění

Více

Ing. Radovan Beťko Web editor: Ing. Martin Lukáčik

Ing. Radovan Beťko Web editor: Ing. Martin Lukáčik Ý Ing. Radovan Bťko Wb ditor: Ing. Martin Lukáčik Obsah Radovan BEŤKO: Výbr portfólia na báz dlhodobých historických charaktristík aktív 4 Michal R. ČERNÝ: Růstové křivky v konomtrii 2 Zuzana ČIČKOVÁ,

Více

Jak psát studijní text pro distanční vzdělávání

Jak psát studijní text pro distanční vzdělávání Jak psát studijní text pro distanční vzdělávání Studijní opory (materiály) V širším slova smyslu to jsou veškeré studijní a informační zdroje, které jsou speciálně připravené a využívané v distančním vzdělávání.

Více

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů OBSAH ÚVOD...1 1. Ředitel školy a jeho odpovědnost za kvalitu školy a profesní rozvoj pedagogů...2 2. Předpoklady pro úspěšný profesní

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Analýza projektu internetového portálu

Analýza projektu internetového portálu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bohdana Ivanytsya Analýza projektu internetového portálu Bakalářská práce 2011 Prohlášení

Více

konference - Fenomén e-learningu v současném vzdělávání Vybrané příspěvky z tématických sekcí

konference - Fenomén e-learningu v současném vzdělávání Vybrané příspěvky z tématických sekcí Vybrané příspěvky z tématických sekcí 45 3. sekce Využití internetového prostředí pro výuku účetnictví ve vysokoškolské formě studia a jeho srovnání s prezenční formou výuky Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D.,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury Diplomová práce Bc. Petra Chvatíková Obor: Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství technické

Více